VISUAALINEN MARKKINOINTI. 1. kappale - Mitä on markkinointi? - Entä visuaalinen markkinointi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VISUAALINEN MARKKINOINTI. 1. kappale - Mitä on markkinointi? - Entä visuaalinen markkinointi?"

Transkriptio

1 VISUAALINEN MARKKINOINTI 1. kappale - Mitä on markkinointi? - Entä visuaalinen markkinointi?

2 MARKKINOINTI Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen Tuotteista ja palveluista tiedottaminen Tuotteiden ja palveluiden hinnoitteleminen Tuotteiden ja palveluiden jakelu ja myynti Visuaalinen markkinointi on markkinoinnin osa-alue, tarkemmin sanottuna osa yrityksen markkinointiviestintää, ja se täydentää nimensä mukaisesti muuta yrityksen markkinointikokonaisuutta visuaalisilla herätteillä.

3 ASIAKASLÄHTÖISTÄ ajattelua; muista että asiakas on erilainen kuin sinä itse. asiakkaat lopulta päättävät menestyykö firmasi vai ei> se mitä itse ajattelet firmastasi ei ole tärkeää, vaan se, mitä ASIAKAS yrityksestäsi ajattelee!

4 Markkinointi tarkoittaa siis paljon enemmän kuin pelkästään mainontaa ja myyntiä! Markkinoinnin tarkoitus on luoda arvoa asiakkaalle ja voittoa yritykselle (wikipedia)

5 Timo Rope: valitse niin pieni kohderyhmä, että oikein hävettää, ja ota siitä vielä sitten puolet pois!

6 MARKKINOINTIVIESTINTÄ...on yrityksen (ulkoisiin) sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää tai kysyntään myönteisesti vaikuttavia ilmiöitä. markkinoi yritystä ja lisää palveluiden ja tuotteiden kysyntää perinteisesti kertoo tuotteiden/palveluiden ominaisuuksista, saatavuudesta ja hinnasta - wikipedia

7 MARKKINOINTIVIESTINTÄ Mainonta (media-, netti-, näyteikkuna-, myymälä-) Myynninedistäminen (tapahtumat, promootiot, messut, näyttelyt) Suhdetoiminta (suhde- ja tiedotustoiminta) Henkilökohtainen myyntityö (myymälä-, kenttä-, ja puhelinmyynti)

8 KOKONAISVALTAINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄKETJU Ilmoittelu Näyteikkunamainonta Tuotteet myymälässä Myymälämainonta Asiakaspalvelu Noudattaa samaa koordinoitua tuotteiden esillepanon ja visuaalisen viestinnän linjaa Eri viestinnän keinoja käytetään kokonaisvaltaisesti ja toisiaan täydentämässä Ne viestivät samaa perussanomaa eri kohderyhmille näille parhaiten sopivalla tavalla

9 VISUAALISEN MARKKINONNIN TEHTÄVÄT Yrityksen arvojen visualisointi Yrityksen palvelukulttuurin visualisointi Yrityksen identiteetin visualisointi Yrityksen ja sen tuotteiden esille asettaminen visuaalisesti näyttävällä tavalla Yrityksen ja sen tuotteiden tunnetuksi tekeminen Tuotekuvan vahvistaminen Yritysmielikuvan rakentaminen Asiakkaan ostohalun vahvistaminen visuaalisin keinoin Myynnin volyymin vahvistaminen yrityskuvan ja tunnettuuden avulla Yrityksen kannattavuuden lisääminen myynnin volyymin avulla

10 Toimii kuin huutomerkki, joka havainnollistaa yrityksen identiteettiä ja tuotteita. Näyttää ja esittelee tuotteet havainnollisesti, osoittaa niiden hinnat, ohjaa niiden testaamiseen ja hankintaan.

11 VISUAALISEN MARKKINOINNIN KÄYTTÖKOHTEITA Tuotteiden esillepano myymälöissä Näyteikkunamainonta Myymälämainonta Promootiot Tapahtumamarkkinointi Messut Näyttelyt sekä niiden mainonta (tiedotus) Tuotekatalogien yms. kuvausjärjestelyt

12 2. kappale - Kuluttaja ja ostokäyttäytyminen/ miksi ostan niin kuin ostan?

13 Kuluttaja ja ostokäyttäytyminen asiakkaiden kulutustottumukset ja -tavat sekä ostokäyttäytyminen muuttuvat jatkuvasti lähtökohtana on tuntea kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat taustatekijät toimivien ja haluttujen tuotteiden aikaansaamiseksi on tunnettava ostajat tulevaisuuden muutoksia ostopäätösten taustatekijöissä on pystyttävä ennakoimaan

14 Kuluttajakäyttäytymisen taustat ostajan demografiset tekijät ostajan psykologiset tekijät ostajan sosiaaliset tekijät ELÄMÄNTYYLI OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

15 DEMOGRAFISET eli väestöön liittyvät tekijät ovat yleensä helposti selvitettävissä: - tulot - ikä - sukupuoli - perheen koko - ammatti - koulutus - asuinpaikka

16 PSYKOLOGISET TEKIJÄT yksilön henkilökohtaiset piirteet: - tarpeet - arvot ja asenteet - motiivit - innovatiivisuus - oppiminen ja - persoonallisuus

17 SOSIAALISET TEKIJÄT - sosiaaliset ryhmät, joissa kuluttaja toimii - viiteryhmä, perhe, sosiaaliluokka, alakulttuuri - sosiaalisten ryhmien merkitys ostajan ostamiseen ja päätöksentekoon Käyttäytyminen muovautuu psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksessa.

18 Sosiaaliset tekijät: viiteryhmät VIITERYHMÄT kaikki sellaiset ryhmät, joihin yksilö haluaa samaistua - ihanneryhmät: jäsenyyden tavoittelu, samaistumishalu - negatiiviset ryhmät: ryhmiä, joihin ei haluta kuulua

19 ELÄMÄNTYYLIT elämäntyylillä tarkoitetaan niitä arvostuksia, joita tietyllä henkilöllä on elämäntyyliseikat kuvaavat ja ennustavat kuluttajien käyttäytymistä paremmin kuin esim. ikä ja sukupuoli elämäntyylien perusteella tehdään luokitteluja, joiden avulla ostokäyttäytymistä selitetään: - turvallisuudenhakuiset perheihmiset, itseään toteuttavat luontoihmiset, seikkailunhaluiset riskinottajat, nautiskelevat materialistit

20 Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisussa eriteltiin erilaisia asiakkaan tarinoita, eli lajiteltiin ihmisryhmiä sen mukaan, minkälaista tarinaansa he toteuttavat ostokäyttäytymisessään. Osaatko tunnistaa itsesi jostakin ryhmästä? Minkälaista tarinaa sinä toteutat ostokäyttäytymiselläsi? ks. Seuraava sivu

21 ASIAKKAAN TARINAT seikkailukertomukset - jännitys, voittamisen tunteet, sankaruus yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarinat - yhteenkuuluvuuden tunne, yhteisöllisyys, ystävä ystävien joukossa huolenpitokertomukset - välittämisen ja hoivan kokemus, rakastettuna ja huolehdittuna oleminen huomatkaa, kuka minä olen -kertomukset - arvostus, olen tärkeä henkilö -kokemus tasapainoisen mielen kertomukset - tyyneyden ja mielenrauhan kokemus, tasapainoin tunne, sinut itsensä kanssa -kokemus idealistiset kertomukset - kokemus jonkin aatteen, filosofian, hyvän edistämisestä, uudistajana ja kehittäjänä oleminen

22 POHDITTAVAKSI: valkoinen t-paita suunnittele konsepti tai taustatarina tuotteelle, VALKOINEN T-PAITA kenelle (minkälaiselle asiakkaalle) myyt? mikä on t-paidan lisäarvo asiakkaalle? mitä hän itse asiassa ostaa (vrt.asiakkaan tarinat)? Miten saat rakennettua tuottelle kiinnostavan konseptin kohderyhmä huomioonottaen? Itse tuotehan ei prameile ominaisuuksillaan, vaan lisäarvo tullee juuri konseptista!

23 Esimerkki: PULLOTETTU VESI Pullotetulle vedelle (eli siis vain vedelle ) on kirjoitettu jo hienoja konsepteja, tsekkaa näistä muutama (alempi kotimainen). Asiakas ei siis osta pelkkää vettä, vaan paljon muuta, osaatko määritellä mitä lisäarvoa esimerkkituotteet antavat ostajalleen itse ydintuotteen (veden) lisäksi?

24 3. kappale - Markkinoinnillinen liikeidea, eli mitä, kenelle, miten ja millä imagolla?

25 IDEASTA BISNEKSEKSI Bisneksen osaaminen perustuu pohjimmiltaan mitä suurimmassa määrin perusasioihin, joihin pitää perehtyä, ennenkuin lähdetään suunnittelemaan visuaalista markkinointia. > liikeidea, yrityskuvan luominen, kilpailukeinojen käyttäminen sekä viestinnän osuus kilpailukeinona.

26 MARKKINOINNILLINEN LIIKEIDEA TUOTE (mitä) ASIAKASKOHDERYHMÄT (kenelle) MITEN (tapa toimia) IMAGO (millä mielikuvilla)

27 kun kohderyhmät eli segmentit tunnetaan tarkasti ja on olemassa tutkimustietoa heidän elämäntyylistään ja persoonallisuudestaan ostokäyttäytymistä myöten, tuotteet voidaan hankkia tiettyjen faktojen pohjalta. > oikeat tuotemerkit oikeille kuluttajille

28 Markkinoinnillisen liikeidean sisäistäminen ja käyttäminen on kaiken liiketoiminnan ydin. Yrityksen visuaalisen markkinoinnin koko konseptin lähtökohtana tulisi aina olla tuotteet sekä asiakassegmentit.

29 KILPAILUKEINOT Jotta yritys selviytyy, on sen oltava tietoinen omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan kilpailijoihin verrattuna. Kilpailukeinoja (4 P -markkinointimix) > product, price, place, promotion

30 YRITYSKUVA Kilpailukeinojen valinnalla vaikutuksia yrityskuvaan yrityksen imago muodostuu ihmisten mielissä: mitä he kuulevat, näkevät, kokevat > eräänlainen oppimisprosessi viestintä mielikuvatavoitteiden mukaista

31 KÄSITTEITÄ VISIO: mitä varten yritys on olemassa ja millainen se on tulevaisuudessa MISSIO: yrityksen selkeä ydintehtävä > strateginen markkinoinnin suunnittelu/pitkän aikavälin tavoitteellinen suunnittelu

32 YRITYKSEN MARKKINOINNIN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 1. Tilanneanalyysi missä olemme nyt ja miksi? 2. Tavoitteet ja päämäärät missä ja mitä haluamme olla? 3. Strategia miten pääsemme sinne? 4. Taktiikka eli operatiiviset toimenpiteet millä yksilöllisillä keinoilla saavutamme tavoitteet? 5. Toiminta ja kontrolli millä erityisaktiviteeteilla saavutamme taktiset tavoitteet ja kuinka tiedämme, että ne on saavutettu?

33 TILANNEANALYYSI Yrityksen ja sen tuotteiden sekä viestinnän vahvuudet ja heikkoudet, strenghts, weaknesses (SWOT) Yrityksen mahdollisuudet markkinoilla ja niitä rajaavat uhat, opportunities, threats (SWOT) Ostajat ja käyttäjät (kuka, mitä, miksi, milloin) Segmentit eli asiakaskohderyhmät Kilpailijat ja niiden tuotteet ja viestintä Potentiaaliset kilpailijat Korvaavat tuotteet ja palvelut

34 YRITYS 1. Analysoi strategisesti ympäristön kilpailutekijöitä ja yrityksen liiketoimintaa 2. Ennakoi tulevia asennetrendejä yritystä ja sen tuotteita kohtaan 3. Soveltaa saadut asennekartoitukset yrityksen tavoitteisiin 4. Muotoilee yritys- ja tuotestrategian laadittujen tavoitteiden mukaiseksi 5. Määrittelee kohderyhmästrategiat jokaista markkinoitavaa tuotetta kohden 6. Markkinointitavoite määritellä tuotte kilpailijaan nähden ja kohdata segmenttien tarpeet myyntitavoitteet, välitavoitteet, kannattavuustavoitteet

35 4. kappale - Koordinoitu markkinointiviestintä pohja eheälle yrityskuvalle - Visuaalisen yrityskuvan elementit

36 KOORDINOIDUN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN TUNNUSPIIRTEET Yhtenäinen ilme ja sisältö: Logossa Iskulauseessa Tekstityypissä Mainonnan elementeissä Viestin sisällössä Viestinnän tyylissä mediavalinnoissa

37 VISUAALISEN YRITYSKUVAN ELEMENTTEJÄ Visuaalisen yrityskuvan tulee välittää yrityksen toimintaperiaatteita, tavoitteita, arvostuksia sekä yksilöllisiä tunnuspiirteitä omaleimaisuutta ja persoonallisuutta. Visuaalisen viestinnän suunnittelu (typografia, merkit ja tunnukset, painotuotteet) Messu- ja näyttelysuunnittelu Toimintaympäristö-suunnittelu Teollinen muotoilu pakkaussuunnittelu

38 YRITYSILME Yrityksen visuaalinen linja on kokonaisuus, joka muodostuu yrityksen tavasta esiintyä eri välineissä, typografiasta, tunnusväreistä, tunnuksista, symboleista, merkeistä ja niiden yhteensovittamisesta ja soveltamisesta.

39 Visuaalinen linja, viestinnän visuaaliset osaalueet näkyvät kaikessa yrityksen julkisessa toiminnassa: ulkona yrityksen nimen esillepanossa ja opasteissa, sisällä opasteissa, painotuotteissa, mainonnassa, audiovisuaalisessa viestinnässä, kirjallisessa henkilökohtaisessa viestinnässä, mainoskasseissa, käyntikorteissa ja työasuissa...

40 YRITYSILMEKÄSIKIRJA graafinen käsikirja sisältää osa-alueita, jotka liittyvät lomakkeisiin, käyntikortteihin, esitetisiin, ilmoituksiin, opsateisiin, lippuihin, liikelahjoihin, työasuihin, kuljetusvälineisiin yms saakka. >logon muoto, väritys, sijoitus ja käyttö >liikemerkin muoto ja väritys >typografia (tekstityypit ja niiden käyttö) >verbaalinen linja, kieli (esim slogan) >tiedottamisen ja mainonnan tyyli >tapahtumat, tilaisuudet, sponsorointi

41 Yrityksen visuaalinen ilme Visuaalinen suunnittelu Logo Typografia eli fontit Värimaailma Layout ja sommittelu Kuvailmaisu Graafinen ohje Esillepano, konseptit Sisustus, työasut, autot jne. Liikelahjat Graafiset julkaisut Yritysgrafiikka Painotuotteet Lehti-ilmoitukset Verkkosivut Jne. Visuaalinen markkinointi Myymälämainonta Näyteikkunat, somistus Messut jne.

42 Onnistunut yritysilme Myyvä ja tiedottava Yrityksen näköiset Tukee toiminta-ajatusta Yhtenäinen graafinen ilme Helpottaa muistamista, tunnistettavuus!

43 YRITYKSEN VIESTINNÄN GRAAFINEN SUUNNITTELU osat menestyksekkään viestinnän elementeistä >AIDA-KAAVA A attention, huomio I interest, mielenkiinto D desire, ostohalu A actiom, aktivointi

44 A attention Huomioarvotekijät kirjallisessa viestinnässä, e lehti-ilmoituksissa ja ulkomainonnassa, ilmoituksen koko, muoto, värit, kirjasintyypit, kuvat radio- ja äänimainonnassa äänen ja musiikin erottuvuus, mainoksen aika, ja ohjelmaaikaan sijoittaminen tv ja kotisivut: kuvien liikkuvuus ja kolmiulotteisuus myymälä-, näyttely-, ja messumainonnassa esittelytilan koko, värit, tuotteiden esillepano

45 I interest mielenkiintoa aikaansaavat tekijät kirjallinen viestintä: otsikon osuva puhuttelu, väliotsikoiden informaatio yhdessä kuvan symbolisen viestin kanssa sähköinen viestintä: sanotut sanat ja niiden viestin antama merkitys ja lupaus kohderyhmälle

46 D desire ostohaluun vaikuttavat tekijät tuotteen tai palvelun tarjoama hyöty; myyntiperustelut eli argumentit: taloudellisuus-, arvostus-, laatu-, käyttötai hintaperustelut

47 A action aktivointi kupongit, kilpailut, arvonnat, tuotenäytteet, maistiaiset, testaus ja kokeilu, tuotteiden rajallinen määrä tai tarjouksen rajattu aika

48 Logon henki Yrityksen tapa kirjoittaa nimensä. Nimilogo (kun nimi muodostaa logon) (Marimekko, VR, Canon) yritysnimen yhteydessä esiintyvä kuvasymboli eli yrityksen kuvallinen symboli eli liikemerkki (Nike), käyttö monesti logon yhteydessä, mutta toimii itsenäisenäkin elementtinä Logo muoto, fontit, värit jne. Logo heijastaa yrityksen persoonallisuutta. Logo = yrityksen visuaalinen identiteetti

49 Mitä mielikuvia sinussa herättää: H&M?

50 Oppikirjamme ehdotuksia: dynaaminen, moderni, eteenpäin menevä Osuitteko samoille linjoille?

51 Entä logo: Marimekko?

52 Oppikirjamme ehdottaa: taideteollinen ilme, korkeaa laatua suomalaisittain Oletko samaa, eri mieltä...miksi?

53 Typografia Tekstityyppien, fonttien valitsemista ja suunnittelua. Antaa nimilogolle luonteen. Fonttien valinnalla voi ilmaista paljon yrityksen tyylistä ja arvoista. Printtiviestintä perinteisempää. Verkkofontti pelkistetty ja selkeä.

54 Ilmaista vai informoida Fontin valinta on aina tasapainoilua: -ilmaisun miltä näyttää ja -informatiivisuuden saa selvää ja menee perille. Millainen paikka tämä yritys olisi logon perusteella?

55 Entä miten nämä eri fontit vaikuttavat saamaasi yritysmielikuvaan? TUKKIPUU OY Tukkipuu Oy

56 Jako kahteen Päätteetön/groteski Päätteellinen/antiikva Yritys Oy moderni, dynaaminen luettavuus hyvä verkossa ja screenillä Arial Yritys Oy klassinen, arvokas luettavuus hyvä printissä voi käyttää verkossa otsikoissa Times New Roman

57 Suuret vai pienet Versaali/suuraakkoset Gemena/pienaakkoset YRITYS OY yritys oy Otsikossa ja logossa Huutaako? Asiakirjastandardi ei suosittelee enää edes otsikoissa. Luettavampaa Erisnimissä pieni alkukirjain oikeakielisyys?

58 Trendifontteja? Kaikkien trendifonttien käytetyin: Comic Sans Nyt meneillään script-/ kalligrafiabuumi. Kaunoa näkee paljon. Uusromanttisuus! Commercial Script Goottilaisuus nousussa Tekstuurat, fraktuurat

59 Väri Määritellään logon yhteydessä. Osa yrityksen identiteettiä. Voimakas alitajuinen merkitys. Väri jää mieleen. Jokaisella mielipide! Yritysväri, kampanjaväri, vuodenaika, tehoste, trendi Tutustu

60 Värimaailma Viestinnän hierarkiassa väri on primitiivisin, alin taso. Ylinnä kirjoitettu kieli, sitten kuvat ja symbolit, alimmaisena värit. TEKSTI KUVA Lapsikin koodaa väreillä! VÄRI

61 käyttää punaista väriä, joka kertoo värikkäästä maailmasta, logo muodostuu gemenoista, jotka varta vasten muotoiltu yritykselle. Rohkaiseva slogan We Canon - you can antaa lisää mielikuvia yrityksen nimestä (Me Tarzan - You Jane) ja asiakkaan kyvystä oppia nopeasti Canonin laitteilla - sinä osaat

62 Graafinen ilme ja layout Sama graafinen ilme tietyn ajan. Yritys viestii samalla ilmeellä. Kampanjatuotteet tunnistettavissa saman yrityksen julkaisuiksi. Säästää aikaa ja rahaa.

63 Kotisivut Välttämätön osa markkinointia. Verkkosivujen merkitys on lisääntynyt. Yrityksen näköiset sivut. Keitä ovat asiakkaat? Kohderyhmän kieli? 1990-luvulla syntyneet lukevat tekstin paremmin näytöltä.

64 TEHTÄVÄ Suunnittele jollekin seuraavista yrityksistä liikeidean ja nimen antamaa mielikuvaa vahvistava logo (yrityksen nimi kirjoitusasussaan) ja liikemerkki (symboli) > typografia, väri a)kasvisravintola Grass-Hopper b) lastenvaateliike Napsuli c) italialaisten nahkatuotteiden maahantuoja Bernini Marzello d) karkkikauppa Pussukka e) kampaamo HairHouse

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Lämpöpuu Oy:lle

Messuosaston suunnittelu Suomen Lämpöpuu Oy:lle Riikka Välimaa Messuosaston suunnittelu Suomen Lämpöpuu Oy:lle Opinnäytetyö Kevät 2015 SeAMK Liiketalouden ja kulttuurin yksikkö Muotoilun tutkinto-ohjelma 1(36) SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus

YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen Pro gradu -työ

Lisätiedot