TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Harri Sydänheimo Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu - tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008

2 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos SYDÄNHEIMO, HARRI: Pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu tutkielma IX + 93 sivua Vero-oikeus Helmikuu Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella voimaantulleen uuden osakeyhtiölain vaikutuksia pääoman jakamisen yhtiöoikeudellisiin sekä vero-oikeudellisiin kysymyksiin. Tutkimukseni on oikeusdogmaattinen, joten keskeistä lähdemateriaalia ovat kirjoitetun lain ohella osakeyhtiölain uudistukseen liittyvät valmisteluasiakirjat, joista ilmenee lakia valmisteltaessa kohonneiden kysymysten osalta tehty selvitystyö sekä säännösten kehitys aina lopulliseen muotoonsa saakka. Lakiuudistus on poikinut myös lukuisia kommentaariteoksia, joista osa on päätynyt tämän tutkimuksen lähdemateriaaliksi. Uuden lain myötä osakeyhtiön rahoitusta koskevia määräyksiä lievennettiin monin tavoin. Tähän liittyen myös varojen siirtämistä yhtiöstä osakastasolle helpotettiin. Nykyiset varojenjaon verotusta koskevat säännökset on luotu aiemman osakeyhtiölainsäädännön voimassaoloaikana. Uuden lain myötä pääomanpalautuksia koskevaan säännöstöön tuli vain vähäisiä muutoksia. Pääoman palauttamisen kannalta merkittäviä uuden lain säännöksiä ovat sijoitetun vapaan oman pääoman kartuttamista ja palauttamista koskevat säännökset sekä laitonta varojenjakoa koskeva uudistunut sääntely. Pääomapalautuksena toteutettavan varojenjaon verotuskäsittely on jäänyt nimenomaisten verosäännösten puuttuessa oikeuskäytännön varaan. Vero-oikeudellisista säännöksistä ainoastaan peitellyn osingon säännöksessä on viitattu pääoman palauttamiseen. Oikeuskäytännössä pääomanpalautuksiin on KHO:n ratkaisussaan linjaaman tavan mukaisesti alettu soveltamaan niin sanottua nettoperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä että osakkeenomistajan verotuksessa veronalaisesta palautettavasta pääomasta on vähennetty saman suuruinen määrä osakkeiden hankintamenoa, jolloin verotettavaa nettotuloa ei synny. Lakiuudistuksen yhteydessä luodun vapaan oman pääoman rahaston palauttamisen verotuskohtelu ei ole yksiselitteistä, sillä rahastolla on kahtalainen luonne toisaalta pääomasijoituksia sisältävänä, mutta silti vapaaseen omaan pääomaan kuuluvana varallisuuseränä. Rahaston palauttamisen yhteydessä onkin Verohallituksen linjan mukaisesti selvitettävä rahastosta jaettavien varojen todellinen luonne. Rahaston palautusta käsiteltäneen pääsääntöisesti osingonjakona. Pääoman palauttamiseen voidaan tarvittaessa puuttua peitellyn osingon säännöksen nojalla. Mikäli kyseessä ei ole säännöksen tarkoittamassa mielessä riittävän ilmeinen voitonjaon välttämispyrkimys, kyettäneen järjestelyyn kuitenkin puuttumaan yleisen veronkiertosäännöksen perusteella. Mikäli varoja jaettaessa poiketaan muutoinkin tavanomaisista menettelyistä, saattaa järjestelyyn osallistuneita kohdata myös osakeyhtiölain varojenjakosäännösten rikkomiseen perustuva seuraamus.

3 Sisällysluettelo SISÄLLYS...I LÄHTEET...III OIKEUSTAPAUKSET...VIII LYHENTEET...IX 1. JOHDANTO TUTKIMUSAIHEEN ESITTELY JA TUTKIMUSONGELMAN MÄÄRITTELY TUTKIMUSONGELMAN LÄHESTYMISNÄKÖKULMA JA OIKEUSLÄHTEET TUTKIMUKSEN JÄSENTELY OSAKEYHTIÖTÄ KOSKEVASTA SÄÄNTELYSTÄ LAKIUUDISTUKSEN JÄLKEEN OSAKEYHTIÖLAKIUUDISTUKSEN VAIKUTTIMISTA OSAKEYHTIÖMUOTOISEN TOIMINNAN ALOITTAMINEN OSAKEYHTIÖN TOIMIELIMET JA OSAKKEENOMISTAJIEN OSALLISTUMINEN YHTIÖN HALLINTOON OSAKKEENOMISTAJAN RAJATTU VASTUU OMAN PÄÄOMAN ERÄT OSAKEPÄÄOMA NIMELLISARVOTTOMASSA JÄRJESTELMÄSSÄ OSAKEPÄÄOMA NIMELLISARVOISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ VANHAN LAIN AIKANA MUODOSTETTU YLIKURSSIRAHASTO VANHAN LAIN AIKANA MUODOSTETTU VARARAHASTO ARVOSTUSRAHASTOT -ARVONKOROTUSRAHASTO ARVOSTUSRAHASTOT -KÄYVÄN ARVON RAHASTO SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTO VOITTOVARAT VAROJEN JAKAMINEN UUDEN LAIN MUKAAN VELKOJANSUOJA VOITONJAKO VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTON JAKAMINEN OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN JA LUNASTAMINEN YHTIÖN PURKAMINEN JA REKISTERISTÄ POISTAMINEN SIDOTUN OMAN PÄÄOMAN PALAUTTAMINEN OSAKKEENOMISTAJILLE OSAKEPÄÄOMAN PALAUTTAMINEN LUOVUTUSVOITTOSÄÄNNÖSTEN SOVELTUMISEEN LIITTYVIÄ HUOMIOITA HANKINTAMENON VÄHENTÄMISEEN LIITTYVIÄ NÄKÖKOHTIA PERINTÖNÄ JA LAHJANA SAADUT OSAKKEET VÄLILLINEN OMISTUSSUHDE PÄÄOMAN PALAUTUS YKSITYISEN AMMATIN TAI ELINKEINOTOIMINNAN TU LONA VAROJEN JAKO VEROTUKSEN JA YHTIÖOIKEUDEN VAATIMUSTEN VALOSSA PEITELTY OSINKO PEITELTY OSINKO JA OYL:N VASTAINEN VAROJEN JAKO KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA...85 I

4 7.1 YHTIÖN VAROJEN JAKAMINEN JA VERORISKIT...92 II

5 Lähteet Aaltonen Aaltonen, Kari: Uuden osakeyhtiölain verokysymyksiä. Verotus 3/2007 s Airaksinen Pulkkinen Rasinaho 2007 a Airaksinen, Manne; Pulkkinen, Pekka; Rasinaho, Vesa: Osakeyhtiölaki I. Talentum Airaksinen Pulkkinen Rasinaho 2007 b Airaksinen, Manne; Pulkkinen, Pekka; Rasinaho, Vesa: Osakeyhtiölaki II. Talentum Andersson Engblom Helminen HE 26/1998 vp HE 109/2005 vp Huttunen Immonen Kaarenoja Suontausta Kaupparekisteri Andersson, Edward: Tuloverotus ja varallisuusverotus. Lakimiesliiton kustannus Engblom, Ari: Yritysjärjestelyt ja konsernirakenteet pienyrityksen verosuunnittelussa. Defensor Legis N:o 4/2007 s Helminen, Sakari: Osakeyhtiölaki pienyhtiön näkökulmasta. Defensor Legis N:o 4/2007 s Hallituksen esitys Eduskunnalle peitellyn osingon verotusta koskevien säännösten uudistamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. Huttunen, Allan: Suunnatun annin perusteista. Turun yliopisto Immonen, Raimo: Yritysmuodot ja liiketoiminta. Lakimiesliiton kustannus Kaarenoja, Ahti; Suontausta, Seppo: Maksukyvyttömyys ja osakeyhtiön varojenjako. Defensor Legis N:o 2/2007 s Patentti-ja rekisterihallitus. Kaupparekisteri. Yritysten lukumäärät. - tystenlkm/lkm.html. III

6 Kellas - Blummé Janhunen Soini Kellas, Sebastian; Blummé, Nils; Janhunen, Amos; Soini, Kai: Osakeyhtiölaki KPMG Koski Sillanpää Kukkonen 2004 Kukkonen 2007 Leppiniemi Linnakangas Mähönen Koski, Pauli; Sillanpää, Matti J.:Yhtiöoikeus. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY -tietopalvelut. Kukkonen, Matti: Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus. Talentum Kukkonen, Matti: Yrityksen luovutusvoittojen verotus. Talentum Leppiniemi, Jarmo: Liikekirjanpito. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Linnakangas, Esko: Sidotun pääoman jakamisen rinnastaminen verotuksessa käyttöomaisuusosakkeiden luovutukseen. Verotus 4/2005 s Mähönen, Jukka: Uusi osakeyhtiölaki ja varojen jakaminen. Oikeustieto 6/2006 s Mähönen Säiläkivi Villa 2006 Mähönen, Jukka; Säiläkivi, Antti; Villa, Seppo: Osakeyhtiölaki käytännössä. WSOY Mähönen Säiläkivi Villa 2007 Mähönen, Jukka; Säiläkivi, Antti; Villa, Seppo: Osakeyhtiölaki pienyhtiössä. WSOY Määttä Myrsky Niskakangas Määttä, Kalle: Uuden osakeyhtiölain pääkohtia. Edilex 2007/3. Myrsky, Matti: Sukulaisuussuhteiden merkityksestä verotuksessa. Verotus 1/2007 s Niskakangas, Heikki: Henkilöverotus. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Norri 2006 a Norri, Matti: Huomioita osakeyhtiölakiuudistuksesta Defensor Legis N:o 4/2006 s Norri 2006 b Norri, Matti: Osakeyhtiö -käytännön käsikirja. Rakennustieto IV

7 Nykänen 2005 Nykänen 2007 OM 2000 OM 2003:4 Ossa Penttilä 1991 Penttilä 2005 Rissanen et al. Nykänen, Pekka: Julkisesti noteerattujen arvopapereiden luovutusvoitot henkilöverotuksessa. Verotus 3/2005 s Nykänen, Pekka: Osakeyhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutuksen veroseuraamuksista. Verotus 1/2007 s Osakeyhtiölain uudistaminen tavoitteena kilpailukykyisempi yhtiöoikeus. Kokonaisarviomuistio. Oikeusministeriö Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö. Oikeusministeriö Ossa, Jaakko: Yritysmuodot ja verotus. Defensor Legis N:o 4/2007 s Penttilä, Seppo: Osakkeen arvo verotuksessa. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 201. Finnpublishers Penttilä, Seppo: Uudistunut osinkoverotus omistajayrittäjän verosuunnittelu. Verotus 2/2005 s Rissanen, Kirsti; Airaksinen, Manne; Bärlund, Johan; Castrén, Martti; Harju, Ilkka; Jauhiainen, Jyrki; Kaisanlahti, Timo; Kivivuori, Antti; Kuoppamäki, Petri; Mähönen, Jukka; Villa, Seppo; Wilhelmsson, Thomas: Yritysoikeus. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Romppainen Raunio Kotiranta - Ukkola Romppainen, Leena; Raunio, Merja; Kotiranta, Kare; Ukkola, Outi: Osakeyhtiön varojen jakaminen ja verotus. KHTyhdistyksen palvelu Ryynänen 1996 Ryynänen 2000 Ryynänen 2005 Ryynänen, Olli: Förtäckt dividend i beskattningen. Svenska handelshögskolan Ryynänen, Olli: Peitellyn osingon verotuksen edellytyksistä erityisesti silmällä pitäen veron kiertämisen yleislauseketta. Defensor Legis 2000/1 s Ryynänen, Olli: Peitellyn osingon uudesta verokohtelusta etenkin ketjuverotusta silmällä pitäen. Verotus 1/2005 s V

8 Räbinä 2001 Räbinä 2007 af Schultén Siikarla 2006 Siikarla 2007 Siltala Räbinä, Timo: Vastikkeeton saanto ja luovutusvoiton verotus. Kauppakaari Räbinä, Timo: Arvo-osuusjärjestelmässä olevien osakkeiden luovutusjärjestyksestä. Verotus 3/2007 s af Schultén, Gerhard: Osakeyhtiölain kommentaari II. Talentum Siikarla, Pertti J.: Osakeyhtiölaki & käytäntö. Yrityskirjat Siikarla, Pertti J.: Osakeyhtiölaki & verosuunnittelu. Yrityskirjat Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 234. Suomalainen lakimiesyhdistys Tikka Nykänen Juusela Tikka, Kari S.; Nykänen, Olli; Juusela, Janne: Yritysverotus I-II. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Vahtera Verotiedote 4644 Vahtera, Veikko: Uusi osakeyhtiölaki ja osakeyhtiön perustaminen. Oikeustieto 4/2006 s Arvopapereiden ja arvo-osuuksien luovutusvoiton verotus. Verohallinnon tiedote Verotiedote 5378 Luovutusvoiton verotus erityistilanteita. Verohallinnon tie - dote VH Henkilöverotus VH Osakeyhtiölaki Verohallituksen julkaisu Henkilöverotuksen käsikirja Edita Prima Verohallituksen ohje dnro 206/345/2007: Uuden osakeyhtiölain vaikutuksia verotukseen. VH Osinkotulojen verotus Verohallituksen ohje dnro 1214/345/2005: Osinkotulojen verotus. VI

9 VH Yhteisön osakeluovutusten verotus Verohallituksen ohje dnro 1292/345/2005. Yhteisön osakkeiden luovutusten verokohtelu. VH Yhtenäistämisohje 2005 Verohallituksen ohje dnro 1572/32/2005. Verohallituksen yhtenäistämisohjeet vuodelta 2005 toimitettavaa verotusta varten. VH Yhtenäistämisohje 2006 Verohallituksen ohje dnro 1834/32/2006. Verohallituksen yhtenäistämisohjeet vuodelta 2006 toimitettavaa verotusta varten. Villa Villa, Seppo: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. Talentum VM 11:1997 VM 4/2006 Weckström Valtiovarainministeriö, työryhmämuistio 11:1997, Peitellyn osingon verotuksen uudistamistyöryhmän muistio. Valtiovarainministeriö, työryhmämuistioita 4/2006. Verotus, tilinpäätös ja yhtiöoikeus- Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä Weckström, Jouni: Veronkiertosäännöksen soveltaminen osakeyhtiön purkutilanteessa. Defensor Legis N:o 3/2004 s VII

10 Oikeustapaukset KHO 1967 II 581 KHO 1996 B 533 KHO T 1245 KHO /422 KHO /884 (2005:24) KHO /1893 (2007:52) KVL nro 191 KVL 99/2000 ( KVL N 99) KVL 60/2004 KVL 2006/63 VIII

11 Lyhenteet Arvela II Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005 (VM) ArVL Laki varojen arvostamisesta verotuksessa /1142 EVL Elinkeinoverolaki /360 IFRS International Financial Reporting Standards KHO Korkein hallinto-oikeus KorkoL Korkolaki /633 KPA Kirjanpitoasetus /1339 KPL Kirjanpitolaki /1336 KRL Kaupparekisterilaki /129 KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö KTMA Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KVL Keskusverolautakunta OM Oikeusministeriö OYL Osakeyhtiölaki /624 OYLvpL Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta /625 SVOP Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (OYL 13:1 ) TOL Tulo- ja omaisuusverolaki (kumottu) /888 TVL Tuloverolaki /1535 VerL Verotuslaki (kumottu) /482 VH Verohallitus VM Valtiovarainministeriö VOYL Osakeyhtiölaki (kumottu) /734 VSVL Varainsiirtoverolaki /931 YHL Laki yhtiöveron hyvityksestä (kumottu) /1232 IX

12 1. Johdanto 1.1 Tutkimusaiheen esittely ja tutkimusongelman määrittely Uusi OYL tuli voimaan syyskuussa Uusi laki johti joihinkin osakeyhtiön varojenjakoa koskeviin muutoksiin. Yhtenä uudistuksen päämääränä oli osakeyhtiön rahoitusmahdollisuuksien lisääminen. Lakiuudistuksen yhteydessä osakepääoman ja osakkeen nimellisarvon välinen kytkentä purettiin ja yhtiöille tuli mahdolliseksi siirtyä nimellisarvottomaan pääomajärjestelmään. Vastapainona lisääntyneelle vapaudelle ja rahoitusmahdollisuuksille säädetiin uudistuksen yhteydessä myös ensimmäistä kertaa varsinainen yhtiöoikeudellinen varojen jakamista koskeva rangaistusssäännöstö, jonka muodostavat uudistuksen yhteydessä käyttöönotetut uudet vastuu- ja sanktiosäännökset. Osakeyhtiön omaan pääomaan kuuluvat varat ovat yhtiön velkojen viimekätisenä vakuutena. Siksi onkin erittäin tärkeää että erityisesti yhtiön velkojien etu tulee otetuksi huomioon yhtiön varojen jakamisesta päätettäessä. Osakeyhtiömuodon erityispiirteenä on osakkeenomistajan ja yhtiön erillisyys myös vastuukysymyksiä pohdittaessa 1. Yhtiön osakkaat ovat erillisiä oikeussubjekteja, mutta voivat kuitenkin henkilökohtaisesti joutua vastaamaan sellaisista toimenpiteistä jotka loukkaavat yhtiön velkojien oikeuksia tai rikkovat osakkaiden yhdenvertaisuutta. Lakiuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön nimenomainen osakeyhtiörikosta koskeva säännös, joka koskee osakkaan henkilökohtaista vastuuta lain määräysten tahallisen rikkomisen seurauksena. Osakkeenomistaja voidaan tuomita osakeyhtiörikoksesta äärimmäisessä tapauksessa jopa vankeuteen. Ennen lakiuudistusta voimassa olleesta vanhasta laista puuttuivat tehokkaat lainvastaista varojenjakoa koskevat rangaistusseuraamukset. Uuden lain myötä tätä lainsäädännössä ollutta aukkoa on tilkitty. Varojen jaon lainmukaisuutta arvioitaessa tulee uusien säännösten nojalla kiinnittää huomiota käytettyihin menettelytapoihin sekä toisaalta osakeyhtiön maksukykyisyysedellytyksen seurauksena velkojainsuojaan liittyviin kysymyksiin. 1 Osakkeenomistajan rajoitetusta vastuusta tarkemmin tuonnempana. Verovelvollisten erillisyyden periaatteesta Penttilä 1991 s. 359 ss. 1

13 Verolainsäädännössä on omat varojen jakamista koskevat säännöksensä, joilla pyritään estämään epäsuotavalla tavalla suoritettavia varojensiirtoja yhtiöstä osakastasolle. VML 28 koskee yleisesti tilanteita joissa todelliset liiketoimet pyritään verhoamaan niin, että veronsaaja ei saa tietoa toimen todellisesta taloudellisesta sisällöstä, vaan liiketoimet pyritään esittämään veronsaajatahoon nähden siten kuin ne olisi tehty lainmukaisessa muodossa. Peitellyn osingon säännös VML 29 koskee tilanteita joissa varoja pyritään siirtämään yhtiöstä omistajataholle niin että normaalisti suoritettavalta voitonjaon verotukselta vältyttäisiin. Peitellyn osingon säännöksessä peiteltynä osingonjakotilanteena on nimenomaisesti mainittu osakepääomaa, ylikurssi-, tai vararahastoa alentamalla toteutetut varojenjaot. Tässä tutkimuksessa käsittelen osakeyhtiön sidotun pääoman palauttamisen verokohtelua osakastasolla. Sidotun oman pääoman erien lisäksi olen käsitellyt myös SVOP -rahaston jakamiseen liittyviä verotuskysymyksiä, koska rahasto saattaa sisältää pääomansijoituksena pidettäviä varoja. Näiden varojen osalta rahaston jakoa onkin pidettävä pääoman palautuksena. Tutkimuksen lähtökohtana on TVL:n mukaan verotettavan osakkaan näkökulma. Käytännössä omistus on saatettu järjestää myös välillisesti, jolloin pääoman palautus virtaa luonnolliselle henkilölle esimerkiksi yhtymän kautta. Tästä syystä olen käsitellyt pääoman palautuksen verotusta myös välillisen osakassuhteen osalta. Tähän liittyen tarkastelen siis myös EVL säännöksiä, vaikka tutkimuksen pääpaino onkin TVL ja VML säännösten mukaan verotettavissa palautustilanteissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten pääoman palautusta käsitellään osakkaan verotuksessa uusiutuneiden OYL:n säännösten muodostamaa taustaa vasten. Tässä suhteessa mielenkiinto kohdistuu yhtäältä siihen, miten SVOP -rahaston palautusta käsitellään verotuksessa, kun käsitteellisesti kyseessä ei ole sidotun pääoman palautus, mutta erä saattaa tosiasiallisesti sisältää yhtiön pääomansijoituksena saamia varoja. Kun pääoman palautus on osakkaan verotuksessa rinnastettu osakkeiden luovutuksesta saatuun veronalaiseen luovutustuloon, on tarpeen selvittää voiko pääoman palautuksen seurauksena osakkaalle syntyä luovutusvoittona käsiteltävää tuloa, vai rinnastuuko alkuperäisen sijoituksen ylittävä tulo voitonjakoon. Lisäksi on tutkin pääoman palautuksen osakkei 2

14 den hankintamenoon aiheuttamia korjauksia ja tämän vaikutusta myöhemmin tapahtuvaan osakemyyntiin Peiteltyä osinkoa koskevan VML 29 :n 2 momentin säännöksen mukaan peitellyllä osingolla mainitaan tarkoitettavan myös osakepääomaa, vararahastoa ja ylikurssirahastoa alentamalla toteutettavaa varojenjakoa, joka on tehty osingosta aiheutuvan veron välttämistarkoituksessa. Kun säännöksen sanamuodossa mainitaan näin yksiselitteisesti myös pääomanpalautusten kuuluvan osingon soveltamisalaan, on tarpeen selvittää millaisissa tilanteissa ja olosuhteissa säännöksen soveltamisriskin voidaan katsoa kasvavan. Nykyisessä OYL 13 luvussa käsitellään osakeyhtiön varojen jakamista. Lukuun sisältyy myös lainvastaista varojenjakoa koskeva säännös. Kun pääoman palautukseen voidaan verotuksessa puuttua peitellyn osingon tai yleisen veronkiertonormin perusteella, pyrin myös selvittämään millainen on OYL:n varojenjakoa koskevien ja mainittujen VML:n säännösten keskinäinen suhde varojenjaon kaitsemisessa. 1.2 Tutkimusongelman lähestymisnäkökulma ja oikeuslähteet Tässä tutkimuksessa lähestyn tutkimusongelmaa pääasiassa oikeusdogmaattisella otteella. Oikeusdogmatiikan tutkimuskohteena on voimassaoleva oikeus. Oikeusdogmaattisen tutkimusalan tiedonintressinä on tuottaa voimassaolevia oikeusnormeja tulkitsemalla ja systematisoimalla, sekä oikeusperiaatteita ja muita oikeudellisia ratkaisustandardeja punnitsemalla ja tasapainottamalla perusteltuja oikeudellisia tulkinta-, systematisointija punnintalauseita voimassaolevan oikeuden sisällöstä 2. Tarkoituksenani on käyttämieni oikeuslähteiden avulla muodostaa kuva osakeyhtiölakiuudistuksen jälkeisestä oikeustilasta ja esittää voimassaolevan oikeuden tulkintasuosituksia. Kirjoitettu laki ja lain esityöt ovat luonnollisesti olleet tutkimukseni keskeisiä oikeuslähteitä. Koska oikeusjärjestyksessämme ei varsinaisesti ole pääoman palauttamisen verotusta koskevaa sääntelyä, on myös oikeuskäytännöllä ollut tärkeä asema tämän tutki 2 Siltala s

15 muksen oikeuslähteenä. Lakiuudistus on saanut asiantuntijat tarttumaan kynään. Lakiuudistuksen seurauksena onkin jo ilmestynyt lukuisia kommentaariteoksia ja asiantuntijakirjoituksia. Uudistus on lisäksi pakottanut VH:n luomaan uuden oikeustilan mukaista täsmentävää ohjeistusta. Myös näitä oikeuslähteitä on ollut syytä käyttää voimassaolevan oikeuden sisällön määrittämiseksi. 1.3 Tutkimuksen jäsentely Tämän tutkimuksen toisessa luvussa tarkastelen toteutetun lakiuudistuksen taustalla olleita vaikuttimia ja tuon esille keskeisiä osakeyhtiömuotoisen toiminnan harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Tässä yhteydessä tuon myös esille tärkeänä periaatteena osakkeenomistajan rajatun vastuun periaatteen. Kolmas luku käsittelee osakeyhtiön oman pääoman sisältöä 3. Käyn läpi tärkeimmät sidotun ja vapaan oman pääoman erät tehden samalla selkoa näiden varallisuuserien taloudellisesta ja yhtiöoikeudellisesta luonteesta. Neljännessä luvussa tarkastelen pääpiirteittäin OYL:n mukaan hyväksyttäviä varojenjakotapoja ja pintapuolisesti kaikkien näiden varojenjakotapojen tuloverokäsittelyä 4. Luvun puitteissa tuon myös esille OYL:iin sisältyviä varojenjakomenettelyä koskevia säännöksiä. Tutkimuksen viidennessä luvussa keskityn nimenomaisesti sidotun pääoman palauttamiseen liittyviin tuloverokysymyksiin. Tähän liittyen tutkin myös sidotun ja vapaan oman pääoman palauttamisen rajanvetoa. Samalla tuon esiin oikeuskäytännön pääoman palautuksia koskevia ratkaisuja. Tutkimuksen kuudennessa luvussa keskityn pääomanpalautusten hyväksyttävyyden arviointiin yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden näkökulmista ja tutkin säännöstöjen keskinäistä vuorovaikutusta. Tähän liittyen käsittelen erityisesti peitellyn osingon säännöksen soveltamisperusteita sekä OYL:n laittoman varojenjaon määritelmää. Päätösluku on omistettu kokoaville näkökohdille ja johtopäätöksille. 3 Oman pääoman eristä esittelen keskeisimmät, joten sidottuun omaan pääomaan sisältyvää arvostusrahastoihin kuuluvaa uudelleenarvostusrahastoa ja vapaan pääoman ns. muita rahastoja en juuri esittele tässä tutkimuksessa. 4 Tuon siis esille OYL 13:1 :n säännöksessä nimenomaisesti mainitut varojenjakotavat. Varojen jakaminen on toki mahdollista muillakin kuin ko. säännöksessä tarkoitetuilla tavoilla. 4

16 2. Osakeyhtiötä koskevasta sääntelystä lakiuudistuksen jälkeen Osakeyhtiölakia uudistettiin ennen viimeisintä kokonaisuudistusta edellisen kerran vuonna Tuolloin toteutetun uudistuksen jälkeen nousi tasaisin välein esiin säädöksen muutostarpeita. OYL:n vuonna 1997 toteutetun osittaisuudistuksen (145/97) jälkeen laaditussa OM:n muistiossa kiinnitettiin huomiota muun muassa sääntelyn monimutkaisuuteen ja osakepääoman vähimmäismäärän uudelleenarviomisen tarpeellisuuteen. Uudistustarpeet liittyivät muutoinkin huomattavissa määrin pienien osakeyhtiöiden toimintaedellytysten parantamiseen 1. Yksi vimmeisimmän lakiuudistuksen pääteemoista oli osakeyhtiömuodon houkuttelevuuden lisääminen. Tähän pyritään lisäämällä lain joustavuutta yhtiömuodon muuttamista, yhtiön rahoitusmahdollisuuksia ja varojen jakamista silmällä pitäen. Toimintaedellytysten parantamiseen liityy osaltaan osakeyhtiön toimintamuotojoustavuuden lisääminen. Osakeyhtiömuodossa harjoitetun toiminnan toimintamuodon muuttaminen on aiemmin ollut hyvin hankalaa. Muut yritysmuodot ovat tässä mielessä toimintamuodon muuttamisen kannalta tarkasteltuna tarjonneet paljon joustavammat mahdollisuudet yritystoiminnan muodon vaihtamiseen. Aikaisemmin osakeyhtiö on pitänyt purkaa ennen kuin toimintaan kuuluvat varat on voitu siirtää toimintaa jatkavaan yhtiöön ja jatkaa aiemmin osakeyhtiömuodossa harjoitettua toimintaa uudessa muodossa. Uuden OYL:n voimaantulon myötä toimintamuodon muutos on aiempaa helpommin toteutettavissa. Uuden OYL:n 19 luvussa on täysin uudet säännökset yksityisen osakeyhtiön muuttamisesta osuuskunnaksi tai henkilöyhtiöksi sekä toiminnan jatkamisesta yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Lakiuudistuksen yhteydessä yksinkertaistettiin myös julkisen osakeyhtiön yksityiseksi osakeyhtiöksi muuttamista koskevaa menettelyä. 2 Uudistuksen myötä osakeyhtiömuotoisen toiminnan yhtiömuotoa voidaan muuttaa ilman selvitysmenettelyä. OYL:n 19:4 :n säännösten mukaisesti yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kolme osakkeeno 1 OM 2000 s HE 109/2005 vp. Yritysmuodon muuttamisesta s. 177 ss. 5

17 mistajaa, voidaan muuttaa osuuskunnaksi ilman selvitysmenettelyä. Osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee tällöin toimintaa jatkavan osuuskunnan jäseniä. Yksityinen osakeyhtiö, jolla on vähintään kaksi osakkeenomistajaa, voi uuden OYL:n voimaantulon myötä muuttua uudessa säännöstössä asetettujen ehtojen täyttyessä avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi ilman selvitysmenettelyä. Toimintamuotoaan muuttaneen osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee tällöin toimintaa jatkavan avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä. Mikäli osakeyhtiömuotoista toimintaa harjoittavassa yhtiössä on vain yksi osakkeenomistaja, voi tämä osakas uuden lain suomin mahdollisuuksin jatkaa yhtiön toimintaa yksityisen elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa. 3 Mikäli vanhan osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy uuden OYL:n vastaisia määräyksiä, noudatetaan tällaisten määräysten sijaan OYLvpL 4.1 :n mukaisesti uutta lakia, jollei laista muuta johdu. Yhtiöjärjestys on muutettava uuden lain mukaiseksi ja ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla kun muu yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi. Sanottu yhtiöjärjestyksen muutos ja ilmoitus siitä on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 4 Kun yhtiöjärjestykseen tehdään muutoksia, on samalla pidettävä mielessä että yhtiöjärjestyksen tulee muiltakin osin olla uuden OYL:n mukainen 5. Uuteen lakiin sisältyy myös uudistuksia toimintakertomuksen laatimista ja esittämistä koskien 6. Uuden lain toimintakertomusmääräyksiä alettiin OYLvpL 14 :n nojalla soveltamaan viimeistään siltä tilikaudelta joka alkoi lain tultua voimaan. Varojen jakamisen kannalta keskeinen uudistus koskee vapaan oman pääoman kerryttämistä ja jakamista. Nykytilanteessa osakkeiden merkintähintaa voidaan siirtää suoraan vapaaseen omaan pääomaan 7. Näin kertyneen vapaan oman pääoman rahaston alentaminen rinnastuu menettelyltään voitonjakoon. Tärkein pääomaa ja rahoitusta koskevista uudistuksista liittyy kuitenkin uuden nimellisarvottoman pääomajärjestelmän käyttöönottoon. Tämä mahdollistaa mm. kokonaan 3 Yritysmuodon muuttamisesta ja sen vaikutuksista esim. Villa s Mähönen Säiläkivi Villa 2006 s Yhtiöjärjestystä koskevista vaatimuksista tarkemmin Mähönen Säiläkivi Villa 2006 s. 64 ss. 6 Ks näistä tarkemmin esim. Siikarla 2006 s Osakkeen merkintähintaa ei voida siirtää kokonaan vapaaseen omaan pääomaan. 6

18 maksuttomat osakeannit ja osakepääoman korottamisen ilman osakeantia tai osakeannin ilman osakepääoman korottamista. 2.1 Osakeyhtiölakiuudistuksen vaikuttimista Nykyinen OYL sisältää lukuisia muutoksia edeltävään säädökseen verrattuna. Osakeyhtiöt on vanhastaan jaettu julkisiin ja yksityisiin yhtiöihin. Vanhan lain ollessa vielä voimassa yksityisiä osakeyhtiöitä koski euron, ja julkisia euron vähimmäisosakepääomavaatimus. Syyskuuhun 2006 asti voimassa olleen VOYL:n tullessa voimaan vuoden 1980 alussa vähimmäisosakepääomaksi määrättiin markkaa, ja tämä vaatimus oli voimassa aina vuoden 1997 osakeyhtiölain osittaisuudistukseen asti. 8 Uusimmassa vuoden 2006 laissa yksityisen osakeyhtiön perustamista pyritään helpottamaan alentamalla osakepääoman vähimmäisvaatimus euroon. Uusi vähimmäisosakepääomavaatimus edustaa kansainvälisesti tavanomaista tasoa. Pohjoismaisessa mitassa uudessa OYL:ssa vaadittu osakepääoma on kuitenkin varsin alhaisella tasolla. Ruotsissa yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimus on SEK eli noin euroa. Norjassa yksityiseltä osakeyhtiöltä vaaditaan vastaavasti NOK, eli noin euron vähimmäisosakepääomaa. 9 Suomalaisen yhtiön, jonka osakepääoma oli uuden lain voimaantulohetkellä alle euroa, ei tarvitse korottaa osakepääomaansa 2500 euroon. Hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen mukaan VOYL:n mukaisten yksityisten osakeyhtiöiden osalta olisi kielletty osakepääoman alentaminen aiemmin vaaditusta eurosta euroon. Lopulliseen OYLvpL:iin ei kuitenkaan sisällytetty tällaista säännöstä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan huomata että yhtiön osakepääoma ja osakkeen nimellisarvo voidaan ilmaista markoissa, jos yhtiön perustamisasiakirja on laadittu ennen vuoden 2002 alkua. Kaupparekisterissä onkin vielä paljon myös pieniä ennen VOYL:n 8 Ks. osakepääoman vähimmäismäärän kehityksestä Airaksinen Pulkkinen Rasinaho 2007a s Ks. Ruotsin Aktiebolagslag (2005:551) 1:5, Norjan Lov om aksjeselskaper (LOV nr 44/1997)

19 voimaantuloa perustettuja yhtiöitä, joita koski perustamishetkellään tuolloin kaupparekisterikäytännössä vaadittu markan, eli 168 euron vähimmäisosakepääomavaatimus. Tällaisten yhtiöiden ei kuitenkaan OYLvpL 2 :n nojalla tarvitse korottaa osakepääomaansa euroon 10. Pienimuotoista toimintaa suosiva kohtelu osoittaa osaltaan sen, että yhtenä lainsäätäjän keskeisimmistä tavoitteista on viimeisimmän lakiuudistuksen yhteydessä ollut osakeyhtiömuodon houkuttelevuuden lisääminen myös pienimuotoista toimintaa harjoitettaessa. On toki huomattava että pienien yhtiöiden osuus maamme kaikista osakeyhtiöistä on jo pitkään ollut merkittävä 11. Osakeyhtiömuodon käyttö pienimuotoisessa yritystoiminnassa on lisäksi ollut kasvussa jo pitkän aikaa. Vastaavasti muiden yritysmuotojen suosio on ollut laskemaan päin. Osakeyhtiö on selkeästi suosituin yhtiömuoto kun otetaan huomioon myös suuret yritykset. Suuryritykset ovat lähes poikkeuksetta osakeyhtiöitä. Yhtiömuodon vetovoima lisääntyi osaltaan myös varojenjakoa helpottaneiden uudistusten johdosta. Nykylaki mahdollistaa osingonjaon jo kesken kulumassa olevaa tilikautta. Tällainen ns. väliosinkokin perustuu vahvistettuun tilinpäätökseen. Aiemmin sidotusta pääomasta voitiin siirtää varoja vapaaseen omaan pääomaan velkojiensuojamenettelyn jälkeen. Nykylaki antaa aiemmasta poiketen mahdollisuuden kirjata aikaisemmin sidottuna pääomana pidettyjä eriä suoraan vapaaseen omaan pääomaan. Patentti- ja rekisterihallituksen vuodelta 2007 keräämien tietojen mukaan maamme noin :sta kaupparekisteriin merkitystä yrityksestä noin 39 prosenttia, eli noin yritystä harjoitti toimintaa osakeyhtiömuodossa. Julkisten osakeyhtiöiden osuus kaikista osakeyhtiöistä on huomattavan pieni. Vain 209 yhtiötä kaikista kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä oli julkisia osakeyhtiöitä. Kommandiittiyhtiöiden kokonaislukumäärä oli vastaavasti noin , ja avointen yhtiöiden noin Kellas Blummé Janhunen Soini s Ks. OM 2000 s. 8. Vuoden 1998 verotustietojen mukaan noin :n osakeyhtiön liikevaihto oli alle markkaa. Tiedot kattavat noin osakeyhtiötä. 12 Kaupparekisteri. 8

20 Lainsäätäjämme pyrkimystä helpottaa osakeyhtiölainsäädäntöä erityisesti pienimuotoisen toiminnan osalta selittää osaltaan se, että monissa muissa maissa on pieniin osakeyhtiöihin sovellettu kevyempää sääntelyä. Pörssiyhtiöitä ja listaamattomia yhtiöitä koskeva sääntely on monessa valtiossa erotettu säädöstasolla 13. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on myös aika ajoin esitetty argumentteja julkisia ja yksityisiä osakeyhtiöitä koskevan säännöstön eriyttämisen puolesta. 14 Maamme houkuttelevuutta toiminnan sijaintipaikkana kansainvälisellä tasolla pyrittiin lisäämään uudistuksen yhteydessä. Toisaalta myös EU:n tasolla on asetettu yhteisiä päämääriä yhtiölainsäädännön yhtenäistämiseksi. Osakeyhtiölainsäädännön EU-oikeudellisen yhteensopivuuden lisääminen onkin ollut keskeinen lähtökohta toteutuneelle uudistukselle. Komission vuonna 2001 asettama työryhmä on marraskuussa 2002 antamassaan loppuraportissa todennut että EU:n yhtiöoikeutta tulisi kehittää tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Komissio on antanut työryhmän loppuraportin pohjalta yhtiöoikeuden toimintasuunnitelman, johon sisältyy suuri määrä toimenpiteitä. Osa toimintasuunnitelmassa mainituista toimenpiteistä on jo toteutettu Osakeyhtiömuotoisen toiminnan aloittaminen Osakeyhtiön perustamista koskevan lainsäädännön lähtökohtana on, että yhtiön osakkeenomistajien henkilöllisyys tulee olla tiedossa silloin, kun toimenpiteet osakeyhtiön perustamiseksi alkavat 16. Aiemmin osakeyhtiön perustamista koskevaan lainsäädäntöön sisältyi määräyksiä yhtiön perustamiskirjasta ja perustamiskokouksen pöytäkirjasta. Näistä säännöksistä luovuttiin OYL:n kokonaisuudistuksen yhteydessä. Uudessa osakeyhtiön perustamista koskevassa lainsäädännössä aiemman lain mukaisista perustamis 13 Esimerkiksi Saksassa on yhtiöoikeudellisesti tehty jako osakeyhtiöihin, joiden osakkeet ovat vapaasti vaihdettavissa (Aktiengesellschaft), ja rajavastuuyhtiöihin, joiden osakkeiden vaihdanta on rajoitettua (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). 14 Ks. lainsäädännön eriyttämisen perusteista esim. Norri 2006 a s HE 109/2005 vp s Siikarla 2006 s

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Niko Jakobsson Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos,

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Lakimies 6/2010 s. 979 998 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Hakusanat: yhtiöoikeus, osakeyhtiölaki, osingonjako, velkojien suoja, omistaja-johtaja 1. Johdanto

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU Pro gradu-tutkielma Yritysoikeus ja -talous Niklas Visanko (250733)

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Lakimies 2/2011 s. 248 277 Vesa Rasinaho Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Hakusanat: esineoikeus, yhtiöoikeus, panttaus, yritysjärjestelyt, päätöksen pätemättömyys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Lisätiedot

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Terttu Malinen PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Referee-artikkeli Toukokuu 2011. Julkaistu Edilexissä 12.7.2011 www.edilex.fi/lakikirjasto/7904

Niko Jakobsson. Referee-artikkeli Toukokuu 2011. Julkaistu Edilexissä 12.7.2011 www.edilex.fi/lakikirjasto/7904 Niko Jakobsson TOIMINNANTARKASTUS MAALLIKKOTILINTARKASTUKSEN KORVAAJANA TARKASTELUA ASUNTO- OSAKEYHTIÖN JA PIENEN OSAKEYHTIÖN SEKÄ TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Referee-artikkeli Toukokuu 2011

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SISÄLLYS N:o Sivu 1500 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4189 1501 Laki liikepankeista

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Yhteenveto Kansainväliseen vertailuun on valittu naapurivaltioiden eli muiden Pohjoismaiden ja Viron lisäksi EU:n suurimmat jäsenvaltiot Saksa,

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET Helsingin Yliopisto Finanssioikeus Pro gradu tutkielma Laatija Katja Flittner Ohjaaja Olli Ryynänen Helsingin

Lisätiedot

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Finanssioikeuden syventävät opinnot

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005

Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005 Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot