maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA KOIVUSEN HELMIKUU Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa maininki 1

2 helmikuu 2011 Carpe Culturam!!"#$%&'((%%)$%&*+"$',-.+$"/#"0)%&%((1#2$""(&/##'(/(%&3#)40%5&&!6(''0.$%&($%(7&0''+&!"#$$%&'( )%$%$(*#+"(,"$$"$!'-(.'"/'00-,%00%(&',%%."00%(*'(+'11%00%2(8+9'-((/#(&0$&3($%&$:$%+&:)$''(%#'7& :)":(1(&/#"0)&).$&($%(&%$$%& &6(&90.1)"'$&"(('(3$..(7&0''+&:,..+9+%&"$%%0&'$0',"'$&09'$"$&/,-; 90//$%:$%5&<$'$&"$''0%&/##''((&0%"$%&=$230%"(.))%&6(&/0%%+&3("'(&"$''0%&*+"$',-.+$"/#"0))%& 3$"$$'$..05& *#.''##2$1++:(#1#%>$%&.#:#$"('&'(1(9'#/('&)3('&%,'&*+"$',-.+$"/#"0)%&2)).$""(&?&90.1)"'$& '#.00&(6('0..00:"$7&0''+&%$$9$%9+%&09'$$7&:#%&)%&:):)%($%0%&3#)"$&($:((5&<(.6("'(%1("&"$$"&"(.($; /$0.$$&)"(%"(&"((4(5& B0&)%&%,'&90.11)(7&:)":(&:#.''##2$&'#)4((%& &B0#2((1(&3($%&'+/+%:$%&.0940%&'(1(9'#; /(1(."'((&6(&B((2'0%&C2$0%%((.$%&:##.#/$"$(7&%$$%&9#)/(('7&/$'0%&1(.6)%&6(&/$'0%& &:($:; :0(&'(1(9'##5& *#.''##2$(&3)$&/,-"&'094+&$'"05&*(#2(1##2)(&3)$&'(26)$..(&'$$"'($((; /#$"$%&B$D0.$#:"0%&"+0"'+/+%+&6(&$.'(1+$3+:(93$0%&($:((%&3)$&902+; '0..+&:(93$9(//("'((%&'0:0/+..+&:(93$1(3#%&/#)')$"$(&'(%""$.$$:; :0$'+5&A(&1#..(':$%&3)$&.($''((&3(4$..0&)/$%'(:0$"0%&:#.''#20..$"'$5 A(&3$$/0$%0%&:(%%#"'0&:#.''##2$%&%(#''$/$"0:"$&)%&'$0',"'$&3(%9(& 6):#&/##&'0:00&"0%E Saaresta, Pirjo Huttunen maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, Tänäkin talvena sekä lunta että kulttuuria on luotavaksi asti TURKU juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Wäiskin keittiössä 6 Marian blogi 8 Saarten Triennaali 10 Mitä kuuluu Marelle 11 Pienten puolella 12 Minä hirvensalolainen: Taina ja Jari Salonen 17 Lämmitysjärjestelmien kirjo 22 Johanna Koivusen helmikuu 2 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 3 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

3 Mitä lapset syövät koulussa? Wäinö Aaltosen koulun keittiö valmistaa päivittäin lounaan lähes 500 koulussa työskentelevälle. Sen lisäksi ateriat lähetetään kolmeen eri päiväkotiin. Ruokailijat kertovat, miten nelihenkinen keittiöväki selviää tästä urakasta. W +$%-&!(.')"0%&:0$''$-'+&)%&.#)'"(%%#'& 0.):##"'(&("'$&*+(+#"$,"##+$-.##"$ /"0+#12+3.#& '$.(..(5& *+,'+%%-""+& :0$''$-""+& ',-":0%'0.00& %0.6+& (//(''$.($"'(7& /#''(& :#'0%&'+%++%:$%7&:(:"$&)%&1)$""(&6(&:)./(%%0:"$&)%& "(('#&##"$&'##2((6(7&4#5$6.7+83""5& ;&O%&:)#.#'#:"$(&6(&"$''0%&/0$.'+&.+940'++%&($:(& #"0$%&'##2(/((%&3(60''(&6)%%0:$%&/##(..07&=0.0%(& :02'))5&*(940%&3(:$'#$"0%&6(&##40%&'##2((6(%&:(%""(& "0.3$''$$%&'+%++%&$9(%&9,3$%5&A##20"1(.('&")30..0''$$%& 90.1)//$%&1)2::(%(2(("'00:"$7&6(&)$:0("'((%&"$$'+&.(1"0':$%&1$'+3+'&0%0//+%5& P,:,$"$%& ('02$)$40%& "##%%$''0.#& '094++%& 9,3$%& '(2::((%&:(#1#%>$%&2#):(.$"'(',-2,9/+""+5&F($:; :(&:0$''$-$40%&1$'++&%)#4(''((&'+'+&.$"'((7&)%&6)"'($%& ",,"'+&'+""+&:)#.#""(&'(3(..$"'(&1(20/1((&2#):((5& B$'+&/$0.'+&)3('&%$$%&)11$.(('&:#$%&)10''(6('5&& 4 maininki Caron 7v. lempiruuat ovat kalapuikot, lihapullat ja hernekeitto. Joskus tulee otettua lisääkin. Pirkko-opettajan mielestä kouluruuista parhaat ovat kalaruuat. Atte 7v. pitää juuri tästä ruuasta, mitä on tänään. Anu Vihermaa, Sanna Sjöblad ja Helena Ranne vastasivat tänään kolmestaan koululaisten sekä päiväkotilaisten ruuasta. PIENIÄ MUUTOKSIA, VANHOJA SUOSIKKEJA 6)&3(./$$%(&1+$3+:)'0$9$%& 1(::((/$"'(&3(2'0%5&*)#;.#.($"'0%& 1-,'+& (3(#'##& LK5LM& 6(& "$$'+& 0'00%1+$%&.#): :$(& "((1##& 3$$40%& /$%##'$%&3+.0$%&1#).00%; 1+$3++%& ("'$5& N.'(1+$3+..+& "$$3)'((%&6+.60'&6(&3(./$"; '0..((%&"0#2((3((&1+$3++7& 6)''(&((/#&'(("&"#6##5 C,-%&/++2+&)%&:0$''$-3+0%&/#:((%&.$"++%',%,'&3$$; /0&3#)"$%(5&*)#.#&)%&:("3(%#'&6(&.$"+:"$&)%&:0":$'0'; ',&1+$3+:)4$%&('02$('&:)#.#%&:0$''$--%5&B$.'$&90%:$.-; :#%'((&)%&,9'+&1(.6)%&:#$%&:##"$&3#)''(&"$''0%5& ;&*+,'+%%-""+&'+/+&'(2:)$''((7&0''+&1(.6)%&'#.00& 1#).$3(./$$%(7&=0.0%(&.$"++5&C)$"((.'(&'$0')$"##"&.$; "+($%0$"'(&.$"++%',,&102$%'0$"0%&'0230,"'$04)%&)90..05& F(%9('&.$9(.$0/0'&3($940''$$%7&%('2$#/>.#'(/((''$(&0$& "((&0%++&)..(7&0$&3(./$$'(&/(#"'0"0):"$(7&0$:+&!2); /((''$(5&8#)/#&0$&3$0.+&%+$%&"##20""(&:(#1#%>$""(& ).0& /(94)..$"'(5& F(.'(:#%%(..$"0"'$& C#2#%& :)#.#; 2#):(D#460''$&)%&9(.3$//("'(&1++"'+5 F$$/0& ",:",%+& C#2:#& '(26)"$& :)#.#2#):((%"(& /($"'0''(3(:"$&/,-"&3(%90//$..05&I+$":$""+&(3)$; /0'& )30'& "0#2((3(..0& "#:#1).30..0& ).$3('& (3)$%%(& /(22(":##""(5&& Teksti ja kuvat: Tiina Törnström F$$/0&",:",%+&C#2#%&:)#.#$9$%&.$"+''$$%&109/0+&.0$; 1+&6):($"0..0&('02$(..05&<+$3$''+$%&1$'++&)..(&'(26)..(&6); '($%&'#)20''(7&/,-"&:0$'')1+$3$%+5&G.+:)#.#6(&6(&.#:$; )$'(&:)":03(&:("3$2#):(3($9')09')&0$&).0&3$0.+&'#..#'& (.(:)#.#$9$%5&F+.$..+&6+260"'0'++%&:(#1#%>$%&,9'0$"$+& '00/(3$$::)6(7&6)..)$%&'(26)..(&)%&0%0//+%&02$:)$"'(7& :("3$:"$(&6(&/(#"'0$'(5& ;&8(1"$..0&:("3$:"0'&/($"'#3('& %&($:(&9#); %)"'$5&H%0//+%&2#):((&:#.##7&:#%&'(26)..(&)%&6)'($%& '(3(..$"'(&102#"2#):((7&/(:(2)%$.(('$::)(7&.("(>%0(7& 6(#90.$9(:("'$:0''(&'($&:(.(1#$::)6(7&:#'0%&'+%++%7& :02'))&I+$":$""+&:##"$&3#)''(&',-":0%%0..,'&!"##"$!%&'(")5& B(%%(&)%&'+%++%&3("'(%%#'&02$',$"2#):(3(.$)$"'(& 6(&=0.0%(&.+/1$/+"'+&2##("'(5&H2$',$"2#):(3(.$)$40%& '$.(%%0&)%&9$0/(%&/##''#%#'&3#)"$0%&3(220..(5&H%++& 0$&).0&(..02>$(2,9/$+&3((%&%,'&02$'0..++%&($%0:)9'($; "0"'$5&8$"++&)%&'#..#'&.(:'))"$'')/$(&6(&:):)%((%&/($; 4)'')/$(5& ARJEN PYÖRITYS *0$''$-&(3((&)30%"(&:.)&J5KK&6(&'$$3$"'(9'$%0%&1+$3+& (.:((5&<#).$&:,//0%00%&/0%%0""+&2##(%&)%&).'(3(& Vaikka keittiöiden pitää noudattaa tätä listaa, on jostain syystä tässä koulussa tavallista parempaa ruokaa. maininki 5

4 Loppusuora häämöttää Vuodenvaihteen molemmin puolin talomme muutti muotoaan kotoisampaan suuntaan hurjaa vauhtia ainakin sisältäpäin. Kaikki huoneet nimittäin saivat katot ja sisäseiniä alettiin tasoittamaan sekä maalaamaan. Myös laatoittajat pääsivät aloittamaan oman urakkansa tammikuun puolen välin tienoilla. Samalla viimeisiä piiloon jääviä sähkö- ja putkitöitä tehtiin ympäri taloa, jotta lopullisia pintoja päästiin tekemään. Rakennuspölyn ja telinesekamelskan alta alkoi paljastua meidän kotimme! Jos itse rakennuksella paikat alkoivat hiljalleen siistiytyä, tapahtui päinvastainen vuokra-asunnollamme. Väliaikaisen kodin nurkkiin alkoi jo kauan sitten ilmestyä sekalaista rakennustyömaalle menossa olevaa tavaraa, jotka lopulta tuntuivat vievän leijonanosan asuintilasta. Olihan tietenkin lasten kannalta kivaa, että olohuoneen nurkassa kökötti sadan neliön lankkulattiakasa ja sekalainen röykkiö kylpyhuoneen kalusteita kiipeilytelineenä, mutta itse aloin jo olla valmis luovuttamaan tavarat niiden lopulliseen sijoituspaikkaan eli uuteen kotiin. Loppusuoran häämöttäessä oli ensiarvoisen tärkeää, että kaikki aikataulut niin tavaroiden kuin työsuoritustenkin suhteen pitäisivät. Suurimmat kiintokalusteiden ja kodinkoneiden tapaiset hankinnat oli tehty jo hyvissä ajoin ja sisätöiden aikatauluista sekä tekijöistä oli selkeä suunnitelma. Silti yhtä sun toista isompaa tai pienempää hankittavaa ja mietittävää löytyi lähes joka päivä. Oli sitten kyse sisäovista, wc-paperitelineestä tai sähköpistokkeiden paikasta, vaihtoehtoja löytyi tuttuun tapaan runsaasti ja jossain vaiheessa pieniäkin päätöksiä edelsi vääristyneen suuri mietintä. Vaikkeivät yksittäiset pyyhekoukut tai joidenkin uppovalaisimien paikka ollutkaan koko rakennusprojektin kannalta välttämättä se olennaisin asia, piti jokaiselle yksityiskohdalle uhrata hieman aikaa. Myös talon sisustuksen miettiminen kävi kuumana. Huonekaluliikkeiden kiertäminen joulun välipäivinä alkoi käydä jo työstä, sillä jokaisesta liikkeestä tuntui löytyvän jokin yksittäinen sisustukseen sopiva tavara. Vaihtoehtojen määrä ja valinnan vaikeus oli tälläkin saralla vahvasti läsnä; usein tuli kierrettyä lähes kaikki liikkeet kertaalleen läpi ja seuraavana päivänä vielä uusintakierroksen muodossa samat liikkeet. Myös toimitusajat olivat yllättävän pitkiä. Onneksi Kruunukalusteen sohvatilaus saatiin ajoissa tehtyä; huima 12 viikon toimitusaika olisi tuntunut rakentamisen loppumetreille jätettynä aika kurjalta. Toisaalta tämän yhteydessä tuntuu että hätäisestä luonteenlaadusta on kerrankin hyötyä: muuton lähestyessä alkaa nimittäin tuntua siltä, ettei mitään suurempaa enää puutu! Etsitkö uniikille sisustusideallesi toteuttajaa? Laadukkaiden kohteiden erikoisosaaja! Valmistamme kalusteet ja rakenteet mittatilaustyönä kaikkiin kodin tiloihin sisällä ja ulkona. Käytössämme on laaja materiaalien kirjo: eri puulajit, metallit, lasit, kivet... Puh. (02) kaapistot ja tasot pöydät ja penkit portaikot sisustukselliset vuoraukset / seinät lasiseinät ja ovet 6 maininki maininki 7

5 Saarten Triennaali 2011 & Saarten Triennaali 2011 on osa kulttuuripääkaupunkiohjelmaa. Triennaali-tapahtumia on koko saariketjulla Hirvensalo, Satava ja Kakskerta. Tapahtumat painottuvat toukokuulle. Koko ohjelma on sivuilla. HARRASTELIJA TAI AMMATTI- LAINEN, ILMOITTAUDU VUODEN 2011 TRIENNAALIIN kautta (Saarten Triennaali 2011/Ilmoittautuminen) täytä ilmoittautuessasi kaikki lomakkeen kentät järjestämme Brinkhallin kartanossa näyttelyn kuva-, veistos- ja muille kädentaitojen osaajille muille yksin tai ryhmänä ilmoittautuneille esiintymispaikka ja aika järjestetään yhdessä sopien kerro: kuinka monta työtä tuot tapahtumaan, kuinka suuria tai painavia ne ovat, mikä on performanssin tai esiintymisesi kestoaika, tarvitaanko äänentoistoa tai valaistusta Triennaali-järjestäjät vastaavat näyttely- ja tapahtumapaikkoihin liittyvistä kustannuksista tarvittavista vakuutuksista ja muista erityisjärjestelyistä sovimme tapauskohtaisesti ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 4. huhtikuuta SAARTEN TRIENNAALIN AVAUSTAPAHTUMA HIRVENSALON HIIHTOKESKUKSESSA Talvisen viihdetapahtuman ohjelmassa on mm. seuraavaa: LAUANTAINA Ski&Golf kutsukilpailu Alppihiihtoa Turun liikuntapalvelukeskuksen sponssaamana maksutta kaikille kaupunkilaisille Hyppynäytöksiä, soihtulasku, monodisko ja yömäki Ilotulitus OSTA TRIENNAALI -SEINÄKA- LENTERI, josta näkyy koko Triennaalin ohjelma ja valikoidut palat muistakin kulttuuripääkaupungin ohjelmista. Kalenterin kuvitus on omien koulujemme oppilaiden käsialaa ja ostaminen käy helposti Hirvensalon kirjastosta. SUNNUNTAI Titi-nalle show Lapsiperheiden päivä Monenlaista oheisohjelmaa: Kahviossa valokuvanäyttely Alppihiihtoa Hirvensalossa kautta aikojen. Partiolaisilla on puolijoukkueteltta, jossa he leiriytyvät viikonlopun ajan ja paistavat lettuja yleisölle. Lautaileva taiteilija- näyttely. Ulkona iso screeni, jossa pyörii laskuleffoja. HIRVENSALON *+-""&&*P%()-"PQ"!RSTO!"#$%&' ()*"' #&' +#&%))%' +%,-./' )"0("-.%&' 1(' 0//.2-.%&' (,*((3'."0(*#,&&,&' )#0%..(+,&%&' 1(' *,)#1%&' *(4,-.(+,&%&' #5(.' 5(4+(-.,' +#&%))(' +,%)%--/6' 7"*%(' 1(' (0"(' &/,$%&' 0//.2-.%&' 0,./+,-%%&'-((.'+%,)./'8,45%&-()#&'(0.%%*,-.(6' 90.%%*,--(++%'#&'*(..(5(')//*%5(),*#,+(:'-%*/' (-.+(;:' $,(<%.%-;' 1(' -=$/&=>$=->%&*,)2.:' -(,4((&>#,.(1('1('>#+%#0((..,:'1#.*('0()5%)%5(.' 1(' +=2./' 4%-%0.,&.#,+,."*-%++%' &#0%".""' 1(' 5#,++%' 0(&#-.((' %&.,-./' %&%++/&' )//*%&%"; 5#&.((&6 7%45%.")#('A()5%).(5(*-,B 9&&%'C(&%45(:'(0.%%**(4, Pitkäpellonkatu 2 Moikoisten liikekeskus Turku Puh. (02) Fax. (02) kg! APTEEKKI!"#$%&''()&*$+*(,*-'.-"!"#$"#%&'()&*+!,-.#+ &/ ) ) )69:23/04)79;0423;94) <052=55749>)9640;80;94)<052431)692;59)=9)324?;?4) /012)3 GH>IDJ69:2AK ;50//9)490)9: O 8 maininki maininki 9

6 !"#$%&''(''!)*+((+, Tasan 5 kuukautta takana ja saman verran edessä! Elämä täällä tuntuu jo niin normaalilta, että kolmen minuutin koulumatka ja niin rento ruotsalainen koulunkäynti on saanut mut jo ihan unohtamaan millasta se oli aina mennä Kakskerrasta bussilla kouluun, missä oikeasti kans töitä tehtiin! Joulua vietettiin hostäidin suomalaisen kaverin perheen kanssa, joten suomalaiselta jouluruualta en välttynyt tänäkään vuonna ja eikä se joulu muutenkaan hirveästi eronnut suomalaisesta. Joululoman olin töissä koristurnauksen kahvilassa ja ilokseni huomasin hoitavani asiakkaat ruotsiksi tosta noin vaan ja ymmärtäväni jopa tanskaa! Ehkä sitä vois lähteä joku ilta tässä taas Köpikseen kokeilemaan tanskan taitoja ;-). Mare Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Jayde, joka lähtee jo pian kotiin, mutta onneksi ensi talven Uusi-Seelanti reissu on jo suunnitelmissa! Frida naapurista Hjärupista ja Adrian, joka on mukavin poika varmaan koko Ruotsinmaalla! Ilmari kuuluu oman määritelmänsä mukaan pian isoihin ihmisiin. Pienten puolella Ilmari 7v. Mämmikoura Jäykkä koura. Jänishousu Se on jänis. Nuoriso Tarkoittaa jotain isoo, isoa ihmistä. Vokaali Pokaali? Umpilisäke Onks se päässä? Wäinö Aaltonen Koulu Palaveri Joku sellanen keskustelu. Presidentti Määrää Suamee. Hirvensaloseura Siel leivotaan? Lauri 8v. Nousukausi Kun työpalkkaa nostetaan Liukuva työaika Sellainen, ettei ole paljon asiakkaita Markkinajohtaja Johtaa markkinoita, kun esimerkiks tuol keskustassa on ne markkinat Irtisanominen Irtisanoma? Se on sellainen lehti. Moikoinen Kaupunki? Syöpäyhdistys Keskus. Sairaalakeskus. Maininki No blogi. Toimittajil on aika paljon maininkii. Se on sellainen asia, joka laitetaan johonkin lehtiin. Kulttuuri Onks se toi vanha antiikki? Titanic Satuolento Kaukolämpö Kun on jossain, niin siel tuntuu kylmält ja kun on taas jossain paikas, niin siel on tavallisen lämmintä. Kitkarengas Se on sellanen vempele, jota kevääl tai kesäl käytetään, kun ruohoja leikataan sillä välineellä. Tontti Vähän niin kuin kämppä. Hypnoosi Valta. Käskee ihmisen tekemään jotain, niinku Tee tätä, vähän niin kuin vallata. Revontulet Toi on ihan helppo. Taivalla nuo tähdet muodostavat noita revontulia. Ne tulee jouluna. Laajakaista Se on netissä. Tai netissä niinku tarvitaan sitä. Uutisankkuri Kun laivoissa, niin laivoissa Tehdääks laivois muuten sanomii? Sanos uudestaan. Hei, se on uutistoimittajapäällikkö. Mitä tekee yrittäjä? Se yrittää päästä töihin. Mitä tekee toimitusjohtaja? Se on toimitustalolla johtaja. Mitä tekee presidentti? Käy linnanjuhlissa joulukuun 6. päivä. Hän nautiskelee vaikka kuinka paljon presidenttinä olosta. Mitä tekee satavalainen? Eiks se oo joku laivamies? Mistä suuttuu presidentti? Siitä kun varastaa kaiken sen kullan. Handelsbanken Brasilia sijoita Brasilian kasvuun! Uusi Brasilia-rahastomme sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka hyötyvät Brasilian kotimaisen kysynnän kasvusta. Kysy lisää konttoristamme! Turku-Hämeenkatu, Hämeenkatu 2 KUN AUTO ON LISÄVARUSTE t h e w o r l d ' s f i n e s t d r i v i n g s u n g l a s s Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Puh. (02) maininki maininki 11

7 Jari ja Taina Salonen valitsivat maaliskuun keskiaukeamalle syntyperäisiä saarelaisia... Jari Salosen herkkua ovat pikku leivät. Koira hoitaa perheen ulkoilutuksen, vaikka kovempaa kuntoa haetaan punttisalilta ja jumpasta. minä hirvensalolainen Ohjusvenekuski ja majakanvartija Jari ja Taina Salosella on avioliitossaan ja elämässään selkeä työnjako. Jari Salonen on luonteeltaan vauhdikas: meri kutsuu tänäkin keväänä, eikä vähempää kuin purjehtimaan yli Atlantin valtameren. Taina Salonen osaa pistää asiat rauhallisella tavalla järjestykseen, niin etteivät ne keikahda yli laidan. Hän on majankanvartija, joka pitää kurssin kohdallaan. ;B(''#/(.'(&(60.'$$%&=$230%"(.)""(7&%+9; -S#%%#%'($(60.#"'(&"0&.+9'$7&B(.)"0'&%(#2(3('5 '$$%&'#'#%&2(:0%%#".$$::00%&X(:0%%#"&F(; "(2(%&:,.''$&6(&(6('0.'$$%7&0''+&1$'+$"$:-&:,",+7&).$"$:)& 3(1($'(&("#%')6(5 A(2$&B(.)%0%&).$&'#)..)$%&3#)%%(&LVYM&6)&Z,"$)'0; 2(1$(;(.(%&,2$''+6+&6(&C($%(&)1$":0.$&"($2((%9)$'); )11$.($'):"0""(5&P#)20'&("#$3('&3$0.+&3(%90/1$0%"(& :)40$""(5& ;YK;.#:##%&:##.#$&3$0.+&%#)2'0%&("#%')"++"'-1(.:; :$)'$.$5&<$'$&)..(&)/$(&"++"'-6+&'$0'',&/++2+7&0%%0%& :#$%&"($&.($%((5&Q0&).$//0&"$'+&6)&"++"'+%00'&1(2$& 3#)''(5&N9(%&)/(&)"##"&0$&2$$''+%,'7&/#''(&.($%(&"((; '$$%&"$.'$5 Q020..$%0%&,/1+2$"'-&6(&"((2$"')&).$&,:"$&",,&/##'; '((&0%"$//+$"00%&)/((%&:)'$$%&6(&"(/(..(&)/$"'#"; ("#%'))%5 ELÄMÄÄ MOIKOISTEN FIRST AVENUELLA &;C+/+&).$&Q)$:)$"'0%&0%"$//+$"$+&:('#6(7&C($%(&B(;.)%0%&/#$"'0.005 ;*#%&/##'0''$$%&'+%%07&).$%&"$..)$%&6)&<#.""$""(& '-$""+5&C-$9$%&.+940''$$%&:#/$"((11(('&6(.(""(7&0$&).;.#'&:('#3(.)6(&6(&'$0'&).$3('&:#2($"0'7&9+%&%(#2((5 H%%0%&.$$:0:0":#:"0%&2(:0%'(/$"'(&0$&)..#'&:(#1; 1)6(:((%5&C#2:#&).$&:#$'0%:$%&3($%&3$$40%&/$%##'$%& (#')/(':(%&1++""+7&0.+/+%'(1(&).$&3($%&2$::(#"5& ;C++..+&).$&/02$&6(&2(%'(7&0.+/+&).$&:#$%&("#$"$&"((; 20""(5 TUULTEN VIEMÄÄ AIKAA Q02$&)%&%+,'0..,'&"##2'(&2)).$(&B(.)"'0%&0.+/+""+5& A(2$&B(.)%0%&09'$&)..(&1#).$(//(''$.($%0%&U9(2'021#2; 6094#:"$""(&T0./)%'&;30%00..+7&"(/(..(7&6)..(&*%"((.9$ *"8:.3;&,:"$%1#2609'$&/((1(..)%&,/1+2$5 ;&<#26094#:"0""(&:$.1($.'$$%&6(&6+260"'0''$$%&U9(2'02; 20$""#6(7&B(.)%0%&:02'))5 F0%00..+&)%&.$$:#''#&/,-"&.("'0%&:(%""(5& ;B##%'(&)%&)..#'&#"0$%&!930%(%/((..07&%$$%&1).:#; 1,-2$..+7&(#')..(&:#$%&30% B(.)"0'&/,$3+'&)/(%&30%00%"+&/##'(/(&3#)"$&"$'; Asioita voi tehdä yhdessä ja erikseen, Saloset arvioivat. '0%7&/#''(&30%0$.,&0$&"$.'$&).0&1)$""(&"##%%$'0./$"'(5 * &A(2$&B(.)"0..(&)%&040""+&3(('$3(7&/#''(& #10(&/(':(7&1#26094#"&!'.(%'$%&,.$&:##%(2$&=0.0; %(..(5&*##%(2$%&/(':((%&.+940'++%&*(2$D$(.'(&B'5& Q(2'$%$%&"((20.'(5&B$0.'+&(%%0'((%&'##.'0%&3$04+&!R); 2$0%&=)2'((%5&Q02$/(':(&)%&/++2+&'($''((&:)./0""(& 3$$:)""(5&*($::$((%&3$$40%&3$$:)%&20$""#..(&094$'++%& %(#''$(&/,-"&*(2$D$(%&(#2$%>)"'(&6(&/($"0/$"'(5 ;O4)'(%&"$'+&:)3("'$7&A(2$&B(.)%0%&/,-%'++5 OIKEITA RATKAISUJA ELÄMÄSSÄ B(.)"$..0&(%%0'((%&,..+''+0%&:)3(&1+9:$%+&1#2'(3(:"$5& =0&"((3('&:02')(7&/$9$%&3(.$%'((%&)3('&0.+/+""++%& )..00'&',,',3+$"$+S ;C+9+%7&0''+&)..((%&'+""+&6(&%,'7&C($%(&B(.)%0%&1)9'$$5 A(2$&B(.)%0%&:02'))7&/$'0%&,:"$&'$.(%%0&0.+/+""+& ;&O.$&/0%)""(&T0./)%'$%&U9(2'021#26094#"5&O.'$$%& '#.'#&3$02("30%0"('(/((%&6(&;&3$02($40%&/0%)&).$& :)3(5&F$020$"0""+&.($3(""(&).$&10290&",-/+""+&,940"; "+5&B0&:)":0''$&"$..)$%5 B(.)"'0%&%#)2$//($%0%7&P$:.("&).$&'#)..)$%&6)&",%; ',%,'7&102900""+&).$&:(:"$&1$0%'+&.("'(5 ;C#%'#$7&0''+&).$%&3++2+""+&1($:(""(&1#2609'$/(""(5& Q$0'$%7&0''+&)%:)&'+/+&)$:0$%5& B(.)%0%&)"("$:$%&'094+&LVVK;.#3#%&1#).$3+.$""+& ;& Q,$%& )/(%& )"##'0%$& 1(2$"'(&,2$',:"0"'+7&A(2$&B(;.)%0%&:02'))5&P+$%&(3(#'#$& LM;WK&3#)''(&($:((& ;.07&9+%&(23$)$&6+.:$:+'00%5 ;A)"&0%&).$"$&'09%,'&"$'+&3(;.$%'((7&0$&%,'&).$"$&%$$%&.+90$; "0'&"#9'00'&8$%4((%&6(&P$:;.(:"00%5&&P,'&)%&9#)/(%%#'7& /$'0%&.(1"0':$%& 3+.$''+3+'& /0$"'+5& ;P,'&0$&'$04+&'#.00:)&3$$:)%.)11#%(&2#):(1-,'++%& :(:"$&3($&:##"$7&:#%&.(1"0'&',''-;&6(&1)$:(:(3020$%00%& '#.03('&6(&/0%03+'7&C($%(&B(.)%0%&'+,40%'++5 *)./0&3#)''(&"$''0%&8$%4(&/##''$&("#/((%&)/((%& :)'$$%7&9+%&("##&6(&)1$":0.00&C#2#""(5&P$:.("&)%&3(; 2#"/$0"1(.30.#:"0""(&/02$3)$/$""(5 ;8(1"0'&)3('&$")6(7&%,'&)%&($:((&/(':#"'0..(7&9(2; 2("'((7&'094+&:($::0(&/##'(5& A(2$&B(.)%0%&1)9'$$7&0''+&:#%&.(1"0'&(.:)$3('&)..(&($; :#$"$(7&/0%$&3$0.+&1(2$&3#)''(7&0''+&9+%&).$&$:++%&:#$%& "'(%4&D,&;'(.)%/$090%+&:)')%(5& ;P,'&9#)/((7&0''+&3)$:$%&.+9'0+&3$$"$&:02'((&3$$:)"; "(&1#%''$"(.$..0&?&$./(%&9#)%)(&)/(('#%')(5&Q0%$&($; :((&'(6#'(&"07&C($%(..(&"0&/0%$&09:+&90.1)//$%5 Saloset myivät oman veneensä muutama vuosi sitten, mutta veneily ei silti ole poissa suunnitelmista. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT maininki 13

8 Kuukauden saarelaiset: fysioterapiayrittäjä Jari Salonen ja perushoitaja Taina Salonen Parasta saarilla: Rauha ja tila, turvallisuus, ei mitään yllätyksiä. Saarille kuuluva kyläyhteisöllisyys, jossa on jotain samaa kuin lapsuudessa Littoisten Verkatehtaalla, jossa oli yhteinen sauna, pesutupa ja ehkä jopa parturi, jolla kaikki kävivät. Saarilla on jotain sitä samaa. Seutu on ollut turvallista lapsille, jotka ovat olleet puolet elämästään laskettelurinteessä. Jos jotain sattui, tiedettiin, kenen lapsia siellä on ja apu oli lähellä. Oma saarihistoria: Sunnuntaiajelun jälkeen omistusasujaksi Hirvensaloon. Harrastukset: meri vetää puoleensa, vaikka omaa venettä ei ole, punttisalille tai jumppaan Elixiaan mennään useita kertoja viikossa. Paras matka: Ehkäpä Dubai, Abu Dhabi, jossa serkun luona päästiin tutustumaan paikalliseen elämään. Matkalla koettiin uskomaton hiekka-aavikkosafari. Kari Grandi -henkinen matka isolla jeepillä dyynien reunalla oli niin jännittävää, että se oli suorastaan pelottavaa, mutta silti se oli kokemisen arvoinen. ASIOITA VOI TEHDÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN ;Q0&).0//0&%$$%&:#$%&)96#"30%0:#":$&6(&/(6(:(%; 3(2'$6(7&A(2$&B(.)%0%&:#3((&$'"0++%&6(&3($/)((%5&A)"& ).$"$&/0%',&/$%#%&'(9'$$%$7&%$$%&).$"$&/0%',&.$$(%& :)3((5&O.0%&($:(&$%%)3('$$3$%0%&6(&2+$":,3+7&C($%(& 1,",,&1(.6)%&'("($"0/1(%(5&G940""+&6(&02$:"00%&3)$& ("$)$'(&'094+5 ;Q$'+&')$3)%7&0''+&.(1"0'&102$3+'&.#)%'00%1$$2'0$%+& C($%("'(7&#/1$2090..$",,''+&6(&").$4((2$"##''(7&(260%& 2#'$$%$0%&3(%::((&:0"')(5&H.+/+""+&"0&)%&9,3+&'($')7& 0.+/+"'+&VK&12)"0%''$(&)%&(2:0(5&*#%&2#'$$%06(&:0"; '++7&0.+/+&)%&90.1)/1((5&N'"0&).0%&($:(/)$%0%&4#; 2(U0..5 ;['0.$($"##"&6(&$%%)"'#/$%0%&##"$$%&("$)$9$%7&C($%(& B(.)%0%&')$3))&1#).0"'((%5 ;P0&1$$2'00'&)3('&102$,',%00'&6)7&9+%&9,/,$.005 A(2$&B(.)"0..(&)%&Z,"$)'02(1$(,2$',"5&C($%(&B(.)%0%& )%&'-$""+&<#.""$""(&3("'((%)')""(5&Q$'+&90&).$"$3('&?& 0..0$3+'&%+$""+&(//('0$""(5 ;C0230,40%9#).')(.(..(&6):(&'(1(#:"0""(7&C($%(&B(; Kuvat olohuoneen seinällä kertovat perheen tärkeistä hetkistä. Myös Niklas on päässyt veneen puikkoihin. Jari Salosen lapsuuskuva kertoo, että merestä on otettu kaikki ilo ja toiminta irti..)%0%&')'0((5 ;C(.)#"7&',-&6(&10290&)3('&'+2:0$'+5&C0230,40%9#).; ')(.(&0$&).0&:)3$%&"#94(%%0902::+5&C0230,''+&'+,',,& :#$'0%:$%&9)$'((5&!.(&0$&20(>)$&%)10("'$7&A(2$&B(.)%0%& "(%))5 ;O.0%&',,',3+$%0%7&3($::(&\K;3#)40%&:)94(..(& "$'+&/$0''$7&/$'+&/##'(&3)$"$&'094+5 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN B0#2((3('& :##:(#40%& "((20.($"0'& )3('& /).0//('& ($')6(&",%',102+$"$+&"((20.($"$(5&<(2$":#%%(..(&)%&6)& 1(2$&)/((&.("'(7&:(:"$&',''-+5&Q#''(&9(#":(..(&'(3(..(& :)'$1$$2$""+&%+:,,&3(%9(%&(6(%&,9'0$"-..$",,"7&,940"; "+&%((1#2$""(&("##&/#//)&6(&')$"0""(&$"+5&A(2$&B(;.)%0%&1)9'$$7&0''+&:,"00""+&)%&1(2$":#%'(7&6)%:(&0.+; /+""+&)%&20$1("'(&'0:0/$"0%&/0$%$%:$+5 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! VIIHDY KOTONASI, OTA ÄÄNI JA KUVA OSAKSI KODIN SISUSTUSTA Hifilaitteet musiikin ystäville Kotiteatterit Huonekalut laitteille Monihuonejärjestelmät Musiikki tietokoneelta saunaan, terassille ym. Project Debut Esprit -levysoitin 399,- Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Kerttulinkatu 16, Turku. Puh. (02) maininki maininki 15

9 Lämpöjärjestelmää vaihtamassa? Öljyn hinta nousee ja samalla ympäristötietoisuus kasvaa. Keskustelut lämmitysmuodoista ovat ajankohtaisia niin omakotiasukkaille kuin taloyhtiöissä asuville. Vanhoissa kiinteistöissä järjestelmät ovat tulleet tiensä päähän. Mistä lämpöä tulevaisuudessa? - Asutaan taloyhtiössä, jossa on kaukolämpö. Ilmanlämpöpumppua on joskus harkittu. Teemu Dean - Asun rivitalossa, jossa on öljylämmitys. Muutosta ei ole vielä mietitty. Mika Salminen ilma-vesilämpöpumput Laaja mallisto aina 60 kw:iin asti Ainutlaatuiset sisälle asennettavat ilma-vesilämpöpumput Malleja jäähdytykseen ja lämmitykseen HS-malleilla jopa 75 asteista vettä Tehty Pohjolan olosuhteisiin toimivat aina -25 asteeseen asti Turun alueella Dimplex lämpöpumppuja myy Sähkö R. Lehmus Vähäheikkiläntie 56, TURKU, p. (02) K(#:).+/1-7&/((.+/1-7&"+9:-7&-.6,7&$./(.+/; 1-1#/11#7&30"$;$./(.+/1-1#/11#7&10..0''$7& 1##7& (#2$%:)]& F($9')09')//0&.$$::#3('& %+$40%&3+.$..+&"0:+&%$$40%&,94$"'0./$""+5&WKKK;.#3#.;.(&)%&/((.+//-%&6(&$./(.+/1-1#/11#60%&:,",%'+& :("3(%#'&6(&1#).0"'((%&-.6,;&6(&"+9:-.+//$',:"0%& )"##40'&1$0%0%',%00'5& VALINTAAN VAIKUTTAVAT H:).)>$"##40%&.$"+:"$&:#.#''(6$(&:$$%%)"'(3('&102$%; '0$"0"'$&0:)%)/$"##"&6(&90.11)9)$')$"##"5&8+//-%; '#)'(%%)""(&9(.#'((%&)..(&)/(3(2($"0/1$(7&2(:0%; %0'((%&1(""$$3$0%02>$('(.)6(&6(&.$"+'++%&3(%9)$9$%& :$$%'0$"'-$9$%&02$"'0$'+5&H%02>$('09)::##"&'#.00&).0; /((%&,:"$&("#%%)%&/,,%'$3(.'0$"'(&'#.03($"##40""(5 =0.11)9)$')$"##40..(&'(("&102++%:##.#'0'((%&"$'+7& 0''+&)%>0./(%&"(''#0""(&(1#(&)%&90.1)"'$&"(('(3$..(5& =$230%"(.).($%0%&*+.::.$!.3;("&1)9'$$&%+$'+&:,",; /,:"$+&)/(%&'(.),9'$-%"+&:(%%(.'(7&6)..0&.+//$',"; /#)4)%&3($9'(/$%0%&'#.00&(6(%:)9'($"0:"$&M;LK&3#); 40%&1++"'+5 ;&Q$..0&(6(%6(:")..0&LK;^K&3#)40%&.(":0./('&'09; 4++%&6(&/$'0%&.#)'0''(3$(&##40/1$0%&3($9')09')60%& :#"'(%%#"'0%&.(":0./('&)3('7&B$/).(&1)9'$$5 G9'$-""+&'09'+3$+&.(":0./$(&3(2'0%&:(%%(''((&1,,; '++&(.(%&0"$''0.$6-$'+&:02')/((%&/(94)..$"##:"$"'(5& Q$'+&'(9(%"(&3($9')09')(&0$&($%(&3)$&3(.$'(5&H"$/02; :$:"$&:(#:).+/1--%&3)$3('&.$$'',+&=$230%"(.)%&(.#; 00..(&3($%& &1#':$"')(&"$6($'"03('&'(.),9'$-'5& ;&O/(:)'$'(.)6(&0$&3(2"$%($"0"'$&.$$'0'+7&0..0$&"$''0%& '(.)&"('#&"$6($'"0/((%&(..0&\K&/0'2$%&1++""+&6)&).0; /(""(&).03("'(&1#':0"'(7&:02'))&2(:0%%#''(/$"1++.;.$::-$<8=;$*;(3"&C#2:#&H%02>$("'(5&F$$/0&3#)"$%(& :(#:).+/1--%&)%&.$$'',%,'&,9'$-$'+&Q)$:)$"$"'(&6(& - Asun satavuotisessa omakotitalossa, johon on sähkölämmitys asennettu 60-luvulla. Sen lisäksi on käytössä kaksi takkaa ja ilmanlämpöpumppu. Päivi Micklin - Meillä on suora sähkö, ilmanlämpöpumppua on mietitty lisäksi. Leo Haltsonen *#:).("'(&*(:":022(%&'$0%&3$020"'+5& ;&F02:)"')%&.((60%'#/$"'(&"##%%$'0..((%&0'00%1+$%7& /#''(&"0%&.((60%0/$"3(#9'$&2$$11##&1($:(..$"$"'(&'(;.),9'$-$"'+5&*(#("&0$&.+940'+&"#)2((%&30'+/++%&3((%& 040'++%&:$$%'0$"'-&:022(..((%5&C09)(&)%&:,",%%+%& :("3(0""(&6##2$&%)"'0''#7&6)''(&"((20%&0'0.+$"$/1++%; :$%&:)9'00"00%&2$$''++&.+/1-+7&=)./(&.$"++5&<#':$"; ')"'(&.$$(%&:(#:(%(&"$6($'"03$..0&,9'$-$..0&(6(%:)9'($; "$//(:"$&3($9')094):"$&'#.00&/((.+/1-5& - Asun rivitaloyhtiössä, johon tulee kaukolämpö. Mikael Nyberg - Asumme rivitalossa ja siirryttiin maalämpöön viime talvena. Tyytyväisiä ollaan oltu. Matti Rakkola 16 maininki maininki 17 Markkinointi ja tekninen neuvonta: Oy Glen Dimplex Nordic Ab, Mestarintie 30, PORVOO Puh:

10 Kaukolämpöputki kulkee Seiskarinkadun reunustaa pitkin Merikarinaan. Tienvartisten omakotitalojen olisi poikkeuksellisesti mahdollista liittyä kaukolämpöön. Vaihda maalämpöön - näin edullista se on! Öljynkulutus vuodessa :#:"0%5&A(':)""(&.+//-%&9$%%(%&/++2++&1($:(..$%0%& 0%02>$(')$/$''(6(5 Q$:+.$&'(.)""(&0$&).0&0%'##40"'((%&30"$102#"'0$"'(&.+//-%6(:)'(1((7&)%&3("'(""(&"##20/1$&20/)%''$7& 6)"&9(.#'((%&"$$2',+&0"$/02:$:"$&"+9:-"'+&:(#:);&'($& /((.+/1--%5&B+9:-%&9$%%(%&%)#"'0""(&:#.#6(&3)$&:0; 30%'++&,:"$%:02'($"$//$..((%&9(%::$/(..(&3(2((3(%& '(:(%&'($&$./(.+/1-1#/1#%5&O/(:)'$2(:0%'(6(..0& 3(.$%%(%3(2((&)%&0%0//+%7&:#%&.+//$',"2(':($"#'& 3)$4((%&)''((&9#)/$))%&6)&'(.)(&"##%%$'0..0""(7&0$:+& '09)(&3((4$'(&,9'+&1(.6)%&:#$%&'(.),9'$-$""+5&[#40:"$& 9(("'(6(:"$&)/(:)'$'(.)$9$%&)%&%)#"0/(""(&0"$/02; :$:"$&30"$;$./(.+/1-1#/11#5&& *)":(&0%02>$(%&9$%'(&'#.00&%)#"0/((%&3#)"$0%& /,-'+7&)3('&/(2::$%)$"'(&2$$11#3('&.+//$',":#"; '(%%#:"0'&6(':#3(""(&:("3#""(5&8+//$',"'(2100%& 1$0%0%'+/$"00%&1,2:$3+'&')$/0%1$'00'&'(("&/(:"(3('& $'"0++%&'(:($"$%&3#)"$0%&:#.#0""(7&).$&1++.+//-%;.+9'00%+&/$:+&'(9(%"(5 Toteutamme kerros-, rivi- ja omakotitalot avaimet käteen- palvelulla. Lisäpalvelut Patteriveden tasaussäiliö asennettuna Kohdekohtaiset sähkötyöt alk. Isompi 300 l käyttövesivaraaja MUUTOKSEN HINTA *#%&3022('((%&02$&.+//$',"/#)')60%&:#"'(%%#:; "$(7&1$'++&)''((&9#)/$))%&%$$%&(.:#$%30"')$%%$'&:#$%& /,-90//+'& :+,''-:#.#'5& *(#:);& 6(& /((.+//-%& 3+$..+&%+$40%&3($90$40%&9$%'(02)'&)3('&/0.:)$"0'5& Q((.+/ "'0./+%&9(%::$/$%0%&)%&:(..$$/1((7& /#''(&:+,''-&04#..$"'(5&*(#:).+/1--%&.$$'',/$%0%& /(:"((&($%(&1$0%0//+%7&:$$%'0+%&9$%%(%&1($:("'(& 2$$11#/(''(&"0:+&.$"+:"$&'(.);&'($&,9'$-:)9'($"0%&:0"; Omakotirakentajalle valinnanvaraa on enemmän, kun lämmitysratkaisut voidaan ottaa huomioon jo taloa suunnitellessa. Hinta peruspaketilla porattuna, purettuna ja asennettuna Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen* : Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen* : Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen* : Sis. maalämpöpumpun Greenline HT+ käyttövesivaraajalla. *Lopullisen kotitalousvähennyksen määrän määrittelee verohallinto. Laskelmassa esitetty kotitalousvähennyksen määrä on laskentahetken tietojen pohjalta tehty arvio 2 henkilön talouteen. LÄMPÖTAKUU! Työt suoritetaan ilman lämmityskatkoksia! Hirvensalon alueella rivitaloyhtiöitä löytyy runsaasti, Satavasta eteenpäin niitä on hyvin vähän. Teksti ja kuvat: Tiina Törnström Helmikuun 2011 maalämpösaneerausajat nyt myynnissä! Kalevantie 8, Turku Avoinna ark Puh KIITOS Wäiskin Wanhemmat r.y. haluaa kiittää kaikkia Naisteniltaan Paavo-hallissa osallistuneita. Saamillamme pääsylippu-, arpajais- ja buffettituloila olemme ostaneet Wäinö Aaltosen koululle kaksi dataprojektoria opetuskäyttöön. terveisin Wäiskin Wanhemmat r.y. Oletko hankkimassa uutta kotia tai rakentamassa taloa? Tule kuulemaan asiantuntevaa tietoa sinulle tärkeistä asioista TOP:n maksuttomiin tilaisuuksiin. Ensiasunnon ostajan info ti alkaen klo 18 Tiivis tietopaketti asuntolainoista, korkovähennyksistä, verotuksesta, vakuutuksista, lakipykälistä ja muista asuntokauppaan liittyvistä asioista. Rakentajan peruskurssi la 5.3. klo Monipuolista tietoa omakotitalon rakentajalle. Mukana Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry. Tilaisuudet järjestetään TOP:n Maariankadun konttorissa, Maariankatu 4 (käynti sisäpihalta). Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta op.fi/turunseutu tai p Etua elämään. OP-Pohjolasta. Tavataan Rakentaminen & Sisustaminen -messuilla Turun Messukeskuksessa. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. 18 maininki maininki 19

11 Krista Kosonen Turun kaupunginteatterissa ansiokkaasti Anna Kareninan pääroolissa esiintyvä näyttelijä Krista Kosonen tarttui jo viime vuoden kesäkuussa Saarten Triennaali 2011 kulttuurikaupunkitapahtumaan. Hän odottaa kovasti, että Triennaali pääsee vauhtiin laskiaisviikonloppuna Hirvensalon laskettelurinteessä. Krista Kosonen kertoi, että hänellä on mukavia henkilökohtaisia siteitä Varsinais-Suomen saaristoon. Selatessaan Kulttuuripääkaupunki- ja Triennaalitapahtumien kalenteria hän ihastui päiväkotilasten ja koulujen toteuttamaan kalenterin kuvitukseen. Toivottavasti tapaamme Kristan Saarten Triennaalitapahtumissa. Helmikuussa tapahtuu Teatteri Tapani Kiminkinen Tervetuloa yleisötilaisuuteen Meri-Karinaan, Seiskarinkatu helmikuuta klo TV:stä tuttu LÄÄKÄRI Tapani Kiminkinen luennoi aiheesta: Terveys pidentää ikää. Hinta 10!"/hlö, Loppusaldo suoraan syöpälapsipotilaille. Järjestäjänä Lounais-Suomen syöpäyhdistys / Kakskerran tiistaikerho Tapani Kiminkinen osaa ottaa ilon irti elämästä Krista Kosonen löysi suosikkinsa Saarten Triennaalin kalenterista Terjo Vihersalo (Woyzeck) ja Rainer Salonen (Rumpali) taustalla Rose Kulju, Pia Rostedt ja Katriina Hankela WOYZECKIN MAAILMA HERÄÄ ELOON BRINKHALLIN KARTANOSSA!"#$!%&'()'&*)&'$"+,)-'+.$#/)'(,$ 011,2/+3&)45)6+5$*&/6),5&&$!')%3&.78(+' 5&.38)'$*&/)38)(1),5&$385)6&),),5&$5&) +3,8855),)66),5&$$011/&9+),5&: ;&)33)$3&)45)6+5$,11'')5+//&&'$983&),5& 58)6+3,)&'58&$9&$384(+55&$*&.5+'$<3,)/=//),+,5): ;&)45)6+5$,&&(&&'$6<=,$ )51'&: >5&$<45+<552$9&$0<<(2$+,)55+/<? F$;,0#10G61$F$G,C;00201$F$40";"=561$F$56C#=;02;=1!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20"!"#$%&'($)**$$$$$+,-$%&'($)*. /011,"23,4564"$*7**$8.&$8&& 1)23)'"$4%* 4/%/'4$$)55) 6*7*+8 Teatteri Vertigon uusi produktio, Georg Büchnerin ( ) klassikkonäytelmä Woyzeck valtaa helmikuussa Brinkhallin kartanon Turun Kakskerrassa. Näytelmä saa ensi-iltansa Woyzeck on tarina miehestä, joka on keskellä elämän myllerrystä. Hänellä on tyttöystävä Marie, ja heillä on yhteinen lapsi. Elättääkseen perheensä Woyzeck haalii elantonsa pätkätyöläisenä. Tarina kertoo, kuinka sorrettu ja epätoivoinen Woyzeck joutuu vastakkain elämän ikävien puolien kanssa ja kuinka kaikki kärjistyy lopulta traagiseen loppuunsa. ohjaaja Ishwar Maharaj Näytökset Brinkhallin kartanossa: to (ensi-ilta) / pe / la / ke / to / pe Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo 12 Kappeli soi musiikkia su klo 12 Kappeli soi - Toivevirsiä laulamaan Näyttely saakka: Keramiikkataiteilija Kirsi Kirvivirta, Maisema puhuu keraamisia seinäteoksia ja veistoksia Avoinna: ti - pe klo 11 15, to klo , la - su Kakskerran kirkko Su klo 12 Messu Hirvensalon kirkko Kuva: Markku Salonen To 3.2., 17.2., 3.3. klo 18 (Kerhotilat) Rukouspysäkki. Su klo 17 Yhteisvastuun Missiomessu. Teemana Kerro lähelle ja kauas. Mukana Anssi ja Noora Nurmi sekä seurakunnan diakoniaväkeä. Ohjelmassa musiikkia, puhetta, rukouspalvelua, ehtoollinen ja iltapala. Lapsille oma ohjelma. 20 maininki maininki 21

12 Helmikuussa tapahtuu Saarelaista meininkiä Kuva: Markku Salonen Wäiskin Wanhemmat Tiistaisin jatkuu Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää # tapahtumatiedot # mielipidekirjoitukset # Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. MAALISKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. HOROSKOOPPI Vesimies Mitenköhän Vesimies onkin tällainen pakkaskauden tähtimerkki? Näin kylmänä ja lumisena talvena oikeampi nimitys voisi olla lumimies. Jos ystäväpiiriisi kuuluu Vesimies, niin pelasta hänet kaikelta byrokratialta ja lahjo häntä näin syntymäpäivän aikaan jollain heleän vihreällä. Se pitää vesimiehen vireessä ja nuoruuden lähteen pulppuavana. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... Johannan suosikkikasvit, joita hän on tilannut Hollanista ja Saksasta asti ja kasvattanut pistokkaista omassa kasvihuoneessaan. Talven ja kevään risteyskohdassa Johanna Koivusen helmikuu on täynnä kevään istutusten suunnittelua ja kelien salliessa talvisen liikuntapäivän järjestelyjä Kakskerran Koetuksen kanssa. J)9(%%(& ',-":0%'0.00& 1##'(29#2$%(& =(26(''#.(%&:(2'(%)""(5&=0./$:##""(& :03+''+&)4)'0..((%&"##%%$'0..0%&/((;.$":#$"$(&1$"')::($40%&$"'#'#:"$(&:)'$$%&6(& ',-1($:(..05&!$:((&2$$''++&/,-"&6#):"#; 9(22("'#:"0..0&"0:+&,94$"',"')$/$%%(..05 _&A#):"#&)%&,/1+2$3#)'$%0%&9(22("'#:; "0%$5&8$"+:"$&/$%#..(&)%&02$.($"$(&12)60:'$; 6#''#6(5&H"$/02:$:"$&0%%0%&6)#.#(&.0$3)$%& Y`& 1$1(2:(::#'(.)(& F(%9(%& B##2')2$%& A)#.#/(2::$%)$..07&A)9(%%(&:02'))5 AKTIIVISTA SEURATOIMINTAA O"(%& :(:":02'(.($"0%& (6("'(& 3$0& /,-"& *(":022(%&*)0'#"5&B0&)%&LVWK;.#3#..(&10; 2#"'0''#&#290$.#"0#2(7&6)%:(&')$/$%'(&)%& :+,%%$"'0'',&##40"'((%&WKKK;.#3#%&(.#"; "(5&A)9(%%(&'#.$&/#:((%&"0#2(%&')$/$%; '((%&3$$'$"0%&3#)''(&"$''0%&6(&1++',$&.)1#.'(& 1#900%6)9'(6(:"$&("'$5& _&B0#2(%&$40(%(&)%&'#)4(&.$$:#%'(&/(9; 4)..$"$//(%& &$9/$"$+7&6)''(&'-$40%& 6+.:00%&0$&'(23$'"0&.+9'0+&:(#("&9(22("'(; /((%5& F$$:)$''($"'0%&=(26(''#.(""(&1$40''+3$; 0%&30"$6#/11(;&6(&a#/D(;'#%'$0%&.$"+:"$& *)0'#"& 6+260"'++& :03+$"$%7& 6##2$& 0%%0%& Johannan helmikuu +$'$0%1+$3++&8$$:#%'(&8(#(%'($&;'(1(9'#; /(%5&B0%&$40(&.+9'$&.$$::00..0&*(:":022(%&,/1+2$6#):"#"'(7&/#''(&%,:,$"$%&/#:(; %(&)%&/,-"&.,9,0/1$+&/(':)6(&9-.:+'0%& 6(&:+30..0%&'($'0''(3(:"$5&B##%%$''0$..(&)%&.$"+:"$&'(.3$1+$3+'0/1(#"&/(::(2(%1($"; ')$%00%&3$$/0&'(.30%&'(1((%7&/$:+.$&:(#; 1#%:$&'0:00&/020%&6++..0&.(4#%&[$''(/).; '(&*(":02'((%5 Teksti: Minna Uusivirta Kuvat: Minna Uusivirta ja Johanna Koivusen arkistot Mitä ohjelmia tai sarjoja seuraat TV:stä? TV1:n maanantain Prismatiededokumentteja sekä Kumman kaa -sarjaa. Mitä luet? Puutarha-alan kirjoja ja lehtiä sekä siemen- ja taimiluetteloita. Mitä musiikkia tässä kuussa levylautasella? Aina kun mahdollista, kuuntelen hiljaisuutta. Kotona nuorison raskas musiikki ja rummut täyttävät musiikkikiintiön. Radiokanavista mieluisin on Yle Puhe. Monen yrityksen juuret juontavat tänne saarille sijainnin, yrityksen omistajan tai päättäjän muodossa. Mukavaa tulla tutuiksi! - ESITTEET - LOMAKKEET - KÄYNTIKORTIT - KIRJEKUORET - JULISTEET -'.%/+'*))0). &+**).%#)*0"#/+# 1)".2#'2##+"#) 2#)%34#+3##$5 Mikko Nylund Puh Tuijussuontie Raisio -Juhlat- -Kokoukset- -Saunat- -Majoituksetwww.harjattula.fi Kuvat: Markku Salonen ja Pirjo Huttunen 22 maininki Saarelaisten yritysten yhteistä näkymistä on luvassa joulukussa Paikan voi varata osoitteesta maininki 23

13 TE LAT KEVÄT 2011 Lisätiedot Lähiruokate ta Pete Poskiparta & Sami Hedberg 24 maininki SHOW & DINNER Heikki Hilander SHOW & DINNER Enrique Iglesias Illallinen & konsertti SHOW & DINNER Eteläafrikkalainen teemaviikko Illallinen & teatteri ti Keittiömestarimme luoma aitojen makujen Menu lähituottajien puhtaista raaka-aineista ke Koe taikuutta ja kauneutta illallisen yhteydessä to ja ke Huumormiäs, Imitaattori, Viihdetaiteilija ke Ravintola Kasinon latinotunnelmainen Menu ja karismaattisen tähden konsertti HK- Areenalla ke Stand Up parhaimmillaan Sami Hedberg Mies, vartalo, ääni Teemalounas ma - pe Ohjelmallinen Á la carte to - pe ke Musikaalikomedia yhteistyössä Samppalinnan kesäteatterin kanssa

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee maininki elämää saarissa Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan oma lehti marraskuu 2008 Kala tuo makua Kaistaniemen perheen arkeen Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee Kaarinan tyttöjen

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2014 Mikko Laine pitää linnut pöntöissä Kari Ojala valmistautuu eläkepäiviin Seppo Sutelan maaliskuu AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN

Lisätiedot

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti TOUKOkuu 2009 lehden sivut avattu! www.lehti.fi Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran

Lisätiedot

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2013 Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin Saarelainen edustus kuntapolitiikassa Asiakaslähtöisyyden salat paljastuvat

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti huhtikuu 2009 Sjöholmit hyödyntävät kotitalousvähennystä Hirvensalon Martat sukkapuuhissa Petri Ruususen moottoripyörät kuin koruja

Lisätiedot

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti HELMIkuu 2009 Väisästen keittiössä broileria ja taikinapossua Rothbergien Hirvensalossa on sienipiiraita & serenadeja Kakskerran

Lisätiedot

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2013 Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa Iida Vartiainen aloitti koulun Tiina ja Pekka Mäkelän pihavieraina Kai

Lisätiedot

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2009 ANTTILAN PUUTALON KEIT- TIÖSTÄ TULVII PIIRAKOIDEN TUOKSUA Leena ja Olli Nummela kyntävät maata ja merta Eila Monnosen

Lisätiedot

-30% -50% Meiltä ihanat ylioppilaskukat LOPPUUN- MYYNTI. Paljon tuotteita MYÖS JUHLAMEKKOJA! Jälleenmyyjäsi Rovaniemellä:

-30% -50% Meiltä ihanat ylioppilaskukat LOPPUUN- MYYNTI. Paljon tuotteita MYÖS JUHLAMEKKOJA! Jälleenmyyjäsi Rovaniemellä: Onnittele äitiä kukkasin Meiltä ihanat ylioppilaskukat KÄTEISMAKSU SAARAN KUKKAKIOSKI Tervetuloa! Avoinna MA-PE 10-18 LA 9-16 Revontultentie 1, 96500 Rovaniemi (se punainen tupa) PALVELEMME la 30.5. 8-18

Lisätiedot

Eskarin ihana Peppi ja kaverit. uutinen 33. ilman stressiä. uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään. uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla

Eskarin ihana Peppi ja kaverit. uutinen 33. ilman stressiä. uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään. uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla Säkylän kunnan asukaslehti 1/2014 uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään uutinen 46 Tarmokas ja tarkka Satu Tietari uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla uutinen 48 Talo valmiiksi ilman stressiä

Lisätiedot

hieman vuoden takaisesta Hervannan Sanomien ilmestymisalueella pkt COOL GRAPE 0,33l (4,58/l) 12-pack sis. pantti 1,80 JULKUJÄRVENLENKKI

hieman vuoden takaisesta Hervannan Sanomien ilmestymisalueella pkt COOL GRAPE 0,33l (4,58/l) 12-pack sis. pantti 1,80 JULKUJÄRVENLENKKI JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores llä järve a k u Ka Treffiaika Kaunista kotiin heti huomiselle! Varaa aika neuvotteluun konttorissa, verkossa tai puhelimessa numerosta

Lisätiedot

Talvi: Hervannan laskettelu- rinteillä toimiva Tampereen rinteet Oy tekee sievoista voittoa. voim. 17.2.2014 alk. OLVI KARPALOJA GREIPPI.

Talvi: Hervannan laskettelu- rinteillä toimiva Tampereen rinteet Oy tekee sievoista voittoa. voim. 17.2.2014 alk. OLVI KARPALOJA GREIPPI. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2014 Sisältö Isoja ratkaisuja edessä... 3 Jätevesihuollon mahdollisuudet Kakskerta-Satavan alueella... 5 Kotien ja mökkien jätevesijärjestelmät kuntoon - valmiina

Lisätiedot

Tilaa tilassa. Minimessuilla kohdattiin. Valimolla tuoksuu kahvi. Decta Oy:n toimisto, showroom ja varasto saman katon alla

Tilaa tilassa. Minimessuilla kohdattiin. Valimolla tuoksuu kahvi. Decta Oy:n toimisto, showroom ja varasto saman katon alla 2011 Tilaa tilassa Decta Oy:n toimisto, showroom ja varasto saman katon alla Valimolla tuoksuu kahvi Bean & Burner paahtaa erikoislajikkeita Minimessuilla kohdattiin Alueen yritykset tulivat tutuiksi 1

Lisätiedot

lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 15.4.2009

lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 15.4.2009 nro 8 VI lehti nro YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN Pudasjärven koulujen sivut Elämän eväät s. 5-22 PUDVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI

Lisätiedot

Kaste. on lapsen ensimmäinen juhla. Sivut 6-7. Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4. Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5

Kaste. on lapsen ensimmäinen juhla. Sivut 6-7. Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4. Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5 Kirkkonummen suomalainen seurakunta lokakuu 2012 www.kirkkonummenseurakunta.fi Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5 Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4 Kaste Sami-Pekka Eskonniemi

Lisätiedot

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille 250 TAMPERE 4/2010 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille Lehden aikataulu Seuraava JHL-250-Tampere nro 1/ 2011 ilmestyy jäsenistölle viikolla 12-13 / 2011 Lehtijengi

Lisätiedot

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Lukion neljännesvuosisata s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 6. Kesäkalenteri mukaan s. 12-13. Kirjaston lukuvinkkejä s.

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Lukion neljännesvuosisata s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 6. Kesäkalenteri mukaan s. 12-13. Kirjaston lukuvinkkejä s. P YHÄJOEN K ESÄKUULUMISET 18.6.2011 VKO 24 Lukion neljännesvuosisata s. 3 Kesäteatteria Annalassa s. 6 Kesäkalenteri mukaan s. 12-13 Kirjaston lukuvinkkejä s. 17 Oulun seudun pyhäjokiset s.22 sivu 2 Pyhäjoen

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO

SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO Nro 3 Maaliskuu 2012 ISSN 1796-8313 www.rautalampilehti.fi 5. vuosikerta SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO 3 Ratsastuskeskuksella uusia tuulia 4 Koivuranta täyttää 90 vuotta 7 Rakennuslandia

Lisätiedot

KUORTANEEN SYKE. Kesä 2009. Kesäkuurtanelaasilla ei aika käy pitkäksi. Spelit saatiin vihdoin Kuortaneelle s. 8-9

KUORTANEEN SYKE. Kesä 2009. Kesäkuurtanelaasilla ei aika käy pitkäksi. Spelit saatiin vihdoin Kuortaneelle s. 8-9 KUORTANEEN SYKE Kesä 2009 Kesäkuurtanelaasilla ei aika käy pitkäksi s.2-3 Spelit saatiin vihdoin Kuortaneelle s. 8-9 2 KUORTANEEN SYKE Kulttuuria, viihdykettä ja painavaa asiaa Kesäkuurtanelaaset järjestää

Lisätiedot

Haukiputaan Yrittäjien joulunavaus pe 21.11.2014

Haukiputaan Yrittäjien joulunavaus pe 21.11.2014 jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemellä ja herukassa Haukipudas YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 3/2014 Perjantaina ja lauantaina liikkeissä kovia

Lisätiedot