UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko:"

Transkriptio

1 Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi Arviointiasteikko: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 1 = ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI 2 = ETENEE HITAASTI / EI TOIVOTULLA TAVALLA Arviointi perustuu toimijoiden dokumentaatioon (erityisesti toteuttamissuunnitelmat ja niiden seuranta) sekä ohjelmille asetetuille yleisille indikaattoreille UUSIMAA ELINKEINOJEN KE- HITTÄMINEN 1. Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan innovaatiostrategioiden toimenpiteet on toteutettu maakuntaohjelmakaudella tavoitteiden mukaisesti Tavoitteen täsmennys (MO - Toimintalinja) TL 1: Edistetään uusien innovaatioiden syntymistä ja kaupallistumista liiketoiminnan ja yrittäjyyden kasvun varmistamiseksi Uudellamaalla Tavoitteet (painopistealueittain) Toimenpidekokonaisuudet ja kärkihankkeet Pääkaupunkiseudun innovaatiostrategian (2005) toimenpiteiden toteutus ohjelmakaudella. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan innovaatiostrategian (2006) toimenpiteiden toteutus ohjelmakaudella. Arvio toteutuneesta kehityksestä tavoitteittain [perustuen erityisesti toteuttamissuunnitelmiin ja niiden seurantaan] TL 1: ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI Keskeisiä toimenpiteitä elinkeinojen kehittämiseksi ovat olleet kilpailukyvyn varmistaminen Uudenmaan eri alueilla seuduittaisilla elinkeino- ja kilpailukykystrategioilla, Uudenmaan innovaatiostrategioiden sekä osaamiskeskusohjelman toteutus sekä Helsingin metropolialueen kilpailukykystrategian toimeenpano. Uudenmaan innovaatiostrategioiden ja osaamiskeskusohjelman hankkeet ovat luoneet edellytyksiä maakunnan kilpailukyvyn kasvulle.

2 2. Uusimaa on seuraavissa huippuosaamisen avainklusterissa merkittävä kansainvälinen osaaja ja liiketoiminnan edistäjä: bioteknologia, mikroja nanoteknologiaosaaminen, hyvinvointi- ja ympäristöteknologia, tietointensiiviset liikeelämän palvelut, digitaaliset palvelut, asuminen, matkailu, nosto- ja siirtoosaaminen sekä elintarviketeollisuus. 3. Kullakin Uudenmaan seudulla on oma erityisvahvuuksiin perustuva osaamiskeskittymä 4. Uudenmaan klusterit ovat verkottuneet valtakunnallisten ja kansainvälisten toimintaympäristöjen ja toimijoiden sekä osaamiskeskus- ja teknologiaohjelmien kanssa yritysten liiketoiminnalle hyötyjä tuottavaan yhteistyöhön. TL 2: Vahvistetaan Uudenmaan avainklustereiden kasvua ja klustereiden välistä yhteistyötä Huippuosaamisen avainklusteritoiminnan edistäminen valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman kautta. Uusimaa on mukana seuraavissa klustereissa: ohjelmistoliiketoiminta, asuminen, digitaaliset sisällöt, hyvinvointi, ympäristöteknologia, bioala, nano- ja mikrosysteemit, elintarvike, matkailu ja nostaminen ja siirtäminen. Alueellista kehitysohjelmaa toteutetaan tietointensiivisten palvelujen alalla Alueellisten ja seudullisten kärkialojen kehittämisohjelmien / kärkihankkeiden valmistelu ja näistä osalle seudullisten osaamiskeskittymien luominen sekä verkottaminen alueellisiin ja valtakunnallisiin osaamisverkostoihin. TL 1: ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI Aluekeskus- ja kaupunkiohjelmarahoituksella on tuettu innovatiivisten toimintaympäristöjen syntymistä Uudenmaan seuduilla. Uusimaa on mukana valtakunnallisessa osaamiskeskus-ohjelmassa Uudenmaan osaamis-keskukset ovat Asuminen, Digibusiness, Elintarvikekehitys, HealthBio, Hyvinvointi, Jokapaikan tietotekniikka, Matkailuja elämystuotanto, Nanoteknologia sekä Ympäristöteknologia. Uusimaa vastaa asumisen ja digitaalisten sisältöjen valtakunnallisesta koordinoinnista. Culminatum Oy Ltd koordinoi osaamiskeskusohjelmaa Uudellamaalla. Lisäksi Culminatum Oy Ltd kehittää osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden (KIBS) osaamisklusteria. Techvilla Oy toteuttaa Älykkäät koneet - osaamiskeskustoimintaa Hyvinkään ja Riihimäen seudulla osana valtakunnallista klusteria. Seutujen omia kehittämishankkeita on toteutettu aluekeskus- ja kaupunkiohjelmien sekä toteutetaan jatkossa KOKO-ohjelmien kautta. Osaavan työvoiman saatavuutta ja seudullista kilpailukykyä parantavia hankkeita sekä klusteripohjaisia kehittämishankkeita on

3 rahoitettu myös ESRrahoituksella. 5. Uudellamaalla toimii hyvin koordinoitu ja asiantunteva yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävä seudullisten yrityspalvelujen verkosto, joka tarjoaa eri elinkaaren vaiheissa oleville yrityksille laadultaan korkeatasoisia, erikoistuneita ja helposti saavutettavia palveluja. TL 3: Vahvistetaan pkyritysten osaamista, kasvua ja kansainvälistymistä seudullisen yrityspalveluverkoston avulla. Seudullisten yrityspalveluiden verkostoituneena kokonaisuutena siten, että laadukkaita palveluja on saatavissa mahdollisimman helposti seuduittain ja yrityksen elinkaaren mukaisesti Hautomotoiminnan ja vakiinnuttaminen osaksi pysyviä palveluja Kansainvälisten toimintaympäristöjen luominen ja siihen liittyvien erityispalveluiden TL 3: 2 = ETENEE HI- TAASTI / EI TOIVOTULLA TAVALLA Yritysten kehittämispalveluita on parannettu perustamalla uusia yrityspalveluyksiköitä mm. Helsinkiin ja Espooseen sekä kehittämällä nykyisten toimintaa ja yhteistyötä. Yrityspalveluiden saatavuutta ja sisältöä on parannettu mm. valtakunnallisessa YritysSuomi -palveluhankkeessa. Hautomotoimintaa on jatkettu ja kehitetty ESR -rahoituksella. Hautomotoiminnan vakiinnuttaminen ja ovat edelleen yksi keskeisimpiä suunnitelmakauden jälkeisiä edunvalvonnallisia tavoitteita. 6. Uusimaa on Itämeren piirissä tunnettu liiketoiminnan ja osaamisen keskus, joka houkuttelee yrityksiä, osaajia ja investointeja alueelle. Uusimaa on mukana keskeisissä Itämeren liiketoimintaan ja logistiikkaan liittyvissä hankkeissa ja yhteistyössä aktiivisena ja näkyvänä operoijana. Ohjelmakaudella syntyy 4 5 merkittävää ympäristöliiketoimin- TL 4. Edistetään Helsingin seudun kilpailuasemaa Itämeren piirissä liiketoiminnan, osaamisen ja logistiikan keskuksena Innovaatio-, teknologia- ja yritysyhteistyöprojektit lähialueilla (Baltia, Venäjä) yritysten, teknologiakeskusten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä, erityisalana ympäristöliiketoiminta Uudenmaan logistisen kilpailuaseman vahvistaminen Itämeren piirissä o Euroopan puoleisen sillanpääaseman Aasiaan o Uudenmaan kansain- Yritysten kansainvälistymisessä kohdealueina ovat olleet Itämeri-alueen lisäksi Venäjä (Pietari ja Moskova) sekä Kiina. Muita keskeisiä kohdealueita ovat EU, USA:n Piilaakso ja uusina kansainvälisinä yritystoiminnan yhteistyöalueina mm.

4 taan tai yritysten yhteistyön edistämiseen tähtäävää hanketta. Teknologiayhteistyötä käynnistetään pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. välisten kauppasatamien, liikenneväylien ja logististen yritysalueiden kilpailukyvyn edistäminen o Logististen järjestelmien ja palvelujen kilpailukyvyn parantaminen Israel, Korea ja Intia. Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on suunnitelmissa osallistua Shanghain maailmannäyttelyyn LivingLabien esittelyllä. Kansainvälinen markkinointi osaajien, investointien ja yritysten houkuttelemiseksi alueelle. Pääkaupunkiseudun Markkinointi Oy markkinoi Helsingin seutua korkeatasoisen tutkimus-, tiede- ja yritysosaamisen, toimivan ja modernin infrastruktuurin, turvallisen ja viihtyisän asumisen sekä osaavan työvoiman metropolina. Helsingin seudun kansainvälistä markkinointia yrityksille hoitaa Greater Helsinki Promotion. Helsinki-keskus Pietarissa vahvistaa Helsingin seudun kilpailuasemaa. ASUMISEN KEHITTÄ- MINEN 1. Tavoitteena on, että koko maakunnan alueella on riittävästi kohtuuhintaista ja monipuolista asuntotarjontaa Tavoitteen täsmennys (MO - Toimintalinja) TL 1: Monipuolisen, kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisääminen yhdyskuntarakennetta eheyttävällä tavalla Tavoitteet (painopistealueittain) Toimenpidekokonaisuudet ja kärkihankkeet Maankäyttöä, asumista, liikennettä ja työpaikkojen sijoittumista koskevan suunnitelman, Uudenmaan kehityskuvan laatiminen koko Uudellemaalle. Asuntotuotannon toteuttamismahdollisuuksia maakunnan eri alueilla kartoitetaan yhteistyössä kuntien ja kuntien yhteistyöryhmien kanssa hyödyntäen tehtyjä tai tekeillä olevia ohjelmia, suunnitelmia ja selvityksiä. Keskeisiä kysymyksiä Arvio toteutuneesta kehityksestä tavoitteittain [perustuen erityisesti toteuttamissuunnitelmiin ja niiden seurantaan] TL 1: 2 = ETENEE HI- TAASTI / EI TOIVOTULLA TAVALLA Uudellamaalla asuntotuotannon määrä ei yllä lähelle tavoitteita. Merkittävintä asuntotuotannon lisäys on ollut Helsingissä ja Järvenpäässä. Alueiden väliset erot ovat kasvaneet. Pääkaupunkiseudun asuntojen neliöhintojen ero muuhun maanhan verrattuna on entisestään kasvanut. Asuntoalueiden uudista-

5 ovat tonttitarjonta; kaavoitustilanne ja kunnallistekninen valmius sekä palvelujen järjestämismahdollisuus Selvitys asuntotuotantotavoitteiden kaavoituksellisista ja maapoliittisista toteutusmahdollisuuksista koko maakunnan alueella. (TARKE-selvitys). Kaavoitusohjelmien tulee pitää sisällään mahdollisuudet asuntotuotantotavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteena on yhtenäistää maapolitiikkaa kuntien välillä. Asumisen osaamisklusteri. Kehittämishankeen tavoitteena on parantaa, tehostaa ja monipuolistaa asuntoalaa erityisesti yritystoiminnan näkökulmasta, hakea rajapintaa ja uusia näkökulmia asumista tukevista osaamisalueista (mm. hyvinvointi- ja terveysala), lisätä alan innovatiivista kehitystoimintaa ja korkeakouluyhteyksiä sekä tukea asumisalan yritysten ja muiden toimijoiden kansainvälistymistä. Tämä Hyvä Asuminen 2010-kehitysohjelmaa toteuttava hanke kokoaa yhteen asuntosektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan, alan yritystoiminnan ja kaupunkien yhteistyön Helsingin seudulla. misen ja alueellisen kehittämisen suurena haasteena on asuinalueiden haitallisen erilaistumisen kehitys. Positiivista on ollut valtion aktivoituminen asuntopolitiikassa. Valtioneuvosto hyväksyi keväällä 2008 asuntopoliittisen toimenpideohjelman, valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan välisen aiesopimuksen sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman. Uudenmaan lähivuosinen haaste on asuntotuotannon tason nostaminen ja vuokra-asuntojen määrän lisääminen. Helsingin seudun aiesopimuksen toteuttaminen edellyttävät kuntien kaavoitettavan raakamaan hankinnan helpottamista sekä uusia voimavaroja infrastruktuurin ja palveluiden rahoittamiseen

6 Ekotehokas asuminen / asuntoalue - kärkihanke. Kartta mm. valtion ja valtion yhtiöiden omistamista asuntorakentamiseen soveltuvista maista. Uudenmaan liitto kokoaa kuntien toimittamien tietojen pohjalta kartan valtion omistamista asuntotuotantokäyttöön soveltuvista maa-alueista jaoteltuna sekä raakamaaalueisiin että suoraan ja kaavamuutosten kautta asuntokäyttöön otettaviin tonttialueisiin. Kartta-aineistoon voidaan liittää myös mm. kuntien naapurikunnissa omistamia sekä seurakuntien ja rakennusliikkeiden hallussa olevia potentiaalisia asuntorakentamisalueita. Infra-avustusten suhteuttaminen asuntotarpeeseen ja suuntaaminen vuokraasuntotuotannon ja muun kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseen ja niiden rinnalle palveluiden järjestämiseen kohdennettujen avustusten käyttöönottaminen 2. Nykyisten asuntojen ja asuntoalueiden ylläpitoa ja kehittämistä edistetään niin, että erityisesti väestön ikääntymisestä johtuvat asumisen tukipalvelutarpeet ja esteet- TL 2: Olemassa olevan asuntokannan ja asuinympäristön ylläpito ja Asuntoalueiden uudistaminen Luodaan Helsingin seudun kunnille avustusjärjestelmä torjumaan sosiaalisen eriarvoisuuden syvenemistä asuntoalueilla. Asuntoalueiden uudis- TL 2: O = EI SELKEÄÄ KRI- TEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT Yksittäisissä korjausrakentamisen kehittämishankkeissa ovat painottuneet elinkaa-

7 tömyyden vaatimukset otetaan huomioon. tamiseen / alueelliseen kehittämiseen valtion budjetissa varattuja määrärahojen kasvattaminen ja avustusten osuuden kokonaiskustannuksista nostaminen 50 prosenttiin. Kuntien omistajapolitiikkamallien. Selvitetään, toimenpiteet, joilla voidaan taata riittävän suuri ja hyvälaatuinen vuokra-asuntokanta ja turvata niiden asukkaiden hyvinvointi. Pilottikuntien kanssa kehitetään omistajapolitiikkamalleja, joita kunnat voivat ottaa laajemmin käyttöön. Sisältöön kuuluu mm. peruskorjaaminen, jyvitykset, vuokrientasaus, asuntojen haku ja jakelu. riasumisen edellyttämät esteettömyys ja asuntojen muuntamismahdollisuudet sekä energiatehokkuuden parantaminen. Perusparannuksen tukemisen ja uusien rahoitusmahdollisuuksien. Uudellamaalla tulee lisätä suoraa tukea asuntojen korjaamiseen, jotta korjauksia saadaan riittävästi käyntiin ja asukkailla on vielä korjausten jälkeen mahdollisuus asua asunnoissaan. Vanhojen kerrostalojen hissien rakentamista tulee tukea entistä laajemmin. Lisäksi tulee edistää täydennysrakentamista asuinalueiden kehittämiseksi ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi. Huomiota tulee kiinnittää 40- ja 50-

8 lukujen omakotitalojen korjausrakentamiseen, jotta vanhojen omakotialueiden rakennusten kunto saadaan säilytettyä muuttamatta alueiden ilmettä ja luonnetta. 3. Korjausrakentamisessa ja asuntotuotannossa sekä niiden rahoittamisessa otetaan huomioon erilaisten väestöryhmien asumistarpeet ja mahdollisuudet niiden toteuttamiseen. 4. Asuntotarpeita ja kuntien tavoitteita maakunnan alueella yhteen sovitetaan. TL 3: Erilaisten väestöryhmien huomioon ottaminen asuntotuotannossa ja rahoitusmuotojen kehittämisessä Asumisen osaamisklusterissa erityiskohteena on kohtuuhintaisten laadukkaiden asuntojen. Kohtuuhintaisia asuntoja ja niiden rahoitusmuotoja pitää kehittää siten, että ne entistä paremmin vastaavat eri elämäntilanteissa olevien ihmisten monipuolisia ajan mukaan muuttuvia tarpeita. Ikääntyminen lisää esteettömyyden ja turvallisuuden tarpeita. Eri asukasryhmien keinoja osallistua suunnitteluun ja tarpeiden kartoittamiseen kehitetään. Selvitetään mahdollisuuksia edistää erityisryhmille suunnattuja asumis- ja muiden palvelujen tuottamista. Kuntarajat eivät saa olla palveluiden järkevän toteuttamisen esteenä. Jokaisella kunnalla on omat asumispalveluita tarvitsevat erityisryhmänsä, joista niiden on vastattava. Palvelut on syytä järjestää yhteistyössä jo senkin vuoksi, että eräät erityisryhmät ovat niin pieniä, että niiden tuki- ja palveluasuminen on järkevä keskittää. TL 3: O = EI SELKEÄÄ KRI- TEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT Asumisen osaamiskeskuksen puitteissa on kehitetty yhdessä kuntien, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa uusia toteuttamismalleja synnyttää tarpeita vastaavaa asumista alueelle. Ekotehokas asuminen / asuntoalue - kärkihankkeella pilotoidaan ympäristöystävällisiä pientaloasumisratkaisuja. Uudenmaan nopeasti ikääntyvälle väestölle ei ole voitu määrärahojen puutteessa käynnistää riittävästi tarpeellisten palvelutalojen rakentamista.

9 Asunnottomuus on edelleen merkittävä ongelma, joka koskee pääkaupunkiseudun lisäksi koko Uuttamaata. Maakunnallinen esteettömän elinympäristön hanke. Tuodaan edunvalvonnassa esille asumistuen erityinen tarve Uudellamaalla ja asumistuen ehtoihin vaikuttavat muusta maasta poikkeavat olosuhteet. OSAAMISEN KEHIT- TÄMINEN 1. Tavoitteena on, että ohjelmakauden lopussa eli vuoteen 2010 mennessä on saatu aikaan pysyvä vuorovaikutus vähintään yhden tuotannollisen toimialan ja yhden palvelualan osaamisketjun toimijoiden eli ammatillisen peruskoulutuksen, korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän välille. Esille nousseita kehittämistarpeita on ryhdytty toteuttamaan sekä koulutuksessa että tutkimustoimin- Tavoitteen täsmennys (MO - Toimintalinja) TL 1: Vahvat osaamisketjut Tavoitteet (painopistealueittain) Toimenpidekokonaisuudet ja kärkihankkeet Maakunnallisen osaamisketjun rakentaminen yhdelle palvelu- ja yhdelle tuotannolliselle toimialalle Arvio toteutuneesta kehityksestä tavoitteittain [perustuen erityisesti toteuttamissuunnitelmiin ja niiden seurantaan] TL 1: O = EI SELKEÄÄ KRI- TEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT Osaamisketjujen rakentaminen on käynnissä.

10 nassa. 2. Ammatillinen peruskoulutus on lisännyt suosiotaan uusmaalaisten nuorten keskuudessa ja siihen on tarjottava riittävästi aloituspaikkoja. Myös ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen kokonaismäärän on vastattava niiden kysyntää ja koulutuksen jälkeisen työllistymisen tulee olla vaivatonta. Työikäiselle väestölle - erityisesti työssä olevalle työvoimalle - on tarjottava riittävästi perusja täydennyskoulutuspaikkoja ammattitaidon kehittämiseen. 3. Oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen kiintiöitä on lisätty. Ne on kohdennettava entistä selkeämmin Paheneville työvoimapula-alueille, ennen kaikkea Uudellemaalle. Ikääntyvän työvoiman osaamista tulee hyödyntää laajasti mentorointi-, työhönopastus- sekä näyttöjen Työpaikkaohjaajatoiminnassa. TL 2: Turvataan osaavan työvoiman saatavuus Pilottihanke ikääntyvän työvoiman osaamisen hyödyntämisestä tutoreina, mentoreina ja työhön opastajina. Työvoimakapeikot toisen asteen ammatillisen koulutuksen suosion lisäämishanke. Aiemmista hankkeista saatuja hyviä kokemuksia hyödyntävä hanke, joka on suunnattu niille koulutusaloille, joihin ei haeta opiskelemaan työelämän tarpeita vastaavasti. Oppisopimustoiminnan kaltainen pilotointihanke korkeaasteella. TL 2: 1 = ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI Ammatillisen peruskoulutuksen suosio on kääntynyt selkeään kasvuun ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty. Oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen kiintiöiden suurentamista Uudenmaan liitto on pitänyt esillä alueen edunvalvonnassa, ja se toteutuu nyt opetusministeriön kehittämissuunnitelman kautta. Pääkaupunkiseudulla kehittämishankkeet kohdistuvat koulutuspalvelujen tarjoamiseen yli kuntarajojen, maahanmuuttajien koulutuspalvelujen järjestämiseen sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyön tiivistämiseen. Keski-Uudellamaalla on käynnissä oppilaitosrakenteen ja ratkaisujen etsiminen vuotiaiden maahanmuuttajanuorten koulutuksen järjestämiseen. Myös Hyvinkään Riihimäen seudulla kehitetään oppilaitosrakennetta tavoitteena turvata alueen koulutuspalvelut ja lisätä ammattikorkeakoulutuk-

11 sen ja aikuiskoulutuksen aluevaikuttavuutta. Län- si- Uudellamaalla etsitään ratkaisuja toisen asteen koulutuksen järjestämiseen kaksikielisellä alueella sekä maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien koulutukseen. 4. Koulutuksen keskeyttäminen on kääntynyt laskuun, kun on kehitetty Uudenmaan oppilaitosten yhteinen verkosto opintoohjauksen tehostamiseksi sekä koululaisten ja opiskelijoiden syrjäytymis- ongelmien hoitamiseksi. TL 3: Varmistetaan opintojen loppuun suorittaminen Oppilaitosten ja yhteisen verkostomaisen tukijärjestelmän rakentaminen koululaisten ja opiskelijoiden oppimisja syrjäytymisongelmien ehkäisemiseksi. Järjestelmä kytketään tiiviisti täydentämään opinto-ohjausta, jota tehostetaan. Hanke sisältää myös työpajatoiminnan kehittämisen sekä lisäopetuksen kehittämisen peruskoulun päättäneille. Hankkeiden rahoittamisessa hyödynnetään erityisesti Etelä-Suomen ESR-ohjelmaa TL 3: 2 = ETENEE HITAAS- TI / EI TOIVOTULLA TA- VALLA Opintonsa keskeyttäneiden määrä ei ole kääntynyt laskuun. Siihen liittyen on uutena haasteena nousemassa koululaisten ja opiskelijoiden nopeasti kasvanut neuropsykologisen tuen tarve. 5. Työvoimatarpeen turvaamiseksi ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille on kehitetty uusia menetelmiä harjoittelupaikkojen saamiseksi ja heille tarjolla olevaan suomen / ruotsin kielen koulutukseen on saatu aikaan jatkumo. Tarjolla on myös korkea-asteen koulutukseen valmentavaa kielikoulutusta sekä näyttöihin perustuva osaamisen todenta- TL 4: Ulkomaalaistaustaiset asukkaat osaksi Uudenmaan työvoimaa Työsisäoppimispaikkoja maahanmuuttajille - eriasteisten oppilaitosten ja työelämän yhteishanke. Sisältää mm. tukipalvelujen järjestämistä ja asenteisiin vaikuttamista. Tavoitteena alentaa kynnystä ulkomaalaistaustaisen henkilön työharjoitteluun ottamiselle. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien osaamisen todentamiseen tar- TL 4: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT Ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelupaikkojen lisäämiseksi on käynnistynyt korkeakoulujen yhteinen hanke.

12 misjärjestelmä korkea-asteen koulutukseen. koitetut näyttökokeet Jatkumo ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kielikoulutukselle. Hankkeessa selvitetään opiskelijoille Uudellamaalla tarjolla oleva eritasoinen kielikoulutus ja kehitetään sen pohjalta järjestelmä, jolla saadaan sille jatkumo. HYVINVOINNIN KE- HITTÄMINEN Tavoitteen täsmennys (MO - Toimintalinja) Tavoitteet (painopistealueittain) Toimenpidekokonaisuudet ja kärkihankkeet Arvio toteutuneesta kehityksestä tavoitteittain [perustuen erityisesti toteuttamissuunnitelmiin ja niiden seurantaan] TL 1: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 1. Yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sosiaalisen pääoman kartuttaminen. TL 1: Yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen Verkostoyhteistyön ja pysyvien yhteistyörakenteiden luominen julkisen sektorin ja järjestöjen välillä Yhteisvastuullisen maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspolitiikan juurruttaminen pysyväksi toiminnaksi Maakuntaohjelmassa esitetyt hyvinvoinnin kehittämisen toimintalinjat ja niiden puitteissa asetetut tavoitteet ovat täsmentyneet Uudenmaan hyvinvointistrategiatyön yhteydessä. Keskeistä on hyvinvointinäkökulman merkityksen huomioon ottaminen eri elämän aloilla, hyvinvointipalveluiden saatavuus, henkilökunnan ammattitaito, hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen sekä hyvinvointierojen kaventaminen.

13 Uudenmaan liitto on kartoittanut Uudellamaalla jo toteutetut ja käynnissä olevat hankkeet, jotka koskevat lasten ja nuorten hyvinvointia. Kuntien eri hallintokunnat ovat tiivistäneet yhteistyötä ja sektorirajat ylittävää hyvinvointipolitiikkaa on toteutettu käytännössä. Maakunnan kehittämisrahoituksella on rahoitettu yhdeksää hankekokonaisuutta. 2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen. TL 2: Painopisteen asettaminen ennaltaehkäisevään työhön Perhe hyvinvoinnin kulmakivenä Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Ikäihmisten omaehtoinen selviäminen Hyvinvoinnin painopisteessä rahoitetuilla hankkeilla (MAKERA) on kehitetty kuntarajat ylittäviä palveluita sekä lasten ja nuorten hyvinvointihankkeiden toteuttamista. Hankkeiden valinta perustuu toteuttamissuunnitelmaan ja Uudenmaan hyvinvointistrategiaan. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle vuotiaiden lasten ja nuorten osuus on lisääntynyt kymmenen vuoden ajan. Lasten ja nuorten pahoinvointi on viime aikoina saanut huolestuttavia piirteitä ja muuttunut entistä monimuotoisemmaksi. Poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten määrä 1000 asukasta kohti on

14 lisääntynyt kymmenen vuoden ajan. 3. Hyvinvointialan houkuttavuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen TL 3: Laaja-alainen ja vastuullinen hyvinvointi ammattitaitoisella ja riittävällä työvoimalla Hyvinvointistrategian laatiminen Hyvinvoinnin tekijät ja raja-aitojen poistaminen TL 3: O = EI SELKEÄÄ KRI- TEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT Sosiaalinen kuntoutuminen ja työllistyminen 4. Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti sekä rajaaitojen madaltaminen esim. palvelurakenteita uudistaen ja teknologiaa hyväksikäyttäen. TL 4: Palvelurakenteiden uudistaminen asiakaslähtöisesti ja innovatiivisesti UUMA -aluehankkeen jatko perusteena asiakaslähtöinen hoitoketju, saumattomien organisaatiorajat ylittävien palveluketjujen luomisen jatkaminen ja tekniikan hyödyntäminen aluetietojärjestelmän avulla Hyvinvointipalveluiden tuotteistamis- ja kustannuslaskentaosaamisen vahvistaminen taloudellisen vaikuttavuuden lisäämiseksi TL 4: O = EI SELKEÄÄ KRI- TEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT Painopistealueina hankkeistuksessa ovat olleet laaja-alaiset lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävät sekä syrjäytymistä ehkäisevät kokonaisuudet sekä työperäisen maahanmuuton mukanaan tuomat erityistarpeet. Läntisen Uudenmaan hyvinvointipalvelujen palvelumarkkinoiden edistäminen mm. hoivayrittäjyyttä tukemalla ja palvelusetelijärjestelmällä Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjaon uudistaminen

15 ALUERAKENTEEN JA LIIKENTEEN KEHIT- TÄMINEN 1. Keskeisten kehittämisvyöhykkeiden toteuttamisedellytyksiä selvitetään. 2. Helsingin seudun ja koko Uudenmaan yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen asioissa lisätään. Tavoitteen täsmennys (MO - Toimintalinja) TL 1: Eheytyvä yhdyskuntarakenne Tavoitteet (painopistealueittain) Toimenpidekokonaisuudet ja kärkihankkeet Metropolialueen kestävä aluerakenne selvitys neljän eteläisen maakunnan ja kahden ympäristökeskuksen alueella. Kasvusuuntaselvitysten laatiminen keskeisille taajamarakenteen kehittämisvyöhykkeille. Selvitys maakunnallisesti tärkeiden virkistysalueiden toteuttamisen mahdollisuuksista Kaupan palveluverkon seurantajärjestelmän. Arvio toteutuneesta kehityksestä tavoitteittain [perustuen erityisesti toteuttamissuunnitelmiin ja niiden seurantaan] TL 1: 1 = ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI Käynnissä on useita nykyisiin ja suunnitteilla oleviin ratoihin liittyviä kehityskäytäväselvityksiä. Näissä etsitään parhaita keinoja kehittää maankäyttöä etenkin raideliikenteen varaan.

16 3. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus pidetään vähintään ennallaan. TL 2: Kilpailukykyinen joukkoliikenne Liityntäpysäköinnin pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella. Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lippujärjestelmän. Joukkoliikenteen kehittämishankkeet: *Kehäradan toteuttaminen rakentamalla puuttuva Marja rata -yhteys Länsimetron rakentaminen Ruoholahti- Kivenlahti Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä: teemahankkeen toteuttaminen maakuntaohjelmakaudella TL 2: 2 = ETENEE HI- TAASTI / EI TOIVOTULLA TAVALLA Joukkoliikenteen kehittämistoimet ovat edenneet huonosti. Liityntäpysäköinnin ja lippujärjestelmien kehittämisessä ei ole tapahtunut juurikaan käytännön toimenpiteitä. Vain suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki ja joukkoliikenteen teemahanke pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä ovat saaneet rahoitusta, kumpikin huomattavasti esitettyä vähemmän. Pääradan suunnalla suuri ongelma on rataverkon kapasiteetin vähyys Vuodelle 2009 ja sitä seuraaville vuosille ei toistaiseksi ole osoitettu rahoitusta teemahankkeiden toteuttamiseen. 4. Elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta parannetaan 5. Liikenneturvallisuutta parannetaan TL 3: Tehokas ja turvallinen liikenneverkko Kehittämishankkeet: Kehä I Turunväylä- Vallikallio Kt 51 Kirkkonummi- Kivenlahti E 18 osuus välillä Kehä III Vantaankoski- Lentoasemantie, vaiheittainen parantaminen vuodesta 2007 lähtien Hanko-Hyvinkää radan sähköistys TL 3: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT Suurista kehittämishankkeista Kehärata, Länsimetro ja KT 51 parantaminen Kirkkonummen ja Kivenlahden välillä saavat liikennepoliittisen selonteon mukaan valtionrahoituksen ennen

17 Teemahankkeet vuotta Kehä III:n I vaihe voidaan toteuttaa Vantaan kaupungin lainoituksella 6. Suomenlahden öljykuljetusten riskejä vähennetään. TL 4: Liikenteen haittavaikutusten väheneminen Suomenlahden öljykuljetusten riskien vähentäminen ja niihin varautuminen TL 4: O = EI SELKEÄÄ KRI- TEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 7. Liikennemelualueella asuvien määrää vähennetään ja paikallista ilmanlaatua parannetaan. Tieliikenteen melunsuojaus pääkaupunkiseudulla rahoituksen aloittaminen Ympäristömeludirektiivin mukaisten meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laadinta YMPÄRISTÖN JA INF- RASTRUKTUURIN KE- HITTÄMINEN Tavoitteen täsmennys (MO - Toimintalinja) Tavoitteet (painopistealueittain) Toimenpidekokonaisuudet ja kärkihankkeet Arvio toteutuneesta kehityksestä tavoitteittain [perustuen erityisesti toteuttamissuunnitelmiin ja niiden seurantaan] 1. Uudenmaan vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan. TL 1: Vesihuollon turvaaminen Vedenhankinnan turvaaminen ja veden saannin varmistaminen TL 1: O = EI SELKEÄÄ KRI- TEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT Seudulliset viemäröintihankkeet aluerakenteen kehittämiseksi, vesistökuormituksen vähentämiseksi ja Itämeren tilan parantamiseksi Maakunnankehittämisrahoituksella on toteutettu kaksi ympäristöhanketta. Uudenmaan ympäristökeskus on jakanut avustuksia vesihuoltohankkeille yhteensä 1,1 miljoonaa euroa koko ympä-

18 Haja-asutuksen vedenhankinnan turvaaminen ja jätevesien käsittelyn tehostaminen ristökeskuksen alueelle (sis. Itä-Uudenmaan). Vesihuolto- ja ympäristötöiden ja pohjavesiselvitysten määrärahat ovat myös aivan riittämättömät. 2. Pinta-, pohja- ja rannikkovesistöjen hyvä tila saavutetaan vuoteen 2015 mennessä, ja tässä työssä saavutetaan ohjelmakaudella hyviä tuloksia. TL 2: Vesistöjen kunnostaminen ja niiden tilan parantaminen Vesistöjen kunnostukset (Hiidenveden ja Tuusulanjärven kunnostukset) Kalataloudelliset kunnostukset Maatalouden vesistökuormituksen vähentäminen TL 2: O = EI SELKEÄÄ KRI- TEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 3. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tavoitteena on päästöjen huomattava väheneminen lähivuosikymmeninä, ohjelmakaudella tässä työssä päästään käytännön toimenpiteisiin. TL 3: Ilmastonmuutos ja ilmanlaatu Uudenmaan ilmastostrategian laatiminen ja sen toteuttamisen käynnistäminen TL 3: O = EI SELKEÄÄ KRI- TEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT Taloudellinen kasvu on lisännyt asumisväljyyttä, autoistumista, matkustamista sekä tavaroiden kulutusta. 4. Luonnon monimuotoisuuden säilymiseen kiinnitetään erityistä huomiota, Natura verkostoa toteutetaan ja käynnistetään Uudenmaan METSO -ohjelman hankkeita. TL 4: Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö Kansallispuistojen kehittämishankkeet Ympäristötiedon hallintaan ja esittämiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet TL 4: O = EI SELKEÄÄ KRI- TEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 5. Ympäristötietoisuus lisääntyy, kun panostuksia suunnataan ympäristökasvatukseen ja kootaan ympäristötietoja internetin välityksellä käy-

19 tettävään muotoon. 6. Uudenmaan kulttuuriympäristöjä vaalitaan ja kehitetään. TL 5: Maiseman ja rakennetun ympäristön laatu Uudenmaan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Edunvalvontatoimenpiteet rakennussuojelun rahoituksen varmistamiseksi TL 5: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 7. Jätemääriä vähennetään ja hyötykäyttöä lisätään. TL 6: Uudenmaan jätehuoltoa koskevat ratkaisut Syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen energiahyödyntäminen TL 6: O = EI SELKEÄÄ KRI- TEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeet Ylijäämämaiden kierrätys ja loppusijoitus

20 ETELÄ-KARJALA Tavoitteen täsmennys (MO - Toimintalinja) Tavoitteet (painopistealueittain) Toimenpidekokonaisuudet ja kärkihankkeet Arvio toteutuneesta kehityksestä tavoitteittain [perustuen erityisesti toteuttamissuunnitelmiin ja niiden seurantaan] 1. Lisätä alueen elinvoimaisuutta TL1: Yritystoiminnan edistäminen, elinkeinorakenteen monipuolistaminen, työpolitiikan ja kansainvälisten suhteiden Järjestelmällinen yritysneuvonta ja yritysten osaamispääoman asiantuntijapalveluita hyödyntämällä Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Teknologia ja osaamispohjaisen yritystoiminnan valmennus Kasvuyrittäjyyden tukeminen ja yritysten mentorointi Kansainvälisten yritysten sijoittautumisen edistäminen maakuntaan Hyvinvointiyrittäjyyden Etelä-Karjalan teknologiateollisuuden kasvuverkoston energiatoimialalla Imatran Kruununpuiston Lappeenrannan Myllysaaren perhematkailualueen toteuttaminen Huhtiniemen matkailualueen Alueen teknologiarahoitus että yrityskentän kiinnostus kehittämistoimintaan ovat olleet viime aikoina kasvussa. Uusia innovaatioita haetaan mm. alueen oppilaitosten, osaamiskeskusohjelmien ja työnantajien kehittämispanosten ja yhteistyön avulla.

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Vaasan seudun innovaatiostrategia

Vaasan seudun innovaatiostrategia Ilkka Raatikainen Vaasan seudun innovaatiostrategia Vaasa 2005 4 Vaasan seudun innovaatiostrategia on hyväksytty Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallituksessa 19.5.2005 Laatijan yhteystiedot: Taitto ja

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI SATAKUNTALIITTO Postiosoite Käyntiosoite PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI Puhelin (02) 620 4300 Telefax (02) 620 4301 Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008-2009 Sarja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot