Valtuustoaloitteet 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustoaloitteet 2013"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi Dnro 21 Vihreä Kv Valtuutettu Vera Kampman jätti val tuus to aloit teen nuorten palveluiden kartoittamisesta. Johtava ylilääkäri Jus si Saarnisto ja Perhekeskuksen ylilääkäri Paula Pa sa nen-aro ovat laatineet erittäin seikkaperäisen vastauksen. (Pe rus tur va lau ta kun ta ) Seuraavassa on lainaus vastauksesta: Nuorten ja lasten ongelmien osalta ei niinkään han ka luu te na ole niiden tunnistaminen vaan riittävän avun turvaaminen ja varhainen puuttuminen. Kun huoli herää, hoitoketjut sel keyt tä vät eri toimijoiden työnjakoa, mutta toimitsijoiden mää räs sä on selkeää puutetta. Esim. perhekeskukseen on täl lä hetkellä pitkä jono (pahimmillaan 9kk). Lapsi/nuori ja per he ehtii kipuilla pitkään ja usein hankalasti ennen kuin pää se vät avun piiriin. Odotusaikana oireilu saattaa pa hen tua. Ongelma, josta alun perin olisi selvitty pienellä oi kea-ai kai sel la avulla, vaatiikin paljon enemmän resursseja ja voi ma va ro ja. Kauhall Perusturvaltk Perusturvaltk Kauhall Kv Toinen paha pullonkaula on koulupsykologien määrä. Nuor ten mielenterveysongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Mo ni asia hoituisi koulussa lyhyellä yksilöterapiajaksolla. Va li tet ta vas ti koulupsykologien työajasta valtaosa menee täl lä hetkellä erilaisten tutkimusten tekemiseen, jotka si näl lään ovat aivan yhtä tärkeitä, jotta lapsi/nuori saa op pi mi seen sa oikeanlaista tukea ja selviää koulumaailmassa. Kou lu psy ko lo ge ja on yksinkertaisesti liian vähän, jotta heidän ai kan sa riittäisi myös lyhyisiin hoitojaksoihin. Vanha valtuusto päätti talousarviokokouksessa , et tä Perhekeskukseen palkataan alkaen työpari so si aa li työn te ki jä psykologi. Vanha perusturvalautakunta piti kokouksen ja päät ti valtuuston säästöpäätökseen vedoten myöhentää uu sien virkojen ja toimien täyttämisajankohtia. Siinä rytäkässä tuon kauan odotetun työparin palkkaaminen siirtyi elokuun al kuun eli neljä kuukautta eteenpäin. Laskennallinen säästö oli noin Riskianalyysiä ei tehty. Koska Perhekeskuksen omien toi mi joi den työaika ei riitä, ylilääkärin mainitsema jono on ja py syy. Tuo hetkellinen säästö

2 hupenee hyvin todennäköisesti tu le vi na vuosina, kun nyt oikea-aikaista hoitoa vaille jää nei den ongelmat kärjistyvät ja niiden hoito vaatiikin paljon enem män resursseja ja voimavaroja. Esitämme, että uusi perusturvalautakunta tutkii mah dol li suu det muuttaa tuota siirtopäätöstä niin, että työpari so si aa li työn te ki jä-psy ko lo gi voisi aloittaa Perhekeskuksessa val tuus ton esittämän tahdon mukaisesti eli Samalla tutkitaan mahdollisuuksia palkata koulupsykologi alkaen. 2. Pisteytysjärjestelmän ja periaatteiden luomiseksi luottamushenkilöpaikkojen jakamista varten Dnro 22 Veli-Matti Antila ym. Kv Aloitteen allekirjoittaneet Ylöjärven kaupunginvaltuutetut esit tä vät perustettavaksi työryhmän tai vaihtoehtoisesti an net ta van toimeksiannon uudelle asukaslautakunnalle, jonka teh tä vä nä olisi laatia seuraavia kuntavaaleja varten luot ta mus hen ki lö paik ko jen jakamiseksi äänestystulosta kun nioit ta van pisteytysjärjestelmän ja periaatteet. Työryhmässä olisi edus tus jokaisesta valtuustoryhmästä ja sen tehtävänä olisi val mis tel la esitys valtuustoryhmien hyväksyttäväksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Kauhall Hallinto- ja talousosastolle valmisteltavaksi Monessa kunnassa käytössä olevassa mallissa luot ta mus paik ko jen jako suoritetaan yhdessä sovitun jakotaulukon pe rus teel la. Jokaiselle luottamustehtävälle annetaan pisteet sen painoarvon mukaan, ja jokaisella ryhmällä on käy tet tä vis sään pisteitä puolueensa saamien äänimäärien mu kai ses ti. Tehtävän perusteluina pidetään äänestystuloksen mah dol li sim man hyvää huomioonottavuutta ja erilaisten luot ta mus teh tä vien arviointia pisteyttämällä. Järjestelmällä py ri tään myös parantamaan seuraavien neu vot te lu kier ros ten sujuvuutta. Kuntavaalien äänestysprosenttia (Ylöjärvellä 59,4 %) on myös syytä pyrkiä nostamaan. Paik ka ja ko jär jes tel mää uudistamalla, voidaan vaikuttaa positiivisesti ää nes tys ak tii vi suu teen. Vuodenvaihteessa käynnistetty uusi kaupunkikehitysosasto on esimerkki miten toimintoja voidaan uudistaa ja tehostaa, puo lueil la tulisi olla halukkuutta uudistaa myös tämä tärkeä osa kuntavaalijärjestelmästä! Ylöjärven kaupungin luot ta mus toi mien jaossa tulee seuraavissa vaaleissa pyrkiä en tis tä demokraattisempaan ja avoimempaan järjestelmään. Paik ka ja ko on syytä organisoida tehokkaaksi prosessiksi, jot ta päätöksentekoon päästään mahdollisimman yh teis työ ky kyi si nä. 3. Työväentalon ja Ryhdin kentän säilyttämisestä ja kehittämisestä Dnro 134 SDP Pasi Kallio PS Tuomo Kaminen VAS Arja Uusikartano VIHR Jussi Kytömäki Kv Ylöjärven työväentalo ja Ryhdin kenttä ovat tärkeä osa Ylö jär ven historiaa ja Soppeenmäen kulttuuriympäristöä. Ne ovat myös tärkeitä Kauhall

3 asukkaiden vapaa-ajan toiminnan ja ala kou lu lais ten liikuntatuntien kannalta. Museovirasto toteaa lausunnossaan: Museovirasto pitää valitettavana, jos tämä Suomessa vii mei nen vielä näin aktiivisessa käytössä oleva työväentalo pu re taan. Museoviraston mielestä rakennus on tyy dyt tä väs sä kunnossa ja vielä peruskorjattavissa asukkaiden käyt töön. Tekninen ltk Tekninen ltk Kauhall. Euroopan rakennusperintöpäivien vuoden 2013 teema on ELÄ KÖÖN RAKENNUS! Teeman kautta halutaan tuoda esiin vanhojen rakennusten, rakennuskokonaisuuksien ja ra ken nel mien uusiokäyttöä.: Suomessa on paljon erilaisia ra ken nuk sia, joiden käyttötarkoitus on muuttunut. Parhaim mil laan tyhjilleen jäänyt rakennus saa muutoksen myötä uu den elämän rapistumisen sijaan. Kohteen korjaaminen uu teen käyttöön säilyttää ja tekee näkyväksi alueen historiaa. Kun nos tet tu kohde lisää parhaimmillaan koko alueen viih tyi syyt tä ja yhteisöllisyyttä sekä kannustaa pitämään lä hi ym pä ris tös tä entistä parempaa huolta. Usein vanhan kun nos ta mi nen kannattaa myös taloudellisesti ja voi olla jopa uudis ra ken ta mis ta edullisempaa. Ylöjärven työväentalo on rakenteiltaan vähintäänkin tyy dyt tä väs sä kunnossa ja sen sekä viereisen urheilukentän kun nos ta mi nen ja muokkaaminen kasvavan Ylöjärven asuk kai den käyttöä varten on yhteisöllisesti ja taloudellisesti kes tä väm pi ratkaisu kuin alueen muuttaminen asuintonteiksi. Me allekirjoittaneet valtuustoryhmät ja valtuutetut esitämme, et tä työväentalon purkupäätös perutaan ja ryhdytään tut ki maan talon ja kentän kunnostamista vastaamaan entistä pa rem min asukkaiden ja yhdistysten tarpeisiin. 4. Määräaikaisen vapautuksen myöntämisestä rakenteilla olevaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä taajama-alueen ulkopuolella Dnro 133 Perussuomalaisten Kv Esitämme kaupunginvaltuustolle, että kiinteistön omis ta jal le voidaan myöntää määräaikainen vapautus rakenteilla ole vaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä taajama-alueen ul ko puo lel la, mikäli liittymisvelvoitteisen kiinteistön järjestelmä on vesihuoltoasetusten mukaisessa kunnossa. Vapautus voi tai siin myöntää myös osittaisena. Kuvitteellisena esimerkkinä voitaisiin käyttää vaikkapa 50 lu vun rintamamiestaloa, jossa on avokaivo ja uusittu jä te ve sien käsittelyjärjestelmä. Jätevesien kä sit te ly jär jes tel mäs sä on nykymääräysten mukainen 3 osastoinen sakokaivo ja maasuodatuskenttä. Tarkastuksen jälkeen kiinteistö vel voi te taan Kauhall Ympäristöltk Kauhall Kv Kauhall

4 liittymään kaupungin vesijohtoon, mutta vie mä ri ver kos toon liittymiselle annetaan 10 vuoden siirtymäaika. Maa suo da tus ken tän laskennallinen ikä on noin 15 vuotta. Vas taa vas ti panospuhdistamon käyttöikä on viidestätoista vuo des ta ylöspäin. Mikäli esimerkkitalossa on porakaivo talous ve den lähteenä ja vesi laadullisesti hyvää, kiinteistölle an net tai siin vapautus 10 vuodeksi kaupungin vesijohtoon ja vie mä ri verk koon liittymisestä. Kiinteistöllä tapahtuvan tarkastuksen suorittaisi puolueeton ta ho, jolla olisi riittävä tietotaito käytössä olevista jär jes tel mis tä. Mikäli rakennus on tehty nykyisen jätevesiasetuksen aikana, riit täi si rakennusluvan myötä tehtyjen dokumenttien esit tä mi nen, jotka kuvaavat kiinteistön jätevesijärjestelmän ja ta lous ve si jär jes tel män. 314 Ymp.ltk Kauhall Kv Kauhall Erityisen hankalassa asemassa ovat juuri valmistuneet kiin teis töt, joihin on investoitu asuntolainan lisäksi tuhansien eu ro jen arvoiset jätevesijärjestelmät. Vesihuoltoverkostoon liit ty mi sen vuoksi nämä kalliit investoinnit jäävät käyt tö kel vot to mik si ja niihin sijoitetut rahat menevät täysin hukkaan. Mi kä pahinta edessä on jälleen uusi tuhansien eurojen in ves toin ti. Tämä aloite on erittäin tärkeä ja koskee laajalti puu tar ha kau pun kim me asukkaita. Vesihuoltoverkostoon liittymisen kal leu des ta on tullut paljon yhteydenottoja. Tämä kustannus pa kot taa osan kuntalaisista realisoimaan omaisuuttaan tai ot ta maan lainaa eikä meidän tehtävänä ole aiheuttaa yli mää räi siä taloudellisia ongelmia kaupungimme asukkaille. Esimerkiksi Pirkkalassa voidaan myöntää vastaavissa ti lan teis sa 5-10 vuotta vapautusta liittymisestä, mikäli kiin teis töl le aiheutuu liittymisestä kohtuutonta haittaa ja mikäli kiin teis töl lä on asiat lainsäädännön mukaisella tasolla. Asiasta on tehty aloite 2012 syksyllä ja silloin muutoksia ei tul lut kaupungin linjaan pakkoliittämisestä ve si huol to ver kos toon. Tärkeimpänä perusteena oli silloin verkoston kus tan nus ten kattaminen ja verkoston toimivuuden yl lä pi tä mi nen ilman verkoston huuhtelua. Lausuntokierroksella oleva lakimuutos puoltaa myös taa ja ma-alu een ulkopuolella olevien kiinteistöjen vapauttamista pak ko liit ty mi ses tä vesihuoltoverkostoon. Vanhaa lakia voi daan kuitenkin soveltaa vielä viiden vuoden siirtymäajan, jon ka vuoksi meidän täytyisi reagoida asiaan jo nyt. Mielestämme kaupungin tehtävä on palvella kaupungin asu kas ta eikä kaupungin asukkaan palvella kaupunkia. Tämä pak ko liit tä mi nen tarkoittaa juuri jälkimmäistä varsinkin sil loin, kun se asettaa asukkaan suunnattomien taloudellisten me ne tys ten piiriin; Pahimmassa tapauksessa realisoimaan omai suut taan. 5. Vanhan kirjastoauton muuttamisesta Dnro 132 Matti Ylitalo Kv

5 monipalveluautoksi ja 178 Kuten tiedetään, Ylöjärvi on saamassa uuden kir jas to au ton. Vanha kirjastoauto on tarkoitus myydä. Ehdotamme tutkittavaksi, voitaisiinko vanha kirjastoauto muun taa monipalveluautoksi, joka veisi kirjasto-, terveys- ym. palveluja kaupungin syrjäkylille. Vastaavasta hank kees ta on tiettävästi hyviä kokemuksia esimerkiksi Leppävirralla. Kauhall Vapaa-aikaltk Vanhan kirjastoauton myynti Monipalveluauton palveluja tarvittaisiin erityisesti kaupungin poh jois osissa, joista on pitkät etäisyydet palveluihin. Suurin käyt tä jä ryh mä olisivat vanhukset, joiden on vaikeaa ja kal lis ta hakeutua palvelujen käyttäjiksi. Monipalveluauto veisi julkisten kirjastopalvelujen lisäksi myös sosiaali- ja terveyspalveluja sekä esimerkiksi ns. kaup pa kas si tyyp pi siä- ja lääkehuoltopalveluita syrjäisille har vaan asutuille alueille. Esimerkkinä mainittakoon lisäksi re sep ti lääk kei den kuljetus, postipalvelut ja tietopalvelut. Liitteet 7 kpl tutkimus ja käyttökokemuksia vastaavista hank keis ta. 6. Lievealueen rakentamisesta Dnro 207 Perussuomalaisten Kv Perussuomalaisina olemme hyvin huolissamme taajamien ym pä ril le kaavailluista lievealueista, joita on suunnitteilla Ylö jär vel lä. Tämä lievealuemääritelmä tulee Tampereen kau pun ki seu dun asemakaavojen ulkopuolisen ra ken ta mi sen seudullisista periaatteista, joita kuntatasolla on viety ko ko ajan eteenpäin. Lievealue on määritelmänä 0-5 km leveä vyö hy ke taajama-alueen ympärillä. Näitä vyöhykkeitä on luon nos tel tu Ylöjärven taajaman, Viljakkalan ja Kurun ym pä ril le. Nykyisen ehdotuksen voimaantullessa pysähtyy lie ve alu eel le rakentaminen, koska näille alueille ei myönnettäisi ra ken nus lu pia ennen kaavoituksen valmistumista. Kaa voi tuk sen aloittamiselle tai valmistumiselle ei ole määritelty mi tään aikarajaa. Tällä hetkellä hyvin pienellä osalla karttaan mää ri te tyis tä lievealueista on kaavoituksen aikataulusta tie toa tai käynnistetty kaavaprosessia. Kaikilla muilla alueilla kaik ki rakentaminen pysähtyisi epämääräiseksi ajaksi. Tä mä vaikuttaisi suoraan paikalliseen työllisyyteen ja ro mah dut tai si raakamaan arvon. Kauhall Kaupunkikehitysjaos to Kauhall Kv Esitämme, että seudullisten periaatteiden tekovaiheessa täy tyy Ylöjärven osalta määrittää aikaraja lievealueen voi mas sa olo ajal le, ettei tämänkaltaisia ongelmatilanteita pääse syn ty mään. Aikarajaksi esitämme 2 vuotta. Eli siitä päi vä mää räs tä lukien, kun lievealue on alueelle määritetty, tulee seu raa van kahden vuoden aikana kyseinen alue kaavoittaa, jon ka jälkeen lievealue poistuu kyseiseltä alueelta. Ennen alu een määrittämistä lievealueeksi, täytyy kyseinen alue olla jo kaavoitusaikatauluun sisällytettynä.

6 Kuntajohtajat, kaavoittajat, seutuhallitus ja maankäyttö- ja ra ken ne työryh mä ovat olleet koolla tämän asian eteenpäin vie mi sek si viime vuonna. Nyt on valtuuston aika ottaa kan taa asiaan. 7. Koulujen syysloman pituuden määrittäminen Dnro 208 Leena Törmälä ym. Kv Koulujen syysloman pituus voidaan määrittää kun ta koh tai ses ti. Lukuvuoden osalta koulutuslautakunta päät ti muuttaa syysloman viikon mittaiseksi Ylöjärven OAJ:n pai kal lis yh dis tyk sen kannanoton perusteella. Koulun loma-ajat koskettavat monia ylöjärveläisiä perheitä. Jo kai sel la perheellä on omat ajatuksensa loman pituuden suh teen. Pienten koululaisten vanhemmilla on usein haas teel lis ta järjestää hoitajaa kotiin loman ajaksi. Toisaalta pi dem pi syysloma tarkoittaa lyhyempää kesälomaa ja tämä saat taa tarkoittaa sitä, että vanhemmat eivät ennätä viet tä mään lastensa kanssa yhteistä kesälomaa lainkaan. Kauhall Koulutusltk Kauhall Kv Jotta saisimme tarkempaa tietoa siitä, mitä on koululaisten van hem pien yleinen mielipide syysloman pituudesta, tulisi täs tä asiasta teettää kysely. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että lukuvuoden loma-aikojen suunnittelua käynnistettäessä op pi lai den vanhemmille lähetetään mielipidekysely syysloman pi tuu des ta ja kerättyä tietoa käytettäisiin suunnittelun poh ja na. 8. Eri liikuntalajien tukeminen Dnro 277 Minna Sorsa/ Vihreä Kv Vihreä valtuustoryhmä esittää, että jatkossa Ylöjärvellä tuo daan avoimesti esiin, millä periaatteilla eri liikuntalajeja tue taan ja mitkä ovat tuen perusteet. Lisäksi yritysten tu ke mi sen, subventoinnin, periaatteiden tulisi olla julkisia. Kauhall Vapaa-aikaltk Kauhall Vapaa-aikaltk. 9. Musiikkiluokkatoiminnan siirtäminen keskusta-alueelle Dnro 353 Keskustan /Leena Törmälä ym. Kv Vuorentaustan koululle perustettiin musiikkipainotteinen luok ka kolme vuotta sitten. Nyt toimintaa on päätetty laa jen taa yläkoulun puolelle Soppeenharjun koulussa. Mu siik ki luok an oppilaaksi on mahdollista hakea jokaisesta Ylö jär ven koulusta 3. vuosiluokan aikana. Sijainnin vuoksi musiik ki luok kien oppilaat koostuvat kuitenkin pääsääntöisesti Vuo ren taus tan Kauhall Koulutusltk

7 oppilaista, koska kulkeminen bussien vaih to yh teyk sil lä on kaupungissamme kohtuullisen aikaa vievää. Osa kauempaa valituista oppilaista onkin keskeyttänyt mu siik ki luok ka opis ke lun ja siirtynyt takaisin omaan lä hi kou luun sa tämän vuoksi. Musiikkiluokkatoiminta on hieno asia Ylöjärvelle ja ylö jär ve läi sil le. Laadukkaalla musiikinopetuksen tarjonnalla voidaan luo da vahva pohja musikaalisille oppilaille jopa myöhempiä mu siik ki opin to ja varten. Musiikkiluokat toimivat yhteistyössä myös musiikkiopiston kanssa. Siksi tämä toiminta tulisi jär jes tää siten, että ylöjärveläisillä lapsilla olisi tasapuolinen mah dol li suus osallistua musiikkiluokkaopetukseen. Tämä voi tai siin mahdollistaa sillä, että musiikkiluokkatoiminta jär jes tet täi siin jossain keskusta-alueen kouluista. Kauhall Kv Keskustan valtuustoryhmä esittää, että samalla kun si vis tys osas to tekee tarkastuksia koulujen oppilaaksiottoalueisiin, se kartoittaa voitaisiinko musiikkiluokkatoiminta siirtää jo hon kin keskusta-alueen kouluista.samalla selvitettäisiin myös se, hyödyttäisikö musiikkiluokkatoiminnan siirtäminen kes kus ta-alu een kouluihin myös musiikkiopiston toimintaa. 10. Kouluverkon rakenteellisista muutoksista Dnro 351 Leena Törmälä ym. Kv Kaupunkimme kasvun myötä koulujen tilatarpeet muuttuvat jat ku vas ti. Haavistolle suunnitellun koulun ra ken nus ai ka tau lu on siirtynyt vuosi vuodelta eteenpäin. Tämä lisää Veit ti jär ven koulun sekä Yhtenäiskoulun tilapainetta. Vanhan lukion luokkatilat vapautuvat Siivikkalan oppilaiden käy tös tä keväällä Tilojen jatkokäytön osalta on tehty suun ni tel ma, jossa Asuntilan, Veittijärven, Mutalan, Va han nan ja Takamaan kuudesluokkalaisista koottaisiin oma ryh mä vapautuviin tiloihin. Tämä ehdotus on herättänyt huolta aluei den oppilaiden vanhempien keskuudessa. Kauhall Koulutusltk Kauhall Koulutusltk Esitän, että sivistysosasto tutkii mahdollisuuden, jossa lu kion entisiin tiloihin perustettaisiin Haaviston alakoulu. Tätä ja aiemmin tehdyn suunnitelman hyötyjä ja haittoja voitaisiin näin verrata. Asiasta tulisi pyytää myös Asuntila-Veittijärven, Mu ta lan, Vahannan ja Takamaan koulujen van hem pain yh dis tys ten sekä asukas- ja koulutuslautakunnan mielipiteet. 11. Kaupungin hallinto-koneiston säästöt Dnro 350 Pentti Teräväinen ym. Kv Me allekirjoittaneet valtuutetut olemme erittäin huo les tu nei ta Ylöjärven kaupungin taloustilanteesta. Kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös on noin 4,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, ei kä kuluvan vuoden alun perusteella Kauhall

8 ole todennäköistä, et tä tilanne muuttuu tänä vuonna olennaisesti paremmaksi. Talousjohtajan arvion mukaan heikkenevät verotulot ja en na koi dut menoylitykset johtavat nykyisen tiedon valossa 2,5 mil joo nan euron alijäämään vuonna Mielestämme Ylö jär ven kaupungin onkin välttämätöntä ryhtyä sääs tö toi miin, jotka kohdistuvat sen koko hallintokoneistoon ja hal lin to kun tiin perusturvalautakunnan ja koulutuslautakunnan alai sia työntekijöitä lukuun ottamatta. Kauhall Kv Esitämme, että kaupungintalon koko henkilökunta, hallinto- ja talouspalvelujen, kaupunkikehitysosaston, tukipalvelujen se kä teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan alais ten osastojen henkilöstö lomautetaan kuluvan vuoden ai ka na kahdeksi viikoksi. Lomautukset on kuitenkin toteutettava por ras te tus ti siten, että kaikki kuntalaisten tarvitsemat lupa- ym. palvelut toimivat normaalisti. Mainittujen hallinnonalojen henkilöstökulut ovat vuoden 2013 talousarviossa yhteensä lähes 19 miljoonaa euroa, jo ten kahden viikon lomautuksilla saadaan aikaan noin euron säästöt. Myös kaikki luottamushenkilöt osal lis tu vat säästötalkoisiin istumalla yhden kokouksen ilmaiseksi. Uskomme esittämiemme toimenpiteiden edesauttavan ko ti kau pun kim me talouden tervehdyttämistä ja Ylöjärven it se mää rää mis oi keu den säilymistä. 12. Koulukyytien vaarallisuudesta tulevien koulukyytihakemusten käsittelystä Dnro 354 Matti Ylitalo ym. Kv Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kou lu mat ko jen vaarallisuudesta tulevat koulukyytianomukset käsittelisi jat kos sa koulutuslautakunta, eikä niitä tehtäisi vir ka mies pää tök si nä. Kauhall Päiväkodin piha-alueiden tarkistaminen Dnro 407 Leena Törmälä ym.keskustan Ylöjärvelle rakentuu päiväkoteja tiivistä tahtia. Uusien päi vä ko tien piha-alueiden ongelmana on usein varjopaikkojen puu te. Kasvillisuus ei varjosta pihaa missään kohdin. Pienet lap set viettävät helteelläkin useita tunteja pihalla, joten riit tä vän kokoinen varjopaikka olisi hyvä löytyä joka päiväkodin pi has ta. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Ylöjärven päi vä ko tien piha-alueet tarkastetaan tämän asian osalta ja tar vit taes sa pihoihin rakennetaan varjopaikka esim. pur je mar kii sien ja kasvillisuuden avulla. Kv Kauhall Perusturvaltk Kauhall Kv

9 14. Kevytväylien rakentaminen koulujen läheisyyteen Dnro 408 Minna Sarvijärvi Keskustan Kvalt Ylöjärven kaupunki on strategioissaan ja ohjelmissaan lin jan nut jalankulun ja pyöräilyn tavoitteekseen ar ki lii kun nas sa. Toisaalta kaupungin käyttötalousmenot kasvavat vuo sit tain mm. koulukyytikustannusten ylittäessä budjetoidun. Ylöjärven keskustan valtuustoryhmä ehdottaa, että koulujen lä hei syyteen viiden kilometrin säteelle rakennetaan ke vyt väy lä tai leveä piennar vaarallisten ja vilkkaasti lii ken nöi ty jen tei den varsille. Ajanmukaiset väylät säästävät tuntuvasti kou lu kyy ti kus tan nuk sia ja kyytien järjestelyistä koituvaa vaivaa. Väylät edes aut ta vat arkiliikunnan omaksumista osaksi koulupäivää. Li säk si ne helpottavat mm. koulupäivän ulkopuolisiin toi min toi hin osallistumista. Kauhall Tekninen ltk Kauhall Kv Koululaisten lisäksi väylät ovat yhtälailla työmatkaa tait ta vien ja kuntoilijoiden käytössä. Samalla väylät rauhoittavat tie lii ken net tä 15. Kurun ja Viljakkalan tonttien markkinoinnista ja hinnoittelun tarkastamisesta Dnro 409 Matti Ylitalo ym. Kv Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että esimerkiksi Ku run ja Viljakkalan alueiden tontit, joiden kauppa ei muu ten käy laitettaisiin alennusmyyntiin, sekä annettaisiin esi mer kik si ulkopuolisen välittäjän myytäväksi. Vaikka tontti me ni si lähes ilmaiseksi, saisi kaupunki kuitenkin tuloja liit ty mis mak sui na, sekä paikallisten yrittäjien, kuten maansiirto- tms. yrittäjien verotuloina. Kauhall Uudet asukkaat auttavat paikallisia yrittäjiä, sekä muita pal ve lu ja säilymään. Eritoten Kurussa on kymmeniä tontteja, jot ka eivät käy kaupaksi ilman markkinointia ja alen nus myyn tiä. Alennusmyyntitontti toimii myös hyvänä "sisään ve tä jä nä", jolloin mahdolliset ostajaehdokkaat päätyvätkin kal liim paan tonttiin paremmalla paikalla. Suureen osaan ton teis ta on jo kunnallistekniikka vedettyinä. Tyhjä tontti ei hyö dy tä ketään. Myös kuuluisan Pirunpelto-ohjelman tuoma kuu lui suus olisi hyvä viimeistään nyt hyödyntää. 16. Muotokuvien korvaaminen valokuvilla Dnro 676 Eläkkeelle jäävistä kaupungin johtavista viranhaltijoista ja joistakin luottamushenkilöistä on teetetty maalauksia kaupungintalolle. Viimeisin on perusturvajohtajan muoto-kuva. Tämän maalauksen hinta on Matti Ylitalo ym. Kv Kauhall

10 23t.euroa. Nykyisellä kuvankäsittelytekniikalla saadaan korkeatasoisia valokuvia, jotka ajavat saman asian kuin maalaus. Kustannuskin on vain murto-osa maalauksen hinnasta. Kaupungin taloustilanteessa voisi valita vastakkain yhden vuoden muotokuvat, tai pienten koululaisten koulukyydit. Kumpi on tärkeämpää? Lausunto kulttuurisihteeriltä. 17. Yksityisteiden saattamisesta samanarvoiseen asemaan Dnro 737 Pekka Hietaniemi ym. Kv Kaupungin alueella on tiehoitokunnan ylläpitämiä yksityisteitä ja kaupungin hoidossa olevia yksityisteitä. Yksityistiet tulee saattaa samalle viivalle eli samojen perusteiden mukaan hoidettavaksi. Kunnan alueella olevat yksityistiet tulee tasa-arvoiseen asemaan koko kunnan alueella. Kauhall Tekninen ltk. 18. Kaupungin henkilöstön lomauttamisesta kahden viikon ajaksi Dnro 736 Perussuoma-laisten valt. ryhmä Kv Ylöjärven kaupungin vuoden 2014 talousarvio (kaupunginhallituksen esitys) on lähes euroa alijäämäinen. Myös vuoden 2013 tilinpäätös tullee vuoden 2012 tilinpäätöksen tavoin olemaan selvästi alijäämäinen. Ylöjärven kaupungin henkilöstökulut ovat vuoden 2014 talousarvion mukaan yli 85 miljoonaa euroa ja muodostavat noin puolet kaupungin käyttötalousmenoista. Mielestämme Ylöjärven kaupungin on talouden tasapainottamiseksi ryhdyttävä pikaisesti säästötoimiin, jotka koskevat lomautusten muodossa kaupungin koko henkilöstöä mahdollisia lainsäädännön ja muiden säännösten määräämiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kauhall hallinto- ja talousosastolle lausunnolle Esitämme, että kaupunki aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön lomauttamiseksi kahden viikon ajaksi kustannusten pakottavan vähennystarpeen vuoksi. Lomautukset on tarkoituksenmukaista toteuttaa porrastetusti siten, että kuntalaisille voidaan tarjota palveluita normaalisti. Esitämme lisäksi, että luottamushenkilöt osallistuvat säästötalkoisiin istumalla yhden kokouksen ilmaiseksi. Uskomme esittämiemme toimenpiteiden edesauttavan kotikaupunkimme talouden tervehtymistä ja Ylöjärven itsemääräämisoikeuden säilymistä. 19. Ylöjärven hankintojen laadulliset ja sosiaaliset perusteet Dnro 735 Sosialidemokraattinen Kv

11 Euroopan Unionin hankintadirektiiviä on muutettu. Muutokset mahdollistavat tulevaisuudessa sen, että hankinnoissa voidaan ottaa huomioon sosiaaliset ja laadulliset perusteet yhä tarkemmin. Esimerkiksi Hollannissa kaupungit vaativat rakentajalta työllistämisehdon, joka velvoittaa rakentajan käyttämään 5 % rakennuksen urakkahinnasta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Rakentajat ja paikallinen työvoimaviranomainen tekevät tiivistä yhteistyötä asiassa. Tanskassa suuriin julkisiin rakennusurakoihin on laitettu ehto, jonka mukaan ammattikoulutusta suorittaville nuorille on tarjottava työpaikkoja. Hollannissa pienet yritykset on saatu mukaan kilpailemaan urakoista niin, että hintakilpailu on kielletty ja kilpailutus perustuu laadullisiin tekijöihin. Kauhall Kauhall Ylöjärven sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että Ylöjärven kaupunki muuttaa hankintakäyttäytymistään niin, että sosiaaliset ja laadulliset elementit voidaan ottaa paremmin huomioon. Edullisimman hinnan sijaan Ylöjärven tulisi painottaa laadullisia asioita enemmän ja näin mahdollistettaisiin pienten ja paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet. Tämän lisäksi urakoissa tulisi aina huomioida työntekijöiden olosuhteet, kuten työajan, palkkauksen ja työturvallisuuden noudattaminen. Jokaisessa rakennusurakassa yritykset pitäisi velvoittaa pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen. Tavarahankinnoissa Ylöjärven pitäisi voida asettaa sellaisia kriteerejä hankinnoille, jotka hinnan sijaan ottaisivat laadulliset ja sosiaaliset tekijät huomioon. Näin voisimme lisätä paikallisten ja lähialueiden yrittäjien toimittamien tuotteiden määrää ja samalla varmistua siitä, että tuotteet eivät ole valmistettu lapsityövoimalla ja niiden valmistuksessa kestävä kehitys on otettu huomioon. 20. Valtuustoinfojen järjestämisestä kerran kuussa Dnro 734 Keskustan Kv Valtuustokokoukset päätettiin siirtää ensi vuonna maanantaille. Samassa yhteydessä päätettiin, että valtuustoinfoja järjestetään jatkossa myöhemmin selvitettävällä tavalla. Valtuutettujen tiedon saanti on mielestäni varmistettava ja siksi olisi hyvä sopia infopäivät valmiiksi vuodeksi eteenpäin kuten kokouspäivätkin. Näin ollen valtuutetut voisivat varautua tuleviin infopäiviin. Jos tiedotettavaa asiaa ei ole, voitaisiin info peruuttaa. Kauhall hallinto- ja talousosastolle lausuntoa varten Keskustan valtuustoryhmä esittää, että valtuustoinfot järjestetään ensi vuonna kerran kuukaudessa joka neljäs maanantai silloin, kun ei ole hallituksen tai valtuuston kokousta.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot