o Hallintopalvelut o Varhaiskasvafus o Perusopefus o Lukiokoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o Hallintopalvelut o Varhaiskasvafus o Perusopefus o Lukiokoulutus"

Transkriptio

1 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUKESKUS Kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen palveluja johtaa luottamushenkil<ieliminii lasten ja nuorten lautakunta ja eliimiinlaatulautakunta. Kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen johtajana sekii lasten ja nuorten lautakunnan esittelijiina toimii kasvatus- ja opetusjohtaja Pauliina Pikka. TULOSALUEET o Hallintopalvelut o Varhaiskasvafus o Perusopefus o Lukiokoulutus

2 HALLINTOPALVELUT l. Tili- ja vastuuvelvollinen: Kasvatus-ja opetusjohtaja Pauliina Pikka 2. Toiminnan kuvaus Kasvatus- ja opetuspalveluiden hallinto vastaa koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskehjahallinnosta, oppilashuoltoasioista, henkilcist6hallinnosta, taloushallinnosta ja toimistopalveluista. Kasvatus- ja opetuspalveluiden hallinnolla on Oriveden kaupungin kasvatuksenja opetuksen kehiftamisen ja suunnittelun kokonaisvastuu. Palvelukeskukseen kuuluvat hallinnon, varhaiskasvatuksen (piiiviihoitopalvelut ja esiopetus), perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja eliminlaatupalveluiden tulosalueet. 3. Toiminnalliset tavoitteet Sitovat tavoitteet Strateeinen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen l. Asiakasnekiikulma/ PaiemeiirA: Asiakaslehtiiiset palvelut tuotetaan taloudellisesti sekii laadukkaasti ja palv lut ovat hyvin kuntalaisten saatavilla - Palvelut jiirjestetiian asiakasliiht6is sti el?imiinkaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdistetiian ja yhteistyittii lisiitii?in asiakkaiden ja eri palvelutuottaj ien kanssa WWW-kayttdliinyman Wilman kiiyttdii tehostetaan: - Uusien toimintojen kelttddnotto tarpeen mukaan - Viestinldkanava huoltajille sekii sisdisessii viestinnassii Keltt66notehrt uudet toiminnot kpvwosi I 00 % opetushenkil<istristii ka)'ttaa Wilmaa tiedostusviilineenii koulun ja kodin yhtoistydssa 90 % huoltajista on rekisteriiit)'nlt Wilmaan - Lasten ja nuorten kotona asumlsta tuetaanja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisiitty - Palvelut jarjestetiian taloudellisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisesti 2. Talousniikiikulma/ Plemiiere: Oriv den kaupungin talous on tasapainossa - Kaupungin toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organlsaatrossa Henkil<ist6resurssi on tehokkaassa kiiytrissii yli tulosaluerajojen. Hallintohenkilcist<i sijaistaa toisiaan tarvittaessa ja yhteistyit on sujuvaa ja luontaista eri tulosalueiden viilillii. Ulkopuolisia sijaisia ei palkata. 3. Prosessiniikdkulma/ Pftm6{re: Orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen palvelukeskuksen kaikilla Erilaiset yhteisty<imuodot ja niiden miiiirii

3 - Terveyden, hyvinvoinnin seke tuwallisuuden edist?iminen kaupungin ja eri toimijoiden viilisenii yhteistydne 4. HenkildstOnekOkulma/Pt 5m[[re: Kaupunki on kiinnostrva tyonrntaja ja henkildstd on osaavar ja kehityshakuista - Kaupunki on hyvin johdemt ja tydilmapiiri, tydolosuhteet ja henkil6stiin tyitryyq/veisyys hyv?illii tasolla - Kaupunki kehittdi suunnitelmal lisesti tydntekij diden osaamista ja ammattitaitoa ja nrkee henkil6st6n etenemistii rydsseen yhteistyosse henkildstdn kanssa. osa-alueilla - Eri tulosyksiktiiden velinen yhteistyd - Palvelukeskuksen johtoryhman ja csimiesten yhteistyd Henkil6stdn tydhyvinvoinnin tukeminen Henkildstdn palkkauksen kehittiiminen ty<in vaativuuden mukaisesti Esimiesfoorumien kokoukset: - Palvelukeskuksen johtoryhman kokoukset I krt&k - Varhaiskasvatukse n esimieskokoukset joka toinen viikko - Rehtorikokoukset I krttk - Elamiinlaatupalvelu iden johtotiimin palaverit - Koko palvelukeskuksen esimiesfoorumit 3-4 krvlukuwosi (toimintakausi) Kehityskeskustelut I 00 % Viihintii?in yksi tykytapahtuma/ wosi Tva-palkkausjiirjestelrnin keltd6notto hallinnon toimistohenkil6stdlle. Muut tavoitteet Kuntaliitosselvitystyd aloitetaan Juupajoen kunnan kanssa syksylh Selvitysty<i valmistuu tammikuussa Awioidaan tiim?in selvitystyiin pohjalta mahdolliset muutokset palvelukeskuksen toimintaan ja rakenteisiin. 5. Suunnitelmakaudenpainopisteetjatoiminnallisetmuutokset Kasvahrs- ja opetuspalvelut osallistuvat sivistystoimialan seudullisen kehittiimisohjelman toteuttamiseen wosina Orivesi on mukana tuottamassa laadukkaita kasvatus-ja opetuspalveluita Tampereen kaupunkiseudulla. Opetussuunnitelmatydn paikallista toteutusta valmistellaan ja siihen tehd?iiin suururitelma niin ajankeyt6n kuin taloudellistenkin resurssien niik<ikulmasta.

4 VARHAISKASVATUS l. Tili- ja vastuuvelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen Z. Toirninnan kuvaus Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsiliiht6isyys. Lapsen kasluaja kehityste tuetaan hiinen omista liiht<ikohdistaan yhteistydssa perheen kanssa. Paivehoitoa tadotaan mahdollisuuksien mukaan lasten ja perheiden todellisten tarpeiden mukaisina toimintamuotoina ja -aikoina. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat esiopetus, paivekotihoito, jota tarjotaan myds worohoitoa tarvitseville, perhepiiiviihoito, ryhmiiperhepiiivihoito sekii lakis?iiteinen lasten kumallinen kotihoidon tuki. Palveluja jiirjestetii?in osin yhteistycissii perusopetuksen kanssa. 3. Toiminnalliset tavoitteet Sitoval tavoitteet Strateginen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen l. Asiakasnakitkulma/ PAemeerA: Asiakaslehtiiiset palyelut tuotetaan taloudellisesti seki laadukkaasti ja palvelut ovat hlrin kuntalaisten saatavilla - Palvelut jerjesteteiin asiakaslehtoisesti elamankaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdistetaan ja yhteistydtii tisiitiiiin asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa - Lastenja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisiitty - Palvelut jerjestetaan taloudellisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisesti 2. TalousnSkdkulma/ Peemeiire: Oriyed n kaupungin talous on tasapainossa - Kaupungin toiminnan tuottar.uutta parannetaan koko organisaatiossa Digitaalisen kasvun kansion kiil,ttririnouo kaikissa piiiviikodeissa - kasvatuskumppanuu den kehittiiminen - kestiiviinkehityksen edisrziminen Piiiviikodeissa osastokohtaiset tietokoneet Laaditaan seurantaj iirj este lmii, jolla seurataan varhaiskasvahrksen taytt6astetta ja ke].tt6astetta. Varhaiskasvatuksen kustannukset seudullisessa vertailussa TAlaadintaprosessia kehiteteen laatimalla perustelulornake ja ohjeistus hoitipaikkamiiiiriiiin ja harkinnanvaraiseen toimintaan perustuvaan Ohjelmat kiiycissii kaikissa piiiviikodeissa. Kasrlnkansiot tehdiiiin digitaalisesti l alkaen. Yksikdihin tehdiiiin kestdv?in kehityksen suunnitelma ja otetaan kaftdon alkaen. Vihea Lippu toiminta keynnistetdiin yksikdissa portaittain, niin efta toiminnan aloittaneet toimivat toimintakausittain tutorina jollekin toiselle yksikcille. Koneet kaikilla osastoilla TAytt6aste 95%-100% KA',ttoaste vehintean 85% Kustannusten yhteisluvulla lukeutuminen seudun kuntien kesken viihintidn sijalle 5/8 Perustelulomake on otettu kalttddn laadittaessa talousarviota wodelle 2015.

5 Prosessingkdkulma/ Peemiire: Orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta - Teweyden, hywinvoinnin sekii turvallisuuden edistiiminen kaupunginja eri toimijoiden viilisenii yhteistydnii budjetointiin. "Selvitys lapsen tapaturmasta, karkaamisesta tai l?iheltd piti tilanteesta paiviihoidossa" lorrakkeen on otettu kayttd6n Ja laaditaan Lomakkeiden tiedot on kerafty ja analysoitu ja niiden pohjalta on tehty toimenpiteita turvallisuuden parantamis ksi. Lomakkeiden miiiirii viihenee - I 0olo wositasolla. 4. HenkiliistonAkdkulma/PA iimiiiirs: Kaupunki on kiinnostava tyonantaja ja henkil6std on osaavaa ja kehityshakuista - Kaupunki on hlvin johdettu ja tyoilmapiiri, tyciolosuhteet ja henkilcist<in tyoryrytywiiislys hwiille tasolla - Kaupunki kehittaa suunnitelmallisesti tydntekijciiden osaamista ja ammattitaitoa ja tukee henkikist<in etenemistii tydssaan yhteistyossa henkil6stdn kanssa. Vaikuttaminen tavoitteellisesti mydnteiseen tydasennoitumiseen. Asiakasperheille laaditaan kysely varhaiskasvatuksen laatukriteereista ja laatutekijdiden tiirkeydesa asteikolla l-5 Johtamisen perusteena esimiehen ja tydntekijen avoin ja luottamuksellinen ty6suhde Vertailukyselyt henki16st<ille tammikuussa ja joulukuussa. Asiakkaiden tiirkeydeltiiiin 4-5 arvioimissa laatukriteereisse onnistutaan yli 4,00 arvosanal la. Palaverikeyt?intee t - piiiviikodeissa viikoittain - ryhmiksissii joka toinen viikko - perhepdiviihoidossa ilta keran kk:ssa, lisiiksi koko p?iivih kotikii)"nni t - palaverit dokumentoidaan Kehityskeskustelut. 100 % toteutuminen. ArJessa vapaamuotoiset keskustelut Muut tavoitteet Perhepiiiviihoitajien lapsiryhmiii pyritidn edelleen muodostamaan mahdollisimman sopiviksi, jotta ylit6iden muodostuminen vdhentyisi. Tytiilmapiiriin vaikutetaan tiimity6ta kehittemalla. Vuokkokujan piiiviikoti osallistuu Tampereen yliopiston "Ammatilliset tilat" - kehityshankkeeseen. Hankkeen tuloksia siinetiiiin my<is muiden yksikd'iden toimintaan. Toimintakauden keskusteemana koko pdivdhoidossa on taiteen tekeminen ja kokeminen, johon panostetaan toiminnallisesti arjessa sekii henkil<ikunnan koulutuksin. Osallistutaan seudulliseen selvitykseen yhteisesd seutupaivahoidosta, jossa kuntalaiset voivat hakea hoitopaikkaa koko seudun alueelta vuoteen 2014 mennessaja efta paatdkset yhteistydn tiivistamisesta

6 on tehty tuohon mennessa. Lisiiksi selvitellii?in yhteneviii asiakasmaksuohjeita sekii muita kiiytdssa olevia lomakkeita Keskeinen tavoite seudullisesti on my6s tuntiperustaisen asiakasmaksun kalttd6noton selviftsminen vuorohoidossa j a perhep?iiviihoidossa. 3. Suunnitelmakaudenpainopiste tjatoiminnallisetmuutokset Ostopalvelussa olevien lasten miiiiriiii pyntiiiin viihentdm?ian yksitfsten palveluntuottajien kohdalla ohjaamalla perheet kiiytiimiiiin KELA:n yksityisen hoidon tukea sekii kuntalisiid. Toimitaan yksityisen piiiviihoidon tuottamisen puolesta oman kunnan alueella. Ktiytetiiiin seudullisesti yhteisesti sovittuja yksityisen piiivfioidon ohjausmalleja. Virastotaloon perustettavalla uudella Orivarsan piiiviikodilla puretaan pienten irrallisten yksik6iden verkkoa siirfiimelle toimintoja Orivarsan piivdkotiin. Osallistutaan seudullisen Varhaiskasvatuspiiiviin, , suunnitteluun ja toteuttamiseen Messuhallissa Tampereella.

7 PERUSOPETUS l. Tili- ja vastuuvelvollinen: Kasvatus- ja opetusjohtaja Pauliina Pikka 2. Toiminnan kuvaus Perusopetuksen koulut vastaavat kunnassa annettavasta perusopetuksesta. Koulujen tehtiivdnd on tukea oppilaiden kasma vastuunkykyiseen yhteiskunnan jiisenyyeen yhteisty<isse kotien kanssa sekd opettaa oppilaille eliimiissa tarpeellisia tietoja ja taitoja. 3. Toiminnalliset tavoitteet Sitovat tavoitteet Stratesinen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen I. Asiakasnikdkulma/ PAlm{iirA: Asiakaslitht0iset palvelut tuotetaan taloudellisesti seks laadukkaasti ja palvelut ovat hyvin kuntalaisten saatavilla - Palvelut jarjestetiian asiakaslehtoisesti eliimiinkaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdisteteen ja yhteistydte lisiitiiiin asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa - Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaanja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisiitry Laatukriteereiden kaytt6dnotossa painopiste on lukuruorura oppilaiden kokemassa osallisuudessa ja vaikutusmahdollisuuksissa sekii siind, miten koulujen toimintakulttuuri tukee oppilaiden osallistamista ja oppilaskuntatydte Tehostetun ja erityisen tuen uudet toimintamallien kehittiiminen ja keyttd kouluissa, tavoineena ntisd ennaltaehkeisevempi toimintakulttuuri. Oppilaskuntien hallitusten toiminnassa mukana olleiden oppilaiden miiiirii Oppilaskunnan kokousten maiira Oppilaskunnan jiirjestiimien tapahtumien meere Tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen siirrettyjen oppilaiden miiiirii sekii pienryhmien ja niissa opiskelevien oppilaiden miiiirii suhteessa vuoteen Tavoitteena erityisen tuen piirissii olevien oppilaiden md6r6n viheneminen. - Palvelut jiirjestetiiiin taloudellisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisesti 2. Talousnikiikulma/ PA{meiire: Oriveden kaupungin talous on tasapainossa - Kaupungin toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa Koulujen tuntikehys ja henkiliist<iresurssi on tehokkaassa kaytdssa huomioiden koulun koko. Tuntikehyksen tavoitteet: - Keskuskoulu ja Rovastinkankaan koulu 1,4 1,6 h./oppilas - Karpinlahden koulu ja Hiniliin koulu 5 1,7 h,/oppitas - Eriijiirven koulu i 2,0 h/oppilas - Yhteiskoulu S 2,1

8 h./oppilas 3. Prosessinikdkulma/ PeemAe16: orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta - Terveyden, hyvinvoinnin sekii turvallisuuden edistiiminen kaupungin ja eri toimijoiden velisena yhteistytina Oppilashuollon tehokas toiminta ja oppilaiden psykososiaalisen tuen miiiird ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluiden saavutetta!.uus Oppilashuoltoryhmien moniammatillisten kokousten miiiirivlukuwosi Alakoulujen psykiatrisen sairaanhoitajan saanndllisten asiakaskontaktien miiiirivlukuruosi Yhteiskoulun ja lukion psykiatrisen sairaanhoitajan sdiirurcillisten asiakaskontaktien miiiirivlukuvuosi 4. Henkiliistdnekdkulma/PA f miiiire: Kaupunki on kiinnostava tyiinantaja ja henkiltistd on osaavaa ja kehityshakuista - Kaupunki on hy.vin johdettu ja tydilmapiiri, tydo losuhteet ja henkil6st6n tydtyf y'vaisyys hlviillii tasolla - Kaupunki kehiniiii suunnitelmallisesti tydntekij 6iden osaamista ja amjnattitaitoa ja tukee henkil6stdn etenemistii tydssaiin yhteistydsse henkil6stdn kanssa. Ammattitaitoinen, motivoitunutja paikkakunnalle sitoutunut opetushenkildst6. Opettajien ja muun kasvatushenkiliikunnan yhteishengen ja jaksamisen tukeminen. Piiteviin henkil<ikunnan mdiirii 100 % Henkikistdn vaihtuwus alle 5 o/o Kehityskeskustelut I 00 % Vlihintd6n yksi henkilcistdn tyky-tapahtuma/ tydyksikk6/\uosi Ty<inohjausryhmien toiminnan jatkuminen ja jiirjestiiminen tarvittaessa Muut tavoitteet Keskuskoulun peruskorjaus- ja laajennusremontti valmistuu lokakuussa 2014ja oppilaat peasevet siirtyrniiiin veistdtiloista peruskoljattuihin koulutiloihin viikolla 43. Holman ja Piiilahden koulujen oppilaider. siirtyminen Keskuskouluun pyritiiiin tekemiiin mahdollisimman sujuvaksi ja luontevaksi. Rovastinkankaan koulun tilaongelmiin pystytiiiin luomaan pidempikestoinen ratkaisu. Oppimisympiiristdjen kehitteminen kaikissa peruskouluissa niin, ettzi kouluilla on ka),tdsse toimivat tietoliikenneyhteydet ja ajanmukainen laitekanra. Orivesiliiisiii opettajia on mukana seutukunnallisen opetussuunnitelman valmisteluty<iss?i tytiryhmien jiiseninii.

9 Suunnitelmakauden painopisteet ja toiminnalliset muutokset Aluekouluyhteistyd'n tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollisuuksia arvioidaan toteutuneen keytiinndn peruste lla. Uuden opetussuudnitelman valmistelutyd aloitetaan seutukunnallisena yhteistydnii sekii kunnan omana valmistelutydne.

10 LUKIOKOULUTUS l Tili- ja vastuuvelvollinen Lukion rehtori Simo Sinervo 2. Toiminnan kuvaus Oriveden lukio on Oriveden seudun (Orivesi, Juupajoki) yleissivistavee toisen asteen opetusta antava oppilaitos. Oriveden lukio on yleislukio, joka jii{estiiii yhdessii Oriveden Opiston kirloittajalukion kanssa Iukio-opetuksen Orivedellii. Oriveden lukio toimii samassa kiinteist<jkokonaisuudessa Oriveden yhteiskoulun (luokat 7-9) kanssa. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu jiirjestiiii Orivedellii ammatillista nuorisoasteen koulutusta ja aikuiskoulutusta. Ammatillinen oppilaitos toimii samassa kiinteistrikokonaisuudessa Rovastinkankaan koulun (0-6 lk) kanssa. Ammattilukio-opinnot jiirjestziii Oriveden lukio. 3. Toiminnalliset tayoitteet Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen I. Asiakasniikdkulma/ PiiemAArA: Asiakasliihtiiiset palyelut tuotetaan taloudellisesti seka laadukkaasti ja palvelut ovat h',yin kuntalaisten saatavilla - Palvelut jiilj estetiiiin asiakasliihtriisesti eldmiinkaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdisteteen ja yhteistydra lisiitiiiin asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Oriveden lukion ja Oriveden Opiston kirjoittajalukion se kii Tredu:n yhteinen opetustarjonta pidegian nykyisella tasolla Yhteisty6ta kansalaisopiston ja yhteiskoulun kanssa s).vennetiian. Yhteinen kurssitarjotin tehd?iiin lukio-opintoihin. Ristiinopiskeltujen kurssien lukumiidrii on vdhintiiiin 120. Vuonna 20 l4 jerj estetiiiin viihintiiiin kaksi yhteistyokurssia kansalaisopiston kanssa. Yhteiskoulun 9.luokan opinnoissaan edistyneimmille opiskelijoille jiirjestetaan mahdollisuus lukio-opintojen aloittamiseen. - Lastenja nuorten kotona asumrsta tuetaanja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisatty Opiskelijat ottavat vastuuta opiskelustaan ja eliimiistiiiin sekii hoitavat opiskeluihin liift asiat aikataulussa. ''\r'at Keske)'trneiden kurssien miiiirii puolittuu edellisestii \1lodesta. - Palvelut jiirjestediin taloudellisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisesti Yleissivistiiva lukiokoulutus on liihipalvelu Orivedellii. Kuntatason strateginen peatds asiasta tehddan. TalousnAkdkulma/ PIImAdr,i: Oriyeden kaupungin talous on Lukion opiskel ij amiiiirii kasvaa hiukan ja vakiinnru noin 150 opiskelijaan lloteen 2015 mennessii ja Opiskelij amiiiirii kasvaa woden loppuun mennessii 140 opiskelijaan.

11 tasapainossa - Kaupungin toiminnan tuottavuulta parannetaan koko organisaatiossa opiskelijakohtaiset kustannukset pysyvet nykyisellii tasolla. Oriveden yhteiskoulun paettiiviste vehinteen 40% tulee Oriveden lukioon. 3, Prosessiniikiikulma/ PgemSSrA: Orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta - Teweyden, hywinvoinnin sekii turvall isuuden edistaminen kaupungin ja eri toimijoiden viilisenii yhteistydne Paikkakunnan nuorten erilaisten kulttuurien tuntemus ja valmius globaalin maailman haasteisiin Jiirjestetiiiin kansainviilinen opiskelijavaihto ainakin Ranskaanja Saksaan ja jatketaan yhteisty6tii Kiinaan. Koulun arkeen sisiilb/ven suvaitsevaisuuskasvatuksen lisdksi opiskelijakunta jaliestia erilaisia tapahtumia viihintaiin kaksi. Langatonta verkkoa ja peiitelaitteita kelreteen opetuksen tukena l ja 2. vuosikurssien opetuksessa kattavasti. 4. Henkil6st0nSkiikulma/P{ [miar{: Kaupunki on kiinnostava tydnantaja ja henkil6st0 on osaavaa ja kehityshakuista - Kaupunki on hyvin johdettu ja tydilmapiid, tydolosuhteet ja henkilostdn tydtwt'"veisyys hyviillii tasolla - Kaupunki kehittiiii suunnitelmallisesti tydntekijoiden osaamista ja ammattitaitoa ja tukee henkildstdn ctenemista tyossaian yhteistyossii henkildstdn kanssa. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilcikunta. Henkilcikunnan pysyrryys. Muodollinen piiteqys 100% :llaopettajista Opettajakunta on kollegiaalinen, arjen p dagogiikkaa kehittavii keskusteleva yhteisd Jiideste*ien vahinteen yksi yhteinen Tykf'-tapahtuma. Henkil6stdn vaihtuwus on alle ljvu Muut tavoitteet Opiskelijoiden jaksamiseen ja heitle ilmeneviin vaikeuksiin puututaan velifi6mesti. Erityisen tuen tarve otetaan huomioon opetuksen jiidestelyissii ja erityisen tuen toimintamalleja kelutettiiin edelleen. Resursseja varataan lukion erityiseen tukeen. 5. Suunnitelmakaudenpainopisteetjatoiminnallisetmuutokset Oriveden lukion opettajakunnan asettamina tavoitteina painotetaan eritlsesti oppimis- ja opiskelutaitojen tukemista ja kasvamista vastuullisuuteen ja itseohjautultruteen koulutyrissii. Tavoitteena on oppimista tukevan avoimen yhteiscillisyyden rakentaminen ja ylliipitiiminen. Pitemrniin aikavdlin keskeisenii tavoitteena on paikkakunnan koulutusmy6nteislyden lisiiiiminen ja yleisen koulutustason nostaminen.

12 Oriveden Opiston ki{oittajalukionja kansanopisto-opetuksen kanssajii{estetiiiin tiiviimpiiii yhteistii opetusta, Yhteistydn tavoitteena on s6ilyttiii molompien oppilaitosten elinvoimaisuus, onaleimaisuus, kilpailukyky ja taloudelliset resurssit. Suunnitelmakaudella varaudutaan Oriveden Opiston toiminnan mahdolliseen la4ientumiseen ja Oriveden lukion osallistumiseen aktiivisesti paikkakunnalla tapahtuviin koulutuksen kehittiimishankkeisiin. Ammatillisen opetuksen siilymisesti Orivedella riittev:an laaja-alaiseira pidetiiin huolta.

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot