EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2005) 687 lopullinen 2005/0273 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvään, Genevessä 2 päivänä heinäkuuta 1999 tehtyyn Geneven asiakirjaan tapahtuvan Euroopan yhteisön liittymisen hyväksymisestä {SEC(2005)1748} (komission esittämä) FI FI

2 PERUSTELUT 1. Johdanto Neuvosto antoi 12. joulukuuta 2001 asetuksen (EY) N:o 6/ yhteisömallista (jäljempänä yhteisömalliasetus ). Yhteisömalliasetuksessa luodaan yhteisön mallijärjestelmä, jossa mahdollistetaan koko Euroopan yhteisön alueella vaikutukseltaan yhtenäisen mallisuojan hankkiminen. Asetuksen mukaan malli voidaan suojata joko rekisteröimättömällä yhteisömallilla, jos malli on tullut tunnetuksi asetuksessa säädetyllä tavalla, tai rekisteröidyllä yhteisömallilla, jos malli on rekisteröity asetuksessa säädettyä menettelyä noudattaen. Asetuksessa annetaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit), jäljempänä virasto 2, tehtäväksi yhteisömallin hallinnointi. Virasto salli rekisteröityjä yhteisömalleja koskevat hakemukset 1. tammikuuta 2003; hakemusten ensimmäinen jättöpäivä oli 1. huhtikuuta Teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen hyväksyttiin Genevessä 2. heinäkuuta 1999 asiakirja (jäljempänä Geneven asiakirja ), joka tuli voimaan 23. joulukuuta Geneven asiakirja antaa suunnittelijoille mahdollisuuden saada mallisuoja useissa eri maissa yhden kansainvälisen rekisteröinnin avulla. Geneven asiakirjan nojalla yksi Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainväliselle toimistolle jätetty kansainvälinen hakemus korvaa lukuisat eri hakemukset, jotka olisi muuten täytynyt jättää kansallisille tai alueellisille eri toimistoille. Tämän ehdotuksen tavoitteena on luoda yhteys yhteisön mallijärjestelmän ja Geneven asiakirjan nojalla luodun kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän välille. Suunnittelijat voivat tämän yhteyden ansiosta jättää yhden kansainvälisen hakemuksen WIPOn kansainväliselle toimistolle ja nimetä Euroopan yhteisön yhdeksi sopimuspuolista saadakseen suojan yhteisön mallijärjestelmän nojalla. 2. Geneven asiakirja Haagin järjestelmä perustuu teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen. Sopimus koostuu kolmesta eri asiakirjasta: vuoden 1934 Lontoon asiakirja, vuoden 1960 Haagin asiakirja ja vuoden 1999 Geneven asiakirja. Nämä kolme asiakirjaa ovat itsenäisiä, ja niiden aineellisoikeudelliset säännökset ovat voimassa rinnakkain. Sopimuspuolet voivat päättää liittyä joko yhteen tai kahteen asiakirjaan tai kaikkiin kolmeen. Niistä tulee automaattisesti Haagin liiton jäseniä. Liitossa on tätä nykyä 42 sopimusvaltiota, mukaan luettuna 12 EU:n jäsenvaltiota EYVL L 3, , s. 1. Harmonisointivirasto perustettiin yhteisön tavaramerkistä 20. joulukuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 40/94, EYVL L 11, , s. 1. Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Kreikka, Latvia, Luxemburg, Ranska, Saksa, Slovenia, Unkari ja Viro. Viisi EU:n jäsenvaltiota yhteensä 18 sopimusvaltiosta on liittynyt sopimuspuoleksi Geneven asiakirjaan (Espanja, Latvia, Slovenia, Unkari ja Viro). Ajan tasalle saatetut tiedot julkaistaan WIPOn www-sivuilla osoitteessa FI 2 FI

3 Mallien kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän taustalla oli tarve kehittää yksinkertaisempi ja edullisempi menettely. Järjestelmän ansiosta sopimusvaltiosta peräisin oleva mallin omistaja voi saada mallilleen suojan mahdollisimman vähäisillä muodollisuuksilla ja kustannuksilla. Kansainvälinen hakemus voidaan jättää yhdellä kielellä (englanniksi tai ranskaksi) yhtä maksua vastaan. Hakijan on nimettävä sopimusvaltiot, joissa suojaa haetaan. Kansainvälinen hakemus lähetetään tavallisesti suoraan kansainväliselle toimistolle. Vastaanotettuaan hakemuksen kansainvälinen toimisto tarkistaa, että kansainvälinen hakemus täyttää määrätyt muodolliset vaatimukset ja julkaisee sitten hakemuksen tai parempi vielä, rekisteröinnin WIPOn Internet-sivustolta löytyvässä International Designs Bulletin -julkaisussa. Julkaisemisen jälkeen kunkin kansallisen toimiston on yksilöitävä ne kansainväliset rekisteröinnit, joissa se on nimetty, voidakseen tutkia hakemuksen sisällön maansa lainsäädännössä mahdollisesti vaaditulla tavalla. Suojan aineelliset näkökohdat (mukaan luettuna erityisesti kunkin toimiston tekemä sisällön tutkiminen sekä suojan edellytysten ja suojan laajuuden arviointi) ovat näin ollen täysin kunkin nimetyn sopimuspuolen lainsäädännön alaan kuuluvia seikkoja. Toimisto voi tutkimuksen tuloksena ilmoittaa kansainväliselle toimistolle suojan epäämisestä oman alueensa osalta. Kansainvälistä rekisteröintiä ei kuitenkaan voida evätä sillä perusteella, että se ei täytä muotovaatimuksia. Tällaisten vaatimusten on katsottava täyttyneen jo kansainvälisen toimiston tekemän tutkimuksen seurauksena. Hyväksymisensä jälkeen kansainvälisellä rekisteröinnillä on kaikissa nimetyissä maissa sama vaikutus kuin jos malli olisi talletettu siellä suoraan. Kansainvälinen rekisteröinti vastaa tämän vuoksi suojan laajuuden ja täytäntöönpanon osalta kansallista oikeutta. Kansainvälinen rekisteröinti helpottaa samalla suojan säilyttämistä: on olemassa vain yksi uusittava talletus ja yksi yksinkertainen menettely (esim. omistajuudessa tai osoitteessa tapahtuneiden) muutosten kirjaamiseksi. Vuoden 1999 Geneven asiakirjan hyväksymisellä oli kaksi tavoitetta: lisätä Haagin järjestelmän houkuttelevuutta ja laajentaa järjestelmä koskemaan uusia jäseniä; vuoden 1999 asiakirjalla tehtiin tätä tarkoitusta silmällä pitäen useita lisäyksiä Haagin järjestelmään tavoitteena helpottaa sellaisten maiden liittymistä Haagin liittoon, joilla on käytössä mallien tutkimisjärjestelmät (esim. Yhdysvallat ja Japani); järjestää yhteyden luominen kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän ja alueellisten järjestelmien välille mahdollistamalla hallitustenvälisten järjestöjen liittyminen asiakirjan sopimuspuoleksi. Toinen tavoite antaa Euroopan yhteisölle mahdollisuuden liittyä Haagin järjestelmään. EU:n aluetta pidetään Geneven asiakirjaa sovellettaessa siis yhtenä maana ja yhteisön mallisääntöjä asiaan liittyvänä kansallisena lainsäädäntönä. Harmonisointivirastosta tulee niiden kansainvälisten hakemusten sisällön tutkimisesta vastaava virasto, joissa yhteisö on nimetty. Yhteisön mallijärjestelmää ja Haagin sopimuksella perustettua kansainvälistä rekisteröintijärjestelmää voidaan pitää toisiaan täydentävinä. Yhteisön mallijärjestelmä on täydellinen ja yhtenäinen mallien alueellinen rekisteröintijärjestelmä, joka kattaa koko FI 3 FI

4 Euroopan unionin alueen. Haagin sopimuksella keskitetään menettelyt, joilla haetaan malleille suojaa nimettyjen sopimuspuolten alueella. Geneven asiakirjaa on sovellettu täysimääräisesti 1. huhtikuuta 2004 alkaen. Kyseisenä päivänä alettiin soveltaa niin Geneven asiakirjaa kuin Haagin asiakirjan nojalla tehtyjä uudistettuja yhteisiä täytäntöönpanomääräyksiä, joilla yksinkertaistetaan koko menettelyä. 3. Oikeusperusta Geneven asiakirjaan liittymistä koskevan yhteisön säädöksen on perustuttava EY:n perustamissopimuksen 308 artiklaan eli siihen perustamissopimuksen määräykseen, johon yhteiset säännöt (eli yhteisömalliasetus) perustuvat. Lisäksi olisi viitattava perustamissopimuksen 300 artiklaan, jossa annetaan Euroopan yhteisölle valtuudet tehdä Euroopan yhteisön ja yhden tai useamman valtion tai kansainvälisen järjestön välinen sopimus. Tuore esimerkki teollis- ja tekijänoikeuksien alalta on 27. lokakuuta 2003 tehty neuvoston päätös 2003/793/EY 4 Euroopan yhteisön tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvään, Madridissa 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehtyyn pöytäkirjaan liittymisen hyväksymisestä. Tämä päätös perustuu EY:n perustamissopimuksen 308 artiklaan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa. 4. Menettely Euroopan yhteisön liittymiseksi Geneven asiakirjaan Geneven asiakirjan 27 artiklan 1 kohdan ii alakohdan nojalla hallitustenvälinen järjestö voi liittyä sopimuspuoleksi edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät: - vähintään yksi hallitustenvälisen järjestön jäsenvaltioista on WIPOn jäsen ja - järjestöllä on toimisto, josta voidaan saada teollismallien suoja vaikutusalueella, jolla sovelletaan hallitustenvälisen järjestön perustana olevaa sopimusta; - järjestön toimistosta ei ole tehty Geneven asiakirjan 19 artiklan mukaista ilmoitusta. Euroopan yhteisö täyttää nämä edellytykset. Kaikki jäsenvaltiot ovat WIPOn jäseniä. Harmonisointivirasto hoitaa asetuksella (EY) N:o 6/2002 perustetun yhteisön mallijärjestelmän hallinnointia. Harmonisointivirastosta ei myöskään ole tehty Geneven asiakirjan 19 artiklan mukaista ilmoitusta. 5 Geneven asiakirjan 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti jokaisen valtion tai hallitustenvälisen järjestön, joka ei ole allekirjoittanut asiakirjaa, on talletettava liittymiskirja. EY ei ole allekirjoittanut Geneven asiakirjaa, ja sen on tämän vuoksi talletettava liittymiskirja. Asiakirjan 27 artiklan 3 kohdan a alakohdassa todetaan, että EY:n liittymisen osalta liittymiskirjan tallettamisen voimaantulopäivä on se päivä, jona kirja talletetaan. Asiakirjan 28 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti EY:n liittyminen tulee voimaan kolme kuukautta sen päivän jälkeen, jona se on tallettanut liittymiskirjansa. 4 5 EUVL L 296, , s. 20. Tämä säännös koskee maita, joilla on yhteinen toimisto, kuten Benelux-maat. FI 4 FI

5 5. Yhteisön Geneven asiakirjaan liittymisen yhteydessä tehtävät ilmoitukset Geneven asiakirjassa ja Haagin sopimukseen kuuluvien Geneven asiakirjan, Lontoon asiakirjan ja Haagin asiakirjan nojalla annettavissa yhteisissä täytäntöönpanomääräyksissä säädetään sopimusvaltioiden mahdollisuudesta tai velvollisuudesta antaa tiettyjä ilmoituksia kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän toiminnasta. Liittymiskirjassa tehdyt ilmoitukset tulevat voimaan samana päivänä, josta asiakirja sitoo sopimuspuolta. Komissio ehdottaa, että WIPOn pääjohtajalle tehdään ilmoitukset seuraavista näkökohdista. i) Geneven asiakirjan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa todetaan, että kansainvälinen hakemus voidaan hakijan valinnan mukaan jättää joko suoraan kansainväliseen toimistoon tai hakijan sopimuspuolen toimiston kautta. Samaisen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sopimuspuoli voi kuitenkin ilmoittaa, että kansainvälisiä hakemuksia ei voi jättää sen toimiston kautta. Haagin järjestelmän edut perustuvat suurimmilta osin sen yksinkertaisuuteen, ja vastaanottavan toimiston sijainnilla näyttää olevan vähäinen merkitys mallien hakemisessa. Tarpeettoman päällekkäisen työn välttämiseksi Euroopan yhteisön olisi tämän vuoksi huolehdittava siitä, että sen oman harmonisointiviraston kautta ei voi jättää hakemuksia. Hakemusten jättämisellä suoraan WIPOlle on lisäksi se etu, etteivät hakijat vahingossa sekoita yhteisömallien rekisteröintiä koskevia hakemuksia ja kansainvälisiä rekisteröintejä koskevia hakemuksia toisiinsa. Tällaisesta sekaannuksesta aiheutuisi entistä enemmän ongelmia, silloin kun maksetaan kansainvälistä hakemusta koskeva perusmaksu, joka on joka tapauksessa suoritettava suoraan kansainväliselle toimistolle ja joka suoritetaan hakemusta jätettäessä. Jos hakijat suorittaisivat maksun virheellisesti harmonisointivirastolle, sen olisi palautettava maksu. On merkille pantavaa, että WIPO ei tätä nykyä ota vastaan kansallisten toimistojen kautta jätettyjä hakemuksia niistäkään sopimuspuolina olevista maista, jotka sallivat tällaisen menettelyn. 6 ii) Geneven asiakirjan 7 artiklassa todetaan, että määrätyt maksut sisältävät vakiomääräisen nimeämismaksun, joka on maksettava jokaiselle nimetylle sopimuspuolelle. Lisäksi kukin sopimuspuoli, joka on hallitustenvälinen järjestö, voi ilmoittaa, että kunkin sellaisen hakemuksen yhteydessä, jossa se on nimetty, ja kansainvälisen rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä vakiomääräinen nimeämismaksu korvataan yksilöllisellä nimeämismaksulla, jonka määrä mainitaan ilmoituksessa ja jota voidaan muuttaa myöhemmissä ilmoituksissa. Tämä määrä ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin määrä, jonka kyseinen sopimuspuoli on oikeutettu ottamaan vastaan kansallisesta hakemuksesta ja uudistamisesta ja joka on pienempi kansainvälisestä menettelystä johtuvien säästöjen vuoksi. Kansainvälinen toimisto siirtää nimeämismaksut asianomaisille sopimuspuolille Geneven asiakirja eroaa tältä osin tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevasta Madridin pöytäkirjasta, jonka 2 artiklan 2 kohdassa todetaan, että kansainvälinen hakemus on tehtävä kansainväliseen toimistoon sen viraston välityksellä, johon perushakemus tehtiin tai jossa perusrekisteröinti tehtiin. Kansainvälisen hakemuksen yhteydessä on maksettava seuraavat maksut: i) perusmaksu, ii) vakiomääräinen nimeämismaksu tai yksilöllinen nimeämismaksu, iii) julkaisumaksu. Maksut on suoritettava silloin, kun kansainvälinen hakemus jätetään, lukuun ottamatta tapauksia, joissa haetaan julkaisemisen lykkäämistä. Ks. yhteisten täytäntöönpanomääräysten 12 sääntö. FI 5 FI

6 Vakiomääräisen nimeämismaksun ja yksilöllisen nimeämismaksun valinta vaikuttaa viraston tuloihin. Euroopan yhteisön olisi tämän vuoksi käytettävä tätä vaihtoehtoa hyväkseen ja määrättävä oma yksilöllinen nimeämismaksunsa. Maksun määräämisessä on otettava huomioon useita eri näkökohtia. Maksujen on oltava riittävän suuret kattamaan ne kustannukset, joita aiheutuu niihin malleihin liittyvistä menettelyistä, joille haetaan suojaa EU:ssa. Tällä ei tarkoiteta pelkästään mallien tutkimisesta harmonisointivirastossa aiheutuvia kustannuksia vaan myös muista menettelyistä, kuten mitätöimisestä ja muutoksenhausta, aiheutuvia kustannuksia. Maksuja ei ole vielä määrätty, koska tätä ennen on tehtävä taloudellinen tarkastelu. Tällaisen tarkastelun tekemiseksi on tutkittava yksityiskohtaisesti ne tärkeimmät edellytykset, jotka liittyvät Haagin sopimukseen liittymiseen. Komissiolla on lisäksi oltava parempi käsitys siitä, kuinka paljon mitätöimis- ja muutoksenhakuprosesseja kansainväliset nimeämiset saattavat mahdollisesti aiheuttaa ja kuinka paljon tästä siis aiheutuu työtä virastolle. Komissio ehdottaa näiden tutkimusten pohjalta maksuja koskevan asetuksen muuttamista. Muutos koskee niiden maksujen määrää ja rakennetta, jotka vahvistetaan Euroopan yhteisön nimeämiseksi Geneven asiakirjan nojalla. iii) Geneven asiakirjan 17 artiklan 3 kohdan c alakohdassa velvoitetaan sopimuspuolet ilmoittamaan kansainvälisen toimiston pääjohtajalle lainsäädännössään säädetystä suojan enimmäiskestosta. Yhteisömalliasetuksen 12 artiklassa säädetään suojan enimmäiskestoksi 25 vuotta. Euroopan yhteisö ilmoittaa asiasta pääjohtajalle. Muista Geneven asiakirjassa ja yhteisissä täytäntöönpanosäännöissä tarkoitetuista näkökohdista ei ole tarpeen tai ei pidä tehdä ilmoitusta. Useilla näistä mahdollisista ilmoituksista ei ole merkitystä Euroopan yhteisön kannalta, koska ne koskevat sellaisia kansallisen lainsäädännön erityispiirteitä, joita ei esiinny yhteisömalliasetuksessa tai joita ei sovelleta siihen, tai koska niillä on merkitystä ainoastaan hakemuksia käsittelevien toimistojen kannalta. 8 Mahdolliset ilmoitukset omistajuuden vaihdoksen vaikutuksesta ja asiakirjojen vaihtamisesta kaipaavat lisäselitystä. Geneven asiakirjan 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti sopimuspuoli voi tehdä WIPOn pääjohtajalle ilmoituksen siitä, että omistajuuden muutosta kansainvälisessä rekisterissä koskevalla merkinnällä ei ole samaa vaikutusta kuin sen omaan rekisteriin tehdyllä merkinnällä siihen asti, kunnes se on vastaanottanut kyseisessä ilmoituksessa täsmennetyt lausumat tai asiakirjat. Jotta kansainvälinen järjestelmä saataisiin kuitenkin säilytettyä mahdollisimman yksinkertaisena ja tehokkaana, yhteisön ei pitäisi tehdä tällaista ilmoitusta. Kansainvälinen rekisteri on näin ollen kaikilta osin suoraan voimassa EU:ssa. Geneven asiakirjan 10 artiklan 5 kohdan a alakohdassa täsmennetään, että kunkin sopimuspuolen toimisto voi ilmoittaa kansainväliselle toimistolle haluavansa välittömästi rekisteröinnin jälkeen jäljennöksen jokaisesta kansainvälisestä 8 Nämä näkökohdat koskevat julkaisemisen lykkäämistä (11 artikla); mallin yhtenäisyyttä (13 artikla); tiettyjä mallin esittämiskulmia koskevia vaatimuksia (9 sääntö); hakijaa koskevia erityisvaatimuksia (8 sääntö); turvallisuusselvitystä (13 sääntö); itsensä nimeämistä koskevaa kieltoa (14 artikla); kansainvälisen hakemuksen pakollista sisältöä (5 artikla ja 7 sääntö); epäämisen ilmoittamista koskevan määräajan pidentämistä ja teollismallin suojan alkamispäivää (18 sääntö); usean valtion yhteisiä toimistoja (19 artikla) ja, epäsuorasti, kansallisen toimiston ja kansainvälisen toimiston välisiä kielijärjestelyjä (6 sääntö). FI 6 FI

7 rekisteröinnistä, jossa se on nimetty, sekä kansainväliseen rekisteröintiin mahdollisesti liitetyn asiaankuuluvan lausunnon, asiakirjan tai mallikappaleen. Yhteisön ei ole syytä pyytää tällaisia jäljennöksiä, koska epäämisperusteet (yleinen järjestys, julkinen moraali ja mallin määritelmä) voidaan tutkia kansainvälisen toimiston julkaistua kansainväliset rekisteröinnit. Harmonisointiviraston ei tämän vuoksi tarvitse saada täydellisiä asiakirjoja WIPOlta. 6. Artiklakohtaiset huomautukset 1 artikla Neuvostoa pyydetään 1 artiklassa hyväksymään Geneven asiakirja. Geneven asiakirja on tämän päätöksen liitteenä kaikilla Euroopan yhteisön virallisilla kielillä. 2 artikla Päätöksen 2 artiklan 1 kohdassa täsmennetään, että tämän ehdotuksen antamisen jälkeen neuvoston puheenjohtaja tallettaa liittymiskirjan WIPOn pääjohtajan huostaan Geneven asiakirjan 27 artiklan mukaisesti. Jotta vältetään Geneven asiakirjan täytäntöönpanoon Euroopan yhteisössä liittyvät vaikeudet, on selvennetty, että liittymiskirja voidaan hyväksyä siitä päivästä, jona neuvosto ja komissio ovat hyväksyneet tarvittavat täytäntöönpanotoimet (yhteisömalleja koskevaa asetusta (EY) N:o 6/2002 muuttava neuvoston asetus; täytäntöönpanoasetusta (EY) N:o 2245/2002 muuttava komission asetus; maksuja koskevaa asetusta (EY) N:o 2246/2002 muuttava komission asetus). Toisessa kohdassa täsmennetään ne ilmoitukset, jotka tehdään osana liittymiskirjaa. 3 artikla Euroopan yhteisöstä tulee Geneven asiakirjaan liittymisen myötä Haagin liiton yleiskokouksen jäsen (Geneven asiakirjan 20 ja 21 artikla). Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Euroopan yhteisö voi jäsenvaltioidensa sijasta äänestää tämän asiakirjan osapuolina olevien jäsenvaltioidensa lukumäärää vastaavalla määrällä ääniä ja että Euroopan yhteisö ei osallistu äänestykseen, jos jokin sen jäsenvaltioista käyttää äänioikeuttaan ja päinvastoin. Yleiskokouksen tehtävänä on muun muassa käsitellä kaikkia asioita, jotka koskevat liiton ylläpitämistä ja kehittämistä sekä Geneven asiakirjan täytäntöönpanoa, antaa ohjeet tarkistuskonferenssien valmistelusta ja päättää tällaisen konferenssin koollekutsumisesta sekä muuttaa Geneven asiakirjan yhteisiä täytäntöönpanomääräyksiä. Euroopan komissio edustaa perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti Euroopan yhteisöä Haagin liiton yleiskokouksessa. Euroopan yhteisön valtuuskuntaan voi kuulua myös viraston edustajia. Ehdotuksen 3 artiklan 1 kohdassa säädetään edellä mainittu huomioon ottaen, ja jotta vältettäisiin tarpeettoman vaivalloiset menettelyt Haagin liiton yleiskokouksen tulevissa kokouksissa, että neuvosto valtuuttaa Euroopan komission edustamaan Euroopan yhteisöä Haagin liiton yleiskokouksen tulevissa kokouksissa ja neuvottelemaan yhteisön nimissä kysymyksistä, jotka kuuluvat yleiskokoukselle Geneven asiakirjan 21 artiklan nojalla kuuluvaan toimivaltaan. Ehdotuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että Euroopan yhteisön kannan laativat Euroopan komissio ja jäsenvaltiot toimivaltaisessa neuvoston työryhmässä tai FI 7 FI

8 paikan päällä pidettävissä kokouksissa, jotka kutsutaan koolle osana WIPOn yhteydessä tehtävää työtä. 7. Täydentävät toimet yhteisön Geneven asiakirjaan liittymisen yhteydessä Euroopan yhteisön liittyminen Geneven asiakirjaan edellyttää useita täytäntöönpanotoimia yhteisön tasolla. On annettava yhteisön säännöt, joilla mukautetaan yhteisön mallijärjestelmä Geneven asiakirjan mukaiseen kansainvälisten hakemusten järjestelmään. Ehdotuksessa esitetään, että toimenpiteet, joilla Euroopan yhteisön liittyminen Geneven asiakirjaan saatetaan voimaan, sisällytetään yhteisömalliasetukseen muuttamalla sen nykyisiä säännöksiä ja lisäämällä uusi ja erillinen mallien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva osasto. Täytäntöönpanosääntöjä on myös tarpeen muuttaa Geneven asiakirjaan liittymisen saattamiseksi voimaan. Tämä edellyttää yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 täytäntöönpanosta 21. lokakuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2245/ muuttamista. Sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) suoritettavista yhteisömallin rekisteröintiin liittyvistä maksuista 16. joulukuuta 2002 annettua komission asetusta (EY) N:o 2246/ on tarpeen muuttaa. Muutetussa maksuja koskevassa asetuksessa olisi vahvistettava yksilöllisten maksujen järjestelmä kansainvälisille rekisteröinneille tässä päätöksessä tehdyn ilmoituksen mukaisesti. Koska Geneven asiakirja sitoo Euroopan yhteisöä kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona se on tallettanut liittymiskirjansa, tarvittavien täytäntöönpanotoimien olisi tultava voimaan ennen tämän kolmen kuukauden määräajan päättymistä. 8. Päätelmät Neuvostoa pyydetään edellä mainitun perusteella tekemään liitteenä oleva päätös, jossa hyväksytään Euroopan yhteisön nimissä Geneven asiakirja, annetaan neuvoston puheenjohtajalle valtuudet tallettaa Geneven asiakirjan liittymiskirja WIPOn pääjohtajan huostaan ja annetaan Euroopan komissiolle valtuudet edustaa Euroopan yhteisöä Haagin liiton yleiskokouksen kokouksissa, jotka pidetään WIPOn puitteissa, ja neuvotella Euroopan yhteisön nimissä kysymyksistä, jotka kuuluvat yleiskokouksen toimivaltaan, ja hyväksyä ne EYVL L 341, , s. 28. EYVL L 341, , s. 54. FI 8 FI

9 2005/0273 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvään, Genevessä 2 päivänä heinäkuuta 1999 tehtyyn Geneven asiakirjaan tapahtuvan Euroopan yhteisön liittymisen hyväksymisestä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa, ottaa huomioon komission ehdotuksen 11 ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon 12, ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 13 sekä katsoo seuraavaa: (1) Yhteisömallista 12 päivänä joulukuuta 2001 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 6/ , joka perustuu perustamissopimuksen 308 artiklaan, pyritään luomaan hyvin toimivat ja edellytyksiltään kansallisia markkinoita vastaavat markkinat. Tällaisten markkinoiden luomiseksi ja niiden kehittämiseksi yhtenäismarkkinoiden suuntaan otettiin asetuksen nojalla käyttöön yhteisön mallijärjestelmä, jonka avulla yritykset voivat yhtä menettelyä noudattaen saada yhteisömallin, jolla on yhdenmukainen suoja ja jonka vaikutukset ovat voimassa koko Euroopan yhteisön alueella. (2) Maailman henkisen omaisuuden järjestö pani alulle ja suoritti kokousvalmistelut, joihin osallistuivat Haagin liiton osapuolina olevat jäsenvaltiot, Haagin liittoon kuulumattomat jäsenvaltiot sekä Euroopan yhteisö, minkä seurauksena Genevessä tätä tarkoitusta varten kokoontunut diplomaattikokous hyväksyi 2 päivänä heinäkuuta 1999 teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan, jäljempänä Geneven asiakirja. (3) Geneven asiakirja hyväksyttiin tiettyjen uudistusten sisällyttämiseksi teollismallien kansainvälistä tallettamista koskevaan järjestelmään, josta säädetään 2 päivänä EUVL C,, s.. EUVL C,, s.. EUVL C,, s.. EYVL L 3, , s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla. FI 9 FI

10 kesäkuuta 1934 tehdyssä Lontoon asiakirjassa ja 28 päivänä marraskuuta 1960 tehdyssä Haagin asiakirjassa. (4) Geneven asiakirjan tavoitteina on laajentaa kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Haagin järjestelmä koskemaan uusia jäseniä ja tehdä järjestelmästä hakijoiden kannalta houkuttelevampi. Lontoon ja Haagin asiakirjoihin verrattuna on Geneven asiakirjassa eräänä sen tärkeimpänä uudistuksena annettu sellaiselle hallitustenväliselle järjestölle, jolla on toimisto alueellaan voimassa olevien mallien suojaamista varten, mahdollisuus tulla Geneven asiakirjan sopimuspuoleksi. (5) Hallitustenvälisen järjestön, jolla on alueellinen toimisto mallien rekisteröintiä varten, liittyminen Geneven asiakirjan sopimuspuoleksi tehtiin mahdolliseksi erityisesti sen vuoksi, että yhteisö voisi liittyä asiakirjaan ja näin ollen Haagin liittoon. (6) Geneven asiakirja tuli voimaan 23 päivänä joulukuuta 2003, ja sitä on sovellettu 1 päivästä huhtikuuta Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) salli rekisteröityjä yhteisömalleja koskevat hakemukset 1 päivänä tammikuuta 2003; hakemusten ensimmäinen jättöpäivä oli 1 päivänä huhtikuuta (7) Yhteisön mallijärjestelmä ja Geneven asiakirjalla perustettu kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä ovat toisiaan täydentäviä. Yhteisön mallijärjestelmä muodostaa täydellisen ja yhtenäisen mallien alueellisen rekisteröintijärjestelmän, joka kattaa yhteisön koko alueen. Haagin sopimuksessa keskitetään menettelyt, joilla haetaan malleille suojaa nimettyjen sopimuspuolten alueella. (8) Yhteyden luominen antaisi suunnittelijoille mahdollisuuden hankkia yhdellä ainoalla kansainvälisellä hakemuksella suoja malleilleen niin yhteisössä yhteisön mallijärjestelmän nojalla kuin Geneven asiakirjan piiriin kuuluvilla alueilla yhteisön sisä- ja ulkopuolella. (9) Yhteyden luominen yhteisön mallijärjestelmän ja Geneven asiakirjan mukaisen kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän välille edistää lisäksi taloudellisen toiminnan tasapainoista kehitystä, poistaa kilpailun vääristymiä sekä lisää kustannustehokkuutta ja sisämarkkinoiden yhdentymistä ja toimivuutta. Yhteisön olisi tämän vuoksi liityttävä Geneven asiakirjaan yhteisön mallijärjestelmän houkuttelevuuden lisäämiseksi. (10) Komissiolle olisi annettava valtuudet edustaa yhteisöä Haagin liiton yleiskokouksessa sen jälkeen, kun yhteisö on liittynyt Geneven asiakirjaan. (11) Tämä päätös ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen osallistua Haagin liiton yleiskokoukseen kansallisia mallejaan koskevien kysymysten osalta, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla Hyväksytään yhteisön nimissä teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvä, Genevessä 2 päivänä heinäkuuta 1999 tehty asiakirja, jäljempänä Geneven asiakirja, niiden kysymysten osalta, jotka kuuluvat yhteisön toimivaltaan. FI 10 FI

11 Geneven asiakirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä. 2 artikla 1. Valtuutetaan neuvoston puheenjohtaja tallettamaan liittymiskirja Maailman henkisen omaisuuden järjestön pääjohtajan huostaan aikaisintaan sinä päivänä, jona neuvosto ja komissio ovat toteuttaneet yhteisön mallilainsäädännön ja Geneven asiakirjan välisen yhteyden luomiseksi tarvittavat toimenpiteet. 2. Julistukset, jotka ovat tämän päätöksen liitteenä, tehdään osana liittymiskirjaa. 3 artikla 1. Valtuutetaan komissio edustamaan Euroopan yhteisöä Haagin liiton yleiskokouksen kokouksissa, jotka pidetään Maailman henkisen omaisuuden järjestön yhteydessä. 2. Komissio neuvottelee yhteisön nimissä Haagin liiton yleiskokouksessa kaikista yhteisön toimivaltaan yhteisömallin osalta kuuluvista kysymyksistä seuraavien sääntöjen mukaisesti: a) Kanta, jonka yhteisö mahdollisesti ottaa yleiskokouksessa, valmistellaan toimivaltaisessa neuvoston työryhmässä tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, paikan päällä pidettävissä kokouksissa, jotka kutsutaan koolle osana Maailman henkisen omaisuuden järjestön yhteydessä tehtävää työtä. b) Niiden päätösten osalta, jotka edellyttävät muutoksia asetukseen (EY) N:o 6/2002 tai johonkin muuhun sellaiseen neuvoston säädökseen, jonka antaminen edellyttää neuvoston yksimielisyyttä, neuvosto vahvistaa yhteisön kannan yksimielisesti komission ehdotuksesta. c) Muiden yhteisön mallilainsäädäntöön vaikuttavien päätösten osalta neuvosto vahvistaa yhteisön kannan määräenemmistöllä komission ehdotuksesta. Tehty Brysselissä [ ] päivänä [ ]kuuta [ ]. Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 11 FI

12 Geneven asiakirja, 2. heinäkuuta 1999 SISÄLTÖ 1 artikla: Lyhennetyt ilmaukset JOHDANTOMÄÄRÄYKSET 2 artikla: Sopimuspuolten lainsäädännössä ja tietyissä kansainvälisissä sopimuksissa annetun suojan sovellettavuus LUKU I: KANSAINVÄLINEN HAKEMUS JA KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI 3 artikla: Oikeus jättää kansainvälinen hakemus 4 artikla: Menettely kansainvälisen hakemuksen jättämiseksi 5 artikla: Kansainvälisen hakemuksen sisältö 6 artikla: Etuoikeus 7 artikla: Nimeämismaksut 8 artikla: Puutteiden korjaaminen 9 artikla: Kansainvälisen hakemuksen jättöpäivä 10 artikla: Kansainvälinen rekisteröinti, kansainvälisen rekisteröinnin päivä, kansainvälisen rekisteröinnin julkaiseminen ja salassa pidettävät jäljennökset 11 artikla: Julkaisemisen lykkääminen 12 artikla: Epääminen 13 artikla: Mallin yhtenäisyyttä koskevat erityisvaatimukset 14 artikla: Kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset 15 artikla: Mitätöiminen 16 artikla: Kansainvälisiä rekisteröintejä koskevien muutosten ja muiden seikkojen merkitseminen 17 artikla: Kansainvälisen rekisteröinnin alkuperäinen voimassaoloaika ja uudistaminen ja suojan kesto 18 artikla: Julkaistuja kansainvälisiä rekisteröintejä koskevat tiedot FI 12 FI

13 LUKU II: HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET 19 artikla: Usean valtion yhteinen toimisto 20 artikla: Haagin liiton jäsenyys 21 artikla: Yleiskokous 22 artikla: Kansainvälinen toimisto 23 artikla: Varainhoito 24 artikla: Täytäntöönpanomääräykset LUKU III: TARKISTAMINEN JA MUUTTAMINEN 25 artikla: Tämän asiakirjan tarkistaminen 26 artikla: Tiettyjen artikloiden muuttaminen yleiskokouksessa LUKU IV: LOPPUMÄÄRÄYKSET 27 artikla: Tämän asiakirjan sopimuspuoleksi liittyminen 28 artikla: Ratifioinnin ja liittymisen voimaantulopäivä 29 artikla: Varaumia koskeva kielto 30 artikla: Sopimuspuolten tekemät ilmoitukset 31 artikla: Vuosien 1934 ja 1960 asiakirjojen sovellettavuus 32 artikla: Tämän asiakirjan irtisanominen 33 artikla: Tämän asiakirjan kielet; Allekirjoittaminen 34 artikla: Tallettaja FI 13 FI

14 JOHDANTOMÄÄRÄYKSET 1 artikla Lyhennetyt ilmaukset Tässä asiakirjassa tarkoitetaan i) Haagin sopimuksella Haagin sopimusta teollismallien kansainvälisestä tallettamisesta; sopimus tunnetaan nykyään nimellä Haagin sopimus teollismallien kansainvälisestä rekisteröinnistä ; ii) tällä asiakirjalla Haagin sopimusta tässä asiakirjassa esitetyssä muodossa; iii) täytäntöönpanomääräyksillä tämän asiakirjan täytäntöönpanomääräyksiä; iv) määrätyllä täytäntöönpanomääräyksissä määrättyä; v) Pariisin yleissopimuksella Pariisissa 20 päivänä maaliskuuta 1883 allekirjoitettua teollisoikeuden suojelemista koskevaa Pariisin yleissopimusta, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna; vi) kansainvälisellä rekisteröinnillä tämä asiakirjan mukaisesti toteutettua teollismallin kansainvälistä rekisteröintiä; vii) kansainvälisellä hakemuksella kansainvälistä rekisteröintiä koskevaa hakemusta; viii) kansainvälisellä rekisterillä kansainvälisen toimiston ylläpitämää kansainvälisiä rekisteröintejä koskevaa virallista tietokokoelmaa; näiden tietojen merkitsemistä edellytetään tässä asiakirjassa tai täytäntöönpanomääräyksissä tai se sallitaan niissä, riippumatta tietojen tallennusvälineestä; ix) henkilöllä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä; x) hakijalla henkilöä, jonka nimissä kansainvälinen hakemus jätetään; xi) haltijalla henkilöä, jonka nimissä kansainvälinen rekisteröinti on merkitty kansainväliseen rekisteriin; xii) hallitustenvälisellä järjestöllä hallitustenvälistä järjestöä, josta voi tulla tämän asiakirjan sopimuspuoli 27 artiklan 1 kohdan ii alakohdan mukaisesti; xiii) sopimuspuolella tämän asiakirjan sopimuspuolena olevaa valtiota tai hallitustenvälistä järjestöä; FI 14 FI

15 xiv) hakijan sopimuspuolella sopimuspuolta tai yhtä sopimuspuolista, jolta hakija saa oikeuden jättää kansainvälinen hakemus täytettyään kyseiseen sopimuspuoleen nähden vähintään yhden 3 artiklassa täsmennetyistä edellytyksistä; jos on olemassa vähintään kaksi sopimuspuolta, joilta hakija voi 3 artiklan nojalla saada oikeuden jättää kansainvälinen hakemus, hakijan sopimuspuolella tarkoitetaan sitä sopimuspuolista, joka mainitaan sellaisena kansainvälisessä hakemuksessa; xv) sopimuspuolen alueella sopimuspuolena olevan valtion tapauksessa kyseisen valtion aluetta, ja sopimuspuolena olevan hallitustenvälisen järjestön tapauksessa aluetta, jolla kyseisen hallitustenvälisen järjestön perustamissopimusta sovelletaan; xvi) toimistolla elintä, jonka sopimuspuoli on valtuuttanut antamaan suojan teollismalleille sopimuspuolen alueella; xvii) hakemuksia käsittelevällä toimistolla toimistoa, joka viran puolesta tutkii sille teollismallien suojaamista varten jätetyt hakemukset todetakseen ainakin sen, täyttävätkö teollismallit uutuusvaatimuksen; xviii) nimeämisellä pyyntöä saada kansainvälinen rekisteröinti voimaan sopimuspuolen osalta; lisäksi sillä tarkoitetaan kyseisen pyynnön merkitsemistä kansainväliseen rekisteriin; xix) nimetyllä sopimuspuolella ja nimetyllä toimistolla sopimuspuolta ja sopimuspuolen toimistoa, joihin nimeämistä sovelletaan; xx) vuoden 1934 asiakirjalla Haagin sopimusta Lontoossa 2 päivänä kesäkuuta 1934 allekirjoitetussa asiakirjassa esitetyssä muodossa; xxi) vuoden 1960 asiakirjalla Haagin sopimusta Haagissa 28 päivänä marraskuuta 1960 allekirjoitetussa asiakirjassa esitetyssä muodossa; xxii) vuoden 1961 lisäasiakirjalla Monacossa 18 päivänä marraskuuta 1961 allekirjoitettua asiakirjaa, joka on lisäys vuoden 1934 asiakirjaan; xxiii) vuoden 1967 täydennysasiakirjalla Haagin sopimusta Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 allekirjoitetussa asiakirjassa, sellaisena kuin se on muutettuna, esitetyssä muodossa; xxiv) liitolla 6 päivänä marraskuuta 1925 tehdyssä Haagin sopimuksessa perustettua Haagin liittoa, joka on pysytetty voimassa vuosien 1934 ja 1960 asiakirjoilla, vuoden 1961 lisäasiakirjalla, vuoden 1967 täydennysasiakirjalla sekä tällä asiakirjalla; xxv) yleiskokouksella 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua yleiskokousta tai kyseisen yleiskokouksen korvaavaa elintä; xxvi) järjestöllä Maailman henkisen omaisuuden järjestöä; xxvii) pääjohtajalla järjestön pääjohtajaa; FI 15 FI

16 xxviii) kansainvälisellä toimistolla järjestön kansainvälistä toimistoa; xxix) ratifioimiskirjalla myös hyväksymiskirjoja. 2 artikla Sopimuspuolten lainsäädännössä ja tietyissä kansainvälisissä sopimuksissa annetun suojan sovellettavuus 1) [Sopimuspuolten lainsäädäntö ja tietyt kansainväliset sopimukset] Tämän asiakirjan määräykset eivät vaikuta sopimuspuolen lainsäädännössä mahdollisesti annetun laajemman suojan soveltamiseen, eivätkä ne vaikuta millään tavalla taideteoksille ja taideteollisille teoksille kansainvälisissä tekijänoikeussopimuksissa ja -yleissopimuksissa annettuun suojaan tai teollismalleille Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liitetyssä teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa annettuun suojaan. 2) [Velvollisuus noudattaa Pariisin yleissopimusta] Kunkin sopimuspuolen on noudatettava teollismalleja koskevia Pariisin yleissopimuksen määräyksiä. LUKU I KANSAINVÄLINEN HAKEMUS JA KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI 3 artikla Oikeus jättää kansainvälinen hakemus Henkilöllä, joka on sopimuspuolena olevan valtion kansalainen tai sopimuspuolena olevan hallitustenvälisen järjestön jäsenvaltion kansalainen tai jolla on kotipaikka, asuinpaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike sopimuspuolen alueella, on oikeus jättää kansainvälinen hakemus. 4 artikla Menettely kansainvälisen hakemuksen jättämiseksi 1) [Hakemuksen jättäminen suoraan tai välillisesti] a) Kansainvälinen hakemus voidaan hakijan valinnan mukaan jättää joko suoraan kansainväliseen toimistoon tai hakijan sopimuspuolen toimiston kautta. b) Sen estämättä, mitä a alakohdassa määrätään, sopimuspuoli voi toimittaa pääjohtajalle ilmoituksen siitä, että kansainvälisiä hakemuksia ei voida jättää sen toimiston kautta. 2) [Välitysmaksu jätettäessä hakemus välillisesti] Sopimuspuolen toimisto voi edellyttää, että hakija maksaa välitysmaksun toimistolle sen kautta jätetyistä kansainvälisistä hakemuksista. FI 16 FI

17 5 artikla Kansainvälisen hakemuksen sisältö 1) [Kansainvälisen hakemuksen pakollinen sisältö] Kansainvälinen hakemus laaditaan määrätyllä kielellä tai yhdellä määrätyistä kielistä, ja se sisältää tai siihen liitetään seuraavat: i) tämän asiakirjan mukaista kansainvälistä rekisteröintiä koskeva pyyntö; ii) määrätyt hakijaa koskevat tiedot; iii) määrätty määrä määrätyllä tavalla esitettyjä jäljennöksiä kansainvälisen hakemuksen kohteena olevan teollismallin toisinnosta tai hakijan valinnan mukaan useasta erilaisesta toisinnosta; jos teollismalli on kaksiulotteinen ja jos haetaan 5 kohdan mukaisesti julkaisemisen lykkäämistä, kansainväliseen hakemukseen voidaan toisintojen sijasta liittää määrätty määrä teollismallin mallikappaleita; iv) määräysten mukainen ilmoitus tuotteesta tai tuotteista, jotka muodostavat teollismallin tai joihin nähden teollismallia on käytettävä; v) ilmoitus nimetyistä sopimuspuolista; vi) vii) määrätyt maksut; mahdolliset muut määrätyt tiedot. 2) [Kansainvälisen hakemuksen täydentävä pakollinen sisältö] a) Sopimuspuoli, jonka toimisto on hakemuksia käsittelevä toimisto ja jonka lainsäädännössä edellytetään tähän asiakirjaan liittymisen ajankohtana, että suojan antamista teollismallille koskevan hakemuksen on sisällettävä jokin b alakohdassa täsmennetty näkökohta, jotta kyseiselle hakemukselle voidaan kyseisen lainsäädännön nojalla vahvistaa saapumispäivä, voi toimittaa pääjohtajalle ilmoituksen kyseisistä näkökohdista. b) Näkökohdat, jotka voidaan ilmoittaa a alakohdan mukaisesti, ovat seuraavat: i) ilmoitus hakemuksen kohteena olevan teollismallin luojan henkilöllisyydestä; ii) lyhyt kuvaus hakemuksen kohteena olevan teollismallin toisinnosta tai tunnuspiirteistä; iii) vaatimus. c) Jos kansainvälinen hakemus sisältää a alakohdan mukaisen ilmoituksen tehneen sopimuspuolen nimeämisen, sen on sisällettävä myös kaikki ilmoituksen kohteena olleet määräysten mukaiset näkökohdat. 3) [Kansainvälisen hakemuksen muu mahdollinen sisältö] Kansainväliseen hakemukseen voi sisältyä tai olla liitetty täytäntöönpanomääräyksissä täsmennettyjä muita näkökohtia. 4) [Useita teollismalleja samassa kansainvälisessä hakemuksessa] Kansainvälinen hakemus voi määrättyjen mahdollisten edellytysten täyttyessä sisältää useampia teollismalleja. FI 17 FI

18 5) [Julkaisemisen lykkäämistä koskeva pyyntö] Kansainvälinen hakemus voi sisältää pyynnön julkaisemisen lykkäämiseksi. 6 artikla Etuoikeus 1) [Etuoikeuden vaatiminen] a) Kansainvälinen hakemus voi sisältää Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituksen, jolla vaaditaan etuoikeutta, joka perustuu jossakin yleissopimuksen sopimuspuolena olevassa maassa tai jonkin tällaisen maan osalta tai Maailman kauppajärjestön jäsenessä tai jonkin tällaisen jäsenen osalta jätettyyn yhteen tai useampaan aikaisempaan hakemukseen. b) Täytäntöönpanomääräyksissä voidaan määrätä, että a alakohdassa tarkoitettu ilmoitus voidaan tehdä kansainvälisen hakemuksen jättämisen jälkeen. Täytäntöönpanomääräyksissä on tällaisessa tapauksessa määrättävä, mihin mennessä ilmoitus voidaan tehdä. 2) [Kansainvälinen hakemus etuoikeusvaatimuksen perustana] Kansainvälisen hakemuksen on vastattava jättöpäivästään ja hakemuksen myöhemmästä käsittelystä riippumatta Pariisin yleissopimuksen 4 artiklassa tarkoitettua asianmukaista hakemusta. 7 artikla Nimeämismaksut 1) [Määrätty nimeämismaksu] Määrätyt maksut sisältävät nimeämismaksun, joka vahvistetaan jokaiselle nimetylle sopimuspuolelle, jollei 2 kohdasta muuta johdu. 2) [Yksilöllinen nimeämismaksu] Mikä tahansa sopimuspuoli, jonka toimisto on hakemuksia käsittelevä toimisto, ja sopimuspuoli, joka on hallitustenvälinen järjestö, voi toimittaa pääjohtajalle ilmoituksen siitä, että sellaisen kansainvälisen hakemuksen yhteydessä, jossa se on nimetty, ja tällaisesta kansainvälisestä hakemuksesta johtuvan kansainvälisen rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä, 1 kohdassa tarkoitettu määrätty nimeämismaksu korvataan yksilöllisellä nimeämismaksulla, jonka määrä mainitaan ilmoituksessa ja jota voidaan muuttaa myöhemmissä ilmoituksissa. Kyseinen sopimuspuoli voi vahvistaa kyseisen määrän alkuperäiselle suoja-ajalle ja kullekin uudistetulle suoja-ajalle tai kyseisen sopimuspuolen sallimalle suoja-ajan enimmäispituudelle. Määrä ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin määrä, jonka kyseisen sopimuspuolen toimisto on oikeutettu ottamaan vastaan hakijalta suojan antamiseksi vastaavaksi ajaksi samalle määrälle teollismalleja ja joka on pienempi kansainvälisestä menettelystä johtuvien säästöjen vuoksi. 3) [Nimeämismaksujen siirtäminen] Kansainvälinen toimisto siirtää 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut nimeämismaksut sopimuspuolille, joiden osalta kyseiset maksut suoritettiin. 8 artikla Puutteiden korjaaminen FI 18 FI

19 1) [Kansainvälisen hakemuksen tutkiminen] Jos kansainvälinen toimisto havaitsee, että kansainvälinen hakemus ei silloin, kun kansainvälinen toimisto sen vastaanottaa, täytä tämän asiakirjan ja täytäntöönpanomääräysten vaatimuksia, se kehottaa hakijaa tekemään vaadittavat korjaukset asetettavan määräajan kuluessa. 2) [Korjaamatta jätetyt puutteet] a) Jos hakija ei noudata kehotusta määräajassa, kansainvälinen hakemus katsotaan hylätyksi, jollei b alakohdasta muuta johdu. b) Kun on kyse 5 artiklan 2 kohtaan tai sopimuspuolen täytäntöönpanomääräysten mukaisesti pääjohtajalle ilmoittamaan erityisvaatimukseen liittyvästä puutteesta, kansainvälinen hakemus katsotaan jätetyksi ilman kyseisen sopimuspuolen nimeämistä, jos hakija ei noudata kehotusta määräajassa. 9 artikla Kansainvälisen hakemuksen jättöpäivä 1) [Suoraan jätetty kansainvälinen hakemus] Jos kansainvälinen hakemus jätetään suoraan kansainväliseen toimistoon, jättöpäivänä pidetään päivää, jona kansainvälinen toimisto vastaanottaa kansainvälisen hakemuksen, jollei 3 kohdasta muuta johdu. 2) [Välillisesti jätetty kansainvälinen hakemus] Jos kansainvälinen hakemus jätetään hakijan sopimuspuolen toimiston kautta, jättöpäivä vahvistetaan määrätyllä tavalla. 3) [Kansainvälinen hakemus, jossa on tiettyjä puutteita] Jos kansainväliseen hakemukseen sisältyy sen kansainväliseen toimistoon saapumispäivänä puute, joka määräysten mukaan johtaa kansainvälisen hakemuksen jättöpäivän lykkäämiseen, jättöpäivänä pidetään päivää, jona kansainvälinen toimisto vastaanottaa tällaisen puutteen korjauksen. 10 artikla 15 Kansainvälinen rekisteröinti, kansainvälisen rekisteröinnin päivä, kansainvälisen rekisteröinnin julkaiseminen ja salassa pidettävät jäljennökset 1) [Kansainvälinen rekisteröinti] Kansainvälinen toimisto rekisteröi jokaisen kansainvälisen hakemuksen kohteena olevan teollismallin välittömästi kansainvälisen hakemuksen saatuaan tai, jos vaaditaan korjauksia 8 artiklan nojalla, välittömästi vaaditut korjaukset saatuaan. Rekisteröinti toteutetaan riippumatta siitä, lykätäänkö julkaisemista 11 artiklan nojalla. 2) [Kansainvälisen rekisteröinnin päivä] a) Kansainvälisen rekisteröinnin päivä on kansainvälisen hakemuksen jättöpäivä, jollei b alakohdasta muuta johdu. b) Jos kansainväliseen hakemukseen sisältyy sen kansainväliseen toimistoon saapumispäivänä puute, joka liittyy 5 artiklan 2 kohtaan, kansainvälisen rekisteröinnin päivänä pidetään päivää, jona kansainvälinen toimisto vastaanottaa kyseisen puutteen 15 Hyväksyessään 10 artiklaa diplomaattikokous katsoi, ettei mikään tässä artiklassa estä hakijaa tai haltijaa tai henkilöä, jolla on hakijan tai haltijan suostumus, saamasta oikeutta tutustua kansainväliseen hakemukseen tai kansainväliseen rekisteröintiin. FI 19 FI

20 korjauksen, tai kansainvälisen hakemuksen jättöpäivää sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhempi. 3) [Julkaiseminen] a) Kansainvälinen toimisto julkaisee kansainvälisen rekisteröinnin. Tällaista julkaisemista pidetään kaikissa sopimuspuolissa riittävänä julkaisemisena, eikä haltijalta vaadita muuta julkistamista. b) Kansainvälinen toimisto lähettää jäljennöksen julkaistusta kansainvälisestä rekisteröinnistä kullekin nimetylle toimistolle. 4) [Salassapito ennen julkaisemista] Kansainvälinen toimisto pitää kaikki kansainväliset hakemukset ja kansainväliset rekisteröinnit salassa ennen niiden julkaisemista, jollei 5 kohdasta ja 11 artiklan 4 kohdan b alakohdasta muuta johdu. 5) [Salassa pidettävät jäljennökset] a) Kansainvälinen toimisto lähettää välittömästi rekisteröinnin jälkeen jäljennöksen kansainvälisestä rekisteröinnistä sekä kansainväliseen hakemukseen mahdollisesti liitetyn asiaankuuluvan lausunnon, asiakirjan tai mallikappaleen kullekin toimistolle, joka on ilmoittanut kansainväliselle toimistolle haluavansa saada tällaisen jäljennöksen ja joka on nimetty kansainvälisessä hakemuksessa. b) Toimiston on pidettävä siihen asti, kunnes kansainvälinen toimisto julkaisee kansainvälisen rekisteröinnin, salassa kaikki kansainväliset rekisteröinnit, joista kansainvälinen toimisto on lähettänyt sille jäljennöksen, ja se voi käyttää tätä jäljennöstä ainoastaan tutkiakseen kansainvälistä rekisteröintiä ja siinä sopimuspuolessa tai sille sopimuspuolelle, jonka osalta toimisto on toimivaltainen, jätettyjä teollismallien suojaa koskevia hakemuksia. Se ei eritotenkaan saa luovuttaa tietoja tällaisen kansainvälisen rekisteröinnin sisällöstä kenellekään toimiston ulkopuoliselle henkilölle kansainvälisen rekisteröinnin haltijaa lukuun ottamatta, paitsi sellaista hallinnollista tai oikeuskäsittelyä varten, joka liittyy kiistaan oikeudesta jättää kansainvälinen hakemus, joka on kansainvälisen rekisteröinnin perustana. Tällaisen hallinnollisen tai oikeuskäsittelyn tapauksessa kansainvälisen rekisteröinnin sisältöä koskevia tietoja voidaan luovuttaa luottamuksellisesti ainoastaan käsittelyn osapuolille, jotka ovat velvollisia noudattamaan paljastettujen tietojen salassapitovaatimusta. 11 artikla Julkaisemisen lykkääminen 1) [Julkaisemisen lykkäämistä koskevat sopimuspuolen lainsäädännön säännökset] a) Jos sopimuspuolen lainsäädännössä säädetään teollismallin julkaisemisen lykkäämisestä ajanjaksoksi, joka on määrättyä ajanjaksoa lyhyempi, kyseisen sopimuspuolen on toimitettava pääjohtajalle ilmoitus lykkäyksen sallitusta kestosta. b) Jos sopimuspuolen lainsäädännössä ei säädetä teollismallin julkaisemisen lykkäämisestä, kyseisen sopimuspuolen on toimitettava pääjohtajalle ilmoitus asiasta. 2) [Julkaisemisen lykkääminen] Jos kansainvälinen hakemus sisältää julkaisemisen lykkäämistä koskevan pyynnön, julkaiseminen toteutetaan, i) jos yksikään kansainvälisessä hakemuksessa nimetyistä sopimuspuolista ei ole tehnyt 1 kohdan mukaista ilmoitusta määrätyn ajanjakson kuluttua, tai FI 20 FI

21 ii) jos jokin kansainvälisessä hakemuksessa nimetyistä sopimuspuolista on tehnyt 1 kohdan a alakohdan mukaisen ilmoituksen tällaisessa ilmoituksessa ilmoitetun ajanjakson kuluttua tai silloin, kun on olemassa useampi kuin yksi tällainen nimetty sopimuspuoli, niiden ilmoituksissa ilmoitetun lyhyimmän ajanjakson kuluttua. 3) [Lykkäyspyyntöjen käsittely silloin, kun lykkääminen ei ole mahdollista sovellettavan lainsäädännön nojalla] Jos julkaisemisen lykkäämistä on pyydetty ja jokin kansainvälisessä hakemuksessa nimetyistä sopimuspuolista on tehnyt 1 kohdan b alakohdan mukaisen ilmoituksen siitä, että julkaisemisen lykkääminen ei sen lainsäädännön nojalla ole mahdollista, i) kansainvälinen toimisto ilmoittaa asiasta hakijalle, jollei ii alakohdasta muuta johdu; jos hakija ei määräajassa ilmoita kansainväliselle toimistolle kirjallisesti peruuttavansa kyseisen sopimuspuolen nimeämistä, kansainvälinen toimisto jättää julkaisemisen lykkäämistä koskevan pyynnön huomiotta; ii) jos kansainvälinen hakemus ei sisältänyt teollismallin toisintoja, vaan siihen oli liitetty teollismallin mallikappaleita, kansainvälinen toimisto jättää kyseisen sopimuspuolen nimeämisen huomiotta ja ilmoittaa asiasta hakijalle. 4) [Ennenaikaista julkaisemista koskeva pyyntö tai pyyntö erityisestä oikeudesta tutustua kansainväliseen rekisteröintiin] a) Haltija voi 2 kohdan nojalla sovellettavan lykkäysajan kuluessa pyytää kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevan jonkin teollismallin tai kaikkien sen kohteena olevien teollismallien julkaisemista, missä tapauksessa lykkäysajan katsotaan tällaisen teollismallin tai tällaisten teollismallien osalta umpeutuneen sinä päivänä, jona kansainvälinen toimisto vastaanottaa pyynnön. b) Haltija voi lisäksi 2 kohdan nojalla sovellettavan lykkäysajan kuluessa pyytää kansainvälistä toimistoa antamaan haltijan mainitsemalle kolmannelle osapuolelle otteen jostakin kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevasta teollismallista tai kaikista sen kohteena olevista teollismalleista tai antamaan tälle osapuolelle oikeus tutustua siihen tai niihin. 5) [Luopuminen ja rajoittaminen] a) Jos haltija luopuu kansainvälisestä rekisteröinnistä kaikkien nimettyjen sopimuspuolten osalta 2 kohdan nojalla sovellettavan lykkäysajan kuluessa, kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevaa teollismallia tai sen kohteina olevia teollismalleja ei julkaista. b) Jos haltija rajoittaa kansainvälisen rekisteröinnin kaikkien nimettyjen sopimuspuolten osalta yhteen kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevaan teollismalliin tai joihinkin sen kohteena oleviin teollismalleihin 2 kohdan nojalla sovellettavan lykkäysajan kuluessa, muuta kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevaa teollismallia tai muita sen kohteina olevia teollismalleja ei julkaista. 6) [Toisintojen julkaiseminen ja toimittaminen] a) Kansainvälinen toimisto julkaisee tämän artiklan määräysten nojalla sovellettavan mahdollisen lykkäysajan umpeutuessa kansainvälisen rekisteröinnin edellyttäen, että määrätyt maksut on suoritettu. Jos tällaisia maksuja ei ole suoritettu määräysten mukaan, kansainvälinen rekisteröinti kumotaan, eikä sitä julkaista. FI 21 FI

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2010 KOM(2010)75 lopullinen 2010/0042 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää

Lisätiedot

11552/08 VHK/phk DG B III

11552/08 VHK/phk DG B III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2008 (OR. fr) 11552/08 PECHE 187 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. heinäkuuta 2005 (OR. en) 9811/05 Toimielinten välinen asia: 2005/0095 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. heinäkuuta 2005 (OR. en) 9811/05 Toimielinten välinen asia: 2005/0095 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. heinäkuuta 2005 (OR. en) 9811/05 Toimielinten välinen asia: 2005/0095 (CNS) PE 114 CDN 8 RELEX 294 JAI 209 AVIATION 61 TELECOM 48 OC 399 EDPS 5 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2015 COM(2015) 21 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevan Yhdistyneiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2017 (OR. en) 9934/02 DCL 1 RECH 104 AMLAT 46 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 9934/02 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä: 14. kesäkuuta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA JULISTUS I COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa 'AKTvaltioiden ryhmällä' tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. I artikla

YLEISSOPIMUS ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. I artikla YLEISSOPIMUS ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta I artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan sellaisten välitystuomioiden tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon, jotka on annettu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0103 (NLE) 11984/16 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. syyskuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot