Valtuustoaloitteet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustoaloitteet 2013"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi Dnro 21 Vihreä Kv Valtuutettu Vera Kampman jätti val tuus to aloit teen nuorten palveluiden kartoittamisesta. Johtava ylilääkäri Jus si Saarnisto ja Perhekeskuksen ylilääkäri Paula Pa sa nen-aro ovat laatineet erittäin seikkaperäisen vastauksen. (Pe rus tur va lau ta kun ta ) Seuraavassa on lainaus vastauksesta: Nuorten ja lasten ongelmien osalta ei niinkään han ka luu te na ole niiden tunnistaminen vaan riittävän avun turvaaminen ja varhainen puuttuminen. Kun huoli herää, hoitoketjut sel keyt tä vät eri toimijoiden työnjakoa, mutta toimitsijoiden mää räs sä on selkeää puutetta. Esim. perhekeskukseen on täl lä hetkellä pitkä jono (pahimmillaan 9kk). Lapsi/nuori ja per he ehtii kipuilla pitkään ja usein hankalasti ennen kuin pää se vät avun piiriin. Odotusaikana oireilu saattaa pa hen tua. Ongelma, josta alun perin olisi selvitty pienellä oi kea-ai kai sel la avulla, vaatiikin paljon enemmän resursseja ja voi ma va ro ja. Kauhall Perusturvaltk Perusturvaltk Kauhall Kv Toinen paha pullonkaula on koulupsykologien määrä. Nuor ten mielenterveysongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Mo ni asia hoituisi koulussa lyhyellä yksilöterapiajaksolla. Va li tet ta vas ti koulupsykologien työajasta valtaosa menee täl lä hetkellä erilaisten tutkimusten tekemiseen, jotka si näl lään ovat aivan yhtä tärkeitä, jotta lapsi/nuori saa op pi mi seen sa oikeanlaista tukea ja selviää koulumaailmassa. Kou lu psy ko lo ge ja on yksinkertaisesti liian vähän, jotta heidän ai kan sa riittäisi myös lyhyisiin hoitojaksoihin. Vanha valtuusto päätti talousarviokokouksessa , et tä Perhekeskukseen palkataan alkaen työpari so si aa li työn te ki jä psykologi. Vanha perusturvalautakunta piti kokouksen ja päät ti valtuuston säästöpäätökseen vedoten myöhentää uu sien virkojen ja toimien täyttämisajankohtia. Siinä rytäkässä tuon kauan odotetun työparin palkkaaminen siirtyi elokuun al kuun eli neljä kuukautta eteenpäin. Laskennallinen säästö oli noin Riskianalyysiä ei tehty. Koska Perhekeskuksen omien toi mi joi den työaika ei riitä, ylilääkärin mainitsema jono on ja py syy. Tuo hetkellinen säästö

2 hupenee hyvin todennäköisesti tu le vi na vuosina, kun nyt oikea-aikaista hoitoa vaille jää nei den ongelmat kärjistyvät ja niiden hoito vaatiikin paljon enem män resursseja ja voimavaroja. Esitämme, että uusi perusturvalautakunta tutkii mah dol li suu det muuttaa tuota siirtopäätöstä niin, että työpari so si aa li työn te ki jä-psy ko lo gi voisi aloittaa Perhekeskuksessa val tuus ton esittämän tahdon mukaisesti eli Samalla tutkitaan mahdollisuuksia palkata koulupsykologi alkaen. 2. Pisteytysjärjestelmän ja periaatteiden luomiseksi luottamushenkilöpaikkojen jakamista varten Dnro 22 Veli-Matti Antila ym. Kv Aloitteen allekirjoittaneet Ylöjärven kaupunginvaltuutetut esit tä vät perustettavaksi työryhmän tai vaihtoehtoisesti an net ta van toimeksiannon uudelle asukaslautakunnalle, jonka teh tä vä nä olisi laatia seuraavia kuntavaaleja varten luot ta mus hen ki lö paik ko jen jakamiseksi äänestystulosta kun nioit ta van pisteytysjärjestelmän ja periaatteet. Työryhmässä olisi edus tus jokaisesta valtuustoryhmästä ja sen tehtävänä olisi val mis tel la esitys valtuustoryhmien hyväksyttäväksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Kauhall Hallinto- ja talousosastolle valmisteltavaksi Monessa kunnassa käytössä olevassa mallissa luot ta mus paik ko jen jako suoritetaan yhdessä sovitun jakotaulukon pe rus teel la. Jokaiselle luottamustehtävälle annetaan pisteet sen painoarvon mukaan, ja jokaisella ryhmällä on käy tet tä vis sään pisteitä puolueensa saamien äänimäärien mu kai ses ti. Tehtävän perusteluina pidetään äänestystuloksen mah dol li sim man hyvää huomioonottavuutta ja erilaisten luot ta mus teh tä vien arviointia pisteyttämällä. Järjestelmällä py ri tään myös parantamaan seuraavien neu vot te lu kier ros ten sujuvuutta. Kuntavaalien äänestysprosenttia (Ylöjärvellä 59,4 %) on myös syytä pyrkiä nostamaan. Paik ka ja ko jär jes tel mää uudistamalla, voidaan vaikuttaa positiivisesti ää nes tys ak tii vi suu teen. Vuodenvaihteessa käynnistetty uusi kaupunkikehitysosasto on esimerkki miten toimintoja voidaan uudistaa ja tehostaa, puo lueil la tulisi olla halukkuutta uudistaa myös tämä tärkeä osa kuntavaalijärjestelmästä! Ylöjärven kaupungin luot ta mus toi mien jaossa tulee seuraavissa vaaleissa pyrkiä en tis tä demokraattisempaan ja avoimempaan järjestelmään. Paik ka ja ko on syytä organisoida tehokkaaksi prosessiksi, jot ta päätöksentekoon päästään mahdollisimman yh teis työ ky kyi si nä. 3. Työväentalon ja Ryhdin kentän säilyttämisestä ja kehittämisestä Dnro 134 SDP Pasi Kallio PS Tuomo Kaminen VAS Arja Uusikartano VIHR Jussi Kytömäki Kv Ylöjärven työväentalo ja Ryhdin kenttä ovat tärkeä osa Ylö jär ven historiaa ja Soppeenmäen kulttuuriympäristöä. Ne ovat myös tärkeitä Kauhall

3 asukkaiden vapaa-ajan toiminnan ja ala kou lu lais ten liikuntatuntien kannalta. Museovirasto toteaa lausunnossaan: Museovirasto pitää valitettavana, jos tämä Suomessa vii mei nen vielä näin aktiivisessa käytössä oleva työväentalo pu re taan. Museoviraston mielestä rakennus on tyy dyt tä väs sä kunnossa ja vielä peruskorjattavissa asukkaiden käyt töön. Tekninen ltk Tekninen ltk Kauhall. Euroopan rakennusperintöpäivien vuoden 2013 teema on ELÄ KÖÖN RAKENNUS! Teeman kautta halutaan tuoda esiin vanhojen rakennusten, rakennuskokonaisuuksien ja ra ken nel mien uusiokäyttöä.: Suomessa on paljon erilaisia ra ken nuk sia, joiden käyttötarkoitus on muuttunut. Parhaim mil laan tyhjilleen jäänyt rakennus saa muutoksen myötä uu den elämän rapistumisen sijaan. Kohteen korjaaminen uu teen käyttöön säilyttää ja tekee näkyväksi alueen historiaa. Kun nos tet tu kohde lisää parhaimmillaan koko alueen viih tyi syyt tä ja yhteisöllisyyttä sekä kannustaa pitämään lä hi ym pä ris tös tä entistä parempaa huolta. Usein vanhan kun nos ta mi nen kannattaa myös taloudellisesti ja voi olla jopa uudis ra ken ta mis ta edullisempaa. Ylöjärven työväentalo on rakenteiltaan vähintäänkin tyy dyt tä väs sä kunnossa ja sen sekä viereisen urheilukentän kun nos ta mi nen ja muokkaaminen kasvavan Ylöjärven asuk kai den käyttöä varten on yhteisöllisesti ja taloudellisesti kes tä väm pi ratkaisu kuin alueen muuttaminen asuintonteiksi. Me allekirjoittaneet valtuustoryhmät ja valtuutetut esitämme, et tä työväentalon purkupäätös perutaan ja ryhdytään tut ki maan talon ja kentän kunnostamista vastaamaan entistä pa rem min asukkaiden ja yhdistysten tarpeisiin. 4. Määräaikaisen vapautuksen myöntämisestä rakenteilla olevaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä taajama-alueen ulkopuolella Dnro 133 Perussuomalaisten Kv Esitämme kaupunginvaltuustolle, että kiinteistön omis ta jal le voidaan myöntää määräaikainen vapautus rakenteilla ole vaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä taajama-alueen ul ko puo lel la, mikäli liittymisvelvoitteisen kiinteistön järjestelmä on vesihuoltoasetusten mukaisessa kunnossa. Vapautus voi tai siin myöntää myös osittaisena. Kuvitteellisena esimerkkinä voitaisiin käyttää vaikkapa 50 lu vun rintamamiestaloa, jossa on avokaivo ja uusittu jä te ve sien käsittelyjärjestelmä. Jätevesien kä sit te ly jär jes tel mäs sä on nykymääräysten mukainen 3 osastoinen sakokaivo ja maasuodatuskenttä. Tarkastuksen jälkeen kiinteistö vel voi te taan Kauhall Ympäristöltk Kauhall Kv Kauhall

4 liittymään kaupungin vesijohtoon, mutta vie mä ri ver kos toon liittymiselle annetaan 10 vuoden siirtymäaika. Maa suo da tus ken tän laskennallinen ikä on noin 15 vuotta. Vas taa vas ti panospuhdistamon käyttöikä on viidestätoista vuo des ta ylöspäin. Mikäli esimerkkitalossa on porakaivo talous ve den lähteenä ja vesi laadullisesti hyvää, kiinteistölle an net tai siin vapautus 10 vuodeksi kaupungin vesijohtoon ja vie mä ri verk koon liittymisestä. Kiinteistöllä tapahtuvan tarkastuksen suorittaisi puolueeton ta ho, jolla olisi riittävä tietotaito käytössä olevista jär jes tel mis tä. Mikäli rakennus on tehty nykyisen jätevesiasetuksen aikana, riit täi si rakennusluvan myötä tehtyjen dokumenttien esit tä mi nen, jotka kuvaavat kiinteistön jätevesijärjestelmän ja ta lous ve si jär jes tel män. 314 Ymp.ltk Kauhall Kv Kauhall Erityisen hankalassa asemassa ovat juuri valmistuneet kiin teis töt, joihin on investoitu asuntolainan lisäksi tuhansien eu ro jen arvoiset jätevesijärjestelmät. Vesihuoltoverkostoon liit ty mi sen vuoksi nämä kalliit investoinnit jäävät käyt tö kel vot to mik si ja niihin sijoitetut rahat menevät täysin hukkaan. Mi kä pahinta edessä on jälleen uusi tuhansien eurojen in ves toin ti. Tämä aloite on erittäin tärkeä ja koskee laajalti puu tar ha kau pun kim me asukkaita. Vesihuoltoverkostoon liittymisen kal leu des ta on tullut paljon yhteydenottoja. Tämä kustannus pa kot taa osan kuntalaisista realisoimaan omaisuuttaan tai ot ta maan lainaa eikä meidän tehtävänä ole aiheuttaa yli mää räi siä taloudellisia ongelmia kaupungimme asukkaille. Esimerkiksi Pirkkalassa voidaan myöntää vastaavissa ti lan teis sa 5-10 vuotta vapautusta liittymisestä, mikäli kiin teis töl le aiheutuu liittymisestä kohtuutonta haittaa ja mikäli kiin teis töl lä on asiat lainsäädännön mukaisella tasolla. Asiasta on tehty aloite 2012 syksyllä ja silloin muutoksia ei tul lut kaupungin linjaan pakkoliittämisestä ve si huol to ver kos toon. Tärkeimpänä perusteena oli silloin verkoston kus tan nus ten kattaminen ja verkoston toimivuuden yl lä pi tä mi nen ilman verkoston huuhtelua. Lausuntokierroksella oleva lakimuutos puoltaa myös taa ja ma-alu een ulkopuolella olevien kiinteistöjen vapauttamista pak ko liit ty mi ses tä vesihuoltoverkostoon. Vanhaa lakia voi daan kuitenkin soveltaa vielä viiden vuoden siirtymäajan, jon ka vuoksi meidän täytyisi reagoida asiaan jo nyt. Mielestämme kaupungin tehtävä on palvella kaupungin asu kas ta eikä kaupungin asukkaan palvella kaupunkia. Tämä pak ko liit tä mi nen tarkoittaa juuri jälkimmäistä varsinkin sil loin, kun se asettaa asukkaan suunnattomien taloudellisten me ne tys ten piiriin; Pahimmassa tapauksessa realisoimaan omai suut taan. 5. Vanhan kirjastoauton muuttamisesta Dnro 132 Matti Ylitalo Kv

5 monipalveluautoksi ja 178 Kuten tiedetään, Ylöjärvi on saamassa uuden kir jas to au ton. Vanha kirjastoauto on tarkoitus myydä. Ehdotamme tutkittavaksi, voitaisiinko vanha kirjastoauto muun taa monipalveluautoksi, joka veisi kirjasto-, terveys- ym. palveluja kaupungin syrjäkylille. Vastaavasta hank kees ta on tiettävästi hyviä kokemuksia esimerkiksi Leppävirralla. Kauhall Vapaa-aikaltk Vanhan kirjastoauton myynti Monipalveluauton palveluja tarvittaisiin erityisesti kaupungin poh jois osissa, joista on pitkät etäisyydet palveluihin. Suurin käyt tä jä ryh mä olisivat vanhukset, joiden on vaikeaa ja kal lis ta hakeutua palvelujen käyttäjiksi. Monipalveluauto veisi julkisten kirjastopalvelujen lisäksi myös sosiaali- ja terveyspalveluja sekä esimerkiksi ns. kaup pa kas si tyyp pi siä- ja lääkehuoltopalveluita syrjäisille har vaan asutuille alueille. Esimerkkinä mainittakoon lisäksi re sep ti lääk kei den kuljetus, postipalvelut ja tietopalvelut. Liitteet 7 kpl tutkimus ja käyttökokemuksia vastaavista hank keis ta. 6. Lievealueen rakentamisesta Dnro 207 Perussuomalaisten Kv Perussuomalaisina olemme hyvin huolissamme taajamien ym pä ril le kaavailluista lievealueista, joita on suunnitteilla Ylö jär vel lä. Tämä lievealuemääritelmä tulee Tampereen kau pun ki seu dun asemakaavojen ulkopuolisen ra ken ta mi sen seudullisista periaatteista, joita kuntatasolla on viety ko ko ajan eteenpäin. Lievealue on määritelmänä 0-5 km leveä vyö hy ke taajama-alueen ympärillä. Näitä vyöhykkeitä on luon nos tel tu Ylöjärven taajaman, Viljakkalan ja Kurun ym pä ril le. Nykyisen ehdotuksen voimaantullessa pysähtyy lie ve alu eel le rakentaminen, koska näille alueille ei myönnettäisi ra ken nus lu pia ennen kaavoituksen valmistumista. Kaa voi tuk sen aloittamiselle tai valmistumiselle ei ole määritelty mi tään aikarajaa. Tällä hetkellä hyvin pienellä osalla karttaan mää ri te tyis tä lievealueista on kaavoituksen aikataulusta tie toa tai käynnistetty kaavaprosessia. Kaikilla muilla alueilla kaik ki rakentaminen pysähtyisi epämääräiseksi ajaksi. Tä mä vaikuttaisi suoraan paikalliseen työllisyyteen ja ro mah dut tai si raakamaan arvon. Kauhall Kaupunkikehitysjaos to Kauhall Kv Esitämme, että seudullisten periaatteiden tekovaiheessa täy tyy Ylöjärven osalta määrittää aikaraja lievealueen voi mas sa olo ajal le, ettei tämänkaltaisia ongelmatilanteita pääse syn ty mään. Aikarajaksi esitämme 2 vuotta. Eli siitä päi vä mää räs tä lukien, kun lievealue on alueelle määritetty, tulee seu raa van kahden vuoden aikana kyseinen alue kaavoittaa, jon ka jälkeen lievealue poistuu kyseiseltä alueelta. Ennen alu een määrittämistä lievealueeksi, täytyy kyseinen alue olla jo kaavoitusaikatauluun sisällytettynä.

6 Kuntajohtajat, kaavoittajat, seutuhallitus ja maankäyttö- ja ra ken ne työryh mä ovat olleet koolla tämän asian eteenpäin vie mi sek si viime vuonna. Nyt on valtuuston aika ottaa kan taa asiaan. 7. Koulujen syysloman pituuden määrittäminen Dnro 208 Leena Törmälä ym. Kv Koulujen syysloman pituus voidaan määrittää kun ta koh tai ses ti. Lukuvuoden osalta koulutuslautakunta päät ti muuttaa syysloman viikon mittaiseksi Ylöjärven OAJ:n pai kal lis yh dis tyk sen kannanoton perusteella. Koulun loma-ajat koskettavat monia ylöjärveläisiä perheitä. Jo kai sel la perheellä on omat ajatuksensa loman pituuden suh teen. Pienten koululaisten vanhemmilla on usein haas teel lis ta järjestää hoitajaa kotiin loman ajaksi. Toisaalta pi dem pi syysloma tarkoittaa lyhyempää kesälomaa ja tämä saat taa tarkoittaa sitä, että vanhemmat eivät ennätä viet tä mään lastensa kanssa yhteistä kesälomaa lainkaan. Kauhall Koulutusltk Kauhall Kv Jotta saisimme tarkempaa tietoa siitä, mitä on koululaisten van hem pien yleinen mielipide syysloman pituudesta, tulisi täs tä asiasta teettää kysely. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että lukuvuoden loma-aikojen suunnittelua käynnistettäessä op pi lai den vanhemmille lähetetään mielipidekysely syysloman pi tuu des ta ja kerättyä tietoa käytettäisiin suunnittelun poh ja na. 8. Eri liikuntalajien tukeminen Dnro 277 Minna Sorsa/ Vihreä Kv Vihreä valtuustoryhmä esittää, että jatkossa Ylöjärvellä tuo daan avoimesti esiin, millä periaatteilla eri liikuntalajeja tue taan ja mitkä ovat tuen perusteet. Lisäksi yritysten tu ke mi sen, subventoinnin, periaatteiden tulisi olla julkisia. Kauhall Vapaa-aikaltk Kauhall Vapaa-aikaltk. 9. Musiikkiluokkatoiminnan siirtäminen keskusta-alueelle Dnro 353 Keskustan /Leena Törmälä ym. Kv Vuorentaustan koululle perustettiin musiikkipainotteinen luok ka kolme vuotta sitten. Nyt toimintaa on päätetty laa jen taa yläkoulun puolelle Soppeenharjun koulussa. Mu siik ki luok an oppilaaksi on mahdollista hakea jokaisesta Ylö jär ven koulusta 3. vuosiluokan aikana. Sijainnin vuoksi musiik ki luok kien oppilaat koostuvat kuitenkin pääsääntöisesti Vuo ren taus tan Kauhall Koulutusltk

7 oppilaista, koska kulkeminen bussien vaih to yh teyk sil lä on kaupungissamme kohtuullisen aikaa vievää. Osa kauempaa valituista oppilaista onkin keskeyttänyt mu siik ki luok ka opis ke lun ja siirtynyt takaisin omaan lä hi kou luun sa tämän vuoksi. Musiikkiluokkatoiminta on hieno asia Ylöjärvelle ja ylö jär ve läi sil le. Laadukkaalla musiikinopetuksen tarjonnalla voidaan luo da vahva pohja musikaalisille oppilaille jopa myöhempiä mu siik ki opin to ja varten. Musiikkiluokat toimivat yhteistyössä myös musiikkiopiston kanssa. Siksi tämä toiminta tulisi jär jes tää siten, että ylöjärveläisillä lapsilla olisi tasapuolinen mah dol li suus osallistua musiikkiluokkaopetukseen. Tämä voi tai siin mahdollistaa sillä, että musiikkiluokkatoiminta jär jes tet täi siin jossain keskusta-alueen kouluista. Kauhall Kv Keskustan valtuustoryhmä esittää, että samalla kun si vis tys osas to tekee tarkastuksia koulujen oppilaaksiottoalueisiin, se kartoittaa voitaisiinko musiikkiluokkatoiminta siirtää jo hon kin keskusta-alueen kouluista.samalla selvitettäisiin myös se, hyödyttäisikö musiikkiluokkatoiminnan siirtäminen kes kus ta-alu een kouluihin myös musiikkiopiston toimintaa. 10. Kouluverkon rakenteellisista muutoksista Dnro 351 Leena Törmälä ym. Kv Kaupunkimme kasvun myötä koulujen tilatarpeet muuttuvat jat ku vas ti. Haavistolle suunnitellun koulun ra ken nus ai ka tau lu on siirtynyt vuosi vuodelta eteenpäin. Tämä lisää Veit ti jär ven koulun sekä Yhtenäiskoulun tilapainetta. Vanhan lukion luokkatilat vapautuvat Siivikkalan oppilaiden käy tös tä keväällä Tilojen jatkokäytön osalta on tehty suun ni tel ma, jossa Asuntilan, Veittijärven, Mutalan, Va han nan ja Takamaan kuudesluokkalaisista koottaisiin oma ryh mä vapautuviin tiloihin. Tämä ehdotus on herättänyt huolta aluei den oppilaiden vanhempien keskuudessa. Kauhall Koulutusltk Kauhall Koulutusltk Esitän, että sivistysosasto tutkii mahdollisuuden, jossa lu kion entisiin tiloihin perustettaisiin Haaviston alakoulu. Tätä ja aiemmin tehdyn suunnitelman hyötyjä ja haittoja voitaisiin näin verrata. Asiasta tulisi pyytää myös Asuntila-Veittijärven, Mu ta lan, Vahannan ja Takamaan koulujen van hem pain yh dis tys ten sekä asukas- ja koulutuslautakunnan mielipiteet. 11. Kaupungin hallinto-koneiston säästöt Dnro 350 Pentti Teräväinen ym. Kv Me allekirjoittaneet valtuutetut olemme erittäin huo les tu nei ta Ylöjärven kaupungin taloustilanteesta. Kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös on noin 4,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, ei kä kuluvan vuoden alun perusteella Kauhall

8 ole todennäköistä, et tä tilanne muuttuu tänä vuonna olennaisesti paremmaksi. Talousjohtajan arvion mukaan heikkenevät verotulot ja en na koi dut menoylitykset johtavat nykyisen tiedon valossa 2,5 mil joo nan euron alijäämään vuonna Mielestämme Ylö jär ven kaupungin onkin välttämätöntä ryhtyä sääs tö toi miin, jotka kohdistuvat sen koko hallintokoneistoon ja hal lin to kun tiin perusturvalautakunnan ja koulutuslautakunnan alai sia työntekijöitä lukuun ottamatta. Kauhall Kv Esitämme, että kaupungintalon koko henkilökunta, hallinto- ja talouspalvelujen, kaupunkikehitysosaston, tukipalvelujen se kä teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan alais ten osastojen henkilöstö lomautetaan kuluvan vuoden ai ka na kahdeksi viikoksi. Lomautukset on kuitenkin toteutettava por ras te tus ti siten, että kaikki kuntalaisten tarvitsemat lupa- ym. palvelut toimivat normaalisti. Mainittujen hallinnonalojen henkilöstökulut ovat vuoden 2013 talousarviossa yhteensä lähes 19 miljoonaa euroa, jo ten kahden viikon lomautuksilla saadaan aikaan noin euron säästöt. Myös kaikki luottamushenkilöt osal lis tu vat säästötalkoisiin istumalla yhden kokouksen ilmaiseksi. Uskomme esittämiemme toimenpiteiden edesauttavan ko ti kau pun kim me talouden tervehdyttämistä ja Ylöjärven it se mää rää mis oi keu den säilymistä. 12. Koulukyytien vaarallisuudesta tulevien koulukyytihakemusten käsittelystä Dnro 354 Matti Ylitalo ym. Kv Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kou lu mat ko jen vaarallisuudesta tulevat koulukyytianomukset käsittelisi jat kos sa koulutuslautakunta, eikä niitä tehtäisi vir ka mies pää tök si nä. Kauhall Päiväkodin piha-alueiden tarkistaminen Dnro 407 Leena Törmälä ym.keskustan Ylöjärvelle rakentuu päiväkoteja tiivistä tahtia. Uusien päi vä ko tien piha-alueiden ongelmana on usein varjopaikkojen puu te. Kasvillisuus ei varjosta pihaa missään kohdin. Pienet lap set viettävät helteelläkin useita tunteja pihalla, joten riit tä vän kokoinen varjopaikka olisi hyvä löytyä joka päiväkodin pi has ta. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Ylöjärven päi vä ko tien piha-alueet tarkastetaan tämän asian osalta ja tar vit taes sa pihoihin rakennetaan varjopaikka esim. pur je mar kii sien ja kasvillisuuden avulla. Kv Kauhall Perusturvaltk Kauhall Kv

9 14. Kevytväylien rakentaminen koulujen läheisyyteen Dnro 408 Minna Sarvijärvi Keskustan Kvalt Ylöjärven kaupunki on strategioissaan ja ohjelmissaan lin jan nut jalankulun ja pyöräilyn tavoitteekseen ar ki lii kun nas sa. Toisaalta kaupungin käyttötalousmenot kasvavat vuo sit tain mm. koulukyytikustannusten ylittäessä budjetoidun. Ylöjärven keskustan valtuustoryhmä ehdottaa, että koulujen lä hei syyteen viiden kilometrin säteelle rakennetaan ke vyt väy lä tai leveä piennar vaarallisten ja vilkkaasti lii ken nöi ty jen tei den varsille. Ajanmukaiset väylät säästävät tuntuvasti kou lu kyy ti kus tan nuk sia ja kyytien järjestelyistä koituvaa vaivaa. Väylät edes aut ta vat arkiliikunnan omaksumista osaksi koulupäivää. Li säk si ne helpottavat mm. koulupäivän ulkopuolisiin toi min toi hin osallistumista. Kauhall Tekninen ltk Kauhall Kv Koululaisten lisäksi väylät ovat yhtälailla työmatkaa tait ta vien ja kuntoilijoiden käytössä. Samalla väylät rauhoittavat tie lii ken net tä 15. Kurun ja Viljakkalan tonttien markkinoinnista ja hinnoittelun tarkastamisesta Dnro 409 Matti Ylitalo ym. Kv Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että esimerkiksi Ku run ja Viljakkalan alueiden tontit, joiden kauppa ei muu ten käy laitettaisiin alennusmyyntiin, sekä annettaisiin esi mer kik si ulkopuolisen välittäjän myytäväksi. Vaikka tontti me ni si lähes ilmaiseksi, saisi kaupunki kuitenkin tuloja liit ty mis mak sui na, sekä paikallisten yrittäjien, kuten maansiirto- tms. yrittäjien verotuloina. Kauhall Uudet asukkaat auttavat paikallisia yrittäjiä, sekä muita pal ve lu ja säilymään. Eritoten Kurussa on kymmeniä tontteja, jot ka eivät käy kaupaksi ilman markkinointia ja alen nus myyn tiä. Alennusmyyntitontti toimii myös hyvänä "sisään ve tä jä nä", jolloin mahdolliset ostajaehdokkaat päätyvätkin kal liim paan tonttiin paremmalla paikalla. Suureen osaan ton teis ta on jo kunnallistekniikka vedettyinä. Tyhjä tontti ei hyö dy tä ketään. Myös kuuluisan Pirunpelto-ohjelman tuoma kuu lui suus olisi hyvä viimeistään nyt hyödyntää. 16. Muotokuvien korvaaminen valokuvilla Dnro 676 Eläkkeelle jäävistä kaupungin johtavista viranhaltijoista ja joistakin luottamushenkilöistä on teetetty maalauksia kaupungintalolle. Viimeisin on perusturvajohtajan muoto-kuva. Tämän maalauksen hinta on Matti Ylitalo ym. Kv Kauhall

10 23t.euroa. Nykyisellä kuvankäsittelytekniikalla saadaan korkeatasoisia valokuvia, jotka ajavat saman asian kuin maalaus. Kustannuskin on vain murto-osa maalauksen hinnasta. Kaupungin taloustilanteessa voisi valita vastakkain yhden vuoden muotokuvat, tai pienten koululaisten koulukyydit. Kumpi on tärkeämpää? Lausunto kulttuurisihteeriltä. 17. Yksityisteiden saattamisesta samanarvoiseen asemaan Dnro 737 Pekka Hietaniemi ym. Kv Kaupungin alueella on tiehoitokunnan ylläpitämiä yksityisteitä ja kaupungin hoidossa olevia yksityisteitä. Yksityistiet tulee saattaa samalle viivalle eli samojen perusteiden mukaan hoidettavaksi. Kunnan alueella olevat yksityistiet tulee tasa-arvoiseen asemaan koko kunnan alueella. Kauhall Tekninen ltk. 18. Kaupungin henkilöstön lomauttamisesta kahden viikon ajaksi Dnro 736 Perussuoma-laisten valt. ryhmä Kv Ylöjärven kaupungin vuoden 2014 talousarvio (kaupunginhallituksen esitys) on lähes euroa alijäämäinen. Myös vuoden 2013 tilinpäätös tullee vuoden 2012 tilinpäätöksen tavoin olemaan selvästi alijäämäinen. Ylöjärven kaupungin henkilöstökulut ovat vuoden 2014 talousarvion mukaan yli 85 miljoonaa euroa ja muodostavat noin puolet kaupungin käyttötalousmenoista. Mielestämme Ylöjärven kaupungin on talouden tasapainottamiseksi ryhdyttävä pikaisesti säästötoimiin, jotka koskevat lomautusten muodossa kaupungin koko henkilöstöä mahdollisia lainsäädännön ja muiden säännösten määräämiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kauhall hallinto- ja talousosastolle lausunnolle Esitämme, että kaupunki aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön lomauttamiseksi kahden viikon ajaksi kustannusten pakottavan vähennystarpeen vuoksi. Lomautukset on tarkoituksenmukaista toteuttaa porrastetusti siten, että kuntalaisille voidaan tarjota palveluita normaalisti. Esitämme lisäksi, että luottamushenkilöt osallistuvat säästötalkoisiin istumalla yhden kokouksen ilmaiseksi. Uskomme esittämiemme toimenpiteiden edesauttavan kotikaupunkimme talouden tervehtymistä ja Ylöjärven itsemääräämisoikeuden säilymistä. 19. Ylöjärven hankintojen laadulliset ja sosiaaliset perusteet Dnro 735 Sosialidemokraattinen Kv

11 Euroopan Unionin hankintadirektiiviä on muutettu. Muutokset mahdollistavat tulevaisuudessa sen, että hankinnoissa voidaan ottaa huomioon sosiaaliset ja laadulliset perusteet yhä tarkemmin. Esimerkiksi Hollannissa kaupungit vaativat rakentajalta työllistämisehdon, joka velvoittaa rakentajan käyttämään 5 % rakennuksen urakkahinnasta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Rakentajat ja paikallinen työvoimaviranomainen tekevät tiivistä yhteistyötä asiassa. Tanskassa suuriin julkisiin rakennusurakoihin on laitettu ehto, jonka mukaan ammattikoulutusta suorittaville nuorille on tarjottava työpaikkoja. Hollannissa pienet yritykset on saatu mukaan kilpailemaan urakoista niin, että hintakilpailu on kielletty ja kilpailutus perustuu laadullisiin tekijöihin. Kauhall Kauhall Ylöjärven sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että Ylöjärven kaupunki muuttaa hankintakäyttäytymistään niin, että sosiaaliset ja laadulliset elementit voidaan ottaa paremmin huomioon. Edullisimman hinnan sijaan Ylöjärven tulisi painottaa laadullisia asioita enemmän ja näin mahdollistettaisiin pienten ja paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet. Tämän lisäksi urakoissa tulisi aina huomioida työntekijöiden olosuhteet, kuten työajan, palkkauksen ja työturvallisuuden noudattaminen. Jokaisessa rakennusurakassa yritykset pitäisi velvoittaa pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen. Tavarahankinnoissa Ylöjärven pitäisi voida asettaa sellaisia kriteerejä hankinnoille, jotka hinnan sijaan ottaisivat laadulliset ja sosiaaliset tekijät huomioon. Näin voisimme lisätä paikallisten ja lähialueiden yrittäjien toimittamien tuotteiden määrää ja samalla varmistua siitä, että tuotteet eivät ole valmistettu lapsityövoimalla ja niiden valmistuksessa kestävä kehitys on otettu huomioon. 20. Valtuustoinfojen järjestämisestä kerran kuussa Dnro 734 Keskustan Kv Valtuustokokoukset päätettiin siirtää ensi vuonna maanantaille. Samassa yhteydessä päätettiin, että valtuustoinfoja järjestetään jatkossa myöhemmin selvitettävällä tavalla. Valtuutettujen tiedon saanti on mielestäni varmistettava ja siksi olisi hyvä sopia infopäivät valmiiksi vuodeksi eteenpäin kuten kokouspäivätkin. Näin ollen valtuutetut voisivat varautua tuleviin infopäiviin. Jos tiedotettavaa asiaa ei ole, voitaisiin info peruuttaa. Kauhall hallinto- ja talousosastolle lausuntoa varten Keskustan valtuustoryhmä esittää, että valtuustoinfot järjestetään ensi vuonna kerran kuukaudessa joka neljäs maanantai silloin, kun ei ole hallituksen tai valtuuston kokousta.

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valtuustoaloite musiikkiluokkatoiminnan siirtämisestä keskusta-alueelle

Valtuustoaloite musiikkiluokkatoiminnan siirtämisestä keskusta-alueelle Kaupunginvaltuusto 75 23.05.2013 Kaupunginhallitus 254 03.06.2013 Koulutuslautakunta 73 10.09.2013 Valtuustoaloite musiikkiluokkatoiminnan siirtämisestä keskusta-alueelle 353/01.015/2013 KAUPVALT 23.05.2013

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite kouluverkon rakenteellisista muutoksista / koulutuslautakunnan lähetekeskustelu kouluverkkoselvityksestä

Valtuustoaloite kouluverkon rakenteellisista muutoksista / koulutuslautakunnan lähetekeskustelu kouluverkkoselvityksestä Kaupunginvaltuusto 76 23.05.2013 Kaupunginhallitus 255 03.06.2013 Koulutuslautakunta 95 05.11.2013 Koulutuslautakunta 98 03.12.2013 Valtuustoaloite kouluverkon rakenteellisista muutoksista / koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan Kaupunginvaltuusto 142 12.12.2013 Kaupunginhallitus 19 13.01.2014 Tekninen lautakunta 12 29.01.2014 Kaupunginhallitus 66 10.02.2014 Tekninen lautakunta 51 27.03.2014 Kaupunginhallitus 170 07.04.2014 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Valtuustoaloite kouluverkon rakenteellisista muutoksista / koulutuslautakunnan lähetekeskustelu kouluverkkoselvityksestä / Vanha koulu

Valtuustoaloite kouluverkon rakenteellisista muutoksista / koulutuslautakunnan lähetekeskustelu kouluverkkoselvityksestä / Vanha koulu Kaupunginvaltuusto 76 23.05.2013 Kaupunginhallitus 255 03.06.2013 Koulutuslautakunta 95 05.11.2013 Kaupunginhallitus 444 18.11.2013 Koulutuslautakunta 11 18.02.2014 Valtuustoaloite kouluverkon rakenteellisista

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot