Valtuustoaloitteet 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustoaloitteet 2013"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi Dnro 21 Vihreä Kv Valtuutettu Vera Kampman jätti val tuus to aloit teen nuorten palveluiden kartoittamisesta. Johtava ylilääkäri Jus si Saarnisto ja Perhekeskuksen ylilääkäri Paula Pa sa nen-aro ovat laatineet erittäin seikkaperäisen vastauksen. (Pe rus tur va lau ta kun ta ) Seuraavassa on lainaus vastauksesta: Nuorten ja lasten ongelmien osalta ei niinkään han ka luu te na ole niiden tunnistaminen vaan riittävän avun turvaaminen ja varhainen puuttuminen. Kun huoli herää, hoitoketjut sel keyt tä vät eri toimijoiden työnjakoa, mutta toimitsijoiden mää räs sä on selkeää puutetta. Esim. perhekeskukseen on täl lä hetkellä pitkä jono (pahimmillaan 9kk). Lapsi/nuori ja per he ehtii kipuilla pitkään ja usein hankalasti ennen kuin pää se vät avun piiriin. Odotusaikana oireilu saattaa pa hen tua. Ongelma, josta alun perin olisi selvitty pienellä oi kea-ai kai sel la avulla, vaatiikin paljon enemmän resursseja ja voi ma va ro ja. Kauhall Perusturvaltk Perusturvaltk Kauhall Kv Toinen paha pullonkaula on koulupsykologien määrä. Nuor ten mielenterveysongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Mo ni asia hoituisi koulussa lyhyellä yksilöterapiajaksolla. Va li tet ta vas ti koulupsykologien työajasta valtaosa menee täl lä hetkellä erilaisten tutkimusten tekemiseen, jotka si näl lään ovat aivan yhtä tärkeitä, jotta lapsi/nuori saa op pi mi seen sa oikeanlaista tukea ja selviää koulumaailmassa. Kou lu psy ko lo ge ja on yksinkertaisesti liian vähän, jotta heidän ai kan sa riittäisi myös lyhyisiin hoitojaksoihin. Vanha valtuusto päätti talousarviokokouksessa , et tä Perhekeskukseen palkataan alkaen työpari so si aa li työn te ki jä psykologi. Vanha perusturvalautakunta piti kokouksen ja päät ti valtuuston säästöpäätökseen vedoten myöhentää uu sien virkojen ja toimien täyttämisajankohtia. Siinä rytäkässä tuon kauan odotetun työparin palkkaaminen siirtyi elokuun al kuun eli neljä kuukautta eteenpäin. Laskennallinen säästö oli noin Riskianalyysiä ei tehty. Koska Perhekeskuksen omien toi mi joi den työaika ei riitä, ylilääkärin mainitsema jono on ja py syy. Tuo hetkellinen säästö

2 hupenee hyvin todennäköisesti tu le vi na vuosina, kun nyt oikea-aikaista hoitoa vaille jää nei den ongelmat kärjistyvät ja niiden hoito vaatiikin paljon enem män resursseja ja voimavaroja. Esitämme, että uusi perusturvalautakunta tutkii mah dol li suu det muuttaa tuota siirtopäätöstä niin, että työpari so si aa li työn te ki jä-psy ko lo gi voisi aloittaa Perhekeskuksessa val tuus ton esittämän tahdon mukaisesti eli Samalla tutkitaan mahdollisuuksia palkata koulupsykologi alkaen. 2. Pisteytysjärjestelmän ja periaatteiden luomiseksi luottamushenkilöpaikkojen jakamista varten Dnro 22 Veli-Matti Antila ym. Kv Aloitteen allekirjoittaneet Ylöjärven kaupunginvaltuutetut esit tä vät perustettavaksi työryhmän tai vaihtoehtoisesti an net ta van toimeksiannon uudelle asukaslautakunnalle, jonka teh tä vä nä olisi laatia seuraavia kuntavaaleja varten luot ta mus hen ki lö paik ko jen jakamiseksi äänestystulosta kun nioit ta van pisteytysjärjestelmän ja periaatteet. Työryhmässä olisi edus tus jokaisesta valtuustoryhmästä ja sen tehtävänä olisi val mis tel la esitys valtuustoryhmien hyväksyttäväksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Kauhall Hallinto- ja talousosastolle valmisteltavaksi Monessa kunnassa käytössä olevassa mallissa luot ta mus paik ko jen jako suoritetaan yhdessä sovitun jakotaulukon pe rus teel la. Jokaiselle luottamustehtävälle annetaan pisteet sen painoarvon mukaan, ja jokaisella ryhmällä on käy tet tä vis sään pisteitä puolueensa saamien äänimäärien mu kai ses ti. Tehtävän perusteluina pidetään äänestystuloksen mah dol li sim man hyvää huomioonottavuutta ja erilaisten luot ta mus teh tä vien arviointia pisteyttämällä. Järjestelmällä py ri tään myös parantamaan seuraavien neu vot te lu kier ros ten sujuvuutta. Kuntavaalien äänestysprosenttia (Ylöjärvellä 59,4 %) on myös syytä pyrkiä nostamaan. Paik ka ja ko jär jes tel mää uudistamalla, voidaan vaikuttaa positiivisesti ää nes tys ak tii vi suu teen. Vuodenvaihteessa käynnistetty uusi kaupunkikehitysosasto on esimerkki miten toimintoja voidaan uudistaa ja tehostaa, puo lueil la tulisi olla halukkuutta uudistaa myös tämä tärkeä osa kuntavaalijärjestelmästä! Ylöjärven kaupungin luot ta mus toi mien jaossa tulee seuraavissa vaaleissa pyrkiä en tis tä demokraattisempaan ja avoimempaan järjestelmään. Paik ka ja ko on syytä organisoida tehokkaaksi prosessiksi, jot ta päätöksentekoon päästään mahdollisimman yh teis työ ky kyi si nä. 3. Työväentalon ja Ryhdin kentän säilyttämisestä ja kehittämisestä Dnro 134 SDP Pasi Kallio PS Tuomo Kaminen VAS Arja Uusikartano VIHR Jussi Kytömäki Kv Ylöjärven työväentalo ja Ryhdin kenttä ovat tärkeä osa Ylö jär ven historiaa ja Soppeenmäen kulttuuriympäristöä. Ne ovat myös tärkeitä Kauhall

3 asukkaiden vapaa-ajan toiminnan ja ala kou lu lais ten liikuntatuntien kannalta. Museovirasto toteaa lausunnossaan: Museovirasto pitää valitettavana, jos tämä Suomessa vii mei nen vielä näin aktiivisessa käytössä oleva työväentalo pu re taan. Museoviraston mielestä rakennus on tyy dyt tä väs sä kunnossa ja vielä peruskorjattavissa asukkaiden käyt töön. Tekninen ltk Tekninen ltk Kauhall. Euroopan rakennusperintöpäivien vuoden 2013 teema on ELÄ KÖÖN RAKENNUS! Teeman kautta halutaan tuoda esiin vanhojen rakennusten, rakennuskokonaisuuksien ja ra ken nel mien uusiokäyttöä.: Suomessa on paljon erilaisia ra ken nuk sia, joiden käyttötarkoitus on muuttunut. Parhaim mil laan tyhjilleen jäänyt rakennus saa muutoksen myötä uu den elämän rapistumisen sijaan. Kohteen korjaaminen uu teen käyttöön säilyttää ja tekee näkyväksi alueen historiaa. Kun nos tet tu kohde lisää parhaimmillaan koko alueen viih tyi syyt tä ja yhteisöllisyyttä sekä kannustaa pitämään lä hi ym pä ris tös tä entistä parempaa huolta. Usein vanhan kun nos ta mi nen kannattaa myös taloudellisesti ja voi olla jopa uudis ra ken ta mis ta edullisempaa. Ylöjärven työväentalo on rakenteiltaan vähintäänkin tyy dyt tä väs sä kunnossa ja sen sekä viereisen urheilukentän kun nos ta mi nen ja muokkaaminen kasvavan Ylöjärven asuk kai den käyttöä varten on yhteisöllisesti ja taloudellisesti kes tä väm pi ratkaisu kuin alueen muuttaminen asuintonteiksi. Me allekirjoittaneet valtuustoryhmät ja valtuutetut esitämme, et tä työväentalon purkupäätös perutaan ja ryhdytään tut ki maan talon ja kentän kunnostamista vastaamaan entistä pa rem min asukkaiden ja yhdistysten tarpeisiin. 4. Määräaikaisen vapautuksen myöntämisestä rakenteilla olevaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä taajama-alueen ulkopuolella Dnro 133 Perussuomalaisten Kv Esitämme kaupunginvaltuustolle, että kiinteistön omis ta jal le voidaan myöntää määräaikainen vapautus rakenteilla ole vaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä taajama-alueen ul ko puo lel la, mikäli liittymisvelvoitteisen kiinteistön järjestelmä on vesihuoltoasetusten mukaisessa kunnossa. Vapautus voi tai siin myöntää myös osittaisena. Kuvitteellisena esimerkkinä voitaisiin käyttää vaikkapa 50 lu vun rintamamiestaloa, jossa on avokaivo ja uusittu jä te ve sien käsittelyjärjestelmä. Jätevesien kä sit te ly jär jes tel mäs sä on nykymääräysten mukainen 3 osastoinen sakokaivo ja maasuodatuskenttä. Tarkastuksen jälkeen kiinteistö vel voi te taan Kauhall Ympäristöltk Kauhall Kv Kauhall

4 liittymään kaupungin vesijohtoon, mutta vie mä ri ver kos toon liittymiselle annetaan 10 vuoden siirtymäaika. Maa suo da tus ken tän laskennallinen ikä on noin 15 vuotta. Vas taa vas ti panospuhdistamon käyttöikä on viidestätoista vuo des ta ylöspäin. Mikäli esimerkkitalossa on porakaivo talous ve den lähteenä ja vesi laadullisesti hyvää, kiinteistölle an net tai siin vapautus 10 vuodeksi kaupungin vesijohtoon ja vie mä ri verk koon liittymisestä. Kiinteistöllä tapahtuvan tarkastuksen suorittaisi puolueeton ta ho, jolla olisi riittävä tietotaito käytössä olevista jär jes tel mis tä. Mikäli rakennus on tehty nykyisen jätevesiasetuksen aikana, riit täi si rakennusluvan myötä tehtyjen dokumenttien esit tä mi nen, jotka kuvaavat kiinteistön jätevesijärjestelmän ja ta lous ve si jär jes tel män. 314 Ymp.ltk Kauhall Kv Kauhall Erityisen hankalassa asemassa ovat juuri valmistuneet kiin teis töt, joihin on investoitu asuntolainan lisäksi tuhansien eu ro jen arvoiset jätevesijärjestelmät. Vesihuoltoverkostoon liit ty mi sen vuoksi nämä kalliit investoinnit jäävät käyt tö kel vot to mik si ja niihin sijoitetut rahat menevät täysin hukkaan. Mi kä pahinta edessä on jälleen uusi tuhansien eurojen in ves toin ti. Tämä aloite on erittäin tärkeä ja koskee laajalti puu tar ha kau pun kim me asukkaita. Vesihuoltoverkostoon liittymisen kal leu des ta on tullut paljon yhteydenottoja. Tämä kustannus pa kot taa osan kuntalaisista realisoimaan omaisuuttaan tai ot ta maan lainaa eikä meidän tehtävänä ole aiheuttaa yli mää räi siä taloudellisia ongelmia kaupungimme asukkaille. Esimerkiksi Pirkkalassa voidaan myöntää vastaavissa ti lan teis sa 5-10 vuotta vapautusta liittymisestä, mikäli kiin teis töl le aiheutuu liittymisestä kohtuutonta haittaa ja mikäli kiin teis töl lä on asiat lainsäädännön mukaisella tasolla. Asiasta on tehty aloite 2012 syksyllä ja silloin muutoksia ei tul lut kaupungin linjaan pakkoliittämisestä ve si huol to ver kos toon. Tärkeimpänä perusteena oli silloin verkoston kus tan nus ten kattaminen ja verkoston toimivuuden yl lä pi tä mi nen ilman verkoston huuhtelua. Lausuntokierroksella oleva lakimuutos puoltaa myös taa ja ma-alu een ulkopuolella olevien kiinteistöjen vapauttamista pak ko liit ty mi ses tä vesihuoltoverkostoon. Vanhaa lakia voi daan kuitenkin soveltaa vielä viiden vuoden siirtymäajan, jon ka vuoksi meidän täytyisi reagoida asiaan jo nyt. Mielestämme kaupungin tehtävä on palvella kaupungin asu kas ta eikä kaupungin asukkaan palvella kaupunkia. Tämä pak ko liit tä mi nen tarkoittaa juuri jälkimmäistä varsinkin sil loin, kun se asettaa asukkaan suunnattomien taloudellisten me ne tys ten piiriin; Pahimmassa tapauksessa realisoimaan omai suut taan. 5. Vanhan kirjastoauton muuttamisesta Dnro 132 Matti Ylitalo Kv

5 monipalveluautoksi ja 178 Kuten tiedetään, Ylöjärvi on saamassa uuden kir jas to au ton. Vanha kirjastoauto on tarkoitus myydä. Ehdotamme tutkittavaksi, voitaisiinko vanha kirjastoauto muun taa monipalveluautoksi, joka veisi kirjasto-, terveys- ym. palveluja kaupungin syrjäkylille. Vastaavasta hank kees ta on tiettävästi hyviä kokemuksia esimerkiksi Leppävirralla. Kauhall Vapaa-aikaltk Vanhan kirjastoauton myynti Monipalveluauton palveluja tarvittaisiin erityisesti kaupungin poh jois osissa, joista on pitkät etäisyydet palveluihin. Suurin käyt tä jä ryh mä olisivat vanhukset, joiden on vaikeaa ja kal lis ta hakeutua palvelujen käyttäjiksi. Monipalveluauto veisi julkisten kirjastopalvelujen lisäksi myös sosiaali- ja terveyspalveluja sekä esimerkiksi ns. kaup pa kas si tyyp pi siä- ja lääkehuoltopalveluita syrjäisille har vaan asutuille alueille. Esimerkkinä mainittakoon lisäksi re sep ti lääk kei den kuljetus, postipalvelut ja tietopalvelut. Liitteet 7 kpl tutkimus ja käyttökokemuksia vastaavista hank keis ta. 6. Lievealueen rakentamisesta Dnro 207 Perussuomalaisten Kv Perussuomalaisina olemme hyvin huolissamme taajamien ym pä ril le kaavailluista lievealueista, joita on suunnitteilla Ylö jär vel lä. Tämä lievealuemääritelmä tulee Tampereen kau pun ki seu dun asemakaavojen ulkopuolisen ra ken ta mi sen seudullisista periaatteista, joita kuntatasolla on viety ko ko ajan eteenpäin. Lievealue on määritelmänä 0-5 km leveä vyö hy ke taajama-alueen ympärillä. Näitä vyöhykkeitä on luon nos tel tu Ylöjärven taajaman, Viljakkalan ja Kurun ym pä ril le. Nykyisen ehdotuksen voimaantullessa pysähtyy lie ve alu eel le rakentaminen, koska näille alueille ei myönnettäisi ra ken nus lu pia ennen kaavoituksen valmistumista. Kaa voi tuk sen aloittamiselle tai valmistumiselle ei ole määritelty mi tään aikarajaa. Tällä hetkellä hyvin pienellä osalla karttaan mää ri te tyis tä lievealueista on kaavoituksen aikataulusta tie toa tai käynnistetty kaavaprosessia. Kaikilla muilla alueilla kaik ki rakentaminen pysähtyisi epämääräiseksi ajaksi. Tä mä vaikuttaisi suoraan paikalliseen työllisyyteen ja ro mah dut tai si raakamaan arvon. Kauhall Kaupunkikehitysjaos to Kauhall Kv Esitämme, että seudullisten periaatteiden tekovaiheessa täy tyy Ylöjärven osalta määrittää aikaraja lievealueen voi mas sa olo ajal le, ettei tämänkaltaisia ongelmatilanteita pääse syn ty mään. Aikarajaksi esitämme 2 vuotta. Eli siitä päi vä mää räs tä lukien, kun lievealue on alueelle määritetty, tulee seu raa van kahden vuoden aikana kyseinen alue kaavoittaa, jon ka jälkeen lievealue poistuu kyseiseltä alueelta. Ennen alu een määrittämistä lievealueeksi, täytyy kyseinen alue olla jo kaavoitusaikatauluun sisällytettynä.

6 Kuntajohtajat, kaavoittajat, seutuhallitus ja maankäyttö- ja ra ken ne työryh mä ovat olleet koolla tämän asian eteenpäin vie mi sek si viime vuonna. Nyt on valtuuston aika ottaa kan taa asiaan. 7. Koulujen syysloman pituuden määrittäminen Dnro 208 Leena Törmälä ym. Kv Koulujen syysloman pituus voidaan määrittää kun ta koh tai ses ti. Lukuvuoden osalta koulutuslautakunta päät ti muuttaa syysloman viikon mittaiseksi Ylöjärven OAJ:n pai kal lis yh dis tyk sen kannanoton perusteella. Koulun loma-ajat koskettavat monia ylöjärveläisiä perheitä. Jo kai sel la perheellä on omat ajatuksensa loman pituuden suh teen. Pienten koululaisten vanhemmilla on usein haas teel lis ta järjestää hoitajaa kotiin loman ajaksi. Toisaalta pi dem pi syysloma tarkoittaa lyhyempää kesälomaa ja tämä saat taa tarkoittaa sitä, että vanhemmat eivät ennätä viet tä mään lastensa kanssa yhteistä kesälomaa lainkaan. Kauhall Koulutusltk Kauhall Kv Jotta saisimme tarkempaa tietoa siitä, mitä on koululaisten van hem pien yleinen mielipide syysloman pituudesta, tulisi täs tä asiasta teettää kysely. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että lukuvuoden loma-aikojen suunnittelua käynnistettäessä op pi lai den vanhemmille lähetetään mielipidekysely syysloman pi tuu des ta ja kerättyä tietoa käytettäisiin suunnittelun poh ja na. 8. Eri liikuntalajien tukeminen Dnro 277 Minna Sorsa/ Vihreä Kv Vihreä valtuustoryhmä esittää, että jatkossa Ylöjärvellä tuo daan avoimesti esiin, millä periaatteilla eri liikuntalajeja tue taan ja mitkä ovat tuen perusteet. Lisäksi yritysten tu ke mi sen, subventoinnin, periaatteiden tulisi olla julkisia. Kauhall Vapaa-aikaltk Kauhall Vapaa-aikaltk. 9. Musiikkiluokkatoiminnan siirtäminen keskusta-alueelle Dnro 353 Keskustan /Leena Törmälä ym. Kv Vuorentaustan koululle perustettiin musiikkipainotteinen luok ka kolme vuotta sitten. Nyt toimintaa on päätetty laa jen taa yläkoulun puolelle Soppeenharjun koulussa. Mu siik ki luok an oppilaaksi on mahdollista hakea jokaisesta Ylö jär ven koulusta 3. vuosiluokan aikana. Sijainnin vuoksi musiik ki luok kien oppilaat koostuvat kuitenkin pääsääntöisesti Vuo ren taus tan Kauhall Koulutusltk

7 oppilaista, koska kulkeminen bussien vaih to yh teyk sil lä on kaupungissamme kohtuullisen aikaa vievää. Osa kauempaa valituista oppilaista onkin keskeyttänyt mu siik ki luok ka opis ke lun ja siirtynyt takaisin omaan lä hi kou luun sa tämän vuoksi. Musiikkiluokkatoiminta on hieno asia Ylöjärvelle ja ylö jär ve läi sil le. Laadukkaalla musiikinopetuksen tarjonnalla voidaan luo da vahva pohja musikaalisille oppilaille jopa myöhempiä mu siik ki opin to ja varten. Musiikkiluokat toimivat yhteistyössä myös musiikkiopiston kanssa. Siksi tämä toiminta tulisi jär jes tää siten, että ylöjärveläisillä lapsilla olisi tasapuolinen mah dol li suus osallistua musiikkiluokkaopetukseen. Tämä voi tai siin mahdollistaa sillä, että musiikkiluokkatoiminta jär jes tet täi siin jossain keskusta-alueen kouluista. Kauhall Kv Keskustan valtuustoryhmä esittää, että samalla kun si vis tys osas to tekee tarkastuksia koulujen oppilaaksiottoalueisiin, se kartoittaa voitaisiinko musiikkiluokkatoiminta siirtää jo hon kin keskusta-alueen kouluista.samalla selvitettäisiin myös se, hyödyttäisikö musiikkiluokkatoiminnan siirtäminen kes kus ta-alu een kouluihin myös musiikkiopiston toimintaa. 10. Kouluverkon rakenteellisista muutoksista Dnro 351 Leena Törmälä ym. Kv Kaupunkimme kasvun myötä koulujen tilatarpeet muuttuvat jat ku vas ti. Haavistolle suunnitellun koulun ra ken nus ai ka tau lu on siirtynyt vuosi vuodelta eteenpäin. Tämä lisää Veit ti jär ven koulun sekä Yhtenäiskoulun tilapainetta. Vanhan lukion luokkatilat vapautuvat Siivikkalan oppilaiden käy tös tä keväällä Tilojen jatkokäytön osalta on tehty suun ni tel ma, jossa Asuntilan, Veittijärven, Mutalan, Va han nan ja Takamaan kuudesluokkalaisista koottaisiin oma ryh mä vapautuviin tiloihin. Tämä ehdotus on herättänyt huolta aluei den oppilaiden vanhempien keskuudessa. Kauhall Koulutusltk Kauhall Koulutusltk Esitän, että sivistysosasto tutkii mahdollisuuden, jossa lu kion entisiin tiloihin perustettaisiin Haaviston alakoulu. Tätä ja aiemmin tehdyn suunnitelman hyötyjä ja haittoja voitaisiin näin verrata. Asiasta tulisi pyytää myös Asuntila-Veittijärven, Mu ta lan, Vahannan ja Takamaan koulujen van hem pain yh dis tys ten sekä asukas- ja koulutuslautakunnan mielipiteet. 11. Kaupungin hallinto-koneiston säästöt Dnro 350 Pentti Teräväinen ym. Kv Me allekirjoittaneet valtuutetut olemme erittäin huo les tu nei ta Ylöjärven kaupungin taloustilanteesta. Kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös on noin 4,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, ei kä kuluvan vuoden alun perusteella Kauhall

8 ole todennäköistä, et tä tilanne muuttuu tänä vuonna olennaisesti paremmaksi. Talousjohtajan arvion mukaan heikkenevät verotulot ja en na koi dut menoylitykset johtavat nykyisen tiedon valossa 2,5 mil joo nan euron alijäämään vuonna Mielestämme Ylö jär ven kaupungin onkin välttämätöntä ryhtyä sääs tö toi miin, jotka kohdistuvat sen koko hallintokoneistoon ja hal lin to kun tiin perusturvalautakunnan ja koulutuslautakunnan alai sia työntekijöitä lukuun ottamatta. Kauhall Kv Esitämme, että kaupungintalon koko henkilökunta, hallinto- ja talouspalvelujen, kaupunkikehitysosaston, tukipalvelujen se kä teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan alais ten osastojen henkilöstö lomautetaan kuluvan vuoden ai ka na kahdeksi viikoksi. Lomautukset on kuitenkin toteutettava por ras te tus ti siten, että kaikki kuntalaisten tarvitsemat lupa- ym. palvelut toimivat normaalisti. Mainittujen hallinnonalojen henkilöstökulut ovat vuoden 2013 talousarviossa yhteensä lähes 19 miljoonaa euroa, jo ten kahden viikon lomautuksilla saadaan aikaan noin euron säästöt. Myös kaikki luottamushenkilöt osal lis tu vat säästötalkoisiin istumalla yhden kokouksen ilmaiseksi. Uskomme esittämiemme toimenpiteiden edesauttavan ko ti kau pun kim me talouden tervehdyttämistä ja Ylöjärven it se mää rää mis oi keu den säilymistä. 12. Koulukyytien vaarallisuudesta tulevien koulukyytihakemusten käsittelystä Dnro 354 Matti Ylitalo ym. Kv Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kou lu mat ko jen vaarallisuudesta tulevat koulukyytianomukset käsittelisi jat kos sa koulutuslautakunta, eikä niitä tehtäisi vir ka mies pää tök si nä. Kauhall Päiväkodin piha-alueiden tarkistaminen Dnro 407 Leena Törmälä ym.keskustan Ylöjärvelle rakentuu päiväkoteja tiivistä tahtia. Uusien päi vä ko tien piha-alueiden ongelmana on usein varjopaikkojen puu te. Kasvillisuus ei varjosta pihaa missään kohdin. Pienet lap set viettävät helteelläkin useita tunteja pihalla, joten riit tä vän kokoinen varjopaikka olisi hyvä löytyä joka päiväkodin pi has ta. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Ylöjärven päi vä ko tien piha-alueet tarkastetaan tämän asian osalta ja tar vit taes sa pihoihin rakennetaan varjopaikka esim. pur je mar kii sien ja kasvillisuuden avulla. Kv Kauhall Perusturvaltk Kauhall Kv

9 14. Kevytväylien rakentaminen koulujen läheisyyteen Dnro 408 Minna Sarvijärvi Keskustan Kvalt Ylöjärven kaupunki on strategioissaan ja ohjelmissaan lin jan nut jalankulun ja pyöräilyn tavoitteekseen ar ki lii kun nas sa. Toisaalta kaupungin käyttötalousmenot kasvavat vuo sit tain mm. koulukyytikustannusten ylittäessä budjetoidun. Ylöjärven keskustan valtuustoryhmä ehdottaa, että koulujen lä hei syyteen viiden kilometrin säteelle rakennetaan ke vyt väy lä tai leveä piennar vaarallisten ja vilkkaasti lii ken nöi ty jen tei den varsille. Ajanmukaiset väylät säästävät tuntuvasti kou lu kyy ti kus tan nuk sia ja kyytien järjestelyistä koituvaa vaivaa. Väylät edes aut ta vat arkiliikunnan omaksumista osaksi koulupäivää. Li säk si ne helpottavat mm. koulupäivän ulkopuolisiin toi min toi hin osallistumista. Kauhall Tekninen ltk Kauhall Kv Koululaisten lisäksi väylät ovat yhtälailla työmatkaa tait ta vien ja kuntoilijoiden käytössä. Samalla väylät rauhoittavat tie lii ken net tä 15. Kurun ja Viljakkalan tonttien markkinoinnista ja hinnoittelun tarkastamisesta Dnro 409 Matti Ylitalo ym. Kv Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että esimerkiksi Ku run ja Viljakkalan alueiden tontit, joiden kauppa ei muu ten käy laitettaisiin alennusmyyntiin, sekä annettaisiin esi mer kik si ulkopuolisen välittäjän myytäväksi. Vaikka tontti me ni si lähes ilmaiseksi, saisi kaupunki kuitenkin tuloja liit ty mis mak sui na, sekä paikallisten yrittäjien, kuten maansiirto- tms. yrittäjien verotuloina. Kauhall Uudet asukkaat auttavat paikallisia yrittäjiä, sekä muita pal ve lu ja säilymään. Eritoten Kurussa on kymmeniä tontteja, jot ka eivät käy kaupaksi ilman markkinointia ja alen nus myyn tiä. Alennusmyyntitontti toimii myös hyvänä "sisään ve tä jä nä", jolloin mahdolliset ostajaehdokkaat päätyvätkin kal liim paan tonttiin paremmalla paikalla. Suureen osaan ton teis ta on jo kunnallistekniikka vedettyinä. Tyhjä tontti ei hyö dy tä ketään. Myös kuuluisan Pirunpelto-ohjelman tuoma kuu lui suus olisi hyvä viimeistään nyt hyödyntää. 16. Muotokuvien korvaaminen valokuvilla Dnro 676 Eläkkeelle jäävistä kaupungin johtavista viranhaltijoista ja joistakin luottamushenkilöistä on teetetty maalauksia kaupungintalolle. Viimeisin on perusturvajohtajan muoto-kuva. Tämän maalauksen hinta on Matti Ylitalo ym. Kv Kauhall

10 23t.euroa. Nykyisellä kuvankäsittelytekniikalla saadaan korkeatasoisia valokuvia, jotka ajavat saman asian kuin maalaus. Kustannuskin on vain murto-osa maalauksen hinnasta. Kaupungin taloustilanteessa voisi valita vastakkain yhden vuoden muotokuvat, tai pienten koululaisten koulukyydit. Kumpi on tärkeämpää? Lausunto kulttuurisihteeriltä. 17. Yksityisteiden saattamisesta samanarvoiseen asemaan Dnro 737 Pekka Hietaniemi ym. Kv Kaupungin alueella on tiehoitokunnan ylläpitämiä yksityisteitä ja kaupungin hoidossa olevia yksityisteitä. Yksityistiet tulee saattaa samalle viivalle eli samojen perusteiden mukaan hoidettavaksi. Kunnan alueella olevat yksityistiet tulee tasa-arvoiseen asemaan koko kunnan alueella. Kauhall Tekninen ltk. 18. Kaupungin henkilöstön lomauttamisesta kahden viikon ajaksi Dnro 736 Perussuoma-laisten valt. ryhmä Kv Ylöjärven kaupungin vuoden 2014 talousarvio (kaupunginhallituksen esitys) on lähes euroa alijäämäinen. Myös vuoden 2013 tilinpäätös tullee vuoden 2012 tilinpäätöksen tavoin olemaan selvästi alijäämäinen. Ylöjärven kaupungin henkilöstökulut ovat vuoden 2014 talousarvion mukaan yli 85 miljoonaa euroa ja muodostavat noin puolet kaupungin käyttötalousmenoista. Mielestämme Ylöjärven kaupungin on talouden tasapainottamiseksi ryhdyttävä pikaisesti säästötoimiin, jotka koskevat lomautusten muodossa kaupungin koko henkilöstöä mahdollisia lainsäädännön ja muiden säännösten määräämiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kauhall hallinto- ja talousosastolle lausunnolle Esitämme, että kaupunki aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön lomauttamiseksi kahden viikon ajaksi kustannusten pakottavan vähennystarpeen vuoksi. Lomautukset on tarkoituksenmukaista toteuttaa porrastetusti siten, että kuntalaisille voidaan tarjota palveluita normaalisti. Esitämme lisäksi, että luottamushenkilöt osallistuvat säästötalkoisiin istumalla yhden kokouksen ilmaiseksi. Uskomme esittämiemme toimenpiteiden edesauttavan kotikaupunkimme talouden tervehtymistä ja Ylöjärven itsemääräämisoikeuden säilymistä. 19. Ylöjärven hankintojen laadulliset ja sosiaaliset perusteet Dnro 735 Sosialidemokraattinen Kv

11 Euroopan Unionin hankintadirektiiviä on muutettu. Muutokset mahdollistavat tulevaisuudessa sen, että hankinnoissa voidaan ottaa huomioon sosiaaliset ja laadulliset perusteet yhä tarkemmin. Esimerkiksi Hollannissa kaupungit vaativat rakentajalta työllistämisehdon, joka velvoittaa rakentajan käyttämään 5 % rakennuksen urakkahinnasta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Rakentajat ja paikallinen työvoimaviranomainen tekevät tiivistä yhteistyötä asiassa. Tanskassa suuriin julkisiin rakennusurakoihin on laitettu ehto, jonka mukaan ammattikoulutusta suorittaville nuorille on tarjottava työpaikkoja. Hollannissa pienet yritykset on saatu mukaan kilpailemaan urakoista niin, että hintakilpailu on kielletty ja kilpailutus perustuu laadullisiin tekijöihin. Kauhall Kauhall Ylöjärven sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että Ylöjärven kaupunki muuttaa hankintakäyttäytymistään niin, että sosiaaliset ja laadulliset elementit voidaan ottaa paremmin huomioon. Edullisimman hinnan sijaan Ylöjärven tulisi painottaa laadullisia asioita enemmän ja näin mahdollistettaisiin pienten ja paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet. Tämän lisäksi urakoissa tulisi aina huomioida työntekijöiden olosuhteet, kuten työajan, palkkauksen ja työturvallisuuden noudattaminen. Jokaisessa rakennusurakassa yritykset pitäisi velvoittaa pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen. Tavarahankinnoissa Ylöjärven pitäisi voida asettaa sellaisia kriteerejä hankinnoille, jotka hinnan sijaan ottaisivat laadulliset ja sosiaaliset tekijät huomioon. Näin voisimme lisätä paikallisten ja lähialueiden yrittäjien toimittamien tuotteiden määrää ja samalla varmistua siitä, että tuotteet eivät ole valmistettu lapsityövoimalla ja niiden valmistuksessa kestävä kehitys on otettu huomioon. 20. Valtuustoinfojen järjestämisestä kerran kuussa Dnro 734 Keskustan Kv Valtuustokokoukset päätettiin siirtää ensi vuonna maanantaille. Samassa yhteydessä päätettiin, että valtuustoinfoja järjestetään jatkossa myöhemmin selvitettävällä tavalla. Valtuutettujen tiedon saanti on mielestäni varmistettava ja siksi olisi hyvä sopia infopäivät valmiiksi vuodeksi eteenpäin kuten kokouspäivätkin. Näin ollen valtuutetut voisivat varautua tuleviin infopäiviin. Jos tiedotettavaa asiaa ei ole, voitaisiin info peruuttaa. Kauhall hallinto- ja talousosastolle lausuntoa varten Keskustan valtuustoryhmä esittää, että valtuustoinfot järjestetään ensi vuonna kerran kuukaudessa joka neljäs maanantai silloin, kun ei ole hallituksen tai valtuuston kokousta.

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan Kaupunginvaltuusto 142 12.12.2013 Kaupunginhallitus 19 13.01.2014 Tekninen lautakunta 12 29.01.2014 Kaupunginhallitus 66 10.02.2014 Tekninen lautakunta 51 27.03.2014 Kaupunginhallitus 170 07.04.2014 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kaavanlaatija on todennut tekniselle lautakunnalle antamassaan kaa vaa koskevassa vastineessa liikenneturvallisuudesta seuraavaa:

Kaavanlaatija on todennut tekniselle lautakunnalle antamassaan kaa vaa koskevassa vastineessa liikenneturvallisuudesta seuraavaa: Kunnanhallitus 4 13.01.2014 Kunnanvaltuusto 6 19.02.2014 Vuoden 2013 aloitteet Khall 4 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Valtuustoaloite kaupungin henkilöstön lomauttamisesta kahden viikon ajaksi

Valtuustoaloite kaupungin henkilöstön lomauttamisesta kahden viikon ajaksi Kaupunginvaltuusto 143 12.12.2013 Kaupunginhallitus 20 13.01.2014 Kaupunginhallitus 70 10.02.2014 Kaupunginhallitus 153 31.03.2014 Valtuustoaloite kaupungin henkilöstön lomauttamisesta kahden viikon ajaksi

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot