KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE... 3 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 KV 3 ILMOITUSASIAT... 3 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 4 KV 5 ASEMAKAAVA / GAMMELBODAN KESKUSTA, LÄNTINEN OSA- ALUE (KAAVA 2150)... 5 KV 6 BROMARV SKOLA / LOPPUTILITYS... 9 KV 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS / BRÖTET (KAAVA 2095) / RAKENNUSKIELTO KV 8 PERNIÖN YHTEISMETSÄN YHT 874:1:0 RANTA-ASEMAKAAVA / VASTINE / HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KV 9 KV 10 VIRASTA IRTISANOUTUMINEN / HOITOTYÖN JOHTAJA MARLIT BACKMAN REKUBYN JA ÖSTANBERGIN KYLIEN JOIDENKIN ALUEIDEN RANTAKAAVA / YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS / VALITUKSEN VASTINE / KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KV 11 TAMMISAAREN VANHUSTENHUOLLON TILAT / HANKESUUNNITELMA KV 12 VUODEN 2004 TALOUSARVIO / VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA; INVESTOINTISUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN / FRIDEBO KV 13 PYYNTÖ SAADA VUOKRATA MAA-ALUETTA / SOMMARÖ BÅTHAMN AB KV 14 VALTUUTETTU JÖRN DONNERIN ALOITE / SUUNNITTELUPROSESSIN AKTIVOIMINEN KV 15 HOITOTYÖN JOHTAJAN VALINTA KV 16 KV 17 KV 18 VALTUUTETTU ULF HEIMBERGIN ALOITE / ÖSTERBYN VANHA TENHOLANTIE KUNTAYHTYMÄN UUDENMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN PERUSSOPIMUS LISÄMAAN LUOVUTTAMINEN SUNDOMIN KYLÄSTÄ / HENRY LÖFSTEDT KV 19 VUODEN 2004 TONTTIHINNAT KV 20 GAMMELBODAN KYLÄN ALUEJÄRJESTELYT / LARS-OLOF SJÖBERG JA PER-ERIK SJÖBERG... 51

2 KV 21 VALTUUTETTU SEPPO LINTULUODON ALOITE / KESÄRAVINTOLA KNIPANIN JULKISIVUN VALAISTUS KV 22 KAUPUNGINVALTUUSTON SEURAAVA KOKOUS... 56

3 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sen jälkeen, kun pöytäkirjaan oli merkitty seuraavaa: nimenhuudossa oli läsnä 32 jäsentä, kokouksesta oli kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, kuulutus oli julkaistu kaupungin ilmoituslehdissä sekä jokaiselle jäsenelle oli toimitettu kokouskutsu ja kokouksen esityslista. KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE Valtuutettu Sig-Britt Sahlberg on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan tähän kokoukseen. Hänen varajäsenensä Bror Westerholm on kutsuttu hänen tilalleen kaupunginvaltuustoon. KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE Valtuutettu Trygve Lindqvist on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan tähän kokoukseen. Hänen varajäsenensä Tauno Nordbäck on kutsuttu hänen tilalleen kaupunginvaltuustoon. KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE Valtuutettu Tommy Wikstedt on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan tähän kokoukseen. Hänen varajäsenensä Birgit Kvanrström on kutsuttu hänen tilalleen kaupunginvaltuustoon. KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Sven Stenlund ja Jaana Tasanko. Heidän varajäsenikseen valittiin jäsenet Maj-Britt Malmén ja Tom Rehn. Pöytäkirja tarkistetaan kaupunginkansliassa maanantaina klo KV 3 ILMOITUSASIAT Merkittiin, ettei ole ilmoitusasioita.

4 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5 KV 5 ASEMAKAAVA / GAMMELBODAN KESKUSTA, LÄNTINEN OSA- ALUE (KAAVA 2150) aklk 10 Parkenin eteläpuolisen asemakaavan (kaava 2122, osa-alue 2, ja kaava 2138, tieliittymä) jatkotöitä varten on laadittu osallistumis- ja arviointiohjelma. Siinä määritellään ne kolme osa-aluetta, joita varten asemakaava laaditaan eri vaiheittain. Lähtökohtana on Gammelboda-Nybodan alueen osayleiskaava. Suunnittelukonsulttina jatkaa Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy. Kyseisellä kaavalla pyritään huomattavasti lisäämään kaupungin mailla pientalotonttien määrää kaava-alueen keskustassa. Samalla keskustasta varataan kortteleita sekä asumiseen että julkisiin rakennuksiin. Ohjelma karttoineen oheistetaan liitteeksi. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointiohjelman, toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle tiedoksi sekä kuuluttaa sen aklk 19 Konsultti on tutkinut alustavia mitoitusvaihtoehtoja, joissa AP-tonttien osuus (kytketyt pientalot, rivitalot) vaihtelee. Kaavaluonnoksen valmistelu jatkuu lähtökohtana mahdollisimman monta yksittäistä pientalotonttia. AP- tai ARtontit, joiden tehokkuusluku on suurempi, sijoitetaan lähemmäksi pääkatuja Bergviksvägen ja Båsabölevägen. Näiden risteykseen eli lähelle Baggöntietä varataan lähipalvelulle tontti. Kaava-aluetta laajennetaan jonkin verran etelään päin, ja Båsabölentie merkitään kaava-alueeseen kaavateknisistä syistä, minkä vuoksi kaava vaatii tältä osin asemakaavan muutoksen. Gammelboda-Nybodan osayleiskaavan mukaisesti tätä keskeistä osa-aluetta ehdotetaan rakennettavaksi tiheämmäksi kuin aikaisemmin kaavoitettu Parken ja läntinen osa-alue 2, jossa tonttien koot usein ylittävät m². Samalla pyritään saamaan yhtenäisempi kortteli- tai katukuva asettamalla talojen sijoitukselle tiukemmat määräykset. Sijoitusmääräysten ollessa tiukat saadaan samalla vapaammat kädet valittaessa rakennustyypit ja -materiaalit, joita varten annettaneen erilliset ohjeet kaavaehdotusta hyväksyttäessä. Jos kaava jaetaan kortteleihin, saadaan myös

6 tontteja jaettaessa mahdollisuus yrittää kytkeä korttelit tai tonttiryhmät eri talotyyppeihin. Alustavassa luonnoksessa on 50 AO-tonttia, jotka ovat suuruudeltaan m². Koska tonttien tehokkuusluku on 0,25 0,30, tonttien rakennusoikeus on ka-m². Rivitalotonttien tai kytkettyjen pientalotonttien tehokkuusluku on 0,30, joka sallii n m²:n yhteisen kerrosalan. Alueella arvellaan riittävän asuntoja yhteensä 300 asukkaalle (190 asukasta pientaloissa ja 110 rivitaloissa tai kytketyissä pientaloissa). Oheistetaan liitteeksi alustava kaavaluonnos kuvauksineen. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy alustavan kaavaluonnoksen kaavakartan perustaksi. Kaavaluonnos asetetaan käsittelyvaiheessa kuultavaksi. Ellei nähtävänäoloaikana esitetä mitään oleellisia muutosehdotuksia, kaupunginarkkitehti valtuutetaan täydentämään luonnosta kuvauksin sekä esittämään sen lautakunnalle kaavaehdotuksena aklk 27 Kaavaluonnos on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla Nähtävänäoloajan kuluessa teknisessä keskuksessa on ehdotettu pienempiä tarkistuksia katuverkostojen liittymissä virkistysalueisiin (VL). Ohjeelliset polut on merkitty ja korttelien rajat on tarkistettu. Kaavan mitoitus, kaupunkikuva ja laajuus sekä sisältö ovat kuitenkin pysyneet muuttumattomina. Nämä tarkistukset huomioiden konsultti on laatinut kaavaehdotuksen sekä täydentänyt sitä tavanomaisin kaavaselostuksin. Kaavassa annetaan sitovat määräykset rakennuksen sijoittamisesta rajaa vasten sekä katon harjan suunnasta. Rakennuskannan julkisivu- ja kattomateriaaleista sekä värityksestä annetaan vielä erilliset rakennusohjeet määräyksiin ja suosituksiin. Katunimiehdotukset annetaan kokouksessa. Oheistetaan liitteeksi Kaavaselostus kaavakarttoineen ja -määräyksineen (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta täydentää kaavakarttaa katujen nimillä sekä toimittaa täten täydentämänsä Gammelbodan keskustaa, läntistä osa-aluetta (kaavaa 2150) koskevan asemakaavaehdotuksensa kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyyn.

7 Hyväksyttiin lisäyksellä, jonka mukaan tekninen keskus valtuutetaan täydentämään ehdotusta katujen nimillä kh 32 Täydennetty ehdotus toimitetaan kaupunginhallitukselle. Oheistetaan liitteeksi Kaavaselostus kaavakarttoineen ja määräyksineen Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajan sekä pyytää lausuntoa Uudenmaan tiepiiriltä, rakennuslautakunnalta, ympäristönsuojelulautakunnalta, pelastuslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta kh 8 Ehdotus pidettiin julkisesti nähtävänä ajalla Ehdotusta vastaan ei jätetty muistutuksia. Oheisessa kommentteja sisältävässä taulukossa selvitetään annetut lausunnot sekä päätösehdotus, jossa kaupunginarkkitehti ehdottaa kaavaehdotuksen tarkistamista. Oheistetaan liitteeksi a. Taulukko lausunnoista ja vastineista ja muutos-/toimenpide-ehdotuksista b. Kaavaselostus sekä tarkistettu kaavakartta määräyksineen Kokouksessa esitellään kaavakartta määräyksineen (nro 2150a). Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän asemakaavan muutoksen, joka koskee Gammelbodan keskustaa, läntistä osa-aluetta eli kaupunginosan 14 kortteleita sekä katu-, liikenne-, puisto- ja virkistysalueita (kaavakartta nro 2150a). Arkkitehti selvitti asemakaavaehdotusta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen.

8 kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa , että kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee Gammelbodan keskustaa, läntistä osaaluetta eli kaupunginosan 14 kortteleita sekä katu-, liikenne-, puisto- ja virkistysalueita (kaavakartta nro 2150a).

9 KV kh 11 BROMARV SKOLA / LOPPUTILITYS Hanke on toteutunut vuosina Rakennus on otettu käyttöön koulutyön alkaessa elokuussa Kustannukset ovat jakautuneet seuraavasti: Suunnittelukustannukset ,32 Perustan tutkimuskustannukset 785,82 Valvontapalvelut 9 587,48 Kopiointipalvelut 4 557,23 Urakkakustannukset ,05 Rakennuttajan hankinnat 5 695,00 Irtaimistohankinnat ,61 Muut kustannukset ,23 Yhteensä ,74 Kerrosalat: Vanha osa (peruskorjaus) 789 m² Lisärakennus (uudisrakennus) 417 m² m² Hankekustannukset vuosittain: Budjetointi , , , ,00 Realisointi , , , ,74 Toteutumaton hankebudjetti 1 056, , , ,26 Teknisistä syistä jotkut urakkasuoritukset (katon maalaus) on jätetty kesäksi Näitä töitä varten on budjetoitu erikseen (4 000 ). Muilta osin hanke on valmis. Kustannus/kerrosala ~1 230 /m² Lopputilitys merkittäneen tiedoksi. Kaupunginhallitus merkitsee lopputilityksen tiedoksi. Lopputilitys ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

10 kv 6 Kaupunginhallitus ilmoittaa lopputilityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

11 KV 7 KIELTO aklk 49 ASEMAKAAVAN MUUTOS / BRÖTET (KAAVA 2095) / RAKENNUS- Vuoden 2001 suunnitteluohjelmaan on merkitty, että Brötetin asemakaavan muutos tehtäisiin konsulttityönä. Vuosien kaavoituskatsaukseen on merkitty, että työt alkaisivat v Uudenmaan ympäristökeskus on kiirehtinyt kaavan muuttamista, koska kaava on vanhentunut. Uudistuksessa pitäisi Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan ottaa huomioon, että osa rakennuksista pitää suojella. Rakennustarkastaja on useaan otteeseen huomauttanut kaavan rajoituksista, jotka koskevat alueen lisärakentamisen ohjausta. Sairaala-alueen asemakaavaa (kaava 2037), joka rajoittuu kyseiseen kaavaalueeseen, uudistetaan. Keskusteluja on käyty siitä, onko tarpeellista ja mahdollista sijoittaa asutusta Carpelanintien itäpuolelle tai Hagahemmetvanhainkodin yhteyteen. Kaupunginarkkitehti on pyytänyt konsulteilta tarjousta laatia kaavamuutos oheisesta kartasta näkyvälle alueelle mennessä. Tarjouksia verrataan keskenään ennen kokousta. Oheistetaan liitteeksi tarjouskysely aluekarttoineen. (kaupunginarkkitehti) Ehdotus annetaan kokouksessa. Kaupunginarkkitehti ilmoitti tarjouksia jätetyn, ja hän esitti vaihtoehtoja tarjousten käsittelemiseksi. Asemakaavalautakunta päätti tämän jälkeen yksimielisesti palauttaa asian, jotta jätettyjä tarjouksia voitaisiin arvioida. Asemakaavalautakunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä kaupunginarkkitehdistä muodostuva työryhmä vertaa tarjouksia aklk 62 Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Arkkitehtitoimisto Stephan Horn Oy (ArkHorn) ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy. Avauspöytäkirja oheistetaan liitteeksi a. Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä. Oheistetaan liitteeksi b työryhmän pisteyttämä vertailutaulukko. Työryhmän laatupisteytys antaa Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:n tarjoukselle (taulukossa tarjous 1) 270 pistettä ja Arkkitehtitoimisto Stephan Horn Oy:n (ArkHorn) tarjoukselle (taulukossa tarjous 2) 230 pistettä.

12 Hinnoittelu ja arvioitu työmäärä on huomioitu suhteessa tarjousten keskiarvoon, vaikka vertailussa voidaan verrata vain kahta tarjousta. A-Konsulttien hintatarjous on alempi, mutta se pohjautuu korkeampaan yksikköhintaan (tuntiveloitukseen), minkä vuoksi tarjottu työmäärä vähentää piste-eroa n. 10 pisteellä. Kun verrataan eri henkilöiden tuntiveloitusta, ArkHornin tarjous on edullisempi. Kun asiasta on keskusteltu maakuntamuseon kanssa, on selvää, että asuinkorttelien rakennuskanta pitää inventoida tarkasti. Tämä voidaan ratkaista monella eri tapaa esim. suunnittelukonsultti voi mm. laatia osan inventoinnista, museon hyväksymä asiantuntija voi toteuttaa hankkeen tai asiantuntijan johtamat korkeakoulun oppilaat voivat tehdä sen oppilastyönä yhdessä suunnittelijan kanssa. Koska rakennettavan alueen aikataulu tällöin lykkääntyy, voisi olla toivottavaa suunnitella erikseen Carpelanintien itäpuolinen alue, liite c. Vuoden 2001 talousarvioon on tarkoitukseen varattu määrärahoja ja niitä ehdotetaan myös vuoden 2002 talousarvioon. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hylkää tarjoukset, jotka koskevat koko alueen suunnittelua, mutta se valtuuttaa kaupunginarkkitehtia neuvottelemaan Arkkitehtitoimisto Stephan Horn Oy:n kanssa asemakaavaehdotuksen laatimisesta Carpelanintien itäpuoliselle alueelle tarjouksessa annettua tuntiveloitusta vastaan aklk 48 Brötetin asuinalueen asemakaavan tarkistus on ollut ajankohtainen siitä lähtien, kun Uudenmaan ympäristökeskus on huomauttanut kaupungille rakennusten suojelun tarpeesta. Asemakaavan muutos sisältyy vuosien kaavoituskatsaukseen. Konsulteilta pyydetään uudestaan tarjousta kaavan muuttamisesta. Tarjouksissa on otettava huomioon mahdollisuus tehdä rakennushistoriallinen inventointi. Osallistumis- ja arviointiohjelma, jossa alue on määritelty tarkasti, on laadittu ja se muodostaa hankkeen työohjelman rungon. Jotta varmistettaisiin mahdollisimman joustava yhteistyö ja neutraali lähtökohta, on syytä hakea rakennus- ja toimenpidekieltoa kaavan laadinnan ajaksi. Oheistetaan liitteeksi a. Osallistumis- ja arviointiohjelma aluemäärityksin b. Karttaliite rakennuskieltoa varten (kaupunginarkkitehti)

13 Asemakaavalautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointiohjelman, toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä kuuluttaa sen. Asemakaavalautakunta ehdottaa lisäksi, että kaupunginhallitus hakee rakennuskieltoa vuosiksi asemakaavan muutoksen laadinnan vuoksi. Asemakaavalautakunnan puheenjohtaja Bengt Lindholm ja jäsen Harriet Holmström ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Asian käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi valittiin jäsen Henrik Rehn. Asemakaavalautakunta päätti tämän jälkeen hyväksyä asiaa valmistaneiden ehdotuksen kh 11 Kaupunginhallitus päättää a. merkitä tiedoksi osallistumis- ja arviointiohjelman b. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kyseisille kortteleille asetetaan rakennuskielto vuodeksi 2003 asemakaavan tarkistamisen ajaksi Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ole Holmström ei esteellisyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn. _ kv 7 Kaupunginhallitus ehdottaa , että kaupunginvaltuusto päättää rakennuskiellon asettamisesta kyseisille kortteleille vuoden 2003 loppuun asti eli asemakaavan tarkistamisen ajaksi. Merkittiin, että kokouksessa jaettiin uusi liite. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen eikä hän osallistunut asian käsittelyyn. Puhetta johti kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Berndt Rehnberg. Merkittiin lisäksi, että jäsen Bengt Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen eikä hän tämän vuoksi osallistunut asian käsittelyyn.

14 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 12 Vuonna 2003 tehtiin rakennushistoriallinen inventointi asemakaavan tarkistamiseksi. Kaavaluonnos laaditaan keväällä 2004 tavoitteena antaa kaavaehdotus syksyllä Kaava-alueella pitäisi edelleen olla voimassa rakennuskielto. Kaava-alue käsittää kaupunginosan 4 (Brötet) korttelit 28, 29, 1029, 1038 ja 1039 sekä niiden välissä olevat katualueet, Itäinen Rantakatu ja Sairaalankuja, liite. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kyseisille kortteleille asetetaan rakennuskielto vuoden 2004 loppuun asti asemakaavan tarkistamisen vuoksi. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ole Holmström ei esteellisyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn kv 7 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kyseisille kortteleille asetetaan rakennuskielto vuoden 2004 loppuun asti asemakaavan tarkistamisen vuoksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ole Holmström ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Puhetta johti kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Berndt Rehnberg, koska kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtajan oli estynyt. Lisäksi merkittiin, että jäsen Bengt Lindholm on ilmoittanut olevansa esteellinen. Kaupunginvaltuusto päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

15 KV 8 PERNIÖN YHTEISMETSÄN YHT 874:1:0 RANTA-ASEMAKAAVA / VASTINE / HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS aklk 4 Perniön yhteismetsän YHT 874:1:0 ranta-asemakaavatyöt aloitettiin Tenholassa kesällä Tenholan kunta ja Uudenmaan lääninhallitus neuvottelivat vuosina alueen kaavoittamisesta. Uudenmaan lääninhallitus hyväksyi suunnittelun sekä suunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Kaupunkisuunnittelu Oy:n arkkitehti Arno Savelan. Hänen jäätyä eläkkeelle suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy, joka on kyseisen arkkitehtitoimiston alihankkija, on hoitanut alueen suunnittelun. Konsulttitoimistot pyytävät, että arkkitehti, tekn. lis. Harri Halsti hyväksyttäisiin ranta-asemakaavan laatijaksi. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää ehdottaa, että kaupunginhallitus hyväksyy arkkitehti, tekn. lis. Harri Halstin Perniön yhteismetsät YHT 874:1:0 rantaasemakaavan laatijaksi aklk 38 Suunnittelukonsultti Harri Halsti on ennakkolausuntoa pyytäen jättänyt maanomistajilta tehtäväksi saaneena Luonnos nro 2, joka on ranta-asemakaava osalle Perniön Yhteismetsän Rnro 874:1:0 Degergårdsskifteä. Kaupungille jätettiin Luonnos nro 1 tarkistamista varten, ja se toimitettiin kaavaalueen naapureille helmikuussa 2001 yhdessä kaavoitusohjelman kanssa, jossa esitellään kaavan suunnitellut käsittelyvaiheet ja historia. Mielipiteiden kuulemista varten Tammisaaressa pidettiin kokous, jossa edustettuina olivat kaikki naapurit ja Uudenmaan ympäristökeskus. Kokouksessa todettiin, että rakennuspaikat pitää sijoittaa kokonaan uudelleen. Luonnosta nro 2 on työstetty maastossa käynnin ( ) ja sitä seuranneiden ympäristönsuojelusihteerin, kaupunginarkkitehdin ja ympäristökeskuksen edustajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Kaava-asiakirjat ovat alustavia (suomeksi) ja ne esitellään kokouksessa. Tavoitteena on koota kaikkien osapuolten ennakkolausunnot ennen Uudenmaan ympäristökeskuksessa järjestettävää viranomaiskokousta. Ajankohdan vuoksi asia otetaan käsittelyyn ilman täydellisiä asiakirjoja. LIITTEET: a. Lausuntopyyntö (suomenkielinen kirje)

16 b. Kaavamateriaali lausuntoa varten (suom.) sekä alustavat kaavakartat ja -määräykset (suom.) (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää pyytää rakennuslautakunnalta ja ympäristönsuojelusihteeriltä ennakkolausuntoa mennessä sekä antaa aluesuunnittelulle tehtäväksi valmistaa lautakunnan lausunto elokuun kokoukseen aklk 51 Asemakaavalautakunta odottaa saavansa kokoukseen ennakkolausunnon ympäristönsuojelusihteeriltä ja rakennuslautakunnalta. Kaavamateriaali oheistettiin esityslistaan Ruotsinkielinen käännös oheistetaan liitteeksi. Asemakaavalautakunta päättää alustavana lausuntonaan todeta, 1. että kaavaluonnos nro 2, joka on päivätty , voitaneen hyväksyä siltä osin kuin se käsittelee rakennuspaikkojen sijoittamista maastoon ja suhdetta rantaviivaan. 2. ettei vapaa-ajan asuntojen mitoitusperusteita voi tällä sisäjärvialueella suoraan johtaa kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä. 3. että lopullinen rakennuspaikkojen lukumäärä pitää arvioida sen mukaan, miten paljon niiden arvellaan rasittavan ympäristöä sekä mikä alueen virkistysarvo on. Asemakaavalautakunta päättää lisäksi oheistaa liitteeksi jätetyt ennakkolausunnot aklk 16 Luonnoksen nro 2 ennakkolausuntojen käsittelyn jälkeen suunnittelija, ympäristönsuojelusihteeri ja kaupunginarkkitehti ovat käyneet maastossa ja keskustelleet siitä, miten Svartträskin ympäristön asutus voitaisiin vaihtoehtoisesti ratkaista sekä miten suojelualueet voitaisiin sijoittaa luonnoninventoinnin mukaan. Viranomaiskokous pidettiin Uudenmaan ympäristökeskuksessa Kaupungin käsiteltäväksi on jätetty ranta-asemakaavaehdotus. Se on laadittu käytyjen neuvottelujen pohjalta ja maanomistajat ovat sen hyväksyneet.

17 Oheistetaan liitteeksi a. suunnittelijan lähetekirje b. kaavakartta määräyksineen c. kaavaselostus d. pöytäkirja viranomaiskokouksesta (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy omalta osaltaan kaavaehdotuksen, toimittaa sen kaupunginhallitukselle julkisesti esille pantavaksi sekä pyytää siitä tavanomaiset lausunnot kh 7 Kaupunginhallitus hyväksyy Tenholassa sijaitsevan ja Perniön Yhteismetsään /YHT kuuluvan Degergårdsskiften ranta-asemakaavaehdotuksen. Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Nähtävänäoloaikana rakennuslautakunnalta, pelastuslautakunnalta ja ympäristönsuojelulautakunnalta pyydetään lausunto rkl 117 Rakennuslautakunta ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa: - Ruotsinkielisten kaavamääräysten käännöstä pitää tarkistaa ja verrata suomenkieliseen. - Ma-alueen kaavamääräykset ovat vielä epämääräiset ja vaikeasti tulkittavat niiltä osin kuin ne koskevat rakentamista. Näitä määräyksiä täytyy tarkentaa. Rakennuslautakunta viittaa antamaansa lausuntoon. Ma-alueisiin on merkittävä määräys, jonka mukaan alueelle ei saa rakentaa rakennuksia ja rakennelmia.

18 plk 41 Kaupunginhallitus on pyytänyt pelastuslautakunnalta lausuntoa Perniön yhteismetsän YHT 874:1:0 ranta-asemakaavasta. Pelastuslautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa kyseisestä rantaasemakaavasta, jos noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman E1:ssä mainittuja määräyksiä rakenteellisesta paloturvallisuudesta eli mm. etäisyyttä lähimpiin rakennuksiin, ja jos alueelle pääsee hälytysajoneuvolla ylk 11 Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristönsuojelulautakunnalta lausuntoa otsikossa mainitusta ranta-asemakaavaehdotuksesta. Tenholan kunnanhallitus puolsi kokouksessaan sitä, että rantakaava laaditaan osalle Tenholan kunnan Perniön yhteismetsän Degergårdin kylässä sijaitsevalle maa-alueelle. Kaava-alueeseen, joka on suuruudeltaan 150 hehtaaria, kuuluu Svartträsk (8,67 ha) ja Tärnan (0,35 ha). Merenrantaa alueeseen kuuluu noin 150 metriä sekä osia Degergårdsträsketistä ja Kvarnträsketistä, joiden rantaviivan osuus on yhteensä 300 metriä. Kaavoitusprosessi on venynyt epätavallisen pitkäksi, ja neuvottelut ovat osittain olleet erittäin vaikeat. Prosessin aikana Tenholan kunta sulautui Tammisaaren kaupunkiin. Uusi lainsäädäntö asetti myös kaavoitukselle uudet vaatimukset. Kaavoitustyön alussa ajateltu rakennusoikeuden erittäin korkea mitoitus loi lisäksi sellaiset odotukset, joita ei ole voitu lunastaa. Esitetyssä ehdotuksessa lukumäärä on jäänyt 16:een mökkiin ja 5:een saunaan, ulkorakennukseen ja aittaan, mitkä ylittävät teoreettisesti lasketun suurimman rakennusoikeuden 2,5 mökkiyksiköllä. Svartträsketin eteläosaan on merkitty venelaituri. Näin on ympäristöä ajatellen voitu menetellä, koska Svartträsketin mökit on siirretty pois ranta-alueelta. Koko kaava-alueelle on laadittu luonnoninventointi, joka on rantakaavaehdotuksessa otettu huomioon kaikilta oleellisilta osiltaan. Ympäristönsuojelulautakunta on aina rantakaavojen laatimisen yhteydessä suositellut talousmetsää koskevan määräyksen ottamista mukaan. Kaava-alueilla ei näin ollen ole saanut hakata paljaaksi yli 0,5 hehtaarin alueita. Oheistetaan liitteeksi ote rantakaavaehdotuksen karttaosasta.

19 Ympäristönsuojelulautakunta ilmoittaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan seuraavaa: Kaavaan on merkittävä määräys, jonka mukaan kaava-alueella ei saa hakata paljaaksi yli 0,5 hehtaarin aluetta. Muutoin ympäristönsuojelulautakunta ei esitä muutoksi ehdotukseen kh 26 Ehdotus on pidetty julkisesti nähtävänä ajalla Sitä vastaan on jätetty yksi muistutus. Oheistetaan liitteeksi suunnittelijan vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Kaavaehdotus on tarkistettu vastineen mukaisesti. Sen karttaan ja kaavamääräyksiin on myös tehty teknisiä ja kielellisiä tarkennuksia. Näiden tarkistuksien jälkeen sekä kaupunginarkkitehti että kiinteistöinsinööri hyväksyvät ehdotuksen (kaavakartta nro S11), joka ohessa esitetään hyväksyttäväksi. Oheistetaan liitteeksi a. suunnittelijan vastine b. kaavaselostus c. kaavakartta (osa-alueet A4) ja -määräykset Kokouksessa esitellään kaavakartta määräyksineen, kaava S11. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen rantakaavaksi Perniön yhteismetsän /YHT Tenholassa sijaitsevaa Degergårdsskiften osaa varten, kaavakartta nro S kv 13 Kaupunginhallitus ehdottaa että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen rantakaavaksi Perniön yhteismetsän /YHT Tenholassa sijaitsevaa Degergårdsskiften osaa varten, kaavakartta nro S11.

20 kh 37 Miikka ja Sari Vennola/asiamies Lars-Eric Henricson ovat valittaneet kaupunginvaltuuston päätöksestä, liite. a. Valituksen valitusoikeudesta todetaan seuraavaa: Kaupunginvaltuuston antamasta päätöksestä, joka koskee rantakaavan hyväksymistä, ilmoitetaan rantakaavasta valittaneille erillisenä tiedoksiantona, jos valittaja on muistutuksen yhteydessä sitä pyytänyt. Valittaja ei ole pyytänyt erillistä tiedoksiantoa. Valitusaika alkoi näin ollen silloin, kun kaupunginvaltuuston päätös oli normaalissa järjestyksessä asetettu nähtäville. Valitus on tämän vuoksi jätetty liian myöhään, minkä vuoksi sitä ei huomioida. b. Valituksen sisällöstä todetaan seuraavaa: Jos hallinto-oikeus kaikesta huolimatta ottaa valituksen harkittavakseen, kaupunki viittaa suunnittelijan vastineeseen, jonka tämä antoi rantakaavaehdotuksesta annettuihin valituksiin. (MH) Kaupunginhallitus antaa em. vastineen valitukseen kh 13 Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksensä asiasta. Se ei ole käsitellyt valitusta, koska se on jätetty valitusajan jälkeen. (MH) Kaupunginhallitus merkitsee Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. Tekniselle keskukselle ilmoitetaan päätöksestä. Päätöksestä on kuulutettu. Päätöksestä ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle.

21 kv 8 EHDOTUS. Kaupunginhallitus ilmoittaa päätöksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

22 KV 9 VIRASTA IRTISANOUTUMINEN / HOITOTYÖN JOHTAJA MARLIT BACKMAN stlk 26 Hoitotyön johtaja Marlit Backman sanoo itsensä irti virastaan lähtien. ASIAA VALMISTANEEN Sosiaali- ja terveyslautakunta puoltaa sitä, että Marlit Backmanille myönnetään vapautus hoitotyön johtajan virasta lähtien. Merkittiin, että Marlit Backman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti puoltaa sitä, että Marlit Backmanille myönnetään lähtien vapautus hoitotyön johtajan virasta. Merkittiin, että Marlit Backman palasi kokoukseen sen jälkeen, kun asia oli käsitelty kh 16 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Marlit Backmanille myönnetään lähtien ero hoitotyön johtajan virasta. Jäsen Håkan Enberg ehdotti, ettei virkaa tässä vaiheessa täytetä uudestaan hallinnon tarkistuksen vuoksi. Ehdotusta ei kannatettu, minkä vuoksi se raukesi. Kaupunginhallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Marlit Backmanille myönnetään alkaen ero hoitotyön johtajan virasta.

23 KV 10 REKUBYN JA ÖSTANBERGIN KYLIEN JOIDENKIN ALUEIDEN RANTAKAAVA / YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS / VALITUKSEN VASTINE / KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS kh 10 Rantakaavaehdotus on rakennuslain 39 :n mukaan pidetty toisen kerran julkisesti nähtävillä ajalla Nähtävilläoloaikana jätetyt muistutukset: 1. Föreningen Rasebors Natur och Miljö , liite 10,1 2. Rajanaapurit Winberg ja Flemmich , liite 10,2 3. Arne Dahlströmin kuolinpesä , liite 10,3 Suunnittelija on antanut vastineensa näihin valituksiin, liite 10,4. Ympäristöyhdistyksen valitus ei johda kaavamuutoksiin. Kaavakartan kiinteistönjakoa muutetaan Winbergin ja Flemmichin muistutusten mukaisesti. Dahlströmin kuolinpesän huomautus on otettu huomioon uudessa kaavaehdotuksessa. Rakennuspaikat on siirretty kauemmaksi rannalta. Kiinteistöinsinööri hyväksyy suunnittelijan vastineen ja tehdyt muutokset. Rakennuslautakunta on antanut lausuntonsa , liite 10,5. Ympäristönsuojelulautakunta on antanut lausuntonsa , liite 10,6. Sattuneesta syystä suunnittelija on antanut vastineensa näihin kahteen lausuntoon vasta , liite 10,7 (rlk) ja liite 10,8 (ylk). Kiinteistöinsinööri hyväksyy suunnittelijan vastineen ja tehdyt muutokset. Kiinteistöinsinööri toteaa, että viimeisin rantakaavaehdotus on päivätty Aikaisemmin esillä olleeseen ehdotukseen verrattuna Skogs- Rekubyn tilan 1:38, joka sijaitsee kaikkein kauimpana idässä, uusien vapaa-ajan asuntojen lukumäärä on supistettu kahdeksasta seitsemään maan myynnin ja vuonna 1999 puolletun poikkeusluvan vuoksi. Rakennusmääräyksiä on muutettu siten, että ne noudattavat rakennuslautakunnan ehdotusta. Muutokset eivät ole sellaisia, että kaava pitäisi uudestaan asettaa julkisesti nähtäville. Kiinteistöinsinööri puoltaa sitä, että kaava toimitetaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy rantakaavan, joka koskee osia Rekubyn kylän tiloista Skogs Rekuby 1:38, Amiralstorp II 1:20, Hagabacka 1:31 ja Rantala 1:33, sekä osia Östanbergin

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5/04 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 19.00 - Läsnä Jäsenet Asplund Aila Bergroth Magnus Biström Bernhard Blomqvist Thomas Damén Karl-Einar Donner Ira Enberg Håkan Engblom

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot