KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Vain ammattikäyttöön. Voiteluaine Toimialakoodi G 466 Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa Käyttötarkoituskoodi 35 Voiteluaineet ja lisäaineet 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja HL Group Oy Katuosoite Hiekkakiventie 5 Postinumero ja toimipaikka Helsinki Puhelin (vaihde) Ytunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot ITW Chemische Produkte GmbH & Co. KG / Product safety department Mühlacker Str. 149 D75417 Mühlacker Saksa Puhelin: Telefax: Sähköposti: 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite 112, yleinen hätänumero. (09) tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, HELSINKI, tai PL 790, HUS. KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI Tämän tuotteen ei katsota olevan vaarallinen direktiivien 67/548/ETY~2009/2/EY ja 1999/45/EY~2006/8/EY mukaan. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 2.2 Merkinnät Sisältää N,Nbis(2etyyliheksyyli)4metyyli1HBTA1metyyliamiinia ja N,Nbis(2etyyliheksyyli)5metyyli1H BTA1metyyliamiinia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 67/548/EEC 1999/45/EC Slausekkeet S23J Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. 2.3 Muut vaarat Ks. kohta 11. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 8 Päiväys: Edellinen päiväys: Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro N,Nbis(2etyyliheksyyli)4 < 0,25 % Xi; 3843;N; R51/53 metyyli1hbta1metyyliamiini Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, N,Nbis(2etyyliheksyyli)5 metyyli1hbta1metyyliamiini H411 < 0,25 % Xi; 3843;N; R51/53 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H Muut tiedot Katso lisätietoja kohdista 8, 11, 12 ja 16. REACHesirekisteröinti: Kaikki tämän valmisteen sisältämät aineosat on mainittu esirekisteröityjen aineiden luettelossa, jonka ECHA on julkaissut asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 28 mukaan. Lisätietoja: Tässä kohdassa mainittujen R ja Hlausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Epäselvissä tapauksissa tai oireiden jatkuessa toimita potilas lääkärin hoitoon. Älä anna tajuttomalle mitään suun kautta Hengitys Jos sumua tai höyryä on hengitetty, siirrä potilas tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Jos hengitys on epäsäännölllistä tai se on pysähtynyt, anna tekohengitystä Iho Riisu välittömästi likaantunut vaatetus. Pese huolellisesti likaantunut alue runsaalla kylmälllä tai haalealla vedellä ja neutraalilla saippualla tai käytä sopivaa ihonpuhdistusainetta Roiskeet silmiin Poista piilolasit. Huuhtele silmiä runsaalla puhtaalla ja raikkaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen silmäluomet avoimina, kunnes ärsytys vähenee. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin Nieleminen Jos tuotetta on nielty, toimita potilas välittömästi lääkärin hoitoon. Älä oksennuta potilasta aspiraatiovaaran takia. Pidä potilas levossa. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Sammutusjauhe tai CO2. Jos kyse on merkittävämmästä tulipalosta, myös alkoholinkestävä vaahto käy. Vettä voidaan käyttää jäähdyttämiseen, mutta se on tehotonta sammuttamisessa Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Suora vesiruisku. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palossa voi muodostua paksua mustaa savua. Palamisessa tai lämpöhajoamisessa saattaa muodostua vaarallisia tuotteita: Hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typen oksideja, rikin oksideja. Altistuminen palamis tai hajoamistuotteille saattaa aiheuttaa terveysvaaran.

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 8 Päiväys: Edellinen päiväys: 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palon laajuudesta riippuen palonkestävä suojavaatetus, asianmukainen riippumaton hengityssuojain, suojakäsineet, suojalasit tai kasvonaamarit ja saappaat voivat olla tarpeen. 5.4 Muita ohjeita Jäähdytä kuumuudelle tai tulipalolle altistuneita tankkeja, astioita tai säiliöitä vedellä. Ota huomioon tuulen suunta. Älä päästä sammutusvesiä viemäreihin tai vesistöihin. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Tupakointi ei ole suositeltavaa. Vältä suoraa kosketusta tämän tuotteen kanssa. Lattia saattaa tulla liukkaaksi. Katso kohdasta 8 altistuksen ehkäisytoimenpiteet ja henkilökohtaisen suojauksen toimenpiteet. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vältä viemäreiden, pinta tai pohjavesien ja maaperän likaamista. Jos kyseessä on suuri vuoto tai tuote likaa järviä, jokia tai viemäreitä, ilmoita asianmukaisille viranomaisille paikallisten määräysten mukaan. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Tuki vuodot ja pyyhi ne imeytysaineeseen (sahanpuru, maaainekseen, hiekkaan, vermikuliittiin, piimaahan yms.). Siirrä jäämät suljettuun astiaan. Tämän jälkeen suoritettavan jätteiden hävittämisen osalta katso kohdan 13 suosituksia. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittelyä koskevat varotoimet Noudata voimassa olevaa työterveys ja työturvallisuuslainsäädäntöä. Yleiset suositukset Vältä vuotoja ja päästöjä. Pidä astia tiiviisti suljettuna. Suositukset tulipalo ja räjähdysvaaran estämiseksi Vaikka tuote ei aiheuta vakavaa vaaraa alhaisen syttyvyytensä takia, kaikki toimenpiteet mahdollisen syttymisen estämiseksi on suoritettava. Suositukset toksikologisten vaarojen estämiseksi Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty käsittelyn aikana. Pese kädet saippualla ja vedellä käsittelyn jälkeen. Katso kohdasta 8 altistuksen ehkäisytoimenpiteet ja henkilökohtaisen suojauksen toimenpiteet. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointiolosuhteet Estä asiattomien pääsy alueelle. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote pitää varastoida erillään kuumuudesta ja sähkölähteistä. Tupakointi kielletty varastointialueella. Mikäli mahdollista, vältä suoraa altistumista auringonvalolle. Vältä erittäin kosteita olosuhteita. Vuotojen välttämiseksi astiat on suljettava käytön jälkeen huolellisesti ja säilytettävä pystyasennossa. Katso lisätietoja kohdasta Varastointiluokka: Voimassa olevan lainsäädännön mukainen. Säilyvyysaika: 5 vuotta. Säilytyslämpötila: 5 40 C. Yhteensopimattomat aineet: Säilytä erillään hapettimista ja hapoista. Pakkaustyyppi: Voimassa olevan lainsäädännön mukainen. Rajoitettu määrä direktiivin 96/82/EY~2003/105/EY (Seveso III) mukaan: Ei sovellettavissa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Tämän tuotteen käytölle ei ole erityisiä suosituksia jo esitettyjen käyttötarkoitusten lisäksi.

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / 8 Päiväys: Edellinen päiväys: KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Muut rajaarvot Muissa maissa annettuja rajaarvoja Mineraaliöljy: ACGIH 2007, TLVTWA 5,0 ppm/mg/m3 TLVSTEL 10 ppm/mg/m3, sumu, TLV Threshold Limit Value, TWA Time Weighted Average, STEL Short Term Exposure Limit DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Järjestä riittävä ilmanvaihto. Jos on kohtuullisin toimenpitein toteutettavissa, tämä pitäisi saada aikaan kohdepoiston ja hyvän yleisilmanvaihdon avulla Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Vältä sumujen hengittämistä. Naamari: Ei, paitsi vältettäessä sumujen hengittämistä Käsiensuojaus Järjestä hätäsuihkut työskentelyalueen lähettyville. Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan altistuneita ihoalueita. Niitä ei saa levittää altistumisen jälkeen. Suojakäsineet: Öljynkestävät suojakäsineet (EN374). Valitun käsinemateriaalin läpäisyajan pitäisi olla aiotun käyttöajan mukainen. On olemassa useita tekijöitä (esimerkiksi lämpötila), joiden johdosta kemikaalinkestävien suojakäsineiden käyttöaika on selvästi lyhyempi kuin standardin EN374 mukainen. Lukuisien olosuhteiden ja mahdollisuuksien johdosta on pidettävä mielessä käsinevalmistajan ohjekirja. Suojakäsineet on vaihdettava välittömästi, kun havaitaan ensimmäiset merkit kulumisesta Silmien tai kasvojen suojaus Järjestä työskentelyalueen lähettyville silmienhuuhtelulaitteita hätätilanteita varten. Tiiviisti asettuvat suojalasit: Tiiviisti asettuvat suojalasit, joissa on sopivat sivusuojat (EN 166). Kasvonsuojain: Ei Ihonsuojaus Järjestä hätäsuihkut työskentelyalueen lähettyville. Turvasaappaat: Ei. Esiliina: Ei. Vaatetus: Suositeltava Ympäristöaltistumisen torjuminen Vältä päästöjä ympäristöön. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Keltainen tahna Haju Luonteenomainen Hajukynnys ph Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste > 200 C Haihtumisnopeus

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / 8 Päiväys: Edellinen päiväys: Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys 0,89 g/ml (20 C) Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Ei sekoittuva Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot VOC (toimitettu): 26,7 g/l. Lisätietoja fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista liittyen turvallisuuteen ja ympäristöön on esitetty kohdissa 7 ja 12. KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Pysyvä suositelluissa varastointi ja käsittelyolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Kuumuus: Ei sovellettavissa. Pidä erillään lämmönlähteistä. Valo: Mikäli mahdollista, vältä suoraa auringonvaloa. Ilma: Ei sovellettavissa. Kosteus: Vältä äärimmäisen kosteita olosuhteita. Paine: Ei sovellettavissa. Isku: Ei sovellettavissa Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Lämpöhajoaminen: Lämpöhajoamisen seurauksena saattaa muodostua vaarallisia tuotteita: Typen oksideja, rikin oksideja. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys LD50, suun kautta, rotta: > mg/kg. LD50, iho, kani: > mg/kg. N,Nbis(2etyyliheksyyli)4metyyli1HBTA1metyyliamiini: LD50, suun kautta, rotta, > mg/kg. N,Nbis(2etyyliheksyyli)5metyyli1HBTA1metyyliamiini: LD50, suun kautta, rotta, > mg/kg.

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 8 Päiväys: Edellinen päiväys: Ärsyttävyys ja syövyttävyys Saattaa tilapäisesti aiheuttaa silmien lievää ärsytystä. Suspensiossa olevien hiukkasten ruiskutussumun hengittäminen saattaa ärsyttää hengityselimiä Herkistyminen Sisältää N,Nbis(2etyyliheksyyli)4metyyli1HBTA1metyyliamiinia ja N,Nbis(2etyyliheksyyli)5metyyli1H BTA1metyyliamiinia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Jos tuotetta on nielty, saattaa aiheutua mahasuolikanavan ongelmia Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Toistuva ja pitkäaikainen kosketus saattaa aiheuttaa ihoongelmia Aspiraatiovaara Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Valmisteelle sellaisenaan ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja. Tämän valmisteen ympäristömyrkyllisyysluokitus on tehty direktiivin 1999/45/EY mukaisen tavanomaisen laskentamenetelmän avulla. N,Nbis(2etyyliheksyyli)4metyyli1HBTA1metyyliamiini: LC50, kala, 96 h, 1,3 mg/l. EC50, vesikirppu, 48 h, 1,4 mg/l. N,Nbis(2etyyliheksyyli)5metyyli1HBTA1metyyliamiini: LC50, kala, 96 h, 1,3 mg/l. EC50, vesikirppu, 48 h, 1,4 mg/l Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT ja vpvbarvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Vuodot maaperään: Estä maaperän likaantuminen. Vuodot vesiin: Merkittävät vuodot saattavat muodostaa kalvon veden pinnalle, mikä estää veden hapettumista ja haittaa siten vesieliöitä. Saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristöön. Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Päästöt ilmakehään: Ei sovellettavissa. KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / 8 Päiväys: Edellinen päiväys: Suorita kaikki mahdolliset tarvittavat toimenpiteet jätteen muodostumisen estämiseksi. Analysoi mahdolliset uudelleenkäyttö tai kierrätysmenetelmät. Älä päästä viemäreihin tai ympäristöön, hävitä toimittamalla valtuutettuun jätteenkeräyspisteeseen. Jäte on käsiteltävä ja hävitettävä voimassa olevien kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Katso altistumista ehkäisevät toimenpiteet ja henkilönsuojaustoimenpiteet kohdasta Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Tyhjät astiat ja pakkaukset on hävitettävä voimassa olevien kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Menetelmät tuotteen neutraloimiseksi tai tuhoamiseksi Valvottu poltto tai talteenotto erityisissä kemikaalijätteiden vastaanottopisteissä paikallisten säädösten mukaisesti. KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Vapautettu Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Tätä tuotetta ei tarvitse merkitä varoitusmerkein direktiivien 67/548/ETY~2009/2/EY ja 1999/45/EY~2006/8/EY mukaisesti. Muut EYsäädökset Ei sovellettavissa. Muut säädökset Ei sovellettavissa Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon 16.2 Lyhenteiden selitykset 16.3 Tietolähteet 1) Valmistajan toimittama käyttöturvallisuustiedote, ) Tiedotteen laatimishetkellä voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja ja niiden tiekuljetusta sekä käyttöturvallisuustiedotetta koskeva lainsäädäntö Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa 1999/45/EY Luettelo Rlausekkeista, vaaralausekkeista, Slausekkeista ja/tai turvalausekkeista R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 8 / 8 Päiväys: Edellinen päiväys: 16.6 Työntekijöiden koulutus 16.7 Käyttörajoitukset Markkinointi ja käyttörajoitukset direktiivin 76/769/ETY mukaan Ei sovellettavissa Lisätiedot Käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja voimassaoleviin lakeihin, koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole tiedossamme tai valvontamme alaisia. Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin esitettyihin käyttötarkoituksiin ilman kirjallisia käsittelyohjeita. Käyttäjän vastuulla on aina suorittaa kaikki tarpeelliset toimenpiteet paikallisissa määräyksissä ja lainsäädännössä esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt tiedot on tarkoitettu tuotteen turvallisuusvaatimusten kuvaukseksi, eikä niiden katsota muodostavan takuuta tuotteen ominaisuuksista.

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Indigrow Impact SRF 19019 Päiväys: 1.2.2013 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63135,63136,63137,3101357 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot