Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa"

Transkriptio

1 MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 113/ Dnro 233/12/Ml HAKIJA Dir-Air Oy VASTAAJA Biobe Oy ASIA Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa HAKEMUS Vaatimukset Dir-Air Oy (jäljempänä myös Dir-Air) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Biobe Oy:tä (jäljempänä myös Biobe) euron sakon uhalla markkinoimasta Biobe ThennoPlus -tuloilmaikkunaventtiilejä käyttäen menettelyä, jossa 1. väitetään, että Biobe Thermol'Ius 40 -tuloilmaikkunaventtiilin kautta saatava ilmamäärä olisi 20 pascalin paine-erolla kesäasennossa 4,9-5,6 litraa sekunnissa ja talviasennossa 3,8-4,4 litraa sekunnissa; 2. väitetään, että Biobe ThermoPlus 60 -tuloilmaikkunaventtiilin kautta saatava ilmamäärä olisi 20 pascalin paine-erolla kesäasennossa 7,1-7,9 litraa sekunnissa ja talvi asennossa 6,5-7,2 litraa sekunnissa; 3. esitetään Biobe ThennoPlus -tuloilmaikkunaventtiilien ilmamäärien mittaustuloksia ja niiden hajonta-alueita kertomatta, miten mittaukset on tehty ja salaamalla osan itse hankituista mittaustuloksista; sekä 4. väitetään, että ilmamäärämittaukset sisältävät ama lukuisia epävarmuustekijöitä. Lisäksi Dir-Air Oy on vaatinut, että Biobe Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 4.284,71 eurolla ja palkkion osalta eurolla eli yhteensä ,71 eurolla korkoineen. Perusteet Biobe on markkinoinnissaan verkkosivuillaan kertonut, että ikkunarakenteiden eroista johtuen se on testannut ThennoPlusventtiilejään eri valmistajien ikkunarakenteilla. Biobe on julkaissut verkkosivuiilaan taulukon, jossa se on esittänyt kyseisten venttiilien ilmamäärien mittaustuloksia ja mittausten hajonta-alueet. Edelleen

2 2 (14) Biobe on esittänyt, että ilmamäärien mittaustulokset sisältävät aina lukuisia epävarmuustekijöitä tuotemerkistä riippumatta. Dir-Airin teettämät mittaukset ovat osoittaneet, että Bioben ThennoPlusventtiilien ilmamäärät ovat selvästi alhaisemmat kuin mitä Biobe on verkkosivuillaan olevassa taulukossa esittänyt. Dir-Airin tekemät ja teettämät mittaukset on tehty todellisia olosuhteita vastaavalla alipainemenetelmällä 20 pascalin paine-erolla siten kuin tyyppihyväksyntäasetuksessa mainittu standardi edellyttää, eikä näihin mittaustuloksiin sisälly Bioben väittämiä epävarmuuksia. Biobe on myös tietoinen siitä, että venttiilin virtausaukon koolla on suuri vaikutus venttiilin ilmamääriin ja että sen ilmoittamat mittaustulokset eivät ole mahdollisia. Thermol'Ius-venttiilien virtausaukon koko kesäasennossa on 40-venttiilissä 1000 mm' ja 60-venttiilissä 1500 mm". Biobe on kuitenkin väittänyt, että kyseisillä venttiileillä olisi saatu kesäasennossa ilmamäärät 4,9-5,6 l/s ja 7,1-7,9 l/s, vaikka sen RTkortistakin saatavien tietojen perusteella ilmamäärä alenee 20 pascalin paineessa ilmamäärästä 11,8 1Is ilmamäärään 4,0 l/s, kun virtausaukon koko pienenee koosta 7200 mm- kokoon 2400 mm'. VTT on päivätyn Dir-Airin toimeksiannosta tekemänsä testin testausselosteessa VTT -S määrittänyt Biobe Thermol'lus 40 ja 60 -tuloilmaikkunaventtiilien ilmamäärät. Testausselosteesta käy ilmi, että mittaukset on tehty standardin SFS-EN mukaisesti. Testausseloste myös osoittaa, että standardin mukaan mitatut ilmamäärät ovat huomattavasti Bioben verkkosivuillaan ilmoittamia ilmamääriä pienemmät. VTT:n mittamaat ilmamäärät noin 20 pascalin paine-erolla ovat olleet Thermof'Ius 40 -venttiilin osalta kesäasennossa 3,1 1/s ja talvi asennossa 2,4 1Is ja ThermoPlus 60 -venttiilin osalta kesäasennossa 3,8 1/sja talvi asennossa 3,3 1/s. VTT:n testausselosteen tulokset ovat täysin linjassa Dir-Airin asiakirjatodisteina olevien Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n, Pielisen ilmastointi Oy:n ja LGAI Technological Center S.A:n (jäljempänä myös LGAI) mittauspöytäkirjojen tulosten kanssa. Mittauksissa venttiilin läpi kulkeva ilmavirta on määritetty standardin mukaisesti siten, että mitatusta kokonaisilmavirrasta on vähennetty testauskammion ja ikkunan vuotoilmavirta, mutta venttiilin mahdollinen juuri vuoto on kuitenkin ollut mukana saaduissa ilmamäärissä. Testauskammion ja ikkunan vuotoilmavirta on ollut kokoluokkaa 0,1-0,3 l/s. VTT on mitannut Thermof'Ius-venttiilit myös asennusohjeista poiketen siten, että ulkoikkunan ylätiiviste on ollut poistettuna, millä ei ole ollut juurikaan vaikutusta mittaustuloksiin. VTT:n testausselosteen perusteella on siten todettavissa, että Bioben verkkosivuillaan ilmoittamat VTT:n aikaisemmat ja muut hajonta-alueeseen liittyvät mittaustulokset eivät voi millään pitää paikkaansa. Venttiilien kautta saatavan ilmamäärän suuruus on olennainen kriteeri tuloilmaikkunaventtiilejä valittaessa. Jos venttiilistä tuleva ilmamäärä ei

3 3 (14) vastaa siitä annettuja tietoja, ilmanvaihto on väärin mitoitettu, ja tästä aiheutuu sekä terveysriskejä että vahinkoa rakennuksille. Kaikki ikkunat on luokiteltu ilmanpitävyyden osalta eikä ikkunoiden kautta käytännössä tule ilmavuotoja huonetilaan. Koska ikkunat ovat ilmatiiviitä, puitteen ja karmin välejä ei ole ollut tarpeen teipata mittauksissa. Ulkopuitteen ja karmin välissä on niin sanottuja vesireikiä. Bioben verkkosivuillaan esittämät väitteet ja taulukossa esitetyt mittaustulokset hajonta-alueineen ovat totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia. Biobe ei ole taulukon ja sen tuloksien yhteydessä kertonut, missä ja millaisilla menetelmillä mittaukset on tehty. Ikkunarakenteet eivät eroa toisistaan niin paljon, että Bioben taulukossaan esittämä hajonta-alue olisi mahdollinen. Biobe ei ole myöskään kertonut, mitkä ovat ne ikkunarakenteiden erot, jotka mittaustuloksiin vaikuttavat. Koska ikkunoiden nykyiset tiiveysvaatimukset ovat korkeat, ikkunoiden tiiveyteen liittyvät eroavuudet eivät selitä Bioben verkkosivuillaan julkaisemien mittaustulosten hajontaa tai epävarmuutta. Biobe on itse testauttanut ThermoPlus 40 -tuloilmaikkunaventtiilinsä LGAI:llä standardin SFS-EN mukaisesti. Bioben verkkosivuilla esitettyyn taulukko on ei ole kuitenkaan otettu LGAI:n laatiman raportin tuloksia, jotka ovat samansuuntaiset kuin Dir-Airin teettämien tutkimusten tulokset. LGAI:n mittauksiin ei sisälly muuta epävarmuutta kuin se, kuinka paljon ilmaa vuotaa ThermoPlus-venttiilin ja kannin väliin väistämättä jäävästä raosta. Biobe salaa siten luotettavia mittaustuloksia, jotka antavat sen markkinoimille tuloilmaikkunaventtiileille huomattavasti huonommat ja alhaisemmat ilmamääräarvot kuin mitä sen verkkosivuilla julkaistussa taulukossa on ilmoitettu. Törkeäksi salaamisen tekee se, että nämä tulokset poikkeavat täysin Bioben verkkosivuillaan julkaisemasta hajonta-alueesta. Biobe markkinoi tuotteitaan tietoisesti totuudenvastaisilla ja harhaanjohtavilla mittaustuloksilla Ja väittämillä. Biobe pyrkii verkkosivujensa avulla hämärtämään niitä tosiasioita, että sen ThetmoPlus-tuloilmaikkunaventtiilien todellinen ilmamäärä on liian alhainen ja että ilmamäärien luotettava mittaus on mahdollista. Bioben markkinoinnin tavoite ja tulos on ollut se, että markkinoinnin kohderyhmä ei kykene tekemään oikeita vertailuja ja valintoja. Erityisen moitittavaksi asian tekee se, että siinä on kyse ihmisen terveydelle ja myös rakennusten kunnolle merkittävistä valinnoista. Bioben markkinointi on omiaan vaikuttamaan tuloilmaikkunaventtiilien kysyntään ja vahingoittamaan Dir-Airin liiketoimintaa.

4 4 (14) VASTAUS Vaatimukset Biobe Oy on vaatinut, että markki nao ikeus hylkää Dir-Air Oy:n vaatimukset ja velvoittaa Dir-Air Oy:n korvaamaan Biobe Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 1.158,59 eurolla ja palkkion osalta eurolla eli yhteensä ,59 eurolla korkoineen. Perusteet Biobe ei ole tuotteidensa markkinoinnissa tutkimustuloksiin viittaamalla tai muutoin esittänyt tuotteitaan koskevia totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia ilmaisuja tai väitteitä. Kieltovaatimusten kohteena olevat Bioben markkinoinnissaan esittämät ilmaisut sekä verkkosivuilla esitetyt mittaustulokset ovat totuudenmukaisia ja antavat Bioben ThennoPlus-venttiilien ilmamääristä normaaleja käyttöolosuhteita vastaavat arvot. Biobe on myös kertonut verkkosivuillaan asianmukaisesti testien suorittamistavat. Viitattujen tutkimusraporttien suorittamistapa tai niillä saadut tulokset eivät ole virheellisiä. Ilmanvaihdon päätelaitteen mittauksia koskevan eurooppalaisen standardin SFS-EN mukaan mittaukset on suoritettava asentamalla mitattava ilmanvaihdon päätelaite valmistajan ohjeiden mukaisesti testauslaitteistoon. Edellä mainittu standardi tai mikään muukaan ohjeistus ei edellytä, että ilmanvaihdon päätelaitteen virtausominaisuuksien mittauksessa venttiilien ja ikkunankarmien väliset raot tulisi tilkitä. ThermoPlus-venttiilejä käytetään ikkunoihin asennettuna yksinomaan tuloilmaikkunan perusideaa noudattaen. Siten Bioben verkkosivuilla viitattujen tulosten ilmoittamista arvioitaessa on otettava huomioon, että tuloilmaikkunoiden osalta ikkunan ja venttiilin muodostama tuloilmaikkunakokonaisuus muodostaa sen ilmanvaihdon päätelaitteen, jonka kautta kulkevaa ilmamäärää mittauksessa- arvioidaan. Bioben markkinoinnissaan viittaamat testit on suoritettu standardin SFS-EN mukaisesti eli asentamalia testattava laite tuloilmaikkunavalmistajan ohjeiden mukaisesti testauslaitteistoon ja asentamalla venttiili tuloilmaikkunaan Bioben ohjeiden mukaisesti. Se seikka, että Dir-Airin suorittamien mittausten ilmamäärätulokset ovat poikenneet Bioben itsensä mittaamista tuloksista, on johtunut siitä, että Dir-Airin testeissä tuloilmaikkunat ja niihin kiinnitettyjen venttiilien juuret on virheellisesti tiivistetty kokonaan umpeen ennen mittauksia. Dir-Airin viittaamasta LGAI:n testiraportista ilmenee puolestaan selvästi, että kyseinen testi ei ole koskenut tuloilmaikkunakokonaisuutta eli sellaista ikkuna/venttiilikokonaisuutta kuin Bioben verkkosivuillaan viittaamat testit. LGAI:n suorittaman testin tulokset eivät ole siten yhteismitallisia Bioben verkkosivuillaan viittaamien tulosten kanssa.

5 5 (14) Rakojen tilkitsemistä ja niin sanotun reunavuodon eliminointia on pidettävä standardin SFS-EN vastaisena, minkä vuoksi siitä tulisi aina mainita mittaustulosten yhteydessä. Mikäli vuotoja pyrittäisiin eliminoimaan ennen mittauksen suorittamista esimerkiksi teippaamalla, mittaus antaisi todellista käyttötilannetta ajatellen virheellisen ja vahingollisen lopputuloksen, koska eriasteisia ilmavuotoja esiintyy aina sekä ikkunarakenteessa että venttiilin juuressa. Ikkunanvalmistajatkin ohjeistavat jättämään rakoon asennettaviin tiivisteisiin riittävästi tuui etusrakoj a huurtumisen estämiseksi. Biobe on markkinoinnissaan yksiselitteisesti kertonut, miten viitatut ThennoPlus 40 ja 60 -tuloilmaikkunaventtiilejä koskevat testit on suoritettu ja miksi Biobe on halunnut itse testata kyseisiä venttiileitään eri valmistajien ikkunarakenteilla ja mistä mittaustuloksiin sisältyvät epävarmuustekijät johtuvat. Kilpailullisista syistä Biobe ei ole kuitenkaan verkkosivuillaan voinut yksilöidä tietyllä yksittäisellä ikkunamallilla saatuja tuloksia. Bioben verkkosivuilla esitetyt ThermoPlus-venttiilejä koskevat testit on tehty yhtäältä VTT:n ja toisaalta Bioben itsensä toimesta sen omissa tiloissa. Biobe on selkeästi yksilöinyt VTT:n testiä koskevan raportin verkkosivuillaan kohdassa, jossa on todettu, että "VTT:n tutkimusraportin VTT-CR tulokset pätevät ainoastaan vain mitatuille venttiileille ja komponenteille sekä ikkunalle kussakin kokeessa käytetylle koej ärjestel ylle". Verkkosivuilta on käynyt myös selkeästi ilmi, ettei VTT:n eikä Bioben itsensä suorittamissa mittauksissa puitteen ja karmin välejä ole teipattu umpeen, ja että mittaukset ovat siten koskeneet nimenomaan tuloilmaikkunakokonaisuuksien kautta huoneeseen johtuvia ilmamääriä. Bioben verkkosivuilla on edelleen todettu, että julkaistut mittaustulokset ja ilmamääräarvot perustuvat eri valmistajien ikkunarakenteilla suoritettuihin venttiilien testeihin ja että julkaistu hajontataulukko on tehty eri valmistajien standardikokoisilla ikkunarakenteilla, joissa ilman sisääntuloyhteytenä on ollut suora alumiiniseen tai puiseen ulkokanniin jyrsitty kanava ja joiden suojana on ollut verkoton Biobe-ulkosäleikkö. Itse mittaukset on suoritettu samanlaisella koepainepuhaltimelia ja mittauslaipalla kuin mitä Dir-Air on käyttänyt omissa testeissään. Erityisesti tuloilmaikkunakokonaisuuksiin liittyy varsin paljon sekä muuttuvia tekijöitä että niin sanottuja ulkoisia epävarmuustekijöitä, kuten ikkunan mittatarkkuus ja valmistuksessa käytetyt toleranssit. Kyseessä olevan tyyppisiä testejä suorittavat testauslaitokset myös ottavat huomioon ja ilmoittavat mainittujen epävarmuustekijöiden olemassaolon rutiininomaisesti omissa raporteissaan. Myös standardin SFS- EN mukaan mittausjärjestelyihin itsessään liittyy Iähtökohtaisesti tietty epävarmuus.

6 6 (14) TODISTELU Asiakirjatodistelu Dir-Air Oy 1. Tulosteita Bioben verkkosivuilta kohdasta "Thermol'Ius" Otteita VTT:n tiedotteesta 2329 vuodelta 2006 projektissa "Tuloilmaikkunan energiatehokkuus" 3. LGAI Technological Center S.A:n testi raportti Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n mittauspöytäkirja (myös vastaajan asiakirjatodiste 7) 5. Jari Puntin laatima mittauspöytäkirja (myös vastaajan asiakirjatodiste 6) 6. Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n mittauspöytäkirja Tulosteita Bioben verkkosivuilta kohdasta "Ilmanvaihto" Bioben RT-kortti RT X (sivut 1-3) 9. VTT:n testausseloste VTT-S , Tuloste Tiivituote Oy:n verkkosivulta esitteestä "Tiivi Tuloilmaikkuna" 11. Ikkunoiden energialuokituksen säännöt (Puutuoteteollisuus ry:n nimeämä luokitustoimikunta) 12. Neljän ikkunavalmistajan ilmoittamat ikkunoiden luokittelut Biobe Oy 1. LGAI Technological Center S.A:n englanninkielinen testiraportti 12/ Ml, Standardi SFS-EN "Ventilation for buildings. Performance testing of components/products for residential ventilation. Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices" 3. Skaala Ikkunat ja Ovet Oy:n käyttö- asennus- ja hoito-ohjeet sekä takuuehdot 4. Fenestra Oy:n tuotteiden käyttöohjeet 5. Biobe ThermoPlus -tuloilmaikkunaventtiilin asennusohje 6. Jari Puntin laatima mittauspöytäkirja (myös hakijan asiakirjatodiste 5) 7. Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n mittauspöytäkirja (myös hakijan asiakirjatodiste 4) 8. Dir-Airin laatima yhteenveto tilavuusvirtamittausten tuloksista 20 pascalin paine-erolla Henkilötodistelu Dir-Air Oy 1. Tapio Tarpio, toimitusjohtaja, Dir-Air Oy, todistelutarkoituksessa 2. Johannes Usano, diplomi-insinööri, Insinööritoimisto W. Zenner Oy 3. Timo Pursiainen, diplomi-insinööri, Tampereen Patenttitoimisto Oy

7 7 (14) 4. Miika Natunen, rakennusinsinööri, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy 5. Timo Pernu, entinen Fenestra Oy:n projektimyyntijohtaja Biobe Oy 1. Kari Saarinen, järjestelmäasiantuntija, Pihlavan Ikkuna Oy MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU Perustelut Asian arvioinnin lähtökohdat 1. Dir-Airin hakemuksen perustana on Bioben verkkosivuilla ainakin kesäkuussa 2012 toteutettu markkinointi, jossa Biobe on esittänyt tuloilmaikkunaventtiileistään tekemiinsä ilmavirtaustesteihin perustuvia mittaustulosten hajonta-alueita koskien kahden venttiilimallin ilmamääriä sekä sanallisia arvioita muun muassa mittaustulosten vertailtavuuteen vaikuttavista seikoista. 2. Esitetyn selvityksen perusteella tuloilmaikkunaventtiilejä käytetään lähinnä ikkunasaneerausten yhteydessä. Tuloilmaikkunaventtiilien markkinoilla ei ole Bioben ja Dir-Airin lisäksi muita asian arvioinnin kannalta merkityksellisiä toimijoita. Asiassa on riidatonta, että huonetilaan tulevat ilmamäärät, jotka Bioben kysymyksessä olevassa markkinoinnissa on esitetty, kulkeutuvat kokonaisuudessaan ThermoPlus-tuloilmaikkunaventtiilin kautta. 3. Tuloilmaikkunaventtiilien ilmamäärien mittaamiseksi on olemassa useita eri menetelmiä, joiden soveltamisessa on lisäksi erilaisia variaatioita. Markkinaoikeus on aiemmin antamassaan päätöksessä numero 109/2012 todennut, että yksittäisten tuloilmaikkunaventtiilien ominaisuuksiin tai niiden testaamiseen liittyen ei ole olemassa velvoittavia säännöksiä. Tilanne ei ole sittemmin muuttunut. Asian arvioinnin lähtökohta on siten se, että minkään nimenomaisen tutkimuksen toteuttamistavan käyttäminen tuloilmaikkunaventtiilin testauksessa ei ole edellytys sille, että tutkimustuloksia voitaisiin käyttää hyväksi markkinoinnissa. 4. Markkinaoikeudessa on siten kysymys hakemuksessa tarkoitetun Bioben markkinoinnin väitetyn totuudenvastaisuuden tai harhaanjohtavuuden arvioinnista sekä markkinaoikeudellisen kiellon määräämisen edellytyksistä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella.

8 8 (14) Oikeusohjeet 5. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 :n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. 6. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan elinkeinonharjoittajan, joka markkinoinnissaan käyttää tosiasiaväitteeksi luonnehdittavaa ilmaisua, on kyettävä näyttämään toteen väitteensä paikkansapitävyys. Siinä yhteydessä, kun vertailevasta mainonnasta otettiin saannös kuluttajansuojalakiin (2 luvun 4 a, 1072/2000) ja siihen viittaava säännös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin (2 :n 3 momentti, 1073/2000), esitöissä tuotiin esiin (HE 79/2000 vp s. 19), että kuluttaja-asiamiehellä ja markkinaoikeudella on oikeus vaatia elinkeinonharjoittajalta asian selvittämiseksi tarpeellisia tietoja ja että tiedot voidaan velvoittaa antamaan lyhyessäkin ajassa. Edelleen esitöissä todettiin, että vertailevassa mainonnassa voidaankin yleisesti edellyttää, että mainostajalla on jo ennen mainoskampanjan toteuttamista hallussaan selvitykset ja muut tiedot niistä tosiasioina esitettävistä seikoista, joihin vertailussa aiotaan nojautua. Esitöissä lausuttu koskee markkinoinnin totuudellisuuden todentamista yleisemminkin. Selvää on, että näyttö tosiasiaväitteiden paikkansapitävyydestä on esitettävä viimeistään asiaa oikeudessa käsiteltäessä. 7. Markkinointia arvioidaan siitä näkökulmasta, millaisen kokonaisvaikutelman se luo kohdeyleisössään eli tässä tapauksessa asianosaisten yhteisen näkemyksen mukaan lähinnä ikkunanvalmistajissa ja muissa alan yritysasiakkaissa. Bioben tuloilmaikkunaventtiilien ilmamäärämittauksiin perustuva markkinointi (vaatimuskohdat j.~-3) 8. Biobe on verkkosivuillaan ThermoPlus-venttiiliensä markkinoinnin yhteydessä otsikon "Ilmavirta-arvot eri työstötavoilla" alla esittänyt ensin VTT -tutkimuslaitoksella yhdessä nimetyssä tutkimuksessa ylipainemenetelmällä saatuja tutkimustuloksia Biobe ThermoPlus 40- ja Biobe ThermoPlus 60 -venttiilien ilmamääristä. Seuraavaksi puheena olevassa kohdassa on kerrottu VTT:n kysymyksessä olevan tutkimuksen toteuttamistavasta ja tarkemmista koejärjestelyistä. Jäljempänä samalla sivulla on esitetty, että "Biobe on testannut Thermol'lus-venttiilin eri valmistajien ikkunarakenteilla", Biobe on tämän jälkeen esittänyt taulukkomuodossa venttiiliensä mittauksista 20 pascalin paineella mitattuja ilmamääriä. Taulukon mukaan Biobe Thermol'Ius 40 ja Biobe Thermof'Ius 60 -venttiilin ilmamäärät ovat olleet suoritetuissa mittauksissa niillä hajonta-alueilla, joiden mukaisten mittaustulosten

9 9 (14) esittäminen markkinoinnissa on Dir-Airin kieltovaatimusten 1 ja 2 kohteena. 9. Dir-Air on väittänyt, että nämä Bioben ThermoPlus-venttiileistään esittämät ilmamäärien mittaustulokset ovat olleet totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia. Lisäksi Dir-Airin mukaan ikkunarakenteet eivät eroa toisistaan niin paljon, että Bioben taulukossaan esittämät hajonta-alueet olisivat mahdollisia. Dir-Air on vedonnut väitteensä tueksi ennen muuta asiakirjatodisteinaan esittämiinsä viiteen en ilmamäärämittauksia koskevaan testiin. 10. Biobe ThermoPlus 40 -tuloilmaikkunaventtiilin kautta kulkeutuva ilmamäärä on Dir-Airin vetoamien todisteiden mittauksissa ollut enimmillään kesäasennossa 3,4 litraa sekunnissa ja talviasennossa 2,6 litraa sekunnissa. Biobe ThermoPlus 60 -tuloilmaikkunaventtiilin kautta kulkeutuva ilmamäärä on puolestaan Dir-Airin vetoamien todisteiden mittauksissa ollut enimmillään kesäasennossa 4,6 litraa sekunnissa ja talvi asennossa 3,8 litraa sekunnissa. II. Dir-Airin vetoamien todisteiden mittauksissa on mitattu Biobe ThermoPlus -venttiileille samalla 20 pascalin paine-erolla selvästi pienempiä ilmamääriä kuin Bioben markkinoinnissa on esitetty. Bioben markkinoinnissa esitetyt ilmamäärät ovat olleet Biobe ThermoPlus 40 -venttiilin osalta noin prosenttia korkeammat ja Biobe ThermoPlus 60 -venttiilin osalta noin prosenttia korkeammat kuin vastaavat suurimmat Dir-Airin vetoamissa eri mittauksissa saavutetut tulokset. 12. Kuten jo edellä on tuotu esiin, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan markkinoinnissa käytettyjen tosiasiailmaisujen tulee olla totuudellisia ja toteen näytettävissä. Todistustaakka kysymyksessä olevien ilmamääräarvojen oikeellisuudesta on tuotteidensa mittauksiin markkinoinnissaan vetoavalla Biobella. 13. Biobe on kiistänyt Dir-Airin esittämän Biobe ThennoPlus -venttiilien ilmamääriä koskevan markkinoinnin paikkansapitävyyden kyseenalaistamisen yhtäältä sillä perusteella, että Dir-Airin esittämät mittaukset eivät ole vertailukelpoisia Bioben tekemien mittausten kanssa ja toisaalta vedoten siihen, että Biobe on esittänyt ilmamääriä koskevan taulukon ylä- ja alapuolella sen, miten mittaukset on suoritettu. 14. Biobe on puheena olevan ilmamääriä koskevan taulukon alapuolella ilmoittanut, että venttiili on asennettu asennusohjeiden mukaisesti vastaamaan todellista käyttöä ja että mittauksissa ei ole käytetty teippausta venttiilin ja puitteen eikä puitteen ja karmin välillä. Biobe on myös markkinaoikeudessa korostanut näiden seikkojen merkitystä osoituksena oikeasta mittaustavasta viittaamalla normaaleihin käyttöolosuhteisiin ja todelliseen käyttötilanteeseen. Biobe ei kuitenkaan ole verkkosivuillaan kertonut tarkemmin siitä, mitä menetelmää ja toteuttamistapaa käyttäen sen testit on tehty. Myöskään sitä, ovatko testit

10 10 (14) olleet Bioben itsensä vaiko puolueettoman testaajan suorittamia, ei verkko sivuilla ole yksiselitteisesti kerrottu. Kysymyksessä olevassa markkinoinnissa ei ole myöskään viitattu mahdollisuuteen saada Biobelta näistä testeistä pöytäkirjaa toisin kuin Biobe on samoja venttiilejä koskien ilmoittanut VTT:n toteuttaman tutkimuksen mittauspöytäkirjan osalta olevan pyynnöstä mahdollista. 15. Biobe ei ole markkinaoikeudessakaan kertonut verkkosivuillaan esittämäänsä tarkemmin siitä, miten se on mitannut kahden markkinoinnissaan mitatuksi esitetyn tuotteensa eli Biobe ThennoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 -venttiiliensä ilmamäärien hajonta-alueet. Biobe ei ole myöskään henkilötodiste1un keinoin pyrkinyt selvittämään mittaustuloksiaan. 16. Bioben käyttämien mittausmenetelmien luotettavuutta ja sen verkkosivujen mamitussa taulukossa esitettyjen mittaustulosten paikkansapitävyyttä ei ole markkinaoikeudessakaan siten todennettu. Taulukossa esitetyt tarkat luvut mittaustuloksista ovat luonteeltaan ehdottomia väitteitä eli tosiasiaväitteitä siitä, että mittaustulokset ovat ilmoitetuilla vaihteluväleillä. Markkinaoikeus toteaa, että Bioben käsityksellä tekemiensä testien luonteesta ja riittävyydestä ei ole merkitystä sen kannalta, että Bioben on kyettävä osoittamaan markkinoinnissaan esittämiensä ilmamäärien totuudenmukaisuus. 17. Markkinaoikeus katsoo edellä esitetyn perusteella kieltovaatimusten 1 ja 2 osalta, että Biobe ei ole näyttänyt toteen tosiasiaväitteiksi katsottavien tuloilmaikkunaventtiiliensä ilmamääriä koskevien ilmaisujen paikkansapitävyyttä. 18. Dir- Airin kieltovaatimuksessa 3 on kysymys ensinnäkin kieltovaatimuksissa 1 ja 2 kuvattuja yksittäisiä mittaustuloksia yleisemmällä tasolla siitä, että Biobe on esittänyt markkinoinnissaan venttiiliensä "ilrnamäärien mittaustuloksia ja niiden hajonta-alueita kertomatta, miten testit on tehty". Kuten edellä on todettu, kysymyksessä olevan ilmamäärien mittaustuloksia koskevan markkinoinnin totuudenmukaisuuden osoittamiseksi Bioben olisi tullut esittää tekemiensä testien menetelmät ja toteuttamistapa. Sen vuoksi kieltovaatimuksen 3 hyväksymiselle edellä mainitulta osin on samat edellytykset kuin kieltovaatimusten 1ja 2 hyväksymiselle. 19. Lähtökohta on, että elinkeinonharjoittaja saa valita markkinointikeinonsa eikä elinkeinonharjoittajalla ole velvollisuutta julkaista kattavasti kaikkia markkinointinsa kohteeseen liittyviä tutkimustuloksia. Asiassa ei ole käynyt ilmi, että Bioben toiminta olisi verkkosivuillaan julkaistujen mittaustulosten valitsemisen osalta sinänsä ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista. Kieltovaatimus 3 on siten hylättävä siltä osin kuin Dir-Air on vaatinut kieilettäväksi sitä, että Bioben markkinoinnissa esitetään mittaustuloksia salaamalla osan itse hankituista mittaustuloksista.

11 11 (14) 20. Esitetyn selvityksen perusteella tuloilmaikkunaventtiilien kautta kulkeutuvat ilmamäärät ovat merkittävä tekninen seikka, joka keskeisesti vaikuttaa rakennusten ilmanvaihdon suunnitteluun käytettäessä tuloilman lähteenä asianosaisten markkinoimia tuloilmaventtiilejä. Kysymyksessä olevan Bioben markkinoinniukin mukaan ilmavirtamittauksista saatavat arvot palvelevat suunnitteluarvoina. Ottaen lisäksi huomioon alalla vallitsevan kilpailutilanteen on selvää, että Bioben ilmamääriin perustuva markkinointi on ollut omiaan vaikuttamaan tuloilmaikkunaventtiilien kysyntään. 21. Bioben markkinointi on siten ollut kieltovaatimusten 1 ja 2 sekä osittain kieltovaatimuksen 3 osalta sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista ja mainitut Oir-Airin kielto vaatimukset on siten hyväksyttävä päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. Bioben markkinointi-ilmaisu mittausten tulosten sisältämistä epävarmuustekijöistä (vaatimuskohta 4) 22. Biobe on verkkosivuillaan esittänyt edellä käsitellyn venttiiliensä ilmamäärien hajonta-alueita koskevan taulukon alapuolella olevan otsikon "Mittaustulosten vertailtavuus ja toleranssit" alla seuraavaa: "Koska ilmamäärämittauksia tehdään rajallisella määrällä tuotteita, erilailla asennettuina, eri valmistajien ikkunoilla sekä mahdollisesti eri menetelmillä ja eri testaustahojen toimesta, sisältävät mittausten tulokset, tuotemerkistä riippumatta, aina lukuisia epävarmuustekijöitä, " 23. Bioben edellä kuvattu markkinointi luo kohdeyleisössään mielikuvan siitä, että venttiilien ilmamäärämittaukset ovat aina riippumatta niiden suorittajista tuloksiltaan sillä tavoin huomattavan epävarmoja, että niiden tulokset eivät mahdollista eri tuotteiden ilmamäärien vertailemista. Dir- Airin kieltovaatimuksen 4 mukainen ilmaisu "lukuisia epävarmuustekijöitä" tarkoittaa kuitenkin muuta kuin edellä todettua mielikuvaa siitä, että ilmamäärämittausten tulokset ovat aina huomattavan epävarmoja. Asiassa ei ole ilmennyt, etteikö Bioben markkinoinnissaan luettelemat mittaustulosten epävarmuuden syyt sinänsä pitäisi paikkansa. 24. Todettu huomioon ottaen Biobea ei voida kieltää käyttämästä 01r- Airin kiellettäväksi vaatimaa ilmaisua. Dir-Airin kieltovaatimus 4 on siten hylättävä. Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen 25. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 :n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta 1~3 :n vastaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

12 12 (14) 26. Bioben on edellä todettu menetelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti Biobe ThennoPlus -tuloilmaikkunaventtiiliensä markkinoinnissa. Todettu lainvastainen menettely on kiellettävä. Yleensä lainvastaisen menettelyn jatkamista tai uudistamista koskevaa kieltoa on noudatettava heti. Eräissä tapauksissa voi kuitenkin olla aiheellista myöntää elinkeinonharjoittajalle kestoltaan melko lyhyt niin sanottu sopeutumisaika kiellon edellyttämien muutosten tekemiseen. Biobelle määrättävässä kiellossa on kysymys verkkosivuilla tapahtuvan markkinoinnin kieltämisestä. Tällainen kielto voidaan määrätä noudatettavaksi tässä asiassa lukien. 27. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole laissa tarkoitettuja erityisiä syitä olla asettamatta uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Harkittaessa uhkasakon suuruutta on ensisijaisesti otettava huomioon se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomisen. Tähän nähden uhkasakko on asetettava euron määräisenä. Oikeudenkäyntikulut 28. Eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 20 :n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisissa asiorssa markkinaoikeudessa sovelletaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. 29. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 :n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 :n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan, Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. 30. Dir-Air on asian voittanut osapuoli, vaikka sen väliaikaista kieltoa koskevat vaatimukset sekä pääasian osalta osa vaatimuksista on edellä perusteluista ilmenevin tavoin hylätty. Sillä, minkä Dir-Air on hävinnyt, on ollut vain vähäinen merkitys asiassa. Lisäksi Dir-Airin vaatimusten hyväksymättä jääneellä osalla ei ole katsottava olleen suurta vaikutusta

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 16.04.2014 1 (5) Lupatunnus Foxhill Mining Ltd Oy Hatanpään Valtatie 34 B 33100 Tampere Suomi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.3.2014

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049.

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2014 1 (5) Lupatunnus Maria ja Pauli Jokinen Keskustie 20 A 4 17500 Padasjoki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.8.2014 kaivoslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Pelkosenniemi, Salla, Savukoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0045.

Päätös. Varausalueen sijainti: Pelkosenniemi, Salla, Savukoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0045. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2012 1 (5) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.11.2011 kaivoslain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN)

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2014 1 (5) Lupatunnus Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2015 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2014 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.1.2014

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Peltokangas 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0078.

Päätös. Varausalueen sijainti: Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Peltokangas 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0078. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2013 1 (5) Lupatunnus Pauli Ylispangar Aapiskuja 86 62800 Vimpeli VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 25.5.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012 Kuulutus 12.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: AA Sakatti Mining

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.1.2013 1 (5) Lupatunnus Mineral Exploration Network (Suomi) Oy Koskenniskantie 5 82750 Öllölä VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus-

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031.

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2015 1 (5) Lupatunnus Boliden Kylylahti Oy Kaivostie 9 83700 Polvijärvi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2015 kaivoslain

Lisätiedot

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Päätös 1 (4) Stora Enso Publication Papers Oy Ltd Ensontie 1 46900 Inkeroinen Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Asianosainen Vireilletulo Ratkaisu Stora Enso Publication Papers Oy

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Ilmajoki, Isokyrö, Kurikka, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Seinäjoki, Vaasa Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Ilmajoki, Isokyrö, Kurikka, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Seinäjoki, Vaasa Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2013 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 29.8.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 51/04/2 Dnro Psy-2004-y-68 Annettu julkipanon jälkeen 17.8.2004 ASIA HAKIJA. Järvikylän järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nivala

PÄÄTÖS Nro 51/04/2 Dnro Psy-2004-y-68 Annettu julkipanon jälkeen 17.8.2004 ASIA HAKIJA. Järvikylän järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nivala PÄÄTÖS Nro 51/04/2 Dnro Psy-2004-y-68 Annettu julkipanon jälkeen 17.8.2004 ASIA HAKIJA Järvikylän järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus / Kalajokilaakson

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015: Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: FinnAust Mining Finland

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Tuloilmaikkunaventtiilien virtaustekniset ominaisuudet ilman ikkunarakennetta. Työ 2696-2 23.1.2012

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Tuloilmaikkunaventtiilien virtaustekniset ominaisuudet ilman ikkunarakennetta. Työ 2696-2 23.1.2012 2696-2 Mittauspöytäkirja_DirAir JU 27.04.2012 Työ 2696-2 23.1.2012 MITTAUSPÖYTÄKIRJA DirAir Oy: Tuloilmaikkunaventtiilien virtaustekniset ominaisuudet ilman ikkunarakennetta Insinööritoimisto W. Zenner

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki Varauksen nimi: Petäinen 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0183.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki Varauksen nimi: Petäinen 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0183. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 9.9.2013 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 16.11.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio, Rautavaara Varauksen nimi: Nilsiä 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0111.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio, Rautavaara Varauksen nimi: Nilsiä 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0111. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Northern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 16.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 16.11.2015 Lupatunnus Joutsa PL 20 19651 Joutsa KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen on oltava nähtävillä

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Ikkunarakoventtiilien virtaustekniset ominaisuudet. Työ

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Ikkunarakoventtiilien virtaustekniset ominaisuudet. Työ 2696 Mittauspöytäkirja_DirAir JU 27.04.2012 Työ 2696 3.5.2011 MITTAUSPÖYTÄKIRJA DirAir Oy: Ikkunarakoventtiilien virtaustekniset ominaisuudet Insinööritoimisto W. Zenner Oy Vihdintie 11 C 25 00320 HELSINKI

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011079 Coltan Oy Pölsönpolku 6 67700 KOKKOLA VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ- ja elinkeinoministeriöön on saapunut 22.6.2011 kaivoslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot