KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2."

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Yleispuhdistusaine Toimialakoodi G 453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa Käyttötarkoituskoodi 9 Puhdistus- ja pesuaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseenþ Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja HL Group Oy Yhteystiedot Katuosoite Hiekkakiventie 5 Postinumero ja -toimipaikka Helsinki Puhelin (vaihde) Y-tunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot Meguiar's USA, Product safety department Mitchell South Irvine CA Yhdysvallat Puhelin: Telefax: Sähköposti: 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite 112, yleinen hätänumero. (09) tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, HELSINKI, tai PL 790, HUS. Eurooppa (Meguiar's) (virka-aikana). Yhdysvallat: (24 h, vastapuhelu). 2. VAARAN YKSILÖINTI Valmiste on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan. Luokitus: Xi - ärsyttävä: Kohdassa 11 on esitetty tarkemmin terveysvaikutuksia ja oireita. NFPA-luokitus (Yhdysvallat): Terveys = 1, syttyvyys = 0, reaktiivisuus = KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / CAS/EYnumero ja rek.nro EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Etoksyloidut C9-11-alkoholit 5-10 % Xi; R38-41 [1] Varoitusmerkki, R- lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Muut tiedot Valmiste. Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Tämä valmiste ei sisällä muita aineosia, jotka toimittajan tämänhetkisten tietojen mukaan ja niiden pitoisuudet huomioon ottaen olisi luokiteltu terveydelle ja ympäristölle vaarallisiksi ja ne olisi siten esitettävä tässä kohdassa. [1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi. [2] Aine, jolle on määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo. Mahdolliset työperäisen altistumisen raja-arvot on mainittu kohdassa ENSIAPUTOIMENPITEET 4.2 Hengitys Jos tuotetta on hengitetty, potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on pysähtynyt, potilaalle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.3 Iho Jos tuotetta on joutunut iholle, ihoa huuhdellaan välittömästi runsaalla määrällä vettä vähintään 15 min ja samalla riisutaan likaantunut vaatetus ja kengät. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.4 Roiskeet silmiin Jos tuotetta on joutunut silmiin, silmiä huuhdellaan välittömästi runsaalla määrällä vettä. Poistettava mahdolliset piilolasit. Otettava yhteyttä lääkäriin. 4.5 Nieleminen Potilasta EI saa oksennuttaa. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Otettava yhteys lääkäriin. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Ensiavun antajien suojaaminen: Mitään toimenpiteitä ei saa suorittaa, jos on olemassa henkilöön kohdistuva vaaran mahdollisuus, tai ilman asianmukaista koulutusta. Avun antajalle saattaa olla vaarallista antaa suustasuuhun-elvytystä. Jos on hengitetty tulipalossa hajoamistuotteita, oireet saattavat esiintyä viivästyneinä. Altistunutta henkilöä saatetaan joutua pitämään lääkintähenkilöstön valvonnassa 48 tuntia. Kohdassa 11 on esitetty tarkemmin terveysvaikutuksia ja oireita. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Käytettävä ympäröivään paloon sopivia sammutusaineita. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ei tunneta. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Tulipalossa tai kuumennettaessa paine saattaa kasvaa ja astia saattaa räjähtää. Vaaralliset hajoamistuotteet: Hajoamistuotteina saattaa esiintyä hiilen ja typen oksideja. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja kokonaamarilla varustettua ylipaineista paineilmalaitetta (SCBA). 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Mahdollisesti vaaraa aiheuttavia tehtäviä ei saa suorittaa, jollei henkilö ole saanut sopivaa koulutusta. Evakuoitava ympäröivät alueet. Estettävä asiattomien ja suojaamattomien henkilöiden pääsy alueelle. Ei saa koskettaa vuotanutta ainetta tai kävellä sen päältä. Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. Järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Käytettävä sopivaa hengityssuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätöntä. Käytettävä sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (ks. kohta 8). 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Vuotanutta materiaalia ei saa päästää leviämään maaperään, vesistöihin tai viemäreihin. Ilmoitettava asianmukaisille viranomaisille, jos tuote on saastuttanut ympäristöä (viemäreihin, vesistöihin, maaperään tai ilmaan). 6.3 Puhdistusohjeet Suuri vuoto: Tukittava vuoto, mikäli se voidaan tehdä vaaratta. Astiat siirretään pois vuotoalueelta. Päästöalueelle tuee mennä tuulen yläpuolelta. Vuotanutta materiaalia ei saa päästää leviämään vesistöihin, viemäreihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Vuodot huuhdellaan jätevedenpuhdistuslaitokseen tai toimitaan seuraavasti. Tukitaan ja kerätään vuoto palamattomaan imeytysaineeseen, esim. hiekkaan, multaan, vermikuliittiin tai piimaahan ja se siirretään astiaan paikallisten määräysten mukaisesti hävittämistä varten (ks. kohta 13). Hävitettävä valtuutetun jätteenkäsittelylaitoksen toimesta. Likaantunut imeytysaine saattaa olla yhtä vaarallista kuin vuotanut tuote. Huom: Ks. kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteissa ja kohdasta 13 jätteiden hävittäminen. Pieni vuoto: Tukittava vuoto, mikäli se voidaan tehdä vaaratta. Astiat siirretään pois vuotoalueelta. Laimennetaan vedellä ja pyyhitään, jos vuoto on vesiliukoista, tai imeytetään se inerttiin kuivaan aineeseen ja siirretään sopivaan jäteastiaan hävittämistä varten. Toimitettava hävitettäväksi valtuutettuun jätteidenkäsittelylaitokseen. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Käytettävä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (s. kohta 8). Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä tämän tuotteen käyttö-, varastointi- ja käsittelyalueella. Kädet ja kasvot on pestävä ennen ruokailua, juomista tai tupakointia. Ei saa niellä. Varottava aineen joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. Säilytettävä alkuperäisastiassa tai jossain muussa hyväksyttävässä astiassa, joka on valmistettu yhteensopivasta materiaalista. Astia on pidettävä tiiviisti suljettuna, kun tuotetta ei käytetä. Tyhjät astiat sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Astiaa ei saa käyttää uudelleen. 7.2 Varastointi Astia on säilytettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Säilytettävä alkuperäisastiassa suoralta auringonvalolta suojattuna kuivassa ja viileässä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, erillään yhteensopimattomista aineista (ks. kohta 10) sekä elintarvikkeista ja juomista. Astia pidetään tiiviisti suljettuna käyttöön asti. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Ei saa säilyttää merkitsemättömissä astioissa. Estettävä ympäristön likaantuminen käyttämällä sopivia menettelytapoja. Suositellaan alkuperäisastian käyttämistä. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Jos tämä tuote sisältää aineosia, joille on annettu työperäisen altistumisen raja-arvoja, työntekijöiden, työpaikan ilman tai biologinen seuranta saattaa olla tarpeen sen määrittämiseksi, kuinka tehokasta ilmanvaihto tai muut ehkäisytoimenpiteet ovat, ja/tai onko tarvetta käyttää hengityksensuojaimia. Katsottava eurooppalaisesta standardista EN 689 menetelmiä hengityksen kautta kemiallisille aineille altistumisen arvioimiseksi sekä kansallisista ohjeasiakirjoista menetelmiä vaarallisten aineiden määrittämiseksi. Erityisiä ilmanvaihtovaatimuksia ei ole. Hyvän yleisilmanvaihdon tulisi olla riittävää rajoittamaan ilmassa olevia pitoisuuksia. Jos tämä tuote sisältää aineosia, joille on annettu altistumisen raja-arvoja, on käytettävä prosessin kotelointeja, kohdepoistoa tai muita teknisiä ehkäisytoimenpiteitä pitämään työntekijän altistuminen alle suositeltavien tai lakisääteisten raja-arvojen.

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Hengityksensuojaus Hengityssuojain ei ole tarpeen tuotteen normaaleissa tai aiotuissa käyttöolosuhteissa Käsiensuojaus Luonnonkumi (lateksi) Silmiensuojaus Suojalasit Ihonsuojaus Laboratoriotakki. Kädet, käsivarret ja kasvot on pestävä huolellisesti kemikaalien käsittelyn jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja wc-käyntiä sekä työskentelyn päätyttyä Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen Ilmanvaihdon tai työprosessilaitteistojen päästöt on tarkistettava sen varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelusäädösten vaatimusten mukaisia. Joissakin tapauksissa höyrypesurit, suodattimet tai prosessilaitteiston tekniset muutokset ovat välttämättömiä päästöjen pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Kirkas neste, miellyttävä haju. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph 7,5-8, Kiehumispiste/kiehumisalue 100 C Leimahduspiste Suljettu kuppi: 93 C [Pensky-Martens] Suhteellinen tiheys Höyryntiheys 1 (ilma = 1) Haihtumisnopeus 1 (butyyliasetaatti = 1) 9.3 Muut tiedot VOC-pitoisuus: 4 %. 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Ei erityisiä tietoja. Tuote on pysyvä. Normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa ei tapahdu vaarallista polymeroitumista Vältettävät materiaalit Ei erityisiä tietoja Vaaralliset hajoamistuotteet Normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa ei pitäisi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Hengitys: Altistuminen hajoamistuotteille saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle. Vakavat vaikutukset saattavat esiintyä altistuksen jälkeen viivästyneinä. Nieleminen: Ei tiedetä olevan huomattavia vaikutuksia tai merkittäviä vaaroja. Iho: Ei tiedetä olevan huomattavia vaikutuksia tai merkittäviä vaaroja. Silmät: Etoksyloidut C9-11-alkoholit: LD50/suun kautta/rotta = mg/kg. LD50/ihon kautta/kani > 2 g/kg Ärsyttävyys ja syövyttävyys 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / 6 Pitkäaikaisvaikutukset: Ei tiedetä olevan huomattavia vaikutuksia tai merkittäviä vaaroja. Karsinogeenisuus: Ei luokiteltu tai mainittu IARC-, NTP-, OSHA-, EU- tai ACGIH-luetteloissa. Mutageenisuus: Ei tiedetä olevan huomattavia vaikutuksia tai merkittäviä vaaroja. Teratogeenisuus: Ei tiedetä olevan huomattavia vaikutuksia tai merkittäviä vaaroja. Kehitysmyrkyllisyys: Ei tiedetä olevan huomattavia vaikutuksia tai merkittäviä vaaroja. Vaikutukset lisääntymiskykyyn: Ei tiedetä olevan huomattavia vaikutuksia tai merkittäviä vaaroja Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Liika-altistumisen merkit/oireet: Hengitys: Ei erityisiä tietoja. Nieleminen: Ei erityisiä tietoja. Iho: Ei erityisiä tietoja. Silmät: Haitallisia oireita saattavat olla ärsytys, vuotaminen ja punoitus. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Ei tiedetä olevan huomattavia vaikutuksia tai merkittäviä vaaroja Muut haitalliset vaikutukset Vesiluokitus WGK 3 = voimakkaasti vesiympäristöä vaarantava (Saksa, Wassergefährdungsklasse, liite 4). 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteen muodostumista on vältettävä tai sen tulee olla mahdollisimman vähäistä, mikäli se on mahdollista. Ylijäämät ja kierrätykseen kelpaamattomat tuotteet on toimitettava hävitettäviksi valtuutettuun jätteidenhävityslaitokseen. Estettävä vuotaneen tuotteen leviäminen ja pääsy maaperään, vesistöön tai viemäriin. Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisen tulee aina olla ympäristönsuojelumääräysten ja jätteiden hävittämistä koskevan lainsäädännön sekä mahdollisten alueellisten paikallisten viranomaisten vaatimusten mukaista. Jäteluokitus: Hävitettävä asainmukaisten kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Ongelmajäte: Tuotteen luokitus saattaa täyttää ongelmajätteen kriteerit. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Ei luokiteltu vaaralliseksi Pakkausryhmä Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero - ADR/RID-varoituslipukkeet Rahtikirjan mukainen nimitys Muita tietoja Merikuljetukset IMDG-luokka Ei luokiteltu vaaralliseksi Oikea tekninen nimi - Pakkausryhmä - Merta saastuttava aine - Oheisvaarat - IMO-Varoituslipukkeet Muita tietoja Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Ei luokiteltu vaaralliseksi.

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / Oikea tekninen nimi - ICAO-Varoituslipukkeet Muita tietoja LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Luokitus ja merkinnät on tehty EU-direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY (muutokset mukaan lukien) ja aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti. Tuotteen käyttö: Kuluttajasovellukset. Kaikki aineosat on mainittu EINECS-luettelossa, tai niitä ei tarvitse mainita siinä Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi Ärsyttävä R-lausekkeet R S-lausekkeet S2 S46 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R Lisätiedot Tässä esitetyt tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita. Edellä mainittu toimittaja tai mikään sen tytäryhtiöistä ei ole vastuussa tässä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai riittävyydestä. Tuotteen soveltuvuuden määrääminen on viime kädessä yksinomaan käyttäjän vastuulla. Kaikki tuotteet saattavat aiheuttaa vaaroja, jotka eivät ole tiedossa, ja niitä on käsiteltävä varoen. Vaikka tässä on kuvattu tiettyjä vaaroja, emme pysty takaamaan, että ne ovat ainoat olemassa olevat vaarat Käytetyt tietolähteet 1) Valmistajan toimittama käyttöturvallisuustiedote ) Tiedotteen laatimishetkellä voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja ja niiden tiekuljetusta sekä käyttöturvallisuustiedotetta koskeva lainsäädäntö.

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot