o Hallintopalvelut o Varhaiskasvafus o Perusopefus o Lukiokoulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o Hallintopalvelut o Varhaiskasvafus o Perusopefus o Lukiokoulutus"

Transkriptio

1 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUKESKUS Kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen palveluja johtaa luottamushenkil<ieliminii lasten ja nuorten lautakunta ja eliimiinlaatulautakunta. Kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen johtajana sekii lasten ja nuorten lautakunnan esittelijiina toimii kasvatus- ja opetusjohtaja Pauliina Pikka. TULOSALUEET o Hallintopalvelut o Varhaiskasvafus o Perusopefus o Lukiokoulutus

2 HALLINTOPALVELUT l. Tili- ja vastuuvelvollinen: Kasvatus-ja opetusjohtaja Pauliina Pikka 2. Toiminnan kuvaus Kasvatus- ja opetuspalveluiden hallinto vastaa koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskehjahallinnosta, oppilashuoltoasioista, henkilcist6hallinnosta, taloushallinnosta ja toimistopalveluista. Kasvatus- ja opetuspalveluiden hallinnolla on Oriveden kaupungin kasvatuksenja opetuksen kehiftamisen ja suunnittelun kokonaisvastuu. Palvelukeskukseen kuuluvat hallinnon, varhaiskasvatuksen (piiiviihoitopalvelut ja esiopetus), perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja eliminlaatupalveluiden tulosalueet. 3. Toiminnalliset tavoitteet Sitovat tavoitteet Strateeinen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen l. Asiakasnekiikulma/ PaiemeiirA: Asiakaslehtiiiset palvelut tuotetaan taloudellisesti sekii laadukkaasti ja palv lut ovat hyvin kuntalaisten saatavilla - Palvelut jiirjestetiian asiakasliiht6is sti el?imiinkaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdistetiian ja yhteistyittii lisiitii?in asiakkaiden ja eri palvelutuottaj ien kanssa WWW-kayttdliinyman Wilman kiiyttdii tehostetaan: - Uusien toimintojen kelttddnotto tarpeen mukaan - Viestinldkanava huoltajille sekii sisdisessii viestinnassii Keltt66notehrt uudet toiminnot kpvwosi I 00 % opetushenkil<istristii ka)'ttaa Wilmaa tiedostusviilineenii koulun ja kodin yhtoistydssa 90 % huoltajista on rekisteriiit)'nlt Wilmaan - Lasten ja nuorten kotona asumlsta tuetaanja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisiitty - Palvelut jarjestetiian taloudellisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisesti 2. Talousniikiikulma/ Plemiiere: Oriv den kaupungin talous on tasapainossa - Kaupungin toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organlsaatrossa Henkil<ist6resurssi on tehokkaassa kiiytrissii yli tulosaluerajojen. Hallintohenkilcist<i sijaistaa toisiaan tarvittaessa ja yhteistyit on sujuvaa ja luontaista eri tulosalueiden viilillii. Ulkopuolisia sijaisia ei palkata. 3. Prosessiniikdkulma/ Pftm6{re: Orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen palvelukeskuksen kaikilla Erilaiset yhteisty<imuodot ja niiden miiiirii

3 - Terveyden, hyvinvoinnin seke tuwallisuuden edist?iminen kaupungin ja eri toimijoiden viilisenii yhteistydne 4. HenkildstOnekOkulma/Pt 5m[[re: Kaupunki on kiinnostrva tyonrntaja ja henkildstd on osaavar ja kehityshakuista - Kaupunki on hyvin johdemt ja tydilmapiiri, tydolosuhteet ja henkil6stiin tyitryyq/veisyys hyv?illii tasolla - Kaupunki kehittdi suunnitelmal lisesti tydntekij diden osaamista ja ammattitaitoa ja nrkee henkil6st6n etenemistii rydsseen yhteistyosse henkildstdn kanssa. osa-alueilla - Eri tulosyksiktiiden velinen yhteistyd - Palvelukeskuksen johtoryhman ja csimiesten yhteistyd Henkil6stdn tydhyvinvoinnin tukeminen Henkildstdn palkkauksen kehittiiminen ty<in vaativuuden mukaisesti Esimiesfoorumien kokoukset: - Palvelukeskuksen johtoryhman kokoukset I krt&k - Varhaiskasvatukse n esimieskokoukset joka toinen viikko - Rehtorikokoukset I krttk - Elamiinlaatupalvelu iden johtotiimin palaverit - Koko palvelukeskuksen esimiesfoorumit 3-4 krvlukuwosi (toimintakausi) Kehityskeskustelut I 00 % Viihintii?in yksi tykytapahtuma/ wosi Tva-palkkausjiirjestelrnin keltd6notto hallinnon toimistohenkil6stdlle. Muut tavoitteet Kuntaliitosselvitystyd aloitetaan Juupajoen kunnan kanssa syksylh Selvitysty<i valmistuu tammikuussa Awioidaan tiim?in selvitystyiin pohjalta mahdolliset muutokset palvelukeskuksen toimintaan ja rakenteisiin. 5. Suunnitelmakaudenpainopisteetjatoiminnallisetmuutokset Kasvahrs- ja opetuspalvelut osallistuvat sivistystoimialan seudullisen kehittiimisohjelman toteuttamiseen wosina Orivesi on mukana tuottamassa laadukkaita kasvatus-ja opetuspalveluita Tampereen kaupunkiseudulla. Opetussuunnitelmatydn paikallista toteutusta valmistellaan ja siihen tehd?iiin suururitelma niin ajankeyt6n kuin taloudellistenkin resurssien niik<ikulmasta.

4 VARHAISKASVATUS l. Tili- ja vastuuvelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen Z. Toirninnan kuvaus Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsiliiht6isyys. Lapsen kasluaja kehityste tuetaan hiinen omista liiht<ikohdistaan yhteistydssa perheen kanssa. Paivehoitoa tadotaan mahdollisuuksien mukaan lasten ja perheiden todellisten tarpeiden mukaisina toimintamuotoina ja -aikoina. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat esiopetus, paivekotihoito, jota tarjotaan myds worohoitoa tarvitseville, perhepiiiviihoito, ryhmiiperhepiiivihoito sekii lakis?iiteinen lasten kumallinen kotihoidon tuki. Palveluja jiirjestetii?in osin yhteistycissii perusopetuksen kanssa. 3. Toiminnalliset tavoitteet Sitoval tavoitteet Strateginen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen l. Asiakasnakitkulma/ PAemeerA: Asiakaslehtiiiset palyelut tuotetaan taloudellisesti seki laadukkaasti ja palvelut ovat hlrin kuntalaisten saatavilla - Palvelut jerjesteteiin asiakaslehtoisesti elamankaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdistetaan ja yhteistydtii tisiitiiiin asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa - Lastenja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisiitty - Palvelut jerjestetaan taloudellisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisesti 2. TalousnSkdkulma/ Peemeiire: Oriyed n kaupungin talous on tasapainossa - Kaupungin toiminnan tuottar.uutta parannetaan koko organisaatiossa Digitaalisen kasvun kansion kiil,ttririnouo kaikissa piiiviikodeissa - kasvatuskumppanuu den kehittiiminen - kestiiviinkehityksen edisrziminen Piiiviikodeissa osastokohtaiset tietokoneet Laaditaan seurantaj iirj este lmii, jolla seurataan varhaiskasvahrksen taytt6astetta ja ke].tt6astetta. Varhaiskasvatuksen kustannukset seudullisessa vertailussa TAlaadintaprosessia kehiteteen laatimalla perustelulornake ja ohjeistus hoitipaikkamiiiiriiiin ja harkinnanvaraiseen toimintaan perustuvaan Ohjelmat kiiycissii kaikissa piiiviikodeissa. Kasrlnkansiot tehdiiiin digitaalisesti l alkaen. Yksikdihin tehdiiiin kestdv?in kehityksen suunnitelma ja otetaan kaftdon alkaen. Vihea Lippu toiminta keynnistetdiin yksikdissa portaittain, niin efta toiminnan aloittaneet toimivat toimintakausittain tutorina jollekin toiselle yksikcille. Koneet kaikilla osastoilla TAytt6aste 95%-100% KA',ttoaste vehintean 85% Kustannusten yhteisluvulla lukeutuminen seudun kuntien kesken viihintidn sijalle 5/8 Perustelulomake on otettu kalttddn laadittaessa talousarviota wodelle 2015.

5 Prosessingkdkulma/ Peemiire: Orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta - Teweyden, hywinvoinnin sekii turvallisuuden edistiiminen kaupunginja eri toimijoiden viilisenii yhteistydnii budjetointiin. "Selvitys lapsen tapaturmasta, karkaamisesta tai l?iheltd piti tilanteesta paiviihoidossa" lorrakkeen on otettu kayttd6n Ja laaditaan Lomakkeiden tiedot on kerafty ja analysoitu ja niiden pohjalta on tehty toimenpiteita turvallisuuden parantamis ksi. Lomakkeiden miiiirii viihenee - I 0olo wositasolla. 4. HenkiliistonAkdkulma/PA iimiiiirs: Kaupunki on kiinnostava tyonantaja ja henkil6std on osaavaa ja kehityshakuista - Kaupunki on hlvin johdettu ja tyoilmapiiri, tyciolosuhteet ja henkilcist<in tyoryrytywiiislys hwiille tasolla - Kaupunki kehittaa suunnitelmallisesti tydntekijciiden osaamista ja ammattitaitoa ja tukee henkikist<in etenemistii tydssaan yhteistyossa henkil6stdn kanssa. Vaikuttaminen tavoitteellisesti mydnteiseen tydasennoitumiseen. Asiakasperheille laaditaan kysely varhaiskasvatuksen laatukriteereista ja laatutekijdiden tiirkeydesa asteikolla l-5 Johtamisen perusteena esimiehen ja tydntekijen avoin ja luottamuksellinen ty6suhde Vertailukyselyt henki16st<ille tammikuussa ja joulukuussa. Asiakkaiden tiirkeydeltiiiin 4-5 arvioimissa laatukriteereisse onnistutaan yli 4,00 arvosanal la. Palaverikeyt?intee t - piiiviikodeissa viikoittain - ryhmiksissii joka toinen viikko - perhepdiviihoidossa ilta keran kk:ssa, lisiiksi koko p?iivih kotikii)"nni t - palaverit dokumentoidaan Kehityskeskustelut. 100 % toteutuminen. ArJessa vapaamuotoiset keskustelut Muut tavoitteet Perhepiiiviihoitajien lapsiryhmiii pyritidn edelleen muodostamaan mahdollisimman sopiviksi, jotta ylit6iden muodostuminen vdhentyisi. Tytiilmapiiriin vaikutetaan tiimity6ta kehittemalla. Vuokkokujan piiiviikoti osallistuu Tampereen yliopiston "Ammatilliset tilat" - kehityshankkeeseen. Hankkeen tuloksia siinetiiiin my<is muiden yksikd'iden toimintaan. Toimintakauden keskusteemana koko pdivdhoidossa on taiteen tekeminen ja kokeminen, johon panostetaan toiminnallisesti arjessa sekii henkil<ikunnan koulutuksin. Osallistutaan seudulliseen selvitykseen yhteisesd seutupaivahoidosta, jossa kuntalaiset voivat hakea hoitopaikkaa koko seudun alueelta vuoteen 2014 mennessaja efta paatdkset yhteistydn tiivistamisesta

6 on tehty tuohon mennessa. Lisiiksi selvitellii?in yhteneviii asiakasmaksuohjeita sekii muita kiiytdssa olevia lomakkeita Keskeinen tavoite seudullisesti on my6s tuntiperustaisen asiakasmaksun kalttd6noton selviftsminen vuorohoidossa j a perhep?iiviihoidossa. 3. Suunnitelmakaudenpainopiste tjatoiminnallisetmuutokset Ostopalvelussa olevien lasten miiiiriiii pyntiiiin viihentdm?ian yksitfsten palveluntuottajien kohdalla ohjaamalla perheet kiiytiimiiiin KELA:n yksityisen hoidon tukea sekii kuntalisiid. Toimitaan yksityisen piiiviihoidon tuottamisen puolesta oman kunnan alueella. Ktiytetiiiin seudullisesti yhteisesti sovittuja yksityisen piiivfioidon ohjausmalleja. Virastotaloon perustettavalla uudella Orivarsan piiiviikodilla puretaan pienten irrallisten yksik6iden verkkoa siirfiimelle toimintoja Orivarsan piivdkotiin. Osallistutaan seudullisen Varhaiskasvatuspiiiviin, , suunnitteluun ja toteuttamiseen Messuhallissa Tampereella.

7 PERUSOPETUS l. Tili- ja vastuuvelvollinen: Kasvatus- ja opetusjohtaja Pauliina Pikka 2. Toiminnan kuvaus Perusopetuksen koulut vastaavat kunnassa annettavasta perusopetuksesta. Koulujen tehtiivdnd on tukea oppilaiden kasma vastuunkykyiseen yhteiskunnan jiisenyyeen yhteisty<isse kotien kanssa sekd opettaa oppilaille eliimiissa tarpeellisia tietoja ja taitoja. 3. Toiminnalliset tavoitteet Sitovat tavoitteet Stratesinen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen I. Asiakasnikdkulma/ PAlm{iirA: Asiakaslitht0iset palvelut tuotetaan taloudellisesti seks laadukkaasti ja palvelut ovat hyvin kuntalaisten saatavilla - Palvelut jarjestetiian asiakaslehtoisesti eliimiinkaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdisteteen ja yhteistydte lisiitiiiin asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa - Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaanja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisiitry Laatukriteereiden kaytt6dnotossa painopiste on lukuruorura oppilaiden kokemassa osallisuudessa ja vaikutusmahdollisuuksissa sekii siind, miten koulujen toimintakulttuuri tukee oppilaiden osallistamista ja oppilaskuntatydte Tehostetun ja erityisen tuen uudet toimintamallien kehittiiminen ja keyttd kouluissa, tavoineena ntisd ennaltaehkeisevempi toimintakulttuuri. Oppilaskuntien hallitusten toiminnassa mukana olleiden oppilaiden miiiirii Oppilaskunnan kokousten maiira Oppilaskunnan jiirjestiimien tapahtumien meere Tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen siirrettyjen oppilaiden miiiirii sekii pienryhmien ja niissa opiskelevien oppilaiden miiiirii suhteessa vuoteen Tavoitteena erityisen tuen piirissii olevien oppilaiden md6r6n viheneminen. - Palvelut jiirjestetiiiin taloudellisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisesti 2. Talousnikiikulma/ PA{meiire: Oriveden kaupungin talous on tasapainossa - Kaupungin toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa Koulujen tuntikehys ja henkiliist<iresurssi on tehokkaassa kaytdssa huomioiden koulun koko. Tuntikehyksen tavoitteet: - Keskuskoulu ja Rovastinkankaan koulu 1,4 1,6 h./oppilas - Karpinlahden koulu ja Hiniliin koulu 5 1,7 h,/oppitas - Eriijiirven koulu i 2,0 h/oppilas - Yhteiskoulu S 2,1

8 h./oppilas 3. Prosessinikdkulma/ PeemAe16: orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta - Terveyden, hyvinvoinnin sekii turvallisuuden edistiiminen kaupungin ja eri toimijoiden velisena yhteistytina Oppilashuollon tehokas toiminta ja oppilaiden psykososiaalisen tuen miiiird ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluiden saavutetta!.uus Oppilashuoltoryhmien moniammatillisten kokousten miiiirivlukuwosi Alakoulujen psykiatrisen sairaanhoitajan saanndllisten asiakaskontaktien miiiirivlukuruosi Yhteiskoulun ja lukion psykiatrisen sairaanhoitajan sdiirurcillisten asiakaskontaktien miiiirivlukuvuosi 4. Henkiliistdnekdkulma/PA f miiiire: Kaupunki on kiinnostava tyiinantaja ja henkiltistd on osaavaa ja kehityshakuista - Kaupunki on hy.vin johdettu ja tydilmapiiri, tydo losuhteet ja henkil6st6n tydtyf y'vaisyys hlviillii tasolla - Kaupunki kehiniiii suunnitelmallisesti tydntekij 6iden osaamista ja amjnattitaitoa ja tukee henkil6stdn etenemistii tydssaiin yhteistydsse henkil6stdn kanssa. Ammattitaitoinen, motivoitunutja paikkakunnalle sitoutunut opetushenkildst6. Opettajien ja muun kasvatushenkiliikunnan yhteishengen ja jaksamisen tukeminen. Piiteviin henkil<ikunnan mdiirii 100 % Henkikistdn vaihtuwus alle 5 o/o Kehityskeskustelut I 00 % Vlihintd6n yksi henkilcistdn tyky-tapahtuma/ tydyksikk6/\uosi Ty<inohjausryhmien toiminnan jatkuminen ja jiirjestiiminen tarvittaessa Muut tavoitteet Keskuskoulun peruskorjaus- ja laajennusremontti valmistuu lokakuussa 2014ja oppilaat peasevet siirtyrniiiin veistdtiloista peruskoljattuihin koulutiloihin viikolla 43. Holman ja Piiilahden koulujen oppilaider. siirtyminen Keskuskouluun pyritiiiin tekemiiin mahdollisimman sujuvaksi ja luontevaksi. Rovastinkankaan koulun tilaongelmiin pystytiiiin luomaan pidempikestoinen ratkaisu. Oppimisympiiristdjen kehitteminen kaikissa peruskouluissa niin, ettzi kouluilla on ka),tdsse toimivat tietoliikenneyhteydet ja ajanmukainen laitekanra. Orivesiliiisiii opettajia on mukana seutukunnallisen opetussuunnitelman valmisteluty<iss?i tytiryhmien jiiseninii.

9 Suunnitelmakauden painopisteet ja toiminnalliset muutokset Aluekouluyhteistyd'n tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollisuuksia arvioidaan toteutuneen keytiinndn peruste lla. Uuden opetussuudnitelman valmistelutyd aloitetaan seutukunnallisena yhteistydnii sekii kunnan omana valmistelutydne.

10 LUKIOKOULUTUS l Tili- ja vastuuvelvollinen Lukion rehtori Simo Sinervo 2. Toiminnan kuvaus Oriveden lukio on Oriveden seudun (Orivesi, Juupajoki) yleissivistavee toisen asteen opetusta antava oppilaitos. Oriveden lukio on yleislukio, joka jii{estiiii yhdessii Oriveden Opiston kirloittajalukion kanssa Iukio-opetuksen Orivedellii. Oriveden lukio toimii samassa kiinteist<jkokonaisuudessa Oriveden yhteiskoulun (luokat 7-9) kanssa. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu jiirjestiiii Orivedellii ammatillista nuorisoasteen koulutusta ja aikuiskoulutusta. Ammatillinen oppilaitos toimii samassa kiinteistrikokonaisuudessa Rovastinkankaan koulun (0-6 lk) kanssa. Ammattilukio-opinnot jiirjestziii Oriveden lukio. 3. Toiminnalliset tayoitteet Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen I. Asiakasniikdkulma/ PiiemAArA: Asiakasliihtiiiset palyelut tuotetaan taloudellisesti seka laadukkaasti ja palvelut ovat h',yin kuntalaisten saatavilla - Palvelut jiilj estetiiiin asiakasliihtriisesti eldmiinkaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdisteteen ja yhteistydra lisiitiiiin asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Oriveden lukion ja Oriveden Opiston kirjoittajalukion se kii Tredu:n yhteinen opetustarjonta pidegian nykyisella tasolla Yhteisty6ta kansalaisopiston ja yhteiskoulun kanssa s).vennetiian. Yhteinen kurssitarjotin tehd?iiin lukio-opintoihin. Ristiinopiskeltujen kurssien lukumiidrii on vdhintiiiin 120. Vuonna 20 l4 jerj estetiiiin viihintiiiin kaksi yhteistyokurssia kansalaisopiston kanssa. Yhteiskoulun 9.luokan opinnoissaan edistyneimmille opiskelijoille jiirjestetaan mahdollisuus lukio-opintojen aloittamiseen. - Lastenja nuorten kotona asumrsta tuetaanja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisatty Opiskelijat ottavat vastuuta opiskelustaan ja eliimiistiiiin sekii hoitavat opiskeluihin liift asiat aikataulussa. ''\r'at Keske)'trneiden kurssien miiiirii puolittuu edellisestii \1lodesta. - Palvelut jiirjestediin taloudellisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisesti Yleissivistiiva lukiokoulutus on liihipalvelu Orivedellii. Kuntatason strateginen peatds asiasta tehddan. TalousnAkdkulma/ PIImAdr,i: Oriyeden kaupungin talous on Lukion opiskel ij amiiiirii kasvaa hiukan ja vakiinnru noin 150 opiskelijaan lloteen 2015 mennessii ja Opiskelij amiiiirii kasvaa woden loppuun mennessii 140 opiskelijaan.

11 tasapainossa - Kaupungin toiminnan tuottavuulta parannetaan koko organisaatiossa opiskelijakohtaiset kustannukset pysyvet nykyisellii tasolla. Oriveden yhteiskoulun paettiiviste vehinteen 40% tulee Oriveden lukioon. 3, Prosessiniikiikulma/ PgemSSrA: Orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta - Teweyden, hywinvoinnin sekii turvall isuuden edistaminen kaupungin ja eri toimijoiden viilisenii yhteistydne Paikkakunnan nuorten erilaisten kulttuurien tuntemus ja valmius globaalin maailman haasteisiin Jiirjestetiiiin kansainviilinen opiskelijavaihto ainakin Ranskaanja Saksaan ja jatketaan yhteisty6tii Kiinaan. Koulun arkeen sisiilb/ven suvaitsevaisuuskasvatuksen lisdksi opiskelijakunta jaliestia erilaisia tapahtumia viihintaiin kaksi. Langatonta verkkoa ja peiitelaitteita kelreteen opetuksen tukena l ja 2. vuosikurssien opetuksessa kattavasti. 4. Henkil6st0nSkiikulma/P{ [miar{: Kaupunki on kiinnostava tydnantaja ja henkil6st0 on osaavaa ja kehityshakuista - Kaupunki on hyvin johdettu ja tydilmapiid, tydolosuhteet ja henkilostdn tydtwt'"veisyys hyviillii tasolla - Kaupunki kehittiiii suunnitelmallisesti tydntekijoiden osaamista ja ammattitaitoa ja tukee henkildstdn ctenemista tyossaian yhteistyossii henkildstdn kanssa. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilcikunta. Henkilcikunnan pysyrryys. Muodollinen piiteqys 100% :llaopettajista Opettajakunta on kollegiaalinen, arjen p dagogiikkaa kehittavii keskusteleva yhteisd Jiideste*ien vahinteen yksi yhteinen Tykf'-tapahtuma. Henkil6stdn vaihtuwus on alle ljvu Muut tavoitteet Opiskelijoiden jaksamiseen ja heitle ilmeneviin vaikeuksiin puututaan velifi6mesti. Erityisen tuen tarve otetaan huomioon opetuksen jiidestelyissii ja erityisen tuen toimintamalleja kelutettiiin edelleen. Resursseja varataan lukion erityiseen tukeen. 5. Suunnitelmakaudenpainopisteetjatoiminnallisetmuutokset Oriveden lukion opettajakunnan asettamina tavoitteina painotetaan eritlsesti oppimis- ja opiskelutaitojen tukemista ja kasvamista vastuullisuuteen ja itseohjautultruteen koulutyrissii. Tavoitteena on oppimista tukevan avoimen yhteiscillisyyden rakentaminen ja ylliipitiiminen. Pitemrniin aikavdlin keskeisenii tavoitteena on paikkakunnan koulutusmy6nteislyden lisiiiiminen ja yleisen koulutustason nostaminen.

12 Oriveden Opiston ki{oittajalukionja kansanopisto-opetuksen kanssajii{estetiiiin tiiviimpiiii yhteistii opetusta, Yhteistydn tavoitteena on s6ilyttiii molompien oppilaitosten elinvoimaisuus, onaleimaisuus, kilpailukyky ja taloudelliset resurssit. Suunnitelmakaudella varaudutaan Oriveden Opiston toiminnan mahdolliseen la4ientumiseen ja Oriveden lukion osallistumiseen aktiivisesti paikkakunnalla tapahtuviin koulutuksen kehittiimishankkeisiin. Ammatillisen opetuksen siilymisesti Orivedella riittev:an laaja-alaiseira pidetiiin huolta.

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 265

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 265 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 265 Lasten ja nuorten lautakunta AIKA 29.09.2015 klo 18:00-20:35 PAIKKA Oriveden kaupungintalon kokoustilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 Lasten ja nuorten lautakunta 55 11.08.2016 Lasten ja nuorten lautakunta 67 29.09.2016 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 Lasten ja nuorten lautakunta 11.08.2016 55 Oriveden kaupungin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Lasten ja nuorten lautakunta 6 14.02.2017 TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Lasten ja nuorten lautakunta 14.02.2017 6 Oriveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010 Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö Hyväksytty 29.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toiminta-ajatus ja tehtäväalueet...5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvio 2018

Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvio 2018 Lasten ja nuorten lautakunta 43 16.08.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 50 27.09.2017 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvio 2018 Lasten ja nuorten lautakunta 16.08.2017 43 Oriveden kaupungin talousnäkymät

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Oriveden yhteiskoulun opettajainhuone, kellarikerros, Opintie 1

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Oriveden yhteiskoulun opettajainhuone, kellarikerros, Opintie 1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Yhteiskoulun ja lukion johtokunta AIKA 03.05.2016 klo 18:00-19:12 PAIKKA Oriveden yhteiskoulun opettajainhuone, kellarikerros, Opintie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8. ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.2013 alkaen 2. Toiminnan kuvaus Elämänlaatupalveluiden tavoitteena

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon.

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon. Lasten- ja nuorten- Palvelut ICT osana arkea Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki Tulevaisuuden työelämä tarvitsee: o yrittäjämäistä otetta o luovuutta, innovatiivisuutta o mukautuvaa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö 9.11.2017 Mikä vertaisauditointi ja miksi? Auditointiprosessi Mitä opimme, mitä voisitte oppia meiltä? MK 9.11.2017

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille,

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille, Opetuspalvelut Toiminnallis et tavoitteet Suunnittelukauden 2014-2017 tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Perus opetuks es s a on toim iva laatu- Lukuvuoden 2015-2016 laatutavoitteet

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa

KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa Helena Mikkola Tiiminvetäjä/ Kansainväliset asiat Turun kaupungin sivistystoimiala/ Hallinto 6.5.2013 1 Yhteinen toiminta alkoi

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla

Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla Elinikäisen oppimisen neuvoston ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n yhteinen teemaseminaari Paula Ylöstalo-Kuronen Opettajan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste Kuntastrategia Sivistystoimen strategia Lukio Toinen aste Kirjasto Kulttuuri Varhaiskasvatus Perusopetus Vapaaaikatoimi 1 KUNTASTRATEGIA Askolan kunta 2 VISIO 2020 Askola on elinvoimainen ja edistyksellinen

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Nexhat Beqiri, Ylitarkastaja SEMINAARI: Oikeus oppimiseen

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Opetustoimen laatukäsikirja

Opetustoimen laatukäsikirja Opetustoimen laatukäsikirja Sisällysluettelo 1. Perusteet ja tavoitteet... 1 2. Fyysinen oppimisympäristö... 2 2.1. Ministeriön laatukriteerit... 2 2.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit...

Lisätiedot