Määräys 1 (15) TRAFI/16561/ /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012"

Transkriptio

1 1 (15) Antopäivä: Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa annetun Rautatieviraston määräyksen liikennöinti ja ratatyö rautatiejärjestelmässä (RVI/1092/412/2009) Liikennöinti ja ratatyö rautatiejärjestelmässä SISÄLTÖ 1 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALA MÄÄRITELMÄT YLEINEN OSA JUNALIIKENNE Junan kulkutien turvaaminen Junan kuljettaminen Erityismääräykset matkustajajunan kuljettamisesta Junan nopeus Junien kulunvalvonta (JKV) VAIHTOTYÖ Nopeus vaihtotyössä Vaihtotyön johtaminen RATATYÖ Ratatyö liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella Ratatyö alueella, joka ei ole liikenteenohjauksen piirissä Ratatyö uudella rakennettavana olevalla radalla TOIMINTA ERITYISTILANTEISSA Vaihteen aukiajo Valvomattoman vaihteen ylittäminen Raiteensulun vahingoittuminen Rautatien tasoristeyksen varoituslaitoksen häiriö Junan katkeaminen Junan avustaminen Junan peräyttäminen Yksikön kuljettaminen ilman toimivaa kaluston turvalaitetta Muut erityistilanteet Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320, Helsinki puh , faksi Y-tunnus / r

2 2 (15) 1 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALA Tätä määräystä sovelletaan valtion rataverkolla ja yksityisraiteilla. 2 MÄÄRITELMÄT Ajonesto on turvalaitoksen toiminto, jolla voidaan estää kulkutien muodostuminen sen raideosuuden kautta, jolle ajonesto on asetettu. Baliisi on JKV-ratalaite, joka välittää tietoa JKV-veturilaitteelle. Ennakkoilmoitus (ET) on ilmoitus, jolla ilmoitetaan liikennöintiin vaikuttavista poikkeuksista. Jarrulaji on jarrujen toimintanopeutta ja voimakkuutta ilmaiseva käsite. Jarrupaino on kaluston jarruvoimaa ilmaiseva suure. Jarrupainoprosentti on jarrutuskykyä ilmaiseva suure, joka kertoo, kuinka monta prosenttia junan jarrupaino on junan kokonaispainosta. Junien kulunvalvonta (JKV), on järjestelmä (JKV-järjestelmä), joka valvoo junan nopeutta. JKV-rata on JKV-ratalaitteilla varustettu rata. JKV-veturilaite on kokonaisuus, johon kuuluvat liikkuvassa kalustossa olevat JKV:n laitteet. JKV-ratalaitteet on kokonaisuus, johon kuuluvat baliisit ja muut laitteet, joilla JKV on kytketty opastimiin ja asetinlaitteeseen. Junalla tarkoitetaan kalustoa, joka on määrätty junaksi ja jonka liikennöinnissä on noudatettava junaliikennettä koskevia määräyksiä. Junaliikenteellä tarkoitetaan yksiköiden liikkumista junaliikenteestä annettujen määräysten mukaan. Junamiehistöllä tarkoitetaan muuta junassa liikenneturvallisuustehtävää tekevää henkilökuntaa kuin kuljettajaa. Junan kokonaispaino on kaluston ja kuorman paino yhteensä. Junayksikkö on liikkuva kalusto, jossa matkustajavaunut ja vetokalusto ovat kiinteä kokonaisuus. Kaluston turvalaitteella tarkoitetaan vetokalustossa olevaa laitetta, joka pysäyttää kaluston kuljettajan menetettyä toimintakykynsä.

3 3 (15) Kuljettaja on vaihtotyössä tai junaliikenteessä raiteella liikkuvan yksikön kuljettamisesta vastaava henkilö. Kulkutiellä tarkoitetaan yksikölle turvattua reittiä. Kulkutiehen kuuluvat sillä olevat opastimet, vaihteet, raiteensulut ja raideosuudet. Kulkutiehen liittyvät mahdolliset sivusuoja- ja ohiajovaraelementit. Laskumäki on vaihtotyötä varten rakennettu kalteva raide, jonka käytöstä on annettu laskumäkikohtainen käyttösääntö tai -ohje. Liikennepaikan raja on Liikennepaikan raja -merkin kohdalla, kun raja on merkitty. Raja on liikennepaikalla tulosuunnassa olevan ensimmäisen pääopastimen kohdalla, kun rajaa ei ole merkitty. Raja on liikennepaikan suuntaan katsottuna 20 metriä ennen ensimmäistä vaihdetta, kun rajaa ei ole merkitty eikä liikennepaikalla kyseisessä suunnassa ole pääopastinta. Liikennepaikka on alue, jonka radanpitäjä on määritellyt liikennepaikaksi. Liikennepaikka voi koostua liikennepaikan osista. Liikenneturvallisuustehtävä on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetussa laissa (1664/2009) tarkoitettu tehtävä rautatiejärjestelmässä. Liikennöinti on junaliikennettä tai vaihtotyötä. Liikenteenohjauksen piirissä oleva alue on radanpitäjän määrittämä vaihdepiiri ja liikennepaikkojen välisten raiteiden muodostama alue, poisluettuna linjavaihteiden ja seisakkeiden liikenteenohjauksen piiriin kuulumattomat raiteet. Liikenteenohjauksella tarkoitetaan junien kulkuteiden turvaamista ja lupien antamista vaihtotyöhön sekä ratatyön suojaamista liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella. Lupapaikka on liikenteenohjausta varten määrätty liikennepaikka tai sen osa. Lähtölupa on liikenteenohjauksen junalle antama lupa lähteä lähtöpaikalta, lupapaikalta tai paikalta, johon se on liikenteenohjauksen määräyksestä pysähtynyt, tai lupa ohittaa junakulkutien päätekohta -merkki. Lähtöpaikka on paikka, josta junan kulku alkaa. Matkustajajuna on juna, joka on määrätty matkustajajunaksi. Määräpaikka on paikka, johon junan kulku lopullisesti päättyy. Paikallisluvalla tarkoitetaan liikenteenohjauksen antamaa lupaa, joka mahdollistaa yhteen tai useampaan paikallisluparyhmään kuuluvien vaihteiden, raiteensulkujen ja avainsalpalaitteiden paikallisen käyttämisen.

4 4 (15) Peräyttäminen on junan liikkumista vaunujen suuntaan. Pääraide on raiteistokaaviossa ilmoitettu raide. Radio-ohjauksella varustetulla kalustolla tarkoitetaan yksikköä, jossa kaluston kuljettaminen tapahtuu muuten kuin vetokaluston kiinteiden hallintalaitteiden avulla. Raiteen suurin nopeus on nopeus km/h, jota raiteella enintään voidaan käyttää. Ratatyöllä tarkoitetaan rautatiellä tehtävää työtä. Ratatyöhön on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella oltava liikenteenohjauksen lupa. Ratatyöstä vastaavalla tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa luvan hankkimisesta ratatyöhön sekä ratatyön päättymisen ilmoittamisesta ja lisäksi ratatyön suojaamisesta liikenteenohjauksen piirissä olevan alueen ulkopuolella. Rautatieliikennepaikka on liikennepaikka, seisake tai linjavaihde. Rautatien tasoristeys on tien ja radan samassa tasossa oleva risteys. Rautatien tasoristeyksiä ovat myös moottorikelkkatasoristeys sekä laituripolun ja huoltotien tasoristeys. Tilapäinen nopeusrajoitus on nopeus km/h, joka on tietylle alueelle määräaikaisesti raiteen suurimmaksi nopeudeksi määrätty. Turvalaitoksella tarkoitetaan radan turvalaitteiden muodostamaa kokonaisuutta. Työselostus on vaihtotyönjohtajan vaihtotyöhön osallistuvalle henkilöstölle antama kuvaus tehtävästä vaihtotyöstä. Vaihteella tarkoitetaan raiteiden liittymäkohtaa, jossa liikkuva kalusto voidaan ohjata raiteelta toiselle. Lyhyt vaihde on vaihde, jonka rakenteesta johtuva suurin nopeus vaihteen poikkeavalla raiteella on enintään 40 km/h. Pitkä vaihde on vaihde, jonka rakenne mahdollistaa yli 40 km/h nopeuden vaihteen poikkeavalla raiteella. Vastavaihde on vaihde katsottuna kielien kärjestä kielien kantaan päin. Myötävaihde on vaihde katsottuna kielien kannasta kielien kärkeen päin. Vaihdepiiri on liikennepaikan raiteistokaaviossa kuvattu liikenteenohjauksen piirissä oleva alue. Vaihteen aukiajo on tilanne, jossa ajetaan myötävaihteeseen sen ollessa kulkusuuntaan nähden väärässä asennossa. Vaihtotyöllä tarkoitetaan liikennöintiä vaihtotyöstä annettujen määräysten mukaan. Vaihtotyönjohtaja on henkilö, joka vaihtotyössä hankkii luvat vaihtotyön tekemiseen sekä antaa työselostukset ja käskyt vaihtotyöhön osallistuville.

5 5 (15) Valvomattomalla vaihteella tarkoitetaan sähköisesti käännettävää keskitettyä vaihdetta, jonka pääteasennosta ei ole varmuutta. Varattu raide on raide, joka ei ole vapaa junalle turvatun kulkutien päätekohtaan saakka. Yksikkö on juna tai muu raiteella liikkuva kalusto. 3 YLEINEN OSA Valtion rajat ylittävässä liikenteessä on Suomen valtion alueella näiden määräysten lisäksi noudatettava, mitä siitä erikseen määrätään. Liikennöintiin ja ratatyöhön on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella oltava liikenteenohjauksen lupa. Liikennöinnissä ja ratatyössä on noudatettava Rautatieviraston määräyksiä rautatiejärjestelmän opasteista, opastimista ja radan merkeistä. Liikennöintiin liittyvässä sekä ratatyöstä vastaavan ja liikenteenohjauksen välisessä viestinnässä on noudatettava Rautatieviraston määräyksiä viestinnästä rautatiejärjestelmässä. Jokainen liikenneturvallisuustehtävässä toimiva henkilö vastaa omalta osaltaan liikennöinnin sekä ratatyön turvallisuudesta ja jokaisen liikenneturvallisuustehtävässä toimivan on vaarallisen tilanteen havaitessaan ryhdyttävä torjumaan vaaraa kaikin käytettävissään olevin keinoin. Liikenneturvallisuustehtävässä toimivan on ilmoitettava liikenteenohjaukselle havaitsemansa puutteet tai virheet radassa, opastimien toiminnassa, liikennöintiin vaikuttavissa radan merkeissä ja liikennöintiin vaikuttavissa radan laitteissa. Ennen liikennöintiä on tarkastettava liikkuvan kaluston liikennekelpoisuus ja vaunujen kuormaaminen. Jarrujen toiminta on varmistettava Rautatieviraston määräysten mukaisesti. Liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella saa samaan aikaan olla liikkeellä vain yksi juna tai muu yksikkö samalla numerolla tai tunnisteella. Liikenteenohjauksen piirissä olevilla alueilla on jokaisella liikenteenohjauksen luvalla samaan aikaan tehtävällä ratatyöllä oltava oma tunnisteensa. Lähtölupaa ja lupaa lähtöluvan antamiseen, lupaa vaihtotyöhön sekä lupaa ratatyöhön ei saa antaa ehdollisena.

6 6 (15) 4 JUNALIIKENNE Juna ei saa lähteä lähtöpaikalta tai lupapaikalta tai paikalta, johon se on liikenteenohjauksen määräyksestä pysähtynyt, ilman liikenteenohjauksen antamaa lähtölupaa. Lähtölupa lähtöpaikalta voidaan antaa: - pääopastimen opasteella Aja tai Aja 35 tai - raideopastimen opasteella Aja varovasti, kun raideopastimen yhteydessä on juna kulkutien päätekohta -merkki tai - opasteella Lähtölupa. Lähtölupa lupapaikalta ja paikalta, johon juna on liikenteenohjauksen määräyksestä pysähtynyt, sekä lupa ohittaa junakulkutien päätekohta -merkki on annettava opasteella Lähtölupa. Tilapäisestä nopeusrajoituksesta on ilmoitettava kuljettajalle, kun tilapäinen nopeusrajoitus on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella ja tällä alueella raiteen suurin nopeus on yli 35 km/h. Ilmoitus on annettava ennakkoilmoituksena tai liikenteenohjauksen on annettava ilmoitus. Kuljettajalle on annettava tieto varatun raiteen käyttämisestä. 4.1 Junan kulkutien turvaaminen Junan kulkutietä turvattaessa on noudatettava liikenteenohjauksen antamia sekä turvalaitteiden ja turvalaitosten käyttämisestä annettuja ohjeita. Lisäksi on huolehdittava, että: - liikenteenohjauksella on tarvittavat luvat muilta liikenteenohjauksilta lähtöluvan antamiseen ja - junan kulkutie on turvattu päätekohtaansa asti ja - junan kulkutien päätekohdasta on ennakkotieto ja - junan kulkutie on turvattu ennen lähtöluvan antamista ja - junan kuljettajalle on annettu tarvittavat ilmoitukset. Junan kulkutien päätekohta on: - pää- tai suojastusopastin tai - Junakulkutien päätekohta -merkki tai - määräpaikalla edellisten lisäksi myös raidepuskin. Ennakkotieto junan kulkutien päätekohdasta on annettava: - opasteella Odota seis tai Aja, Odota seis tai - lupapaikkatietona tai - määräpaikkatietona tai - liikenteenohjauksen ilmoituksena. Helsinki asemalta lähtevän junan kuljettajalle ei anneta ennakkotietoa kulkutien päättymisestä lähtöluvan antavan pääopastimen jälkeiselle pääopastimelle.

7 7 (15) Lupapaikkoina on käytettävä rataverkon haltijan rataverkolle kiinteäksi määrittämiä lupapaikkoja. Lähtöluvan saa antaa vain sitä lupapaikkaa koskevana, jossa lähtöluvan saava juna lähtölupaa annettaessa on tai jota se lähestyy. Liikenteenohjauksen on annettava lähtölupa suoraan junan kuljettajalle. Rataverkon haltijan määrittämillä radoilla on vasemman puoleisen raiteen käyttämisestä liikenteenohjauksen ilmoitettava kuljettajalle tai ilmoitus on annettava ennakkoilmoituksena. Ilmoituksessa on kuljettajalle aina ilmoitettava, onko junalla lupa ajaa liikennepaikan rajalle vai junakulkutien päätekohta -merkille. Liikenteenohjauksen on kirjattava suullisesti antamansa lähtölupa, lupa lähtöluvan antamiseen ja lupa ohittaa Seis-opaste. Liikenteenohjaus voi pitää junaa kokonaisena, jos kuljettaja ei ole ilmoittanut ennakoimattomasta jarru- tai pääsäiliöjohdon tyhjentymisestä. 4.2 Junan kuljettaminen Junan kuljettamiseksi kuljettajalla on oltava: - tieto junan numerosta, josta on käytävä ilmi, onko juna matkustaja- vai tavarajuna, - liikenteenohjauksen yhteystiedot, - tieto lupapaikoista, - tieto junan määräpaikasta, - ennakkoilmoitus tai vastaavat tiedot, - tiedot junan jarrulajista ja junan jarrutuskyvystä: junan kokonaispaino, junan jarrupaino, junan jarrupainoprosentti ja toimivalla kiskojarrulla varustettujen vaunujen lukumäärä sekä - tiedot junan kalustosta, kuormasta ja jarrupainoprosentista johtuvista rajoituksista junan nopeuteen. Tiedon junan numerosta tai määräpaikasta saa muuttaa vain liikenteenohjauksen ilmoituksella. Helsinki asemalta lähtevän junan kuljettajan on varauduttava pysähtymään lähtöluvan antavan pääopastimen jälkeiselle pääopastimelle, jonka opasteista ei anneta ennakkotietoa. Kuljettajan on ilmoitettava liikenteenohjaukselle sellaisesta tapahtumasta, joka vaikuttaa junan aikataulun mukaiseen kulkuun ja ennakoimattomasta kalustosta tai radasta aiheutuvasta pysähdyksestä sekä luvattomasta Seis-opasteen tai junan kulkutien päätekohta -merkin ohittamisesta.

8 8 (15) Kuljettajan on merkittävä muistiin liikenteenohjaukselta saamansa ilmoituksen asiasisältö. Kuljettajan on ilmoitettava ennakoimattomasta jarru- tai pääsäiliöjohdon tyhjentymisestä liikenteenohjaukselle. Ennakoimattoman jarru- tai pääsäiliöjohdon tyhjentymisen jälkeen on ennen liikennöinnin jatkamista varmistettava junan kokonaisuus. Toiminnasta junan katkeamisen yhteydessä on määräyksiä luvussa Erityismääräykset matkustajajunan kuljettamisesta Tämän kohdan määräykset koskevat vain matkustajajunaa, jossa on tarkoitus kuljettaa matkustajia. Matkustajalla tarkoitetaan henkilöä, joka ei kuulu rautatieyrityksen junahenkilöstöön tai junassa työtä tekevään miehistöön. Kuljettajalla on matkustajajunan kuljettamiseksi edellisessä luvussa lueteltujen tietojen lisäksi oltava tieto pysähtymisestä matkustajalaituriin. Matkustajajunalla ei saa lähteä liikkeelle matkustajalaiturista ennen kuin kuljettajalla on tieto junan lähtövalmiudesta. Matkustajajunassa, jossa on junamiehistö, on junamiehistön annettava ilmoitus junan lähtövalmiudesta kuljettajalle. 4.3 Junan nopeus JKV-radalla saa noudattaa toimivan JKV-veturilaitteen osoittamaa sallittua nopeutta, ellei muu syy määrää alempaa nopeutta. Junan nopeus ei saa ylittää junan jarrutuskyvyn mukaisesti määräytyvää nopeutta. Kun JKV-veturilaite ei anna tietoa junan nopeudesta, nopeus saa olla enintään 80 km/h ja poikkeavalle raiteelle johtavassa asennossa olevassa vaihteessa enintään 35 km/h tai 20 km/h, kun junassa on itäisen yhdysliikenteen tavaravaunu tai vaunu, jonka akselipaino on yli 22,5 tonnia. Junan nopeus saa olla enintään 50 km/h, kun kaluston turvalaitetta ei ole tai se ei ole käytössä. Junan nopeus saa olla enintään 80 km/h, kun junassa on itäisen yhdysliikenteen tavaravaunu. Liikennepaikalta lähdettäessä, ellei JKV-veturilaite anna tietoa junan nopeudesta, saa nopeus olla enintään 35 km/h ja poikkeavalle raiteelle johtavassa asennossa olevassa vaihteessa enintään 20 km/h, kun junassa on itäisen yhdysliikenteen tavaravaunu tai

9 9 (15) vaunu, jonka akselipaino on yli 22,5 tonnia. Rajoitukset päättyvät liikennepaikalta poistuttaessa viimeisellä vaihteella. Junan nopeus saa Seis-opasteen ohittamisen jälkeen suoralla raiteella olla enintään 50 km/h ja poikkeavalle raiteelle johtavassa asennossa olevassa vaihteessa enintään 20 km/h. Rajoitus on voimassa seuraavalle pää- tai suojastusopastimelle asti tai liikenteenohjauksen määräämään paikkaan. Liikenteenohjaus voi määrätä rajoituksen päättymään Seis-opastetta näyttävää pääopastinta seuraavalle baliiseilla varustetulle junakulkutien päätekohtamerkille, jos junalle on turvattu tältä merkiltä alkava kulkutie. Liikenteenohjauksen on määrättävä junan suurimmaksi nopeudeksi 50 km/h baliiseilla varustetun junakulkutien päätekohta -merkin ja merkkiä seuraavan pääopastimen väliselle matkalle, jos junalle ei voi turvata merkiltä alkavaa kulkutietä. Junan nopeus, kun JKV-veturilaite ei anna tietoa nopeudesta, saa olla enintään 50 km/h Odota seis -opastetta tai Aja, Odota seis -opastetta näyttävän opastimen ja kyseisen opasteen tarkoittaman opastimen välisellä alueella. Matkustajajunassa, jossa vetokaluston lisäksi on vaunuja ja jonka nopeus on yli 120 km/h, on vaunujen kiskojarrujen oltava toiminnassa seuraavasti: km/h, vähintään 1/6 vaunuista, km/h, vähintään 1/4 vaunuista, km/h, vähintään 1/2 vaunuista, km/h, vähintään 3/4 vaunuista sekä - yli 180 km/h, kaikissa vaunuissa. 4.4 Junien kulunvalvonta (JKV) Juna ei saa lähteä lähtöpaikaltaan eikä junaa saa kuljettaa ilman toimivaa JKV-veturilaitetta ilman sellaisen liikenteenohjauksen lupaa, joka vastaa liikenteen ohjaamisesta koko rataverkolla, poikkeuksena kalusto, jolle Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt poikkeusluvan liikennöintiin junana ilman JKV-veturilaitetta. Liikenteenohjaus, joka vastaa liikenteen ohjaamisesta koko rataverkolla (Liikenneviraston rataliikennekeskus), saa antaa luvan kuljettaa junaa, jossa JKV-veturilaite ei toimi vain, kun kyse on: - matkustajajunan ajamisesta seuraavalle liikennepaikalle, jossa junaan saadaan toimiva JKV-veturilaite, - tavarajunan ajamisesta määräpaikalleen tai - kaluston siirtämisestä korjauspaikalle, kun yksikössä ei ole matkustajia. Kaluston, jossa ei ole JKV-veturilaitetta, nopeus poikkeavalle raiteelle johtavassa asennossa olevassa vaihteessa saa olla enintään 20 km/h, liikennepaikan alueella enintään 50 km/h ja liikennepaikkojen välillä enintään 70 km/h.

10 10 (15) JKV-veturilaitteen vikaantumisesta ja JKV-ratalaitteiden baliisivioista sekä liikennöinnistä junana ilman JKV-veturilaitetta kalustolla, jolle Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt poikkeusluvan, on ilmoitettava liikenteenohjaukselle. JKV-veturilaitteen vikaantuessa on kuljettajapaneelin näyttö peitettävä. JKV-rakennusalueesta on ilmoitettava kuljettajalle. 5 VAIHTOTYÖ Vaihtotyöhön on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella oltava liikenteenohjauksen lupa. Yksiköt vastaavat itsenäisesti liikkumisestaan alueilla, jotka eivät ole liikenteenohjauksen piirissä (yksiköt eivät tarvitse liikenteenohjauksen lupaa vaihtotyöhön). Lupa vaihtotyöhön on annettava seuraavasti: - lupa, joka tarkoittaa, että pyydetyn vaihtotyön saa tehdä ja vaihtotyössä on noudatettava kaikkia opasteita sekä merkkejä tai - lupa ohi pääopastimien, joka tarkoittaa, että pyydetyn vaihtotyön saa tehdä ja Seis-opastetta näyttävät pääopastimet saa ohittaa. Vaihtotyötä, joka tehdään liikennepaikalta toiselle ulottuvana, ei saa tehdä, jos mukana on matkustajia tai vastaavia henkilöitä. Määräys ei koske rikkoutuneen matkustajajunan siirtämistä tai matkustajajunan siirtämistä liikenteen häiriötilanteessa, jonka aiheuttavat rikkoutuneet radan laitteet. Liikenteenohjaus saa antaa kussakin paikallisluparyhmässä luvan vain yhdelle henkilölle kerrallaan. Paikallisluvan saaneen on ilmoitettava liikenteenohjaukselle paikallisluvan palauttamisesta. Vaihtotyössä on käytettävä vetokaluston puskinvaloja. Kuljettajan on ajettava kulkusuuntaan nähden ensimmäisestä ohjaamosta tai radioohjausta käytettäessä sijoituttava siten, että näkyvyys on vähintään samantasoinen, ellei kyseessä ole kaluston irrottaminen (enintään 10 metrin matka) tai liike, jossa vaihtotyönjohtajana toimii joku muu kuin kuljettaja itse. Jätettäessä kalustoa seisomaan raiteelle on sen paikallaan pysyminen varmistettava. Vaunujen ilmajarrua on käytettävä silloin, kun: - kuljettaja tai vaihtotyönjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai - vaihtotyö kohdistuu kalustoon, jossa on matkustajia tai vastaavia henkilöitä, jotka eivät ole vaihtotyöhön osallistuvaa henkilökuntaa tai - vaihtotyö kohdistuu vaunuun, jossa on eläimiä. Vaihtotyössä on käytettävä vihellinopasteita, jos vaihtotyönjohtaja tai kuljettaja katsoo, että turvallisuus sitä vaatii.

11 11 (15) 5.1 Nopeus vaihtotyössä Vaihtotyö on tehtävä siten, että liike voidaan pysäyttää näkyvissä olevalla matkalla. Yksikön nopeus saa olla enintään 35 km/h tai seuraavien ehtojen täyttyessä enintään 50 km/h: - liike tapahtuu pääraiteella tai liikennepaikkojen välisellä alueella ja - liikettä ei tehdä työntämällä ja - yksikössä viimeisenä olevassa kalustossa on toimiva itsetoimijarru ja - jarrut on koeteltu ja - jarrupainoprosentti on vähintään 14 ja - JKV-veturilaite on käytössä. Radio-ohjauksella varustetun kaluston nopeus saa olla enintään 35 km/h, kun yksikön kuljettaminen tapahtuu kaluston kulkusuuntaan nähden ensimmäisestä ohjaamosta tai vastaavasta paikasta kalustossa, ja enintään 20 km/h, kun kuljettaminen ei tapahdu ohjattavasta kalustosta. 5.2 Vaihtotyön johtaminen Vaihtotyönjohtajan on huolehdittava siitä, että: - vaihtotyöhön on lupa, - tarvittavat työselostukset annetaan ennen opasteiden antamista kaikille vaihtotyöhön osallistuville, - vaunuja liikuteltaessa jarrut ovat irti ja - liikkumiselle ei ole estettä. Vaihtotyönjohtajan on sovittava kuljettajan kanssa, jos vaihtotyössä käytetään käsiopasteita. Vaihtotyönjohtajan on työselostuksessaan ennen Vedä-opasteen antamista ilmoitettava kuljettajalle, mihin asti liike saa ulottua. Ennen Työnnä-opasteen antamista vaihtotyönjohtajan on ilmoitettava, mihin työntöliike ulottuu, sekä määrättävä kumpaan suuntaan on liikuttava, kun vetokalusto on yksin tai vaunujonon keskellä. 6 RATATYÖ Ratatyössä on oltava ratatyöstä vastaava. Ratatyössä yksiköt vastaavat itsenäisesti liikkumisestaan. Ratatyössä yksiköiden on käytettävä sellaista nopeutta, että liikkumisesta ei aiheudu vaaraa. Ratatyössä nopeus liikennepaikalla saa olla enintään 35 km/h ja liikennepaikkojen välillä 50 km/h. Kalustoa työnnettäessä on noudatettava työntämisestä vaihtotyössä annettuja määräyksiä. Yksiköiden ei tarvitse noudattaa opastimien opasteita alueella, jolla on lupa ratatyöhön.

12 12 (15) 6.1 Ratatyö liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella Ratatyöhön on oltava liikenteenohjauksen lupa, kun työ: - estää tai vaarantaa liikennöinnin, - tehdään koneellisesti siten, että kone tai sen osa saattaa ulottua raiteen aukean tilan ulottumaan, - vaikuttaa radan rakenteeseen, - kohdistuu käytössä olevaan turvalaitokseen, - tehdään työkoneella tai ajoneuvolla matkustajalaiturilla tai - edellyttää liikennöinnin keskeyttämistä työturvallisuuden takia. Ratatyöstä vastaavan on pyydettävä lupa ratatyöhön liikenteenohjaukselta sekä ilmoitettava liikenteenohjaukselle ratatyön päättymisestä. Ratatyöstä vastaavan vaihtumisesta on ilmoitettava liikenteenohjaukselle. Pyydettäessä liikenteenohjaukselta lupaa ratatyöhön on ilmoitettava: - mitä työtä on tarkoitus tehdä, - mikä alue työhön tarvitaan, - voiko alueella liikennöidä ratatyön aikana, - suunniteltu työn päättymisaika ja - ratatyöstä vastaavan yhteystiedot. Liikenteenohjauksen on kirjattava ne ratatyöhön liittyvät luvat, joiden perusteella liikennöinti on keskeytetty. Liikenteenohjaus ei saa antaa lupaa ratatyön aloittamiseen ennen kuin tarvittava ratatyön suojaaminen on varmistettu. Ratatyön suojaamisen saa päättää, kun ratatyöstä vastaava on ilmoittanut ratatyön päättymisestä. Ilmoituksessa ratatyön päättymisestä liikenteenohjaukselle on: - kerrottava, onko työalue liikennöitävissä samoin edellytyksin kuin ennen työtä tai työstä aiheutuneet liikennöinnin rajoitteet sekä - ilmoitettava ratatyön päättymisestä. 6.2 Ratatyö alueella, joka ei ole liikenteenohjauksen piirissä Ratatyöstä vastaavan on varmistettava ratatyön suojaaminen. Ratatyön suojaamiseksi on ennen ratatyön aloittamista asetettava tilapäinen nopeusrajoitus 20 km/h. Tilapäinen nopeusrajoitus on asetettava siten, että liikkuvat yksiköt pystyvät tarvittaessa pysähtymään ennen kohtaa, jossa ratatyötä tehdään. Liikkuvien yksiköiden pääsy alueelle, jolla ei voi liikennöidä, on estettävä Seislevyllä.

13 13 (15) 6.3 Ratatyö uudella rakennettavana olevalla radalla Uudella rakennettavana olevalla radalla liikennöinti on kielletty. Ratatyöstä vastaavan on varmistettava, että radalla liikkujista ei ole vaaraa toisilleen. Liikenteenohjaus ei saa antaa yksikölle lupaa siirtyä liikenteenohjauksen piirissä olevalta alueelta rakennettavana olevalle alueelle ennen kuin sillä on tähän ratatyöstä vastaavan lupa. Liikenteenohjauksen piirissä olevan alueen ja rakennettavana olevan alueen rajalle on asetettava Alueen rajamerkki. Rakennettavana olevan alueen liikenteenohjauksen piiriin rajoittuvalle osalle, ennen Alueen rajamerkkiä, on asettava nopeusrajoitus enintään 20 km/h vähintään 50 metrin matkalle. 7 TOIMINTA ERITYISTILANTEISSA 7.1 Vaihteen aukiajo Tämän kohdan määräykset eivät koske aukiajettavaa vaihdetta. Yksikön liike on pysäytettävä heti, jos vaihde ajetaan auki. Aukiajosta on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella ilmoitettava liikenteenohjaukselle. Aukiajetun pitkän vaihteen ylittäminen on kielletty ennen vaihdeteknisen asiantuntijan tekemää tarkastusta. Aukiajetun lyhyen vaihteen ylittäminen ennen vaihdeteknisen asiantuntijan tekemää tarkastusta on sallittu enintään nopeudella 5 km/h. Liikenteenohjauksen on ilmoitettava nopeus kuljettajalle tai vaihtotyönjohtajalle. 7.2 Valvomattoman vaihteen ylittäminen Valvomattoman vaihteen ylittämistä on vältettävä. Valvomattoman vaihteen saa ylittää enintään nopeudella 5 km/h. Liikenteenohjauksen on ilmoitettava nopeus kuljettajalle tai vaihtotyönjohtajalle. Valvomattoman vaihteen ylittäminen on kielletty ennen vaihteen asennon toteamista. Paikallislupa ei saa olla annettuna valvomatonta vaihdetta ylitettäessä.

14 14 (15) 7.3 Raiteensulun vahingoittuminen Kaluston pääsy kyseiseltä raiteelta muille raiteille on muulla tavoin estettävä, jos raiteensulku on vahingoittunut niin, ettei sitä voida käyttää. 7.4 Rautatien tasoristeyksen varoituslaitoksen häiriö Tämä määräys koskee kaiken tyyppisiä rautatien tasoristeyksen varoituslaitoksia. Kuljettajan on ilmoitettava havaitsemansa varoituslaitoksen toimintahäiriö kyseisen alueen liikenteenohjaukselle. Liikenteenohjauksen on määrättävä tilapäinen nopeusrajoitus ja ilmoitettava varoituslaitoksen häiriöstä varoituslaitoksen kunnossapidosta vastaavalle organisaatiolle sekä määrättävä kuljettaja antamaan vihellinopaste Juna tulee. Tilapäinen nopeusrajoitus on määrättävä rautatien tasoristeyksen näkemään perustuen radanpitäjän ohjeiden mukaisesti, enintään 30 km/h. Tilapäisen nopeusrajoituksen ja vihellinopasteen määräämisen saa lopettaa, kun vika ilmoitetaan korjatuksi tai varoituslaitoksen kunnossapidosta vastaava organisaatio ilmoittaa, että tilapäisen nopeusrajoituksen ja vihellinopasteen antamisen määräämisen voi lopettaa. 7.5 Junan katkeaminen Kuljettajan on ilmoitettava junan katkeamisesta liikenteenohjaukselle. Ellei kuljettaja saa yhteyttä liikenteenohjaukseen, hän voi harkintansa mukaan työntää tavarajunan katkenneet osat yhteen, jos katkenneiden osien välissä ei ole rautatien tasoristeystä. Työntämisen aikana nopeus saa olla enintään 5 km/h. Kuljettajan on varmistettava radalle seisomaan jäävien vaunujen paikallaan pysyminen ja ensi tilassa ilmoitettava vaunuista liikenteenohjaukselle. Katkenneessa junassa olleiden vaunujen poistaminen radalta on varmistettava vaunujen numeroiden perusteella. 7.6 Junan avustaminen Kuljettajan on ilmoitettava liikenteenohjaukselle, millaista apua tarvitaan ja pysähtyneen junan pysähtymispaikka, kun juna tarvitsee apua. Junan avustaminen on tehtävä vaihtotyöstä annettujen määräysten mukaan.

15 15 (15) 7.7 Junan peräyttäminen Junaa saa peräyttää vain liikenteenohjauksen luvalla ja liikenteenohjauksen tapauskohtaisesti antamien ohjeiden mukaan. Lupaa peräyttämiseen ei saa antaa, jos juna joutuisi ylittämään rautatien tasoristeyksen. Peräytettäessä saa junan nopeus olla enintään 20 km/h. Matkustajajunaa ei saa peräyttää. 7.8 Yksikön kuljettaminen ilman toimivaa kaluston turvalaitetta Kaluston turvalaitteen vikaantuessa liikennöinnin aikana on kuljettajan ilmoitettava liikenteenohjaukselle kaluston turvalaitteen poiskytkemisestä. Liikennöintiä kalustolla, jossa kaluston turvalaite ei toimi, ei saa aloittaa ilman liikenteenohjauksen lupaa. Liikennöintiä kalustolla, jossa kaluston turvalaite ei toimi, ei saa aloittaa ellei ohjaamossa kuljettajan lisäksi ole henkilöä, joka tarvittaessa osaa tehdä hätäjarrutuksen, poisluettuna tilanne, jossa vaihtotyönä siirretään rikkoutunut kalusto. Kalustossa, jota ei ole varustettu kaluston turvalaitteella, on liikennöinnin aikana ohjaamossa kuljettajan lisäksi oltava henkilö, joka tarvittaessa osaa tehdä hätäjarrutuksen. 7.9 Muut erityistilanteet Liikenteenohjaukselle on ilmoitettava radassa tai radan laitteessa havaitusta viasta tai poikkeamasta, joka voi vaarantaa liikennöintiä. Liikenteenohjauksen on määrättävä tällaiselle alueelle tilapäinen nopeusrajoitus enintään 50 km/h. Tuomas Routa Ylijohtaja Heidi Niemimuukko Osastonjohtaja

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(19) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1092/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti 1(18) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 17.10.2008 RVI/295/411/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa Rautatieviraston määräyksen

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Voimassa: 01.01.2013 alkaen Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn suorittamisen edellytys

Lisätiedot

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE 1/16 Antopäivä 23.8.2010 Voimassaoloaika 1.10.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (9) Antopäivä: xx.xx.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikenneviraston ohjeita 9/2016 Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilöstölle Liikenneviraston ohjeita 9/2016

Lisätiedot

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013 Ohje 2(6) 1 YLEISTÄ... 3 2 VAINIKKALA... 3 2.1 Venäjältä saapuvat junat... 3 2.2 Venäjälle lähtevät junat... 3 2.2.1 Tavarajunat tai Venäjälle veturina palaava juna... 3 2.2.2 Matkustajajunat... 3 3 IMATRANKOSKI

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä:

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä: 13.7.2009 1 (16) LIIKENNÖINTI Määritelmiä: Kulkutiellä tarkoitetaan yksikölle turvattua reittiä. Kulkutiehen kuuluvat sillä olevat opastimet, vaihteet ja raideosuudet. Kulkutiehen liittyvät mahdolliset

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräysluonnos 1 (11) Antopäivä: x.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.20xx Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa TRAFI/18213/03.04.02.02/2010

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 14/2017. Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt)

Liikenneviraston ohjeita 14/2017. Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Liikenneviraston ohjeita 14/2017 Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Liikenneviraston ohjeita 14/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(47) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1091/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(46) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.5.2008. RVI/480/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa

FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa Sivu 1 / 7 FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa VERKKOSELOSTUS Korvaa 15.10.2016 voimaan tulleen Finngasin rataverkon vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Ohje 2 (5) Sisältö

Ohje 2 (5) Sisältö Ohje 2 (5) Sisältö Määritelmät ja lyhenteet... 3 1 Yleistä... 3 2 Ilmoitettavat asiat... 3 3 Ennakkoilmoituksen sisältö... 4 4 Tärkeiksi luokitellut ilmoitukset... 4 5 Ennakkoilmoitusten voimassaoloaika...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 3 LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RATAOSALLA... 3 4 MUUT LIIKENNÖINNISSÄ NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1/7 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.9.2016 voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(191) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/872/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 16.2.2009

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 1.1 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 2

Lisätiedot

Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmän (JETI) VEKilmoitusten

Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmän (JETI) VEKilmoitusten Ohje 1 (5) Liikenteen palvelut / Liikenne ja tieto Juha Kröger Säädösperusta Korvaa/muuttaa RTJJ Dnro 1351/1000/2014 Kohdistuvuus Voimassa Liikennöinti, liikennesuunnittelu 1.6.2017 Asiasanat Ratatyö,

Lisätiedot

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Radan merkkien ja merkintöjen selitykset Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Kalle Renfeldt Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RAITEET JA VAIHTEET 1:1000 Yleiskaaviossa esitettävät vaihdesymbolit 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa varmuuslukitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3 LIIKENNEVIRASTO 2 (8) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 AIKATAULUTYYPIT, AIKATAULUJEN RAKENNEOSAT JA YHTEISET SISÄLTÖTIEDOT KAIKILLE AIKATAULUTYYPEILLE... 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS (Linkki ruotsin- tai englanninkieliseen versioon) Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 Ohjeet rautatieliikenteessä annettavien lupien dokumentoinnista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 3 TAVALLISEN JUNAPÄIVÄKIRJAN SISÄLTÖ JA MERKINNÄT... 3 3.1 "Asemalla" -kenttä...

Lisätiedot

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/ Ohje 2 (2) Sisältö 1 Määritelmät... 3 2 Aikataulutyypit, aikataulujen rakenneosat ja yhteiset sisältövaatimukset kaikille aikataulutyypeille.. 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen rakenneosat...

Lisätiedot

Kouvolan laskumäen käyttöohje

Kouvolan laskumäen käyttöohje OHJE 1 (5) Korvaa/muuttaa Järjestelyopastimien käyttö laskumäessä Dnro 2338/741/2008 Kouvolan laskumäen käyttöohje 0400 109 E 111 LIVI/1685/06.04.01/2015 (soveltuvin osin) Kohdistuvuus Asiasanat Voimassa

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

JUNAN JARRUTUSKYKY SEKÄ JARRUJEN TARKASTUS JA KOETTELU

JUNAN JARRUTUSKYKY SEKÄ JARRUJEN TARKASTUS JA KOETTELU 1(11) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.5.2008. RVI/363/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Junaturvallisuussäännön luvun 4.8 Jarrujen

Lisätiedot

Sisältö 2 (14) LIIKENNEVIRASTO Ohje. 17.11.2014 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6

Sisältö 2 (14) LIIKENNEVIRASTO Ohje. 17.11.2014 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 2 (14) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 3 VIESTIN ANTAMINEN... 6 3.1 Määrämuotoiset viestit... 7 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 9 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen

Lisätiedot

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS RAITEISTON KUVAUS Voimassa alkaen toistaiseksi HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS Muutoshistoria: Muutos Päivämäärä Hyväksyjä Hyväksytty käyttöön 1.1.2013 Ratapäällikkö Päivitys Turvallisuusjohtaja

Lisätiedot

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO 1(20) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 30.12.2009. RVI/902/431/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Yleiset perusteet, RAMO

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(187) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 16.2.2009. RVI/148/410/2009 Voimassaoloaika 1.3.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 26.5.2008

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Dnro 5382/100/ MÄÄRITELMIÄ SOVELTAMISALA... 6

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Dnro 5382/100/ MÄÄRITELMIÄ SOVELTAMISALA... 6 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 3 VIESTIN ANTAMINEN... 7 3.1 Määrämuotoiset viestit... 7 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 9 3.3 Lähtölupien

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Päivitetty 1.8.2017. Korvaa Kokkolan Sataman 1.6.2016 antamat turvallisuusohjeet vaihto- ja ratatyöstä 1.6.2017 alkaen. Julkaistu 1.8.2017 2 Sisältö

Lisätiedot

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(44) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/873/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston turvalaitteista

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) 2.3.2015 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) 2.3.2015 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 3 VIESTIN ANTAMINEN... 6 3.1 Määrämuotoiset viestit... 7 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 9 3.3 Lähtölupien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9 Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 Sisällysluettelo 6 TURVALAITTEET... 9 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 9 6.1.1 Symbolit... 21 6.1.2 Lyhenteet... 21 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 22

Lisätiedot

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ... 3 2 LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Liite: Liikenteenohjauksen muistilista avustustilannetta varten Ohje 3(5) 1 YLEISTÄ Avustamisella tarkoitetaan apua tarvitsevan yksikön siirtämistä

Lisätiedot

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA Ohje 1(10) Dnro 2042/1000/2010 RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA on uudistanut Ratatyöilmoituksen (Rt-ilmoitus) ja eriyttänyt siitä Liikenteen rajoite -ilmoituksen (Lr-ilmoitus).

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN RATAVERKKO RATAVERKON VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE... 3

VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN RATAVERKKO RATAVERKON VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE... 3 1/10 VERKKOSELOSTUS AIKATAULUKAUDELLE 2019 Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 2 RATAVERKKO... 2 RATAVERKON KUVAUS, LAATU JA LAAJUUS... 2 RATAVERKON KÄYTTÄMISEN

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

6 TURVALAITTEET... 7. 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20

6 TURVALAITTEET... 7. 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20 1 RATO 6 Sisältö SISÄLTÖ 6 TURVALAITTEET... 7 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 21 6.2.1 Yleistä... 21 6.2.1.1

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 7 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä ll Määräys 1 (53) Antopäivä: 29.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/88/EU (32012D0088;

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 85 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 15.11.2010 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 85 Muutoshistoria

Lisätiedot

Muutosesitys. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä TRAFI/22096/ /2012. pvm: Kommenttilomake - Sivu 1 / 16

Muutosesitys. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä TRAFI/22096/ /2012. pvm: Kommenttilomake - Sivu 1 / 16 Kommenttilomake - Sivu 1 / 16 Muutosesitys 1 I 2 Ajonesto on menetelmä, jonka avulla estetään kulkutien varmistuminen tietylle alueelle tietyllä alueella. Huonosti muotoiltu ilmaus Ajonesto on menetelmä,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 6 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 6/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva:

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/14473/03.04.02.00/2010 Rautatiemääräys Antopäivä: 22.10.2010 Voimassaoloaika: 1.11.2010, toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa: Rautatieviraston

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Perustelumuistio 1(20) 28.6.2013 Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksellä pannaan täytäntöön komission päätös Euroopan Unionin rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 86 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 12.3.2014 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 86 Muutoshistoria

Lisätiedot

1 YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTOS... 4

1 YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTOS... 4 Nopeusmuutosten menettelyohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 3 3 NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTOS... 4 4 PYSYVÄN NOPEUSRAJOITUKSEN ASETTAMISPROSESSI... 4 4.1 Muutostarve... 4 4.2

Lisätiedot

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan Pietarsaaren Satama Oy:n yksityisraiteilla ja hallinnoimalla

Lisätiedot

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet Näytöt pimennetään Käyttöjarrutus ja baliisivian nopeusrajoitus * Baliisivikaluokka Nopeusrajoituksiin liittyvä tieto poistetaan vähintään 10 s Opastimiin liittyvä tieto poistetaan seuraavallepääopastimelle

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TASORISTEYKSEN KÄYTÖN VASTUUHENKILÖT... 3 3 ERIKOISTOIMENPITEET TASORISTEYKSESSÄ JA RAUTATIELIIKENTEEN KESKEYTTÄMINEN... 3 3.1 Erikoiskuljetuksen

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013

Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013 Raportti alustavasta tutkinnasta R2013-E2 Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013 Vaaratilanne Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien

Lisätiedot

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Johdanto ja tarkoitus 1.2 Oikeudellinen merkitys 2 Rataverkolle pääsy 2.1 Rataverkolle pääsyn edellytykset 2.1.2 Yleiset rataverkolle

Lisätiedot

TAVARAVAUNUJEN SUURIMMASTA SALLITUSTA KUORMASTA, JUNAPAINOSTA JA JUNAN KOKOONPANOSTA

TAVARAVAUNUJEN SUURIMMASTA SALLITUSTA KUORMASTA, JUNAPAINOSTA JA JUNAN KOKOONPANOSTA 1(14) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 21.10.2008 RVI/725/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Junaturvallisuussääntöön liittyvät

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä. Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy

Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä. Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy Sisältö Toimeksiantajasta sananen Poikkeamatilanteiden hallintajärjestelmä Mitä, miksi, minkälainen Poikkeamatilanteen

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Perustelumuistio 1(37) 18.12.2013 Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksellä pannaan täytäntöön komission päätös Euroopan Unionin rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996

Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996 Tutkintaselostus C 3/1996 R Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikennöinti valtion rataverkolla

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikennöinti valtion rataverkolla 23 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 23/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Simo Toikkanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle. Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki

JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle. Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 1/2014 Esipuhe

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Turun Satama Oy, Tekniset palvelut/kunnossapitopäällikkö

Turun Satama Oy, Tekniset palvelut/kunnossapitopäällikkö 1 (5) Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty (pvm): 1.6.26 Ohjeesta vastaa: Turun Satama Oy, Tekniset palvelut/kunnossapitopäällikkö 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan Turun

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 VIESTIN ANTAMINEN... 4 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 5 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen tekstiviesteinä...

Lisätiedot

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon 1 Soveltamisala Ei ole huomauttamista

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat 1 (19) Antopäivä: 25.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 8 :n 4 momentti, 12 a :n 4 momentti, 16

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rataverkon nopeusmuutosten hallinta

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rataverkon nopeusmuutosten hallinta 12 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 12/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Marko Tuominen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013 Ohje (5)..3 Dnro 55/000/3 OHJEEN SOVELTAMISALA... 3 MÄÄRITELMÄT... 3 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 3. Opasteet ja radan erkit... 5 3.. Opasteet... 6 3.. Radan erkit... 8 4 LIIKENNEPAIKKAKOHTAISET ERITYISOHJEET...

Lisätiedot

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1)

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1) PIETARSAAREN SATAMA (LJ-C56, 09.12.2016, versio 1) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1. Esittely 1.2. Yhteystiedot 1.3. Julkaiseminen 1.4. Rataverkon välinen yhteistyö 2. RATAVERKOLLE PÄÄSY 2.1. Yleiset edellytykset

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Ruukissa

Virheellinen kulkutie Ruukissa Raportti R2015-S1-05 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Hyvinkäällä

Virheellinen kulkutie Hyvinkäällä Raportti R2015-S1-02 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

NOPEUSMUUTOS Tyyppi Raiteen suurimman nopeuden alentaminen Raiteen suurimman nopeuden nostaminen Pysyvä Pysyvä nopeuden muutos tai suurimman nopeuden nosto Tapahtuu Liikenneviraston päätöksellä Liikenneviraston

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle

Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle 1 OHJE 1 (4) Tekniikka ja ympäristö -osasto Vastaanottaja - Säädösperusta Korvaa - Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle LIVI/3315/07.01.00/2016 (1.1.2017) Kohdistuvuus Vaihtotyö valtion

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävissä toimivien psykologinen soveltuvuus ja psykologisten henkilöarviointien tekeminen

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävissä toimivien psykologinen soveltuvuus ja psykologisten henkilöarviointien tekeminen 1 (7) Antopäivä: 03.05.2012 Voimaantulopäivä: 15.05.2012 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 21 4 momentti Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Kuljettajan aikataulun pikaohje

Kuljettajan aikataulun pikaohje Kuljettajan aikataulun pikaohje Uusi kuljettajan aikataulu yhdistää nykyisen aikataulutulosteen ja ETJ-tulosteen tiedot. Se korvaa nämä molemmat huhtikuussa 2014. Uudenmallista aikataulutulostetta käytetään

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Viinijärvellä

Vaaratilanne junaliikenteessä Viinijärvellä Tutkintaselostus C 27/1997 R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV 8 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Liikenneviraston ohjeita 8/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Joensuussa

Virheellinen kulkutie Joensuussa Raportti R2015-S1-12 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Määräysluonnos ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmästä

Määräysluonnos ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmästä 1 (48) Antopäivä:..2013 Voimaantulopäivä: 1.1.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohdat 4, 7 ja 10 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/88/EU

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 Liikenteenohjauksen käsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 LIIKENTEENHALLINTA... 4 2.1 Liikenteenohjaus... 4 2.1.1 Liikenteenohjaamisen aloittaminen ja lopettaminen... 4 2.1.2 Vuoronvaihto... 5

Lisätiedot

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä sll 1 (49) Antopäivä: 21.6.2016 Voimaantulopäivä: 5.7.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: Toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2016/919

Lisätiedot