Horelli, Liisa & Kyttä, Marketta & Kaaja, Mirkka, Lasten ja nuorten osallistumista tukevia menetelmiä. Teos Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Horelli, Liisa & Kyttä, Marketta & Kaaja, Mirkka, Lasten ja nuorten osallistumista tukevia menetelmiä. Teos Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina."

Transkriptio

1 86 Lähteet Ahonen, J., Kuntajohtamisessako kohti markkinaehtoisuutta? Palvelutuotantojärjestelmän verkostoperusteinen kehittäminen Oulun seudun hyvinvointipalveluissa. Julkaisematon lisensiaattitutkielma. Joensuun yliopisto. Taloustieteiden laitos Alapuro, Risto & Stenius, Henrik, Kansanliikkeet loivat kansakunnan. Teos Kansa liikkeessä. Toim. Risto Alapuro. Kirjayhtymä. Vaasa Anttiroiko, Ari-Veikko, Kansalaisten osallistuminen, osallisuus ja vaikuttaminen tietoyhteiskunnassa. Teos Tietoyhteiskunnan osallistuva kansalainen. Tapaus Nettimaunula. Toim. Pia Bäcklund. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 5/2003. Helsinki Backa, Peter, Haastattelu Borg, Sami, Kansalaisena Suomessa. Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey Oikeusministeriön julkaisuja 3/2005. Helsinki Córtes Téllez, Mikko, Haastattelu Eskola, Antti & Kurki, Leena, Johdannoksi. Teos Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Toim. Antti Eskola ja Leena Kurki. Vastapaino. Tampere Euroopan neuvoston kotisivut Euroopan unionin kotisivut Gretschel, Anu, Kansalaisjärjestöt nuorten vaikuttamisen ja osallisuuden areenoina ja mahdollistajina. Opetusmoniste Gretschel, Anu, Kunta nuorten osallisuusympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin. Jyväskylän yliopisto. Studies in Sport, Physical Education and Health 85. Lievestuore Habermas, Jürgen, Autonomy and Solidarity. Interviews. Verso. London Haikkola, Lotta, Ääni ja aikuisuus. Kansalaisuuden ehdot osallisuushankkeeseen osallistuneiden nuorten tulkinnoissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Helsinki Harju, Aaro, Aktiivisten kansalaisten Suomi. Keskustelunavaus järjestöllisen koulutuksen tehostamisesta. Oikeusministeriön julkaisu 11/2004. Helsinki Harju, Aaro, Aktiivinen kansalaisuus ja siihen kasvaminen. Julkaisematon artikkeli Harjula, H. & Prättälä, K., Kuntalaki tausta ja tulkinnat. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Hautamäki, Antti, Avaussanat seminaarissa Kansalaisyhteiskunta ja demokratia Heikkala, Juha, Julkaisematon muistio Heikkala, Juha, Liikunnan järjestökentän muutokset ja toimintaympäristö. Teos Liikunnan kansalaistoiminta muutokset, merkitykset ja reunaehdot. Toim. H. Itkonen, J. Heikkala, K. Ilmanen ja P. Koski. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 152. Helsinki Heiliö, Matti, Osallisuusprojekti ja nuorisokulttuuri uudet ajatukset etsinnässä. Nuorisotutkimus 16/1998:3. Helander, Voitto & Laaksonen, Harri, Suomalainen kolmas sektori. Rakenteellinen erittely ja kansainvälinen vertailu. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Helsinki Holkeri, Katju, Haastattelu Horelli, Liisa, Valittajista tekijöiksi, nuoret voimaantumisen verkoissa Pohjois-Karjalassa. Teknillinen korkeakoulu/ytk. Espoo 2003.

2 87 Horelli, Liisa & Kyttä, Marketta & Kaaja, Mirkka, Lasten ja nuorten osallistumista tukevia menetelmiä. Teos Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina. Artikkeleita osallisuudesta. Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Suomen Kuntaliitto. Helsinki Horelli, Liisa & Sotkasiira, Tiina & Haikkola, Lotta, Nuoret uuden osallistumiskulttuurin tienraivaajina. Teos Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku. Nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Toim. Kari Paakkunainen. Opetusministeriö, Suomen Kuntaliitto, Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 46 ja Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 29. Helsinki Horsdal, Marianne, Competencies for Active Citizenship. Opetusmoniste Hänninen, Elise, Nuorten osallisuushanke Hankkeen esittelymoniste Hynynen, Pertti, Löytyykö Helsingin lähiöiden tulevaisuus Euroopasta? Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 1998:6. Jurvansuu, Sari, Paikallisyhdistysten menestystekijät. Tutkimus kansalaistoiminnan hyvistä käytännöistä. Sarja A. Tutkimuksia 2. Kansalaistoiminta ja nuorisotyö 1/2002. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kaihari-Salminen, Kristina, Haastattelu Kalela, Jorma, Perinteisen politiikan loppu. Teos Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Toim. Ville Pernaa ja Mari K. Niemi. Edita. Helsinki Kallio, Eeva, Kasvatus hajoavassa ajassa. Nuorten arvot ja moraalikasvatuksen mahdollisuudet. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Kauppinen, Sari & Niskanen, Tapani, Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES. Raportteja 288.Saarijärvi Kohonen, Kirsi, Nuorten vaikuttajaryhmät kunnallista päätöksentekoa vai kunnollisia tapahtumia? Teos Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku. Nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Toim. Kari Paakkunainen. Opetusministeriö, Suomen Kuntaliitto, Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 46 ja Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 29. Helsinki Komiteanmietintö 2005:1. Kontola, Sami, Kuulemista vai kumppanuutta? Ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö kansainvälisissä prosesseissa. Selvitys Korhonen, Erkki, Helsingin lähiöprojekti asukkaiden kokemana. Asukashaastattelujen antia. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia 2000:3. Korkiakoski, Jaana, Kansalaisvaikuttamisen prosessi valtiovarainministeriössä. Hankkeiden esittelymoniste Korsgaard, Ove, Active Citizenship. Alustus seminaarissa Seminar on Active Citizenship Korsgaard, Ove, Why has Citizenship Become such a Vogue Word? Teos Learning for Democratic Citizenship. Toim. Ove Korsgaard, Shirley Walters ja Randi Andersen. The Danish University of Education, The University of Western Cape, The Association for World Education. Copenhagen Koski, Heikki, Kansalainen, kunta ja kansalaisyhteiskunta. Polemia-sarjan julkaisu nro 11. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Jyväskylä Kuntademokratian vihreä kirja. Kunnallisen demokratian kehittämishankkeen I väliraportti. Sisäasiainministeriön julkaisuja 2/2005. Kurikka, Päivi, Elämän eväät. Acta nro 73. Suomen Kuntaliitto ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi. Helsinki 1997a.

3 88 Kurikka, Päivi, Miksi kunnallispoliittinen vaikuttaminen ei kiinnosta? Nuorisotutkimusverkoston muistio nuorten äänestämättömyydestä Kurikka, Päivi, Osallistumisen (h)aave. Nuorten Suomi tutkimuksia nro 4. Suomen Kuntaliitto. ACTA 80. Helsinki 1997b. Kuule kansalaista valmistele viisaasti! Käsikirja virkamiehille ja viranhaltijoille. Valtiovarainministeriö. Helsinki Kuullaan kansalaista ihan oikeasti!. Valtion keskushallinnon uudistaminen. Valtiovarainministeriö. Helsinki Laitinen, Matti, Haastattelu Laitinen, Matti & Nurmi, Kari E., Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen suomalaisten elämäkertojen valossa. Aikuiskasvatus 2/2003. Liikanen, Ilkka, Kansa. Teos Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Toim. Matti Hyvärinen, Jussi Kurunmäki, Kari Palonen, Tuija Pulkkinen ja Henrik Stenius. Vastapaino. Jyväskylä Lämsä, A-L., Nuori sivussa vai keskellä? Teos Lasten ja nuorten syrjäytymistä koskevan tutkimuksen mahdollisuudet. Toim. V-M. Ulvinen. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja 6. Helsinki Mikkola, Armi, Kansalaisvaikuttamisen hanke yliopistojen opettajankoulutuksessa. Hankkeen esittelymoniste Niemelä, Seppo, Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma taustaa ja tavoitteita. Muistio Niiranen, V., Asiakkaan osallistuminen tukee kansalaisuutta sosiaalityössä. Teos Marginaalit ja sosiaalityö. Toim. K. Juhila, H. Forsberg ja I. Roivainen. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden, valtio-opin ja filosofian julkaisuja (SopHi). Jyväskylä Oikeusministeriön kotisivut Opetushallituksen kotisivut Opetusministeriön mietintö 2002:3. Opetusministeriön tilastot Osallisuushankkeen toimintakertomus Opetusministeriön kotisivut Paakkunainen, Kari & Myllyniemi, Sami, Ohut kuntakansalaisuus ja uudet linkittäjät: nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Teos Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku. Nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Toim. Kari Paakkunainen. Opetusministeriö, Suomen Kuntaliitto, Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 46 ja Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 29. Helsinki Pohjantammi, Ismo, Nuorten poliittisen osallistumisen poliittiset taustat. Teos Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku. Nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Toim. Kari Paakkunainen. Opetusministeriö, Suomen Kuntaliitto, Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 46 ja Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 29. Helsinki Railo, Marja & Ilomäki, Juha, Kehityskilvet-projekti. Teos Ihmiset omalla asialla. Uutta työtä ja tekemistä paikallisyhteisöissä. Toim. Pentti Kananen, Pirjo Lampinen ja Kaija Kangasniemi. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES Raportteja 186. Saarijärvi Rifkin, Jeremy, Työn loppu. Teknologia, työpaikat, tulevaisuus. WSOY. Porvoo Ruuskanen, Petri, Suunnitelma kansalaistoiminnan yliopistollisesta koulutuksesta Saarela, Pekka, Nuorisobarometri Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuoran julkaisuja 24. Jyväskylä 2002.

4 89 Salmikangas, Anna-Katriina, Kuntalaiset ovat kunta. Kunnasta verkostoituneeksi kansalaisyhteiskunnaksi. Suomen Kuntaliitto. Helsinki Savola, Marita, Muistio Schulman, Harry, Esipuhe. Teos Tietoyhteiskunnan osallistuva kansalainen. Tapaus Nettimaunula. Toim. Pia Bäcklund. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 5/2003. Helsinki Seppänen, Marja, Liipolan onni. Asuinalueen sosiaalinen erilaistuminen ja merkitys asukkaille. Palmenia. Helsinki Sisäasiainministeriön kotisivut Stenius, Henrik, Kansalainen. Teos Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Toim. Matti Hyvärinen, Jussi Kurunmäki, Kari Palonen, Tuija Pulkkinen ja Henrik Stenius. Vastapaino. Jyväskylä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kotisivut Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista. Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö ry. Helsinki Suurpää, Leena, Young people as actors in contemporary society. Teos Youth and Life management. Research Perspectives. Toim. H. Helve ja J. Bynner. Yliopistopaino. Helsinki Suutarinen, Sakari, Yhteiskunnallisen opetuksen asema Suomessa. Teos Nuoresta pätevä kansalainen. Yhteiskunnallinen opetus Suomen peruskoulussa. Toim. Sakari Suutarinen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä Suutarinen, Sakari & Brunell, Viking & Poutiainen, Annikki & Puhakka, Eija & Saari, Hannu & Törmäkangas, Kari, Suomen peruskoulun päättövaiheessa olevien nuorten yhteiskunnalliset tiedot, taidot, käsitykset, asenteet ja toiminta 28 maan kansainvälisessä vertailussa. Nuori kansalainen -tutkimus. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä Svenning, Olle, Vänstern i Europa. De nya liberalerna? Atlas. Borgå Särkelä, Riitta & Vuorinen, Marja & Peltosalmi, Juha, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen mahdollisuudet palveluiden ja tuen tuottamisessa. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Saarijärvi Söder, Katri, Alustus kansalaisyhteiskuntafoorumissa Takkinen, Heikki, Haastattelu Turunen, Jorma, Think tankit ja poliittiset säätiöt Euroopassa. Esityksiä suomalaisista toteuttamismalleista. Hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma. Oikeusministeriön julkaisu 4/2005. Helsinki Työministeriön tilastot Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä Sisäasianministeriön kotisivut Valtiovarainministeriön työryhmämuistio Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Toim. Antti Eskola ja Leena Kurki. Vastapaino. Tampere Vapaan sivistystyön visio Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö ry. Pietarsaari Vehviläinen, Jukka, Rajatonta palvelua? Nuorten osallisuushankkeen arvioinnin väliraportti. Opetushallitus. Helsinki Viirkorpi, Paavo, Osallisuus, yhteistyö, valta, muutos. Asuinalueen uusi suunnittelujärjestelmä. Suomen Kuntaliitto. Helsinki Virta, Arja, Kansalainen, demokratia ja valtio yhteiskunnallisen kasvatuksen ydinsisältöinä. Teos Nuoresta pätevä kansalainen. Yhteiskunnallinen opetus Suomen peruskoulussa. Toim. Sakari Suutarinen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä 2000.

5 Virtanen, Petri, Karavaani kulkee ja koirat haukkuvat? Kansalaisjärjestöjen osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Valtiovarainministeriö. Tutkimukset ja selvitykset 3/2001. Helsinki Voutilainen, Eero, Kohtaaminen ihmisen ikävä toisen luo. Kansalaisfoorumi-lehti Wallén, Björn, Nordiska initiativ för aktivt medborgarskap utgående från principen om livslångt lärande. Oikeusministeriön julkaisu 1/2005. Helsinki Williamson, Howard, Youth participation and Active Citizenship: Moniste Learning Democracy Youth Participation in School and in Society. Expo 2000 in Hannover Yeung, Anne Birgitta, Vapaaehtoistoiminta osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Sosiaaliturva 18/2001. Yeung, Anne Birgitta, Vapaaehtoistyö. Alustus Kansanvalistusseuran tilaisuudessa Yhdistyneiden Kansakuntien kotisivut

Uutta demokratiaa etsimässä?

Uutta demokratiaa etsimässä? Ajankohtaista Schulz, Wolfram, ym. 2010. Initial Findings from the IEA International Civic and Citizenship Education Study. Amsterdam: IEA. Selman, Robert & Barr, Dennis 2009. Can adolescents learn to

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Sisällys 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 3 1.1 Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 1.2 Organisaation

Lisätiedot

Koonnut Lastensuojelun Keskusliitto YTRY - Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempainyhdistysten yhteistyöryhmä Vertaistukityöryhmä

Koonnut Lastensuojelun Keskusliitto YTRY - Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempainyhdistysten yhteistyöryhmä Vertaistukityöryhmä VERTAISTUKI BIBLIOGRAFIA Koonnut Lastensuojelun Keskusliitto YTRY - Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempainyhdistysten yhteistyöryhmä Vertaistukityöryhmä 6.8.2002 Sisällys 1. Kirjallisuutta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.

Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry. 1 Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.n julkaisu KIRJALLISUUTTA Aarnio, P. & Vuorinen, R. (1991):

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

Oikeusministeriön julkaisuja 2008:7 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-801-9 (nid.) 978-952-466-802-6 (PDF) Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C

Oikeusministeriön julkaisuja 2008:7 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-801-9 (nid.) 978-952-466-802-6 (PDF) Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C Oikeusministeriön julkaisuja 2008:7 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-801-9 (nid.) 978-952-466-802-6 (PDF) Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C Oppimateriaalit 16, 2008 ISSN 1458-5979 ISBN 978-952-456-081-8

Lisätiedot

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research.

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta Signum Tekijä(t) Muut tekijät 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta 01 Suomen Talonen, Jyrki 01 Työväen Kaarninen, Mervi 03 Kansalaiskalenteri

Lisätiedot

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 Kuntatalolla, käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, 00530 Helsinki järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti ohjelma 2011 Näytteilleasettajia

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Sosionomilta eivät hommat lopu

Sosionomilta eivät hommat lopu A Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät hommat lopu Ammattikäytäntöjen kehittäminen haasteena sosionomi AMK -tutkinnoissa Raportteja ja tutkimuksia 1/2009 1 Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1 / 2012

J ä s e n l e h t i 1 / 2012 J ä s e n l e h t i 1 / 2012 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015 3/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 12.6.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015 Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: http://kirjasto.kuntaliitto.fi/fin/search.htm

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vuosikertomus 2008 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka.

Lisätiedot

Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista

Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö 1 SUOSITUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN KANSALAISOPINNOISTA Julkaisemista tuettu opetusministeriön myöntämillä VSOP-ohjelman varoilla.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Suomen Setlementtiliitto ry S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Valokuvat: Emil Bobyrev, Alejandro Lorenzo, Matti Rajala,

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa.

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa. 9 Saatesanat Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa on neljä poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa. Yksi ohjelmista koskee kansalaisvaikuttamista. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT

14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT 14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT Oikeusministeriön julkaisuja 14/2010 Demokratiapolitiikan suuntaviivat 2 Demokratiapolitiikan suuntaviivat Kuvailulehti 3 Kuvailulehti Oikeusministeriö Julkaisun

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Hankkeen tausta ja tavoitteet RAPORTTI KANSALAISVAIKUTTAMISEN POLITIIKKAOHJELMAN TOTEUTTAMISESTA YLIOPISTOJEN OPETTAJANKOULUTUKSESSA VUOSI 2005 Hankkeen tausta ja tavoitteet Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa -hanke on osa

Lisätiedot

Itä-suomen nuorisopuntari

Itä-suomen nuorisopuntari Itä-suomen nuorisopuntari Katsaus nuorten hyvinvointiin Itä-Suomen maakunnissa 2010-2012 Pekka Penttinen Puh. 040 868 6450 julkaisut@mamk.fi ISBN 978-951-588-379-7 (nid.) ISBN 978-951-588-380-3 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Nuorisotakuun arki ja politiikka

Nuorisotakuun arki ja politiikka Nuorisotakuun arki ja politiikka on 46 kirjoituksen poleeminen, ristiriitainen ja virkistävän vaihteleva kokonaisuus. Kirjoittajat lähestyvät nuorisotakuuta eri näkökulmista: yrittäjien, kunnan, virkamiesten,

Lisätiedot