KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE... 3 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 KV 3 ILMOITUSASIAT... 3 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 4 KV 5 ASEMAKAAVA / GAMMELBODAN KESKUSTA, LÄNTINEN OSA- ALUE (KAAVA 2150)... 5 KV 6 BROMARV SKOLA / LOPPUTILITYS... 9 KV 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS / BRÖTET (KAAVA 2095) / RAKENNUSKIELTO KV 8 PERNIÖN YHTEISMETSÄN YHT 874:1:0 RANTA-ASEMAKAAVA / VASTINE / HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KV 9 KV 10 VIRASTA IRTISANOUTUMINEN / HOITOTYÖN JOHTAJA MARLIT BACKMAN REKUBYN JA ÖSTANBERGIN KYLIEN JOIDENKIN ALUEIDEN RANTAKAAVA / YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS / VALITUKSEN VASTINE / KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KV 11 TAMMISAAREN VANHUSTENHUOLLON TILAT / HANKESUUNNITELMA KV 12 VUODEN 2004 TALOUSARVIO / VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA; INVESTOINTISUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN / FRIDEBO KV 13 PYYNTÖ SAADA VUOKRATA MAA-ALUETTA / SOMMARÖ BÅTHAMN AB KV 14 VALTUUTETTU JÖRN DONNERIN ALOITE / SUUNNITTELUPROSESSIN AKTIVOIMINEN KV 15 HOITOTYÖN JOHTAJAN VALINTA KV 16 KV 17 KV 18 VALTUUTETTU ULF HEIMBERGIN ALOITE / ÖSTERBYN VANHA TENHOLANTIE KUNTAYHTYMÄN UUDENMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN PERUSSOPIMUS LISÄMAAN LUOVUTTAMINEN SUNDOMIN KYLÄSTÄ / HENRY LÖFSTEDT KV 19 VUODEN 2004 TONTTIHINNAT KV 20 GAMMELBODAN KYLÄN ALUEJÄRJESTELYT / LARS-OLOF SJÖBERG JA PER-ERIK SJÖBERG... 51

2 KV 21 VALTUUTETTU SEPPO LINTULUODON ALOITE / KESÄRAVINTOLA KNIPANIN JULKISIVUN VALAISTUS KV 22 KAUPUNGINVALTUUSTON SEURAAVA KOKOUS... 56

3 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sen jälkeen, kun pöytäkirjaan oli merkitty seuraavaa: nimenhuudossa oli läsnä 32 jäsentä, kokouksesta oli kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, kuulutus oli julkaistu kaupungin ilmoituslehdissä sekä jokaiselle jäsenelle oli toimitettu kokouskutsu ja kokouksen esityslista. KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE Valtuutettu Sig-Britt Sahlberg on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan tähän kokoukseen. Hänen varajäsenensä Bror Westerholm on kutsuttu hänen tilalleen kaupunginvaltuustoon. KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE Valtuutettu Trygve Lindqvist on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan tähän kokoukseen. Hänen varajäsenensä Tauno Nordbäck on kutsuttu hänen tilalleen kaupunginvaltuustoon. KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE Valtuutettu Tommy Wikstedt on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan tähän kokoukseen. Hänen varajäsenensä Birgit Kvanrström on kutsuttu hänen tilalleen kaupunginvaltuustoon. KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Sven Stenlund ja Jaana Tasanko. Heidän varajäsenikseen valittiin jäsenet Maj-Britt Malmén ja Tom Rehn. Pöytäkirja tarkistetaan kaupunginkansliassa maanantaina klo KV 3 ILMOITUSASIAT Merkittiin, ettei ole ilmoitusasioita.

4 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5 KV 5 ASEMAKAAVA / GAMMELBODAN KESKUSTA, LÄNTINEN OSA- ALUE (KAAVA 2150) aklk 10 Parkenin eteläpuolisen asemakaavan (kaava 2122, osa-alue 2, ja kaava 2138, tieliittymä) jatkotöitä varten on laadittu osallistumis- ja arviointiohjelma. Siinä määritellään ne kolme osa-aluetta, joita varten asemakaava laaditaan eri vaiheittain. Lähtökohtana on Gammelboda-Nybodan alueen osayleiskaava. Suunnittelukonsulttina jatkaa Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy. Kyseisellä kaavalla pyritään huomattavasti lisäämään kaupungin mailla pientalotonttien määrää kaava-alueen keskustassa. Samalla keskustasta varataan kortteleita sekä asumiseen että julkisiin rakennuksiin. Ohjelma karttoineen oheistetaan liitteeksi. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointiohjelman, toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle tiedoksi sekä kuuluttaa sen aklk 19 Konsultti on tutkinut alustavia mitoitusvaihtoehtoja, joissa AP-tonttien osuus (kytketyt pientalot, rivitalot) vaihtelee. Kaavaluonnoksen valmistelu jatkuu lähtökohtana mahdollisimman monta yksittäistä pientalotonttia. AP- tai ARtontit, joiden tehokkuusluku on suurempi, sijoitetaan lähemmäksi pääkatuja Bergviksvägen ja Båsabölevägen. Näiden risteykseen eli lähelle Baggöntietä varataan lähipalvelulle tontti. Kaava-aluetta laajennetaan jonkin verran etelään päin, ja Båsabölentie merkitään kaava-alueeseen kaavateknisistä syistä, minkä vuoksi kaava vaatii tältä osin asemakaavan muutoksen. Gammelboda-Nybodan osayleiskaavan mukaisesti tätä keskeistä osa-aluetta ehdotetaan rakennettavaksi tiheämmäksi kuin aikaisemmin kaavoitettu Parken ja läntinen osa-alue 2, jossa tonttien koot usein ylittävät m². Samalla pyritään saamaan yhtenäisempi kortteli- tai katukuva asettamalla talojen sijoitukselle tiukemmat määräykset. Sijoitusmääräysten ollessa tiukat saadaan samalla vapaammat kädet valittaessa rakennustyypit ja -materiaalit, joita varten annettaneen erilliset ohjeet kaavaehdotusta hyväksyttäessä. Jos kaava jaetaan kortteleihin, saadaan myös

6 tontteja jaettaessa mahdollisuus yrittää kytkeä korttelit tai tonttiryhmät eri talotyyppeihin. Alustavassa luonnoksessa on 50 AO-tonttia, jotka ovat suuruudeltaan m². Koska tonttien tehokkuusluku on 0,25 0,30, tonttien rakennusoikeus on ka-m². Rivitalotonttien tai kytkettyjen pientalotonttien tehokkuusluku on 0,30, joka sallii n m²:n yhteisen kerrosalan. Alueella arvellaan riittävän asuntoja yhteensä 300 asukkaalle (190 asukasta pientaloissa ja 110 rivitaloissa tai kytketyissä pientaloissa). Oheistetaan liitteeksi alustava kaavaluonnos kuvauksineen. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy alustavan kaavaluonnoksen kaavakartan perustaksi. Kaavaluonnos asetetaan käsittelyvaiheessa kuultavaksi. Ellei nähtävänäoloaikana esitetä mitään oleellisia muutosehdotuksia, kaupunginarkkitehti valtuutetaan täydentämään luonnosta kuvauksin sekä esittämään sen lautakunnalle kaavaehdotuksena aklk 27 Kaavaluonnos on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla Nähtävänäoloajan kuluessa teknisessä keskuksessa on ehdotettu pienempiä tarkistuksia katuverkostojen liittymissä virkistysalueisiin (VL). Ohjeelliset polut on merkitty ja korttelien rajat on tarkistettu. Kaavan mitoitus, kaupunkikuva ja laajuus sekä sisältö ovat kuitenkin pysyneet muuttumattomina. Nämä tarkistukset huomioiden konsultti on laatinut kaavaehdotuksen sekä täydentänyt sitä tavanomaisin kaavaselostuksin. Kaavassa annetaan sitovat määräykset rakennuksen sijoittamisesta rajaa vasten sekä katon harjan suunnasta. Rakennuskannan julkisivu- ja kattomateriaaleista sekä värityksestä annetaan vielä erilliset rakennusohjeet määräyksiin ja suosituksiin. Katunimiehdotukset annetaan kokouksessa. Oheistetaan liitteeksi Kaavaselostus kaavakarttoineen ja -määräyksineen (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta täydentää kaavakarttaa katujen nimillä sekä toimittaa täten täydentämänsä Gammelbodan keskustaa, läntistä osa-aluetta (kaavaa 2150) koskevan asemakaavaehdotuksensa kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyyn.

7 Hyväksyttiin lisäyksellä, jonka mukaan tekninen keskus valtuutetaan täydentämään ehdotusta katujen nimillä kh 32 Täydennetty ehdotus toimitetaan kaupunginhallitukselle. Oheistetaan liitteeksi Kaavaselostus kaavakarttoineen ja määräyksineen Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajan sekä pyytää lausuntoa Uudenmaan tiepiiriltä, rakennuslautakunnalta, ympäristönsuojelulautakunnalta, pelastuslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta kh 8 Ehdotus pidettiin julkisesti nähtävänä ajalla Ehdotusta vastaan ei jätetty muistutuksia. Oheisessa kommentteja sisältävässä taulukossa selvitetään annetut lausunnot sekä päätösehdotus, jossa kaupunginarkkitehti ehdottaa kaavaehdotuksen tarkistamista. Oheistetaan liitteeksi a. Taulukko lausunnoista ja vastineista ja muutos-/toimenpide-ehdotuksista b. Kaavaselostus sekä tarkistettu kaavakartta määräyksineen Kokouksessa esitellään kaavakartta määräyksineen (nro 2150a). Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän asemakaavan muutoksen, joka koskee Gammelbodan keskustaa, läntistä osa-aluetta eli kaupunginosan 14 kortteleita sekä katu-, liikenne-, puisto- ja virkistysalueita (kaavakartta nro 2150a). Arkkitehti selvitti asemakaavaehdotusta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen.

8 kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa , että kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee Gammelbodan keskustaa, läntistä osaaluetta eli kaupunginosan 14 kortteleita sekä katu-, liikenne-, puisto- ja virkistysalueita (kaavakartta nro 2150a).

9 KV kh 11 BROMARV SKOLA / LOPPUTILITYS Hanke on toteutunut vuosina Rakennus on otettu käyttöön koulutyön alkaessa elokuussa Kustannukset ovat jakautuneet seuraavasti: Suunnittelukustannukset ,32 Perustan tutkimuskustannukset 785,82 Valvontapalvelut 9 587,48 Kopiointipalvelut 4 557,23 Urakkakustannukset ,05 Rakennuttajan hankinnat 5 695,00 Irtaimistohankinnat ,61 Muut kustannukset ,23 Yhteensä ,74 Kerrosalat: Vanha osa (peruskorjaus) 789 m² Lisärakennus (uudisrakennus) 417 m² m² Hankekustannukset vuosittain: Budjetointi , , , ,00 Realisointi , , , ,74 Toteutumaton hankebudjetti 1 056, , , ,26 Teknisistä syistä jotkut urakkasuoritukset (katon maalaus) on jätetty kesäksi Näitä töitä varten on budjetoitu erikseen (4 000 ). Muilta osin hanke on valmis. Kustannus/kerrosala ~1 230 /m² Lopputilitys merkittäneen tiedoksi. Kaupunginhallitus merkitsee lopputilityksen tiedoksi. Lopputilitys ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

10 kv 6 Kaupunginhallitus ilmoittaa lopputilityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

11 KV 7 KIELTO aklk 49 ASEMAKAAVAN MUUTOS / BRÖTET (KAAVA 2095) / RAKENNUS- Vuoden 2001 suunnitteluohjelmaan on merkitty, että Brötetin asemakaavan muutos tehtäisiin konsulttityönä. Vuosien kaavoituskatsaukseen on merkitty, että työt alkaisivat v Uudenmaan ympäristökeskus on kiirehtinyt kaavan muuttamista, koska kaava on vanhentunut. Uudistuksessa pitäisi Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan ottaa huomioon, että osa rakennuksista pitää suojella. Rakennustarkastaja on useaan otteeseen huomauttanut kaavan rajoituksista, jotka koskevat alueen lisärakentamisen ohjausta. Sairaala-alueen asemakaavaa (kaava 2037), joka rajoittuu kyseiseen kaavaalueeseen, uudistetaan. Keskusteluja on käyty siitä, onko tarpeellista ja mahdollista sijoittaa asutusta Carpelanintien itäpuolelle tai Hagahemmetvanhainkodin yhteyteen. Kaupunginarkkitehti on pyytänyt konsulteilta tarjousta laatia kaavamuutos oheisesta kartasta näkyvälle alueelle mennessä. Tarjouksia verrataan keskenään ennen kokousta. Oheistetaan liitteeksi tarjouskysely aluekarttoineen. (kaupunginarkkitehti) Ehdotus annetaan kokouksessa. Kaupunginarkkitehti ilmoitti tarjouksia jätetyn, ja hän esitti vaihtoehtoja tarjousten käsittelemiseksi. Asemakaavalautakunta päätti tämän jälkeen yksimielisesti palauttaa asian, jotta jätettyjä tarjouksia voitaisiin arvioida. Asemakaavalautakunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä kaupunginarkkitehdistä muodostuva työryhmä vertaa tarjouksia aklk 62 Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Arkkitehtitoimisto Stephan Horn Oy (ArkHorn) ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy. Avauspöytäkirja oheistetaan liitteeksi a. Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä. Oheistetaan liitteeksi b työryhmän pisteyttämä vertailutaulukko. Työryhmän laatupisteytys antaa Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:n tarjoukselle (taulukossa tarjous 1) 270 pistettä ja Arkkitehtitoimisto Stephan Horn Oy:n (ArkHorn) tarjoukselle (taulukossa tarjous 2) 230 pistettä.

12 Hinnoittelu ja arvioitu työmäärä on huomioitu suhteessa tarjousten keskiarvoon, vaikka vertailussa voidaan verrata vain kahta tarjousta. A-Konsulttien hintatarjous on alempi, mutta se pohjautuu korkeampaan yksikköhintaan (tuntiveloitukseen), minkä vuoksi tarjottu työmäärä vähentää piste-eroa n. 10 pisteellä. Kun verrataan eri henkilöiden tuntiveloitusta, ArkHornin tarjous on edullisempi. Kun asiasta on keskusteltu maakuntamuseon kanssa, on selvää, että asuinkorttelien rakennuskanta pitää inventoida tarkasti. Tämä voidaan ratkaista monella eri tapaa esim. suunnittelukonsultti voi mm. laatia osan inventoinnista, museon hyväksymä asiantuntija voi toteuttaa hankkeen tai asiantuntijan johtamat korkeakoulun oppilaat voivat tehdä sen oppilastyönä yhdessä suunnittelijan kanssa. Koska rakennettavan alueen aikataulu tällöin lykkääntyy, voisi olla toivottavaa suunnitella erikseen Carpelanintien itäpuolinen alue, liite c. Vuoden 2001 talousarvioon on tarkoitukseen varattu määrärahoja ja niitä ehdotetaan myös vuoden 2002 talousarvioon. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hylkää tarjoukset, jotka koskevat koko alueen suunnittelua, mutta se valtuuttaa kaupunginarkkitehtia neuvottelemaan Arkkitehtitoimisto Stephan Horn Oy:n kanssa asemakaavaehdotuksen laatimisesta Carpelanintien itäpuoliselle alueelle tarjouksessa annettua tuntiveloitusta vastaan aklk 48 Brötetin asuinalueen asemakaavan tarkistus on ollut ajankohtainen siitä lähtien, kun Uudenmaan ympäristökeskus on huomauttanut kaupungille rakennusten suojelun tarpeesta. Asemakaavan muutos sisältyy vuosien kaavoituskatsaukseen. Konsulteilta pyydetään uudestaan tarjousta kaavan muuttamisesta. Tarjouksissa on otettava huomioon mahdollisuus tehdä rakennushistoriallinen inventointi. Osallistumis- ja arviointiohjelma, jossa alue on määritelty tarkasti, on laadittu ja se muodostaa hankkeen työohjelman rungon. Jotta varmistettaisiin mahdollisimman joustava yhteistyö ja neutraali lähtökohta, on syytä hakea rakennus- ja toimenpidekieltoa kaavan laadinnan ajaksi. Oheistetaan liitteeksi a. Osallistumis- ja arviointiohjelma aluemäärityksin b. Karttaliite rakennuskieltoa varten (kaupunginarkkitehti)

13 Asemakaavalautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointiohjelman, toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä kuuluttaa sen. Asemakaavalautakunta ehdottaa lisäksi, että kaupunginhallitus hakee rakennuskieltoa vuosiksi asemakaavan muutoksen laadinnan vuoksi. Asemakaavalautakunnan puheenjohtaja Bengt Lindholm ja jäsen Harriet Holmström ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Asian käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi valittiin jäsen Henrik Rehn. Asemakaavalautakunta päätti tämän jälkeen hyväksyä asiaa valmistaneiden ehdotuksen kh 11 Kaupunginhallitus päättää a. merkitä tiedoksi osallistumis- ja arviointiohjelman b. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kyseisille kortteleille asetetaan rakennuskielto vuodeksi 2003 asemakaavan tarkistamisen ajaksi Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ole Holmström ei esteellisyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn. _ kv 7 Kaupunginhallitus ehdottaa , että kaupunginvaltuusto päättää rakennuskiellon asettamisesta kyseisille kortteleille vuoden 2003 loppuun asti eli asemakaavan tarkistamisen ajaksi. Merkittiin, että kokouksessa jaettiin uusi liite. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen eikä hän osallistunut asian käsittelyyn. Puhetta johti kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Berndt Rehnberg. Merkittiin lisäksi, että jäsen Bengt Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen eikä hän tämän vuoksi osallistunut asian käsittelyyn.

14 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 12 Vuonna 2003 tehtiin rakennushistoriallinen inventointi asemakaavan tarkistamiseksi. Kaavaluonnos laaditaan keväällä 2004 tavoitteena antaa kaavaehdotus syksyllä Kaava-alueella pitäisi edelleen olla voimassa rakennuskielto. Kaava-alue käsittää kaupunginosan 4 (Brötet) korttelit 28, 29, 1029, 1038 ja 1039 sekä niiden välissä olevat katualueet, Itäinen Rantakatu ja Sairaalankuja, liite. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kyseisille kortteleille asetetaan rakennuskielto vuoden 2004 loppuun asti asemakaavan tarkistamisen vuoksi. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ole Holmström ei esteellisyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn kv 7 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kyseisille kortteleille asetetaan rakennuskielto vuoden 2004 loppuun asti asemakaavan tarkistamisen vuoksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ole Holmström ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Puhetta johti kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Berndt Rehnberg, koska kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtajan oli estynyt. Lisäksi merkittiin, että jäsen Bengt Lindholm on ilmoittanut olevansa esteellinen. Kaupunginvaltuusto päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

15 KV 8 PERNIÖN YHTEISMETSÄN YHT 874:1:0 RANTA-ASEMAKAAVA / VASTINE / HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS aklk 4 Perniön yhteismetsän YHT 874:1:0 ranta-asemakaavatyöt aloitettiin Tenholassa kesällä Tenholan kunta ja Uudenmaan lääninhallitus neuvottelivat vuosina alueen kaavoittamisesta. Uudenmaan lääninhallitus hyväksyi suunnittelun sekä suunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Kaupunkisuunnittelu Oy:n arkkitehti Arno Savelan. Hänen jäätyä eläkkeelle suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy, joka on kyseisen arkkitehtitoimiston alihankkija, on hoitanut alueen suunnittelun. Konsulttitoimistot pyytävät, että arkkitehti, tekn. lis. Harri Halsti hyväksyttäisiin ranta-asemakaavan laatijaksi. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää ehdottaa, että kaupunginhallitus hyväksyy arkkitehti, tekn. lis. Harri Halstin Perniön yhteismetsät YHT 874:1:0 rantaasemakaavan laatijaksi aklk 38 Suunnittelukonsultti Harri Halsti on ennakkolausuntoa pyytäen jättänyt maanomistajilta tehtäväksi saaneena Luonnos nro 2, joka on ranta-asemakaava osalle Perniön Yhteismetsän Rnro 874:1:0 Degergårdsskifteä. Kaupungille jätettiin Luonnos nro 1 tarkistamista varten, ja se toimitettiin kaavaalueen naapureille helmikuussa 2001 yhdessä kaavoitusohjelman kanssa, jossa esitellään kaavan suunnitellut käsittelyvaiheet ja historia. Mielipiteiden kuulemista varten Tammisaaressa pidettiin kokous, jossa edustettuina olivat kaikki naapurit ja Uudenmaan ympäristökeskus. Kokouksessa todettiin, että rakennuspaikat pitää sijoittaa kokonaan uudelleen. Luonnosta nro 2 on työstetty maastossa käynnin ( ) ja sitä seuranneiden ympäristönsuojelusihteerin, kaupunginarkkitehdin ja ympäristökeskuksen edustajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Kaava-asiakirjat ovat alustavia (suomeksi) ja ne esitellään kokouksessa. Tavoitteena on koota kaikkien osapuolten ennakkolausunnot ennen Uudenmaan ympäristökeskuksessa järjestettävää viranomaiskokousta. Ajankohdan vuoksi asia otetaan käsittelyyn ilman täydellisiä asiakirjoja. LIITTEET: a. Lausuntopyyntö (suomenkielinen kirje)

16 b. Kaavamateriaali lausuntoa varten (suom.) sekä alustavat kaavakartat ja -määräykset (suom.) (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää pyytää rakennuslautakunnalta ja ympäristönsuojelusihteeriltä ennakkolausuntoa mennessä sekä antaa aluesuunnittelulle tehtäväksi valmistaa lautakunnan lausunto elokuun kokoukseen aklk 51 Asemakaavalautakunta odottaa saavansa kokoukseen ennakkolausunnon ympäristönsuojelusihteeriltä ja rakennuslautakunnalta. Kaavamateriaali oheistettiin esityslistaan Ruotsinkielinen käännös oheistetaan liitteeksi. Asemakaavalautakunta päättää alustavana lausuntonaan todeta, 1. että kaavaluonnos nro 2, joka on päivätty , voitaneen hyväksyä siltä osin kuin se käsittelee rakennuspaikkojen sijoittamista maastoon ja suhdetta rantaviivaan. 2. ettei vapaa-ajan asuntojen mitoitusperusteita voi tällä sisäjärvialueella suoraan johtaa kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä. 3. että lopullinen rakennuspaikkojen lukumäärä pitää arvioida sen mukaan, miten paljon niiden arvellaan rasittavan ympäristöä sekä mikä alueen virkistysarvo on. Asemakaavalautakunta päättää lisäksi oheistaa liitteeksi jätetyt ennakkolausunnot aklk 16 Luonnoksen nro 2 ennakkolausuntojen käsittelyn jälkeen suunnittelija, ympäristönsuojelusihteeri ja kaupunginarkkitehti ovat käyneet maastossa ja keskustelleet siitä, miten Svartträskin ympäristön asutus voitaisiin vaihtoehtoisesti ratkaista sekä miten suojelualueet voitaisiin sijoittaa luonnoninventoinnin mukaan. Viranomaiskokous pidettiin Uudenmaan ympäristökeskuksessa Kaupungin käsiteltäväksi on jätetty ranta-asemakaavaehdotus. Se on laadittu käytyjen neuvottelujen pohjalta ja maanomistajat ovat sen hyväksyneet.

17 Oheistetaan liitteeksi a. suunnittelijan lähetekirje b. kaavakartta määräyksineen c. kaavaselostus d. pöytäkirja viranomaiskokouksesta (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy omalta osaltaan kaavaehdotuksen, toimittaa sen kaupunginhallitukselle julkisesti esille pantavaksi sekä pyytää siitä tavanomaiset lausunnot kh 7 Kaupunginhallitus hyväksyy Tenholassa sijaitsevan ja Perniön Yhteismetsään /YHT kuuluvan Degergårdsskiften ranta-asemakaavaehdotuksen. Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Nähtävänäoloaikana rakennuslautakunnalta, pelastuslautakunnalta ja ympäristönsuojelulautakunnalta pyydetään lausunto rkl 117 Rakennuslautakunta ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa: - Ruotsinkielisten kaavamääräysten käännöstä pitää tarkistaa ja verrata suomenkieliseen. - Ma-alueen kaavamääräykset ovat vielä epämääräiset ja vaikeasti tulkittavat niiltä osin kuin ne koskevat rakentamista. Näitä määräyksiä täytyy tarkentaa. Rakennuslautakunta viittaa antamaansa lausuntoon. Ma-alueisiin on merkittävä määräys, jonka mukaan alueelle ei saa rakentaa rakennuksia ja rakennelmia.

18 plk 41 Kaupunginhallitus on pyytänyt pelastuslautakunnalta lausuntoa Perniön yhteismetsän YHT 874:1:0 ranta-asemakaavasta. Pelastuslautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa kyseisestä rantaasemakaavasta, jos noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman E1:ssä mainittuja määräyksiä rakenteellisesta paloturvallisuudesta eli mm. etäisyyttä lähimpiin rakennuksiin, ja jos alueelle pääsee hälytysajoneuvolla ylk 11 Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristönsuojelulautakunnalta lausuntoa otsikossa mainitusta ranta-asemakaavaehdotuksesta. Tenholan kunnanhallitus puolsi kokouksessaan sitä, että rantakaava laaditaan osalle Tenholan kunnan Perniön yhteismetsän Degergårdin kylässä sijaitsevalle maa-alueelle. Kaava-alueeseen, joka on suuruudeltaan 150 hehtaaria, kuuluu Svartträsk (8,67 ha) ja Tärnan (0,35 ha). Merenrantaa alueeseen kuuluu noin 150 metriä sekä osia Degergårdsträsketistä ja Kvarnträsketistä, joiden rantaviivan osuus on yhteensä 300 metriä. Kaavoitusprosessi on venynyt epätavallisen pitkäksi, ja neuvottelut ovat osittain olleet erittäin vaikeat. Prosessin aikana Tenholan kunta sulautui Tammisaaren kaupunkiin. Uusi lainsäädäntö asetti myös kaavoitukselle uudet vaatimukset. Kaavoitustyön alussa ajateltu rakennusoikeuden erittäin korkea mitoitus loi lisäksi sellaiset odotukset, joita ei ole voitu lunastaa. Esitetyssä ehdotuksessa lukumäärä on jäänyt 16:een mökkiin ja 5:een saunaan, ulkorakennukseen ja aittaan, mitkä ylittävät teoreettisesti lasketun suurimman rakennusoikeuden 2,5 mökkiyksiköllä. Svartträsketin eteläosaan on merkitty venelaituri. Näin on ympäristöä ajatellen voitu menetellä, koska Svartträsketin mökit on siirretty pois ranta-alueelta. Koko kaava-alueelle on laadittu luonnoninventointi, joka on rantakaavaehdotuksessa otettu huomioon kaikilta oleellisilta osiltaan. Ympäristönsuojelulautakunta on aina rantakaavojen laatimisen yhteydessä suositellut talousmetsää koskevan määräyksen ottamista mukaan. Kaava-alueilla ei näin ollen ole saanut hakata paljaaksi yli 0,5 hehtaarin alueita. Oheistetaan liitteeksi ote rantakaavaehdotuksen karttaosasta.

19 Ympäristönsuojelulautakunta ilmoittaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan seuraavaa: Kaavaan on merkittävä määräys, jonka mukaan kaava-alueella ei saa hakata paljaaksi yli 0,5 hehtaarin aluetta. Muutoin ympäristönsuojelulautakunta ei esitä muutoksi ehdotukseen kh 26 Ehdotus on pidetty julkisesti nähtävänä ajalla Sitä vastaan on jätetty yksi muistutus. Oheistetaan liitteeksi suunnittelijan vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Kaavaehdotus on tarkistettu vastineen mukaisesti. Sen karttaan ja kaavamääräyksiin on myös tehty teknisiä ja kielellisiä tarkennuksia. Näiden tarkistuksien jälkeen sekä kaupunginarkkitehti että kiinteistöinsinööri hyväksyvät ehdotuksen (kaavakartta nro S11), joka ohessa esitetään hyväksyttäväksi. Oheistetaan liitteeksi a. suunnittelijan vastine b. kaavaselostus c. kaavakartta (osa-alueet A4) ja -määräykset Kokouksessa esitellään kaavakartta määräyksineen, kaava S11. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen rantakaavaksi Perniön yhteismetsän /YHT Tenholassa sijaitsevaa Degergårdsskiften osaa varten, kaavakartta nro S kv 13 Kaupunginhallitus ehdottaa että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen rantakaavaksi Perniön yhteismetsän /YHT Tenholassa sijaitsevaa Degergårdsskiften osaa varten, kaavakartta nro S11.

20 kh 37 Miikka ja Sari Vennola/asiamies Lars-Eric Henricson ovat valittaneet kaupunginvaltuuston päätöksestä, liite. a. Valituksen valitusoikeudesta todetaan seuraavaa: Kaupunginvaltuuston antamasta päätöksestä, joka koskee rantakaavan hyväksymistä, ilmoitetaan rantakaavasta valittaneille erillisenä tiedoksiantona, jos valittaja on muistutuksen yhteydessä sitä pyytänyt. Valittaja ei ole pyytänyt erillistä tiedoksiantoa. Valitusaika alkoi näin ollen silloin, kun kaupunginvaltuuston päätös oli normaalissa järjestyksessä asetettu nähtäville. Valitus on tämän vuoksi jätetty liian myöhään, minkä vuoksi sitä ei huomioida. b. Valituksen sisällöstä todetaan seuraavaa: Jos hallinto-oikeus kaikesta huolimatta ottaa valituksen harkittavakseen, kaupunki viittaa suunnittelijan vastineeseen, jonka tämä antoi rantakaavaehdotuksesta annettuihin valituksiin. (MH) Kaupunginhallitus antaa em. vastineen valitukseen kh 13 Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksensä asiasta. Se ei ole käsitellyt valitusta, koska se on jätetty valitusajan jälkeen. (MH) Kaupunginhallitus merkitsee Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. Tekniselle keskukselle ilmoitetaan päätöksestä. Päätöksestä on kuulutettu. Päätöksestä ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle.

21 kv 8 EHDOTUS. Kaupunginhallitus ilmoittaa päätöksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

22 KV 9 VIRASTA IRTISANOUTUMINEN / HOITOTYÖN JOHTAJA MARLIT BACKMAN stlk 26 Hoitotyön johtaja Marlit Backman sanoo itsensä irti virastaan lähtien. ASIAA VALMISTANEEN Sosiaali- ja terveyslautakunta puoltaa sitä, että Marlit Backmanille myönnetään vapautus hoitotyön johtajan virasta lähtien. Merkittiin, että Marlit Backman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti puoltaa sitä, että Marlit Backmanille myönnetään lähtien vapautus hoitotyön johtajan virasta. Merkittiin, että Marlit Backman palasi kokoukseen sen jälkeen, kun asia oli käsitelty kh 16 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Marlit Backmanille myönnetään lähtien ero hoitotyön johtajan virasta. Jäsen Håkan Enberg ehdotti, ettei virkaa tässä vaiheessa täytetä uudestaan hallinnon tarkistuksen vuoksi. Ehdotusta ei kannatettu, minkä vuoksi se raukesi. Kaupunginhallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Marlit Backmanille myönnetään alkaen ero hoitotyön johtajan virasta.

23 KV 10 REKUBYN JA ÖSTANBERGIN KYLIEN JOIDENKIN ALUEIDEN RANTAKAAVA / YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS / VALITUKSEN VASTINE / KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS kh 10 Rantakaavaehdotus on rakennuslain 39 :n mukaan pidetty toisen kerran julkisesti nähtävillä ajalla Nähtävilläoloaikana jätetyt muistutukset: 1. Föreningen Rasebors Natur och Miljö , liite 10,1 2. Rajanaapurit Winberg ja Flemmich , liite 10,2 3. Arne Dahlströmin kuolinpesä , liite 10,3 Suunnittelija on antanut vastineensa näihin valituksiin, liite 10,4. Ympäristöyhdistyksen valitus ei johda kaavamuutoksiin. Kaavakartan kiinteistönjakoa muutetaan Winbergin ja Flemmichin muistutusten mukaisesti. Dahlströmin kuolinpesän huomautus on otettu huomioon uudessa kaavaehdotuksessa. Rakennuspaikat on siirretty kauemmaksi rannalta. Kiinteistöinsinööri hyväksyy suunnittelijan vastineen ja tehdyt muutokset. Rakennuslautakunta on antanut lausuntonsa , liite 10,5. Ympäristönsuojelulautakunta on antanut lausuntonsa , liite 10,6. Sattuneesta syystä suunnittelija on antanut vastineensa näihin kahteen lausuntoon vasta , liite 10,7 (rlk) ja liite 10,8 (ylk). Kiinteistöinsinööri hyväksyy suunnittelijan vastineen ja tehdyt muutokset. Kiinteistöinsinööri toteaa, että viimeisin rantakaavaehdotus on päivätty Aikaisemmin esillä olleeseen ehdotukseen verrattuna Skogs- Rekubyn tilan 1:38, joka sijaitsee kaikkein kauimpana idässä, uusien vapaa-ajan asuntojen lukumäärä on supistettu kahdeksasta seitsemään maan myynnin ja vuonna 1999 puolletun poikkeusluvan vuoksi. Rakennusmääräyksiä on muutettu siten, että ne noudattavat rakennuslautakunnan ehdotusta. Muutokset eivät ole sellaisia, että kaava pitäisi uudestaan asettaa julkisesti nähtäville. Kiinteistöinsinööri puoltaa sitä, että kaava toimitetaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy rantakaavan, joka koskee osia Rekubyn kylän tiloista Skogs Rekuby 1:38, Amiralstorp II 1:20, Hagabacka 1:31 ja Rantala 1:33, sekä osia Östanbergin

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i t 6 6 1-665 S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015 Täydennetty 3.5.2016

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Asianro 1023/ /

Asianro 1023/ / Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 422 18.11.2013 Tekninen lautakunta 52 29.4.2014 Kaupunginhallitus 276 15.9.2014 Kaupunginhallitus 300 6.10.2014 Asianro 1023/10.02.03/2013 82 Raision

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Muutettavan kaava-alueen pinta-ala on n. 9,6. Luonnoksen mukaan alueen rakennusoikeus kasvaa 1344 kerrosneliömetriä.

Muutettavan kaava-alueen pinta-ala on n. 9,6. Luonnoksen mukaan alueen rakennusoikeus kasvaa 1344 kerrosneliömetriä. Kaupunginhallitus 261 17.06.2014 Kaupunginhallitus 434 16.12.2014 Kaupunginhallitus 86 24.03.2015 Valtuusto 23 21.05.2015 Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos 486/08.15/2014 KH 17.06.2014 261

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET HN-Consult Oy on yhdessä maanomistajan Strand Skogs Ab allekirjoittanut konsulttisopimuksen 17.9. 2012 missä HN-Consultille annetaan oikeus kaavoittaa alue. Maanomista on Vöyrin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot