KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta AIKA klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KOSKELO JUSSI JA ULLA POIKKEAMISHAKEMUS; HEINONEN NIILO JA LAILA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; TAKKINEN ESKO POIKKEAMISHAKEMUS; TIRI ERKKI SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; RUNTTI TUULA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KASKENTOLA SIRKKU SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; TUOMAALA ATSO, 310 KAARLO TUOMAALAN PERIKUNTA / LAUSUNNON ANTAMINEN VALITUKSEEN 113 KUNTALAISTALOITE ASUMISVIIHTYVYYDESTÄ JA 315 LIIKENNETURVALLISUUDESTA; MIKA MANNINEN YM 114 LAUSUNTO RUDUS OY:N 317 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN 115 LAUSUNTO MORENIA OY:N 318 MAA-AINESLUPAHAKEMUKSEEN SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KOSKELA JUHANI KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT JA 65 - RAATINHARJU 118 ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 328

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ KOKOUSAIKA klo 17:30-20:40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Schönberg Juha 17:30-20:40 puheenjohtaja Kyllönen Tapio 17:30-20:40 jäsen Mikkonen Mirja 17:30-20:40 jäsen Savolainen Mirja 17:30-20:40 jäsen Tomperi Päivi 17:30-20:40 jäsen Nykyri Pentti 17:30-20:40 varajäsen Niemi Jonna 17:30-20:40 varajäsen Sipola Hilkka 17:30-20:40 varajäsen Haipus Taisto 17:30-19:55 varajäsen :t , poistui :n 117 käsittelyn aikana POISSA Tuomaala Eija varapuheenj. Hanhela Lahja jäsen Karjalainen Antero jäsen Rantala Ville jäsen Siira Tapani jäsen Lappalainen Niina varajäsen MUU Tiri Kari 17:30-20:40 kunnanhall.ed. Kitinoja Ritva 17:30-20:40 yhdistymishall. edust. Hankivuo Petteri 17:30-20:40 yhdyskuntajoh taja/esittelijä Röpelinen Anja 17:30-20:40 toimistoarkk. Vilmi Sirkku 17:30-20:40 lupasiht./pöytä kirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilkka Sipola ja Tapio Kyllönen sekä varalle Mirja Mikkonen.Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtä villäolopäivänä. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha Schönberg Sirkku Vilmi Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Hilkka Sipola Tapio Kyllönen

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Lupasihteeri Sirkku Vilmi

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KOSKELO JUSSI JA ULLA 96/605/2011 Yhdk.ltk 106 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Jussi ja Ulla Koskelo ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - 1½ -kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo ja autotalli/katos, kerrosala 250 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään Hakola-nimistä tilaa RN 28:26, tilan pinta-ala on m2 - tila sijaitsee Alakylässä Honkasentien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (M) Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheu du maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. - Alakylän osayleiskaavassa (1992) rakennuspaikka sijoittuu suurimmaksi osak si maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Alueelle saa sijoittaa pää asiassa vain maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. Mikäli alueel le muodostetaan erillisiä rakennuspaikkoja, on niiden vähimmäiskoko m2. Pieni osa rakennuspaikasta on erillispientalojen aluetta (AO-2) (käytetty aiemman luvan yhteydessä). Kullekin rakennus paikalle saa ra ken taa yh den asuin ra ken nuk sen sekä työ- ja taloustiloja. Rakennuspai kan vä him mäisko ko on m2. Jä tevedet on käsiteltävä kiinteistökohtai sesti maa peräkä sittelyl lä. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi naapurit toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä yleiseen vesijohtoon. Vesijohtoliittymä tehdään Kiimingin Veden kanssa. Alueella toimii Alakylän viemäriosuuskunta. Viemäriin liittymisestä tulee

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta neuvotella osuuskunnan kanssa." Hakija on saanut luvan ely-keskukselta liittymän rakentamiselle yhdystielle nro Hakijan selvitys alueesta: "Kiinteistö sijaitsee Honkasentien varressa. Kiinteistölle tulee oma liittymä Honkasentieltä. Vesijohto Honkasentien varressa. Alueella on Alakylän viemäriosuuskunnan paineviemäri n. 200 m päässä, johon liitytään." Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: "Rakennuspaikka sijaitsee korkealla mäntykankaalla. Rakennuspaikan maaperä soveltuu erinomaisesti rakentamiseen. Koulu, kauppa ja päiväkoti vain 2 km päässä rakennuspaikalta. Erinomainen paikka lapsiperheelle." Esityslistan mukana jaetaan kopio asemapiirroksesta, ote Alakylän osayleiskaavasta ja lupatilanne kartat. Liitteenä nro 1 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, ettei rakentamisen erityisiä edellytyksiä ole olemassa. Perustelut: Tila 28:26 sijoittuu Alakylän osayleiskaavassa pääosin M-alueelle ja pie nel tä osin AO-2-alueelle. Osayleiskaavaa laadittaessa tilaan 28:26 kuului myös naapuritila 28:36. Edellä mainittu AO2-rakennuspaikka on tullut käy tetyksi samojen hakijoi den hakemuksesta tilalle 28:36 myönnetyllä suun nittelutarveratkaisulla Näin ollen osayleiskaavassa silloiselle tilalle 28:26 osoitettu rakennus oikeus on käytetty. Osayleiskaava perustuu maanomis tajien kanssa käytyi hin neuvotteluihin rakennuspaikko jen lukumäärästä, ja sen peri aattei ta on noudatettu kunnan lupaharkinnas sa. Tilan ja naapurus ton lisärakentamismahdollisuudet tulee tutkia koko naisuutena vireillä ole van Alakylän osayleiskaava työn yhteydessä. Rakentaminen yksittäi sil lä päätöksillä yli osa yleiskaavassa osoitettujen raken nus paikkojen vaikeuttaa kaavan tarkistamista ja maanomistajien tasapuo lista kohtelua. Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa hakemuksen kohde on maa- ja met sä ta lous val tais ta aluetta (M), jolle voidaan si joittaa maaja met sä ta lou teen liit tyviä asuin ra kennuksia tai erityisistä syis tä myös mui ta asuin raken nuksia. Hakemukseen ei sisälly täl lai sia erityisiä syitä. Keskustelun kuluessa Mirja Savolainen teki esityksen, että edellytykset rakentamiselle ovat olemassa. Perustelut: - riittävän iso 2 ha:n suuruinen rakennuspaikka - uusien veronmaksajien saaminen kuntaan - aikaisempi käytäntö Alakylän M-alueille myönteisistä suunnittelutarvepäätöksistä. Taisto Haipus kannatti Savolaisen esitystä.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Puheenjohjata totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä yhdyskuntajohtajan esitystä kannatti kolme (3) jäsentä (Kyllönen, Sipola, Nykyri). Mirja Savolaisen esitystä kannatti viisi (5) jäsentä ( Schönberg, Haipus, Niemi, Savolainen, Mikkonen). Yksi (1) jäsen (Tomperi) äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi tulleen Mirja Savolaisen esityksen. Päätös: Edellytykset rakentamiselle ovat olemassa. Perustelut: - riittävän iso 2 ha:n suuruinen rakennuspaikka - uusien veronmaksajien saaminen kuntaan - aikaisempi käytäntö Alakylän M-alueille myönteisistä suunnittelutarvepäätöksistä. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne -ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta POIKKEAMISHAKEMUS; HEINONEN NIILO JA LAILA 98/604/2011 Yhdk.ltk 107 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Niilo ja Laila Heinonen hakevat lupaa saada rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 123 luku). Rakennushanke: - varastorakennus, kerrosala 40 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikka sijaitsee Kirkonseudun asemakaava-alueella korttelissa 44, tontti 7, Rinne-niminen tila RN 39:175 - osoite Tuohimaantie 6 - tontilla sijaitsee asuinrakennus, kerrosala 259 m2 - rakennuspaikan pinta-ala on 911 m2 Poikkeusta haetaan saada rakentaa varasto asemakaavaan merkitylle istutettavan alueen osalle naapurin rajaan kiinni Suunnitelmat: - Asemakaavassa rakennuspaikka sijaitsee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella. AL-korttelialueella on varattava yksi autopaikka liike- ja toimistotilan yhteenlaskettua 50 k-m2 kohti sekä yksi autopaikka asuntoa kohti. Rakennustehokkuus e = 0,4. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi naapurit toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. Hakijan selitys rakennushankkeesta: "Kevytrakenteinen varasto Mukautuu ympäristöön Ulkovarasto puuttuu päärakennuksesta" Hakijan esittämät poikkeamisen erityiset syyt ja hakemuksen perustelut: "Tontilla ei ole muualla tilaa varaston rakentamiseen. Tulevan rakennuksen takana oleva puistoalue on omistuksessamme rajalla, varaston kohdalla olevat puut poistetaan. Rajalle rakentamista puoltanee se että lähellä olevan talon (Niemeläntien ja Tuohimaantien kulmaus) varasto- ja autotallirakennus on rakennettu rajalle. Samaa sovellettanee tähänkin." Esityslistan mukana jaetaan ote Kirkonseudun asemakaavasta ja asemapiirros. Yj: Kunta myöntää asemakaavasta poikkeamisen kevytrakenteisen va-

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta rastora kennuksen rakentamiseksi tontin perälle seuraavin ehdoin: - rakennus sijoitetaan vähintään 1 metrin etäisyydelle tontin pohjoisrajasta ja rakennuksen leveydeksi tulee enintään 3 metriä - ympäröivä puusto säilytetään mahdollisimman tarkoin - rakennuslupavaiheessa otetaan huomioon rakenteiden palo turvallisuus määräykset Perustelut: Asemakaavassa säilytettävän puus ton alu eek si osoi te tulle ton tin osalle jää jonkin verran puustoa raken ta mi sesta huoli mat ta. Tontti ra jautuu lähivirkistysaluee seen. Hakijan mu kaan (puhe lin keskustelu ) varasto on toteutetta vissa ka peam pana kuin asemapiirroksessa on esitetty, jolloin etäi syydeksi päära kennuk seen tulee vähintään 4,5 met riä. Naapurit eivät ole huo maut taneet rakentamishankkeesta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Tämä päätös on voimassa saakka mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; TAKKINEN ESKO 72/605/2011 Yhdk.ltk 108 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Esko Takkinen on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - kaksi yksiasuntoista, 1½-kerroksista omakotitaloa, kerrosala 250 m2/ra kennus - kaksi autotalli/varastorakennusta, kerrosala 100 m2/rakennus Rakennuspaikka: - rakennuspaikoiksi esitetään kahta määräalaa: m2:n suuruinen ja m2:n suuruinen tilasta Häme RN 11:165 - määräalat sijaitsevat Alakylässä Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (M) Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitetta va siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. - Alakylän osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsäta lousval tai sel le alueelle (M). Alueelle saa sijoittaa pääasiassa vain maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. Mikäli alueelle muodostetaan erillisiä rakennuspaikkoja, tulee niiden vähimmäiskoko olla m2. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Tilan 11:102 ja 11:46 omistaja huo maut taa: "Yhtiömme on rakentanut tilansa rek.no 11:46 alueelle tien, jonka kautta ilmeisesti olisi tarkoitus kulkea nyt kuultavana olevassa rakennushankkees sa. Mielestämme hakijan tulee osallistua jo tehdyn tien rakennuskustannuksiin mikäli suunniteltu kul kuyhteys aiotaan meidän tilan kautta. (piirustuksia ei ollut nähtä vänä) Yhtiömme on aikeissa ryhtyä rakentamaan viereisille tiloille 11:46 ja 11:102 useita omakotitaloja (suunnitelmat on valmistelussa), tilojen yhteen laskettu pinta-ala on 9,33 hehtaaria. Mielestämme lupaviranomaisten täytyy ottaa lupia myöntäessään huomi-

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta oon hakijoiden tasavertaisuus eikä nyt haettava lupa saa haitata tai estää meitä saamasta myöhemmin rakennuslupia omille tiloillemme." Hakija on todennut huomautukseen liittyen: "Olen Hämeenjärven tien perustajajäseniä, elikkä tien omistajaosakas ja liittymät tulevat vanhalle tien osalle samaan liittymään joka Eero Takkisen hyväksytyssä suunnittutarveratkaisussa. Elikkä tältä osin ei huomautuksessa ole aihetta." Muilla naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta ja he myös toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaises ta rakennuslupahakemuk sesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä vesijohtoverkostoon. Alueella ei ole viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaa timusten mukai sesti. Haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee sel vittää Kiimingin Vesi Oy:n kanssa." Hakijan selvitys alueesta: "Liittymät Hämeenjärven tiehen Kunnan vesijohto tonttien reunassa Omapuhdistamo suunnittelun mukaan Sähkökaapeli suunniteltu tien reunaan." Esityslistan mukana jaetaan ote Alakylän osayleiskaavasta, lupatilannekartat ja asemapiirros. Liitteenä nro 2 on tarkistuslista. Yj: Kunta ei katso rakentamisen erityisten edellytysten olevan olemassa. Perustelut: Hakemuksen kohteena olevan tilan Kuivasjär ventien itäpuoleiselle palstalle Alakylän osa yleiskaavassa osoitetut kaksi asuinrakennuspaikkaa (AO-1) on yh dyskuntalautakunnan pää töksen ( ) mukaisesti käytetty. Kan tatilalle 11:26 on Alakylän osayleiskaavassa osoitettu yhteensä yhdeksän ra kennuspaikkaa, ja sen alu eel le on toteutunut jo kymmenen asuin- ja kaksi lomara ken nuspaik kaa se kä yksi muu rakennuspaikka. Toisin sanoen kanta tilan rakennusoikeus on jo runsaasti ylitetty. Ha kemukseen suostu minen vaa ran taisi maan omista jien tasapuolisen kohtelun, minkä vuoksi tilan mah dolli nen li sära kentaminen tulee tut kia kokonaisuute na vireillä olevan Ala kylän osa yleiskaavatyön yhtey dessä. Lisäraken taminen yksittäisin suunnit te lutarveratkaisuin yli osayleiskaa vassa osoi tettujen raken nuspaikkojen vaikeuttaa osayleiskaavan tar kistamista, koska kaik kien maanomistajien ei ole mahdollista raken taa samalla tehokkuu della. Lisäksi rakentaminen Hämeenjärventien varteen yhä etääm mälle Alakylän kylärakenteesta ai heuttaa haitallista yhdyskun takehi tystä ja ha jauttaa yhdyskuntara kennetta. Koska hae tun kohteen lähi ympäristöön on odotettavissa useita vastaavia hake muksia, ovat nyt käsillä olevan hakemuksen en nakoitavissa olevat kerrannaisvai ku tukset niin merkittävät, että maankäytön pohjaksi tar vitaan koko naisvaltaista

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta suunnittelua. Alueen asuinrakentaminen tu lee selvittää laajemmalti vi reillä ole vassa Uuden Ou lun yleiskaavassa ja tarkastella yksityiskohtai sem min aiemmin mai ni tus sa Ala ky län osa yleis kaavan tarkistuk sessa. Hakemuksen kohde on Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa maaja metsätalousvaltaista aluetta (M), jolle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen liittyviä asuinrakennuksia sekä muita asuinrakennuksia vain erityisistä syistä. Ha kemuksen perusteeksi ei ole esitetty erityisiä, ra kentamista puolta via syitä. Näin ollen haettu rakentaminen ei täytä MRL 137 :n erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella. Päätös: Tämä asia jätettiin yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta POIKKEAMISHAKEMUS; TIRI ERKKI 80/604/2011 Yhdk.ltk 109 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Erkki Tiri hakee poikkeusta saada rakentaa ranta-alueelle (MRL 23 luku). Rakennushanke: - yksikerroksinen, kaksiasuntoinen asuinrakennus, kerrosala 250 m2 - autotalli, kerrosala 50 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään m2:n suuruista määräalaa Pikkusärkelä-nimisestä tilasta RN 55:170 - rakennuspaikka sijaitsee Välikylässä Siltakujan varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: ASUNTOALUE (A) Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alue sisäl tää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysä köinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua yksityiskohtai seen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai ase makaavaan. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaa valla - Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoit tuu pien ta lo val tai selle asun to alu eella (AP). Osayleiskaavassa on osoitettu ne alu eet, joi den ra kenta mis ta ohjataan asemakaavalla. Rakennettaessa ennen ase makaa vaa tu lee huo lehtia siitä, että edellytykset tarkoituksen mukaisen kaavan laatimi selle säi lyvät. Tästä syystä rakentamisen tulee perustua jo ko osa yleiskaa van tar kennukseen tai asemakaavaluonnok seen. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi tilojen RN:t 55:62, 55:67, 55:68 ja 54:40 toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon ja viemäriin. Viemäröinnin ja kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista: "Rakennusoikeuden myöntäminen ko. määräalalle ei estä mahdollisen kaavan laatimista osayleiskaava-alueelle.

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Paritalo sopii alueen muuhun rakennuskantaan." Hakijan esittämät lisätiedot: " Tie, vesi- ja viemäriverkosto menee rajalinjaa pitkin." Esityslistan mukana jaetaan ote keskeisten taajama-alueiden osa yleiskaavasta, melualuekartta, lupatilannekartat ja asemapiirros. Liitteenä nro 3 on tarkistuslista. Yj: Kunta ei puolla poikkeamista. Perustelut: Hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee Kuusamontien (vt 20) lii kennemelualueella eikä ole siltä osin sovelias rakentamiseen (MRL 116 ). Ympäristönsuojelulain mu kaan meluntorjunnasta vastaa ensi sijaisesti me lun aiheuttaja. Viime vuosi na on kuitenkin ollut vallalla periaate, jonka mukaan kunta voisi joutua vastaamaan melusuojauksesta jos osoittaisi uutta asuinra ken ta mis ta me lualu eelle. Si ten hakemuk seen suostuminen saattaisi ai heuttaa kun nalle yli mää räisiä kustannuk sia. Tilalla 55:170 sijaitsee jo yksi asuinrakennus. Jos tilasta lohkottaisiin hake muksen mukainen raken nuspaikka, tulisi koko tila käytetyksi rakentami seen ja vaarantuisi maan omistajien tasapuolisen kohtelun mahdollisuus muun muassa yhteisten alueiden järjestämisen osalta (MRL 54 2). Lisäksi haettu rakennuspaikka sijaitsee Jäälinojan tuntumassa tiiviisti ra kentuneella Jäälin ja Väliky län asemakaavojen välisellä alueella. Kuten osayleiskaavan määräys (AP) toteaa, alueen lisärakentamismahdollisuu det tulee tutkia yksityiskohtai semmalla kaavalla. Alueen maankäytössä tu lee varautua tiealueiden ja melusuojaus ten tilantarpeisiin sekä Jäälinojan tulvariskiin. Poikkeamishakemukseen suostuminen aiheuttaisi haittaa edellä mainitulle yksityiskohtaisemmalle kaavoi tukselle (MRL 172 1). Jos Jäälinojan kapeudesta huolimatta rakentamisoikeutta tarkasteltaisiin kantatilan 55:3 muunnetun rantaviivan perusteella, todettaisiin, että jopa ranta-asemakaavalla saavu tettava rantarakentamisoikeus on jo ylitetty runsaasti. Laskennallista ranta viivaa on noin 130 metriä, ja sille on rakennettu kolme rakennuspaikkaa. Ilman asemakaavaa sallittu enimmäismitoitus on yleensä viisi rakennus paik kaa kilo met ril le, nyt toteutunut mi toi tus luku on yli 20 ra ken nus paik kaa ki lomet ril le. Alueen mahdollinen täydennysrakentaminen edellyttää yksityiskohtaista kaavaa. Keskustelun kuluessa Pentti Nykyri teki esityksen, että poikkeamishakemusta puolletaan. Perustelut: - rakennuspaikalla melu ei häiritsevä, vaikka teoreettisesti Kuusamontien melualuetta, uusi tielinjaus kauempana - ei varsinaisesti rantarakentamista - vanha rakennuspaikka vieressä samalla tilalla - lisäksi hakemukseen ehtona tarvittessa melusuojan rakentaminen.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Mirja Mikkonen kannatti Nykyrin esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä yhdyskuntajohtajan esitystä ei kannattanut kukaan jäsenistä. Pentti Nykyrin esitystä kannattivat kaikki jäsenet. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi tulleen Pentti Nykyrin esityksen. Päätös: Poikkeamishakemusta puolletaan. Perustelut: - rakennuspaikalla melu ei häiritsevä, vaikka teoreettisesti Kuusamontien melualuetta, uusi tielinjaus kauempana - ei varsinaisesti rantarakentamista - vanha rakennuspaikka vieressä samalla tilalla - lisäksi hakemukseen ehtona tarvittessa melusuojan rakentaminen.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; RUNTTI TUULA 92/605/2011 Yhdk.ltk 110 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Tuula Runtti on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - 1½ -kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 150 m2 (rakennusala 190 m2) - autotalli/varasto, kerrosala 70 m2 (rakennusala 80 m2) Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään Ratsuhaka -nimistä tilaa RN 22:146 - tilan pinta-ala on m2 ja se sijaitsee Ransuperällä Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020 ASUNTOALUE (A) Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alue sisäl tää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysä köinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua yksityiskohtai seen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai ase makaavaan. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa (1992) rakennuspaik ka on suurimmaksi osaksi maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Osittain rakennuspaikka on pientalovaltaista täyden nys raken ta misaluetta taajaman ulkopuolella (AP-2). AP-2-alueen rakentamista ohja taan osayleis kaa valla ja sen tarkennuksella. Alueelle saa rakentaa 1-asun toi sen, enin tään 2-ker roksisen asuinrakennuksen talousrakennuksineen. Rakennuspaikan koko on vähintään m2. Keskeisten taajama-alueitten tarkistetussa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (kunnanvaltuusto hyv , ei lainvoimainen) rakennuspaikka sijoittuu suurimmaksi osaksi pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP-6). Oleva asuinalue, jonka tiivistäminen on mahdollista, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: - jätevedet viemäröidään tai käsitellään rakennuspaikalla kunnassa voimassa olevien ohjeiden mukaisesti - peruskoululle on olemassa hyvä ja turvallinen pyörätie- tai ulkoilureittiyhteys Suunnittelusuositus: Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. Osittain rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan raken-

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta taa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia ja tarkemman suunnitelman mukaan retkeily- ja taukopaikkoja. Alueella olevia omakotitaloja saa laajentaa. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä vesijohtoverkostoon. Alueella ei ole viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee sel vittää Kiimingin Vesi Oy:n kanssa." Hakijan selvitys alueesta: "Ransuperän yksityistieltä on tieoikeus tontille. Vesijohto kulkee Ransuperäntielle. Viemäriä ei ole, jätevesien käsittely järjestetään vaaditulla tavalla." Esityslistan mukana jaetaan otteet Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavoista, lupatilannekartat ja asemapiirros. Liitteenä nro 4 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, että rakentamisen erityiset edellytykset ovat olemassa seuraavin ehdoin: - rakennukset sijoitetaan tilan kaakkoisosaan lähemmäksi pyyk kien 31 ja 29 välistä rajaa kuin hakemuksen asemapiirrok ses sa on esitetty (kuitenkin vähintään 8 metrin etäisyydelle tilan rajoista) ja ase ma piirrok seen pu nai sella ra jat tu alue jä te tään va paak si ra kenta mi sesta - jätevesien käsittelyssä noudatetaan vesihuoltoinsinöörin lausuntoa Perustelu: Hakemuksen kohteena oleva tila on Oulun seudun yleiskaavassa asuntoaluetta ja hyväksymiskäsittelyssä olevassa Keskeisten taa ja ma-aluei den osa yleis kaa vas sa suu rim maksi osaksi pientaloval taista asunto aluetta AP-6, jon ka tii vis tä mi nen on mahdollista, jos ase tetut ehdot täyttyvät. Jäte ve sijär jes tel mästä on tehtävä hyväksyttävä suun nitel ma vesi huoltoin si nöö rin lau sunnon mukaisesti. Koulumat ka reittiin sisältyvil lä Ransu peräntien yk si tyis tiellä ja Takalontiellä (noin 700 m) ei ke vyenliiken teen väylää ole, mut ta vil kas lii kenteisimmän Yli-Iintien var teen on ra kennettu eril linen pyö rä tie. Osayleiskaavaan sisältyy va raus Takalon tien varren kevyen liikenteen yhteydelle. Sijoit tamalla ra kennukset eh to jen mukai sesti lähemmäksi olevaa kylära kennetta ote taan huomi oon osayleis kaa van MU-alue ja välty tään koko tilan käyttämiseltä rakentamiseen. Näin toteutettuna hanke ei aiheuta haittaa myöskään mahdolliselle tarkemmalle kaavoittamiselle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KASKENTOLA SIRKKU 189/605/2011 Yhdk.ltk 111 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Sirkku Kaskentola on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - hevostalli, kerrosala 53,5 m2 - kaksikerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 200 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään noin m2:n suuruista määräalaa Penttilä 1 -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus määräala sijaitsee Jäälissä Tallitien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: VIRKISTYSALUE, (kaavamerkintä V) Alue on tärkeä osa seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueverkostoa. Suunnittelusuositus: Alue on suunniteltava ja toteutettava siten, että virkistysalueiden mahdollistama toiminta tukee ja täydentää seudullisia virkistys- ja vapaa-ajanpalveluita. Rakennuspaikka sijaitsee yleiskaavaan merkityllä maa-ainestenottoalueella, jonka maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla. - Keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavan tarkistus (2011, ei lain voimai nen): Rakennuspaikka on hevosharrastajille tarkoitettua pientalovaltaista asuntoaluetta, jolla sijaitsee hevostalleja (ARM). Aluetta ei ole tarkoitettu tavanomaiselle omakotiasumiselle. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi naapurit toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja paineviemäriin. Viemäröinti on järjestettävissä kiinteistökohtaisella pienpumppaamolla. Kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan selitys tulevasta rakennushankkeesta: "Tontille on tarkoitus rakentaa hevostalli, jonka kerrosala on 50 m2 (kokonaisala n. 53,5 m2).

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Myöhemmin tontille mahdollisesti rakennetaan omakotitalo ja autokatos." Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: "Alue kaavoitettu AMR (?) alueeksi, johon tarkoitus tehdä hevostiloja. Alueella useita hevostalleja. Itselläni lapsesta asti hevoset harrastuksena, ja tarkoitus lisätä hevosia." Esityslistan mukana jaetaan ote Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan tarkistuksesta, lupatilannekartat ja asemapiirros. Liitteenä nro 5 on tarkistuslista. Yj: Päätös: Kunta katsoo rakentamisen erityisten edellytysten olevan olemassa seu raavin ehdoin: - Kiinteistö liitetään viemäriin ja kunnallistekniikan järjestelyissä otetaan huomioon vesihuoltoinsinöörin lausunto - Hevostalli rakennetaan ennen asuinrakennusta tai yhtä aikaa sen kanssa - Tilalla 35:31 jo sijaitsevien rakennusten (rakennusluvat ) ja ha ke muk sen koh tee na ole van mää rä alan väliin jäävästä alu ees ta säilytetään tilalla 35:31 rakentamattomana vähin tään 40 metrin levyinen vyö hy ke. Perustelut: Rakennuspaikka sijaitsee hyväksymiskäsittelyssä olevassa Keskeisten taa ja ma-aluei den osa yleis kaa van tarkistuksessa hevosharrastajille tarkoitetulla asuinalueella, jol le on ra ken net tu he vos tal leja. Vaik ka osayleiskaava ei ole vielä lainvoimainen, se on tuorein kunnan kan nanotto alueen maan käytön järjestämiseen. Eh to jen mu kai sesti to teu tet tuna hanke täyttää rakentamisen erityiset edellytykset. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; TUOMAALA ATSO, KAARLO TUOMAALAN PERIKUNTA / LAUSUNNON ANTAMINEN VALITUKSEEN 317/605/2010 Yhdk.ltk Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Atso Tuomaala, Kaarlo Tuomaalan perikunta on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - 1½ -kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 180 m2 - autotalli/varasto/autokatos, kerrosala 40 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään m2:n suuruista määräalaa Tuomaala -nimisestä tilasta RN 19:140 - rakennuspaikka sijaitsee Ylikylässä Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: MAASEUTUMAISEN ASUMISEN ALUE (A-1) Alue on tarkoitettu kylärakennetta tukevaa maaseutumaista asumista, palveluja ja työpaikkatoimintoja varten. Suunnittelusuositus: Alueen rakennukset on sijoitettava olevaa rakennetta täydentäen siten, että ympäröivä rakennuskanta, kyläkuva ja yhteydet oleviin palveluihin otetaan huomioon. Alueen ve sihuolto on järjestettävä siten, ettei jätevesien käsittelystä aiheudu ym pä ristöhaittaa. Maiseman kannalta tärkeät pellot tulee säilyttää rakenta mat tomana. - Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu suurimmaksi osaksi pientalovaltaiselle täydennysrakentamisen alueelle (AP-1). Alueen rakentamista ohjataan osayleiskaavalla ja sen tarkennuksel la. Alueella saa rakentaa 1-asuntoisen, enintään 2-ker roksisen asuinrakennuksen talousrakennuksineen. Rakentaminen sallitaan, kun rakennuspaikan koko on vähintään 2000 m2, rakennuspaikka sijaitsee kaavassa osoitetulla rakentamisalueella ja rakennus liitetään yleiseen viemäriverkostoon. Ennen viemäriverkoston rakentamista tulee rakennuspaikan vähimmäiskoon olla m2 ja rakennuksen tulee olla myöhemmin liitettävissä viemäriverkostoon. Pieni osa rakennus paikasta on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). - Ylikylän tarkennusalueella rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Tilalle on osoitettu rakentamaton rakennuspaikka Pasontien varteen. - Keskeisten taajama-alueiden osayleis kaavan tarkistuksessa (2011, ei

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN Yhdyskuntalautakunta 108 16.08.2011 Yhdyskuntalautakunta 143 27.09.2011 Yhdyskuntalautakunta 183 29.11.2011 LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 72/605/2011 Yhdk.ltk 108

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti Kunnanhallitus 106 14.03.2011 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti 2368/11/111/2011 KHALL 106 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

TEKNLK 118 Valmistelija:kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08) 887 4351, aila.lomperi@haukipudas.fi.

TEKNLK 118 Valmistelija:kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08) 887 4351, aila.lomperi@haukipudas.fi. Tekninen lautakunta 118 21.10.2009 Tekninen lautakunta 129 18.11.2009 Timo ja Jaana Tuppuraisen suunnittelutarveratkaisu 4279/66/660/2009 TEKNLK 118 Valmistelija:kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08)

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala Suunnittelutarveratkaisu- OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT hakemus Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 137 ) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hiltunen Marja Leena

Hiltunen Marja Leena LIPERIN KUNTA Tekninen lautakunta / lu pa jaos PÄÄTÖS 8 / 2014 Poikkeaminen MRL 171-174 pvm pykälä 30.9.2014 71 Asia Hakija Hakemus Poikkeamishakemus / asuinrakennuksen rakentaminen Hiltunen Marja Leena

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44 KOKOUSAIKA Torstai 18.4.2013 klo.16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 129 17.11.2015 Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 617/10.03.00.02/2015 KUNLA 129 Outi ja Teemu Suolaniemi hakevat rakentamista

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

n Muu, mike X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella

n Muu, mike X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella VAASAN KAUPUNKI Kaavoitus HAKEMUS KAI.IPUNK Kaavoitus X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella Poikkeaminen MRL (171-174

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa Rakennus- ja ympäristölautakunta 64 13.04.2016 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa 215/10.03.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 64 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

KH 232 Kaavoituspäällikkö Kaija Seppäsen lausunto 27.5.2015:

KH 232 Kaavoituspäällikkö Kaija Seppäsen lausunto 27.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 232 01.06.2015 Suunnittelutarveratkaisu/Petri Tuomaala 353/10.1003.100300/2015 KH 232 Kaavoituspäällikkö Kaija Seppäsen lausunto 27.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavoituspäällikkö

Lisätiedot

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 )

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) Kunnanhallitus 216 03.06.2013 Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) 3182/11/111/2013 KHALL 216 Hakija Nimi Jouko Viitanen Osoite Kuusikarinkatu

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen ja autotallin/varaston rakentamiseen/ulla ja Marko Pehkonen

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen ja autotallin/varaston rakentamiseen/ulla ja Marko Pehkonen Kunnanhallitus 202 14.04.2009 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen ja autotallin/varaston rakentamiseen/ulla ja Marko Pehkonen 1539/11/111/2009 KHALL 202 Hakija Nimi Pehkonen Ulla ja Marko Osoite

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 25.08.2015 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 Asia Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Lisätiedot

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Rakennuspaikan sijainti ja kohdetiedot: Kunta: Saarijärvi Kylä:

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119 Kokousaika 14.12.2011 klo 13.00-13.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5. Kunnanhallitus 250 11.08.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.2015 164 36/10.03.00/2015 Khall 250 Kittilän

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kamsula Timo ja Tuula

Poikkeamislupa / Kamsula Timo ja Tuula Rakennus- ja ympäristölautakunta 175 23.09.2015 Poikkeamislupa / Kamsula Timo ja Tuula 642/10/03/00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 175 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg, p.044-7809

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

Lausunto poikkeamislupaan, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen Siikajoen osayleiskaava-alueella/ Matti Laakso

Lausunto poikkeamislupaan, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen Siikajoen osayleiskaava-alueella/ Matti Laakso Kunnanhallitus 183 30.03.2009 Lausunto poikkeamislupaan, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen Siikajoen osayleiskaava-alueella/ Matti Laakso 1515/11/111/2009 KHALL 183 Hakija Nimi Matti Juhani

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

Vanhan asuinrakennuksen korvaavan uuden vapaa-ajanasunnon rakentaminen Luohuanjoen ranta-alueelle / Salin Kari (MRL 171-174 )

Vanhan asuinrakennuksen korvaavan uuden vapaa-ajanasunnon rakentaminen Luohuanjoen ranta-alueelle / Salin Kari (MRL 171-174 ) Kunnanhallitus 114 14.04.2014 Vanhan asuinrakennuksen korvaavan uuden vapaa-ajanasunnon rakentaminen Luohuanjoen ranta-alueelle / Salin Kari (MRL 171-174 ) 3407/11.111/2014 KHALL 114 Hakija Nimi Kari Salin

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden asuinrakennuksen rakentamisesta osayleiskaavan M-alueelle/Juha ja Johanna Pakkanen (MRL 137, 171-174 )

Suunnittelutarveratkaisu uuden asuinrakennuksen rakentamisesta osayleiskaavan M-alueelle/Juha ja Johanna Pakkanen (MRL 137, 171-174 ) Kunnanhallitus 194 01.06.2015 Suunnittelutarveratkaisu uuden asuinrakennuksen rakentamisesta osayleiskaavan M-alueelle/Juha ja Johanna Pakkanen (MRL 137, 171-174 ) 3772/11.111/2015 KHALL 194 Hakija Nimi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu / Pekkarinen Mikko ja Witick Marika

Suunnittelutarveratkaisu / Pekkarinen Mikko ja Witick Marika Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Pekkarinen Mikko ja Witick Marika 723/10/03/00/2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti Päivi

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti Ympäristölautakunta 42 26.06.2013 Ympäristölautakunta 52 25.09.2013 Ympäristölautakunta 62 24.10.2013 Ympäristölautakunta 42 15.05.2014 Ympäristölautakunta 52 21.08.2014 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: 444-555-17-9

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: 444-555-17-9 Kaupunkisuunnittelulautakunta 95 25.08.2015 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: 444-555-17-9 658/10.03.00/2014 KASULK 25.08.2015 95 Kaavoituspäällikkö myönsi 17.4.2015 (15 ) poikkeamisluvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Tekninen lautakunta 26.02.2015 AIKA 26.02.2015 klo 09:10-12:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 17 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot