VISUAALINEN MARKKINOINTI. 1. kappale - Mitä on markkinointi? - Entä visuaalinen markkinointi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VISUAALINEN MARKKINOINTI. 1. kappale - Mitä on markkinointi? - Entä visuaalinen markkinointi?"

Transkriptio

1 VISUAALINEN MARKKINOINTI 1. kappale - Mitä on markkinointi? - Entä visuaalinen markkinointi?

2 MARKKINOINTI Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen Tuotteista ja palveluista tiedottaminen Tuotteiden ja palveluiden hinnoitteleminen Tuotteiden ja palveluiden jakelu ja myynti Visuaalinen markkinointi on markkinoinnin osa-alue, tarkemmin sanottuna osa yrityksen markkinointiviestintää, ja se täydentää nimensä mukaisesti muuta yrityksen markkinointikokonaisuutta visuaalisilla herätteillä.

3 ASIAKASLÄHTÖISTÄ ajattelua; muista että asiakas on erilainen kuin sinä itse. asiakkaat lopulta päättävät menestyykö firmasi vai ei> se mitä itse ajattelet firmastasi ei ole tärkeää, vaan se, mitä ASIAKAS yrityksestäsi ajattelee!

4 Markkinointi tarkoittaa siis paljon enemmän kuin pelkästään mainontaa ja myyntiä! Markkinoinnin tarkoitus on luoda arvoa asiakkaalle ja voittoa yritykselle (wikipedia)

5 Timo Rope: valitse niin pieni kohderyhmä, että oikein hävettää, ja ota siitä vielä sitten puolet pois!

6 MARKKINOINTIVIESTINTÄ...on yrityksen (ulkoisiin) sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää tai kysyntään myönteisesti vaikuttavia ilmiöitä. markkinoi yritystä ja lisää palveluiden ja tuotteiden kysyntää perinteisesti kertoo tuotteiden/palveluiden ominaisuuksista, saatavuudesta ja hinnasta - wikipedia

7 MARKKINOINTIVIESTINTÄ Mainonta (media-, netti-, näyteikkuna-, myymälä-) Myynninedistäminen (tapahtumat, promootiot, messut, näyttelyt) Suhdetoiminta (suhde- ja tiedotustoiminta) Henkilökohtainen myyntityö (myymälä-, kenttä-, ja puhelinmyynti)

8 KOKONAISVALTAINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄKETJU Ilmoittelu Näyteikkunamainonta Tuotteet myymälässä Myymälämainonta Asiakaspalvelu Noudattaa samaa koordinoitua tuotteiden esillepanon ja visuaalisen viestinnän linjaa Eri viestinnän keinoja käytetään kokonaisvaltaisesti ja toisiaan täydentämässä Ne viestivät samaa perussanomaa eri kohderyhmille näille parhaiten sopivalla tavalla

9 VISUAALISEN MARKKINONNIN TEHTÄVÄT Yrityksen arvojen visualisointi Yrityksen palvelukulttuurin visualisointi Yrityksen identiteetin visualisointi Yrityksen ja sen tuotteiden esille asettaminen visuaalisesti näyttävällä tavalla Yrityksen ja sen tuotteiden tunnetuksi tekeminen Tuotekuvan vahvistaminen Yritysmielikuvan rakentaminen Asiakkaan ostohalun vahvistaminen visuaalisin keinoin Myynnin volyymin vahvistaminen yrityskuvan ja tunnettuuden avulla Yrityksen kannattavuuden lisääminen myynnin volyymin avulla

10 Toimii kuin huutomerkki, joka havainnollistaa yrityksen identiteettiä ja tuotteita. Näyttää ja esittelee tuotteet havainnollisesti, osoittaa niiden hinnat, ohjaa niiden testaamiseen ja hankintaan.

11 VISUAALISEN MARKKINOINNIN KÄYTTÖKOHTEITA Tuotteiden esillepano myymälöissä Näyteikkunamainonta Myymälämainonta Promootiot Tapahtumamarkkinointi Messut Näyttelyt sekä niiden mainonta (tiedotus) Tuotekatalogien yms. kuvausjärjestelyt

12 2. kappale - Kuluttaja ja ostokäyttäytyminen/ miksi ostan niin kuin ostan?

13 Kuluttaja ja ostokäyttäytyminen asiakkaiden kulutustottumukset ja -tavat sekä ostokäyttäytyminen muuttuvat jatkuvasti lähtökohtana on tuntea kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat taustatekijät toimivien ja haluttujen tuotteiden aikaansaamiseksi on tunnettava ostajat tulevaisuuden muutoksia ostopäätösten taustatekijöissä on pystyttävä ennakoimaan

14 Kuluttajakäyttäytymisen taustat ostajan demografiset tekijät ostajan psykologiset tekijät ostajan sosiaaliset tekijät ELÄMÄNTYYLI OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

15 DEMOGRAFISET eli väestöön liittyvät tekijät ovat yleensä helposti selvitettävissä: - tulot - ikä - sukupuoli - perheen koko - ammatti - koulutus - asuinpaikka

16 PSYKOLOGISET TEKIJÄT yksilön henkilökohtaiset piirteet: - tarpeet - arvot ja asenteet - motiivit - innovatiivisuus - oppiminen ja - persoonallisuus

17 SOSIAALISET TEKIJÄT - sosiaaliset ryhmät, joissa kuluttaja toimii - viiteryhmä, perhe, sosiaaliluokka, alakulttuuri - sosiaalisten ryhmien merkitys ostajan ostamiseen ja päätöksentekoon Käyttäytyminen muovautuu psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksessa.

18 Sosiaaliset tekijät: viiteryhmät VIITERYHMÄT kaikki sellaiset ryhmät, joihin yksilö haluaa samaistua - ihanneryhmät: jäsenyyden tavoittelu, samaistumishalu - negatiiviset ryhmät: ryhmiä, joihin ei haluta kuulua

19 ELÄMÄNTYYLIT elämäntyylillä tarkoitetaan niitä arvostuksia, joita tietyllä henkilöllä on elämäntyyliseikat kuvaavat ja ennustavat kuluttajien käyttäytymistä paremmin kuin esim. ikä ja sukupuoli elämäntyylien perusteella tehdään luokitteluja, joiden avulla ostokäyttäytymistä selitetään: - turvallisuudenhakuiset perheihmiset, itseään toteuttavat luontoihmiset, seikkailunhaluiset riskinottajat, nautiskelevat materialistit

20 Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisussa eriteltiin erilaisia asiakkaan tarinoita, eli lajiteltiin ihmisryhmiä sen mukaan, minkälaista tarinaansa he toteuttavat ostokäyttäytymisessään. Osaatko tunnistaa itsesi jostakin ryhmästä? Minkälaista tarinaa sinä toteutat ostokäyttäytymiselläsi? ks. Seuraava sivu

21 ASIAKKAAN TARINAT seikkailukertomukset - jännitys, voittamisen tunteet, sankaruus yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarinat - yhteenkuuluvuuden tunne, yhteisöllisyys, ystävä ystävien joukossa huolenpitokertomukset - välittämisen ja hoivan kokemus, rakastettuna ja huolehdittuna oleminen huomatkaa, kuka minä olen -kertomukset - arvostus, olen tärkeä henkilö -kokemus tasapainoisen mielen kertomukset - tyyneyden ja mielenrauhan kokemus, tasapainoin tunne, sinut itsensä kanssa -kokemus idealistiset kertomukset - kokemus jonkin aatteen, filosofian, hyvän edistämisestä, uudistajana ja kehittäjänä oleminen

22 POHDITTAVAKSI: valkoinen t-paita suunnittele konsepti tai taustatarina tuotteelle, VALKOINEN T-PAITA kenelle (minkälaiselle asiakkaalle) myyt? mikä on t-paidan lisäarvo asiakkaalle? mitä hän itse asiassa ostaa (vrt.asiakkaan tarinat)? Miten saat rakennettua tuottelle kiinnostavan konseptin kohderyhmä huomioonottaen? Itse tuotehan ei prameile ominaisuuksillaan, vaan lisäarvo tullee juuri konseptista!

23 Esimerkki: PULLOTETTU VESI Pullotetulle vedelle (eli siis vain vedelle ) on kirjoitettu jo hienoja konsepteja, tsekkaa näistä muutama (alempi kotimainen). Asiakas ei siis osta pelkkää vettä, vaan paljon muuta, osaatko määritellä mitä lisäarvoa esimerkkituotteet antavat ostajalleen itse ydintuotteen (veden) lisäksi?

24 3. kappale - Markkinoinnillinen liikeidea, eli mitä, kenelle, miten ja millä imagolla?

25 IDEASTA BISNEKSEKSI Bisneksen osaaminen perustuu pohjimmiltaan mitä suurimmassa määrin perusasioihin, joihin pitää perehtyä, ennenkuin lähdetään suunnittelemaan visuaalista markkinointia. > liikeidea, yrityskuvan luominen, kilpailukeinojen käyttäminen sekä viestinnän osuus kilpailukeinona.

26 MARKKINOINNILLINEN LIIKEIDEA TUOTE (mitä) ASIAKASKOHDERYHMÄT (kenelle) MITEN (tapa toimia) IMAGO (millä mielikuvilla)

27 kun kohderyhmät eli segmentit tunnetaan tarkasti ja on olemassa tutkimustietoa heidän elämäntyylistään ja persoonallisuudestaan ostokäyttäytymistä myöten, tuotteet voidaan hankkia tiettyjen faktojen pohjalta. > oikeat tuotemerkit oikeille kuluttajille

28 Markkinoinnillisen liikeidean sisäistäminen ja käyttäminen on kaiken liiketoiminnan ydin. Yrityksen visuaalisen markkinoinnin koko konseptin lähtökohtana tulisi aina olla tuotteet sekä asiakassegmentit.

29 KILPAILUKEINOT Jotta yritys selviytyy, on sen oltava tietoinen omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan kilpailijoihin verrattuna. Kilpailukeinoja (4 P -markkinointimix) > product, price, place, promotion

30 YRITYSKUVA Kilpailukeinojen valinnalla vaikutuksia yrityskuvaan yrityksen imago muodostuu ihmisten mielissä: mitä he kuulevat, näkevät, kokevat > eräänlainen oppimisprosessi viestintä mielikuvatavoitteiden mukaista

31 KÄSITTEITÄ VISIO: mitä varten yritys on olemassa ja millainen se on tulevaisuudessa MISSIO: yrityksen selkeä ydintehtävä > strateginen markkinoinnin suunnittelu/pitkän aikavälin tavoitteellinen suunnittelu

32 YRITYKSEN MARKKINOINNIN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 1. Tilanneanalyysi missä olemme nyt ja miksi? 2. Tavoitteet ja päämäärät missä ja mitä haluamme olla? 3. Strategia miten pääsemme sinne? 4. Taktiikka eli operatiiviset toimenpiteet millä yksilöllisillä keinoilla saavutamme tavoitteet? 5. Toiminta ja kontrolli millä erityisaktiviteeteilla saavutamme taktiset tavoitteet ja kuinka tiedämme, että ne on saavutettu?

33 TILANNEANALYYSI Yrityksen ja sen tuotteiden sekä viestinnän vahvuudet ja heikkoudet, strenghts, weaknesses (SWOT) Yrityksen mahdollisuudet markkinoilla ja niitä rajaavat uhat, opportunities, threats (SWOT) Ostajat ja käyttäjät (kuka, mitä, miksi, milloin) Segmentit eli asiakaskohderyhmät Kilpailijat ja niiden tuotteet ja viestintä Potentiaaliset kilpailijat Korvaavat tuotteet ja palvelut

34 YRITYS 1. Analysoi strategisesti ympäristön kilpailutekijöitä ja yrityksen liiketoimintaa 2. Ennakoi tulevia asennetrendejä yritystä ja sen tuotteita kohtaan 3. Soveltaa saadut asennekartoitukset yrityksen tavoitteisiin 4. Muotoilee yritys- ja tuotestrategian laadittujen tavoitteiden mukaiseksi 5. Määrittelee kohderyhmästrategiat jokaista markkinoitavaa tuotetta kohden 6. Markkinointitavoite määritellä tuotte kilpailijaan nähden ja kohdata segmenttien tarpeet myyntitavoitteet, välitavoitteet, kannattavuustavoitteet

35 4. kappale - Koordinoitu markkinointiviestintä pohja eheälle yrityskuvalle - Visuaalisen yrityskuvan elementit

36 KOORDINOIDUN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN TUNNUSPIIRTEET Yhtenäinen ilme ja sisältö: Logossa Iskulauseessa Tekstityypissä Mainonnan elementeissä Viestin sisällössä Viestinnän tyylissä mediavalinnoissa

37 VISUAALISEN YRITYSKUVAN ELEMENTTEJÄ Visuaalisen yrityskuvan tulee välittää yrityksen toimintaperiaatteita, tavoitteita, arvostuksia sekä yksilöllisiä tunnuspiirteitä omaleimaisuutta ja persoonallisuutta. Visuaalisen viestinnän suunnittelu (typografia, merkit ja tunnukset, painotuotteet) Messu- ja näyttelysuunnittelu Toimintaympäristö-suunnittelu Teollinen muotoilu pakkaussuunnittelu

38 YRITYSILME Yrityksen visuaalinen linja on kokonaisuus, joka muodostuu yrityksen tavasta esiintyä eri välineissä, typografiasta, tunnusväreistä, tunnuksista, symboleista, merkeistä ja niiden yhteensovittamisesta ja soveltamisesta.

39 Visuaalinen linja, viestinnän visuaaliset osaalueet näkyvät kaikessa yrityksen julkisessa toiminnassa: ulkona yrityksen nimen esillepanossa ja opasteissa, sisällä opasteissa, painotuotteissa, mainonnassa, audiovisuaalisessa viestinnässä, kirjallisessa henkilökohtaisessa viestinnässä, mainoskasseissa, käyntikorteissa ja työasuissa...

40 YRITYSILMEKÄSIKIRJA graafinen käsikirja sisältää osa-alueita, jotka liittyvät lomakkeisiin, käyntikortteihin, esitetisiin, ilmoituksiin, opsateisiin, lippuihin, liikelahjoihin, työasuihin, kuljetusvälineisiin yms saakka. >logon muoto, väritys, sijoitus ja käyttö >liikemerkin muoto ja väritys >typografia (tekstityypit ja niiden käyttö) >verbaalinen linja, kieli (esim slogan) >tiedottamisen ja mainonnan tyyli >tapahtumat, tilaisuudet, sponsorointi

41 Yrityksen visuaalinen ilme Visuaalinen suunnittelu Logo Typografia eli fontit Värimaailma Layout ja sommittelu Kuvailmaisu Graafinen ohje Esillepano, konseptit Sisustus, työasut, autot jne. Liikelahjat Graafiset julkaisut Yritysgrafiikka Painotuotteet Lehti-ilmoitukset Verkkosivut Jne. Visuaalinen markkinointi Myymälämainonta Näyteikkunat, somistus Messut jne.

42 Onnistunut yritysilme Myyvä ja tiedottava Yrityksen näköiset Tukee toiminta-ajatusta Yhtenäinen graafinen ilme Helpottaa muistamista, tunnistettavuus!

43 YRITYKSEN VIESTINNÄN GRAAFINEN SUUNNITTELU osat menestyksekkään viestinnän elementeistä >AIDA-KAAVA A attention, huomio I interest, mielenkiinto D desire, ostohalu A actiom, aktivointi

44 A attention Huomioarvotekijät kirjallisessa viestinnässä, e lehti-ilmoituksissa ja ulkomainonnassa, ilmoituksen koko, muoto, värit, kirjasintyypit, kuvat radio- ja äänimainonnassa äänen ja musiikin erottuvuus, mainoksen aika, ja ohjelmaaikaan sijoittaminen tv ja kotisivut: kuvien liikkuvuus ja kolmiulotteisuus myymälä-, näyttely-, ja messumainonnassa esittelytilan koko, värit, tuotteiden esillepano

45 I interest mielenkiintoa aikaansaavat tekijät kirjallinen viestintä: otsikon osuva puhuttelu, väliotsikoiden informaatio yhdessä kuvan symbolisen viestin kanssa sähköinen viestintä: sanotut sanat ja niiden viestin antama merkitys ja lupaus kohderyhmälle

46 D desire ostohaluun vaikuttavat tekijät tuotteen tai palvelun tarjoama hyöty; myyntiperustelut eli argumentit: taloudellisuus-, arvostus-, laatu-, käyttötai hintaperustelut

47 A action aktivointi kupongit, kilpailut, arvonnat, tuotenäytteet, maistiaiset, testaus ja kokeilu, tuotteiden rajallinen määrä tai tarjouksen rajattu aika

48 Logon henki Yrityksen tapa kirjoittaa nimensä. Nimilogo (kun nimi muodostaa logon) (Marimekko, VR, Canon) yritysnimen yhteydessä esiintyvä kuvasymboli eli yrityksen kuvallinen symboli eli liikemerkki (Nike), käyttö monesti logon yhteydessä, mutta toimii itsenäisenäkin elementtinä Logo muoto, fontit, värit jne. Logo heijastaa yrityksen persoonallisuutta. Logo = yrityksen visuaalinen identiteetti

49 Mitä mielikuvia sinussa herättää: H&M?

50 Oppikirjamme ehdotuksia: dynaaminen, moderni, eteenpäin menevä Osuitteko samoille linjoille?

51 Entä logo: Marimekko?

52 Oppikirjamme ehdottaa: taideteollinen ilme, korkeaa laatua suomalaisittain Oletko samaa, eri mieltä...miksi?

53 Typografia Tekstityyppien, fonttien valitsemista ja suunnittelua. Antaa nimilogolle luonteen. Fonttien valinnalla voi ilmaista paljon yrityksen tyylistä ja arvoista. Printtiviestintä perinteisempää. Verkkofontti pelkistetty ja selkeä.

54 Ilmaista vai informoida Fontin valinta on aina tasapainoilua: -ilmaisun miltä näyttää ja -informatiivisuuden saa selvää ja menee perille. Millainen paikka tämä yritys olisi logon perusteella?

55 Entä miten nämä eri fontit vaikuttavat saamaasi yritysmielikuvaan? TUKKIPUU OY Tukkipuu Oy

56 Jako kahteen Päätteetön/groteski Päätteellinen/antiikva Yritys Oy moderni, dynaaminen luettavuus hyvä verkossa ja screenillä Arial Yritys Oy klassinen, arvokas luettavuus hyvä printissä voi käyttää verkossa otsikoissa Times New Roman

57 Suuret vai pienet Versaali/suuraakkoset Gemena/pienaakkoset YRITYS OY yritys oy Otsikossa ja logossa Huutaako? Asiakirjastandardi ei suosittelee enää edes otsikoissa. Luettavampaa Erisnimissä pieni alkukirjain oikeakielisyys?

58 Trendifontteja? Kaikkien trendifonttien käytetyin: Comic Sans Nyt meneillään script-/ kalligrafiabuumi. Kaunoa näkee paljon. Uusromanttisuus! Commercial Script Goottilaisuus nousussa Tekstuurat, fraktuurat

59 Väri Määritellään logon yhteydessä. Osa yrityksen identiteettiä. Voimakas alitajuinen merkitys. Väri jää mieleen. Jokaisella mielipide! Yritysväri, kampanjaväri, vuodenaika, tehoste, trendi Tutustu

60 Värimaailma Viestinnän hierarkiassa väri on primitiivisin, alin taso. Ylinnä kirjoitettu kieli, sitten kuvat ja symbolit, alimmaisena värit. TEKSTI KUVA Lapsikin koodaa väreillä! VÄRI

61 käyttää punaista väriä, joka kertoo värikkäästä maailmasta, logo muodostuu gemenoista, jotka varta vasten muotoiltu yritykselle. Rohkaiseva slogan We Canon - you can antaa lisää mielikuvia yrityksen nimestä (Me Tarzan - You Jane) ja asiakkaan kyvystä oppia nopeasti Canonin laitteilla - sinä osaat

62 Graafinen ilme ja layout Sama graafinen ilme tietyn ajan. Yritys viestii samalla ilmeellä. Kampanjatuotteet tunnistettavissa saman yrityksen julkaisuiksi. Säästää aikaa ja rahaa.

63 Kotisivut Välttämätön osa markkinointia. Verkkosivujen merkitys on lisääntynyt. Yrityksen näköiset sivut. Keitä ovat asiakkaat? Kohderyhmän kieli? 1990-luvulla syntyneet lukevat tekstin paremmin näytöltä.

64 TEHTÄVÄ Suunnittele jollekin seuraavista yrityksistä liikeidean ja nimen antamaa mielikuvaa vahvistava logo (yrityksen nimi kirjoitusasussaan) ja liikemerkki (symboli) > typografia, väri a)kasvisravintola Grass-Hopper b) lastenvaateliike Napsuli c) italialaisten nahkatuotteiden maahantuoja Bernini Marzello d) karkkikauppa Pussukka e) kampaamo HairHouse

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota.

Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota. AJATELTAVAA. Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota. Portfolio on viestintää.. Portfoliolla on selkeä päämäärä. Oman osaamisen esiintuominen sekä tietenkin itsensä myyminen Te ette tee tätä

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen

Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen Ilona Mikkonen, KTT Anastasia Sergina, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kontaktitunnin ohjelma Käytännön

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

TU-C9280 Viestintä 1

TU-C9280 Viestintä 1 TU-C9280 Viestintä 1 Luento 2, 23.9.2016, Viestintä ja liiketoiminta Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon profilointiviestinnän

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

brändipolku 5. tutkimus kosketuspinnat identiteetti strategia johda brändiä Visio Strategia Tavoitteet Arvot Tulosten analysointi

brändipolku 5. tutkimus kosketuspinnat identiteetti strategia johda brändiä Visio Strategia Tavoitteet Arvot Tulosten analysointi brändipolku 1. 2. 3. 4. 5. tutkimus strategia identiteetti kosketuspinnat johda brändiä Visio Strategia Tavoitteet Arvot Sidosryhmät - tarpeet - käsitykset Toimintaympäristö ulkoiset tekijät - kilpailijat

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia SISÄLTÖ Esittäytyminen Miksi museon pitäisi myydä? Mitä museo myy? Tuotteistaminen Museotuotteet ja palvelu

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI VISUAALISESTA LINJASTA GRAAFINEN OHJEISTO INSTACKEL OY:LLE Niina Uski Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2005 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 2017

GRAAFINEN OHJEISTUS 2017 GRAAFINEN OHJEISTUS 2017 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LOGO.... 4 VÄRIT.... 5 MUUT GRAAFISET ELEMENTIT... 6 KUVAT & VÄRIT.... 7 TYPOGRAFIA.... 8 LATAA TIEDOSTOT................... 9 2 JOHDANTO Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 21.11.2008 (Liite 2) Suomen Saappaanheitoliitto ry Faktoja perustettu 1992 1.1.2008 aktiiviheittäjiä 1393 1.1.2008 jäsenmaksun maksaneita seuroja 31 1.1.2008

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012

NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012 NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012 Review-menetelmää soveltaen Nurmijärvi-Eteva pilotti toteutettiin 9/2011 8/2012 1 Mikä on Review? Review on asiakaspalaverin muoto, jossa henkilö itse on prosessin

Lisätiedot

Savon rata 125 vuotta. Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la

Savon rata 125 vuotta. Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la Savon rata 125 vuotta Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la 4.10.2014 Savon rata 125 vuotta SAVON-RADAN ryhmä SAVON-RADAN ryhmä on Etelä-Savolaisten rautatierakennusten omistajien ja niissä toimijoiden muodostama

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 28.09.2016 Jari Laine 1 28.9.2016 Varusteleka on Euroopan johtava armeija ja retkeilyvarusteiden kauppa Vahva liikevaihdon kasvu: Liikevaihto

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY

HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY GRAAFINEN OHJEISTUS HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY Haaga-Helian graafinen ohjeisto linjaa sen, miltä näytämme ulospäin ja miten käytämme erilaisia graafisia elementtejä viestinnässä ja

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

LOGO VÄRILLINEN LOGO. Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä.

LOGO VÄRILLINEN LOGO. Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä. VÄRILLINEN 4 Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä. Logossa käytettyä typografi aa on modifi oitu, eli kaikki kirjaimet on piirretty

Lisätiedot

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014 1 www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on keskisuomalainen kansalaistoiminnan ja sitä edustavien yhteisöjen kehittäjä. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen

Lisätiedot