Katsaus pohjoismaisista kulttuuritilastoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus pohjoismaisista kulttuuritilastoista"

Transkriptio

1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 211:3 21:3 Katsaus pohjoismaisista kulttuuritilastoista Vuonna 211 toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Suomen puheenjohtajuusohjelmassa tunnistetaan yhteispohjoismaisen tietopohjan merkitys kulttuurisektorilla. Kulttuurisektorin tilastojen laajentaminen yhteispohjoismaisessa tilastoraportissa voisi toimia yhtenä keinona tietopohjan parantamiseksi ja samalla edistää tilastojen käyttöä pohjoismaisessa päätöksenteossa. 1 Tämän yhteenvedon tarkoituksena on muun muassa vastata tähän tarpeeseen. Politiikka-analyysissa tuodaan esiin pohjoismaiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja kulttuuripolitiikan alalta. Tavoitteena on nostaa esiin kansallisia painotuksia ja eroavaisuuksia, mm. kulttuuripalveluissa, kulttuurin kulutuksessa, kulttuurialan koulutuksessa ja työllisyydessä. Lisäksi yhteenvedossa on muutamia keskeisen virallisen pohjoismaisen yhteistyön toimijan kulttuurihankkeille myönnetyistä yhteispohjoismaisista varoista. Aineistona politiikka-analyysissä on käytetty olemassa olevia kulttuuritilastoja Suomesta, sta, sta, sta sekä Islannista. Ahvenanmaata, Färsaaria tai Grönlantia ei mainita erikseen taulukoissa. Ahvenanamaa on sisällytetty Suomen tilastoihin ja Färsaaret ja Grönlanti n tilastoihin niiltä osin kuin aineistoa on ollut saatavilla. Päälähteinä on käytetty Suomen Tilastokeskuksen kulttuuritilastojen kansainvälistä katsausta, 2 Euroopan komission tilastoviraston Eurostatin tilastoja, 3 YKn kansainvälisiä tilastoja, 4 OECD:n tilastoja, 5 Euroopan neuvoston tilastoja, 6 Pohjoismaiden ministerineuvoston tilastoja 7 sekä Pohjoismaisen kulttuuripisteen ja Pohjoismaiden kulttuurirahaston tilastoja. 1 Pohjoismaiseen yhteistyöhön on kuulunut monien vuosikymmenien ajan myös tilastojen keruuta. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö ja sitä ennen Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö on kerännyt vuosittain tilastoja vuosikirjaan Nordisk statistisk årsbok jo 196-luvulta alkaen. Tilastot ovat pitkään olleet vuosikertomuksessa kulttuurin osalta suhteellisen suppeat. 2 Kulttuuritilasto 27, Kulttuuri ja viestintä 29, Tilastokeskus. Joukkoviestimet 26, Kulttuuri ja viestintä 26, Tilastokeskus. 3 Cultural statistic, 211 edition, Eurostat, Pocketbooks. 4 Creative economy, report 21, Creative Economy: A feasible Development Option, United Nation. 5 OECD Factbook 29: Economic, Environmental and Social Statistics. Quality of Life, Leisure, Recreation and culture, sourceoecd.org/vl= /cl=16/nw=1/rpsv/factbook29/11/3/2/index.htm. 6 Compendium, Cultural policies and trends in Europe, Council of Europa, 7 Nordisk statistisk årsbok, 21, Nordic Databank, Culture, Culture/Culture.asp

2 Taulukko 1.1 Kulttuurin infrastuktuuri Sinfoniaorkesterit Elokuvasalit 25-29*** Teatterit 25-29** Museot 26-21* Museot 26-21* Teatterit 25 29** Elokuvasalit 25-29*** Sinfoniorkesterit * Museoiden määrittelyn ja luokittelun maakohtaisista eroista johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia (, 29., 29., 28., 29,, 26). * * Ainoastaan ammattiteatterit ja/tai valtionapua saavat teatterit (, 29., 25., /29. 28/29). *** Elokuvasalit. Huomattava, että elokuvasalien määrä ei ole sama kuin elokuvateattereiden määrä. Yksittäisessä elokuvateatterissa voi olla useita elokuvasaleja. (, 29., 29., 29., 29., 25). ****Ammattilaissinfoniaorkesterit. Lähde: Culture Statistics 28. NOS D 444. Statistics Norway. Landshagir 21. Reykjavik: Hagstofa Íslands. Museer 29. Kulturen i siffror 21/6. Stockholm: Statens kulturråd. Museotilasto 29. Helsinki: Museovirasto. Landshagi.Reykjavik: Hagstofa Íslands. Statistisk årbog 21. Copenhagen: Danmarks statistik. Statistisk årbok 21. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årsbok för Sverige. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Teatteritilastot 9. Helsinki: Teatterin tiedotuskeskus. Statens Kulturråd, Sverige ( ). Norsk teater- og orkesterforening. Suomen sinfoniaorkesterit ry. Svensk Scenkonst. Yhteenvedossa on pyritty käyttämään maiden viimeisimpiä tilastoja. Taulukoissa käytetyissä tilastoissa vuodet vaihtelevat kuitenkin jossain määrin, johtuen maiden vaihtelevista käytännöistä kerätä ja päivittää kansallisia tilastojaan. Lähtökohtana vertailussa on, että taulukoissa esitetyt tilastot ovat keskenään vertailukelpoisia. Muutamien taulukoiden tietoja ei ollut saatavilla kaikkista Pohjoismaista. Tästä huolimatta taulukot on kuitenkin otettu mukaan niiden keskeisen sisällön vuoksi. Analyysissä käsitellään seuraavia osa-alueita: kulttuurin infrastuktuuri, taiteilijat ja luovan työn tekijät, kulttuurin käyttö ja kulutus, kulttuurin talous ja Pohjoismainen yhteistyö. Tilastoja koottaessa eri lähteistä on noussut esiin muutamia ongelmakohtia ja puutteita, joita käsitellään tarkemmin johtopäätöksissä. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota käsitteiden määrittelyyn ja rajaamiseen sekä pyrkiä mahdollisuuksien mukaan pohjoismaisella tasolla edistämään yhtenäisten tilastokäytäntöjen soveltamista ja käyttöön ottoa. Kulttuurin infrastruktuuri Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan lähemmin Pohjoismaiden välisiä eroja kulttuurin infrastruktuurin näkökulmasta. Tähän on kerätty tilastoja museoiden, teattereiden, elokuvasalien ja sinfoniaorkestereiden määristä sekä yleisten kirjastojen ja julkaistujen kirjojen määristä. Erityisesti museoiden kohdalla on museokäsitteen määritelmässä maakohtaisia eroja, mikä vaikuttaa tulosten vertailukelpoisuuteen. 8 Esimerkiksi Suomen museoiden osalta pohjoismaisissa ja muissa kansainvälisissä tilastovertailuissa käytetään museotilastoissa hallintoyksikkö- määritelmää, johon useasti kuuluu useita yksittäisiä museoita. Myös yleisten kirjastojen osalta aineiston vertailukelpoisuus on haastavaa. Jotta niiden tilastot olisivat täysin vertailukelpoisia, tulisi määritelmiä ja rajauksia tarkentaa. Mailla on erilainen organisatorinen rakenne, joka vuorostaan vaikuttaa kirjastojen laskentatapaan ja kirjastojen toimipisteiden lukumäärään. Museoiden, teattereiden, elokuvasalien ja sinfoniaorkestereiden määrissä maiden väliset erot ovat pienimpiä museoiden määrissä (Taulukko 1.1). ssa on usean vuoden ajan ollut määrällisesti eniten museoita suhteessa väkilukuun. Suomessa on eniten teattereita suhteessa väkilukuun, vaikkakin määrällisesti niitä on ssa eniten. ssa on huomattavasti muita Pohjoismaita enemmän elokuvasaleja. 8 Lisätietoja museoiden määritteistä ja käsitteistä, EGMUS (European Group on Museum Statistics), OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 211:3

3 Taulukko 1.2 Kirjastojen määrät Taulukko 1.3 Julkaistut kirjat (29) (28) (28) Maa Yleiset kirjastot (28) Yleiset kirjastot Lähde: Landshagir Statistical Yearbook of Iceland 21. Reykjavik: Hagstofa Íslands Statistics Iceland. Statistisk årbog 21. Copenhagen: Danmarks statistik. Statistisk årbok 21. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årsbok för Sverige 21. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Opetusja kulttuuriministeriö: kirjastot. Kirjastot, Helsinki, kirjastot.fi Kauno Tieto Kauno Tieto Kauno Tieto Kauno Lähde: Nordic databank; Culture17, Books published by reporting country, genre and time. Notice; Iceland: Figures include number of titles, as registered the 16 April 29 in the Icelandic National Bibliography, new version, whereas figures from previous years are counting of number of volumes. Norway: The most recent figure is low as not all data have been registered. Tieto Kauno Tieto Kauno Tieto Kauno Tieto Kauno Tieto Kauno Tieto Kauno Tieto Taulukko 1.4 Julkaistut kirjat/1 asukasta ,5 2,7 2,4 1,8 4,9 28 2,2 2,5 2,8 1,8 29 2,5 2,4 2,1 1,6 Määritelmä: Kirjat ja kirjaset (vähemmän kuin 49 sivua). Sisältää tekstikirjat (ei sta) ja lastenkirjat. Lähde: Sources: Danish Bibliographic Centre, Helsinki University Library, National and University Library of Iceland/Statistics Iceland, National Library of Norway/medianorway, Royal Library- National Library of Sweden. Lastdate: 18/1/21] Nordicom, Books published: Number of titles per thousand inhabitants n=showstattranslate.php&me=1&media=b ooks&type=media&translation=böcker Myöhemmin kulttuurin kulutusta kuvaavassa osiossa käy ilmi, että salien määrä ei kuitenkaan korreloi elokuvakäyntien kanssa. sijoittuu kolmanneksi elokuvien käyntimäärien osalta asukasta kohden. Sinfoniaorkestereita on määrällisesti eniten Suomessa. Suhteutettuna väkilukuun on sinfoniaorkestereiden määrä Islannissa ja Suomessa miltei kaksinkertainen verrattuna muihin Pohjoismaihin. Suomessa on eniten yleisiä kirjastoja ja sama koskee lainojen määriä (Taulukko 1.2). Suomen osalta on havaittavissa yhteys kirjastojen määrän ja lainakertojen välillä. Sen sijaan ssa, jossa on määrällisesti toiseksi eniten kirjastoja, on lainakertojen määrä Pohjoismaiden alhaisinta tasoa. Julkaistuista kirjoista on ssa ja Suomessa suurempi osa tietokirjoja kuin kaunokirjoja. ssa ja Islannissa on noin puolet julkaistuista kirjoista kaunokirjallisuutta, kun taas ssa ja Suomessa on alle kolmannes kaunokirjallisuutta (Taulukko 1.3, 1.4). ssa, Suomessa ja ssa julkaistaan lähes sama määrä kirjoja 1 asukasta kohden. Islannissa vastaava luku on suurin, miltei kaksinkertainen verrattuna muihin Pohjoismaihin. ssa on julkaistujen kirjojen määrä ylipäätään vähäisempää kuin muissa maissa. Tilastoista on nähtävissä, että ssa kirjojen julkaisu on ollut viime vuosina huomattavassa laskussa.

4 Taulukko 2.1 Taide- ja kulttuurialan korkeakouluopiskelijoiden määrät 27/ Humanistiset alat* Taidealat** Tiedotusoppi ja viestintä*** Arkkitehtuuri ja rakentaminen**** Arkkitehtuuri ja rakentaminen**** Tiedotusoppi ja viestintä*** Taidealat** Humanistiset alat* *Humanistiset alat: uskontotieteet, kielet, äidinkieli, historia, arkeologia, filosofia ja etiikka **Taidealat: visuaalinen taide, musiikki ja esittävä taide, audiovisuaalinen ala, mediatuotanto, muotoilu sekä käsi- ja taideteollisuus ***Tiedotusoppi ja viestinä: tiedotusoppi ja viestintä, kirjastotiede ja informatiikka, tiedonkäsittely ja arkistointi ****Arkkitehtuuri ja rakentaminen; arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, rakentaminen ja rakennustekniikka Lähde: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Table 3.6 tertiary students in the field of education related to culture, total and as a % of all tertiary students, 27/8. Taiteilijat ja luovan työn tekijät Toisessa osiossa tarkastellaan taiteilijoiden ja luovan työn tekijöiden työllisyyttä ja koulutusmääriä korkeakouluissa 9. Taulukoista ei kuitenkaan voida tehdä suoria johtopäätöksiä koulutuksen ja työllisyyden suhteesta, sillä taulukot osoittavat kulttuuri- ja taidealan korkeakouluopiskelijoiden, ei tutkinnon suorittaneiden määriä. Työllisyystaulukoissa ei ole eroteltuna, koostuuko taide- tai kulttuurialan työvoima ainoastaan alan koulutuksen saaneista vai myös muun alan koulutuksen saaneista henkilöistä. Taulukot antavat kuitenkin hyvän yleiskatsauksen maiden tilanteista. Maiden välillä saattaa olla myös eroja opiskelualojen määrittelyissä, mikä osaltaan vaikuttaa maiden lukuihin. Käytetyissä tilastoissa on kulttuuri- ja taidealan opiskelijoihin sisällytetty seuraavien alojen opiskelijat: arkkitehtuuri ja rakentaminen, tiedotusoppi ja viestintä, taidealat sekä humanistiset alat. Kulttuurija taidealan opiskelijoita on määrällisesti ssa ja Suomessa eniten (Taulukko 2.1). Pohjoismaiden välillä ei ole suurempia eroavaisuuksia taide- ja kulttuurialojen jakauman välillä (Taulukko 2.2). Yhteistä kaikille Pohjoismaille on, että humanistisen alan opiskelijoita on eniten ja toiseksi eniten on taidealan opiskelijoita. Arkkitehtuurin ja rakentamisen opiskelijamäärissä on maiden välillä joitakin eroja. Suomessa on eniten arkkitehtuurin ja rakentamisalan sekä taidealojen opiskelijoita verrattaessa kaikkiin korkeakouluopiskelijoihin. Kaiken kaikkiaan eniten taide-ja kulttuurialan opiskelijoita on ssa ja vähiten ssa. Määrällisesti ssa on huomattavasti muita Pohjoismaita enemmän henkilöitä, jotka työllistyvät kulttuurin eri sektoreilla (Taulukko 2.3). Tämä selittynee osin n muita suuremmalla asukasluvulla. Verrattaessa kulttuurisektorin työllisyyden prosentuaalista osuutta koko työllisyyteen on kulttuuri alan työllisyys suurinta Islannissa ja toiseksi suurinta ssa (Taulukko 2.4). ssa, ssa ja Suomessa on taide- ja kulttuurialan työllisyyden prosentuaalinen osuus koko työvoimasta samalla tasolla. Taulukoiden perusteella näyttää siltä, että ssa kulttuurialan opiskelijoiden osuus kaikista korkeakouluopiskelijoista on alhaisinta, kun taas kulttuurityövoiman osuus koko työllisyydestä on toiseksi suurinta. Kuten osion alussa on todettu, ei kyseisten taulukoiden perusteella kuitenkaan voi tehdä yksityiskohtaisia johtopäätöksiä koulutuksen ja työllisyyden suhteesta. 9 Lisätietoja museoiden määritteistä ja käsitteistä, EGMUS (European Group on Museum Statistics), OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 211:3

5 Taulukko 2.2 Taide- ja kulttuurialan opiskelijoiden %-osuus kaikista korkeakouluopiskelijoista 27/8 (%) 2 Arkkitehtuuri ja rakentaminen**** 16 Tiedotusoppi ja viestintä*** 12 Taidealat** Humanistiset alat* Taidealat** Tiedotusoppi ja viestintä*** Arkkitehtuuri ja rakentaminen**** Humanistiset alat* 11,7 3,6 1,2 3,5 8 9,1 5,6 1 3,7 4 8,7 4,4 1,8 3,1 7, ,2 11,4 2,9 1 2,7 *Humanistiset alat: uskontotieteet, kielet, äidinkieli, historia, arkeologia, filosofia ja etiikka **Taidealat: visuaalinen taide, musiikki ja esittävä taide, audio-visuaalinen ala, mediatuotanto, muotoilu sekä käsi- ja taideteollisuus ***Tiedotusoppi ja viestinä: tiedotusoppi ja viestintä, kirjastotiede ja informatiikka, tiedonkäsittely ja arkistointi ****Arkkitehtuuri ja rakentaminen; arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, rakentaminen ja rakennustekniikka Lähde: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Table 3.6 tertiary students in the field of education related to culture, total and as a % of all tertiary students, 27/8. Taulukko 2.3 Kulttuurityövoima 29 (1) 1 Kulttuurityövoima (1) 8 Maa Kulttuurityövoima (1) 6 63,2 55,6 15,3 4 65,9 5,2 2 Lähde: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Table 4.2 (Part I) Number of persons employd in selected cultural sectors, 29 (1 s). Taulukko 2.4 Kulttuurityövoiman %-osuus koko työvoimasta 29 (%) 4 Kulttuurityövoim Maa Kulttuurityövoiman osuus koko työvoimasta (%) 2,3 2,3 2 2,3 2,6 3,2 Lähde: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Table 4.2 (Part I) Number of persons employd in selected cultural sectors, 29 (1 s).

6 Taulukko 2.5 Kulttuurisektorin työllisyys aloittain 29 (1) Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitys- ja musiikkijulkaisutoiminta Lähde: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Table 4.2 (Part II) Number of persons employd in selected cultural sectors, 29 (1 s). Radio- ja televisio-ohjelmatuotanto ja lähetystoiminta Taide ja viihde Kirjasto-, arkisto-, museo- ja muu kulttuuritoiminta Elokuva-, video- ja televisioohjelmatuotanto, äänitys- ja musiikkijulkaisutoiminta Radio- ja televisioohjelmatuotanto ja lähetystoiminta Taide ja viihde Kirjasto-, arkisto-, museo- ja muu kulttuuritoiminta 6,2 5,5 14, 19,5 5,9 5,7 15,5 1,9 14,1 8,3 26,9 2,2 7,2 16,1 9,9 1,4 Tarkasteltaessa kulttuurisektorin työllisyyttä aloittain näyttää se jakautuvan jokseenkin samalla tavalla kaikissa Pohjoismaissa (Taulukko 2.5). n ja n kohdalla kiinnittyy huomio suhteelliseen suureen työllistämiseen kirjasto- arkisto, museo- ja muun kulttuuritoiminnan alalla. n osalta voi yhtenä selittävänä tekijänä olla museoiden suuri määrä. Vastaavasti tulisi kirjastojen suuren määrän vaikuttaa Suomen kulttuurisektorin työllisyyteen samaisella sektorilla. Suomessa suurimmat työllistävät kulttuurisektorit ovat taide ja viihde. ssa taide ja viihde työllistävät muita pohjoismaita enemmän. Samoin elokuva- video- ja televisio- ohjelmatuotanto sekä äänitys- ja musiikkijulkaisutoiminta työllistävät yli kaksinkertaisen määrän suhteessa muihin maihin. Kulttuurin käyttö ja kulutus Kolmannessa osiossa tarkastellaan lähemmin kulttuurin käyttöä ja kulutusta. Mukana ovat mm. museo-, teatteri- ja elokuvakäynnit sekä kirjastolainat. Internetin ja sosiaalisen median käyttöä on tarkasteltu käytön yleistymisen näkökulmasta. Kulttuurin käyttöä kuvaavissa tilastoissa on huomioitava, että kulttuurin käytön ja kulutuksen tilastoissa ei ole eriteltynä kulttuurin käyttäjiä eri ryhmiin. Esimerkiksi turistien osuutta käyttäjistä ei ole otettu erikseen huomioon, vaan kaikki käyttäjät ovat yhtenä ryhmänä. Erityisesti museoiden kannalta saattaisi olla mielenkiintoista tarkastella lähemmin mistä erilaisista ryhmistä kävijäkuntaa koostuu. Turistin näkökulmasta voisi olettaa, että museot ovat helpommin vierailtava kulttuurikohde kuin esimerkiksi teatteri. ssa ja ssa elokuvaensi-iltojen määrä on ollut usean vuoden ajan suurinta. ssa, Suomessa ja Islannissa ovat erityisesti kotimaisten ensiiltojen määrät kasvaneet viime vuosien aikana, kun taas ssa ja ssa ensi-iltojen määrä on joko pysynyt samana tai vähentynyt (Taulukko 3.1). Islannissa on elokuvissa käynti huomattavasti muita pohjoismaita suositumpi kulttuuriharrastus (Taulukko 3.2). Esimerkiksi Suomeen verrattaessa islantilaiset käyvät yli neljä kertaa useammin elokuvissa kuin suomalaiset. laiset käyvät myös usein elokuvissa. Muissa Pohjoismaissa elokuvien käyntimäärät ovat olleet lievässä kasvussa, kun taas Suomessa käyntimäärät ovat pysyneet samoina. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 211:3

7 Taulukko 3.1 Elokuvaensi-iltojen määrät Ulkomaiset Kotimaiset Kotimaiset Ulkomaiset Lähde: Norden; Nordic databank; culture; CULT5: Cinema film premiers by reporting country, type of film and time Film premieres: Film at least 6 minutes long. Denmark. National: The principal production company is Danish and the film has cinema distribution in Denmark. Taulukko 3.2 Elokuvien käyntimäärät käynti/asukas 26 käynti/asukas Lähde: European Cinema Yearbook Milano: Media Salles. Yearbook 23 & 21: Film and Home Video. Strasbourg: European Audiovisual Observatory 3 26 käynti/asukas 29 käynti/ asukas 2 1 2,3 2,4 1,3 1,3 1,7 1,9 2,6 2,7 2) 4,9 5,3

8 Taulukko 3.3 Teatteri- ja museokäyntejä/ 1 asukasta Museokäyntejä 1 as. kohden Teatterikäyntejä 1 as. kohden Teatterikäyntejä 1 as. kohden Museokäyntejä 1 as. kohden * Museoiden vertailuvuodet, 29., 29., 28., 29,, 26. * * Teatterdein vertailuvuodet, 29., 25., /29. 28/29. Lähde: Culture Statistics 28. NOS D 444. Statistics Norway. Landshagir Statistical Yearbook of Iceland 21. Reykjavik: Hagstofa Íslands Statistics Iceland. Museer 29. Kulturen i siffror 21/6. Stockholm: Statens kulturråd. Museotilasto 29. Helsinki, Museovirasto. Landshagir. Reykjavik: Hagstofa Íslands Statistics Iceland.Statistisk årbog 21. Copenhagen: Danmarks statistik. Statistisk årbok 21. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årsbok för Sverige 21. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Teatteritilastot. Helsinki: Teatterin tiedotuskeskus. laiset ovat muita ahkerampia museoissa kävijöitä (Taulukko 3.3). Esimerkiksi Suomeen verrattaessa on museokäyntien määrä Islannissa 1 asukasta kohden yli kolminkertainen. Taulukoiden perusteella ei voida todeta, että museoiden suuri määrä vaikuttaisi positiivisesti kävijämääriin. Aikaisemmin on todettu, että ssa on määrällisesti eniten museoita, mutta kävijämäärältään sijoittuu vertailussa kolmanneksi. Suomessa museoiden kävijämäärät ovat merkittävästi muita alhaisempia. laiset ovat myös teatterikäyntien osalta suurkuluttajia. Huomioitavaa on, että Suomessa käydään merkittävästi muita pohjoimaista enemmän teatterissa lukuunottamata a. Teatteri-, konsertti-, ooppera-, baletti- ja tanssiesitysten käyntikertojen vertailussa vuotiaiden ikäryhmässä käyvät pohjoismaalaiset muita eurooppalaisia usemmin katsomassa esityksiä. Keskimääräisesti 44% eurooppalaisista on käynyt katsomassa ainakin kerran viimeisen vuoden aikana jotakin esitystä. Vastaava luku on kaikissa pohjoismaissa yli 6%. Jälleen kerran islantilaiset ovat tilastojen kärjessä (Taulukko 3.4). laiset käyvät katsomassa esityksiä eniten, kun verrataan 7-12 kertaa vuodessa tapahtuvia käyntejä. Tilastojen valossa näyttää siltä, että Islannissa on ylipäätään kulttuurin käyttö ja kulutus muita pohjoismaita suurempaa. Tässä tulee kuitenkin huomoida Islannin pieni asukasluku, joka saattaa vaikuttaa tilastojen vetailukelpoisuuteen. Kirjastolainausten, kuten myös kirjastojen määrien osalta, luvut poikkeavat Suomen osalta huomattavasti muista pohjoismaista (Taulukko 3.5, 1.2). Suomessa lainataan eniten kirjoja niin määrällisesti kuin suhteutettuna asukaslukuun. Esimerkiksi an ja in verrattaessa ovat kirjojen lainausmäärät Suomessa lähes kolminkertaiset. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 211:3

9 Taulukko 3.4 Käyntikerrat esityksissä* 26 (%) 75% 6% 45% 3% * Esityksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä teatteri-, konsertti-, ooppera-, baletti- ja tanssiesitysten käyntikertoja. Lähde: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Figure 8.7: Frequency of going to live performances in the last 12 months, 26 (%). 15% % Ei koskaan 1-6 krt krt. Enemmän kuin 12 krt. Vähintään kerran Ei koskaan 1-6 krt krt. Enemmän kuin 12 krt. Vähintään kerran 39,28 % 54, % 4,83 % 1,89 % 6,72 % 35,69 % 51,75 % 7,43 % 5,13 % 64,31 % 38,42 % 54,55 % 4,56 % 2,48 % 61,58 % 32,24 % 5,77 % 1,62 % 6,37 % 67,76 % 24,36 % 6,81 % 7,67 % 7,16 % 75,64 % Taulukko 3.5 Kuinka paljon kirjoja lainataan Lainoja (1) Lainoja / asukas (28) Yleiset kirjastot ,6 (29) Yleiset kirjastot ,5 (28) Lähde: Landshagir Statistical Yearbook of Iceland 21. Reykjavik: Hagstofa Íslands Statistics Iceland. Statistisk årbog 21. Copenhagen. Statistisk årbok 21. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årsbok för Sverige 21. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Opetus-ja kulttuuriministeriö:kirjastot. Kirjastot, Helsinki, Yleiset kirjastot ,6 (28) Yleiset kirjastot ,1

10 Taulukko 3.6 Internetin säännöllinen käyttö viikottain vuotiaiden ikäryhmässä (%) Lähde: neral Disclaimer of the EC:http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm Short Description:Last Internet use: within last 3 months, 12 months before the survey, ever used, never used - whether at home, at work or from anywhere else and whether for private or work/business related purposes. Eurostat (Last update: ) Taulukko 3.7 Internetin ja Facebookin käyttö 21 Maa Internetin käyttäjät (kesäkuu 21) Internetiä käyttävän väestönosuu(%) Facebook käyttäjät (syyskuu 21) Facebookia käyttävä väestönosuus (%) Internetin käyttäjien osuus, jotka käyttävät myös Facebookia (%) Lähde Council of Europe, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, Facebook in Europe (21), ( ) Kulttuurin talous Internetin käyttö sekä aktiivisuus sosiaalisessa mediassa ovat yksi nopeiten muuttuvista ja kasvavista alueista. Tämä on nähtävissä sekä Internetin että sosiaalisen median käyttöasteen muutoksissa viimeisten vuosien aikana. Internetin viikoittainen käyttö vuotiaiden ikäryhmässä on kaikissa pohjoismaissa vuonna 21 jo yli 8% (taulukko 3.6). Islannissa Internetin säännöllinen viikoittainen käyttö on suurinta. Suomessa muutos Internetin säännöllisessä käytössä on ollut suurinta verrattuna muihin maihin. Islannissa on Internetiä käyttävän väestönosuus suurin, samoin Facebookia käyttävä väestönosuus (Taulukko 3.7). sijoittuu vertailussa viimeiseksi niin Internetin kuin Facebookin käytössä. Kulttuurin taloudessa kuvataan kotitalouksien kulutusta kulttuurimenoihin, julkisyhteisöjen kulttuurimenoja 1 ja luovan talouden tavaranvientiä- ja tuontia. Julkisyhteisön käsitteen erilainen määrittely eri maissa vaikuttaa tilastoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen. Kaikkiin kulttuurin taloutta kuvaaviin taulukoihin ei ollut saatavilla tietoja jokaisesta Pohjoismaasta. Tästä huolimatta kyseiset taulukot on otettu mukaan, sillä ne kuvaavat kulttuuriin suunnattujen varojen jakautumista ja antavat tietoa kulttuurin kulutukseen käytetyistä varoista. Olisi toivottavaa, että kulttuurin talouden osalta olisi saatavilla vertailukelpoisia tilastoja kaikista Pohjoismaista. Taulukoissa on osittain käytetty BKT:ta mittarina vertailuissa. 1 Käytetyissä tilastoissa julkisyhteisön kulttuurimenoihin sisältyvät virkistys-, kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 211:3

11 Taulukko 4.1 Kotitalouksien kulttuurin kulutuksen %-osuus BKT:sta (1997/26) 8% 26 6% % 2% ,3 5,6 5,4 5,8 5,4 5,1 6,6 6,1 % Lähde: OECD Factbook 29: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN OECD 29. Quality of life - Leisure - Recreation and culture. vl= /cl=13/nw=1/rpsv/factbook29/11/3/2/index.htm ( ) Kulttuurin kulutusta BKT:sta on arvioitava suhteessa maan kulttuurin kulutuskysynnän osuuteen BKT:sta. Voimakkaasti kulutusvetoisen buumin aikana nousee myös kulttuurin kulutuksen osuus helposti. Samoin kansantalouden säästämisaste ja toisaalta investointiaste olisi tässä yhteydessä tärkeä tietää. Käytetyissä taulukoissa ei kuitenkaan ole näitä aspekteja huomoitu ja siksi tilastot toimivat lähinnä suuntaa-antavina. Pohjoismaiset kotitaloudet kuluttavat keskimäärin muita Euroopan maita enemmän kulttuuriin (Taulukko ). Muissa Euroopan maissa on kulttuurin osuus vuosikulutuksesta keskimäärin noin 3,9 %. Tämä ylittyy kaikissa Pohjoismaissa. Kotitalouksien kulttuuriin ja virkistykseen käyttämä kulutuksen prosentuaalinen osuus BKT:stä on korkeinta Islannissa ja seuraavaksi korkeinta Suomessa. n ja Suomen kohdalla kotitalouksien kulutuksen osuus BKT:stä on ollut lievässä kasvussa kun taas ssa ja Islannissa on tapahtunut laskua. Rahamäärällisesti ssa kulutetaan kulttuuriin ja virkistykseen eniten. (Taulukko 4.2) Prosentuaalisesti kulttuurin osuus vuosikulutuksesta on suurinta ssa ja ssa. Tarkasteltaessa lähemmin kotitalouksien kulutustottumuksia havaitaan pohjoismaiden välillä muutamia mielenkiintoisia eroja. Suomessa menee kotitalouksien kulutuksesta huomattava osa sanomalehtiin. Tämä poikkeaa erityisesti tanskalaisista ja ruotsalaisista kotitalouksista. Suomalaiset kotitaloudet kuluttavat toiseksi eniten heti ruotsalaisten jälkeen televisiovastaanottimiin sekä videokasettien toisto- ja nauhoituslaitteisiin. ssa kulutetaan Suomeen verrattuna kaksinkertainen määrä kirjoihin, mikä on mielenkiintoista, sillä ssa julkaistaan vähiten kirjoja (kts. taulukko 1.4). ssa kulutetaan myös huomattavasti muita enemmän äänen vastaanotto-, tallennus-ja toistolaitteisiin. Verrattaessa Suomeen kuluu muissa kotitalouksissa enemmän rahaa televisio-ja radioveroihin sekä laitteiden vuokrauksiin. ssa kotitaloudet kuluttavat näihin miltei kaksinkertaisen määrän verrattuna Suomeen. Ruotsalaiset kotitaloudet kuluttavat vuorostaan selvästi muita pohjoismaita vähemmän musiikki-instrumentteihin. Samoin museoihin, eläintarhoihin ja muihin vastaaviin kulutetaan ssa muita vähemmän, erityisesti an verrattaessa on ero moninkertainen.

12 Taulukko 4.2 Kotitalouksien keskimääräinen vuosikulutus kulttuurituotteisiin ja palveluihin 25 (PPS) Televisio- ja radioverot ja laitteiden vuokraus Sanomalehdet Tiedonkäsittelyvälineet Kirjat Televisiovastaanottimet, videokasettien toisto- ja nauhoituslaitteet Elokuvat, teatterit, konsertit Kuvan ja äänen tallennusmuodot Kirjoitus- ja piirustustarvikkeet Valokuvaus- ja filmauslaitteet Muut palvelut Äänen vastaanotto-, tallenus- ja toistolaitteet Museot, eläintarhat ja vastaavat Musiikki-instrumentit Audiovisuaali-, valokuvaja tiedonkäsittelylaitteiden korjaus Vuosikulutus kulttuuriin (PPS)* Kulttuurin % osuus koko vuosikulutuksesta , , , ,6 * PPS Purchasing power standards 11 Lähde: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat;Table 9.3 (PartI-III): Average annual expenditure on cultural goods and services per household, 25 (PPS). 11 PPS ( Purchasing Power Standards) Eurostatin käyttämä termi keinotekoisesta valuutasta, jonka avulla pyritään tasoittamaan maiden hintatasojen eroja. PPS avulla hintatasoltaan erilaisten maiden eurot muunnetaan vertailukelpoisiksi kuvaamaan todellista ostovoimaa. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 211:3

13 Taulukko Julkisyhteisöjen kulttuurimenot (virkistys, kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut*) (milj. ) , , ,2 3425,9 397,3 327, , * virkistys- ja urheilupalvelut, kulttuuripalvelut, radio ja televisiolähetys- ja julkaisupalvelut, uskonnolliset ja muut yhteiskunnalliset palvelut, virkistys-, kulttuuri- ja uskonnollisten palvelujen T&K,virkistys-, kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut, ei muualla luokiteltu. Lähde: Nordic databank. CULT2: Generel government cultural expenditure by reporting country, pxwebnordic/database/4.%2quality%2of%2life/culture/culture.asp. Taulukko Julkisyhteisöjen kulttuurimenot (virkistys, kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut*) osuus BKT:sta (%) 4 % BKT:sta ,56 1,58 3 1,2 1, ,1 1,1 2 3,78 3, * virkistys- ja urheilupalvelut, kulttuuripalvelut, radio ja televisiolähetys- ja julkaisupalvelut, uskonnolliset ja muut yhteiskunnalliset palvelut, virkistys-, kulttuuri- ja uskonnollisten palvelujen T&K,virkistys-, kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut, ei muualla luokiteltu. Lähde: Nordic databank. CULT2: Generel government cultural expenditure by reporting country, Quality%2of%2life/Culture/Culture.asp. Käytetyissä tilastoissa sisältyy Pohjoismaiden julkisyhteisöjen kulttuurimenoihin virkistys-, kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut. 12 Julkisyhteisöjen kulttuurimenoja verrattaessa ovat n, n ja n luvut noin kolmanneksen Suomen lukuja suurempia (Taulukko 4.3.1). Erityisesti n osalta poikkeavat luvut muista. Suhteutettuna BKT:hen on kulttuuriin käytettyjen menojen prosentuaalinen osuus Suomessa korkeampi kuin ssa ja ssa.(taulukko 4.3.2). 12 Julkisyhteisöjen kulttuurimenoja kuvaavissa tilastoissa on käytetty COFOG-luokitusta (Classification of the Functions of Goverment),

Suomen kulttuuri eurooppalaisessa vertailussa

Suomen kulttuuri eurooppalaisessa vertailussa Opetusministeriö Ministry of Education Opetusministeriön politiikka-analyysejä 2009:5 Suomen kulttuuri eurooppalaisessa vertailussa Kulttuurialan kansainvälinen vertailu on hyvin haasteellinen tehtävä,

Lisätiedot

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Opetusministeriö Undervisningsministeriet OPETUSMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 2009:4 Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Suomi osallistui vuonna 2008 ensimmäisen kerran kansainväliseen maamielikuvatutkimukseen.

Lisätiedot

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 26/2013 Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 26/2013

Lisätiedot

I L K K A H E I S K A N E N

I L K K A H E I S K A N E N ILKKA HEISKANEN Kulttuurin julkinen rahoitus Suomessa tilastot ja todellisuus Rahoitustilastojen käyttökelpoisuudesta ja 1990-luvun rahoitustilanteesta taide- ja kulttuurilaitosten kannalta Public Financing

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Luovat alat Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU Toim. Henna Liiri, Niina Hattunen ja Maria Kahreman POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU 1 C:48 Julkaisusarja C:48 Vastaava toimittaja Toimittajat Graafinen suunnittelu, sivuntaitto Kansikuva YTT, dos.

Lisätiedot

334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Sari Pekkala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 Tämä

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys

Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys Pro gradu -tutkielma Heli Metsäpelto Sibelius-Akatemia Taidehallinto Syksy 2010 PL 86 00251 HELSINKI

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2003 /V. Suomi tietoyhteiskunnan tilastoissa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2003 /V. Suomi tietoyhteiskunnan tilastoissa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2003 /V Suomi tietoyhteiskunnan tilastoissa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 SISÄLLYSLUETTELO SUOMI TIETOYHTEISKUNNAN TILASTOISSA... 3 1 ESIPUHE...

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 Paula Karhunen Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 1. Esipuhe...2 2. Aineisto...3 3. Tekijänoikeustulon piirteitä...5 4. Säveltaiteilijan toimeentulon piirteitä...7 5. Valtion tuki

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat Peruspalvelujen tila - raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta 9/2014 osa I Kunnat Peruspalvelujen tila raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta I OSA Yhteenveto

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Kulttuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 27 Kuva: Suomen Kuntaliitto Cupore ja Suomen

Lisätiedot

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita?

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Suomessa Katja Kolehmainen (ohjaaja) Janne Jaalivaara Arttu Talvitie Asta Viertola Marika Westman 2013

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot