KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8."

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Liite. MUUT Liite. POISSA Liite. LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Heikkinen ja Päivi Hoffrén. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. Anneli Kinnunen Tarkastusaika Allekirjoitukset Eija Jansson PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAI KA klo 15:00-18:59 KOKOUS PAIK KA Kokoushuone Koski KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 66 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 149 Liite PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ALKAEN 69 KUHMON KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖTOIMINNON YHTIÖITTÄMINEN KUHMON KAUKOLÄMPÖYHTIÖN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT KORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 158 Liitteet 72 SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 161 Liitteet 73 ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KAUPUNGINVALTUUSTON 166 JÄSENYYDESTÄ 74 ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 167 JÄSENYYDESTÄ 75 JÄSENEN VALINTA KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN MARKKU PIETIKÄISEN TILALLE ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KIINTEISTÖTOIMITUSTEN 170 USKOTUN MIEHEN TEHTÄVÄSTÄ 77 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN VALINTA MARKKU PIETIKÄISEN 171 TILALLE 78 MIKKO POLVISEN VALTUUSTOALOITE TOIMINNAN PÄÄTAVOITTEISTA JA 173 MITTAREISTA 79 VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Liite 80 TALOUSARVION 2014 MUUTOS 175 Liite 81 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA MUUT ASIAT 180 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ- VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. ANNELI KINNUNEN Anneli Kinnunen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 66 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan niin, että lisälistan pykälä 81 käsitellään pykälän 69 jälkeen pykälänä 70. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kokousasioiden käsittelyjärjestyksen muutettavaksi seuraavan asialistan mukaisesti: 66 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjantarkastajat 68 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen alkaen 69 Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminnon yhtiöittäminen 70 Kuhmon kaukolämpöyhtiön perustamiseen liittyvät järjestelyt 71 Korttelin 29 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 72 Sääskenniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen 73 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 74 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle keskusvaalilautakunnan äsenyydestä 75 Jäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan Markku Pietikäisen tilalle 76 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä 77 Kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta Markku Pietikäisen tilalle 78 Mikko Polvisen valtuustoaloite toiminnan päätavoitteista ja mittareista 79 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen Talousarvion 2014 muutos 81 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KVALT 67 Kaupunginvaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Pekka Heikkinen ja Päivi Hoffrén. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Heikkisen ja Päivi Hoffrénin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ALKAEN 191/1.101/2014 KHALL 355 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Nykyisen perussopimuksen mukaan varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % sosiaalihuollon 0-6 -vuotiaiden laskennallisista kustannuksista ilman päivähoitokerrointa, kohdennetaan laskennallisesti kokonaisuudessaan kuntayhtymälle. Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta lähtien. Uudessa valtinosuusjärjestelmässä ei voida erottaa STM:n valtionosuutta kokonaisuudesta. Nykyisessä perussopimuksessa ei ole selkeää kannanottoa siihen, miten kuntayhtymälle muodostuvaa ali/ylijäämää käsitellään. Perussopimuksen 16 :n mukaan: Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen perusteella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuuksia ei korjata talousarviovuoden aikana, vaan mahdolliset muutokset tu lopohjassa huomioidaan seuraavan vuoden talousarviota laadittaessa. Määräys ei anna selkeätä toimintaohjetta. Se vaikeutti Kainuun soten vuoden 2013 ylijäämän käsittelyä. Siksi on tarpeellista tehdä yli- tai alijäämän käsittelyä koskevat tarkennukset perussopimukseen. Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntien ja kuntayhtymän toimintaympäristössä ja/tai rahoituksessa tapahtuvien suurten ja olennaisten laki- tai muiden seikkojen muutosten johdosta päätetään kuntien maksuosuuden määrittelyperusteet uudelleen. Perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain 79 :n mukaan, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Nyt voidaan ennakoida, että vuoden 2017 alussa soten palveluiden järjestämisvastuu ja -oikeus siirtyy pois kunnilta, mutta rahoitusvastuu jää. Se tulee muuttamaan taas Kainuun soten perussopimuksessa

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ainakin tehtävien määrittelyä ja rahoituspykäliä. Näin ollen tämä muutos on voimassa niin kauan, kuin sote -järjestämislain mukainen rahoitus on selvillä. Monijäsenisien kuntayhtymien perussopimukset muutetaan yleensä kuntayhtymän valmistelusta ja sen hallituksen ehdotuksesta. Kainuun sotessa on seitsemän täysjäsenkuntaa, joten perussopimuksen muutokset on valmisteltu yhdessä kuntajohtajien ja talousjohtajien kanssa. Liitteenä on ehdotus perussopimukseksi, jossa muutetut kohdat on kirjoitettu punaisella kursiivilla. Ehdotetusta perussopimuksesta 2015 on poistettu tarpeettomina kohdat, jotka liittyivät uuden kuntayhtymän toiminnan käynnistämiseen. Liite- Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus käy keskustelun em. perussopimuksen muuttamisesta. Kainuun SOTE:n kanssa selvitetään vielä kuntouttavasta työtoiminnasta maininta erikseen Kuhmon kaupungin osalta, koska Kuhmon kaupunki järjestää kuntouttavan työtoiminnan omana toimintana. Lisäksi perussopimuksen allekirjoittajina ovat vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen sekä talousjohtaja Eija Jansson. Em. perussopimus käsitellään uudelleen seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KHALL 361 Vs. kaupunginjohtaja Kainuun SOTE:n kanssa on neuvoteltu siitä, että kuntouttavan työtoiminnan ohjauksen järjestämisestä ja siihen liittyvien kustannusten korvaamisesta laaditaan erillinen sopimus. Kainuun soten perussopimuksen (3 ) mukaan Kainuun sote järjestää jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan. Sopimuksen (luonnos) perusteella Kuhmon kaupunki voi laskuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää. Laskutus perustuu kahden kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan henkilöstökulujen ja toimintaan välittömästi sisältyviin toimintakuluihin. Laskussa tulee näkyä erillisenä valtiolta saatu

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto korvaus (10,09 / toimintapäivä), joka vähennetään kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Kainuun sote korvaa Kuhmon kaupungille valtion erilliskorvauksella vähennetyt työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneet nettokustannukset. Laskutuksen liitteenä on eriteltävä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon perussopimuksen muuttamisen alkaen liitteen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 68 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖTOIMINNON YHTIÖITTÄMINEN KHALL 375 Lisätietoja antavat talousjohtaja Eija Jansson, puh ja kaupungininsinööri Jari Juntunen, puh Uudistuvan kuntalain 127 :n, Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla, mukaan kunnan hoitaessa 7.ssä (Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät) tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Lakiehdotuksen kyseisen lainkohdan mukaan kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos: kunta tuottaa lain perusteella kyseistä palvelua tehtävää hoidetaan 50 :ssä (kuntien yhteistoimintamuodot) tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa lakiin perustuvan yhteistoimintavelvoitteen perusteella kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopolitoimintaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja toiminta liittyy kunnan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuun alueiden käytön suunnittelutehtävän hoitoon kunta toimii kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun. Kunta ei kuitenkaan toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen tai luvussa määrätyn muun tehtävän järjestämiseksi. Mikään edellä mainituista kohdista ei kuvaa Kuhmon kaupungin kaukolämpöenergiahuoltoa. Kuntalakiehdotuksen 128 :n, Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset, mukaan yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan 127 :ssä tarkoitettua tehtävää, jos: toiminnan on katsottava olevan vähäistä lain perusteella kunta voi nimenomaisesti tuottaa palveluja toiselle taholle tai osallistua tällaista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun kunta tuottaa tukipalveluja kunnan tytäryhteisölle

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista annetun lain 10 :ssä tarkoitetulle sidosyksikölle taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 :ssä tarkoitetulle sidosyritykselle tai yhteisyritykselle kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kunnan omassa toiminnassa ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi sellaisessa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kunta on kilpailuttanut kunta tuottaa palveluja kunnan tai kunnan tytäryhteisön palveluksessa oleville henkilöille palvelussuhteen perusteella toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetun valmiussuunnitelman mukaiseen poikkeusoloja koskevaan varautumisvelvollisuuteen Mikään edellä mainituista kohdista ei kuvaa Kuhmon kaupungin kaukolämpöenergiahuoltoa. Kuntalain mukaan Kuhmon kaupungin tulee yhtiöittää kaupungin kaukolämpöenergiahuolto. Asian ovat vahvistaneet Kuhmon kaupungin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/KHT, JHTT Antti Kääriäinen ja Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff. Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan käynnistää kaupungin energiahuollon yhtiöittämisselvityksen ja tilata selvityksen KPMG Oy Ab:ltä. Yhtiöittämisselvitys valmistui Selvityksen pohjatiedot KPMG sai kaupungininsinööriltä ja talousjohtajalta. Taustatietona kerrottiin, että Kuhmon kaupungin tahtotilana on tuottaa edullista lämpöä alueensa asukkaille. Tarjouspyynnössä selvityksen tarkoitukseksi ilmaistiin halu selvittää, millaisia taloudellisia ja verotuksellisia vaikutuksia yhtiöittämisellä olisi kunnan ja kyseisen liiketoiminnan kannalta sekä mikä olisi paras malli yhtiöittämiselle. Liiketoiminnan kannalta selvityksen lähtökohdaksi on otettu seuraavat asiat: yhtiöittäminen ei saa vaarantaa asiakassuhteita eikä kilpailuasemaa yhtiöittäminen tukee taloudellista kehitystä yhtiöittäminen mahdollistaa tulevan investointiohjelman toteuttamisen yhtiö toimii hyvin päätöksenteon näkökulmasta Tehdyn selvityksen mukaan kaukolämpötoiminnan varat ja velat on suositeltavaa siirtää perustettavaan uuteen yhtiöön liiketoimintakaupalla. Kaukolämpötoiminnan nykyisenkaltaiseen

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto liiketoimintaan ja kaupungininsinööriltä saatuun investointitarpeeseen perustuvan kassavirtaperusteisen arvonmäärityksen mukaan kaukolämpötoiminnan arvo on noin 3,0 milj. euroa. Kaukolämpötoiminnan siirtyvän varallisuuden kirjanpidollinen nettoarvo on vuodenvaihteessa arviolta noin 1,6 milj. euroa. Liiketoimintakaupassa Kuhmon kaupungille tuloutuisi myyntivoittoa 1,4 milj. euroa. KPMG teki selvityksen yhteydessä siirtyvästä varallisuudesta substanssiarvonmäärityksen, jonka laskentaperusteet olivat: omaisuuden kirjanpitoarvo vuoden keskimääräinen taloudellinen käyttöikä geometrinen poistumakäyrä historiallinen hankintameno, joka on indeksoitu rakennuskustannusindeksillä ja näin saadusta jälleenhankinta-arvosta on vähennetty taloudellisen käyttöiän mukainen käyrä (geometrinen käyrä) jäännösarvona on käytetty 14,4 % (kaukolämmön omaisuuserille yleensä 5-20 %), jolla saavutetaan kassavirtaperusteisen menetelmän indikoima arvonkorotus Substanssiarvonmäärityksen perusteella saatiin siirtyvän varallisuuden arvoksi 3,045 milj. euroa; oikaisu kirjanpidolliseen arvoon 1,046 milj. euroa. Selvityksen mukaan kassavirtaperusteisen menetelmän indikoima korotus käypiin arvoihin voidaan allokoida kokonaisuudessaan yhtiön käyttöomaisuuserille eikä liikearvoa järjestelyssä synny. KPMG:n suosituksen mukaan yhtiöittäminen on suositeltavaa toteuttaa liiketoimintakauppana, jonka myötä kaukolämpötoiminnan varat ja velat siirtyvät perustettavalle yhtiölle. Kassavirtaperusteiseen ja substanssiarvoon perustuvien arvonmääritysten perusteella liiketoimintakaupan kauppahinta voisi olla noin 3,0 milj. euroa. Kaupan jälkeen perustettava yhtiö olisi velkaa kaupungille kauppahinnan verran. Tästä kauppahintavelasta olisi tarkoitus konvertoida noin 60 % (1,8 milj. euroa) omaksi pääomaksi ja loput 1,2 milj. euroa jäisi perustettavalle yhtiölle kaupungin antamaksi pitkäaikaiseksi lainaksi. Yhtiö maksaisi lainasta kaupungille markkinaehtoista korkoa (4 %) noin 50 tuhatta euroa vuodessa. Kauppahintavelkaa voitaisiin tarvittaessa myöhemmin konvertoida omaksi pääomaksi sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön ja kunnan kauppahintaan perustuva velkasuhde mahdollistaa kuntakonsernitasolla verotehokkaan tuloutuskeinon. Korko on kunnalle verovapaata tuloa ja yhtiölle vähennyskelpoinen meno.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liiketoimintakaupassa yhtiölle siirtyvät erät muodostuvat kaukolämpöverkosta ja kiinteistöliittymistä. Oikeuskäytännön mukaan verkosto ei ole varainsiirtovelan alainen, joten verokustannusta ei muodostu. Tehtyjen laskelmien perusteella yhtiö suoriutuu investointiohjelmastaan tulorahoituksella ja yhtiön toiminta on kannattavaa. Tehtyjen laskelmien ja arvion mukaan edellä selvitetyllä mallilla suoritettu yhtiöittäminen mahdollistaa Kuhmon kaupungin tahtotilan mukaisen edullisen lämpöenergian toimittamisen kaupungin kaukolämpöasiakkaille. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminta yhtiöitetään kaupungin perustamaan, 100 %:sesti omistamaan, osakeyhtiöön liiketoimintakaupalla, jonka kauppahinta on 3,0 milj. euroa. Kauppahinnasta 60 % eli 1,8 miljoonaa euroa konvertoidaan perustettavan yhtiön omaksi pääomaksi ja 40 % eli 1,2 milj. euroa jää kaupungin ja perustettavan yhtiön väliseksi pitkäaikaiseksi omistajalainaksi, jolle perustettava yhtiö maksaa markkinaehtoista korkoa. Yhtiön perustamistoimet hoidetaan niin, että yhtiö aloittaa toimintansa Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösesityksen. Merkitään, että pykälien aikana esittelijänä toimii talousjohtaja Eija Jansson. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 69 Merkitään, että Heikki Heikkinen ilmoitti, että hän on esteellinen tämän pykälän käsittelyyn, eikä osallistunut keskusteluun. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUKOLÄMPÖYHTIÖN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT KHALL 402 Lisätietoja antaa talousjohtaja Eija Jansson, puh Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle päätettäväksi seuraavaa: Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminta yhtiöitetään kaupungin perustamaan, 100 %:sesti omistamaan, osakeyhtiöön liiketoimintakaupalla, jonka kauppahinta on 3,0 milj. euroa. Kauppahinnasta 60 % eli 1,8 miljoonaa euroa konvertoidaan perustettavan yhtiön omaksi pääomaksi ja 40 % eli 1,2 milj. euroa jää kaupungin ja perustettavan yhtiön väliseksi pitkäaikaiseksi omistajalainaksi, jolle perustettava yhtiö maksaa markkinaehtoista korkoa. Yhtiön perustamistoimet hoidetaan niin, että yhtiö aloittaa toimintansa Mikäli kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä mainitun kaupunginhallituksen esityksen, tulee perustettavan yhtiön osalta tehdä yrityksen perustamisjärjestelyt, suorittaa liiketoiminnan kauppaan liittyvät järjestelyt sekä siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää: nimetä yhtiön perustamiskokoukseen yhtiökokousedustajan, joka valtuutetaan laatimaan perustamissopimus ja yhtiöjärjestys nimetä yhtiön perustamiskokouksessa yhtiön hallitukseen valittavat 3 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsenen sekä nimetä perustettavan yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimivan henkilön nimetä perustettavan yhtiön 1. hallituksen kokouksessa valittavan toimitusjohtajan Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle: Kuhmon kaupunki päättää perustaa Kuhmon Lämpöenergia Oy:n Kuhmon kaupunki päättää merkitä perustettavan yhtiön kaikki osakkeet; osakkeita 500 kpl á 5 euroa, osakepääoma euroa. Kuhmon kaupunki päättää myydä Kuhmon energiahuollon liiketoiminnan perustettavalle yhtiölle 3,0 miljoonan euron kauppahinnalla ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja vs. kaupunginjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan liiketoiminnan kauppasopimuksen Kuhmon kaupunki päättää myöntää perustettavalle yhtiölle liiketoiminnan kauppasummaa vastaavan pitkäaikaisen luoton, lainasumma 3,0 miljoonaa euroa, laina-aika 20 vuotta ja korko

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lainan myöntämishetkellä 4 %. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja vs. kaupunginjohtaja valtuutetaan laatimaan laina-asiakirjan ja kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen. Kuhmon kaupunki päättää myöntää perustettavalle yhtiölle euron käyttöpääomalainan, laina-aika 1 vuosi, korko 4 % ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja vs. kaupunginjohtajan laatimaan laina-asiakirjan ja allekirjoittamaan sen kaupungin puolesta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan päätösesityksen. Vs. kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Yhtiökokousedustajina perustamiskokouksessa toimivat talousjohtaja Eija Jansson ja vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen. Kaupunginhallitus esittää perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi Eija Komulaista, Antti Komulaista ja Kari Nikulaista niin, että Eija Komulainen olisi puheenjohtaja ja Antti Komulainen varapuheenjohtaja. Hallituksen varajäseneksi kaupunginhallitus esittää Tuomo Piiraista. Toimitusjohtaja nimetään perustettavan yhtiön ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa. KVALT 70 Merkitään, että Heikki Heikkinen ilmoitti, että hän on esteellinen tämän pykälän käsittelyyn, eikä osallistunut keskusteluun. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 83/8.82/2011 TEKNLTK 97 83/8.82/2011 TEKNLTK 71 Maanmittausinsinööri Kuhmon kaupunginhallitus on kokouksessaan :ssä 162 laittanut vireille asemaakaavamuutoksen korttelissa 29 koskien tontteja Kaavamuutosta ko. alueelle haki Kuhmon Rakennuspojat Oy ja kaupunki on tehnyt hakijan kanssa sopimuksen kaavoituksesta. Ilmoitus kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä on julkaistu Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kuhmon Rakennuspojat Oy:n ilmoitti tarvittavaksi kerrosalaksi noin k-m2, jolloin tehokkuusluvuksi tulisi e=1,06-1,32. Keskustan asemakaavassa kerrostalojen tonttitehokkuusluku vaihtelee e= n. 0,5-0,7 välillä. Kaavamuutoshakemuksessa esitetty tonttitehokkuusluku vaatii kaavamuutoksessa tarkemman tarkastelun eritoten pysäköinnin ja piha-alueiden järjestelyiden osalta. Keskustan vanhimman osan asemakaava on monilta kaavamerkintöjen ja kaavamääräysten osiltaan vanhentunut. Kaava-alueelle on jo toteutettu kaavatarkasteluun perustuen poikkeamismenettelyllä kerrostalo, kerrosala 1050 k-m2 ja kerrosluku 4. Kaava-alueella on todettu maaperän saastumista alueella tapahtuneen toiminnan johdosta. Kiinteistön omistaja on tehnyt YSL:n mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Kainuun ELY-keskukselle. Kainuun ELY.keskus on tehnyt päätöksen maaperän puhdistamisesta Pilaantunut maaperä on puhdistettu rakennushankkeen yhteydessä ja kaavahankkeen eteenpäin vieminen on odottanut ko. Pima-kohteet loppuraporttia. Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa muutettavalle alueelle oli käytetty kaavamerkintää AL eli asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeudeksi oli mitoitettu 1200 k-m2/tontti ja kerrosluvuksi neljä. Luonnoksessa uudet kerrostalorakennukset oli sijoitettu Torikadun katualueeseen kiinni ja katon harjasuunta kadun suuntaiseksi. Pysäköinti oli osoitettu tonttien koillislaidoille ja vapaa piha-alue länsi ja luoteislaidoille.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavaluonnoksesta ei saatu muistutuksia ja lausuntoja. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotukseen alueen rajausta on tarkennettu Torikadun puolelta. Rakennusoikeudet ja kaavamääräykset ovat ennallaan 1200 k-m2/tontti ja kerrosluku 4. Kaavaehdotus mahdollistaa vielä 2 asuinkerrostalon rakentamisen, kerrosala 1200 k-m2/tontti ja kerrosluku 4 jo toteutuneen rakennuksen lisäksi. Kaavamuutosta laatii Sweco Ympäristö Oy (Airix Oy). Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy korttelin 29 asemakaavan nähtäville asettamisen ehdotuksena Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 293 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Liite. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. TEKNLTK 97 Maanmittausinsinööri Korttelia 29 koskeva asemakaavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa muutettavalle alueelle on käytetty kaavamerkintää AL eli asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeudeksi on mitoitettu 1200 k-m2/tontti ja kerrosluvuksi neljä. Uudet kerrostalorakennukset on sijoitettu Torikadun varteen harjasuunta kadun suuntaiseksi. Pysäköinti on osoitettu tonttien koillislaidoille ja vapaa piha-alue länsi- ja luoteislaidoille.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia ja lausunnon jätti Kainuun ELY-keskus. Kaava-asiakirjoja ja kaavamääräyksiä on tarkennettu ELY-keskuksen lausunnon perusteella tarvittavien autopaikkojen, kaavassa esitettyjen leikki ja virkistyspaikkojen osalta. Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnin osalta ja pilaantuneen maa-alueen osalta. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan tarkennuksia ja vähäisiä eivätkä ne vaadi kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville (MRA 32 ). Kaava-asiakirjat liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuustolle esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy korttelia 29 koskevan asemakaavamuutoksen. Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 383 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää esit tää kaupunginvaltuustolle, että kau pun gin val tuus to hyväksyy kort telia 29 koskevan asemakaavamuutoksen. Liitteet. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 71 Liitteet. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 193/8/2013 TEKNLTK /8/2013 TEKNLTK 49 Maanmittausinsinööri KimmoKaava on laatimassa maanomistajan aloitteesta Lentiira- järven koillisosassa sijaitsevalle Sääskenniemen alueelle ranta-asemakaavaa. Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella alueelle omarantaisia lomarakennuspaikkoja. Suunnittelualue on pääsääntöisesti metsätalous käytössä. Kaavan vireille tulosta on kuulutettu ja samalla kertaa nähtäville on asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Alueen kaavoituksesta on pidetty viranomaisneuvottelut Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa kaavassa oli 5 uutta lomarakennuspaikkaa (RA), maa- ja metsätalousalueita (M), luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo), muinaismuistokohteet (sm) sekä rakentamista koskevat kaavamääräykset. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta kaava-asiakirjoja on täydennetty luonnonympäristön huomioon ottamisella sekä kaava-alueen mitoituksen osalta. Lisäksi korttelin 3 tontti 2 on siirretty pois luo-kohteen kohdalta. Kainuun museo on todennut lausunnossaan, että alueen muinaisjäännösinventointi tehty 1997 osana Kuhmon perusinventointia. Se ei ole ollut järjestelmällinen ja on vanhentunut. Luonnos ei perustu täten riittäviin selvityksiin ja kaavoitusta varten on tehtävä inventointi. Kaavan laatija on sopinut, että Kainuun museo tekee inventoinnin, jonka jälkeen kaavaehdotus voidaan laittaa nähtäville. Kaavaehdotuksessa on osoitettu 5 uutta lomarakennuspaikkaa, maa- ja metsätalousalueita, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, muinaismuistokohteet sekä rakentamista koskevat kaavamääräykset. Kaava-alueen mitoitus on 3 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivakilometri. Liitteenä kaavaehdotus, selostus, luontoselvitys sekä vastineet kaavaluonnoksen lausuntoihin.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin tai Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Sääskenniemen ranta-asemakaavan nähtäville asettamisen ehdotuksena. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaavan laatija voi siirtää rakennuspaikkoja toisaalle ennen kaavaehdotuksennähtäville asettamista, jos Kainuun museon tekemä muinaismuistojen täydennysinventointi niin vaatii. Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 221 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Liitteet. Merkitään, että Heikki Heikkisen ilmoituksen perusteella kaupunginhallitus totesi hänet esteelliseksi tämän asian käsittelyyn hallintolain 28 1 mom. 5. kohdan perusteella. Heikkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. TEKNLTK 96 Maanmittausinsinööri Sääskenniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnon jättivät Kainuun museo ja Kainuun ELY-keskus.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.02.2015 klo 18:00-19:55 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 20.01.2015 klo 18:00-19:10 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 23.09.2014 klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2014 11 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 20.02.2014 klo 09:00-11:15 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

2 a (23.8.2013/626) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla

2 a (23.8.2013/626) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla Hallitus 115 30.04.2014 Keskussairaalan satunnaisen ylikapasiteetin myynti 173/00.04.01.01/2014 EKSTPHAL 115 Eksotessa on joissain erikoissairaanhoidon palveluissa, kuten syövän sädehoidossa ja synnytyksissä,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2014 22 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 27.05.2014 klo 09:00-11:00 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008 ASIALISTA 1/2008 Kunnanvaltuusto 21.01.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 21.01.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 46 30.03.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 95 08.06.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 136 27.09.2016 Aatoksen ympäristön asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 46

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot