TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Zdzisław Krasnodębski (PE583.

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Zdzisław Krasnodębski (PE583."

Transkriptio

1 Euroopan parlamentti Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2016/0031(COD) TARKISTUKSET Mietintöluonnos Zdzisław Krasnodębski (PE v01-00) energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta (COM(2016)0053 C8-0034/ /0031(COD)) AM\ doc PE v02-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 AM_Com_LegReport PE v /113 AM\ doc

3 28 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 3 a viite (uusi) ottavat huomioon 30 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Itävallan liittoneuvoston perustellun lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta, Or. fr 29 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 3 b viite (uusi) ottavat huomioon 11 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Ranskan senaatin perustellun lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen AM\ doc 3/113 PE v02-00

4 N:o 994/2012/EU kumoamisesta, Or. fr 30 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 1 kappale (1) Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan täysimääräisesti energian sisämarkkinoiden perustamista koskevia sääntöjä. Huonosti toimivat energian sisämarkkinat saattavat unionin heikkoon ja epäedulliseen asemaan energian toimitusvarmuuden kannalta ja heikentävät etuja, joita sisämarkkinat voivat tuoda eurooppalaisille kuluttajille ja teollisuudelle. (1) Valtioiden välisten energiamarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että unioniin tuotava energia on täysin jäsenvaltioiden valvonnassa ja vastuulla ja että nämä vastaavat itse maan moitteettomasta energiahuollosta. Huonosti toimivat säännellyt energian sisämarkkinat ja kaikenlainen jäsenvaltioiden heikkous vähentävät huoltojärjestelmän häiriönsietokykyä ja saattavat unionin heikkoon ja epäedulliseen asemaan energian toimitusvarmuuden kannalta ja heikentävät etuja, joita sisämarkkinat voivat tuoda Euroopan maiden kuluttajille ja teollisuudelle. Or. fr 31 Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) (1 a) On tärkeää huolehtia siitä, ettei vaaranneta jäsenvaltioiden mahdollisuutta neuvotella hallitustenvälisten sopimusten sisällöstä; PE v /113 AM\ doc

5 32 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 2 kappale (2) Komission 25 päivänä helmikuuta 2015 hyväksymän energiaunionistrategian 8 tavoitteena on turvata kuluttajille varma, kestävä, kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen energiansaanti. Energiaunionistrategiassa painotetaan toukokuussa 2014 hyväksytyssä Euroopan energiavarmuusstrategiassa 9 tehtyyn analyysiin tukeutuen, että tärkeä osatekijä energiavarmuuden turvaamisessa on se, että energian ostamiseen kolmansista maista liittyvät sopimukset ovat kaikilta osin unionin oikeuden mukaisia. Samassa hengessä Eurooppa-neuvosto kehotti 19 päivänä maaliskuuta 2015 antamissaan päätelmissä varmistamaan, että kaikki sopimukset, jotka liittyvät kaasun ostamiseen ulkoisilta toimittajilta, ovat täysin EU:n oikeuden mukaisia, erityisesti lisäämällä tällaisten sopimusten avoimuutta ja yhteensopivuutta EU:n energiavarmuusmääräysten kanssa. 8 COM(2015) 80. Poistetaan. 9 COM(2014) 330. Or. fr 33 Neoklis Sylikiotis AM\ doc 5/113 PE v02-00

6 Johdanto-osan 4 kappale (4) Päätös N:o 994/2012/EU on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi pyrittäessä varmistamaan hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa. Kyseinen päätös perustui pääasiassa siihen, että komissio arvioi hallitustenväliset sopimukset sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat tehneet ne kolmannen maan kanssa. Kokemukset päätöksen N:o 994/2012/EU täytäntöönpanosta ovat osoittaneet, ettei tällaisessa jälkiarvioinnissa voida täysin hyödyntää mahdollisuuksia varmistaa, että hallitustenvälinen sopimus ovat yhteensopiva unionin oikeuden kanssa. Hallitustenvälisissä sopimuksissa useinkaan ole asianmukaisia irtisanomistai mukautuslausekkeita, joiden nojalla jäsenvaltiot voisivat saattaa sen unionin oikeuden mukaiseksi kohtuullisessa ajassa. Lisäksi sopimuksen allekirjoittajien kannat on jo vahvistettu, joten on poliittisesti vaikeaa muuttaa sopimusta miltään osin. (4) Päätös N:o 994/2012/EU perustui pääasiassa siihen, että komissio arvioi hallitustenväliset sopimukset sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat tehneet ne kolmannen maan kanssa. 34 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 4 kappale (4) Päätös N:o 994/2012/EU on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi pyrittäessä varmistamaan hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa. Kyseinen päätös perustui pääasiassa siihen, että komissio arvioi hallitustenväliset sopimukset sen jälkeen, kun jäsenvaltiot (4) Päätös N:o 994/2012/EU on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi pyrittäessä varmistamaan hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa. Kyseinen päätös perustui pääasiassa siihen, että komissio arvioi hallitustenväliset sopimukset sen jälkeen, kun jäsenvaltiot PE v /113 AM\ doc

7 ovat tehneet ne kolmannen maan kanssa. Kokemukset päätöksen N:o 994/2012/EU täytäntöönpanosta ovat osoittaneet, ettei tällaisessa jälkiarvioinnissa voida täysin hyödyntää mahdollisuuksia varmistaa, että hallitustenvälinen sopimus ovat yhteensopiva unionin oikeuden kanssa. Hallitustenvälisissä sopimuksissa useinkaan ole asianmukaisia irtisanomistai mukautuslausekkeita, joiden nojalla jäsenvaltiot voisivat saattaa sen unionin oikeuden mukaiseksi kohtuullisessa ajassa. Lisäksi sopimuksen allekirjoittajien kannat on jo vahvistettu, joten on poliittisesti vaikeaa muuttaa sopimusta miltään osin. ovat tehneet ne kolmannen maan kanssa. Kokemukset päätöksen N:o 994/2012/EU täytäntöönpanosta ovat osoittaneet, että tällainen jälkiarviointi on liian raskas hyödyntää ja että sillä puututaan liikaa jäsenvaltioiden diplomatiaan ja energiapolitiikkaan. Or. fr 35 David Borrelli, Dario Tamburrano Johdanto-osan 4 kappale (4) Päätös N:o 994/2012/EU on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi pyrittäessä varmistamaan hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa. Kyseinen päätös perustui pääasiassa siihen, että komissio arvioi hallitustenväliset sopimukset sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat tehneet ne kolmannen maan kanssa. Kokemukset päätöksen N:o 994/2012/EU täytäntöönpanosta ovat osoittaneet, ettei tällaisessa jälkiarvioinnissa voida täysin hyödyntää mahdollisuuksia varmistaa, että hallitustenvälinen sopimus ovat yhteensopiva unionin oikeuden kanssa. Hallitustenvälisissä sopimuksissa useinkaan ole asianmukaisia irtisanomistai mukautuslausekkeita, joiden nojalla jäsenvaltiot voisivat saattaa sen unionin (4) Päätöksen N:o 994/2012/EU vaikutus pyrittäessä varmistamaan hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa on yhä testaamatta komissiolle ilmoitettujen hallitustenvälisten sopimusten vähäisyyden vuoksi. Kyseinen päätös perustui pääasiassa siihen, että komissio arvioi hallitustenväliset sopimukset sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat tehneet ne kolmannen maan kanssa. Kokemukset päätöksen N:o 994/2012/EU täytäntöönpanosta viittaavat siihen, ettei tällaisessa jälkiarvioinnissa voida täysin hyödyntää mahdollisuuksia varmistaa, että hallitustenvälinen sopimus ovat yhteensopiva unionin oikeuden kanssa. Hallitustenvälisissä sopimuksissa useinkaan ole asianmukaisia irtisanomis- AM\ doc 7/113 PE v02-00

8 oikeuden mukaiseksi kohtuullisessa ajassa. Lisäksi sopimuksen allekirjoittajien kannat on jo vahvistettu, joten on poliittisesti vaikeaa muuttaa sopimusta miltään osin. tai mukautuslausekkeita, joiden nojalla jäsenvaltiot voisivat saattaa sen unionin oikeuden mukaiseksi kohtuullisessa ajassa. Lisäksi sopimuksen allekirjoittajien kannat on jo vahvistettu, joten on poliittisesti vaikeaa muuttaa sopimusta miltään osin. 36 Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen Johdanto-osan 5 kappale (5) Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana. (5) Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Komission tulisi osallistua neuvotteluihin tarkkailijana, jos se pitää tätä tarpeellisena energian sisämarkkinoiden toiminnan tai unionin energian toimitusvarmuuden kannalta. Jäsenvaltioilla olisi joka tapauksessa oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana. 37 Zigmantas Balčytis Johdanto-osan 5 kappale PE v /113 AM\ doc

9 (5) Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana. (5) Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana ja komissiolla oltava mahdollisuus osallistua neuvotteluihin omasta aloitteestaan. Or. lt 38 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 5 kappale (5) Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana. (5) Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi voitava ilmoittaa komissiolle mahdollisimman pian aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Tämän jälkeen komissiolle voitaisiin tiedottaa säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Halutessaan jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana. Or. fr 39 Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo AM\ doc 9/113 PE v02-00

10 Johdanto-osan 5 kappale (5) Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana. (5) Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle vapaaehtoisesti aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista. Komissiolle voitaisiin tiedottaa säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava halutessaan mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana. 40 Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta Johdanto-osan 5 kappale (5) Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana. (5) Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Komissiolla olisi myös oltava mahdollisuus osallistua neuvotteluihin tarkkailijana. PE v /113 AM\ doc

11 41 Neoklis Sylikiotis Johdanto-osan 6 kappale (6) Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komissio voisi erityisesti laatia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin. (6) Hallitustenvälisestä sopimuksesta käytävien neuvottelujen aikana komission olisi voitava asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Tässä yhteydessä komissiolla olisi myös oltava mahdollisuus ohjata kyseisten jäsenvaltioiden huomio tarpeen mukaan unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin; Tämä ei kuitenkaan saisi olla osa oikeudellista arviointia, jonka komissio tekee hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksesta tai muutosehdotuksesta. 42 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 6 kappale (6) Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komissio voisi erityisesti laatia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin (6) Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai AM\ doc 11/113 PE v02-00

12 energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin. Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin. Or. fr 43 Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen Johdanto-osan 6 kappale (6) Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komissio voisi erityisesti laatia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin. (6) Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen. Komission olisi erityisesti laadittava yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. Tällaisten vakiolausekkeiden tai suuntaviivojen tulisi toimia toimivaltaisten viranomaisten apuvälineinä sekä lisätä avoimuutta ja unionin oikeuden noudattamista. 44 David Borrelli, Dario Tamburrano Johdanto-osan 6 kappale (6) Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten (6) Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten PE v /113 AM\ doc

13 vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komissio voisi erityisesti laatia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin. vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja miten saadaan parhaiten aikaan kattava oikeussuoja kaikille hallitustenvälisessä sopimuksessa mukana oleville unionin osapuolille. Komissio voisi erityisesti laatia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja sekä esimerkkejä lausekkeista, joita tulisi lähtökohtaisesti välttää niiden mahdollisen riskin vuoksi. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin. 45 Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta Johdanto-osan 6 kappale (6) Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komissio voisi erityisesti laatia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin. (6) Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komissio voisi erityisesti laatia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. Komission tulisi myös laatia luettelo, musta lista, huonoista käytännöistä, jotka eivät ole unionin oikeuden tai energiaunionistrategian tavoitteiden mukaisia ja joita jäsenvaltioiden tulisi välttää hallitustenvälisistä sopimuksista neuvoteltaessa. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun AM\ doc 13/113 PE v02-00

14 periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin. 46 Vladimir Urutchev Johdanto-osan 6 kappale (6) Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komissio voisi erityisesti laatia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin. (6) Hallitustenvälisestä sopimuksesta käytävien neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle tai asianomaisille jäsenvaltioille ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden huomio asiaan liittyviin unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin. 47 David Borrelli, Dario Tamburrano Johdanto-osan 7 kappale (7) Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen (7) Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle etukäteen ne PE v /113 AM\ doc

15 luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen osat, joiden oikeudellinen rakenne ei vastaa aiemmin määriteltyjä vakiolausekkeita tai suuntaviivoja; etukäteen tarkoittaisi tässä yhteydessä riittävän ajoissa ennen kuin hallituksenvälisestä sopimuksesta tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova. Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä mahdollisia ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu mahdollinen ristiriitaisuus voidaan korjata kaikkia sopimuspuolia tyydyttävällä tavalla. 48 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 7 kappale (7) Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka (7) Unionin energiavarmuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava ilmoittaa hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoapu). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä AM\ doc 15/113 PE v02-00

16 liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. toimitusvarmuutta koskevia ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnokseen tai sen muutosehdotukseen, ja annettava niille oikeudellista ja poliittista apua vastavuoroisesti edullisten sopimusten tekemisessä. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet tehdä omien tarpeidensa mukainen sopimus niiden oman ja näin ollen myös unionin toimitusvarmuuden ja toimitusten jatkuvuuden alalla. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeudellinen ja poliittinen varmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi voitava pyytää tätä tukea ennen hallitustenvälisen sopimuksen tekemistä, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan ja neuvoistaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että tehty sopimus olisi mahdollisimman yhteensopiva niiden omaa sekä unionin toimitusvarmuuden kanssa. Or. fr 49 Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen Johdanto-osan 7 kappale (7) Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi (7) Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle mahdollisimman ajoissa ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova PE v /113 AM\ doc

17 yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Arvion ei tulisi vaikuttaa hallitustenvälisten sopimusten sisältöön, vaan sillä tulisi varmistaa, että sopimukset ovat yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Jos sopimukset ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi löydettävä sopiva ratkaisu niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. 50 Zigmantas Balčytis Johdanto-osan 7 kappale (7) Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka (7) Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle hallitustenvälisen sopimuksen luonnos ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka AM\ doc 17/113 PE v02-00

18 liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa, eikä niiden tulisi allekirjoittaa hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka eivät ole yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. PE v /113 AM\ doc

19 Or. lt 51 Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta Johdanto-osan 7 kappale (7) Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. (7) Unionin oikeuden ja energiaunionistrategian tavoitteiden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa ja täysi yhteensopivuus unionin oikeuden ja energiaunionistrategian tavoitteiden kanssa taata. AM\ doc 19/113 PE v02-00

20 52 Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo Johdanto-osan 7 kappale (7) Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. (7) Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita niiden pyynnöstä määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltiot voisivat halutessaan pitäytyä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. 53 Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) PE v /113 AM\ doc

21 (7 a) Komission olisi harkittava arvioinnin määräaikojen lyhentämistä, erityisesti jos jäsenvaltio sitä pyytää. 54 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 8 kappale (8) Energiaunionistrategia huomioon ottaen avoimuus aiemmista ja tulevista hallitustenvälisistä sopimuksista on edelleen ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi jatkossakin ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa olevat ja tulevat hallitustenväliset sopimukset riippumatta siitä, ovatko ne tulleet voimaan vai sovelletaanko niitä väliaikaisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti, sekä uudet hallitustenväliset sopimukset. Poistetaan. Or. fr 55 David Borrelli, Dario Tamburrano Johdanto-osan 8 kappale (8) Energiaunionistrategia huomioon ottaen avoimuus aiemmista ja tulevista hallitustenvälisistä sopimuksista on edelleen ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi (8) Energiaunionistrategia huomioon ottaen oikeudellinen avoimuus aiemmista ja tulevista hallitustenvälisistä sopimuksista on edelleen ensisijaisen AM\ doc 21/113 PE v02-00

22 jäsenvaltioiden olisi jatkossakin ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa olevat ja tulevat hallitustenväliset sopimukset riippumatta siitä, ovatko ne tulleet voimaan vai sovelletaanko niitä väliaikaisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti, sekä uudet hallitustenväliset sopimukset. tärkeää. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi jatkossakin ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa olevat ja tulevat hallitustenväliset sopimukset riippumatta siitä, ovatko ne tulleet voimaan vai sovelletaanko niitä väliaikaisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti, sekä uudet hallitustenväliset sopimukset. 56 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 9 kappale (9) Komission olisi arvioitava sellaisten hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa, jotka ovat tulleet voimaan tai joita sovelletaan väliaikaisesti ennen tämän päätöksen voimaantuloa, ja ilmoitettava asiasta jäsenvaltioille. Jos tällaiset sopimukset ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. Poistetaan. Or. fr 57 Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen Johdanto-osan 9 kappale (9) Komission olisi arvioitava (9) Komission olisi arvioitava PE v /113 AM\ doc

23 sellaisten hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa, jotka ovat tulleet voimaan tai joita sovelletaan väliaikaisesti ennen tämän päätöksen voimaantuloa, ja ilmoitettava asiasta jäsenvaltioille. Jos tällaiset sopimukset ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. sellaisten hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa, jotka ovat tulleet voimaan tai joita sovelletaan väliaikaisesti ennen tämän päätöksen voimaantuloa, ja ilmoitettava asiasta jäsenvaltioille. Arvioinnin ei tulisi vaikuttaa millään tavalla sopimusten sisältöön vaan varmistaa, että sopimukset ovat yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Jos tällaiset sopimukset ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi löydettävä sopiva ratkaisu niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. 58 David Borrelli, Dario Tamburrano Johdanto-osan 9 kappale (9) Komission olisi arvioitava sellaisten hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa, jotka ovat tulleet voimaan tai joita sovelletaan väliaikaisesti ennen tämän päätöksen voimaantuloa, ja ilmoitettava asiasta jäsenvaltioille. Jos tällaiset sopimukset ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. (9) Komission olisi arvioitava sellaisten hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa, jotka ovat tulleet voimaan tai joita sovelletaan väliaikaisesti ennen tämän päätöksen voimaantuloa, ja ilmoitettava asiasta jäsenvaltioille. Jos tällaiset sopimukset ovat mahdollisesti ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu mahdollinen ristiriitaisuus voidaan korjata kaikkia sopimuspuolia tyydyttävällä tavalla. 59 Vladimir Urutchev AM\ doc 23/113 PE v02-00

24 Johdanto-osan 10 kappale (10) Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. (10) Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka koskevat vähintään yhden jäsenvaltion osalta energian ostamista, kauppaa, kuljetusta, myyntiä, varastointia tai toimittamista taikka sellaisen energiainfrastruktuurin rakentamista tai käyttöä, jolla on fyysinen yhteenliitäntä vähintään yhteen jäsenvaltioon. Jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota. Sopimusten, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. 60 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 10 kappale (10) Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. (10) Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat valtioiden välisiin energiamarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltiot voisivat kuulla komissiota. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta valtioiden välisiin energiamarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. Or. fr PE v /113 AM\ doc

25 61 Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen Johdanto-osan 10 kappale (10) Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. (10) Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka saattavat vaikuttaa energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota mahdollisimman pian. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. 62 David Borrelli, Dario Tamburrano Johdanto-osan 10 kappale (10) Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden (10) Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Jos asiasta on epävarmuutta tai jos jäsenvaltiot aikovat soveltaa lausekkeita, jotka poikkeavat komission aiemmin laatimista malleista, jäsenvaltioita kannustetaan voimakkaasti kuulemaan komissiota. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole AM\ doc 25/113 PE v02-00

26 näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. 63 Zigmantas Balčytis Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) (10 a) Sopimukseen liittyvän välineen tai sen osan sisällön olisi sen muodon asemesta ratkaistava, katsotaanko väline hallitustenväliseksi sopimukseksi vai, jos se ei ole oikeudellisesti sitova, tässä päätöksessä tarkoitetuksi ei-sitovaksi välineeksi. 64 Vladimir Urutchev, Esther de Lange Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) (10 a) Välineen tai sen osan oikeudellinen sitovuus, ei sen virallinen nimi, ratkaisee, katsotaanko väline hallitustenväliseksi sopimukseksi vai, jos se ei ole oikeudellisesti sitova, tässä päätöksessä tarkoitetuksi ei-sitovaksi välineeksi. PE v /113 AM\ doc

27 65 Vladimir Urutchev, Esther de Lange Johdanto-osan 11 kappale (11) Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa yksityiskohtaisia puitteita energiainfrastruktuurille ja energiatoimituksille. Ei-sitovilla välineillä voi sen vuoksi olla samanlaisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin kuin hallitustenvälisillä sopimuksilla, koska niiden täytäntöönpano voi johtaa unionin lainsäädännön rikkomiseen. Jotta voidaan varmistaa suurempi avoimuus kaikissa jäsenvaltioiden toimenpiteissä, joilla voi olla vaikutusta energian sisämarkkinoihin ja energiavarmuuteen, jäsenvaltioiden olisi siksi ilmoitettava komissiolle jälkikäteen myös asiaankuuluvat ei-sitovat välineet. Komission olisi arvioitava ilmoitetut eisitovat välineet ja tarvittaessa ilmoitettava asiasta jäsenvaltiolle. (11) Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä, joiden virallinen nimi on usein esimerkiksi yhteisymmärryspöytäkirja, yhteinen julistus, yhteinen ministerijulistus, yhteinen toiminta tai yhteiset käytännesäännöt. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa yksityiskohtaisia puitteita energiainfrastruktuurille ja energiatoimituksille. 66 Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana Johdanto-osan 11 kappale (11) Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä (11) Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä AM\ doc 27/113 PE v02-00

28 sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa yksityiskohtaisia puitteita energiainfrastruktuurille ja energiatoimituksille. Ei-sitovilla välineillä voi sen vuoksi olla samanlaisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin kuin hallitustenvälisillä sopimuksilla, koska niiden täytäntöönpano voi johtaa unionin lainsäädännön rikkomiseen. Jotta voidaan varmistaa suurempi avoimuus kaikissa jäsenvaltioiden toimenpiteissä, joilla voi olla vaikutusta energian sisämarkkinoihin ja energiavarmuuteen, jäsenvaltioiden olisi siksi ilmoitettava komissiolle jälkikäteen myös asiaankuuluvat ei-sitovat välineet. Komission olisi arvioitava ilmoitetut eisitovat välineet ja tarvittaessa ilmoitettava asiasta jäsenvaltiolle. sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. Koska ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä ei oteta huomioon tässä päätöksessä. Or. fr 67 Neoklis Sylikiotis Johdanto-osan 11 kappale (11) Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa yksityiskohtaisia puitteita energiainfrastruktuurille ja energiatoimituksille. Ei-sitovilla välineillä voi sen vuoksi olla samanlaisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin kuin hallitustenvälisillä sopimuksilla, koska niiden täytäntöönpano voi johtaa unionin lainsäädännön rikkomiseen. Jotta voidaan varmistaa suurempi (11) Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa yksityiskohtaisia puitteita energiainfrastruktuurille ja energiatoimituksille. Jäsenvaltioiden tulisi voida ilmoittaa komissiolle vapaaehtoisesti ei-sitovista välineistä, kuten yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välisistä oikeudellisesti ei-sitovista järjestelyistä, joissa asetetaan edellytykset PE v /113 AM\ doc

29 avoimuus kaikissa jäsenvaltioiden toimenpiteissä, joilla voi olla vaikutusta energian sisämarkkinoihin ja energiavarmuuteen, jäsenvaltioiden olisi siksi ilmoitettava komissiolle jälkikäteen myös asiaankuuluvat ei-sitovat välineet. Komission olisi arvioitava ilmoitetut eisitovat välineet ja tarvittaessa ilmoitettava asiasta jäsenvaltiolle. energian toimittamiselle tai energiainfrastruktuurien kehittämiselle. 68 Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen Johdanto-osan 11 kappale (11) Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa yksityiskohtaisia puitteita energiainfrastruktuurille ja energiatoimituksille. Ei-sitovilla välineillä voi sen vuoksi olla samanlaisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin kuin hallitustenvälisillä sopimuksilla, koska niiden täytäntöönpano voi johtaa unionin lainsäädännön rikkomiseen. Jotta voidaan varmistaa suurempi avoimuus kaikissa jäsenvaltioiden toimenpiteissä, joilla voi olla vaikutusta energian sisämarkkinoihin ja energiavarmuuteen, jäsenvaltioiden olisi siksi ilmoitettava komissiolle jälkikäteen myös asiaankuuluvat ei-sitovat välineet. Komission olisi arvioitava ilmoitetut eisitovat välineet ja tarvittaessa ilmoitettava asiasta jäsenvaltiolle. (11) Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa yksityiskohtaisia puitteita energiainfrastruktuurille ja energiatoimituksille. Ei-sitovilla välineillä voi sen vuoksi olla samanlaisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin kuin hallitustenvälisillä sopimuksilla, koska niiden täytäntöönpano voi johtaa unionin lainsäädännön rikkomiseen. Jotta voidaan varmistaa suurempi avoimuus kaikissa jäsenvaltioiden toimenpiteissä, joilla voi olla vaikutusta energian sisämarkkinoihin ja energiavarmuuteen, jäsenvaltioiden olisi siksi ilmoitettava komissiolle etukäteen myös asiaankuuluvat ei-sitovat välineet. Komission olisi arvioitava ilmoitettujen eisitovien välineiden yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa. Jos sopimukset ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi löydettävä sopiva ratkaisu niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. AM\ doc 29/113 PE v02-00

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

8945/16 hkd/mmy/kkr 1 DGE 2B

8945/16 hkd/mmy/kkr 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0031 (COD) 8945/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

A8-0305/51 EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

A8-0305/51 EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 21.2.2017 A8-0305/51 Tarkistus 51 Zdzisław Krasnodębski teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta Mietintö A8-0305/2016 Zdzisław Krasnodębski Energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia

Lisätiedot

PE-CONS 3/1/17 REV 1 FI

PE-CONS 3/1/17 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 5. huhtikuuta 2017 (OR. en) 2016/0031 (COD) LEX 1726 PE-CONS 3/1/17 REV 1 ENER 8 IA 14 CODEC 54 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ENERGIA-ALALLA

Lisätiedot

8606/16 ht/eho/ts 1 DGE 2B

8606/16 ht/eho/ts 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0031 (COD) 8606/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0031 (COD) 6226/16 ENER 30 CODEC 175 IA 5 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 16. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0031(COD) kansainvälisen kaupan valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0031(COD) kansainvälisen kaupan valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0031(COD) 26.9.2016 LAUSUNTO kansainvälisen kaupan valiokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

U 17/2016 vp. Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta Elinkeinoministeri Olli Rehn. Neuvotteleva virkamies Maria Kekki

U 17/2016 vp. Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta Elinkeinoministeri Olli Rehn. Neuvotteleva virkamies Maria Kekki Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Portugalin parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.9.2011 KOM(2011) 540 lopullinen 2011/0238 (COD) C7-0235/11 FI Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 13.12.2011 2011/0238(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energian alalla tehtyjä

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2012 COM(2012) 682 final 2012/0321 (NLE) C7-0421/12 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2014/2153(INI) 3.2.2015 TARKISTUKSET 772-821 Mietintöluonnos Algirdas Saudargas (PE541.614v01-00) Euroopan energiavarmuusstrategiasta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 4-7. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0026(COD) Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE v01-00)

TARKISTUKSET 4-7. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0026(COD) Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 17.3.2015 2015/0026(COD) TARKISTUKSET 4-7 Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE549.406v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2015 (OR. en) 5861/15 PECHE 42 DELACT 14 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2012 (10.10) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia:

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0127(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0127(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 26.9.2013 2013/0127(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maasta toiseen ulottuvien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.5.2013 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013) Asia: Liettuan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0041 (NLE) 6743/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 25..207 A8-0260/ Tarkistus Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta Mietintö A8-0260/206 Mariya Gabriel Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi

Lisätiedot

Tiedote yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista tiedonsiirroista sopimuksettoman brexitin tapauksessa

Tiedote yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista tiedonsiirroista sopimuksettoman brexitin tapauksessa Tiedote yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista tiedonsiirroista sopimuksettoman brexitin tapauksessa Annettu 12. helmikuuta 2019 Johdanto Jos ETA ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät pääse sopimukseen (sopimukseton

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kiinan keskuspankin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2010 KOM(2010) 426 lopullinen 2010/0231 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton osallistumista

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.5.2018 COM(2018) 249 final 2018/0117 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XI (Sähköinen

Lisätiedot

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. tammikuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ILMOITUS Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o.../20.., annettu...,

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0197(COD) ulkoasiainvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0197(COD) ulkoasiainvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 14.1.2015 2014/0197(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta 9.12.2015 A8-0341/61 61 2 kohta 2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikissa energiaunioniin liittyvissä lainsäädäntöehdotuksissa noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019 Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0081/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0081/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0081/2019 21.2.2019 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 26.2.2015 2014/0197(COD) TARKISTUKSET 9-15 Mietintöluonnos Goffredo Maria Bettini (PE546.867v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.8.2018 COM(2018) 580 final 2018/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä laaja-alaisella talous- ja kauppasopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2014/0202(COD) 5.2.2015 TARKISTUKSET 5-19 Mietintöluonnos Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2018) 249 final LIITTEET 1 ja 2.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2018) 249 final LIITTEET 1 ja 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2018 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden tavaraliikenteessä

Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden tavaraliikenteessä 11.6.2018 A8-0193/ 001-014 TARKISTUKSET 001-014 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar A8-0193/2018 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden

Lisätiedot

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0042(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0042(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2017/0042(NLE) 4.7.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan

Lisätiedot

PE v01-00 TARKISTUKSET 1-13 Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Cristian Dan Preda

PE v01-00 TARKISTUKSET 1-13 Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Cristian Dan Preda EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta PE516.891v01-00 5.9.2013 TARKISTUKSET 1-13 Cristian Dan Preda (PE514.654v01-00) Islantia koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta ja vaalien jälkeisistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

LIITE. Oheisasiakirja. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. Oheisasiakirja. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2015 COM(2015) 26 final ANNEX 1 LIITE Oheisasiakirja asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 31.5.2012 2011/2298(REG) TARKISTUKSET 8-26 Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE487.919v01-00) toimielinten välisiä neuvotteluita lainsäädäntömenettelyissä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2012/0060(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2012/0060(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2012/0060(COD) 31.5.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

A8-0141/149

A8-0141/149 13.5.2015 A8-0141/149 149 7 a artikla (uusi) 7 a artikla Toimialakohtaiset järjestelyt 1. Asianomaiset toimialakohtaiset järjestelyt voivat esittää komissiolle hakemuksen siitä, että niiden järjestely

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta 21.10.2015 A8-0305/4 4 Johdanto-osan 7 kappale 7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä (EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten organismien osalta, pätevät

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 18.3.2015 2014/0185(COD) TARKISTUKSET 7-25 Lausuntoluonnos Jeroen Lenaers (PE544.268v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 TARKISTUKSET 001-008 esittäjä(t): Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Mietintö Miroslav Poche A8-0014/2019 Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 1.12.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0229 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot