1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys"

Transkriptio

1 1 (13) Aiesopimus Lahden Sisällys 1. Osapuolet Sopimuksen tausta ja tarkoitus Osakeyhtiön perustaminen Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa Osakassopimuksen laadintaperiaatteet Luovutussopimus Luovutuksen kohde Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminen ja luovutushetki Osakepääoman korottaminen ja siihen liittyvä osakemerkintä Perussopimuksen päivittäminen Henkilöstö Toimitilat Osakeyhtiön taloudenhoidon periaatteet Yhteiset palvelut Sopimukset ja myötävaikutusvelvollisuus Verotus Tiedottaminen FUAS-liittouma Sopimuksen ehdollisuus Liite nro 1, Lahden ammattikorkeakoulun tase tilinpäätöksessä

2 2 (13) 1. Osapuolet 1. Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä ) 2. Asikkalan kunta 3. Hartolan kunta 4. Heinolan kaupunki 5. Hollolan kunta 6. Hämeenkosken kunta 7. Kuhmoisten kunta 8. Kärkölän kunta 9. Lahden kaupunki 10. Nastolan kunta 11. Orimattilan kaupunki 12. Padasjoen kunta 13. Pertunmaan kunta 14. Sysmän kunta (jäljempänä jäsenkunnat ) 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena on ammattikorkeakoulujen roolin vahvistaminen osana suomalaista koulutus- ja innovaatiojärjestelmää. Samalla tiivistetään ammattikorkeakoulujen yhteyttä työelämään ja vahvistetaan aluevaikuttavuutta. Uudistuksen mukaisesti ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten itsenäisiä oikeushenkilöitä. Nykyisten ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden osakkaat tai kuntayhtymien jäsenet ovat lähtökohtaisesti uuden lain mukaisten osakeyhtiöiden osakkaita. Osakeyhtiöihin voi tulla myös muita osakkaita. Lahden ammattikorkeakoulun toiminnasta on sen perustamisesta alkaen ylläpitäjänä vastannut Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä. Kuntayhtymän perussopimus määrittelee kuntayhtymän tehtävät seuraavasti: 3 Kuntayhtymän tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on toimia lainsäädännön mukaisena koulutuksen ylläpitäjänä ja tässä tarkoituksessa johtaa ja koordinoida sen jäsenkuntien puolesta joko suoraan tai tytäryhteisöjensä kautta ammattikorkeakoulutusta ja toisen asteen koulutusta sekä aikuisten ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja invalidien suojatyötoiminta. Kuntayhtymä voi toimia myös alueen korkea-asteen koulutuksen koordinoijana. Kuntayhtymä voi olla osakkaana yhteisöissä, jotka toteuttavat kuntayhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja. Lisäksi kuntayhtymä voi myydä toimialansa palveluja.

3 3 (13) Kuntayhtymän tarkoituksena on kehittää koulutusta alueen kannalta tehokkaasti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksen tarjonnalla pyritään samalla tukemaan omistajakuntien alueella olevan yritystoiminnan kehittämistä ja elinkeinorakenteen monipuolistumista. Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia menettelyistä, jonka mukaisesti perustetaan Lahden ammattikorkeakoulu osakeyhtiö. Tavoitteena on, että Lahden ammattikorkeakoulu saa saman vahvan maakunnallisen omistuksen, kuin kuntayhtymällä nyt on. Osakeyhtiön omistus voi toteutua jäsenkunnan suorana omistuksena tai omistuksena kuntayhtymän kautta. Lahden ammattikorkeakoulun peruspääomaosuus jakautuu jäsenkunnille kuntayhtymässä seuraavasti: LAMK Jäsenkunta Peruspääoma Omistusosuus % Asikkala ,29 % Hartola ,80 % Heinola ,34 % Hollola ,58 % Hämeenkoski ,66 % Kuhmoinen 318 0,19 % Kärkölä ,01 % Lahti ,43 % Nastola ,62 % Orimattila ,10 % Padasjoki ,22 % Pertunmaa 449 0,27 % Sysmä ,52 % YHTEENSÄ ,00 % 3. Osakeyhtiön perustaminen Osakeyhtiö perustetaan kuntayhtymän jäsenkuntien ja kuntayhtymän toimesta. Mukaan voidaan tarvittaessa ottaa myös muita osakkaita. Osakeyhtiön perustaminen etenee kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäiseen vaiheeseen ei vielä sisälly toimintojen ja omaisuuksien siirtoa. Tällä aiesopimuksella sovitaan, että mukaan lähtevät osapuolet perustavat Yhtiö -nimisen osakeyhtiön siten, että yhtiön toiminta voi alkaa Osakeyhtiön perustamisen ensimmäisessä vaiheessa maksettava osakepääoma määritellään osakassopimuksessa. Osakkaat maksavat

4 4 (13) osakepääoman rahana tämän sopimuksen kohdassa 9 esitettyjen omistusosuuksien suhteessa. Toisessa vaiheessa mukaan lähteneet osakkaat sijoittavat lisäpääomaa yhtiöön tässä aiesopimuksessa ja myöhemmin laadittavassa osakassopimuksessa määritellyllä tavalla. Lähtökohtana on se, että lisäpääoman sijoitus toteutetaan sijoittamalla nykyisin kuntayhtymän omistuksessa ja Lahden ammattikorkeakoulun taseessa oleva omaisuus apporttina yhtiöön. 4. Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa Kuntayhtymä hakee Lahden ammattikorkeakoulun uutta toimilupaa mennessä. Pysyvän toimiluvan saaminen edellyttää, että ammattikorkeakoulun ylläpitojärjestely ja osakeyhtiön rakentaminen etenee valtioneuvoston linjausten mukaisessa aikataulussa. Uusi toimilupa astuu voimaan Kuntayhtymä hakee toimiluvan siirtoa osakeyhtiölle yhdessä perustetun yhtiön kanssa vuoden 2014 aikana. Toimilupa haetaan siirrettäväksi osakeyhtiölle alkaen. 5. Osakassopimuksen laadintaperiaatteet Ammattikorkeakouluosakeyhtiön yhtiöjärjestys ja osakassopimus laaditaan ottaen huomioon uuden ammattikorkeakoululain vaatimukset. Yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa ei voi olla sitoumuksia tai velvoitteita, jotka estävät ammattikorkeakouluja tekemästä tarpeellisia strategisia ja rakenteellisia muutoksia. 6. Luovutussopimus Kuntayhtymä luovuttaa erikseen laadittavalla luovutussopimuksella Lahden ammattikorkeakoulun taseessa tilinpäätöksessä olevan omaisuuden, varat, velat ja vastuut niille jäsenkunnille, jotka ovat merkinneet perustettavan yhtiön osakkeita. Luovutuksen arvostuksen lähtökohtana ovat kirjanpitoarvot. Luovutus vastaa ko. kuntien omistusosuutta Lahden ammattikorkeakoulusta ja toteutetaan oman pääoman palautuksena kuntayhtymästä. Kunnat luovuttavat samanaikaisesti pääoman korotuksena saman omaisuuden apporttina osakeyhtiöön. Vastaavasti Kuntayhtymä luovuttaa suoraan apporttina osakeyhtiölle sen omaisuuden, joka vastaa niiden jäsenkuntien omistusosuutta Lahden ammattikorkeakoulusta, jotka tulevat omistamaan yhtiötä kuntayhtymän kautta. Seuraavat kunnat lähtevät mukaan osakeyhtiöön: 1. Heinolan kaupunki 2. Hollolan kunta 3. Lahden kaupunki 4. Nastolan kunta 5. Orimattilan kaupunki

5 5 (13) Seuraavat kunnat omistavat jatkossakin osuutensa Lahden ammattikorkeakoulusta kuntayhtymän kautta: 1. Asikkalan kunta 2. Hartolan kunta, 3. Hämeenkosken kunta 4. Kuhmoisten kunta 5. Kärkölän kunta 6. Padasjoen kunta 7. Pertunmaan kunta 8. Sysmän kunta Lahden ammattikorkeakoulun tase tilinpäätöksessä 2012 on sopimuksen liitteessä 1. Luovutussopimuksella siirtyvät omaisuuserät ja vastuut sekä niiden lopulliset arvot yksilöidään luovutuspäivälle laadittavan tilinpäätöksen valmistuttua. Toiminnan luovutuspäivä on ja se kirjataan luovutussopimukseen. Vastaavasti osakeyhtiö ottaa vastattavakseen em. toimintaan liittyvät velat ja vastuut luovutussopimukseen kirjattavien ehtojen mukaisesti. 7. Luovutuksen kohde Luovutussopimuksella sovittavan luovutuksen kohteena ovat amk-toimintaa palvelevat varallisuuserät, velat, vastuut, toimintaan kuuluvat sopimukset, luvat, hankkeet sekä henkilöstö. Kuntayhtymän omistuksessa oleva Lahden ammattikorkeakoulun taseeseen merkitty omaisuus Lisäksi Kuntayhtymän omistus Osaamiskiinteistöt Oy:ssä siirretään perustettavalle yhtiölle ja siirto merkitään jäsenkuntien omistuksiin tämän sopimuksen kohdan 9. periaatteiden mukaisesti. Aineelliset hyödykkeet (irtaimisto) sisältävät toimintaan kuuluvat ja osapuolten läpikäymät käyttöomaisuudeksi tulevat hyödykkeet. Luovutussopimuksen liitteeksi otetaan luettelo siirtyvästä omaisuudesta. Kuntayhtymä luovuttaa vastikkeetta osakeyhtiölle muun taseen ulkopuolella olevan ammattikorkeakoulutoiminnan käyttöön kuuluvan irtaimen omaisuuden ja aineettomat oikeudet. 8. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminen ja luovutushetki Osakeyhtiö ottaa vastattavakseen kuntayhtymän vastuulla olevat ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvät vastuut ja velvoitteet luovutussopimuksessa vahvistettavana ajankohtana Osakeyhtiöstä tulee siirtyvien sopimuksien osapuoli kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen luovutussopimuksessa vahvistettavana ajankohtana

6 6 (13) 8.2. Kuntayhtymä vastaa niistä luovutuksen kohteesta aiheutuvista kustannuksista ja vastuista, joiden peruste on ajalta ennen luovutushetkeä, ellei luovutussopimuksessa joiltakin osin toisin sovita. 9. Osakepääoman korottaminen ja siihen liittyvä osakemerkintä Luovutussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä kuntayhtymän Jäsenkunnat ja Kuntayhtymä sitoutuvat merkitsemään ja Osakeyhtiö sitoutuu tarjoamaan merkittäväksi tämän aiesopimuksen ja myöhemmin laadittavan osakassopimuksen mukaiset uudet osakkeet. Pääoman sijoittaminen ja osakkeiden kokonaismerkintähinta muodostuu edellä mainituin periaattein määritellyn varojen ja velkojen erotuksesta. Merkintähinnasta erikseen päätettävä osa (x euroa) merkitään osakeyhtiön osakepääomaan ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tilinpäätöksen 2012 Lahden ammattikorkeakoulun oman pääoman jakautuminen tulevien omistajien kesken: Omistaja LAMK:n oman pääoman jakautuminen peruspääomaosuuksien suhteessa Omistusosuus % Heinola ,34 % Hollola ,58 % Lahti ,43 % Nastola ,62 % Orimattila ,10 % PHKK ,94 % YHTEENSÄ ,00 % PHKK omistus jakautuu jäsenkunnittain seuraavasti Asikkala ,29 % Hartola ,80 % Hämeenkoski ,66 % Kuhmoinen ,19 % Kärkölä ,01 % Padasjoki ,22 % Pertunmaa ,27 % Sysmä ,52 % YHTEENSÄ ,94 % Osapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö, Teollisuusseura tai alueella toimivat yritykset voivat tulla ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi. Myös muiden tahojen omistus on mahdollinen. Näissä tapauksissa osakkuus toteutetaan erillisellä osakeannilla.

7 7 (13) 10. Perussopimuksen päivittäminen Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän perussopimuksen 2 päivitetään osakeyhtiön perustamispäätösten yhteydessä tämän aiesopimuksen mukaisesti seuraavaksi: 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Asikkalan kunta, Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Hämeenkosken kunta, Kuhmoisten kunta, Kärkölän kunta, Lahden kaupunki, Nastolan kunta, Orimattilan kaupunki, Padasjoen kunta, Pertunmaan kunta ja Sysmän kunta. Jäsenkunnista Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Kuhmoisten kunta, Pertunmaan kunta ja Sysmän kunta eivät ole osallisina aikuispalvelutoiminnassa (suojatyötoiminnassa). Jäsenkunnista Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Lahden kaupunki, Nastolan kunta ja Orimattilan kaupunki eivät ole osallisina ammattikorkeakoulutoiminnassa. 11. Henkilöstö Kyseessä on liikkeenluovutus, jolloin työntekijät siirtyvät osakeyhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. Osapuolet toteavat, että suunnittelu aiheuttaa neuvotteluvelvoitteen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) ja lain yhteistoiminnasta yrityksissä (337/2007) nojalla. Osapuolet sitoutuvat hoitamaan lakien mukaiset neuvotteluvelvoitteet. Luovutussopimuksen liitteeksi tulee luettelo henkilöstöstä, joka siirtyy osakeyhtiön palvelukseen. Henkilöstö siirtyy osakeyhtiöön nykyisestä Lahden ammattikorkeakoulusta. Lahden ammattikorkeakoulussa on henkilöstöä yhteensä 402, joista vakituisen henkilöstön määrä on 302 (tilanne ). Toimintojen jatkuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että henkilöstöä siirtyy myös nykyisistä Yhteisten palveluiden yksiköistä. Siirtyvästä henkilöstöstä tehdään suunnitelmat toiminnoittain. Työsopimuslain mukaisesti luovuttaja ja luovutuksen saaja vastaavat yhteisvastuullisesti henkilöstöön liittyvistä palkoista, vuosilomapalkoista yms. työnantajavelvoitteista, joiden peruste on syntynyt ennen luovutushetkeä. Sovitut velvoitteet yksilöidään lopullisessa sopimuksessa. Tavoite on, että yhtiöitetty ammattikorkeakoulu vastaa ammattikorkeakoulun henkilöstön eläkemenoperusteisista ja ns. varhemaksuista sekä muista mahdollisista henkilöstöön liittyvistä maksuista myös siltä osin, kun ne ovat syntyneet jo ennen yhtiön aloittamista, mutta tulevat maksuperusteisesti maksuun yhtiön aloitettua ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Yhtiöitetty

8 8 (13) ammattikorkeakoulu vastaa kaikista sille siirtyneeseen henkilöstöön tai ammattikorkeakoulun aiempaan henkilöstöön liittyvistä maksuista, joista Kuntayhtymä olisi vastannut toimiessaan vastaavassa asemassa ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Näitä ovat mm. taseen ulkopuoliset KUEL vastuut. Noudatettavat nykyiset virka- ja työehtosopimukset muuttuvat (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ja Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus). Yhtiö liittyy Palvelulaitosten työnantajat PTY:hyn, jonka mukaan määrittyy tuleva työehtosopimus. Osakeyhtiössä ei ole virkasuhteita vaan ne muuttuvat työsuhteiksi. Yhtiö liittyy jäseneksi Kunnalliseen eläkelaitokseen KEVA:an, jossa se vakuuttaa työntekijänsä eläketurvan yhtiöittämisen jälkeen. 12. Toimitilat Lahden ammattikorkeakoulu toimii nykyisin vuokratiloissa kuntayhtymän ja Osaamiskiinteistöt Oy:n omistamissa tiloissa eikä kiinteistöjä ole Lahden ammattikorkeakoulun taseessa. Tavoitteena on, että yhtiöitetty ammattikorkeakoulu ei omista suoraan kiinteistöjä. Lahden ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus on myös pitänyt tärkeänä ( kokous) ammattikorkeakoulun käytössä olevien kiinteistöjen omistuksen pitämisen erillään varsinaisen ammattikorkeakouluyhtiön omistuksesta ja taseesta. Tällä järjestelyllä tuettaisiin ammattikorkeakoulun toiminnallista ja taloudellisen liikkumavaraa ja joustavuutta sekä kiinteistöjen käytön ja kehittämisen alueellisen yhteistyö ja yhteiskäytön edistämistä. Lahden ammattikorkeakoulun käyttöön tulevien tilojen investointeja on jo nyt toteutettu Lahti-enemmistöisen yhtiön toimesta ja Lahden rahoitusvastuulla. Lamk Oy:n enemmistöosakkaana Lahden kaupunki voi luontevasti jatkaa tätä menettelyä siltä osin kuin jatkossa tarvitaan Lahden ammattikorkeakoulun mahdollisuudet ylittäviä investointeja. Lahden ammattikorkeakoulu on pitänyt perusteltuna lähes koko ammattikorkeakoulutoiminnan keskittämistä pitkällä aikavälillä Niemeen. Eteneminen tähän suuntaan tukee Lahden seudun asemaa yhtenä valtakunnallisista innovaatiokeskittymistä. Eteneminen edellyttää Lahden kaupungilta valmiutta hankkia alueelta lisää maata omistukseensa, kun ja jos uusia mahdollisuuksia on avautumassa. Käytännössä keskittymisen edellyttämät investoinnit voivat toteutua vain niin, että Lahden kaupunki ottaa niistä pääasiallisen vastuun. Kuntayhtymän omistus Osaamiskiinteistöt Oy:ssä siirtyy perustettavalle yhtiölle. Siirto toteutetaan apporttina ja/tai sijoitettuna vapaana pääomana jäsenkuntien ja kuntayhtymän omistusosuuksiin tämän sopimuksen kohdan 9. mukaisesti. Osakkeet tasearvo Euroa Osaamiskiinteistöt Oy ,00

9 9 (13) Tavoitteena on, että Lahden ammattikorkeakoulun käytössä kokonaan tai lähes kokonaan olevien Kannaksenkatu 22 ja Hoitajankatu 3 kiinteistöjen omistus ratkaistaan siten, että jäljelle jäävä kuntayhtymä vapautuu näiden osalta kiinteistövastuusta. Kuntayhtymän vuokrasopimusvastuu Fellmanniasta siirretään perustettavalle yhtiölle. 13. Osakeyhtiön taloudenhoidon periaatteet Yhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun talouden hoidossa noudatetaan kuntayhtymän perussopimuksen mukaista periaatetta, joka on kuvattu perussopimuksen 18 :ssä Jäsenkuntien maksuosuudet Kuntayhtymän toiminta rahoitetaan toiminnasta saaduilla myyntituloilla, joiksi katsotaan myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut valtion ja kuntien osuudet. Koulutuksen jota varten on vahvistettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukainen oppilaskohtainen yksikköhinta, toiminta ja investoinnit rahoitetaan yksikköhinnan mukaisella rahoituksella, valtionosuudella ja opetus- ja muiden palveluiden myynnistä saatavilla ja muilla tuloilla. Nykyisen perussopimuksen mukainen taloudenhoidon periaate pitää sisällään sen, että perustettava yhtiö kattaa toimintatuotoillaan käyttökulujen lisäksi mm. kiinteistöjen pääomavuokrat, investoinnit ja rahoituskulut. 14. Yhteiset palvelut Hallitusohjelmaan sekä vuosien ja valtiontalouden kehyspäätöksiin sisältyvä 51 miljoonan euron menosäästö ammattikorkeakoulujen valtion rahoituksessa vuoteen 2015 mennessä sekä vuodelle 2013 tuleva indeksin jäädyttäminen edellyttävät voimakkaita, strategisesti oikein kohdennettuja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä ja toiminnan tehostamista. Yhtiön perustaminen ei voi johtaa nykyistä kalliimpiin hallinnollisiin tai yhteisiä palveluja koskeviin ratkaisuihin. Tavoitteena on, että yhtiöitetty ammattikorkeakoulu jatkaa Kuntayhtymän ja muiden alueellisten yhteisten palveluiden käyttäjänä ja tässä verkostossa voi oman perustehtäväänsä liittyvissä yhteisissä palveluissa toimia myös palveluiden tuottajana. Perustettava yhtiö ja toiminnoiltaan supistuva kuntayhtymä PHKK kuuluvat kumpikin Lahti-konserniin ja lisäksi kuntayhtymä perustettavan yhtiön vähemmistöosakas. Hankintalain näkökulmasta yhtiö voi ostaa kuntayhtymän palveluja samalla tavalla kuin silloin, jos yhtiö olisi kuntayhtymän tytäryhtiö ja sitä kautta Lahti-konsernin osa.

10 10 (13) 15. Sopimukset ja myötävaikutusvelvollisuus Kaikki ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvät sopimukset siirtyvät oikeuksineen ja velvoitteineen osakeyhtiölle Mikäli jonkin sopimuksen siirtoon tarvitaan sopimuskumppanin suostumus, sitoutuvat sekä kuntayhtymä että jäsenkunnat myötävaikuttamaan suostumuksen saamiseen. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan siihen, että toiminnan siirtoon liittyvät toimenpiteet saadaan joustavasti toteutettua. 16. Verotus Hallitusohjelmassa on päätetty, että ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskeva lainsäädäntö uudistetaan, vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä. Rahoituksen siirto valtiolle ja itsenäinen oikeushenkilöasema on kytketty ammattikorkeakoulu-uudistuksen toiseen vaiheeseen, josta ei ole olemassa vielä päätöksiä. Osakeyhtiöittäminen on viisainta toteuttaa edellä kuvattujen päätösten tultua voimaan. Osakeyhtiö anoo opetus- ja kulttuuriministeriöltä arvonlisäveroihin perustuvaa palautusta / kompensaatiota siten, että arvonlisäverosta ei aiheudu lisäkustannusta julkisen talouden muiden leikkausten lisäksi. Valtioneuvosto päätti iltakoulussaan ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisen periaatteista. Iltakoulussa linjattiin, että oikeushenkilöaseman muutoksesta ammattikorkeakouluille ja ammattikorkeakoulujen nykyisille ylläpitäjille aiheutuva uusi verotuksellinen asema ja verotusta vastaavat taloudelliset seuraamukset otetaan huomioon ammattikorkeakoulujen rahoituksessa. Uudistuksen taloudellisista edellytyksistä päätetään erikseen hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Mikäli verotukseen liittyviä korvauksia maksetaan osakeyhtiön sijasta kuntayhtymälle tai päinvastoin, on toinen osapuoli velvollinen siirtämään saamansa korvauksen toiselle osapuolelle, sen mukaan kummalle osapuolelle korvaus tosiasiallisesti kuuluu. Kuntayhtymä ja osakeyhtiö tulevat erikseen antamaan toisilleen arvonlisäverolaissa edellytetyt selvitykset koskien omaisuutta, jota tullaan käyttämään verollisessa toiminnassa. Kuntayhtymä ja osakeyhtiö vastaavat luovutettavaan toimintaan kohdistuvista muista veroista ja maksuista siten, että kuntayhtymä vastaa niistä luovutushetkeen saakka ja yhtiö tämän jälkeen. Mahdollisesta luovutuksesta aiheutuvasta varainsiirtoverokustannuksesta vastaa luovutuksensaaja eli osakeyhtiö.

11 11 (13) 17. Tiedottaminen Yhtiöitettävä ammattikorkeakoulutoiminta toimii pääasiassa verovaroin ja alueen ja valtakunnallisen edun nimissä. Perustettavan yhtiön osakkaat ja perustettava yhtiö sopivat osakassopimuksessa perustettavan osakeyhtiön velvollisuudesta tiedottaa toiminnastaan avoimesti ja laajasti. 18. FUAS-liittouma Osapuolet ovat tietoisia siitä, että Lahden ammattikorkeakoulu muodostaa FUAS-liittouman yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. FUAS on strategisesta liittoumasta muodostuva suurmetropolialueen korkeakoulukokonaisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitulla tavalla FUAS-liittouman ammattikorkeakoulut kehittävät toimintaansa sekä toiminta- ja päätöksentekorakenteitaan yhtenäisenä ammattikorkeakoulu-kokonaisuutena toiminnan laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. FUASliittouma vahvistaa asemaansa valitsemiensa painoalojen kansallisena osaajana ja kehittää osaamistaan entistä vahvemmalla kansainvälisellä verkottumisella. 19. Sopimuksen ehdollisuus Osakeyhtiö perustetaan tämän sopimuksen mukaisesti. Osakkaat laativat osana yhtiön perustamista osakassopimuksen, jossa tarkennetaan tämän sopimuksen periaatteiden mukaisesti tarvittavilta osiltaan osakeyhtiön osakepääoman korottamista ja toimintojen siirtoa perustettavalle yhtiölle. Osakeyhtiön osakepääoman korottaminen ja toimintojen siirto perustettavalle yhtiölle voidaan toteuttaa vain siinä tapauksessa, että kohdassa 16. Verotus mainitut edellytykset toteutuvat, ellei valtion kanssa toisin sovita.

12 12 (13) Päiväys ja allekirjoitukset Lahdessa / 2013 Asikkalan kunta Hartolan kunta Juri Nieminen Heinolan kaupunki Merja Olenius Hollolan kunta Pirjo Hepo-oja va. kaupunginjohtaja Hämeenkosken kunta Sinikka Malin va. hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Rahkonen Kuhmoisten kunta Anja Brofeldt Kärkölän kunta Anne Heusala Lahden kaupunki Sanna Luukkanen hallintojohtaja Seppo Huldén Nastolan kunta Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Orimattilan kaupunki Lotta Mikkola Hallintojohtaja Padasjoen kunta Osmo Pieski kaupunginjohtaja Pertunmaan kunta Heikki Jaakkola Sysmän kunta Kristiina Laakso hallintojohtaja Juha Torniainen Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä Marketta Kitkiöjoki Merja Simola vs. hallintojohtaja Kari Salmi hallituksen puheenjohtaja Martti Tokola toimitusjohtaja Sopimuksia on laadittu 14 kpl, yksi kappale jokaiselle sopijapuolelle.

13 Aiesopimus Liite Liite nro 1, Lahden ammattikorkeakoulun tase tilinpäätöksessä 2012 VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,59 I Aineettomat hyödykkeet , ,37 Aineettomat oikeudet , ,37 II Aineelliset hyödykkeet , ,23 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 737, ,23 Koneet ja kalusto , ,79 Muut aineelliset hyödykkeet , ,21 III Sijoitukset , ,99 Muut osakkeet ja osuudet , ,99 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 7 369, ,62 Muut toimeksiantojen varat 7 369, ,62 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,26 II Saamiset , ,01 Lyhytaikaiset saamiset , ,01 Myyntisaamiset , ,48 Muut saamiset (alv, valtionosuus) , ,36 Siirtosaamiset , ,17 IV Rahat ja pankkisaamiset 922, ,50 V Tasauserä (osuus pankkisaamisista) , ,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,47 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA , ,71 I Peruspääoma , ,59 III Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,55 IV Tilikauden yli-/alijäämä , ,57 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,35 Muut toimeksiantojen pääomat , ,35 E VIERAS PÄÄOMA , ,41 II Lyhytaikainen , ,41 Ostovelat , ,22 Muut velat , ,24 Siirtovelat , ,95 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,47

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista.

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista. SOPIMUS ASIKKALAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JA SATAMIEN OMAISUUDEN, VELKOJEN SEKÄ TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA PERUSTETULLE ASIKKALAN VESI JA SATAMA OY:LLE APPORTTINA Osapuolet Luovuttaja Asikkalan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön toiminnan luovutus Luonnos 1 Osapuolet 1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja 2) Salon Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot