U-JATKOKIRJELMÄ - NELJÄS RAHANPESUDIREKTIIVI JA TOINEN VARAINSIIRTOASETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "U-JATKOKIRJELMÄ - NELJÄS RAHANPESUDIREKTIIVI JA TOINEN VARAINSIIRTOASETUS"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (4) TALOUSVALIOKUNNALLE U-JATKOKIRJELMÄ - NELJÄS RAHANPESUDIREKTIIVI JA TOINEN VARAINSIIRTOASETUS Finanssialan Keskusliitto (FK) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa otsikossa mainitusta asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 1 Tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen Direktiiviehdotus asettaa ilmoitusvelvolliselle yksiselitteisen ja erittäin ankarilla sanktioilla tehostetun velvoitteen selvittää ja tunnistaa tosiasialliset edunsaajat sekä todentaa näiden henkilöllisyys. FK pitää välttämättömänä, että velvollisuuden vastapainoksi ilmoitusvelvollisille turvataan mahdollisuus saada nämä tiedot ja riittävät keinot varmistaa niiden paikkansapitävyys. FK katsoo, että direktiiviehdotuksen mukaisesti yhteisöille ja muille oikeussubjekteille tulee asettaa velvollisuus hankkia riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot tosiasiallisista omistajistaan ja edunsaajistaan ja pitää niitä yllä. Edelleen FK katsoo, että: Tietojen on ehdottomasti oltava myös ilmoitusvelvollisten saatavilla (velvollisuus selvittää, todentaa ja tunnistaa tosiasialliset edunsaajat on asetettu nimenomaan ilmoitusvelvollisille, ei viranomaisille); Velvollisuuden tulisi omistuksen (osakeyhtiön osalta 25 % + 1 osake) ohella kattaa muutkin tosiasiallisen määräysvallan perustavat järjestelyt (esim. osakassopimus, jolla annetaan osakeyhtiön määräysvalta alle 25 % osakkeista omistavalle taholle); Oikeushenkilön on ilmoitettava tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot ja niiden muutokset viranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Ilmoitukset on tehtävä, käsiteltävä ja rekisteröitävä viivytyksettä; ja Ilmoitusvelvollisille ja toimivaltaisille viranomaisille tulee varmistaa oikea-aikainen pääsy rekisteriin. Jatkokirjelmäluonnoksen perusteluissa todetaan, että kokonaisuutena arvioiden hallinnollinen taakka suhteessa rahanpesun torjunnan tavoitteisiin olisi rekisteröintiä koskevassa mallissa suuri. FK näkemyksenä on, ettei tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen rekisteröinti kohtuuttomasti lisäisi sen paremmin viranomaisten kuin oikeushenkilöidenkään hallinnollista taakkaa, koska:

2 Lausunto 2 (4) Oikeushenkilön todellista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen selvittämiseen ja varmistamiseen liittyy vahva yhteiskunnallinen intressi. Tämä ilmenee kolmannesta rahanpesudirektiivistä ja voimassa olevasta rahanpesulaistamme, mutta myös esimerkiksi harmaan talouden torjuntaan suunnattavista voimavaroista; Mahdollisuus varmentaa tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot kauppa- tai muusta rekisteristä nopeuttaisi, yksinkertaistaisi ja merkittävästi keventäisi sekä viranomaisten että yritysten hallinnollista taakkaa tilanteissa, joissa näitä tietoja tosiasiallisesti tarvitaan; Tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuus yhdistettynä asianmukaisiin seuraamuksiin todennäköisimmin vaikeuttaisi harmaaseen talouteen liittyvien bulvaanijärjestelyjen ja ns. lyhyen elinkaaren yhtiöiden käyttöä. Finanssialalla tehdyn sisäisen riskiarvion mukaan arviolta noin puolella talousrikosjutuista on kytkentöjä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämän lisäksi kaupparekisterissä on yritystä, jossa vastuuasemassa on rikollisjengin jäsen; noin 2000 yritystä, jonka vastuuasemassa olevalla henkilöllä voimassa oleva liiketoimintakielto; sekä noin 100 yritystä, jossa tilintarkastaja määrätty on liiketoimintakieltoon. FK:n käsityksen mukaan ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuudella olisikin rahanpesun torjunnan ohella myönteisiä vaikutuksia erityisesti alkurikosten (petokset, veronkierto, yms.) torjuntaan. Oikeushenkilöillä on jo nykyisellään laaja velvollisuus rekisteröityä viranomaisen ylläpitämään rekisteriin ja pitää sinne merkityt tiedot ajan tasalla. Lausunnon liitteenä on Patentti- ja rekisterihallituksen 37-kohtainen luettelo tiedoista, joiden muutoksista osakeyhtiön on nykyisin tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin. FK:n käsityksenä on, että useisiin luettelossa mainittuihin tietoihin verrattuna tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot muuttuvat suhteellisen harvoin. Varsin todennäköistä myös on, että omistus- ym. järjestelyt, joiden vuoksi näiden tietojen päivittäminen tulisi ajankohtaiseksi, edellyttäisivät joka tapauksessa myös muiden luettelossa mainittujen tietojen päivittämistä. Direktiiviehdotus rajaa rekisteröinnin vain todellista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin, eikä FK näe perustetta laajentaa velvoitetta koskemaan kaikkia oikeushenkilön omistus- tai määräysvaltaosuuksia; Tosiasiallisia edunsaajien koskevien tietojen rekisteröinnin toteuttamisen yhteydessä olisi myös järkevää selvittää, miten ylipäätään voitaisiin parantaa oikeushenkilöitä koskevien perustietojen ajantasaisuutta ja saatavuutta. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan ohella tästä olisi merkittävää hyötyä mm. sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan kehittymiselle. Kokonaisuutena arvioiden nämä hyödyt saattaisivat ajan mittaan jopa ylittää rekisterien luomisen ja tietojen ylläpidon kustannukset.

3 Lausunto 3 (4) 2 EU:n ylikansallinen riskiarvio Neljännen rahanpesudirektiivin keskeisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa rahanpesusääntelyä ja sen toimeenpanoa EU:n alueella. Siksi FK näkemyksenä on, että toteutuessaan EU:n ylikansallisen riskiarvion tulisi kattaa yhtäläisesti kaikki ilmoitusvelvolliset koko EU:n alueella. Terveen kilpailun edellytysten turvaamiseksi FK katsoo, ettei riskiarvioita voida rajoittaa vain pankki-, arvopaperi- tai vakuutusvalvontaviranomaisten valvonnan piirissä oleviin rahoitusmarkkinatoimijoihin. Nykyisen rahanpesulakimme osalta on jo nähty, että esimerkiksi rahoituslaitosten osalta lain soveltamisen valvonta ja tulkinnat riippuvat olennaisesti siitä, kuuluuko rahoituslaitos Finanssivalvonnan vai Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen valvonnan piiriin. Tällaiset erot ovat omiaan johtamaan siihen, että toimintaa pyritään erilaisin järjestelyin siirtämään tosiasiallisesti kevyemmän valvonnan piiriin, mitä sen paremmin rahanpesulain tavoitteiden toteutumisen kuin reilun kilpailunkaan kannalta ei voida pitää toivottavana. Oikeusturvan kannalta FK pitää tärkeänä varmistaa, ettei direktiiviehdotukseen sisältyvien riskiarvioiden kautta ilmoitusvelvollisille aseteta velvoitteita, joiden oikeusjärjestyksemme mukaan tulee perustua lakiin, asetukseen tai viranomaismääräykseen. Tämän vuoksi ehdotettujen ylikansallisten ja kansallisten riskiarvioiden sekä eurooppalaisten pankki-, arvopaperi- ja vakuutusvalvontaviranomaisten laatimien riskiarvioiden oikeudellinen luonne ja asema sekä niihin liittyvät oikeusturvakeinot tulisi selvittää ja varmistaa asianmukaisesti. 3 Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen järjestelmien ylikansallinen valvonta FK:lle on epäselvää, mikä on FATF:n suositusten ja maa-arvioiden muodollinen sitovuus kansallisella ja EU:n tasoilla. FK:n näkemyksen mukaan olisikin tarkoituksenmukaisempaa, että FATF:n sijaan EU huolehtisi jäsenmaidensa järjestelmien sekä normien täytäntöönpanon arvioinnista. Tämä vaihtoehto parhaiten turvaisi arviointiprosessin läpinäkyvyyden sekä rahanpesusääntelyn ja sen soveltamisen yhtenäisyyden EU:n alueella. Järjestely olisi myös omiaan korostamaan EU:n painoarvoa neuvottelukumppanina suhteessa FATF:iin, mikä varmasti ajan myötä parhaiten turvaisi sen, että EU:n jäsenvaltioiden näkemykset sekä EU:n ja kansallisten riskiarviointien tulokset heijastuisivat FATF:n suositusten sisältöön. 4 Kolmansien maiden vastaavuusarvio Yksittäisellä ilmoitusvelvollisella ei ole tarvittavia tietoja, voimavaroja tai osaamista tiettyyn valtioon liittyvän rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riskin arvioimiseen. Tämän vuoksi FK pitää valitettavana, että ne tahot (EU:n parlamentti, komissio ja jäsenvaltiot), joilla olisi edellytykset arvioida kolmansien maiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen järjestelmien kattavuutta ja toimivuutta, haluavat

4 Lausunto 4 (4) vetäytyä vastuustaan ja sysätä velvollisuuden maantieteellisten riskien arvioinnista ilmoitusvelvollisten hartioille. Jos tarkoituksena on, että EU:n oman listan poistuttua ilmoitusvelvollinen voi arvioida maantieteellisiä riskejä FATF:n listauksen pohjalta, se olisi tuotava selkeästi esiin. Sen sijaan listan poistaminen ilman, että sen tilalle tarjotaan mitään käyttökelpoisia työkaluja, olisi ilmoitusvelvollisten kannalta kohtuutonta. johtava asiantuntija Finanssialan Keskusliitto

5 PRH - Muutokset Sivu 1/ Liite: FK:n lausunto Talousvaliokunnalle Etusivu Kaupparekisteri Osakeyhtiö Muutokset Osakeyhtiön muutosilmoitus Osakeyhtiön on tehtävä muutosilmoitus kaupparekisteriin, mikäli rekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuu muutoksia, kuten toimialan muutos. Ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun rekisterissä ei ole merkintää esimerkiksi toimitusjohtajasta ja sellainen on valittu. Monet osakeyhtiön päätöksistä tulevat voimaan vasta kaupparekisterimerkinnällä. Yleisimpiä näistä päätöksistä ovat yhtiöjärjestyksen sekä osakepääoman muutokset. Yhtiö voi noudattaa uutta yhtiöjärjestystä rekisteröintipäivästä alkaen. Osakeyhtiön henkilövaihdoksista on tehtävä viivytyksettä ilmoitus kaupparekisteriin. Tekemällä ilmoituksen yhtiö varmistaa, että kaupparekisteristä on saatavilla yhtiön tosiasiallista tilannetta vastaavaa tietoa. Tarkasta yrityksesi voimassa olevat kaupparekisteritiedot ennen muutosilmoituksen tekemistä. Näin näet heti, mitkä tiedot vaativat muuttamista ja mitä tietoja on lisättävä. Mistä muutoksista on ilmoitettava? Osakeyhtiön on ilmoitettava kaupparekisteriin mm. seuraavissa tiedoissa tapahtuneita muutoksia: aputoiminimi ja sen toimiala* apporttiehto arvo-osuusjärjestelmä edustaja Suomessa edustamiseen oikeutetut elinkeinolupa hallintoneuvosto hallituksen valtuutus hallitus isännöitsijä jakautuminen konkurssi kotipaikka määrääminen selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä optio- ja muut erityiset oikeudet osakeanti osakepääoman alentaminen osakepääoman korottaminen osakepääoman menettäminen osakkeet osoite- ja yhteystiedot* prokura* rinnakkaistoiminimi selvitystilailmoitukset sulautuminen tehtävän päättyminen tilikausi tilinpäätös tilintarkastaja toiminimi toimiala toiminnan keskeyttäminen ilmoitetaan verottajalle toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen vähemmistöosakkeiden lunastaminen välitystuomio lunastusriidassa yhtiöjärjestyksen muutos (esim. tilintilintarkastusta koskevien määräysten poistaminen) yritysmuodon muuttaminen *Uusien aputoiminimien tai prokuroiden ilmoittaminen on vapaaehtoista. Muutokset jo rekisteröityihin tietoihin on kuitenkin ilmoitettava. Osoite- ja yhteystiedoista pakollista on postiosoitteen ilmoittaminen. Kaupparekisteriin ei ilmoiteta henkilöiden osoite- ja yhteystietoja, koska ne päivittyvät rekisteriin väestötietojärjestelmästä, jos henkilöllä on kaupparekisteriin merkitty suomalainen henkilötunnus. Elinkeinotoiminnan lopettamisesta ja yhteisön purkautumisesta on tehtävä lopettamisilmoitus kaupparekisteriin. Elinkeinotoiminnan keskeyttäminen ilmoitetaan verottajalle. Ks. lopettamisohjeet.

6 PRH - Muutokset Sivu 2/ Liite: FK:n lausunto Talousvaliokunnalle Vinkki! Ennen ilmoituksen lähettämistä käy vielä läpi tarkistuslista. Määräajat Ilmoitukset on yleensä tehtävä viivytyksettä sen jälkeen, kun muutos on tapahtunut. Jotkut muutokset on ilmoitettava määräajassa. Toisinaan määräajan ylittymisestä seuraa päätöksen raukeaminen. Yleisimpiä määräajassa tehtäviä ilmoituksia ovat: osakeyhtiön perustaminen osakepääoman alentaminen osakeanti optiot ja muut erityiset oikeudet sulautumis- ja jakautumismenettelyyn liittyy lisäksi määräaikoja Määräajoista saa lisätietoa lainsäädännöstä, osakeyhtiön ohjeista ja kaupparekisterin neuvonnasta puh Osakeyhtiölakia pääsee lukemaan valtion säädöstietopankin verkkosivuilta, FINLEX.

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala 1 Johdanto... 4 1.1 Esiselvityksen tehtävä...

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Yleistä ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KAUPPAREKISTERILEHTI HANDELSREGISTERTIDNING. ESISELVITYS asunto-osakkeiden. omistuksen sähköisestä rekisteröinnistä

KAUPPAREKISTERILEHTI HANDELSREGISTERTIDNING. ESISELVITYS asunto-osakkeiden. omistuksen sähköisestä rekisteröinnistä Suomi - Finland KAUPPAREKISTERILEHTI ESISELVITYS asunto-osakkeiden HANDELSREGISTERTIDNING omistuksen sähköisestä rekisteröinnistä Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisuja 1/2004 Patent- och registerstyrelsen,

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2014

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2014 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Yleistä ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot