SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI q MIGRATIONSINSTITUTET ..*{ MIGRATI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI q MIGRATIONSINSTITUTET ..*{ MIGRATI"

Transkriptio

1 MIGRATIONSINSTITUTET SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI q -..*{ MIGRATI

2 SIIRTOLAISUUS _ MIGRATION 5. vuosikerta Siirtolaisuusinstituutti - Miqrationsinstitutet Paatoimittaja Editor Olavi Koivukangas Toimitussiht. l\4aija-liisa Kalhama Toimituskunta: Ed itorial committee: Prof. Vilho Niitemaa, Turun yliopisto Prof. Sune Jungar, Abo Akademi Prof. Terho Pulkkinen. Turun yliopisto Aikakauslehtilmestyy neljd kertaa vuodessa Tilaushinta on 12 mk/vuosi tai 15 Rkr, irtonumero 3 mk. Tilauksen voi suorittaa maksamalla 12 mk Postisiirtotilille TU 49590'3. SI I RTOLAISUUSINSTITUUTTI MIG RATIONSINSTITUTET Kasarmialue, rak Turku 50 puh l7 536 Henk ildkunta: Olavi Koivukangas, Ph.D., johtaja HuK l\4aija-liisa Kalhama, toimistosihteeri Yo.merk. Seija Albrechr, toimistoaputarnen Ekonomi Ritva Vehnieinen, kjrjanpiteja VTK Juhan i Salmela-l\rattila, projekt.siht. Dipl. kielenkeent. Pirkko H iipakka VTM Arja Munter VTM Simo Toivonen VTK Juhani Salmela-Mattila Valokuvaaja Kari Lehtinen Valtuuskunnan pj. Prof. Jorma Pohjanpalo Hallituksen pj. Prof. Vilho N iitemaa SI I RTOLAISUUSINSTITUUTIN HALLITUS 1978 Toim. joht. Tauri Aaltio Toim. peall. Anders Hulddn Prof. Lars Hulddn Prof. Sune Jungar Vt. neuv.virka mies Juhani Lonnroth Ap.os.pdell. Pirkko N4ela Varatuomari Jukka M ikkola Prof. V ilho Niitemaa Tutk.lait.joht. Aimo Pulkkinen Suomi-Seura r.y. Ulkoasiainministerio Helsingin yliopisto Abo Akademi Tydvo imaministerid Opetusmin isterid Turun kaupunki Turun yliopisto Vaestdliitto Cover: Mr. Philip Winter, Mount lsa A u stral ia, teach i ng s im u I taneo u sl y two levels, three generations, and a number of nationalities. Photo Peija llpola. TYPOPRESS OY 1978 Turku

3 Prof. Bengt Loman, Svenska instrruuonen Abo Akademi Siirtolaiset ja kieli Attikkeli perustuu esitelmadn, joka pidettiin Uppsalan yliopiston Humanistisen tiedekunnan Uppsalan yliopiston 5oo-vuotis juhlan iohdosta iariestdm;ss; symposiumissa kesdkuussa Aihetta "Siirtolaiset ja kieli" ei voida ilman joitakrn lulkrnnanvdraisuuks;a liitub pbaar. heeseen "The rise of modern society in Scand inavia ". Siirtolaisuus varsin myohaan tapahtuneena ilmicjna on tuskin ehtinyt vdik u aa nykyarkaisen Slandinavian syn' tyyn. Sen sijaan vaikutukset tulevat nakymaan uudenlaisessa Skandinaviassa, jossa on monia yht:iliiisyyksib mu iden Ldnsi-Euroo pan maiden kanssa eika viihiten kysymyksessa nykyisesls siirtolaisuudesta ja sen seurau ksista. Tdlla hetkelld lensi-eurooppalai sissa maissa od noin l5 miljoonaa siirtolais. ta ja voidaan arvioida, etta tdma Euroopassa tapahtuva siirtolaisuus jatkuu kauaksi tulevaisuuteen. Nykyisellaan siirtolarsuus on jossain m;arin pysahdyksissi, mutta ennusteet osoittavat, ettb 1980-luvull alkaa uusi siirtolaisuusaalto etenkin Turkista ja Pohjo is-afr ikasta. Juuri ilmestyneesse kirjassa siirtolaislapsista ja koulusta (Mohamed Chaib ja Jonas Widgren) on esitetty arvio, ett; vuonna 2000 kolmasosa L6nsi Euroopan nuoresta vdestdstd on nykyisten siirtolaisten jdlkelaisid. Euroopalle tarkeb kysymys on, kuinka ndmd lapset koulutetaan ja kurnka he lciytavat paikkansa yhreiskunnassa. Ei ole liioittelua sanoa siirtolaisten koulutuson' gelmaa "Euroopan avainkysymykseksi". Pe' lottavia nakoalojavautuu jo senkin seikan vuoksi. ette L6nsi'Euroopassa nykyisr noin 20 d 30 % oppivelvollisuusi;ssa olevista siirtolaislapsista eivet naytb lainkaan kiyvdn koulua rai kdyvet ainoastadn eprsa5n. nellisesti ja tamb johtuu useista eri syistd. Kun on kyseessd siirtolaisten kielellinen opetus, voidaan valita kolmesta vaihtoehdosta kaikkia vaihtoehtoia on sovellettu ja lutkittu eri maassa olevien siirlolaisvihemmistdjen kohdallai 1. Siirtolaislasten koulukieleksi tulee e- nemmiston kieli, jolloin lapsille opetetaan tetd kielte ja my6s opetus tapahtuu tiillij kielella. 2. Siirtolaisten opetus yritet6an jarjest.a siirtola isten iiidinkielella, jolloin uuden maan kieltd opetetaan ainoana vieraana k ielena. 3. Yriteta;n luoda kaksikielisi6 kouluja, joissa opetus tapahtuu rinnakkaisesti didinkielelld ja vieraalla kielella.

4 Yleinen kunn ioitus ia ve hem mist6ryhm ien elni)ten el lyrspirrteiden huomioonottami. nen ovat erarti perusteluja sille, ette siirtolaislasten tulee saada opetusta eidinkielelli;an ja iidinkielessbbn, mutta myds tar kemmin maariteltyjd a,gumentteja esiletaan. Huomautetaan, ett6 sii tolaisille ja erityrsesri crrflolaisldps;llp e:dinlieli on usein vain kotona kaytetty puhekieli, iota opetuksen avulla taytyy kehittae. T;llainen ope. tus takaa siirtolaislapsen didinkielen taidon jatkuvan kehityksen ja varmistaa, etta lapsi 5dilytd; lielell'5en yhteyden alkupe,aansa!ekd pe.heeseensd erti kolimddhansa Taka isin mu Lrttoa helpotetaan- Jos siirtolai. nen jaa pysyvdsti, Ruotsi saa tella tavoin lis;; d, vol..rsla kielilaitoa, jokd mlrutoin olisi huomattavan paljon kallilmmin saata vissa. Ensisijaisina perusteluina sille, ettd eri aineissa tapahtuva kouluopetus tulisi antaa aid ink ielellb, esitetban joitakin kaytannon syita l Siirtolaislapsen on helpompi kayttid hyvbkseen opetusta, kun se annetaan kielelli, jota he ymmbrtavat. Aidinkielelld annettu opetus luo paremmat edelly ty ksel (opeutua kouluympd'istbdn edrsty'r'rinen luo lu'vallisuulra jd antdd itseluottamlrsta. Hyvbksymiilla lapsen bidinkieli eriaksi koulukieleksi turvataan samalla sen asema uudessa ymperistossb. Aidinkielinen opetus lisre myds mahdol' lisuuks,a saada vanhemmat lahemm;ksi kou luymparistoa Mutta didinkielen tuominen opetukseen vaikullda myo5 ruotsalarsen d\erndan st'r. tolaisopetu ksessa. Tdrkeaa osaa, punnittaessa ruots n kielelld annettavaa opetusta ja kunkrn lapsen ai. dinkielelld tapahtuvaa opetusta, nayttelee luku- ja kirjoitustaidon alkeiden oppimisen huom ioonotlam inen. 2 Kyseenalaisempaa on jatkaa perusteluja vaitt;mdllii jyr kasrr, efib "edellyryksel oppia ruotsia ia muita vieraita kielia ovat suorassa riippuvuussuhteessa siirtolaislapsen kykyyn hallita omaa d id in k ie lteiin ". Tellainen alatus on helposti kasitettevisse, mutta epetietoisuutta on seuraavissasrorssa. Ydinkysymys on tietysri: milloin katsotaan siirtolaislapsen saavuttaneen niin "hyvan aidinkielen hallinnan", etta voidaan todella aloittaa aktiivinen opetus ruotsin kielelle? On siis mabriteltbvs jonkinlainen valmius, kynnys eivuosikursseina. Velivaihetta on kqvattu monella eri tavalla, tassd luokiteltuna A D. A puhuu, ette ainoastaan luku- ja kirjoitusla idon alkeided oppiminen aidinkielella on tarpeellista- Tama ei siis slrlje pois mah dollisuutta opettaa rinnakkain vierasta kielta suullisest i. B painottaa: "Lapsella teytyy olla paremmat nrahdollisuudet keh itt;d ensimmaista kieta;n, kotikieltaan. Vasta sen jalkeen tulee aloittaa aktiivinen opetus vieraan maan k ie le ll; ". C on oikeastaan B:n tarkempi maarittely. Siina korostetaan erityisesti rakenreellisia ja tyyliliisii eroia toisaalta spontaanin ia epavralli5en puhck,elen ja loisddltd normeihin sidotun Lirjor(etun l. ielen v;lrlld Vdsta sen i;lkeen kun lapsi hallitsee kirjakielen ardinkielellaan, voidaan ajatella opetuksen alorttam ista vieraalla kielell;. D puolestaan liittvy C:hen. Sirna koroste taan, etta lapsen aidinkielen taito, kirjakielen avulla tbytyy kehittya "rilttev.lle dlr5lrdkliold5olle, enne'1 ljin onn sluneesti om,rksutaan koulun uusi kieji. l\,1alli "ensin K'1, sirten K2, iolla talla hetkell6 nayttdd olevan voimakas kannatus r uotsalaisessa siir lold \f e\k,rstelussd ja po. lil kassd, n;yllaa olevdn epaselvdslr maar' telty ja perusteltu parissa tbrkeassa kohcjassa.

5 Ensinnikin, tuskin on voitu yksiselitteisesti m.;ritella, milloin voidaan olettaa lapsen saavuttaneen aidinkielen kehityksessa sen asteen, jolloin aktiivinen opetus uudella kielells voi alkaa. Lopultakin, eiko ole aivan yksinkertaisesti ajateltava myds sita seikkaa, etta siirtolaislapsi tosiasiallisesti eldd kaksikielistb olemassaoloa. Er6s tbrkea osa sitb maailmaa, jonka lapsi havaitsee ja rakentaa kielen avulla on kaksikielisyys. Vanhempien kieli, ijidinkieli ei voi antaa heille sitd yhtd ja ainoaa avainta tehan maailmaan. Kuinka vanhemmar voisivatkaan omalla kielelld;n nayttaa heille tietj ymp;roiv;en rlotsalais, lasten kulttulrriint selitiad, mita ruorsatars lapset leikkiv;t2 mista he puhuvat? pajsy r;han lasten maailmaan voi tapahtua arnoastaan ruotsala,slasten omalla kielelid. llman telb la.ioa si,tola;slal)s, o4 vaardssa joulud er torvottuun sosiaalisesti erlstyneeseen asemaan. Eikd p;invastoin olisi tarkeee, ei alnoastaan heille vaan myos ruotsalaisille lapsille, antaa luonnollihen kasitvs kaksjk ielisyydesta. Suon\alainen sosiologi ja psykologi Perlti Toukornaa julkaisi OloJstrdmissii 197 t.72 tekemiensa tlrtkimusten luloksei ja sai arkaan halya varoittamalla liian optimistisista \rrrlolaisten krelellisten lyryjerr drvrornners ta. Han vaitti mm. seuraavaa erabss;6. huh Toisaalta, perustelu "abstraktiotasosta " on epeselvd, varsinkin jos se kytketadn Piager'n keh itysteo riaan. Niiyttae silt6 kuin oletettaisiin abstrak t;sen ajattelun edellyttsv;n er i- tyistb ab5traktista k;elti. ltse asiassa voimme JLlonnoll;sesl; hyvrnkin suuressa m;ar;ssd suoritlaa ns- abstraktjstajaftelutyot; kdyt tembll; rajoirettua, jokapaivdistij sanavaras toa ia lauseiden perusrakenteita. Nykydikai, nen kielitiede ei myoska;n nae mitaan it- meist;; eroa "konkreettisen" ja "abstrakti sen" kielen viilill;. Lehinnii se on aste ero, sikiili etta kaikki kielenkbyrtd poh jimmiltaan perustuu erb;nlaiseen abstraktto. tikuuta 1972 Huvudstadsbladetille antamassaan haastattelussa: "Aikaisemmin on uskot, tu, etta lapset oppjvat nopeasti ruotsia, jos he ovat muuttaneet esikouluidssd rai ennen alakouluikai. Tosiasia on, ette he hankkivat vain erittiiin pintapuolisen arki- Lielen tdidon. He eivat ymmerrb sanoien syvemp;a merkitysta eivijtkii sanoia, jotka eivbt kuulu arkipaivaisimpiin ". ToukOmaan ajatukset ovat saaneet laa.iaa kannatusta ja niita on ahkerasti siteerattu ia rp{eroilu ruorsalaisissa tutkimuksissa siirtolaislasten kieli- ia koulutilanteesta. H6nen johtopebtoksensa on esitetty seuraavalla ta, valla mm. lnvandrarutredningen.sariassa: "Toukomaan mukaan voidaan olettaa, ette neljavuotiaana Ruotsiin muuttaneella koululaiselta menee 4-5 vuotta. ennen kuin han on aultavastr omaksunut sanojen siselldn merkityksen, kun taas oppilaalta, joka on muuttanut 10-vuotiaana menee vain pan vuotta. Jalkimmaisessd tapauksessa oppilaan aidinkielen taito on kehittynyt suhteellisen korkealle abstraktiotasolle, ennen kvin toisen kielen oppiminen alkaa" (SOU , s.242). Taman vuoksi on mielenkiintoista tarkastella mrllaisirn emprrrisrin tutktmuksiin n;md lausunnot perustuvat. Toukomaan tutkimukset perustuvatesteihin, jotka lyhyesti esitet6an TouKomaan raportissa (' Selonteossa ei kuitenkaan ole miti;n tarkempaa kuvausta testien muodosra, joten niist:i ei luonnolliseslikaan vorda tehd; selkoa mydsk6:in tass5. EsimerkkinS voin k!itenkin valita tarkastelun kohteeksi erein testin, joka on naytellyt hyv,n tarke6; osaa Toukomaan johtopedtoksissd ja erityisesti hdnen arvostelussaan sjirtolaj5laslen kielitilanteesta. Toukomaahan lausuu mm- erittain kategorisesti mielipiteense Olotstrdmin siirtolaislasten ruotsin kielen taidosta. Tata taitoa on rutkittu kayrtemdll:j testje,.ioka Toukomaan mukaan "mittaa kijsitteiden

6 sis5lldn ymmartemist;". Tamd testi on otettu Skandinaviska Testfdrlaget Ab:n iulkaisemasta testjsarjasta. Kyseesse on standdrdisortrr testi. Standardisoimrnen on suor,- tettu eri vuosikursseilta ol valla differentioimattomalla ruotsalaisella oppilasaineksella ja se on alunperin laadittu mittaamaan ruotsa laisen oppilaan koulukypsyytts. Tistd testisarjasta (WlTl-3) Toukomaa on valinnut eradn erityisen testityypin, jota kutsutaan nimelle "Meningar" (Lauseita). Tdmanlaatuinen testi kasittdd joukon yksit taiisia virkkeita, joista on jdtetty yksi sana pois, esimerkiksi: innan han ordet av hade han kdrt omkull. Tehtdvdnl on siis lis?itb puuttuva sana. Jokainen sarja kasithe 20 d 26 tamentapaista lausetta. Tulokset esitete;n tavalla, ioka tilastollisesti on varmasti oikein, mutta mika kuitenkrn vaikeuttaa arvostelud. Ei saada tiet;d, kuinka monta "oikeaa" eri luokilla olevat oppilaat ovat saaneet kustakin tehtava5ld. Sen sijadn esilelaan diagrammin avu lla minkd prosenttimbaren ruotsalaisen normaaliluokan oppilaista voidaan odottaa saavan parempia tuloksia kuin tes(attujen suomalaisten oppilaiden keskitaso. Tellaisten laskelmien pohialta Toukomaa muotoilee mm. seuraavanlaisia johtopdetelmia: "Ainakin Olofstromissd keskitason suomalainen oppila5, mita ruotsinkielen taitoon tulee, on samalla tasolla kuin alle 10 % heikommista ruotsalaisoppllaista." Selvasti ilmaistuna t.me tarkoittaa, ett. ruotsin.kielen testis' sa vastaavalla vuosikurssilla olevasta, ruotsalaasesta normaaliluokasta g0 % voidaan odottaa saavan parempia tuloksia kuin suomalaiset oppilaat keskimaerin. Tama on luonnollisesti vehemman m ielenkiintoinen tapa esittad tietoja. Sen, etta ruotsalai, set oppilaat ovat parempia ruotsin kielessd, ei piti;isi olla mikaen ihmetelt:ivii uutuus. lmielenkiintoisempaa olisi tietdd kuinka pallon parempra. Toukomaan vertailut perustuvat myds siihen olettamukseen. etta tatb sosiaalisesti aivan erityistd siirtolaislasten ryhmdd voidaan ilman muuta verrata d ifferentioimattomaan ruotsalaiseen keskitasoon. Jotta vertailu olisi tar kojt uksenmuka;sla, hanen on myos tdytynyt edellyrraa, etta jo kolmannen vr.rosikurssin suomalaisen siirtolaislapsen on taytynyt saavuttaa sama ruotsin kielen taito kuin vastaava ruotsalaislasten keskitaso. R uotsalaiset [ouluviranomaiset tosin ovat asettaneet pd6mddrdksi, ette siirtolaislapsen on sddvutettava ruotsjn lje,en opeluk5en avulla sama ruotsin kielen taito kurn ruot. salaislapsilla yleens;. TbmA ei luonnolli sestikaan tarkoita, ettd siirtolaislapset voi, sivat kaikilla, jopa ala-asteellakin saavurraa yhta hyviii tuloksia tbssd suhteessa kuin ruotsalaislapset. Vieraan kielen taidon oppi, minen t;yryy n.hda pitemmin aian kulu essa tapahtuvana kehityksene. Voidaan mycis kysyd, millaista kielitaitoa tame testi mittaa. Toukomaan oman kbsityksen mukaan kyseessa on "kasitteiden syvempi ymmartbminen". Mutta onko asia na in? Testi neytt66 rnittaavan seuraavaa: a) kykyb kielen runsauden avulla ilmaista lyhennetyn lauseen kokonaissiseltd. b) kykye kielen kieliopillisten sabntdjen ja sanavaraston avulla tdydentde lyhennet tyd lausetla kokonaismerkityksen mu ka isek si- Kohta a tarkoittaa, ette testi on eraenlainen luetun ymmertbmistesti, joka edellyttad tiettyjen sanojen ja ilmaisujen seke me6- rattyjen kieliopillisien rakenteiden runre musta. Kohta b edellyttae mm. ruorsatat, sen Iraseoloqian tunlemusla. Esjrnerkjksj, etta idiomaattinen ruotsin kielen ilmaisu on juuri innan han visste ordet av. Mikali on oppinut teman ilmaisun selvidb tehtavesta. Kdsitykseni mukaan tdll; on hyvin vahan tekemistd "sanojen syvemman mer, kityksen ymmart;misen" tai "abstraktisen aiattelukyvyn" ja muun vastaavanlajsen kanssa. 4

7 Raportista ei mydske;n saa tietei millaisia vastaukset olivat tai kuinka ne arvosteltiin. Voitaneen otaksua, etta ne korjattiin jonkin annetun mallin mukaan. Mutta mika arvosteltiin oikeaksi ja mike vaar6ksi? Kuinka arvosteltiin kirjoatusvirheet? Kuinka-arvosteltiin oikea sana, jossa oli vaard muoto, esimerkiksi sparka bollen tai sparka bollet, sen sijaan etti olisi sanot. tu sparka boll? Oltirnko tietoisia siit;, ette useassa tapauksessa erilaiset vastaukset ovat voineet olla mahdoll'sia7 Jo se, ett; testej; oli keytetty kahteen erilaiseen tarkoitukseen, olisi pitenyt tehda aiheelliseksi eri la isten arvostelumallien soveltamisen. En' simmaisesse tapauksessahan oli kyseessa testin kaytteminen ruotsa laislasten koulukypsyyden mittaamiseen, to isessa tapauksessa suomalaisten oppilaiden kielitaidon mit' taamlseen, Tdytyy myds alleviivata sita, ette Touko' maan arvostelu Olofstrdmin suomalaislasten ruotsin kielen taidosta perustuu ainoastaan tdhan testiin, jota nyt on ldhemmin tarkasteltu. Vakavin kritiikki, joka tutkimukseen voidaan kohdistaa, on tietenkin, ett6 niin pitkblle viedyt johtopabtdkset perus tuvat niin minimaaliseen aineistoon, joka lisdksi mittaa kielitaidon erestd varsin epa miiardisesti meariteltye aspektia. Tdmdn lisaksi tulee myos se, ette itse tehtavd rajoittui eraaseen kielelliseen yksityiskohtaan. Toukomaan olisi pitdnyt ottaa huomioon koko koulu ja opetuslilanne, jossa ndme Olofstrdmin suomalaiset lapset olivat juuri ndiden vuosien aikana. Olofstrdmiin oli tuolloin saapunut suomalaisten siirtolaisaalto, mihin er oltu va lmistuduttu eika varsinkaan koululaitoksen osalta. Uskon, ettd minulla on hyvat perusteet sanoa oma mielipiteeni oloista, koska juuri vuosina 197i-72 olin tehnyt useita opintomatkoja Olof strdmin kouluihin, Lundin opiskeliioiden kanssa. Puuttui kaikkea ' opetusv;lineita, pbtevia ruotsin kielen opettajia, opettajia, jotka osasivat suomea. Ylipednsa puuttui kokemus, kuinka lapsille 7-vuotiaastalkaen opetetaan ruotsin kielte vieraana kielend. Yritettiin selviytyd improvisoinneilla. Ala-asteen lapsille opetettiin ruotsia kayttaen kuvamateriaalia, joka itse asiassa oli tarkoitettu jonkin muun vieraan kielen opetuksessa kiiytettaveksi (detta iir ett paron/appple - detta dr tv5 piron/6pplen). Erds opettaja, joka ei osannut suomea, yritti pienen taskusanakirjan avulla tarkistaa kahden suomalaispojan suullista kdentbmista ruotsista suomeksi. Vaikeudetarkoituksenmukaisen opetuksen antamisessa lapsille ovat varmasti vaikuttaneet omalta osaltaan siihen. ette lapsille muodostuu heikko itseluottamus ja alhai, nen opiskelumotivaatio, mika mm. voidaan n;hda heiden todistuksistaan. Toukomaata voidaan kritisoida myos siitii, ette hdn ei ole tehnyt uusia tutkimuksia, ioissa otetaan huomioon mahdolliset siirtola islasten opetuksessa tapahtuneet parannukset, vaan hen yha edelleen ilman varauksia toistaa melko sekavassa opetustilanteessa tekemiensa tutkimusten tuloksia. On todisteita, jotka puhuvat sen puolesta, etta siirtolaislasten tulee saada opetusta -ja hyvin paljon opetusta iiidinkielellaan. [,4utta perustelut ovat viime aikoina tulleet yhd yksipuolisemmiksi ja liioitellummiksi. Tlimd koskee erityisesti yrityksie puolikielisyyden uhalla antaa ko tik ielenopetu k- selle maar;av; asema, kouluopetuksen avulla annetlavan ruotsin kielen kustannuksella. Yhteiskunnallisesti suuntautunut, sovellettu kielitiede tuntee joskus olevansa pulmallisessa tilanteessa. Toisaalta ei haluta - empiiristen tulosten tai muun asiaankuuluvan tiedon puuttumisen vuoksi - jarruttaa uudistuksia, joita syysta taa toisesta pideteen toivottavina. lvlutta toisaalta ei mydskdan pelkdstd hyvantahtoisuudesta, hyvan tarkoitusperen vuoksi, voida jatt;a kriittisesti rutkimatta niitd oletuksia ja tietoja, joihin vecotaan keytanndn sosiaalisten toimenpi-

8 teiden lukena. Tutkimuksen tdytyy tehda tydte vastuullisesti eika v;hiten silloin kuin tutkitaan yhteiskunnallisia kysymyksia. Tutkimuk5en avulla ei voida yksiselitteisesti ratkaista tai antaa vastausta kaikkiin n'rahdollisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Todellisuus on paljon monimutkaisempi. Onneksi on olemassa myds sellaisia yhteiskunnal' lisia kysymyksib, jotka vordaan ratkaista veliaikaisesti tai tilapbisesti, ilman tutkimuk sia kayttamalla lervetta jarkea ja kiiytan non kokemusta. Kokeilusta saadut hyvet tulokset ja eri o5apuolten voimakkaasti esille tuomat tor' veet voivat olla riitt;v; syy toteuttaa ainakin ko keilu luontoisesti laajassa mittakaavassa tapahtuva siirtolaislasten kotrkieliopetus. Pdetoksenteolla on kuitenkin oltava selvat perusleet. Riittam;ttomdstl perusteltuihin tutkimuksiin ei missaan tapauksessa voida vedotd 'atkdrsevana tekrjdna ldaldm tta;sten soisaalisten uudistusien puolesta. On tiedett;va missd kulkee kbytdnnossa tapahtuvan yhte;sj.unnallisen lyon jd \ri,t1 >e5li Iyo tdan tekevdn tieteen vblinen raja. Sen vuoksi on korkea aika virittad ialleen tieteellinen keskusrelu kuin ka parhaiten edistetaan R uotsissa asuvien siirtolaislasten funktionaalista kaksikielisyyttb. AIuksi murstuteltakoon, etta arna ei ole oltu sitii mielt;, ette malli "ensin K 1, sitten K 2" on ainoa oikea. Siteeraan Els Oksadla, iojld on Jadja laytdnnon la 1eo. reettinen kokemus kaksikielrsyydesta ja monikielisyydest;. Han kirjoittaa "Svenska minoriteterissa" (1966): lhannetilane on, etta siirtolaisista tulee kaks kielisia, etta he oppivat maan virallisen kielen, mutta sal lyttdvdl myds Tdmd vddli "rdrnkiplen ymmartamysta yhleiskunnan taholta, mutta myos aktiivisuutta ia omaa tahtoa srrrto laisilta itselt;;n. Paras tapa saavuttaa kaksi kie,isvys on tehda se niin aikaisjn kuin mahdollista antamalla lapsilleen mahdol lisuudel tulla kaksrkielisrksi pikkl,lapsi iassa. Nykyiiiin ei myciskiiin olla yksimietisesri varmoja, etta "ensin K l, sitten K 2" on paras menetelma saada aikaan aktivisesti ka ksikielinen lapsi. Tove Skutnabb-Kangas, kotikielenopetuksen lempimin pqolestapu, huja, on Hufvudstatsbladetissa tuonut ilmi mielipiteita;n siite. kuinka kaksikielisissii suomdlaisissa perheissd vanhemmat voivat tehd; lapsistaan ka ksikielisid mahdollisimman nuorina. Yhdin on, ette lapsen teytyv oppia kumpikin kieli eri puhetilanreissa, esim. suomen kieli ;idiltii ja ruotsin kieli isaltb. Hanen mielestaan tell; tavalla lapsi voj jopa samanaikaisesti oppia kolmatta kielta kolrlussa. Mila roa oppimispsykologrsesti on sillb, ette lapsi teman sijasra op, pii kotikielen vanhemmiltaan ja sisaruksil, lddn {ja lolilielenopctlajalta), mur a vieraan krelen koulussa (muilta opettajilta) ja leikk itovereilta? l\rlallin "ensin K 1, sirten K 2" puolestapuhujat esittbvat toisen nakdkohdan lapsen kyvyste opprd k;elrd ku n n'nkd m,rutoin ravallisesti kohtaa. Erityisesti ollaan huo lestuneita k;sitteellisest; sekaannuksesta ja ep6varmulrdesta kieliopissa, mik; on selrra' uksena lrelten \eko,tturn sp\lj toi5;rnrd. lvluilta tahoilta on kuitenkin Lrsein korostettu sila, etta lapsen kyky oppia kielta on laadullisest, erilainen kuin aiklrisen. Lapsi oppii eri tavalla. Aikuisen saatelykokonar. suus on laaiempi, monimutkaisempi ja tasmentyneempi, mika vaiklrttaa hanen vritvks insa oppia ulrsr kieli. Lapsella sita vastoin on suppeampi ja yksinkertaisempi saatelymekan ismi. Joka tapauksessa lapsen sanavarasto la sanontatapojen luntemus on huo mattavasti vbhaisempi. Senvuoksi lapsen on helpompi oppia v eras k eli aidin kielesta er rllaan olevana kokonaisuutena. Paaasia on, ettb lapsella on tilaisuus harjoi. lella uutta kielta mahdollisimman luonnol lisella tavalla. Lapsille parasta kie enopetus ta on srs sellainen opetus, joka liitlyy tavallisiin arkipeivan t lanteisiin. 6

9 Tiytyy myds olla selville siita. ett; kaksikielisen ki lenhallinta ilmenee harvoin analyysista, loka arvioi hbnen spontaania kommunikointikykyean ja ette kielitaito sen sijaan perustuu joihinkin maerettyihin erillisiin, muodollisiin nakdkohtiin, jolloin arviointiin vaikuttaa enemmdn tai vahemman eptiolennaiset sosiaaliset arvostukset. Jopa mallin "ensin K 1, sitten K 2" puolestapuhujat ovat luonnollisesti huomanneet, ettd lapsi oppii vierasta kielt6 vaivattomasti vaikkakin paljon tistd oppimis sta tapahtuu ilman jdrjestelmallisyyttr, koulun ja ope tuksen valvonnan ulkopuolella. On vielspi havaittu tellaisen oppimisen olevan hyvin tehokasta - lapsi puhuu vierasta kieltd sujuvasti k6yttaen hyvia ilmaisuja. Paljon vapaammin kuin 240 tunnin kielikurssin kdynyt siirtolaisisansd. Tai, lainatakseni siirtolaistut kimusta: "Muutamia vuosia Ruotsissa oltuaan lapsi on omaksunut spontaan in kielenk;ytcin, han lopa puhuu nopeasri ja spontaanrltl paikallista muretta." Kuitenkaan ei olla tyy tyvdrsia Osrtla;n epaillaan, lnolautuen tassa nimenomaan Toukomaan testiin)" ett; lapselt abstraktisella tasolla puuttuu sanavdrasro la etta hdn ei ymmdrrb sanojen si. salrda ja vivahteita". Toisaalta ollaan huolestuneita siita, etta kieli ei ole puhdasta: "Sekaryhmista, mika tarkoittaa eri kieli ryhmista koostuvaa lapsiioukkoa, on seurauksena kielten sekoitus." Srirroldisten kieliongelmat ovat ensisijassa sosiaalinen ja poliittinen ongelma, jota ei voida ratkaista sovinnaisilla kielipedagogisilla toimenpiteilla. lhmisib ei voida pelolclla kaksikielrsyyreen. Sen srladn on luotava sellaiset olosuhteet yhteiskunnassa, etta kdksrkrelrsyys kbsrtetddn posirriv;sena saavutuksena seki yksilcille etta koko yhteiskunnalle. Ratkaisevaa on millaiseksi Ruotsi muotoilee siirrolaispolitiikkansa ja millainen yhteiskunta naista edellytyksist; luodaan. Siirtolaismietinndsse Ruotsin siirtolaispolitiikan perustavoitteiksi on asetettu tasa-arvoisuus. valinnanvapaus ia mahdollisuus yhteistydhdn. Tema tarkoiftaa, erte pohjimmiltaan ollaan valmiita luomaan sellainen Ruotsi, joka muodostuu eri kansanryhmistd, jotka pitavat itsea5n ennen kaikkea ruotsalaisina, mutta joilla kuitenkin on oma kieli ia muita oman kulttuurinsa erityispiirteite. TAlle tavalla luodaan yhteiskunta, joka samalla kertaa on seke pluralis, tinen etta integroitunut. Ruotsia puhuvat eroaisivat vain mddrdllisesti muisia rvhmista. T6ss6 suhteessa hahmottuvat aivan uudenlaisen Ruotsin diiriviivat. T.llaisen kehityksen edut olisivat aivan ilmeiset: Ensinndkin, eiko se auttaisi ruotsalaisia suurempaan avoimmuuteen ja ymmairtamykseen suhteutumisessa erilaisuuteen ja mahdollisuuden irrottautua tapoihin kangistuneestajattelutavasta. Toiseksi, eiko Ruotsi siten hankkisi ja varmislaisi erilaisten kielten taidon, joka kansantaloudellisestikin ajatellen olisi arvokasta. Kolmenneksi, eikd kulnuririen moninaisuus olisi sinansa voima: erilaisten kulttuurien "pool" on - lainatakseni amerikkalaisen kaksik ielisyyden tutkijan Joshua Fishinanin ajatusta yhta arvokas ja yhteiskuntaa vitalisoiva kuin rikas geneettinen variaatio. TAmii on ihannekuva. On ehk; mielenkiintoista yrittiili tarkastella lahemmin millaiset ovat siirtola is mietin ndn periaatteiden seuraukset ja mahdollisuudet toteuttaa ne. Juuri nyt erddt tekijdt vaikeuttavat pid. mtiardn' pluralistisen ja integroituneen' yhteiskunnan saavuttamista. Suuri osa siirtolaisista ei ole saanut ammattikoulutusta, heille on huono kielitaito ja ylipdansa he opiskelevat vah:in. Niimi tekijat ja myds tydmarkk ina mekan ismit aiheuttavat sen, ettii he paatyvdt ammatteihin, joissa on alhainen sosiaalinen arvostus, vaikkakaan ne eiv:it aina ole erityisen huonosti palkattuja. Noin 56 % suomalaisis-

10 ta siirtolaisista on keynyt vain kansakoulun, noin 75 o/o ei ole saanut a mmattikou lutusta ja 9O % heiste kuuluu tydleisvaestddn. Tdmd merkitsee sosiaalisen eristymisen riskia, josta heiddn on vaikea p;asta ulos puutteellisen kielitajdon ja heikon itseluottamuksen vuoksi. Samanaikaisesti he kadottavat yhteyden alkuperdiinsli. lvluutos ei merkirse ainoastaan, etta heiden on yri- Ietlbvb sopeutua uusiin olosuhteisiin vaan tt:i h iddn on enemm6n tai veh mmbn tietoisesti h5vitt;ve osa alkuperliisest; identiteeristeen. Uudessa ympbristdssd esimer. kiksi ei ole miteiin kaytt6s suurelle osalle site sana' ja sanontatapavarastoa, jota tarvittiin kuvaamaan alkuperiist5 kotiymperistde ja sen arkieldmid. On myds olemassa riskejd, etti siirtolaisten uusi ymperistd on aivan liian vehan erilaistunutta siirtolaisryhmien tydn homogeenisuudesta johtuen; valtava enemmistd tekee yksitoikkoista ruumiillista tydt; tehtaissa, ja sosiaalisen eristaytymisen vuoksi; pyrkimys erillisiin asuntoalueisiin ja muuta vastaavaa. Tdllaisten rvhmren sis.lld syntyy helposti saman. laisuutta kokemusten ja arvostusten ollessa kyseessa, mika puolestaan aiheuttaa eraan laista kielen ja kulttuurin yksipuolistumista. Kotikielen opetuksen toteuttaminen voidaan nehda eraani ulospdasytieni testii tilanteesta. lvutta se ei yksist;iin ole riittivs. Valinnan vapaushan tarkoittaa, etra kielellisten vahemmistdjen jisenilld on mahdoilisuus itse valita, mjsse miidrin he haluaval sailyttiiai alkupereiseen kulttuuriinsa ja kieleensd liittyviin identiteettinsa ja miss; mearin he haluavat luoda identiteettinsa su lautumalla ruotsalaiseen kulttuuriin. Jotta tdma valinnanvapaus olisi todellista, tsytyy yhteiskunnan kyeta takamaan, etta mycis yksikieliset, eri didinkielta puhuvat kansalaiset saavat riittavasti yhteiskunnan palveluja omalla kielellden. T;mii puolestaan edellytt6a erityisen Ruotsin kaksikielisyyslainseedanndn syntya, joka kesitteii koulun lisdksi joukon muita laitoksia. I Taytyy myds olla selvilla siit6, etta laajennetun kotik ielenopetuksen toteuttaminen ei ole riittbve vaan vaatii tuekseen muita toimenpiteite. Jos valinnanvapausperiaattetta ei toteuteta taysin johdonmukaisesti, on olemassa vaara, etta siirtolaiset joutuvat kuitenkin sosiaalisesti ja taloudellisesti syrj;ytettyyn asemaan. Tavoitteen saavuttam;nen edellyttdd, ett; myds ruotsalaiset ilse tuntevat paremmin siirtolaisten vaikutuksen yhteiskunnassa ia ymmarravat paremmin heid.n kielensd ja kulttuurnsa enlaisuuna R uotsalaisten tietdm;ttdmyys tdss: suhte s. sa saa joskus pelottavia ja levottomuutta herettavie ilmenemismuotoja. Tessd tilanteessa on etsittev; keinor, ioilla erityisid Buotsin siirtolaiskulltuureja ia -identiteettejd kehitetijan. l\,4utta siirtolaiskielet on voitu menettaa io toisessa sukupolvessa. ellei niitd koeta ilmaisuna jostain erityisesta. Tbytyy saada tuntea, etta myds uudessa maassa kotlkielellii on k:jyttoa, etta suomesta, serbokroatiasta, turkista, kreikasta jne, on hyotya ja iloa. Sellainen siirtolaisryhmd ku in suomalaiset Ruotsissa eivat voi siilyttda suomalaista identiteettieen koskemattomana. Uusiin olosuhteisiin mukautuminen aiheuttaaitoien kansallisten esikuvien hajoamisen. Eivetka tilanteessa auta jatkuvastikaan kotimaasta tulevat vaikutteet. Olosuhteet ovat niin erilaiset. Toisaalta suomalaisuus Ruotsissa ei saa olla pelkastdan ruotsalaisten olosuhteiden keantamiste suomeksi. Ruotstn suomr taytyy tulla ilmaisuksi jostain erityisesta Ruotsin-5uomalaisesta identrteelrsla, samoin kuin suomen ruotsi on ilmaisu omasta kulttuurista ja omista perinteista, mika prtkalld aikavdlrlib on estdnyt \uldutunrista suomalaiseen enemmistddn. Ruotsin. suomalaisten kulttuurieliimed kehittemelle. tukemalla yhdistystoimintaa, kirjallista toi mintaa, teatteria, sanomalehtid, radiota ja TV:td jne., voidaan luoda mielekds perusta

Minäkin haluan oppia suomea!

Minäkin haluan oppia suomea! EXAMENSARBETE / OPINNÄYTETYÖ FNA 400 15 hp Vårterminen / Kevätlukukausi 2010 Minäkin haluan oppia suomea! Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus I Want to Learn Finnish Too! A Survey of Finnish

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Ammattiosaajan hyvä elämä

Ammattiosaajan hyvä elämä Frank Martela & Lauri Järvilehto Ammattiosaajan hyvä elämä Ajatuksia ja työkaluja ammattiin opiskelevien elämänlaadun edistämiseksi Teksti: Frank Martela ja Lauri Järvilehto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot