KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8."

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Liite. MUUT Liite. POISSA Liite. LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Heikkinen ja Päivi Hoffrén. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. Anneli Kinnunen Tarkastusaika Allekirjoitukset Eija Jansson PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAI KA klo 15:00-18:59 KOKOUS PAIK KA Kokoushuone Koski KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 66 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 149 Liite PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ALKAEN 69 KUHMON KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖTOIMINNON YHTIÖITTÄMINEN KUHMON KAUKOLÄMPÖYHTIÖN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT KORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 158 Liitteet 72 SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 161 Liitteet 73 ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KAUPUNGINVALTUUSTON 166 JÄSENYYDESTÄ 74 ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 167 JÄSENYYDESTÄ 75 JÄSENEN VALINTA KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN MARKKU PIETIKÄISEN TILALLE ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KIINTEISTÖTOIMITUSTEN 170 USKOTUN MIEHEN TEHTÄVÄSTÄ 77 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN VALINTA MARKKU PIETIKÄISEN 171 TILALLE 78 MIKKO POLVISEN VALTUUSTOALOITE TOIMINNAN PÄÄTAVOITTEISTA JA 173 MITTAREISTA 79 VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Liite 80 TALOUSARVION 2014 MUUTOS 175 Liite 81 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA MUUT ASIAT 180 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ- VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. ANNELI KINNUNEN Anneli Kinnunen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 66 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan niin, että lisälistan pykälä 81 käsitellään pykälän 69 jälkeen pykälänä 70. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kokousasioiden käsittelyjärjestyksen muutettavaksi seuraavan asialistan mukaisesti: 66 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjantarkastajat 68 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen alkaen 69 Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminnon yhtiöittäminen 70 Kuhmon kaukolämpöyhtiön perustamiseen liittyvät järjestelyt 71 Korttelin 29 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 72 Sääskenniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen 73 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 74 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle keskusvaalilautakunnan äsenyydestä 75 Jäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan Markku Pietikäisen tilalle 76 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä 77 Kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta Markku Pietikäisen tilalle 78 Mikko Polvisen valtuustoaloite toiminnan päätavoitteista ja mittareista 79 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen Talousarvion 2014 muutos 81 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KVALT 67 Kaupunginvaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Pekka Heikkinen ja Päivi Hoffrén. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Heikkisen ja Päivi Hoffrénin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ALKAEN 191/1.101/2014 KHALL 355 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Nykyisen perussopimuksen mukaan varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % sosiaalihuollon 0-6 -vuotiaiden laskennallisista kustannuksista ilman päivähoitokerrointa, kohdennetaan laskennallisesti kokonaisuudessaan kuntayhtymälle. Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta lähtien. Uudessa valtinosuusjärjestelmässä ei voida erottaa STM:n valtionosuutta kokonaisuudesta. Nykyisessä perussopimuksessa ei ole selkeää kannanottoa siihen, miten kuntayhtymälle muodostuvaa ali/ylijäämää käsitellään. Perussopimuksen 16 :n mukaan: Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen perusteella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuuksia ei korjata talousarviovuoden aikana, vaan mahdolliset muutokset tu lopohjassa huomioidaan seuraavan vuoden talousarviota laadittaessa. Määräys ei anna selkeätä toimintaohjetta. Se vaikeutti Kainuun soten vuoden 2013 ylijäämän käsittelyä. Siksi on tarpeellista tehdä yli- tai alijäämän käsittelyä koskevat tarkennukset perussopimukseen. Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntien ja kuntayhtymän toimintaympäristössä ja/tai rahoituksessa tapahtuvien suurten ja olennaisten laki- tai muiden seikkojen muutosten johdosta päätetään kuntien maksuosuuden määrittelyperusteet uudelleen. Perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain 79 :n mukaan, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Nyt voidaan ennakoida, että vuoden 2017 alussa soten palveluiden järjestämisvastuu ja -oikeus siirtyy pois kunnilta, mutta rahoitusvastuu jää. Se tulee muuttamaan taas Kainuun soten perussopimuksessa

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ainakin tehtävien määrittelyä ja rahoituspykäliä. Näin ollen tämä muutos on voimassa niin kauan, kuin sote -järjestämislain mukainen rahoitus on selvillä. Monijäsenisien kuntayhtymien perussopimukset muutetaan yleensä kuntayhtymän valmistelusta ja sen hallituksen ehdotuksesta. Kainuun sotessa on seitsemän täysjäsenkuntaa, joten perussopimuksen muutokset on valmisteltu yhdessä kuntajohtajien ja talousjohtajien kanssa. Liitteenä on ehdotus perussopimukseksi, jossa muutetut kohdat on kirjoitettu punaisella kursiivilla. Ehdotetusta perussopimuksesta 2015 on poistettu tarpeettomina kohdat, jotka liittyivät uuden kuntayhtymän toiminnan käynnistämiseen. Liite- Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus käy keskustelun em. perussopimuksen muuttamisesta. Kainuun SOTE:n kanssa selvitetään vielä kuntouttavasta työtoiminnasta maininta erikseen Kuhmon kaupungin osalta, koska Kuhmon kaupunki järjestää kuntouttavan työtoiminnan omana toimintana. Lisäksi perussopimuksen allekirjoittajina ovat vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen sekä talousjohtaja Eija Jansson. Em. perussopimus käsitellään uudelleen seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KHALL 361 Vs. kaupunginjohtaja Kainuun SOTE:n kanssa on neuvoteltu siitä, että kuntouttavan työtoiminnan ohjauksen järjestämisestä ja siihen liittyvien kustannusten korvaamisesta laaditaan erillinen sopimus. Kainuun soten perussopimuksen (3 ) mukaan Kainuun sote järjestää jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan. Sopimuksen (luonnos) perusteella Kuhmon kaupunki voi laskuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää. Laskutus perustuu kahden kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan henkilöstökulujen ja toimintaan välittömästi sisältyviin toimintakuluihin. Laskussa tulee näkyä erillisenä valtiolta saatu

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto korvaus (10,09 / toimintapäivä), joka vähennetään kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Kainuun sote korvaa Kuhmon kaupungille valtion erilliskorvauksella vähennetyt työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneet nettokustannukset. Laskutuksen liitteenä on eriteltävä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon perussopimuksen muuttamisen alkaen liitteen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 68 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖTOIMINNON YHTIÖITTÄMINEN KHALL 375 Lisätietoja antavat talousjohtaja Eija Jansson, puh ja kaupungininsinööri Jari Juntunen, puh Uudistuvan kuntalain 127 :n, Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla, mukaan kunnan hoitaessa 7.ssä (Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät) tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Lakiehdotuksen kyseisen lainkohdan mukaan kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos: kunta tuottaa lain perusteella kyseistä palvelua tehtävää hoidetaan 50 :ssä (kuntien yhteistoimintamuodot) tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa lakiin perustuvan yhteistoimintavelvoitteen perusteella kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopolitoimintaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja toiminta liittyy kunnan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuun alueiden käytön suunnittelutehtävän hoitoon kunta toimii kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun. Kunta ei kuitenkaan toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen tai luvussa määrätyn muun tehtävän järjestämiseksi. Mikään edellä mainituista kohdista ei kuvaa Kuhmon kaupungin kaukolämpöenergiahuoltoa. Kuntalakiehdotuksen 128 :n, Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset, mukaan yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan 127 :ssä tarkoitettua tehtävää, jos: toiminnan on katsottava olevan vähäistä lain perusteella kunta voi nimenomaisesti tuottaa palveluja toiselle taholle tai osallistua tällaista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun kunta tuottaa tukipalveluja kunnan tytäryhteisölle

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista annetun lain 10 :ssä tarkoitetulle sidosyksikölle taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 :ssä tarkoitetulle sidosyritykselle tai yhteisyritykselle kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kunnan omassa toiminnassa ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi sellaisessa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kunta on kilpailuttanut kunta tuottaa palveluja kunnan tai kunnan tytäryhteisön palveluksessa oleville henkilöille palvelussuhteen perusteella toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetun valmiussuunnitelman mukaiseen poikkeusoloja koskevaan varautumisvelvollisuuteen Mikään edellä mainituista kohdista ei kuvaa Kuhmon kaupungin kaukolämpöenergiahuoltoa. Kuntalain mukaan Kuhmon kaupungin tulee yhtiöittää kaupungin kaukolämpöenergiahuolto. Asian ovat vahvistaneet Kuhmon kaupungin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/KHT, JHTT Antti Kääriäinen ja Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff. Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan käynnistää kaupungin energiahuollon yhtiöittämisselvityksen ja tilata selvityksen KPMG Oy Ab:ltä. Yhtiöittämisselvitys valmistui Selvityksen pohjatiedot KPMG sai kaupungininsinööriltä ja talousjohtajalta. Taustatietona kerrottiin, että Kuhmon kaupungin tahtotilana on tuottaa edullista lämpöä alueensa asukkaille. Tarjouspyynnössä selvityksen tarkoitukseksi ilmaistiin halu selvittää, millaisia taloudellisia ja verotuksellisia vaikutuksia yhtiöittämisellä olisi kunnan ja kyseisen liiketoiminnan kannalta sekä mikä olisi paras malli yhtiöittämiselle. Liiketoiminnan kannalta selvityksen lähtökohdaksi on otettu seuraavat asiat: yhtiöittäminen ei saa vaarantaa asiakassuhteita eikä kilpailuasemaa yhtiöittäminen tukee taloudellista kehitystä yhtiöittäminen mahdollistaa tulevan investointiohjelman toteuttamisen yhtiö toimii hyvin päätöksenteon näkökulmasta Tehdyn selvityksen mukaan kaukolämpötoiminnan varat ja velat on suositeltavaa siirtää perustettavaan uuteen yhtiöön liiketoimintakaupalla. Kaukolämpötoiminnan nykyisenkaltaiseen

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto liiketoimintaan ja kaupungininsinööriltä saatuun investointitarpeeseen perustuvan kassavirtaperusteisen arvonmäärityksen mukaan kaukolämpötoiminnan arvo on noin 3,0 milj. euroa. Kaukolämpötoiminnan siirtyvän varallisuuden kirjanpidollinen nettoarvo on vuodenvaihteessa arviolta noin 1,6 milj. euroa. Liiketoimintakaupassa Kuhmon kaupungille tuloutuisi myyntivoittoa 1,4 milj. euroa. KPMG teki selvityksen yhteydessä siirtyvästä varallisuudesta substanssiarvonmäärityksen, jonka laskentaperusteet olivat: omaisuuden kirjanpitoarvo vuoden keskimääräinen taloudellinen käyttöikä geometrinen poistumakäyrä historiallinen hankintameno, joka on indeksoitu rakennuskustannusindeksillä ja näin saadusta jälleenhankinta-arvosta on vähennetty taloudellisen käyttöiän mukainen käyrä (geometrinen käyrä) jäännösarvona on käytetty 14,4 % (kaukolämmön omaisuuserille yleensä 5-20 %), jolla saavutetaan kassavirtaperusteisen menetelmän indikoima arvonkorotus Substanssiarvonmäärityksen perusteella saatiin siirtyvän varallisuuden arvoksi 3,045 milj. euroa; oikaisu kirjanpidolliseen arvoon 1,046 milj. euroa. Selvityksen mukaan kassavirtaperusteisen menetelmän indikoima korotus käypiin arvoihin voidaan allokoida kokonaisuudessaan yhtiön käyttöomaisuuserille eikä liikearvoa järjestelyssä synny. KPMG:n suosituksen mukaan yhtiöittäminen on suositeltavaa toteuttaa liiketoimintakauppana, jonka myötä kaukolämpötoiminnan varat ja velat siirtyvät perustettavalle yhtiölle. Kassavirtaperusteiseen ja substanssiarvoon perustuvien arvonmääritysten perusteella liiketoimintakaupan kauppahinta voisi olla noin 3,0 milj. euroa. Kaupan jälkeen perustettava yhtiö olisi velkaa kaupungille kauppahinnan verran. Tästä kauppahintavelasta olisi tarkoitus konvertoida noin 60 % (1,8 milj. euroa) omaksi pääomaksi ja loput 1,2 milj. euroa jäisi perustettavalle yhtiölle kaupungin antamaksi pitkäaikaiseksi lainaksi. Yhtiö maksaisi lainasta kaupungille markkinaehtoista korkoa (4 %) noin 50 tuhatta euroa vuodessa. Kauppahintavelkaa voitaisiin tarvittaessa myöhemmin konvertoida omaksi pääomaksi sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön ja kunnan kauppahintaan perustuva velkasuhde mahdollistaa kuntakonsernitasolla verotehokkaan tuloutuskeinon. Korko on kunnalle verovapaata tuloa ja yhtiölle vähennyskelpoinen meno.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liiketoimintakaupassa yhtiölle siirtyvät erät muodostuvat kaukolämpöverkosta ja kiinteistöliittymistä. Oikeuskäytännön mukaan verkosto ei ole varainsiirtovelan alainen, joten verokustannusta ei muodostu. Tehtyjen laskelmien perusteella yhtiö suoriutuu investointiohjelmastaan tulorahoituksella ja yhtiön toiminta on kannattavaa. Tehtyjen laskelmien ja arvion mukaan edellä selvitetyllä mallilla suoritettu yhtiöittäminen mahdollistaa Kuhmon kaupungin tahtotilan mukaisen edullisen lämpöenergian toimittamisen kaupungin kaukolämpöasiakkaille. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminta yhtiöitetään kaupungin perustamaan, 100 %:sesti omistamaan, osakeyhtiöön liiketoimintakaupalla, jonka kauppahinta on 3,0 milj. euroa. Kauppahinnasta 60 % eli 1,8 miljoonaa euroa konvertoidaan perustettavan yhtiön omaksi pääomaksi ja 40 % eli 1,2 milj. euroa jää kaupungin ja perustettavan yhtiön väliseksi pitkäaikaiseksi omistajalainaksi, jolle perustettava yhtiö maksaa markkinaehtoista korkoa. Yhtiön perustamistoimet hoidetaan niin, että yhtiö aloittaa toimintansa Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösesityksen. Merkitään, että pykälien aikana esittelijänä toimii talousjohtaja Eija Jansson. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 69 Merkitään, että Heikki Heikkinen ilmoitti, että hän on esteellinen tämän pykälän käsittelyyn, eikä osallistunut keskusteluun. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUKOLÄMPÖYHTIÖN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT KHALL 402 Lisätietoja antaa talousjohtaja Eija Jansson, puh Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle päätettäväksi seuraavaa: Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminta yhtiöitetään kaupungin perustamaan, 100 %:sesti omistamaan, osakeyhtiöön liiketoimintakaupalla, jonka kauppahinta on 3,0 milj. euroa. Kauppahinnasta 60 % eli 1,8 miljoonaa euroa konvertoidaan perustettavan yhtiön omaksi pääomaksi ja 40 % eli 1,2 milj. euroa jää kaupungin ja perustettavan yhtiön väliseksi pitkäaikaiseksi omistajalainaksi, jolle perustettava yhtiö maksaa markkinaehtoista korkoa. Yhtiön perustamistoimet hoidetaan niin, että yhtiö aloittaa toimintansa Mikäli kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä mainitun kaupunginhallituksen esityksen, tulee perustettavan yhtiön osalta tehdä yrityksen perustamisjärjestelyt, suorittaa liiketoiminnan kauppaan liittyvät järjestelyt sekä siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää: nimetä yhtiön perustamiskokoukseen yhtiökokousedustajan, joka valtuutetaan laatimaan perustamissopimus ja yhtiöjärjestys nimetä yhtiön perustamiskokouksessa yhtiön hallitukseen valittavat 3 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsenen sekä nimetä perustettavan yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimivan henkilön nimetä perustettavan yhtiön 1. hallituksen kokouksessa valittavan toimitusjohtajan Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle: Kuhmon kaupunki päättää perustaa Kuhmon Lämpöenergia Oy:n Kuhmon kaupunki päättää merkitä perustettavan yhtiön kaikki osakkeet; osakkeita 500 kpl á 5 euroa, osakepääoma euroa. Kuhmon kaupunki päättää myydä Kuhmon energiahuollon liiketoiminnan perustettavalle yhtiölle 3,0 miljoonan euron kauppahinnalla ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja vs. kaupunginjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan liiketoiminnan kauppasopimuksen Kuhmon kaupunki päättää myöntää perustettavalle yhtiölle liiketoiminnan kauppasummaa vastaavan pitkäaikaisen luoton, lainasumma 3,0 miljoonaa euroa, laina-aika 20 vuotta ja korko

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lainan myöntämishetkellä 4 %. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja vs. kaupunginjohtaja valtuutetaan laatimaan laina-asiakirjan ja kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen. Kuhmon kaupunki päättää myöntää perustettavalle yhtiölle euron käyttöpääomalainan, laina-aika 1 vuosi, korko 4 % ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja vs. kaupunginjohtajan laatimaan laina-asiakirjan ja allekirjoittamaan sen kaupungin puolesta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan päätösesityksen. Vs. kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Yhtiökokousedustajina perustamiskokouksessa toimivat talousjohtaja Eija Jansson ja vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen. Kaupunginhallitus esittää perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi Eija Komulaista, Antti Komulaista ja Kari Nikulaista niin, että Eija Komulainen olisi puheenjohtaja ja Antti Komulainen varapuheenjohtaja. Hallituksen varajäseneksi kaupunginhallitus esittää Tuomo Piiraista. Toimitusjohtaja nimetään perustettavan yhtiön ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa. KVALT 70 Merkitään, että Heikki Heikkinen ilmoitti, että hän on esteellinen tämän pykälän käsittelyyn, eikä osallistunut keskusteluun. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 83/8.82/2011 TEKNLTK 97 83/8.82/2011 TEKNLTK 71 Maanmittausinsinööri Kuhmon kaupunginhallitus on kokouksessaan :ssä 162 laittanut vireille asemaakaavamuutoksen korttelissa 29 koskien tontteja Kaavamuutosta ko. alueelle haki Kuhmon Rakennuspojat Oy ja kaupunki on tehnyt hakijan kanssa sopimuksen kaavoituksesta. Ilmoitus kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä on julkaistu Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kuhmon Rakennuspojat Oy:n ilmoitti tarvittavaksi kerrosalaksi noin k-m2, jolloin tehokkuusluvuksi tulisi e=1,06-1,32. Keskustan asemakaavassa kerrostalojen tonttitehokkuusluku vaihtelee e= n. 0,5-0,7 välillä. Kaavamuutoshakemuksessa esitetty tonttitehokkuusluku vaatii kaavamuutoksessa tarkemman tarkastelun eritoten pysäköinnin ja piha-alueiden järjestelyiden osalta. Keskustan vanhimman osan asemakaava on monilta kaavamerkintöjen ja kaavamääräysten osiltaan vanhentunut. Kaava-alueelle on jo toteutettu kaavatarkasteluun perustuen poikkeamismenettelyllä kerrostalo, kerrosala 1050 k-m2 ja kerrosluku 4. Kaava-alueella on todettu maaperän saastumista alueella tapahtuneen toiminnan johdosta. Kiinteistön omistaja on tehnyt YSL:n mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Kainuun ELY-keskukselle. Kainuun ELY.keskus on tehnyt päätöksen maaperän puhdistamisesta Pilaantunut maaperä on puhdistettu rakennushankkeen yhteydessä ja kaavahankkeen eteenpäin vieminen on odottanut ko. Pima-kohteet loppuraporttia. Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa muutettavalle alueelle oli käytetty kaavamerkintää AL eli asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeudeksi oli mitoitettu 1200 k-m2/tontti ja kerrosluvuksi neljä. Luonnoksessa uudet kerrostalorakennukset oli sijoitettu Torikadun katualueeseen kiinni ja katon harjasuunta kadun suuntaiseksi. Pysäköinti oli osoitettu tonttien koillislaidoille ja vapaa piha-alue länsi ja luoteislaidoille.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavaluonnoksesta ei saatu muistutuksia ja lausuntoja. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotukseen alueen rajausta on tarkennettu Torikadun puolelta. Rakennusoikeudet ja kaavamääräykset ovat ennallaan 1200 k-m2/tontti ja kerrosluku 4. Kaavaehdotus mahdollistaa vielä 2 asuinkerrostalon rakentamisen, kerrosala 1200 k-m2/tontti ja kerrosluku 4 jo toteutuneen rakennuksen lisäksi. Kaavamuutosta laatii Sweco Ympäristö Oy (Airix Oy). Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy korttelin 29 asemakaavan nähtäville asettamisen ehdotuksena Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 293 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Liite. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. TEKNLTK 97 Maanmittausinsinööri Korttelia 29 koskeva asemakaavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa muutettavalle alueelle on käytetty kaavamerkintää AL eli asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeudeksi on mitoitettu 1200 k-m2/tontti ja kerrosluvuksi neljä. Uudet kerrostalorakennukset on sijoitettu Torikadun varteen harjasuunta kadun suuntaiseksi. Pysäköinti on osoitettu tonttien koillislaidoille ja vapaa piha-alue länsi- ja luoteislaidoille.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia ja lausunnon jätti Kainuun ELY-keskus. Kaava-asiakirjoja ja kaavamääräyksiä on tarkennettu ELY-keskuksen lausunnon perusteella tarvittavien autopaikkojen, kaavassa esitettyjen leikki ja virkistyspaikkojen osalta. Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnin osalta ja pilaantuneen maa-alueen osalta. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan tarkennuksia ja vähäisiä eivätkä ne vaadi kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville (MRA 32 ). Kaava-asiakirjat liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuustolle esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy korttelia 29 koskevan asemakaavamuutoksen. Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 383 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää esit tää kaupunginvaltuustolle, että kau pun gin val tuus to hyväksyy kort telia 29 koskevan asemakaavamuutoksen. Liitteet. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 71 Liitteet. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 193/8/2013 TEKNLTK /8/2013 TEKNLTK 49 Maanmittausinsinööri KimmoKaava on laatimassa maanomistajan aloitteesta Lentiira- järven koillisosassa sijaitsevalle Sääskenniemen alueelle ranta-asemakaavaa. Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella alueelle omarantaisia lomarakennuspaikkoja. Suunnittelualue on pääsääntöisesti metsätalous käytössä. Kaavan vireille tulosta on kuulutettu ja samalla kertaa nähtäville on asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Alueen kaavoituksesta on pidetty viranomaisneuvottelut Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa kaavassa oli 5 uutta lomarakennuspaikkaa (RA), maa- ja metsätalousalueita (M), luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo), muinaismuistokohteet (sm) sekä rakentamista koskevat kaavamääräykset. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta kaava-asiakirjoja on täydennetty luonnonympäristön huomioon ottamisella sekä kaava-alueen mitoituksen osalta. Lisäksi korttelin 3 tontti 2 on siirretty pois luo-kohteen kohdalta. Kainuun museo on todennut lausunnossaan, että alueen muinaisjäännösinventointi tehty 1997 osana Kuhmon perusinventointia. Se ei ole ollut järjestelmällinen ja on vanhentunut. Luonnos ei perustu täten riittäviin selvityksiin ja kaavoitusta varten on tehtävä inventointi. Kaavan laatija on sopinut, että Kainuun museo tekee inventoinnin, jonka jälkeen kaavaehdotus voidaan laittaa nähtäville. Kaavaehdotuksessa on osoitettu 5 uutta lomarakennuspaikkaa, maa- ja metsätalousalueita, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, muinaismuistokohteet sekä rakentamista koskevat kaavamääräykset. Kaava-alueen mitoitus on 3 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivakilometri. Liitteenä kaavaehdotus, selostus, luontoselvitys sekä vastineet kaavaluonnoksen lausuntoihin.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin tai Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Sääskenniemen ranta-asemakaavan nähtäville asettamisen ehdotuksena. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaavan laatija voi siirtää rakennuspaikkoja toisaalle ennen kaavaehdotuksennähtäville asettamista, jos Kainuun museon tekemä muinaismuistojen täydennysinventointi niin vaatii. Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 221 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Liitteet. Merkitään, että Heikki Heikkisen ilmoituksen perusteella kaupunginhallitus totesi hänet esteelliseksi tämän asian käsittelyyn hallintolain 28 1 mom. 5. kohdan perusteella. Heikkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. TEKNLTK 96 Maanmittausinsinööri Sääskenniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnon jättivät Kainuun museo ja Kainuun ELY-keskus.

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot