OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän"

Transkriptio

1 OPAS PRKK Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän valinta

2 PRKK OPAS Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän valinta Teksti: Jouko Lommi Kuvat: futureimagebank Sisällysluettelo Johdanto 1. Määräyksillä perusta pientalon energiatehokkuudelle s Uusien määräysten mukaiset ratkaisut s Toteutusmuodon valinta s Huolellisella sopimisella varmistetaan rakentamisen laatu s Työmaan laatusuunnitelma s Rakentamisen tarkastaminen s. 6-7 Johdanto Omakotiasujien energialaskut tuntuvat kasvavan kiihtyvällä nopeudella. Muuttuva energian verotuskäytäntö nostaa niin sähkön, öljyn kuin kaukolämmönkin yksikköhintoja. Samaan aikaan kasvaa myös huoli energian kulutuksen ympäristövaikutuksista. Pientalorakentajien kiinnostus energiatehokkaampaan rakentamiseen kasvaa vuosi vuodelta. Uusien lämmöneristysvaatimusten ymmärtäminen on välttämätöntä suunnittelijoille. Myös oman talonsa rakennuttajan on hyödyllistä tuntea uudistuvien määräysten periaatteet. Energiatehokkaampi rakentaminen edellyttää toimivaa kokonaisuutta, joka on suunniteltu ja toteutettu huolella. Tavoitteiden mukainen laatu onnistuu oikein valituilla toteutusmuodoilla, tarkoilla sopimuksilla ja tehokkaalla valvonnalla.

3 Kuva: Soklex 1. Määräyksillä perusta pientalon energiatehokkuudelle Rakennusten lämmöneritysvaatimukset tiukkenivat 2010 vuoden alusta noin 30 prosenttia. Normien rakennetta ei tässä vaiheessa muutettu, vaan muutokset tehtiin pääasiassa määräysten lukuarvoihin. Seuraava määräysten tiukennus astuu voimaan heinäkuussa Tavoitteena on pienentää rakennusten energian kulutusta erityisesti suunnittelun tasoa parantamalla. Samalla siirrytään kokonaisenergian kulutusta ohjaavaan sääntelyyn. Vuoden 2012 energiamääräysten RakMK D ns. kokonaisenergiatarkastelu tuo luovan suunnittelun mahdollisuuden mukaan energiamääräysten toteuttamiseen. Nämä uudisrakentamista koskevat energiamääräykset annettiin ja ne tulevat voimaan Tämän päivämäärän jälkeen jätetyissä uudisrakentamista koskevissa lupahakemuksissa on noudatettava uusia määräyksiä. Uusien määräysten merkittävin muutos koskee juuri kokonaisenergiankulutusta kuvaavan E-luvun käyttöönottoa. Tämä luku muodostuu laskennallisesti tarkasteltuna rakennukseen ostettavien energioiden, energiamuotojen kertoimien ja energiaa käyttävien järjestelmien hyötysuhteen tulona. E-luvun yksikkö on kwh/m 2 vuodessa. Määräysten mukaisen tason saavuttamiseen voidaan käyttää vapaita suunnitteluratkaisuja, minkä toivotaan edistävän rakentamisen kehittymistä. Energiatehokkuuden vaatimus riippuu pientaloissa talon koosta. Alle 120 m 2 pientalon E-luku saa olla enintään 204 kwh/(m 2 a). Siitä vaatimustaso laskee siten, että 150 m 2 talolle se on 162 kwh/(m 2 a) ja 300 m 2 talolle se on 152 kwh/(m 2 a). Pienissä taloissa sallitaan pinta-alaa kohden suurempi energiankulutus, koska pienessä talossa on pinta-alaa kohden enemmän ulkovaippaa ja siten suurempi energiankulutus. Lisäksi tällä tuetaan hieman myös pientalojen pinta-alojen kohtuullistamista. Lähde: Ympäristöministeriö Tämä määräysten mukainen vaatimustaso ei kuitenkaan ole erityisen tiukka, koska viime vuonna rakennetuista taloista yli puolet saavutti tämän tason. Sähkölämmitteinen pientalo ei yleensä saavuttanut tätä vaatimustasoa. Tämä johtuu sähkölle määritetystä epäedullisesta energiamuodon kertoimesta. Uudistuvissa määräyksissä tullaan siis ottamaan huomioon myös valitut energiamuodot ja lämmitystavat. Energiamuotojen kertoimet noudattavat pääpiirteissään energian hintoja, mutta lähtökohtana on ollut erityisesti uusiutuvan energian käytön lisääminen ja sähkön käytön vähentäminen. Sähkölle määrätty kerroin korottaa E-lukua 1,7 kertaiseksi öljyyn verrattuna ja 3,4 kertaiseksi puuhun ja pellettiin verrattuna. Toisin sanoen sähkölämmittäjä joutuu tekemään paremmin eristetyn ja tiiviimmän talon kuin puulämmittäjä, jotta talon pintaalan mukaan määritetty E-luvun raja-arvo ei ylity. Toisaalta puulämmittäjänkin on toteutettava talonsa rakenteet vähintään 2010 lämmöneristysmääräysten mukaisina, joka toimii eräänlaisena perälautana varmistamassa lämmöneristämisen minimitasoa. Energiamuodon kertoimet Fossiiliset 1,0 öljy Sähkö 1,7 maalämpö Kaukolämpö 0,7 Uusiutuvat 0,5 pelletti, puu Rakennuksen kokonaisenergiakulutusta ei voida kuitenkaan vertailla pelkästään energiamuotojen kertoimien avulla. Tähän vaikuttaa myös lämmönjakotavan hyötysuhde ja lämmitysjärjestelmän hyötysuhde. Esimerkiksi lattialämmityksen hyötysuhde voi olla 85 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että 15 prosenttia lämmöstä karkaa maaperään tai jää muuten hyödyntämättä. 3

4 Myös lämpimän käyttöveden ja ilmanvaihdon lämmityksessä huomioidaan järjestelmien energiankäytön hyötysuhteet. Maalämpöpumppua käytettäessä voi lämmöntuotannon hyötysuhde olla 2,8. Pellettiä poltettaessa lämmityskattilan hyötysuhde voi puolestaan olla 0,8. Valaistuksen ja kotitaloussähkön osalta hyötysuhde on 1,0. Lopuksi kokonaisenergiankulutusta kuitenkin vielä kasvattaa sähkölle määritetty energiakerroin 1,7. Kokonaisenergiankulutusta koskevat laskentaohjeet RakMK D valmistuvat syksyllä ja niiden luonnosversiot ovat saatavilla verkkosivuilta Tavanomaiselle 150 m 2 talolta vaadittava E-luku 162 Kwh/m 2 a) alittuu helposti 2010 lämmöneristysmääräysten mukaisella toteutuksella, jos taloa lämmitetään kaukolämmöllä, uusiutuvalla energialla tai päälämmitysjärjestelmänä toimivalla lämpöpumpulla. Sähkölämmitys edellyttää eristepaksuuden lisäämistä, hyvää tiiveystasoa ja energiatehokkaita ikkunoita sekä ilmanvaihtojärjestelmään tehokasta lämmön talteenottoa. Sähkölämmitystä tukevana lämmitysjärjestelmänä kannattaa käyttää aurinkokeräimiä, varaavaa tulisijaa tai ilmalämpöpumppua, jotka helpottavat vaaditun E-luvun tason alittamista. Aivan passiivitalon tasoisiin rakenteisiin ei kuitenkaan tarvitse mennä, vaikka taloon valittaisiin suora sähkölämmityskin. Kokonaisenergiankulutusta koskeva tarkastelu tulee muuttamaan pientalojen energialuokkia koskevan laskentakäytännön. Uusi kokonaisenergiankulutusta koskeva laskenta on rakennusalan ammattilaisten tehtävä, johon tarvitaan tehokkaat laskentatyökalut. 2. Uusien määräysten mukaiset ratkaisut Hyvän suunnittelun avulla pienennetään rakennuksen lämpöhäviötä, joka muodostuu rakennuksen vaipan, ilmanvaihdon ja vuotoilman lämpöhäviöiden yhteenlasketusta kokonaisuudesta. Rakennusmääräykset ovat oikeisiin ratkaisuihin velvoittavia määräyksiä ja opastavia ohjeita. Myös muita kuin ohjeiden mukaisia toteutuksia voidaan käyttää, kunhan ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset. Määräyksillä pyritäänkin varmistamaan rakentamisen laadun minimitaso. Meidän oloissamme ei kannata säästää talon lämmitysjärjestelmässä. Vesikiertoinen lämmönjako, joka toimii lämpöpumpulla, kaukolämmöllä taikka pelleteillä, antaa varmuuden lämmöntuottamiseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen. Lämmitysjärjestelmän valinta onkin suurin yksittäinen talon energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä. Talon vaippa on luonnollisesti oltava aina hyvin eristetty. Seuraavassa on kerrottu nykyisten määräysten mukaiset rakenteiden energiatehokkuudelle asetetut perusvaatimukset. Nämä ovat tämänhetkisiä minimivaatimuksia, joiden lisäämistäkin 4 kannattaa harkitusti miettiä. Lisättäessä eristepaksuutta kannattaa aina selvittää rakenteiden toimintavarmuus mahdollisimman luotettavasti. Insinööriliitto on julkaissut matalaenergiarakentamista käsittelevän ohjeiston RIL , jossa on perustiedot energiatehokkaiden rakenteiden toimivista ratkaisuista ja varottavista riskirakenteista. Yksityiskohtainen lämmöneristämisen määräysteksti RakMk C 3 on luettavissa verkko-osoitteessa Esimerkiksi seuraavilla lämmöneristetoteutuksilla saavutetaan määräysten mukainen minimitaso: Yläpohjan rakennusmääräysten mukainen lämmöneristysvaatimus 0,09 W/m 2 K saavutetaan laittamalla noin 500 millimetriä paksulti mineraalivillaeristettä. Eristekerrosta voidaan yleensä kasvattaa muuttamatta varsinaisia rakenteita, jos seinän vierustalla on riittävä rakennekorkeus. Räystäiden alta yläpohjan tuuletustilaan tapahtuva ilmavirtaus ei saa estyä. Seinät. Lämmöneristysnormien mukainen ulkoseinän U-arvo on 0,17 W/m 2 K, joka saavutetaan puurunkoisessa seinässä noin milliä paksulla mineraalivillaeristeellä, milliä paksulla, tehokkaalla solumuovieristeellä tai 130 milliä paksulla polyuretaanieristeellä. Eristepaksuus riippuu valitun eristeen ominaisuuksista ja rakennekokonaisuudesta. Mikäli seinän lämmöneristävyyttä halutaan parantaa muuttamatta varsinaista kantavaa runkorakennetta, lisäeristeenä voidaan seinärungon ulkopuolella käyttää tuulensuojavillaa. Vaakarunko voidaan yleensä rakentaa 75 mm paksuna. Hirsiseinälle (hirsirakenteen paksuus vähintään 180 mm) annetaan oma lämmönläpäisykertoimen vertailuarvo 0,40 W/m 2 K, jolla otetaan huomioon perinteisen hirsirakentamisen erityispiirteet ja puuhun sitoutuneen hiilen suotuisat vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään. Ikkuna on vuodenajasta riippuen joko lämpöhäviöiden aiheuttaja tai lämmönlähde. Eteläikkunasta tulee keväällä, kesällä ja syksyllä enemmän aurinkoenergiaa sisään kuin siitä poistuu energiaa ulos lämpöhäviöinä Ikkunoiden lämmönläpäisykerroin saa olla enintään 1,0 W/m 2 K. Tämä edellyttää Ilmavuotokohtien jakauma pientaloissa yleensä kolmelasista ikkunaa varustettuna umpiolasielementillä ja yhdellä selektiivipinnalla. Ikkunoiden energiatehokkuutta voi vertailla Motivan sivuilla osoitteessa www. energiaikkuna.fi. Maanvaraisen alapohjan lämmöneristyksen lisääminen ei vaikuta muihin rakenteisiin ja on siten yleensä aina kannatettava valinta. Maanvastaisen alapohjan lämmöneristysvaatimus 0,16 W/m 2 K saavutetaan noin 225 millin polystyreenieristeellä tai milliä paksulla, tehokkaalla solumuovieristeellä. Lämmöneristystä parannettaessa routaeristykset on routivalla pohjalla suunniteltava ja toteutettava erityisellä huolella, koska rakennuksesta ei enää juuri siirry lämpöä maaperään. Eristearvojen määrät ovat suuntaa-antavia, koska lopullinen U-arvo määräytyy tapauskohtaisesti rakenteen kaikkien ainekerrosten perusteella. Yksittäisellä valinnalla esimerkiksi talotehtaan mainostamalla matalaenergiaseinällä ei vielä saada matalaenergiataloa aikaiseksi. Siihen tarvitaan kokonaisuus, johon on valittu energiatehokkaat rakenteet koko talon vaipan osalle. Lisäksi erittäin tärkeä merkitys on myös sillä, kuinka nämä osat onnistutaan paketoimaan tiiviiksi taloksi. Tiiviin talon rakentaminen onnistuu parhaiten määrittelemällä ilmanpitävyydelle tavoitetaso. Tätä tavoitetasoa vastaavat rakenneratkaisut esitetään suunnitelmissa. Nykyisissä lämmöneristysmääräyksissä pientalon tiiveystasoksi on määritetty 2,0 l/h, joka tarkoitta että vaipan läpi virtaa kaksinkertaisesti rakennuksen ilmatilavuus tunnissa, kun paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä on 50 Pa. Paikalla rakennetussa talossa tiiveys on todennettava mittaamalla, tai muutoin on käytettävä arvoa 4,0 1/h. Talotehtaan toteuttamassa tuotannossa voidaan käyttää arvoa 4,0 1/h - 2,0 1/h, mikäli tehdas on hakenut tälle arvolle tuotantosertifikaatin, jota rakennettaessa noudatetaan. Tätä tiiviimpi rakenne on todennettava jälleen mittaamalla. Energiatehokkaan, hyvän tiiveyden tavoitetasona pidetään 1,0 l/h. Passiivitalossa tiiveyden tavoitteeksi on määritetty 0,6 l/h, joka edellyttää ilmansulun läpäisevien rakenteiden minimoimista.

5 Uudistuvat määräykset koskettavat kaikkia oman talon rakentamista suunnittelevia. Suunnitteluvaihetta seuraa rakentamisen valmistelu, jonka yhtenä tärkeänä vaiheena on tehtävä päätös sopivasta toteutusmuodosta. Pientalojen toteuttamistavat ja sopimusasiat poikkeavat toisistaan miltei jokaisen hankkeen osalta. Yhtä oikeaa ratkaisua ei toki ole olemassa, mutta jokaiseen toteutukseen löytyy useampia vaihtoehtoisia malleja, joista tulisi löytää omaan hankkeeseen parhaiten sopiva malli. 3. Toteutusmuodon valinta Pientalon rakentamisessa tarvitaan oman työn lisäksi suuri määrä ulkopuolista työpanosta. Toteutusmuodon valinnalla voidaan parhaiten vaikuttaa vastuiden jakautumiseen ja omana työnä suoritettavien töiden sisältöön, joten huolellista harkintaa tarvitaan tämänkin johdosta. Pientalo voidaan teettää kokonaisvastuurakentamisena sisältäen suunnitelmat ja työn toteutuksen ns. avaimet-käteenhankkeena. Tässä yleistyvässä mallissa rakentamisen ja suunnittelun riskit jakautuvat rakennuttajan ja urakoitsijan välisen sopimuksen mukaisesti. Puutteellinen sopiminen aiheuttaa herkästi erimielisyyttä rakenteiden yksityiskohdista ja varustelusta. Yleisimmin pientalohanke toteutetaan sopivasti paloitelluilla osaurakoilla, joissa riskit pyritään jakamaan suunnittelijoille ja useammalle urakoitsijalle. Yhtenä merkittävimpänä urakkana on talopakettitoimitus. Tarkasti laaditut urakkarajat on tärkeä osa sopimista, jotta sopimuksista puuttuvat osuudet eivät pääse kasvattamaan kustannuksia. Urakoitsijaa valitessa kannattaa muistaa, että halvin ei suinkaan aina ole paras vaihtoehto. Referenssitiedot aikaisemmista työkohteista ovat tärkeitä valintaperusteita. Muita tarkastettavia asioita ovat ote ennakonperintärekistä, ALV- ja LY -tunnukset, vastuuvakuutukset sekä luottotiedot. Jos pientalorakentaja itse teettää rakennustyön tai osan työstä itse palkkaamallaan vieraalla työvoimalla, hän on työnantajan asemassa, joka tuo mukanaan monia velvoitteita. Velvoitteet perustuvat työlainsäädäntöön ja alan työehtosopimukseen. Työt voidaan teettää joko aika tai urakkatyönä. Kummassakin tapauksessa on tärkeää laatia kirjallinen työsopimus. Työehtojen kirjaaminen takaa sen, että molemmat osapuolet muistavat vielä rakennusprojektin lopussa, mitä työehdoista oli sovittu. Työnantaja vastaa esimerkiksi työturvallisuudesta, työsuojelusta ja työn laadusta, joten valvonta ja työnjohto ovat tärkeä osa tässä toteutusmallissa. Työvoiman palkkaamiseen liittyvistä velvoitteista löytyy tietoa osoitteesta Työnantajan huolehdittavia asioita Palkanmaksu alan työehtosopimusten mukaan Tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut TyEL eläkevakuutusmaksut Työnantajan sosiaaliturvamaksut Ennakonpidätys työntekijän verokortin mukaan Käteen maksettava osuus Työkalukorvaukset TES:n mukaan Vuosilomakorvaukset TES:n mukaan Työajan lyhennysraha TES:n mukaan Mahdolliset matkakorvaukset ja päivärahat Mahdollinen sairausajan palkka työehtosopimusten mukaan Yhä harvemmin toteutusmuotona on hartiapankkirakentaminen, jonka lähtökohtana on mahdollisimman monien työvaiheiden tekeminen itse tai talkootöinä ja osittain palkatulla työvoimalla. Tässä mallissa riskit keskittyvät kaikilta osin rakennuttajalle. 4. Huolellisella sopimisella varmistetaan rakentamisen laatua Sopimuksilla luodaan rakentamisen kokonaisuutta koskevat säännöt, joilla pyritään välttämään rakentamisen karikoita. Esimerkiksi urakoiden ketjuttaminen on muodostunut tavaksi vilkkailla rakentamisalueilla. Urakoitsijat eivät uskalla varautua omilla työvoimaresursseilla uusiin hankkeisiin, vaan työ myydään usein sinne mistä halvimmat tekijät löytyvät. Pahimmillaan tilanne voi olla sellainen, etteivät sopijapuolet enää tunne työmaalla vierasta kieltä puhuvia tekijöitä. Tämä sinänsä alkuperäisen sopimuksen mukainen ja mahdollisesti laillinenkin tilanne on aiheuttanut lukuisia ongelmia työn laadussa ja virhevastuissa. Esimerkiksi urakoitsijana toimineen sopimusosapuolen vakuutusyhtiö ei ole hyväksynyt korvattavakseen ketjutettujen aliurakoitsijoiden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Urakoitsijana toimineen sopimuskumppanin osoittauduttua vielä maksukyvyttömäksi jäävät suuretkin tappiot rakennuttajan korvattaviksi. Urakkaneuvottelussa kannattaa sopia menettelytavoista, jos aliurakointia tullaan käyttämään. Varminta on laatia sopimus siten, että aliurakat hyväksytään vain neuvottelussa sovitussa laajuudessa. Taloudellisesti tärkeimmät sopimukset pientalon rakentaja tekee urakoitsijoiden ja talopakettitoimittajan kanssa. Maksuerätaulukko on laadun ja aikataulun pitävyyden kannalta tärkeä osa sopimusta. Urakan tai materiaalitoimituksen tarjoaja pyrkii usein saamaan toimitukselleen mahdollisimman etupainotteisen maksun. Tilaaja puolestaan pelkää aiheellisesti, kuinka sopimuksen mukainen toimitus saadaan riskittömästi hoidettua, jos työstä maksetaan liian varhaisessa vaiheessa. Oikea tapa on laatia maksuerät siten, että rakennuttaja maksaa toteutetun työn ja toimitetun materiaalin mukaiset kustannukset. Tätä jaottelua helpottaa huomattavasti, jos talosta laaditaan rakennusosapohjainen kustannusarvio. Kustannusarviosta kootaan maksuerien tehtäväsisällöt ja maksuerien suuruutta päästään arvioimaan suhteuttamalla saatu tarjous kustannusarvioon. Maksuehdoissa ja sopimuksissa yleensäkin on perustelua noudattaa yleisten sopimusehtojen periaatteita. Sopimusehdot RYS 9 ja REYS 8 on hankittavissa Rakennustieto Oy:n kirjakaupoista. Näiden noudattaminen antaa kuluttajalle kohtuullisen hyvän perusturvan. Esimerkiksi yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsijan on annettava työlle rakennusaikainen vakuus. Yleisissä sopimusehdoissa vakuus on usein määritetty 10 prosentin suuruiseksi. Tästä poikettaessa kirjataan vakuuden määräytyminen tai pois jääminen varsinaiseen sopimukseen. Kuluttajan suojana on myös kuluttajansuojalaki, jota ei voi sopimuksin ohittaa. Maksuerät tulee sitoa aina jonkin työvaiheen loppuun suorittamiseen ja työvaihetarkastukseen. Työmaalle toimitettu materiaali siirtyy rakennuttajan omistukseen, kun materiaali kiinnitetään rakennukseen tai toimitetulle materiaalille kohdistettu maksuerä on maksettu. Tarjouskyselyssä rakennuttaja määrittää suunnitteluasiakirjojen avulla tehtävät työt ja laatukriteerit mahdollisimman tarkasti. Ennen tarjouksen lopullista hyväksymistä 5

6 järjestetään urakkaneuvottelu, jossa sopijaosapuolet tarkistavat ymmärtäneensä sopimuksen samalla tavoin. Samalla tarkistetaan urakkaan liittyvät käytännön järjestelyt. Urakkaneuvotteluissa sovitut asiat kirjataan urakkasopimukseen tai erilliseen pöytäkirjaan. Urakkasopimusten laadinnassa kannattaa käyttää apuna PRKK:n sopimusopasta ja sieltä löytyviä sähköisiä sopimuslomakkeita. Myös jäsenneuvontaa on tässä vaiheessa hyvä hyödyntää. Urakkasopimus kannattaa tehdä aina kirjallisena. Sopimukseen liitettävillä asiakirjoilla tarkennetaan sopimuksen sisältöä, niin että tulkinnalliset erimielisyydet jäisivät mahdollisimman vähiin. Tarvittavia sopimusasiakirjoja ovat esimerkiksi: urakkasopimus urakkaohjelma ja urakkarajat urakoitsijan antama tarjous toteutuspiirustukset rakennus- ja työselityksineen maksuerätaulukko sopimusehdot tarvittavat liitteet kuten esim. urakkaneuvottelupöytäkirja Rakentamisen laatu on pientalorakentamisen jatkuva ongelma. Ratkaisua on vaikea löytää, mutta sanonta sitä saa mitä tilaa pitää pitkälti paikkansa tässäkin asiassa. Laadun varmistamismenettely on suunniteltava ja sisällytettävä sopimuksiin. Tämän varmistustoiminnan suunnitelmallinen toteuttaminen edellyttää hankekohtaista laatusuunnitelmaa. Suunnitelman avulla luodaan yhteiset pelisäännöt pientalon laadunvarmistustoiminnalle. Sopimusneuvotteluissa sovitaan tämän laatusuunnitelman laadinnasta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä rakentamisen aikana. 5. Työmaan laatusuunnitelma Pientalotyömaalla toistuvat usein samat ongelmat ja riskit kuin suuremmissakin kohteissa. Samantapaiset vauriot, joissa vesi on jossakin muodossa mukana, ilmenevät liian usein muutamien käyttövuosien jälkeen. Suuremmilla rakennusalan yrityksillä on omat laatujärjestelmät, jotka ovat ulkopuolisen tahon (Rakentamisen laatu ry) tarkastamia ja hyväksymiä. Tämäkään järjestelmä ei näytä olevan kovin kummoinen laatutae. Vielä heikommassa asemassa on pientalorakentaja, joka kertarakentajan roolissa joutuu huolehtijan vastuuseen kaikista laatuasioista. Rakennuttajan olisikin ennen rakentamisen aloitusta laadittava hankkeelleen laatusuunnitelma yhteistyössä urakoitsijoiden, vastaavan työnjohtajan, valvojan ja pääsuunnittelijan avulla. Tämä kirjallinen koonti riskeistä ja laadunvarmistustoimista luo ainakin yhteisesti sovitun ja seurattavan varmistuspohjan. 6 Suunnitelman sisältö voisi kohteesta riippuen muodostua seuraavaksi: Lähtötiedot - sopimussisältö - työmaan toteutusmalli ja vastuualueet Työmaan riskien kartoitus - työmaan yleiset riskit esim. kaivannot, louhinta, liikenne, talvirakentaminen, kuivumisajat, maaperän häiriintyminen, betonirakenteiden jäätyminen, perustusten routiminen, rakennusaikainen kastuminen. Töiden ajallinen suunnittelu ja ohjaus - työvaiheille laaditaan urakoitsijoiden ja rakennuttajan yhteisesti sopima aikataulu. On hyvä muistaa, että liian kiireinen aikataulu aiheuttaa suuren osan vaurioista. Taloudellinen seuranta - laskutyömuotoisten osuuksien tarkka työmääräseuranta - lisä- ja muutostöiden hyväksyminen ennen töiden aloitusta Laadun varmistaminen - urakoihin sisältyvien materiaalien ja tuotteiden tarkastus - materiaalien ja tuotteiden laadun tarkastus - kosteudenhallintasuunnitelma, mittaukset ennen päällystyksiä, rakenteiden tarkastukset - työvaiheiden aloituspalaverit Työmaan tarkastussuunnitelma - rakennusluvassa edellytetyt tarkastukset ja viranomaisten tarkastusasiakirjassa edellyttämät tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan työmaan laatukansioon - rakennuttaja laatii suunnittelijoiden kanssa listan rakennuttajan edellyttämistä laadunvarmistustarkastuksista ja tehtävistä työmalleista. Kokous- ja palaverikäytäntö - sovitaan käytäntö valvontakatselmuksille, työmaakokouksille ja työsuoritusten vastaanotolle. Hyvä laadunvarmistuksen valvontakäytäntö on aina rakennuttajan ja työn toteuttajan yhteinen etu. Valvonta ei ole onnistunut hyvin, mikäli urakoiden vastaanottoon jää pitkät virhe- ja puutelistat. Suunnitelman mukainen valvonta toimii parhaillaan siten, että laatumääritykset käydään yksityiskohtaisesti läpi ennen työvaiheiden aloittamista. Liian usein virheistä kinastellaan tuomareiden avulla takuuaikana ja sen jälkeenkin. 6. Rakentamisen tarkastaminen Työmaan tarkastaminen jakautuu viranomaisten edellyttämiin ja rakennuttajan edellyttämiin tarkastuksiin. Viranomaisten edellyttämät tarkastukset on määritetty rakennusluvassa ja vastaavalle työnjohtajalle toimitettavassa tarkastusasiakirjassa. Tämän lisäksi rakennuttajan on huolehdittava hankkeen sopimuksenmukaisesta toteutumisesta esimerkiksi juuri laadun osalta. Hankemuodosta riippuen rakennuttaja sopii tarvittavista toimenpiteistä vastaavan työnjohtajan, suunnittelijoiden ja palkkaamiensa valvojien kanssa. Tarkastuskohteet kannattaa valita yhdessä suunnittelijoiden ja valvojan kanssa. Tärkeimmistä kohteista kannattaa sopia työmallien laadinnasta. Näitä voisi olla esimerkiksi vedeneristeet, laatoitukset, julkisivumuuraukset, ikkunasmyygien rappaustasoitukset, jne. Tärkeä vaikutus laatuun on kuitenkin vielä koko rakentamiseen osallistuvan ryhmän oikealla asenteella, josta kannattaa pitää huolta. Rakennustyön aloituskokous Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuutta määritetään rakennusluvassa ja ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettävässä aloituskokouksessa. Sen yhteydessä sovitaan toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Aloituskokouksessa käydään läpi rakennushankkeen osapuolten tarkastustehtävät, rakennushankkeeseen ryhtyvän oman valvonnan järjestämistapa, viranomaisvalvonnan tehtävät sekä järjestelyt rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseksi. Myös talon huolto ja käyttöohjeen laadinnasta sovitaan tässä kokouksessa Rakennushankkeeseen ryhtyvä sopii kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa kokousajankohdan ja kutsuu kokouksen koolle ennen rakennustyön aloittamista. Kokouksessa ovat läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä rakennusvalvontaviranomainen. Kokouksen puheenjohtajana toimii yleensä rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusvalvontaviranomaisten suorittamat katselmukset ja tarkastukset Viranomaiset vastaavat rakennuslain mukaisesta hyväksymis- ja tarkastustoiminnasta. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakentamista rakennuslupaan liittyvien asiakirjojen avulla, rakennusvaiheen aikaisilla katselmuksilla sekä valmiin rakennuksen käyttöä ja hoitoa valvomalla. Viranomaisvalvontaan liittyy rakentajan ilmoitusvelvollisuus eri rakennusvaiheiden alkamisesta ja päättymisestä sekä lakisääteisten katselmuksien ja tarkastusten järjestäminen. Vastaava työnjohtaja tilaa rakennusluvassa määrätyt tarkastukset rakennusvalvontaviranomaiselta. Tämän lisäksi viranomaiset edellyttävät tarkastuspöytäkirjojen laatimista myös muista rakennustyön tärkeimmistä vaiheista. Katselmusten yhteydessä varmistetaan, että työvaiheen edellyttämät tarkastukset on asianmukaisesti tehty. Vastaavan työnjohtajan suorittama tarkastustoiminta Jotta tuleva rakennushanke sujuisi suunnitelmien ja rakennusluvan hengen mukaisesti, tarvitaan työmaalle töiden etenemistä valvova lakisääteinen vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on varmistaa, että rakentamiselle asetetut säännökset ja määräykset toteutuvat ja että hanke toteutuu myönnetyn rakennusluvan ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Vastaava työnjohtaja sopii viranomaisten kanssa rakennusluvassa määrättyjen tar-

7 kastusten ja katselmusten suorittamisesta. Töiden etenemisen mukaan on tehtävä riittävästi tarkastuksia, jotta rakennusluvan mukaiset tarkastukset voidaan asianmukaisesti suorittaa. Näistä tarkastuksista vastaava työnjohtaja ylläpitää rakennusluvassa määrättyä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Lakisääteisen tarkastustehtävien lisäksi rakennuttajan palkkaaman vastaavan työnjohtajan kanssa on mahdollista sopia eri työsuoritusten sopimuksen mukaisen laadun varmistamisesta. Tämä tehtävä kuten muutkin rakennuttajaa palvelevat työsuoritukset, kannattaa aina sopia kirjallisesti erikseen, jotta molemmat osapuolet ymmärtävät asian samalla tavalla. Myös työsuojelun tehtäväjako kannattaa sopia siten, että valvontavastuut määrittyvät kirjallisesti vastaavan työnjohtajan ja rakennuttajan välillä. Työsuojelusta säädettyjä lakeja ei voida ohittaa sopimuksilla. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy hakemuksesta kohteelle vastaavan työnjohtajan. Mikäli vastaava työnjohtaja on urakoitsijan palkkaama henkilö, on tärkeää valita kohteeseen erillinen valvoja hoitamaan rakennuttajan edunvalvontaa. Kiinteistön viemäri- ja vesilaitteistojen asennustöiden tarkastukset Ennen vesi- ja viemärilaitteistojen asennustyön alkua pientalon rakennustyömaalla on oltava viranomaisten hyväksymä KVVtyönjohtaja. Hän vastaa työn suoritusta koskevien määräysten noudattamisesta ja tämän edellyttämistä tarkastuksista. Vaaditut viranomaistarkastukset on merkitty rakennuslupaan. KVV-työnjohtaja on usein urakoitsijan palkkaama henkilö. Siksi rakennuttajan on tärkeää huolehtia laadun valvontaan liittyvistä tarkastuksista oman palkkaamansa valvojan avulla. Valvontatyöstä voi usein sopia LVI-suunnittelijan kanssa. Ilmanvaihtojärjestelmien asennustyön tarkastukset Omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmät monipuolistuvat ja samalla asennettava tekniikka laajenee, joten viranomaiset vaativat usein myös IV-töistä vastaavan työnjohtajan mukanaoloa hankkeessa. Tarkastustehtävät hoituvat vastaavalla tavalla kuin vesi- ja viemärilaitteistojenkin osalta. Sähkötöiden tarkastukset Omakotitalon sähköasennusten osalta vaaditaan lakisääteisesti suoritettavaksi urakoitsijan käyttöönottotarkastus. Urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle pöytäkirjan vaadittuine mittaustuloksineen. Tämän lisäksi voidaan tilata kolmannen osapuolen suorittama varmennustarkastus Turvatekniikan edistämiskeskuksen valtuuttamalta tarkastajalta. Sopimuksen mukaisen laadun varmistamisesta kannattaa usein vielä sopia sähkösuunnittelijan kanssa. Rakennuttajan suoritettavaksi jäävä tarkastustoiminta Pientalohankkeessa rakennuttajan tehtävä ja vastuu lankeaa pienrakentajalle itselleen. Hän voi palkata avukseen valvojan ja sopia hänen kanssaan tarvitsemiensa palvelujen ja tarkastusten suorittamisesta. Tarkastustoiminnan sisältöön vaikuttaa ratkaisevasti rakennuttajan valitsema toteutusmuoto. Mikäli rakentamiseen palkataan omia työntekijöitä, on rakennuttajalla täydellinen vastuu työn ohjauksesta ja laadusta. Työnantaja joutuu maksamaan palkkaa huonostikin tehdystä työstä, joten tehokkaalla tarkastustoiminnalla kannattaa varmistaa tarvittaessa työn nopea keskeyttäminen. Pienten osaurakoiden sopimuksenmukaista toteutumista valvotaan työnaikaisten tarkastusten ja vastaanottotarkastusten avulla. Näiden tarkastusten hoitamisesta rakennuttaja voi usein sopia palkkaamansa vastaavan työnjohtajan kanssa. Avaimetkäteen -urakka saattaa tuntua rakennuttajalle houkuttelevan helpolta yhden sopimuksen mallilta. Toisinaan helppouden tunteesta johtuen on unohtunut rakennuttajan suorittama valvontamenettely, joka on johtanut samoihin laatuongelmiin kuin muissakin toteuttamismalleissa. Urakan vastaanotto Kun urakoitsija ilmoittaa työnsä valmistuneen, pidetään vastaanottotarkastus. Siinä ovat mukana suunnittelijat, valvoja, rakennuttaja ja urakoitsija. Koko työ käydään läpi mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tarkastuksesta tehdään pöytäkirja, johon kirjataan todetut puutteet, virheet ja poikkeamat. Samalla sovitaan korjaustapa. Tarkastuksen lopuksi allekirjoitetaan pöytäkirja, jonka jälkeen urakoitsijalle annetaan kohtuullinen aika laittaa osoitetut paikat kuntoon. Vasta korjausten jälkeen rakennuttaja tekee vastaanottopäätöksen, jonka jälkeen urakkasumman viimeinen erä maksetaan. Rakentamisen aikana joudutaan usein muuttamaan suunnitelmia, urakkarajoja ja materiaalihankintoja. nämä kaikki vaikuttavat työsuorituksen lopulliseen hintaan. Muutoksista ja hintavaikutuksista on yleensä selkeintä sopia aina, kun muuttuva tilanne tulee eteen. Hyvin valvotussa työssä ei vastaanottotarkastuksessa juurikaan tarvitse selvitellä kustannusvaikutuksia, valmiiksi sovitut muutokset lasketaan yhteen loppusummaa varten. Mikäli selvittämättömiä asioita on kerääntynyt, ne on mainittava asiasisältönä lopputarkastuksen yhteydessä. Näiltä osin pidetään sitten vielä erikseen sovittavana ajankohtana taloudellinen loppuselvitys. Taloudellisten vaateiden esittämistapa on selvitetty sopimusehdoissa, joihin kannattaa perehtyä, jotta puheoikeus säilyy tältäkin osin. 7

8 Matala energia. Korkea mukavuus. Platina Rappari ohutrappauksen alle Platina Runko puurakenteiseen seinään Platina Pi-Ka pientalon kattoon ThermiSol. Eristyksen ykkösosaaja pohjolassa. Platina Lattia tehokkaaseen lattiaeristykseen Määräykset kiristyvät. Millä sinä eristät talosi LATTIAN, SEINÄT ja KATON? Lämmitä taloa, älä ympäristöä: JÄRKEVIN ratkaisu matalaenergiaeristämiseen on ThermiSol PLATINA. Se toimii jopa 25 % tehokkaammin kuin perinteiset ratkaisut. Kuuntele eristysasiantuntijaa. Katso ja kysy lisää rautakaupoista.

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan laadunohjaus:

Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Pekka Seppälä, Markku Hienonen, Aki Töyräs 8.10.2012 Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Rakennuksen E luvun laskenta Rakennuksen E luvun laskenta ja energiatehokkuus Mikä E luku? Mikä E luku? E luku l k on

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 Kaupunginhallitus 166 30.05.2016 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 1123/53/2007 KH 30.05.2016 166 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy ENNALTA SOPIMISEN PERIAATE (1/3) 1) Muutostöissä Pääsääntö: ennalta sopiminen (43.2 ) Tilaajan osoitettava selvästi muutokset urakoitsijalle

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1 Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten energiatehokkuudesta. 2 Määritelmät Asetuksessa: Määräajan paikallaan

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS 12.12.2011 Tutk.joht. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Rakennusfysiikan käsikirja, esittely - ja keskustelutilaisuus, Helsinki 12.12. 2011 KÄSIKIRJAN TOTEUTUSTILANNE

Lisätiedot