PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, Riihikoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 142. Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:00-20:00 PAIKKA Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2015 ja talousuunnitelma vuosille Teknisen lautakunnan osavuosiraportti Hallintosäännön muuttaminen/tekninen lautakunta Kyrön päiväkodin rakentaminen Riihikoti palvelukeskuksen julkisivujen peruskorjaus Haverintien vuokratalon vesimaksujen määrääminen Kunnan kaavateiden päällystäminen syksyllä Viranhaltijapäätökset Saapuneet päätökset ja kirjelmät Muut asiat

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA klo 18:00-20:00 PAIKKA Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, Riihikoski OSALLISTUJAT LÄSNÄ Ali-Rontti Ilkka Puheenjohtaja Kullanmäki Reijo Varapuheenjohtaja Hakonen Matti Jäsen Simola Ville Jäsen Lahti Vilja Jäsen Tammenlaakso-Anttonen Jäsen Ann-Mari Halinen Marjaana Jäsen Kantola-Pöllänen Tuire Jäsen POISSA Toivonen Aarno Jäsen Viiri Reijo Jäsen MUUT Rantanen Tarmo Esittelijä/Pöytäkirjanpitäjä Ojanen Jukka Kiinteistöpäällikkö Lehtisalo Jussi Rakennuspäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Ali-Rontti Tarmo Rantanen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Pöytyällä TARKASTUS Ann-Mari Tammenlaakso-Anttonen Matti Hakonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekniset palvelut, Yläneentie 11 b, Riihikoski

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk 81 Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Teknltk 82 Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ann-Mari Tammenlaakso-Anttonen ja Matti Hakonen.

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2015 ja talousuunnitelma vuosille /02.02/2014 Teknltk 83 Valtuusto hyväksyy vuosittain kolmea vuotta koskevan taloussuunnitelman ja -arvion, joka on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suun ni tel ma laaditaan käyttäen pohjana kuntien yhdistyessä 2009 vah vistet tua talouden perusrakennetta, johon tehdään organisaatiorakenteen muu tos ten edellyttämät korjaukset. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan yh te nä kokonaisuutena ja yhdistetään yhdeksi asiakirjaksi. Liitteenä talousarvioehdotus sekä investointiohjelma. Valmistelija: tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodel le 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Liitteet 1 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2015 ja talousuunnitelma vuosille Teknisen lautakunnan investointiohjelma vuosille

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan osavuosiraportti /02.02/2013 Teknltk 84 Jokaisella hallintokunnalla on velvollisuus seurata ta lous ar vio mää rä ra hojen sa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintansa niin, että määrärahat riittävät. Raportoinnin periaatteet ovat talousarvion arviointisuunnitelmassa. Kunnan val tuus tol le ja kunnanhallitukselle raportoidaan määrärahojen käyt tö tilan tees ta, taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden ja tunnuslukujen toteu tu mi ses ta ajalta sekä tilinpäätösvaiheesta ajalta Lautakunnille raportoidaan tehtävien ja osatehtävien määrärahojen ja tavoit tei den toteutumisesta vähintään samassa aikataulussa kuin kun nan halli tuk sel le. Osavuosiraportti liitteenä. Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosiraportin Liitteet 3 Teknisen lautakunnan osavuosiraportti

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Hallintosäännön muuttaminen/tekninen lautakunta 430/P01.00/2009 Teknltk 85 Kuntalain 365/ :n mukaan kunta päättää hallintonsa jär jes tä mises tä. Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset joh to säännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toi mi val lan jaosta ja tehtävistä. Kuntalain 14 :n mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toi mi val taansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toi mi val taa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on laissa ole van nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä. Valtuusto voi johto sään nös sä antaa kunnan muulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirret tyä toimivaltaa edelleen. Toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisältää hal lin nol li sen pakon käyttämistä, voidaan siirtää vain toimielimelle. Pöytyän kunnan hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa , ja astunut voimaan Myöhemmin hallintosääntöön on teh ty muutoksia. Teknisen toimen osalta hallintosäännön muuttaminen on ajankohtaista lähin nä toiminnassa tapahtuneiden pienten muutosten myötä. Ehdotusta Pöytyän kunnan hallintosääntöön tehtävistä muutoksista on valmis tel tu teknisen toimen henkilöstöpalaverissa. Valmistelija: tekninen johtaja Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le esi tet tä väk si muutosten hyväksymistä Pöytyän kunnan hal lin tosään töön esityslistan liitteen mukaisesti. Liitteet 4 Hallintosäännön muuttaminen/tekninen lautakunta

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kyrön päiväkodin rakentaminen 168/P05.02/2009 Teknltk Kyrön päiväkodin urakkasopimukset allekirjoitettiin valittujen urakoitsijoiden kanssa Urakka-aika sovittiin alkavaksi ja työt pyritään saattamaan päätökseen kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Urakka-aika päättyy viimeistään heinäkuun 2014 loppuun, jolloin urakkasuorituksen tulee olla valmis ja luovutettavissa tilaajalle. Työt päiväkodin tontilla alkoivat puiden kaatamisella perjantaina Seuraavalla viikolla (vko 20) tontilta poistettiin puiden kannot sekä pintamaat. Viikolla 21 kaivettiin kantavaa maakerrosta esiin rakennuksen perustamista varten. Tässä vaiheessa huomattiin rakennuksen alla olevan kalliopatteja, jotka johtivat suurempaan louhintatyön tarpeeseen kuin urakkalaskenta-asiakirjoissa oli määritelty. Maanrakennusurakoitsijan mittamies laati rakennusalueesta vaaituskartan, josta geo-suunnittelija laski avolouhinnan tarpeeksi 250 m3. Urakkasuoritukseen oli varattu avolouhintaa 20 m3 eli lisälouhinnan määrä 230 m3. Urakoitsija ilmoitti avolouhinnan hinnaksi 42 euroa/m3. Tästä syntyy lisälouhinnan hinnaksi euroa + 12 % (YSE:n mukaiset yleiskulut) eli ,2 euroa. Kanaalilouhinnan arvioitu määrä jäi alle urakkasuoritukseen varatun määrän. Maanrakennuspalaverissa , jossa oli urakoitsijan edustajat, geo-suunnittelija sekä Pöytyän kunnalta Jani Koskinen, Tarmo Rantanen sekä Ilkka Ali-Rontti sovittiin, että kalliopatit rakennuksen alta louhitaan, jotta rakennustyöt voivat jatkua olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti. Tontin länsireunalla kallio nousee voimakkaasti päiväkodin leikkikentän osalla. Urakoitsija oli aloittanut poraustyön louhintaa varten tällä alueella, jotta leikkipiha oltaisiin voitu toteuttaa olemassa olevilla suunnitelmilla (pihan korkeus). Urakoitsija arvion mukaan louhinnan tarve tuolla alueella oli 600 m3. Urakoitsijan antamilla hinnoilla louhinnan hinnaksi olisi tullut euroa. Tilaaja totesi, että tätä louhintaa ei voida lähtökohtaisesti suorittaa vaan leikkipiha pyritään suunnittelemaan uudestaan siten, että olemassa olevat korkoerot haittaavat mahdollisimman vähän leikkipihan käyttöä. Maanrakentajan mittamies vaaitsi kalliokorot ja toimitti ne geo-suunnittelijalle, joka laatii tietojen perusteella leikkipihasta leikkauksen, jotta pihan uudelleen suunnittelu voidaan aloittaa. Viikolla 22 suoritettiin louhintatyöt rakennuksen alla sekä aloitettiin ulko-

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta puolisten viemäreiden asennus. Maanrakennustöissä ilmentyneitä yllätyksiä lukuun ottamatta päiväkodin rakennustyöt ovat alkaneet hyvin ja urakoitsijan ilmoituksen mukaan hanke on aikataulussa. Valmistelija: vt Rakennuspäällikkö Teknltk Lautakunta merkitsee tietoon saaduksi hankkeen etenemisen, lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan pääurakoitsijan esittämän lisätyön nro.1, joka perustuu louhinnan toteutuneisiin määriin. Kyrön päiväkodin rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Län si pää dyn leikkipiha on suunniteltu uudelleen, eikä siellä suoritettu louhin taa. Rakennuksen alla kulkevaa kaukolämpöputkea varten suoritettiin noin 3 neliötä louhintaa mutta urakoitsija ei tästä työsuorituksesta laatinut li sä työ tar jous ta / laskua. Louhinnan kustannusarvio hieman yli 200 euroa. Hank kees sa on pidetty toistaiseksi kolme työmaakokousta. Seuraava työmaa ko kous on torstaina Seuraavat työvaiheet ovat valmistuneet: Rakennuspohjan täyttö ja tiivistys Sade- ja salaojaviemäreiden asennus sekä muut rakennuksen ulkopuoliset viemärit Anturat Sokkelin kantava sisäkuori sekä kantavan lattian alle tulevat pilarit Sokkelin sisäpuoliset maatäytöt sekä kapillaarikatko Alapohjan ja sokkelin eristykset Viemäripisteiden hajoitukset Kantavan lattialaatan raudoitus Lattialämmityspiirit Lattialaatan valu Pihakatosten laattojen valu Lähiviikkoina tehtävät työvaiheet: Piha-alueiden maatäytöt sekä pihavalaisimien kaapeloinnit Rakennuksen ja pihakatosten runkotyöt Rakennuksen ja pihakatosten vesikattotyöt Ulkopuolisten sokkelielementtien asennus Ulkopuoliset sokkelielementit valmistaa Kosken Betonielementti. Jani Kos-

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk ki nen, Jukka Ojanen, Matti Hakonen, Heikki Laivila (rakennesuunnittelija) ja Marko Kaulo (vastaava työnjohtaja) kävivät elementtitehtaalla kat so mas sa elementtejä. Elementtejä oltiin ehditty valmistaa 5 kappaletta ja muutama odotti valua. Elementit todettiin suunnitelmien mukaisiksi. Lisä- ja muutostöistä ei tässä vaiheessa tiedotettavaa. Ra ken nus ai ka tauluun nähden hanke on muutaman viikon jäljessä. Tämä johtuu pääasiassa ra ken nuk sen puurungon aloituksen viivästymisestä. Pääurakoitsija SRV Ra ken nus Oy teettää puurunkotyön hankkimallaan aliurakoitsijalla. Valmistelija: rakennuspäällikkö Tuodaan teknisen lautakunnan tiedoksi hankkeen eteneminen. Kyrön päiväkodin rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti hieman aikataulusta jäljessä. Työmaalla on suoritettu viikoittaisia valvontaja tarkastuskäyntejä sekä työmaakokouksia on pidetty kerran kuussa. Valmistuneita työvaiheita: Piha-alueiden maatäytöt pintakerroksia lukuun ottamatta on tehty Pihakatosten runkotyöt ovat valmistuneet Jätekatoksen runkotyöt ovat valmistuneet Pihavalojen jalustat sekä kaapelit on asennettu Rakennuksen valuharkkoseinät on tehty Sokkelielementit on asennettu Kaukolämpölinja on tuotu rakennukseen Ullakon IV-kanavointityöt on tehty Rakennuksen puurunkotyöt on tehty sekä kattotuolit asennettu Sisäänkäyntien alumiini-ikkunat on mitattu Meneillään olevat työvaiheet: Julkisivumuuraus on käynnissä Vesikaton ponttilaudoitustyö on käynnissä Vesikaton huopatyöt ovat käynnissä Vesikaton konesaumapellin asennustyöt ovat käynnissä Rakennuksen puuikkunoista on asennettu ja vaahdotettu n. 50 % Ulkoseinien lämmöneristystyöt on aloitettu Julkisivuun tulevien sähkölaitteiden johdotustyö on käynnissä Sisäkaton levytystyö on alkamassa

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lisä- ja muutostyöt: Lisä-ja muutostyö nro. 1 käsitteli rakennuspohjan louhintaa. Tekninen lautakunta käsitteli ja hyväksyi lisätyön kokouksessaan Lisä- ja muutostyö nro. 2A käsittelee ovi- ja ikkunakaavioista puuttuneita ovia. Puuttuvien ovien hankinnasta aiheutunut lisäkustannus on (alv. 0%). Lisä- ja muutostyö nro. 3 käsittelee työmaan edetessä tulleita muutoksia, joista aiheutuu hyvitystä tilaajalle (alv. 0%). Lisä- ja muutostyö nro. 4 käsittelee leikkivälineiden vaihtoa. Lappset Oy:n edustaja ehdotti rakennuspäällikölle 3 leikkivälineen vaihtoa. Rakennuspäällikkö kutsui koolle kokouksen, jossa käsiteltiin pihojen leikkivälineitä ja turva-alustoja. Kokoukseen osallistui Virpi Lagerbohm, Jani Koskinen, Jukka Ojanen, Rami Rinne (SRV Rakennus Oy) sekä Hannu Alatalo (Lappset Oy). Lappsetin edustaja esitteli muutokset, jotka varhaiskasvatuspäällikkö hyväksyi. Muutoksista aiheutui hyvitystä tilaajalle (alv. 0%). Rakennuspäällikkö ja pääurakoitsija ovat neuvotelleet valettavan turva-alustan vaihtamisesta SafeGrass-alustaksi. Vaihdon etuna on suurempien alueiden päällystäminen tekonurmella, jolloin saadaan leikkipihoille nurmipintaa sekä yhteneväisyyttä. Leikkipihat ovat muuten pääasiassa kivituhkapintaisia. Päiväkatosten lattiat päällystetään myös tekonurmella. Käyttäjien edustaja varhaiskasvatuspäällikkö Virpi Lagerbohmille on asia esitelty ja hän on osaltaan hyväksynyt vaihdon. SafeGrass-alustan määrä on laskettu ja neuvoteltu siten, että muutoksesta ei aiheudu lisä- tai muutostyökustannuksia. Muutoksella saadaan leikkipihoille tekonurmipintaa n. 490 m2 ja tarvittaville alueille eli leikkivälineiden alle turva-alustat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan valettavaa turva-alustaa leikkipihoilla oli n. 290 m2. Sähkökeskusten komponentit: Sähkösuunnittelija esitti huolensa sähkökeskusten Chint-komponenteista. Hänellä on niistä huonoja kokemuksia ja hänen tietojensa mukaan jotkin isot rakennuttajat ovat laittaneet kyseiset komponentit mustalle listalle perustuen niiden toimintahäiriöihin. Sähkösuunnittelija haluaisi nähdä keskuksissa jonkun toisen valmistajan komponentteja. Sähköurakoitsijan kanta on, että mikäli komponentit vaihdetaan, niin siitä syntyy tilaajalle lisäkustannuksia. Sähköurakoitsija on toimittanut lisä- ja muutostyötarjouksen komponenttien vaihdosta Schneider-merkkisiksi, joka on hinnaltaan (alv. 0%). Vaihdettavat komponentit ovat mm. vikavirtasuojakytkimiä, joilla suora vaikutus henkilöturvallisuuteen. Rakennuspäällikkö ilmoitti sähköurakoitsijalle, että Chint-komponentteja

12 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta keskuksissa ei saa käyttää ja, että vaihdosta ei kuuluisi aiheutua tilaajalle lisäkustannuksia. Sähköurakoitsijalta on pyydetty erittely antamastaan hinnasta. Lattiamatot ja sisävärit: Pääurakoitsija ilmoitti työmaakokouksessa huonot kokemuksensa suunnitelmissa olevaan Upofloorin Lifeline-lattiamattoon. Asiaa selvitettäessä todettiin, että kyseinen matto ei myöskään omaa akustisia ominaisuuksia, joka varmasti päiväkotirakennuksessa olisi tarpeellista. Rakennuspäälliköllä on selvitystyö kesken maton vaihtamisesta Tarkett Tapiflex Evolution akustiikkamattoon. Käyttäjän edustaja on myös esittänyt toiveensa akustiikkamatosta. Käyttäjien edustajat ovat saaneet rakennuksen sisävärisuunnitelman käyttöönsä ja kommentoivat sitä tarvittavilta osin. Halutuista muutoksista neuvotellaan arkkitehdin kanssa. Työmaan kosteudenhallinta: Rakennuksen puurunkoa on jouduttu rakentamaan syyssateilla. Tämä on herättänyt epäilyksiä sen suhteen, että onko puurunko riittävän kuiva lämmöneristys, höyrynsulku ja levytystöille. Pääurakoitsijalle on ilmoitettu, että rakennuttaja suorittaa puurungolle kosteusmittauksia, joilla todetaan rungon kuivuus. Ennen mittauksia urakoitsija ei saa jatkaa em. työvaiheita. Aikataulu ja työturvallisuus: Hanke on n. 2 viikkoa aikataulusta jäljessä. Puurunkotyöt alkoivat 2 viikkoa aikataulusta jäljessä eikä aikataulua ole saatu kiinni toivotulla tavalla. Asia otetaan esiin työmaakokouksessa ja selvitetään korjaavat toimenpiteet. Työmaalla ei ole sattunut työpataturmia, eikä läheltä piti tilanteita. Pääurakoitsijaa on kehotettu panostamaan työmaan jatkuvaan siivoukseen etenkin näin runkotöiden loppuvaiheessa ja sisätöiden alkaessa. Valmistelija: vt rakennuspäällikkö Lautakunta merkitsee tietoon saaduksi hankkeen etenemisen. Lautakunta päättää hyväksyä lisä- ja muutostyötarjoukset 2A, 3 ja 4 sekä turva-alustojen vaihdon valettavasta kumialustasta SafeGrass-alustaksi.

13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk Pöytäkirjamerkintä: Ville Simola saapui tämän pykälän aikana klo 18:15. Lautakunta merkitsi tietoon saaduksi hankkeen etenemisen. Lautakunta päätti hyväksyä lisä- ja muutostyötarjoukset 2A, 3 ja 4 sekä turva-alustojen vaihdon valettavasta kumialustasta SafeGrass-alustaksi. Lautakunta päätti, että sähkökeskuksiin ei hyväksytä asennettavaksi Chint-komponentteja. Komponentit tulee vaihtaa sähkösuunnittelijan hyväksymiin komponentteihin ilman tilaajalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Lautakunta päätti, että suunnitelmissa oleva Upofloorin Lifeline-lattiamatto vaihdetaan Tarkett Tapiflex Evolution akustiikkamattoon. Tuotiin lautakunnan tiedoksi päiväkodin työmaalla sekä tehdyt puurungon kosteusmittaukset. Lautakunta päätti, että puurungon kuivumista seurataan ja, että pääurakoitsija ei saa jatkaa päälle tehtäviä työvaiheita ennen kuin puurunko todettu kaikilta osin riittävän kuivaksi. Kyrön päiväkodin rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Työ maa ko kouk sia on pidetty kuukausittain ja valvontakäyntejä suoritettu vii koit tain sekä tarvittaessa. Kaikkien urakoitsijoiden työvaiheiden ollessa käyn nis sä on otettu käyttöön viikoittaiset urakoitsijapalaverit, joihin myös Ja ni Koskinen on työmaavalvojana osallistunut. Joulukuussa hankkeelle laadittiin sisävalmistusvaiheen aikataulu ja yleis aika tau lus ta luovuttiin. Työvaiheesta riippuen hanke on noin 1-3 viikkoa myö häs sä aikataulusta. Urakoitsijat ovat ilmoittaneet, että työt on teh tä vissä laaditun sisävalmistusvaiheen aikataulun mukaisesti. Aikataulu on laadit tu siten, että työt olisivat valmiit kesäkuun loppuun mennessä. Ai ka taulua seurataan ja tarvittaessa rakennusaikaa on jatkettava heinäkuun puolel le tarvittavissa määrin. Rakennuksen puurungon kosteus on herättänyt keskustelua sateisesta syk sys tä johtuen. Puurungon alajuoksun kosteutta mitattiin syksyn ja al kutal ven aikana 3 kertaa. Viimeisin mittaus suoritettiin , jolloin puu run ko todettiin mittauksin kuivaksi. Rakennusurakoitsija teetätti myös kos teus mit tauk sen puurungon alajuoksulle Liedon Kiinteistöhuolto Oy:llä. Ti laa jal le on toimitettu mittauksesta raportti, jossa todetaan runko kuivaksi. Valmistuneita ja meneillään olevia työvaiheita: Julkisivumuuraus on valmis vesikattotyöt ovat valmiit

14 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Puuikkunat on asennettu Alumiini-ikkunat ja ovet ovat pääosin asennettu Väliseinät ovat pääosin tehty Lämmöneristystyöt ovat pääosin tehty Seinien ja kattojen levytykset ovat pääosin tehty Sähköhyllyjen ja -johtojen asennus on käynnissä IV-kanavointityöt ovat käynnissä Lämpö- ja vesiputkien asennus on käynnissä Tasoitetyöt ovat käynnissä Vesieristystyöt ovat käynnissä Tekniikka-asennukset IV-konehuoneessa ovat alkamassa. Yhteenveto lisä- ja muutostöistä esitellään lautakunnalle kokouksessa. Lautakunta merkitsee tietoon saaduksi hankkeen etenemisen. Lautakunta päät tää hyväksyä liitteissä hyväksyttäviksi esitetyt lisä- ja muu tos työ tarjouk set. Teknltk Valmistuneita ja meneillään olevia työvaiheita: Ulko- sekä väliseinät on levytetty. Sisäkatot on levytetty. Tasoitetyöt ovat valmiit. IV-koneet on asennettu. Alakattojen kipsilevyotsat ovat valmiit. Sähköhyllyt on asennettu ja johdotustyöt ovat käynnissä. IV-kanavointityöt ovat käynnissä. Lämpö- ja vesiputkien asennus on käynnissä. Maalaustyöt ovat käynnissä. Vesieristystyöt ovat käynnissä. Laatoitustyöt ovat käynnissä. Alakattorunkojen asennus on käynnissä. Yhteenveto lisä- ja muutostöistä esitellään lautakunnalle kokouksessa. Lautakunta merkitsee tietoon saaduksi hankkeen etenemisen. Lautakunta päät tää hyväksyä liitteissä hyväksyttäviksi esitetyt lisä- ja muu tos työ tarjouk set.

15 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk Kyrön päiväkodin rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Työmaakokouksia on pidetty kuukausittain. Valvontakäyntien lisäksi valvoja on osallistunut viikoittaisiin urakoitsijapalavereihin. Aikataulua on jouduttu päivittämään mm. lattiamattojen toimitusongelmien vuoksi. Lattiamatot saapuivat työmaalle n. 7 viikkoa myöhässä. Lattioiden pohjatöitä on kuitenkin tehty mikä taas lyhentää varsinaista mattotöiden työsuoritusaikaa. Lisäksi mattotyöt aloitettiin useamman asentajan voimin. Mattotyöt alkoivat viikolla 15. Sisävalmistusvaiheen aikataulu on päivitetty viikolla 16 ja samalla laadittu aikataulu pihatöiden toteutukselle. Maanrakennus Ilkka Rantala aloitti viikolla 16 Harjuntien rakentamisen. Maanrakennusurakoitsija suorittaa piha-alueiden viimeistelyä samanaikaisesti, joten tie- ja piha-alueiden korot tulee yhteen sovitettua. Valmistuneita ja meneillään olevia työvaiheita: IV-konehuoneeseen kulkeva teräsporras on asennettu. Sisäänkäyntien lasitiiliseinät on asennettu. Oviverhopuhaltimien kannatuspalkit on asennettu. Salin akustiikkalevyt sekä valaisimet on asennettu. Rakennuksen oma lämmönjakopaketti on otettu käyttöön viikolla 14. Maalaustyöt ovat käynnissä. Maanrakennustyöt ovat käynnissä. Lattiamattojen asennus on käynnissä. Jätekatoksen panelointityöt ovat käynnissä. Lämpö- sekä vesijohtojen asennuksien valmiusaste on 95 %. Lämpö- sekä vesijohtojen eristystyöt ovat käynnissä. Sähkökaapelien asennustyöt ovat pääosin valmiit. Johtokourujen asennukset ovat käynnissä. Tuloilmakanavien eristyksen valmiusaste on 95 %. IV-koneiden kanavaosien asennus on käynnissä. IV-päätelaitteiden asennus on käynnissä. Julkisivulevyjen asennustyöt alkavat viikolla 16. Kalusteasennukset alkavat viikolla 18. Sisäovien ja ikkunoiden asennukset alkavat viikolla 19. Pihatyöt alkavat viikolla 18 (leikkivälineiden asennus, aidat, pintojen vii meis te ly, istutukset). Yhteenveto lisä- ja muutostöistä esitellään lautakunnalle kokouksessa. Lautakunta merkitsee tietoon saaduksi hankkeen etenemisen. Lautakunta

16 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk päät tää hyväksyä liitteissä hyväksyttäviksi esitetyt lisä- ja muu tos työ tarjouk set. Pöytäkirjamerkintä: Ville Simola saapui tämän pykälän aikana klo 18:07. Kyrön päiväkodin rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Hank keen etenemistä on seurattu viikottaisissa urakoitsijapalavereissa. Työ maa ko kouk sia on pidetty kerran kuukaudessa. Tietyistä työvaiheista on pidetty mallikatselmus / aloituskokous ennen varsinaisen työvaiheen aloi tus ta. Urakoitsijat ovat todenneet aikataulun tiukaksi mutta toteutuskelpoiseksi. Ke sä kuun rakennustöistä ja hankkeen lopun toimintakokeista, tar kas tuksis ta sekä luovutuksesta laaditaan oma aikataulu. Hankkeen luo vu tus päiväk si on sovittu perjantai Valmistuneita ja meneillään olevia työvaiheita: Leikkipihoja kiertävä aita on asennettu. Oviverhopuhaltimet on asennettu. Akustiikkalevyjä sekä valaisimia on asennettu. Sähkökeskukset on asennettu. Julkisivulevyt on asennettu. Mattotyöt ovat käytäviä lukuun ottamatta valmiit. Maalaustyöt pääosin valmiit. Kalusteasennukset on käynnissä. Ovi- ja ikkuna-asennukset ovat käynnissä. Listoitustyöt ovat käynnissä. Pihojen viimeistely / pintatyöt ovat käynnissä. Leikkivälineiden kokoaminen sekä asennus on alkamassa. Saumaus- ja tiivistystyöt ovat käynnissä. Harjuntie on rakennettu ja päällystetty. Päiväkodin huoltotie ja 1/2 osa parkkialueesta on päällystetty. Lämpö- ja vesijohtojen valmiusaste on 95 %. Lämpö- ja vesijohtojen eristysten valmiusaste on 75 %. Vesikalusteiden asennus on käynnissä. Sähkökaapelointityöt ovat valmiit. Sähkökeskusten kytkentöjen valmiusaste 40 %. Sähkökalusteiden asennus on käynnissä.

17 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk Lautakunta merkitsee tietoon saaduksi hankkeen etenemisen. Lautakunta päät tää hyväksyä liitteissä hyväksyttäviksi esitetyt lisä- ja muutostyötarjoukset. Kyrön päiväkodin rakennustyöt alkavat olla loppusuoralla. Vastaanottokokous on sovittu pidettäväksi perjantaina alkaen klo (vko 26). Viikoilla 25 ja 26 suoritetaan pihojen rakennustöitä, viimeistelytöitä, tarkastuksia, mittauksia, säätöjä, urakoitsijoiden itselle luovutuksia sekä valvojan tarkastuksia. Rakennus- sekä palotarkastajan viranomaiskatselmuksen ajankohdaksi on sovittu torstai Rakennukselle suoritettiin ilmatiiveysmittaus perjantaina Rakennuksen ilmanvuotoluvuksi saatiin n 50 = 0,6 1/h ja q 50 = 0,9 m 3 /h m 2. Rakennuksen ilmatiiveys voidaan todeta erittäin hyväksi. Rakennushankkeen eteneminen sekä lisä- ja muutostöiden tilanne raportoidaan lautakunnalle kokouksessa. Lautakunta merkitsee tietoon saaduksi hankkeen etenemisen. Lautakunta päättää hyväksyä liitteissä hyväksyttäviksi esitetyt lisä- ja muutostyötarjoukset. Vastaanottotarkastus pidetään ja jälkitarkastus Teknltk 86 Valmistelija tekninen johtaja Kyrön päiväkodin vastaanottokokous pidettiin perjantaina ja jälki tar kas tus pidettiin Sähköurakan luovutuskansio on edelleen kesken. Taloudelliset loppuselvitykset pidettiin: rakennusurakka putkiurakka sähköurakka rakennusautomaatio- ja ilmanvaihtourakalle ei ollut tarvetta ta lou delli sel le loppuselvitykselle Päiväkodin muutto aloitettiin

18 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Rakennushankkeen valmistuminen sekä lisä- ja muutostöiden tilanne rapor toi daan lautakunnalla kokouksessa. Lautakunta merkitsee tietoon saaduksi hankkeen valmistumisen. Lau takun ta päättää hyväksyä liitteissä hyväksyttäviksi esitetyt lisä- ja muutostyökustannukset. Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että Jussi Lehtisalo ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Liitteet 5 Kyrön päiväkoti, taloudellinen loppuselvitys IV-urakka 6 Kyrön päiväkoti, taloudellinen loppuselvitys putkiurakka 7 Kyrön päiväkoti, taloudellinen loppuselvitys rakennusautomaatiourakka 8 Kyrön päiväkoti, taloudellinen loppuselvitys rakennusurakka 9 Kyrön päiväkoti, taloudellinen loppuselvitys sähköurakka 10 Kyrön päiväkoti, vastaanottotarkastuksen pöytäkirja

19 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Riihikoti palvelukeskuksen julkisivujen peruskorjaus 46/10.06/2014 Teknltk Teknltk Riihikoti palvelukeskuksen julkisivujen peruskorjaus on ollut kunnan talous ar vion investointiosan kunnossapito-ohjelmassa ja tänä vuonna on tähän hankkeeseen varattu määrärahoja. Riihikoti on rakennettu v ja laa jen ne tu dementiaosastolla v Näiden kerrosala on yhteensä 3162 m2. BST-Arkkitehdit Oy / Pekka Timola on laatinut suunnitteluasiakirjat urak kalas ken taa varten. Tarkoituksena on uusia korkean osan rapatut seinät ja hark ko sok ke lit. Vanha rappaus on pahoin haalistunut ja mennyt huonoon kun toon. Samoin sokkelin rappaus on monin paikoin vaurioitunut. Lisäksi on tarkoitus purkaa kantavat rapautuneet sisääntulokatosten betonipilarit ja korvata ne sin ki tyl lä teräsputkella. Pilarien korjauksen yhteydessä poiste taan vanhat pi ha laa toi tuk set ja korvataan ne maanvaraisella te räs be to nilaa tal la. Kukkarkoski Oy / Matti Metsistö on laatinut kustannusarvion julkisivujen kor jaus töis tä. Kustannusarviohinta on yhteensä euroa, alv 0 %. Tästä euroa on ns. tekninen hinta, joka sisältää työn, materiaalin ja alihankinnat. Laskelman käyttö ja yhteiskulut on 20 % = Näiden li säk si tulee arvio katteesta, joksi on arvioitu 10 % eli Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Tekninen lautakunta päättää, ettei Riihikoti- palvelukeskuksen julkisivujen pe rus kor jaus ta toteuteta kunnan tämän hetkisen ta lou del li sen tilanteen takia. Betonipilareiden ja terassien teräsbetonilaatoitusta uusitaan vuosittain mää rä ra ho jen puitteissa. Rappaustekniikka Laurell Oy / Ilkka Laurell on käynyt tutustumassa kohtee seen ja luvannut antaa tarjousvaihtoehdot julkisivujen rappaus työs tä. Laaditun rakennustyöselityksen mukaan vanhat rappauspinnat pois te taan harkkoon asti ja uusi rappaus pohjustetaan ja oikaistaan ennen la si kui tu ver kon asennusta. Verkotuslaastikerroksen kuivuttua seinät pinnoi te taan lopullisella pinnoitteella ruiskuttamalla. Rappaustekniikka Laurellin mukaan halvin vaihtoehto olisi irroittaa vain irto nai set rappauskerrokset ja tehdä niihin paikkaukset ja uusi rap paus pinnoi tus suoraan vanhan päälle, mutta tällä tavalla tehtynä sama toimenpide pi täi si tehdä 10 vuoden päästä uudelleen, kun työselityksen mukainen toteu tus kestäisi n. 30 vuotta. Toteutus voitaisiin jakaa esim. kahdelle vuodelle ja tänä vuonna to teu tettai siin vain pahimmalta näyttävät seinän osat. Julkisivun rappausta on laskettu olevan yhteensä 820 m2.

20 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää toteuttaa pääsisäänkäynnin puoleiset seinän osat laaditun työselityksen mukaisella tavalla tehtynä Rappaustekniikka Lau rell Oy:n suorittamana, mikäli tarjoushinta hyväksytään. Lautakunta päätti hyväksyä Riihikoti- palvelukeskuksen pääsisäänkäynnin puo leis ten seinien korjaustyöt tehtäväksi työselityksen mukaisella tavalla. Kor jaus työt päätettiin antaa Rappaustekniikka Laurell Oy:lle urak ka tar jouksen mukaisilla hinnoilla, urakkahinta 174,20 euroa / neliö (alv 0%) ja lasku tustyöhinta 40,30 euroa / tunti (alv 0%). Teknltk 87 Aloituskokouksessa sovittiin urakkarajan olevan vanhemman osan ja uudemman tilan (dementiakoti) välikkö. Tämä tuli valmiiksi Tarkastuskatselmuksessa kirjattiin tähän mennessä tul leen seinäosaa valmiiksi 463 m 2, sokkeleita ei ole korjattu. Kus tan nukset ovat tähän mennessä ,60 euroa. Katselmuksessa nousi esiin julkisivun voimakas värikontrasti korjatun ja van han korjaamattoman rappauksen välillä. Korkeata korjattavaa seinän osaa on jäljellä 183,40 m 2, jonka kustannus on euroa ja kor kean seinän rappauskustannukset olisivat kokonaisuudessaan eu roa. Rapattujen seinien kohdalla sokkelijuoksumetrejä on 72,8 metriä. Li säk si etupihan räystään alla on 57 m 2 :n kaistale, jota ei tarvitse uu sia, mutta joka olisi hyvä maalata. Investointiosan talousarviossa on talonrakennuksen perusparannuksiin va rat tu määrärahaa euroa. Määrärahasta on kirjattu olevan jäljellä ,56 euroa. Määrärahaa on laskettu käytettäviksi kouluihin, van hus ten huol lon rakennuksiin, vuokrataloihin, virastotalojen ja päi vä ko ti ra ken nuk sien korjauksiin. Tekninen lautakunta päättää, että Riihikoti - palvelukeskuksen korkean osan rappaukset korjataan kokonaisuudessaan ja sokkelit korjataan ra pattu jen seinien osuudelta. Sivurakennuksien sokkelien korjaus ja terassien kor jaus tehdään ensi vuonna.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot