TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Harri Sydänheimo Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu - tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008

2 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos SYDÄNHEIMO, HARRI: Pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu tutkielma IX + 93 sivua Vero-oikeus Helmikuu Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella voimaantulleen uuden osakeyhtiölain vaikutuksia pääoman jakamisen yhtiöoikeudellisiin sekä vero-oikeudellisiin kysymyksiin. Tutkimukseni on oikeusdogmaattinen, joten keskeistä lähdemateriaalia ovat kirjoitetun lain ohella osakeyhtiölain uudistukseen liittyvät valmisteluasiakirjat, joista ilmenee lakia valmisteltaessa kohonneiden kysymysten osalta tehty selvitystyö sekä säännösten kehitys aina lopulliseen muotoonsa saakka. Lakiuudistus on poikinut myös lukuisia kommentaariteoksia, joista osa on päätynyt tämän tutkimuksen lähdemateriaaliksi. Uuden lain myötä osakeyhtiön rahoitusta koskevia määräyksiä lievennettiin monin tavoin. Tähän liittyen myös varojen siirtämistä yhtiöstä osakastasolle helpotettiin. Nykyiset varojenjaon verotusta koskevat säännökset on luotu aiemman osakeyhtiölainsäädännön voimassaoloaikana. Uuden lain myötä pääomanpalautuksia koskevaan säännöstöön tuli vain vähäisiä muutoksia. Pääoman palauttamisen kannalta merkittäviä uuden lain säännöksiä ovat sijoitetun vapaan oman pääoman kartuttamista ja palauttamista koskevat säännökset sekä laitonta varojenjakoa koskeva uudistunut sääntely. Pääomapalautuksena toteutettavan varojenjaon verotuskäsittely on jäänyt nimenomaisten verosäännösten puuttuessa oikeuskäytännön varaan. Vero-oikeudellisista säännöksistä ainoastaan peitellyn osingon säännöksessä on viitattu pääoman palauttamiseen. Oikeuskäytännössä pääomanpalautuksiin on KHO:n ratkaisussaan linjaaman tavan mukaisesti alettu soveltamaan niin sanottua nettoperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä että osakkeenomistajan verotuksessa veronalaisesta palautettavasta pääomasta on vähennetty saman suuruinen määrä osakkeiden hankintamenoa, jolloin verotettavaa nettotuloa ei synny. Lakiuudistuksen yhteydessä luodun vapaan oman pääoman rahaston palauttamisen verotuskohtelu ei ole yksiselitteistä, sillä rahastolla on kahtalainen luonne toisaalta pääomasijoituksia sisältävänä, mutta silti vapaaseen omaan pääomaan kuuluvana varallisuuseränä. Rahaston palauttamisen yhteydessä onkin Verohallituksen linjan mukaisesti selvitettävä rahastosta jaettavien varojen todellinen luonne. Rahaston palautusta käsiteltäneen pääsääntöisesti osingonjakona. Pääoman palauttamiseen voidaan tarvittaessa puuttua peitellyn osingon säännöksen nojalla. Mikäli kyseessä ei ole säännöksen tarkoittamassa mielessä riittävän ilmeinen voitonjaon välttämispyrkimys, kyettäneen järjestelyyn kuitenkin puuttumaan yleisen veronkiertosäännöksen perusteella. Mikäli varoja jaettaessa poiketaan muutoinkin tavanomaisista menettelyistä, saattaa järjestelyyn osallistuneita kohdata myös osakeyhtiölain varojenjakosäännösten rikkomiseen perustuva seuraamus.

3 Sisällysluettelo SISÄLLYS...I LÄHTEET...III OIKEUSTAPAUKSET...VIII LYHENTEET...IX 1. JOHDANTO TUTKIMUSAIHEEN ESITTELY JA TUTKIMUSONGELMAN MÄÄRITTELY TUTKIMUSONGELMAN LÄHESTYMISNÄKÖKULMA JA OIKEUSLÄHTEET TUTKIMUKSEN JÄSENTELY OSAKEYHTIÖTÄ KOSKEVASTA SÄÄNTELYSTÄ LAKIUUDISTUKSEN JÄLKEEN OSAKEYHTIÖLAKIUUDISTUKSEN VAIKUTTIMISTA OSAKEYHTIÖMUOTOISEN TOIMINNAN ALOITTAMINEN OSAKEYHTIÖN TOIMIELIMET JA OSAKKEENOMISTAJIEN OSALLISTUMINEN YHTIÖN HALLINTOON OSAKKEENOMISTAJAN RAJATTU VASTUU OMAN PÄÄOMAN ERÄT OSAKEPÄÄOMA NIMELLISARVOTTOMASSA JÄRJESTELMÄSSÄ OSAKEPÄÄOMA NIMELLISARVOISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ VANHAN LAIN AIKANA MUODOSTETTU YLIKURSSIRAHASTO VANHAN LAIN AIKANA MUODOSTETTU VARARAHASTO ARVOSTUSRAHASTOT -ARVONKOROTUSRAHASTO ARVOSTUSRAHASTOT -KÄYVÄN ARVON RAHASTO SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTO VOITTOVARAT VAROJEN JAKAMINEN UUDEN LAIN MUKAAN VELKOJANSUOJA VOITONJAKO VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTON JAKAMINEN OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN JA LUNASTAMINEN YHTIÖN PURKAMINEN JA REKISTERISTÄ POISTAMINEN SIDOTUN OMAN PÄÄOMAN PALAUTTAMINEN OSAKKEENOMISTAJILLE OSAKEPÄÄOMAN PALAUTTAMINEN LUOVUTUSVOITTOSÄÄNNÖSTEN SOVELTUMISEEN LIITTYVIÄ HUOMIOITA HANKINTAMENON VÄHENTÄMISEEN LIITTYVIÄ NÄKÖKOHTIA PERINTÖNÄ JA LAHJANA SAADUT OSAKKEET VÄLILLINEN OMISTUSSUHDE PÄÄOMAN PALAUTUS YKSITYISEN AMMATIN TAI ELINKEINOTOIMINNAN TU LONA VAROJEN JAKO VEROTUKSEN JA YHTIÖOIKEUDEN VAATIMUSTEN VALOSSA PEITELTY OSINKO PEITELTY OSINKO JA OYL:N VASTAINEN VAROJEN JAKO KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA...85 I

4 7.1 YHTIÖN VAROJEN JAKAMINEN JA VERORISKIT...92 II

5 Lähteet Aaltonen Aaltonen, Kari: Uuden osakeyhtiölain verokysymyksiä. Verotus 3/2007 s Airaksinen Pulkkinen Rasinaho 2007 a Airaksinen, Manne; Pulkkinen, Pekka; Rasinaho, Vesa: Osakeyhtiölaki I. Talentum Airaksinen Pulkkinen Rasinaho 2007 b Airaksinen, Manne; Pulkkinen, Pekka; Rasinaho, Vesa: Osakeyhtiölaki II. Talentum Andersson Engblom Helminen HE 26/1998 vp HE 109/2005 vp Huttunen Immonen Kaarenoja Suontausta Kaupparekisteri Andersson, Edward: Tuloverotus ja varallisuusverotus. Lakimiesliiton kustannus Engblom, Ari: Yritysjärjestelyt ja konsernirakenteet pienyrityksen verosuunnittelussa. Defensor Legis N:o 4/2007 s Helminen, Sakari: Osakeyhtiölaki pienyhtiön näkökulmasta. Defensor Legis N:o 4/2007 s Hallituksen esitys Eduskunnalle peitellyn osingon verotusta koskevien säännösten uudistamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. Huttunen, Allan: Suunnatun annin perusteista. Turun yliopisto Immonen, Raimo: Yritysmuodot ja liiketoiminta. Lakimiesliiton kustannus Kaarenoja, Ahti; Suontausta, Seppo: Maksukyvyttömyys ja osakeyhtiön varojenjako. Defensor Legis N:o 2/2007 s Patentti-ja rekisterihallitus. Kaupparekisteri. Yritysten lukumäärät. - tystenlkm/lkm.html. III

6 Kellas - Blummé Janhunen Soini Kellas, Sebastian; Blummé, Nils; Janhunen, Amos; Soini, Kai: Osakeyhtiölaki KPMG Koski Sillanpää Kukkonen 2004 Kukkonen 2007 Leppiniemi Linnakangas Mähönen Koski, Pauli; Sillanpää, Matti J.:Yhtiöoikeus. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY -tietopalvelut. Kukkonen, Matti: Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus. Talentum Kukkonen, Matti: Yrityksen luovutusvoittojen verotus. Talentum Leppiniemi, Jarmo: Liikekirjanpito. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Linnakangas, Esko: Sidotun pääoman jakamisen rinnastaminen verotuksessa käyttöomaisuusosakkeiden luovutukseen. Verotus 4/2005 s Mähönen, Jukka: Uusi osakeyhtiölaki ja varojen jakaminen. Oikeustieto 6/2006 s Mähönen Säiläkivi Villa 2006 Mähönen, Jukka; Säiläkivi, Antti; Villa, Seppo: Osakeyhtiölaki käytännössä. WSOY Mähönen Säiläkivi Villa 2007 Mähönen, Jukka; Säiläkivi, Antti; Villa, Seppo: Osakeyhtiölaki pienyhtiössä. WSOY Määttä Myrsky Niskakangas Määttä, Kalle: Uuden osakeyhtiölain pääkohtia. Edilex 2007/3. Myrsky, Matti: Sukulaisuussuhteiden merkityksestä verotuksessa. Verotus 1/2007 s Niskakangas, Heikki: Henkilöverotus. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Norri 2006 a Norri, Matti: Huomioita osakeyhtiölakiuudistuksesta Defensor Legis N:o 4/2006 s Norri 2006 b Norri, Matti: Osakeyhtiö -käytännön käsikirja. Rakennustieto IV

7 Nykänen 2005 Nykänen 2007 OM 2000 OM 2003:4 Ossa Penttilä 1991 Penttilä 2005 Rissanen et al. Nykänen, Pekka: Julkisesti noteerattujen arvopapereiden luovutusvoitot henkilöverotuksessa. Verotus 3/2005 s Nykänen, Pekka: Osakeyhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutuksen veroseuraamuksista. Verotus 1/2007 s Osakeyhtiölain uudistaminen tavoitteena kilpailukykyisempi yhtiöoikeus. Kokonaisarviomuistio. Oikeusministeriö Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö. Oikeusministeriö Ossa, Jaakko: Yritysmuodot ja verotus. Defensor Legis N:o 4/2007 s Penttilä, Seppo: Osakkeen arvo verotuksessa. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 201. Finnpublishers Penttilä, Seppo: Uudistunut osinkoverotus omistajayrittäjän verosuunnittelu. Verotus 2/2005 s Rissanen, Kirsti; Airaksinen, Manne; Bärlund, Johan; Castrén, Martti; Harju, Ilkka; Jauhiainen, Jyrki; Kaisanlahti, Timo; Kivivuori, Antti; Kuoppamäki, Petri; Mähönen, Jukka; Villa, Seppo; Wilhelmsson, Thomas: Yritysoikeus. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Romppainen Raunio Kotiranta - Ukkola Romppainen, Leena; Raunio, Merja; Kotiranta, Kare; Ukkola, Outi: Osakeyhtiön varojen jakaminen ja verotus. KHTyhdistyksen palvelu Ryynänen 1996 Ryynänen 2000 Ryynänen 2005 Ryynänen, Olli: Förtäckt dividend i beskattningen. Svenska handelshögskolan Ryynänen, Olli: Peitellyn osingon verotuksen edellytyksistä erityisesti silmällä pitäen veron kiertämisen yleislauseketta. Defensor Legis 2000/1 s Ryynänen, Olli: Peitellyn osingon uudesta verokohtelusta etenkin ketjuverotusta silmällä pitäen. Verotus 1/2005 s V

8 Räbinä 2001 Räbinä 2007 af Schultén Siikarla 2006 Siikarla 2007 Siltala Räbinä, Timo: Vastikkeeton saanto ja luovutusvoiton verotus. Kauppakaari Räbinä, Timo: Arvo-osuusjärjestelmässä olevien osakkeiden luovutusjärjestyksestä. Verotus 3/2007 s af Schultén, Gerhard: Osakeyhtiölain kommentaari II. Talentum Siikarla, Pertti J.: Osakeyhtiölaki & käytäntö. Yrityskirjat Siikarla, Pertti J.: Osakeyhtiölaki & verosuunnittelu. Yrityskirjat Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 234. Suomalainen lakimiesyhdistys Tikka Nykänen Juusela Tikka, Kari S.; Nykänen, Olli; Juusela, Janne: Yritysverotus I-II. Jatkuvatäydenteinen teos (joulukuu 2007). WSOY-tietopalvelut. Vahtera Verotiedote 4644 Vahtera, Veikko: Uusi osakeyhtiölaki ja osakeyhtiön perustaminen. Oikeustieto 4/2006 s Arvopapereiden ja arvo-osuuksien luovutusvoiton verotus. Verohallinnon tiedote Verotiedote 5378 Luovutusvoiton verotus erityistilanteita. Verohallinnon tie - dote VH Henkilöverotus VH Osakeyhtiölaki Verohallituksen julkaisu Henkilöverotuksen käsikirja Edita Prima Verohallituksen ohje dnro 206/345/2007: Uuden osakeyhtiölain vaikutuksia verotukseen. VH Osinkotulojen verotus Verohallituksen ohje dnro 1214/345/2005: Osinkotulojen verotus. VI

9 VH Yhteisön osakeluovutusten verotus Verohallituksen ohje dnro 1292/345/2005. Yhteisön osakkeiden luovutusten verokohtelu. VH Yhtenäistämisohje 2005 Verohallituksen ohje dnro 1572/32/2005. Verohallituksen yhtenäistämisohjeet vuodelta 2005 toimitettavaa verotusta varten. VH Yhtenäistämisohje 2006 Verohallituksen ohje dnro 1834/32/2006. Verohallituksen yhtenäistämisohjeet vuodelta 2006 toimitettavaa verotusta varten. Villa Villa, Seppo: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. Talentum VM 11:1997 VM 4/2006 Weckström Valtiovarainministeriö, työryhmämuistio 11:1997, Peitellyn osingon verotuksen uudistamistyöryhmän muistio. Valtiovarainministeriö, työryhmämuistioita 4/2006. Verotus, tilinpäätös ja yhtiöoikeus- Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä Weckström, Jouni: Veronkiertosäännöksen soveltaminen osakeyhtiön purkutilanteessa. Defensor Legis N:o 3/2004 s VII

10 Oikeustapaukset KHO 1967 II 581 KHO 1996 B 533 KHO T 1245 KHO /422 KHO /884 (2005:24) KHO /1893 (2007:52) KVL nro 191 KVL 99/2000 ( KVL N 99) KVL 60/2004 KVL 2006/63 VIII

11 Lyhenteet Arvela II Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005 (VM) ArVL Laki varojen arvostamisesta verotuksessa /1142 EVL Elinkeinoverolaki /360 IFRS International Financial Reporting Standards KHO Korkein hallinto-oikeus KorkoL Korkolaki /633 KPA Kirjanpitoasetus /1339 KPL Kirjanpitolaki /1336 KRL Kaupparekisterilaki /129 KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö KTMA Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KVL Keskusverolautakunta OM Oikeusministeriö OYL Osakeyhtiölaki /624 OYLvpL Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta /625 SVOP Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (OYL 13:1 ) TOL Tulo- ja omaisuusverolaki (kumottu) /888 TVL Tuloverolaki /1535 VerL Verotuslaki (kumottu) /482 VH Verohallitus VM Valtiovarainministeriö VOYL Osakeyhtiölaki (kumottu) /734 VSVL Varainsiirtoverolaki /931 YHL Laki yhtiöveron hyvityksestä (kumottu) /1232 IX

12 1. Johdanto 1.1 Tutkimusaiheen esittely ja tutkimusongelman määrittely Uusi OYL tuli voimaan syyskuussa Uusi laki johti joihinkin osakeyhtiön varojenjakoa koskeviin muutoksiin. Yhtenä uudistuksen päämääränä oli osakeyhtiön rahoitusmahdollisuuksien lisääminen. Lakiuudistuksen yhteydessä osakepääoman ja osakkeen nimellisarvon välinen kytkentä purettiin ja yhtiöille tuli mahdolliseksi siirtyä nimellisarvottomaan pääomajärjestelmään. Vastapainona lisääntyneelle vapaudelle ja rahoitusmahdollisuuksille säädetiin uudistuksen yhteydessä myös ensimmäistä kertaa varsinainen yhtiöoikeudellinen varojen jakamista koskeva rangaistusssäännöstö, jonka muodostavat uudistuksen yhteydessä käyttöönotetut uudet vastuu- ja sanktiosäännökset. Osakeyhtiön omaan pääomaan kuuluvat varat ovat yhtiön velkojen viimekätisenä vakuutena. Siksi onkin erittäin tärkeää että erityisesti yhtiön velkojien etu tulee otetuksi huomioon yhtiön varojen jakamisesta päätettäessä. Osakeyhtiömuodon erityispiirteenä on osakkeenomistajan ja yhtiön erillisyys myös vastuukysymyksiä pohdittaessa 1. Yhtiön osakkaat ovat erillisiä oikeussubjekteja, mutta voivat kuitenkin henkilökohtaisesti joutua vastaamaan sellaisista toimenpiteistä jotka loukkaavat yhtiön velkojien oikeuksia tai rikkovat osakkaiden yhdenvertaisuutta. Lakiuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön nimenomainen osakeyhtiörikosta koskeva säännös, joka koskee osakkaan henkilökohtaista vastuuta lain määräysten tahallisen rikkomisen seurauksena. Osakkeenomistaja voidaan tuomita osakeyhtiörikoksesta äärimmäisessä tapauksessa jopa vankeuteen. Ennen lakiuudistusta voimassa olleesta vanhasta laista puuttuivat tehokkaat lainvastaista varojenjakoa koskevat rangaistusseuraamukset. Uuden lain myötä tätä lainsäädännössä ollutta aukkoa on tilkitty. Varojen jaon lainmukaisuutta arvioitaessa tulee uusien säännösten nojalla kiinnittää huomiota käytettyihin menettelytapoihin sekä toisaalta osakeyhtiön maksukykyisyysedellytyksen seurauksena velkojainsuojaan liittyviin kysymyksiin. 1 Osakkeenomistajan rajoitetusta vastuusta tarkemmin tuonnempana. Verovelvollisten erillisyyden periaatteesta Penttilä 1991 s. 359 ss. 1

13 Verolainsäädännössä on omat varojen jakamista koskevat säännöksensä, joilla pyritään estämään epäsuotavalla tavalla suoritettavia varojensiirtoja yhtiöstä osakastasolle. VML 28 koskee yleisesti tilanteita joissa todelliset liiketoimet pyritään verhoamaan niin, että veronsaaja ei saa tietoa toimen todellisesta taloudellisesta sisällöstä, vaan liiketoimet pyritään esittämään veronsaajatahoon nähden siten kuin ne olisi tehty lainmukaisessa muodossa. Peitellyn osingon säännös VML 29 koskee tilanteita joissa varoja pyritään siirtämään yhtiöstä omistajataholle niin että normaalisti suoritettavalta voitonjaon verotukselta vältyttäisiin. Peitellyn osingon säännöksessä peiteltynä osingonjakotilanteena on nimenomaisesti mainittu osakepääomaa, ylikurssi-, tai vararahastoa alentamalla toteutetut varojenjaot. Tässä tutkimuksessa käsittelen osakeyhtiön sidotun pääoman palauttamisen verokohtelua osakastasolla. Sidotun oman pääoman erien lisäksi olen käsitellyt myös SVOP -rahaston jakamiseen liittyviä verotuskysymyksiä, koska rahasto saattaa sisältää pääomansijoituksena pidettäviä varoja. Näiden varojen osalta rahaston jakoa onkin pidettävä pääoman palautuksena. Tutkimuksen lähtökohtana on TVL:n mukaan verotettavan osakkaan näkökulma. Käytännössä omistus on saatettu järjestää myös välillisesti, jolloin pääoman palautus virtaa luonnolliselle henkilölle esimerkiksi yhtymän kautta. Tästä syystä olen käsitellyt pääoman palautuksen verotusta myös välillisen osakassuhteen osalta. Tähän liittyen tarkastelen siis myös EVL säännöksiä, vaikka tutkimuksen pääpaino onkin TVL ja VML säännösten mukaan verotettavissa palautustilanteissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten pääoman palautusta käsitellään osakkaan verotuksessa uusiutuneiden OYL:n säännösten muodostamaa taustaa vasten. Tässä suhteessa mielenkiinto kohdistuu yhtäältä siihen, miten SVOP -rahaston palautusta käsitellään verotuksessa, kun käsitteellisesti kyseessä ei ole sidotun pääoman palautus, mutta erä saattaa tosiasiallisesti sisältää yhtiön pääomansijoituksena saamia varoja. Kun pääoman palautus on osakkaan verotuksessa rinnastettu osakkeiden luovutuksesta saatuun veronalaiseen luovutustuloon, on tarpeen selvittää voiko pääoman palautuksen seurauksena osakkaalle syntyä luovutusvoittona käsiteltävää tuloa, vai rinnastuuko alkuperäisen sijoituksen ylittävä tulo voitonjakoon. Lisäksi on tutkin pääoman palautuksen osakkei 2

14 den hankintamenoon aiheuttamia korjauksia ja tämän vaikutusta myöhemmin tapahtuvaan osakemyyntiin Peiteltyä osinkoa koskevan VML 29 :n 2 momentin säännöksen mukaan peitellyllä osingolla mainitaan tarkoitettavan myös osakepääomaa, vararahastoa ja ylikurssirahastoa alentamalla toteutettavaa varojenjakoa, joka on tehty osingosta aiheutuvan veron välttämistarkoituksessa. Kun säännöksen sanamuodossa mainitaan näin yksiselitteisesti myös pääomanpalautusten kuuluvan osingon soveltamisalaan, on tarpeen selvittää millaisissa tilanteissa ja olosuhteissa säännöksen soveltamisriskin voidaan katsoa kasvavan. Nykyisessä OYL 13 luvussa käsitellään osakeyhtiön varojen jakamista. Lukuun sisältyy myös lainvastaista varojenjakoa koskeva säännös. Kun pääoman palautukseen voidaan verotuksessa puuttua peitellyn osingon tai yleisen veronkiertonormin perusteella, pyrin myös selvittämään millainen on OYL:n varojenjakoa koskevien ja mainittujen VML:n säännösten keskinäinen suhde varojenjaon kaitsemisessa. 1.2 Tutkimusongelman lähestymisnäkökulma ja oikeuslähteet Tässä tutkimuksessa lähestyn tutkimusongelmaa pääasiassa oikeusdogmaattisella otteella. Oikeusdogmatiikan tutkimuskohteena on voimassaoleva oikeus. Oikeusdogmaattisen tutkimusalan tiedonintressinä on tuottaa voimassaolevia oikeusnormeja tulkitsemalla ja systematisoimalla, sekä oikeusperiaatteita ja muita oikeudellisia ratkaisustandardeja punnitsemalla ja tasapainottamalla perusteltuja oikeudellisia tulkinta-, systematisointija punnintalauseita voimassaolevan oikeuden sisällöstä 2. Tarkoituksenani on käyttämieni oikeuslähteiden avulla muodostaa kuva osakeyhtiölakiuudistuksen jälkeisestä oikeustilasta ja esittää voimassaolevan oikeuden tulkintasuosituksia. Kirjoitettu laki ja lain esityöt ovat luonnollisesti olleet tutkimukseni keskeisiä oikeuslähteitä. Koska oikeusjärjestyksessämme ei varsinaisesti ole pääoman palauttamisen verotusta koskevaa sääntelyä, on myös oikeuskäytännöllä ollut tärkeä asema tämän tutki 2 Siltala s

15 muksen oikeuslähteenä. Lakiuudistus on saanut asiantuntijat tarttumaan kynään. Lakiuudistuksen seurauksena onkin jo ilmestynyt lukuisia kommentaariteoksia ja asiantuntijakirjoituksia. Uudistus on lisäksi pakottanut VH:n luomaan uuden oikeustilan mukaista täsmentävää ohjeistusta. Myös näitä oikeuslähteitä on ollut syytä käyttää voimassaolevan oikeuden sisällön määrittämiseksi. 1.3 Tutkimuksen jäsentely Tämän tutkimuksen toisessa luvussa tarkastelen toteutetun lakiuudistuksen taustalla olleita vaikuttimia ja tuon esille keskeisiä osakeyhtiömuotoisen toiminnan harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Tässä yhteydessä tuon myös esille tärkeänä periaatteena osakkeenomistajan rajatun vastuun periaatteen. Kolmas luku käsittelee osakeyhtiön oman pääoman sisältöä 3. Käyn läpi tärkeimmät sidotun ja vapaan oman pääoman erät tehden samalla selkoa näiden varallisuuserien taloudellisesta ja yhtiöoikeudellisesta luonteesta. Neljännessä luvussa tarkastelen pääpiirteittäin OYL:n mukaan hyväksyttäviä varojenjakotapoja ja pintapuolisesti kaikkien näiden varojenjakotapojen tuloverokäsittelyä 4. Luvun puitteissa tuon myös esille OYL:iin sisältyviä varojenjakomenettelyä koskevia säännöksiä. Tutkimuksen viidennessä luvussa keskityn nimenomaisesti sidotun pääoman palauttamiseen liittyviin tuloverokysymyksiin. Tähän liittyen tutkin myös sidotun ja vapaan oman pääoman palauttamisen rajanvetoa. Samalla tuon esiin oikeuskäytännön pääoman palautuksia koskevia ratkaisuja. Tutkimuksen kuudennessa luvussa keskityn pääomanpalautusten hyväksyttävyyden arviointiin yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden näkökulmista ja tutkin säännöstöjen keskinäistä vuorovaikutusta. Tähän liittyen käsittelen erityisesti peitellyn osingon säännöksen soveltamisperusteita sekä OYL:n laittoman varojenjaon määritelmää. Päätösluku on omistettu kokoaville näkökohdille ja johtopäätöksille. 3 Oman pääoman eristä esittelen keskeisimmät, joten sidottuun omaan pääomaan sisältyvää arvostusrahastoihin kuuluvaa uudelleenarvostusrahastoa ja vapaan pääoman ns. muita rahastoja en juuri esittele tässä tutkimuksessa. 4 Tuon siis esille OYL 13:1 :n säännöksessä nimenomaisesti mainitut varojenjakotavat. Varojen jakaminen on toki mahdollista muillakin kuin ko. säännöksessä tarkoitetuilla tavoilla. 4

16 2. Osakeyhtiötä koskevasta sääntelystä lakiuudistuksen jälkeen Osakeyhtiölakia uudistettiin ennen viimeisintä kokonaisuudistusta edellisen kerran vuonna Tuolloin toteutetun uudistuksen jälkeen nousi tasaisin välein esiin säädöksen muutostarpeita. OYL:n vuonna 1997 toteutetun osittaisuudistuksen (145/97) jälkeen laaditussa OM:n muistiossa kiinnitettiin huomiota muun muassa sääntelyn monimutkaisuuteen ja osakepääoman vähimmäismäärän uudelleenarviomisen tarpeellisuuteen. Uudistustarpeet liittyivät muutoinkin huomattavissa määrin pienien osakeyhtiöiden toimintaedellytysten parantamiseen 1. Yksi vimmeisimmän lakiuudistuksen pääteemoista oli osakeyhtiömuodon houkuttelevuuden lisääminen. Tähän pyritään lisäämällä lain joustavuutta yhtiömuodon muuttamista, yhtiön rahoitusmahdollisuuksia ja varojen jakamista silmällä pitäen. Toimintaedellytysten parantamiseen liityy osaltaan osakeyhtiön toimintamuotojoustavuuden lisääminen. Osakeyhtiömuodossa harjoitetun toiminnan toimintamuodon muuttaminen on aiemmin ollut hyvin hankalaa. Muut yritysmuodot ovat tässä mielessä toimintamuodon muuttamisen kannalta tarkasteltuna tarjonneet paljon joustavammat mahdollisuudet yritystoiminnan muodon vaihtamiseen. Aikaisemmin osakeyhtiö on pitänyt purkaa ennen kuin toimintaan kuuluvat varat on voitu siirtää toimintaa jatkavaan yhtiöön ja jatkaa aiemmin osakeyhtiömuodossa harjoitettua toimintaa uudessa muodossa. Uuden OYL:n voimaantulon myötä toimintamuodon muutos on aiempaa helpommin toteutettavissa. Uuden OYL:n 19 luvussa on täysin uudet säännökset yksityisen osakeyhtiön muuttamisesta osuuskunnaksi tai henkilöyhtiöksi sekä toiminnan jatkamisesta yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Lakiuudistuksen yhteydessä yksinkertaistettiin myös julkisen osakeyhtiön yksityiseksi osakeyhtiöksi muuttamista koskevaa menettelyä. 2 Uudistuksen myötä osakeyhtiömuotoisen toiminnan yhtiömuotoa voidaan muuttaa ilman selvitysmenettelyä. OYL:n 19:4 :n säännösten mukaisesti yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kolme osakkeeno 1 OM 2000 s HE 109/2005 vp. Yritysmuodon muuttamisesta s. 177 ss. 5

17 mistajaa, voidaan muuttaa osuuskunnaksi ilman selvitysmenettelyä. Osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee tällöin toimintaa jatkavan osuuskunnan jäseniä. Yksityinen osakeyhtiö, jolla on vähintään kaksi osakkeenomistajaa, voi uuden OYL:n voimaantulon myötä muuttua uudessa säännöstössä asetettujen ehtojen täyttyessä avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi ilman selvitysmenettelyä. Toimintamuotoaan muuttaneen osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee tällöin toimintaa jatkavan avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä. Mikäli osakeyhtiömuotoista toimintaa harjoittavassa yhtiössä on vain yksi osakkeenomistaja, voi tämä osakas uuden lain suomin mahdollisuuksin jatkaa yhtiön toimintaa yksityisen elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa. 3 Mikäli vanhan osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy uuden OYL:n vastaisia määräyksiä, noudatetaan tällaisten määräysten sijaan OYLvpL 4.1 :n mukaisesti uutta lakia, jollei laista muuta johdu. Yhtiöjärjestys on muutettava uuden lain mukaiseksi ja ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla kun muu yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi. Sanottu yhtiöjärjestyksen muutos ja ilmoitus siitä on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 4 Kun yhtiöjärjestykseen tehdään muutoksia, on samalla pidettävä mielessä että yhtiöjärjestyksen tulee muiltakin osin olla uuden OYL:n mukainen 5. Uuteen lakiin sisältyy myös uudistuksia toimintakertomuksen laatimista ja esittämistä koskien 6. Uuden lain toimintakertomusmääräyksiä alettiin OYLvpL 14 :n nojalla soveltamaan viimeistään siltä tilikaudelta joka alkoi lain tultua voimaan. Varojen jakamisen kannalta keskeinen uudistus koskee vapaan oman pääoman kerryttämistä ja jakamista. Nykytilanteessa osakkeiden merkintähintaa voidaan siirtää suoraan vapaaseen omaan pääomaan 7. Näin kertyneen vapaan oman pääoman rahaston alentaminen rinnastuu menettelyltään voitonjakoon. Tärkein pääomaa ja rahoitusta koskevista uudistuksista liittyy kuitenkin uuden nimellisarvottoman pääomajärjestelmän käyttöönottoon. Tämä mahdollistaa mm. kokonaan 3 Yritysmuodon muuttamisesta ja sen vaikutuksista esim. Villa s Mähönen Säiläkivi Villa 2006 s Yhtiöjärjestystä koskevista vaatimuksista tarkemmin Mähönen Säiläkivi Villa 2006 s. 64 ss. 6 Ks näistä tarkemmin esim. Siikarla 2006 s Osakkeen merkintähintaa ei voida siirtää kokonaan vapaaseen omaan pääomaan. 6

18 maksuttomat osakeannit ja osakepääoman korottamisen ilman osakeantia tai osakeannin ilman osakepääoman korottamista. 2.1 Osakeyhtiölakiuudistuksen vaikuttimista Nykyinen OYL sisältää lukuisia muutoksia edeltävään säädökseen verrattuna. Osakeyhtiöt on vanhastaan jaettu julkisiin ja yksityisiin yhtiöihin. Vanhan lain ollessa vielä voimassa yksityisiä osakeyhtiöitä koski euron, ja julkisia euron vähimmäisosakepääomavaatimus. Syyskuuhun 2006 asti voimassa olleen VOYL:n tullessa voimaan vuoden 1980 alussa vähimmäisosakepääomaksi määrättiin markkaa, ja tämä vaatimus oli voimassa aina vuoden 1997 osakeyhtiölain osittaisuudistukseen asti. 8 Uusimmassa vuoden 2006 laissa yksityisen osakeyhtiön perustamista pyritään helpottamaan alentamalla osakepääoman vähimmäisvaatimus euroon. Uusi vähimmäisosakepääomavaatimus edustaa kansainvälisesti tavanomaista tasoa. Pohjoismaisessa mitassa uudessa OYL:ssa vaadittu osakepääoma on kuitenkin varsin alhaisella tasolla. Ruotsissa yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimus on SEK eli noin euroa. Norjassa yksityiseltä osakeyhtiöltä vaaditaan vastaavasti NOK, eli noin euron vähimmäisosakepääomaa. 9 Suomalaisen yhtiön, jonka osakepääoma oli uuden lain voimaantulohetkellä alle euroa, ei tarvitse korottaa osakepääomaansa 2500 euroon. Hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen mukaan VOYL:n mukaisten yksityisten osakeyhtiöiden osalta olisi kielletty osakepääoman alentaminen aiemmin vaaditusta eurosta euroon. Lopulliseen OYLvpL:iin ei kuitenkaan sisällytetty tällaista säännöstä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan huomata että yhtiön osakepääoma ja osakkeen nimellisarvo voidaan ilmaista markoissa, jos yhtiön perustamisasiakirja on laadittu ennen vuoden 2002 alkua. Kaupparekisterissä onkin vielä paljon myös pieniä ennen VOYL:n 8 Ks. osakepääoman vähimmäismäärän kehityksestä Airaksinen Pulkkinen Rasinaho 2007a s Ks. Ruotsin Aktiebolagslag (2005:551) 1:5, Norjan Lov om aksjeselskaper (LOV nr 44/1997)

19 voimaantuloa perustettuja yhtiöitä, joita koski perustamishetkellään tuolloin kaupparekisterikäytännössä vaadittu markan, eli 168 euron vähimmäisosakepääomavaatimus. Tällaisten yhtiöiden ei kuitenkaan OYLvpL 2 :n nojalla tarvitse korottaa osakepääomaansa euroon 10. Pienimuotoista toimintaa suosiva kohtelu osoittaa osaltaan sen, että yhtenä lainsäätäjän keskeisimmistä tavoitteista on viimeisimmän lakiuudistuksen yhteydessä ollut osakeyhtiömuodon houkuttelevuuden lisääminen myös pienimuotoista toimintaa harjoitettaessa. On toki huomattava että pienien yhtiöiden osuus maamme kaikista osakeyhtiöistä on jo pitkään ollut merkittävä 11. Osakeyhtiömuodon käyttö pienimuotoisessa yritystoiminnassa on lisäksi ollut kasvussa jo pitkän aikaa. Vastaavasti muiden yritysmuotojen suosio on ollut laskemaan päin. Osakeyhtiö on selkeästi suosituin yhtiömuoto kun otetaan huomioon myös suuret yritykset. Suuryritykset ovat lähes poikkeuksetta osakeyhtiöitä. Yhtiömuodon vetovoima lisääntyi osaltaan myös varojenjakoa helpottaneiden uudistusten johdosta. Nykylaki mahdollistaa osingonjaon jo kesken kulumassa olevaa tilikautta. Tällainen ns. väliosinkokin perustuu vahvistettuun tilinpäätökseen. Aiemmin sidotusta pääomasta voitiin siirtää varoja vapaaseen omaan pääomaan velkojiensuojamenettelyn jälkeen. Nykylaki antaa aiemmasta poiketen mahdollisuuden kirjata aikaisemmin sidottuna pääomana pidettyjä eriä suoraan vapaaseen omaan pääomaan. Patentti- ja rekisterihallituksen vuodelta 2007 keräämien tietojen mukaan maamme noin :sta kaupparekisteriin merkitystä yrityksestä noin 39 prosenttia, eli noin yritystä harjoitti toimintaa osakeyhtiömuodossa. Julkisten osakeyhtiöiden osuus kaikista osakeyhtiöistä on huomattavan pieni. Vain 209 yhtiötä kaikista kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä oli julkisia osakeyhtiöitä. Kommandiittiyhtiöiden kokonaislukumäärä oli vastaavasti noin , ja avointen yhtiöiden noin Kellas Blummé Janhunen Soini s Ks. OM 2000 s. 8. Vuoden 1998 verotustietojen mukaan noin :n osakeyhtiön liikevaihto oli alle markkaa. Tiedot kattavat noin osakeyhtiötä. 12 Kaupparekisteri. 8

20 Lainsäätäjämme pyrkimystä helpottaa osakeyhtiölainsäädäntöä erityisesti pienimuotoisen toiminnan osalta selittää osaltaan se, että monissa muissa maissa on pieniin osakeyhtiöihin sovellettu kevyempää sääntelyä. Pörssiyhtiöitä ja listaamattomia yhtiöitä koskeva sääntely on monessa valtiossa erotettu säädöstasolla 13. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on myös aika ajoin esitetty argumentteja julkisia ja yksityisiä osakeyhtiöitä koskevan säännöstön eriyttämisen puolesta. 14 Maamme houkuttelevuutta toiminnan sijaintipaikkana kansainvälisellä tasolla pyrittiin lisäämään uudistuksen yhteydessä. Toisaalta myös EU:n tasolla on asetettu yhteisiä päämääriä yhtiölainsäädännön yhtenäistämiseksi. Osakeyhtiölainsäädännön EU-oikeudellisen yhteensopivuuden lisääminen onkin ollut keskeinen lähtökohta toteutuneelle uudistukselle. Komission vuonna 2001 asettama työryhmä on marraskuussa 2002 antamassaan loppuraportissa todennut että EU:n yhtiöoikeutta tulisi kehittää tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Komissio on antanut työryhmän loppuraportin pohjalta yhtiöoikeuden toimintasuunnitelman, johon sisältyy suuri määrä toimenpiteitä. Osa toimintasuunnitelmassa mainituista toimenpiteistä on jo toteutettu Osakeyhtiömuotoisen toiminnan aloittaminen Osakeyhtiön perustamista koskevan lainsäädännön lähtökohtana on, että yhtiön osakkeenomistajien henkilöllisyys tulee olla tiedossa silloin, kun toimenpiteet osakeyhtiön perustamiseksi alkavat 16. Aiemmin osakeyhtiön perustamista koskevaan lainsäädäntöön sisältyi määräyksiä yhtiön perustamiskirjasta ja perustamiskokouksen pöytäkirjasta. Näistä säännöksistä luovuttiin OYL:n kokonaisuudistuksen yhteydessä. Uudessa osakeyhtiön perustamista koskevassa lainsäädännössä aiemman lain mukaisista perustamis 13 Esimerkiksi Saksassa on yhtiöoikeudellisesti tehty jako osakeyhtiöihin, joiden osakkeet ovat vapaasti vaihdettavissa (Aktiengesellschaft), ja rajavastuuyhtiöihin, joiden osakkeiden vaihdanta on rajoitettua (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). 14 Ks. lainsäädännön eriyttämisen perusteista esim. Norri 2006 a s HE 109/2005 vp s Siikarla 2006 s

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa

KIRJANPITO 22C00100. Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa KIRJANPITO 22C00100 Luento 6: Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa Luento 6 Oma pääoma eri yhtiömuodoissa: Yksityisliike Avoin ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö 2 OMA PÄÄOMA Oma pääoma

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus:

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 26.08.2016 09:20:04 Y-tunnus: 2081212-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2081212-9 Nimi: Enfo Oyj Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 24.6.2015 ja esitetään hyväksyttäväksi osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.11.2015. KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1. Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot