Sisällysluettelo. 31 Maijamäen korjaushankkeet Toiminnan ja talouden seuranta Luolalan paloaseman rakennushanke 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 31 Maijamäen korjaushankkeet 2013 3. 32 Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. - 30.6.2013 4. 33 Luolalan paloaseman rakennushanke 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sisällysluettelo Sivu 31 Maijamäen korjaushankkeet Toiminnan ja talouden seuranta Luolalan paloaseman rakennushanke 5 34 Naantalin rakennuskannan varavoiman tarve 9 35 Kreivinniityn päiväkodin katon maalaus 11

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Aika kello 19:00-20:21 Paikka Maijamäen koulun 2 krs:n neuvotteluhuone Osallistujat Pentti Anne puheenjohtaja Ansamaa Eliisa Maarit Salmisen varajäsen Kaamanen Simo jäsen Mäkilä Markku jäsen Nieminen Petteri jäsen Rantala Jorma jäsen Rusi Eeva-Riitta jäsen Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Simola Kari rakennuttajainsinööri 31 Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Mäkilä ja Jorma Rantala. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Anne Pentti puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 13. elokuuta 2013 Markku Mäkilä Jorma Rantala

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Maijamäen korjaushankkeet 2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 31 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Maijamäen koulu on kaupungin suurin kiinteistö. Yksittäinen rakennus on pinta-alaltaan noin br-m2, mikä vastaa noin 8 % kaupungin koko rakennuskannasta. Rakennus on toteutettu hyvin mones sa osassa vuoden 1956 ja 2006 välisenä aikana. Rakennustekni set ratkaisut vaihtelevat hyvin paljon eri toteutusosissa, mikä aiheuttaa merkittävää han kaluutta rakennuksen kunnossapidolle. Maijamäen koulu on hyvin tehokkaasti käytetty rakennus. Iltakäytön osuus kokonaiskäy töstä lähentelee koulukäytön tasoa. Rakennuksen koon ja käytön tehokkuuden takia, on rakennuksen peruskorjaaminen haas teellista. Peruskorjaustyöt on pyritty jakamaan pieniksi vuosittaisiksi hankkeiksi, jotta toimintaa talossa voidaan jatkaa peruskorjaamisen lomassa. Rakennusinsinööri Kari Simola esittelee kokouksessa vuoden 2013 hankkeita Maijamäen koululla. Liitteeksi oheistetaan kohteen asemapiirustus. LIITE B1, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto merkitsee rakennusinsinööri Kari Simolan selvityksen tie dokseen. Merkittiin, että Kari Simola oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Toiminnan ja talouden seuranta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 32 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Talousarvion raportointikäytäntöä muutettiin kuluvasta vuodesta alkaen. 4 ja 8 kuukauden toimintaraportit, ns. virastopäällikön raportit annetaan toimielimille ja kaupunginhallituksille ja niissä keskitytään toiminnallisten tavoitteiden to teutumiseen. Tammi - kesäkuun perustella raportoidaan toi mielimille, jotka raportoivat kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Puolivuotisra portissa raportoidaan sekä toiminta että arvioidaan talousarvion toteutumis ta. Tilapalvelujaoston tehtäväalueiden ja taseyksikköjen osalta toiminta ja talous etenee pääsääntöisesti hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveyskeskuksen hammashoitolamuutos ( e) jäänee kuitenkin toteutumatta, koska hammashoitoon ei ole osoitettu talousarviovaiheessa esitettyjä vakansseja. Toisaalta kiinteistöjen myynneistä odotetaan tilalaitoksen käyttötalouteen kirjautuvan noin e talousarvioon kirjaamatonta tuloa. Tarkemmat tiedot talouden ja toiminnan toteutumisesta on oheisessa liitteessä. LIITE B2, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta tiedokseen ja lähettää sen edelleen tekniselle lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Luolalan paloaseman rakennushanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 33 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Kaupungin investointien taloussuunnitelmassa on Luolalan paloaseman uudisrakennushanke. Hankkeen toteutus on ohjelmoitu vuosille Hankkeen määrärahaksi on talousarviovaiheessa hyväksytty yhteensä euroa. Hankkeen lähtökohtana on Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan esitys uuden paloaseman rakentamiseksi Naantaliin. Ajatuksena on, että Naantalin kaupunki rakentaa rakennuksen kustannuksellaan ja vuokraa sen 20 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella Varsinais-Suomen aluepelastuslauta kunnalle. Rakentamisen kustannuksien vakuudeksi ovat osapuolet solmi neet esisopimustyyppisen vuokrasopimuksen päätöksillään. Esityslistaan liitetään Naantalissa tarkistettu vuokrasopimusluonnos liitteineen. Oheismateriaali: Tarkistettu vuokrasopimusluonnos liittei neen Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Luolalan paloaseman rakennushankkeen rakennustoimikunnan perustamisesta alun perin (KH 289). Kaupunginhallitus valitsi rakennustoimikuntaan kolme jäsentä sekä heille varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykytilanteen toimikunnan kokoonpano on: pj Markku Tuuna vpj Hannu Aalto j Juhani Saarinen j Kimmo Aho j Kimmo Suonpää j Martti Sipponen hvj Jan Lindström hvj Urpo Alho hvj Samuli Santalahti hvj Toni Forsblom Kaupunginhallitus oikeutti aluepelastuslaitoksen nimeämään rakennustoimikuntaan kaksi pysyvää asiantuntijajäsentä, joilla ei kuitenkaan ole päätösoikeutta. Luolalan paloaseman rakennustoimikunta oikeutettiin kaupunginhallituksen päätöksellä tekemään hankkeen toteuttamiseksi tarvittavia urakka-, hankinta- ja muita sopimuksia, tarvittaessa palkkaamaan henkilökuntaa ja määräämään sen tehtävistä sekä päättämään hankkeeseen talousarviossa osoitetuista määrärahoista ja siirtämään tätä koskevaa päätösvaltaa nimeämilleen vi-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto ranhaltijoille. Rakennustoimikunta oikeutettiin lisäksi valitsemaan suunnittelijat, hyväksymään suunnitelmat, pääpiirustukset, hankkeen toteuttamismuodon ja tarjouspyyntöasiakirjat sekä valitsemaan tarjouskilpailun perusteella urakoitsijat, hyväksymään mahdollisesti tarvittavat lisä- ja muutostyöt ja suorittamaan vastaanottotarkastuksen. Rakennustoimikunta järjestäytyi ja valitsi esittelijäkseen kiinteistöpäällikkö Pekka Almin. Rakennustoimikunta totesi hänet tilivelvolliseksi jatkossa Luolalan paloasemahankkeessa. Kiinteistöpäällikön varahenkilöksi ja toimikunnan sihteeriksi valittiin sit temmin rakennusinsinööri Kari Simola. Päätösvallan siirtämistä toimikunnan nimettävälle viranhaltijalle on tarpeen harkita hankkeessa rakennusurakan lisä- ja muutostöiden osalta, sillä rakennusurakkasopimusjärjestelmässä tilaajalta edellytetään nopeaa reagoimista urakan yhteydessä syntyneisiin pieniin sopimuksen sisältömuutostarpeisiin. Lisä- ja muutostöiden hyväksymisvaltuudet tulisi harkita myönnettäväksi rakennustoimikunnan nimeämille virkamiehille esimerkiksi, kun - hanke pysyy myönnettyjen määrärahojen puitteissa. - muutoksella ei muuteta hanketta toiminnallisesti, ei nosteta laatutasoa, eikä hanketta laajenneta tai supisteta hyväksyttyihin suunnitel miin nähden. Luolalan paloasemahankkeessa delegointiasiaa tullaan käsittelemään urakkatarjousten käsittelyn yhteydessä elokuun 2013 aikana. Varsinainen rakennushanke toteutetaan kokonaisurakkana. Kokonaisurakassa valittu rakennusurakoitsija toteuttaa rakennushankkeen valitsemiensa aliurakoitsijoiden kanssa yhteistyössä. Työmaan päätoteuttaja (kokonais urakoitsija) vastaa työmaan urakointivastuiden, työturvallisuusasioiden, liikenteen, tiedottamisen järjestämisestä sekä huolehtii eri viranomaisten määräämistä velvoitteista. Kokonaisurakan ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon. Sen takia hanke kilpailutetaan avoimella menettelyllä EU-kynnysarvon ylittävien hankkeiden menettelyllä. Hankkeen hankintailmoitus on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä HILMA-järjestelmän kautta. Rakennustoimikunta päätti hankkeen toteutettavaksi toisaalta kokonaishintamuotoisella urakalla. Kokonaishintamuoto varmistaa sen, että kohde tulee rakennutetuksi riittävän tarkasti kaupungin ja aluepelastuslaitoksen asettamien vaatimusten mukaisesti. Urakkamuoto mahdollistaa myös hinta/laatusuhteeltaan edullisen rakentamisen. Luolalan paloasemahankkeen rakennustoimikunta valitsi Arkkitehtitoimisto JMH Oy:n Luolalan paloaseman arkkitehti- ja pääsuun-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto nittelutehtävään kokonaistaloudellisen hankintakilpailun perusteella. Arkkitehtitoimisto JMH Oy:n laatimien L1-tasoisten luonnossuunnitelmien perusteella kilpailutettiin hankkeen erikoissuunnittelijoiksi LVIA-suunnittelu: Amhold Oy, Helsinki Sähkösuunnittelu: APT-Elektro Oy, Turku Rakennesuunnittelu: Amhold Oy, Helsinki Tarjouspyyntöasiakirjat valmistuivat touko-kesäkuun 2013 vaihteessa. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan Luolalankatu 1:een rakennettava paloasemarakennushanke tulee olemaan laajuudeltaan seuraava: Tontin pinta-ala m2 Tontin rakennusoikeus yhteensä 7003 m2 Paloasemarakennus 2771 bruttoneliömetriä bruttokuutiometriä Varastorakennus 293 bruttoneliömetriä 2108 bruttokuutiometriä Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa Hankkeen urakkalaskenta toteutetaan kaupungissa käytössä olevalla Cloudia-portaalilla välisenä aikana. Hankkeen toteutusajaksi on asetettu 13 kuukautta. Paloasema on tarkoitus ottaa lopullisesti käyttöön vuoden 2015 alussa. Hankkeen pääpiirustukset, L2-vaiheen kustannusarvio sekä työohjelma liitetään esityslistan oheismateriaaliksi. Oheismateriaali: Arkkitehdin urakkapiirustukset ja huoneluet telo, kustannusarvio, työohjelma, urak katar jouspyyntö A-Insinöörien kustannusarviota on päivitetty kustannusarvion jälkeen tietoon tulleilla tarkennuksilla. Kustannusarvio on tarkentunut kiinteistölle tulevien liittymäjohtojen aiheuttamilla lisäkustannuksilla sekä liittymismaksujen tarkennuksilla. Kustannusjakauma on näin ollen seuraava: euroa 1. Kokonaisurakka ( ) rakennustekniset työt LVIA-työt sähkötyöt Rakennuttajakustannukset

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Erillishankinnat Hankevaraus (3,7%) YHTEENSÄ Paloasemahankkeeseen on haettu Palosuojelurahaston avustusta. Kohteelle on tarkoitus lisäksi hakea öljyntorjuntarahaston avustusta. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen Luolalan paloaseman rakennushank keen toteuttamistilanteen. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Naantalin rakennuskannan varavoiman tarve Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 34 Kiinhteistöpäällikkö Pekka Alm : Tilapalveluissa on selvitetty rakennuskannan varavoiman tarvetta poikkeusoloissa. Selvityksen tiedot on koottu keskeisiltä osilta Tuomas Ellilän Tu run ammattikorkeakouluun tekemään projektityöhön. Poikkeustilanteeksi, johon päätettiin keskittyä valittiin sähkökatkos talvikaudella, jolloin rakennusten lämmitys keskeytyy. Tarkasteltavan sähkökatkoksen tulee toteutua usean päivän pituisena, milloin rakennukseen varautunut lämpö ei enää kykene pitämään rakennusta sulana ja milloin on uhkana vesilaitteiden jäätyminen ja rikkoutuminen. Sähkökatkosalueen laajuuden tulee myös olla niin suuri, että varavoimalaitteiden lainaaminen tai hankkiminen ei tule kysymykseen suuren kysynnän takia. Tilanteen hallintaan saamisen edellytyksenä on tällöin kunnollinen etukäteinen varautuminen poikkeustilanteeseen. Tällaisia poikkeustilanteita esiintyy valtakunnan sähköverkossa erittäin harvoin, mutta esiintyessään ne ovat erittäin hankalia. Valtakunnan sähköverkko on paikoitellen erittäin arka myrskyille. Naantalin osalta saariston ilmakaapeloitu sähköverkko on esimerkki tällaisesta. Myrskytilanteessa vauriot voivat muodostua laaja-alaisiksi. Toisaalta valtakunnan sähköverkko on arka tarkoitukselliselle vaurioittamiselle terroriteko- tai sotatilanteessa. Tällaisessa tilanteessa laajoja alueita voi jäädä sähkönjakelun ulkopuolelle hyvin pitkiksi ajoiksi. Tilapalveluissa tehdyn arvion perusteella voi olla mahdollista, että kuvattu poikkeustilanne voi syntyä viidenkymmenen vuoden syklillä. Naantalin kaupungin rakennukset ja niiden käyttö sietävät sähkökatkoksia hyvin vaihtelevalla tavalla. Rakennus säilyy yleensä kunnossa, jos se voidaan pitää sulana, kun rakennuksen verkostoissa on vettä. Rakennusten sulana pitoon riittää yleensä pieni aggregaatti, jolla voidaan varmistaa öljypolttimen ja/tai kiertovesipumpun toiminta. Rakennukset, joita ei voi pitää sulana, tulisi varustaa vähimmil lään verkostojen tyhjentämisen mahdollistavilla varustuksilla. Rakennuksen kylmälaitteiden sulaminen tai lämpiäminen voi aiheuttaa taloudellista vahinkoa etenkin keskuskeittiöissä. Keskeisimmät kylmälaitteet voidaan myös säilyttää toiminnassa varsin pienillä aggregaateilla.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Käytön näkökulmasta voi rakennusten sähkökatkostilanne olla hankalampi. Käytön näkökulmasta tärkeimpään kategoriaan kuuluvat ympärivuorokautisen hoidon laitokset, kuten vanhainkodit, palvelutalot ja terveyskeskus. Poikkeuksellisissa oloissa näiden tilojen tulee myös varautua ottamaan lähiseudun muita asukkaita tilapäisesti suojiinsa. Sen takia varautuminen kiinteällä varavoimalaitteistolla on perusteltua. Kaupungintalo on kunnan tärkeä annettavan avun koordinointipaikka. Vaikka johtokeskukseen on tehty valmiudet poikkeustilanteiden toimimista varten, tulee kaupungintalon toimintavalmius säilyttää mahdollisimman pitkään, sillä johtokeskus on suunniteltu vain kaupungin keskeisimpiä tarpeita varten erityisen vaikeissa poikkeustilanteissa. Sen takia kaupungintalo tulisi varustaa myös varavoimalaitteistolla. Koulut ja päiväkodit ovat alueensa poikkeusolojen suojapaikkoja. Keskeiset koulut ja päiväkodit tulisi sen takia varautua myös varustamaan ainakin siirrettävien varavoimalaitteiden yhdistämisvalmiuksilla. Aterianvalmistus ei poikkeustilanteessa tarvitse välttämättä sähköä, mutta toiminnan jatkaminen poikkeusoloissa ilman sähköä edellyttää myös varautumista. Laitoskeittiöiden sähkölaitteiden käyttö poikkeustilanteissa ei ole perusteltua niiden valtavan sähköntarpeen takia. Tilalaitos teetti Karawatski Oy:llä suunnitelman varavoimalähteen kytkemisen rakennukseen aiheuttamista toimenpiteistä. Suunnitelman mukaan pääkeskukseen liitettävä varavoiman syöttökeskus mahdollistaa valtakunnanverkon poiskytkennän rakennuksesta ja varavoimageneraattorin kytkennän rakennukseen sekä varavoiman ohjaamisen ennalta suunniteltuihin poikkeusolois sa käyttöön jääviin kohteisiin. Liitteeksi oheistetaan Tuomas Ellilän projektityö Naantalin kau pungin rakennuskannan varautumisesta sähkökatkoksiin poikkeusoloissa. LIITE B3, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto päättää merkitä tiedokseen laaditun selvityksen kaupun gin rakennuskannan tarpeesta varautua poikkeukselliseen sähkökatkostilan teeseen. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kreivinniityn päiväkodin katon maalaus Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 35 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Investointien talousarvioon 2013 on osoitettu euron määräraha kou lujen ja päiväkotien vuosihankintoihin. Käyttösuunnitelmassa määrärahasta on osoitettu euroa Kreivinniityn alatalon vesikaton muutostöihin (kustannuspaikka ). Vesikaton muutostyöt ovat valmistumassa ja kohteelta tulee säästymään noin euron määräraha. Koska Kreivinniityn päiväkotikiinteistön ylätalon peltikatto on välittömän maalauksen tarpeessa, Tilalaitos esittää, että säästyvä määräraha osoitettaisiin vielä kuluvalle vuodelle Kreivinniityn kunnossapidon kustannuspaikalle maalaustyötä varten. Ylätalon ulkomaalauksen nopeuttaminen on perusteltu toimenpide, koska tarve on välitön ja koska toimenpiteellä voidaan saada koko kiinteistön katot yhtenäiseen kuntoon. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhal litukselle ja kaupunginvaltuustolle, että koulujen ja päiväkotien kuluvan vuoden investointimäärärahasta, kustannuspaikalta , Kreivinniityn päiväkoti siirrettäisiin euroa käyttötalouteen Kreivinniityn kunnos sapidon kustannuspaikalle (641302) peltikaton maalaushankkeen takia. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa:

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 KH - Yleisjaosto 22.09.2014 Sisällysluettelo Sivu 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 68 Osastonhoitaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) Tekninen lautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2015 1 (20) Kuntayhtymän hallitus Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:30-10:35 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot