TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Harri Sydänheimo Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu - tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008

2 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos SYDÄNHEIMO, HARRI: Pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu tutkielma IX + 93 sivua Vero-oikeus Helmikuu Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella voimaantulleen uuden osakeyhtiölain vaikutuksia pääoman jakamisen yhtiöoikeudellisiin sekä vero-oikeudellisiin kysymyksiin. Tutkimukseni on oikeusdogmaattinen, joten keskeistä lähdemateriaalia ovat kirjoitetun lain ohella osakeyhtiölain uudistukseen liittyvät valmisteluasiakirjat, joista ilmenee lakia valmisteltaessa kohonneiden kysymysten osalta tehty selvitystyö sekä säännösten kehitys aina lopulliseen muotoonsa saakka. Lakiuudistus on poikinut myös lukuisia kommentaariteoksia, joista osa on päätynyt tämän tutkimuksen lähdemateriaaliksi. Uuden lain myötä osakeyhtiön rahoitusta koskevia määräyksiä lievennettiin monin tavoin. Tähän liittyen myös varojen siirtämistä yhtiöstä osakastasolle helpotettiin. Nykyiset varojenjaon verotusta koskevat säännökset on luotu aiemman osakeyhtiölainsäädännön voimassaoloaikana. Uuden lain myötä pääomanpalautuksia koskevaan säännöstöön tuli vain vähäisiä muutoksia. Pääoman palauttamisen kannalta merkittäviä uuden lain säännöksiä ovat sijoitetun vapaan oman pääoman kartuttamista ja palauttamista koskevat säännökset sekä laitonta varojenjakoa koskeva uudistunut sääntely. Pääomapalautuksena toteutettavan varojenjaon verotuskäsittely on jäänyt nimenomaisten verosäännösten puuttuessa oikeuskäytännön varaan. Vero-oikeudellisista säännöksistä ainoastaan peitellyn osingon säännöksessä on viitattu pääoman palauttamiseen. Oikeuskäytännössä pääomanpalautuksiin on KHO:n ratkaisussaan linjaaman tavan mukaisesti alettu soveltamaan niin sanottua nettoperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä että osakkeenomistajan verotuksessa veronalaisesta palautettavasta pääomasta on vähennetty saman suuruinen määrä osakkeiden hankintamenoa, jolloin verotettavaa nettotuloa ei synny. Lakiuudistuksen yhteydessä luodun vapaan oman pääoman rahaston palauttamisen verotuskohtelu ei ole yksiselitteistä, sillä rahastolla on kahtalainen luonne toisaalta pääomasijoituksia sisältävänä, mutta silti vapaaseen omaan pääomaan kuuluvana varallisuuseränä. Rahaston palauttamisen yhteydessä onkin Verohallituksen linjan mukaisesti selvitettävä rahastosta jaettavien varojen todellinen luonne. Rahaston palautusta käsiteltäneen pääsääntöisesti osingonjakona. Pääoman palauttamiseen voidaan tarvittaessa puuttua peitellyn osingon säännöksen nojalla. Mikäli kyseessä ei ole säännöksen tarkoittamassa mielessä riittävän ilmeinen voitonjaon välttämispyrkimys, kyettäneen järjestelyyn kuitenkin puuttumaan yleisen veronkiertosäännöksen perusteella. Mikäli varoja jaettaessa poiketaan muutoinkin tavanomaisista menettelyistä, saattaa järjestelyyn osallistuneita kohdata myös osakeyhtiölain varojenjakosäännösten rikkomiseen perustuva seuraamus.

3 Sisällysluettelo SISÄLLYS...I LÄHTEET...III OIKEUSTAPAUKSET...VIII LYHENTEET...IX 1. JOHDANTO TUTKIMUSAIHEEN ESITTELY JA TUTKIMUSONGELMAN MÄÄRITTELY TUTKIMUSONGELMAN LÄHESTYMISNÄKÖKULMA JA OIKEUSLÄHTEET TUTKIMUKSEN JÄSENTELY OSAKEYHTIÖTÄ KOSKEVASTA SÄÄNTELYSTÄ LAKIUUDISTUKSEN JÄLKEEN OSAKEYHTIÖLAKIUUDISTUKSEN VAIKUTTIMISTA OSAKEYHTIÖMUOTOISEN TOIMINNAN ALOITTAMINEN OSAKEYHTIÖN TOIMIELIMET JA OSAKKEENOMISTAJIEN OSALLISTUMINEN YHTIÖN HALLINTOON OSAKKEENOMISTAJAN RAJATTU VASTUU OMAN PÄÄOMAN ERÄT OSAKEPÄÄOMA NIMELLISARVOTTOMASSA JÄRJESTELMÄSSÄ OSAKEPÄÄOMA NIMELLISARVOISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ VANHAN LAIN AIKANA MUODOSTETTU YLIKURSSIRAHASTO VANHAN LAIN AIKANA MUODOSTETTU VARARAHASTO ARVOSTUSRAHASTOT -ARVONKOROTUSRAHASTO ARVOSTUSRAHASTOT -KÄYVÄN ARVON RAHASTO SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTO VOITTOVARAT VAROJEN JAKAMINEN UUDEN LAIN MUKAAN VELKOJANSUOJA VOITONJAKO VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTON JAKAMINEN OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN JA LUNASTAMINEN YHTIÖN PURKAMINEN JA REKISTERISTÄ POISTAMINEN SIDOTUN OMAN PÄÄOMAN PALAUTTAMINEN OSAKKEENOMISTAJILLE OSAKEPÄÄOMAN PALAUTTAMINEN LUOVUTUSVOITTOSÄÄNNÖSTEN SOVELTUMISEEN LIITTYVIÄ HUOMIOITA HANKINTAMENON VÄHENTÄMISEEN LIITTYVIÄ NÄKÖKOHTIA PERINTÖNÄ JA LAHJANA SAADUT OSAKKEET VÄLILLINEN OMISTUSSUHDE PÄÄOMAN PALAUTUS YKSITYISEN AMMATIN TAI ELINKEINOTOIMINNAN TU LONA VAROJEN JAKO VEROTUKSEN JA YHTIÖOIKEUDEN VAATIMUSTEN VALOSSA PEITELTY OSINKO PEITELTY OSINKO JA OYL:N VASTAINEN VAROJEN JAKO KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA...85 I

4 7.1 YHTIÖN VAROJEN JAKAMINEN JA VERORISKIT...92 II

5 Lähteet Aaltonen Aaltonen, Kari: Uuden osakeyhtiölain verokysymyksiä. Verotus 3/2007 s Airaksinen Pulkkinen Rasinaho 2007 a Airaksinen, Manne; Pulkkinen, Pekka; Rasinaho, Vesa: Osakeyhtiölaki I. Talentum Airaksinen Pulkkinen Rasinaho 2007 b Airaksinen, Manne; Pulkkinen, Pekka; Rasinaho, Vesa: Osakeyhtiölaki II. Talentum Andersson Engblom Helminen HE 26/1998 vp HE 109/2005 vp Huttunen Immonen Kaarenoja Suontausta Kaupparekisteri Andersson, Edward: Tuloverotus ja varallisuusverotus. Lakimiesliiton kustannus Engblom, Ari: Yritysjärjestelyt ja konsernirakenteet pienyrityksen verosuunnittelussa. Defensor Legis N:o 4/2007 s Helminen, Sakari: Osakeyhtiölaki pienyhtiön näkökulmasta. Defensor Legis N:o 4/2007 s Hallituksen esitys Eduskunnalle peitellyn osingon verotusta koskevien säännösten uudistamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. Huttunen, Allan: Suunnatun annin perusteista. Turun yliopisto Immonen, Raimo: Yritysmuodot ja liiketoiminta. Lakimiesliiton kustannus Kaarenoja, Ahti; Suontausta, Seppo: Maksukyvyttömyys ja osakeyhtiön varojenjako. Defensor Legis N:o 2/2007 s Patentti-ja rekisterihallitus. Kaupparekisteri. Yritysten lukumäärät. - tystenlkm/lkm.html. III

6 Kellas - Blummé Janhunen Soini Kellas, Sebastian; Blummé, Nils; Janhunen, Amos; Soini, Kai: Osakeyhtiölaki KPMG Koski Sillanpää Kukkonen 2004 Kukkonen 2007 Leppiniemi Linnakangas Mähönen Koski, Pauli; Sillanpää, Matti J.:Yhtiöoikeus. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY -tietopalvelut. Kukkonen, Matti: Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus. Talentum Kukkonen, Matti: Yrityksen luovutusvoittojen verotus. Talentum Leppiniemi, Jarmo: Liikekirjanpito. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Linnakangas, Esko: Sidotun pääoman jakamisen rinnastaminen verotuksessa käyttöomaisuusosakkeiden luovutukseen. Verotus 4/2005 s Mähönen, Jukka: Uusi osakeyhtiölaki ja varojen jakaminen. Oikeustieto 6/2006 s Mähönen Säiläkivi Villa 2006 Mähönen, Jukka; Säiläkivi, Antti; Villa, Seppo: Osakeyhtiölaki käytännössä. WSOY Mähönen Säiläkivi Villa 2007 Mähönen, Jukka; Säiläkivi, Antti; Villa, Seppo: Osakeyhtiölaki pienyhtiössä. WSOY Määttä Myrsky Niskakangas Määttä, Kalle: Uuden osakeyhtiölain pääkohtia. Edilex 2007/3. Myrsky, Matti: Sukulaisuussuhteiden merkityksestä verotuksessa. Verotus 1/2007 s Niskakangas, Heikki: Henkilöverotus. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Norri 2006 a Norri, Matti: Huomioita osakeyhtiölakiuudistuksesta Defensor Legis N:o 4/2006 s Norri 2006 b Norri, Matti: Osakeyhtiö -käytännön käsikirja. Rakennustieto IV

7 Nykänen 2005 Nykänen 2007 OM 2000 OM 2003:4 Ossa Penttilä 1991 Penttilä 2005 Rissanen et al. Nykänen, Pekka: Julkisesti noteerattujen arvopapereiden luovutusvoitot henkilöverotuksessa. Verotus 3/2005 s Nykänen, Pekka: Osakeyhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutuksen veroseuraamuksista. Verotus 1/2007 s Osakeyhtiölain uudistaminen tavoitteena kilpailukykyisempi yhtiöoikeus. Kokonaisarviomuistio. Oikeusministeriö Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö. Oikeusministeriö Ossa, Jaakko: Yritysmuodot ja verotus. Defensor Legis N:o 4/2007 s Penttilä, Seppo: Osakkeen arvo verotuksessa. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 201. Finnpublishers Penttilä, Seppo: Uudistunut osinkoverotus omistajayrittäjän verosuunnittelu. Verotus 2/2005 s Rissanen, Kirsti; Airaksinen, Manne; Bärlund, Johan; Castrén, Martti; Harju, Ilkka; Jauhiainen, Jyrki; Kaisanlahti, Timo; Kivivuori, Antti; Kuoppamäki, Petri; Mähönen, Jukka; Villa, Seppo; Wilhelmsson, Thomas: Yritysoikeus. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Romppainen Raunio Kotiranta - Ukkola Romppainen, Leena; Raunio, Merja; Kotiranta, Kare; Ukkola, Outi: Osakeyhtiön varojen jakaminen ja verotus. KHTyhdistyksen palvelu Ryynänen 1996 Ryynänen 2000 Ryynänen 2005 Ryynänen, Olli: Förtäckt dividend i beskattningen. Svenska handelshögskolan Ryynänen, Olli: Peitellyn osingon verotuksen edellytyksistä erityisesti silmällä pitäen veron kiertämisen yleislauseketta. Defensor Legis 2000/1 s Ryynänen, Olli: Peitellyn osingon uudesta verokohtelusta etenkin ketjuverotusta silmällä pitäen. Verotus 1/2005 s V

8 Räbinä 2001 Räbinä 2007 af Schultén Siikarla 2006 Siikarla 2007 Siltala Räbinä, Timo: Vastikkeeton saanto ja luovutusvoiton verotus. Kauppakaari Räbinä, Timo: Arvo-osuusjärjestelmässä olevien osakkeiden luovutusjärjestyksestä. Verotus 3/2007 s af Schultén, Gerhard: Osakeyhtiölain kommentaari II. Talentum Siikarla, Pertti J.: Osakeyhtiölaki & käytäntö. Yrityskirjat Siikarla, Pertti J.: Osakeyhtiölaki & verosuunnittelu. Yrityskirjat Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 234. Suomalainen lakimiesyhdistys Tikka Nykänen Juusela Tikka, Kari S.; Nykänen, Olli; Juusela, Janne: Yritysverotus I-II. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Vahtera Verotiedote 4644 Vahtera, Veikko: Uusi osakeyhtiölaki ja osakeyhtiön perustaminen. Oikeustieto 4/2006 s Arvopapereiden ja arvo-osuuksien luovutusvoiton verotus. Verohallinnon tiedote Verotiedote 5378 Luovutusvoiton verotus erityistilanteita. Verohallinnon tie - dote VH Henkilöverotus VH Osakeyhtiölaki Verohallituksen julkaisu Henkilöverotuksen käsikirja Edita Prima Verohallituksen ohje dnro 206/345/2007: Uuden osakeyhtiölain vaikutuksia verotukseen. VH Osinkotulojen verotus Verohallituksen ohje dnro 1214/345/2005: Osinkotulojen verotus. VI

9 VH Yhteisön osakeluovutusten verotus Verohallituksen ohje dnro 1292/345/2005. Yhteisön osakkeiden luovutusten verokohtelu. VH Yhtenäistämisohje 2005 Verohallituksen ohje dnro 1572/32/2005. Verohallituksen yhtenäistämisohjeet vuodelta 2005 toimitettavaa verotusta varten. VH Yhtenäistämisohje 2006 Verohallituksen ohje dnro 1834/32/2006. Verohallituksen yhtenäistämisohjeet vuodelta 2006 toimitettavaa verotusta varten. Villa Villa, Seppo: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. Talentum VM 11:1997 VM 4/2006 Weckström Valtiovarainministeriö, työryhmämuistio 11:1997, Peitellyn osingon verotuksen uudistamistyöryhmän muistio. Valtiovarainministeriö, työryhmämuistioita 4/2006. Verotus, tilinpäätös ja yhtiöoikeus- Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä Weckström, Jouni: Veronkiertosäännöksen soveltaminen osakeyhtiön purkutilanteessa. Defensor Legis N:o 3/2004 s VII

10 Oikeustapaukset KHO 1967 II 581 KHO 1996 B 533 KHO T 1245 KHO /422 KHO /884 (2005:24) KHO /1893 (2007:52) KVL nro 191 KVL 99/2000 ( KVL N 99) KVL 60/2004 KVL 2006/63 VIII

11 Lyhenteet Arvela II Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005 (VM) ArVL Laki varojen arvostamisesta verotuksessa /1142 EVL Elinkeinoverolaki /360 IFRS International Financial Reporting Standards KHO Korkein hallinto-oikeus KorkoL Korkolaki /633 KPA Kirjanpitoasetus /1339 KPL Kirjanpitolaki /1336 KRL Kaupparekisterilaki /129 KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö KTMA Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KVL Keskusverolautakunta OM Oikeusministeriö OYL Osakeyhtiölaki /624 OYLvpL Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta /625 SVOP Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (OYL 13:1 ) TOL Tulo- ja omaisuusverolaki (kumottu) /888 TVL Tuloverolaki /1535 VerL Verotuslaki (kumottu) /482 VH Verohallitus VM Valtiovarainministeriö VOYL Osakeyhtiölaki (kumottu) /734 VSVL Varainsiirtoverolaki /931 YHL Laki yhtiöveron hyvityksestä (kumottu) /1232 IX

12 1. Johdanto 1.1 Tutkimusaiheen esittely ja tutkimusongelman määrittely Uusi OYL tuli voimaan syyskuussa Uusi laki johti joihinkin osakeyhtiön varojenjakoa koskeviin muutoksiin. Yhtenä uudistuksen päämääränä oli osakeyhtiön rahoitusmahdollisuuksien lisääminen. Lakiuudistuksen yhteydessä osakepääoman ja osakkeen nimellisarvon välinen kytkentä purettiin ja yhtiöille tuli mahdolliseksi siirtyä nimellisarvottomaan pääomajärjestelmään. Vastapainona lisääntyneelle vapaudelle ja rahoitusmahdollisuuksille säädetiin uudistuksen yhteydessä myös ensimmäistä kertaa varsinainen yhtiöoikeudellinen varojen jakamista koskeva rangaistusssäännöstö, jonka muodostavat uudistuksen yhteydessä käyttöönotetut uudet vastuu- ja sanktiosäännökset. Osakeyhtiön omaan pääomaan kuuluvat varat ovat yhtiön velkojen viimekätisenä vakuutena. Siksi onkin erittäin tärkeää että erityisesti yhtiön velkojien etu tulee otetuksi huomioon yhtiön varojen jakamisesta päätettäessä. Osakeyhtiömuodon erityispiirteenä on osakkeenomistajan ja yhtiön erillisyys myös vastuukysymyksiä pohdittaessa 1. Yhtiön osakkaat ovat erillisiä oikeussubjekteja, mutta voivat kuitenkin henkilökohtaisesti joutua vastaamaan sellaisista toimenpiteistä jotka loukkaavat yhtiön velkojien oikeuksia tai rikkovat osakkaiden yhdenvertaisuutta. Lakiuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön nimenomainen osakeyhtiörikosta koskeva säännös, joka koskee osakkaan henkilökohtaista vastuuta lain määräysten tahallisen rikkomisen seurauksena. Osakkeenomistaja voidaan tuomita osakeyhtiörikoksesta äärimmäisessä tapauksessa jopa vankeuteen. Ennen lakiuudistusta voimassa olleesta vanhasta laista puuttuivat tehokkaat lainvastaista varojenjakoa koskevat rangaistusseuraamukset. Uuden lain myötä tätä lainsäädännössä ollutta aukkoa on tilkitty. Varojen jaon lainmukaisuutta arvioitaessa tulee uusien säännösten nojalla kiinnittää huomiota käytettyihin menettelytapoihin sekä toisaalta osakeyhtiön maksukykyisyysedellytyksen seurauksena velkojainsuojaan liittyviin kysymyksiin. 1 Osakkeenomistajan rajoitetusta vastuusta tarkemmin tuonnempana. Verovelvollisten erillisyyden periaatteesta Penttilä 1991 s. 359 ss. 1

13 Verolainsäädännössä on omat varojen jakamista koskevat säännöksensä, joilla pyritään estämään epäsuotavalla tavalla suoritettavia varojensiirtoja yhtiöstä osakastasolle. VML 28 koskee yleisesti tilanteita joissa todelliset liiketoimet pyritään verhoamaan niin, että veronsaaja ei saa tietoa toimen todellisesta taloudellisesta sisällöstä, vaan liiketoimet pyritään esittämään veronsaajatahoon nähden siten kuin ne olisi tehty lainmukaisessa muodossa. Peitellyn osingon säännös VML 29 koskee tilanteita joissa varoja pyritään siirtämään yhtiöstä omistajataholle niin että normaalisti suoritettavalta voitonjaon verotukselta vältyttäisiin. Peitellyn osingon säännöksessä peiteltynä osingonjakotilanteena on nimenomaisesti mainittu osakepääomaa, ylikurssi-, tai vararahastoa alentamalla toteutetut varojenjaot. Tässä tutkimuksessa käsittelen osakeyhtiön sidotun pääoman palauttamisen verokohtelua osakastasolla. Sidotun oman pääoman erien lisäksi olen käsitellyt myös SVOP -rahaston jakamiseen liittyviä verotuskysymyksiä, koska rahasto saattaa sisältää pääomansijoituksena pidettäviä varoja. Näiden varojen osalta rahaston jakoa onkin pidettävä pääoman palautuksena. Tutkimuksen lähtökohtana on TVL:n mukaan verotettavan osakkaan näkökulma. Käytännössä omistus on saatettu järjestää myös välillisesti, jolloin pääoman palautus virtaa luonnolliselle henkilölle esimerkiksi yhtymän kautta. Tästä syystä olen käsitellyt pääoman palautuksen verotusta myös välillisen osakassuhteen osalta. Tähän liittyen tarkastelen siis myös EVL säännöksiä, vaikka tutkimuksen pääpaino onkin TVL ja VML säännösten mukaan verotettavissa palautustilanteissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten pääoman palautusta käsitellään osakkaan verotuksessa uusiutuneiden OYL:n säännösten muodostamaa taustaa vasten. Tässä suhteessa mielenkiinto kohdistuu yhtäältä siihen, miten SVOP -rahaston palautusta käsitellään verotuksessa, kun käsitteellisesti kyseessä ei ole sidotun pääoman palautus, mutta erä saattaa tosiasiallisesti sisältää yhtiön pääomansijoituksena saamia varoja. Kun pääoman palautus on osakkaan verotuksessa rinnastettu osakkeiden luovutuksesta saatuun veronalaiseen luovutustuloon, on tarpeen selvittää voiko pääoman palautuksen seurauksena osakkaalle syntyä luovutusvoittona käsiteltävää tuloa, vai rinnastuuko alkuperäisen sijoituksen ylittävä tulo voitonjakoon. Lisäksi on tutkin pääoman palautuksen osakkei 2

14 den hankintamenoon aiheuttamia korjauksia ja tämän vaikutusta myöhemmin tapahtuvaan osakemyyntiin Peiteltyä osinkoa koskevan VML 29 :n 2 momentin säännöksen mukaan peitellyllä osingolla mainitaan tarkoitettavan myös osakepääomaa, vararahastoa ja ylikurssirahastoa alentamalla toteutettavaa varojenjakoa, joka on tehty osingosta aiheutuvan veron välttämistarkoituksessa. Kun säännöksen sanamuodossa mainitaan näin yksiselitteisesti myös pääomanpalautusten kuuluvan osingon soveltamisalaan, on tarpeen selvittää millaisissa tilanteissa ja olosuhteissa säännöksen soveltamisriskin voidaan katsoa kasvavan. Nykyisessä OYL 13 luvussa käsitellään osakeyhtiön varojen jakamista. Lukuun sisältyy myös lainvastaista varojenjakoa koskeva säännös. Kun pääoman palautukseen voidaan verotuksessa puuttua peitellyn osingon tai yleisen veronkiertonormin perusteella, pyrin myös selvittämään millainen on OYL:n varojenjakoa koskevien ja mainittujen VML:n säännösten keskinäinen suhde varojenjaon kaitsemisessa. 1.2 Tutkimusongelman lähestymisnäkökulma ja oikeuslähteet Tässä tutkimuksessa lähestyn tutkimusongelmaa pääasiassa oikeusdogmaattisella otteella. Oikeusdogmatiikan tutkimuskohteena on voimassaoleva oikeus. Oikeusdogmaattisen tutkimusalan tiedonintressinä on tuottaa voimassaolevia oikeusnormeja tulkitsemalla ja systematisoimalla, sekä oikeusperiaatteita ja muita oikeudellisia ratkaisustandardeja punnitsemalla ja tasapainottamalla perusteltuja oikeudellisia tulkinta-, systematisointija punnintalauseita voimassaolevan oikeuden sisällöstä 2. Tarkoituksenani on käyttämieni oikeuslähteiden avulla muodostaa kuva osakeyhtiölakiuudistuksen jälkeisestä oikeustilasta ja esittää voimassaolevan oikeuden tulkintasuosituksia. Kirjoitettu laki ja lain esityöt ovat luonnollisesti olleet tutkimukseni keskeisiä oikeuslähteitä. Koska oikeusjärjestyksessämme ei varsinaisesti ole pääoman palauttamisen verotusta koskevaa sääntelyä, on myös oikeuskäytännöllä ollut tärkeä asema tämän tutki 2 Siltala s

15 muksen oikeuslähteenä. Lakiuudistus on saanut asiantuntijat tarttumaan kynään. Lakiuudistuksen seurauksena onkin jo ilmestynyt lukuisia kommentaariteoksia ja asiantuntijakirjoituksia. Uudistus on lisäksi pakottanut VH:n luomaan uuden oikeustilan mukaista täsmentävää ohjeistusta. Myös näitä oikeuslähteitä on ollut syytä käyttää voimassaolevan oikeuden sisällön määrittämiseksi. 1.3 Tutkimuksen jäsentely Tämän tutkimuksen toisessa luvussa tarkastelen toteutetun lakiuudistuksen taustalla olleita vaikuttimia ja tuon esille keskeisiä osakeyhtiömuotoisen toiminnan harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Tässä yhteydessä tuon myös esille tärkeänä periaatteena osakkeenomistajan rajatun vastuun periaatteen. Kolmas luku käsittelee osakeyhtiön oman pääoman sisältöä 3. Käyn läpi tärkeimmät sidotun ja vapaan oman pääoman erät tehden samalla selkoa näiden varallisuuserien taloudellisesta ja yhtiöoikeudellisesta luonteesta. Neljännessä luvussa tarkastelen pääpiirteittäin OYL:n mukaan hyväksyttäviä varojenjakotapoja ja pintapuolisesti kaikkien näiden varojenjakotapojen tuloverokäsittelyä 4. Luvun puitteissa tuon myös esille OYL:iin sisältyviä varojenjakomenettelyä koskevia säännöksiä. Tutkimuksen viidennessä luvussa keskityn nimenomaisesti sidotun pääoman palauttamiseen liittyviin tuloverokysymyksiin. Tähän liittyen tutkin myös sidotun ja vapaan oman pääoman palauttamisen rajanvetoa. Samalla tuon esiin oikeuskäytännön pääoman palautuksia koskevia ratkaisuja. Tutkimuksen kuudennessa luvussa keskityn pääomanpalautusten hyväksyttävyyden arviointiin yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden näkökulmista ja tutkin säännöstöjen keskinäistä vuorovaikutusta. Tähän liittyen käsittelen erityisesti peitellyn osingon säännöksen soveltamisperusteita sekä OYL:n laittoman varojenjaon määritelmää. Päätösluku on omistettu kokoaville näkökohdille ja johtopäätöksille. 3 Oman pääoman eristä esittelen keskeisimmät, joten sidottuun omaan pääomaan sisältyvää arvostusrahastoihin kuuluvaa uudelleenarvostusrahastoa ja vapaan pääoman ns. muita rahastoja en juuri esittele tässä tutkimuksessa. 4 Tuon siis esille OYL 13:1 :n säännöksessä nimenomaisesti mainitut varojenjakotavat. Varojen jakaminen on toki mahdollista muillakin kuin ko. säännöksessä tarkoitetuilla tavoilla. 4

16 2. Osakeyhtiötä koskevasta sääntelystä lakiuudistuksen jälkeen Osakeyhtiölakia uudistettiin ennen viimeisintä kokonaisuudistusta edellisen kerran vuonna Tuolloin toteutetun uudistuksen jälkeen nousi tasaisin välein esiin säädöksen muutostarpeita. OYL:n vuonna 1997 toteutetun osittaisuudistuksen (145/97) jälkeen laaditussa OM:n muistiossa kiinnitettiin huomiota muun muassa sääntelyn monimutkaisuuteen ja osakepääoman vähimmäismäärän uudelleenarviomisen tarpeellisuuteen. Uudistustarpeet liittyivät muutoinkin huomattavissa määrin pienien osakeyhtiöiden toimintaedellytysten parantamiseen 1. Yksi vimmeisimmän lakiuudistuksen pääteemoista oli osakeyhtiömuodon houkuttelevuuden lisääminen. Tähän pyritään lisäämällä lain joustavuutta yhtiömuodon muuttamista, yhtiön rahoitusmahdollisuuksia ja varojen jakamista silmällä pitäen. Toimintaedellytysten parantamiseen liityy osaltaan osakeyhtiön toimintamuotojoustavuuden lisääminen. Osakeyhtiömuodossa harjoitetun toiminnan toimintamuodon muuttaminen on aiemmin ollut hyvin hankalaa. Muut yritysmuodot ovat tässä mielessä toimintamuodon muuttamisen kannalta tarkasteltuna tarjonneet paljon joustavammat mahdollisuudet yritystoiminnan muodon vaihtamiseen. Aikaisemmin osakeyhtiö on pitänyt purkaa ennen kuin toimintaan kuuluvat varat on voitu siirtää toimintaa jatkavaan yhtiöön ja jatkaa aiemmin osakeyhtiömuodossa harjoitettua toimintaa uudessa muodossa. Uuden OYL:n voimaantulon myötä toimintamuodon muutos on aiempaa helpommin toteutettavissa. Uuden OYL:n 19 luvussa on täysin uudet säännökset yksityisen osakeyhtiön muuttamisesta osuuskunnaksi tai henkilöyhtiöksi sekä toiminnan jatkamisesta yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Lakiuudistuksen yhteydessä yksinkertaistettiin myös julkisen osakeyhtiön yksityiseksi osakeyhtiöksi muuttamista koskevaa menettelyä. 2 Uudistuksen myötä osakeyhtiömuotoisen toiminnan yhtiömuotoa voidaan muuttaa ilman selvitysmenettelyä. OYL:n 19:4 :n säännösten mukaisesti yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kolme osakkeeno 1 OM 2000 s HE 109/2005 vp. Yritysmuodon muuttamisesta s. 177 ss. 5

17 mistajaa, voidaan muuttaa osuuskunnaksi ilman selvitysmenettelyä. Osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee tällöin toimintaa jatkavan osuuskunnan jäseniä. Yksityinen osakeyhtiö, jolla on vähintään kaksi osakkeenomistajaa, voi uuden OYL:n voimaantulon myötä muuttua uudessa säännöstössä asetettujen ehtojen täyttyessä avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi ilman selvitysmenettelyä. Toimintamuotoaan muuttaneen osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee tällöin toimintaa jatkavan avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä. Mikäli osakeyhtiömuotoista toimintaa harjoittavassa yhtiössä on vain yksi osakkeenomistaja, voi tämä osakas uuden lain suomin mahdollisuuksin jatkaa yhtiön toimintaa yksityisen elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa. 3 Mikäli vanhan osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy uuden OYL:n vastaisia määräyksiä, noudatetaan tällaisten määräysten sijaan OYLvpL 4.1 :n mukaisesti uutta lakia, jollei laista muuta johdu. Yhtiöjärjestys on muutettava uuden lain mukaiseksi ja ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla kun muu yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi. Sanottu yhtiöjärjestyksen muutos ja ilmoitus siitä on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 4 Kun yhtiöjärjestykseen tehdään muutoksia, on samalla pidettävä mielessä että yhtiöjärjestyksen tulee muiltakin osin olla uuden OYL:n mukainen 5. Uuteen lakiin sisältyy myös uudistuksia toimintakertomuksen laatimista ja esittämistä koskien 6. Uuden lain toimintakertomusmääräyksiä alettiin OYLvpL 14 :n nojalla soveltamaan viimeistään siltä tilikaudelta joka alkoi lain tultua voimaan. Varojen jakamisen kannalta keskeinen uudistus koskee vapaan oman pääoman kerryttämistä ja jakamista. Nykytilanteessa osakkeiden merkintähintaa voidaan siirtää suoraan vapaaseen omaan pääomaan 7. Näin kertyneen vapaan oman pääoman rahaston alentaminen rinnastuu menettelyltään voitonjakoon. Tärkein pääomaa ja rahoitusta koskevista uudistuksista liittyy kuitenkin uuden nimellisarvottoman pääomajärjestelmän käyttöönottoon. Tämä mahdollistaa mm. kokonaan 3 Yritysmuodon muuttamisesta ja sen vaikutuksista esim. Villa s Mähönen Säiläkivi Villa 2006 s Yhtiöjärjestystä koskevista vaatimuksista tarkemmin Mähönen Säiläkivi Villa 2006 s. 64 ss. 6 Ks näistä tarkemmin esim. Siikarla 2006 s Osakkeen merkintähintaa ei voida siirtää kokonaan vapaaseen omaan pääomaan. 6

18 maksuttomat osakeannit ja osakepääoman korottamisen ilman osakeantia tai osakeannin ilman osakepääoman korottamista. 2.1 Osakeyhtiölakiuudistuksen vaikuttimista Nykyinen OYL sisältää lukuisia muutoksia edeltävään säädökseen verrattuna. Osakeyhtiöt on vanhastaan jaettu julkisiin ja yksityisiin yhtiöihin. Vanhan lain ollessa vielä voimassa yksityisiä osakeyhtiöitä koski euron, ja julkisia euron vähimmäisosakepääomavaatimus. Syyskuuhun 2006 asti voimassa olleen VOYL:n tullessa voimaan vuoden 1980 alussa vähimmäisosakepääomaksi määrättiin markkaa, ja tämä vaatimus oli voimassa aina vuoden 1997 osakeyhtiölain osittaisuudistukseen asti. 8 Uusimmassa vuoden 2006 laissa yksityisen osakeyhtiön perustamista pyritään helpottamaan alentamalla osakepääoman vähimmäisvaatimus euroon. Uusi vähimmäisosakepääomavaatimus edustaa kansainvälisesti tavanomaista tasoa. Pohjoismaisessa mitassa uudessa OYL:ssa vaadittu osakepääoma on kuitenkin varsin alhaisella tasolla. Ruotsissa yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimus on SEK eli noin euroa. Norjassa yksityiseltä osakeyhtiöltä vaaditaan vastaavasti NOK, eli noin euron vähimmäisosakepääomaa. 9 Suomalaisen yhtiön, jonka osakepääoma oli uuden lain voimaantulohetkellä alle euroa, ei tarvitse korottaa osakepääomaansa 2500 euroon. Hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen mukaan VOYL:n mukaisten yksityisten osakeyhtiöiden osalta olisi kielletty osakepääoman alentaminen aiemmin vaaditusta eurosta euroon. Lopulliseen OYLvpL:iin ei kuitenkaan sisällytetty tällaista säännöstä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan huomata että yhtiön osakepääoma ja osakkeen nimellisarvo voidaan ilmaista markoissa, jos yhtiön perustamisasiakirja on laadittu ennen vuoden 2002 alkua. Kaupparekisterissä onkin vielä paljon myös pieniä ennen VOYL:n 8 Ks. osakepääoman vähimmäismäärän kehityksestä Airaksinen Pulkkinen Rasinaho 2007a s Ks. Ruotsin Aktiebolagslag (2005:551) 1:5, Norjan Lov om aksjeselskaper (LOV nr 44/1997)

19 voimaantuloa perustettuja yhtiöitä, joita koski perustamishetkellään tuolloin kaupparekisterikäytännössä vaadittu markan, eli 168 euron vähimmäisosakepääomavaatimus. Tällaisten yhtiöiden ei kuitenkaan OYLvpL 2 :n nojalla tarvitse korottaa osakepääomaansa euroon 10. Pienimuotoista toimintaa suosiva kohtelu osoittaa osaltaan sen, että yhtenä lainsäätäjän keskeisimmistä tavoitteista on viimeisimmän lakiuudistuksen yhteydessä ollut osakeyhtiömuodon houkuttelevuuden lisääminen myös pienimuotoista toimintaa harjoitettaessa. On toki huomattava että pienien yhtiöiden osuus maamme kaikista osakeyhtiöistä on jo pitkään ollut merkittävä 11. Osakeyhtiömuodon käyttö pienimuotoisessa yritystoiminnassa on lisäksi ollut kasvussa jo pitkän aikaa. Vastaavasti muiden yritysmuotojen suosio on ollut laskemaan päin. Osakeyhtiö on selkeästi suosituin yhtiömuoto kun otetaan huomioon myös suuret yritykset. Suuryritykset ovat lähes poikkeuksetta osakeyhtiöitä. Yhtiömuodon vetovoima lisääntyi osaltaan myös varojenjakoa helpottaneiden uudistusten johdosta. Nykylaki mahdollistaa osingonjaon jo kesken kulumassa olevaa tilikautta. Tällainen ns. väliosinkokin perustuu vahvistettuun tilinpäätökseen. Aiemmin sidotusta pääomasta voitiin siirtää varoja vapaaseen omaan pääomaan velkojiensuojamenettelyn jälkeen. Nykylaki antaa aiemmasta poiketen mahdollisuuden kirjata aikaisemmin sidottuna pääomana pidettyjä eriä suoraan vapaaseen omaan pääomaan. Patentti- ja rekisterihallituksen vuodelta 2007 keräämien tietojen mukaan maamme noin :sta kaupparekisteriin merkitystä yrityksestä noin 39 prosenttia, eli noin yritystä harjoitti toimintaa osakeyhtiömuodossa. Julkisten osakeyhtiöiden osuus kaikista osakeyhtiöistä on huomattavan pieni. Vain 209 yhtiötä kaikista kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä oli julkisia osakeyhtiöitä. Kommandiittiyhtiöiden kokonaislukumäärä oli vastaavasti noin , ja avointen yhtiöiden noin Kellas Blummé Janhunen Soini s Ks. OM 2000 s. 8. Vuoden 1998 verotustietojen mukaan noin :n osakeyhtiön liikevaihto oli alle markkaa. Tiedot kattavat noin osakeyhtiötä. 12 Kaupparekisteri. 8

20 Lainsäätäjämme pyrkimystä helpottaa osakeyhtiölainsäädäntöä erityisesti pienimuotoisen toiminnan osalta selittää osaltaan se, että monissa muissa maissa on pieniin osakeyhtiöihin sovellettu kevyempää sääntelyä. Pörssiyhtiöitä ja listaamattomia yhtiöitä koskeva sääntely on monessa valtiossa erotettu säädöstasolla 13. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on myös aika ajoin esitetty argumentteja julkisia ja yksityisiä osakeyhtiöitä koskevan säännöstön eriyttämisen puolesta. 14 Maamme houkuttelevuutta toiminnan sijaintipaikkana kansainvälisellä tasolla pyrittiin lisäämään uudistuksen yhteydessä. Toisaalta myös EU:n tasolla on asetettu yhteisiä päämääriä yhtiölainsäädännön yhtenäistämiseksi. Osakeyhtiölainsäädännön EU-oikeudellisen yhteensopivuuden lisääminen onkin ollut keskeinen lähtökohta toteutuneelle uudistukselle. Komission vuonna 2001 asettama työryhmä on marraskuussa 2002 antamassaan loppuraportissa todennut että EU:n yhtiöoikeutta tulisi kehittää tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Komissio on antanut työryhmän loppuraportin pohjalta yhtiöoikeuden toimintasuunnitelman, johon sisältyy suuri määrä toimenpiteitä. Osa toimintasuunnitelmassa mainituista toimenpiteistä on jo toteutettu Osakeyhtiömuotoisen toiminnan aloittaminen Osakeyhtiön perustamista koskevan lainsäädännön lähtökohtana on, että yhtiön osakkeenomistajien henkilöllisyys tulee olla tiedossa silloin, kun toimenpiteet osakeyhtiön perustamiseksi alkavat 16. Aiemmin osakeyhtiön perustamista koskevaan lainsäädäntöön sisältyi määräyksiä yhtiön perustamiskirjasta ja perustamiskokouksen pöytäkirjasta. Näistä säännöksistä luovuttiin OYL:n kokonaisuudistuksen yhteydessä. Uudessa osakeyhtiön perustamista koskevassa lainsäädännössä aiemman lain mukaisista perustamis 13 Esimerkiksi Saksassa on yhtiöoikeudellisesti tehty jako osakeyhtiöihin, joiden osakkeet ovat vapaasti vaihdettavissa (Aktiengesellschaft), ja rajavastuuyhtiöihin, joiden osakkeiden vaihdanta on rajoitettua (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). 14 Ks. lainsäädännön eriyttämisen perusteista esim. Norri 2006 a s HE 109/2005 vp s Siikarla 2006 s

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin Pellervo Päivä 2013 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Miksi uusi osuuskuntalaki? valmistelulle aseteut tavoitteet: osuuskuntien

Lisätiedot

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta EV 10711998 vp - HE 79/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Osuuskuntalain muutosten vaikutus vesiosuuskuntiin Pori 17.11.2014 Vesa Arvonen Miksi ja mikä muuttui Uusi laki voimaan 1.1.2014 Tavoitteena yhdenmukainen yhteisölainsäädäntö, missä huomioidaan osuuskuntien

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Osinkoverotuksen pääperiaate - Listaamaton yhtiö 50 000 :sta verovapaata 15

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 2 ENSIKSIKIN: MIKÄ EI MUUTU? Olennaista osuuskunnan tarkoitus (EOKL 1:5) Osuuskunnan toiminnan

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

UUSI OSAKEYHTIÖLAKI. OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto. www.kiinteistoliitto.fi

UUSI OSAKEYHTIÖLAKI. OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto. www.kiinteistoliitto.fi UUSI OSAKEYHTIÖLAKI OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto OSAKEYHTIÖLAKI OSAKEYHTIÖLAKI Kokonaisuudistus Valmistelun tausta Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö 6.5.2003 1.9.2005 HE 109/2005

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki voimaan 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki voimaan 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki voimaan 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006 Laki on rakennettu siten, että alussa säädetään yleisistä periaatteista, yhtiön perustamisesta ja osakkeiden tuottamista oikeuksista.

Lisätiedot

AJANKOHTAISET LAKIASIAT

AJANKOHTAISET LAKIASIAT AJANKOHTAISET LAKIASIAT Varatuomari Kari Lehto Pellervo-Seura Pellervon Päivä 11.4. MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET OSUUSTOIMINNAN KANNALTA EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI OSAKEYHTIÖLAKI TILINTARKASTUSLAKI EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi säästöpankkilain muuttamisesta (HE 145/2006 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma EV 58/1997 vp - HE 4111997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitostoiminnasta annetun lain a siihen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A109/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Rahoituksen uudet mahdollisuudet Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Oman pääoman ehtoinen rahoitus 2 Uusi pääomajärjestelmä Osakepääomaa voidaan korottaa antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki.

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 1 ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan 37. korttelin tontin n:o

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 9.6.2005 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 1(5) Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa

KIRJANPITO 22C00100. Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa KIRJANPITO 22C00100 Luento 6: Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa Luento 6 Oma pääoma eri yhtiömuodoissa: Yksityisliike Avoin ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö 2 OMA PÄÄOMA Oma pääoma

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

Yritysmuodon valintaan

Yritysmuodon valintaan Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot