Sijoitusrahastot. Vuosikatsaus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitusrahastot. Vuosikatsaus 2014"

Transkriptio

1 Sijoitusrahastot Vuosikatsaus 14 Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista Etelä-Afrikka Kiina Intia Venäjä Brasilia BRICS-maiden osuus kaikista saamisista (oikea asteikko) Mrd. euroa % Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö

2 Sisällys 1 Yhteenveto 4 Rahastopääoma kasvoi edelleen suotuisasti 5 3 Suomalaiset sijoitusrahastot lisäsivät sijoituksiaan Yhdysvalloissa ja vetivät pääomiaan pois Venäjältä 8 Kehikko 1. Kotitalouksien sijoitusrahastosijoituksista noin puolet kanavoituu suomalaisiin kohteisiin 1 4 Raportoijajoukko 14 Liite 1. Kuviot Päätoimittaja Harri Kuussaari Työryhmä Johanna Honkanen Katja Kelloniemi Topias Leino Jori Oksanen ISSN-L ISSN Tiedustelut Johanna Honkanen bof.fi Topias Leino bof.fi Postiosoite Käyntiosoite Snellmaninaukio Sähköposti Swift SPFB FI HH PL 16 Puhelin Y-tunnus HELSINKI Faksi (9) Kotipaikka Helsinki

3 Kuvioluettelo Kuvio 1. Suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelka ja nettomerkinnät yhteensä 5 Kuvio. Suomalaisten sijoitusrahastojen painotettu keskimääräinen 1 kuukauden tuotto (%) rahastotyypeittäin 6 Kuvio 3. Suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelan jakautuminen sijoittajasektoreittain vuoden 14 lopussa 6 Kuvio 4. Kotitalouksien nettosijoitukset rahastotyypeittäin 7 Kuvio 5. Nettosijoitukset sijoitusrahastoihin sijoittajasektoreittain 7 Kuvio 6. Suomalaisten sijoitusrahastojen nettosijoitukset ja arvostusmuutokset 8 Kuvio 7. Suomalaisten sijoitusrahastojen nettosijoitukset instrumenteittain 9 Kuvio 8. Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset Yhdysvalloista 1 Kuvio 9. Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista Kuvio 1. Suomalaisten sijoittajasektoreiden suomalaisten sijoitusrahastojen kautta tekemien sijoitusten jakautuminen alueittain vuoden 14 lopussa, % sijoittajasektorin sijoituskannasta 13 Kuvio 11. Suomalaisten sijoitusrahastojen (ml. rahamarkkinarahastot) lukumäärä 14 Kuvio 1. Suomalaiset sijoitusrahastot tyyppiluokittain vuoden 14 lopussa 15 Kuvio 13. Kotimaisten sijoitusrahastojen tyyppiluokkien osuudet yhteenlasketusta rahasto-osuusvelasta Kuvio 14. Kotimaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelka ja nettomerkinnät yhteensä Kuvio 15. Kotimaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelan jakautuminen sektoreittain Kuvio 16. Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät tyyppiluokittain Kuvio 17. Euroalueen sijoitusrahastojen yhteenlasketun taseen jakautuminen instrumenteittain Kuvio 18. Sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelka eräissä Euroopan maissa Taulukkoluettelo Taulukko 1. Vuoden 14 aikana toimintansa aloittaneet suomalaiset sijoitusrahastot 16 Taulukko. Suomalaisten sijoitusrahastojen hallinnan siirrot vuonna Taulukko 3. Vuoden 14 aikana toimintansa lopettaneet suomalaiset sijoitusrahastot 17 Taulukko 4. Vuoden 14 aikana fuusioituneet suomalaiset sijoitusrahastot 18 Taulukko 5. Suomalaisten sijoitusrahastojen rahastotyyppimuutokset vuonna Taulukko 6. Suomalaisten erikoissijoitusrahastojen (non-ucits) tyyppimuutokset UCITS-sääntelyn mukaisiksi sijoitusrahastoiksi vuonna 14 19

4 S IJOITUS R AH AS T OT Yhteenveto Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen kannalta vuosi 14 oli suotuisa. Näiden rahastojen rahastopääoma kasvoi yli 1 mrd. euroa ja oli vuoden lopussa 86 mrd. euroa. Rahastojen osakesijoitusten arvo nousi yleisen kurssikehityksen myötä, ja pitkien markkinakorkojen lasku paransi korkosijoitusten arvoa. Talletuskorkojen painuessa ennätysalhaisiksi vuonna 14 rahastot olivat houkuttelevia sijoituskohteita tarjoamiensa suurempien tuotto-odotusten vuoksi. Rahastoihin virtasi uutta pääomaa vuoden aikana yhteensä 5,4 mrd. euroa, mikä on reilun miljardin verran enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toinen puoli rahastopääoman kasvusta tuli positiivisesta markkinakehityksestä. Rahastojen sijoitusten hinnannousuista ja valuuttakurssimuutoksista johtuva arvonnousu oli yhteensä 5,3 mrd. euroa. Vakuutuslaitosten omistusosuus sijoitusrahastoista kasvoi. Vakuutuslaitokset omistivat vuoden 14 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksista yli mrd. euroa, mikä on reilu neljännes koko sijoitusrahastopääomasta. Merkittävä osa vakuutusyhtiöiden kautta sijoitetuista varoista on kuitenkin kotitalouksien ja muiden vakuutuksenottajien sijoitusvarallisuutta, joka ohjautuu sijoitusrahastoihin sijoitussidonnaisten vakuutusten kautta. Kotitaloudet tekivät rahastosijoituksia aktiivisesti. Läpi koko vuoden 14 kotitalouksien uudet rahastomerkinnät olivat lunastuksia suuremmat, ja sijoituskanta kasvoi lähes 17 mrd. euroon vuoden lopussa. Samaan aikaan kun kotitaloudet ovat sijoittaneet varojaan rahastoihin, ne ovat vähentäneet määräaikaistalletuksiaan pankeissa. Määräaikaistalletuksille maksettavan koron alhaisuus on saanut kotitaloudet etsimään vaihtoehtoisia sijoituskohteita, joissa tuotto-odotukset ovat paremmat. Tämä on tarkoittanut samalla myös sitä, että kotitalouksien sijoitusvarallisuuden riskit ovat kasvaneet. Suomalaiset sijoitusrahastot lisäsivät sijoituksiaan Yhdysvalloissa ja vetivät pääomiaan pois Venäjältä. Sijoitusrahastojen sijoitukset suuntautuivat vuonna 14 erityisesti eurooppalaisten yritysten ja rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin velkapapereihin sekä yhdysvaltalaisyhtiöiden osakkeisiin. Yhdysvaltojen talousnäkymien koheneminen oli selvästi havaittavissa rahastojen sijoituspäätöksissä. Osakesijoitusten kohdemaana Yhdysvallat ohitti Suomen ja nousi suurimmaksi yksittäiseksi sijoitusten kohdemaaksi. Venäjän talouden kehitysnäkymät supistivat voimakkaasti suomalaisten sijoitusrahastojen Venäjä-sijoituksia. Vaikka suomalaisten sijoitusrahastojen vetäytyminen Venäjältä oli vuonna 14 poikkeuksellisen nopeaa, ovat useat rahastot vähentäneet Venäjä-sijoituksiaan jo aiempina vuosina. Huipussaan sijoitukset olivat helmikuussa 11, jolloin suomalaisten sijoitusrahastojen pääomista 3,6 % oli sijoitettuna Venäjälle. Vuoden 14 lopussa osuus oli supistunut,3 prosenttiin. 4 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

5 S IJOITUS R AH AS T OT Rahastopääoma kasvoi edelleen suotuisasti Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääoma kasvoi vuonna 14 yli 1 mrd. euroa. Kasvusta puolet tuli uusista merkinnöistä ja puolet positiivisesta markkinakehityksestä. Suurin sijoittajasektori oli vakuutuslaitokset, joiden suhteellinen omistusosuus suomalaisista sijoitusrahastoista kasvoi vuoden aikana yli neljäsosaan koko rahastopääomasta. Suomeen rekisteröidyille sijoitusrahastoille vuosi 14 oli suotuisa. Rahastojen osakesijoitusten arvo nousi yleisen kurssikehityksen myötä, ja korkosijoitusten näkökulmasta pitkien markkinakorkojen lasku paransi maahan. Sijoitusrahastoja on siirtynyt myös muista Pohjoismaista suomalaisten rahastoyhtiöiden hallintaan. Yhteenlaskettu pääoma oli vuoden 14 lopussa 86 mrd. euroa. Rahastopääoman muutokseen vaikuttavat sekä sijoitusrahastojen hallussa olevien arvopaperien arvon kehitys että sijoittajien rahastoihin tekemät lunastukset ja merkinnät. Yhteensä 5,4 mrd. euroa eli puolet pääomakannan kasvusta oli sijoitusrahastoihin sijoitettua uutta pääomaa. Toinen puoli kasvusta tuli positiivisesta markkinakehityksestä, joka kasvatti pääomakantaa puolestaan 5,3 miljardilla eurolla. Kuvio 1. Suomalaisten sijoitusrahastojen rahastoosuusvelka ja nettomerkinnät yhteensä näiden sijoitusten arvoa. Kun talletuskorot laskivat ennätysmäisen alhaisiksi vuonna 14, rahastot olivat houkuttelevia sijoituskohteita korkeampien tuotto-odotusten vuoksi. Rahastoihin virtasi uutta pääomaa vuoden aikana yhteensä 5,4 mrd. euroa, mikä on reilu miljardi enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahastojen siirrot Ruotsiin hidastivat rahastopääoman kasvua Thousands Rahasto-osuusvelka (vasen asteikko) Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd. euroa Mrd. euroa Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Rahastopääoman kasvu oli vahvaa vuonna 14. Rahastopääoma kasvoi yhteensä yli 1 mrd. euroa, kun edellisvuonna pääomakanta kasvoi 8,6 mrd. euroa. Rahastopääoman kasvua kuitenkin hidastivat rahastojen siirrot Ruotsiin, joita tapahtui erityisesti vuoden kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Useammassa Pohjoismaassa toimivat rahastoyhtiöt ovat viime vuosina pyrkineet tehostamaan toimintaansa keskittämällä eri maissa olevia rahastojaan yhteen Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 5

6 S IJOITUS R AH AS T OT Rahastotyypeittäin tarkasteltuna eniten kasvoivat pitkän koron rahastojen pääomat. Vuotuinen kasvu oli lähes 6 mrd. euroa. Pitkän koron rahastojen keskimääräinen tuotto vuonna 14 oli 5, % eli ei aivan yhtä hyvä kuin osakerahastojen, joiden tuotto oli keskimäärin 1,8 % vuodessa. 1 Osakerahastojen pääomat kasvoivat kuitenkin maltillisemmin vuonna 14, yhteensä 3,7 mrd. euroa. Kuvio. Suomalaisten sijoitusrahastojen painotettu keskimääräinen 1 kuukauden tuotto (%) rahastotyypeittäin Kuvio 3. Suomalaisten sijoitusrahastojen rahastoosuusvelan jakautuminen sijoittajasektoreittain vuoden 14 lopussa Rahalaitokset,9 % Ulkomaat 19,3 % Yritykset ja asuntoyhteisöt 5,6 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 5,3 % Julkisyhteisöt 9,7 % Muut rahoituslaitokset* 13,5 % Vakuutuslaitokset 6,1 % Kotitaloudet 19,6 % Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Kiinteistörahastot Indeksi = 1 Osakerahastot Hedgerahastot Rahamarkkinarahastot *Sisältävät myös rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset. Suomalaisten vakuutuslaitosten rahastosijoitukset kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuonna 14 olivat suurimmat sijoitusrahastojen historiassa, nettomääräisesti 1,6 mrd. euroa. 9 1/13 3/14 6/14 9/14 1/14 Kotimaisista sijoittajasektoreista vakuutuslaitokset omistavat eniten rahasto-osuuksia Kotimaisista sijoittajasektoreista suomalaiset vakuutuslaitokset omistavat eniten suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia (,4 mrd. euroa). Vakuutuslaitosten suhteellinen omistusosuus kasvoi vuoden 14 aikana 4 prosentista 6 prosenttiin. Merkittävä osa vakuutusyhtiöiden kautta sijoitetusta pääomasta ei ole itse vakuutuslaitosten sijoitusvarallisuutta, vaan esimerkiksi kotitalouksien ja muiden vakuutuksenottajien sijoitusvarallisuutta, joka ohjautuu sijoitusrahastoihin sijoitussidonnaisten vakuutusten kautta. Kotitalouksien rahastosijoitukset lisääntyneet, kanta suurin historiassa Toiseksi eniten kotimaisista sijoittajasektoreista omistavat rahasto-osuuksia suomalaiset kotitaloudet (19,6 %). Kotitalouksien rahastosijoituskanta oli vuoden 14 lopussa 16,9 mrd. euroa, mikä on yli, mrd. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Ensimmäisen kerran historiassa kotitalouksien sijoitukset olivat nettomääräisesti tarkasteltuna positiiviset vuoden 14 jokaisena kuukautena, toisin sanoen jokaisena kuukautena kotitaloudet sijoittivat rahastoihin enemmän kuin lunastivat rahastoosuuksia. Yhteensä kotitaloudet sijoittivat rahastoihin 1,1 mrd. euroa vuoden 14 aikana. 1 Sijoitusrahastojen tuotot on laskettu jokaisen koko vuoden 14 samassa tyyppiluokassa toimineen sijoitusrahaston kasvuosuutta kohden. Eri rahastotyyppien painotettu keskimääräinen tuotto on saatu painottamalla tarkasteltujen rahasto-osuuksien arvot suhteessa kyseisen tyyppiluokan tasearvoon. Raportoijajoukkoa ja sen tyyppiluokkamuutoksia on kuvattu luvussa 4. 6 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

7 S IJOITUS R AH AS T OT Samaan aikaan kun kotitaloudet ovat sijoittaneet varojaan rahastoihin, kotitalouksien määräaikaistalletukset ovat vähentyneet. Määräaikaistalletuksille maksettava ennätysalhainen korko on saanut kotitaloudet etsimään vaihtoehtoisia sijoituskohteita, joissa tuottoodotukset ovat korkeammat. Tämä on tarkoittanut samalla myös sitä, että kotitalouksien sijoitusvarallisuuden riskit ovat kasvaneet. Kotitaloudet sijoittivat vuoden 14 aikana varojaan erityisesti pitkän koron rahastoihin (,9 mrd. euroa). Myös kasvaneet kotimaan kiinteistörahastomarkkinat vetivät kotitalouksien sijoituksia puoleensa aiempaa enemmän, yhteensä,3 mrd. euroa. Kuvio 4. Kotitalouksien nettosijoitukset rahastotyypeittäin Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Hedge rahastot Yhteensä Milj. euroa Osakerahastot Rahamarkkinarahastot Kiinteistörahastot Yhdistelmärahastoihin kotitaloudet sijoittivat vuoden aikana nettomääräisesti hieman alle, mrd. euroa, kun taas osakerahastosijoitukset jäivät nettomääräisesti tarkasteltuna nollan tuntumaan. Vähäriskisimpinä pidetyistä rahamarkkinarahastoista kotitaloudet puolestaan realisoivat sijoituksiaan lähes koko vuoden. Suomalaiset vakuutuslaitokset ja kotitaloudet yhdessä omistavat lähes puolet rahastoihin sijoitetusta pääomasta. Seuraavaksi eniten rahastosijoituksia on sektoreilla "ulkomaat" (19,3 %) ja "muut rahoituslaitokset" (13,5 %). Suurin osa muiden rahoituslaitosten sijoituksista on rahastojen välisiä. Ulkomaat-sektorin osuus on viimeisten vuosien aikana pienentynyt. Vuonna 1 ulkomaat-sektori omisti suomalaisia sijoitusrahastoja 4 % yhteenlasketusta pääomasta, kun vuonna 14 omistusosuus oli vähentynyt 4 prosenttiyksikköä. Kehitystä selittävät rajat ylittävät sulautumiset ja rahastopääoman siirtyminen Suomesta ulkomaille. Vuonna 14 ulkomaat-sektorin nettosijoitukset rahastoihin olivat negatiiviset. Kuvio 5. Nettosijoitukset sijoitusrahastoihin sijoittajasektoreittain Kotitaloudet Rahoituslaitokset Julkisyhteisöt Ulkomaat Milj. euroa Yritykset ja asuntoyhteisöt Vakuutuslaitokset Muut kotimaiset sektorit Kiinteistörahastojen lukumäärä on ainoana tyyppiluokkana kasvanut viimeiset kaksi vuotta, yhteensä 5 uudella kiinteistörahastolla. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 7

8 S IJOITUS R AH AS T OT Suomalaiset sijoitusrahastot lisäsivät sijoituksiaan Yhdysvalloissa ja vetivät pääomiaan pois Venäjältä Vuonna 14 Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen sijoitukset suuntautuivat erityisesti eurooppalaisten yritysten ja rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin velkapapereihin sekä yhdysvaltalaisyhtiöiden osakkeisiin. Rahastojen yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus kasvoi vuoden aikana merkittävästi huolimatta siitä, että varallisuutta siirtyi vuoden lopulla tapahtuneissa rahastofuusiojärjestelyissä Ruotsiin. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen saamisten määrä eli sijoituskanta kasvoi vuoden 14 aikana 1,3 mrd. euroa eli 13 %. Rahastojen tekemät nettosijoitukset 3 kasvattivat sijoituskantaa 5,5 mrd. euroa ja arvostusmuutokset 4,8 mrd. euroa. Vuoden lopussa sijoituskannan arvo oli 89,3 mrd. euroa. Nettosijoitusten kasvua hillitsivät merkittävästi vuoden loppupuoliskolle ajoittuneet sijoitusrahastofuusiot, joissa Suomeen rekisteröityjen rahastojen sijoitusvarallisuutta siirtyi Ruotsiin. Toisaalta vuoden aikana myös fuusioitiin ruotsalaisia rahastoja Suomeen. Ilman näiden molempiin suuntiin tapahtuneiden fuusioiden välitöntä vaikutusta nettosijoitukset olisivat kasvaneet jopa 4 mrd. euroa suuremmiksi. Kuvio 6. Suomalaisten sijoitusrahastojen nettosijoitukset ja arvostusmuutokset Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon kasvatti dollarimääräisten sijoitusten arvoa 1,5 mrd. euroa. Toisaalta Ruotsin kruunun heikkeneminen supisti sijoituskannan arvoa,6 mrd. euroa. Kaikkien vuoden aikana tapahtuneiden valuuttakurssimuutosten välitön vaikutus kantaan oli 1,3 mrd. euron verran positiivinen, kun se vuonna 13 oli saman verran negatiivinen. Muu kuin valuuttakursseista johtuva sijoitusten arvonnousu oli 3,5 mrd. euroa vuonna 14. Se jäi 1,5 mrd. euroa vähäisemmäksi kuin edellisenä vuonna ennen muuta osakesijoitusten vaisumman hintakehityksen takia. Virta Hintamuutokset Valuuttakurssimuutokset Mrd. euroa Keskiarvo Uudet sijoitukset vähennettynä sijoitusten myynneillä ja muilla realisoinneilla 8 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

9 S IJOITUS R AH AS T OT Korkosijoitukset edelleen kasvussa Rahastojen sijoittaminen yritysten, rahoituslaitosten ja valtioiden liikkeeseen laskemiin velkapapereihin, eli suurimpaan uusien sijoitusten kohderyhmään, kasvoi edelleen vuonna 14. Nettomääräisesti rahastot sijoittivat velkapapereihin,8 mrd. euroa, kun viitenä aiempana vuotena nettosijoitukset olivat olleet keskimäärin,9 mrd. euroa. Joukkovelkakirjoihin, eli maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereihin, rahastot tekivät nettosijoituksia 3, mrd. euroa. Sitä vastoin rahamarkkinapapereita, eli enintään vuoden velkakirjoja, erääntyi ja myytiin pois nettomääräisesti,4 mrd. euroa. Kuvio 7. Suomalaisten sijoitusrahastojen nettosijoitukset instrumenteittain 1-1 Sijoitusrahastojen velkapaperisijoituksista 1,1 mrd. euroa oli yritysten,,8 mrd. euroa rahoitus- ja vakuutuslaitosten ja,8 mrd. euroa julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemia. Rahastot sijoittivat erityisesti euroalueen ja yhdysvaltalaisten yritysten sekä Ruotsin valtion velkapapereihin. Sen sijaan Saksan valtion velkapapereita myytiin ja erääntyi nettomääräisesti,6 mrd. euron edestä. Keskiarvo Mrd. euroa 3 Osakkeet Rahasto-osuudet Velkapaperit Talletukset Osakkeisiin rahastot sijoittivat vuoden aikana uutta pääomaa nettomääräisesti 1,3 mrd. euroa. Tästä,4 mrd. euroa oli yritysten ja saman verran rahoitus- ja vakuutuslaitosten osakkeita. Lisäksi erityisesti dollarin vahvistuminen sekä osakekurssien suotuisa kehitys kasvattivat rahastojen osakesaamisten arvoa vuoden aikana yhteensä,4 mrd. euroa. Muiden sijoitusrahastojen osuuksiin rahastot sijoittivat vuoden aikana uutta pääomaa nettomääräisesti 1,3 mrd. euroa. Näistä 1, mrd. euroa kohdistui toisiin suomalaisiin rahastoihin. Talletuksiaan rahastot sen sijaan supistivat,6 mrd. eurolla. Vuoden 14 lopussa velkapapereiden osuus saamisista oli noin 39 %, osakkeiden 33 %, rahastoosuuksien 9 %, talletusten 4 % ja muiden saamisten 15 %. Yhdysvalloista suurin osakesijoitusten kohdemaa Yhdysvaltojen kohentuneet talousnäkymät välittyivät selvästi rahastojen sijoituspäätöksiin vuonna 14. Suomalaiset sijoitusrahastot sijoittivat yhdysvaltalaiskohteisiin uutta pääomaa nettomääräisesti noin 1,9 mrd. euroa, mikä oli suurin yksittäiseen maahan kohdistunut sijoitusvirta. Lisäksi sijoitusten arvonnousut kasvattivat rahastojen sijoituspositioita Yhdysvalloissa noin 1,8 mrd. eurolla. Sijoituksista noin 1,3 mrd. euroa suuntautui yritysten ja rahoituslaitosten osakkeisiin ja noin,6 mrd. euroa näiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin. Vuoden 14 lopussa kaikista suomalaisrahastojen Yhdysvaltoihin suuntautuneiden sijoitusten kannasta noin 73 % oli yritysten ja rahoitus- ja vakuutuslaitosten osakkeita ja noin 4 % velkakirjoja. Velkakirjoista 98 % oli yritysten ja rahoitus- ja vakuutuslaitosten ja vain % liittovaltion liikkeeseen laskemia. Yhdysvaltoihin tehtyjen sijoitusten osuus suomalaisten sijoitusrahastojen kaikista saamisista on kasvanut vuoden 8 lopun 4 prosentista vuoden 14 lopun 1 prosenttiin. Kaikista suomalaisrahastojen tekemistä osakesijoituksista peräti 7 % (eli 7,9 mrd. euroa) kohdistui vuoden lopussa Yhdysvaltoihin. Tässä Yhdysvallat ohitti vuoden 14 aikana Suomen, jonka Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 9

10 S IJOITUS R AH AS T OT osuus rahastojen kaikista osakesijoituksista oli vuoden lopussa 17 %. Kuvio 8. Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset Yhdysvalloista Sijoitusrahasto-osuudet Osakkeet Velkapaperit Osuus kaikista saamisista (oikea asteikko) 1 Mrd. euroa % Yhdysvaltain merkityksen kasvu on vaikuttanut myös suomalaisten sijoitusrahastojen dollarimääräisiin saamisiin, joiden osuus kaikista saamisista kasvoi vuoden 14 aikana 11 prosentista 15 prosenttiin eli 13, mrd. euroon. Dollarimääräisistä sijoituksista 3 % oli tehty muihin kuin yhdysvaltalaiskohteisiin, ja toisaalta Yhdysvaltoihin tehdyistä sijoituksista noin 17 % oli muita kuin dollarimääräisiä. Yhdysvaltojen ohella suomalaiset sijoitusrahastot sijoittivat uutta pääomaa muihin euroalueen maihin mrd. euroa ja kotimaahan,8 mrd. euroa. Euroalueen ulkopuolelle tehtiin uusia sijoituksia mm. Tanskaan,5 mrd. euron, Britanniaan,4 mrd. euron ja Japaniin,3 mrd. euron edestä. Sijoitukset Venäjälle supistuivat vauhdilla Venäjän talouden kehitysnäkymät heijastuivat vuoden 14 aikana merkittävästi suomalaisten sijoitusrahastojen sijoituksiin. Vuoden aikana suomalaisrahastojen tekemät sijoitukset Venäjälle supistuivat,9 mrd. euroa eli lähes 77 %. Tästä,6 mrd. euroa oli seurausta sijoitusten myynneistä ja muista realisoinneista ja,3 mrd. euroa sijoitusten arvonalentumisista. Vuoden lopussa Venäjälle tehtyjen sijoitusten arvo oli 88 milj. euroa Noin kolmannes Venäjälle aiemmin sijoittaneista suomalaisista sijoitusrahastoista luopui vuoden 14 aikana näistä sijoituksistaan kokonaan. Kun vielä vuoden alussa suomalaisrahastoja, joilla oli saamisia Venäjältä, oli 4, oli määrä supistunut vuoden loppuun mennessä 8:aan. Vaikka suomalaisten sijoitusrahastojen vetäytyminen Venäjältä oli vuonna 14 poikkeuksellisen nopeaa, ovat useat rahastot vähentäneet sijoituksiaan jo aiempina vuosina. Huipussaan sijoitukset olivat helmikuussa 11, jolloin suomalaisten sijoitusrahastojen pääomista,3 mrd. euroa eli 3,6 % oli sijoitettuna Venäjälle. Vuoden 14 lopussa osuus oli supistunut,3 prosenttiin. Sijoituskanta supistui vajaan neljän vuoden aikana siten lähes 9 %. Supistumisesta noin 55 % selittyy sijoitusten myynneillä ja muilla realisoinneilla ja 45 % sijoitusten arvonalentumisilla. Vuoden 14 lopussa noin 96 % Venäjälle tehdyistä sijoituksista koostui pörssinoteerattujen yritysten ja rahalaitosten osakkeista, joista rahalaitosten osuus oli noin 15 %. Loput 4 % Venäjälle tehdyistä sijoituksista oli Venäjän federaation liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Vuonna 14 rupla heikkeni nopeasti. Sen välitön vaikutus sijoitusrahastojen Venäjällä olevien saamisten arvoon jäi kuitenkin vähäiseksi, sillä suomalaisrahastojen Venäjälle tehdyistä sijoituksista keskimäärin yli 95 % oli dollarimääräisiä. Selvimmin ruplan heikkeneminen näkyi Venäjän federaation ruplamääräisissä velkakirjoissa, joista rahastot myivät vuoden aikana pois lähes 95 %. Vuoden lopussa jäljellä olevista valtionvelkakirjoista dollarimääräisten osuus oli näin kasvanut 65 prosenttiin. Suomalaisten sijoitusrahastojen Ukrainaan tekemien sijoitusten kanta oli vuoden 14 lopussa noin 3 milj. euroa. Vielä huhtikuussa 1 sijoituskanta oli 93 milj. euroa. 1 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

11 S IJOITUS R AH AS T OT Venäjää lukuun ottamatta kaikissa muissa ns. BRICS-maissa 4 suomalaisten sijoitusrahastojen sijoitukset sen sijaan kasvoivat vuoden 14 aikana yli 6 %, ja niiden arvo vuoden lopussa oli 1,8 mrd. euroa. Kuvio 9. Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista Etelä-Afrikka Kiina Intia Venäjä Brasilia BRICS-maiden osuus kaikista saamisista (oikea asteikko) Mrd. euroa % Venäjän lisäksi suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset supistuivat vuoden 14 aikana merkittävästi myös Ruotsissa, jossa suomalaisrahastojen vuoden aikana tekemät nettosijoitukset olivat,5 mrd. euron verran negatiivisia. Tämä kuitenkin selittyy aiemmin mainituilla rahastofuusioilla, joissa myös Ruotsista olevia saamisia siirtyi Suomeen rekisteröidyiltä rahastoilta hallinnoitaviksi Ruotsiin. Ilman niiden vaikutusta nettosijoitukset Ruotsiin olisivat olleet selvästi positiivisia. 4 Kehittyviä talouksia edustaviin BRICS-maihin luetaan Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 11

12 S IJOITUS R AH AS T OT Kehikko 1. Kotitalouksien sijoitusrahastosijoituksista noin puolet kanavoituu suomalaisiin kohteisiin Kotimaiset institutionaaliset sijoittajat hajauttavat maariskiään rahastojen välityksellä kotitalouksia enemmän muualle Eurooppaan ja muihin maanosiin Sijoittajan näkökulmasta yksi rahastosijoittamisen etu on helppo riskien hajauttaminen. Sijoitusrahastoon sijoitettu euro hajautuu riskiominaisuuksiltaan erilaisiin sijoitusinstrumentteihin siinä suhteessa, mikä on näiden instrumenttien jakauma rahaston sijoitussalkussa. Sijoitusrahastot tarjoavat sijoittajalle näin mahdollisuuksia hajauttaa riskiä mm. maiden ja maantieteellisten alueiden välillä. Kuviossa 1 on tarkasteltu suomalaisten sijoittajasektoreiden suomalaisiin sijoitusrahastoihin tekemien sijoitusten hajautumista maittain ja alueittain 5. Kuviosta näkyy, minne kyseisen sijoittajasektorin eurot keskimäärin kanavoituvat suomalaisten sijoitusrahastojen välityksellä. Kuviosta havaitaan, että kaikista suomalaisten tekemistä sijoituksista kotimaisiin rahastoihin noin 8 % kanavoituu Eurooppaan. Pohjois-Amerikkaan sijoituksista kanavoituu 1 % ja muualle 8 %. Tarkasteltaessa sijoitusten jakautumista sijoittajasektoreittain havaitaan, että suomalaisten kotitalouksien rahastosijoituksista lähes puolet kanavoituu Suomessa oleviin sijoituskohteisiin, kun taas esimerkiksi julkisyhteisöjen (valtion, kuntien, julkisten eläkerahastojen ja muiden sosiaalirahastojen) sijoitusrahastosijoituksista Suomeen kanavoituu alle neljännes ja muillakin sijoittajasektoreilla enintään kolmannes. Kuviosta käy ilmi, että suomalaiset kotitaloudet hajauttavat riskiään sijoitusrahastojen kautta kotimaan ulkopuolelle selvästi vähemmän kuin kotimaiset institutionaaliset sijoittajat, joiden sijoitusrahastosijoitukset puolestaan kanavoituvat selvästi enemmän muihin euroalueen ja Euroopan maihin. 5 Tarkasteltu on tehty painottamalla sijoittajasektorin yksittäiseen sijoitusrahastoon tekemien sijoitusten määrää kyseisen sijoitusrahaston saamisten (eli sijoitusrahaston tekemien sijoitusten) maajakaumalla ja summaamalla näin saadut sijoittajasektorin sijoitusrahasto- ja maakohtaiset sijoitukset yhteen. Tarkastelu ei ota kantaa maiden välisiin riskieroihin eikä siten kuvaa eri sijoittajasektoreiden sijoituksiin liittyvien riskien absoluuttista määrää. 1 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

13 S IJOITUS R AH AS T OT Kuvio 1. Suomalaisten sijoittajasektoreiden suomalaisten sijoitusrahastojen kautta tekemien sijoitusten jakautuminen alueittain vuoden 14 lopussa, % sijoittajasektorin sijoituskannasta Suomi Muu EU (pl. euroalue) Pohjois-Amerikka Aasia Muu euroalue Muu Eurooppa (pl. EU) Etelä- ja Väli-Amerikka Muut ja tunnistamattomat 1% 8% 6% 4% % % Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Julkisyhteisöt Kotitaloudet Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Suomalaiset sijoittajat yhteensä Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 13

14 S IJOITUS R AH AS T OT Raportoijajoukko Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen (ml. rahamarkkinarahastot) lukumäärä väheni vuoden 14 aikana 5 rahastolla ja oli vuoden lopussa 49. Rahastojen lukumäärä väheni pääasiassa rahastofuusioiden takia, kun rahastoyhtiöt yhdistivät samantyyppisiin varoihin sijoittavia rahastoja isommiksi yksiköiksi. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen lukumäärä väheni vuonna 14. Lukumääräisesti rahastot vähenivät huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 14 vähennys oli yhteensä 5 rahastoa, kun vuonna 13 vastaava luku oli 1. Vuoden 14 lopussa Suomeen oli rekisteröitynyt 49 rahastoa. Vuoden 14 aikana yhteensä 57 rahastoa lopetti toimintansa. Toiminnan lopettaneista rahastoista lähestulkoon kaikki (5) sulautettiin toiseen olemassa olevaan rahastoon. Handelsbanken Fondbolag Ab:n keskitettyä toimintojaan Ruotsiin yhteensä 18 sen rahastoa sulautettiin Ruotsiin rekisteröityihin sijoitus-rahastoihin syys- ja lokakuussa. Muutoin fuusiot painottuivat erityisesti vuoden toiselle neljännekselle, jolloin yhteensä 17 rahastoa sulautettiin toisiin rahastoihin. Varsinaisista vuoden aikana lakkautetuista 5 rahastosta 4 oli tyyppiluokaltaan hedgerahastoja. Kuvio 11. Suomalaisten sijoitusrahastojen (ml. rahamarkkinarahastot) lukumäärä kpl Sijoitusrahastot Rahamarkkinarahastot Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Vuonna 13 erikoissijoitusrahastojen (eli ns. non- UCITS-rahastojen) tyyppimuutokset ns. UCITSsääntelyn mukaisiksi sijoitusrahastoiksi olivat alkaneet lisääntyä, ja se jatkui edelleen. Vuonna 14 yhteensä 11 erikoissijoitusrahaston sääntöjä muutettiin vastaamaan UCITS-rahastoja koskevan direktiivin edellyttämää politiikkaa. Vuonna 13 vastaava luku oli 18. Kannattaa kuitenkin huomata, että kun edellisvuonna erikoissijoitusrahastojen lukumäärä oli vähentynyt yhteensä 6 rahastolla, väheni niiden lukumäärä vuonna 14 enää ainoastaan 3 rahastolla. Uusia erikoissijoitusrahastoja perustettiin vuoden aikana 15. Tyyppiluokittain tarkasteltuna ainoastaan kiinteistörahastojen lukumäärä kasvoi vuonna 14, sen sijaan rahamarkkinarahastojen lukumäärä pysyi entisellään. Kiinteistörahastojen lukumäärä kasvoi yhden rahaston verran. Lukumäärällisesti tarkasteltuna erityisesti osake- ja yhdistelmärahastot vähenivät fuusiojärjestelyiden myötä: osakerahastojen määrä väheni yhteensä 1 yksikön ja yhdistelmärahastojen 1 yksikön verran. Pitkän koron rahastojen lukumäärä väheni 3 rahastolla ja hedgerahastojen 1 rahastolla. 14 Vuosikatsaus 14 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

15 S IJOITUS R AH AS T OT Kuvio 1. Suomalaiset sijoitusrahastot tyyppiluokittain vuoden 14 lopussa Osakerahastot: 69 kpl Pitkän koron rahastot: 13 kpl Hedgerahastot: 5 kpl Yhdistelmärahastot: 41 kpl Rahamarkkinarahastot: 1 kpl Kiinteistörahastot: 13 kpl,4 %,6 % 5,1 % 8,3 % 6,8 % 54,7 % Vuoden 14 aikana perustettiin uusia sijoitusrahastoja kutakuinkin saman verran kuin edellisvuosina: vuonna 14 perustettiin 3, vuonna 13 yhteensä 8 ja vuonna 1 yhteensä 35 uutta rahastoa. Reilu puolet (18 rahastoa) vuoden aikana perustetuista rahastoista oli osakerahastoja. Lisäksi vuonna 14 perustettiin yhteensä 6 pitkän koron rahastoa, 1 kiinteistörahasto sekä 4 yhdistelmä- ja kiinteistörahastoa. Uusia rahastoja perustettiin tasaisesti ympäri kalenterivuoden, mutta pääpaino oli kuitenkin loppuvuodessa: syyskuussa tai sen jälkeen perustettiin puolet (16 rahastoa) vuoden aikana perustetuista rahastoista. Rahastoja hallinnoivien hallinnointiyhtiöiden lukumäärä pysyi samana kuin edellisvuonna. LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen hallinnointivastuu siirtyi kuitenkin FIM Varainhoidolle osana S- Pankin ja Tapiola Pankin fuusiojärjestelyä maaliskuussa 14. Hallinnointiyhtiöiden lukumäärä pysyi kuitenkin muuttumattomana, koska elokuussa toi ensimmäisen rahastonsa markkinoille Gramont Capital. Nordea Funds -yhtiöllä oli edellisten vuosien tapaan eniten hallinnoitavia rahastoja, yhteensä 64. Toiseksi eniten hallinnoitavia rahastoja oli Danske Invest Rahastoyhtiöllä (61) sekä jo edellä mainitun fuusiojärjestelyn myötä FIM Varaintohoidolla (61). Näin ollen OP-Rahastoyhtiöllä oli vuoden 14 lopussa neljänneksi eniten hallinnoitavia rahastoja (57). Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 14 15

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2007

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2007 Suomen maksutase Vuosikatsaus 27 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Suorien sijoitusten kanta 1998 27 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Suomessa (vasen ast.) Ulkomailla (vasen ast.) Suomessa, BKT:stä

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien.

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien. 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2009 12.2.2010 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2009 oli 124,9

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

eq Oyj Q

eq Oyj Q eq Oyj Q3 2015 5.11.2015 eq-konserni tuloslaskelma EUR milj. 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 21,7 16,4 33% 24,4 Liikevoitto 9,5 5,6 68% 9,0 Tulos 7,5 4,4 70% 7,1 Tulos per osake (EUR)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Kari Stadigh Konsernijohtaja Tulos ennen veroja kasvoi kautta linjan milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 929 931 Sampo-konsernin tulos

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72,83 433,03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2008

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2008 Raha- ja pankkitilastot Vuosikatsaus 8 Uusien asuntolainasopimusten jakauma viitekoron mukaan Euribor Prime Kiinteät korot Muut korot 9 8 7 7 8 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö..9

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2015

PANKKIBAROMETRI I/2015 PANKKIBAROMETRI I/2015 17.3.2015 1 Pankkibarometri I/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU 2011. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12.

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU 2011. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12. RAHASTORAPORTTI Tuotto (%, 12kk) Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12.2011 3,00-2,00 Osakerahastot -7,00 OMX Helsinki CAP GI Seligson & Co Phoebus * -12,00-17,00 1) eq

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 milj. EUR 200 Kotimaisten osakerahastojen kuukauden nettomerkinnät 150 146,4 100 50 0-10,6 19,8 33,2 14,5 1,5-182,5 44,5 6,5-50 -100-150 Osake Suomi Osake Pohjoismaat Osake

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot