HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio DM 88903

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903"

Transkriptio

1 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio DM 88903

2 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio Julkaisuversio Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.3 Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.35 Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 2.0 Helena Törmikoski, Johanna Jalas, Mikko Hyytinen Helena Törmikoski, Johanna Jalas, Mikko Hyytinen Helena Törmikoski, Johanna Jalas, Mikko Hyytinen Markku Uusitalo, Helena Törmikoski, Johanna Jalas, Mikko Hyytinen Pöyry Building Services Oy Työstöversiot Pöyry Building Services Oy Julkaisuversio Pöyry Building Services Oy Pöyry Building Services Oy Taulukon 1 päivitys suunnittelijan vastuisiin. Päivitetty versio 2009

3 2 SISÄLLYSLUETTELO LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO...0 ESIPUHE YLEISTÄ HUOLTOKIRJOISTA ERI OSAPUOLIEN HUOLTOKIRJAAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT LAADINTA LAADINNAN VALMISTELU Huoltokirjajärjestelmän valinta Huoltokirjakoordinaattorin valinta Huoltokirjan laadinnan aloituskokous Huoltokirjan perustaminen ja käyttöoikeuksien tilaaminen LAADINTA INVESTOINTIPROSESSISSA LAADINTA KÄYTÖSSÄ OLEVAAN KOHTEESEEN SISÄLTÖ YLEISTIEDOT KIINTEISTÖNHOIDON PALVELUTUOTTEET JA VASTUURAJAT KUNNOSSAPITO TAVOITEOLOSUHTEET KÄYTTÖPÄIVÄKIRJA PAIKANTAMISPIIRUSTUKSET ASIAKIRJAT KONEKORTIT YLEISTÄ HUOLTOKIRJAAN LIITETTÄVISTÄ DOKUMENTIT KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO KÄYTTÖÖNOTTO KOEKÄYTTÖ KOEKÄYTÖN LUOVUTUSTARKASTUS JA LUOVUTUS YLLÄPITO... 17

4 3 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata huoltokirjan laadullinen tavoitetaso sekä antaa käytännön ohjeita huoltokirjan laatijalle ja koordinaattorille riippumatta käytettävästä huoltokirjajärjestelmästä. Ohjetta laadittaessa on huomioitu myös turvakriittisen kohteen huoltokirjan laadinta. Huoltokirjan laadintatyön tukiaineistona käytetään Senaatti-kiinteistöille laadittuja huoltokirjaohjeita, joita ovat mm. huoltokirjan käyttöön liittyvät työohjeet sekä Senaatti-kiinteistöjen käyttämien huoltokirjajärjestelmien järjestelmäkohtaiset laadintaohjeet. Kaikki Senaatti-kiinteistöille laaditut huoltokirjaohjeet ovat saatavilla Senaattikiinteistöjen www-sivuilla (http://www.senaatti.fi) Kumppaneille - otsikon alla kohdassa Ylläpidon ohjeisto Kiinteistönhoidon ohjeisto. Huoltokirjan laadinta on jatkuvasti kehittyvä prosessi, mistä johtuen prosessin ohjeistusta kehitetään ja tarkennetaan käyttäjätarpeiden mukaisesti. Kehitysehdotukset pyydetään osoittamaan huoltokirjakehitystyöryhmän puheenjohtajalle. Senaatti-kiinteistöjen alueelliset huoltokirjavastuuhenkilöt on esitetty liitteessä 1. Huoltokirjakehitystyöryhmä Huoltokirjakehitystyöryhmän puolesta puheenjohtaja Esa Halmetoja Senaatti-kiinteistöt Pohjois-Suomen alue Isokatu 4, PL Oulu tel gsm fax

5 4 1 YLEISTÄ HUOLTOKIRJOISTA Huoltokirja on työväline kiinteistön koko elinkaaren hallintaan. Huoltokirja on tietolähde kiinteistön omistajalle sekä kiinteistön hoito- ja huoltopalveluiden tuottajille. Toimintamalli, jossa kaikki kiinteistöä käyttävät osapuolet hyödyntävät huoltokirjaa yhteisenä työvälineenä, varmistaa kiinteistötietojen säilymisen ja kiinteistöä koskevan historiatiedon kertymisen kiinteistön koko elinkaaren ajan. Huoltokirjaa käytetään työkaluna kiinteistönhoitotyön suunnittelussa ja laadunvarmistuksessa sekä kunnossapidon ennakoinnissa ja suunnittelussa. Huoltokirjaa käytetään myös kiinteistönhoidon kilpailuttamisessa ja kiinteistönhoitosopimuksen laadinnassa. Huoltokirjan tulee palvella kiinteistön omistajaa ja kiinteistönhoito-organisaatiota asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Turvakriittisten kohteiden huoltokirjojen laadinnassa tulee ottaa huomioon liitteessä 2 esitetty ohje Huoltokirja turvakriittisessä kohteessa. 1.1 Eri osapuolien huoltokirjaan liittyvät tehtävät Huoltokirjajärjestelmissä sovelletaan erilaisia käyttöoikeusroolijakoja. Eri osapuolet saavat tarvitsemansa käyttöoikeudet ja näkymän huoltokirjaan. Taulukossa 1 on esitetty eri osapuolien huoltokirjaan liittyviä tehtäviä ja vastuita. Näitä tehtäviä ja vastuita on kuvattu tarkemmin tämän ohjeen lisäksi muissa Senaatti-kiinteistöjen huoltokirjaohjeistuksissa. Tehtävien sisältö vaihtelee jonkin verran riippuen käytössä olevasta huoltokirjajärjestelmästä. Taulukko 1. Eri osapuolten huoltokirjaan liittyvien tehtävien lyhyt kuvaus. Osapuoli Alueellinen huoltokirjavastaava Hankevastaava Rakennuttajakonsultti Tehtävien kuvaus Tietokannan avauksen tilaaminen Käyttöoikeuksien tilaaminen Koordinaattorin ja managerin valinta Huoltokirjan laadinnan toteutuksen valvonta Vastuu huoltokirjan ylläpidosta Tilaajan tehtävät ohjetietokortin RT mukaan Koordinaattorin ja laatijan valinta yhdessä alueellisen huoltokirjavastaavan kanssa Käyttöikätavoitteiden määrittely Huoltokirjan laadinnan toteutuksen valvonta Huoltokirjan laadinnan seuranta ja valvonta Käyttöoikeustarpeesta ilmoittaminen managerille tai alueelliselle huoltokirjavastaavalle Tiedottaminen ja tiedonsiirron valvonta Valmiin huoltokirjan luovuttaminen vastaanottotarkastuksessa

6 5 Taulukko 1 jatkuu Osapuoli Huoltokirjakoordinaattori Huoltokirjan laatija Suunnittelija Urakoitsija Talotekniikkaasiantuntijat Kiinteistöpäällikkö Huoltokirjamanageri Huoltokirjan toiminnasta vastaaminen ja raportointi Huoltokirjan päivittämis- ja muutostarpeiden koordinointi Huoltokirjalaatijan tai koordinaattorin ohjeistus ja uusien huoltokirjojen tarkastus Käyttöoikeuslomakkeiden täyttäminen Huoltokirjan käytön opastus ja neuvonta Kiinteistönhoitoorganisaatio Asiakas, tilayhdyshenkilö Ohjelmistotoimittaja Tehtävien kuvaus Huoltokirjan laadinnan ohjeistus, valvonta ja johtaminen Huoltokirjan sisällön tavoitteiden asettaminen Huoltokirjaan toimitettavan materiaalin tarkistus ja valvonta Huoltosuunnitelman ja palvelukuvauksen laadinta Huoltokirjan luovuttaminen sovitussa laajuudessa ja aikataulussa Huoltokirjan sisällön laatiminen yhteistyössä eri osapuolien kanssa Huoltokirjan käyttöönotto ja koulutus Huoltokirjakoordinaattori voi toimia huoltokirjan laatijana Suunnittelutietojen toimittaminen ja vienti huoltokirjaan Järjestelmäkuvausten, konekorttien ja paikantamiskuvien laatiminen (konekorttipohjat laatii huoltokirjakoordinaattori) Urakoitsijoiden toimittamien tietojen tarkistaminen Järjestelmäkuvausten, konekorttien ja paikantamiskuvien tarkastaminen ja täydentäminen toteutusta vastaavaksi Rakenneosien ja teknisten järjestelmien huoltoohjeiden ja tuotekorttien toimittaminen ja vienti huoltokirjaan Palvelukuvauksen oikeellisuuden tarkistaminen Energiankulutus- ja sisäilmatavoitteiden asettamisesta huolehtiminen Kohteessa tapahtuvista muutos- ja korjaustöistä sekä niistä aiheutuvista huoltokirjan päivitystarpeista ilmoittaminen Kiinteistönhoidon kilpailuttaminen huoltokirjan avulla Vastuu palvelukuvauksen laatimisesta Palvelukuvauksen oikeellisuuden tarkistaminen Huoltokirjan käytön seuranta Huoltokirjan käyttö Käyttöpäiväkirjan käyttö Huoltokirjan muutos- ja päivitystarpeista ilmoittaminen Tietojen katselu käyttöoikeuksien puitteissa Käyttäjätunnusten ylläpito Asetuksien muokkaaminen Hoidon ja huollon tuotekirjaston ylläpito

7 6 2 LAADINTA Huoltokirjan laadinnan päävaiheet ovat laadinnan valmistelu, varsinainen huoltokirjan laadinta ja huoltokirjan käyttöönotto. Huoltokirjan laadinnan päävaiheet on esitetty kuvassa 1. LAADINNAN LAADINNAN VALMISTELU VALMISTELU LAADINTA LAADINTA KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖÖNOTTO 2.1 Laadinnan valmistelu Kuva 1. Huoltokirjan laadinnan päävaiheet. Huoltokirjan tiedot laaditaan joko järjestelmän valmiille lomakkeille tai asiakirjoiksi, jotka liitetään huoltokirjaan liitteiksi. Kuvassa 2 on esitetty huoltokirjan laadinnan valmisteluvaiheen tehtävät. HUOLTOKIRJA- JÄRJESTELMÄN VALINTA VALINTA HUOLTOKIRJA- HUOLTOKIRJA - KOORDINAATTORIN KOORDINAATTORIN VALINTA VALINTA LAADINNAN LAADINNAN ALOITUSKOKOUS ALOITUSKOKOUS PERUSTAMINEN PERUSTAMINEN Suunnittelun käynnistyessä Eri osapuolien vastuurajat ja velvollisuudet Huoltokirjajärjestelmän valinta Huoltokirjakoordinaattorin valinta Kuva 2. Huoltokirjan laadinnan valmistelu Huoltokirjan laadinnan aloituskokous Kohteen suunnittelun käynnistyessä valitaan kohteessa käytettävä huoltokirjajärjestelmä. Valinnan suorittavat alueellinen huoltokirjavastaava ja kiinteistöpäällikkö. Valinnassa huomioidaan kohteen turvakriittisyys. Senaatti-kiinteistöjen edustaja valitsee ja nimeää huoltokirjahankkeelle koordinaattorin. Koordinaattori vastaa huoltokirjahankkeesta ja sen etenemisestä sovitussa aikataulussa. Huoltokirjan tietosisällön tarkkuustaso sekä mahdolliset hankekohtaiset linjaukset ja ratkaisut sovitaan koordinoinnin aloituskokouksessa yhdessä Senaattikiinteistöjen edustajien ja huoltokirjakoordinaattorin kanssa Huoltokirjan perustaminen ja käyttöoikeuksien tilaaminen Huoltokirjakoordinaattori tilaa huoltokirjakohteen perustamisen ja tarvittavat huoltokirjan käyttöoikeudet laadintatyön vastuuhenkilöille Senaatti-kiinteistöjen alueelliselta huoltokirjavastaavalta käyttöoikeuslomakkeella. Huoltokirjan käyttöoikeus on henkilökohtainen.

8 7 Kuvassa 4 on esitetty toimintatapa, kun huoltokirjaan pitää lisätä uusi käyttöoikeus tai vanhaa käyttöoikeutta pitää muuttaa. Käyttöoikeuslomake Käyttöoikeuslomake Projektipankki Projektipankki Vastuuhenkilö Alueellinen huoltokirjavastaava Järjestelmätoimittaja Kuva 4. Toimintatapa, kun tarvitaan uusi käyttöoikeus tai käyttöoikeutta pitää muuttaa. 1. Otetaan tarvittaessa yhteyttä seuraaviin henkilöihin: Huoltokirjakoordinaattori (hankkeiden huoltokirjat) Rakennuttajakonsultti (hankkeiden huoltokirjat) Huoltokirjamanageri (käytössä olevat huoltokirjat) tai Senaatti-kiinteistöjen alueellinen huoltokirjavastaava (jos edellisiä ei ole tiedossa). 2. Vastuuhenkilö täyttää sähköisen käyttöoikeuslomakkeen perustiedot ja käyttöoikeustiedot. 3. Vastuuhenkilö tallentaa käyttöoikeuslomakkeen projektipankin kansioon Pyynnöt alueellisen huoltokirjavastaavan hyväksymistä varten. Projektipankki lähettää sähköposti-ilmoituksen uudesta lomakkeesta. 4. Alueellinen huoltokirjavastaava tarkistaa lomakkeen tiedot ja hyväksyy tiedot siirtämällä lomakkeen projektipankin kansioon Hyväksytyt. Projektipankki lähettää sähköposti-ilmoituksen järjestelmätoimittajalle uudesta tehtävästä. 5. Huoltokirjajärjestelmän tuki perustaa huoltokirjaan uuden käyttäjätunnuksen tai muokkaa käyttöoikeutta käyttöoikeuslomakkeen tietojen perusteella. 6. Tuki tiedottaa käyttöoikeuksiin liittyvistä muutoksista asianmukaisia joko sähköpostitse tai kirjeitse ja siirtää lomakkeen projektipankin kansioon Valmiit. Uuden huoltokirjakohteen perustaminen tilataan samalla sähköisellä käyttöoikeuslomakkeella edellä mainitun prosessin mukaisesti. 2.2 Huoltokirjan laadinta investointiprosessissa Uudis- ja perusparannuskohteissa huoltokirja laaditaan osana suunnittelu- ja rakentamisprosessia. Huoltokirjan laadinnasta investointiprosessissa on laadittu Työohje: Huoltokirjan valinta, koordinointi ja laadinta hankkeen aikana. Kuvassa 5 on esitetty tiivistettynä huoltokirjan laadinnan päävaiheet.

9 8 Suunnittelun käynnistyessä Suunnittelu- ja työmaavaiheen aikana LAADINNAN LAADINNAN KÄYNNISTÄMINEN KÄYNNISTÄMINEN JA OHJEISTUS JA OHJEISTUS KÄYTTÖOIKEUDET KÄYTTÖOIKEUDET SISÄLLÖN SISÄLLÖN LAADINTA LAADINTA PALVELUKUVAUKSEN PALVELUKUVAUKSEN LAADINTA LAADINTA Perustiedot, järjestelmäkuvaukset, konekortit ja muut suunnittelutiedot ovat valmiita. LUOVUTUS- LUOVUTUS- TARKASTUS TARKASTUS Noin 1 kuukausi ennen kohteen luovutusta LUOVUTUS LUOVUTUS HANKKEELLE HANKKEELLE Huoltokirja valmis hankkeen luovutuksessa Kuva 5. Huoltokirjan laadinta hankkeen aikana. Huoltokirjan laadinnan käynnistäminen ja ohjeistus tapahtuu aloituskokouksessa, jossa nimetään laadintatyöhön osallistuvat henkilöt sekä heidän tehtävänsä. Huoltokirjakoordinaattori antaa tarkemmat ohjeet huoltokirjan laadintaprosessista sekä vastaa huoltokirjajärjestelmän esittelystä ja käytön perusopastuksesta. Huoltokirjakoordinaattori tilaa laadintatyöhön osallistuville henkilöille tarvittavat huoltokirjan käyttöoikeudet huoltokirjamanagerilta tai Senaatti-kiinteistöjen alueelliselta huoltokirjavastaavalta. Huoltokirjan käyttöoikeus on henkilökohtainen ja myönnetään henkilöille, jotka sen välttämättä tarvitsevat. Suunnittelijat vastaavat omalta osaltaan huoltokirjan laatimisesta. Suunnitteluvaiheen päättyessä kohteen perustiedot, yleiskuvaukset, konekortit ja muut suunnittelutiedot ovat valmiina. Urakoitsijat täydentävät huoltokirjan tiedot toteutunutta vastaavaksi. Suunnittelijat tarkastavat omalta osaltaan urakoitsijoiden toimittamat tiedot. Huoltokirjan laadinnan ohjaus ja seuranta tulee sisällyttää jokaisen suunnittelu- ja työmaakokouksen asialistalle. Tällöin voidaan ajoissa puuttua mahdollisiin ongelmiin sekä varmistaa työn eteneminen rakennushankkeen mukana ja huoltokirja voidaan ottaa käyttöön heti hankkeen valmistuttua. Kiinteistöpäällikkö, talotekniikka-asiantuntijat ja huoltokirjakoordinaattori laativat yhteistyössä kohteen palvelukuvauksen. Kohteen suunnittelijat ja urakoitsijat osallistuvat tarvittaessa palvelukuvauksen laadintaan. Kiinteistöpäällikkö suorittaa tarvittaessa kiinteistönhoidon kilpailutuksen alustavan huoltokirjan valmistuttua. Huoltokirjan luovutustarkistus pidetään noin kuukausi ennen kohteen luovutusta. Tarkistuksen suorittamisesta vastaavat alueellinen huoltokirjavastaava ja kiinteistöpäällikkö. Rakennuttajakonsultti luovuttaa valmiin huoltokirjan hankevastaavalle.

10 9 2.3 Huoltokirjan laadinta käytössä olevaan kohteeseen Kuvassa 6 on esitetty huoltokirjan laadinnan eteneminen käytössä olevaan kohteeseen. LAADINNAN LAADINNAN KÄYNNISTÄMINEN KÄYNNISTÄMINEN KIINTEISTÖN KIINTEISTÖN TIETOJEN TIETOJEN HANKINTA HANKINTA SISÄLLÖN SISÄLLÖN LAADINTA LAADINTA PALVELU - PALVELU - KUVAUKSEN KUVAUKSEN LAADINTA LAADINTA LUOVUTUS - LUOVUTUS - TARKASTUS TARKASTUS Kuva 6. Huoltokirjan laadinta käytössä olevaan kohteeseen. Laadinnan käynnistäminen tapahtuu aloituskokouksessa, johon osallistuvat kiinteistöpäällikkö, alueellinen huoltokirjavastaava, huoltokirjakoordinaattori ja kiinteistönhoidon edustajat. Edellisten lisäksi laadintatyöhön voidaan kytkeä talotekniikka-asiantuntijat ja käyttäjän yhteyshenkilö. Aloituskokouksessa sovitaan huoltokirjan laadinnan aikataulusta ja tarkennetaan laadittavan huoltokirjan sisältö. Käytössä olevan kiinteistön huoltokirjan sisältö laaditaan seuraavien tietojen perusteella: Tilaajalta ja kiinteistönhoito-organisaatiolta saatavista lähtötiedoista (perustiedot, asiakirjat, kiinteistönhoidon laatutavoitteet, kiinteistönhoitosuunnitelma) Kiinteistönhoitohenkilökunnan ja tilojen käyttäjien haastatteluista saatavista tiedoista Mahdollisista erillisselvitysten tiedoista (esimerkiksi kuntoarvio) Laatijan kiinteistökierroksen aikana tarkastamista tiedoista Laatijan kokemusperäisistä tiedoista ja lähdekirjallisuudesta Kiinteistöpäällikkö vastaa kohteen kiinteistönhoidon palvelukuvauksen laatimisesta. Palvelukuvaus laaditaan talotekniikan asiantuntijoiden, huoltokirjakoordinaattorin ja tarvittaessa kiinteistönhoito-organisaation avustuksella. Käytössä olevan kohteen huoltokirjan luovutustarkastus tehdään sovitun aikataulun mukaisesti. Huoltokirjan luovutustarkastuksen suorittaa huoltokirjakoordinaattori, alueellinen huoltokirjavastaava ja kiinteistöpäällikkö. Alueellinen huoltokirjavastaava hyväksyy huoltokirjan vastaanotetuksi.

11 10 3 SISÄLTÖ 3.1 Yleistiedot Tässä osiossa on käsitelty huoltokirjan sisältö pääpiirteissään ja kuvattu huoltokirjan sisällön yleistä tarkkuustasoa. Tarkempia ohjeita on annettu huoltokirjajärjestelmäkohtaisissa ohjeissa. Turvakriittisten kohteiden huoltokirjoissa esitettävästä tiedosta on esitetty tarkemmat ohjeet liitteessä 2. Tässä yleisohjeessa on käytetty ympäristöministeriön Toimitilakiinteistön huoltokirja. Laadinta-Käyttö-Esimerkit -julkaisussa esitettyjä yleisiä termejä. Nämä termit vaihtelevat huoltokirjajärjestelmittäin. Huoltokirjaa laadittaessa tulee muistaa, että huoltokirja tehdään ennen kaikkea tukemaan kiinteistön oikeaa käyttöä ja huoltoa. Tämän vuoksi kaikki tiedot, esimerkiksi LVI-järjestelmäkuvaukset, tulee esittää käytön ja huollon näkökulmasta ja tarvittavalla tarkkuudella. Perustiedoissa esitetään kiinteistön ja sen rakennusten tiedot KH Kiinteistön perustietokortti sisällön mukaisesti. Perustietokortin malli on esitetty liitteessä 3. Huoltokirjassa esitetään rakennustekniikan ja taloteknisten järjestelmien sekä laitteiden tiivistetyt kuvaukset siten, että kiinteistöä tuntematonkin ammattilainen saa yleiskuvan kiinteistöstä. Yleiskuvauksissa esitetään kiinteistössä olevat järjestelmät, järjestelmien ja laitteistojen suunnitellut toimintatavat, vaikutusalueet sekä liittymä-, sijainti- ja laajuustietoja. Yleiskuvausten tavoitteena kertoa, minkälaisesta rakennuksesta on kysymys. Rakennuksen kantavana pystyrakenteena on betonipilarit ja vaakarakenteena betonipalkit ja ontelolaatat. Rakennuksen pohjoispääty on perustettu betoniteräspaalujen varaan ja muut osat maanvaraisten betonianturoiden varaan. Yleiskuvauksissa on hyvä tuoda esille mahdolliset rakennuksen riskitekijät esimerkiksi rakenteiden tuuletettavuus, lumen- ja jäänpoisto, suuri energian kulutusmahdollisuus. Rakennuksessa on kostutus tiloissa xxx, joka vaatii erityistä huomiota varsinkin kovan pakkaskauden alkaessa ja pakkaskauden aikana. Yleiskuvauksissa kerrotaan myös laitteiden ja rakenteiden huoltoa ja käyttöä palvelevaa informaatiota, esimerkiksi luetellaan huollettavat laitteet ja järjestelmät pääpiirteissään. Rakennuksen koneellinen ilmanvaihto on toteutettu kolmella lämmöntalteenotollalla (pyörivä kenno) varustetulla tulo- ja poistoilmakoneella. Suunnittelijan laatimat yleiskuvaukset tulee työmaavaiheessa tarkastaa ja korjata tarvittessa toteutusta vastaavaksi.

12 11 Korjaus- ja muutostöihin liittyvät yleiskuvausten muutokset ja lisäykset tulee esittää maininnalla hankkeesta ja toteutusajankohdasta esimerkiksi Hanke AXXXX, Turvakriittisissä kohteissa yleistietojen tarkkuustaso tulee sopia laadintaa aloitettaessa tilaajan ja käyttäjän kanssa. Kaikissa Senaatti-kiinteistöjen rakennuksissa käyttötarkoituksesta riippumatta turva-, tieto-, puhelin- ja viestintäjärjestelmiin sisältyviä tietoja esitetään vain hyvin yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisia tietoja ei saa esittää Internet-huoltokirjoissa. Rikosilmoitinjärjestelmän kohdalla esitetään esimerkiksi: Kohteessa on rikosilmoitinjärjestelmä. Tarkempia tietoja laitteistosta saa kohteen kiinteistöpäälliköltä tai käyttäjän tilayhdyshenkilöltä. Jos kohteesta on laadittu kuntoarvio, sitä voidaan käyttää hyväksi yleiskuvausten laadinnassa. Huoltokirjassa esitetään tiedot kiinteistölle tehdyistä selvityksistä ja tutkimuksista, joita ovat mm. kuntoarviot, kuntotutkimukset, energiakatselmukset ja asbestikartoitukset. Suoritetuista viranomaistarkastuksista, kuten väestönsuojien, sähköverkon sekä palotarkastuksesta, lisätään tiedot huoltokirjaan. Yhteystietoina esitetään omistajan, kiinteistökohtaisten yhteyshenkilöiden, kunnallisteknisten liittymien, kiinteistönhoidon ja muiden hoidon ja huollon sopimuskumppaneiden tiedot. Hankkeisiin liittyvien konsulttien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, laite- ja materiaalitoimittajien, aliurakoitsijoiden, tavarantoimittajien ym. yhteystiedoista tehdään hankekohtainen liite liitettäväksi huoltokirjaan. 3.2 Kiinteistönhoidon palvelutuotteet ja vastuurajat Palvelutuotteet sisältävät kokoelman yleisesti käytettyjä vakiokoodattuja ja - nimettyjä kiinteistöpalveluita eli hoito- ja huoltotehtäviä. Tuotekirjasto toimii huoltokirjajärjestelmän sisällä yhteisenä tietopankkina. Tuotekirjastosta poimitaan tarvittavat tuotteet ja muodostetaan niistä haluttua palvelun laatutasoa vastaavia palvelukokonaisuuksia eli huoltokalenteritehtäviä. Huolto-ohjelman laadinnassa käytetään ensisijaisesti huoltokirjajärjestelmässä olemassa olevia palvelutuotteita, joiden perustana käytetään Senaatti-kiinteistöjen laatimaa tuotekirjastoa. Mikäli Senaatti-kiinteistöjen käyttämästä palvelutuotekirjastosta ei löydy kohteeseen soveltuvaa kiinteistönhoidon palvelutuotetta, tarvittavasta lisäyksestä ilmoitetaan Senaatti-kiinteistöjen nimeämälle henkilölle, joka vastaa kirjaston ylläpidosta. Tuotekirjaston muutoksesta ilmoitetaan kaikille järjestelmätoimittajille, jotka päivittävät muutoksen järjestelmiinsä.

13 12 Kohdekohtainen palvelupaketti -palvelutuote x -palvelutuote y -palvelutuote z Kohdekohtainen palvelupaketti -palvelutuote x -palvelutuote y -palvelutuote z SENAATTI-KIINTEISTÖJEN PALVELUTUOTE- KIRJASTO Huoltokirjajärjestelmän palvelutuotekirjasto Huoltokirjajärjestelmän palvelutuotekirjasto Kuva 7. Huolto-ohjelmien laadinta palvelutuotekirjaston perusteella.. Palvelukokonaisuuksien nimeämisessä noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen erillistä ohjetta. Palvelukokonaisuuksien nimen eteen lisätään teknisen järjestelmän tai huollettavan kohteen luonnetta ilmaiseva kaksikirjaiminen lyhenne seuraavan periaatteen mukaisesti: Kiinteistönhoidon yleistehtävät [KH] (sisältäen mm. jätehuolto) Kiinteistönhoidon tuki [KH] (sisältäen mm. mittareiden lukeminen, palaverit, riskien hallinta jne.) Rakennustekniikka [RA] Ulkoalueet ja -varusteet [UA] Ilmanvaihtojärjestelmät [IV] Vesi- ja lämpöjärjestelmät [LV] Sähköjärjestelmät [SÄ] Jäähdytysjärjestelmät [JÄ] Rakennusautomaatio [SV] Muut erikoishuollot [ER] (teknisten järjestelmien huollot) Käytetty etuliite ei tarkoita palvelukokonaisuuden suorittajaa vaan se voidaan määritellä erikseen järjestelmäkohtaisia ominaisuuksia käyttäen. Palvelukokonaisuudet luo huoltokirjan laatija. Palvelukokonaisuuksille määritellään suoritustaajuus sekä tarvittaessa suorittaja. Palvelukuvauksen laadintaan osallistuu kiinteistöpäällikön ja taloteknisten asiantuntijoiden lisäksi kohteen kiinteistönhoito-organisaatio.

14 13 Huoltokirjassa esitetään kiinteistön palvelusopimukset, vastuurajat ja niiden tiedot. Huoltokirjan laatija syöttää kiinteistöpäälliköltä saadut sopimustiedot huoltokirjaan. 3.3 Kunnossapito 3.4 Tavoiteolosuhteet 3.5 Käyttöpäiväkirja Kunnossapito-ohjelman ja kunnossapidon vuosisuunnitelman laadinta kuuluvat kiinteistöpäällikön toimialaan eikä niitä täydennetä huoltokirjan laadinnan puitteissa. Senaatti-kiinteistöt käyttää kunnossapidon suunnittelussa KuntoRyhtiohjelmistoa. Hankkeista kuitenkin liitetään huoltokirjaan hankekohtaiset rakennusosien ja järjestelmien käyttöikä- ja kunnossapitojaksotiedot. Huoltokirjassa esitetään tavoiteolosuhdetiedot koskien sisäilmastoa, energiankulutusta ja järjestelmien käyntiaikoja sekä asetusarvoja. Tavoiteolosuhteiden määrittelemisestä vastaa kiinteistöpäällikkö, talotekniikkaasiantuntijat sekä lisäksi hankkeissa talotekniset suunnittelijat. Huoltokirjan käyttöpäiväkirjatoimintoa käytetään mm. poikkeuksellisten havaintojen tai kirjaamista edellyttävien tapahtumien sekä käyttäjien tilaamien vikakorjausten tallentamiseen. Käyttöpäiväkirjaan merkitään seuraavat asiat: Huolto-ohjelmaan sisältyvät epäsäännöllisesti toistuvat tehtävät Viemärin avaukset, rasvanerotuskaivojen ja pihakaivojen tyhjennys Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen muutokset, säätökäyrien muutokset Poikkeavat tapahtumat Ilkivaltahavainnot, murrot, tulipalot jne. Ympäristöpoikkeamat (esim. rankkasade, myrsky, tulva) Sähkön- ja lämmönjakelun keskeytymiset Vikahavainnot ja tehdyt korjaukset Erillisveloitettavat työt Esimerkiksi tilatut liputukset, lumien poiskuljetus tontin alueelta, puiden kaato ja valaisinhuolto. Ulkopuolisten suorittamat huollot ja korjaukset Palveluntuottajan tehtävänä on valvoa ja raportoida käyttöpäiväkirjaan ns. kolmansien osapuolien tekemät huollot ja korjaukset. Näitä ovat mm. nuohoukset, erikoisliikkeen tekemät huollot ja takuuaikaiset korjaukset. Viranomaistarkastukset Käyttöpäiväkirjaan kirjataan kiinteistössä suoritetut ulkopuoliset tarkastukset kuten esim. viranomaistarkastukset. Merkintöihin lisätään erikseen tekijä, jos se ei ole kirjaaja. Liitteessä 4 on esitetty tarkemmat ohjeet käyttöpäiväkirjamerkintöjen tekemisestä.

15 Paikantamispiirustukset 3.7 Asiakirjat Paikantamispiirustukset sisältävät kiinteistön keskeisten hoito- ja huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot. Poikkeamista on sovittava tapauskohtaisesti alueellisen huoltokirjavastaavan kanssa. Paikantamispiirustukset laaditaan Senaatti-kiinteistöjen CAD-piirtämisohjeiden mukaisesti. Paikantamispiirustukset laaditaan kerroskohtaisesti. Viiteviivojen ja tekstien tulee olla luettavissa A4- tai A3-kokoisessa tulosteessa. Paikantamispiirustusten selkeyden vuoksi, voidaan laatia talotekniikkaalakohtaiset paikantamispiirustukset. Huoltokirjaan tallennetaan PDF-muotoiset paikannuskuvat. DWG-muotoiset paikannuskuvat tallennetaan huoltokirjaan.zip-tiedostona. Liitteessä 5 on esitetty tarkemmin paikantamispiirustuksien esitystavan ja sisällön vaatimukset. Huoltokirjaan liitetään tiedostomuotoiset luovutusaineistoluettelot, materiaalitodistukset, tuotekortit, tuotteiden ja laitteiden käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeet, käyttöturvallisuustiedotteet, hyväksymistodistukset ja tuoteselosteet sekä rakennuksen ja sen tiloihin liittyvät ohjeet, kuten käyttäjäopastukset ja rakennusautomaation käyttäjäopas. Muita liitettäviä asiakirjoja ovat kiinteistön pelastussuunnitelma, poikkeustilanneohjeistus ja kiinteistöä koskevat viranomaismääräykset. Huoltokirjaan liitettävissä asiakirjoissa tulee esittää päiväys- ja revisiotiedot. Korjaus- ja muutostöihin liittyvät asiakirjojen lisäykset tulee esittää maininnalla hankkeesta ja toteutusajankohdasta esimerkiksi Hanke AXXXX, Pelastussuunnitelman laadinnasta vastaa kiinteistöpäällikkö. Tilojen käyttäjällä voi olla yleisen pelastussuunnitelman lisäksi oma pelastussuunnitelma. Käyttäjän pelastussuunnitelma voi sisältää luottamuksellista aineistoa ja sitä ei liitetä huoltokirjaan. Mikäli käyttäjän pelastussuunnitelma sisältää kiinteistön hoidon kannalta oleellista tietoa, tulisi siitä laatia luottamuksellisesta aineistosta karsittu versio huoltokirjaan liitettäväksi. Poikkeustilanneohjeistus laaditaan kiinteistönhoitoon liittyviin, ennakoitavissa oleviin poikkeustilanteisiin, joissa aiheutuu vaaraa henkilöturvallisuudelle tai merkittäviä taloudellisia seuraamuksia. Poikkeustilanteita ovat pelastussuunnitelmassa mainittujen tilanteiden lisäksi mm. sähkön ja lämmön jakelun pitkäaikainen keskeytyminen. Yleisluontoisista poikkeustilanneohjeiden laadinnasta vastaa huoltokirjan koordinaattori tai laatija. Mahdollisten kohdekohtaisten erikoisuuksien osalta poikkeustilanneohjeista vastaa kiinteistöpäällikkö.

16 15 Huoltokirjaan liitetään myös tiedot kiinteistöä koskevista viranomaismääräyksistä. Koordinaattori toimittaa taulukon viranomaismääräyksistä ja velvoitteista rakennuksen elinkaaren ajalle. Suunnittelijat täydentävät mahdolliset rakennusta koskevat määräykset ja ohjeet. 3.8 Konekortit Konekortit laaditaan huoltokirjajärjestelmäkohtaisten ohjeiden mukaisesti. Huoltokirjakoordinaattori laatii tarvittaessa mallikortit, joilla ohjataan kone- ja laitekorttien oikeaan täyttötapaan. Olemassa olevassa kohteessa konekorttien laadintavastuu on pääsääntöisesti huoltokirjan laatijalla. Taulukossa 2 on esitetty laitteet, joista laaditaan konekortti. Pääsääntönä voidaan pitää, että konekortit laaditaan kaikista laitteista, joihin liittyy kiinteistönhoitoon kuuluvia seuranta-, hoito- ja huoltotoimenpiteitä. Taulukko 2. Laitteet, joista laaditaan konekortti. LVI-LAITTEET SÄHKÖLAITTEET RAKENNUSAUTOMAATIO- LAITTEET MUUT ERITYISLAITTEET Lämmönjakokeskukset Lämmityksen erilliset säätöryhmät Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät laitteet Erillispoistot Puhaltimet Savunpoistopuhaltimet Kostutusyksiköt Paineenkorotusjärjestelmät Pumppaamot Erotuskaivot esim. BEK, REK Jäähdytysyksiköt Lauhduttimet Vakioilmastointikojeet Paineilmakompressorit Muuntamot Kompensointilaitteet Pää- ja jakokeskukset Paloilmoitinkeskukset Kiinteistöön kuuluvat UPS-laitteet Turvavalokeskukset Varavoimakoneet Savunpoistoluukut ja - laukaisukeskukset Rakennusautomaatiovalvomo Alakeskukset Säätölaitteet Sprinklerlaitteet Kaasusammutuslaitteet Konekorttitiedot tulee täyttää mahdollisimman täydellisesti. Konekorttitietojen tarkkuuden lähtökohta on, että tietojen perusteella täytyy olla mahdollista tilata vastaava laite.

17 16 Konekorttien sisältö on vähimmillään (järjestelmästä riippuen): laitteen positio sijainti vaikutusalue valmistaja valmistus-/ asennusvuosi tyyppitieto neste- tai ilmamäärä kylmäaine ja kylmäaineen täyttö teho Käytössä olevan kohteen konekorttien laadinnassa kiinteistökierros on laadintatyön kannalta välttämätön. Kiinteistökierroksen aikana tarkastetaan lähtötietojen oikeellisuus ja hankitaan puuttuvat tiedot. Laitetietojen oikeellisuuden tarkastamisessa on huomioitavaa, että mikäli laitetietojen tarkastaminen edellyttää laitteiden avaamista tai pysäyttämistä, on siitä sovittava etukäteen kiinteistönhoidon ja käyttäjien edustajien kanssa. Laitetiedot tarkastetaan siltä osin kuin on mahdollista ilman laitteen purkamista. 3.9 Yleistä huoltokirjaan liitettävistä dokumentit Huoltokirjaan liitettävät dokumentit liitetään järjestelmäkohtaisten ohjeiden osoittamiin hakemistoihin. Dokumentit voivat olla tiedostomuotoisia asiakirjoja tai tieto olemassa olevan paperidokumentin sijainnista. Huoltokirjaan tallennetaan ainoastaan loppudokumentteja. Huoltokirjaan tallennetaan pääsääntöisesti PDF-muodossa olevia tiedostoja. Muokattavat tiedostot, kuten esimerkiksi suodatinluettelot tallennetaan muokattavissa olevassa alkuperäisessä muodossa. Mikäli huoltokirjaan halutaan liittää aineistoa www-sivuilta, tehdään halutuista sivuista PDF-tiedosto, joka liitetään huoltokirjaan. Suoria viittauksia wwwsivustoille ei pääsääntöisesti hyväksytä.

18 17 4 KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Kuvassa 8 on esitetty huoltokirjan käyttöönoton eteneminen. KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖ KÄYTTÖ KOEKÄYTÖN KOEKÄYTÖN LUOVUTUS - LUOVUTUS - TARKASTUS TARKASTUS LUOVUTUS LUOVUTUS KÄYTTÖ JA KÄYTTÖ JA YLLÄPITO YLLÄPITO Kohteen koekäyttö ja takuuaika alkaa 12 kuukautta luovutuksesta Kuva 8. Huoltokirjan käyttöönoton eteneminen. 4.1 Huoltokirjan käyttöönotto 4.2 Huoltokirjan koekäyttö Huoltokirjan käyttöönotto tapahtuu luovutuksen ja vastaanoton jälkeen järjestämällä erillinen huoltokirjan sisältöä ja toimintaa esittelevä perehdyttämistilaisuus. Perehdyttäminen on erityisen merkittävässä roolissa, vaikka huolto-organisaatiolla olisikin aikaisempaa kokemusta huoltokirjojen käyttämisestä. Perehdyttämistilaisuuden tarkoituksena on varmistaa huoltokirjan käytön alkaminen. Tilaisuuden järjestämisestä vastaa huoltokirjan laatinut taho. Tilaisuudessa voivat olla mukana kiinteistönhoito-organisaation edustajien lisäksi myös tilojen käyttäjien edustajat sekä kiinteistöpäällikkö. Ensimmäinen vuosi käyttöönoton jälkeen on niin sanottu koekäyttövuosi, jonka kuluessa järjestetään huoltokirjaan liittyvät välitarkastelu- ja loppupalaverit. Palavereiden tarkoitus on varmistaa huoltokirjan käyttöönotto, tuoda esille huoltokirjan täydennystarpeet ja sopia tarvittavien muutosten suorittamisesta. Palavereihin osallistuvat Senaatti-kiinteistöjen alueellinen huoltokirjavastaava, kiinteistöpäällikkö, kiinteistönhoito-organisaation edustaja ja huoltokirjakoordinaattori tai laatija. Huoltokirjan koekäytön aikana havaittavat korjaus- ja täydennystarpeet sekä sisältömuutokset sisältyvät huoltokirjakoordinaattorin ja -laatijan tehtäviin. Huoltokirjaan päivitetään takuuaikana käytössä havaitut sisällölliset tarkennukset. Tehdyt muutokset raportoidaan huoltokirjajärjestelmään. 4.3 Koekäytön luovutustarkastus ja luovutus 4.4 Huoltokirjan ylläpito Takuuvuoden päätteeksi järjestetään luovutustarkastus, jossa käydään läpi huoltokirjan käyttöönotto, takuuvuoden aikana havaitut puutteet ja tehdyt tarkennukset. Hyväksytyn luovutustarkastuksen jälkeen huoltokirja siirtyy käyttö- ja ylläpitovaiheeseen. Käyttövaiheessa huoltokirjan tietosisältöä päivitetään ja kehitetään. Huoltokirjan tietosisällön ylläpitäminen on jatkuva prosessi.

19 18 Käyttövaiheessa huoltokirjasta vastaa kohteen kiinteistöpäällikkö. Huoltokirjavastaava valitsee alueelle tarvittaessa huoltokirjamanagerin, joka ylläpitää ja ohjeistaa huoltokirjojen käyttöä alueella. Mikäli huoltokirjan tietosisällön ylläpito- ja kehitystyötä ei ole järjestetty kootusti, tilaa kiinteistöpäällikkö tarvittavan työn esimerkiksi huoltokirjan laatineelta taholta. Käyttö- ja ylläpitovaiheeseen on laadittu erilliset työohjeet: Huoltokirjan käyttö Huoltokirjan päivittäminen Kiinteistönhoidon kilpailuttaminen Huoltokirjan katselmus Huoltokirjasovelluksen käyttöön liittyviin kysymyksiin vastaa ohjelmatoimittajat: FacilityInfo, Buildercom Oy:n tukipalvelu sähköpostitse osoitteessa Ryhti, Olof Granlund Oy:n tukipalvelu sähköpostitse osoitteessa LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Alueelliset huoltokirjavastuuhenkilöt Huoltokirja turvakriittisessä kohteessa Perustietokortin malli Ohjeet käyttöpäiväkirjamerkintöjen tekemiseen Paikantamispiirustuksien ohjeita LÄHTEET Toimitilakiinteistön huoltokirja. Laadinta-Käyttö-Esimerkit. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy. Suomen ympäristö, rakentaminen nro

20 LIITE 1 1 (1) ALUEELLISET HUOLTOKIRJAVASTUUHENKILÖT Alue Henkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Faksi Etelä-Suomi/Helsinki Pasi Hyyppä pasi.hyyppa_at_senaatti.fi gsm: Länsi-Suomi/Turku Sakari Vainio sakari.vainio_at_senaatti.fi gsm: Keski- Suomi/Hämeenlinna Pertti Puisto pertti.puisto_at_senaatti.fi gsm: Keski-Suomi/Kouvola Pasi Pipatti pasi.pipatti_at_senaatti.fi gsm: Keski-Suomi/Jyväskylä Tero Hirvelä tero.hirvela_at_senaatti.fi gsm: Pohjois-Suomi/Oulu Esa Halmetoja esa.halmetoja_at_senaatti.fi gsm: Itä-Suomi/Kuopio Veli-Matti Kokkonen veli-matti.kokkonen_at_senaatti.fi gsm:

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT. Huoneistoala hum2. A ja E osat maanvarainen laatta, B, C ja D osat paalutus Runkorakenteet

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT. Huoneistoala hum2. A ja E osat maanvarainen laatta, B, C ja D osat paalutus Runkorakenteet Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 1(6) 6217 Kaakkurin koulu ja Kaakonpojan päiväkoti OSOITE: KÄYTTÖTARKOITUS: Pesätie 15 (koulu) ja Kaakonpojank. 1 (päiväkoti) Oulu koulu ja päiväkoti KÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Sarasuontie 5 90310 OULU

Sarasuontie 5 90310 OULU Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 6086 Sarasuon päiväkoti (5) OSOITE: Sarasuontie 5 9030 OULU KÄYTTÖTARKOITUS: päiväkoti,monitoimitalo KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA: Tuija Vanhala Puh. 044703 545 HOITAJA:

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (13) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito ProjekTilaan 2. Toimeksiannot,

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE Kampusmanageri Riitta Pirilä, SYK Oy Kuva: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto 12.4.2016 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjektiTila-tehtäväluettelo 1 (12) alueen Projektila-vastaavalle 11.3.2011 PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen

Lisätiedot

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Asiakastilaisuudet liikkeeseenlaskijoille Maaliskuu 2016 1 Sisältö Velvollisuudet ja luettelot Liiketoimet Palvelun

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ OSANA PALOILMOITINTA ERHE-hanke koulutuspäivä 1..010 Jarkko Häyrinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos TOIMINNALLINEN PALON MITOITUS Toiminnallisessa palon mitoituksessa

Lisätiedot

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE 1. YLEISTÄ Tätä ohjetta noudatetaan 1.4.2006 alkaen Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuskohteen erillisellä rahoitusvastikkeella tai kohdekohtaisella

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Allianssihanke Vuolukiventie 1b

Allianssihanke Vuolukiventie 1b Allianssihanke Vuolukiventie 1b Vuolukiventien projektiallianssin pidennetty takuu ja sopimukseen sisältyvä ylläpito 9.12.2014 Marko Räisänen SRV Rakennus Oy Vuolukiventie 1b peruskorjaus Vuolukiventie

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Yleisten alueiden luparekisteri (Trimble Locus, elupa-järjestelmä, eservice)

Yleisten alueiden luparekisteri (Trimble Locus, elupa-järjestelmä, eservice) REKISTERISELOSTE 1(5) SISÄLTÖ TRIMBLE LOCUS ELUPAJÄRJESTELMÄ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Katutapahtumajärjestelmä (Winkki-järjestelmä) REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Katutapahtumajärjestelmä (Winkki-järjestelmä) REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT REKISTERISELOSTE 1(5) SISÄLTÖ WINKKI-JÄRJESTELMÄ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Klubin tiedot ja virkailijat MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman Käyttöohje Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen Valtiokonttori Versio 1.2 Basware Buyer Catman Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tuoteluettelo excel... 4 2.1 Asiakkaan ja toimittajan tunnisteet...

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot