Siikasavontie 1 A RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014"

Transkriptio

1 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA Oy PL 43 (Voudintie 6) OULU C:\data\planora\D81855.doc

2 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Paavola Ruukki - Siikajoenkylä 2(11) Sisällysluettelo: 1. Tausta Yleistä osakeyhtiön perustamisesta Siirrettävä omaisuus Kiinteän omaisuuden nykyarvon määritys Siirrettävä omaisuus Kiinteistöjen siirto Saadut energiatuet Siirrettävät toimitus- yms sopimukset Osakepääoma Siirrettävän omaisuuden yhteenveto Tuleva lähiajan investointitarve Omaisuuden siirto osakeyhtiöön Kauppa Apportti Liiketoimintasiirto Varainsiirto- ja muut verot Laina perustettavalle yhtiölle Pääomaehtoinen laina Osakeyhtiönä toimiminen Yhtiöjärjestys Hallinnon järjestäminen Eläketurvan järjestäminen kunnallisessa osakeyhtiössä Alustava alkava tase Liitteet: Liite 1 Yhtiöjärjestys esitys Liitteet 2 Nykyarvolaskelmat Liite 3 Alustava alkava tase Liite 4 Liitemuistio Suomen kuntaliiton yleiskirjeeseen 14/80/2007 Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D81855.doc

3 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Paavola Ruukki - Siikajoenkylä 3(11) 1. TAUSTA Kuntalakiin 365/1995 on tullut syksyllä 2013 ( /626) uudet pykälät 2 a ja b koskien kunnan toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Lain pykälissä kerrotaan yhtiöittämisvelvollisuudesta ja sitä koskevat poikkeukset. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee kuntien nykyistä liikelaitos- että virastomuotoista toimintaa. Kaukolämpö kilpailee muiden lämmitysmuotojen kanssa ja yhtiöittämisvelvoitteen katsotaan koskevan sitä. Yhtiöittämisvelvoitteen poikkeuksena sanotaan, että jos yksikön kokonaisliikevaihdosta vähintään 80 % muodostuu toimituksista hankintayksikölle, joihin niillä on sidossuhde ja muun muassa vuosittaiset tilinpäätökset yhdistellään hankintayksiköiden tilinpäätösten kanssa kirjanpitolain mukaisesti, voi kunta hoitaa toimintaa omana toimintanaan. Muussa tapauksessa kaukolämpötoiminta tulee yhtiöittää. Siirtymäsäännöksen mukaan yhtiöittämisen tulisi tapahtua vuoden 2014 loppuun mennessä. Lainsäädännön noudattamisesta ovat vastuussa kunnan toimielimet. Kilpailulain muutoksen (595/2013) perusteella Kilpailu- ja Kuluttajavirasto (KKV) valvoo kilpailuneutraliteetin, sisältäen yhtiöittämisvelvoitteen, toteutumista. Kilpailulain 30 c :ssä tarkoitetun kiellon, määräyksen tai velvoitteen tehosteeksi KKV voi asettaa uhkasakon. KKV:n mukaan yhtiöittämisen vaihtoehtona on markkinoilla toimimisen lopettaminen. Tämä selvitys sisältää Siikajoen kuntaan kuuluvien Ruukin, Siikajoenkylän ja Paavolan kylien kaukolämpöliiketoimintojen siirtämisen osakeyhtiöön. 2. YLEISTÄ OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISESTA Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan Lain myötä muuttui muun muassa osakeyhtiön perustaminen. Osakeyhtiön perustaminen vaatii nykyään kirjallisen perustamissopimuksen tekemisen (erillistä perustamiskokousta ei enää pidetä), jonka perustajat allekirjoittavat. Perustamissopimukseen otetaan tai siihen liitetään yhtiöjärjestys, jonka tarkoitus on säädellä yhtiön toimintaa. Yhtiöjärjestys voi uuden lain mukaan olla hyvin suppea (toiminimi, Suomessa sijaitseva kotipaikkakunta ja toimiala). Maksettavaa osakepääomaa ei tarvitse jakaa useaan osakkeeseen, vaan yksikin osake riittää. Allekirjoittamalla perustamissopimuksen osakkeenomistajat merkitsevät perustamissopimuksessa ilmenevän määrän osakkeita. Merkintähinta merkitään osakepääomaan, ellei sitä ole määrätty perustamissopimuksessa/ yhtiöjärjestyksessä merkittäväksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osingonjako on mahdollista vain vapaan oman pääoman puitteissa. Osakepääoman maksamisen sijaan omistaja voi antaa tietyin edellytyksin kiinteän omaisuuden apporttina perustettavan yhtiön käyttöön. Perustamissopimuksessa tulee olla ehto, jonka mukaan osakkeenmerkitsijällä on oikeus tai velvollisuus maksaa merkintähinta apporttiomaisuutena. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D81855.doc

4 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Paavola Ruukki - Siikajoenkylä 4(11) Osakepääoman tulee olla maksettu yhtiön tilille ennen yhtiön ilmoittamista kaupparekisteriin (tulee ilmoittaa kolmen kuukauden sisällä perustamissopimuksen allekirjoittamisesta). Rekisteröinnin jälkeen osakeyhtiö on syntynyt juridisesti. Kuntaliitto on laatinut liitemuistion 14/80/2007 osakeyhtiön perustamisesta ja yhtiöjärjestyksestä. Tässä muistiossa on tiivistettyä tietoa mm tilintarkastuksesta ja eläkevakuuttamisesta. Liitemuistio on esitetty liitteenä SIIRRETTÄVÄ OMAISUUS Kuntalakiin syksyllä 2013 tulleen lisäyksen vuoksi Siikajoen kunta aikoo yhtiöittää kaukolämpöliiketoimintansa. Siikajoella onkin päätettävä mikä on kannattavin tapa siirtää Siikajoen kunnan kaukolämpötoiminta (lämpökeskukset, verkostot, mittauskeskukset, sopimukset, velvoitteet ja asiakkaat) osakeyhtiölle Kiinteän omaisuuden nykyarvon määritys Omaisuuden arvioinnin tavoitteena on määrittää Siikajoen kunnan Paavolan, Ruukin ja Siikajoenkylän kylien kaukolämmön tuotanto- ja jakelulaitteiden nykyarvo. Arviointimenetelmä ja arvioinnin perusteet ovat yleisesti käytettyjä nykyarvon määrittelyssä. Selvityksen lähtötiedot on saatu Siikajoen kunnalta. Nykyarvon määrittelyssä lasketaan eri kokonaisuuksien nykyarvo tasapoistomenetelmällä. Investoinnille annetaan uushankintahinta (investointihinta) ja arvioidaan sen käyttöikä. Käyttöikä on ajanjakso, jonka aikana investointi menettää kokonaisarvonsa lineaarisesti. Lopullinen investoinnin nykyarvo lasketaan vähentämällä investointihinnasta käyttöiän mukainen arvon alenema. Investointien käytetyt poistoajat/ käyttöiät on esitetty laskelmissa Siirrettävä omaisuus Siikajoen kaukolämpöliiketoiminnan siirrettävälle omaisuudelle on laskettu nykyarvo. Nykyarvot on eritelty kylittäin. Laskelmat on esitetty eriteltyinä liitteissä 2. Siirrettävän kiinteän omaisuuden nykyarvojen yhteenveto on seuraavana: Paavola Ruukki Siikajoenkylä Kaukolämpöverkosto 3119 ka-m ka-m ka-m Mittauskeskukset 29 kpl kpl kpl Kaukolämmön tuotantolaitteet Summa Yhteensä Kiinteistöt (tontit), joilla lämpökeskukset sijaitsevat, voidaan joko luovuttaa osana omaisuutta tai ne voidaan halutessa myös vuokrata osakeyhtiölle (kiinteistöjä ei ole arvotettu eivätkä ne sisälly nykyarvolaskelmiin). Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D81855.doc

5 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Paavola Ruukki - Siikajoenkylä 5(11) Kiinteistöjen siirto Luovutettaessa/ myytäessä kiinteistö tulee siitä tehdä erillinen maakaaren mukainen kauppakirja johon sisällytetään kiinteistölle kuuluvat liittymät kuten vesi- ja sähköliittymät. Vuokrattaessa kiinteistöt pitkäaikaisilla sopimuksilla osakeyhtiölle, tulee sopia tarvittavien liittymien tai niiden maksujen siirtämisestä osakeyhtiölle. Suositellaan kiinteistöjen vuokraamista osakeyhtiölle, jolloin kunta saa niistä osakeyhtiöltä vuokratuloja ja osakeyhtiöllä ne pienentävät tulosta normaalina menona Saadut energiatuet Siikajoen kunta on saanut Paavolan ja Ruukin biolämpökeskuksiin energiatukea vuoden 2012 aikana (tuen maksatus ko. vuonna). Energiatuen myöntämisen rajoituksiin on kirjattu, että investointituen kohteena ollutta omaisuutta tulee käyttää tukipäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen viiden vuoden ajan viimeisen erän maksamisesta eikä omaisuutta saa tuona aikana luovuttaa toiselle taikka siirtää toisen omistukseen taikka hallintaan. Olosuhteiden muuttuessa tuen myöntäjä harkitsee mahdollisen takaisinperinnän edellytyksiä. Tuetun omaisuuden omistaja- tai haltijatahon vaihtuessa, on linjattu, että mahdolliseen tuen takaisinperintäharkintaan vaikuttavat silloin lähinnä se, että omaisuutta käytetään edelleen samaan tarkoitukseen ja että siirtoon liittyvissä järjestelyissä on otettu tukivaikutus huomioon hinnassa ja siinä, että omaisuuden luovutuksensaaja omalta osaltaan noudattaa energiatukiasetuksen ja valtionavustuslain säännöksiä sekä avustuspäätösten määräyksiä tuetun omaisuuden käyttämiseen liittyen. Yleensä, jos omaisuus on luovutettu kirjanpitoarvoistaan, hinta voidaan katsoa otetun tukivaikutuksessa riittävästi huomioon hintaa alentavana tekijänä. Luovutuksen saajan tulee olla energiatuen suhteen avustuskelpoinen; kunta, yritys tai muu yhteisö. Luovutuksen saajan omistajuus ei vaikuta asiaan, jos saaja on rekisteröity/ rekisteröidään itsenäiseksi oikeushenkilöksi. Mahdollinen takaisinperintäpäätös ratkaistaan viranomaispäätöksellä sen jälkeen, kun ELY:llä on käytettävissä luovutusta koskevat asiakirjat, joista edelle selostetut asiat on todettavissa. Energiatukiasetuksen ja avustuspäätösehtojen mukaisesti omistaja- ja haltijatahon vaihdoksesta tulee ilmoittaa viimeistään kahden kuukauden kuluessa tukiviranomaiselle, ja viranomainen voi tällöin luovutuksesta esitettävien asiakirjojen perusteella ottaa virallisesti kantaa, täyttyvätkö edellä mainitut ehdot siten, ettei takaisinperintään tarvitse mennä. Ennakkopäätöstä ELY-keskus ei anna. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D81855.doc

6 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Paavola Ruukki - Siikajoenkylä 6(11) 3.3. Siirrettävät toimitus- yms sopimukset Omaisuuden siirron yhteydessä kunta siirtää myös kaikki kaukolämpöasiakkaansa/ lämmöntoimitussopimukset yhtiölle ja luopuu näin kokonaan kaukolämpötoiminnasta. Asiakkailta kaukolämpöön liittymisen yhteydessä perityt liittymismaksut ovat kaikki palautuskelpoisia, jolloin ne siirtyvät perustettavalle yhtiölle vastuina. Kaikkien kolmen kylän kaukolämpöasiakkaiden liittymismaksut ovat yhteensä ,81. Nykyisen lain mukaan siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut tulee kirjata kirjanpitoon taseeseen kohtaan muut velat. Kunnan kirjanpidossa kaukolämmön liittymismaksuihin on kirjattu yhteensä ,83 (vuodesta 1997 alkaen), loput on kirjattu tuloiksi. Muutokset eri tase-erien kesken ovat mahdollisia, jolloin alustavan tiedon mukaan myös aikaisemmin tuloiksi kirjatut liittymismaksut voidaan kirjata nykyisen lain mukaisesti perustettavan yhtiön taseeseen pitkäaikaisiin velkoihin. Polttoaineen toimitussopimukset on solmittu Turveruukki Oy:n ja Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden (siirtyy yhdistykselle kesäkuussa 2014) kanssa. Sopimus palaturpeen toimituksesta Turveruukki Oy:n kanssa on voimassa asti ja metsähakkeen toimitussopimus Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden kanssa päättyy Nämä sopimukset velvoitteineen ja vastuineen suositellaan siirrettäväksi kokonaisuudessaan osakeyhtiölle. Sopimusten siirtoon tarvitaan osapuolten hyväksynnät jotka suositellaan tehtäväksi kirjallisesti Osakepääoma Yksityisen osakeyhtiön (Oy) vähimmäisosakepääoma on ja julkisen osakeyhtiön (Oyj) Osakepääoma on pysyvä ja sen alentaminen on yleensä vaikea toteuttaa. Vapaasta omasta pääomasta varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille yhtiökokouksessa tehtävällä osakkeenomistajien enemmistöpäätöksellä Siirrettävän omaisuuden yhteenveto Paavolan ja Ruukin biolämpökeskuksiin on saatu energiatukea vuonna Lisäksi asiakkailta on peritty kaukolämmönliittymismaksu, jolla on pienennetty investointeja, ja jotka ovat palautuskelpoisia. Saadut liittymismaksut ja tuet huomioidaan omaisuuden arvoa pienentävinä tekijöinä. Kunnalta osakeyhtiölle siirrettävän omaisuuden arvo on esitetty seuraavassa taulukossa: Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D81855.doc

7 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Paavola Ruukki - Siikajoenkylä 7(11) SIIRRETTÄVÄN OMAISUUDEN NYKYARVO Kiinteän omaisuuden nykyarvo Paavola Kiinteän omaisuuden nykyarvo Ruukki Kiinteän omaisuuden nykyarvo Siikajoenkylä Siirrettävän omaisuuden nykyarvo yhteensä ARVOA PIENENTÄVÄT TEKIJÄT Paavolan biolämpökeskusken energiatuki Ruukin biolämpökeskusken energiatuki Siikajoenkylän biolämpökeskuksen KTM tuki Paavolan perityt liittymismaksut Ruukin perityt liittymismaksut Siikajoenkylän perityt liittymismaksut Siikajoenkylän kaukolämpöverkoston TVM tuki Arvoa pienentävät tekijät SIIRRETTÄVÄN OMAISUUDEN ARVO Tuleva lähiajan investointitarve Peruskuormakäytössä olevien kaukolämpökattiloiden käyttöikä on noin 15 vuotta. Siikajoenkylän biolämpökeskus on rakennettu vuonna 1997 ja se on käyttöikänsä päässä. Tämä tietää noin :n (+ alv) investointitarvetta lähitulevaisuudessa. Paavolan ja Ruukin biolämpökeskukset on juuri uusittu ja niillä ei ole lähitulevaisuudessa nähtävissä investointitarvetta. Ruukin kaukolämpöverkostosta noin 0,8 kilometriä on rakennettu vuonna 1993, Siikajoen kaukolämpöverkostosta noin 1,7 kilometriä on rakennettu ennen vuotta 1998 ja Paavolan kaukolämpöverkostosta noin 2,8 kilometriä on rakennettu ennen vuotta Kaukolämpöverkostojen laskennallinen ikä on 30 vuotta. Todennäköistä on, että kaukolämpöverkoston huoltoon tulee lähivuosina kulumaan enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Samalla tulee varautua verkostojen uusimistarpeisiin. Kiinteistöjen mittauskeskukset Paavolassa, Ruukissa ja Siikajoenkylällä on uusittu systemaattisesti ja kaikki mittarit ovat nykyään etäluettavia. Mittauskeskusten arvioitu käyttöikä on 10 vuotta. On arvioitu, että noin 40 kaukolämpöasiakkaalle joudutaan mittauskeskukset uusimaan seuraavan viiden vuoden aikana. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D81855.doc

8 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Paavola Ruukki - Siikajoenkylä 8(11) 4. OMAISUUDEN SIIRTO OSAKEYHTIÖÖN Omaisuutta voidaan siirtää osakeyhtiöön kahdella tavalla; kaupalla tai apportilla 4.1. Kauppa Siirrettäessä omaisuutta osakeyhtiöön kaupalla, osakeyhtiö ostaa ja maksaa kauppahinnan ja omaisuus tulee osakeyhtiön taseeseen. Kauppahinta maksetaan rahassa, tai se voi jäädä kokonaan tai osittain velaksi. Ostosopimuksen ollessa kyseessä Siikajoen kunta myy omaisuuden osakeyhtiölle hintaan Samalla Siikajoen kunta myöntää osakeyhtiölle pitkäaikaisen lainan tämän omaisuuden hankintaan. Annuiteetti periaatteella kymmenen vuoden laina-ajalla, 4,5 %:n korolla kunnalle tulisi vuosittain (laina-ajan korkotuotto ). Viidentoista vuoden laina-ajalla vuosittainen maksutulo olisi (laina-ajan korkotuotto ) Apportti Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua omaisuutta, jolla on taloudellista arvoa perustettavalle yhtiölle. Se voi olla omaisuutta tai liike. Apportista säädetään OYL 2 luvun 6 :ssä. Apportista tulee olla ehto yhtiön perustamissopimuksessa, jonka mukaan osakkeenmerkitsijällä on oikeus/ velvollisuus maksaa merkintähinta apporttiomaisuudella. Perustamissopimuksessa on oltava lisäksi selvitys apporttiomaisuudesta: - apporttiomaisuus on yksilöitävä/ oltava selvitys liikkeen taloudellisesta asemasta - ilmoittaa sillä suoritettava maksu - kerrottava omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat asiat ja noudatetut menetelmät Tilintarkastajan tulee antaa lausunto apporttiomaisuuden selvityksestä ja siitä, onko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Lausunnon antajan tulee olla joko KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai vastaava yhteisö. Lausunnon antaminen perustuu OYL 2 luvun 8 :n 4 mom tai 9 luvun 14 :n 4 mom. Mikäli apporttina käytetään kiinteistöä on siitä tehtävä luovutussopimus maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyssä muodossa. Perustettavassa yhtiössä apportti voidaan kirjata osakepääomaan omaisuuden arvoa vastaavalla tai pienemmällä määrällä tai se voidaan kirjata kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääoma (minimi ) voidaan maksaa erikseen rahalla tai osa apportti omaisuuden arvosta kirjataan osakepääomaksi. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D81855.doc

9 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Paavola Ruukki - Siikajoenkylä 9(11) Liiketoimintasiirto Liiketoimintasiirrosta säädetään elinkeinoverolain (EVL) 52 d :ssä. Säännöksen mukaan liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö (siirtävä yhtiö) luovuttaa joko kaikki tai yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteen kohdistuvat varat, niihin kohdistuvat velat ja varaukset (apportti) toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle osakkeita vastaan. Liiketoimintakokonaisuus siirretään vastaanottavaan yhtiöön kirjanpitoarvostaan. Siirrettävien varojen kirjanpitoarvon on oltava suurempi kuin siirrettävien velkojen määrän Varainsiirto- ja muut verot Kaukolämmön tuotanto- ja jakelulaitteita on käytetty arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa, jolloin myytäessä ne, tulisi niihin lisätä arvonlisävero. Arvonlisävero tulisi maksaa koko myyntisummasta heti, riippumatta siitä milloin maksut kokonaisuudessaan saadaan. Arvonlisäverolakiin on tullut pakottavana säännöksenä 19 a, jossa säädetään liikkeen tai sen osan luovutuksesta. Liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden luovutusta ei enää pidetä myyntinä, kun luovutuksen saaja jatkaa liiketoimintaa. Tällöin liiketoiminnan jatkajalle siirtyvät kaikki luovuttajan arvonlisäveroon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat siirrettyjä tavaroita ja palveluja. Kauppakirjasta tulee käydä ilmi että kyseessä on liiketoiminnan luovutus. Arvonlisäverotukseen tulleen uuden kiinteistöinvestointia koskevan säännöksen mukaan kiinteistöinvestointia koskevaa vähennystä tarkistetaan vuosittain, jos vähennykseen oikeuttavan kiinteistön käyttö kasvaa tai vähenee tarkistuskauden (10 vuotta valmistumisesta laskettuna) aikana. Kiinteistöksi arvonlisäverotuksessa luetaan maa-alueet, rakennukset ja pysyvät rakennelmat sekä niiden osat (ei koneet ja laitteet). Kiinteistöinvestoinnin arvonlisäveron tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät liiketoimintasiirron yhteydessä ja luovuttajan on annettava siirrosta luovutuksensaajalle selvitys. Luovutettaessa omaisuus, omaisuuden vastaanottaja, eli osakeyhtiö joutuu maksamaan varainsiirtoveroa kiinteistön luovutuksesta. Alustavan tiedustelun mukaan kaukolämpöverkostoa ei pidetä varainsiirtoverotuksessa kiinteistönä, jolloin siitä ei tarvitsisi maksaa varainsiirtoveroa. Kuntien yhtiöittämisvelvoitteen alaisen elinkeinotoiminnan yhtiöittäminen on Kuntalain siirtymäsäännösten mukaisesti varainsiirtovero-vapaata vuoden 2014 loppuun asti, jos se toteutetaan apportti-luovutuksena (Kuntatalous 1/2014, s. 14) Kunnalle syntyvän kirjanpidollisen arvonmuutoksen tuomasta edusta, ja sen verotettavuudesta, sekä muistakin yllä esitetyistä verotiedoista kannattaa pyytää kirjallista ohjausta veroviranomaiselta joka on maksutonta. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D81855.doc

10 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Paavola Ruukki - Siikajoenkylä 10(11) 4.4. Laina perustettavalle yhtiölle Toiminnan aloittamiseksi suositellaan :n suuruisen käyttölainan antamista yhtiölle. Summa vastaa kunnan talousarviosta laskettua, kaikkien kolmen kylän noin kolmen kuukauden menoja kaukolämpötoiminnassa. Käyttölainan takaisinmaksun ehdoksi voitaisiin sopia esimerkiksi 10 vuotta ja 5 % tai 12- kuukauden euribor + 1,0 %. Annuiteetti periaatteella 10 vuoden laina-ajalla, 5,0 %:n korolla kunnalle tulisi vuosittain (laina-ajan korkotuotto ) Pääomaehtoinen laina Käyttölainan sijaan on mahdollista antaa pääomaehtoista lainaa. Pääomaehtoinen laina vahvistaa yrityksen tasetta. Pääomaehtoisen lainan korko ja lyhennykset maksetaan vain, jos yrityksen tilinpäätöksessä syntyy jakokelpoisia voittovaroja. Yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa pääomaehtoinen laina on kaikkia muita velkoja/ lainoja huonommalla etuoikeudella. Pääomaehtoiselle lainalle ei saa antaa vakuutta. Pääomaehtoisen käyttölainan korkokulut eivät ole vähennyskelpoisia yrityksen kirjanpidossa. 5. OSAKEYHTIÖNÄ TOIMIMINEN Siikajoen kunnan kaukolämpötoiminta suositellaan siirrettäväksi osakeyhtiölle liiketoiminnan luovutuskauppana, jossa omaisuus siirretään apporttina perustettavalle osakeyhtiölle ja kaikki kaukolämpötoiminnan vastuut ja velvoitteet siirtyvät kunnalta lämpöyhtiölle, mukaan lukien kaukolämpöasiakkaat. Perustettavan yhtiön nimeksi esitetään Siikajoen lämpö Oy. Toiminnan siirtyessä kokonaan osakeyhtiölle tulee yrityksen tehdä ensimmäisenä oma kannattavuus- ja toimintaselvitys; miten yhtiön tulee jatkaa kunnalta siirtyvää kaukolämpötoimintaa, jotta se on osakeyhtiön toiminnan periaatteiden mukaista, eli kannattavaa. Samalla pitää käydä läpi siirtyneet kaukolämpölaitteet ja niiden kunto ja korjaus-/ uudistustarpeet. Samalla on hyvä päivittää/ tarkistaa kaikki kaukolämpötoiminnan perusteet, kuten liittymis- ja myyntiehdot, tariffit, palvelumaksuhinnastot jne. Kaikkien kolmen kylän erilaisten toiminnan lähtökohtien vuoksi suositellaan alueiden kirjanpidollista eriyttämistä toisistaan, jolloin kaikilla säilyvät omat maksutariffit Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys esitys on tämän selvityksen liitteenä 1 (esitys ei ole suppein mahdollinen). Yhtiön toimialamääritelmäksi esitetään Kaukolämmön ja kylmän erillistuotanto ja jakelu (TOL 35301). Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D81855.doc

11 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Paavola Ruukki - Siikajoenkylä 11(11) 5.2. Hallinnon järjestäminen Yhtiöllä tulee valita toimitusjohtaja. Valittavan toimitusjohtajan kanssa tulisi laatia kirjallinen toimisopimus. Ensimmäisinä vuosina toimitusjohtajan tehtävää on huomattavasti enemmän kuin jatkossa, jotta kaukolämpöyhtiö saadaan toimimaan kunnolla ja kannattavasti. Yhtiön hallituksen tuleekin ohjeistaa valittavaa toimitusjohtajaa heti alkajaiseksi tekemään pidemmän tähtäimen toimintasuunnitelman sisältäen investointitarpeet ja selvittämään tarkoin kaukolämpötoiminnan taloudelliset perusteet. Suositellaan, että lämpöosakeyhtiö ostaisi kaikki laskutus- ja kirjanpitopalvelut, sekä hoito-, huolto- ja päivystyspalvelut kunnalta, tekniseltä toimelta. Mikäli laskutus- ja kirjanpitopalveluiden ostaminen kunnalta ei ole teknisesti mahdollista, suositellaan tämän palvelun hankkimista ostopalveluna esim. tilitoimistolta. Hoito- ja huoltopalveluiden tuottaminen itse on myös mahdollista, jolloin esim. osa kunnan kirjoilla nyt toimivista henkilöistä siirtyy osakeyhtiölle ns. vanhoina työntekijöinä ja osakeyhtiö myy tarvittaessa heidän palvelujaan kunnalle ktn. päivystys ja muut palvelut. Huomioiden perustettavan yhtiön tulevan liikevaihdon ja omaisuuden määrän olisi suositeltavaa, että perustettavan yhtiön palvelukseen siirtyisi yksi käytönvalvoja vastaamaan muun muassa hoito-, huolto- ja päivystyspalveluiden hankinnasta/ toteutuksesta Eläketurvan järjestäminen kunnallisessa osakeyhtiössä Vuoden 2007 alusta alkaen kuntien tai kuntayhteisöjen määräysvallassa olevilla osakeyhtiöillä on ollut mahdollisuus valita joko KuEL-työeläkejärjestelmä tai TyEL-vakuutus. Tästä tulisi olla ohjeistus kunnan konserniohjeessa. Kuntaliitto ja KT suosittelevat, että työeläkevakuuttaminen järjestetään Kevassa (Kuntatyönantaja lehti 4/2013 sivu 20) Alustava alkava tase Esitys perustettavan osakeyhtiön alkavaksi taseeksi on liitteenä 3. Alkavan taseen luvut perustuu tässä selvityksessä tehtyihin laskelmiin, suosituksiin ja esityksiin. Osakepääomaksi suositellaan kirjattavan apportista. Loput apporttiomaisuudesta kirjattaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiölle annettava laina suositellaan annettavan käyttölainana. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D81855.doc

12 SIIKAJOEN LÄMPÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS Siikasavontie 1 A RUUKKI 1(3) SIIKAJOEN LÄMPÖ OY osakeyhtiön yhtiöjärjestys

13 SIIKAJOEN LÄMPÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 2(3) YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Siikajoen lämpö Oy. 2 Yhtiön kotipaikka on Siikajoki. 3 Yhtiön toimialana on kaukolämmön- ja kylmän erillistuotanto ja jakelu. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. 4 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön toiminnan kannalta tärkeitä asioita koskevat päätökset hallitus tekee 4/5 enemmistöllä. 5 Hallituksen tehtävänä on: - johtaa ja huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti - edustaa yhtiötä noudattaen lain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja yhtiökokouksen kulloinkin tekemiä päätöksiä - ottaa ja erottaa yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt sekä päättää heidän palkkaeduistaan - huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä - päättää toiminimen kirjoittamisoikeudesta ja prokuroista - päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta - päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja kiinnittämisestä 6 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Toimitusjohtajan kanssa solmitaan toimisopimus. 7 Toimitusjohtajan tehtävänä on: - johtaa yhtiön liiketoimintaa sekä hoitaa yhtiön muuta juoksevaa hallintoa lain ja yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti - huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty - huolehtia yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta - edustaa yhtiötä edellä mainituissa hänelle kuuluvissa tehtävissä

14 SIIKAJOEN LÄMPÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 3(3) 8 Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 9 Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 10 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi, Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimi jatkuu toistaiseksi. 12 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. 13 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se lain mukaan on muuten pidettävä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta 14 Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä

15 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOLAITTEIDEN NYKYARVO Liite 2.1 KOHDE Paavola VUONNA 2014 KONEIDEN JA LAITTEIDEN OSUUS Koneet ja laitteet Rakennusvuosi Hankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo a a / a Biokattila 1,0 MW varusteineen; sis. kuljetinlaitteet ,0 MW:n öljysäiliö, -poltin ja -säiliö Yhteensä: SÄHKÖ JA AUTOMAATIO Rakennusvuosi Hankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo a a / a Automaatio Sähkö Yhteensä: KIINTEISTÖT Rakennusvuosi Hankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo a a / a Savupiippu Suojarakennukset ja perustukset Yhteensä: LAITOKSIEN NYKYARVO Planora Oy 1(3)

16 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOLAITTEIDEN NYKYARVO Liite 2.1 KOHDE Ruukki VUONNA 2014 KONEIDEN JA LAITTEIDEN OSUUS Koneet ja laitteet Rakennusvuosi Uushankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo a a / a Biokattila 3,5 MW oheislaitteineen; sis. kuljetinlaitteet Öljykattila ja -poltin 2,5 MW Öljysäiliö 50 m Siirtopumppu ja shunttiventtiili Prosessilaitteet Yhteensä: SÄHKÖ JA AUTOMAATIO Rakennusvuosi Uushankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo a a / a Sähkö- ja automaatio Varageneraattori Yhteensä: KIINTEISTÖT Rakennusvuosi Uushankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo a a / a Savupiippu 25 m Suojarakennus ja perustukset Vastaanottorakennus ja lämpökeskuksen laajennus Yhteensä: LAITOKSIEN NYKYARVO Planora Oy 2(3)

17 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOLAITTEIDEN NYKYARVO Liite 2.1 KOHDE Siikajoenkylä VUONNA 2014 KONEIDEN JA LAITTEIDEN OSUUS Koneet ja laitteet Rakennusvuosi Uushankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo a a / a Biokattila 0,8 MW oheislaitteineen; sis. kuljetinlaitteet POK-kontti; 1,2 MW:n kevytöljykattila ja -poltin Öljysäiliö 25 m Yhteensä: SÄHKÖ JA AUTOMAATIO Rakennusvuosi Uushankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo a a / a Sähkö Automaatio Yhteensä: KIINTEISTÖT Rakennusvuosi Uushankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo a a / a Savupiippu 15 metriä Savupiippu 20 metriä Suojarakennus ja perustukset Yhteensä: LAITOKSIEN NYKYARVO Planora Oy 3(3)

18 KAUKOLÄMPÖVERKOSTON NYKYARVO Liite 2.2 KOHDE Paavola VUONNA 2014 Putkikoko DN Rakennusvuosi Pituus Yksikköhinta Uushankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo m / m a a / a DN , DN , DN , DN , DN DN , DN , DN DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN DN , DN , DN , DN , Yhteensä: Planora Oy 1(5)

19 KAUKOLÄMPÖVERKOSTON NYKYARVO Liite 2.2 Mittauskeskukset Rakennusvuosi Määrä Yksikköhinta Uushankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo kpl a a / a DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Yhteensä: Planora Oy 2(5)

20 KAUKOLÄMPÖVERKOSTON NYKYARVO Liite 2.2 KOHDE Ruukki VUONNA 2014 Putkikoko DN Rakennusvuosi Pituus Yksikköhinta Uushankintahinta Investointiaika Käyttöaika Poistoerä Nykyarvo m / m a a / a DN DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN DN , DN , DN , DN , DN , Planora Oy 3(5)

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Tarjousesite. Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011

Tarjousesite. Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011 Tarjousesite Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi enintään 4000 B osaketta 260 euron hintaan kappaleelta, sekä enintään 500 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen perustamispaketista löytyvät kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot