VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS

2

3 TILINPÄÄTÖS Vaasan kaupungin taloustoimi Kaupunginhallitus

4

5 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO Kaupungin organisaatio Kaupungin hallinto Kaupungin henkilöstö 6 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Yleinen taloudellinen kehitys Kuntatalouden kehitys Olennaiset muutokset Vaasan toiminnassa ja taloudessa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Vahinkoriskit ja toiminnan keskeytymisriskit Rahoitusriskit Ympäristöriskit Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Toiminta-ajatus Työpäivien käyttösuunnitelma kaudella Sisäisen tarkastuksen tehtävät TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tuloslaskelman tuotot Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Tuloslaskelman kulut Toimintakulut Rahoituskulut Toimintakate ja vuosikate TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut Taseen rakenne KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS KUNTAKONSERNIN TILINPÄÄTÖS Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase ja taseen tunnusluvut Kaupungin taseen ja konsernitaseen suurimmat poikkeamat TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 43

6 II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Keskeisten tytäryhtiöiden tavoitteet ja niiden toteutuminen 45 Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma TALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen 61 Hallintokuntien toimintakertomukset Tuloslaskelmaosan toteutuminen (kaupunki ilman liikelaitoksia) Investointien toteutuminen (kaupunki ilman liikelaitoksia) Rahoitusosan toteutuminen (kaupunki ilman liikelaitoksia) Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumistaulukot Käyttötalousosa Investointiosa Nettoyksiköiden taloudellinen toteuma Yhteenveto määrärahojen ylityksistä 166 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma 170 Rahoituslaskelma 171 Tase 172 Konsernituloslaskelma 174 Konsernin rahoituslaskelma 175 Konsernitase 176 Tuloslaskelma - yhdistely 178 Rahoituslaskelma - yhdistely 179 Tase-yhdistely 180 IV LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 184 Tuloslaskelman liitetiedot 185 Taseen liitetiedot 187 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 191 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 193 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 194 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 200 V LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitosten vaikutus tulokseen 202 Liikelaitosten vaikutus rahoitukseen 203 Liikelaitosten vaikutus taseeseen 204 Pohjanmaan pelastuslaitos Vaasan Aluetyöterveys Vaasan Satama Vaasan Talotoimi Vaasan Vesi

7 1 Kaupunginjohtajan katsaus Vuotta leimasivat sekä valtakunnalliset että paikalliset talousongelmat. Maamme kokonaistuotannon lasku jatkui, mikä aiheutui sekä maailmantalouden vaikeuksista että kotimaisista rakenteellisista ongelmista kuten elektroniikka- ja paperiteollisuuden supistumisesta, ikärakenteen muutoksesta ja kustannuskilpailukyvyn heikkenemisestä. Tilanne on johtanut julkisen talouden rahoituspohjan heikkenemiseen. Valtion- ja kuntatalouteen on viime vuosina muodostunut tuntuva alijäämä. Puhutaan julkisen talouden kestävyysvajeesta, joka on korjattava lähivuosien kuluessa, jotta julkisen talouden velkaantuminen saadaan pysäytetyksi. Maamme hallitus toteuttaa rakennepoliittista ohjelmaa, johon olennaisena osana sisältyy myös kuntataloutta supistavia toimenpiteitä. Koko maan tilanne heijastuu myös Vaasaan, vaikkakin Vaasa ja Vaasan seutu ovat vientivetoisen energiaklusterinsa menestyksen ansiosta selvinneet taantumasta paremmin kuin useimmat muut seudut. Kaikissa viime aikoina julkaistuissa seutujen kilpailukykyä monipuolisesti arvioivissa tutkimuksissa Vaasa on edelleen ollut maamme parhaiden joukossa. Kaupungin verotulot kasvoivat vuonna yhteensä 2,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisverot kasvoivat 4,4 %, mutta yhteisöverotilitykset laskivat 7,1 %. Palvelutuotannon toimintamenojen kasvu oli 1,8 %. Lainakanta oli vuoden lopussa 176,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden aikana oli 13,4 %. Kaupungin saamat valtionosuudet laskivat 4,7 miljoonaa euroa, ja kaupunki maksoi verontasausta 17,8 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 18,8 milj. euroa, joten tulosrahoitus ei riittänyt investointien rahoittamiseen. Tilanteeseen on reagoitu käynnistämällä vuoden aikana kaupungin oma mittava talouden tasapainottamisohjelma, johon sisältyy sekä henkilöstösäästöjä, rakenteellisia uudistuksia että investointiasteen tarkastelua. Ohjelma tulee kestämään usean vuoden ajan, jotta menot ja tulot saadaan tasapainoon. Vaasan kaupunki laajeni vuoden alussa, kun Vähäkyrö ja Vaasa yhdistettiin. Yhdistyminen on merkinnyt mm. vähäkyröläisten luottamushenkilöiden voimakasta osallistumista kaupungin hallintoon ja investointeja Vähänkyrön alueelle yhdistymissopimuksen mukaisesti. Kaupungin väkiluku vuoden lopussa oli henkilöä (lisäys vuoden aikana 647). Vuoden aikana tuli voimaan uusi kuntarakennelaki. Samanaikaisesti valmisteltiin myös mm. valtionosuusuudistusta, kuntalain kokonaisuudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia. Kaikista näistä kaupunki vuoden aikana esittänyt lausuntonsa. Uusi kuntarakennelaki edellyttää, että seudun kunnat yhdessä selvittävät kuntaliitosten mahdollisuudet, koska kunnan tulisi lain mukaan muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta. Nyt ei näin ole asianlaita. Tavoitteena on, että Vaasan seutu menestyisi tulevaisuudessa yhä kovenevassa kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa ja kykenisi takaamaan asukkailleen hyvän palvelutason supistuvan julkistalouden oloissa. Liitosselvitykset eivät käynnistyneet vielä vuoden aikana. Kaupunki ja seutu pääsivät mukaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään kasvusopimusmenettelyyn että INKA hankkeeseen. Kasvusopimus on seudun toimijoiden ja valtion viranomaisten keskinäinen sopimus tärkeimmistä kehittämishankkeista, joiden tarkoituksena on edistää seudun kasvua ja elinvoimaa sekä

8 2 elinkeinotoiminnan edellytyksiä. Kasvusopimuksia tehtiin 12 suurimmalle kaupunkiseudulle. INKA hanke (innovatiiviset kaupungit) puolestaan on kehittämishanke, jossa Vaasalla on valtakunnallinen vetovastuu kestävät energiaratkaisut teemasta. Eri teemoista vetovastuussa olevia kaupunkeja on vain viisi. Hankkeen tarkoituksena on vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Kaupungin sisäisestä kehittämisestä on mainittava laajapohjainen uuden strategian ja uusien organisaatioratkaisujen valmistelutyö kaupungin johtoryhmän ja kaupunginhallituksen johdolla. Yhteistyö Uumajan kanssa tiivistyi vuoden aikana lähinnä yhteisen laivayhtiön puitteissa, mutta myös muuten. Seudullisesta yhteistyöstä on mainittava mm. uusi matkailuyhtiö, Mustasaaren kunnan kanssa rakennettavan logistiikka-alueen eteneminen ja seudullinen rakennemallityö. Myös pitkään valmisteltu yhteinen jätelautakunta saatiin loppusuoralle. Kaiken kaikkiaan vuosi oli tapahtumarikas ja työntäyteinen sekä päättäjille että henkilöstölle. Säästöt ja supistukset eivät ole helppoja ratkaisuja. Niistä kuitenkin selvittiin, ja palvelutaso on pystytty pitämään kohtuullisen hyvänä säästämisestä huolimatta kiitos hyvän ja ammattitaitoisen henkilöstön. Kaupunginjohtaja Tomas Häyry

9 3 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 1.1. Kaupungin organisaatio Kaupungin liikelaitokset vuonna : Vaasan Aluetyöterveys, Pohjanmaan pelastuslaitos, Vaasan satama, Vaasan Talotoimi ja Vaasan Vesi

10 Kaupungin hallinto Vaasan kaupungin ylin päättävä elin on kaupungin toiminnasta ja taloudesta vastaava kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 67 valtuutettua ja puolueet olivat edustettuina seuraavasti: Ruotsalainen kansanpuolue 15, Kansallinen Kokoomus 15, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 14, Perussuomalaiset 8, Vasemmistoliitto 4, Suomen Keskusta 4, Vihreä liitto 3, Kristillisdemokraatit 3 ja ryhmä Helin 1. Ahlnäs Anna-Lena (RKP) Ahonpää Markku (SDP) Ala-Kokko Laura (Vihr.) Andrejeff Pirjo (SDP) Axell May-Gret (KD) Berg Kim (SDP) Bertills Anna (RKP) Boucht-Lindeman Helena (RKP) Blomfeldt Ragnvald (RKP) Capova Ivanka (Vihr.) Erickson Sture (RKP) Frantz Hans (RKP) Granfors Ulla (RKP) Heinonen Marko (Kok.) Helin Risto (Ryhmä Helin) Hellman Per (SDP) Hokkanen Heimo (KD) Häkkinen Juha (Kok.) Isomöttönen Vesa (Vas.) Jussila Ville (PS) Karhu Pauli (SDP) Karppi Lauri (PS) Kela Vesa (PS) Keskinen Pasi (Kesk.) Kivimäki Jorma (SDP) Kiviranta Marjatta (SDP) Kloo Barbro (RKP) Koski Susanna (Kok.) Kujanpää Raija (Kok.) Kullas Johan (RKP) Kumpula-Natri Miapetra (SDP) Laaksoharju Kalervo (KD) Lahti Daniel (Kok.) Lehto Taina Inkeri (Vas.) Miettinen Arja (SDP) Moisio Harri (Vas.) Mäkynen Jukka (PS) Mäkynen Matias (SDP) Mäntymaa Markku (Kok.) Niemi-Iilahti Anita (SDP) Nybacka Mikko (Kesk.) Ollila Mauri (PS) Pastuhov Kari (Kok.) Pääjärvi-Myllyaho Riitta (Kok.) Rapo Seppo (Kok.) Rauhala Raimo (SDP) Rintamäki Anne (Kesk.) Rintamäki Merja (Kesk.) Risberg Pentti (Kok.) Rundgren Salla (Kok.) Salovaara-Kero Anne (RKP) Silander Juha (Kok.) Simons Eeva (Vihr.) Skåtar Kaj (RKP) Sorvari Kim (PS) Stenman Kristina (RKP) Strand Joakim (RKP) Teppo Erkki (SDP) Tolppanen Maria (PS) Tulimaa Leena (Kok.) Uhlgrén Arttu (SDP) Vahtera Matti (PS) Viinamäki Anne-Marie (Kok.) Välimäki Laura (Kok.) Wägar Lars-Erik (RKP) Öhman Thomas (RKP) Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vuonna Joakim Strand, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Arja Miettinen ja toisena varapuheenjohtajana Markku Mäntymaa. Vuoden aikana järjestettiin 10 kokousta. Vuoden 2012 tilinpäätös ja arviointikertomus hyväksyttiin ja vuoden 2014 talousarvio Kaupunginhallituksen tehtävä on huolehtia Vaasan kaupungin hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kaupunginhallitukseen kuuluu 15 jäsentä. Ahlnäs Anna-Lena (RKP) Frantz Hans (RKP) Katajamäki Jorma (VAS) Kiviranta Marjatta (SDP)

11 5 Kujanpää Raija (Kok.) Mäkynen Jukka (PS) Mäkynen Matias (SDP) Niemi-Iilahti Anita (SDP) Ollila Mauri (PS) Pastuhov Kari (Kok.) Rapo Seppo (Kok.) Rintamäki Merja (Kesk.) Salovaara-Kero Anne (RKP) Viinamäki Anne-Marie (Kok.) Wägar Lars-Erik (RKP) Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Seppo Rapo, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Anita Niemi-Iilahti ja toisena varapuheenjohtajana Hans Frantz. Kaupunginhallituksen esittelijöinä toimivat kaupunginjohtaja Tomas Häyry, sivistystoimenjohtaja Christina Knookala, perusturvajohtaja Jukka Kentala ja teknisen toimen johtaja Markku Järvelä. Kaupunginhallitus kokoontui vuoden aikana 29 kertaa. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaksi jaostoa: Suunnittelujaosto ja yleisjaosto. Suunnittelujaosto kokoontui vuoden aikana 16 kertaa ja yleisjaosto 12 kertaa. Jaostoihin kuuluivat vuonna seuraavat jäsenet: Suunnittelujaosto Boucht-Lindeman Helena (RKP) Capova Ivanka (Vihr.) Kujanpää Raija (Kok.), pj Laaksoharju Kalervo (KD) Laine Kari (SDP) Niemi-Iilahti Anita (SDP), vpj Ollila Mauri (PS) Rautonen Markku (Kok.) Rintamäki Merja (Kesk.) Skåtar Kaj (RKP) Wägar Lars-Erik (RKP) Yleisjaosto Katajamäki Jorma (Vas.) Kiviranta Marjatta (SDP), vpj. Kivimäki Jorma (SDP) Kloo Barbro (RKP) Kullas Johan (RKP) Mäkynen Jukka (PS) Rundgren Salla (Kok.) Viinamäki Anne-Marie (Kok.) Wägar Lars-Erik (RKP), pj. Lautakuntien ja johtokuntien tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Vuonna Vaasan kaupungilla toimi 12 lautakuntaa ja 9 johtokuntaa. Lautakunnat Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Vähänkyrön aluelautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta Toisen asteen koulutuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Museolautakunta Teatteri- ja orkesterilautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Johtokunnat Oppisopimustoimen johtokunta Työväenopiston johtokunta Vasa arbetarinstitutetin johtokunta Pohjanmaan pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunta Työpaja Arpeetin johtokunta Vaasan aluetyöterveys liikelaitoksen johtokunta Vaasan Satama liikelaitoksen johtokunta Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta Vaasan Vesi liikelaitoksen johtokunta Toimikunnat on kaupunginhallitus valinnut hoitamaan ja valmistelemaan määrättyä tehtäväaluetta. Edellä mainittujen kunnan toimielinten jäsenten lisäksi tilivelvollisia ovat tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat ja esittelijöinä toimivat viranhaltijat.

12 6 1.3 Kaupungin henkilöstö Kaupungin voimassa olevien palvelussuhteiden lukumäärä oli vuoden viimeisenä päivänä (6 018 vuonna 2012), näistä (4 458) vakituisia ja (1 560) määräaikaisia. Vakituisten määrässä ovat mukana kaikki vakituisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt, vaikka ao. henkilöt olisivat virkavapaalla / työlomalla. Määräaikaisiin kuuluvat kaikki määräajaksi tehdyt palvelussuhteet, mukaan lukien kaikki tuntiopettajat. Lukuihin sisältyvät myös työllisyysvaroin palkatut henkilöt, näiden määrä vuoden lopussa oli 136 (99). Lukuihin eivät sisälly Pohjanmaan pelastuslaitoksen sivutoimiset ns. puolivakinaiset palomiehet, joita oli 486 (509). Palvelussuhteiden määrä ei suoraan kuvaa henkilöstöresurssia, joka koko vuoden on keskimääräisesti ollut käytettävissä palvelujen tuottamiseen. Lukuihin sisältyvät sekä vuoden lopussa eri lomilla ja virkavapailla olleet henkilöt että näitä tehtäviä hoitaneet sijaiset. Henkilötyövuosien määrä ilman opettajia oli (4 700). Luku sisältää työllistetyt. Henkilöstömäärät tehtävittäin esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Palvelussuhteiden kokonaismäärä oli 194 suurempi kuin vuoden 2012 lopussa. Vakinaisten määrä on kasvanut 269:lla ja määräaikaisten vähentynyt 75:lla. Vakinaisen henkilöstön kasvua selittää kuntaliitos Vähänkyrön kunnan kanssa, määräaikaisten vähennykseen vaikuttavat kaupungin säästövelvoitteiden mukaiset henkilöstökulujen vähennystoimenpiteet. Henkilöstön määrä hallinnonaloittain Vakituiset Määräaikaiset Henkilöstön määrä on kuvattu oheisissa taulukoissa hallinnonaloittain. Sosiaali- ja terveystoimi koostuu sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisista tulosalueista sekä Vaasan Aluetyöterveyden henkilöstöstä. Sivistystoimeen kuuluvat opetus-, kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika-, museo-, orkesteri- ja teatteritoimi. Tekniseen toimeen kuuluu katutoimi, kiinteistötoimi, rakennusvalvonta, tekniset palvelut, Vaasan Ruokapalvelut, Vaasan

13 7 Satama, Vaasan Siivouspalvelut, Vaasan Talotoimi, Vaasan Vesi, yhteispalvelut ja ympäristötoimi. Ryhmään muut kuuluvat keskushallinto, tarkastustoimi ja Pohjanmaan pelastuslaitos. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma vuonna oli 202 miljoonaa euroa, mistä käyttötalousosan palkat 200,5 milj. euroa ja investointiosan palkat 1,5 milj. euroa. Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 78,7 % (78 % v. 2012) ja miehiä 21,3 % (22 %). Määräaikaisesta henkilöstöstä naisia oli 77,8 % (76 %) ja miehiä 22,2 % (24 %). Koko henkilöstön keski-ikä vuonna oli 44,1 vuotta (43,7 v. 2012). Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 46,1 vuotta (45,9 vuotta) ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä 37,1 vuotta (36,4 vuotta). Erillisenä laaditaan henkilöstöraportti, jossa kuvataan mm. henkilöstövoimavarojen määrää, laatua ja saavutettuja tuloksia.

14 8 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Talouskasvu on jäänyt Suomessa toistuvasti ennustettua hitaammaksi viime vuosien aikana. Tämä on heikentänyt budjettien talouspohjia, jolloin on käynyt selväksi, ettei kestävää julkista taloutta voida saavuttaa ilman merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Ennakoitua heikomman verotulojen kehityksen vuoksi finanssipolitiikan kiristystoimien vaikutukset ovat paljolti kumoutuneet ja julkiseen talouteen on jäänyt tuntuva alijäämä. Suomen hallitus julkisti syksyllä laajan rakennepoliittisen ohjelman suuntaviivat. Tavoitteena on vahvistaa kuntataloutta karsimalla kuntien tehtäviä sekä etsiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa tuottavuutta, pidentää työuria, vähentää rakenteellista työttömyyttä sekä lisätä muilla keinoin talouden tuotantopotentiaalia. Julkisen talouden kestävyysvaje kertoo, kuinka paljon julkisen talouden rahoitusjäämää olisi välittömästi kohennettava, jotta julkiset tulot riittäisivät kattamaan tulevat menot ilman, että velka-aste ylittäisi 60 %. Julkisen taloutemme kestävyysvajeeksi VM on laskenut 4,7 prosenttia BKT:stä, eli noin 9,5 mrd. euroa. Velkaantumisen pysähdyttämiseksi kuntien edellytetään säästävän ja kiristävän verotusta tai tehostavan toimintaansa vuosien aikana 2 mrd. eurolla. Suomen julkinen talous on selvinnyt globaalista taantumasta ja Suomen omasta rakennekriisistä kansainvälisesti vertailtuna kohtalaisen hyvin. Lähiajan talouskehityksen kannalta on ratkaisevaa, miten hallituksen rakennepoliittinen ohjelma etenee. Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa kilpailijamaihin on kuitenkin viime vuosina heikentynyt. Yksikkötyökustannukset ovat Suomessa kasvaneet lähes 22 % vuosina , kun euroalueella ne ovat kasvaneet noin 11 %. Suomen kustannuskilpailukyvyn kannalta työllisyys- ja kasvusopimuksen solmiminen hyvin maltilliseksi, oli askel parempaan suuntaan. Valtion nopeasta velkaantumisvauhdista huolimatta Suomi on säilyttänyt hyvän asemansa valtionlainamarkkinoilla. Valtion luottoluokitus on säilynyt muuttumattomana kolmen A:n luokassa, joka on helpottanut velanhallintaa alhaisten korkomenojen muodossa. Julkisen talouden vakauttamiseksi on erittäin tärkeää edetä määrätietoisesti rakenneuudistusten toteuttamisessa. Näin menetellen se vahvistaa talouskasvun edellytyksiä ja julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. On kuitenkin huomioitava, että rakenneuudistukset vievät aikaa ja ovat poliittisesti haastavia. (Lähde: Suomen pankki) 2.2 Kuntatalouden kehitys Kulunut vuosi on ollut myös kunnille hyvin haasteellinen. Kuntarakenne- ja soteuudistukset, rakennepoliittinen ohjelma, kuntalain ja kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä näiden kaikkien uudistusten keskeneräisyys leimaavat myös tulevaa toimintavuotta. Myös yhä heikkenevät talousnäkymät heijastuvat kuntatalouteen. Kunnallisveroaan nosti ennakko-odotuksiin nähden huomattavan suurempi joukko vuonna, 156 kuntaa eli lähes puolet kunnista. Keskimääräinen painotettu kunnallisveroprosentti on nyt 19,74. Ero matalimman ja korkeimman välillä on

15 9 venähtänyt jo 6,0 %- yksikön suuruiseksi. Kuntaliitto antoi oman ehdotuksensa kuntatalouden sopeuttamiseksi. Kun henkilöstömenot ovat kuntien menoista yli puolet, tilanne on haastava. Käytännössä kunnilla on kolme vaihtoehtoa: nostaa veroja, tehdä säästöpäätöksiä ja tarkistaa investointisuunnitelmia. Maan hallituksen rakenneohjelman mukaan kuntien tulisi itse koota noin miljardi vuoteen 2017 mennessä samalla kun valtio keventäisi kuntien tehtäviä ja velvoitteita myös miljardilla eurolla. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on kuitenkin päätetty lisätä Peruspalveluohjelman päätöksillä noin 300 miljoonalla eurolla. Kuntaliiton kuntatalouden sopeutusohjelma sisältää ehdotuksia veroja maksupohjan laajentamiseksi, kunta-valtiosuhteen kehittämiseksi, valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi sekä investointien tukemiseksi. Maan hallituksen hallitusohjelmassa edellytetään valtion velkasuhteen kääntämistä supistuvaksi hallituskauden loppuun mennessä sekä valtion talouden alijäämän pitämistä korkeintaan 1 %:ssa BKT:sta. Jos nämä tavoitteet eivät näytä toteutuvan, hallitus toteuttaa veronkorotuksia ja menoleikkauksia laskennallisesti yhtä paljon. Sopeutus-toimenpiteitä jatketaan ja tähän mennessä sopeutustoimien säästöt ovat kohdistuneet ylivoimaiselta valtaosaltaan kuntiin valtionosuusleikkausten muodossa. Kuntien tilanne on nyt monessa mielessä hyvin epävarma ja monet samanaikaiset uudistukset vaikuttavat myös kuntien toimintaan ja talouteen. Kun talouskasvu pysyy nollan tuntumassa, kuntien toimintamenojen kasvu ei voi pysyä aikaisempien vuosien tasolla. Haasteet kuntataloudessa ovat suuret ja näkyvät myös Vaasan kaupungissa. Talouden ja toiminnan sopeutustoimia on jatkettava myös Vaasassa. (Lähde: Suomen Kuntaliitto) Vaasan taloudellinen kehitys ja väestö Tuorein tilastotieto työpaikkojen määrästä on vuodelta 2011, jolloin Vaasassa oli työpaikkaa luvulla työpaikkojen määrä on kasvanut 5 509:lla. Ensimmäisestä finanssikriisistä johtuen työpaikkojen määrä väheni 775:lla vuonna 2009 myös Vaasassa, mutta sen jälkeen vuosina työpaikkojen määrä on kasvanut jälleen yli 600 paikalla. Vaasassa työpaikkojen määrän kehitys on ollut erittäin suotuisa suhteessa koko maahan tapahtuvaan vertailuun. Vaasassa kehitys oli myönteisempi kuin useimmissa muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Tilastokeskus tuottaa tiedot uuden kuntajaon mukaan siten, että Vähänkyrön tiedot ovat mukana Vaasan luvuissa jo vuodesta 2011 lähtien.

16 10 Työpaikkojen määrän kasvu oli suurin koulutuksessa (+ 171), teollisuudessa (+ 161) ja kaupanalalla (+101) vuosina Työpaikkojen määrä ei vähentynyt merkittävästi millään toimialalla. Kun tarkastellaan koko 2000-lukua, on huomioitava, että teollisuustyöpaikkojen määrän kehitys on ollut hyvin myönteinen. Työpaikoista teollisuuden toimiala on suurin (23,3 %), terveys- ja sosiaalipalvelut toiseksi suurin (18,2 %), tukku- ja vähittäiskauppa kolmanneksi suurin (9,6 %) ja koulutus (8,6 %). Näiden neljän toimialan osuus Vaasan työpaikoista on noin 60 prosenttia.

17 11 Vaasan työttömyysaste oli keskimäärin 8,9 % vuonna. Työttömyysaste nousi 1,2 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen katsottuna. Työttömyysaste oli kolmanneksi alhaisin 20 suurimman kaupungin vertailussa.

18 12 Suomessa on tällä hetkellä 36 kaupunkiseutua. Kaupunkiseudut koostuvat keskuskaupungista ja ympäröivistä naapurikunnista. Tilastollisissa vertailuissa on huomioitava, että kaupunkien väliset vertailut ovat haasteellisia. Verrattaessa kaupunkeja on mm. huomioitava, että useat kaupungit ovat kasvaneet viime aikojen kuntaliitosten myötä. Helsingin kaupunkiseutu on väestöltään suurin (noin 1,3 milj. asukasta) ja Äänekosken kaupunkiseutu pienin (noin asukasta). Vaasan kaupunkiseudulla asuu noin asukasta (11. suurin). Vaasan kaupungin asukasmäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Väestömuutos koko kaupunkiseudulla on kuitenkin ollut vielä myönteisempi ja kansallisessa vertailussa kaupunkiseudun väestönmuutos oli seitsemänneksi paras.

19 13 Vaasan kaupunkiseudun bruttokansantuote asukasta kohti oli neljänneksi korkein 20 suurimman kaupunkiseudun vertailussa. Bkt kasvu on ollut suhteellisesti suurin Vaasan kaupunkiseudulla. Taantumasta huolimatta elinkeinoelämän kehitys on ollut suotuisa Pohjanmaan maakunnassa. Vientiteollisuudella on erittäin vahva asema maakunnassa. Pohjanmaan osuus Suomen viennin arvosta on seitsemänneksi korkein vaikka Pohjanmaa on väestöltään 12. suurin maakunta. Vaasassa asui asukasta vuoden lopussa. Kaupungin väestö on kasvanut voimakkaasti viime vuodet. Viiden viime vuoden aikana väestö on kasvanut keskimäärin yli 600 asukkaalla vuodessa. Vuonna kaupungin väestö kasvoi 647 asukkaalla. Vaasan kielijakauma on seuraava (2012): suomenkielisiä (70,6 %), ruotsinkielisiä (22,6 %) ja muunkielisiä (6,8 %). Viiden viime vuoden aikana suomenkielisten määrä on kasvanut 847:lla, ruotsinkielisten 253:lla ja muunkielisten 1 245:lla.

20 Olennaiset muutokset Vaasan toiminnassa ja taloudessa Vuosi oli kaupungin väestökehityksen kannalta jälleen kasvun vuosi. Väkiluku kasvoi mm. kuntaliitoksen myötä ja se oli Sosiaali- ja terveystoimiala Toimiala selvisi toimintavuoden haasteista ja tavoitteista hyvin huomioiden ne ongelmat mitkä kaupungin kiristynyt taloustilanne toiminnan toteuttamiselle aiheutti. Uuden Vaasan alueella löydettiin ensimmäisen toimintavuoden aikana hyvin yhteiset toimintamuodot sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisessa. Tiukka talouskuri mahdollisti talouden osalta hyvän toteutuman toimialan oman toiminnan osalta. Huolestuttavana asiana hallintokunta on nostanut keskusteluun erikoissairaanhoidon menokehityksen, mikä ei ole noudattanut niitä linjauksia mitä kaupunkikonsernin sisällä muutoin on toteutettu. Hallinnon ja talouden osalta kaupungissa toimintavuonna toteutetut henkilöstösäästöt sekä uudet rekrytointiohjeet korostivat selkeästi hallinnon merkitystä ja tarvetta kokonaisuuden ohjauksen tukena. Kaupungin taloushallinnon järjestelmien ongelmat hankaloittivat selvästi taloushallinnon toimintoja ja raportointia sekä aiheutti runsaasti lisätyötä kirjanpidon ja tilinpäätöksen valmistelussa. Hallinnon ja talouden alueella aloitettiin laatutyö SHQS-menetelmällä. Sosiaali- ja perhepalvelut: Palvelut pystyttiin antamaan asiakkaille annettujen säädösten puitteissa tavoitellen myös toiminnan vaikuttavuutta. Ilahduttavaa oli positiivinen kehitys lastensuojelun palvelualueella, jossa lastensuojelun vireille tulossa saavutettiin merkittävä parannus määräaikojen osalta. Henkilöstörekrytointi tulosalueen avainryhmien osalta oli edelleen haasteellista. Toimintavuonna saatiin käyttöön uudet tilat Vaasan yhteisöhoidon osalta sekä vammaispalveluille uusi Purohovin asumispalveluyksikkö Purolassa. Koti-ja laitoshoidon osalta lähdettiin toteuttamaan uuden lainsäädännön vaatimuksia. Vanhustenhuollon palvelurakenneuuudistus ei edennyt suunnitellusti, johtuen palvelutalorakentamisen viivästymisestä sekä aluehallintoviraston päätöksistä palvelutaloja koskien. Hoitohenkilökunnan pitkä täydennyskoulutus saatiin päätökseen ja Telecare- lääkäripalvelu laajennettiin koko palveluasumiseen. Terveyspalveluissa lääkäreiden rekrytointi on ollut edelleen haasteellista. Jonot lääkäriin ja hammaslääkäriin pidentyivät, mutta ovat kuitenkin vielä hoitotakuun rajoissa. Opetusterveyskeskuksensuunnittelu jatkui koko vuoden. Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirin vastuulle ja diabetes poliklinikka koti- ja laitoshoidon tulosalueelle. Sivistystoimen toimiala Vähänkyrön liittyminen Vaasaan vuonna heijastui sivistystoimeen merkittävästi. Sivistystoimessa se tarkoitti muun muassa Vähänkyrön sivistystoimen n 270 työntekijän, varhaiskasvatuksen 250 lapsen ja perusopetuksen noin 630 oppilaan sekä kolmen kirjaston yhdistymistä Vaasan kaupungin sivistystoimeen. Liittyminen on sujunut hyvin, mutta se on vaatinut paljon oppimista, toiminnan järjestämistä ja uusien käytäntöjen sisäänajoa. Vähässäkyrössä ala- ja yläkoulun yhdistettiin yhtenäiskouluksi ja toiminta keskitettiin koulukeskukseen. Kyrölän pesäpallokenttä uudistettiin yhdistymissopimuksen mukaisesti hyvään kuntoon. Sivistystoimen toimintaan vaikuttivat vahvasti myös vuonna toteutetut säästötoimenpiteet. Varhaiskasvatuksessa se on tarkoittanut muun muassa toiminnan keskittämistä, leikkipuisto- ja ryhmäperhepäiväkotiverkon karsimista, parin päiväkodin sulkemista, kerhotoiminnan lisäämistä 5:stä 11:sta ja täsmälisän korottamista 200 eurosta 250 euroon. Lisäyksillä pyrittiin suuntaamaan palvelun kysyntä edullisimpiin

21 15 palvelumuotoihin. Kaikille lapsille on pystytty tarjoamaan päivähoitopaikka lain määrämän ajan puitteissa ja muutoinkin huomiomaan yksittäisen lapsen erityistarpeita. Uusi Sundomin kaksikielinen päiväkoti otettiin käyttöön. Perusopetuksessa säästöt on toteutettu mm. tarkastelemalla sekä avustajien ja sijaisten määrää, että lähikouluperiaatetta ja kuljetuksia. Säästöistä huolimatta kouluverkko on pidetty tiheänä, luokkakoko suhteellisen pienenä ja erityispalveluita on pystytty tarjoamaan entiseen tapaan. Uudistettu Isolahden koulu otettiin käyttöön. Toisella asteella/vaasan ammattioppilaitoksessa on kiinnitetty erityistä huomiota opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn. Opiskelijamäärän toteuma alitti valitettavasti tavoitteen; talousarvioesityksen mukainen tavoite oli 1975 opiskelijaa ja toteuma oli 1916 opiskelijaa. Päivälukiossa opiskelijamäärän kehitys on ollut nouseva. Aikuislinjan osalta vuosittainen vaihtelu on ollut vähäistä. Erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden lukumäärä on myös lisääntynyt. Aikuiskoulutuskeskuksen toiminta suuntautui Vaasan alueen kannalta keskeisten elinkeinojen sähkö-, metalli- sosiaali- ja terveysalan sekä kaupan alan tarvitseman työvoiman aikuiskoulutukseen sekä maahanmuuttajakoulutukseen. Opiskelijarekrytointi onnistui yli tavoitteiden ja tavoitteena ollut opiskelijatyöpäivien määrä ylitettiin (yht opisktpv). Koulutustoiminnan kokonaisliikevaihto toteutui n. 1 M budjetoitua suurempana. Sivistystoimen yhteinen tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanke eteni suunnitelmien mukaan ja syksyllä avattiin pedagoginen TVT keskus, joka tässä vaiheessa toimii verkostomuotoisena verkossa. Hanke on onnistunut laatimaan sivistystoimelle yhteisen tavoitteen siitä miten tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä tulisi kehittää Vaasassa; muun muassa miten hankintoja tulisi koordinoida, miten varmistetaan opettajien koulutus ja riittävä tuki, mitä täydennyskoulutusta järjestetään sekä miten koordinoidaan opetusteknologian/infrastruktuurin päivittämistä. Vapaan sivistystyön suosio on pysynyt korkeana. Työväenopiston kädentaitotiloissa aloitettiin saneeraustyöt ja ne valmistuvat vuonna Laihian ja Isonkyrön kanssa laadittiin yhteistyösopimus, jossa sovittiin, että Vaasa-opisto järjestää kansalaisopistopalvelut syksystä 2014 lähtien myös siellä. Kyrönmaan opiston kannatusyhdistys ry lakkautetaan, sitten kun toiminnan siirto Vaasa-opistolle on tehty. Suurista urheilutapahtumista mainittakoon Kalevan kisat, jotka järjestettiin kesällä. Kisat olivat järjestelyiltään ja yleisömäärältään menestys. Kävijämäärät nousivat myös uimahallissa, jossa saatiin uusi kävijäennätys; kävijämäärä nousi kävijästä kävijään. Kulttuuritapahtumista Kuorofestivaali, LittFest ja Taiteiden yö olivat sivistystoimen eri yksiköiden järjestämiä, ja jotka kaikki löysivät suuren yleisönsä. Kaikki kulttuurilaitokset ovat panostaneet yleisötyöhön ja kävijämäärät ovatkin selvästi kasvaneet. Sivistystoimen organisaation kehittämistyötä tehtiin koko vuoden ja loppuvuodesta esitettiin malli, jonka mukaan sivistystointa voisi yhtenäisemmin hallinnoida. Työ jatkuu vuoden 2014 aikana. Tekninen toimiala Teknisen toimialan tärkeimpinä tehtävinä on turvata kaupungin strategiset kehittymisen mahdollisuudet sekä huolehtia kaupungin maan, infran ja toimitilakannan säilyttämisestä sekä kehittämisestä. Kaupungin kokonaisyleiskaava eteni korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn. Risön, Liisalehdon ja Kuninkaankartanon alueen osayleiskaavoitusta voitiin jatkaa, kun Pohjanmaan kaupallinen vaihemaakuntakaava sai Ympäristöministeriön vahvistuksen.

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tilinpäätössäännökset... 6 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus... 6 2 Toimintakertomus... 7 2.1 Olennaiset

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

I TOIMINTAKERTOMUS... 3

I TOIMINTAKERTOMUS... 3 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 147 Turun kaupungin tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot