Sijoitusrahastot. Vuosikatsaus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitusrahastot. Vuosikatsaus 2014"

Transkriptio

1 Sijoitusrahastot Vuosikatsaus 14 Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista Etelä-Afrikka Kiina Intia Venäjä Brasilia BRICS-maiden osuus kaikista saamisista (oikea asteikko) Mrd. euroa % Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö

2 Sisällys 1 Yhteenveto 4 Rahastopääoma kasvoi edelleen suotuisasti 5 3 Suomalaiset sijoitusrahastot lisäsivät sijoituksiaan Yhdysvalloissa ja vetivät pääomiaan pois Venäjältä 8 Kehikko 1. Kotitalouksien sijoitusrahastosijoituksista noin puolet kanavoituu suomalaisiin kohteisiin 1 4 Raportoijajoukko 14 Liite 1. Kuviot Päätoimittaja Harri Kuussaari Työryhmä Johanna Honkanen Katja Kelloniemi Topias Leino Jori Oksanen ISSN-L ISSN Tiedustelut Johanna Honkanen bof.fi Topias Leino bof.fi Postiosoite Käyntiosoite Snellmaninaukio Sähköposti Swift SPFB FI HH PL 16 Puhelin Y-tunnus HELSINKI Faksi (9) Kotipaikka Helsinki

3 Kuvioluettelo Kuvio 1. Suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelka ja nettomerkinnät yhteensä 5 Kuvio. Suomalaisten sijoitusrahastojen painotettu keskimääräinen 1 kuukauden tuotto (%) rahastotyypeittäin 6 Kuvio 3. Suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelan jakautuminen sijoittajasektoreittain vuoden 14 lopussa 6 Kuvio 4. Kotitalouksien nettosijoitukset rahastotyypeittäin 7 Kuvio 5. Nettosijoitukset sijoitusrahastoihin sijoittajasektoreittain 7 Kuvio 6. Suomalaisten sijoitusrahastojen nettosijoitukset ja arvostusmuutokset 8 Kuvio 7. Suomalaisten sijoitusrahastojen nettosijoitukset instrumenteittain 9 Kuvio 8. Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset Yhdysvalloista 1 Kuvio 9. Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista Kuvio 1. Suomalaisten sijoittajasektoreiden suomalaisten sijoitusrahastojen kautta tekemien sijoitusten jakautuminen alueittain vuoden 14 lopussa, % sijoittajasektorin sijoituskannasta 13 Kuvio 11. Suomalaisten sijoitusrahastojen (ml. rahamarkkinarahastot) lukumäärä 14 Kuvio 1. Suomalaiset sijoitusrahastot tyyppiluokittain vuoden 14 lopussa 15 Kuvio 13. Kotimaisten sijoitusrahastojen tyyppiluokkien osuudet yhteenlasketusta rahasto-osuusvelasta Kuvio 14. Kotimaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelka ja nettomerkinnät yhteensä Kuvio 15. Kotimaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelan jakautuminen sektoreittain Kuvio 16. Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät tyyppiluokittain Kuvio 17. Euroalueen sijoitusrahastojen yhteenlasketun taseen jakautuminen instrumenteittain Kuvio 18. Sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelka eräissä Euroopan maissa Taulukkoluettelo Taulukko 1. Vuoden 14 aikana toimintansa aloittaneet suomalaiset sijoitusrahastot 16 Taulukko. Suomalaisten sijoitusrahastojen hallinnan siirrot vuonna Taulukko 3. Vuoden 14 aikana toimintansa lopettaneet suomalaiset sijoitusrahastot 17 Taulukko 4. Vuoden 14 aikana fuusioituneet suomalaiset sijoitusrahastot 18 Taulukko 5. Suomalaisten sijoitusrahastojen rahastotyyppimuutokset vuonna Taulukko 6. Suomalaisten erikoissijoitusrahastojen (non-ucits) tyyppimuutokset UCITS-sääntelyn mukaisiksi sijoitusrahastoiksi vuonna 14 19

4 S IJOITUS R AH AS T OT Yhteenveto Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen kannalta vuosi 14 oli suotuisa. Näiden rahastojen rahastopääoma kasvoi yli 1 mrd. euroa ja oli vuoden lopussa 86 mrd. euroa. Rahastojen osakesijoitusten arvo nousi yleisen kurssikehityksen myötä, ja pitkien markkinakorkojen lasku paransi korkosijoitusten arvoa. Talletuskorkojen painuessa ennätysalhaisiksi vuonna 14 rahastot olivat houkuttelevia sijoituskohteita tarjoamiensa suurempien tuotto-odotusten vuoksi. Rahastoihin virtasi uutta pääomaa vuoden aikana yhteensä 5,4 mrd. euroa, mikä on reilun miljardin verran enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toinen puoli rahastopääoman kasvusta tuli positiivisesta markkinakehityksestä. Rahastojen sijoitusten hinnannousuista ja valuuttakurssimuutoksista johtuva arvonnousu oli yhteensä 5,3 mrd. euroa. Vakuutuslaitosten omistusosuus sijoitusrahastoista kasvoi. Vakuutuslaitokset omistivat vuoden 14 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksista yli mrd. euroa, mikä on reilu neljännes koko sijoitusrahastopääomasta. Merkittävä osa vakuutusyhtiöiden kautta sijoitetuista varoista on kuitenkin kotitalouksien ja muiden vakuutuksenottajien sijoitusvarallisuutta, joka ohjautuu sijoitusrahastoihin sijoitussidonnaisten vakuutusten kautta. Kotitaloudet tekivät rahastosijoituksia aktiivisesti. Läpi koko vuoden 14 kotitalouksien uudet rahastomerkinnät olivat lunastuksia suuremmat, ja sijoituskanta kasvoi lähes 17 mrd. euroon vuoden lopussa. Samaan aikaan kun kotitaloudet ovat sijoittaneet varojaan rahastoihin, ne ovat vähentäneet määräaikaistalletuksiaan pankeissa. Määräaikaistalletuksille maksettavan koron alhaisuus on saanut kotitaloudet etsimään vaihtoehtoisia sijoituskohteita, joissa tuotto-odotukset ovat paremmat. Tämä on tarkoittanut samalla myös sitä, että kotitalouksien sijoitusvarallisuuden riskit ovat kasvaneet. Suomalaiset sijoitusrahastot lisäsivät sijoituksiaan Yhdysvalloissa ja vetivät pääomiaan pois Venäjältä. Sijoitusrahastojen sijoitukset suuntautuivat vuonna 14 erityisesti eurooppalaisten yritysten ja rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin velkapapereihin sekä yhdysvaltalaisyhtiöiden osakkeisiin. Yhdysvaltojen talousnäkymien koheneminen oli selvästi havaittavissa rahastojen sijoituspäätöksissä. Osakesijoitusten kohdemaana Yhdysvallat ohitti Suomen ja nousi suurimmaksi yksittäiseksi sijoitusten kohdemaaksi. Venäjän talouden kehitysnäkymät supistivat voimakkaasti suomalaisten sijoitusrahastojen Venäjä-sijoituksia. Vaikka suomalaisten sijoitusrahastojen vetäytyminen Venäjältä oli vuonna 14 poikkeuksellisen nopeaa, ovat useat rahastot vähentäneet Venäjä-sijoituksiaan jo aiempina vuosina. Huipussaan sijoitukset olivat helmikuussa 11, jolloin suomalaisten sijoitusrahastojen pääomista 3,6 % oli sijoitettuna Venäjälle. Vuoden 14 lopussa osuus oli supistunut,3 prosenttiin. 4 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

5 S IJOITUS R AH AS T OT Rahastopääoma kasvoi edelleen suotuisasti Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääoma kasvoi vuonna 14 yli 1 mrd. euroa. Kasvusta puolet tuli uusista merkinnöistä ja puolet positiivisesta markkinakehityksestä. Suurin sijoittajasektori oli vakuutuslaitokset, joiden suhteellinen omistusosuus suomalaisista sijoitusrahastoista kasvoi vuoden aikana yli neljäsosaan koko rahastopääomasta. Suomeen rekisteröidyille sijoitusrahastoille vuosi 14 oli suotuisa. Rahastojen osakesijoitusten arvo nousi yleisen kurssikehityksen myötä, ja korkosijoitusten näkökulmasta pitkien markkinakorkojen lasku paransi maahan. Sijoitusrahastoja on siirtynyt myös muista Pohjoismaista suomalaisten rahastoyhtiöiden hallintaan. Yhteenlaskettu pääoma oli vuoden 14 lopussa 86 mrd. euroa. Rahastopääoman muutokseen vaikuttavat sekä sijoitusrahastojen hallussa olevien arvopaperien arvon kehitys että sijoittajien rahastoihin tekemät lunastukset ja merkinnät. Yhteensä 5,4 mrd. euroa eli puolet pääomakannan kasvusta oli sijoitusrahastoihin sijoitettua uutta pääomaa. Toinen puoli kasvusta tuli positiivisesta markkinakehityksestä, joka kasvatti pääomakantaa puolestaan 5,3 miljardilla eurolla. Kuvio 1. Suomalaisten sijoitusrahastojen rahastoosuusvelka ja nettomerkinnät yhteensä näiden sijoitusten arvoa. Kun talletuskorot laskivat ennätysmäisen alhaisiksi vuonna 14, rahastot olivat houkuttelevia sijoituskohteita korkeampien tuotto-odotusten vuoksi. Rahastoihin virtasi uutta pääomaa vuoden aikana yhteensä 5,4 mrd. euroa, mikä on reilu miljardi enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahastojen siirrot Ruotsiin hidastivat rahastopääoman kasvua Thousands Rahasto-osuusvelka (vasen asteikko) Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd. euroa Mrd. euroa Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Rahastopääoman kasvu oli vahvaa vuonna 14. Rahastopääoma kasvoi yhteensä yli 1 mrd. euroa, kun edellisvuonna pääomakanta kasvoi 8,6 mrd. euroa. Rahastopääoman kasvua kuitenkin hidastivat rahastojen siirrot Ruotsiin, joita tapahtui erityisesti vuoden kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Useammassa Pohjoismaassa toimivat rahastoyhtiöt ovat viime vuosina pyrkineet tehostamaan toimintaansa keskittämällä eri maissa olevia rahastojaan yhteen Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 5

6 S IJOITUS R AH AS T OT Rahastotyypeittäin tarkasteltuna eniten kasvoivat pitkän koron rahastojen pääomat. Vuotuinen kasvu oli lähes 6 mrd. euroa. Pitkän koron rahastojen keskimääräinen tuotto vuonna 14 oli 5, % eli ei aivan yhtä hyvä kuin osakerahastojen, joiden tuotto oli keskimäärin 1,8 % vuodessa. 1 Osakerahastojen pääomat kasvoivat kuitenkin maltillisemmin vuonna 14, yhteensä 3,7 mrd. euroa. Kuvio. Suomalaisten sijoitusrahastojen painotettu keskimääräinen 1 kuukauden tuotto (%) rahastotyypeittäin Kuvio 3. Suomalaisten sijoitusrahastojen rahastoosuusvelan jakautuminen sijoittajasektoreittain vuoden 14 lopussa Rahalaitokset,9 % Ulkomaat 19,3 % Yritykset ja asuntoyhteisöt 5,6 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 5,3 % Julkisyhteisöt 9,7 % Muut rahoituslaitokset* 13,5 % Vakuutuslaitokset 6,1 % Kotitaloudet 19,6 % Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Kiinteistörahastot Indeksi = 1 Osakerahastot Hedgerahastot Rahamarkkinarahastot *Sisältävät myös rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset. Suomalaisten vakuutuslaitosten rahastosijoitukset kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuonna 14 olivat suurimmat sijoitusrahastojen historiassa, nettomääräisesti 1,6 mrd. euroa. 9 1/13 3/14 6/14 9/14 1/14 Kotimaisista sijoittajasektoreista vakuutuslaitokset omistavat eniten rahasto-osuuksia Kotimaisista sijoittajasektoreista suomalaiset vakuutuslaitokset omistavat eniten suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia (,4 mrd. euroa). Vakuutuslaitosten suhteellinen omistusosuus kasvoi vuoden 14 aikana 4 prosentista 6 prosenttiin. Merkittävä osa vakuutusyhtiöiden kautta sijoitetusta pääomasta ei ole itse vakuutuslaitosten sijoitusvarallisuutta, vaan esimerkiksi kotitalouksien ja muiden vakuutuksenottajien sijoitusvarallisuutta, joka ohjautuu sijoitusrahastoihin sijoitussidonnaisten vakuutusten kautta. Kotitalouksien rahastosijoitukset lisääntyneet, kanta suurin historiassa Toiseksi eniten kotimaisista sijoittajasektoreista omistavat rahasto-osuuksia suomalaiset kotitaloudet (19,6 %). Kotitalouksien rahastosijoituskanta oli vuoden 14 lopussa 16,9 mrd. euroa, mikä on yli, mrd. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Ensimmäisen kerran historiassa kotitalouksien sijoitukset olivat nettomääräisesti tarkasteltuna positiiviset vuoden 14 jokaisena kuukautena, toisin sanoen jokaisena kuukautena kotitaloudet sijoittivat rahastoihin enemmän kuin lunastivat rahastoosuuksia. Yhteensä kotitaloudet sijoittivat rahastoihin 1,1 mrd. euroa vuoden 14 aikana. 1 Sijoitusrahastojen tuotot on laskettu jokaisen koko vuoden 14 samassa tyyppiluokassa toimineen sijoitusrahaston kasvuosuutta kohden. Eri rahastotyyppien painotettu keskimääräinen tuotto on saatu painottamalla tarkasteltujen rahasto-osuuksien arvot suhteessa kyseisen tyyppiluokan tasearvoon. Raportoijajoukkoa ja sen tyyppiluokkamuutoksia on kuvattu luvussa 4. 6 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

7 S IJOITUS R AH AS T OT Samaan aikaan kun kotitaloudet ovat sijoittaneet varojaan rahastoihin, kotitalouksien määräaikaistalletukset ovat vähentyneet. Määräaikaistalletuksille maksettava ennätysalhainen korko on saanut kotitaloudet etsimään vaihtoehtoisia sijoituskohteita, joissa tuottoodotukset ovat korkeammat. Tämä on tarkoittanut samalla myös sitä, että kotitalouksien sijoitusvarallisuuden riskit ovat kasvaneet. Kotitaloudet sijoittivat vuoden 14 aikana varojaan erityisesti pitkän koron rahastoihin (,9 mrd. euroa). Myös kasvaneet kotimaan kiinteistörahastomarkkinat vetivät kotitalouksien sijoituksia puoleensa aiempaa enemmän, yhteensä,3 mrd. euroa. Kuvio 4. Kotitalouksien nettosijoitukset rahastotyypeittäin Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Hedge rahastot Yhteensä Milj. euroa Osakerahastot Rahamarkkinarahastot Kiinteistörahastot Yhdistelmärahastoihin kotitaloudet sijoittivat vuoden aikana nettomääräisesti hieman alle, mrd. euroa, kun taas osakerahastosijoitukset jäivät nettomääräisesti tarkasteltuna nollan tuntumaan. Vähäriskisimpinä pidetyistä rahamarkkinarahastoista kotitaloudet puolestaan realisoivat sijoituksiaan lähes koko vuoden. Suomalaiset vakuutuslaitokset ja kotitaloudet yhdessä omistavat lähes puolet rahastoihin sijoitetusta pääomasta. Seuraavaksi eniten rahastosijoituksia on sektoreilla "ulkomaat" (19,3 %) ja "muut rahoituslaitokset" (13,5 %). Suurin osa muiden rahoituslaitosten sijoituksista on rahastojen välisiä. Ulkomaat-sektorin osuus on viimeisten vuosien aikana pienentynyt. Vuonna 1 ulkomaat-sektori omisti suomalaisia sijoitusrahastoja 4 % yhteenlasketusta pääomasta, kun vuonna 14 omistusosuus oli vähentynyt 4 prosenttiyksikköä. Kehitystä selittävät rajat ylittävät sulautumiset ja rahastopääoman siirtyminen Suomesta ulkomaille. Vuonna 14 ulkomaat-sektorin nettosijoitukset rahastoihin olivat negatiiviset. Kuvio 5. Nettosijoitukset sijoitusrahastoihin sijoittajasektoreittain Kotitaloudet Rahoituslaitokset Julkisyhteisöt Ulkomaat Milj. euroa Yritykset ja asuntoyhteisöt Vakuutuslaitokset Muut kotimaiset sektorit Kiinteistörahastojen lukumäärä on ainoana tyyppiluokkana kasvanut viimeiset kaksi vuotta, yhteensä 5 uudella kiinteistörahastolla. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 7

8 S IJOITUS R AH AS T OT Suomalaiset sijoitusrahastot lisäsivät sijoituksiaan Yhdysvalloissa ja vetivät pääomiaan pois Venäjältä Vuonna 14 Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen sijoitukset suuntautuivat erityisesti eurooppalaisten yritysten ja rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin velkapapereihin sekä yhdysvaltalaisyhtiöiden osakkeisiin. Rahastojen yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus kasvoi vuoden aikana merkittävästi huolimatta siitä, että varallisuutta siirtyi vuoden lopulla tapahtuneissa rahastofuusiojärjestelyissä Ruotsiin. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen saamisten määrä eli sijoituskanta kasvoi vuoden 14 aikana 1,3 mrd. euroa eli 13 %. Rahastojen tekemät nettosijoitukset 3 kasvattivat sijoituskantaa 5,5 mrd. euroa ja arvostusmuutokset 4,8 mrd. euroa. Vuoden lopussa sijoituskannan arvo oli 89,3 mrd. euroa. Nettosijoitusten kasvua hillitsivät merkittävästi vuoden loppupuoliskolle ajoittuneet sijoitusrahastofuusiot, joissa Suomeen rekisteröityjen rahastojen sijoitusvarallisuutta siirtyi Ruotsiin. Toisaalta vuoden aikana myös fuusioitiin ruotsalaisia rahastoja Suomeen. Ilman näiden molempiin suuntiin tapahtuneiden fuusioiden välitöntä vaikutusta nettosijoitukset olisivat kasvaneet jopa 4 mrd. euroa suuremmiksi. Kuvio 6. Suomalaisten sijoitusrahastojen nettosijoitukset ja arvostusmuutokset Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon kasvatti dollarimääräisten sijoitusten arvoa 1,5 mrd. euroa. Toisaalta Ruotsin kruunun heikkeneminen supisti sijoituskannan arvoa,6 mrd. euroa. Kaikkien vuoden aikana tapahtuneiden valuuttakurssimuutosten välitön vaikutus kantaan oli 1,3 mrd. euron verran positiivinen, kun se vuonna 13 oli saman verran negatiivinen. Muu kuin valuuttakursseista johtuva sijoitusten arvonnousu oli 3,5 mrd. euroa vuonna 14. Se jäi 1,5 mrd. euroa vähäisemmäksi kuin edellisenä vuonna ennen muuta osakesijoitusten vaisumman hintakehityksen takia. Virta Hintamuutokset Valuuttakurssimuutokset Mrd. euroa Keskiarvo Uudet sijoitukset vähennettynä sijoitusten myynneillä ja muilla realisoinneilla 8 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

9 S IJOITUS R AH AS T OT Korkosijoitukset edelleen kasvussa Rahastojen sijoittaminen yritysten, rahoituslaitosten ja valtioiden liikkeeseen laskemiin velkapapereihin, eli suurimpaan uusien sijoitusten kohderyhmään, kasvoi edelleen vuonna 14. Nettomääräisesti rahastot sijoittivat velkapapereihin,8 mrd. euroa, kun viitenä aiempana vuotena nettosijoitukset olivat olleet keskimäärin,9 mrd. euroa. Joukkovelkakirjoihin, eli maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereihin, rahastot tekivät nettosijoituksia 3, mrd. euroa. Sitä vastoin rahamarkkinapapereita, eli enintään vuoden velkakirjoja, erääntyi ja myytiin pois nettomääräisesti,4 mrd. euroa. Kuvio 7. Suomalaisten sijoitusrahastojen nettosijoitukset instrumenteittain 1-1 Sijoitusrahastojen velkapaperisijoituksista 1,1 mrd. euroa oli yritysten,,8 mrd. euroa rahoitus- ja vakuutuslaitosten ja,8 mrd. euroa julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemia. Rahastot sijoittivat erityisesti euroalueen ja yhdysvaltalaisten yritysten sekä Ruotsin valtion velkapapereihin. Sen sijaan Saksan valtion velkapapereita myytiin ja erääntyi nettomääräisesti,6 mrd. euron edestä. Keskiarvo Mrd. euroa 3 Osakkeet Rahasto-osuudet Velkapaperit Talletukset Osakkeisiin rahastot sijoittivat vuoden aikana uutta pääomaa nettomääräisesti 1,3 mrd. euroa. Tästä,4 mrd. euroa oli yritysten ja saman verran rahoitus- ja vakuutuslaitosten osakkeita. Lisäksi erityisesti dollarin vahvistuminen sekä osakekurssien suotuisa kehitys kasvattivat rahastojen osakesaamisten arvoa vuoden aikana yhteensä,4 mrd. euroa. Muiden sijoitusrahastojen osuuksiin rahastot sijoittivat vuoden aikana uutta pääomaa nettomääräisesti 1,3 mrd. euroa. Näistä 1, mrd. euroa kohdistui toisiin suomalaisiin rahastoihin. Talletuksiaan rahastot sen sijaan supistivat,6 mrd. eurolla. Vuoden 14 lopussa velkapapereiden osuus saamisista oli noin 39 %, osakkeiden 33 %, rahastoosuuksien 9 %, talletusten 4 % ja muiden saamisten 15 %. Yhdysvalloista suurin osakesijoitusten kohdemaa Yhdysvaltojen kohentuneet talousnäkymät välittyivät selvästi rahastojen sijoituspäätöksiin vuonna 14. Suomalaiset sijoitusrahastot sijoittivat yhdysvaltalaiskohteisiin uutta pääomaa nettomääräisesti noin 1,9 mrd. euroa, mikä oli suurin yksittäiseen maahan kohdistunut sijoitusvirta. Lisäksi sijoitusten arvonnousut kasvattivat rahastojen sijoituspositioita Yhdysvalloissa noin 1,8 mrd. eurolla. Sijoituksista noin 1,3 mrd. euroa suuntautui yritysten ja rahoituslaitosten osakkeisiin ja noin,6 mrd. euroa näiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin. Vuoden 14 lopussa kaikista suomalaisrahastojen Yhdysvaltoihin suuntautuneiden sijoitusten kannasta noin 73 % oli yritysten ja rahoitus- ja vakuutuslaitosten osakkeita ja noin 4 % velkakirjoja. Velkakirjoista 98 % oli yritysten ja rahoitus- ja vakuutuslaitosten ja vain % liittovaltion liikkeeseen laskemia. Yhdysvaltoihin tehtyjen sijoitusten osuus suomalaisten sijoitusrahastojen kaikista saamisista on kasvanut vuoden 8 lopun 4 prosentista vuoden 14 lopun 1 prosenttiin. Kaikista suomalaisrahastojen tekemistä osakesijoituksista peräti 7 % (eli 7,9 mrd. euroa) kohdistui vuoden lopussa Yhdysvaltoihin. Tässä Yhdysvallat ohitti vuoden 14 aikana Suomen, jonka Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 9

10 S IJOITUS R AH AS T OT osuus rahastojen kaikista osakesijoituksista oli vuoden lopussa 17 %. Kuvio 8. Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset Yhdysvalloista Sijoitusrahasto-osuudet Osakkeet Velkapaperit Osuus kaikista saamisista (oikea asteikko) 1 Mrd. euroa % Yhdysvaltain merkityksen kasvu on vaikuttanut myös suomalaisten sijoitusrahastojen dollarimääräisiin saamisiin, joiden osuus kaikista saamisista kasvoi vuoden 14 aikana 11 prosentista 15 prosenttiin eli 13, mrd. euroon. Dollarimääräisistä sijoituksista 3 % oli tehty muihin kuin yhdysvaltalaiskohteisiin, ja toisaalta Yhdysvaltoihin tehdyistä sijoituksista noin 17 % oli muita kuin dollarimääräisiä. Yhdysvaltojen ohella suomalaiset sijoitusrahastot sijoittivat uutta pääomaa muihin euroalueen maihin mrd. euroa ja kotimaahan,8 mrd. euroa. Euroalueen ulkopuolelle tehtiin uusia sijoituksia mm. Tanskaan,5 mrd. euron, Britanniaan,4 mrd. euron ja Japaniin,3 mrd. euron edestä. Sijoitukset Venäjälle supistuivat vauhdilla Venäjän talouden kehitysnäkymät heijastuivat vuoden 14 aikana merkittävästi suomalaisten sijoitusrahastojen sijoituksiin. Vuoden aikana suomalaisrahastojen tekemät sijoitukset Venäjälle supistuivat,9 mrd. euroa eli lähes 77 %. Tästä,6 mrd. euroa oli seurausta sijoitusten myynneistä ja muista realisoinneista ja,3 mrd. euroa sijoitusten arvonalentumisista. Vuoden lopussa Venäjälle tehtyjen sijoitusten arvo oli 88 milj. euroa Noin kolmannes Venäjälle aiemmin sijoittaneista suomalaisista sijoitusrahastoista luopui vuoden 14 aikana näistä sijoituksistaan kokonaan. Kun vielä vuoden alussa suomalaisrahastoja, joilla oli saamisia Venäjältä, oli 4, oli määrä supistunut vuoden loppuun mennessä 8:aan. Vaikka suomalaisten sijoitusrahastojen vetäytyminen Venäjältä oli vuonna 14 poikkeuksellisen nopeaa, ovat useat rahastot vähentäneet sijoituksiaan jo aiempina vuosina. Huipussaan sijoitukset olivat helmikuussa 11, jolloin suomalaisten sijoitusrahastojen pääomista,3 mrd. euroa eli 3,6 % oli sijoitettuna Venäjälle. Vuoden 14 lopussa osuus oli supistunut,3 prosenttiin. Sijoituskanta supistui vajaan neljän vuoden aikana siten lähes 9 %. Supistumisesta noin 55 % selittyy sijoitusten myynneillä ja muilla realisoinneilla ja 45 % sijoitusten arvonalentumisilla. Vuoden 14 lopussa noin 96 % Venäjälle tehdyistä sijoituksista koostui pörssinoteerattujen yritysten ja rahalaitosten osakkeista, joista rahalaitosten osuus oli noin 15 %. Loput 4 % Venäjälle tehdyistä sijoituksista oli Venäjän federaation liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Vuonna 14 rupla heikkeni nopeasti. Sen välitön vaikutus sijoitusrahastojen Venäjällä olevien saamisten arvoon jäi kuitenkin vähäiseksi, sillä suomalaisrahastojen Venäjälle tehdyistä sijoituksista keskimäärin yli 95 % oli dollarimääräisiä. Selvimmin ruplan heikkeneminen näkyi Venäjän federaation ruplamääräisissä velkakirjoissa, joista rahastot myivät vuoden aikana pois lähes 95 %. Vuoden lopussa jäljellä olevista valtionvelkakirjoista dollarimääräisten osuus oli näin kasvanut 65 prosenttiin. Suomalaisten sijoitusrahastojen Ukrainaan tekemien sijoitusten kanta oli vuoden 14 lopussa noin 3 milj. euroa. Vielä huhtikuussa 1 sijoituskanta oli 93 milj. euroa. 1 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

11 S IJOITUS R AH AS T OT Venäjää lukuun ottamatta kaikissa muissa ns. BRICS-maissa 4 suomalaisten sijoitusrahastojen sijoitukset sen sijaan kasvoivat vuoden 14 aikana yli 6 %, ja niiden arvo vuoden lopussa oli 1,8 mrd. euroa. Kuvio 9. Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista Etelä-Afrikka Kiina Intia Venäjä Brasilia BRICS-maiden osuus kaikista saamisista (oikea asteikko) Mrd. euroa % Venäjän lisäksi suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset supistuivat vuoden 14 aikana merkittävästi myös Ruotsissa, jossa suomalaisrahastojen vuoden aikana tekemät nettosijoitukset olivat,5 mrd. euron verran negatiivisia. Tämä kuitenkin selittyy aiemmin mainituilla rahastofuusioilla, joissa myös Ruotsista olevia saamisia siirtyi Suomeen rekisteröidyiltä rahastoilta hallinnoitaviksi Ruotsiin. Ilman niiden vaikutusta nettosijoitukset Ruotsiin olisivat olleet selvästi positiivisia. 4 Kehittyviä talouksia edustaviin BRICS-maihin luetaan Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 11

12 S IJOITUS R AH AS T OT Kehikko 1. Kotitalouksien sijoitusrahastosijoituksista noin puolet kanavoituu suomalaisiin kohteisiin Kotimaiset institutionaaliset sijoittajat hajauttavat maariskiään rahastojen välityksellä kotitalouksia enemmän muualle Eurooppaan ja muihin maanosiin Sijoittajan näkökulmasta yksi rahastosijoittamisen etu on helppo riskien hajauttaminen. Sijoitusrahastoon sijoitettu euro hajautuu riskiominaisuuksiltaan erilaisiin sijoitusinstrumentteihin siinä suhteessa, mikä on näiden instrumenttien jakauma rahaston sijoitussalkussa. Sijoitusrahastot tarjoavat sijoittajalle näin mahdollisuuksia hajauttaa riskiä mm. maiden ja maantieteellisten alueiden välillä. Kuviossa 1 on tarkasteltu suomalaisten sijoittajasektoreiden suomalaisiin sijoitusrahastoihin tekemien sijoitusten hajautumista maittain ja alueittain 5. Kuviosta näkyy, minne kyseisen sijoittajasektorin eurot keskimäärin kanavoituvat suomalaisten sijoitusrahastojen välityksellä. Kuviosta havaitaan, että kaikista suomalaisten tekemistä sijoituksista kotimaisiin rahastoihin noin 8 % kanavoituu Eurooppaan. Pohjois-Amerikkaan sijoituksista kanavoituu 1 % ja muualle 8 %. Tarkasteltaessa sijoitusten jakautumista sijoittajasektoreittain havaitaan, että suomalaisten kotitalouksien rahastosijoituksista lähes puolet kanavoituu Suomessa oleviin sijoituskohteisiin, kun taas esimerkiksi julkisyhteisöjen (valtion, kuntien, julkisten eläkerahastojen ja muiden sosiaalirahastojen) sijoitusrahastosijoituksista Suomeen kanavoituu alle neljännes ja muillakin sijoittajasektoreilla enintään kolmannes. Kuviosta käy ilmi, että suomalaiset kotitaloudet hajauttavat riskiään sijoitusrahastojen kautta kotimaan ulkopuolelle selvästi vähemmän kuin kotimaiset institutionaaliset sijoittajat, joiden sijoitusrahastosijoitukset puolestaan kanavoituvat selvästi enemmän muihin euroalueen ja Euroopan maihin. 5 Tarkasteltu on tehty painottamalla sijoittajasektorin yksittäiseen sijoitusrahastoon tekemien sijoitusten määrää kyseisen sijoitusrahaston saamisten (eli sijoitusrahaston tekemien sijoitusten) maajakaumalla ja summaamalla näin saadut sijoittajasektorin sijoitusrahasto- ja maakohtaiset sijoitukset yhteen. Tarkastelu ei ota kantaa maiden välisiin riskieroihin eikä siten kuvaa eri sijoittajasektoreiden sijoituksiin liittyvien riskien absoluuttista määrää. 1 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

13 S IJOITUS R AH AS T OT Kuvio 1. Suomalaisten sijoittajasektoreiden suomalaisten sijoitusrahastojen kautta tekemien sijoitusten jakautuminen alueittain vuoden 14 lopussa, % sijoittajasektorin sijoituskannasta Suomi Muu EU (pl. euroalue) Pohjois-Amerikka Aasia Muu euroalue Muu Eurooppa (pl. EU) Etelä- ja Väli-Amerikka Muut ja tunnistamattomat 1% 8% 6% 4% % % Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Julkisyhteisöt Kotitaloudet Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Suomalaiset sijoittajat yhteensä Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 13

14 S IJOITUS R AH AS T OT Raportoijajoukko Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen (ml. rahamarkkinarahastot) lukumäärä väheni vuoden 14 aikana 5 rahastolla ja oli vuoden lopussa 49. Rahastojen lukumäärä väheni pääasiassa rahastofuusioiden takia, kun rahastoyhtiöt yhdistivät samantyyppisiin varoihin sijoittavia rahastoja isommiksi yksiköiksi. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen lukumäärä väheni vuonna 14. Lukumääräisesti rahastot vähenivät huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 14 vähennys oli yhteensä 5 rahastoa, kun vuonna 13 vastaava luku oli 1. Vuoden 14 lopussa Suomeen oli rekisteröitynyt 49 rahastoa. Vuoden 14 aikana yhteensä 57 rahastoa lopetti toimintansa. Toiminnan lopettaneista rahastoista lähestulkoon kaikki (5) sulautettiin toiseen olemassa olevaan rahastoon. Handelsbanken Fondbolag Ab:n keskitettyä toimintojaan Ruotsiin yhteensä 18 sen rahastoa sulautettiin Ruotsiin rekisteröityihin sijoitus-rahastoihin syys- ja lokakuussa. Muutoin fuusiot painottuivat erityisesti vuoden toiselle neljännekselle, jolloin yhteensä 17 rahastoa sulautettiin toisiin rahastoihin. Varsinaisista vuoden aikana lakkautetuista 5 rahastosta 4 oli tyyppiluokaltaan hedgerahastoja. Kuvio 11. Suomalaisten sijoitusrahastojen (ml. rahamarkkinarahastot) lukumäärä kpl Sijoitusrahastot Rahamarkkinarahastot Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Vuonna 13 erikoissijoitusrahastojen (eli ns. non- UCITS-rahastojen) tyyppimuutokset ns. UCITSsääntelyn mukaisiksi sijoitusrahastoiksi olivat alkaneet lisääntyä, ja se jatkui edelleen. Vuonna 14 yhteensä 11 erikoissijoitusrahaston sääntöjä muutettiin vastaamaan UCITS-rahastoja koskevan direktiivin edellyttämää politiikkaa. Vuonna 13 vastaava luku oli 18. Kannattaa kuitenkin huomata, että kun edellisvuonna erikoissijoitusrahastojen lukumäärä oli vähentynyt yhteensä 6 rahastolla, väheni niiden lukumäärä vuonna 14 enää ainoastaan 3 rahastolla. Uusia erikoissijoitusrahastoja perustettiin vuoden aikana 15. Tyyppiluokittain tarkasteltuna ainoastaan kiinteistörahastojen lukumäärä kasvoi vuonna 14, sen sijaan rahamarkkinarahastojen lukumäärä pysyi entisellään. Kiinteistörahastojen lukumäärä kasvoi yhden rahaston verran. Lukumäärällisesti tarkasteltuna erityisesti osake- ja yhdistelmärahastot vähenivät fuusiojärjestelyiden myötä: osakerahastojen määrä väheni yhteensä 1 yksikön ja yhdistelmärahastojen 1 yksikön verran. Pitkän koron rahastojen lukumäärä väheni 3 rahastolla ja hedgerahastojen 1 rahastolla. 14 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

15 S IJOITUS R AH AS T OT Kuvio 1. Suomalaiset sijoitusrahastot tyyppiluokittain vuoden 14 lopussa Osakerahastot: 69 kpl Pitkän koron rahastot: 13 kpl Hedgerahastot: 5 kpl Yhdistelmärahastot: 41 kpl Rahamarkkinarahastot: 1 kpl Kiinteistörahastot: 13 kpl,4 %,6 % 5,1 % 8,3 % 6,8 % 54,7 % Vuoden 14 aikana perustettiin uusia sijoitusrahastoja kutakuinkin saman verran kuin edellisvuosina: vuonna 14 perustettiin 3, vuonna 13 yhteensä 8 ja vuonna 1 yhteensä 35 uutta rahastoa. Reilu puolet (18 rahastoa) vuoden aikana perustetuista rahastoista oli osakerahastoja. Lisäksi vuonna 14 perustettiin yhteensä 6 pitkän koron rahastoa, 1 kiinteistörahasto sekä 4 yhdistelmä- ja kiinteistörahastoa. Uusia rahastoja perustettiin tasaisesti ympäri kalenterivuoden, mutta pääpaino oli kuitenkin loppuvuodessa: syyskuussa tai sen jälkeen perustettiin puolet (16 rahastoa) vuoden aikana perustetuista rahastoista. Rahastoja hallinnoivien hallinnointiyhtiöiden lukumäärä pysyi samana kuin edellisvuonna. LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen hallinnointivastuu siirtyi kuitenkin FIM Varainhoidolle osana S- Pankin ja Tapiola Pankin fuusiojärjestelyä maaliskuussa 14. Hallinnointiyhtiöiden lukumäärä pysyi kuitenkin muuttumattomana, koska elokuussa toi ensimmäisen rahastonsa markkinoille Gramont Capital. Nordea Funds -yhtiöllä oli edellisten vuosien tapaan eniten hallinnoitavia rahastoja, yhteensä 64. Toiseksi eniten hallinnoitavia rahastoja oli Danske Invest Rahastoyhtiöllä (61) sekä jo edellä mainitun fuusiojärjestelyn myötä FIM Varaintohoidolla (61). Näin ollen OP-Rahastoyhtiöllä oli vuoden 14 lopussa neljänneksi eniten hallinnoitavia rahastoja (57). Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 15

Sijoitusrahastot. Vuosikatsaus 2013

Sijoitusrahastot. Vuosikatsaus 2013 Sijoitusrahastot Vuosikatsaus 213 12 Suomalaisten sijoitusrahastojen painotettu keskimääräinen 12 kuukauden tuotto (%) rahastotyypeittäin Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Kiinteistörahastot Indeksi

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2008 11.2.2009 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2008 oli 105,1

Lisätiedot

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2007

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2007 Suomen maksutase Vuosikatsaus 27 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Suorien sijoitusten kanta 1998 27 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Suomessa (vasen ast.) Ulkomailla (vasen ast.) Suomessa, BKT:stä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72.83 433.03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

eq Oyj Q2 2015 13.8.2015

eq Oyj Q2 2015 13.8.2015 eq Oyj Q2 2015 13.8.2015 eq-konserni tuloslaskelma EUR milj. 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 15,0 11,1 35% 24,4 Liikevoitto 6,3 3,6 73% 9,0 Tulos 5,0 2,8 76% 7,1 Tulos per osake (EUR)

Lisätiedot

SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013. Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN

SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013. Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013 Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN Pyn Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen fuusioida Erikoissijoitusrahasto Populus Erikoissijoitusrahasto Eliteen. Kesän

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattningsvärde Antalet andelar som Euro beskattningsvärdet gäller 3C Alpha 1 75,17 3C Gamma 1 70,92

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

eq Oyj Q

eq Oyj Q eq Oyj Q3 2015 5.11.2015 eq-konserni tuloslaskelma EUR milj. 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 21,7 16,4 33% 24,4 Liikevoitto 9,5 5,6 68% 9,0 Tulos 7,5 4,4 70% 7,1 Tulos per osake (EUR)

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina 17.4.2013 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan suorilla ulkomaisilla

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien.

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien. 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2009 12.2.2010 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2009 oli 124,9

Lisätiedot

Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä?

Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä? Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä? 22.3.2012 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Kysymyksiä Miten suoriin sijoituksiin

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 211 Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlasketun taseen jakautuminen instrumenteittain Velkapaperit Osakkeet Rahasto-osuudet Talletukset Muut saamiset Rahasto-osuusvelka

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 2015

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 2015 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 2015 eq on kasvanut ja kehittynyt merkittävästi viimeisen neljän vuoden aikana Vuonna 2011 asetetut neljä päätavoitetta: 1. Sijoitusyhtiöistä asiakasliiketoimintayhtiö

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Saksan ulkomaankaupan perusta edelleen Euroopassa

Saksan ulkomaankaupan perusta edelleen Euroopassa BoF Online 2008 No. 1 Saksan ulkomaankaupan perusta edelleen Euroopassa Heidi Schauman Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme Helmikuu 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Hyvä asiakkaamme Sampo Pankin ja Sampo Rahastoyhtiön siirtyessä pääsiäisenä osaksi Danske Bankin järjestelmiä lähes kaikkien Sampo Rahastoyhtiö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2008

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2008 Raha- ja pankkitilastot Vuosikatsaus 8 Uusien asuntolainasopimusten jakauma viitekoron mukaan Euribor Prime Kiinteät korot Muut korot 9 8 7 7 8 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö..9

Lisätiedot

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2007

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2007 Raha- ja pankkitilastot Vuosikatsaus 7 Uudet nostetut asuntolainat vuosina 7 7,,,,,, 7 8 9 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö..8 Sisällys Rahalaitosten yhteenlaskettu tase

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN

KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN 1 Kotitalouksien sijoitusrahastosäästäminen Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet merkittävin sijoittajasektori... 2 2 Sijoitusrahastot osana kotitalouksien varallisuutta...

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2011 2012/I II

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2011 2012/I II Julkinen Suomen maksutase Vuosikatsaus 11 1/I II Suorina sijoituksina Suomeen suuntautuneet sijoitusvirrat ja koko maailman sijoitusvirrat 1 1 1 1 - Koko maailman sijoitusvirrat (vasen asteikko) Sijoitusvirrat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2017

PANKKIBAROMETRI II/2017 PANKKIBAROMETRI II/2017 13.6.2017 1 Pankkibarometri II/2017 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 3 2 Yritykset... 7 2 Pankkibarometri II/2017 Pankkibarometri Finanssiala ry (FA) kysyy neljännesvuosittain

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72,83 433,03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2014

PANKKIBAROMETRI II/2014 PANKKIBAROMETRI II/2014 16.6.2014 1 Pankkibarometri II/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Suomen arvo-osuusjärjestelmä 2 vuotta Juhlaseminaari 1.5.212 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Päätalousalueiden kehitys eritahtista

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Sijoitusrahastojen pääomitettuihin omaisuustuloihin liittyvä revisio kansantalouden tilinpidossa tammikuussa 2008

Sijoitusrahastojen pääomitettuihin omaisuustuloihin liittyvä revisio kansantalouden tilinpidossa tammikuussa 2008 1(6) Sijoitusrahastojen pääomitettuihin omaisuustuloihin liittyvä revisio kansantalouden tilinpidossa tammikuussa 28 Tausta Sijoitusrahastot saavat sijoituksistaan omaisuustuloja, korkoja ja osinkoja.

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 21 Asuntolainakanta alkuperäisen maturiteetin mukaan, 31.12.21 2 18 16 1 12 1 8 6 2 % Vuotta Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö 1.2.211 Sisällys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014 Rahalaitokset Vuosikatsaus 1 1 1 - -1 Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa Yritykset ja asuntoyhteisöt, vuosikasvu Yritykset, vuosikasvu Asuntoyhteisöt, vuosikasvu -1 8 9 1 11 1 13 1 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 212 Uusien asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali Korkomarginaali (vasen asteikko) 1.6 12 kuukauden euribor (oikea asteikko) % % 2. 1. 2.1 1.2 1.8 1. 1.5.8 1.2.6.9..6.2.3.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot