Jani-Matti Hätinen Työn pvm assistentti Stefan Eriksson

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jani-Matti Hätinen 012327153 Työn pvm 1.11.2002 assistentti Stefan Eriksson 22.11.2002"

Transkriptio

1 Kimmoton törmäys Jani-Matti Hätinen Työn pvm assistentti Stefan Eriksson

2 1 Tiivistelmä Tutkittiin liikemäärän ja liike-energian muuttumista kimmottomassa törmäyksessä. Eripainoisia kappaleita pudotettiin samalta korkeudelta jousien varassa roikkuvaan, hiekalla täytettyyn laatikkoon, ja mitattiin aiheutuneen värähdysliikkeen amplitudi. Lisäksi mitattiin pudotuskorkeus, laatikon ja jousien massa sekä pudotettavien kappaleiden massat ja niiden jousiin aiheuttama venymä pudotuksen aiheuttaman värähtelyn lakattua. Esimerkiksi 100 gramman punnuksella liikemääräksi ennen törmäystä saatiin 0,443 0,002 kgm/s ja törmäyksen jälkeen 0,450 0,008 kgm/s ja liike-energioiksi 0,98 0,01 J ennen törmäystä ja 0,029 0,001 J törmäyksen jälkeen. Tulosten perusteella todettiin, että liikemäärä pysyy kutakuinkin samana ennen törmäystä ja törmäyksen jälkeen, kun taas liike-energia muuttuu huomattavasti. 2 Johdanto Kimmoton törmäys ja siihen liittyvät liikemäärän ja liike-energian muutokset ovat yksi klassisen fysiikan perusongelmista ja jo siksi kokeellisen tutkimuksen arvoisia. Työselostuksen tekeminen puolestaan antaa opiskelijalle jonkinlaisen kuvan tieteellisen tutkimuksen julkaisemiseen liittyvistä käytännöistä ja menettelytavoista. Koetilanteessa kimmotonta törmäystä tutkitaan käyttämällä hyväksi muita tunnettuja fysiikan lainalaisuuksia kuten gravitaatiota ja harmonista voimaa. Tämä lähestymistapa tuo hyvin esille sen, että fysiikan lakien voimassaolo ei ole riippuvainen kokeen järjestelyn yksityiskohdista, vaan että samaa ilmiötä voidaan tutkia hyvinkin erilaisin tavoin. 3 Teoria Kimmottomassa törmäyksessä systeemin liikemäärän tulisi säilyä, kun taas liike-energian ei. Kokeessa liike-energia ja -määrää mitattiin käyttäen hyväksi jousille tunnettua harmonista voimaa, sekä maan gravitaatiota. Punnuksen pudotessa kohti hiekkalaatikkoa sen potentiaalienergia maan gravitaatiokentässä muuttuu liike-energiaksi. Samalla punnuksen liikemäärä muuttuu. Törmäyshetkellä osa punnuksen liike-energiasta muuttuu lämpöenergiaksi ja osa kuluu punnuksen muokatessa laatikossa olevan hiekkakasan muotoa. Loput punnuksen liike-energiasta saattavat jousien varassa roikkuvan hiekkalaatikon värähtelyliikkeeseen, jonka amplitudin perusteella voidaan laskea systeemin liike-energia ja liikemäärä törmäyksen jälkeen. 2

3 Harmonisen voiman lain, energiaperiaatteen ja maan gravitaation avulla saadaan johdettua seuraavat yhtälöt: Putoavan kappaleen liikemäärä ennen törmäystä: missä (1) on pudotettavan kappaleen massa, kappaleen nopeus juuri ennen törmäystä, = 9.81 m/s [2] eli putoamiskiihtyvyys maan pinnalla ja kappaleen m pudotuskorkeus. Vastaavasti liike-energia ennen törmäystä: Liike-energia törmäyksen jälkeen:! #"$ (2) &')( *+, - " (3) missä./ eli hiekalla täytetyn astian massan ja jousien massan kolmanneksen summa, on systeemin jousivakio, ( törmäyksen aiheuttaman värähtelyn amplitudi ja + - kappaleen m aiheuttama tasapainoaseman muutos. Vastaavasti liikemäärä törmäyksen jälkeen: [3] 67 #"8 Teoreettinen liike-energiahäviö: Kokeellinen liike-energiahäviö: Harmonisen voiman yhtälö: ; ; E * 9 :7 #" (4) - G * H * + -JI D (5) (6) + - (7) 3

4 4 Mittalaitteet ja mittaukset Mittauksessa käytettiin neljän jousen varaan ripustettua laatikkoa, jonka pohjalle oli laitettu reilu kerros kosteaa hiekkaa. Laatikon alle asetettiin ULI-laitteistoon kytketty ultraäänianturi, jonka avulla mitattiin laatikon pystysuuntaista liikettä. Putoavina kappaleina käytettiin erimassaisia metallipunnuksia. Jousien kiinnitystelineistön avulla valittiin yksi piste, josta kaikki erimassaiset punnukset pudotettiin. Mitattiin sekä hiekkalaatikon, jousien, että pudotettavien punnusten massat käyttäen elektronista vaakaa ja useita toistomittauksia. ULI-laitteistoa käyttäen mitattiin heikkalaatikon tasapainoasema sekä tyhjänä, että laittaen astiaan useita eripainoisia punnuksia, systeemin jousivakion määrittämiseksi. Metrimittaa käyttäen mitattiin pudotuspisteen korkeus laatikossa olevan hiekan pinnasta useita kertoja. Tämän jälkeen pudotettiin erimassaisia punnuksia useita kertoja valitusta pudotuspisteestä hiekkalaatikkoon ja ULI-laitteistoa käyttäen mitattiin syntyneen värähtelyliikkeen amplitudi. 4

5 [ ( 5 Tulokset Massojen mittauksissa päädyttiin tulokseen, että saadut virhemarginaalit ovat niin pieniä, ettei niillä kokeen tuloksen kannalta ollut mitään merkitystä. Massoiksi saatiin: Laatikon massa 0 LKNMOKP kg ja jousien massa 4 QNM S P kg, jolloin 10T 3 U4V 3.35 kg + 3 0,145 kg W 3,398 kg. Punnuksien massat: XQNM QQ kg, QNM YQ kg, 3 QM=YQZQ kg, QM=Y]^P [\ kg, 1_`QM=PYQZQ kg. Pudotuskorkeutta mitattaessa päästiin hyvin tarkkaan arvoon, mutta johtuen mm. hiekan muodon muuttumisesta jokaisessa pudotuksessa ja punnusten massakeskipisteiden arvioinnin vaikeudesta päädyttiin hieman korkeampaan virhemarginaaliin. Pudotuskorkeudeksi saatiin MOQZQ m 0,01 m. Venymä tasapainoasemassa (+ - ) mitattiin useille eri punnuksille ja punnusyhdistelmille tarkan jousivakion määrittämiseksi. Pudotuskokeissa kuitenkin käytettiin vain punnuksia,, 3 ja [, sillä suuremmilla punnuksilla ei enää saatu aikaan tasaista värähtelyliikettä. Saadut tulokset olivat: {1} Venymät tasapainoasemassa ja pudotuksen aiheuttaman värähtelyn amplitudi a b (kg) + - b ; b ; b (m) + - b (m) ( 1 0,100 0,020 0,0005 0,040 0, ,120 0,023 0,0005 0,049 0, ,200 0,040 0,0005 0,080 0, ,295 0,060 0,0005 0,113 0, ,500 0,101 0, ,700 0,142 0, ,800 0,162 0,0005 Venymien (+ - Fc b ) perusteella ja käyttäen yhtälöä (7) saatiin määritetyksi jousivakio ] QNM d$e. FcjiOk nm Esim: 3 /fsg fhf g l o e =c _ fpg f f=qrfpg fhfof - W ]M QMhs d e Kaavojen (1), (2), (3) ja (4) avulla saatiin laskettua liikemäärät ja -energiat eri punnuksilla ennen törmäystä ja törmäyksen jälkeen: 5

6 x { k - { - M { a ; - d ; b ; b - d b ; b {2} Liikemäärä ja liike-energia ennen törmäystä ja törmäyksen jälkeen eri punnuksilla ' 8b tb ( ) tb tb V (J) ( ) (J) 1 0,443 0,002 0,98 0,01 0,450 0,008 0,029 0, ,532 0,003 1,18 0,01 0,569 0,006 0,046 0, ,886 0,004 1,96 0,02 0,921 0,008 0,118 0, ,307 0,006 2,89 0,03 1,289 0,009 0,225 0,003 Esim: huvwqnm QQ Vx xy]mhz d e x MhQZQ QNMOQ 2" W QM Z K QMhQZQ - d e `QM YQ xy]nmoz d$e x MOQQ QNMOQ 1" W z QNMOQ Fc Z{ h ] QNM d e "x~} QMOQzZQ QMOQQ 1" * QNMOQ Q QNMOQZQQPY 1" QM h W Z z QMhQZQ x QNM Z z QNMOQZQ^ "'x QNMhYQQ V7KMhKZ]Zz " W QMO]^ QMOQQZz - d Kaavojen (5) ja (6) avulla laskettiin teoreettinen ja kokeellinen liike-energiahäviö kullekin eri punnukselle. {3} Liike-energian teoreettinen ja kokeellisesti havaittu muutos eri punnuksilla a ; < ; ; < " (J) ; E ; 1 0,95 0,01 0,95 0,01 2 1,14 0,01 1,13 0,01 3 1,85 0,02 1,84 0,02 4 2,66 0,03 2,65 0,03 ; Esim: u O fpg t ƒt l=q'fsg u ƒaƒ f EO W QNMO]^P QMhQ ; E ˆ Z{ JMhzZ] QNMOQK A A { * QM=ZZP QMOQQZK { W MOsP QMhQZK 6 Johtopäätökset ; V E " (J) Tuloksista on helppo nähdä, että liikemäärä tosiaan säilyy kutakuinkin vakiona, kun taas liike-energiaa häviää. Kokeellisten ja teoreettisten liike-energiamuutosten keskinäinen tarkkuus on jopa yllättävän hyvä. Liikemäärässä ennen törmäystä ja sen jälkeen on sen sijaan huomattavia eroja. Suurimpana syynä liikemäärän pieneen muutokseen voitaneen pitää pudotuskorkeutta ja sen mittauksessa koettuja vaikeuksia. Hiekkalaatikossa olleen hiekan muodon jatkuvan muuttumisen, punnusten erilaisen muodon, sekä pudottajan inhimillisen virheen yhteisvaikutus on saattanut hyvinkin olla suurempi kuin valittu 0,01 metrin virhemarginaali. Toisaalta, kuten kaavasta (1) nähdään, liikemäärä ennen törmäystä on verrannollinen pudotuskorkeuden neliöjuureen, joten aiheutuneiden virheiden pitäisi olla todella merkittäviä, jotta ne voisivat yksin selittää liikemäärissä tapahtuneet muutokset. Kaikenkaikkiaan mittausta voidaan pitää varsin onnistuneena liikemäärän virheestä huolimatta, sillä saadut tulokset noudattavat käytettyjä teorioita varsin tarkasti, eritoten liike-energiamuutoksen osalta. 6

7 7 Viitteet Helsingin Yliopisto fysikaalisten tieteiden laitos (11. painos 2002), Mekaniikan perusteet harjoitustyöt -moniste, Yliopistopaino s.33 [2] aimo Seppänen, Seppo Tiihonen, Hilkka Wuolijoki,Matti Kervinen, Juhani Smolander, Anja Haavisto, Lea Karkela, Kiuru Varho (2001), MAOL-taulukot. Otava, s.71 [3] aimo Seppänen, Seppo Tiihonen, Hilkka Wuolijoki,Matti Kervinen, Juhani Smolander, Anja Haavisto, Lea Karkela, Kiuru Varho (2001), MAOL-taulukot. Otava, s Liitteet LIITE A: Systeemin jousivakion kuvaaja ( G,+ - ) -asteikolla. LIITE B: ULI-laitteiston piirtämä harmonisen värähtelyn kuvaaja punnukselle. 7

33 丘 京 南 国 家 统 计 局 统 计 教 育 培 训 中 心 副 主 任 34 白 涛 云 南 昆 明 十 中 高 级 教 师 35 白 先 春 南 京 财 经 大 学 统 计 学 系 教 授 36 吕 珩 河 南 信 息 统 计 职 业 学 院 科 研 处 处 长 / 讲 师 37 吕 小

33 丘 京 南 国 家 统 计 局 统 计 教 育 培 训 中 心 副 主 任 34 白 涛 云 南 昆 明 十 中 高 级 教 师 35 白 先 春 南 京 财 经 大 学 统 计 学 系 教 授 36 吕 珩 河 南 信 息 统 计 职 业 学 院 科 研 处 处 长 / 讲 师 37 吕 小 中 国 统 计 教 育 学 会 第 六 届 理 事 名 单 ( 按 姓 氏 笔 画 排 序 ) 2014 年 8 月 序 号 姓 名 单 位 职 称 / 职 务 1 丁 洁 丽 武 汉 大 学 讲 师 2 于 声 涛 烟 台 职 业 学 院 会 统 系 系 主 任 / 教 授 3 万 国 京 江 西 省 信 息 科 技 学 校 副 校 长 4 万 崇 华 广 东 医 学 院 教 授 5 马 骏 天

Lisätiedot

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc)

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 1 積 鬱 電 車 這 時 間 的 電 車 內 總 是 這 幅 光 景, 日 復 一 日 剛 過 晚 上 八 點, 這 輛 從 都 心 駛 往 郊 外 的 私 鐵 ( 日 本 民 營 鐵 路 局 ) 快 車 內 頗 擁 擠, 雖 不 至 於 擠 到 無 法 動 彈, 要 攤 開 報 紙 來 看 是 不 太 可 能 的 這 天 是 非 假 日, 乘 客 自 然 多 是 上

Lisätiedot

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力,

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力, 五 附 件 目 录 附 件 1: 成 果 总 结 以 提 升 工 程 能 力 为 核 心 的 全 日 制 工 程 硕 士 培 养 模 式 创 新 与 实 践 为 贯 彻 落 实 国 家 关 于 建 设 人 才 强 国 和 人 力 资 源 强 国 的 战 略 部 署, 2009 年 教 育 部 进 行 研 究 生 教 育 改 革, 开 始 实 施 以 应 届 本 科 毕 业 生 为 主 体 的 全 日

Lisätiedot

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示 中 国 生 态 文 明 奖 先 进 个 人 公 示 序 作 为 殡 葬 行 业 持 久 性 有 机 污 染 物 研 究 学 科 带 头 人, 率 先 在 殡 葬 行 业 开 展 了 二 恶 英 减 排 和 重 金 属 汞 减 排 技 术 研 究 通 过 自 主 创 1 王 玮 民 政 部 一 零 一 研 究 所 科 室 主 任 新 和 技 术 优 化, 研 发 了 遗 体 火 化 遗 物 祭 品 焚

Lisätiedot

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Lisätiedot

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Lisätiedot

附件2

附件2 上 海 中 医 药 大 学 授 课 教 案 课 程 名 称 : 脱 位 授 课 教 师 : 张 霆 授 课 时 间 : 年 度 学 期 周 第 七 章 脱 位 内 容 教 具 时 间 分 配 多 媒 体 结 合 板 书 第 一 节 脱 位 概 论 幻 灯 启 发 凡 构 成 关 节 的 骨 端 关 节 面 脱 离 正 常 位 置, 引 起 关 节 功 能 障 碍 者, 称 为 脱 位 每 个 关 节

Lisätiedot

总成绩册公示版.doc

总成绩册公示版.doc 目 录 一 体 育 道 德 风 尚 奖 代 表 团 1 二 参 加 江 西 省 第 十 四 届 运 动 会 突 出 贡 献 奖 1 三 青 少 年 部 现 场 比 奖 牌 榜 2 四 总 分 榜 3 1 青 少 年 部 3 2 成 人 部 县 ( 市 区 ) 组 3 3 成 人 部 市 直 ( 驻 市 ) 机 关 组 4 五 青 少 年 部 政 策 性 带 牌 榜 5 六 单 项 名 次 表 6 1

Lisätiedot

使 小 趙 有 機 可 趁 二 員 工 法 紀 觀 念 薄 弱 小 趙 身 為 主 管, 竟 假 藉 職 務 之 便, 利 用 平 時 得 經 常 申 請 出 差 之 機 會, 虛 立 出 差 名 目, 實 係 法 紀 觀 念 薄 弱 使 然 肆 具 體 改 進 措 施 或 建 議 一 訂 定 或

使 小 趙 有 機 可 趁 二 員 工 法 紀 觀 念 薄 弱 小 趙 身 為 主 管, 竟 假 藉 職 務 之 便, 利 用 平 時 得 經 常 申 請 出 差 之 機 會, 虛 立 出 差 名 目, 實 係 法 紀 觀 念 薄 弱 使 然 肆 具 體 改 進 措 施 或 建 議 一 訂 定 或 案 例 一 未 實 際 出 差, 詐 領 差 旅 費 壹 案 情 摘 要 小 趙 為 某 機 關 主 管, 負 責 該 機 關 業 務 之 進 行 及 督 導 等 職 務, 為 依 法 令 服 務 於 國 家 所 屬 機 關 而 具 有 法 定 職 務 權 限 之 公 務 員 小 趙 自 101 年 9 月 19 日 起, 意 圖 為 自 己 不 法 所 有, 利 用 出 差 督 導 辦 理 業 務

Lisätiedot

<4143445365652050726F20B4F2D3A1D7F7D2B5>

<4143445365652050726F20B4F2D3A1D7F7D2B5> 南 通 市 环 境 保 护 委 员 会 通 环 委 办 2016 1 号 关 于 公 布 2015 年 度 南 通 市 区 非 国 控 企 业 环 境 信 用 评 级 结 果 的 通 知 各 有 关 单 位 : 根 据 南 通 市 企 业 环 保 信 用 评 价 及 信 用 管 理 暂 行 办 法 ( 通 环 规 2015 1 号 ) 及 南 通 市 企 业 环 保 信 用 评 价 标 准 及 评

Lisätiedot

腊八粥的来历 南宋陆游诗云 今朝佛粥更相馈 反觉江村节 物新 说的就是腊八粥 可见 腊八节 吃 腊八 粥 的风俗 由来已久 每逢腊八这一天 不论是朝 廷 官府 寺院还是黎民百姓家都要做腊八粥 这一 天 人们还要祭祀祖先 众神并庆祝丰收 后来 逐 渐演变成吃腊八粥祝来年五谷丰登 对于腊八粥的来历说法也

腊八粥的来历 南宋陆游诗云 今朝佛粥更相馈 反觉江村节 物新 说的就是腊八粥 可见 腊八节 吃 腊八 粥 的风俗 由来已久 每逢腊八这一天 不论是朝 廷 官府 寺院还是黎民百姓家都要做腊八粥 这一 天 人们还要祭祀祖先 众神并庆祝丰收 后来 逐 渐演变成吃腊八粥祝来年五谷丰登 对于腊八粥的来历说法也 春节始末 年 的传说 说到 年 和春节 有 几个版本的说法 壹 相传 中国古时候有 一种叫 年 的怪兽 头长 触角 凶猛异常 长年深居 海底 每到除夕就爬上岸吞 食牲畜伤害人命 因此 每 每除夕这天 村村寨寨的乡 民扶老携幼逃往深山 以躲 避 年 兽的伤害 这年除 夕 一个乞讨老人来到村 里 得到村里一位老婆婆的 施舍 于是决定帮村里的 人铲除怪兽 半夜时分 年 兽闯进村 见门前贴 大红纸 屋内灯火通明

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63> 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 世 纪 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 (C 款 ) 条 款 太 平 洋 人 寿 [2013] 意 外 伤 害 保 险 062 号 阅 读 指 引 本... 阅 读 指 引 有 助 于 理 解 条 款, 对 本 合 同 内 容 的 解 释 以 条 款 为 准 您 拥 有 的 重 要 权 益 本 合 同 提 供 的 保 障 在 保 险 责

Lisätiedot

兴 趣 及 特 长 : 有 写 日 记 的 习 惯 貌 似 没 有 特 长 性 格 : 外 冷 内 热 喜 欢 的 食 物 : 对 人 类 的 食 物 不 感 兴 趣 驱 魔 师 类 型 : 医 工 骑 士 主 人 公 单 天 希 丽 萨, 受 了 撒 旦 的 委 托 接 近 奥 村 与 奥 村 雪

兴 趣 及 特 长 : 有 写 日 记 的 习 惯 貌 似 没 有 特 长 性 格 : 外 冷 内 热 喜 欢 的 食 物 : 对 人 类 的 食 物 不 感 兴 趣 驱 魔 师 类 型 : 医 工 骑 士 主 人 公 单 天 希 丽 萨, 受 了 撒 旦 的 委 托 接 近 奥 村 与 奥 村 雪 青 之 驱 魔 师 / 作 者 : 龙 汨 铭 作 品 相 关 序 言 ( 可 不 看 ) 很 高 兴, 又 和 大 家 见 面 了 你 们 还 记 得 那 个 写 完 等 千 年 之 后 的 龙 汨 铭 吗? 还 记 得 那 个 千 莲 吗? 牵 连! 首 先, 很 对 不 起 大 家, 至 于 为 什 么 会 离 开 蔷 薇, 也 只 是 我 一 时 的 冲 动 关 于 问 题 社 团 的 问

Lisätiedot

Microsoft Word - 098049002.htm

Microsoft Word - 098049002.htm 098 年 度 04900 國 服 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題, 每 題 1.25 分, 皆 為 單 選 選 擇 題, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 : 選 擇 題 : 1. (4) 粉 線 袋 內

Lisätiedot

温州科~1

温州科~1 教 育 质 量 年 度 报 告 (2016 2016) 二 〇 一 五 年 十 二 月 目 录 一 学 院 概 况... 1 ( 一 ) 学 院 简 介... 1 ( 二 ) 办 学 条 件... 2 ( 三 ) 政 策 保 障... 3 二 学 生 发 展... 4 ( 一 ) 招 生... 4 ( 二 ) 就 业... 5 ( 三 ) 学 生 活 动... 8 ( 四 ) 学 生 奖 助...

Lisätiedot

新汉语水平考试

新汉语水平考试 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 四 级 ) H41003 注 意 一 HSK( 四 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (45 题, 约 30 分 钟 ) 2. 阅 读 (40 题,40 分 钟 ) 3. 书 写 (15 题,25 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 105 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时

Lisätiedot

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Lisätiedot

温 州 医 科 大 学 研 究 生 综 合 素 质 测 评 办 法 ( 修 订 版 ) 温 州 医 科 大 学 研 究 生 优 秀 毕 业 生 评 选 办 法 温 州 医 科 大 学 研 究 生 证 管 理 规 定 温 州 医 科 大 学 学 生 社 区 管 理 规 定 温 州 医 科 大 学 学

温 州 医 科 大 学 研 究 生 综 合 素 质 测 评 办 法 ( 修 订 版 ) 温 州 医 科 大 学 研 究 生 优 秀 毕 业 生 评 选 办 法 温 州 医 科 大 学 研 究 生 证 管 理 规 定 温 州 医 科 大 学 学 生 社 区 管 理 规 定 温 州 医 科 大 学 学 目 录 温 州 医 科 大 学 研 究 生 学 籍 管 理 实 施 细 则 1 温 州 医 学 院 硕 士 专 业 学 位 研 究 生 住 院 医 师 规 范 化 培 训 管 理 办 法 ( 试 行 ) 温 州 医 科 大 学 研 究 生 课 程 教 学 管 理 条 例 温 州 医 科 大 学 关 于 硕 士 研 究 生 英 语 课 程 免 修 免 考 的 规 定 温 州 医 科 大 学 研 究 生

Lisätiedot

序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典

序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典 序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典 散 文 為 主 ; 開 拓 學 生 的 文 藝 視 角 和 創 作 平 台 ; 強 化 對 外 的 創

Lisätiedot

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 嘉 義 縣 政 府 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 赴 日 參 訪 蔬 菜 產 地 及 通 路 案 服 務 機 關 : 嘉 義 縣 政 府 姓 名 職 稱 : 李 秋 瑩 科 長 派 赴 國 家 : 日 本 出 國 期 間 :103 年 5 月 12 日 至 16 日 報 告 日 期 :103 年 7 月 8 日 摘 要 農 委 會 為 協 助 農 民 與 外 銷 業 者 了 解

Lisätiedot

MergerPdf.dll

MergerPdf.dll 2015 1 25) " " 319 "2015" "l4 ; " " ; " 330 " " ; ( ) :3030 : :580 9 20153 24 H ) C : @ : ( ) l2014]72 ) : ; : : ; : : 226 3 5 : l8 ; : : () ; :30303036 01399 :580226l9 0l5 ; ' ' : : : B: @@ 2 1125 ; a

Lisätiedot

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 EN 954-98/37/EG EN 050 EN 954- B 234B EN 954- S F / P S S2 F / F2 / P P2 B4 EN 954- B / B 2 B 3 B 4 B B 3TK28 EN 60204- EN 48 EN 574 EN 954-

Lisätiedot

《周保中抗日救国文集》

《周保中抗日救国文集》 600 1985 7 1 1935 1935 2 20 1935 3 26 1935 7 1935 8 3 1935 8 12 1935 11 4 1935 12 20 1935 12 25 1936 1936 1 28 1936 2 5 1936 2 20 1936 2 20 1936 3 1 1936 4 10 1936 4 10 1936 4 18 1936 4 20 1936 6 10 1936

Lisätiedot

! "#$% & ())*! ++, +- +.)! ++ ())* / 0!!""#!

! #$% & ())*! ++, +- +.)! ++ ())* / 0!!#! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lisätiedot

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Lisätiedot

标题

标题 文 学 蓝 皮 书 11 附 录 一 2014 年 度 文 学 声 音 梁 晓 声 : 读 书 是 一 种 抵 抗 寂 寞 的 能 力 都 认 为, 寂 寞 是 由 于 想 做 事 而 无 事 可 做, 想 说 话 而 无 人 与 说, 想 改 变 自 身 所 处 的 这 一 种 境 况 而 又 改 变 不 了 是 的, 以 上 基 本 就 是 寂 寞 的 定 义 了 寂 寞 是 对 人 性 的 缓

Lisätiedot

《新工具》

《新工具》 ! " ! """"""""""""""""""""""! """"""""""""""""""""" #$ &!!!! " # " $ " " % ! "! #! #!! # " # " #! # # $ $ $ " % &! %! " "! "! "! " # "! " $ "! (! " " # $ % " " & " & " " & & " & " & )!! " # $! " "!! "%

Lisätiedot

x Q X Q Y Q Y Q i i i n i i n i i i n i i n 0 1 1 0 1 1 = = = = = = o, y j j; 1, j; n C i n = i= 1 1 X ij ij n i = 1 K Y j j n n S = C X + k Y ij ij i= 1 j= 1 j= 1 m n j j X my j = 1 2 n j i=1 ij j n X

Lisätiedot

Microsoft Word - HSK四级大纲_最新挖改3-5-10-11-14-15-33-34-35_.doc

Microsoft Word - HSK四级大纲_最新挖改3-5-10-11-14-15-33-34-35_.doc 新 汉 语 水 平 考 试 (HSK) 介 绍 为 使 汉 语 水 平 考 试 (HSK) 更 好 地 服 务 于 汉 语 学 习 者, 中 国 国 家 汉 办 组 织 中 外 汉 语 教 学 语 言 学 心 理 学 和 教 育 测 量 学 等 领 域 的 专 家, 在 充 分 调 查 了 解 海 外 汉 语 教 学 实 际 情 况 的 基 础 上, 吸 收 原 有 HSK 的 优 点, 借 鉴 近

Lisätiedot

Microsoft Word - hy-Beer2.doc

Microsoft Word - hy-Beer2.doc 中 國 股 市 産 業 工 具 書 大 陸 啤 酒 業 啤 酒 行 業 是 大 陸 輕 工 業 中 較 早 開 放 的 行 業 之 一 作 爲 消 費 品, 啤 酒 在 大 陸 具 有 巨 大 的 消 費 總 量 近 年 來, 大 陸 居 民 飲 酒 習 慣 逐 漸 改 變, 白 酒 日 漸 淡 出, 轉 而 替 代 的 是 啤 酒 和 葡 萄 酒 的 消 費, 消 費 量 很 具 有 增 長 的

Lisätiedot

1-1江西长运招股说明书上网稿.PDF

1-1江西长运招股说明书上网稿.PDF ...7...10...10...11...12...13...14...14...15...18...19...19...21...22...27...29...34...35...36...37...38...38...40...40...62...63...68...72...79...79...87...90...94...103...106...107 ...107...108...109...109...110...110...113...114...128...129...131...132...133...135...135...137...139...143...143...146...151...151...153...155...161...162...163...164...164...167...167...167...169...174...176...177...179...179...180

Lisätiedot

云南省山地城镇岩土工程导则 试行 2013-12-01 发布 2013-12-25 实施 云南省住房和城乡建设厅 目 录 1 总 则 1 2 术 语 2 3 山 地 工 程 勘 察 基 本 规 定 3 3.1 一 般 规 定 3 3.2 场 地 分 类 3 3.3 勘 察 过 程 4 4 各 类 工 程 的 勘 察 要 求 6 4.1 地 基 基 础 工 程 6 4.2 边 坡 工 程 7 4.3

Lisätiedot

投影片 1

投影片 1 1935 年 新 竹 台 中 地 震 暨 921 集 集 地 震 15 周 年 研 討 會 塵 封 的 裂 痕 - 歷 史 地 震 第 四 講 1935 年 新 竹 台 中 地 震 台 灣 史 上 單 一 天 然 災 害 死 傷 最 為 慘 重 的 事 件 鄭 世 楠 健 行 科 技 大 學 空 間 資 訊 與 防 災 研 究 中 心 前 言 臺 灣 位 處 於 環 太 平 洋 地 震 帶 西 側,

Lisätiedot

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low DA51.2 2002 micromaster MICROMASTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW s MICROMASTER 410/420/430/440 DA51.2 2002 0.12kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER

Lisätiedot

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52 Ξ,,, :, (1928 1931) (1931 1937) (1937 1945),,,,,,,,,,,,,,,, Ξ:(1931 1945) (01JA770055) 51 2003 3,,, 1927 4 (1932 ;1937 11 1946 5 ) 20 30,,,,,,,,, (1931 1945),,,,,,,,,,,,,, 52 , ( : ),,, 1927 4,,, (1928

Lisätiedot

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Lisätiedot

质量报告

质量报告 2013 年 度 本 科 教 学 质 量 报 告 2014 年 5 月 目 录 一 本 科 教 育 基 本 情 况... 2 ( 一 ) 学 科 专 业 设 置 及 特 色... 2 ( 二 ) 学 生 规 模 及 生 源 质 量... 3 ( 三 ) 国 际 合 作 办 学 与 交 流... 4 ( 四 ) 教 学 联 盟 与 共 享 建 设... 5 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 (

Lisätiedot

内B231~1

内B231~1 内 蒙 古 警 察 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2015) 为 了 进 一 步 完 善 学 院 人 才 培 养 质 量 保 障 体 系, 推 进 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 评 估 工 作, 建 立 和 完 善 校 局 合 作 机 制, 健 全 公 安 专 业 研 究 机 构, 不 断 完 善 人 才 培 养 质 量 检 测 体 系, 基 于 2015

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63> 中 華 民 國 大 專 校 院 100 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 排 球 隊 職 員 名 單 一 般 男 生 組 不 分 級 共 56 所 學 校, 總 計 1083 位 隊 職 員 校 名 : 國 立 嘉 義 大 學 (0018) 校 址 :[600] 嘉 義 市 鹿 寮 里 學 府 路 300 號 聯 絡 人 / 電 話 : 鍾 宇 政 / 05-271#7271 校 長 : 李 明

Lisätiedot

YS1.mps

YS1.mps 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 是 化 妆 艺 术 范 畴 内 具 有 代 表 性 的 内 容, 是 掌 握 了 基 础 化 妆 的 前 提 下, 进 入 较 深 入 的 造 型 化 妆 阶 段 影 视 戏 剧 特 征 化 妆 其 妆 型 显 著, 效 果 突 出, 既 是 专 业 影 视 戏 剧 化 妆 的 基 本 内 容 之 一, 又 可 以 在 影 视

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136A67EBF44AAF9BEC7A5CDA5D3BDD0A8D3BB4FA4C9C5AAA46ABEC7AED5B07C5126412E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136A67EBF44AAF9BEC7A5CDA5D3BDD0A8D3BB4FA4C9C5AAA46ABEC7AED5B07C5126412E646F6378> 2016 年 澳 門 學 生 申 請 來 臺 升 讀 大 學 校 院 Q&A 項 目 問 題 回 覆 1. 申 請 報 名 1-1. 澳 門 學 生 申 請 來 臺 升 學 需 具 備 什 麼 資 格? 申 請 學 生 於 報 名 時 需 符 合 香 港 澳 門 關 係 條 例 第 四 條 註 規 定, 除 需 持 有 澳 門 永 久 居 民 身 份 資 格 外, 另 需 最 近 連 續 居 留 港

Lisätiedot

M-TCS2203-04-05-CHS-12-14

M-TCS2203-04-05-CHS-12-14 BABYSEAT II 避 震 型 兒 童 安 全 座 椅 操 作 手 冊 GB DE FR ES IT JP KR S 我 們 建 議 您 由 專 業 且 合 格 的 車 店 來 安 裝 您 的 兒 童 安 全 座 椅 安 裝 前 請 先 詳 閱 操 作 手 冊 負 載 重 量 : A22 (22 公 斤 / 48.5 磅 ) 安 裝 使 用 工 具 : 5mm 內 六 角 扳 手 Topeak

Lisätiedot

校园之星

校园之星 sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh

Lisätiedot

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2>

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2> 抗 衰 老 食 疗 食 谱 第 十 一 章 老 年 营 养 保 健 第 一 节 老 年 人 注 意 保 肾 饮 水 注 意 : 人 体 内 许 多 有 毒 的 代 谢 产 物 主 要 经 肾 脏 排 泄 因 此, 保 持 一 定 的 饮 水 量 是 很 重 要 的, 每 日 饮 水 1500-2000 毫 升 为 宜 即 使 口 不 渴, 也 应 适 当 饮 水, 夏 日 或 汗 多 时, 应 增

Lisätiedot

產 品 名 稱 衛 生 局 回 報 情 形 统 香 豬 油 33 桶 已 退 回 強 冠 公 縣 市 地 址 項 目 38 特 純 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑, 並 銷 毀 不 合 格 產 品 共 87.kg 膠 ) 39 海 苔 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑 膠 ) 40 蔥 抓

產 品 名 稱 衛 生 局 回 報 情 形 统 香 豬 油 33 桶 已 退 回 強 冠 公 縣 市 地 址 項 目 38 特 純 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑, 並 銷 毀 不 合 格 產 品 共 87.kg 膠 ) 39 海 苔 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑 膠 ) 40 蔥 抓 咖 哩 酥 李 鵠 餅 店 2 綠 豆 沙 椪 3 基 隆 油 蔥 店 油 蔥 酥 產 品 ( 散 裝 ) 4 濃 縮 肉 燥 5 紅 蔥 醬 6 聯 華 食 品 工 業 股 份 有 限 公 國 民 炒 米 粉 (03.05.5 已 停 產 ) 03.09.05 更 換 新 油, 並 進 行 回 收 03.09.04 以 前 製 作 之 產 品, 惟 拒 不 提 供 下 游 名 單,9/9 予 暫

Lisätiedot

(C I P) /. :,2004 ( ) ISBN TU CIP (2003) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. com. c n : s jn- public

(C I P) /. :,2004 ( ) ISBN TU CIP (2003) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. com. c n : s jn- public (C I P) /. :,2004 ( ) ISBN 7-5331 - 3598-9.... TU754-62 CIP (2003) 093370 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 : w w w. lkj. com. c n : s dkj@ jn- public. sd. cninfo. ne t : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2020432

Lisätiedot

1 19.0 25.5 2 JA 71925618669 23 3 631,000 24738 14000 12000 12050 10000 8000 6000 4000 2000 0 6049 4528 3574 2472 1347 901 745 738 35 45 55 7 12 17 22 24 4 350,000 300,000 297,459(100%) 300,918(100%) 297,632(100%)

Lisätiedot

ji ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Lisätiedot

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是 10. 孔 子 求 教 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 16 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 陈 蚂 蚁 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 孔 子 的 许 多 思 想 和 观 念 一 直 被 人 们 所 重 视 和 继 承 (2) 他 经 常 向 人 们 请 教 学

Lisätiedot

本 期 目 录 ZHE JIANG DI KAN ( 总 第 99 期 ) 编 委 会 主 任 : 林 天 宁 编 委 会 副 主 任 : 严 宗 保 陈 三 军 徐 刚 陈 启 强 姜 长 才 熊 建 森 钱 国 女 赵 伟 申 屠 忠 编 委 会 成 员 ( 以 姓 氏 笔 画 为 序 ): 王

本 期 目 录 ZHE JIANG DI KAN ( 总 第 99 期 ) 编 委 会 主 任 : 林 天 宁 编 委 会 副 主 任 : 严 宗 保 陈 三 军 徐 刚 陈 启 强 姜 长 才 熊 建 森 钱 国 女 赵 伟 申 屠 忠 编 委 会 成 员 ( 以 姓 氏 笔 画 为 序 ): 王 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 ZHE JIANG DI KAN 卷 首 语 新 新 新 新 年 新 新 新 新 寄 新 新 新 新 语 新 新 新 新 岁 月 如 梭, 又 是 一 年 春 意 浓 值 新 春 来 临 之 际, 编 辑 部

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63> 板 桥 区 外 国 籍 居 民 生 活 信 息 指 南 为 了 能 够 和 周 围 的 邻 舍 和 睦 相 处 愉 快 地 生 活, 首 先 必 须 遵 守 日 本 的 生 活 规 范 垃 圾 的 分 类 和 倒 出 的 各 种 规 则 或 许 大 家 一 开 始 会 对 日 本 所 特 有 的 习 惯, 以 及 不 同 的 生 活 习 惯 感 到 不 适 应 希 望 大 家 能 够 通 过 和 周

Lisätiedot

untitled

untitled 0.37kW 250kW D11.7 2009 SINAMICS G120 0.37kW 250kW SINAMICS G120 Answers for industry. SINAMICS G120 0.37kW 250kW SINAMICS G110 D 11.1 0.12 kw 3 kw CA01 MC CA01 MC CD : E20001-K20-C-V2-5D00 141-P90534-09020

Lisätiedot

江西省普通高等学校高水平运动队建设

江西省普通高等学校高水平运动队建设 江 西 省 普 通 高 等 学 校 高 水 平 运 动 队 新 增 项 目 ( 武 术 ) 申 报 材 料 井 冈 山 大 学 2015 年 7 月 20 日 井 冈 山 大 学 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 材 料 目 录 一 新 申 请 学 校 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 项 目 申 报 表 二 新 申 请 学 校 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 项 目 评 估

Lisätiedot

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 藏 的 读 音 是 c 佗 n 倮, 不 要 读 成 z 伽 n 倮 塑 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 置 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 顶 的 韵 母 是 in 倮, 不 要 读 成 in 舍 的 声 母 是 sh, 不 要 读

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 藏 的 读 音 是 c 佗 n 倮, 不 要 读 成 z 伽 n 倮 塑 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 置 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 顶 的 韵 母 是 in 倮, 不 要 读 成 in 舍 的 声 母 是 sh, 不 要 读 8. 卢 浮 宫 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 17 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 卢 浮 黎 坛 贝 聿 捉 铭 臂 维 纳 斯 芬 蒙 娜 莎 3. 本 课 学 习 部 首 : 要 求 会 认 会 用 4. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 写 5. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 藏 品 丰 富 精 美

Lisätiedot

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63>

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63> 43 352780 35 6002200 50 55 60 2200 600 40 45 50 36 36 6002200 2200600 60 55 65 60 37 37 6002200 2200600 70 65 45 40 3 4 7 1 1 4 (2780 ) (38) 38 8001800 600800 18002100 2100600 75 75 70 65 65 55 3 1 39

Lisätiedot

1LE1新(cs4).indd

1LE1新(cs4).indd 全 机 座 号 00 至 60 产 品 目 录 D8.N 20 LE 系 列 低 压 电 机 www.ad.siemens.com.cn 相 关 产 品 目 录 低 压 电 机 D 8. IEC 鼠 笼 式 电 机 机 座 号 56 到 450 订 货 号 : E86060K558AA27600 MOTOX D 87. 减 速 电 机 订 货 号 : E86060K5287AA7600 其 它 文

Lisätiedot

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Lisätiedot

untitled

untitled 略 行 年 度 來 旅 4C 例 老 94452003 旅 來 旅 年 旅 數 率 旅 年 旅 年 率 旅 年 旅 旅 更 行 年 力 力 量 旅 來 年 來 旅 來 數 2001 年 2007 年 數 來 數 C=A/B 數 E=D/A A B % D % 16,215,657 971,000 6.0 1,8000,000 11.1 4,984,000 361,308 7.8 800,000 19.5

Lisätiedot

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600432 2005 2005 ---------------------------------------------------------------------------1 -----------------------------------------------------------------------1 -----------------------------------------------------------------2

Lisätiedot

An b.PDF

An b.PDF 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 21 8 23 1998 1998 1999 99 99 35 2 13 14 CAD MRP 2000 MIS 2000 2000 1999 9 1 2 15 16 1999 12 31 1 204,283,897.94 77,795,980.32 387,041,104.15 157,448,621.17 2 219,195,653.97 184,436,400.00

Lisätiedot

目 录 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 2 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 1. 领 导 认 识 到 位... 2 2. 教 学 投 入 到 位

目 录 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 2 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 1. 领 导 认 识 到 位... 2 2. 教 学 投 入 到 位 青 岛 滨 海 学 院 2014 年 本 科 教 学 质 量 报 告 青 岛 滨 海 学 院 二 〇 一 五 年 六 月 目 录 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 2 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 1. 领 导 认 识 到 位... 2 2. 教

Lisätiedot

chn_5.indd

chn_5.indd 板 桥 区 外 国 籍 居 民 生 活 信 息 指 南 社 区 2 垃 圾 的 分 类 倒 出 与 再 利 用 3 自 行 车 摩 托 车 6 宠 物 7 消 费 者 信 息 8 防 止 被 动 吸 烟 8 区 役 所 各 窗 口 以 及 电 话 一 律 使 用 日 语 如 果 您 需 要 向 本 资 料 所 记 载 的 相 关 负 责 部 门 咨 或 者 就 电 话 号 码 进 行, 如 无 特

Lisätiedot

:;< =;< >!?%(, (-+ *$5(1 *$%* *#%0$#34 65&# *--.20$ $-.#+-317 A$#, 4%, 5* 54! >! B-3 0$5)/3#( * %* $-.# 5( *$#53 B3## *5.#7

:;< =;< >!?%(, (-+ *$5(1 *$%* *#%0$#34 65&# *--.20$ $-.#+-317 A$#, 4%, 5* 54! >! B-3 0$5)/3#( * %* $-.# 5( *$#53 B3## *5.#7 ! # $# %& () *%& +,+-,.. /&,.. /& 0(%+ 1)&)+,..- 02),3/&1 4%+0) 0 /.. %& () % ()+ (,&5 /& *%&*.60/%&,0, *%&0)7 86)&*) 9# # : : : : : : : : $;;< =%>) 0(%22/&1 ).)?/0/%& &) 4%+30 (,?) @)*%>),! 9A! 4,- B%+

Lisätiedot

前 言

前    言 前 言 为 贯 彻 落 实 依 法 治 国 人 才 强 国 战 略, 进 一 步 适 应 和 深 化 高 等 教 育 的 改 革 与 发 展, 满 足 我 国 全 面 建 设 小 康 社 会 和 构 建 社 会 主 义 和 谐 社 会 对 高 层 次 人 才 的 需 要, 教 育 部 周 济 部 长 签 署 了 21 号 部 长 令, 发 布 了 新 的 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 普

Lisätiedot

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 B 1-8 (12-64 29 5 16 82 5 15 1 2 22-24 29 25-28 k1. 1 A 2 k2k3 3 k2k3 k2. k2a. 1 2 3 4 k2b. 1 2 k2b1.? 3 k3. 11 12 02 ( ( ( 1 2 (24 A. A1.? 1 0 A1a.? 1. 1 2 2. A2. 1 2

Lisätiedot

人 事 服 务 - 通 胀 因 素 4. 人 事 服 务 包 括 所 有 人 事 费 用, 其 中 包 括 专 业 人 员 和 一 般 服 务 人 员 类 别 的 薪 金 养 恤 金 缴 款 家 属 津 贴 社 会 保 障 和 其 他 与 职 工 有 关 的 待 遇 及 离 职 后 福 利 造 成

人 事 服 务 - 通 胀 因 素 4. 人 事 服 务 包 括 所 有 人 事 费 用, 其 中 包 括 专 业 人 员 和 一 般 服 务 人 员 类 别 的 薪 金 养 恤 金 缴 款 家 属 津 贴 社 会 保 障 和 其 他 与 职 工 有 关 的 待 遇 及 离 职 后 福 利 造 成 C 2015/3 号 文 件 - 2014-17 年 中 期 计 划 ( 经 审 议 )/ 2016-17 年 工 作 计 划 和 预 算 情 况 说 明 之 一 -2015 年 3 月 关 于 费 用 增 长 的 假 设 和 估 算 值 - 补 充 信 息 及 最 新 情 况 在 针 对 2016-17 年 工 作 计 划 和 预 算 提 案 开 展 技 术 审 查 过 程 中, 财 政 委 员

Lisätiedot

MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2

MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2 BS 5900:1999 ICS91.140.90 1 MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2 ii 1 1 2 1 3 1 4 3 5 4 6 4 7 7 8 9 9 9 10 9 11 10 12 12 13 12 14 12 15 15 16 18 17, 18 18 18 A( ) 19 B( ) 20 C ( ) 20 D ( ) 21 E ( ) 22 F( ) 27 G( )

Lisätiedot

第 二 章 : 中 醫 對 糖 尿 病 的 治 療 中 藥 內 治 法... 36... 36... 38 中 藥 外 治 法... 41... 41... 45 針 灸 療 法... 47... 48... 49... 50... 51 推 拿 療 法... 52... 54... 54... 5

第 二 章 : 中 醫 對 糖 尿 病 的 治 療 中 藥 內 治 法... 36... 36... 38 中 藥 外 治 法... 41... 41... 45 針 灸 療 法... 47... 48... 49... 50... 51 推 拿 療 法... 52... 54... 54... 5 目 錄 前言... 3 序一...劉良 6 序二... 方宏勳 7 序三... 余寶珠 8 第一章 認識糖尿病 什麼是糖尿病... 16 糖尿病的由來... 16 世界各國糖尿病的發病情況... 18 本港糖尿病的發病情況... 19 現代醫學對糖尿病的認識... 20 糖尿病的症狀... 20 糖尿病常見的分型及病因... 20 糖尿病的診斷標準... 22 糖尿病的併發症... 22 引起糖尿病的高危因素...

Lisätiedot

29 0. 0.1 0.2 0.3 1. 30 1840 1930 1932 1926 35 51 55 214 1 31 1988 3 2. 2.1 3 2000 2.2 79 1 52 32 56 57 57 2 2.3. 2 10 4 40 16 4 64 2.4 3. 3.0 3.1 1 Hz 33 193ms 176 174 169 167 165 163 162 160 159 (T )

Lisätiedot

<5353B0B2C8ABB2BFBCFE20434E2E706466>

<5353B0B2C8ABB2BFBCFE20434E2E706466> NEW 2016 www.wittur.com a WITTUR brand 10+7 45+57 60+ 3,500+1,700 Page 05 Page 06 CSGB GB7588 2,00 BSG GB7588 EN81 2,00 CSGB Page 08 BSG Page 10 EBRA 20 EBRA 20 GB7588 EN81 2,00 EBRA 20 Page 12 EBRA 20

Lisätiedot

建设项目基本情况

建设项目基本情况 上 海 市 环 境 科 学 研 究 院 受 上 海 新 鸿 基 威 亿 房 地 产 有 限 公 司 委 托, 完 成 了 对 徐 家 汇 街 道 57-1-A 地 块 ( 徐 家 汇 中 心 华 山 路 地 块 ) 项 目 的 环 境 影 响 评 价 工 作 现 根 据 国 家 及 本 市 规 定, 在 向 具 审 批 权 的 环 境 保 护 行 政 主 管 部 门 报 批 前 公 开 环 评 文

Lisätiedot

浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理 教 育 艺 术 等 多 学 科 协 调 发 展 的 全 日 制 本 科 院 校 全 面 学 习 和 借

浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理 教 育 艺 术 等 多 学 科 协 调 发 展 的 全 日 制 本 科 院 校 全 面 学 习 和 借 浙 江 省 高 等 学 校 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 项 目 浙 江 科 技 学 院 土 木 工 程 实 验 教 学 中 心 建 设 规 划 方 案 2015 年 8 月 浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理

Lisätiedot

女性美容保健(七).doc

女性美容保健(七).doc ...1...4...6...9...10... 11...14...18...23...24...26...28...30...32...34...38...39...40 I ...42...46...48...50...52...54...56...59...62...64...67...68...70 10...71...74...77 OL...78...81...85...86...87

Lisätiedot

作 者 : 出版社 : 出版 :

作 者 : 出版社 : 出版 : (2004) 作 者 : 出版社 : 出版 : (2004) : : : () : : : () (1 ) (1 ) (3 ) (4 ) (4 ) 2004 (4 ) (7 ) ( 10 ) ( 13 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 22 ) ( 26 ) ( 28 ) ( 30 ) ( 34 ) ( 37 ) :, ( 37 ) : ( 41 ) : ( 46 )

Lisätiedot

http://www.bjjlb.org.cn 1 2 3 4 5 1 2 3 6 1600 7 1800 8 2 ( 15 ) 9 110 ( ) / ( ) SCI EI 10 210 ( ) / / / / 11 12 ( 100 ) 13 200 14 1 ( ) 2 15 400 16 1. 10 2. 10 3. 4. 5. 17 18 19 20 1. 10 / ( ) SCI EI

Lisätiedot

欧洲标准胀紧套

欧洲标准胀紧套 CL-B CL-BH CL-E CL-D CL-DS CL-DE CL-DX CL-FE CL-FA1 CL-FA2 CL-FB1 CL-FB2 CL-FC CL-FD CL-FAR CL-T CL-ML CL-ML-B CL-ML-C CL-HL CL-HLL CL-SD CL-SS CL-SK CL-B L1 L I I d D I L L1 Ft(Kn) Mt(Kn.m) CL19 47B 17

Lisätiedot

,3? 1 1,2 1 1,2 ::90 1 1,1 1 1,3 1 1,2 1 1,4 1 1, ,2 1 1,1 1 1,4 ( ) 1 1,1 2 :1 1,1 1 1,8 1 1,1 1 1,4 1 1,2 1 1,10 1 1,6 1 1,

,3? 1 1,2 1 1,2 ::90 1 1,1 1 1,3 1 1,2 1 1,4 1 1, ,2 1 1,1 1 1,4 ( ) 1 1,1 2 :1 1,1 1 1,8 1 1,1 1 1,4 1 1,2 1 1,10 1 1,6 1 1, 2002 2000 1 1,1 :1 1,6 : : 1 1,1 :1 1,5 1 1,1 1 1,2 :1 1,4 1 1,10 1 1,12 1 1,1 1 1,2 1 1,6 20 1 1,6 1 1, 202 2002 1 1,3? 1 1,2 1 1,2 ::90 1 1,1 1 1,3 1 1,2 1 1,4 1 1,1 3 2 1 1,2 1 1,1 1 1,4 (1935 1937

Lisätiedot

連江縣議會第三屆第六次定期大會第三會次會議記錄

連江縣議會第三屆第六次定期大會第三會次會議記錄 連 江 縣 議 會 第 三 屆 第 六 次 定 期 大 會 第 一 會 次 會 議 紀 錄 日 期 : 九 十 三 年 十 一 月 九 日 議 程 : 一 議 長 致 開 會 詞 二 縣 長 施 政 報 告 暨 說 明 三 縣 長 對 議 決 案 執 行 情 形 報 告 暨 說 明 主 席 : 陳 議 長 振 清 紀 錄 : 鄭 麗 慧 陳 主 任 秘 書 : 本 會 第 三 屆 第 六 次 定 期

Lisätiedot

二 优 秀 活 动 示 范 单 位 1. 北 京 市 朝 阳 区 白 家 庄 小 2. 北 京 市 东 城 区 史 家 胡 同 小 3. 天 津 市 南 开 区 中 营 小 4. 天 津 市 河 西 区 闽 侯 路 小 5. 天 津 市 静 海 县 模 范 小 6. 天 津 市 河 北 区 兴 华

二 优 秀 活 动 示 范 单 位 1. 北 京 市 朝 阳 区 白 家 庄 小 2. 北 京 市 东 城 区 史 家 胡 同 小 3. 天 津 市 南 开 区 中 营 小 4. 天 津 市 河 西 区 闽 侯 路 小 5. 天 津 市 静 海 县 模 范 小 6. 天 津 市 河 北 区 兴 华 附 件 起 2015 年 青 少 年 科 调 查 体 验 活 动 评 审 结 果 一 优 秀 活 动 组 织 单 位 1. 天 津 市 青 少 年 科 技 中 心 2. 河 北 省 青 少 年 科 技 中 心 3. 内 蒙 古 青 少 年 科 技 中 心 4. 辽 宁 省 青 少 年 科 技 活 动 中 心 5. 江 苏 省 青 少 年 科 技 中 心 6. 安 徽 省 青 少 年 科 技 活 动

Lisätiedot

连 不 断 的 乳 制 品 安 全 负 面 报 道 的 影 响, 消 费 者 信 心 还 未 得 到 完 全 恢 复 ; 另 一 方 面 是 乳 制 品 零 售 价 格 居 高 不 下, 市 场 奶 类 商 品 价 格 上 涨 导 致 需 求 下 降, 在 2013 2014 年 度 所 谓 的 奶

连 不 断 的 乳 制 品 安 全 负 面 报 道 的 影 响, 消 费 者 信 心 还 未 得 到 完 全 恢 复 ; 另 一 方 面 是 乳 制 品 零 售 价 格 居 高 不 下, 市 场 奶 类 商 品 价 格 上 涨 导 致 需 求 下 降, 在 2013 2014 年 度 所 谓 的 奶 从 奶 牛 养 殖 行 业 的 重 塑 看 现 代 牧 场 建 设 的 市 场 空 间 佟 欣 一 2014 年 我 国 奶 业 发 展 情 况 ( 一 ) 牛 奶 产 量 增 长 5.5%, 达 到 3 725 万 t 近 年 来, 中 国 奶 业 的 发 展 越 来 越 多 地 表 现 出 畜 牧 业 固 有 的 周 期 性, 受 制 于 消 费 增 长 的 放 缓, 增 长 速 度 明 显 变

Lisätiedot

` * *

` * * 05 1 1989 1994 1999 2004` * 2000 4000 10000 20000 * 2 1986 1989 1991 1993 1994 1995 2 15 41 50 80 120 130 200 1500 3500 4000 7000 10000 3 lm/w Ra 13 100 18 100 21 100 55 40 60 80 70 90 75 100 65 95 ϕ

Lisätiedot

MICROMSTER 420/430/440 MICROMSTER kw 11 kw 0.12kW 250kW D MICROMSTER kw 250kW C01 E86060-D B MICROMSTER 440

MICROMSTER 420/430/440 MICROMSTER kw 11 kw 0.12kW 250kW D MICROMSTER kw 250kW C01 E86060-D B MICROMSTER 440 产品样本 D51.2 10 2008 MICROMSTER 420/430/440 变频器 应用于驱动技术的通用型变频器 产品样本 D51.2 10 2008 MICROMSTER nswers for industry. MICROMSTER 420/430/440 MICROMSTER 420 0.12 kw 11 kw 0.12kW 250kW D51.2 2008.10 MICROMSTER

Lisätiedot

<433A5C55736572735C41646D696E6973747261746F725C4465736B746F705CBBFAB5E7B9A4B3CCD1A7D4BA32303135C4EAB9A4D7F7D7DCBDE1BCB032303136C4EAB9A4D7F7D2AAB5E32E646F6378>

<433A5C55736572735C41646D696E6973747261746F725C4465736B746F705CBBFAB5E7B9A4B3CCD1A7D4BA32303135C4EAB9A4D7F7D7DCBDE1BCB032303136C4EAB9A4D7F7D2AAB5E32E646F6378> 2015 年 工 作 总 结 及 2016 年 工 作 要 点 第 一 部 分 :2015 年 工 作 总 结 2015 年, 是 全 面 总 结 学 院 十 二 五 发 展 规 划, 科 学 制 定 十 三 五 发 展 规 划 的 一 年 我 院 按 照 年 度 计 划 要 求, 扎 实 开 展 工 作, 较 为 圆 满 地 完 成 了 年 初 制 定 的 32 项 主 要 工 作 任 务, 具

Lisätiedot

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Lisätiedot

Microsoft Word - 小論文

Microsoft Word - 小論文 篇 名 風 情 萬 種 話 牡 丹 作 者 周 冠 汶 私 立 格 致 高 級 中 學 普 二 孝 戴 嘉 慧 私 立 格 致 高 級 中 學 普 二 孝 1 壹 前 言 牡 丹 自 古 以 來 被 譽 為 百 花 之 王, 並 把 它 作 為 富 貴 吉 祥 的 象 徵, 歷 來 的 王 公 貴 族 以 賞 牡 丹 為 樂 大 唐 帝 國 視 牡 丹 為 國 花, 影 響 所 至, 平 民 百 姓

Lisätiedot

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "!!"#"!!"#"$!"#"% $ $"#"! & (() *+&,-. $"#"$ /+.01* -1.2 $"#"% *03+)40. 5*06 7 8!(!!! "! 3 8! #!8!

 !!#!!#$!#% $ $#! & (() *+&,-. $#$ /+.01* -1.2 $#% *03+)40. 5*06 7 8!(!!! ! 3 8! #!8! !"# $% & ("! "! " )! ) *+)+! *+)+( *+)+" *+)+& *+)+* *+)+# $% & (",! $%- )((,! " * ). #"!! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "!!"#"!!"#"$!"#"% $ $"#"! & (() *+&,-. $"#"$ /+.01* -1.2 $"#"%

Lisätiedot

noAD_9807._NC..28..pdf

noAD_9807._NC..28..pdf 09:00 透 視 紫 禁 城 ( 上 ) 10:00 猩 猩 三 兄 弟 11:00 海 豚 大 軍 12:00 火 山 噴 發 13:00 溯 溪 人 與 狗 ( 中 ) 14:00 突 出 部 之 役 15:00 猛 獸 出 擊 - 北 極 熊 16:00 守 護 人 間 樂 土 17:00 神 秘 鯊 魚 穴 18:00 海 豚 大 軍 19:00 C-5 運 輸 機 20:00 堪 察 加

Lisätiedot

卡 萨 帝 是 源 于 意 大 利 灵 感 的 国 际 高 端 家 电 品 牌, 在 意 大 利 语 中, Lacasa 意 为 家, Arte 意 为 艺 术, 两 者 合 二 为 一 就 是 Casarte, 意 为 家 的 艺 术 秉 持 创 艺 家 电, 格 调 生 活 的 品 牌 理 念,

卡 萨 帝 是 源 于 意 大 利 灵 感 的 国 际 高 端 家 电 品 牌, 在 意 大 利 语 中, Lacasa 意 为 家, Arte 意 为 艺 术, 两 者 合 二 为 一 就 是 Casarte, 意 为 家 的 艺 术 秉 持 创 艺 家 电, 格 调 生 活 的 品 牌 理 念, 复 式 滚 筒 全 自 动 洗 衣 机 XQGH80-HBF1427RH 卡 萨 帝 是 源 于 意 大 利 灵 感 的 国 际 高 端 家 电 品 牌, 在 意 大 利 语 中, Lacasa 意 为 家, Arte 意 为 艺 术, 两 者 合 二 为 一 就 是 Casarte, 意 为 家 的 艺 术 秉 持 创 艺 家 电, 格 调 生 活 的 品 牌 理 念, 在 汲 取 精 致 生 活

Lisätiedot

8"8" 4$*% 5-* (. 6+$% 7+-+$% ("!""#!"#$% & ()#*+$%!""$ %!""#!""# &!""# $ $!!"!!"!"!!""" $ (!"!"#,%-&+&% %./+$%-# )*+,-./012* 3! 45667##8( "9 ":,012* $

88 4$*% 5-* (. 6+$% 7+-+$% (!#!#$% & ()#*+$%!$ %!#!# &!# $ $!!!!!!! $ (!!#,%-&+&% %./+$%-# )*+,-./012* 3! 45667##8( 9 :,012* $ !"#$ %&# ( ) *+"$,+&+"$!"#$%& ())* +),),))-.,),+ /001 )2+234(-4 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ", (,!,,,,L ++)))2 (L (,))(- -./"$ 0 (1/#+"$ 5 2$&0+0$ $)3+"$&/ 2456# " ""./

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303134C4EACEE4BABAD2F4C0D6D1A7D4BABECDD2B5D6CAC1BFB1A8B8E6A3A8D4BAB3A4B0ECB9ABBBE1CDA8B9FDA3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303134C4EACEE4BABAD2F4C0D6D1A7D4BABECDD2B5D6CAC1BFB1A8B8E6A3A8D4BAB3A4B0ECB9ABBBE1CDA8B9FDA3A9> 2014 年毕业生就业质量年度报告 武汉音乐学院 二〇一四年十二月 目 录 第 一 篇 学 校 概 况 3 第 二 篇 毕 业 生 基 本 情 况 4 第 三 篇 毕 业 生 就 业 情 况 及 分 析 7 第 四 篇 人 才 培 养 工 作 主 要 特 点 18 第 五 篇 学 校 就 业 工 作 主 要 特 色 22 第 六 篇 学 校 人 才 培 养 工 作 的 反 馈 与 建 议 24 第

Lisätiedot

目 录 第 一 部 分 序 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 简 介... 3 第 二 部 分 教 学 管 理 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 教 师 工 作 规 范... 5 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 课 程 班 管 理 说 明... 15 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 本 科 生 毕 业

目 录 第 一 部 分 序 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 简 介... 3 第 二 部 分 教 学 管 理 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 教 师 工 作 规 范... 5 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 课 程 班 管 理 说 明... 15 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 本 科 生 毕 业 教 师 手 册 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 教 务 部 二 〇 一 一 年 编 目 录 第 一 部 分 序 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 简 介... 3 第 二 部 分 教 学 管 理 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 教 师 工 作 规 范... 5 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 课 程 班 管 理 说 明... 15 厦 门 大 学 嘉 庚 学 院 本 科 生 毕 业 论 文 ( 设 计

Lisätiedot

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三 教 学 建 设 与 改 革 工 作...

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三 教 学 建 设 与 改 革 工 作... 德 行 言 语 敦 睦 天 下 ---- 北 京 语 言 大 学 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 〇 一 四 年 十 一 月 目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E0D7E9D7DCD7D65B323031365D3738BAC5B9D8D3DABFAAD5B9CDC6BCF6D1A1B0CE32303136C4EAC7E0B5BAB0CEBCE2C8CBB2C5B9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E0D7E9D7DCD7D65B323031365D3738BAC5B9D8D3DABFAAD5B9CDC6BCF6D1A1B0CE32303136C4EAC7E0B5BAB0CEBCE2C8CBB2C5B9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63> 中 共 青 岛 市 委 组 织 部 青 岛 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 青 岛 市 财 政 局 青 组 总 字 2016 78 号 中 共 青 岛 市 委 组 织 部 青 岛 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 青 岛 市 财 政 局 关 于 开 展 推 荐 选 拔 2016 年 青 岛 拔 尖 人 才 工 作 的 通 知 各 区 市 党 委 组 织 部, 市 委 各 部 委

Lisätiedot

000.PDF

000.PDF 1 1.1 1987 1987 1987 1994 [1994]47 1996 [1996]37 1984 [1984]4 1991 12 1994 [1994]148 1 [1994]149 1993 [93]041 2000 [2000 ]201 1993 [1993]059 1994 [94] 089 1985 205 3000 [1986] 27 [80] 482 2 1.2 1949 80

Lisätiedot