maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA KOIVUSEN HELMIKUU Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa maininki 1

2 helmikuu 2011 Carpe Culturam!!"#$%&'((%%)$%&*+"$',-.+$"/#"0)%&%((1#2$""(&/##'(/(%&3#)40%5&&!6(''0.$%&($%(7&0''+&!"#$$%&'( )%$%$(*#+"(,"$$"$!'-(.'"/'00-,%00%(&',%%."00%(*'(+'11%00%2(8+9'-((/#(&0$&3($%&$:$%+&:)$''(%#'7& :)":(1(&/#"0)&).$&($%(&%$$%& &6(&90.1)"'$&"(('(3$..(7&0''+&:,..+9+%&"$%%0&'$0',"'$&09'$"$&/,-; 90//$%:$%5&<$'$&"$''0%&/##''((&0%"$%&=$230%"(.))%&6(&/0%%+&3("'(&"$''0%&*+"$',-.+$"/#"0))%& 3$"$$'$..05& *#.''##2$1++:(#1#%>$%&.#:#$"('&'(1(9'#/('&)3('&%,'&*+"$',-.+$"/#"0)%&2)).$""(&?&90.1)"'$& '#.00&(6('0..00:"$7&0''+&%$$9$%9+%&09'$$7&:#%&)%&:):)%($%0%&3#)"$&($:((5&<(.6("'(%1("&"$$"&"(.($; /$0.$$&)"(%"(&"((4(5& B0&)%&%,'&90.11)(7&:)":(&:#.''##2$&'#)4((%& &B0#2((1(&3($%&'+/+%:$%&.0940%&'(1(9'#; /(1(."'((&6(&B((2'0%&C2$0%%((.$%&:##.#/$"$(7&%$$%&9#)/(('7&/$'0%&1(.6)%&6(&/$'0%& &:($:; :0(&'(1(9'##5& *#.''##2$(&3)$&/,-"&'094+&$'"05&*(#2(1##2)(&3)$&'(26)$..(&'$$"'($((; /#$"$%&B$D0.$#:"0%&"+0"'+/+%+&6(&$.'(1+$3+:(93$0%&($:((%&3)$&902+; '0..+&:(93$9(//("'((%&'0:0/+..+&:(93$1(3#%&/#)')$"$(&'(%""$.$$:; :0$'+5&A(&1#..(':$%&3)$&.($''((&3(4$..0&)/$%'(:0$"0%&:#.''#20..$"'$5 A(&3$$/0$%0%&:(%%#"'0&:#.''##2$%&%(#''$/$"0:"$&)%&'$0',"'$&3(%9(& 6):#&/##&'0:00&"0%E Saaresta, Pirjo Huttunen maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, Tänäkin talvena sekä lunta että kulttuuria on luotavaksi asti TURKU juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Wäiskin keittiössä 6 Marian blogi 8 Saarten Triennaali 10 Mitä kuuluu Marelle 11 Pienten puolella 12 Minä hirvensalolainen: Taina ja Jari Salonen 17 Lämmitysjärjestelmien kirjo 22 Johanna Koivusen helmikuu 2 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 3 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

3 Mitä lapset syövät koulussa? Wäinö Aaltosen koulun keittiö valmistaa päivittäin lounaan lähes 500 koulussa työskentelevälle. Sen lisäksi ateriat lähetetään kolmeen eri päiväkotiin. Ruokailijat kertovat, miten nelihenkinen keittiöväki selviää tästä urakasta. W +$%-&!(.')"0%&:0$''$-'+&)%&.#)'"(%%#'& 0.):##"'(&("'$&*+(+#"$,"##+$-.##"$ /"0+#12+3.#& '$.(..(5& *+,'+%%-""+& :0$''$-""+& ',-":0%'0.00& %0.6+& (//(''$.($"'(7& /#''(& :#'0%&'+%++%:$%7&:(:"$&)%&1)$""(&6(&:)./(%%0:"$&)%& "(('#&##"$&'##2((6(7&4#5$6.7+83""5& ;&O%&:)#.#'#:"$(&6(&"$''0%&/0$.'+&.+940'++%&($:(& #"0$%&'##2(/((%&3(60''(&6)%%0:$%&/##(..07&=0.0%(& :02'))5&*(940%&3(:$'#$"0%&6(&##40%&'##2((6(%&:(%""(& "0.3$''$$%&'+%++%&$9(%&9,3$%5&A##20"1(.('&")30..0''$$%& 90.1)//$%&1)2::(%(2(("'00:"$7&6(&)$:0("'((%&"$$'+&.(1"0':$%&1$'+3+'&0%0//+%5& P,:,$"$%& ('02$)$40%& "##%%$''0.#& '094++%& 9,3$%& '(2::((%&:(#1#%>$%&2#):(.$"'(',-2,9/+""+5&F($:; :(&:0$''$-$40%&1$'++&%)#4(''((&'+'+&.$"'((7&)%&6)"'($%& ",,"'+&'+""+&:)#.#""(&'(3(..$"'(&1(20/1((&2#):((5& B$'+&/$0.'+&)3('&%$$%&)11$.(('&:#$%&)10''(6('5&& 4 maininki Caron 7v. lempiruuat ovat kalapuikot, lihapullat ja hernekeitto. Joskus tulee otettua lisääkin. Pirkko-opettajan mielestä kouluruuista parhaat ovat kalaruuat. Atte 7v. pitää juuri tästä ruuasta, mitä on tänään. Anu Vihermaa, Sanna Sjöblad ja Helena Ranne vastasivat tänään kolmestaan koululaisten sekä päiväkotilaisten ruuasta. PIENIÄ MUUTOKSIA, VANHOJA SUOSIKKEJA 6)&3(./$$%(&1+$3+:)'0$9$%& 1(::((/$"'(&3(2'0%5&*)#;.#.($"'0%& 1-,'+& (3(#'##& LK5LM& 6(& "$$'+& 0'00%1+$%&.#): :$(& "((1##& 3$$40%& /$%##'$%&3+.0$%&1#).00%; 1+$3++%& ("'$5& N.'(1+$3+..+& "$$3)'((%&6+.60'&6(&3(./$"; '0..((%&"0#2((3((&1+$3++7& 6)''(&((/#&'(("&"#6##5 C,-%&/++2+&)%&:0$''$-3+0%&/#:((%&.$"++%',%,'&3$$; /0&3#)"$%(5&*)#.#&)%&:("3(%#'&6(&.$"+:"$&)%&:0":$'0'; ',&1+$3+:)4$%&('02$('&:)#.#%&:0$''$--%5&B$.'$&90%:$.-; :#%'((&)%&,9'+&1(.6)%&:#$%&:##"$&3#)''(&"$''0%5& ;&*+,'+%%-""+&'+/+&'(2:)$''((7&0''+&1(.6)%&'#.00& 1#).$3(./$$%(7&=0.0%(&.$"++5&C)$"((.'(&'$0')$"##"&.$; "+($%0$"'(&.$"++%',,&102$%'0$"0%&'0230,"'$04)%&)90..05& F(%9('&.$9(.$0/0'&3($940''$$%7&%('2$#/>.#'(/((''$(&0$& "((&0%++&)..(7&0$&3(./$$'(&/(#"'0"0):"$(7&0$:+&!2); /((''$(5&8#)/#&0$&3$0.+&%+$%&"##20""(&:(#1#%>$""(& ).0& /(94)..$"'(5& F(.'(:#%%(..$"0"'$& C#2#%& :)#.#; 2#):(D#460''$&)%&9(.3$//("'(&1++"'+5 F$$/0& ",:",%+& C#2:#& '(26)"$& :)#.#2#):((%"(& /($"'0''(3(:"$&/,-"&3(%90//$..05&I+$":$""+&(3)$; /0'& )30'& "0#2((3(..0& "#:#1).30..0& ).$3('& (3)$%%(& /(22(":##""(5&& Teksti ja kuvat: Tiina Törnström F$$/0&",:",%+&C#2#%&:)#.#$9$%&.$"+''$$%&109/0+&.0$; 1+&6):($"0..0&('02$(..05&<+$3$''+$%&1$'++&)..(&'(26)..(&6); '($%&'#)20''(7&/,-"&:0$'')1+$3$%+5&G.+:)#.#6(&6(&.#:$; )$'(&:)":03(&:("3$2#):(3($9')09')&0$&).0&3$0.+&'#..#'& (.(:)#.#$9$%5&F+.$..+&6+260"'0'++%&:(#1#%>$%&,9'0$"$+& '00/(3$$::)6(7&6)..)$%&'(26)..(&)%&0%0//+%&02$:)$"'(7& :("3$:"$(&6(&/(#"'0$'(5& ;&8(1"$..0&:("3$:"0'&/($"'#3('& %&($:(&9#); %)"'$5&H%0//+%&2#):((&:#.##7&:#%&'(26)..(&)%&6)'($%& '(3(..$"'(&102#"2#):((7&/(:(2)%$.(('$::)(7&.("(>%0(7& 6(#90.$9(:("'$:0''(&'($&:(.(1#$::)6(7&:#'0%&'+%++%7& :02'))&I+$":$""+&:##"$&3#)''(&',-":0%%0..,'&!"##"$!%&'(")5& B(%%(&)%&'+%++%&3("'(%%#'&02$',$"2#):(3(.$)$"'(& 6(&=0.0%(&.+/1$/+"'+&2##("'(5&H2$',$"2#):(3(.$)$40%& '$.(%%0&)%&9$0/(%&/##''#%#'&3#)"$0%&3(220..(5&H%++& 0$&).0&(..02>$(2,9/$+&3((%&%,'&02$'0..++%&($%0:)9'($; "0"'$5&8$"++&)%&'#..#'&.(:'))"$'')/$(&6(&:):)%((%&/($; 4)'')/$(5& ARJEN PYÖRITYS *0$''$-&(3((&)30%"(&:.)&J5KK&6(&'$$3$"'(9'$%0%&1+$3+& (.:((5&<#).$&:,//0%00%&/0%%0""+&2##(%&)%&).'(3(& Vaikka keittiöiden pitää noudattaa tätä listaa, on jostain syystä tässä koulussa tavallista parempaa ruokaa. maininki 5

4 Loppusuora häämöttää Vuodenvaihteen molemmin puolin talomme muutti muotoaan kotoisampaan suuntaan hurjaa vauhtia ainakin sisältäpäin. Kaikki huoneet nimittäin saivat katot ja sisäseiniä alettiin tasoittamaan sekä maalaamaan. Myös laatoittajat pääsivät aloittamaan oman urakkansa tammikuun puolen välin tienoilla. Samalla viimeisiä piiloon jääviä sähkö- ja putkitöitä tehtiin ympäri taloa, jotta lopullisia pintoja päästiin tekemään. Rakennuspölyn ja telinesekamelskan alta alkoi paljastua meidän kotimme! Jos itse rakennuksella paikat alkoivat hiljalleen siistiytyä, tapahtui päinvastainen vuokra-asunnollamme. Väliaikaisen kodin nurkkiin alkoi jo kauan sitten ilmestyä sekalaista rakennustyömaalle menossa olevaa tavaraa, jotka lopulta tuntuivat vievän leijonanosan asuintilasta. Olihan tietenkin lasten kannalta kivaa, että olohuoneen nurkassa kökötti sadan neliön lankkulattiakasa ja sekalainen röykkiö kylpyhuoneen kalusteita kiipeilytelineenä, mutta itse aloin jo olla valmis luovuttamaan tavarat niiden lopulliseen sijoituspaikkaan eli uuteen kotiin. Loppusuoran häämöttäessä oli ensiarvoisen tärkeää, että kaikki aikataulut niin tavaroiden kuin työsuoritustenkin suhteen pitäisivät. Suurimmat kiintokalusteiden ja kodinkoneiden tapaiset hankinnat oli tehty jo hyvissä ajoin ja sisätöiden aikatauluista sekä tekijöistä oli selkeä suunnitelma. Silti yhtä sun toista isompaa tai pienempää hankittavaa ja mietittävää löytyi lähes joka päivä. Oli sitten kyse sisäovista, wc-paperitelineestä tai sähköpistokkeiden paikasta, vaihtoehtoja löytyi tuttuun tapaan runsaasti ja jossain vaiheessa pieniäkin päätöksiä edelsi vääristyneen suuri mietintä. Vaikkeivät yksittäiset pyyhekoukut tai joidenkin uppovalaisimien paikka ollutkaan koko rakennusprojektin kannalta välttämättä se olennaisin asia, piti jokaiselle yksityiskohdalle uhrata hieman aikaa. Myös talon sisustuksen miettiminen kävi kuumana. Huonekaluliikkeiden kiertäminen joulun välipäivinä alkoi käydä jo työstä, sillä jokaisesta liikkeestä tuntui löytyvän jokin yksittäinen sisustukseen sopiva tavara. Vaihtoehtojen määrä ja valinnan vaikeus oli tälläkin saralla vahvasti läsnä; usein tuli kierrettyä lähes kaikki liikkeet kertaalleen läpi ja seuraavana päivänä vielä uusintakierroksen muodossa samat liikkeet. Myös toimitusajat olivat yllättävän pitkiä. Onneksi Kruunukalusteen sohvatilaus saatiin ajoissa tehtyä; huima 12 viikon toimitusaika olisi tuntunut rakentamisen loppumetreille jätettynä aika kurjalta. Toisaalta tämän yhteydessä tuntuu että hätäisestä luonteenlaadusta on kerrankin hyötyä: muuton lähestyessä alkaa nimittäin tuntua siltä, ettei mitään suurempaa enää puutu! Etsitkö uniikille sisustusideallesi toteuttajaa? Laadukkaiden kohteiden erikoisosaaja! Valmistamme kalusteet ja rakenteet mittatilaustyönä kaikkiin kodin tiloihin sisällä ja ulkona. Käytössämme on laaja materiaalien kirjo: eri puulajit, metallit, lasit, kivet... Puh. (02) kaapistot ja tasot pöydät ja penkit portaikot sisustukselliset vuoraukset / seinät lasiseinät ja ovet 6 maininki maininki 7

5 Saarten Triennaali 2011 & Saarten Triennaali 2011 on osa kulttuuripääkaupunkiohjelmaa. Triennaali-tapahtumia on koko saariketjulla Hirvensalo, Satava ja Kakskerta. Tapahtumat painottuvat toukokuulle. Koko ohjelma on sivuilla. HARRASTELIJA TAI AMMATTI- LAINEN, ILMOITTAUDU VUODEN 2011 TRIENNAALIIN kautta (Saarten Triennaali 2011/Ilmoittautuminen) täytä ilmoittautuessasi kaikki lomakkeen kentät järjestämme Brinkhallin kartanossa näyttelyn kuva-, veistos- ja muille kädentaitojen osaajille muille yksin tai ryhmänä ilmoittautuneille esiintymispaikka ja aika järjestetään yhdessä sopien kerro: kuinka monta työtä tuot tapahtumaan, kuinka suuria tai painavia ne ovat, mikä on performanssin tai esiintymisesi kestoaika, tarvitaanko äänentoistoa tai valaistusta Triennaali-järjestäjät vastaavat näyttely- ja tapahtumapaikkoihin liittyvistä kustannuksista tarvittavista vakuutuksista ja muista erityisjärjestelyistä sovimme tapauskohtaisesti ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 4. huhtikuuta SAARTEN TRIENNAALIN AVAUSTAPAHTUMA HIRVENSALON HIIHTOKESKUKSESSA Talvisen viihdetapahtuman ohjelmassa on mm. seuraavaa: LAUANTAINA Ski&Golf kutsukilpailu Alppihiihtoa Turun liikuntapalvelukeskuksen sponssaamana maksutta kaikille kaupunkilaisille Hyppynäytöksiä, soihtulasku, monodisko ja yömäki Ilotulitus OSTA TRIENNAALI -SEINÄKA- LENTERI, josta näkyy koko Triennaalin ohjelma ja valikoidut palat muistakin kulttuuripääkaupungin ohjelmista. Kalenterin kuvitus on omien koulujemme oppilaiden käsialaa ja ostaminen käy helposti Hirvensalon kirjastosta. SUNNUNTAI Titi-nalle show Lapsiperheiden päivä Monenlaista oheisohjelmaa: Kahviossa valokuvanäyttely Alppihiihtoa Hirvensalossa kautta aikojen. Partiolaisilla on puolijoukkueteltta, jossa he leiriytyvät viikonlopun ajan ja paistavat lettuja yleisölle. Lautaileva taiteilija- näyttely. Ulkona iso screeni, jossa pyörii laskuleffoja. HIRVENSALON *+-""&&*P%()-"PQ"!RSTO!"#$%&' ()*"' #&' +#&%))%' +%,-./' )"0("-.%&' 1(' 0//.2-.%&' (,*((3'."0(*#,&&,&' )#0%..(+,&%&' 1(' *,)#1%&' *(4,-.(+,&%&' #5(.' 5(4+(-.,' +#&%))(' +,%)%--/6' 7"*%(' 1(' (0"(' &/,$%&' 0//.2-.%&' 0,./+,-%%&'-((.'+%,)./'8,45%&-()#&'(0.%%*,-.(6' 90.%%*,--(++%'#&'*(..(5(')//*%5(),*#,+(:'-%*/' (-.+(;:' $,(<%.%-;' 1(' -=$/&=>$=->%&*,)2.:' -(,4((&>#,.(1('1('>#+%#0((..,:'1#.*('0()5%)%5(.' 1(' +=2./' 4%-%0.,&.#,+,."*-%++%' &#0%".""' 1(' 5#,++%' 0(&#-.((' %&.,-./' %&%++/&' )//*%&%"; 5#&.((&6 7%45%.")#('A()5%).(5(*-,B 9&&%'C(&%45(:'(0.%%**(4, Pitkäpellonkatu 2 Moikoisten liikekeskus Turku Puh. (02) Fax. (02) kg! APTEEKKI!"#$%&''()&*$+*(,*-'.-"!"#$"#%&'()&*+!,-.#+ &/ ) ) )69:23/04)79;0423;94) <052=55749>)9640;80;94)<052431)692;59)=9)324?;?4) /012)3 GH>IDJ69:2AK ;50//9)490)9: O 8 maininki maininki 9

6 !"#$%&''(''!)*+((+, Tasan 5 kuukautta takana ja saman verran edessä! Elämä täällä tuntuu jo niin normaalilta, että kolmen minuutin koulumatka ja niin rento ruotsalainen koulunkäynti on saanut mut jo ihan unohtamaan millasta se oli aina mennä Kakskerrasta bussilla kouluun, missä oikeasti kans töitä tehtiin! Joulua vietettiin hostäidin suomalaisen kaverin perheen kanssa, joten suomalaiselta jouluruualta en välttynyt tänäkään vuonna ja eikä se joulu muutenkaan hirveästi eronnut suomalaisesta. Joululoman olin töissä koristurnauksen kahvilassa ja ilokseni huomasin hoitavani asiakkaat ruotsiksi tosta noin vaan ja ymmärtäväni jopa tanskaa! Ehkä sitä vois lähteä joku ilta tässä taas Köpikseen kokeilemaan tanskan taitoja ;-). Mare Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Jayde, joka lähtee jo pian kotiin, mutta onneksi ensi talven Uusi-Seelanti reissu on jo suunnitelmissa! Frida naapurista Hjärupista ja Adrian, joka on mukavin poika varmaan koko Ruotsinmaalla! Ilmari kuuluu oman määritelmänsä mukaan pian isoihin ihmisiin. Pienten puolella Ilmari 7v. Mämmikoura Jäykkä koura. Jänishousu Se on jänis. Nuoriso Tarkoittaa jotain isoo, isoa ihmistä. Vokaali Pokaali? Umpilisäke Onks se päässä? Wäinö Aaltonen Koulu Palaveri Joku sellanen keskustelu. Presidentti Määrää Suamee. Hirvensaloseura Siel leivotaan? Lauri 8v. Nousukausi Kun työpalkkaa nostetaan Liukuva työaika Sellainen, ettei ole paljon asiakkaita Markkinajohtaja Johtaa markkinoita, kun esimerkiks tuol keskustassa on ne markkinat Irtisanominen Irtisanoma? Se on sellainen lehti. Moikoinen Kaupunki? Syöpäyhdistys Keskus. Sairaalakeskus. Maininki No blogi. Toimittajil on aika paljon maininkii. Se on sellainen asia, joka laitetaan johonkin lehtiin. Kulttuuri Onks se toi vanha antiikki? Titanic Satuolento Kaukolämpö Kun on jossain, niin siel tuntuu kylmält ja kun on taas jossain paikas, niin siel on tavallisen lämmintä. Kitkarengas Se on sellanen vempele, jota kevääl tai kesäl käytetään, kun ruohoja leikataan sillä välineellä. Tontti Vähän niin kuin kämppä. Hypnoosi Valta. Käskee ihmisen tekemään jotain, niinku Tee tätä, vähän niin kuin vallata. Revontulet Toi on ihan helppo. Taivalla nuo tähdet muodostavat noita revontulia. Ne tulee jouluna. Laajakaista Se on netissä. Tai netissä niinku tarvitaan sitä. Uutisankkuri Kun laivoissa, niin laivoissa Tehdääks laivois muuten sanomii? Sanos uudestaan. Hei, se on uutistoimittajapäällikkö. Mitä tekee yrittäjä? Se yrittää päästä töihin. Mitä tekee toimitusjohtaja? Se on toimitustalolla johtaja. Mitä tekee presidentti? Käy linnanjuhlissa joulukuun 6. päivä. Hän nautiskelee vaikka kuinka paljon presidenttinä olosta. Mitä tekee satavalainen? Eiks se oo joku laivamies? Mistä suuttuu presidentti? Siitä kun varastaa kaiken sen kullan. Handelsbanken Brasilia sijoita Brasilian kasvuun! Uusi Brasilia-rahastomme sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka hyötyvät Brasilian kotimaisen kysynnän kasvusta. Kysy lisää konttoristamme! Turku-Hämeenkatu, Hämeenkatu 2 KUN AUTO ON LISÄVARUSTE t h e w o r l d ' s f i n e s t d r i v i n g s u n g l a s s Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Puh. (02) maininki maininki 11

7 Jari ja Taina Salonen valitsivat maaliskuun keskiaukeamalle syntyperäisiä saarelaisia... Jari Salosen herkkua ovat pikku leivät. Koira hoitaa perheen ulkoilutuksen, vaikka kovempaa kuntoa haetaan punttisalilta ja jumpasta. minä hirvensalolainen Ohjusvenekuski ja majakanvartija Jari ja Taina Salosella on avioliitossaan ja elämässään selkeä työnjako. Jari Salonen on luonteeltaan vauhdikas: meri kutsuu tänäkin keväänä, eikä vähempää kuin purjehtimaan yli Atlantin valtameren. Taina Salonen osaa pistää asiat rauhallisella tavalla järjestykseen, niin etteivät ne keikahda yli laidan. Hän on majankanvartija, joka pitää kurssin kohdallaan. ;B(''#/(.'(&(60.'$$%&=$230%"(.)""(7&%+9; -S#%%#%'($(60.#"'(&"0&.+9'$7&B(.)"0'&%(#2(3('5 '$$%&'#'#%&2(:0%%#".$$::00%&X(:0%%#"&F(; "(2(%&:,.''$&6(&(6('0.'$$%7&0''+&1$'+$"$:-&:,",+7&).$"$:)& 3(1($'(&("#%')6(5 A(2$&B(.)%0%&).$&'#)..)$%&3#)%%(&LVYM&6)&Z,"$)'0; 2(1$(;(.(%&,2$''+6+&6(&C($%(&)1$":0.$&"($2((%9)$'); )11$.($'):"0""(5&P#)20'&("#$3('&3$0.+&3(%90/1$0%"(& :)40$""(5& ;YK;.#:##%&:##.#$&3$0.+&%#)2'0%&("#%')"++"'-1(.:; :$)'$.$5&<$'$&)..(&)/$(&"++"'-6+&'$0'',&/++2+7&0%%0%& :#$%&"($&.($%((5&Q0&).$//0&"$'+&6)&"++"'+%00'&1(2$& 3#)''(5&N9(%&)/(&)"##"&0$&2$$''+%,'7&/#''(&.($%(&"((; '$$%&"$.'$5 Q020..$%0%&,/1+2$"'-&6(&"((2$"')&).$&,:"$&",,&/##'; '((&0%"$//+$"00%&)/((%&:)'$$%&6(&"(/(..(&)/$"'#"; ("#%'))%5 ELÄMÄÄ MOIKOISTEN FIRST AVENUELLA &;C+/+&).$&Q)$:)$"'0%&0%"$//+$"$+&:('#6(7&C($%(&B(;.)%0%&/#$"'0.005 ;*#%&/##'0''$$%&'+%%07&).$%&"$..)$%&6)&<#.""$""(& '-$""+5&C-$9$%&.+940''$$%&:#/$"((11(('&6(.(""(7&0$&).;.#'&:('#3(.)6(&6(&'$0'&).$3('&:#2($"0'7&9+%&%(#2((5 H%%0%&.$$:0:0":#:"0%&2(:0%'(/$"'(&0$&)..#'&:(#1; 1)6(:((%5&C#2:#&).$&:#$'0%:$%&3($%&3$$40%&/$%##'$%& (#')/(':(%&1++""+7&0.+/+%'(1(&).$&3($%&2$::(#"5& ;C++..+&).$&/02$&6(&2(%'(7&0.+/+&).$&:#$%&("#$"$&"((; 20""(5 TUULTEN VIEMÄÄ AIKAA Q02$&)%&%+,'0..,'&"##2'(&2)).$(&B(.)"'0%&0.+/+""+5& A(2$&B(.)%0%&09'$&)..(&1#).$(//(''$.($%0%&U9(2'021#2; 6094#:"$""(&T0./)%'&;30%00..+7&"(/(..(7&6)..(&*%"((.9$ *"8:.3;&,:"$%1#2609'$&/((1(..)%&,/1+2$5 ;&<#26094#:"0""(&:$.1($.'$$%&6(&6+260"'0''$$%&U9(2'02; 20$""#6(7&B(.)%0%&:02'))5 F0%00..+&)%&.$$:#''#&/,-"&.("'0%&:(%""(5& ;B##%'(&)%&)..#'&#"0$%&!930%(%/((..07&%$$%&1).:#; 1,-2$..+7&(#')..(&:#$%&30% B(.)"0'&/,$3+'&)/(%&30%00%"+&/##'(/(&3#)"$&"$'; Asioita voi tehdä yhdessä ja erikseen, Saloset arvioivat. '0%7&/#''(&30%0$.,&0$&"$.'$&).0&1)$""(&"##%%$'0./$"'(5 * &A(2$&B(.)"0..(&)%&040""+&3(('$3(7&/#''(& #10(&/(':(7&1#26094#"&!'.(%'$%&,.$&:##%(2$&=0.0; %(..(5&*##%(2$%&/(':((%&.+940'++%&*(2$D$(.'(&B'5& Q(2'$%$%&"((20.'(5&B$0.'+&(%%0'((%&'##.'0%&3$04+&!R); 2$0%&=)2'((%5&Q02$/(':(&)%&/++2+&'($''((&:)./0""(& 3$$:)""(5&*($::$((%&3$$40%&3$$:)%&20$""#..(&094$'++%& %(#''$(&/,-"&*(2$D$(%&(#2$%>)"'(&6(&/($"0/$"'(5 ;O4)'(%&"$'+&:)3("'$7&A(2$&B(.)%0%&/,-%'++5 OIKEITA RATKAISUJA ELÄMÄSSÄ B(.)"$..0&(%%0'((%&,..+''+0%&:)3(&1+9:$%+&1#2'(3(:"$5& =0&"((3('&:02')(7&/$9$%&3(.$%'((%&)3('&0.+/+""++%& )..00'&',,',3+$"$+S ;C+9+%7&0''+&)..((%&'+""+&6(&%,'7&C($%(&B(.)%0%&1)9'$$5 A(2$&B(.)%0%&:02'))7&/$'0%&,:"$&'$.(%%0&0.+/+""+& ;&O.$&/0%)""(&T0./)%'$%&U9(2'021#26094#"5&O.'$$%& '#.'#&3$02("30%0"('(/((%&6(&;&3$02($40%&/0%)&).$& :)3(5&F$020$"0""+&.($3(""(&).$&10290&",-/+""+&,940"; "+5&B0&:)":0''$&"$..)$%5 B(.)"'0%&%#)2$//($%0%7&P$:.("&).$&'#)..)$%&6)&",%; ',%,'7&102900""+&).$&:(:"$&1$0%'+&.("'(5 ;C#%'#$7&0''+&).$%&3++2+""+&1($:(""(&1#2609'$/(""(5& Q$0'$%7&0''+&)%:)&'+/+&)$:0$%5& B(.)%0%&)"("$:$%&'094+&LVVK;.#3#%&1#).$3+.$""+& ;& Q,$%& )/(%& )"##'0%$& 1(2$"'(&,2$',:"0"'+7&A(2$&B(;.)%0%&:02'))5&P+$%&(3(#'#$& LM;WK&3#)''(&($:((& ;.07&9+%&(23$)$&6+.:$:+'00%5 ;A)"&0%&).$"$&'09%,'&"$'+&3(;.$%'((7&0$&%,'&).$"$&%$$%&.+90$; "0'&"#9'00'&8$%4((%&6(&P$:;.(:"00%5&&P,'&)%&9#)/(%%#'7& /$'0%&.(1"0':$%& 3+.$''+3+'& /0$"'+5& ;P,'&0$&'$04+&'#.00:)&3$$:)%.)11#%(&2#):(1-,'++%& :(:"$&3($&:##"$7&:#%&.(1"0'&',''-;&6(&1)$:(:(3020$%00%& '#.03('&6(&/0%03+'7&C($%(&B(.)%0%&'+,40%'++5 *)./0&3#)''(&"$''0%&8$%4(&/##''$&("#/((%&)/((%& :)'$$%7&9+%&("##&6(&)1$":0.00&C#2#""(5&P$:.("&)%&3(; 2#"/$0"1(.30.#:"0""(&/02$3)$/$""(5 ;8(1"0'&)3('&$")6(7&%,'&)%&($:((&/(':#"'0..(7&9(2; 2("'((7&'094+&:($::0(&/##'(5& A(2$&B(.)%0%&1)9'$$7&0''+&:#%&.(1"0'&(.:)$3('&)..(&($; :#$"$(7&/0%$&3$0.+&1(2$&3#)''(7&0''+&9+%&).$&$:++%&:#$%& "'(%4&D,&;'(.)%/$090%+&:)')%(5& ;P,'&9#)/((7&0''+&3)$:$%&.+9'0+&3$$"$&:02'((&3$$:)"; "(&1#%''$"(.$..0&?&$./(%&9#)%)(&)/(('#%')(5&Q0%$&($; :((&'(6#'(&"07&C($%(..(&"0&/0%$&09:+&90.1)//$%5 Saloset myivät oman veneensä muutama vuosi sitten, mutta veneily ei silti ole poissa suunnitelmista. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT maininki 13

8 Kuukauden saarelaiset: fysioterapiayrittäjä Jari Salonen ja perushoitaja Taina Salonen Parasta saarilla: Rauha ja tila, turvallisuus, ei mitään yllätyksiä. Saarille kuuluva kyläyhteisöllisyys, jossa on jotain samaa kuin lapsuudessa Littoisten Verkatehtaalla, jossa oli yhteinen sauna, pesutupa ja ehkä jopa parturi, jolla kaikki kävivät. Saarilla on jotain sitä samaa. Seutu on ollut turvallista lapsille, jotka ovat olleet puolet elämästään laskettelurinteessä. Jos jotain sattui, tiedettiin, kenen lapsia siellä on ja apu oli lähellä. Oma saarihistoria: Sunnuntaiajelun jälkeen omistusasujaksi Hirvensaloon. Harrastukset: meri vetää puoleensa, vaikka omaa venettä ei ole, punttisalille tai jumppaan Elixiaan mennään useita kertoja viikossa. Paras matka: Ehkäpä Dubai, Abu Dhabi, jossa serkun luona päästiin tutustumaan paikalliseen elämään. Matkalla koettiin uskomaton hiekka-aavikkosafari. Kari Grandi -henkinen matka isolla jeepillä dyynien reunalla oli niin jännittävää, että se oli suorastaan pelottavaa, mutta silti se oli kokemisen arvoinen. ASIOITA VOI TEHDÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN ;Q0&).0//0&%$$%&:#$%&)96#"30%0:#":$&6(&/(6(:(%; 3(2'$6(7&A(2$&B(.)%0%&:#3((&$'"0++%&6(&3($/)((%5&A)"& ).$"$&/0%',&/$%#%&'(9'$$%$7&%$$%&).$"$&/0%',&.$$(%& :)3((5&O.0%&($:(&$%%)3('$$3$%0%&6(&2+$":,3+7&C($%(& 1,",,&1(.6)%&'("($"0/1(%(5&G940""+&6(&02$:"00%&3)$& ("$)$'(&'094+5 ;Q$'+&')$3)%7&0''+&.(1"0'&102$3+'&.#)%'00%1$$2'0$%+& C($%("'(7&#/1$2090..$",,''+&6(&").$4((2$"##''(7&(260%& 2#'$$%$0%&3(%::((&:0"')(5&H.+/+""+&"0&)%&9,3+&'($')7& 0.+/+"'+&VK&12)"0%''$(&)%&(2:0(5&*#%&2#'$$%06(&:0"; '++7&0.+/+&)%&90.1)/1((5&N'"0&).0%&($:(/)$%0%&4#; 2(U0..5 ;['0.$($"##"&6(&$%%)"'#/$%0%&##"$$%&("$)$9$%7&C($%(& B(.)%0%&')$3))&1#).0"'((%5 ;P0&1$$2'00'&)3('&102$,',%00'&6)7&9+%&9,/,$.005 A(2$&B(.)"0..(&)%&Z,"$)'02(1$(,2$',"5&C($%(&B(.)%0%& )%&'-$""+&<#.""$""(&3("'((%)')""(5&Q$'+&90&).$"$3('&?& 0..0$3+'&%+$""+&(//('0$""(5 ;C0230,40%9#).')(.(..(&6):(&'(1(#:"0""(7&C($%(&B(; Kuvat olohuoneen seinällä kertovat perheen tärkeistä hetkistä. Myös Niklas on päässyt veneen puikkoihin. Jari Salosen lapsuuskuva kertoo, että merestä on otettu kaikki ilo ja toiminta irti..)%0%&')'0((5 ;C(.)#"7&',-&6(&10290&)3('&'+2:0$'+5&C0230,40%9#).; ')(.(&0$&).0&:)3$%&"#94(%%0902::+5&C0230,''+&'+,',,& :#$'0%:$%&9)$'((5&!.(&0$&20(>)$&%)10("'$7&A(2$&B(.)%0%& "(%))5 ;O.0%&',,',3+$%0%7&3($::(&\K;3#)40%&:)94(..(& "$'+&/$0''$7&/$'+&/##'(&3)$"$&'094+5 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN B0#2((3('& :##:(#40%& "((20.($"0'& )3('& /).0//('& ($')6(&",%',102+$"$+&"((20.($"$(5&<(2$":#%%(..(&)%&6)& 1(2$&)/((&.("'(7&:(:"$&',''-+5&Q#''(&9(#":(..(&'(3(..(& :)'$1$$2$""+&%+:,,&3(%9(%&(6(%&,9'0$"-..$",,"7&,940"; "+&%((1#2$""(&("##&/#//)&6(&')$"0""(&$"+5&A(2$&B(;.)%0%&1)9'$$7&0''+&:,"00""+&)%&1(2$":#%'(7&6)%:(&0.+; /+""+&)%&20$1("'(&'0:0/$"0%&/0$%$%:$+5 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! VIIHDY KOTONASI, OTA ÄÄNI JA KUVA OSAKSI KODIN SISUSTUSTA Hifilaitteet musiikin ystäville Kotiteatterit Huonekalut laitteille Monihuonejärjestelmät Musiikki tietokoneelta saunaan, terassille ym. Project Debut Esprit -levysoitin 399,- Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Kerttulinkatu 16, Turku. Puh. (02) maininki maininki 15

9 Lämpöjärjestelmää vaihtamassa? Öljyn hinta nousee ja samalla ympäristötietoisuus kasvaa. Keskustelut lämmitysmuodoista ovat ajankohtaisia niin omakotiasukkaille kuin taloyhtiöissä asuville. Vanhoissa kiinteistöissä järjestelmät ovat tulleet tiensä päähän. Mistä lämpöä tulevaisuudessa? - Asutaan taloyhtiössä, jossa on kaukolämpö. Ilmanlämpöpumppua on joskus harkittu. Teemu Dean - Asun rivitalossa, jossa on öljylämmitys. Muutosta ei ole vielä mietitty. Mika Salminen ilma-vesilämpöpumput Laaja mallisto aina 60 kw:iin asti Ainutlaatuiset sisälle asennettavat ilma-vesilämpöpumput Malleja jäähdytykseen ja lämmitykseen HS-malleilla jopa 75 asteista vettä Tehty Pohjolan olosuhteisiin toimivat aina -25 asteeseen asti Turun alueella Dimplex lämpöpumppuja myy Sähkö R. Lehmus Vähäheikkiläntie 56, TURKU, p. (02) K(#:).+/1-7&/((.+/1-7&"+9:-7&-.6,7&$./(.+/; 1-1#/11#7&30"$;$./(.+/1-1#/11#7&10..0''$7& 1##7& (#2$%:)]& F($9')09')//0&.$$::#3('& %+$40%&3+.$..+&"0:+&%$$40%&,94$"'0./$""+5&WKKK;.#3#.;.(&)%&/((.+//-%&6(&$./(.+/1-1#/11#60%&:,",%'+& :("3(%#'&6(&1#).0"'((%&-.6,;&6(&"+9:-.+//$',:"0%& )"##40'&1$0%0%',%00'5& VALINTAAN VAIKUTTAVAT H:).)>$"##40%&.$"+:"$&:#.#''(6$(&:$$%%)"'(3('&102$%; '0$"0"'$&0:)%)/$"##"&6(&90.11)9)$')$"##"5&8+//-%; '#)'(%%)""(&9(.#'((%&)..(&)/(3(2($"0/1$(7&2(:0%; %0'((%&1(""$$3$0%02>$('(.)6(&6(&.$"+'++%&3(%9)$9$%& :$$%'0$"'-$9$%&02$"'0$'+5&H%02>$('09)::##"&'#.00&).0; /((%&,:"$&("#%%)%&/,,%'$3(.'0$"'(&'#.03($"##40""(5 =0.11)9)$')$"##40..(&'(("&102++%:##.#'0'((%&"$'+7& 0''+&)%>0./(%&"(''#0""(&(1#(&)%&90.1)"'$&"(('(3$..(5& =$230%"(.).($%0%&*+.::.$!.3;("&1)9'$$&%+$'+&:,",; /,:"$+&)/(%&'(.),9'$-%"+&:(%%(.'(7&6)..0&.+//$',"; /#)4)%&3($9'(/$%0%&'#.00&(6(%:)9'($"0:"$&M;LK&3#); 40%&1++"'+5 ;&Q$..0&(6(%6(:")..0&LK;^K&3#)40%&.(":0./('&'09; 4++%&6(&/$'0%&.#)'0''(3$(&##40/1$0%&3($9')09')60%& :#"'(%%#"'0%&.(":0./('&)3('7&B$/).(&1)9'$$5 G9'$-""+&'09'+3$+&.(":0./$(&3(2'0%&:(%%(''((&1,,; '++&(.(%&0"$''0.$6-$'+&:02')/((%&/(94)..$"##:"$"'(5& Q$'+&'(9(%"(&3($9')09')(&0$&($%(&3)$&3(.$'(5&H"$/02; :$:"$&:(#:).+/1--%&3)$3('&.$$'',+&=$230%"(.)%&(.#; 00..(&3($%& &1#':$"')(&"$6($'"03('&'(.),9'$-'5& ;&O/(:)'$'(.)6(&0$&3(2"$%($"0"'$&.$$'0'+7&0..0$&"$''0%& '(.)&"('#&"$6($'"0/((%&(..0&\K&/0'2$%&1++""+&6)&).0; /(""(&).03("'(&1#':0"'(7&:02'))&2(:0%%#''(/$"1++.;.$::-$<8=;$*;(3"&C#2:#&H%02>$("'(5&F$$/0&3#)"$%(& :(#:).+/1--%&)%&.$$'',%,'&,9'$-$'+&Q)$:)$"$"'(&6(& - Asun satavuotisessa omakotitalossa, johon on sähkölämmitys asennettu 60-luvulla. Sen lisäksi on käytössä kaksi takkaa ja ilmanlämpöpumppu. Päivi Micklin - Meillä on suora sähkö, ilmanlämpöpumppua on mietitty lisäksi. Leo Haltsonen *#:).("'(&*(:":022(%&'$0%&3$020"'+5& ;&F02:)"')%&.((60%'#/$"'(&"##%%$'0..((%&0'00%1+$%7& /#''(&"0%&.((60%0/$"3(#9'$&2$$11##&1($:(..$"$"'(&'(;.),9'$-$"'+5&*(#("&0$&.+940'+&"#)2((%&30'+/++%&3((%& 040'++%&:$$%'0$"'-&:022(..((%5&C09)(&)%&:,",%%+%& :("3(0""(&6##2$&%)"'0''#7&6)''(&"((20%&0'0.+$"$/1++%; :$%&:)9'00"00%&2$$''++&.+/1-+7&=)./(&.$"++5&<#':$"; ')"'(&.$$(%&:(#:(%(&"$6($'"03$..0&,9'$-$..0&(6(%:)9'($; "$//(:"$&3($9')094):"$&'#.00&/((.+/1-5& - Asun rivitaloyhtiössä, johon tulee kaukolämpö. Mikael Nyberg - Asumme rivitalossa ja siirryttiin maalämpöön viime talvena. Tyytyväisiä ollaan oltu. Matti Rakkola 16 maininki maininki 17 Markkinointi ja tekninen neuvonta: Oy Glen Dimplex Nordic Ab, Mestarintie 30, PORVOO Puh:

10 Kaukolämpöputki kulkee Seiskarinkadun reunustaa pitkin Merikarinaan. Tienvartisten omakotitalojen olisi poikkeuksellisesti mahdollista liittyä kaukolämpöön. Vaihda maalämpöön - näin edullista se on! Öljynkulutus vuodessa :#:"0%5&A(':)""(&.+//-%&9$%%(%&/++2++&1($:(..$%0%& 0%02>$(')$/$''(6(5 Q$:+.$&'(.)""(&0$&).0&0%'##40"'((%&30"$102#"'0$"'(&.+//-%6(:)'(1((7&)%&3("'(""(&"##20/1$&20/)%''$7& 6)"&9(.#'((%&"$$2',+&0"$/02:$:"$&"+9:-"'+&:(#:);&'($& /((.+/1--%5&B+9:-%&9$%%(%&%)#"'0""(&:#.#6(&3)$&:0; 30%'++&,:"$%:02'($"$//$..((%&9(%::$/(..(&3(2((3(%& '(:(%&'($&$./(.+/1-1#/1#%5&O/(:)'$2(:0%'(6(..0& 3(.$%%(%3(2((&)%&0%0//+%7&:#%&.+//$',"2(':($"#'& 3)$4((%&)''((&9#)/$))%&6)&'(.)(&"##%%$'0..0""(7&0$:+& '09)(&3((4$'(&,9'+&1(.6)%&:#$%&'(.),9'$-$""+5&[#40:"$& 9(("'(6(:"$&)/(:)'$'(.)$9$%&)%&%)#"0/(""(&0"$/02; :$:"$&30"$;$./(.+/1-1#/11#5&& *)":(&0%02>$(%&9$%'(&'#.00&%)#"0/((%&3#)"$0%& /,-'+7&)3('&/(2::$%)$"'(&2$$11#3('&.+//$',":#"; '(%%#:"0'&6(':#3(""(&:("3#""(5&8+//$',"'(2100%& 1$0%0%'+/$"00%&1,2:$3+'&')$/0%1$'00'&'(("&/(:"(3('& $'"0++%&'(:($"$%&3#)"$0%&:#.#0""(7&).$&1++.+//-%;.+9'00%+&/$:+&'(9(%"(5 Toteutamme kerros-, rivi- ja omakotitalot avaimet käteen- palvelulla. Lisäpalvelut Patteriveden tasaussäiliö asennettuna Kohdekohtaiset sähkötyöt alk. Isompi 300 l käyttövesivaraaja MUUTOKSEN HINTA *#%&3022('((%&02$&.+//$',"/#)')60%&:#"'(%%#:; "$(7&1$'++&)''((&9#)/$))%&%$$%&(.:#$%30"')$%%$'&:#$%& /,-90//+'& :+,''-:#.#'5& *(#:);& 6(& /((.+//-%& 3+$..+&%+$40%&3($90$40%&9$%'(02)'&)3('&/0.:)$"0'5& Q((.+/ "'0./+%&9(%::$/$%0%&)%&:(..$$/1((7& /#''(&:+,''-&04#..$"'(5&*(#:).+/1--%&.$$'',/$%0%& /(:"((&($%(&1$0%0//+%7&:$$%'0+%&9$%%(%&1($:("'(& 2$$11#/(''(&"0:+&.$"+:"$&'(.);&'($&,9'$-:)9'($"0%&:0"; Omakotirakentajalle valinnanvaraa on enemmän, kun lämmitysratkaisut voidaan ottaa huomioon jo taloa suunnitellessa. Hinta peruspaketilla porattuna, purettuna ja asennettuna Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen* : Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen* : Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen* : Sis. maalämpöpumpun Greenline HT+ käyttövesivaraajalla. *Lopullisen kotitalousvähennyksen määrän määrittelee verohallinto. Laskelmassa esitetty kotitalousvähennyksen määrä on laskentahetken tietojen pohjalta tehty arvio 2 henkilön talouteen. LÄMPÖTAKUU! Työt suoritetaan ilman lämmityskatkoksia! Hirvensalon alueella rivitaloyhtiöitä löytyy runsaasti, Satavasta eteenpäin niitä on hyvin vähän. Teksti ja kuvat: Tiina Törnström Helmikuun 2011 maalämpösaneerausajat nyt myynnissä! Kalevantie 8, Turku Avoinna ark Puh KIITOS Wäiskin Wanhemmat r.y. haluaa kiittää kaikkia Naisteniltaan Paavo-hallissa osallistuneita. Saamillamme pääsylippu-, arpajais- ja buffettituloila olemme ostaneet Wäinö Aaltosen koululle kaksi dataprojektoria opetuskäyttöön. terveisin Wäiskin Wanhemmat r.y. Oletko hankkimassa uutta kotia tai rakentamassa taloa? Tule kuulemaan asiantuntevaa tietoa sinulle tärkeistä asioista TOP:n maksuttomiin tilaisuuksiin. Ensiasunnon ostajan info ti alkaen klo 18 Tiivis tietopaketti asuntolainoista, korkovähennyksistä, verotuksesta, vakuutuksista, lakipykälistä ja muista asuntokauppaan liittyvistä asioista. Rakentajan peruskurssi la 5.3. klo Monipuolista tietoa omakotitalon rakentajalle. Mukana Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry. Tilaisuudet järjestetään TOP:n Maariankadun konttorissa, Maariankatu 4 (käynti sisäpihalta). Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta op.fi/turunseutu tai p Etua elämään. OP-Pohjolasta. Tavataan Rakentaminen & Sisustaminen -messuilla Turun Messukeskuksessa. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. 18 maininki maininki 19

11 Krista Kosonen Turun kaupunginteatterissa ansiokkaasti Anna Kareninan pääroolissa esiintyvä näyttelijä Krista Kosonen tarttui jo viime vuoden kesäkuussa Saarten Triennaali 2011 kulttuurikaupunkitapahtumaan. Hän odottaa kovasti, että Triennaali pääsee vauhtiin laskiaisviikonloppuna Hirvensalon laskettelurinteessä. Krista Kosonen kertoi, että hänellä on mukavia henkilökohtaisia siteitä Varsinais-Suomen saaristoon. Selatessaan Kulttuuripääkaupunki- ja Triennaalitapahtumien kalenteria hän ihastui päiväkotilasten ja koulujen toteuttamaan kalenterin kuvitukseen. Toivottavasti tapaamme Kristan Saarten Triennaalitapahtumissa. Helmikuussa tapahtuu Teatteri Tapani Kiminkinen Tervetuloa yleisötilaisuuteen Meri-Karinaan, Seiskarinkatu helmikuuta klo TV:stä tuttu LÄÄKÄRI Tapani Kiminkinen luennoi aiheesta: Terveys pidentää ikää. Hinta 10!"/hlö, Loppusaldo suoraan syöpälapsipotilaille. Järjestäjänä Lounais-Suomen syöpäyhdistys / Kakskerran tiistaikerho Tapani Kiminkinen osaa ottaa ilon irti elämästä Krista Kosonen löysi suosikkinsa Saarten Triennaalin kalenterista Terjo Vihersalo (Woyzeck) ja Rainer Salonen (Rumpali) taustalla Rose Kulju, Pia Rostedt ja Katriina Hankela WOYZECKIN MAAILMA HERÄÄ ELOON BRINKHALLIN KARTANOSSA!"#$!%&'()'&*)&'$"+,)-'+.$#/)'(,$ 011,2/+3&)45)6+5$*&/6),5&&$!')%3&.78(+' 5&.38)'$*&/)38)(1),5&$385)6&),),5&$5&) +3,8855),)66),5&$$011/&9+),5&: ;&)33)$3&)45)6+5$,11'')5+//&&'$983&),5& 58)6+3,)&'58&$9&$384(+55&$*&.5+'$<3,)/=//),+,5): ;&)45)6+5$,&&(&&'$6<=,$ )51'&: >5&$<45+<552$9&$0<<(2$+,)55+/<? F$;,0#10G61$F$G,C;00201$F$40";"=561$F$56C#=;02;=1!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20"!"#$%&'($)**$$$$$+,-$%&'($)*. /011,"23,4564"$*7**$8.&$8&& 1)23)'"$4%* 4/%/'4$$)55) 6*7*+8 Teatteri Vertigon uusi produktio, Georg Büchnerin ( ) klassikkonäytelmä Woyzeck valtaa helmikuussa Brinkhallin kartanon Turun Kakskerrassa. Näytelmä saa ensi-iltansa Woyzeck on tarina miehestä, joka on keskellä elämän myllerrystä. Hänellä on tyttöystävä Marie, ja heillä on yhteinen lapsi. Elättääkseen perheensä Woyzeck haalii elantonsa pätkätyöläisenä. Tarina kertoo, kuinka sorrettu ja epätoivoinen Woyzeck joutuu vastakkain elämän ikävien puolien kanssa ja kuinka kaikki kärjistyy lopulta traagiseen loppuunsa. ohjaaja Ishwar Maharaj Näytökset Brinkhallin kartanossa: to (ensi-ilta) / pe / la / ke / to / pe Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo 12 Kappeli soi musiikkia su klo 12 Kappeli soi - Toivevirsiä laulamaan Näyttely saakka: Keramiikkataiteilija Kirsi Kirvivirta, Maisema puhuu keraamisia seinäteoksia ja veistoksia Avoinna: ti - pe klo 11 15, to klo , la - su Kakskerran kirkko Su klo 12 Messu Hirvensalon kirkko Kuva: Markku Salonen To 3.2., 17.2., 3.3. klo 18 (Kerhotilat) Rukouspysäkki. Su klo 17 Yhteisvastuun Missiomessu. Teemana Kerro lähelle ja kauas. Mukana Anssi ja Noora Nurmi sekä seurakunnan diakoniaväkeä. Ohjelmassa musiikkia, puhetta, rukouspalvelua, ehtoollinen ja iltapala. Lapsille oma ohjelma. 20 maininki maininki 21

12 Helmikuussa tapahtuu Saarelaista meininkiä Kuva: Markku Salonen Wäiskin Wanhemmat Tiistaisin jatkuu Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää # tapahtumatiedot # mielipidekirjoitukset # Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. MAALISKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. HOROSKOOPPI Vesimies Mitenköhän Vesimies onkin tällainen pakkaskauden tähtimerkki? Näin kylmänä ja lumisena talvena oikeampi nimitys voisi olla lumimies. Jos ystäväpiiriisi kuuluu Vesimies, niin pelasta hänet kaikelta byrokratialta ja lahjo häntä näin syntymäpäivän aikaan jollain heleän vihreällä. Se pitää vesimiehen vireessä ja nuoruuden lähteen pulppuavana. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... Johannan suosikkikasvit, joita hän on tilannut Hollanista ja Saksasta asti ja kasvattanut pistokkaista omassa kasvihuoneessaan. Talven ja kevään risteyskohdassa Johanna Koivusen helmikuu on täynnä kevään istutusten suunnittelua ja kelien salliessa talvisen liikuntapäivän järjestelyjä Kakskerran Koetuksen kanssa. J)9(%%(& ',-":0%'0.00& 1##'(29#2$%(& =(26(''#.(%&:(2'(%)""(5&=0./$:##""(& :03+''+&)4)'0..((%&"##%%$'0..0%&/((;.$":#$"$(&1$"')::($40%&$"'#'#:"$(&:)'$$%&6(& ',-1($:(..05&!$:((&2$$''++&/,-"&6#):"#; 9(22("'#:"0..0&"0:+&,94$"',"')$/$%%(..05 _&A#):"#&)%&,/1+2$3#)'$%0%&9(22("'#:; "0%$5&8$"+:"$&/$%#..(&)%&02$.($"$(&12)60:'$; 6#''#6(5&H"$/02:$:"$&0%%0%&6)#.#(&.0$3)$%& Y`& 1$1(2:(::#'(.)(& F(%9(%& B##2')2$%& A)#.#/(2::$%)$..07&A)9(%%(&:02'))5 AKTIIVISTA SEURATOIMINTAA O"(%& :(:":02'(.($"0%& (6("'(& 3$0& /,-"& *(":022(%&*)0'#"5&B0&)%&LVWK;.#3#..(&10; 2#"'0''#&#290$.#"0#2(7&6)%:(&')$/$%'(&)%& :+,%%$"'0'',&##40"'((%&WKKK;.#3#%&(.#"; "(5&A)9(%%(&'#.$&/#:((%&"0#2(%&')$/$%; '((%&3$$'$"0%&3#)''(&"$''0%&6(&1++',$&.)1#.'(& 1#900%6)9'(6(:"$&("'$5& _&B0#2(%&$40(%(&)%&'#)4(&.$$:#%'(&/(9; 4)..$"$//(%& &$9/$"$+7&6)''(&'-$40%& 6+.:00%&0$&'(23$'"0&.+9'0+&:(#("&9(22("'(; /((%5& F$$:)$''($"'0%&=(26(''#.(""(&1$40''+3$; 0%&30"$6#/11(;&6(&a#/D(;'#%'$0%&.$"+:"$& *)0'#"& 6+260"'++& :03+$"$%7& 6##2$& 0%%0%& Johannan helmikuu +$'$0%1+$3++&8$$:#%'(&8(#(%'($&;'(1(9'#; /(%5&B0%&$40(&.+9'$&.$$::00..0&*(:":022(%&,/1+2$6#):"#"'(7&/#''(&%,:,$"$%&/#:(; %(&)%&/,-"&.,9,0/1$+&/(':)6(&9-.:+'0%& 6(&:+30..0%&'($'0''(3(:"$5&B##%%$''0$..(&)%&.$"+:"$&'(.3$1+$3+'0/1(#"&/(::(2(%1($"; ')$%00%&3$$/0&'(.30%&'(1((%7&/$:+.$&:(#; 1#%:$&'0:00&/020%&6++..0&.(4#%&[$''(/).; '(&*(":02'((%5 Teksti: Minna Uusivirta Kuvat: Minna Uusivirta ja Johanna Koivusen arkistot Mitä ohjelmia tai sarjoja seuraat TV:stä? TV1:n maanantain Prismatiededokumentteja sekä Kumman kaa -sarjaa. Mitä luet? Puutarha-alan kirjoja ja lehtiä sekä siemen- ja taimiluetteloita. Mitä musiikkia tässä kuussa levylautasella? Aina kun mahdollista, kuuntelen hiljaisuutta. Kotona nuorison raskas musiikki ja rummut täyttävät musiikkikiintiön. Radiokanavista mieluisin on Yle Puhe. Monen yrityksen juuret juontavat tänne saarille sijainnin, yrityksen omistajan tai päättäjän muodossa. Mukavaa tulla tutuiksi! - ESITTEET - LOMAKKEET - KÄYNTIKORTIT - KIRJEKUORET - JULISTEET -'.%/+'*))0). &+**).%#)*0"#/+# 1)".2#'2##+"#) 2#)%34#+3##$5 Mikko Nylund Puh Tuijussuontie Raisio -Juhlat- -Kokoukset- -Saunat- -Majoituksetwww.harjattula.fi Kuvat: Markku Salonen ja Pirjo Huttunen 22 maininki Saarelaisten yritysten yhteistä näkymistä on luvassa joulukussa Paikan voi varata osoitteesta maininki 23

13 TE LAT KEVÄT 2011 Lisätiedot Lähiruokate ta Pete Poskiparta & Sami Hedberg 24 maininki SHOW & DINNER Heikki Hilander SHOW & DINNER Enrique Iglesias Illallinen & konsertti SHOW & DINNER Eteläafrikkalainen teemaviikko Illallinen & teatteri ti Keittiömestarimme luoma aitojen makujen Menu lähituottajien puhtaista raaka-aineista ke Koe taikuutta ja kauneutta illallisen yhteydessä to ja ke Huumormiäs, Imitaattori, Viihdetaiteilija ke Ravintola Kasinon latinotunnelmainen Menu ja karismaattisen tähden konsertti HK- Areenalla ke Stand Up parhaimmillaan Sami Hedberg Mies, vartalo, ääni Teemalounas ma - pe Ohjelmallinen Á la carte to - pe ke Musikaalikomedia yhteistyössä Samppalinnan kesäteatterin kanssa

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ Näiltä sivuilta löydät Kuopion ev.lut. seurakuntien leiri- ja retkitarjonnan sekä ilmoittautumisohjeet. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi. Saga Care on osa Esperi Care -konsernia

Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi. Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Munkkiniemi Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(6) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kuva 1 Tässä vielä harjoiteltiin Viimeisiä veneitä Anne-Maija näyttää sanoja etupenkissä Itsenäisyyspäivänä olikin sunnuntai ja perinteinen

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 TERVETULOA KONKKARONKKAAN! Porvoon museon työpajatoiminta keväällä 2016 Holmin talon alakerrassa avautui maaliskuussa 2014 kokeellinen työpajatila - KONKKARONKKA. Uusissa

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Helapuisto Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Munkkiniemi Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä Meiltä on puuttunut keinoja arkiseen mutkattomaan yhdessä oloon. Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä - Yhteisöllisyystutkija Antti Maunu #syödäänyhdessä #suomi100 SUOMESSA

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Käpylinna. Saga Care on osa Esperi Care -konsernia

Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Käpylinna. Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Käpylinna Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra, sähkö,

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Miestenviikko 2. 8.11.2015

Miestenviikko 2. 8.11.2015 Miestenviikko 2. 8.11.2015 iestenviikon Miehet kuulolla Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa koko miesten viikon ajan klo 12 17 Mahdollisuus keskustella mukana olevien työntekijöiden kanssa miehen elämään

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Joulumarkkinat Mikä on kaikkein tärkein? (asiakas) By Aki Tuikka

Joulumarkkinat Mikä on kaikkein tärkein? (asiakas) By Aki Tuikka Joulumarkkinat 25.11.-27.11.2016 Mikä on kaikkein tärkein? (asiakas) By Aki Tuikka Joulumarkkinat Mukana n. 50 nuori yrittäjyys NY-yritystä ja Verso osk:n jäseniä Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä sekä

Lisätiedot

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, OMAKOTITALO 2 6h+k+s, 301 m, 1 490 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Voisitko ostaa palan

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö Toimintasuunnitelma 2016 Päivitetty 25.3.2016 Keskiviikkomelonnat ovat 1-2 tunnin kestoisia porukalla tehtäviä kevyitä melontalenkkejä. Peruskurssien jälkeiset neljä ovat ohjattuja. Voi myös lähteä koskeen

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat helmikuussa 2016

Lähitori Kuusela tapahtumat helmikuussa 2016 Lähitori Kuusela tapahtumat helmikuussa 2016 Viikko 5 (1.2. 7.2.) Ma 1.2. - Klo 9.00-14.00 Kädentaitopaja (0. krs). Mahdollisuus tehdä erilaisia tekstiilitöitä ja kädentaitoja oman mielen mukaan. Materiaalimaksu.

Lisätiedot

Korson asukaspuisto kesäkuu 2016

Korson asukaspuisto kesäkuu 2016 Ma 30.5. Puisto on avoinna klo 8-16 ja sisätilat ovat avoinna klo 9-14 Metsän väkeä -eläinaiheisia lauluja ja loruja Ti 31.5 Puisto on avoinna klo 8-16 ja sisätilat ovat avoinna klo 9-14 ASKARTELU-PAJA

Lisätiedot

ABI-ryhmille Ylioppilaslehti Abien ryhmänohjaajat jakavat Ylioppilaslehden ryhmälleen (opoilta).

ABI-ryhmille Ylioppilaslehti Abien ryhmänohjaajat jakavat Ylioppilaslehden ryhmälleen (opoilta). Jakoon Kastellin oma Osukki ja kutsu toimittajakuntaan Ryhmänohjaajat vievät (kahviosta) omalle ryhmälleen noin 10 kpl syksyn Osukki-lehteä. Kimppalehtiä on tarkoitus kierrättää kavereiden kesken. Osukin

Lisätiedot

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty 2010 - / FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty 19.8. Tammikuu 5.1. S koulutus S koulutus Kukkasidonta ja Anne Friman Kaire Uueni-Martikainen 7.1. Yrkesakademin i Yrkesakademin i Yrittäjyys

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Kun Suomi täyttää 100 vuotta, syödään yhdessä.

Kun Suomi täyttää 100 vuotta, syödään yhdessä. SUOMESSA syödään yhdessä harvemmin kuin missään muussa OECD-maassa. Kuitenkin 85 % suomalaisista toivoo, että yhdessä syömisen kulttuuri kukoistaisi Suomessa. Kun Suomi täyttää 100 vuotta, syödään yhdessä.

Lisätiedot

Odense, syksy 2006. Valmistelut

Odense, syksy 2006. Valmistelut Odense, syksy 2006 Valmistelut Kun valmistumiseni rupesi häämöttämään, tajusin että viimeinen mahdollisuus asua ulkomailla läheni samalla. Perheellisellä miehellä kun ei ole juuri mahdollisuuksia työskennellä

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

PAPINSALMENKATU 31A, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

PAPINSALMENKATU 31A, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. PAPINSALMENKATU 31A, TURKU MYYNTIESITE TURKU, PAPINSAARI 2 4-5h, avok.,kph,s,khh,3xwc,v,atx2, 435 m 648 000 Asuntoa myy Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot