KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta AIKA klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KOSKELO JUSSI JA ULLA POIKKEAMISHAKEMUS; HEINONEN NIILO JA LAILA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; TAKKINEN ESKO POIKKEAMISHAKEMUS; TIRI ERKKI SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; RUNTTI TUULA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KASKENTOLA SIRKKU SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; TUOMAALA ATSO, 310 KAARLO TUOMAALAN PERIKUNTA / LAUSUNNON ANTAMINEN VALITUKSEEN 113 KUNTALAISTALOITE ASUMISVIIHTYVYYDESTÄ JA 315 LIIKENNETURVALLISUUDESTA; MIKA MANNINEN YM 114 LAUSUNTO RUDUS OY:N 317 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN 115 LAUSUNTO MORENIA OY:N 318 MAA-AINESLUPAHAKEMUKSEEN SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KOSKELA JUHANI KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT JA 65 - RAATINHARJU 118 ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 328

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ KOKOUSAIKA klo 17:30-20:40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Schönberg Juha 17:30-20:40 puheenjohtaja Kyllönen Tapio 17:30-20:40 jäsen Mikkonen Mirja 17:30-20:40 jäsen Savolainen Mirja 17:30-20:40 jäsen Tomperi Päivi 17:30-20:40 jäsen Nykyri Pentti 17:30-20:40 varajäsen Niemi Jonna 17:30-20:40 varajäsen Sipola Hilkka 17:30-20:40 varajäsen Haipus Taisto 17:30-19:55 varajäsen :t , poistui :n 117 käsittelyn aikana POISSA Tuomaala Eija varapuheenj. Hanhela Lahja jäsen Karjalainen Antero jäsen Rantala Ville jäsen Siira Tapani jäsen Lappalainen Niina varajäsen MUU Tiri Kari 17:30-20:40 kunnanhall.ed. Kitinoja Ritva 17:30-20:40 yhdistymishall. edust. Hankivuo Petteri 17:30-20:40 yhdyskuntajoh taja/esittelijä Röpelinen Anja 17:30-20:40 toimistoarkk. Vilmi Sirkku 17:30-20:40 lupasiht./pöytä kirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilkka Sipola ja Tapio Kyllönen sekä varalle Mirja Mikkonen.Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtä villäolopäivänä. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha Schönberg Sirkku Vilmi Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Hilkka Sipola Tapio Kyllönen

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Lupasihteeri Sirkku Vilmi

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KOSKELO JUSSI JA ULLA 96/605/2011 Yhdk.ltk 106 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Jussi ja Ulla Koskelo ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - 1½ -kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo ja autotalli/katos, kerrosala 250 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään Hakola-nimistä tilaa RN 28:26, tilan pinta-ala on m2 - tila sijaitsee Alakylässä Honkasentien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (M) Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheu du maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. - Alakylän osayleiskaavassa (1992) rakennuspaikka sijoittuu suurimmaksi osak si maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Alueelle saa sijoittaa pää asiassa vain maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. Mikäli alueel le muodostetaan erillisiä rakennuspaikkoja, on niiden vähimmäiskoko m2. Pieni osa rakennuspaikasta on erillispientalojen aluetta (AO-2) (käytetty aiemman luvan yhteydessä). Kullekin rakennus paikalle saa ra ken taa yh den asuin ra ken nuk sen sekä työ- ja taloustiloja. Rakennuspai kan vä him mäisko ko on m2. Jä tevedet on käsiteltävä kiinteistökohtai sesti maa peräkä sittelyl lä. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi naapurit toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä yleiseen vesijohtoon. Vesijohtoliittymä tehdään Kiimingin Veden kanssa. Alueella toimii Alakylän viemäriosuuskunta. Viemäriin liittymisestä tulee

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta neuvotella osuuskunnan kanssa." Hakija on saanut luvan ely-keskukselta liittymän rakentamiselle yhdystielle nro Hakijan selvitys alueesta: "Kiinteistö sijaitsee Honkasentien varressa. Kiinteistölle tulee oma liittymä Honkasentieltä. Vesijohto Honkasentien varressa. Alueella on Alakylän viemäriosuuskunnan paineviemäri n. 200 m päässä, johon liitytään." Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: "Rakennuspaikka sijaitsee korkealla mäntykankaalla. Rakennuspaikan maaperä soveltuu erinomaisesti rakentamiseen. Koulu, kauppa ja päiväkoti vain 2 km päässä rakennuspaikalta. Erinomainen paikka lapsiperheelle." Esityslistan mukana jaetaan kopio asemapiirroksesta, ote Alakylän osayleiskaavasta ja lupatilanne kartat. Liitteenä nro 1 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, ettei rakentamisen erityisiä edellytyksiä ole olemassa. Perustelut: Tila 28:26 sijoittuu Alakylän osayleiskaavassa pääosin M-alueelle ja pie nel tä osin AO-2-alueelle. Osayleiskaavaa laadittaessa tilaan 28:26 kuului myös naapuritila 28:36. Edellä mainittu AO2-rakennuspaikka on tullut käy tetyksi samojen hakijoi den hakemuksesta tilalle 28:36 myönnetyllä suun nittelutarveratkaisulla Näin ollen osayleiskaavassa silloiselle tilalle 28:26 osoitettu rakennus oikeus on käytetty. Osayleiskaava perustuu maanomis tajien kanssa käytyi hin neuvotteluihin rakennuspaikko jen lukumäärästä, ja sen peri aattei ta on noudatettu kunnan lupaharkinnas sa. Tilan ja naapurus ton lisärakentamismahdollisuudet tulee tutkia koko naisuutena vireillä ole van Alakylän osayleiskaava työn yhteydessä. Rakentaminen yksittäi sil lä päätöksillä yli osa yleiskaavassa osoitettujen raken nus paikkojen vaikeuttaa kaavan tarkistamista ja maanomistajien tasapuo lista kohtelua. Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa hakemuksen kohde on maa- ja met sä ta lous val tais ta aluetta (M), jolle voidaan si joittaa maaja met sä ta lou teen liit tyviä asuin ra kennuksia tai erityisistä syis tä myös mui ta asuin raken nuksia. Hakemukseen ei sisälly täl lai sia erityisiä syitä. Keskustelun kuluessa Mirja Savolainen teki esityksen, että edellytykset rakentamiselle ovat olemassa. Perustelut: - riittävän iso 2 ha:n suuruinen rakennuspaikka - uusien veronmaksajien saaminen kuntaan - aikaisempi käytäntö Alakylän M-alueille myönteisistä suunnittelutarvepäätöksistä. Taisto Haipus kannatti Savolaisen esitystä.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Puheenjohjata totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä yhdyskuntajohtajan esitystä kannatti kolme (3) jäsentä (Kyllönen, Sipola, Nykyri). Mirja Savolaisen esitystä kannatti viisi (5) jäsentä ( Schönberg, Haipus, Niemi, Savolainen, Mikkonen). Yksi (1) jäsen (Tomperi) äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi tulleen Mirja Savolaisen esityksen. Päätös: Edellytykset rakentamiselle ovat olemassa. Perustelut: - riittävän iso 2 ha:n suuruinen rakennuspaikka - uusien veronmaksajien saaminen kuntaan - aikaisempi käytäntö Alakylän M-alueille myönteisistä suunnittelutarvepäätöksistä. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne -ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta POIKKEAMISHAKEMUS; HEINONEN NIILO JA LAILA 98/604/2011 Yhdk.ltk 107 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Niilo ja Laila Heinonen hakevat lupaa saada rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 123 luku). Rakennushanke: - varastorakennus, kerrosala 40 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikka sijaitsee Kirkonseudun asemakaava-alueella korttelissa 44, tontti 7, Rinne-niminen tila RN 39:175 - osoite Tuohimaantie 6 - tontilla sijaitsee asuinrakennus, kerrosala 259 m2 - rakennuspaikan pinta-ala on 911 m2 Poikkeusta haetaan saada rakentaa varasto asemakaavaan merkitylle istutettavan alueen osalle naapurin rajaan kiinni Suunnitelmat: - Asemakaavassa rakennuspaikka sijaitsee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella. AL-korttelialueella on varattava yksi autopaikka liike- ja toimistotilan yhteenlaskettua 50 k-m2 kohti sekä yksi autopaikka asuntoa kohti. Rakennustehokkuus e = 0,4. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi naapurit toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. Hakijan selitys rakennushankkeesta: "Kevytrakenteinen varasto Mukautuu ympäristöön Ulkovarasto puuttuu päärakennuksesta" Hakijan esittämät poikkeamisen erityiset syyt ja hakemuksen perustelut: "Tontilla ei ole muualla tilaa varaston rakentamiseen. Tulevan rakennuksen takana oleva puistoalue on omistuksessamme rajalla, varaston kohdalla olevat puut poistetaan. Rajalle rakentamista puoltanee se että lähellä olevan talon (Niemeläntien ja Tuohimaantien kulmaus) varasto- ja autotallirakennus on rakennettu rajalle. Samaa sovellettanee tähänkin." Esityslistan mukana jaetaan ote Kirkonseudun asemakaavasta ja asemapiirros. Yj: Kunta myöntää asemakaavasta poikkeamisen kevytrakenteisen va-

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta rastora kennuksen rakentamiseksi tontin perälle seuraavin ehdoin: - rakennus sijoitetaan vähintään 1 metrin etäisyydelle tontin pohjoisrajasta ja rakennuksen leveydeksi tulee enintään 3 metriä - ympäröivä puusto säilytetään mahdollisimman tarkoin - rakennuslupavaiheessa otetaan huomioon rakenteiden palo turvallisuus määräykset Perustelut: Asemakaavassa säilytettävän puus ton alu eek si osoi te tulle ton tin osalle jää jonkin verran puustoa raken ta mi sesta huoli mat ta. Tontti ra jautuu lähivirkistysaluee seen. Hakijan mu kaan (puhe lin keskustelu ) varasto on toteutetta vissa ka peam pana kuin asemapiirroksessa on esitetty, jolloin etäi syydeksi päära kennuk seen tulee vähintään 4,5 met riä. Naapurit eivät ole huo maut taneet rakentamishankkeesta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Tämä päätös on voimassa saakka mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; TAKKINEN ESKO 72/605/2011 Yhdk.ltk 108 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Esko Takkinen on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - kaksi yksiasuntoista, 1½-kerroksista omakotitaloa, kerrosala 250 m2/ra kennus - kaksi autotalli/varastorakennusta, kerrosala 100 m2/rakennus Rakennuspaikka: - rakennuspaikoiksi esitetään kahta määräalaa: m2:n suuruinen ja m2:n suuruinen tilasta Häme RN 11:165 - määräalat sijaitsevat Alakylässä Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (M) Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitetta va siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. - Alakylän osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsäta lousval tai sel le alueelle (M). Alueelle saa sijoittaa pääasiassa vain maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. Mikäli alueelle muodostetaan erillisiä rakennuspaikkoja, tulee niiden vähimmäiskoko olla m2. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Tilan 11:102 ja 11:46 omistaja huo maut taa: "Yhtiömme on rakentanut tilansa rek.no 11:46 alueelle tien, jonka kautta ilmeisesti olisi tarkoitus kulkea nyt kuultavana olevassa rakennushankkees sa. Mielestämme hakijan tulee osallistua jo tehdyn tien rakennuskustannuksiin mikäli suunniteltu kul kuyhteys aiotaan meidän tilan kautta. (piirustuksia ei ollut nähtä vänä) Yhtiömme on aikeissa ryhtyä rakentamaan viereisille tiloille 11:46 ja 11:102 useita omakotitaloja (suunnitelmat on valmistelussa), tilojen yhteen laskettu pinta-ala on 9,33 hehtaaria. Mielestämme lupaviranomaisten täytyy ottaa lupia myöntäessään huomi-

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta oon hakijoiden tasavertaisuus eikä nyt haettava lupa saa haitata tai estää meitä saamasta myöhemmin rakennuslupia omille tiloillemme." Hakija on todennut huomautukseen liittyen: "Olen Hämeenjärven tien perustajajäseniä, elikkä tien omistajaosakas ja liittymät tulevat vanhalle tien osalle samaan liittymään joka Eero Takkisen hyväksytyssä suunnittutarveratkaisussa. Elikkä tältä osin ei huomautuksessa ole aihetta." Muilla naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta ja he myös toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaises ta rakennuslupahakemuk sesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä vesijohtoverkostoon. Alueella ei ole viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaa timusten mukai sesti. Haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee sel vittää Kiimingin Vesi Oy:n kanssa." Hakijan selvitys alueesta: "Liittymät Hämeenjärven tiehen Kunnan vesijohto tonttien reunassa Omapuhdistamo suunnittelun mukaan Sähkökaapeli suunniteltu tien reunaan." Esityslistan mukana jaetaan ote Alakylän osayleiskaavasta, lupatilannekartat ja asemapiirros. Liitteenä nro 2 on tarkistuslista. Yj: Kunta ei katso rakentamisen erityisten edellytysten olevan olemassa. Perustelut: Hakemuksen kohteena olevan tilan Kuivasjär ventien itäpuoleiselle palstalle Alakylän osa yleiskaavassa osoitetut kaksi asuinrakennuspaikkaa (AO-1) on yh dyskuntalautakunnan pää töksen ( ) mukaisesti käytetty. Kan tatilalle 11:26 on Alakylän osayleiskaavassa osoitettu yhteensä yhdeksän ra kennuspaikkaa, ja sen alu eel le on toteutunut jo kymmenen asuin- ja kaksi lomara ken nuspaik kaa se kä yksi muu rakennuspaikka. Toisin sanoen kanta tilan rakennusoikeus on jo runsaasti ylitetty. Ha kemukseen suostu minen vaa ran taisi maan omista jien tasapuolisen kohtelun, minkä vuoksi tilan mah dolli nen li sära kentaminen tulee tut kia kokonaisuute na vireillä olevan Ala kylän osa yleiskaavatyön yhtey dessä. Lisäraken taminen yksittäisin suunnit te lutarveratkaisuin yli osayleiskaa vassa osoi tettujen raken nuspaikkojen vaikeuttaa osayleiskaavan tar kistamista, koska kaik kien maanomistajien ei ole mahdollista raken taa samalla tehokkuu della. Lisäksi rakentaminen Hämeenjärventien varteen yhä etääm mälle Alakylän kylärakenteesta ai heuttaa haitallista yhdyskun takehi tystä ja ha jauttaa yhdyskuntara kennetta. Koska hae tun kohteen lähi ympäristöön on odotettavissa useita vastaavia hake muksia, ovat nyt käsillä olevan hakemuksen en nakoitavissa olevat kerrannaisvai ku tukset niin merkittävät, että maankäytön pohjaksi tar vitaan koko naisvaltaista

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta suunnittelua. Alueen asuinrakentaminen tu lee selvittää laajemmalti vi reillä ole vassa Uuden Ou lun yleiskaavassa ja tarkastella yksityiskohtai sem min aiemmin mai ni tus sa Ala ky län osa yleis kaavan tarkistuk sessa. Hakemuksen kohde on Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa maaja metsätalousvaltaista aluetta (M), jolle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen liittyviä asuinrakennuksia sekä muita asuinrakennuksia vain erityisistä syistä. Ha kemuksen perusteeksi ei ole esitetty erityisiä, ra kentamista puolta via syitä. Näin ollen haettu rakentaminen ei täytä MRL 137 :n erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella. Päätös: Tämä asia jätettiin yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta POIKKEAMISHAKEMUS; TIRI ERKKI 80/604/2011 Yhdk.ltk 109 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Erkki Tiri hakee poikkeusta saada rakentaa ranta-alueelle (MRL 23 luku). Rakennushanke: - yksikerroksinen, kaksiasuntoinen asuinrakennus, kerrosala 250 m2 - autotalli, kerrosala 50 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään m2:n suuruista määräalaa Pikkusärkelä-nimisestä tilasta RN 55:170 - rakennuspaikka sijaitsee Välikylässä Siltakujan varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: ASUNTOALUE (A) Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alue sisäl tää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysä köinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua yksityiskohtai seen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai ase makaavaan. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaa valla - Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoit tuu pien ta lo val tai selle asun to alu eella (AP). Osayleiskaavassa on osoitettu ne alu eet, joi den ra kenta mis ta ohjataan asemakaavalla. Rakennettaessa ennen ase makaa vaa tu lee huo lehtia siitä, että edellytykset tarkoituksen mukaisen kaavan laatimi selle säi lyvät. Tästä syystä rakentamisen tulee perustua jo ko osa yleiskaa van tar kennukseen tai asemakaavaluonnok seen. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi tilojen RN:t 55:62, 55:67, 55:68 ja 54:40 toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon ja viemäriin. Viemäröinnin ja kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista: "Rakennusoikeuden myöntäminen ko. määräalalle ei estä mahdollisen kaavan laatimista osayleiskaava-alueelle.

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Paritalo sopii alueen muuhun rakennuskantaan." Hakijan esittämät lisätiedot: " Tie, vesi- ja viemäriverkosto menee rajalinjaa pitkin." Esityslistan mukana jaetaan ote keskeisten taajama-alueiden osa yleiskaavasta, melualuekartta, lupatilannekartat ja asemapiirros. Liitteenä nro 3 on tarkistuslista. Yj: Kunta ei puolla poikkeamista. Perustelut: Hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee Kuusamontien (vt 20) lii kennemelualueella eikä ole siltä osin sovelias rakentamiseen (MRL 116 ). Ympäristönsuojelulain mu kaan meluntorjunnasta vastaa ensi sijaisesti me lun aiheuttaja. Viime vuosi na on kuitenkin ollut vallalla periaate, jonka mukaan kunta voisi joutua vastaamaan melusuojauksesta jos osoittaisi uutta asuinra ken ta mis ta me lualu eelle. Si ten hakemuk seen suostuminen saattaisi ai heuttaa kun nalle yli mää räisiä kustannuk sia. Tilalla 55:170 sijaitsee jo yksi asuinrakennus. Jos tilasta lohkottaisiin hake muksen mukainen raken nuspaikka, tulisi koko tila käytetyksi rakentami seen ja vaarantuisi maan omistajien tasapuolisen kohtelun mahdollisuus muun muassa yhteisten alueiden järjestämisen osalta (MRL 54 2). Lisäksi haettu rakennuspaikka sijaitsee Jäälinojan tuntumassa tiiviisti ra kentuneella Jäälin ja Väliky län asemakaavojen välisellä alueella. Kuten osayleiskaavan määräys (AP) toteaa, alueen lisärakentamismahdollisuu det tulee tutkia yksityiskohtai semmalla kaavalla. Alueen maankäytössä tu lee varautua tiealueiden ja melusuojaus ten tilantarpeisiin sekä Jäälinojan tulvariskiin. Poikkeamishakemukseen suostuminen aiheuttaisi haittaa edellä mainitulle yksityiskohtaisemmalle kaavoi tukselle (MRL 172 1). Jos Jäälinojan kapeudesta huolimatta rakentamisoikeutta tarkasteltaisiin kantatilan 55:3 muunnetun rantaviivan perusteella, todettaisiin, että jopa ranta-asemakaavalla saavu tettava rantarakentamisoikeus on jo ylitetty runsaasti. Laskennallista ranta viivaa on noin 130 metriä, ja sille on rakennettu kolme rakennuspaikkaa. Ilman asemakaavaa sallittu enimmäismitoitus on yleensä viisi rakennus paik kaa kilo met ril le, nyt toteutunut mi toi tus luku on yli 20 ra ken nus paik kaa ki lomet ril le. Alueen mahdollinen täydennysrakentaminen edellyttää yksityiskohtaista kaavaa. Keskustelun kuluessa Pentti Nykyri teki esityksen, että poikkeamishakemusta puolletaan. Perustelut: - rakennuspaikalla melu ei häiritsevä, vaikka teoreettisesti Kuusamontien melualuetta, uusi tielinjaus kauempana - ei varsinaisesti rantarakentamista - vanha rakennuspaikka vieressä samalla tilalla - lisäksi hakemukseen ehtona tarvittessa melusuojan rakentaminen.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Mirja Mikkonen kannatti Nykyrin esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä yhdyskuntajohtajan esitystä ei kannattanut kukaan jäsenistä. Pentti Nykyrin esitystä kannattivat kaikki jäsenet. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi tulleen Pentti Nykyrin esityksen. Päätös: Poikkeamishakemusta puolletaan. Perustelut: - rakennuspaikalla melu ei häiritsevä, vaikka teoreettisesti Kuusamontien melualuetta, uusi tielinjaus kauempana - ei varsinaisesti rantarakentamista - vanha rakennuspaikka vieressä samalla tilalla - lisäksi hakemukseen ehtona tarvittessa melusuojan rakentaminen.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; RUNTTI TUULA 92/605/2011 Yhdk.ltk 110 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Tuula Runtti on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - 1½ -kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 150 m2 (rakennusala 190 m2) - autotalli/varasto, kerrosala 70 m2 (rakennusala 80 m2) Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään Ratsuhaka -nimistä tilaa RN 22:146 - tilan pinta-ala on m2 ja se sijaitsee Ransuperällä Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020 ASUNTOALUE (A) Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alue sisäl tää asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysä köinti- ja virkistysalueet. Lisärakentamisen tulee perustua yksityiskohtai seen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan tai ase makaavaan. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa (1992) rakennuspaik ka on suurimmaksi osaksi maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Osittain rakennuspaikka on pientalovaltaista täyden nys raken ta misaluetta taajaman ulkopuolella (AP-2). AP-2-alueen rakentamista ohja taan osayleis kaa valla ja sen tarkennuksella. Alueelle saa rakentaa 1-asun toi sen, enin tään 2-ker roksisen asuinrakennuksen talousrakennuksineen. Rakennuspaikan koko on vähintään m2. Keskeisten taajama-alueitten tarkistetussa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (kunnanvaltuusto hyv , ei lainvoimainen) rakennuspaikka sijoittuu suurimmaksi osaksi pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP-6). Oleva asuinalue, jonka tiivistäminen on mahdollista, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: - jätevedet viemäröidään tai käsitellään rakennuspaikalla kunnassa voimassa olevien ohjeiden mukaisesti - peruskoululle on olemassa hyvä ja turvallinen pyörätie- tai ulkoilureittiyhteys Suunnittelusuositus: Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. Osittain rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan raken-

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta taa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia ja tarkemman suunnitelman mukaan retkeily- ja taukopaikkoja. Alueella olevia omakotitaloja saa laajentaa. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä vesijohtoverkostoon. Alueella ei ole viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee sel vittää Kiimingin Vesi Oy:n kanssa." Hakijan selvitys alueesta: "Ransuperän yksityistieltä on tieoikeus tontille. Vesijohto kulkee Ransuperäntielle. Viemäriä ei ole, jätevesien käsittely järjestetään vaaditulla tavalla." Esityslistan mukana jaetaan otteet Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavoista, lupatilannekartat ja asemapiirros. Liitteenä nro 4 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, että rakentamisen erityiset edellytykset ovat olemassa seuraavin ehdoin: - rakennukset sijoitetaan tilan kaakkoisosaan lähemmäksi pyyk kien 31 ja 29 välistä rajaa kuin hakemuksen asemapiirrok ses sa on esitetty (kuitenkin vähintään 8 metrin etäisyydelle tilan rajoista) ja ase ma piirrok seen pu nai sella ra jat tu alue jä te tään va paak si ra kenta mi sesta - jätevesien käsittelyssä noudatetaan vesihuoltoinsinöörin lausuntoa Perustelu: Hakemuksen kohteena oleva tila on Oulun seudun yleiskaavassa asuntoaluetta ja hyväksymiskäsittelyssä olevassa Keskeisten taa ja ma-aluei den osa yleis kaa vas sa suu rim maksi osaksi pientaloval taista asunto aluetta AP-6, jon ka tii vis tä mi nen on mahdollista, jos ase tetut ehdot täyttyvät. Jäte ve sijär jes tel mästä on tehtävä hyväksyttävä suun nitel ma vesi huoltoin si nöö rin lau sunnon mukaisesti. Koulumat ka reittiin sisältyvil lä Ransu peräntien yk si tyis tiellä ja Takalontiellä (noin 700 m) ei ke vyenliiken teen väylää ole, mut ta vil kas lii kenteisimmän Yli-Iintien var teen on ra kennettu eril linen pyö rä tie. Osayleiskaavaan sisältyy va raus Takalon tien varren kevyen liikenteen yhteydelle. Sijoit tamalla ra kennukset eh to jen mukai sesti lähemmäksi olevaa kylära kennetta ote taan huomi oon osayleis kaa van MU-alue ja välty tään koko tilan käyttämiseltä rakentamiseen. Näin toteutettuna hanke ei aiheuta haittaa myöskään mahdolliselle tarkemmalle kaavoittamiselle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KASKENTOLA SIRKKU 189/605/2011 Yhdk.ltk 111 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Sirkku Kaskentola on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - hevostalli, kerrosala 53,5 m2 - kaksikerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 200 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään noin m2:n suuruista määräalaa Penttilä 1 -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus määräala sijaitsee Jäälissä Tallitien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: VIRKISTYSALUE, (kaavamerkintä V) Alue on tärkeä osa seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueverkostoa. Suunnittelusuositus: Alue on suunniteltava ja toteutettava siten, että virkistysalueiden mahdollistama toiminta tukee ja täydentää seudullisia virkistys- ja vapaa-ajanpalveluita. Rakennuspaikka sijaitsee yleiskaavaan merkityllä maa-ainestenottoalueella, jonka maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla. - Keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavan tarkistus (2011, ei lain voimai nen): Rakennuspaikka on hevosharrastajille tarkoitettua pientalovaltaista asuntoaluetta, jolla sijaitsee hevostalleja (ARM). Aluetta ei ole tarkoitettu tavanomaiselle omakotiasumiselle. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi naapurit toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja paineviemäriin. Viemäröinti on järjestettävissä kiinteistökohtaisella pienpumppaamolla. Kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan selitys tulevasta rakennushankkeesta: "Tontille on tarkoitus rakentaa hevostalli, jonka kerrosala on 50 m2 (kokonaisala n. 53,5 m2).

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Myöhemmin tontille mahdollisesti rakennetaan omakotitalo ja autokatos." Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: "Alue kaavoitettu AMR (?) alueeksi, johon tarkoitus tehdä hevostiloja. Alueella useita hevostalleja. Itselläni lapsesta asti hevoset harrastuksena, ja tarkoitus lisätä hevosia." Esityslistan mukana jaetaan ote Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan tarkistuksesta, lupatilannekartat ja asemapiirros. Liitteenä nro 5 on tarkistuslista. Yj: Päätös: Kunta katsoo rakentamisen erityisten edellytysten olevan olemassa seu raavin ehdoin: - Kiinteistö liitetään viemäriin ja kunnallistekniikan järjestelyissä otetaan huomioon vesihuoltoinsinöörin lausunto - Hevostalli rakennetaan ennen asuinrakennusta tai yhtä aikaa sen kanssa - Tilalla 35:31 jo sijaitsevien rakennusten (rakennusluvat ) ja ha ke muk sen koh tee na ole van mää rä alan väliin jäävästä alu ees ta säilytetään tilalla 35:31 rakentamattomana vähin tään 40 metrin levyinen vyö hy ke. Perustelut: Rakennuspaikka sijaitsee hyväksymiskäsittelyssä olevassa Keskeisten taa ja ma-aluei den osa yleis kaa van tarkistuksessa hevosharrastajille tarkoitetulla asuinalueella, jol le on ra ken net tu he vos tal leja. Vaik ka osayleiskaava ei ole vielä lainvoimainen, se on tuorein kunnan kan nanotto alueen maan käytön järjestämiseen. Eh to jen mu kai sesti to teu tet tuna hanke täyttää rakentamisen erityiset edellytykset. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; TUOMAALA ATSO, KAARLO TUOMAALAN PERIKUNTA / LAUSUNNON ANTAMINEN VALITUKSEEN 317/605/2010 Yhdk.ltk Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Atso Tuomaala, Kaarlo Tuomaalan perikunta on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - 1½ -kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 180 m2 - autotalli/varasto/autokatos, kerrosala 40 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään m2:n suuruista määräalaa Tuomaala -nimisestä tilasta RN 19:140 - rakennuspaikka sijaitsee Ylikylässä Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: MAASEUTUMAISEN ASUMISEN ALUE (A-1) Alue on tarkoitettu kylärakennetta tukevaa maaseutumaista asumista, palveluja ja työpaikkatoimintoja varten. Suunnittelusuositus: Alueen rakennukset on sijoitettava olevaa rakennetta täydentäen siten, että ympäröivä rakennuskanta, kyläkuva ja yhteydet oleviin palveluihin otetaan huomioon. Alueen ve sihuolto on järjestettävä siten, ettei jätevesien käsittelystä aiheudu ym pä ristöhaittaa. Maiseman kannalta tärkeät pellot tulee säilyttää rakenta mat tomana. - Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu suurimmaksi osaksi pientalovaltaiselle täydennysrakentamisen alueelle (AP-1). Alueen rakentamista ohjataan osayleiskaavalla ja sen tarkennuksel la. Alueella saa rakentaa 1-asuntoisen, enintään 2-ker roksisen asuinrakennuksen talousrakennuksineen. Rakentaminen sallitaan, kun rakennuspaikan koko on vähintään 2000 m2, rakennuspaikka sijaitsee kaavassa osoitetulla rakentamisalueella ja rakennus liitetään yleiseen viemäriverkostoon. Ennen viemäriverkoston rakentamista tulee rakennuspaikan vähimmäiskoon olla m2 ja rakennuksen tulee olla myöhemmin liitettävissä viemäriverkostoon. Pieni osa rakennus paikasta on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). - Ylikylän tarkennusalueella rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Tilalle on osoitettu rakentamaton rakennuspaikka Pasontien varteen. - Keskeisten taajama-alueiden osayleis kaavan tarkistuksessa (2011, ei

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys Nastolan kunta Pöytäkirja 7/2013 151 Tekninen lautakunta Aika 03.09.2013 klo 17:17-19:37 Paikka Kaivolan perinnetila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Tiedoksi saatettavat asiat 154 72 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot