- ka-"vattaa jäsenissä rehtiä rnoottoripyörä11ijähenkeä ja pitää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- ka-"vattaa jäsenissä rehtiä rnoottoripyörä11ijähenkeä ja pitää"

Transkriptio

1 KYYJ.'RVEN MOOTTORIPY.IRIiIIIJI.T RY : N srilin}tot 1$ I{I}i]. KOTI]]AIKKA JA TOIMTNTA-AI,,L],E Yhdistyksen nimi on Kyyjärven Sqqttoripyörrifijät ry. ja kotipaikkana on Kyyjärven kunta, Keski-Suomen 1iänissä. 2$ T IRKOTTUS Yhdistyksen tarkoituksena on: - ka-"vattaa jäsenissä rehtiä rnoottoripyörä11ijähenkeä ja pitää.i +^.-^^+!^,.i -r,.r,;ri r.i i.,i.ltrr J -Lr.1 ILJ uvr I PJ vr lrf J ',ruc'! Jq ia Jrsr-urr vl ci sän vä.'l v-rrrr i I l_ä - tarkoituksensa toteuttaniseksi yhdistys järjestä.ä kursseja, moot t ori pyöräre tkiä sekä muuta samantapaista toimintaa 3$ T CII.II NN.ILN TIIKIiIjiI NEN Toiminbansa tukeniseksi yhdistys kanlaa jäsenilt'iän jäsenrnaksuja, voi omistaa ja hallita toimintaansa v"rten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna arpajaisia ja ker':yksiä. Toimintaansa varten vhdi stws h:rrkki i tarvittaessa asianmukaisen luvan. 4$ JiiSEN.iT Yhdi r irsju stvkson wj vars'n:i:-eksi iäseneks i wni vpt n.j:istr- i"a'kki moot t ori- nwör"i lv.tä ki.i r ^^^+..-^^+ 1-^*r-i 1x+ :^r-r-^ - i +^- r".' ^ t P.yur frj r Jvu^d, -fudattanaan whdi stvksen s:ii-+.-. ^!r-^ irl^r.. ^t'\rksen iohtok rnta..iseneksi J.Lv!,)uJ,,-rt'l Ja Jd- Jvuro Jrruf \- vr hyväksyy. Tuki j äsenet nr:ki iriseneks.i voi vhdi sl,r,ksen iohtor-.-'^ r^-----r---.;: -'.^-?n kansalaisen - uaf JL.JUIUL,, Lret! uj IIJ v aärj tai reki -teröi dl'h 1'l-1^i of -rrzcan i iäaaral ^hl,r nrra* 1,,.\mön kansalai sia. - Jäsenmaksut Jokainen varsj nainen jssen sek': tukijhsen suorittaa yhdi.;tykselle jä :enmaksua sen mä'ir1n jonka yhd-lrtyksen syyskokous seuraavaa kalent,. rivuotta varten rnää.rää kummalfekin jäsenryhmälle.

2 5!, YIIDT-l'r'K:l lli l't Il I Lil I1{ 'rt Yh r irt.vk.;en toimiefinin:: o qt vh,:i ^ivv:e- ''^r'^"^ i^ :^Lr ^--"nta, v J Jrrrl.!J Jd Jwluv^v t h,ti..l rrlz,an n i il.: nrä - -q- 1/är?+!:: \rh rl t kqon kok rrr A ru, u.tr!.!.' I J r-r ^ tn i neennlno,t- Laa lohlokunt:l Ä6 JUU: YHNI I'tYKir i.ll; KOKaUl('- ii'l Yhdistyksen on pidett:jvä ;oka vuosi k'1ksi vrr s-lnr.is ba koltousta, vuoslkokous tammi-helmikuusqa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylim.,äräinen kokous 1 l : "r i- : i Y" Ä i n e r. vhd. ^tvrcp'l knknrq nidef,r'^n rr.i I lnin rfl^ä ic1."k^gn,y lr' L t u.l kokous tai jol.tokunta niin o'itt'i' tai vähintö'jn yksi kymmeneso1 ' (1/10) "iro; s tjiks-n j'ir.nirti ri t: j ohtokunnal ta ki rjaij j se. Li c- ji.vi-e:-1;i ilno,letrr.t rsirr käritl,e-l v' vartor rr..vtiä - 'o'loin ni^^l :r/:: ^F./iimäiqtää}1 rrlräarn (1\ r'' -^rr/1-n ---r1r'{i- IU{UL"S UrL p.lcev V.-..,l/ rlaur.fll ÄJ.LLULTå nvvrnär aci * l- imicaci -' ^t, K ok ou-o kut s u -._-,_.,4. Yl,u-rbys kutsutaan koolle v: hrnb: xn yht. (1\ vii.tkoa ennen kokou-ba ''.--^.^r-^.-'-^ I r.- rr;r'l -; rjjr n ulawv y I l,aval l:r ioko r ^:f,1i sanomalehti-ihoitukrel la fai kir'rlli:'.rli v''iqruj..-fn iij^er:-1. toimitetuffa kuts.1l,la. +^: -,.-,^ ud r^,jd -:r:it: vr k tenteko l(oko,.ksessa on,<rllakin 1ä.-r'orcvaLla j':renelii yksi (1)."ni. Päritös tehd,iän vks i nkertaiselfa enenloistö11it nikiili niiissi:i c: r'nni:isi: e: o.ie toisin m{iritty. 'nten m. nness'i Lasan rrtkai.-ee nrrl-peniohl.a l..e : ;"',; i^ -.---^i--- ö'-a ':ine t/'4-uu.rjv-, u.r!j.., I Pd. 'ric srr'l ietu i n I i rri n rni l.loin sitä vaaditaan. 1f, ytrni.rtyi{r rlri Ko-,.0lll(- rllt A''I^T hrq on ^'rorilou-ava,,/uos ikokous Vuosikokouksessa k:jsi-telti.vä.t asiat ; 1 'alitaan kokouk=el1e p.een. of..t- jz, -' htecri ja kp.ksi (Z\ p')y- +:i 1-.i -..i^- +^-1,^^+^ i-^ u!,ld,i u,\-iu:ijod to,ietapn kokouksen o a.lobtr jat, tr'.iisuu: vaivirtetaarl kokouk:en tvi: j ;r js -f y. esilal "r" vhr i^hv1.ro'n vu.sik rto- ul vj - ja ph.'itösva.itai suus c..iloh::in rrhii ctrrlzepn!i1if, v../..-lrr i^ + i ' i h f - FLr.t vfrf, u.ja_ r i i o rn Inrrr:r,rtn 6' nrätetr'; n h''ian lyrt lzcy*1i ^cstx ia j,.' jnnä: tikqör v-hv'rtarniscsta 1-ok.' \/2^ i,rrrrrr' orrr r.r rrrr örr l-imi -eshä innlokdnnr'llo ir mrri -l lo Li li- i:> J vastuuveh'o1lisil,le 7! krsitell':"n nuut johto <unnan =si tt'':.1t asi^ t -yyskokous Svvskokol)ks-ossz k;isi te115,r'n Seuraavat a:iiat : 1) vatitaan kokoukselle puheenjoht-ja, sjhleeri ja kaksi (Z) poyt i- ki r.ian tarlrqqta iee 2) todetran lrokouksen o-anottajat, lr'l.iisuur ja p 'itc:valt ai suus J) vahvistetaan kokouksen työ jn.r jestys 4) ki s it.llii rn trhdist,'kren toimint?suunnitefma 5) :r;r.'-u an vrrsinai.ten ja tukij renten jä"enoaksun su iruus 6' k',s;bell,i n talour" -v jo 7' val itrrn.i ohtokunnan o.heenjohlaja

3 8) valitaan joiitokunnan rnuut i:rs' net ja..'araiiisenet!) valitapn k2k.'i (2\ t j I i n L q rka ^ t j a " a ja niiden vrrai iel et tarkast:rmaan s:eurra.van I'uoden tilit ' talous- ja hal - intoasiat 10 p';' r til'inl-rk r. tr jien ja jol tokunnan.i ä:-enten "t, "rll<kio':ta 1I) käsitefl:iän nuut johtokunnan esitt mi;t asiat Ylimäärälnen kokous YLini;ä.r:j.isrsi..i,i. kokouksessa k'isitelli.rin kokousl<ut s;us s a mainltut ar:ia.t sekii ne j ohtokunnan esitti:m:t aslat jotka kokous p:r.ätt'iä ollaa k':sil^iri 'ksi, kuitnn'"n huor.ioon oit'en yi- '1 i-t.:iain,4 r:ss l mal ni tut kokouskutsua kos.,k^vat n'i.iir':vkset. Bs YI{i)T T,i/','" J Cr-'rrlrTTNT /\, T/:l i onpano, pi tösvallaisuus, piätök-pntcko ja kokoon kulsuminen vh.; ^ I,,rk^en h. l I i t,rk^r.rq i;o j ni i cvvrkokoukseisa kalenter' \,.uoceks: V^-rz'la.ar vqlit[u '^r']^r- r-^ j^1-^h '-'r, ({ur4u ', F1'1'ööFin]^r-;o ia v;hfnf,: :n l']urlur vi isi (!) rurra e''lirt" "1 kym'lenen ( 1O\ j'r"entä ja rrarajäreni H rr'ihintäär rrk,:i /1) ia pn i r.rt än lrol me (il - \ i / rja i l Lv Johtokunta on p;j.:tösvaf tar nen kun vrj.hint'iin puole b jäsonistä ^n täc71ä rrrhoorr.inhl r..io L.,.i lr:afqnrrhoorr.i^r,if ^i^ r "ö++1 r n LZJA nu2 ÅAIr i Ue L L L,Ila. P;j.ät.kset tehd:i1n yksrinker:t " i- :: ella bilnten '''.ineen enennist ö11ä. menne:.-i taran 12.tk"i ree puhe.njohtajan 'i' ni, oa t:=i vaaleissa arpa. t'^,^-,^/, F^11 ^n --rhae-r Y u_' v -r.linyr.a.pr tph Liv..i sul. l_lse-bi tai kir.ial li:e:ti iohtokurnzn iäseni -l le. Johtokunta on kutsuttava koolle yn i r 'r ^r -r r,rha.- I nhto ia kptron.rer j,a-nepif iseksi tai v::h irt.i.in puo-let j ohtokunnan jare-i-t" ribx vaatii. (r'^.+^.r-fh^^ rj.:uu\urlrrarr :-ih:^ct :vlvmisr<nkorr:. ni jet :än.l :r,lc"u J urur+er!!'-ej. tanmikuussa. Johto_ (unta v1il j L-ee kes,tuudestaan ve ra p uh e e n j oht a j an ' si hteer in ja nimittä:i nuut tarvitta..-at toinihenkilöt. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan ottaa myös.j o'.lt okunnan ul koluolelta. Johtokunta voi asettaa t oinikunt ia. A 1o it eoikeus Al oiteoi keur on johtokunnan ja yhd-lstykren ix-crill:j T,äsnäolo- ja pujre o i keus T,äqn-iol O-.ia nuneoik- r- : 'rn1,. ^l-!.1/ "1rr') nul.r-nqqp VOir^an qvrnbä:: mrräc rrril lo l:rrivr iö-nl.rrirrnnrn iä nillo!.i/ vu, Lv r ' 1i- jr toitinl'r' ro Thc]i:trrksen tif i- ja " toin j.nta:,rrosi on kalent cr j.rr'r-os i. J ohtokunnan on annettava tilit ti-lintarka:.ta j.i,11e viimeist,i";n kaksi ( 2 ) lriikkoa e.ren vuorikokou. ta jr t ' 1 int'r nkq ^ b' 'i en buletr palrultaa ne.yk:i r1l r,'iikko ennen vuos i kokousta. T eht! vrit J ohtokunran L.hL:ivi:nx on: - johr"a yh'i:t,-1.- r toi- i.n c-;' s'l ni' j'n.a.vh 1i -t.:'t'en l',o<ou:bct' -or: t: ^L.n muk..i,erti - hy.".,iksyii jäscnet yh.rist.r'kseen siekä..it'r'.i jäsenluetteloa, ta.rkistaa j'isenm'''ärä. ja j"i:-.rm-rk-unsa suorittaneiden m!iärri- \.rlioden lopussa - valmistefla yhdist-1'ftsen korrou.--ten kii.s j,teftiiviksi tufevat a-siat ja lutsua yh.listyksen kokoukset koolie

4 - tehdä ehdotuksia moottorr Dl,'ör"ilyn er'listrimiseksi s-'kä nuorj-sob :l '<o:k -.i -sq ari,. sa, Loine?nlanna kokous-, nert-. ottelu-, lrurssi-, esi-teimli-, tiedotu-"-, ; uhla-, vi ihde-, retkeily- r nfis. t i f ai suu,ks ia. - hu.olehtia rraro jen halk nna'ta, arrojen s'rynnist'i ja muusta l$ ma,initusta toiminnasta ja irastata yhdist-'ksen omaisuuden hoidosta. 9t liii1llii liir.r 0I TT rll"ti l:irln vh^i c+\/tzcah ntmon tr.i r,initf no nrrhaanrnhln:n.,nrqrr.1^aar inhtq iq Lqi -r-uf u,y w.r r u! ' I J v t L u a 4, r-tö ljwrccrrj sihleeri klrki n ykr.in..imenki r:oittajien tulee olla 1B v. t:ytläneitä. 10f l,lrotiai lj '- J A Tr I: I' : ' l ' :' t r^.r^., --.- yu'r' ^--L-e+niohta,cn! -ril te\t;:vän- on. kutsua koolfe j oi,tokunta sek'i j ohtaa niissä cuhetta va.lvoa, ett'i yhd-istl.,ksen s;jrntii ji ja pr-':itöksiä nou{'latetaan - tehli ^h roluksia.,'a?foit'.eita..'h lisi,,rkrcn toininnpn vilkastutlamiseksi - val oa, ett' toimjhe"-kilit ja toimik rnnzt t ytt: ät tel:t'ivars ' sekä hyv'1k-q)rä yhd ist-r.ksen la.skut - olla. llrsnä tilintrrl(a.:rtu-ksessa ir ihte erl 'lihteeri n t ehtäv:in't on: -,,FLtr':.O'.r"i n\^:-t7 ntrheo-.orriq.an V>t:^o ',a'ri -i.el'p i.l't,akunnan kokoukslssa esiflc tule-,ra.t a.si.at - panna k:r:yt'int::öll jol,tokunnan kokou'' en p:'.'itökset. l ]UJunL]Jd1,-t-::,-.i --:-^ iö, tnl,rrnnrr 1....r l. /- I I L, - i.. a Dit ii;i toiininta tilas t oa - I r- l-a - h olu; Vh i r tlrk':sn vuori kertom.k:'eks' ja reura vd'.i vu-o,en t oim-ln tas uunnite' m,ksi - hni taa yhdi.:yk:en <ir.e-n.raihio^ ja -Lqatir L-r',rtt'vrL asiakirjat - hoilaa yhdj.'l k en reki^tcr-r iat, a-kir:o,.'4.'en(orti.'t'r sei' käsikirj:rsto - to inittaa f ehd-iif e u :tisia yhdi.tyt s en toi,;ni,nnrsta, ellei teirttiv;'in ofe ".alittu nul-rta henkifii.j - s -hteerin teht'r.vf it voidaan antaa.i oh bokunnan vahvistanaa tvönjakoa nourlat taen usearmalle henkililffe Rå.hastonhoita j a Rahastonhoitajan tehtäv'-ini' on: suorittaa ma ksut - huolchtia yh.i. '.''k'en -ratrv.i.n oörimi 'e'b', ra-ll t'::a -'h:i^1,-vk. ria.r" t ia l:oitaa ;iuuta ornai,suutta - perii jiisenme.k:rut ja i1::rittaa nel j';rrn-.sl.uosittain jolrtokunnalle jsi,enmaksunsa ma.ksaneide:r "i{aenten r'iär. - huof ehi;i-a yhdist;-ft' 3n kirjannir,o-ta, la.:.tia tili np;i itöksen ja. tilikertomus s -.k'1 antaa ne tilinta.rkasta jr 1le hyvissä ajoin tarka::tusta va rt en - huolehtia -/aro jen hankkiroista kosk-^vien suunni teimien toteuttarnisesta.ra L.!-LOUSa r'. Oe-: : t.vs syys_ - r'qlmi lqa rrhnoc':ä nllhoarrinhto 1on lzqrr.^- to I^''^rF - ^^-:+i'^ kokoul<s e f.le ^i+äi. -i1,^: rvi^ -nh1.r.i.lr 'lrrol. j:olao rrh,li r/^1.,^.^-._ iå Fäh^.j,Jw ru-. J.r._L Vl! CJt 1! _LU: LU-?1,).) vcltr esitl'5 poist.'ttavlste e:;i.neirtä

5 11$ EROT r AI'!lMiN JA ]}ROÄI'IINEN r^^.ia^^- hää++ää.r.o,.2 \rhd j.:tvk.echä-!r!/- tjri -rr Pr'ruu a Jriut'v,yrlru.ru,t Sijtä On ilmoitettava kirjalliserti johtokunnal-le tai sen cu he e nj oh t a j a lle taikka su!llifesti yhdisltyksen kokouksessa. Ve-LVU.L,-"-r-^^+ ul{ll5! 1,, ;,)u ^+r,- hänelf e kuufu-rat sinä. kalent erivuot ena.ona. roani nen v t'.1' ta nal-*.-." r ^L+^]-"-nta e j h::nt:- n: is L.j vef_ ilroava jäsen on velvolflnen suorittamaan kaikki ne tafoudefliset vollisuuksista vapauta.. r rtrfa r tf, Jw,uvÄu r^ö iä_^r nn f r:-r--lr \/t-^.i^,,,.+:: i n r, - i t t q rra I I a terrql--.i.j+ d\jij,l rserl lrlrrru u.yr1\. u dl'r"be- 'ol.y -,rd-t,l 1urL rj ä-rri- c.,n-i +owo!fo in-^rr-r, -,,+!öi rlr.y r' 5 rur r t.. - la imi nl lönvt,.-. LJ rj.lrud r/ t/d!l r-l:rlrrr.r ] Oi tukset i^iairl lti n rrhd i.:1il/lqptrn I i h1,rim::l l'! on -i+a',1- rnr'+ '/^i.-häiqtrrk'en,vvlj.lvf,uj^'g]l iohioknrltå,t v!r v vrrv,r erof,f,aa h':net- -nt1,an"i rr';'iliikr^stä on iäscnol1ä oikeus vpli lra.a. vhdistvksen koknrr':z^-1 lc iatt':n:11ä rrir'i.l-iren vpli '*'!J ' tus i ol^rn'zrrnr"ol' e kolrerkyn* ere. ( lo) rnrornltp-ud-n kll ucsca asi asta tir.don cartuaar. Jos yhdir Lylrren korous, saatuaan johtokurnan llrs,nnori: krrll+r^^- ^-^!^++'.^ :^^.-+-i sek harkittuaan muut J -srr u tarnee- l iral, kat*om-nsp rel',i 1,vkcel. h ', äksuv crnttani sn;ätöksen vähintiän krhdella kolmasosqll,a (2/j) annetuista ;-ni-t-, :e tulee vöinaan heti. 12$ Si.''Ni'iJ]']T I,]UUTT /\.I.lINEI{ JA YIII)IqTYI{q i.]n PIJ:A.KAI'{I NEN Yhdi:tyk.en s :äntiijen muutta.ninen tai yhdirtvksen purkaminen voidaan ottaa es)'l 1e;7h i-byksen koknukresra, jos asiasta on kokouskutsussa nainittu. Piätökseen vaacitaan vähint:r.än kaksi kolma.rosaa ( 2/3) annetuistr ":ni stä. Yhdir- Lyksen purkaubuessa sen varat luovutetaan l(yy j:irverr kunnafle. 139 YlLr ti q0uje Itluuten noridatettakoon mili voimassa olevassa yhdistyrlaisse" on s:iädettv.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot