Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee maaaineksen ottoa kiinteistöllä Miilukallio RN:o 6:33 Loviisan kaupungin Garpgårdin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee maaaineksen ottoa kiinteistöllä Miilukallio RN:o 6:33 Loviisan kaupungin Garpgårdin"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 86/2012/2 Dnro ESAVI/568/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee maaaineksen ottoa kiinteistöllä Miilukallio RN:o 6:33 Loviisan kaupungin Garpgårdin kylässä LUVAN HAKIJA Maarakennus M. Laivola Oy HAKEMUS Maarakennus M. Laivola Oy on aluehallintovirastoon toimittamassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt vesilain mukaista lupaa pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen asiassa, joka koskee II-vaiheen maa-aineksen ottoa hakijan omistamalla kiinteistöllä Miilukallio RN:o 6:33 Loviisan kaupungin Garpgårdin kylässä. SUUNNITELMA Aikaisemmat luvat Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antamallaan päätöksellä nro 22/2004/3 myöntänyt Henrik Westergårdille luvan enintään m 3 ktr maa-ainesten ottoon kiinteistöllä Hagaböle RN:o 6:24 Pernajan kunnan (nykyisin Loviisan kaupungin) Hagabölen kylässä. Hankealue sijaitsee noin 600 m:n päässä Hagabölen vedenottamosta. Päätöksen mukaan maaainesten ottotaso saa ulottua alimmillaan tasolle +30,00 m, joka on päätöksen mukaan lähes 7 m korkeammalla kuin alueella havaittu ylin pohjavedenkorkeus. Lupa on voimassa asti. Ottamistoiminta tuli aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Töiden aloittamiselle varattua määräaikaa on pidennetty asti Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antamalla päätöksellä nro 29/2007/3. Pernajan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on antamallaan päätöksellä myöntänyt Henrik Westerlundille maa-aineslain mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen kiinteistöllä Hagaböle RN:o 6:45. Päätöksen mukaan vaihealueelta I voidaan ottaa kalliokiviainesta m 3 2,4 ha:n suuruiselta alueelta. Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut samana päivänä Westerlundille ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 Kiinteistöstä Hagaböle RN:o 6:24 myydystä määräalasta on muodostettu kiinteistö Miilukallio RN:o 6:33, jossa sijaitsevat päätöksen nro 22/2004/3 mukainen I-vaiheen ottoalue sekä nyt haettu II-vaiheen ottoalue. Maarakennus M. Laivola Oy:lle on myönnetty lainhuuto kiinteistöön Miilukallio RN:o 6:33. 2 Ottoalue ja ottomäärä Kallioalue sijaitsee Loviisan kaupungin Pernajan kaupunginosassa Hagabölen/Garpgårdin alueella vanhan valtatie 7:n tuntumassa. Ottoalueen pinta-ala on 4,94 ha. Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Ottoalue sijaitsee lähes kokonaan I-luokan pohjavesialueella ( ) ja osittain myös pohjaveden muodostumisalueella. Hagabölen vedenottamo sijaitsee suunnitelmaan liitettyjen karttapiirrosten perusteella noin 700 m:n päässä ottoalueesta. Hagabölen vedenottamosta tulee talousvesi Pernajan alueelle. Pohjavesialueen pinta-alaksi on arvioitu 1,91 km 2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,88 km 2. Länsi- Suomen vesioikeuden päätöksellään nro 20/1995/3 myöntämän luvan mukaan pohjavettä saa ottaa enintään 600 m 3 /d kuukausikeskiarvona laskettuna. Vedenottamon länsi-/lounaispuolen kiinteistöjen vedensaanti on kiinteistöjen omien rengas- ja porakaivojen varassa. Lähimmät häiriintyvät kiinteistöt sijaitsevat valtatie 170 länsipuolella 540 metriä hankealueen eteläpuolella. Kiinteistöt ovat pientaloja, joita käytetään vakituiseen asumiseen Suunniteltu maa- ja kalliomassojen kokonaisottomäärä on m 3. Maa-ainesten oton suunniteltu alin ottotaso on +17,00 m. Kalliopohjaveden korkeus alueella on joulukuussa 2008 ollut hakemukseen liitetyn Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n selvityksen mukaan pohjaveden virtaussuunnassa hankealueen alapuolella sijaitsevissa havaintopisteissä PK1 ja PK3 +18,2 +23,5 m ja Hagabölen vedenottamon alueella +8,6 +8,7 m. Nykyinen maanpinnan korkeus alueella on m. Alueella, jossa kiinteistöjen käyttöveden saanti on omien kaivojen varassa, on maan pinta tasolla m. Hankealueella pohjavesi virtaa suunnitelman mukaan luoteesta kaakkoon. Omien kaivojen varassa olevat kiinteistöt sijaitsevat suunnitellun kalliokivi- ja maa-aineksen ottoalueen länsi/luoteispuolella. Hakija on täydentänyt hakemusta ympäristövaikutusten seurantasuunnitelmalla ja ympäristöselvityksellä. Hakemusta on edelleen täydennetty selvityksellä pohjavesialueella olevien kiinteistöjen kaivojen sijainneista ja arviolla hankkeen vaikutuksesta kaivoihin. Hakijan mukaan kyseisellä alueella ei ole 500 metrin säteellä yhtään kaivoa, mistä käytettäisiin vettä kasteluun tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Lähin kiinteistö, jossa on oma kaivo, sijaitsee 700 metrin päässä kohteesta. Lähimmässä kiinteistössä oleva kaivo sijaitsee valumavesien ja pintavesien suhteen eri suunnassa.

3 3 Hankkeen vaikutukset HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Hakijan mukaan ottamistoiminnan ympäristövaikutukset ovat pieniä ja ilmenevät pieninä topografisina muutoksina. Hakijan mukaan toiminta ei vaikuta Hagabölen vedenottamoon, koska ottamistoiminnan aikana ottamisalueen luode-kaakko reunalle muodostuu vedenjakaja, josta ottoalueen pintavedet virtaavat koilliseen. Hakijan mukaan hankkeen vaikutus alueen vedenottamoihin ja kiinteistöjen omiin kaivoihin on vähäinen tai sitä ei ole ollenkaan. Aluehallintovirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Loviisan kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. MUISTUTUKSET, VAATIMUKSET JA MIELIPITEET 1) Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunut, että vesiluvan ehtojen mukaan luvan saajan tuli seurata lupakauden aikana ottotoimintaa ja sen vaikutuksia pohjaveden laatuun ja määrään Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Pernajan Kolabergetin pohjavesien tarkkailupisteiden tarkastus ja tarkkailuohjelma (Suomen Pohjavesitekniikka Oy ) on toimitettu ympäristökeskukseen hyväksyttäväksi Ympäristökeskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman Maa-ainesten oton aloituskatselmusta koskeva pöytäkirja on toimitettu tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen Maanrakennus Laivola Oy on kuluneen vuoden aikana tähän mennessä louhinut kiviaineista vaihealueelta I hieman yli m 3 ja yrityksen tarkoitus on saada massamäärät kokonaan alueelta louhituiksi vesilain mukaisessa luvassa määrättyyn määräaikaan mennessä (Ari Laivolan ilmoitus maastossa ). Pohjavesialueella ei ole hakijan vaihealuetta I lukuun ottamatta muuta voimassa olevaan maa-aineslain mukaiseen lupaan perustuvaa maaaineksen ottamista. Vireillä on kuitenkin nyt käsiteltävän hakemuksen lisäksi Henrik ja Tom Westerlundin maa-ainesten ottolupahakemus (koskee soranottoa) kiinteistölle Segerby III 6:5 ja Hagaböle 6:24. Haettava määrä on m 3 10 vuodeksi. 2,6 ha:n suuruinen ottamisalue sijaitsee Kolabergetin tasolla paikallistien toisella puolella. Hakemuksen kohteena olevan kiinteistön Miilukallio RN:o 6:33 pohjoisosa (vaihealue II) sijaitsee käytännössä kokonaan Pernajan kirkonkylän tärkeällä (I-luokka) pohjavesialueella. Ainoastaan ottamisalueen vähemmälle louhimiselle jäävä itäreuna on pohjavesialueen ulkopuolella. Alue on valta-

4 osin Loviisan kaupungin Hagabölen pohjavedenottamon valuma-aluetta. Etäisyyttä ottamolle on vaihealueelta II 600 m ja jo luvitetun vaihealueen I eteläreunasta noin 350 m. Hagabölen pohjavedenottamo sijaitsee Kirkonkylän pohjavesialueen keskiosassa. Pohjavesialue on rajattu noin 4 km:n pituisena luodekaakkosuuntaisen kallioperän ruhjepainanteeseen kerrostuneen kapeahkon harjumuodostuman ympärille, jossa pohjavesi virtaa toisaalta etelästä ja toisaalta pohjoisesta kohti Hagabölen ottamoa. Harjun ydinosissa ottamon pohjoispuolella pohjaveden pinta on noin tason + 9,00 m alapuolella. Kolabergetin tasolla Långmossenin suoalueeseen rajautuvan harjun alarinteessä esiintyy orsivettä noin tasolla +19,00 m. Orsivesikerroksen mittasuhteita ei tunneta, mutta todennäköisesti harjun keskiosa ja Kolabergetiin rajautuva harjun rinne on orsivedestä vapaata. Orsivettä tihkuu useista kohdista Långmossenin suoalueella. Harjun pohjavedestä on otettu vesinäytteitä, mutta orsivedestä ei. Vuosien tarkkailutulosten mukaan ottamistoiminta ei ole toistaiseksi vaikuttanut veden laatuun hyväksytyn tarkkailuohjelman pisteissä. Vuoden 2011 näytteiden tulokset eivät ole olleet käytettävissä. Kalliopohjaveden laatu poikkeaa odotetusti hieman harjupohjaveden laadusta. Kalliopisteissä vuoden 2008 näytteissä havaitut korkeat sameusarvot (240 NTU) ovat odotetusti reikien ikääntymisen myötä laskeneet. Havaittu nousu on voinut olla osin seurausta myös ottotoimintaa valmistelevista metsä- ja maansiirtotöistä. Kalliovedessä kloridipitoisuudet ovat olleet alhaalla eikä typpeä tai öljyhiilivetyjä ole esiintynyt. Harjupisteissä happea on ollut enemmän, mutta tästä huolimatta rautaa on ollut enemmän. Harjuveden kloridipitoisuudet ovat selvästi kohonneita, mikä ainakin osittain johtunee tiealueiden liukkauden torjunnasta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunut, että räjäytystöiden, kairausten, kiviaineksen käsittelyn sekä erilaisten kone- ja laiterikkojen aiheuttamana ottamisalueen pintavesiin sekoittuu erilaisia vedenlaadun kannalta haitallisia yhdisteitä. Koska pohjavedenpinta on kallioalueella alempana kuin alin ottamistaso, epäpuhtauksia pääsee rakoja ja reikiä pitkin pohjaveteen, vaikka pintavesiä johdettaisiin alueelta pois. Paljaalla kalliopohjalla kunnostustoimiin ei juuri jää mahdollisuuksia. Pohjaveden likaantumismahdollisuuksiin vaikuttanee myös se, että vaihealueella II kallioperä on vaihealueen I kallioperää huonompilaatuista. Maastomuodot mahdollistanevat pintavesien juoksuttamisen pois ottamisalueelta. Tämä edellyttää kuitenkin toisen alueeseen kohdistuvia toimenpiteitä esim. ojitusjärjestelyin, josta ei ole esitetty suunnitelmia. Myös selkeytysaltaiden toimivuus pintavesien käsittelyssä tulisi selvittää, sillä kaikki pintaveden mukana kulkeutuvat yhdisteet eivät poistu vedestä selkeytyksessä. Esitetyt pintavesien johtamisjärjestelyt eivät toteutuessaankaan tule täysin estämään pohjavedelle haitallisten aineiden pääsyä pohjaveteen tärkeällä 4

5 pohjavesialueella ja Hagabölen pohjavedenottamon muodostumisalueella. Vesilaki ei tee eroa eri pohjavesien välillä. Lisäksi haitta-aineiden pääsy harjukerrostumien pohjaveteen on mahdollista. Oletettavasti kallioperän vesi ei tavoita alueen orsivettä, sillä orsivettä on todettu ainoastaan harjun suoalueeseen rajautuvalla harjun osalla. Pohjavesialueen asuinkäytössä olevat kiinteistöt sijaitsevat joko Hagabölen ottamon eteläpuolella tai etäällä Kolabergetin kallioalueesta pohjoiseen. Pohjaveden virtaussuuntien vuoksi kallioalueen pohjavesien pääsy kaivoalueille ei ole mahdollista, joten talousvesikaivoista tapahtuvaan vedenhankintaan suunnitellulla hankkeella ei ole vaikutuksia. Harjuun liittyvässä orsivesikerroksessa ei tiedetä olevan käytössä talousvesikaivoja. Nykyinen I vaihealueelle hyväksytty tarkkailu ei ole riittävää, jos luvan myöntämisedellytysten ottamiselle vaihealueelta II todetaan olevan olemassa. Ottamisalue laajenisi uudelle alueelle. Kaupungilla on vireillä hankkeen vaikutusalueella muuta ottamistoimintaa ja olosuhteet Kolabergetin kallioalueen eri osissa ovat erilaiset. Tarkkailussa tulee ottaa huomioon orsivesi. Pintavesien vedenjakaja siirtyy alueella ottotoiminnan edetessä lännemmäksi. Muutos jäisi kuitenkin vähäiseksi, joten louhinnalla ei ole sanottavampaa vaikutusta pohjavesialueen antoisuuteen eikä hankkeella vaikutettaisi Loviisan kaupungin Hagabölen pohjavedenottamosta käyttöön saataviin vesimääriin. Pohjaveden muodostumisolosuhteita tärkeällä pohjavesialueella ei louhinnalla juurikaan muutettaisi. Huolimatta pintavesien johtamisesta alueen ulkopuolelle osa louhintaalueen pintavesistä pääsisi kuitenkin kalliopohjaveteen ja harjuun, koska pohjaveden pinnan yläpuolella tapahtuva louhinta ei muuta pohjaveden virtauksien suuntaa kallioperässä. Louhinta-alueen ympäristössä vallitsevien pohjavedenpinnan korkeuksien ja maaperän vedenläpäisyominaisuuksien perusteella pohjavesi virtaa kalliossa louhinta-alueelta pääasiassa länteen harjukerrostumien suuntaan. Perusteet Kolabergetin kallioalueen rajaamiseksi osittain pohjavesialueelle ovat olleet olemassa. Kalliokiviaineksen ottamistoimintojen likaaman pintaveden pääsy pohjaveteen tärkeällä pohjavesialueella saattaa johtaa sellaisiin laadun muutoksiin pohjavedessä, jotka vaikuttavat suoraan luvanmyöntämisedellytyksiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan ottamishankkeen yleiseen ja yksityiseen etuun kohdistuvien vaikutusten arviointi ei ole mahdollista vesiasetuksen edellyttämällä tarkkuudella hakemuksessa esitetyn perusteella. Hakemus ei sisällä riittävästi tietoa kaikista tarvittavista laitteista ja rakenteista. Hakemus ei sisällä arviota siitä aiheuttaako hanke luonnonsuojelulain tai vesilain 1 luvun 15 a :n taikka 1 luvun 17 a :n vastaisia seurauksia. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan hankkeella ei ole luonnonsuojelulain vastaisia seurauksia eikä Pillikallion vaihealue II eroa tässä suhteessa jo luvan saaneesta vaihealueesta I. Hankealueen 5

6 vaikutusalueella ei ole edellä mainittujen vesilain kohtien tarkoittamia pienvesikohteita. 2) Loviisan kaupungin ympäristönsuojelu on lausunut, että hankealue sijaitsee Pernajan kirkonkylän kaupunginosan ainoan käytössä olevan vedenottamon, Hagabölen vedenottamon, läheisyydessä. Alueen pohjaveden määrällinen ja kemiallinen tila on hyvä. Suunniteltu ottamistoiminta kohdistuu sora/kallioalueelle, jossa on vuosien ajan harjoitettu maaainestenottoa. Osa ottoalueista on vanhoja, käytöstä poistuneita ja osalla ottamistoiminta on aloitettu lähivuosina. Hakijan suunnittelema maaainesten otto kohdistuu laaja-alaisesti pohjavesialueelle, jolla sijaitsee sekä Hagabölen vedenottamo että Pernajan kirkonkylän varavedenottamo. Tehdyistä selvityksistä, hakemuksen täydennyksistä ja suunnitelluista tarkkailuista huolimatta ympäristönsuojelu on katsonut, että maa-ainesten ottamisella saatetaan vaikuttaa alueen pohjaveden korkeuteen ja pohjaveden laatuun ja määrään. Pintamaan laaja-alainen poisto alueelta voi vaikuttaa sadeveden kertymään ja pohjaveden suodattumiseen alueella. Toiminnan aikana mahdollisesti tapahtuvat kemikaalionnettomuudet ovat varotoimista huolimatta mahdollisia ja aiheuttavat tapahtuessaan suuren riskin maaperälle ja pohjavedelle. 6 HAKIJAN SELITYS Hakija on toimittanut selityksenään Kalliotekniikka Consulting engineer Oy:n laatiman selvityksen. Siinä on todettu, että orsiveden tarkkailua suoritetaan kahdesta tarkkailupisteestä, näytteet otetaan joka vuosi luvan voimassaolon ajan toukokuussa ja syyskuussa. Näytteistä tutkitaan Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n laatiman pohjaveden tarkkailusuunnitelman mukaiset veden ominaisuudet sekä öljyhiilivedet ja koliformisten bakteerien Escherichia colibakteerien esiintyminen. Tutkittuja parametreja verrataan talousvedelle annettuihin laatuvaatimuksiin ja suosituksiin. Näytteenotto tulee aloittaa ennen kuin alueella II aloitetaan toiminta, jotta voidaan havaita mahdolliset muutokset toiminnan aikana. Noudatettaessa mainittua pohjaveden tarkkailusuunnitelmaa ja Kalliotekniikka Consulting Engineer Oy:n laatimaa pohja- ja pintaveden tarkkailusuunnitelmaa voidaan varmistaa, että toiminnalla/hankkeella ei ole luonnonsuojelulain tai vesiensuojelulain vastaisia seurauksia sekä varmistaa pohjaveden pinnankorkeus ja laatu. Pohjaveden korkeuden ja määrän muutoksen minimoimiseksi alueen sadevedet ym. pintavedet johdetaan selkeyttämisaltaiden kautta ojiin. Suunnitellulla toiminnalla ei ole vaikutusta alueen sadeveden kertymään, sillä sadevedet johdetaan selkeyttämisaltaan kautta ojiin. Alueen ojat johtavat luonnostaan koilliseen, jolloin ojien vedenvirtaama suuntautuu poispäin Hagabölen vedenottamosta. Selkeyttämisaltaan avulla ottoalueelle kertyneestä vedestä puhdistetaan ottamistoimintojen aiheuttamat likaantumiset. Selkeytysallas on tyhjennettävä lietteestä riittävän usein.

7 Louhintatason ulottuessa tasoon +17,00 m ohjataan alueelle kertyvät vedet selkeytysaltaaseen. Selkeytysaltaan pohjan taso tulee olemaan tasolla +15,00 m ja ylijuoksutusputki tasolla +16,50 m. Alueilla, joissa kallioperässä olevien halkeamien ja rakojen kautta saattaa tapahtua pintavesien pääsyä kalliopohjaveteen, tehdään rakennekerrokset vahvistettuna vettä läpäisemättömällä materiaalilla, jonka avulla vedet johdetaan selkeytysaltaaseen. Rakennetun vedenohjauskerroksen avulla poistetaan mahdollisten onnettomuuksien aiheuttamat riskit maaperälle ja pohjavedelle. Näin toimien suunniteltu toiminta ei aiheuta riskiä Hagabölen vedenottamon vedenlaadulle, pohjavedenlaadulle, orsivedenlaadulle eikä ympäristössä oleville talousvesikaivojen vedenlaadulle. Hakija on lisäksi toimittanut aluehallintovirastoon Pernajan Kolarbergetin alueen vesinäytetulokset 10/ Hakemuksen täydennys Hakija on aluehallintoviraston esittämän täydennyspyynnön johdosta täydentänyt hakemustaan Kalliotekniikka Consulting engineer Oy:n laatimalla selvityksellä, jossa on esitetty muun muassa seuraavaa: 1) Tarkistettu arvio ottoalueen kalliopohjaveden korkeudesta. Vedenkorkeudet ovat lähialueen havaintopisteissä ja välisenä aikana olleet seuraavat: PVM Piste +8,67 +8,77 +3,27 +2, Piste +8,70 +8,75 +8,68 +5, PK1 +19,02 +18,23 +16,87 +16,70 PK3 +23,48 +23,46 +22,99 +22,85 Keskimääräinen vedenkorkeus on ollut havaintopisteessä PK1 +17,70 m ja havaintopisteessä PK3 +23,19 m. Havaintopiste PK3 sijaitsee tasaisella alueella, jonne lähialueilta kerääntyy runsaasti valumavesiä. Maaperän laadun ja muodon vuoksi valumavedet imeytyvät vain maaperän pintakerroksiin ja kulkeutuvat ojia ym. valumareittejä pitkin pois valuma-alueelta. Tätä päätelmää tukevat nykyisen louhintaalueen läheisyyteen poratut reiät ja niistä suoritetut vedenpinnan mittaukset. Ottoalueen luoteiseen reunaan kallioon poratun reiän (PR1) vedenpinnan taso (porattu reikä, halkaisija 160 mm): Putken yläpää on tasolla +33,69 m ja alapää tasolla +3,10 m. Viikko reiän poraamisen jälkeen vedenpinta oli korkeudella +6,99 m. Kun reiästä imettiin vesi tasolle +4,03 m nousi vedenpinta seuraavan tunnin aikana vain tasolle +4,06 m.

8 Edellä esitettyjen seikkojen perusteella selvityksessä on katsottu, että havaintopiste PK1 ja PR1 edustavat paremmin alueella vallitsevan pohjavedenpinnan tasoa. Havaintopisteessä PK1 vedenpinnan taso on ollut ,87 m ja ,70 m. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että havaintopisteessä PK1 vallitseva vedenpinnan taso on alle +17,00 m. Maaperän laadun ja mastonmuodon perusteella voi arvioida, että PK3:n vedenpinnan taso johtuu pintavesistä. PK1 reikä on porattu kallioon ja sen vedenpinta oli korkeudella +6,99 m. PR1 reikä on porattu kallioon ja reiässä oleva vedenpinnan taso kuvaa kalliopohjaveden korkeutta. 2) Rakennettava selkeytysallas on suuruudeltaan 35 x 20 m ja 2 m syvä. Allas varustetaan pumpulla. Ottamotoiminta alueella ei aiheuta juurikaan muutoksia ympäristön pintaveden laatuun. Kasvaneen eroosion seurauksena alueelta luontoon laskevat vedet saattavat sisältää sameutta aiheuttavaa kiintoainetta. Kalliokiviaineksen ottotoiminnan vaikutusta pinta- ja pohjavesiin on tutkittu vuonna 2009 selvityksessä Maa-ainesten oton vaikutukset pintavesiin. Tutkimuksessa vertailtiin kuutta kallioaluetta, joissa oli vähintään viisi vuotta tehty pintaveden seurantaa. Selvityksessä tutkittiin louhinnan ja murskauksen pintavesivaikutuksia. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että louhinnalla ja murskauksella on hyvin vähäisiä tai ei ollenkaan vaikutuksia pintaveden laatuun. Alueelta poisjohdettavan veden määrä on riippuvainen sateiden määrästä ja murskattavan aineksen määrästä. Ottoalueen selkeytysaltaaseen kertyvä vesi pyritään käyttämään hyödyksi ottotoiminnan aikana esimerkiksi pölynsidontaan. Alueelta poisjohdettavan veden määrä on täysin riippuvainen sateiden määrästä. 3) Hakija on toimittanut kartan, jossa on maa-ainesten ottoalueelta johdettavan veden purkureitti. Suunniteltu veden purkureitti noudattaa olemassa olevaa veden kulkureittiä eikä siihen ole suunniteltu tehtävän muutosta. Vesi virtaa luoteeseen ottoalueelta. Sade- ja sulamisvesistä johtuen saattaa valunta kasvaa, jolloin uomien virtaama voimistuu hetkellisesti ja kasvaneen eroosion seurauksena alueelta luontoon laskevat vedet saattavat sisältää sameutta aiheuttavaa kiintoainetta. Itse ottoalueella vedet johdetaan selkeytysaltaaseen, jossa kiintoaines ja siihen sitoutuneet ravinteet painuvat altaan pohjalle. Selkeytysaltaasta vesi johdetaan läheiseen uomaan. Veden virtaaman vähentämiseksi selkeytysaltaan vettä voidaan käyttää hyväksi ottotoiminnassa esimerkiksi pölynsidonnassa. Maa-ainesten ottotoiminnan seurauksena uomiin valuvan veden määrä saattaa kasvaa hieman ja veden kiintoainepitoisuus kasvaa virtaaman seurauksena. Virtaaman muutoksella on vähäisiä tai ei lainkaan ympäristövaikutuksia. 8

9 9 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Aluehallintovirasto myöntää Maarakennus M. Laivola Oy:lle luvan pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen maa-ainesten ottamiseksi kiinteistöllä Miilukallio RN:o 6:33 Loviisan kaupungin Garpgårdin kylässä hakemukseen liitetystä suunnitelmasta poiketen siten, kuin lupamääräyksistä ilmenee. Lupa on voimassa saakka. Vahingot Lupamääräykset Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä: 1) Maa-ainesten otto saa ulottua alimmillaan korkeudelle N ,00 m saakka. 2) Ottotoiminta on toteutettava vaiheittain siten, että pintamaakerrokset omaavaa metsämaata avataan ja kaivetut kohdat maisemoidaan osaalueittain ottamisen etenemisen mukaan. Luiskat on louhittava siten, että alue sopii korkeussuhteiltaan ympäröivään maastoon 3) Maa-ainesten otto on järjestettävä niin, että polttoaineiden, öljyjen tai muiden haitallisten aineiden joutuminen maaperään estyy. Maa-ainesten varastoinnista ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa Ottoalueella ei saa säilyttää polttoaineita, öljyä eikä muita pohjavettä pilaavia aineita. Tällaisia aineita ei saa käyttää siten, että pohjaveden pilaantuminen on mahdollista. Ottoalueella ei saa säilyttää, huoltaa tai tankata työkoneita tai kuljetuskalustoa. Alueen pintamaat on mahdollisuuksien mukaan käytettävä jo otetun alueen viimeistelyyn ja muutoin sijoitettava alueen reunaosiin siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laadun huonontumista. 4) Hankealueen sade- ja sulamisvedet on selkeytettävä suunnitelman mukaisesti vähintään pinta-alaltaan 32 m x 20 m suuruisessa ja 2,0 m syvässä selkeytysaltaassa ja johdettava olemassa olevaan luoteeseen laskevaan uomaan. Altaan pohjan korkeustasossa on otettava huomioon kiviaineksen ottokorkeutta koskeva muutos. Allas voidaan sijoittaa muuallekin hankealueella, mikäli se on vesien poisjohtamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Allas tulee tyhjentää säännöllisesti siihen kertyneestä lietteestä. 5) Luvan saajalla on oltava öljyvahingon varalta toimintasuunnitelma ja -valmius. Öljyvahingosta on välittömästi ilmoitettava Loviisan kaupungin öl-

10 jyvahinkojen torjuntatyön vastuuhenkilölle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 6) Luvan saajan on valvottava, ettei ottoaluetta maa-ainesten oton aikana käytetä kaatopaikkana ja ettei alueelle muutenkaan joudu pohjaveden laadulle haitallisia aineita. Ottoalueelle johtavat ajoväylät on tarvittaessa varustettava lukittavilla puomeilla. 7) Luvan saajan on tarkkailtava maa-ainesten oton vaikutusta pohjaveden korkeuteen ja laatuun sekä hankealueelta poisjohdettavan veden laatua Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi on toimitettava elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen maa-ainesten oton aloittamista. Tarkkailu on aloitettava ennen maa-ainesten oton aloittamista. Tarkkailun tulokset on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkkailusuunnitelmassa mainittavalla tavalla. 8) Luvan saaja on vastuussa maa-ainesten ottamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vesilain mukaan korvattavasta vahingosta ja haitasta. Mikäli lupamääräyksessä 7) tarkoitetussa tarkkailussa tai muutoin havaitaan, että tässä päätöksessä tarkoitetusta maa-ainesten ottamisesta aiheutuu pohjaveden määrän olennaista vähenemistä tai laadun heikkenemistä, on luvan saajan viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin sanottujen haittojen poistamiseksi ja ilmoitettava asiasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maa-ainesten otto on tällöin välittömästi keskeytettävä. Mikäli maa-ainesten ottamisesta on seurauksena, että veden saanti joltakin alueelta estyy tai huomattavasti vaikeutuu, luvan saaja voidaan, jos asianomainen sitä vaatii, velvoittaa rahalla korvaamisen sijasta ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, kuin alueen omistajan tai vettä muun erityisen oikeuden nojalla ottavan oikeuden turvaamiseksi vesilain 11 luvun 12 :ssä säädetään. 9) Maisemointityöt on saatettava loppuun viimeistään kahden vuoden kuluttua maa-ainesten oton lopettamisen jälkeen. 10) Tämän päätöksen mukaisesta maa-aineksen ottamisen aloittamisesta on kirjallisesti hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ottamisen päättymisestä on 60 päivän kuluessa ilmoitettava edellä mainituille viranomaisille sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. 11) Maa-aineksen ottaminen on aloitettava neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on saanut lainvoiman uhalla, että lupa muutoin raukeaa. 10

11 Ottotoimintaa ei saa kuitenkaan aloittaa ennen kuin vaiheen I maisemointityöt on suoritettu. 11 Perustelut Hankealue sijaitsee Pernajan Kirkonkylän tärkeällä (I-luokka) pohjavesialueella ( ), joka on noin 4 km:n pituinen ja rajoittuu luodekaakkosuuntaisen kallioperän ruhjepainanteeseen kerrostuneen kapeahkon harjumuodostuman ympärille. Hankealue sijaitsee valtatie 170 itäpuolella sijaitsevalla Kolabergetin kallioalueella, joka kuuluu pohjaveden muodostamisalueeksi rajattuun alueeseen. Pääosin valtatie 170 länsipuolella sijaitsevan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 600 m 3 /d, josta kallioalueella muodostuvan pohjaveden osuus ei ole keskeinen. Hankealueen kaakkoisosa rajoittuu pohjavesialueella jo luvitetun vaihealueen I luoteisosaan. Hagabölen pohjavedenottamo sijaitsee pohjavesialueen keskiosassa noin 700 m:n päässä ottoalueesta ja 350 m:n päässä jo luvitetusta vaihealueesta I. Vuonna 2009 otetun pohjaveden määrä oli Loviisan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman (2010) mukaan 116 m 3 /d. Pohjavedenpinta on vuosina hankealueesta noin 100 m:n etäisyydellä etelään sijaitsevassa havaintopisteessä PK1 vaihdellut korkeuksien +16,70 m ja +19,02 m välillä. Hankealueesta noin 200 m:n etäisyydellä kaakkoon sijaitsevassa havaintopisteessä PK3 vedenkorkeuden vaihteluväli on samana aikana ollut +22,85 m +23,48 m. Hankealueen luoteisreunaan myöhemmin poratussa havaintopisteessä PR1 vedenkorkeus oli noin +7,0 m viikko porauksen jälkeen. Hagabölen pohjavedenottamon alueella pohjavedenpinta on korkeutta +9,0 m alempana. Louhinta-alueen ja ottamon välillä on todennäköisesti kalliokynnys, mutta pohjavesi voi virrata kynnyksen yli ottoalueelta pohjavedenottamolle. Ottaen huomioon veden virtaussuunnan ja asiassa esitetyt seikat aluehallintovirasto pitää havaintopisteen PK1 vedenkorkeustietoja lupaedellytysten harkinnan kannalta keskeisinä. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeillä maa-ainesten ottotoimintaa tai jälkihoitamattomia alueita ei saisi olla ollenkaan. Kaukosuojavyöhykkeillä jälkihoitamattomien soranottoalueiden yhteispinta-ala ei saisi olla alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet huomioon ottaen yli % kaukosuojavyöhykkeen pinta-alasta. Suojakerrospaksuutta koskeva vähimmäistavoite on kaukosuojavyöhykkeillä 4,0 m. Lähisuojavyöhykkeillä soranottoa ei saisi olla lainkaan, mutta jo avatuilla vanhoilla ja kunnostettavilla aluilla suojakerroksen paksuuden tulisi olla vähintään 6,0 m. Sora-alueilla käytettävät suojakerrospaksuudet eivät kuitenkaan sovellu suoraan käytettäviksi louhittavilla kallioalueilla, joilla pohjavedenkorkeuden vaihtelut ovat suuria eri vuodenaikoina. Hakemuksen mukaan kiviainesta otettaisiin alimmillaan korkeudelle +17,00 m eli mahdollisesti ylimpien pohjavedenpintojen alapuolelle. Ottamisalueelle voi siten muodostua matala ja helposti rehevöityvä pohjavesilammikko, mikä lisäisi osaltaan pohjaveden likaantumisriskiä. Mitä syvemmälle otto ulotetaan, sitä todennäköisempää on, että harjun ydinosaan voi päästä

12 louhinnassa käytettävien rajäytysaineiden typpiyhdisteitä, polttonesteitä ja öljyjä sekä louhintatyössä vapautuvia epäpuhtauksia. Vesi voisi heikentyä pohjaveden pilaamiskiellon vastaisesti. Edellytyksiä hakemuksen mukaiselle maa-aineksen ottamiselle ei siten ole. Aluehallintovirasto katsoo, että lupaedellytykset maa-aineksen ottamiselle ovat olemassa, kun louhinta rajoitetaan vähintään samalle etäisyydelle pohjavedenpinnasta kuin vaihealueella I eli siten, että pohjavedenpinnan päälle jää ainakin 7,0 m:n suuruinen suojakerros. Näin ollen maa-ainesten sallituksi ottokorkeudeksi tulee +26,00 m. Otettavan maa-aineksen määrä pienenee m 3 :stä noin m 3 :iin. Lupamääräysten mukaisesti toteutettava hanke ei vaaranna pohjaveden eikä pohjavesialueen vedenlaatua. Noin 5 ha:n suuruiselta hankealueelta poisjohdettavien pintavesien määrä on keskimäärin noin 0,5 l/s. Pintavedet johdetaan valtatie 170 itäpuolella olevaan ojastoon, josta ne laskevat Lappobäckenin kautta Pernajanlahteen. Lappobackenin virtaamassa eikä veden laadussa tapahdu havaittavia muutoksia, kun poisjohdettava vesi selkeytetään lupamääräyksen 4 mukaisesti. Hankkeesta saatavaa hyötyä voidaan pitää huomattavana siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna. Hankealue sijaitsee Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueella. Maaainesten otolla ei ole vaikutusta vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen pohjavettä koskevien tavoitteiden toteuttamisedellytyksiin. 12 Sovelletut säädökset Vesilain (264/1961) 2 luvun 3, 9 luvun 8 ja 16 luvun 23 a Lausunto muistutuksista Muistutukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. KÄSITTELYMAKSU euroa, jonka Valtion talous- ja henkilöstöhallinto laskuttaa erikseen. Maksu määräytyy aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan maa-aineksen ottamista koskevan asian käsittelystä peritään euron suuruinen käsittelymaksu ottomäärän ollessa yli m 3. Maksu on määrätty 35 % taulukon mukaista maksua korkeampana, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut taulukossa mainittua suurempi. Asetusta 1145/2009 sovelletaan aluehallintovirastossa vireille tulleisiin hakemuksiin.

13 13 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Maarakennus M. Laivola Oy Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Loviisan kaupunki Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Asianosaisille listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksestä julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Loviisan kaupungin ilmoitustauluilla.

14 14 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Juha Helin Merja Ahti Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Juha Helin ja esitellyt ympäristölakimies Merja Ahti. MA/sl

15 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2014 ASIA Vehkataipaleen kanavan kunnostusta koskevassa Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2

Lisätiedot

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä Etelä-Suomi Päätös Nro 179/2011/4 Dnro ESAVI/93/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Telekaapelin asentaminen suuntaporaamalla Tuusulanjoen alitse Myllykylässä

Lisätiedot

Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään nro 10/0228/1 palauttama asia, Mynämäki

Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään nro 10/0228/1 palauttama asia, Mynämäki Etelä-Suomi Päätös Nro 169/2011/4 Dnro ESAVI/539/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.8.2011 ASIA HAKIJAT Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 84/2010/4 Dnro ESAVI/69/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 241/2013/2 Dnro ESAVI/97/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2013 ASIA Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Koppnäsin keskuskalasataman aallonmurtajan pysyttäminen, vesialueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2010/4 Dnro ESAVI/134/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2010 ASIA HAKIJA Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Porvoon Energia Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2009 ASIA HAKIJA Hakemus Penttilän ratasillan ja Oriselän sillakkeen rakentamista koskevan

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot