KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8."

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Liite. MUUT Liite. POISSA Liite. LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Heikkinen ja Päivi Hoffrén. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. Anneli Kinnunen Tarkastusaika Allekirjoitukset Eija Jansson PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAI KA klo 15:00-18:59 KOKOUS PAIK KA Kokoushuone Koski KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 66 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 149 Liite PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ALKAEN 69 KUHMON KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖTOIMINNON YHTIÖITTÄMINEN KUHMON KAUKOLÄMPÖYHTIÖN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT KORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 158 Liitteet 72 SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 161 Liitteet 73 ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KAUPUNGINVALTUUSTON 166 JÄSENYYDESTÄ 74 ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 167 JÄSENYYDESTÄ 75 JÄSENEN VALINTA KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN MARKKU PIETIKÄISEN TILALLE ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KIINTEISTÖTOIMITUSTEN 170 USKOTUN MIEHEN TEHTÄVÄSTÄ 77 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN VALINTA MARKKU PIETIKÄISEN 171 TILALLE 78 MIKKO POLVISEN VALTUUSTOALOITE TOIMINNAN PÄÄTAVOITTEISTA JA 173 MITTAREISTA 79 VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Liite 80 TALOUSARVION 2014 MUUTOS 175 Liite 81 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA MUUT ASIAT 180 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ- VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. ANNELI KINNUNEN Anneli Kinnunen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 66 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan niin, että lisälistan pykälä 81 käsitellään pykälän 69 jälkeen pykälänä 70. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kokousasioiden käsittelyjärjestyksen muutettavaksi seuraavan asialistan mukaisesti: 66 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjantarkastajat 68 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen alkaen 69 Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminnon yhtiöittäminen 70 Kuhmon kaukolämpöyhtiön perustamiseen liittyvät järjestelyt 71 Korttelin 29 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 72 Sääskenniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen 73 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 74 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle keskusvaalilautakunnan äsenyydestä 75 Jäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan Markku Pietikäisen tilalle 76 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä 77 Kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta Markku Pietikäisen tilalle 78 Mikko Polvisen valtuustoaloite toiminnan päätavoitteista ja mittareista 79 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen Talousarvion 2014 muutos 81 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KVALT 67 Kaupunginvaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Pekka Heikkinen ja Päivi Hoffrén. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Heikkisen ja Päivi Hoffrénin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ALKAEN 191/1.101/2014 KHALL 355 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Nykyisen perussopimuksen mukaan varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % sosiaalihuollon 0-6 -vuotiaiden laskennallisista kustannuksista ilman päivähoitokerrointa, kohdennetaan laskennallisesti kokonaisuudessaan kuntayhtymälle. Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta lähtien. Uudessa valtinosuusjärjestelmässä ei voida erottaa STM:n valtionosuutta kokonaisuudesta. Nykyisessä perussopimuksessa ei ole selkeää kannanottoa siihen, miten kuntayhtymälle muodostuvaa ali/ylijäämää käsitellään. Perussopimuksen 16 :n mukaan: Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen perusteella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuuksia ei korjata talousarviovuoden aikana, vaan mahdolliset muutokset tu lopohjassa huomioidaan seuraavan vuoden talousarviota laadittaessa. Määräys ei anna selkeätä toimintaohjetta. Se vaikeutti Kainuun soten vuoden 2013 ylijäämän käsittelyä. Siksi on tarpeellista tehdä yli- tai alijäämän käsittelyä koskevat tarkennukset perussopimukseen. Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntien ja kuntayhtymän toimintaympäristössä ja/tai rahoituksessa tapahtuvien suurten ja olennaisten laki- tai muiden seikkojen muutosten johdosta päätetään kuntien maksuosuuden määrittelyperusteet uudelleen. Perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain 79 :n mukaan, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Nyt voidaan ennakoida, että vuoden 2017 alussa soten palveluiden järjestämisvastuu ja -oikeus siirtyy pois kunnilta, mutta rahoitusvastuu jää. Se tulee muuttamaan taas Kainuun soten perussopimuksessa

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ainakin tehtävien määrittelyä ja rahoituspykäliä. Näin ollen tämä muutos on voimassa niin kauan, kuin sote -järjestämislain mukainen rahoitus on selvillä. Monijäsenisien kuntayhtymien perussopimukset muutetaan yleensä kuntayhtymän valmistelusta ja sen hallituksen ehdotuksesta. Kainuun sotessa on seitsemän täysjäsenkuntaa, joten perussopimuksen muutokset on valmisteltu yhdessä kuntajohtajien ja talousjohtajien kanssa. Liitteenä on ehdotus perussopimukseksi, jossa muutetut kohdat on kirjoitettu punaisella kursiivilla. Ehdotetusta perussopimuksesta 2015 on poistettu tarpeettomina kohdat, jotka liittyivät uuden kuntayhtymän toiminnan käynnistämiseen. Liite- Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus käy keskustelun em. perussopimuksen muuttamisesta. Kainuun SOTE:n kanssa selvitetään vielä kuntouttavasta työtoiminnasta maininta erikseen Kuhmon kaupungin osalta, koska Kuhmon kaupunki järjestää kuntouttavan työtoiminnan omana toimintana. Lisäksi perussopimuksen allekirjoittajina ovat vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen sekä talousjohtaja Eija Jansson. Em. perussopimus käsitellään uudelleen seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KHALL 361 Vs. kaupunginjohtaja Kainuun SOTE:n kanssa on neuvoteltu siitä, että kuntouttavan työtoiminnan ohjauksen järjestämisestä ja siihen liittyvien kustannusten korvaamisesta laaditaan erillinen sopimus. Kainuun soten perussopimuksen (3 ) mukaan Kainuun sote järjestää jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan. Sopimuksen (luonnos) perusteella Kuhmon kaupunki voi laskuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää. Laskutus perustuu kahden kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan henkilöstökulujen ja toimintaan välittömästi sisältyviin toimintakuluihin. Laskussa tulee näkyä erillisenä valtiolta saatu

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto korvaus (10,09 / toimintapäivä), joka vähennetään kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Kainuun sote korvaa Kuhmon kaupungille valtion erilliskorvauksella vähennetyt työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneet nettokustannukset. Laskutuksen liitteenä on eriteltävä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon perussopimuksen muuttamisen alkaen liitteen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 68 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖTOIMINNON YHTIÖITTÄMINEN KHALL 375 Lisätietoja antavat talousjohtaja Eija Jansson, puh ja kaupungininsinööri Jari Juntunen, puh Uudistuvan kuntalain 127 :n, Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla, mukaan kunnan hoitaessa 7.ssä (Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät) tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Lakiehdotuksen kyseisen lainkohdan mukaan kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos: kunta tuottaa lain perusteella kyseistä palvelua tehtävää hoidetaan 50 :ssä (kuntien yhteistoimintamuodot) tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa lakiin perustuvan yhteistoimintavelvoitteen perusteella kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopolitoimintaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja toiminta liittyy kunnan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuun alueiden käytön suunnittelutehtävän hoitoon kunta toimii kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun. Kunta ei kuitenkaan toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen tai luvussa määrätyn muun tehtävän järjestämiseksi. Mikään edellä mainituista kohdista ei kuvaa Kuhmon kaupungin kaukolämpöenergiahuoltoa. Kuntalakiehdotuksen 128 :n, Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset, mukaan yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan 127 :ssä tarkoitettua tehtävää, jos: toiminnan on katsottava olevan vähäistä lain perusteella kunta voi nimenomaisesti tuottaa palveluja toiselle taholle tai osallistua tällaista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun kunta tuottaa tukipalveluja kunnan tytäryhteisölle

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista annetun lain 10 :ssä tarkoitetulle sidosyksikölle taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 :ssä tarkoitetulle sidosyritykselle tai yhteisyritykselle kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kunnan omassa toiminnassa ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi sellaisessa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kunta on kilpailuttanut kunta tuottaa palveluja kunnan tai kunnan tytäryhteisön palveluksessa oleville henkilöille palvelussuhteen perusteella toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetun valmiussuunnitelman mukaiseen poikkeusoloja koskevaan varautumisvelvollisuuteen Mikään edellä mainituista kohdista ei kuvaa Kuhmon kaupungin kaukolämpöenergiahuoltoa. Kuntalain mukaan Kuhmon kaupungin tulee yhtiöittää kaupungin kaukolämpöenergiahuolto. Asian ovat vahvistaneet Kuhmon kaupungin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/KHT, JHTT Antti Kääriäinen ja Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff. Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan käynnistää kaupungin energiahuollon yhtiöittämisselvityksen ja tilata selvityksen KPMG Oy Ab:ltä. Yhtiöittämisselvitys valmistui Selvityksen pohjatiedot KPMG sai kaupungininsinööriltä ja talousjohtajalta. Taustatietona kerrottiin, että Kuhmon kaupungin tahtotilana on tuottaa edullista lämpöä alueensa asukkaille. Tarjouspyynnössä selvityksen tarkoitukseksi ilmaistiin halu selvittää, millaisia taloudellisia ja verotuksellisia vaikutuksia yhtiöittämisellä olisi kunnan ja kyseisen liiketoiminnan kannalta sekä mikä olisi paras malli yhtiöittämiselle. Liiketoiminnan kannalta selvityksen lähtökohdaksi on otettu seuraavat asiat: yhtiöittäminen ei saa vaarantaa asiakassuhteita eikä kilpailuasemaa yhtiöittäminen tukee taloudellista kehitystä yhtiöittäminen mahdollistaa tulevan investointiohjelman toteuttamisen yhtiö toimii hyvin päätöksenteon näkökulmasta Tehdyn selvityksen mukaan kaukolämpötoiminnan varat ja velat on suositeltavaa siirtää perustettavaan uuteen yhtiöön liiketoimintakaupalla. Kaukolämpötoiminnan nykyisenkaltaiseen

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto liiketoimintaan ja kaupungininsinööriltä saatuun investointitarpeeseen perustuvan kassavirtaperusteisen arvonmäärityksen mukaan kaukolämpötoiminnan arvo on noin 3,0 milj. euroa. Kaukolämpötoiminnan siirtyvän varallisuuden kirjanpidollinen nettoarvo on vuodenvaihteessa arviolta noin 1,6 milj. euroa. Liiketoimintakaupassa Kuhmon kaupungille tuloutuisi myyntivoittoa 1,4 milj. euroa. KPMG teki selvityksen yhteydessä siirtyvästä varallisuudesta substanssiarvonmäärityksen, jonka laskentaperusteet olivat: omaisuuden kirjanpitoarvo vuoden keskimääräinen taloudellinen käyttöikä geometrinen poistumakäyrä historiallinen hankintameno, joka on indeksoitu rakennuskustannusindeksillä ja näin saadusta jälleenhankinta-arvosta on vähennetty taloudellisen käyttöiän mukainen käyrä (geometrinen käyrä) jäännösarvona on käytetty 14,4 % (kaukolämmön omaisuuserille yleensä 5-20 %), jolla saavutetaan kassavirtaperusteisen menetelmän indikoima arvonkorotus Substanssiarvonmäärityksen perusteella saatiin siirtyvän varallisuuden arvoksi 3,045 milj. euroa; oikaisu kirjanpidolliseen arvoon 1,046 milj. euroa. Selvityksen mukaan kassavirtaperusteisen menetelmän indikoima korotus käypiin arvoihin voidaan allokoida kokonaisuudessaan yhtiön käyttöomaisuuserille eikä liikearvoa järjestelyssä synny. KPMG:n suosituksen mukaan yhtiöittäminen on suositeltavaa toteuttaa liiketoimintakauppana, jonka myötä kaukolämpötoiminnan varat ja velat siirtyvät perustettavalle yhtiölle. Kassavirtaperusteiseen ja substanssiarvoon perustuvien arvonmääritysten perusteella liiketoimintakaupan kauppahinta voisi olla noin 3,0 milj. euroa. Kaupan jälkeen perustettava yhtiö olisi velkaa kaupungille kauppahinnan verran. Tästä kauppahintavelasta olisi tarkoitus konvertoida noin 60 % (1,8 milj. euroa) omaksi pääomaksi ja loput 1,2 milj. euroa jäisi perustettavalle yhtiölle kaupungin antamaksi pitkäaikaiseksi lainaksi. Yhtiö maksaisi lainasta kaupungille markkinaehtoista korkoa (4 %) noin 50 tuhatta euroa vuodessa. Kauppahintavelkaa voitaisiin tarvittaessa myöhemmin konvertoida omaksi pääomaksi sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön ja kunnan kauppahintaan perustuva velkasuhde mahdollistaa kuntakonsernitasolla verotehokkaan tuloutuskeinon. Korko on kunnalle verovapaata tuloa ja yhtiölle vähennyskelpoinen meno.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liiketoimintakaupassa yhtiölle siirtyvät erät muodostuvat kaukolämpöverkosta ja kiinteistöliittymistä. Oikeuskäytännön mukaan verkosto ei ole varainsiirtovelan alainen, joten verokustannusta ei muodostu. Tehtyjen laskelmien perusteella yhtiö suoriutuu investointiohjelmastaan tulorahoituksella ja yhtiön toiminta on kannattavaa. Tehtyjen laskelmien ja arvion mukaan edellä selvitetyllä mallilla suoritettu yhtiöittäminen mahdollistaa Kuhmon kaupungin tahtotilan mukaisen edullisen lämpöenergian toimittamisen kaupungin kaukolämpöasiakkaille. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminta yhtiöitetään kaupungin perustamaan, 100 %:sesti omistamaan, osakeyhtiöön liiketoimintakaupalla, jonka kauppahinta on 3,0 milj. euroa. Kauppahinnasta 60 % eli 1,8 miljoonaa euroa konvertoidaan perustettavan yhtiön omaksi pääomaksi ja 40 % eli 1,2 milj. euroa jää kaupungin ja perustettavan yhtiön väliseksi pitkäaikaiseksi omistajalainaksi, jolle perustettava yhtiö maksaa markkinaehtoista korkoa. Yhtiön perustamistoimet hoidetaan niin, että yhtiö aloittaa toimintansa Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösesityksen. Merkitään, että pykälien aikana esittelijänä toimii talousjohtaja Eija Jansson. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 69 Merkitään, että Heikki Heikkinen ilmoitti, että hän on esteellinen tämän pykälän käsittelyyn, eikä osallistunut keskusteluun. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUKOLÄMPÖYHTIÖN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT KHALL 402 Lisätietoja antaa talousjohtaja Eija Jansson, puh Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle päätettäväksi seuraavaa: Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminta yhtiöitetään kaupungin perustamaan, 100 %:sesti omistamaan, osakeyhtiöön liiketoimintakaupalla, jonka kauppahinta on 3,0 milj. euroa. Kauppahinnasta 60 % eli 1,8 miljoonaa euroa konvertoidaan perustettavan yhtiön omaksi pääomaksi ja 40 % eli 1,2 milj. euroa jää kaupungin ja perustettavan yhtiön väliseksi pitkäaikaiseksi omistajalainaksi, jolle perustettava yhtiö maksaa markkinaehtoista korkoa. Yhtiön perustamistoimet hoidetaan niin, että yhtiö aloittaa toimintansa Mikäli kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä mainitun kaupunginhallituksen esityksen, tulee perustettavan yhtiön osalta tehdä yrityksen perustamisjärjestelyt, suorittaa liiketoiminnan kauppaan liittyvät järjestelyt sekä siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää: nimetä yhtiön perustamiskokoukseen yhtiökokousedustajan, joka valtuutetaan laatimaan perustamissopimus ja yhtiöjärjestys nimetä yhtiön perustamiskokouksessa yhtiön hallitukseen valittavat 3 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsenen sekä nimetä perustettavan yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimivan henkilön nimetä perustettavan yhtiön 1. hallituksen kokouksessa valittavan toimitusjohtajan Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle: Kuhmon kaupunki päättää perustaa Kuhmon Lämpöenergia Oy:n Kuhmon kaupunki päättää merkitä perustettavan yhtiön kaikki osakkeet; osakkeita 500 kpl á 5 euroa, osakepääoma euroa. Kuhmon kaupunki päättää myydä Kuhmon energiahuollon liiketoiminnan perustettavalle yhtiölle 3,0 miljoonan euron kauppahinnalla ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja vs. kaupunginjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan liiketoiminnan kauppasopimuksen Kuhmon kaupunki päättää myöntää perustettavalle yhtiölle liiketoiminnan kauppasummaa vastaavan pitkäaikaisen luoton, lainasumma 3,0 miljoonaa euroa, laina-aika 20 vuotta ja korko

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lainan myöntämishetkellä 4 %. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja vs. kaupunginjohtaja valtuutetaan laatimaan laina-asiakirjan ja kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen. Kuhmon kaupunki päättää myöntää perustettavalle yhtiölle euron käyttöpääomalainan, laina-aika 1 vuosi, korko 4 % ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja vs. kaupunginjohtajan laatimaan laina-asiakirjan ja allekirjoittamaan sen kaupungin puolesta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan päätösesityksen. Vs. kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Yhtiökokousedustajina perustamiskokouksessa toimivat talousjohtaja Eija Jansson ja vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen. Kaupunginhallitus esittää perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi Eija Komulaista, Antti Komulaista ja Kari Nikulaista niin, että Eija Komulainen olisi puheenjohtaja ja Antti Komulainen varapuheenjohtaja. Hallituksen varajäseneksi kaupunginhallitus esittää Tuomo Piiraista. Toimitusjohtaja nimetään perustettavan yhtiön ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa. KVALT 70 Merkitään, että Heikki Heikkinen ilmoitti, että hän on esteellinen tämän pykälän käsittelyyn, eikä osallistunut keskusteluun. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 83/8.82/2011 TEKNLTK 97 83/8.82/2011 TEKNLTK 71 Maanmittausinsinööri Kuhmon kaupunginhallitus on kokouksessaan :ssä 162 laittanut vireille asemaakaavamuutoksen korttelissa 29 koskien tontteja Kaavamuutosta ko. alueelle haki Kuhmon Rakennuspojat Oy ja kaupunki on tehnyt hakijan kanssa sopimuksen kaavoituksesta. Ilmoitus kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä on julkaistu Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kuhmon Rakennuspojat Oy:n ilmoitti tarvittavaksi kerrosalaksi noin k-m2, jolloin tehokkuusluvuksi tulisi e=1,06-1,32. Keskustan asemakaavassa kerrostalojen tonttitehokkuusluku vaihtelee e= n. 0,5-0,7 välillä. Kaavamuutoshakemuksessa esitetty tonttitehokkuusluku vaatii kaavamuutoksessa tarkemman tarkastelun eritoten pysäköinnin ja piha-alueiden järjestelyiden osalta. Keskustan vanhimman osan asemakaava on monilta kaavamerkintöjen ja kaavamääräysten osiltaan vanhentunut. Kaava-alueelle on jo toteutettu kaavatarkasteluun perustuen poikkeamismenettelyllä kerrostalo, kerrosala 1050 k-m2 ja kerrosluku 4. Kaava-alueella on todettu maaperän saastumista alueella tapahtuneen toiminnan johdosta. Kiinteistön omistaja on tehnyt YSL:n mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Kainuun ELY-keskukselle. Kainuun ELY.keskus on tehnyt päätöksen maaperän puhdistamisesta Pilaantunut maaperä on puhdistettu rakennushankkeen yhteydessä ja kaavahankkeen eteenpäin vieminen on odottanut ko. Pima-kohteet loppuraporttia. Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa muutettavalle alueelle oli käytetty kaavamerkintää AL eli asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeudeksi oli mitoitettu 1200 k-m2/tontti ja kerrosluvuksi neljä. Luonnoksessa uudet kerrostalorakennukset oli sijoitettu Torikadun katualueeseen kiinni ja katon harjasuunta kadun suuntaiseksi. Pysäköinti oli osoitettu tonttien koillislaidoille ja vapaa piha-alue länsi ja luoteislaidoille.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavaluonnoksesta ei saatu muistutuksia ja lausuntoja. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotukseen alueen rajausta on tarkennettu Torikadun puolelta. Rakennusoikeudet ja kaavamääräykset ovat ennallaan 1200 k-m2/tontti ja kerrosluku 4. Kaavaehdotus mahdollistaa vielä 2 asuinkerrostalon rakentamisen, kerrosala 1200 k-m2/tontti ja kerrosluku 4 jo toteutuneen rakennuksen lisäksi. Kaavamuutosta laatii Sweco Ympäristö Oy (Airix Oy). Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy korttelin 29 asemakaavan nähtäville asettamisen ehdotuksena Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 293 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Liite. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. TEKNLTK 97 Maanmittausinsinööri Korttelia 29 koskeva asemakaavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa muutettavalle alueelle on käytetty kaavamerkintää AL eli asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeudeksi on mitoitettu 1200 k-m2/tontti ja kerrosluvuksi neljä. Uudet kerrostalorakennukset on sijoitettu Torikadun varteen harjasuunta kadun suuntaiseksi. Pysäköinti on osoitettu tonttien koillislaidoille ja vapaa piha-alue länsi- ja luoteislaidoille.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia ja lausunnon jätti Kainuun ELY-keskus. Kaava-asiakirjoja ja kaavamääräyksiä on tarkennettu ELY-keskuksen lausunnon perusteella tarvittavien autopaikkojen, kaavassa esitettyjen leikki ja virkistyspaikkojen osalta. Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnin osalta ja pilaantuneen maa-alueen osalta. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan tarkennuksia ja vähäisiä eivätkä ne vaadi kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville (MRA 32 ). Kaava-asiakirjat liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuustolle esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy korttelia 29 koskevan asemakaavamuutoksen. Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 383 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää esit tää kaupunginvaltuustolle, että kau pun gin val tuus to hyväksyy kort telia 29 koskevan asemakaavamuutoksen. Liitteet. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 71 Liitteet. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 193/8/2013 TEKNLTK /8/2013 TEKNLTK 49 Maanmittausinsinööri KimmoKaava on laatimassa maanomistajan aloitteesta Lentiira- järven koillisosassa sijaitsevalle Sääskenniemen alueelle ranta-asemakaavaa. Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella alueelle omarantaisia lomarakennuspaikkoja. Suunnittelualue on pääsääntöisesti metsätalous käytössä. Kaavan vireille tulosta on kuulutettu ja samalla kertaa nähtäville on asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Alueen kaavoituksesta on pidetty viranomaisneuvottelut Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa kaavassa oli 5 uutta lomarakennuspaikkaa (RA), maa- ja metsätalousalueita (M), luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo), muinaismuistokohteet (sm) sekä rakentamista koskevat kaavamääräykset. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta kaava-asiakirjoja on täydennetty luonnonympäristön huomioon ottamisella sekä kaava-alueen mitoituksen osalta. Lisäksi korttelin 3 tontti 2 on siirretty pois luo-kohteen kohdalta. Kainuun museo on todennut lausunnossaan, että alueen muinaisjäännösinventointi tehty 1997 osana Kuhmon perusinventointia. Se ei ole ollut järjestelmällinen ja on vanhentunut. Luonnos ei perustu täten riittäviin selvityksiin ja kaavoitusta varten on tehtävä inventointi. Kaavan laatija on sopinut, että Kainuun museo tekee inventoinnin, jonka jälkeen kaavaehdotus voidaan laittaa nähtäville. Kaavaehdotuksessa on osoitettu 5 uutta lomarakennuspaikkaa, maa- ja metsätalousalueita, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, muinaismuistokohteet sekä rakentamista koskevat kaavamääräykset. Kaava-alueen mitoitus on 3 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivakilometri. Liitteenä kaavaehdotus, selostus, luontoselvitys sekä vastineet kaavaluonnoksen lausuntoihin.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin tai Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Sääskenniemen ranta-asemakaavan nähtäville asettamisen ehdotuksena. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaavan laatija voi siirtää rakennuspaikkoja toisaalle ennen kaavaehdotuksennähtäville asettamista, jos Kainuun museon tekemä muinaismuistojen täydennysinventointi niin vaatii. Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 221 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Liitteet. Merkitään, että Heikki Heikkisen ilmoituksen perusteella kaupunginhallitus totesi hänet esteelliseksi tämän asian käsittelyyn hallintolain 28 1 mom. 5. kohdan perusteella. Heikkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. TEKNLTK 96 Maanmittausinsinööri Sääskenniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnon jättivät Kainuun museo ja Kainuun ELY-keskus.

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.02.2015 klo 18:00-19:55 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 20.01.2015 klo 18:00-19:10 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Henkilökohtainen varajäsen

Henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallitus 9 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 9 31.01.2017 Eron myöntäminen Eila Peltolalle valtuuston varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2015 1 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 28.01.2015 klo 16:00-16:23 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008 ASIALISTA 1/2008 Kunnanvaltuusto 21.01.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 21.01.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (11) 15 Kuntalain 17 :ssä tarkoitetut vaalit HEL 2012-016953 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudeksi 2013-2016 liitteen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 74 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 11.11.2014 klo 09:00-10:43 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvirasto, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 46 30.03.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 95 08.06.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 136 27.09.2016 Aatoksen ympäristön asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 46

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot