Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa"

Transkriptio

1 MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 113/ Dnro 233/12/Ml HAKIJA Dir-Air Oy VASTAAJA Biobe Oy ASIA Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa HAKEMUS Vaatimukset Dir-Air Oy (jäljempänä myös Dir-Air) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Biobe Oy:tä (jäljempänä myös Biobe) euron sakon uhalla markkinoimasta Biobe ThennoPlus -tuloilmaikkunaventtiilejä käyttäen menettelyä, jossa 1. väitetään, että Biobe Thermol'Ius 40 -tuloilmaikkunaventtiilin kautta saatava ilmamäärä olisi 20 pascalin paine-erolla kesäasennossa 4,9-5,6 litraa sekunnissa ja talviasennossa 3,8-4,4 litraa sekunnissa; 2. väitetään, että Biobe ThermoPlus 60 -tuloilmaikkunaventtiilin kautta saatava ilmamäärä olisi 20 pascalin paine-erolla kesäasennossa 7,1-7,9 litraa sekunnissa ja talvi asennossa 6,5-7,2 litraa sekunnissa; 3. esitetään Biobe ThennoPlus -tuloilmaikkunaventtiilien ilmamäärien mittaustuloksia ja niiden hajonta-alueita kertomatta, miten mittaukset on tehty ja salaamalla osan itse hankituista mittaustuloksista; sekä 4. väitetään, että ilmamäärämittaukset sisältävät ama lukuisia epävarmuustekijöitä. Lisäksi Dir-Air Oy on vaatinut, että Biobe Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 4.284,71 eurolla ja palkkion osalta eurolla eli yhteensä ,71 eurolla korkoineen. Perusteet Biobe on markkinoinnissaan verkkosivuillaan kertonut, että ikkunarakenteiden eroista johtuen se on testannut ThennoPlusventtiilejään eri valmistajien ikkunarakenteilla. Biobe on julkaissut verkkosivuiilaan taulukon, jossa se on esittänyt kyseisten venttiilien ilmamäärien mittaustuloksia ja mittausten hajonta-alueet. Edelleen

2 2 (14) Biobe on esittänyt, että ilmamäärien mittaustulokset sisältävät aina lukuisia epävarmuustekijöitä tuotemerkistä riippumatta. Dir-Airin teettämät mittaukset ovat osoittaneet, että Bioben ThennoPlusventtiilien ilmamäärät ovat selvästi alhaisemmat kuin mitä Biobe on verkkosivuillaan olevassa taulukossa esittänyt. Dir-Airin tekemät ja teettämät mittaukset on tehty todellisia olosuhteita vastaavalla alipainemenetelmällä 20 pascalin paine-erolla siten kuin tyyppihyväksyntäasetuksessa mainittu standardi edellyttää, eikä näihin mittaustuloksiin sisälly Bioben väittämiä epävarmuuksia. Biobe on myös tietoinen siitä, että venttiilin virtausaukon koolla on suuri vaikutus venttiilin ilmamääriin ja että sen ilmoittamat mittaustulokset eivät ole mahdollisia. Thermol'Ius-venttiilien virtausaukon koko kesäasennossa on 40-venttiilissä 1000 mm' ja 60-venttiilissä 1500 mm". Biobe on kuitenkin väittänyt, että kyseisillä venttiileillä olisi saatu kesäasennossa ilmamäärät 4,9-5,6 l/s ja 7,1-7,9 l/s, vaikka sen RTkortistakin saatavien tietojen perusteella ilmamäärä alenee 20 pascalin paineessa ilmamäärästä 11,8 1Is ilmamäärään 4,0 l/s, kun virtausaukon koko pienenee koosta 7200 mm- kokoon 2400 mm'. VTT on päivätyn Dir-Airin toimeksiannosta tekemänsä testin testausselosteessa VTT -S määrittänyt Biobe Thermol'lus 40 ja 60 -tuloilmaikkunaventtiilien ilmamäärät. Testausselosteesta käy ilmi, että mittaukset on tehty standardin SFS-EN mukaisesti. Testausseloste myös osoittaa, että standardin mukaan mitatut ilmamäärät ovat huomattavasti Bioben verkkosivuillaan ilmoittamia ilmamääriä pienemmät. VTT:n mittamaat ilmamäärät noin 20 pascalin paine-erolla ovat olleet Thermof'Ius 40 -venttiilin osalta kesäasennossa 3,1 1/s ja talvi asennossa 2,4 1Is ja ThermoPlus 60 -venttiilin osalta kesäasennossa 3,8 1/sja talvi asennossa 3,3 1/s. VTT:n testausselosteen tulokset ovat täysin linjassa Dir-Airin asiakirjatodisteina olevien Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n, Pielisen ilmastointi Oy:n ja LGAI Technological Center S.A:n (jäljempänä myös LGAI) mittauspöytäkirjojen tulosten kanssa. Mittauksissa venttiilin läpi kulkeva ilmavirta on määritetty standardin mukaisesti siten, että mitatusta kokonaisilmavirrasta on vähennetty testauskammion ja ikkunan vuotoilmavirta, mutta venttiilin mahdollinen juuri vuoto on kuitenkin ollut mukana saaduissa ilmamäärissä. Testauskammion ja ikkunan vuotoilmavirta on ollut kokoluokkaa 0,1-0,3 l/s. VTT on mitannut Thermof'Ius-venttiilit myös asennusohjeista poiketen siten, että ulkoikkunan ylätiiviste on ollut poistettuna, millä ei ole ollut juurikaan vaikutusta mittaustuloksiin. VTT:n testausselosteen perusteella on siten todettavissa, että Bioben verkkosivuillaan ilmoittamat VTT:n aikaisemmat ja muut hajonta-alueeseen liittyvät mittaustulokset eivät voi millään pitää paikkaansa. Venttiilien kautta saatavan ilmamäärän suuruus on olennainen kriteeri tuloilmaikkunaventtiilejä valittaessa. Jos venttiilistä tuleva ilmamäärä ei

3 3 (14) vastaa siitä annettuja tietoja, ilmanvaihto on väärin mitoitettu, ja tästä aiheutuu sekä terveysriskejä että vahinkoa rakennuksille. Kaikki ikkunat on luokiteltu ilmanpitävyyden osalta eikä ikkunoiden kautta käytännössä tule ilmavuotoja huonetilaan. Koska ikkunat ovat ilmatiiviitä, puitteen ja karmin välejä ei ole ollut tarpeen teipata mittauksissa. Ulkopuitteen ja karmin välissä on niin sanottuja vesireikiä. Bioben verkkosivuillaan esittämät väitteet ja taulukossa esitetyt mittaustulokset hajonta-alueineen ovat totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia. Biobe ei ole taulukon ja sen tuloksien yhteydessä kertonut, missä ja millaisilla menetelmillä mittaukset on tehty. Ikkunarakenteet eivät eroa toisistaan niin paljon, että Bioben taulukossaan esittämä hajonta-alue olisi mahdollinen. Biobe ei ole myöskään kertonut, mitkä ovat ne ikkunarakenteiden erot, jotka mittaustuloksiin vaikuttavat. Koska ikkunoiden nykyiset tiiveysvaatimukset ovat korkeat, ikkunoiden tiiveyteen liittyvät eroavuudet eivät selitä Bioben verkkosivuillaan julkaisemien mittaustulosten hajontaa tai epävarmuutta. Biobe on itse testauttanut ThermoPlus 40 -tuloilmaikkunaventtiilinsä LGAI:llä standardin SFS-EN mukaisesti. Bioben verkkosivuilla esitettyyn taulukko on ei ole kuitenkaan otettu LGAI:n laatiman raportin tuloksia, jotka ovat samansuuntaiset kuin Dir-Airin teettämien tutkimusten tulokset. LGAI:n mittauksiin ei sisälly muuta epävarmuutta kuin se, kuinka paljon ilmaa vuotaa ThermoPlus-venttiilin ja kannin väliin väistämättä jäävästä raosta. Biobe salaa siten luotettavia mittaustuloksia, jotka antavat sen markkinoimille tuloilmaikkunaventtiileille huomattavasti huonommat ja alhaisemmat ilmamääräarvot kuin mitä sen verkkosivuilla julkaistussa taulukossa on ilmoitettu. Törkeäksi salaamisen tekee se, että nämä tulokset poikkeavat täysin Bioben verkkosivuillaan julkaisemasta hajonta-alueesta. Biobe markkinoi tuotteitaan tietoisesti totuudenvastaisilla ja harhaanjohtavilla mittaustuloksilla Ja väittämillä. Biobe pyrkii verkkosivujensa avulla hämärtämään niitä tosiasioita, että sen ThetmoPlus-tuloilmaikkunaventtiilien todellinen ilmamäärä on liian alhainen ja että ilmamäärien luotettava mittaus on mahdollista. Bioben markkinoinnin tavoite ja tulos on ollut se, että markkinoinnin kohderyhmä ei kykene tekemään oikeita vertailuja ja valintoja. Erityisen moitittavaksi asian tekee se, että siinä on kyse ihmisen terveydelle ja myös rakennusten kunnolle merkittävistä valinnoista. Bioben markkinointi on omiaan vaikuttamaan tuloilmaikkunaventtiilien kysyntään ja vahingoittamaan Dir-Airin liiketoimintaa.

4 4 (14) VASTAUS Vaatimukset Biobe Oy on vaatinut, että markki nao ikeus hylkää Dir-Air Oy:n vaatimukset ja velvoittaa Dir-Air Oy:n korvaamaan Biobe Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 1.158,59 eurolla ja palkkion osalta eurolla eli yhteensä ,59 eurolla korkoineen. Perusteet Biobe ei ole tuotteidensa markkinoinnissa tutkimustuloksiin viittaamalla tai muutoin esittänyt tuotteitaan koskevia totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia ilmaisuja tai väitteitä. Kieltovaatimusten kohteena olevat Bioben markkinoinnissaan esittämät ilmaisut sekä verkkosivuilla esitetyt mittaustulokset ovat totuudenmukaisia ja antavat Bioben ThennoPlus-venttiilien ilmamääristä normaaleja käyttöolosuhteita vastaavat arvot. Biobe on myös kertonut verkkosivuillaan asianmukaisesti testien suorittamistavat. Viitattujen tutkimusraporttien suorittamistapa tai niillä saadut tulokset eivät ole virheellisiä. Ilmanvaihdon päätelaitteen mittauksia koskevan eurooppalaisen standardin SFS-EN mukaan mittaukset on suoritettava asentamalla mitattava ilmanvaihdon päätelaite valmistajan ohjeiden mukaisesti testauslaitteistoon. Edellä mainittu standardi tai mikään muukaan ohjeistus ei edellytä, että ilmanvaihdon päätelaitteen virtausominaisuuksien mittauksessa venttiilien ja ikkunankarmien väliset raot tulisi tilkitä. ThermoPlus-venttiilejä käytetään ikkunoihin asennettuna yksinomaan tuloilmaikkunan perusideaa noudattaen. Siten Bioben verkkosivuilla viitattujen tulosten ilmoittamista arvioitaessa on otettava huomioon, että tuloilmaikkunoiden osalta ikkunan ja venttiilin muodostama tuloilmaikkunakokonaisuus muodostaa sen ilmanvaihdon päätelaitteen, jonka kautta kulkevaa ilmamäärää mittauksessa- arvioidaan. Bioben markkinoinnissaan viittaamat testit on suoritettu standardin SFS-EN mukaisesti eli asentamalia testattava laite tuloilmaikkunavalmistajan ohjeiden mukaisesti testauslaitteistoon ja asentamalla venttiili tuloilmaikkunaan Bioben ohjeiden mukaisesti. Se seikka, että Dir-Airin suorittamien mittausten ilmamäärätulokset ovat poikenneet Bioben itsensä mittaamista tuloksista, on johtunut siitä, että Dir-Airin testeissä tuloilmaikkunat ja niihin kiinnitettyjen venttiilien juuret on virheellisesti tiivistetty kokonaan umpeen ennen mittauksia. Dir-Airin viittaamasta LGAI:n testiraportista ilmenee puolestaan selvästi, että kyseinen testi ei ole koskenut tuloilmaikkunakokonaisuutta eli sellaista ikkuna/venttiilikokonaisuutta kuin Bioben verkkosivuillaan viittaamat testit. LGAI:n suorittaman testin tulokset eivät ole siten yhteismitallisia Bioben verkkosivuillaan viittaamien tulosten kanssa.

5 5 (14) Rakojen tilkitsemistä ja niin sanotun reunavuodon eliminointia on pidettävä standardin SFS-EN vastaisena, minkä vuoksi siitä tulisi aina mainita mittaustulosten yhteydessä. Mikäli vuotoja pyrittäisiin eliminoimaan ennen mittauksen suorittamista esimerkiksi teippaamalla, mittaus antaisi todellista käyttötilannetta ajatellen virheellisen ja vahingollisen lopputuloksen, koska eriasteisia ilmavuotoja esiintyy aina sekä ikkunarakenteessa että venttiilin juuressa. Ikkunanvalmistajatkin ohjeistavat jättämään rakoon asennettaviin tiivisteisiin riittävästi tuui etusrakoj a huurtumisen estämiseksi. Biobe on markkinoinnissaan yksiselitteisesti kertonut, miten viitatut ThennoPlus 40 ja 60 -tuloilmaikkunaventtiilejä koskevat testit on suoritettu ja miksi Biobe on halunnut itse testata kyseisiä venttiileitään eri valmistajien ikkunarakenteilla ja mistä mittaustuloksiin sisältyvät epävarmuustekijät johtuvat. Kilpailullisista syistä Biobe ei ole kuitenkaan verkkosivuillaan voinut yksilöidä tietyllä yksittäisellä ikkunamallilla saatuja tuloksia. Bioben verkkosivuilla esitetyt ThermoPlus-venttiilejä koskevat testit on tehty yhtäältä VTT:n ja toisaalta Bioben itsensä toimesta sen omissa tiloissa. Biobe on selkeästi yksilöinyt VTT:n testiä koskevan raportin verkkosivuillaan kohdassa, jossa on todettu, että "VTT:n tutkimusraportin VTT-CR tulokset pätevät ainoastaan vain mitatuille venttiileille ja komponenteille sekä ikkunalle kussakin kokeessa käytetylle koej ärjestel ylle". Verkkosivuilta on käynyt myös selkeästi ilmi, ettei VTT:n eikä Bioben itsensä suorittamissa mittauksissa puitteen ja karmin välejä ole teipattu umpeen, ja että mittaukset ovat siten koskeneet nimenomaan tuloilmaikkunakokonaisuuksien kautta huoneeseen johtuvia ilmamääriä. Bioben verkkosivuilla on edelleen todettu, että julkaistut mittaustulokset ja ilmamääräarvot perustuvat eri valmistajien ikkunarakenteilla suoritettuihin venttiilien testeihin ja että julkaistu hajontataulukko on tehty eri valmistajien standardikokoisilla ikkunarakenteilla, joissa ilman sisääntuloyhteytenä on ollut suora alumiiniseen tai puiseen ulkokanniin jyrsitty kanava ja joiden suojana on ollut verkoton Biobe-ulkosäleikkö. Itse mittaukset on suoritettu samanlaisella koepainepuhaltimelia ja mittauslaipalla kuin mitä Dir-Air on käyttänyt omissa testeissään. Erityisesti tuloilmaikkunakokonaisuuksiin liittyy varsin paljon sekä muuttuvia tekijöitä että niin sanottuja ulkoisia epävarmuustekijöitä, kuten ikkunan mittatarkkuus ja valmistuksessa käytetyt toleranssit. Kyseessä olevan tyyppisiä testejä suorittavat testauslaitokset myös ottavat huomioon ja ilmoittavat mainittujen epävarmuustekijöiden olemassaolon rutiininomaisesti omissa raporteissaan. Myös standardin SFS- EN mukaan mittausjärjestelyihin itsessään liittyy Iähtökohtaisesti tietty epävarmuus.

6 6 (14) TODISTELU Asiakirjatodistelu Dir-Air Oy 1. Tulosteita Bioben verkkosivuilta kohdasta "Thermol'Ius" Otteita VTT:n tiedotteesta 2329 vuodelta 2006 projektissa "Tuloilmaikkunan energiatehokkuus" 3. LGAI Technological Center S.A:n testi raportti Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n mittauspöytäkirja (myös vastaajan asiakirjatodiste 7) 5. Jari Puntin laatima mittauspöytäkirja (myös vastaajan asiakirjatodiste 6) 6. Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n mittauspöytäkirja Tulosteita Bioben verkkosivuilta kohdasta "Ilmanvaihto" Bioben RT-kortti RT X (sivut 1-3) 9. VTT:n testausseloste VTT-S , Tuloste Tiivituote Oy:n verkkosivulta esitteestä "Tiivi Tuloilmaikkuna" 11. Ikkunoiden energialuokituksen säännöt (Puutuoteteollisuus ry:n nimeämä luokitustoimikunta) 12. Neljän ikkunavalmistajan ilmoittamat ikkunoiden luokittelut Biobe Oy 1. LGAI Technological Center S.A:n englanninkielinen testiraportti 12/ Ml, Standardi SFS-EN "Ventilation for buildings. Performance testing of components/products for residential ventilation. Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices" 3. Skaala Ikkunat ja Ovet Oy:n käyttö- asennus- ja hoito-ohjeet sekä takuuehdot 4. Fenestra Oy:n tuotteiden käyttöohjeet 5. Biobe ThermoPlus -tuloilmaikkunaventtiilin asennusohje 6. Jari Puntin laatima mittauspöytäkirja (myös hakijan asiakirjatodiste 5) 7. Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n mittauspöytäkirja (myös hakijan asiakirjatodiste 4) 8. Dir-Airin laatima yhteenveto tilavuusvirtamittausten tuloksista 20 pascalin paine-erolla Henkilötodistelu Dir-Air Oy 1. Tapio Tarpio, toimitusjohtaja, Dir-Air Oy, todistelutarkoituksessa 2. Johannes Usano, diplomi-insinööri, Insinööritoimisto W. Zenner Oy 3. Timo Pursiainen, diplomi-insinööri, Tampereen Patenttitoimisto Oy

7 7 (14) 4. Miika Natunen, rakennusinsinööri, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy 5. Timo Pernu, entinen Fenestra Oy:n projektimyyntijohtaja Biobe Oy 1. Kari Saarinen, järjestelmäasiantuntija, Pihlavan Ikkuna Oy MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU Perustelut Asian arvioinnin lähtökohdat 1. Dir-Airin hakemuksen perustana on Bioben verkkosivuilla ainakin kesäkuussa 2012 toteutettu markkinointi, jossa Biobe on esittänyt tuloilmaikkunaventtiileistään tekemiinsä ilmavirtaustesteihin perustuvia mittaustulosten hajonta-alueita koskien kahden venttiilimallin ilmamääriä sekä sanallisia arvioita muun muassa mittaustulosten vertailtavuuteen vaikuttavista seikoista. 2. Esitetyn selvityksen perusteella tuloilmaikkunaventtiilejä käytetään lähinnä ikkunasaneerausten yhteydessä. Tuloilmaikkunaventtiilien markkinoilla ei ole Bioben ja Dir-Airin lisäksi muita asian arvioinnin kannalta merkityksellisiä toimijoita. Asiassa on riidatonta, että huonetilaan tulevat ilmamäärät, jotka Bioben kysymyksessä olevassa markkinoinnissa on esitetty, kulkeutuvat kokonaisuudessaan ThermoPlus-tuloilmaikkunaventtiilin kautta. 3. Tuloilmaikkunaventtiilien ilmamäärien mittaamiseksi on olemassa useita eri menetelmiä, joiden soveltamisessa on lisäksi erilaisia variaatioita. Markkinaoikeus on aiemmin antamassaan päätöksessä numero 109/2012 todennut, että yksittäisten tuloilmaikkunaventtiilien ominaisuuksiin tai niiden testaamiseen liittyen ei ole olemassa velvoittavia säännöksiä. Tilanne ei ole sittemmin muuttunut. Asian arvioinnin lähtökohta on siten se, että minkään nimenomaisen tutkimuksen toteuttamistavan käyttäminen tuloilmaikkunaventtiilin testauksessa ei ole edellytys sille, että tutkimustuloksia voitaisiin käyttää hyväksi markkinoinnissa. 4. Markkinaoikeudessa on siten kysymys hakemuksessa tarkoitetun Bioben markkinoinnin väitetyn totuudenvastaisuuden tai harhaanjohtavuuden arvioinnista sekä markkinaoikeudellisen kiellon määräämisen edellytyksistä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella.

8 8 (14) Oikeusohjeet 5. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 :n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. 6. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan elinkeinonharjoittajan, joka markkinoinnissaan käyttää tosiasiaväitteeksi luonnehdittavaa ilmaisua, on kyettävä näyttämään toteen väitteensä paikkansapitävyys. Siinä yhteydessä, kun vertailevasta mainonnasta otettiin saannös kuluttajansuojalakiin (2 luvun 4 a, 1072/2000) ja siihen viittaava säännös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin (2 :n 3 momentti, 1073/2000), esitöissä tuotiin esiin (HE 79/2000 vp s. 19), että kuluttaja-asiamiehellä ja markkinaoikeudella on oikeus vaatia elinkeinonharjoittajalta asian selvittämiseksi tarpeellisia tietoja ja että tiedot voidaan velvoittaa antamaan lyhyessäkin ajassa. Edelleen esitöissä todettiin, että vertailevassa mainonnassa voidaankin yleisesti edellyttää, että mainostajalla on jo ennen mainoskampanjan toteuttamista hallussaan selvitykset ja muut tiedot niistä tosiasioina esitettävistä seikoista, joihin vertailussa aiotaan nojautua. Esitöissä lausuttu koskee markkinoinnin totuudellisuuden todentamista yleisemminkin. Selvää on, että näyttö tosiasiaväitteiden paikkansapitävyydestä on esitettävä viimeistään asiaa oikeudessa käsiteltäessä. 7. Markkinointia arvioidaan siitä näkökulmasta, millaisen kokonaisvaikutelman se luo kohdeyleisössään eli tässä tapauksessa asianosaisten yhteisen näkemyksen mukaan lähinnä ikkunanvalmistajissa ja muissa alan yritysasiakkaissa. Bioben tuloilmaikkunaventtiilien ilmamäärämittauksiin perustuva markkinointi (vaatimuskohdat j.~-3) 8. Biobe on verkkosivuillaan ThermoPlus-venttiiliensä markkinoinnin yhteydessä otsikon "Ilmavirta-arvot eri työstötavoilla" alla esittänyt ensin VTT -tutkimuslaitoksella yhdessä nimetyssä tutkimuksessa ylipainemenetelmällä saatuja tutkimustuloksia Biobe ThermoPlus 40- ja Biobe ThermoPlus 60 -venttiilien ilmamääristä. Seuraavaksi puheena olevassa kohdassa on kerrottu VTT:n kysymyksessä olevan tutkimuksen toteuttamistavasta ja tarkemmista koejärjestelyistä. Jäljempänä samalla sivulla on esitetty, että "Biobe on testannut Thermol'lus-venttiilin eri valmistajien ikkunarakenteilla", Biobe on tämän jälkeen esittänyt taulukkomuodossa venttiiliensä mittauksista 20 pascalin paineella mitattuja ilmamääriä. Taulukon mukaan Biobe Thermol'Ius 40 ja Biobe Thermof'Ius 60 -venttiilin ilmamäärät ovat olleet suoritetuissa mittauksissa niillä hajonta-alueilla, joiden mukaisten mittaustulosten

9 9 (14) esittäminen markkinoinnissa on Dir-Airin kieltovaatimusten 1 ja 2 kohteena. 9. Dir-Air on väittänyt, että nämä Bioben ThermoPlus-venttiileistään esittämät ilmamäärien mittaustulokset ovat olleet totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia. Lisäksi Dir-Airin mukaan ikkunarakenteet eivät eroa toisistaan niin paljon, että Bioben taulukossaan esittämät hajonta-alueet olisivat mahdollisia. Dir-Air on vedonnut väitteensä tueksi ennen muuta asiakirjatodisteinaan esittämiinsä viiteen en ilmamäärämittauksia koskevaan testiin. 10. Biobe ThermoPlus 40 -tuloilmaikkunaventtiilin kautta kulkeutuva ilmamäärä on Dir-Airin vetoamien todisteiden mittauksissa ollut enimmillään kesäasennossa 3,4 litraa sekunnissa ja talviasennossa 2,6 litraa sekunnissa. Biobe ThermoPlus 60 -tuloilmaikkunaventtiilin kautta kulkeutuva ilmamäärä on puolestaan Dir-Airin vetoamien todisteiden mittauksissa ollut enimmillään kesäasennossa 4,6 litraa sekunnissa ja talvi asennossa 3,8 litraa sekunnissa. II. Dir-Airin vetoamien todisteiden mittauksissa on mitattu Biobe ThermoPlus -venttiileille samalla 20 pascalin paine-erolla selvästi pienempiä ilmamääriä kuin Bioben markkinoinnissa on esitetty. Bioben markkinoinnissa esitetyt ilmamäärät ovat olleet Biobe ThermoPlus 40 -venttiilin osalta noin prosenttia korkeammat ja Biobe ThermoPlus 60 -venttiilin osalta noin prosenttia korkeammat kuin vastaavat suurimmat Dir-Airin vetoamissa eri mittauksissa saavutetut tulokset. 12. Kuten jo edellä on tuotu esiin, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan markkinoinnissa käytettyjen tosiasiailmaisujen tulee olla totuudellisia ja toteen näytettävissä. Todistustaakka kysymyksessä olevien ilmamääräarvojen oikeellisuudesta on tuotteidensa mittauksiin markkinoinnissaan vetoavalla Biobella. 13. Biobe on kiistänyt Dir-Airin esittämän Biobe ThennoPlus -venttiilien ilmamääriä koskevan markkinoinnin paikkansapitävyyden kyseenalaistamisen yhtäältä sillä perusteella, että Dir-Airin esittämät mittaukset eivät ole vertailukelpoisia Bioben tekemien mittausten kanssa ja toisaalta vedoten siihen, että Biobe on esittänyt ilmamääriä koskevan taulukon ylä- ja alapuolella sen, miten mittaukset on suoritettu. 14. Biobe on puheena olevan ilmamääriä koskevan taulukon alapuolella ilmoittanut, että venttiili on asennettu asennusohjeiden mukaisesti vastaamaan todellista käyttöä ja että mittauksissa ei ole käytetty teippausta venttiilin ja puitteen eikä puitteen ja karmin välillä. Biobe on myös markkinaoikeudessa korostanut näiden seikkojen merkitystä osoituksena oikeasta mittaustavasta viittaamalla normaaleihin käyttöolosuhteisiin ja todelliseen käyttötilanteeseen. Biobe ei kuitenkaan ole verkkosivuillaan kertonut tarkemmin siitä, mitä menetelmää ja toteuttamistapaa käyttäen sen testit on tehty. Myöskään sitä, ovatko testit

10 10 (14) olleet Bioben itsensä vaiko puolueettoman testaajan suorittamia, ei verkko sivuilla ole yksiselitteisesti kerrottu. Kysymyksessä olevassa markkinoinnissa ei ole myöskään viitattu mahdollisuuteen saada Biobelta näistä testeistä pöytäkirjaa toisin kuin Biobe on samoja venttiilejä koskien ilmoittanut VTT:n toteuttaman tutkimuksen mittauspöytäkirjan osalta olevan pyynnöstä mahdollista. 15. Biobe ei ole markkinaoikeudessakaan kertonut verkkosivuillaan esittämäänsä tarkemmin siitä, miten se on mitannut kahden markkinoinnissaan mitatuksi esitetyn tuotteensa eli Biobe ThennoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 -venttiiliensä ilmamäärien hajonta-alueet. Biobe ei ole myöskään henkilötodiste1un keinoin pyrkinyt selvittämään mittaustuloksiaan. 16. Bioben käyttämien mittausmenetelmien luotettavuutta ja sen verkkosivujen mamitussa taulukossa esitettyjen mittaustulosten paikkansapitävyyttä ei ole markkinaoikeudessakaan siten todennettu. Taulukossa esitetyt tarkat luvut mittaustuloksista ovat luonteeltaan ehdottomia väitteitä eli tosiasiaväitteitä siitä, että mittaustulokset ovat ilmoitetuilla vaihteluväleillä. Markkinaoikeus toteaa, että Bioben käsityksellä tekemiensä testien luonteesta ja riittävyydestä ei ole merkitystä sen kannalta, että Bioben on kyettävä osoittamaan markkinoinnissaan esittämiensä ilmamäärien totuudenmukaisuus. 17. Markkinaoikeus katsoo edellä esitetyn perusteella kieltovaatimusten 1 ja 2 osalta, että Biobe ei ole näyttänyt toteen tosiasiaväitteiksi katsottavien tuloilmaikkunaventtiiliensä ilmamääriä koskevien ilmaisujen paikkansapitävyyttä. 18. Dir- Airin kieltovaatimuksessa 3 on kysymys ensinnäkin kieltovaatimuksissa 1 ja 2 kuvattuja yksittäisiä mittaustuloksia yleisemmällä tasolla siitä, että Biobe on esittänyt markkinoinnissaan venttiiliensä "ilrnamäärien mittaustuloksia ja niiden hajonta-alueita kertomatta, miten testit on tehty". Kuten edellä on todettu, kysymyksessä olevan ilmamäärien mittaustuloksia koskevan markkinoinnin totuudenmukaisuuden osoittamiseksi Bioben olisi tullut esittää tekemiensä testien menetelmät ja toteuttamistapa. Sen vuoksi kieltovaatimuksen 3 hyväksymiselle edellä mainitulta osin on samat edellytykset kuin kieltovaatimusten 1ja 2 hyväksymiselle. 19. Lähtökohta on, että elinkeinonharjoittaja saa valita markkinointikeinonsa eikä elinkeinonharjoittajalla ole velvollisuutta julkaista kattavasti kaikkia markkinointinsa kohteeseen liittyviä tutkimustuloksia. Asiassa ei ole käynyt ilmi, että Bioben toiminta olisi verkkosivuillaan julkaistujen mittaustulosten valitsemisen osalta sinänsä ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista. Kieltovaatimus 3 on siten hylättävä siltä osin kuin Dir-Air on vaatinut kieilettäväksi sitä, että Bioben markkinoinnissa esitetään mittaustuloksia salaamalla osan itse hankituista mittaustuloksista.

11 11 (14) 20. Esitetyn selvityksen perusteella tuloilmaikkunaventtiilien kautta kulkeutuvat ilmamäärät ovat merkittävä tekninen seikka, joka keskeisesti vaikuttaa rakennusten ilmanvaihdon suunnitteluun käytettäessä tuloilman lähteenä asianosaisten markkinoimia tuloilmaventtiilejä. Kysymyksessä olevan Bioben markkinoinniukin mukaan ilmavirtamittauksista saatavat arvot palvelevat suunnitteluarvoina. Ottaen lisäksi huomioon alalla vallitsevan kilpailutilanteen on selvää, että Bioben ilmamääriin perustuva markkinointi on ollut omiaan vaikuttamaan tuloilmaikkunaventtiilien kysyntään. 21. Bioben markkinointi on siten ollut kieltovaatimusten 1 ja 2 sekä osittain kieltovaatimuksen 3 osalta sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista ja mainitut Oir-Airin kielto vaatimukset on siten hyväksyttävä päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. Bioben markkinointi-ilmaisu mittausten tulosten sisältämistä epävarmuustekijöistä (vaatimuskohta 4) 22. Biobe on verkkosivuillaan esittänyt edellä käsitellyn venttiiliensä ilmamäärien hajonta-alueita koskevan taulukon alapuolella olevan otsikon "Mittaustulosten vertailtavuus ja toleranssit" alla seuraavaa: "Koska ilmamäärämittauksia tehdään rajallisella määrällä tuotteita, erilailla asennettuina, eri valmistajien ikkunoilla sekä mahdollisesti eri menetelmillä ja eri testaustahojen toimesta, sisältävät mittausten tulokset, tuotemerkistä riippumatta, aina lukuisia epävarmuustekijöitä, " 23. Bioben edellä kuvattu markkinointi luo kohdeyleisössään mielikuvan siitä, että venttiilien ilmamäärämittaukset ovat aina riippumatta niiden suorittajista tuloksiltaan sillä tavoin huomattavan epävarmoja, että niiden tulokset eivät mahdollista eri tuotteiden ilmamäärien vertailemista. Dir- Airin kieltovaatimuksen 4 mukainen ilmaisu "lukuisia epävarmuustekijöitä" tarkoittaa kuitenkin muuta kuin edellä todettua mielikuvaa siitä, että ilmamäärämittausten tulokset ovat aina huomattavan epävarmoja. Asiassa ei ole ilmennyt, etteikö Bioben markkinoinnissaan luettelemat mittaustulosten epävarmuuden syyt sinänsä pitäisi paikkansa. 24. Todettu huomioon ottaen Biobea ei voida kieltää käyttämästä 01r- Airin kiellettäväksi vaatimaa ilmaisua. Dir-Airin kieltovaatimus 4 on siten hylättävä. Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen 25. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 :n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta 1~3 :n vastaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

12 12 (14) 26. Bioben on edellä todettu menetelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti Biobe ThennoPlus -tuloilmaikkunaventtiiliensä markkinoinnissa. Todettu lainvastainen menettely on kiellettävä. Yleensä lainvastaisen menettelyn jatkamista tai uudistamista koskevaa kieltoa on noudatettava heti. Eräissä tapauksissa voi kuitenkin olla aiheellista myöntää elinkeinonharjoittajalle kestoltaan melko lyhyt niin sanottu sopeutumisaika kiellon edellyttämien muutosten tekemiseen. Biobelle määrättävässä kiellossa on kysymys verkkosivuilla tapahtuvan markkinoinnin kieltämisestä. Tällainen kielto voidaan määrätä noudatettavaksi tässä asiassa lukien. 27. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole laissa tarkoitettuja erityisiä syitä olla asettamatta uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Harkittaessa uhkasakon suuruutta on ensisijaisesti otettava huomioon se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomisen. Tähän nähden uhkasakko on asetettava euron määräisenä. Oikeudenkäyntikulut 28. Eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 20 :n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisissa asiorssa markkinaoikeudessa sovelletaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. 29. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 :n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 :n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan, Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. 30. Dir-Air on asian voittanut osapuoli, vaikka sen väliaikaista kieltoa koskevat vaatimukset sekä pääasian osalta osa vaatimuksista on edellä perusteluista ilmenevin tavoin hylätty. Sillä, minkä Dir-Air on hävinnyt, on ollut vain vähäinen merkitys asiassa. Lisäksi Dir-Airin vaatimusten hyväksymättä jääneellä osalla ei ole katsottava olleen suurta vaikutusta

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2015 ML2012:0219 Pelkosenniemen Malminetsintä Oy c/o Prunus Asianajotoimisto Oy Ville Salonen Aleksanterinkatu 29 A 27 33100 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2016 ML2012:0168 FQM FinnEx Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 8.11.2017 1 (5) Lupatunnus Aurion Resources Oy c/o Ab Scandinavian GeoPool Ltd BOX 131 77623 Hedemora, Sweden MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: )

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: ) Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2016 KaivNro:t 9129, 9275, 9202, ML2016:0002, ML2016:0026, ML2016:0033 Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VALTAUKSIEN JA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUSTEN

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2014 1 (5) Lupatunnus Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 3.3.2014 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2017 Lupatunnus HL2014:0039 Rautio Heikki KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 12.9.2017 kullanhuuhdontaluvan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194.

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Kiimingin Sora Oy Rouskutie 1 90650 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 18.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 (5) Lupatunnus Arctex Oy c/o Citco Finland Oy Mannerheimintie 16 A 3 00100 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus-

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0003.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0003. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2012 1 (5) Lupatunnus BR Gold Mining Oy Lahnakankaantie 143 86800 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 25.7.2011 kaivoslain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Salo Varauksen nimi: - Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0049.

Päätös. Varausalueen sijainti: Salo Varauksen nimi: - Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0049. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2012 1 (4) Lupatunnus Terho Kääriäinen VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.11.2011 kaivoslain (621/2011) mukainen varausilmoitus:

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Ranua, Rovaniemi. Varausalueen koko: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2016:0043.

Päätös. Varausalueen sijainti: Ranua, Rovaniemi. Varausalueen koko: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2016:0043. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2016 1 (5) Lupatunnus Gold Fields Arctic Platinum Oy Ahjotie 7 96320 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.6.2016 kaivoslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Kuulutus 1 (1) Hakija: Tertiary Gold Limited (Y-tunnus: ) Siirron saaja: Aurion Resources Oy (Y-tunnus: )

Kuulutus 1 (1) Hakija: Tertiary Gold Limited (Y-tunnus: ) Siirron saaja: Aurion Resources Oy (Y-tunnus: ) Kuulutus 1 (1) Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2017 ML2012:0152 ML2011:0013 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.2.2017 hyväksynyt seuraavia malminetsintälupahakemuksia

Lisätiedot

Kuulutus 1 (1) Valtauksen ja malminetsintälupahakemusten aikaisempi haltija: Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesä (Y-tunnus: )

Kuulutus 1 (1) Valtauksen ja malminetsintälupahakemusten aikaisempi haltija: Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesä (Y-tunnus: ) Kuulutus 1 (1) Annettu julkipanon jälkeen 12.4.2017 9052/1 yms. KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.2.2017 hyväksynyt seuraavia malminetsintälupahakemuksia

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 19.3.2015 1 (5) KaivNro 8835,8889,9058 Akkerman Exploration B.V. Itäkangastie 12 A 7 90500 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus-

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Tuloilmaikkunaventtiilien virtaustekniset ominaisuudet ilman ikkunarakennetta. Työ 2696-2 23.1.2012

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Tuloilmaikkunaventtiilien virtaustekniset ominaisuudet ilman ikkunarakennetta. Työ 2696-2 23.1.2012 2696-2 Mittauspöytäkirja_DirAir JU 27.04.2012 Työ 2696-2 23.1.2012 MITTAUSPÖYTÄKIRJA DirAir Oy: Tuloilmaikkunaventtiilien virtaustekniset ominaisuudet ilman ikkunarakennetta Insinööritoimisto W. Zenner

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus Betonimiehenkuja 2 02150 Espoo Suomi VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus-

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 16.04.2014 1 (5) Lupatunnus Foxhill Mining Ltd Oy Hatanpään Valtatie 34 B 33100 Tampere Suomi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.3.2014

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Ilomantsi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0118.

Päätös. Varausalueen sijainti: Ilomantsi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0118. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2013 1 (5) Lupatunnus Endomines Oy Hatuntie 385 82967 Hattu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 25.7.2012 kaivoslain (621/2011) mukainen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049.

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2014 1 (5) Lupatunnus Maria ja Pauli Jokinen Keskustie 20 A 4 17500 Padasjoki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.8.2014 kaivoslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Ikkunarakoventtiilien virtaustekniset ominaisuudet. Työ

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Ikkunarakoventtiilien virtaustekniset ominaisuudet. Työ 2696 Mittauspöytäkirja_DirAir JU 27.04.2012 Työ 2696 3.5.2011 MITTAUSPÖYTÄKIRJA DirAir Oy: Ikkunarakoventtiilien virtaustekniset ominaisuudet Insinööritoimisto W. Zenner Oy Vihdintie 11 C 25 00320 HELSINKI

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2015 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Tervola. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0005.

Päätös. Varausalueen sijainti: Tervola. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0005. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197.

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2017 1 (4) Antti Kalenius PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Antti Kalenius, Eero Halonen, Jari Landén, Niko Kolkka Siirron jälkeen luvanhaltijat:

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Pelkosenniemi, Salla, Savukoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0045.

Päätös. Varausalueen sijainti: Pelkosenniemi, Salla, Savukoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0045. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2012 1 (5) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.11.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Sodankylä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0070.

Päätös. Varausalueen sijainti: Sodankylä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0070. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2012 1 (5) Lupatunnus Northland Mines Oy Teknotie 14-16 96930 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.5.2012 kaivoslain

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Keitele, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipudas, Pyhäjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0033.

Päätös. Varausalueen sijainti: Keitele, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipudas, Pyhäjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0033. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 28.05.2014 1 (5) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 9.5.2014 kaivoslain

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 3.5.2016 1 (5) Lupatunnus Keliber Oy Toholammintie 496 69600 Kaustinen VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2017 1 (4) Lupatunnus HL2011:0043 Heikki Rantala PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Rantala Heikki Siirron jälkeen luvanhaltija: Hovilainen Tarmo

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0014.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0014. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 1 (5) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN)

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2014 1 (5) Lupatunnus Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101.

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 2.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0005.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0005. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2015 1 (4) Lupatunnus Mawson Oy Lantontie 34 95680 LOHIJÄRVI VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 6.2.2015 ja 13.2.2015 täydennetty

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2014 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.1.2014

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen PÄÄTÖS 1 (5) Satapantti Oy Yrjönkatu 4 28100 PORI Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen Päätös Päätöksen perustelut Rahoitustarkastus peruuttaa panttilainauslaitoksista

Lisätiedot