KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE... 3 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 KV 3 ILMOITUSASIAT... 3 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 4 KV 5 ASEMAKAAVA / GAMMELBODAN KESKUSTA, LÄNTINEN OSA- ALUE (KAAVA 2150)... 5 KV 6 BROMARV SKOLA / LOPPUTILITYS... 9 KV 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS / BRÖTET (KAAVA 2095) / RAKENNUSKIELTO KV 8 PERNIÖN YHTEISMETSÄN YHT 874:1:0 RANTA-ASEMAKAAVA / VASTINE / HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KV 9 KV 10 VIRASTA IRTISANOUTUMINEN / HOITOTYÖN JOHTAJA MARLIT BACKMAN REKUBYN JA ÖSTANBERGIN KYLIEN JOIDENKIN ALUEIDEN RANTAKAAVA / YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS / VALITUKSEN VASTINE / KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KV 11 TAMMISAAREN VANHUSTENHUOLLON TILAT / HANKESUUNNITELMA KV 12 VUODEN 2004 TALOUSARVIO / VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA; INVESTOINTISUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN / FRIDEBO KV 13 PYYNTÖ SAADA VUOKRATA MAA-ALUETTA / SOMMARÖ BÅTHAMN AB KV 14 VALTUUTETTU JÖRN DONNERIN ALOITE / SUUNNITTELUPROSESSIN AKTIVOIMINEN KV 15 HOITOTYÖN JOHTAJAN VALINTA KV 16 KV 17 KV 18 VALTUUTETTU ULF HEIMBERGIN ALOITE / ÖSTERBYN VANHA TENHOLANTIE KUNTAYHTYMÄN UUDENMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN PERUSSOPIMUS LISÄMAAN LUOVUTTAMINEN SUNDOMIN KYLÄSTÄ / HENRY LÖFSTEDT KV 19 VUODEN 2004 TONTTIHINNAT KV 20 GAMMELBODAN KYLÄN ALUEJÄRJESTELYT / LARS-OLOF SJÖBERG JA PER-ERIK SJÖBERG... 51

2 KV 21 VALTUUTETTU SEPPO LINTULUODON ALOITE / KESÄRAVINTOLA KNIPANIN JULKISIVUN VALAISTUS KV 22 KAUPUNGINVALTUUSTON SEURAAVA KOKOUS... 56

3 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sen jälkeen, kun pöytäkirjaan oli merkitty seuraavaa: nimenhuudossa oli läsnä 32 jäsentä, kokouksesta oli kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, kuulutus oli julkaistu kaupungin ilmoituslehdissä sekä jokaiselle jäsenelle oli toimitettu kokouskutsu ja kokouksen esityslista. KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE Valtuutettu Sig-Britt Sahlberg on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan tähän kokoukseen. Hänen varajäsenensä Bror Westerholm on kutsuttu hänen tilalleen kaupunginvaltuustoon. KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE Valtuutettu Trygve Lindqvist on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan tähän kokoukseen. Hänen varajäsenensä Tauno Nordbäck on kutsuttu hänen tilalleen kaupunginvaltuustoon. KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE Valtuutettu Tommy Wikstedt on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan tähän kokoukseen. Hänen varajäsenensä Birgit Kvanrström on kutsuttu hänen tilalleen kaupunginvaltuustoon. KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Sven Stenlund ja Jaana Tasanko. Heidän varajäsenikseen valittiin jäsenet Maj-Britt Malmén ja Tom Rehn. Pöytäkirja tarkistetaan kaupunginkansliassa maanantaina klo KV 3 ILMOITUSASIAT Merkittiin, ettei ole ilmoitusasioita.

4 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5 KV 5 ASEMAKAAVA / GAMMELBODAN KESKUSTA, LÄNTINEN OSA- ALUE (KAAVA 2150) aklk 10 Parkenin eteläpuolisen asemakaavan (kaava 2122, osa-alue 2, ja kaava 2138, tieliittymä) jatkotöitä varten on laadittu osallistumis- ja arviointiohjelma. Siinä määritellään ne kolme osa-aluetta, joita varten asemakaava laaditaan eri vaiheittain. Lähtökohtana on Gammelboda-Nybodan alueen osayleiskaava. Suunnittelukonsulttina jatkaa Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy. Kyseisellä kaavalla pyritään huomattavasti lisäämään kaupungin mailla pientalotonttien määrää kaava-alueen keskustassa. Samalla keskustasta varataan kortteleita sekä asumiseen että julkisiin rakennuksiin. Ohjelma karttoineen oheistetaan liitteeksi. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointiohjelman, toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle tiedoksi sekä kuuluttaa sen aklk 19 Konsultti on tutkinut alustavia mitoitusvaihtoehtoja, joissa AP-tonttien osuus (kytketyt pientalot, rivitalot) vaihtelee. Kaavaluonnoksen valmistelu jatkuu lähtökohtana mahdollisimman monta yksittäistä pientalotonttia. AP- tai ARtontit, joiden tehokkuusluku on suurempi, sijoitetaan lähemmäksi pääkatuja Bergviksvägen ja Båsabölevägen. Näiden risteykseen eli lähelle Baggöntietä varataan lähipalvelulle tontti. Kaava-aluetta laajennetaan jonkin verran etelään päin, ja Båsabölentie merkitään kaava-alueeseen kaavateknisistä syistä, minkä vuoksi kaava vaatii tältä osin asemakaavan muutoksen. Gammelboda-Nybodan osayleiskaavan mukaisesti tätä keskeistä osa-aluetta ehdotetaan rakennettavaksi tiheämmäksi kuin aikaisemmin kaavoitettu Parken ja läntinen osa-alue 2, jossa tonttien koot usein ylittävät m². Samalla pyritään saamaan yhtenäisempi kortteli- tai katukuva asettamalla talojen sijoitukselle tiukemmat määräykset. Sijoitusmääräysten ollessa tiukat saadaan samalla vapaammat kädet valittaessa rakennustyypit ja -materiaalit, joita varten annettaneen erilliset ohjeet kaavaehdotusta hyväksyttäessä. Jos kaava jaetaan kortteleihin, saadaan myös

6 tontteja jaettaessa mahdollisuus yrittää kytkeä korttelit tai tonttiryhmät eri talotyyppeihin. Alustavassa luonnoksessa on 50 AO-tonttia, jotka ovat suuruudeltaan m². Koska tonttien tehokkuusluku on 0,25 0,30, tonttien rakennusoikeus on ka-m². Rivitalotonttien tai kytkettyjen pientalotonttien tehokkuusluku on 0,30, joka sallii n m²:n yhteisen kerrosalan. Alueella arvellaan riittävän asuntoja yhteensä 300 asukkaalle (190 asukasta pientaloissa ja 110 rivitaloissa tai kytketyissä pientaloissa). Oheistetaan liitteeksi alustava kaavaluonnos kuvauksineen. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy alustavan kaavaluonnoksen kaavakartan perustaksi. Kaavaluonnos asetetaan käsittelyvaiheessa kuultavaksi. Ellei nähtävänäoloaikana esitetä mitään oleellisia muutosehdotuksia, kaupunginarkkitehti valtuutetaan täydentämään luonnosta kuvauksin sekä esittämään sen lautakunnalle kaavaehdotuksena aklk 27 Kaavaluonnos on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla Nähtävänäoloajan kuluessa teknisessä keskuksessa on ehdotettu pienempiä tarkistuksia katuverkostojen liittymissä virkistysalueisiin (VL). Ohjeelliset polut on merkitty ja korttelien rajat on tarkistettu. Kaavan mitoitus, kaupunkikuva ja laajuus sekä sisältö ovat kuitenkin pysyneet muuttumattomina. Nämä tarkistukset huomioiden konsultti on laatinut kaavaehdotuksen sekä täydentänyt sitä tavanomaisin kaavaselostuksin. Kaavassa annetaan sitovat määräykset rakennuksen sijoittamisesta rajaa vasten sekä katon harjan suunnasta. Rakennuskannan julkisivu- ja kattomateriaaleista sekä värityksestä annetaan vielä erilliset rakennusohjeet määräyksiin ja suosituksiin. Katunimiehdotukset annetaan kokouksessa. Oheistetaan liitteeksi Kaavaselostus kaavakarttoineen ja -määräyksineen (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta täydentää kaavakarttaa katujen nimillä sekä toimittaa täten täydentämänsä Gammelbodan keskustaa, läntistä osa-aluetta (kaavaa 2150) koskevan asemakaavaehdotuksensa kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyyn.

7 Hyväksyttiin lisäyksellä, jonka mukaan tekninen keskus valtuutetaan täydentämään ehdotusta katujen nimillä kh 32 Täydennetty ehdotus toimitetaan kaupunginhallitukselle. Oheistetaan liitteeksi Kaavaselostus kaavakarttoineen ja määräyksineen Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajan sekä pyytää lausuntoa Uudenmaan tiepiiriltä, rakennuslautakunnalta, ympäristönsuojelulautakunnalta, pelastuslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta kh 8 Ehdotus pidettiin julkisesti nähtävänä ajalla Ehdotusta vastaan ei jätetty muistutuksia. Oheisessa kommentteja sisältävässä taulukossa selvitetään annetut lausunnot sekä päätösehdotus, jossa kaupunginarkkitehti ehdottaa kaavaehdotuksen tarkistamista. Oheistetaan liitteeksi a. Taulukko lausunnoista ja vastineista ja muutos-/toimenpide-ehdotuksista b. Kaavaselostus sekä tarkistettu kaavakartta määräyksineen Kokouksessa esitellään kaavakartta määräyksineen (nro 2150a). Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän asemakaavan muutoksen, joka koskee Gammelbodan keskustaa, läntistä osa-aluetta eli kaupunginosan 14 kortteleita sekä katu-, liikenne-, puisto- ja virkistysalueita (kaavakartta nro 2150a). Arkkitehti selvitti asemakaavaehdotusta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen.

8 kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa , että kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee Gammelbodan keskustaa, läntistä osaaluetta eli kaupunginosan 14 kortteleita sekä katu-, liikenne-, puisto- ja virkistysalueita (kaavakartta nro 2150a).

9 KV kh 11 BROMARV SKOLA / LOPPUTILITYS Hanke on toteutunut vuosina Rakennus on otettu käyttöön koulutyön alkaessa elokuussa Kustannukset ovat jakautuneet seuraavasti: Suunnittelukustannukset ,32 Perustan tutkimuskustannukset 785,82 Valvontapalvelut 9 587,48 Kopiointipalvelut 4 557,23 Urakkakustannukset ,05 Rakennuttajan hankinnat 5 695,00 Irtaimistohankinnat ,61 Muut kustannukset ,23 Yhteensä ,74 Kerrosalat: Vanha osa (peruskorjaus) 789 m² Lisärakennus (uudisrakennus) 417 m² m² Hankekustannukset vuosittain: Budjetointi , , , ,00 Realisointi , , , ,74 Toteutumaton hankebudjetti 1 056, , , ,26 Teknisistä syistä jotkut urakkasuoritukset (katon maalaus) on jätetty kesäksi Näitä töitä varten on budjetoitu erikseen (4 000 ). Muilta osin hanke on valmis. Kustannus/kerrosala ~1 230 /m² Lopputilitys merkittäneen tiedoksi. Kaupunginhallitus merkitsee lopputilityksen tiedoksi. Lopputilitys ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

10 kv 6 Kaupunginhallitus ilmoittaa lopputilityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

11 KV 7 KIELTO aklk 49 ASEMAKAAVAN MUUTOS / BRÖTET (KAAVA 2095) / RAKENNUS- Vuoden 2001 suunnitteluohjelmaan on merkitty, että Brötetin asemakaavan muutos tehtäisiin konsulttityönä. Vuosien kaavoituskatsaukseen on merkitty, että työt alkaisivat v Uudenmaan ympäristökeskus on kiirehtinyt kaavan muuttamista, koska kaava on vanhentunut. Uudistuksessa pitäisi Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan ottaa huomioon, että osa rakennuksista pitää suojella. Rakennustarkastaja on useaan otteeseen huomauttanut kaavan rajoituksista, jotka koskevat alueen lisärakentamisen ohjausta. Sairaala-alueen asemakaavaa (kaava 2037), joka rajoittuu kyseiseen kaavaalueeseen, uudistetaan. Keskusteluja on käyty siitä, onko tarpeellista ja mahdollista sijoittaa asutusta Carpelanintien itäpuolelle tai Hagahemmetvanhainkodin yhteyteen. Kaupunginarkkitehti on pyytänyt konsulteilta tarjousta laatia kaavamuutos oheisesta kartasta näkyvälle alueelle mennessä. Tarjouksia verrataan keskenään ennen kokousta. Oheistetaan liitteeksi tarjouskysely aluekarttoineen. (kaupunginarkkitehti) Ehdotus annetaan kokouksessa. Kaupunginarkkitehti ilmoitti tarjouksia jätetyn, ja hän esitti vaihtoehtoja tarjousten käsittelemiseksi. Asemakaavalautakunta päätti tämän jälkeen yksimielisesti palauttaa asian, jotta jätettyjä tarjouksia voitaisiin arvioida. Asemakaavalautakunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä kaupunginarkkitehdistä muodostuva työryhmä vertaa tarjouksia aklk 62 Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Arkkitehtitoimisto Stephan Horn Oy (ArkHorn) ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy. Avauspöytäkirja oheistetaan liitteeksi a. Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä. Oheistetaan liitteeksi b työryhmän pisteyttämä vertailutaulukko. Työryhmän laatupisteytys antaa Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:n tarjoukselle (taulukossa tarjous 1) 270 pistettä ja Arkkitehtitoimisto Stephan Horn Oy:n (ArkHorn) tarjoukselle (taulukossa tarjous 2) 230 pistettä.

12 Hinnoittelu ja arvioitu työmäärä on huomioitu suhteessa tarjousten keskiarvoon, vaikka vertailussa voidaan verrata vain kahta tarjousta. A-Konsulttien hintatarjous on alempi, mutta se pohjautuu korkeampaan yksikköhintaan (tuntiveloitukseen), minkä vuoksi tarjottu työmäärä vähentää piste-eroa n. 10 pisteellä. Kun verrataan eri henkilöiden tuntiveloitusta, ArkHornin tarjous on edullisempi. Kun asiasta on keskusteltu maakuntamuseon kanssa, on selvää, että asuinkorttelien rakennuskanta pitää inventoida tarkasti. Tämä voidaan ratkaista monella eri tapaa esim. suunnittelukonsultti voi mm. laatia osan inventoinnista, museon hyväksymä asiantuntija voi toteuttaa hankkeen tai asiantuntijan johtamat korkeakoulun oppilaat voivat tehdä sen oppilastyönä yhdessä suunnittelijan kanssa. Koska rakennettavan alueen aikataulu tällöin lykkääntyy, voisi olla toivottavaa suunnitella erikseen Carpelanintien itäpuolinen alue, liite c. Vuoden 2001 talousarvioon on tarkoitukseen varattu määrärahoja ja niitä ehdotetaan myös vuoden 2002 talousarvioon. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hylkää tarjoukset, jotka koskevat koko alueen suunnittelua, mutta se valtuuttaa kaupunginarkkitehtia neuvottelemaan Arkkitehtitoimisto Stephan Horn Oy:n kanssa asemakaavaehdotuksen laatimisesta Carpelanintien itäpuoliselle alueelle tarjouksessa annettua tuntiveloitusta vastaan aklk 48 Brötetin asuinalueen asemakaavan tarkistus on ollut ajankohtainen siitä lähtien, kun Uudenmaan ympäristökeskus on huomauttanut kaupungille rakennusten suojelun tarpeesta. Asemakaavan muutos sisältyy vuosien kaavoituskatsaukseen. Konsulteilta pyydetään uudestaan tarjousta kaavan muuttamisesta. Tarjouksissa on otettava huomioon mahdollisuus tehdä rakennushistoriallinen inventointi. Osallistumis- ja arviointiohjelma, jossa alue on määritelty tarkasti, on laadittu ja se muodostaa hankkeen työohjelman rungon. Jotta varmistettaisiin mahdollisimman joustava yhteistyö ja neutraali lähtökohta, on syytä hakea rakennus- ja toimenpidekieltoa kaavan laadinnan ajaksi. Oheistetaan liitteeksi a. Osallistumis- ja arviointiohjelma aluemäärityksin b. Karttaliite rakennuskieltoa varten (kaupunginarkkitehti)

13 Asemakaavalautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointiohjelman, toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä kuuluttaa sen. Asemakaavalautakunta ehdottaa lisäksi, että kaupunginhallitus hakee rakennuskieltoa vuosiksi asemakaavan muutoksen laadinnan vuoksi. Asemakaavalautakunnan puheenjohtaja Bengt Lindholm ja jäsen Harriet Holmström ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Asian käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi valittiin jäsen Henrik Rehn. Asemakaavalautakunta päätti tämän jälkeen hyväksyä asiaa valmistaneiden ehdotuksen kh 11 Kaupunginhallitus päättää a. merkitä tiedoksi osallistumis- ja arviointiohjelman b. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kyseisille kortteleille asetetaan rakennuskielto vuodeksi 2003 asemakaavan tarkistamisen ajaksi Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ole Holmström ei esteellisyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn. _ kv 7 Kaupunginhallitus ehdottaa , että kaupunginvaltuusto päättää rakennuskiellon asettamisesta kyseisille kortteleille vuoden 2003 loppuun asti eli asemakaavan tarkistamisen ajaksi. Merkittiin, että kokouksessa jaettiin uusi liite. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen eikä hän osallistunut asian käsittelyyn. Puhetta johti kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Berndt Rehnberg. Merkittiin lisäksi, että jäsen Bengt Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen eikä hän tämän vuoksi osallistunut asian käsittelyyn.

14 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 12 Vuonna 2003 tehtiin rakennushistoriallinen inventointi asemakaavan tarkistamiseksi. Kaavaluonnos laaditaan keväällä 2004 tavoitteena antaa kaavaehdotus syksyllä Kaava-alueella pitäisi edelleen olla voimassa rakennuskielto. Kaava-alue käsittää kaupunginosan 4 (Brötet) korttelit 28, 29, 1029, 1038 ja 1039 sekä niiden välissä olevat katualueet, Itäinen Rantakatu ja Sairaalankuja, liite. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kyseisille kortteleille asetetaan rakennuskielto vuoden 2004 loppuun asti asemakaavan tarkistamisen vuoksi. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ole Holmström ei esteellisyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn kv 7 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kyseisille kortteleille asetetaan rakennuskielto vuoden 2004 loppuun asti asemakaavan tarkistamisen vuoksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ole Holmström ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Puhetta johti kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Berndt Rehnberg, koska kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtajan oli estynyt. Lisäksi merkittiin, että jäsen Bengt Lindholm on ilmoittanut olevansa esteellinen. Kaupunginvaltuusto päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

15 KV 8 PERNIÖN YHTEISMETSÄN YHT 874:1:0 RANTA-ASEMAKAAVA / VASTINE / HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS aklk 4 Perniön yhteismetsän YHT 874:1:0 ranta-asemakaavatyöt aloitettiin Tenholassa kesällä Tenholan kunta ja Uudenmaan lääninhallitus neuvottelivat vuosina alueen kaavoittamisesta. Uudenmaan lääninhallitus hyväksyi suunnittelun sekä suunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Kaupunkisuunnittelu Oy:n arkkitehti Arno Savelan. Hänen jäätyä eläkkeelle suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy, joka on kyseisen arkkitehtitoimiston alihankkija, on hoitanut alueen suunnittelun. Konsulttitoimistot pyytävät, että arkkitehti, tekn. lis. Harri Halsti hyväksyttäisiin ranta-asemakaavan laatijaksi. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää ehdottaa, että kaupunginhallitus hyväksyy arkkitehti, tekn. lis. Harri Halstin Perniön yhteismetsät YHT 874:1:0 rantaasemakaavan laatijaksi aklk 38 Suunnittelukonsultti Harri Halsti on ennakkolausuntoa pyytäen jättänyt maanomistajilta tehtäväksi saaneena Luonnos nro 2, joka on ranta-asemakaava osalle Perniön Yhteismetsän Rnro 874:1:0 Degergårdsskifteä. Kaupungille jätettiin Luonnos nro 1 tarkistamista varten, ja se toimitettiin kaavaalueen naapureille helmikuussa 2001 yhdessä kaavoitusohjelman kanssa, jossa esitellään kaavan suunnitellut käsittelyvaiheet ja historia. Mielipiteiden kuulemista varten Tammisaaressa pidettiin kokous, jossa edustettuina olivat kaikki naapurit ja Uudenmaan ympäristökeskus. Kokouksessa todettiin, että rakennuspaikat pitää sijoittaa kokonaan uudelleen. Luonnosta nro 2 on työstetty maastossa käynnin ( ) ja sitä seuranneiden ympäristönsuojelusihteerin, kaupunginarkkitehdin ja ympäristökeskuksen edustajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Kaava-asiakirjat ovat alustavia (suomeksi) ja ne esitellään kokouksessa. Tavoitteena on koota kaikkien osapuolten ennakkolausunnot ennen Uudenmaan ympäristökeskuksessa järjestettävää viranomaiskokousta. Ajankohdan vuoksi asia otetaan käsittelyyn ilman täydellisiä asiakirjoja. LIITTEET: a. Lausuntopyyntö (suomenkielinen kirje)

16 b. Kaavamateriaali lausuntoa varten (suom.) sekä alustavat kaavakartat ja -määräykset (suom.) (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää pyytää rakennuslautakunnalta ja ympäristönsuojelusihteeriltä ennakkolausuntoa mennessä sekä antaa aluesuunnittelulle tehtäväksi valmistaa lautakunnan lausunto elokuun kokoukseen aklk 51 Asemakaavalautakunta odottaa saavansa kokoukseen ennakkolausunnon ympäristönsuojelusihteeriltä ja rakennuslautakunnalta. Kaavamateriaali oheistettiin esityslistaan Ruotsinkielinen käännös oheistetaan liitteeksi. Asemakaavalautakunta päättää alustavana lausuntonaan todeta, 1. että kaavaluonnos nro 2, joka on päivätty , voitaneen hyväksyä siltä osin kuin se käsittelee rakennuspaikkojen sijoittamista maastoon ja suhdetta rantaviivaan. 2. ettei vapaa-ajan asuntojen mitoitusperusteita voi tällä sisäjärvialueella suoraan johtaa kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä. 3. että lopullinen rakennuspaikkojen lukumäärä pitää arvioida sen mukaan, miten paljon niiden arvellaan rasittavan ympäristöä sekä mikä alueen virkistysarvo on. Asemakaavalautakunta päättää lisäksi oheistaa liitteeksi jätetyt ennakkolausunnot aklk 16 Luonnoksen nro 2 ennakkolausuntojen käsittelyn jälkeen suunnittelija, ympäristönsuojelusihteeri ja kaupunginarkkitehti ovat käyneet maastossa ja keskustelleet siitä, miten Svartträskin ympäristön asutus voitaisiin vaihtoehtoisesti ratkaista sekä miten suojelualueet voitaisiin sijoittaa luonnoninventoinnin mukaan. Viranomaiskokous pidettiin Uudenmaan ympäristökeskuksessa Kaupungin käsiteltäväksi on jätetty ranta-asemakaavaehdotus. Se on laadittu käytyjen neuvottelujen pohjalta ja maanomistajat ovat sen hyväksyneet.

17 Oheistetaan liitteeksi a. suunnittelijan lähetekirje b. kaavakartta määräyksineen c. kaavaselostus d. pöytäkirja viranomaiskokouksesta (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy omalta osaltaan kaavaehdotuksen, toimittaa sen kaupunginhallitukselle julkisesti esille pantavaksi sekä pyytää siitä tavanomaiset lausunnot kh 7 Kaupunginhallitus hyväksyy Tenholassa sijaitsevan ja Perniön Yhteismetsään /YHT kuuluvan Degergårdsskiften ranta-asemakaavaehdotuksen. Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Nähtävänäoloaikana rakennuslautakunnalta, pelastuslautakunnalta ja ympäristönsuojelulautakunnalta pyydetään lausunto rkl 117 Rakennuslautakunta ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa: - Ruotsinkielisten kaavamääräysten käännöstä pitää tarkistaa ja verrata suomenkieliseen. - Ma-alueen kaavamääräykset ovat vielä epämääräiset ja vaikeasti tulkittavat niiltä osin kuin ne koskevat rakentamista. Näitä määräyksiä täytyy tarkentaa. Rakennuslautakunta viittaa antamaansa lausuntoon. Ma-alueisiin on merkittävä määräys, jonka mukaan alueelle ei saa rakentaa rakennuksia ja rakennelmia.

18 plk 41 Kaupunginhallitus on pyytänyt pelastuslautakunnalta lausuntoa Perniön yhteismetsän YHT 874:1:0 ranta-asemakaavasta. Pelastuslautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa kyseisestä rantaasemakaavasta, jos noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman E1:ssä mainittuja määräyksiä rakenteellisesta paloturvallisuudesta eli mm. etäisyyttä lähimpiin rakennuksiin, ja jos alueelle pääsee hälytysajoneuvolla ylk 11 Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristönsuojelulautakunnalta lausuntoa otsikossa mainitusta ranta-asemakaavaehdotuksesta. Tenholan kunnanhallitus puolsi kokouksessaan sitä, että rantakaava laaditaan osalle Tenholan kunnan Perniön yhteismetsän Degergårdin kylässä sijaitsevalle maa-alueelle. Kaava-alueeseen, joka on suuruudeltaan 150 hehtaaria, kuuluu Svartträsk (8,67 ha) ja Tärnan (0,35 ha). Merenrantaa alueeseen kuuluu noin 150 metriä sekä osia Degergårdsträsketistä ja Kvarnträsketistä, joiden rantaviivan osuus on yhteensä 300 metriä. Kaavoitusprosessi on venynyt epätavallisen pitkäksi, ja neuvottelut ovat osittain olleet erittäin vaikeat. Prosessin aikana Tenholan kunta sulautui Tammisaaren kaupunkiin. Uusi lainsäädäntö asetti myös kaavoitukselle uudet vaatimukset. Kaavoitustyön alussa ajateltu rakennusoikeuden erittäin korkea mitoitus loi lisäksi sellaiset odotukset, joita ei ole voitu lunastaa. Esitetyssä ehdotuksessa lukumäärä on jäänyt 16:een mökkiin ja 5:een saunaan, ulkorakennukseen ja aittaan, mitkä ylittävät teoreettisesti lasketun suurimman rakennusoikeuden 2,5 mökkiyksiköllä. Svartträsketin eteläosaan on merkitty venelaituri. Näin on ympäristöä ajatellen voitu menetellä, koska Svartträsketin mökit on siirretty pois ranta-alueelta. Koko kaava-alueelle on laadittu luonnoninventointi, joka on rantakaavaehdotuksessa otettu huomioon kaikilta oleellisilta osiltaan. Ympäristönsuojelulautakunta on aina rantakaavojen laatimisen yhteydessä suositellut talousmetsää koskevan määräyksen ottamista mukaan. Kaava-alueilla ei näin ollen ole saanut hakata paljaaksi yli 0,5 hehtaarin alueita. Oheistetaan liitteeksi ote rantakaavaehdotuksen karttaosasta.

19 Ympäristönsuojelulautakunta ilmoittaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan seuraavaa: Kaavaan on merkittävä määräys, jonka mukaan kaava-alueella ei saa hakata paljaaksi yli 0,5 hehtaarin aluetta. Muutoin ympäristönsuojelulautakunta ei esitä muutoksi ehdotukseen kh 26 Ehdotus on pidetty julkisesti nähtävänä ajalla Sitä vastaan on jätetty yksi muistutus. Oheistetaan liitteeksi suunnittelijan vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Kaavaehdotus on tarkistettu vastineen mukaisesti. Sen karttaan ja kaavamääräyksiin on myös tehty teknisiä ja kielellisiä tarkennuksia. Näiden tarkistuksien jälkeen sekä kaupunginarkkitehti että kiinteistöinsinööri hyväksyvät ehdotuksen (kaavakartta nro S11), joka ohessa esitetään hyväksyttäväksi. Oheistetaan liitteeksi a. suunnittelijan vastine b. kaavaselostus c. kaavakartta (osa-alueet A4) ja -määräykset Kokouksessa esitellään kaavakartta määräyksineen, kaava S11. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen rantakaavaksi Perniön yhteismetsän /YHT Tenholassa sijaitsevaa Degergårdsskiften osaa varten, kaavakartta nro S kv 13 Kaupunginhallitus ehdottaa että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen rantakaavaksi Perniön yhteismetsän /YHT Tenholassa sijaitsevaa Degergårdsskiften osaa varten, kaavakartta nro S11.

20 kh 37 Miikka ja Sari Vennola/asiamies Lars-Eric Henricson ovat valittaneet kaupunginvaltuuston päätöksestä, liite. a. Valituksen valitusoikeudesta todetaan seuraavaa: Kaupunginvaltuuston antamasta päätöksestä, joka koskee rantakaavan hyväksymistä, ilmoitetaan rantakaavasta valittaneille erillisenä tiedoksiantona, jos valittaja on muistutuksen yhteydessä sitä pyytänyt. Valittaja ei ole pyytänyt erillistä tiedoksiantoa. Valitusaika alkoi näin ollen silloin, kun kaupunginvaltuuston päätös oli normaalissa järjestyksessä asetettu nähtäville. Valitus on tämän vuoksi jätetty liian myöhään, minkä vuoksi sitä ei huomioida. b. Valituksen sisällöstä todetaan seuraavaa: Jos hallinto-oikeus kaikesta huolimatta ottaa valituksen harkittavakseen, kaupunki viittaa suunnittelijan vastineeseen, jonka tämä antoi rantakaavaehdotuksesta annettuihin valituksiin. (MH) Kaupunginhallitus antaa em. vastineen valitukseen kh 13 Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksensä asiasta. Se ei ole käsitellyt valitusta, koska se on jätetty valitusajan jälkeen. (MH) Kaupunginhallitus merkitsee Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. Tekniselle keskukselle ilmoitetaan päätöksestä. Päätöksestä on kuulutettu. Päätöksestä ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle.

21 kv 8 EHDOTUS. Kaupunginhallitus ilmoittaa päätöksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

22 KV 9 VIRASTA IRTISANOUTUMINEN / HOITOTYÖN JOHTAJA MARLIT BACKMAN stlk 26 Hoitotyön johtaja Marlit Backman sanoo itsensä irti virastaan lähtien. ASIAA VALMISTANEEN Sosiaali- ja terveyslautakunta puoltaa sitä, että Marlit Backmanille myönnetään vapautus hoitotyön johtajan virasta lähtien. Merkittiin, että Marlit Backman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti puoltaa sitä, että Marlit Backmanille myönnetään lähtien vapautus hoitotyön johtajan virasta. Merkittiin, että Marlit Backman palasi kokoukseen sen jälkeen, kun asia oli käsitelty kh 16 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Marlit Backmanille myönnetään lähtien ero hoitotyön johtajan virasta. Jäsen Håkan Enberg ehdotti, ettei virkaa tässä vaiheessa täytetä uudestaan hallinnon tarkistuksen vuoksi. Ehdotusta ei kannatettu, minkä vuoksi se raukesi. Kaupunginhallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Marlit Backmanille myönnetään alkaen ero hoitotyön johtajan virasta.

23 KV 10 REKUBYN JA ÖSTANBERGIN KYLIEN JOIDENKIN ALUEIDEN RANTAKAAVA / YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS / VALITUKSEN VASTINE / KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS kh 10 Rantakaavaehdotus on rakennuslain 39 :n mukaan pidetty toisen kerran julkisesti nähtävillä ajalla Nähtävilläoloaikana jätetyt muistutukset: 1. Föreningen Rasebors Natur och Miljö , liite 10,1 2. Rajanaapurit Winberg ja Flemmich , liite 10,2 3. Arne Dahlströmin kuolinpesä , liite 10,3 Suunnittelija on antanut vastineensa näihin valituksiin, liite 10,4. Ympäristöyhdistyksen valitus ei johda kaavamuutoksiin. Kaavakartan kiinteistönjakoa muutetaan Winbergin ja Flemmichin muistutusten mukaisesti. Dahlströmin kuolinpesän huomautus on otettu huomioon uudessa kaavaehdotuksessa. Rakennuspaikat on siirretty kauemmaksi rannalta. Kiinteistöinsinööri hyväksyy suunnittelijan vastineen ja tehdyt muutokset. Rakennuslautakunta on antanut lausuntonsa , liite 10,5. Ympäristönsuojelulautakunta on antanut lausuntonsa , liite 10,6. Sattuneesta syystä suunnittelija on antanut vastineensa näihin kahteen lausuntoon vasta , liite 10,7 (rlk) ja liite 10,8 (ylk). Kiinteistöinsinööri hyväksyy suunnittelijan vastineen ja tehdyt muutokset. Kiinteistöinsinööri toteaa, että viimeisin rantakaavaehdotus on päivätty Aikaisemmin esillä olleeseen ehdotukseen verrattuna Skogs- Rekubyn tilan 1:38, joka sijaitsee kaikkein kauimpana idässä, uusien vapaa-ajan asuntojen lukumäärä on supistettu kahdeksasta seitsemään maan myynnin ja vuonna 1999 puolletun poikkeusluvan vuoksi. Rakennusmääräyksiä on muutettu siten, että ne noudattavat rakennuslautakunnan ehdotusta. Muutokset eivät ole sellaisia, että kaava pitäisi uudestaan asettaa julkisesti nähtäville. Kiinteistöinsinööri puoltaa sitä, että kaava toimitetaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy rantakaavan, joka koskee osia Rekubyn kylän tiloista Skogs Rekuby 1:38, Amiralstorp II 1:20, Hagabacka 1:31 ja Rantala 1:33, sekä osia Östanbergin

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT...

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 AIESOPIMUS / TAMMISAAREN ENERGIAN

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos HUITTISTEN KAUPUNKI / Tekninen palvelukeskus / suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut / kaavoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.2.2015, tark. 21.9.2015

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i t 6 6 1-665 S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015 Täydennetty 3.5.2016

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU 17.11.2014 17.11.2014 2/8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot