maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA KOIVUSEN HELMIKUU Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa maininki 1

2 helmikuu 2011 Carpe Culturam!!"#$%&'((%%)$%&*+"$',-.+$"/#"0)%&%((1#2$""(&/##'(/(%&3#)40%5&&!6(''0.$%&($%(7&0''+&!"#$$%&'( )%$%$(*#+"(,"$$"$!'-(.'"/'00-,%00%(&',%%."00%(*'(+'11%00%2(8+9'-((/#(&0$&3($%&$:$%+&:)$''(%#'7& :)":(1(&/#"0)&).$&($%(&%$$%& &6(&90.1)"'$&"(('(3$..(7&0''+&:,..+9+%&"$%%0&'$0',"'$&09'$"$&/,-; 90//$%:$%5&<$'$&"$''0%&/##''((&0%"$%&=$230%"(.))%&6(&/0%%+&3("'(&"$''0%&*+"$',-.+$"/#"0))%& 3$"$$'$..05& *#.''##2$1++:(#1#%>$%&.#:#$"('&'(1(9'#/('&)3('&%,'&*+"$',-.+$"/#"0)%&2)).$""(&?&90.1)"'$& '#.00&(6('0..00:"$7&0''+&%$$9$%9+%&09'$$7&:#%&)%&:):)%($%0%&3#)"$&($:((5&<(.6("'(%1("&"$$"&"(.($; /$0.$$&)"(%"(&"((4(5& B0&)%&%,'&90.11)(7&:)":(&:#.''##2$&'#)4((%& &B0#2((1(&3($%&'+/+%:$%&.0940%&'(1(9'#; /(1(."'((&6(&B((2'0%&C2$0%%((.$%&:##.#/$"$(7&%$$%&9#)/(('7&/$'0%&1(.6)%&6(&/$'0%& &:($:; :0(&'(1(9'##5& *#.''##2$(&3)$&/,-"&'094+&$'"05&*(#2(1##2)(&3)$&'(26)$..(&'$$"'($((; /#$"$%&B$D0.$#:"0%&"+0"'+/+%+&6(&$.'(1+$3+:(93$0%&($:((%&3)$&902+; '0..+&:(93$9(//("'((%&'0:0/+..+&:(93$1(3#%&/#)')$"$(&'(%""$.$$:; :0$'+5&A(&1#..(':$%&3)$&.($''((&3(4$..0&)/$%'(:0$"0%&:#.''#20..$"'$5 A(&3$$/0$%0%&:(%%#"'0&:#.''##2$%&%(#''$/$"0:"$&)%&'$0',"'$&3(%9(& 6):#&/##&'0:00&"0%E Saaresta, Pirjo Huttunen maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, Tänäkin talvena sekä lunta että kulttuuria on luotavaksi asti TURKU juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Wäiskin keittiössä 6 Marian blogi 8 Saarten Triennaali 10 Mitä kuuluu Marelle 11 Pienten puolella 12 Minä hirvensalolainen: Taina ja Jari Salonen 17 Lämmitysjärjestelmien kirjo 22 Johanna Koivusen helmikuu 2 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 3 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

3 Mitä lapset syövät koulussa? Wäinö Aaltosen koulun keittiö valmistaa päivittäin lounaan lähes 500 koulussa työskentelevälle. Sen lisäksi ateriat lähetetään kolmeen eri päiväkotiin. Ruokailijat kertovat, miten nelihenkinen keittiöväki selviää tästä urakasta. W +$%-&!(.')"0%&:0$''$-'+&)%&.#)'"(%%#'& 0.):##"'(&("'$&*+(+#"$,"##+$-.##"$ /"0+#12+3.#& '$.(..(5& *+,'+%%-""+& :0$''$-""+& ',-":0%'0.00& %0.6+& (//(''$.($"'(7& /#''(& :#'0%&'+%++%:$%7&:(:"$&)%&1)$""(&6(&:)./(%%0:"$&)%& "(('#&##"$&'##2((6(7&4#5$6.7+83""5& ;&O%&:)#.#'#:"$(&6(&"$''0%&/0$.'+&.+940'++%&($:(& #"0$%&'##2(/((%&3(60''(&6)%%0:$%&/##(..07&=0.0%(& :02'))5&*(940%&3(:$'#$"0%&6(&##40%&'##2((6(%&:(%""(& "0.3$''$$%&'+%++%&$9(%&9,3$%5&A##20"1(.('&")30..0''$$%& 90.1)//$%&1)2::(%(2(("'00:"$7&6(&)$:0("'((%&"$$'+&.(1"0':$%&1$'+3+'&0%0//+%5& P,:,$"$%& ('02$)$40%& "##%%$''0.#& '094++%& 9,3$%& '(2::((%&:(#1#%>$%&2#):(.$"'(',-2,9/+""+5&F($:; :(&:0$''$-$40%&1$'++&%)#4(''((&'+'+&.$"'((7&)%&6)"'($%& ",,"'+&'+""+&:)#.#""(&'(3(..$"'(&1(20/1((&2#):((5& B$'+&/$0.'+&)3('&%$$%&)11$.(('&:#$%&)10''(6('5&& 4 maininki Caron 7v. lempiruuat ovat kalapuikot, lihapullat ja hernekeitto. Joskus tulee otettua lisääkin. Pirkko-opettajan mielestä kouluruuista parhaat ovat kalaruuat. Atte 7v. pitää juuri tästä ruuasta, mitä on tänään. Anu Vihermaa, Sanna Sjöblad ja Helena Ranne vastasivat tänään kolmestaan koululaisten sekä päiväkotilaisten ruuasta. PIENIÄ MUUTOKSIA, VANHOJA SUOSIKKEJA 6)&3(./$$%(&1+$3+:)'0$9$%& 1(::((/$"'(&3(2'0%5&*)#;.#.($"'0%& 1-,'+& (3(#'##& LK5LM& 6(& "$$'+& 0'00%1+$%&.#): :$(& "((1##& 3$$40%& /$%##'$%&3+.0$%&1#).00%; 1+$3++%& ("'$5& N.'(1+$3+..+& "$$3)'((%&6+.60'&6(&3(./$"; '0..((%&"0#2((3((&1+$3++7& 6)''(&((/#&'(("&"#6##5 C,-%&/++2+&)%&:0$''$-3+0%&/#:((%&.$"++%',%,'&3$$; /0&3#)"$%(5&*)#.#&)%&:("3(%#'&6(&.$"+:"$&)%&:0":$'0'; ',&1+$3+:)4$%&('02$('&:)#.#%&:0$''$--%5&B$.'$&90%:$.-; :#%'((&)%&,9'+&1(.6)%&:#$%&:##"$&3#)''(&"$''0%5& ;&*+,'+%%-""+&'+/+&'(2:)$''((7&0''+&1(.6)%&'#.00& 1#).$3(./$$%(7&=0.0%(&.$"++5&C)$"((.'(&'$0')$"##"&.$; "+($%0$"'(&.$"++%',,&102$%'0$"0%&'0230,"'$04)%&)90..05& F(%9('&.$9(.$0/0'&3($940''$$%7&%('2$#/>.#'(/((''$(&0$& "((&0%++&)..(7&0$&3(./$$'(&/(#"'0"0):"$(7&0$:+&!2); /((''$(5&8#)/#&0$&3$0.+&%+$%&"##20""(&:(#1#%>$""(& ).0& /(94)..$"'(5& F(.'(:#%%(..$"0"'$& C#2#%& :)#.#; 2#):(D#460''$&)%&9(.3$//("'(&1++"'+5 F$$/0& ",:",%+& C#2:#& '(26)"$& :)#.#2#):((%"(& /($"'0''(3(:"$&/,-"&3(%90//$..05&I+$":$""+&(3)$; /0'& )30'& "0#2((3(..0& "#:#1).30..0& ).$3('& (3)$%%(& /(22(":##""(5&& Teksti ja kuvat: Tiina Törnström F$$/0&",:",%+&C#2#%&:)#.#$9$%&.$"+''$$%&109/0+&.0$; 1+&6):($"0..0&('02$(..05&<+$3$''+$%&1$'++&)..(&'(26)..(&6); '($%&'#)20''(7&/,-"&:0$'')1+$3$%+5&G.+:)#.#6(&6(&.#:$; )$'(&:)":03(&:("3$2#):(3($9')09')&0$&).0&3$0.+&'#..#'& (.(:)#.#$9$%5&F+.$..+&6+260"'0'++%&:(#1#%>$%&,9'0$"$+& '00/(3$$::)6(7&6)..)$%&'(26)..(&)%&0%0//+%&02$:)$"'(7& :("3$:"$(&6(&/(#"'0$'(5& ;&8(1"$..0&:("3$:"0'&/($"'#3('& %&($:(&9#); %)"'$5&H%0//+%&2#):((&:#.##7&:#%&'(26)..(&)%&6)'($%& '(3(..$"'(&102#"2#):((7&/(:(2)%$.(('$::)(7&.("(>%0(7& 6(#90.$9(:("'$:0''(&'($&:(.(1#$::)6(7&:#'0%&'+%++%7& :02'))&I+$":$""+&:##"$&3#)''(&',-":0%%0..,'&!"##"$!%&'(")5& B(%%(&)%&'+%++%&3("'(%%#'&02$',$"2#):(3(.$)$"'(& 6(&=0.0%(&.+/1$/+"'+&2##("'(5&H2$',$"2#):(3(.$)$40%& '$.(%%0&)%&9$0/(%&/##''#%#'&3#)"$0%&3(220..(5&H%++& 0$&).0&(..02>$(2,9/$+&3((%&%,'&02$'0..++%&($%0:)9'($; "0"'$5&8$"++&)%&'#..#'&.(:'))"$'')/$(&6(&:):)%((%&/($; 4)'')/$(5& ARJEN PYÖRITYS *0$''$-&(3((&)30%"(&:.)&J5KK&6(&'$$3$"'(9'$%0%&1+$3+& (.:((5&<#).$&:,//0%00%&/0%%0""+&2##(%&)%&).'(3(& Vaikka keittiöiden pitää noudattaa tätä listaa, on jostain syystä tässä koulussa tavallista parempaa ruokaa. maininki 5

4 Loppusuora häämöttää Vuodenvaihteen molemmin puolin talomme muutti muotoaan kotoisampaan suuntaan hurjaa vauhtia ainakin sisältäpäin. Kaikki huoneet nimittäin saivat katot ja sisäseiniä alettiin tasoittamaan sekä maalaamaan. Myös laatoittajat pääsivät aloittamaan oman urakkansa tammikuun puolen välin tienoilla. Samalla viimeisiä piiloon jääviä sähkö- ja putkitöitä tehtiin ympäri taloa, jotta lopullisia pintoja päästiin tekemään. Rakennuspölyn ja telinesekamelskan alta alkoi paljastua meidän kotimme! Jos itse rakennuksella paikat alkoivat hiljalleen siistiytyä, tapahtui päinvastainen vuokra-asunnollamme. Väliaikaisen kodin nurkkiin alkoi jo kauan sitten ilmestyä sekalaista rakennustyömaalle menossa olevaa tavaraa, jotka lopulta tuntuivat vievän leijonanosan asuintilasta. Olihan tietenkin lasten kannalta kivaa, että olohuoneen nurkassa kökötti sadan neliön lankkulattiakasa ja sekalainen röykkiö kylpyhuoneen kalusteita kiipeilytelineenä, mutta itse aloin jo olla valmis luovuttamaan tavarat niiden lopulliseen sijoituspaikkaan eli uuteen kotiin. Loppusuoran häämöttäessä oli ensiarvoisen tärkeää, että kaikki aikataulut niin tavaroiden kuin työsuoritustenkin suhteen pitäisivät. Suurimmat kiintokalusteiden ja kodinkoneiden tapaiset hankinnat oli tehty jo hyvissä ajoin ja sisätöiden aikatauluista sekä tekijöistä oli selkeä suunnitelma. Silti yhtä sun toista isompaa tai pienempää hankittavaa ja mietittävää löytyi lähes joka päivä. Oli sitten kyse sisäovista, wc-paperitelineestä tai sähköpistokkeiden paikasta, vaihtoehtoja löytyi tuttuun tapaan runsaasti ja jossain vaiheessa pieniäkin päätöksiä edelsi vääristyneen suuri mietintä. Vaikkeivät yksittäiset pyyhekoukut tai joidenkin uppovalaisimien paikka ollutkaan koko rakennusprojektin kannalta välttämättä se olennaisin asia, piti jokaiselle yksityiskohdalle uhrata hieman aikaa. Myös talon sisustuksen miettiminen kävi kuumana. Huonekaluliikkeiden kiertäminen joulun välipäivinä alkoi käydä jo työstä, sillä jokaisesta liikkeestä tuntui löytyvän jokin yksittäinen sisustukseen sopiva tavara. Vaihtoehtojen määrä ja valinnan vaikeus oli tälläkin saralla vahvasti läsnä; usein tuli kierrettyä lähes kaikki liikkeet kertaalleen läpi ja seuraavana päivänä vielä uusintakierroksen muodossa samat liikkeet. Myös toimitusajat olivat yllättävän pitkiä. Onneksi Kruunukalusteen sohvatilaus saatiin ajoissa tehtyä; huima 12 viikon toimitusaika olisi tuntunut rakentamisen loppumetreille jätettynä aika kurjalta. Toisaalta tämän yhteydessä tuntuu että hätäisestä luonteenlaadusta on kerrankin hyötyä: muuton lähestyessä alkaa nimittäin tuntua siltä, ettei mitään suurempaa enää puutu! Etsitkö uniikille sisustusideallesi toteuttajaa? Laadukkaiden kohteiden erikoisosaaja! Valmistamme kalusteet ja rakenteet mittatilaustyönä kaikkiin kodin tiloihin sisällä ja ulkona. Käytössämme on laaja materiaalien kirjo: eri puulajit, metallit, lasit, kivet... Puh. (02) kaapistot ja tasot pöydät ja penkit portaikot sisustukselliset vuoraukset / seinät lasiseinät ja ovet 6 maininki maininki 7

5 Saarten Triennaali 2011 & Saarten Triennaali 2011 on osa kulttuuripääkaupunkiohjelmaa. Triennaali-tapahtumia on koko saariketjulla Hirvensalo, Satava ja Kakskerta. Tapahtumat painottuvat toukokuulle. Koko ohjelma on sivuilla. HARRASTELIJA TAI AMMATTI- LAINEN, ILMOITTAUDU VUODEN 2011 TRIENNAALIIN kautta (Saarten Triennaali 2011/Ilmoittautuminen) täytä ilmoittautuessasi kaikki lomakkeen kentät järjestämme Brinkhallin kartanossa näyttelyn kuva-, veistos- ja muille kädentaitojen osaajille muille yksin tai ryhmänä ilmoittautuneille esiintymispaikka ja aika järjestetään yhdessä sopien kerro: kuinka monta työtä tuot tapahtumaan, kuinka suuria tai painavia ne ovat, mikä on performanssin tai esiintymisesi kestoaika, tarvitaanko äänentoistoa tai valaistusta Triennaali-järjestäjät vastaavat näyttely- ja tapahtumapaikkoihin liittyvistä kustannuksista tarvittavista vakuutuksista ja muista erityisjärjestelyistä sovimme tapauskohtaisesti ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 4. huhtikuuta SAARTEN TRIENNAALIN AVAUSTAPAHTUMA HIRVENSALON HIIHTOKESKUKSESSA Talvisen viihdetapahtuman ohjelmassa on mm. seuraavaa: LAUANTAINA Ski&Golf kutsukilpailu Alppihiihtoa Turun liikuntapalvelukeskuksen sponssaamana maksutta kaikille kaupunkilaisille Hyppynäytöksiä, soihtulasku, monodisko ja yömäki Ilotulitus OSTA TRIENNAALI -SEINÄKA- LENTERI, josta näkyy koko Triennaalin ohjelma ja valikoidut palat muistakin kulttuuripääkaupungin ohjelmista. Kalenterin kuvitus on omien koulujemme oppilaiden käsialaa ja ostaminen käy helposti Hirvensalon kirjastosta. SUNNUNTAI Titi-nalle show Lapsiperheiden päivä Monenlaista oheisohjelmaa: Kahviossa valokuvanäyttely Alppihiihtoa Hirvensalossa kautta aikojen. Partiolaisilla on puolijoukkueteltta, jossa he leiriytyvät viikonlopun ajan ja paistavat lettuja yleisölle. Lautaileva taiteilija- näyttely. Ulkona iso screeni, jossa pyörii laskuleffoja. HIRVENSALON *+-""&&*P%()-"PQ"!RSTO!"#$%&' ()*"' #&' +#&%))%' +%,-./' )"0("-.%&' 1(' 0//.2-.%&' (,*((3'."0(*#,&&,&' )#0%..(+,&%&' 1(' *,)#1%&' *(4,-.(+,&%&' #5(.' 5(4+(-.,' +#&%))(' +,%)%--/6' 7"*%(' 1(' (0"(' &/,$%&' 0//.2-.%&' 0,./+,-%%&'-((.'+%,)./'8,45%&-()#&'(0.%%*,-.(6' 90.%%*,--(++%'#&'*(..(5(')//*%5(),*#,+(:'-%*/' (-.+(;:' $,(<%.%-;' 1(' -=$/&=>$=->%&*,)2.:' -(,4((&>#,.(1('1('>#+%#0((..,:'1#.*('0()5%)%5(.' 1(' +=2./' 4%-%0.,&.#,+,."*-%++%' &#0%".""' 1(' 5#,++%' 0(&#-.((' %&.,-./' %&%++/&' )//*%&%"; 5#&.((&6 7%45%.")#('A()5%).(5(*-,B 9&&%'C(&%45(:'(0.%%**(4, Pitkäpellonkatu 2 Moikoisten liikekeskus Turku Puh. (02) Fax. (02) kg! APTEEKKI!"#$%&''()&*$+*(,*-'.-"!"#$"#%&'()&*+!,-.#+ &/ ) ) )69:23/04)79;0423;94) <052=55749>)9640;80;94)<052431)692;59)=9)324?;?4) /012)3 GH>IDJ69:2AK ;50//9)490)9: O 8 maininki maininki 9

6 !"#$%&''(''!)*+((+, Tasan 5 kuukautta takana ja saman verran edessä! Elämä täällä tuntuu jo niin normaalilta, että kolmen minuutin koulumatka ja niin rento ruotsalainen koulunkäynti on saanut mut jo ihan unohtamaan millasta se oli aina mennä Kakskerrasta bussilla kouluun, missä oikeasti kans töitä tehtiin! Joulua vietettiin hostäidin suomalaisen kaverin perheen kanssa, joten suomalaiselta jouluruualta en välttynyt tänäkään vuonna ja eikä se joulu muutenkaan hirveästi eronnut suomalaisesta. Joululoman olin töissä koristurnauksen kahvilassa ja ilokseni huomasin hoitavani asiakkaat ruotsiksi tosta noin vaan ja ymmärtäväni jopa tanskaa! Ehkä sitä vois lähteä joku ilta tässä taas Köpikseen kokeilemaan tanskan taitoja ;-). Mare Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Jayde, joka lähtee jo pian kotiin, mutta onneksi ensi talven Uusi-Seelanti reissu on jo suunnitelmissa! Frida naapurista Hjärupista ja Adrian, joka on mukavin poika varmaan koko Ruotsinmaalla! Ilmari kuuluu oman määritelmänsä mukaan pian isoihin ihmisiin. Pienten puolella Ilmari 7v. Mämmikoura Jäykkä koura. Jänishousu Se on jänis. Nuoriso Tarkoittaa jotain isoo, isoa ihmistä. Vokaali Pokaali? Umpilisäke Onks se päässä? Wäinö Aaltonen Koulu Palaveri Joku sellanen keskustelu. Presidentti Määrää Suamee. Hirvensaloseura Siel leivotaan? Lauri 8v. Nousukausi Kun työpalkkaa nostetaan Liukuva työaika Sellainen, ettei ole paljon asiakkaita Markkinajohtaja Johtaa markkinoita, kun esimerkiks tuol keskustassa on ne markkinat Irtisanominen Irtisanoma? Se on sellainen lehti. Moikoinen Kaupunki? Syöpäyhdistys Keskus. Sairaalakeskus. Maininki No blogi. Toimittajil on aika paljon maininkii. Se on sellainen asia, joka laitetaan johonkin lehtiin. Kulttuuri Onks se toi vanha antiikki? Titanic Satuolento Kaukolämpö Kun on jossain, niin siel tuntuu kylmält ja kun on taas jossain paikas, niin siel on tavallisen lämmintä. Kitkarengas Se on sellanen vempele, jota kevääl tai kesäl käytetään, kun ruohoja leikataan sillä välineellä. Tontti Vähän niin kuin kämppä. Hypnoosi Valta. Käskee ihmisen tekemään jotain, niinku Tee tätä, vähän niin kuin vallata. Revontulet Toi on ihan helppo. Taivalla nuo tähdet muodostavat noita revontulia. Ne tulee jouluna. Laajakaista Se on netissä. Tai netissä niinku tarvitaan sitä. Uutisankkuri Kun laivoissa, niin laivoissa Tehdääks laivois muuten sanomii? Sanos uudestaan. Hei, se on uutistoimittajapäällikkö. Mitä tekee yrittäjä? Se yrittää päästä töihin. Mitä tekee toimitusjohtaja? Se on toimitustalolla johtaja. Mitä tekee presidentti? Käy linnanjuhlissa joulukuun 6. päivä. Hän nautiskelee vaikka kuinka paljon presidenttinä olosta. Mitä tekee satavalainen? Eiks se oo joku laivamies? Mistä suuttuu presidentti? Siitä kun varastaa kaiken sen kullan. Handelsbanken Brasilia sijoita Brasilian kasvuun! Uusi Brasilia-rahastomme sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka hyötyvät Brasilian kotimaisen kysynnän kasvusta. Kysy lisää konttoristamme! Turku-Hämeenkatu, Hämeenkatu 2 KUN AUTO ON LISÄVARUSTE t h e w o r l d ' s f i n e s t d r i v i n g s u n g l a s s Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Puh. (02) maininki maininki 11

7 Jari ja Taina Salonen valitsivat maaliskuun keskiaukeamalle syntyperäisiä saarelaisia... Jari Salosen herkkua ovat pikku leivät. Koira hoitaa perheen ulkoilutuksen, vaikka kovempaa kuntoa haetaan punttisalilta ja jumpasta. minä hirvensalolainen Ohjusvenekuski ja majakanvartija Jari ja Taina Salosella on avioliitossaan ja elämässään selkeä työnjako. Jari Salonen on luonteeltaan vauhdikas: meri kutsuu tänäkin keväänä, eikä vähempää kuin purjehtimaan yli Atlantin valtameren. Taina Salonen osaa pistää asiat rauhallisella tavalla järjestykseen, niin etteivät ne keikahda yli laidan. Hän on majankanvartija, joka pitää kurssin kohdallaan. ;B(''#/(.'(&(60.'$$%&=$230%"(.)""(7&%+9; -S#%%#%'($(60.#"'(&"0&.+9'$7&B(.)"0'&%(#2(3('5 '$$%&'#'#%&2(:0%%#".$$::00%&X(:0%%#"&F(; "(2(%&:,.''$&6(&(6('0.'$$%7&0''+&1$'+$"$:-&:,",+7&).$"$:)& 3(1($'(&("#%')6(5 A(2$&B(.)%0%&).$&'#)..)$%&3#)%%(&LVYM&6)&Z,"$)'0; 2(1$(;(.(%&,2$''+6+&6(&C($%(&)1$":0.$&"($2((%9)$'); )11$.($'):"0""(5&P#)20'&("#$3('&3$0.+&3(%90/1$0%"(& :)40$""(5& ;YK;.#:##%&:##.#$&3$0.+&%#)2'0%&("#%')"++"'-1(.:; :$)'$.$5&<$'$&)..(&)/$(&"++"'-6+&'$0'',&/++2+7&0%%0%& :#$%&"($&.($%((5&Q0&).$//0&"$'+&6)&"++"'+%00'&1(2$& 3#)''(5&N9(%&)/(&)"##"&0$&2$$''+%,'7&/#''(&.($%(&"((; '$$%&"$.'$5 Q020..$%0%&,/1+2$"'-&6(&"((2$"')&).$&,:"$&",,&/##'; '((&0%"$//+$"00%&)/((%&:)'$$%&6(&"(/(..(&)/$"'#"; ("#%'))%5 ELÄMÄÄ MOIKOISTEN FIRST AVENUELLA &;C+/+&).$&Q)$:)$"'0%&0%"$//+$"$+&:('#6(7&C($%(&B(;.)%0%&/#$"'0.005 ;*#%&/##'0''$$%&'+%%07&).$%&"$..)$%&6)&<#.""$""(& '-$""+5&C-$9$%&.+940''$$%&:#/$"((11(('&6(.(""(7&0$&).;.#'&:('#3(.)6(&6(&'$0'&).$3('&:#2($"0'7&9+%&%(#2((5 H%%0%&.$$:0:0":#:"0%&2(:0%'(/$"'(&0$&)..#'&:(#1; 1)6(:((%5&C#2:#&).$&:#$'0%:$%&3($%&3$$40%&/$%##'$%& (#')/(':(%&1++""+7&0.+/+%'(1(&).$&3($%&2$::(#"5& ;C++..+&).$&/02$&6(&2(%'(7&0.+/+&).$&:#$%&("#$"$&"((; 20""(5 TUULTEN VIEMÄÄ AIKAA Q02$&)%&%+,'0..,'&"##2'(&2)).$(&B(.)"'0%&0.+/+""+5& A(2$&B(.)%0%&09'$&)..(&1#).$(//(''$.($%0%&U9(2'021#2; 6094#:"$""(&T0./)%'&;30%00..+7&"(/(..(7&6)..(&*%"((.9$ *"8:.3;&,:"$%1#2609'$&/((1(..)%&,/1+2$5 ;&<#26094#:"0""(&:$.1($.'$$%&6(&6+260"'0''$$%&U9(2'02; 20$""#6(7&B(.)%0%&:02'))5 F0%00..+&)%&.$$:#''#&/,-"&.("'0%&:(%""(5& ;B##%'(&)%&)..#'&#"0$%&!930%(%/((..07&%$$%&1).:#; 1,-2$..+7&(#')..(&:#$%&30% B(.)"0'&/,$3+'&)/(%&30%00%"+&/##'(/(&3#)"$&"$'; Asioita voi tehdä yhdessä ja erikseen, Saloset arvioivat. '0%7&/#''(&30%0$.,&0$&"$.'$&).0&1)$""(&"##%%$'0./$"'(5 * &A(2$&B(.)"0..(&)%&040""+&3(('$3(7&/#''(& #10(&/(':(7&1#26094#"&!'.(%'$%&,.$&:##%(2$&=0.0; %(..(5&*##%(2$%&/(':((%&.+940'++%&*(2$D$(.'(&B'5& Q(2'$%$%&"((20.'(5&B$0.'+&(%%0'((%&'##.'0%&3$04+&!R); 2$0%&=)2'((%5&Q02$/(':(&)%&/++2+&'($''((&:)./0""(& 3$$:)""(5&*($::$((%&3$$40%&3$$:)%&20$""#..(&094$'++%& %(#''$(&/,-"&*(2$D$(%&(#2$%>)"'(&6(&/($"0/$"'(5 ;O4)'(%&"$'+&:)3("'$7&A(2$&B(.)%0%&/,-%'++5 OIKEITA RATKAISUJA ELÄMÄSSÄ B(.)"$..0&(%%0'((%&,..+''+0%&:)3(&1+9:$%+&1#2'(3(:"$5& =0&"((3('&:02')(7&/$9$%&3(.$%'((%&)3('&0.+/+""++%& )..00'&',,',3+$"$+S ;C+9+%7&0''+&)..((%&'+""+&6(&%,'7&C($%(&B(.)%0%&1)9'$$5 A(2$&B(.)%0%&:02'))7&/$'0%&,:"$&'$.(%%0&0.+/+""+& ;&O.$&/0%)""(&T0./)%'$%&U9(2'021#26094#"5&O.'$$%& '#.'#&3$02("30%0"('(/((%&6(&;&3$02($40%&/0%)&).$& :)3(5&F$020$"0""+&.($3(""(&).$&10290&",-/+""+&,940"; "+5&B0&:)":0''$&"$..)$%5 B(.)"'0%&%#)2$//($%0%7&P$:.("&).$&'#)..)$%&6)&",%; ',%,'7&102900""+&).$&:(:"$&1$0%'+&.("'(5 ;C#%'#$7&0''+&).$%&3++2+""+&1($:(""(&1#2609'$/(""(5& Q$0'$%7&0''+&)%:)&'+/+&)$:0$%5& B(.)%0%&)"("$:$%&'094+&LVVK;.#3#%&1#).$3+.$""+& ;& Q,$%& )/(%& )"##'0%$& 1(2$"'(&,2$',:"0"'+7&A(2$&B(;.)%0%&:02'))5&P+$%&(3(#'#$& LM;WK&3#)''(&($:((& ;.07&9+%&(23$)$&6+.:$:+'00%5 ;A)"&0%&).$"$&'09%,'&"$'+&3(;.$%'((7&0$&%,'&).$"$&%$$%&.+90$; "0'&"#9'00'&8$%4((%&6(&P$:;.(:"00%5&&P,'&)%&9#)/(%%#'7& /$'0%&.(1"0':$%& 3+.$''+3+'& /0$"'+5& ;P,'&0$&'$04+&'#.00:)&3$$:)%.)11#%(&2#):(1-,'++%& :(:"$&3($&:##"$7&:#%&.(1"0'&',''-;&6(&1)$:(:(3020$%00%& '#.03('&6(&/0%03+'7&C($%(&B(.)%0%&'+,40%'++5 *)./0&3#)''(&"$''0%&8$%4(&/##''$&("#/((%&)/((%& :)'$$%7&9+%&("##&6(&)1$":0.00&C#2#""(5&P$:.("&)%&3(; 2#"/$0"1(.30.#:"0""(&/02$3)$/$""(5 ;8(1"0'&)3('&$")6(7&%,'&)%&($:((&/(':#"'0..(7&9(2; 2("'((7&'094+&:($::0(&/##'(5& A(2$&B(.)%0%&1)9'$$7&0''+&:#%&.(1"0'&(.:)$3('&)..(&($; :#$"$(7&/0%$&3$0.+&1(2$&3#)''(7&0''+&9+%&).$&$:++%&:#$%& "'(%4&D,&;'(.)%/$090%+&:)')%(5& ;P,'&9#)/((7&0''+&3)$:$%&.+9'0+&3$$"$&:02'((&3$$:)"; "(&1#%''$"(.$..0&?&$./(%&9#)%)(&)/(('#%')(5&Q0%$&($; :((&'(6#'(&"07&C($%(..(&"0&/0%$&09:+&90.1)//$%5 Saloset myivät oman veneensä muutama vuosi sitten, mutta veneily ei silti ole poissa suunnitelmista. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT maininki 13

8 Kuukauden saarelaiset: fysioterapiayrittäjä Jari Salonen ja perushoitaja Taina Salonen Parasta saarilla: Rauha ja tila, turvallisuus, ei mitään yllätyksiä. Saarille kuuluva kyläyhteisöllisyys, jossa on jotain samaa kuin lapsuudessa Littoisten Verkatehtaalla, jossa oli yhteinen sauna, pesutupa ja ehkä jopa parturi, jolla kaikki kävivät. Saarilla on jotain sitä samaa. Seutu on ollut turvallista lapsille, jotka ovat olleet puolet elämästään laskettelurinteessä. Jos jotain sattui, tiedettiin, kenen lapsia siellä on ja apu oli lähellä. Oma saarihistoria: Sunnuntaiajelun jälkeen omistusasujaksi Hirvensaloon. Harrastukset: meri vetää puoleensa, vaikka omaa venettä ei ole, punttisalille tai jumppaan Elixiaan mennään useita kertoja viikossa. Paras matka: Ehkäpä Dubai, Abu Dhabi, jossa serkun luona päästiin tutustumaan paikalliseen elämään. Matkalla koettiin uskomaton hiekka-aavikkosafari. Kari Grandi -henkinen matka isolla jeepillä dyynien reunalla oli niin jännittävää, että se oli suorastaan pelottavaa, mutta silti se oli kokemisen arvoinen. ASIOITA VOI TEHDÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN ;Q0&).0//0&%$$%&:#$%&)96#"30%0:#":$&6(&/(6(:(%; 3(2'$6(7&A(2$&B(.)%0%&:#3((&$'"0++%&6(&3($/)((%5&A)"& ).$"$&/0%',&/$%#%&'(9'$$%$7&%$$%&).$"$&/0%',&.$$(%& :)3((5&O.0%&($:(&$%%)3('$$3$%0%&6(&2+$":,3+7&C($%(& 1,",,&1(.6)%&'("($"0/1(%(5&G940""+&6(&02$:"00%&3)$& ("$)$'(&'094+5 ;Q$'+&')$3)%7&0''+&.(1"0'&102$3+'&.#)%'00%1$$2'0$%+& C($%("'(7&#/1$2090..$",,''+&6(&").$4((2$"##''(7&(260%& 2#'$$%$0%&3(%::((&:0"')(5&H.+/+""+&"0&)%&9,3+&'($')7& 0.+/+"'+&VK&12)"0%''$(&)%&(2:0(5&*#%&2#'$$%06(&:0"; '++7&0.+/+&)%&90.1)/1((5&N'"0&).0%&($:(/)$%0%&4#; 2(U0..5 ;['0.$($"##"&6(&$%%)"'#/$%0%&##"$$%&("$)$9$%7&C($%(& B(.)%0%&')$3))&1#).0"'((%5 ;P0&1$$2'00'&)3('&102$,',%00'&6)7&9+%&9,/,$.005 A(2$&B(.)"0..(&)%&Z,"$)'02(1$(,2$',"5&C($%(&B(.)%0%& )%&'-$""+&<#.""$""(&3("'((%)')""(5&Q$'+&90&).$"$3('&?& 0..0$3+'&%+$""+&(//('0$""(5 ;C0230,40%9#).')(.(..(&6):(&'(1(#:"0""(7&C($%(&B(; Kuvat olohuoneen seinällä kertovat perheen tärkeistä hetkistä. Myös Niklas on päässyt veneen puikkoihin. Jari Salosen lapsuuskuva kertoo, että merestä on otettu kaikki ilo ja toiminta irti..)%0%&')'0((5 ;C(.)#"7&',-&6(&10290&)3('&'+2:0$'+5&C0230,40%9#).; ')(.(&0$&).0&:)3$%&"#94(%%0902::+5&C0230,''+&'+,',,& :#$'0%:$%&9)$'((5&!.(&0$&20(>)$&%)10("'$7&A(2$&B(.)%0%& "(%))5 ;O.0%&',,',3+$%0%7&3($::(&\K;3#)40%&:)94(..(& "$'+&/$0''$7&/$'+&/##'(&3)$"$&'094+5 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN B0#2((3('& :##:(#40%& "((20.($"0'& )3('& /).0//('& ($')6(&",%',102+$"$+&"((20.($"$(5&<(2$":#%%(..(&)%&6)& 1(2$&)/((&.("'(7&:(:"$&',''-+5&Q#''(&9(#":(..(&'(3(..(& :)'$1$$2$""+&%+:,,&3(%9(%&(6(%&,9'0$"-..$",,"7&,940"; "+&%((1#2$""(&("##&/#//)&6(&')$"0""(&$"+5&A(2$&B(;.)%0%&1)9'$$7&0''+&:,"00""+&)%&1(2$":#%'(7&6)%:(&0.+; /+""+&)%&20$1("'(&'0:0/$"0%&/0$%$%:$+5 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! VIIHDY KOTONASI, OTA ÄÄNI JA KUVA OSAKSI KODIN SISUSTUSTA Hifilaitteet musiikin ystäville Kotiteatterit Huonekalut laitteille Monihuonejärjestelmät Musiikki tietokoneelta saunaan, terassille ym. Project Debut Esprit -levysoitin 399,- Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Kerttulinkatu 16, Turku. Puh. (02) maininki maininki 15

9 Lämpöjärjestelmää vaihtamassa? Öljyn hinta nousee ja samalla ympäristötietoisuus kasvaa. Keskustelut lämmitysmuodoista ovat ajankohtaisia niin omakotiasukkaille kuin taloyhtiöissä asuville. Vanhoissa kiinteistöissä järjestelmät ovat tulleet tiensä päähän. Mistä lämpöä tulevaisuudessa? - Asutaan taloyhtiössä, jossa on kaukolämpö. Ilmanlämpöpumppua on joskus harkittu. Teemu Dean - Asun rivitalossa, jossa on öljylämmitys. Muutosta ei ole vielä mietitty. Mika Salminen ilma-vesilämpöpumput Laaja mallisto aina 60 kw:iin asti Ainutlaatuiset sisälle asennettavat ilma-vesilämpöpumput Malleja jäähdytykseen ja lämmitykseen HS-malleilla jopa 75 asteista vettä Tehty Pohjolan olosuhteisiin toimivat aina -25 asteeseen asti Turun alueella Dimplex lämpöpumppuja myy Sähkö R. Lehmus Vähäheikkiläntie 56, TURKU, p. (02) K(#:).+/1-7&/((.+/1-7&"+9:-7&-.6,7&$./(.+/; 1-1#/11#7&30"$;$./(.+/1-1#/11#7&10..0''$7& 1##7& (#2$%:)]& F($9')09')//0&.$$::#3('& %+$40%&3+.$..+&"0:+&%$$40%&,94$"'0./$""+5&WKKK;.#3#.;.(&)%&/((.+//-%&6(&$./(.+/1-1#/11#60%&:,",%'+& :("3(%#'&6(&1#).0"'((%&-.6,;&6(&"+9:-.+//$',:"0%& )"##40'&1$0%0%',%00'5& VALINTAAN VAIKUTTAVAT H:).)>$"##40%&.$"+:"$&:#.#''(6$(&:$$%%)"'(3('&102$%; '0$"0"'$&0:)%)/$"##"&6(&90.11)9)$')$"##"5&8+//-%; '#)'(%%)""(&9(.#'((%&)..(&)/(3(2($"0/1$(7&2(:0%; %0'((%&1(""$$3$0%02>$('(.)6(&6(&.$"+'++%&3(%9)$9$%& :$$%'0$"'-$9$%&02$"'0$'+5&H%02>$('09)::##"&'#.00&).0; /((%&,:"$&("#%%)%&/,,%'$3(.'0$"'(&'#.03($"##40""(5 =0.11)9)$')$"##40..(&'(("&102++%:##.#'0'((%&"$'+7& 0''+&)%>0./(%&"(''#0""(&(1#(&)%&90.1)"'$&"(('(3$..(5& =$230%"(.).($%0%&*+.::.$!.3;("&1)9'$$&%+$'+&:,",; /,:"$+&)/(%&'(.),9'$-%"+&:(%%(.'(7&6)..0&.+//$',"; /#)4)%&3($9'(/$%0%&'#.00&(6(%:)9'($"0:"$&M;LK&3#); 40%&1++"'+5 ;&Q$..0&(6(%6(:")..0&LK;^K&3#)40%&.(":0./('&'09; 4++%&6(&/$'0%&.#)'0''(3$(&##40/1$0%&3($9')09')60%& :#"'(%%#"'0%&.(":0./('&)3('7&B$/).(&1)9'$$5 G9'$-""+&'09'+3$+&.(":0./$(&3(2'0%&:(%%(''((&1,,; '++&(.(%&0"$''0.$6-$'+&:02')/((%&/(94)..$"##:"$"'(5& Q$'+&'(9(%"(&3($9')09')(&0$&($%(&3)$&3(.$'(5&H"$/02; :$:"$&:(#:).+/1--%&3)$3('&.$$'',+&=$230%"(.)%&(.#; 00..(&3($%& &1#':$"')(&"$6($'"03('&'(.),9'$-'5& ;&O/(:)'$'(.)6(&0$&3(2"$%($"0"'$&.$$'0'+7&0..0$&"$''0%& '(.)&"('#&"$6($'"0/((%&(..0&\K&/0'2$%&1++""+&6)&).0; /(""(&).03("'(&1#':0"'(7&:02'))&2(:0%%#''(/$"1++.;.$::-$<8=;$*;(3"&C#2:#&H%02>$("'(5&F$$/0&3#)"$%(& :(#:).+/1--%&)%&.$$'',%,'&,9'$-$'+&Q)$:)$"$"'(&6(& - Asun satavuotisessa omakotitalossa, johon on sähkölämmitys asennettu 60-luvulla. Sen lisäksi on käytössä kaksi takkaa ja ilmanlämpöpumppu. Päivi Micklin - Meillä on suora sähkö, ilmanlämpöpumppua on mietitty lisäksi. Leo Haltsonen *#:).("'(&*(:":022(%&'$0%&3$020"'+5& ;&F02:)"')%&.((60%'#/$"'(&"##%%$'0..((%&0'00%1+$%7& /#''(&"0%&.((60%0/$"3(#9'$&2$$11##&1($:(..$"$"'(&'(;.),9'$-$"'+5&*(#("&0$&.+940'+&"#)2((%&30'+/++%&3((%& 040'++%&:$$%'0$"'-&:022(..((%5&C09)(&)%&:,",%%+%& :("3(0""(&6##2$&%)"'0''#7&6)''(&"((20%&0'0.+$"$/1++%; :$%&:)9'00"00%&2$$''++&.+/1-+7&=)./(&.$"++5&<#':$"; ')"'(&.$$(%&:(#:(%(&"$6($'"03$..0&,9'$-$..0&(6(%:)9'($; "$//(:"$&3($9')094):"$&'#.00&/((.+/1-5& - Asun rivitaloyhtiössä, johon tulee kaukolämpö. Mikael Nyberg - Asumme rivitalossa ja siirryttiin maalämpöön viime talvena. Tyytyväisiä ollaan oltu. Matti Rakkola 16 maininki maininki 17 Markkinointi ja tekninen neuvonta: Oy Glen Dimplex Nordic Ab, Mestarintie 30, PORVOO Puh:

10 Kaukolämpöputki kulkee Seiskarinkadun reunustaa pitkin Merikarinaan. Tienvartisten omakotitalojen olisi poikkeuksellisesti mahdollista liittyä kaukolämpöön. Vaihda maalämpöön - näin edullista se on! Öljynkulutus vuodessa :#:"0%5&A(':)""(&.+//-%&9$%%(%&/++2++&1($:(..$%0%& 0%02>$(')$/$''(6(5 Q$:+.$&'(.)""(&0$&).0&0%'##40"'((%&30"$102#"'0$"'(&.+//-%6(:)'(1((7&)%&3("'(""(&"##20/1$&20/)%''$7& 6)"&9(.#'((%&"$$2',+&0"$/02:$:"$&"+9:-"'+&:(#:);&'($& /((.+/1--%5&B+9:-%&9$%%(%&%)#"'0""(&:#.#6(&3)$&:0; 30%'++&,:"$%:02'($"$//$..((%&9(%::$/(..(&3(2((3(%& '(:(%&'($&$./(.+/1-1#/1#%5&O/(:)'$2(:0%'(6(..0& 3(.$%%(%3(2((&)%&0%0//+%7&:#%&.+//$',"2(':($"#'& 3)$4((%&)''((&9#)/$))%&6)&'(.)(&"##%%$'0..0""(7&0$:+& '09)(&3((4$'(&,9'+&1(.6)%&:#$%&'(.),9'$-$""+5&[#40:"$& 9(("'(6(:"$&)/(:)'$'(.)$9$%&)%&%)#"0/(""(&0"$/02; :$:"$&30"$;$./(.+/1-1#/11#5&& *)":(&0%02>$(%&9$%'(&'#.00&%)#"0/((%&3#)"$0%& /,-'+7&)3('&/(2::$%)$"'(&2$$11#3('&.+//$',":#"; '(%%#:"0'&6(':#3(""(&:("3#""(5&8+//$',"'(2100%& 1$0%0%'+/$"00%&1,2:$3+'&')$/0%1$'00'&'(("&/(:"(3('& $'"0++%&'(:($"$%&3#)"$0%&:#.#0""(7&).$&1++.+//-%;.+9'00%+&/$:+&'(9(%"(5 Toteutamme kerros-, rivi- ja omakotitalot avaimet käteen- palvelulla. Lisäpalvelut Patteriveden tasaussäiliö asennettuna Kohdekohtaiset sähkötyöt alk. Isompi 300 l käyttövesivaraaja MUUTOKSEN HINTA *#%&3022('((%&02$&.+//$',"/#)')60%&:#"'(%%#:; "$(7&1$'++&)''((&9#)/$))%&%$$%&(.:#$%30"')$%%$'&:#$%& /,-90//+'& :+,''-:#.#'5& *(#:);& 6(& /((.+//-%& 3+$..+&%+$40%&3($90$40%&9$%'(02)'&)3('&/0.:)$"0'5& Q((.+/ "'0./+%&9(%::$/$%0%&)%&:(..$$/1((7& /#''(&:+,''-&04#..$"'(5&*(#:).+/1--%&.$$'',/$%0%& /(:"((&($%(&1$0%0//+%7&:$$%'0+%&9$%%(%&1($:("'(& 2$$11#/(''(&"0:+&.$"+:"$&'(.);&'($&,9'$-:)9'($"0%&:0"; Omakotirakentajalle valinnanvaraa on enemmän, kun lämmitysratkaisut voidaan ottaa huomioon jo taloa suunnitellessa. Hinta peruspaketilla porattuna, purettuna ja asennettuna Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen* : Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen* : Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen* : Sis. maalämpöpumpun Greenline HT+ käyttövesivaraajalla. *Lopullisen kotitalousvähennyksen määrän määrittelee verohallinto. Laskelmassa esitetty kotitalousvähennyksen määrä on laskentahetken tietojen pohjalta tehty arvio 2 henkilön talouteen. LÄMPÖTAKUU! Työt suoritetaan ilman lämmityskatkoksia! Hirvensalon alueella rivitaloyhtiöitä löytyy runsaasti, Satavasta eteenpäin niitä on hyvin vähän. Teksti ja kuvat: Tiina Törnström Helmikuun 2011 maalämpösaneerausajat nyt myynnissä! Kalevantie 8, Turku Avoinna ark Puh KIITOS Wäiskin Wanhemmat r.y. haluaa kiittää kaikkia Naisteniltaan Paavo-hallissa osallistuneita. Saamillamme pääsylippu-, arpajais- ja buffettituloila olemme ostaneet Wäinö Aaltosen koululle kaksi dataprojektoria opetuskäyttöön. terveisin Wäiskin Wanhemmat r.y. Oletko hankkimassa uutta kotia tai rakentamassa taloa? Tule kuulemaan asiantuntevaa tietoa sinulle tärkeistä asioista TOP:n maksuttomiin tilaisuuksiin. Ensiasunnon ostajan info ti alkaen klo 18 Tiivis tietopaketti asuntolainoista, korkovähennyksistä, verotuksesta, vakuutuksista, lakipykälistä ja muista asuntokauppaan liittyvistä asioista. Rakentajan peruskurssi la 5.3. klo Monipuolista tietoa omakotitalon rakentajalle. Mukana Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry. Tilaisuudet järjestetään TOP:n Maariankadun konttorissa, Maariankatu 4 (käynti sisäpihalta). Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta op.fi/turunseutu tai p Etua elämään. OP-Pohjolasta. Tavataan Rakentaminen & Sisustaminen -messuilla Turun Messukeskuksessa. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. 18 maininki maininki 19

11 Krista Kosonen Turun kaupunginteatterissa ansiokkaasti Anna Kareninan pääroolissa esiintyvä näyttelijä Krista Kosonen tarttui jo viime vuoden kesäkuussa Saarten Triennaali 2011 kulttuurikaupunkitapahtumaan. Hän odottaa kovasti, että Triennaali pääsee vauhtiin laskiaisviikonloppuna Hirvensalon laskettelurinteessä. Krista Kosonen kertoi, että hänellä on mukavia henkilökohtaisia siteitä Varsinais-Suomen saaristoon. Selatessaan Kulttuuripääkaupunki- ja Triennaalitapahtumien kalenteria hän ihastui päiväkotilasten ja koulujen toteuttamaan kalenterin kuvitukseen. Toivottavasti tapaamme Kristan Saarten Triennaalitapahtumissa. Helmikuussa tapahtuu Teatteri Tapani Kiminkinen Tervetuloa yleisötilaisuuteen Meri-Karinaan, Seiskarinkatu helmikuuta klo TV:stä tuttu LÄÄKÄRI Tapani Kiminkinen luennoi aiheesta: Terveys pidentää ikää. Hinta 10!"/hlö, Loppusaldo suoraan syöpälapsipotilaille. Järjestäjänä Lounais-Suomen syöpäyhdistys / Kakskerran tiistaikerho Tapani Kiminkinen osaa ottaa ilon irti elämästä Krista Kosonen löysi suosikkinsa Saarten Triennaalin kalenterista Terjo Vihersalo (Woyzeck) ja Rainer Salonen (Rumpali) taustalla Rose Kulju, Pia Rostedt ja Katriina Hankela WOYZECKIN MAAILMA HERÄÄ ELOON BRINKHALLIN KARTANOSSA!"#$!%&'()'&*)&'$"+,)-'+.$#/)'(,$ 011,2/+3&)45)6+5$*&/6),5&&$!')%3&.78(+' 5&.38)'$*&/)38)(1),5&$385)6&),),5&$5&) +3,8855),)66),5&$$011/&9+),5&: ;&)33)$3&)45)6+5$,11'')5+//&&'$983&),5& 58)6+3,)&'58&$9&$384(+55&$*&.5+'$<3,)/=//),+,5): ;&)45)6+5$,&&(&&'$6<=,$ )51'&: >5&$<45+<552$9&$0<<(2$+,)55+/<? F$;,0#10G61$F$G,C;00201$F$40";"=561$F$56C#=;02;=1!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20"!"#$%&'($)**$$$$$+,-$%&'($)*. /011,"23,4564"$*7**$8.&$8&& 1)23)'"$4%* 4/%/'4$$)55) 6*7*+8 Teatteri Vertigon uusi produktio, Georg Büchnerin ( ) klassikkonäytelmä Woyzeck valtaa helmikuussa Brinkhallin kartanon Turun Kakskerrassa. Näytelmä saa ensi-iltansa Woyzeck on tarina miehestä, joka on keskellä elämän myllerrystä. Hänellä on tyttöystävä Marie, ja heillä on yhteinen lapsi. Elättääkseen perheensä Woyzeck haalii elantonsa pätkätyöläisenä. Tarina kertoo, kuinka sorrettu ja epätoivoinen Woyzeck joutuu vastakkain elämän ikävien puolien kanssa ja kuinka kaikki kärjistyy lopulta traagiseen loppuunsa. ohjaaja Ishwar Maharaj Näytökset Brinkhallin kartanossa: to (ensi-ilta) / pe / la / ke / to / pe Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo 12 Kappeli soi musiikkia su klo 12 Kappeli soi - Toivevirsiä laulamaan Näyttely saakka: Keramiikkataiteilija Kirsi Kirvivirta, Maisema puhuu keraamisia seinäteoksia ja veistoksia Avoinna: ti - pe klo 11 15, to klo , la - su Kakskerran kirkko Su klo 12 Messu Hirvensalon kirkko Kuva: Markku Salonen To 3.2., 17.2., 3.3. klo 18 (Kerhotilat) Rukouspysäkki. Su klo 17 Yhteisvastuun Missiomessu. Teemana Kerro lähelle ja kauas. Mukana Anssi ja Noora Nurmi sekä seurakunnan diakoniaväkeä. Ohjelmassa musiikkia, puhetta, rukouspalvelua, ehtoollinen ja iltapala. Lapsille oma ohjelma. 20 maininki maininki 21

12 Helmikuussa tapahtuu Saarelaista meininkiä Kuva: Markku Salonen Wäiskin Wanhemmat Tiistaisin jatkuu Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää # tapahtumatiedot # mielipidekirjoitukset # Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. MAALISKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. HOROSKOOPPI Vesimies Mitenköhän Vesimies onkin tällainen pakkaskauden tähtimerkki? Näin kylmänä ja lumisena talvena oikeampi nimitys voisi olla lumimies. Jos ystäväpiiriisi kuuluu Vesimies, niin pelasta hänet kaikelta byrokratialta ja lahjo häntä näin syntymäpäivän aikaan jollain heleän vihreällä. Se pitää vesimiehen vireessä ja nuoruuden lähteen pulppuavana. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... Johannan suosikkikasvit, joita hän on tilannut Hollanista ja Saksasta asti ja kasvattanut pistokkaista omassa kasvihuoneessaan. Talven ja kevään risteyskohdassa Johanna Koivusen helmikuu on täynnä kevään istutusten suunnittelua ja kelien salliessa talvisen liikuntapäivän järjestelyjä Kakskerran Koetuksen kanssa. J)9(%%(& ',-":0%'0.00& 1##'(29#2$%(& =(26(''#.(%&:(2'(%)""(5&=0./$:##""(& :03+''+&)4)'0..((%&"##%%$'0..0%&/((;.$":#$"$(&1$"')::($40%&$"'#'#:"$(&:)'$$%&6(& ',-1($:(..05&!$:((&2$$''++&/,-"&6#):"#; 9(22("'#:"0..0&"0:+&,94$"',"')$/$%%(..05 _&A#):"#&)%&,/1+2$3#)'$%0%&9(22("'#:; "0%$5&8$"+:"$&/$%#..(&)%&02$.($"$(&12)60:'$; 6#''#6(5&H"$/02:$:"$&0%%0%&6)#.#(&.0$3)$%& Y`& 1$1(2:(::#'(.)(& F(%9(%& B##2')2$%& A)#.#/(2::$%)$..07&A)9(%%(&:02'))5 AKTIIVISTA SEURATOIMINTAA O"(%& :(:":02'(.($"0%& (6("'(& 3$0& /,-"& *(":022(%&*)0'#"5&B0&)%&LVWK;.#3#..(&10; 2#"'0''#&#290$.#"0#2(7&6)%:(&')$/$%'(&)%& :+,%%$"'0'',&##40"'((%&WKKK;.#3#%&(.#"; "(5&A)9(%%(&'#.$&/#:((%&"0#2(%&')$/$%; '((%&3$$'$"0%&3#)''(&"$''0%&6(&1++',$&.)1#.'(& 1#900%6)9'(6(:"$&("'$5& _&B0#2(%&$40(%(&)%&'#)4(&.$$:#%'(&/(9; 4)..$"$//(%& &$9/$"$+7&6)''(&'-$40%& 6+.:00%&0$&'(23$'"0&.+9'0+&:(#("&9(22("'(; /((%5& F$$:)$''($"'0%&=(26(''#.(""(&1$40''+3$; 0%&30"$6#/11(;&6(&a#/D(;'#%'$0%&.$"+:"$& *)0'#"& 6+260"'++& :03+$"$%7& 6##2$& 0%%0%& Johannan helmikuu +$'$0%1+$3++&8$$:#%'(&8(#(%'($&;'(1(9'#; /(%5&B0%&$40(&.+9'$&.$$::00..0&*(:":022(%&,/1+2$6#):"#"'(7&/#''(&%,:,$"$%&/#:(; %(&)%&/,-"&.,9,0/1$+&/(':)6(&9-.:+'0%& 6(&:+30..0%&'($'0''(3(:"$5&B##%%$''0$..(&)%&.$"+:"$&'(.3$1+$3+'0/1(#"&/(::(2(%1($"; ')$%00%&3$$/0&'(.30%&'(1((%7&/$:+.$&:(#; 1#%:$&'0:00&/020%&6++..0&.(4#%&[$''(/).; '(&*(":02'((%5 Teksti: Minna Uusivirta Kuvat: Minna Uusivirta ja Johanna Koivusen arkistot Mitä ohjelmia tai sarjoja seuraat TV:stä? TV1:n maanantain Prismatiededokumentteja sekä Kumman kaa -sarjaa. Mitä luet? Puutarha-alan kirjoja ja lehtiä sekä siemen- ja taimiluetteloita. Mitä musiikkia tässä kuussa levylautasella? Aina kun mahdollista, kuuntelen hiljaisuutta. Kotona nuorison raskas musiikki ja rummut täyttävät musiikkikiintiön. Radiokanavista mieluisin on Yle Puhe. Monen yrityksen juuret juontavat tänne saarille sijainnin, yrityksen omistajan tai päättäjän muodossa. Mukavaa tulla tutuiksi! - ESITTEET - LOMAKKEET - KÄYNTIKORTIT - KIRJEKUORET - JULISTEET -'.%/+'*))0). &+**).%#)*0"#/+# 1)".2#'2##+"#) 2#)%34#+3##$5 Mikko Nylund Puh Tuijussuontie Raisio -Juhlat- -Kokoukset- -Saunat- -Majoituksetwww.harjattula.fi Kuvat: Markku Salonen ja Pirjo Huttunen 22 maininki Saarelaisten yritysten yhteistä näkymistä on luvassa joulukussa Paikan voi varata osoitteesta maininki 23

13 TE LAT KEVÄT 2011 Lisätiedot Lähiruokate ta Pete Poskiparta & Sami Hedberg 24 maininki SHOW & DINNER Heikki Hilander SHOW & DINNER Enrique Iglesias Illallinen & konsertti SHOW & DINNER Eteläafrikkalainen teemaviikko Illallinen & teatteri ti Keittiömestarimme luoma aitojen makujen Menu lähituottajien puhtaista raaka-aineista ke Koe taikuutta ja kauneutta illallisen yhteydessä to ja ke Huumormiäs, Imitaattori, Viihdetaiteilija ke Ravintola Kasinon latinotunnelmainen Menu ja karismaattisen tähden konsertti HK- Areenalla ke Stand Up parhaimmillaan Sami Hedberg Mies, vartalo, ääni Teemalounas ma - pe Ohjelmallinen Á la carte to - pe ke Musikaalikomedia yhteistyössä Samppalinnan kesäteatterin kanssa

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta.

Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta. Tehtävä 1 Kertominen Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta. Kertominen Tehtävä 1 Millainen ajankäyttäjä olet? Miten suhtaudut aikaan? Oletko

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 Maanantai 1.1. 12.00-12.30 Katsotaan yhdessä Tasavallan presidentin uudenvuodenpuhe, TV1 / Tarjolla pientä naposteltavaa Tiistai 2.1. 10.30-11.15

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Kinnarilaiset haastattelivat lukiolaisia Järjen mediapajalla Minkälaista lukio on?

Kinnarilaiset haastattelivat lukiolaisia Järjen mediapajalla Minkälaista lukio on? Kinnarilaiset haastattelivat lukiolaisia Järjen mediapajalla Minkälaista lukio on? Kinnarin koulun kakkosluokkalaiset pääsivät viime viikolla tutustumaan haastattelun tekemiseen. Kakkosluokkalaisten pohtimiin

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi Mäntsälän Messut 2014 PL 2O 04601 Mäntsälä Irma Pesonen Puh 045 2090700 irma.peso@gmail.com Mäntsälän Messut 2014 järjestetään elokuussa Mäntsälän Suurlavalla. Messut tarjoavat yrittäjille, yhdistyksille

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

-Heinolassa 50 vuotta-

-Heinolassa 50 vuotta- Hyvää kerhokautta 2015-16! Viikoittainen kerhotoiminta on pyörähtänyt käyntiin. Päiväkerholaisten yli satapäinen joukko antaa työhömme vauhtia ja tekee arjestamme juhlaa! Jatkamme jo kevätkaudella aloittamiamme

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

ILO- uutiset. Palokan. valloitetaan Turku Gymnaestrada-kenttäohjelmien harjoitukset alkavat marraskuussa. Ensi kesänä

ILO- uutiset. Palokan. valloitetaan Turku Gymnaestrada-kenttäohjelmien harjoitukset alkavat marraskuussa. Ensi kesänä Palokan ILO- Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry Uutiskirje Syyskuu 2017 uutiset Klikkaamalla pääset suoraan uutiseen tai nettisivulle Katso lasten ryhmien vapaat paikat Kurssit: Bailamama9Months Pilates

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ Näiltä sivuilta löydät Kuopion ev.lut. seurakuntien leiri- ja retkitarjonnan sekä ilmoittautumisohjeet. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TERVETULOA MUKAAN! Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p.050 438 4319 tai katharina.hau@tvpy.fi ESITTELYSSÄ LOKAKUUN RYHMIÄ: YMPÄRISTÖTAIDE-

Lisätiedot

Näkövammaistyö Kevät

Näkövammaistyö Kevät Näkövammaistyö Kevät 2015 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten kevään 2015 toiminnasta.

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa

Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa 30.-31.8.2018 Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa Lasten ja nuorten harrastemessut järjestetään 3. kertaa Lahdessa Tavoite järjestää joka 2. vuosi. Järjestetty 2014 ja 2016. Tuottajana Lahden kaupunki,

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä Herttoniemen seurakunnan toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien läpyskä talvi ja kevät 2016 KOULUIKÄISTEN KERHOT Kerhot alkavat loppiaisen jälkeen ja jatkuvat huhtikuun loppuun. Keskiviikkoisin

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Tervetuloa Hartolaan jatkotapahtumaan

Tervetuloa Hartolaan jatkotapahtumaan Paremman avioliiton jatkoseminaari Hartolassa 26.-27.11.2011 Ilmoittaudu www.parempiavioliitto.fi www.hnmky.fi Tervetuloa Hartolaan jatkotapahtumaan Linna-hotelliin ja Hartolaan 26.-27.11.2011. Nyt on

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2011 Pienten puolella Matilda ja Joona. Katso sivulle 20. Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena MEDIHELI

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt

Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt Aikoihin voi tulla muutoksia. Seuraa ilmoitteluamme Hämeen Sanomissa ja Kaupunkiuutisissa. Tapahtumat ovat Hyvinvointikeskuksessa, Hallituskatu

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Niin se vain on, että vuoden viimeinen kuukausi on pyörähtänyt käyntiin!

Niin se vain on, että vuoden viimeinen kuukausi on pyörähtänyt käyntiin! Niin se vain on, että vuoden viimeinen kuukausi on pyörähtänyt käyntiin! Pilatestunnit jatkuvat 21.12. saakka ja Aitopilates päättää syksyn ns. old style pilates tuntiin. Syksyllä säännöllisesti studiolla

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

OPTIMI. Kokoa unelmasi.

OPTIMI. Kokoa unelmasi. OPTIMI Kokoa unelmasi. 2 Tervetuloa Omatalon valmiskotiin! Sisällysluettelo TERVETULOA OMATALON MUUTTOVALMIS -MAAILMAAN OMATALO OPTIMIN EDUT OPTIMI 99 OPTIMI 116 A OPTIMI 116 B OPTIMI 117 OPTIMI 133...................

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014!

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Humppilan lasitehtaan piha muuttuu toiminnalliseksi kädentaitojen ja kulttuurin tyyssijaksi 12.7., joka on Humppilan Uniikkiviikon avajaispäivä ja samalla vuoden 2014

Lisätiedot

Asunto Oy Pikku-Heikki

Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Dosentinranta Piispanpelto xx 20540 Turku As Oy Turun Pikku-Heikki Iso-Heikkiläntie 5 A 20200 Turku Pikku-Heikissä asut turvallisesti palvelujen naapurissa As Oy Pikku-Heikki

Lisätiedot

Gilles Dyrek. Ohjaus. Jaakko Loukkola. Sinustako kesän 2012. hauskimman komedian yhteistyökumppani?

Gilles Dyrek. Ohjaus. Jaakko Loukkola. Sinustako kesän 2012. hauskimman komedian yhteistyökumppani? Gilles Dyrek Ohjaus Jaakko Loukkola Sinustako kesän 2012 hauskimman komedian yhteistyökumppani? YHTEISTYÖ KANNATTAA AINA! Edessäsi on IdeaTeatterin kesän 2012 esite uusille ja vanhoille yhteistyökumppaneille.

Lisätiedot

Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi

Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi Hyvinvoiva Sinä - Kehon ja Mielen vireyttä ja lepoa pe 1.3.- su 3.3.2013 Tervetuloa nauttimaan hyvinvoinnista! Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi Mitä voit saada?

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 15.08.2014 ELOKUU 2014 Avoinna arkisin ti - pe klo 10-12, lisäksi ke 6.8. ja 20.8. klo 16-18 Aila Schwartzin valokuvanäyttely Ke 20.8. klo 13.00-15.00 Peli-iltapäivä,

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 RIPPIKOULUPASSI Ennen leirijaksoa tutustut seurakunnan toimintaan. Rippikoulupassiin keräät merkinnät: 4 jumalanpalveluksesta 2 seurakuntatilaisuudesta (esim. diakonia-

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

RIPARI Roihuvuoren srk rippikoulut 2014

RIPARI Roihuvuoren srk rippikoulut 2014 RIPARI Roihuvuoren srk rippikoulut 2014 Rippikouluun ilmoittautuminen Hei sinä ensi vuonna 15 vuotta täyttävä nuori! Roihuvuoren seurakunta kutsuu erityisesti sinut rippikouluun. Jos taas olet jo vanhempi

Lisätiedot

Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen!

Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen! Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen! Tuntuuko siltä, että rippikouluusi on vielä valovuoden mittainen matka? Todellisuudessa rippikoulusi alkuun ei ole kovinkaan pitkä aika. Kaikki rippikouluryhmät

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause OSA 1 Peruslause + konjunktio + omistuslause Esim. Tänään Anita kirjoittaa nopeasti töissä, koska hänellä on tärkeää asiaa. Milloin? AIKA Viime yönä Lauantaina Tänään Päivisin Iltaisin Aamuisin Joka vuosi

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

Kohti energiatehokasta rakentamista -seminaari 23.10.2009 Mauri Lieskoski. Case Västervik

Kohti energiatehokasta rakentamista -seminaari 23.10.2009 Mauri Lieskoski. Case Västervik Kohti energiatehokasta rakentamista -seminaari 23.10.2009 Mauri Lieskoski Case Västervik Jämerä-kivitaloalue rakentaa: rakennussuunnittelu Leo Haglund ja kotisi on jo lämmin Nyt voit rentoutua - Me lämmitämme

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vytvoř elativ: Minä olen kotoisin Tšekistä (Tšekki). Hän on kotoisin Suomesta (Suomi). Oletko sinä kotoisin

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa

Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa Aito puu on luonnollinen ja ekologinen valinta. Hirsitalosta on helppo sisustaa lämmin ja ajattoman tyylikäs koti. Rakennamme kaksi modernia hirsitaloa Soittajankankaalle

Lisätiedot

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3.

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI- PÄIVÄT ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ Tervetuloa talviostoksille Espoontorille! Kyllä nykytalvistakin selviää, kun pistää nenän ulos auringonpaisteella, mutta viihtyy

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoro / 4 pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero TAMMIKUU Vuoroja pistooli r2 12.1.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 9.1 0400 13 12004 1 pistooli

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa:

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Helsingin ja Turun kaupunkien esittämä haaste toimiin Itämeren tilan parantamiseksi: Tietoisuuden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016 KOULULAISILLE! syksy 2015 & kevät 2016 Koululaisten kerhot kokoontuvat kirkonkylän seurakuntatalossa, Nummelan seurakuntakeskuksessa ja Ojakkalan kerhohuoneella. Kerhot muuttuvat syksystä alkaen jaksoihin,

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot