Käyttösuunnitelma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttösuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta

2

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8685/ /2013 Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvun ja oppimisen palvelualue Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvio ja suunnitelma sitovat kaikkia kunnan toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla ohjauksen ja valvonnan välineitä. Valtuuston päättämään talousarvioon sisältyy vaatimus talouden tasapainottamisesta ja tuottavuuden parantamisesta. Kaupunginvaltuusto velvoittaa talousarviossa myös kuopiolaisia luottamushenkilöitä omalla toiminnallaan edistämään kaupungin strategisia tavoitteita sekä talouden tasapainottamista ja samalla ajamaan talouden tasapainottamiseen tähtääviä sopeuttamis ja tehostamistoimia. Käyttö ja hankesuunnitelmien laatiminen palvelualueilla Lautakunnat hyväksyvät käyttö ja hankesuunnitelmissa talousarviossa päätettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden jaon palvelualueensa avainprosesseille sekä tarvittaessa palveluprosesseille, hankkeille ja kohteille ja hyväksyvät samalla niille tavoitteet. Käyttö ja mahdollisia investointihankesuunnitelmia laadittaessa lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että palvelualueen toiminta suunnitellaan valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja että palvelualueille asetettavat osatavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista. Kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen lautakunnan valmistelemaan oman toimialueensa verkostoratkaisut viimeistään maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ratkaisut voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. Muut palvelualueet velvoitetaan tukemaan omilla toimillaan tavoitteiden toteuttamista ja parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamista vallitsevassa taloustilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis ja tehostamistoimenpiteet. Palvelualueiden tulee määrittää toimenpiteiden etenemisestä vastaavat henkilöt. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Toimenpiteiden ja niiden vaikutusten toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin ja osavuosikatsausten yhteydessä. Lautakunnat ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat tulosvastuussa palvelualueensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta Talousarviomuutokset Vuoden 2014 talousarvioraami: Lautakuntien ja kaupunginhallituksen asettamat osatavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää samalla tavoin kuin muukin toimielimen tekemä päätös. Tilivuoden aikana toiminta tulee toteuttaa siten, että talousarvioon ei tarvita valtuustoon nähden sitovien määrärahojen lisäyksiä tai tuloarvion vähennyksiä. Mikäli talousseurannan yhteydessä ilmenee määrärahavajetta tai ennakoidaan tuloarvion alittuvan, tulee välittömästi valmistella ja toteuttaa toimenpiteet tilanteen oikaisemiseksi palvelualueen talousarvion puitteissa. Talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa tarkistettava palvelualueen toimintaja käyttösuunnitelmia. Palvelualueen sisällä avainprosessien välisistä osamäärärahamuutoksista ja muista lautakuntaan nähden sitovista osamäärärahamuutoksista päättää lautakunta. Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Kasvun ja oppimisen palvelualueen määrärahat ovat bruttositovia, valtuustoon nähden sitovia eriä ovat toimintatulojen ja menojen yhteissummat. Kaupunginvaltuuston myöntämä raami kasvun ja oppimisen palvelualueelle: toimintatuotot toimintakulut toimintakate Vuoden 2014 tuottavuutta lisäävät toimenpiteet, painopistealueet ja budjetointi Käyttösuunnitelma sisältää seuraavat tuottavuutta lisäävät toimenpiteet: parannetaan suunnittelua ja seurantaa verkostosuunnitelman toteuttaminen o Airakselan koulun lakkautus o Karttulan lukion toiminta lakkaa asteittainen niin, että sen toiminta päättyy kokonaan Karttulan lukioon ei ole o otettu enää uusia oppilaita lukien. Muut vuonna 2014 päätöksentekoon tuotavat ja toteutettavat verkostoratkaisut päivähoidon henkilöstörakenteen muuttaminen kustannuksiltaan edullisemmaksi vähennetään päiväkotihoidon tarvetta avoimilla varhaiskasvatuspalveluilla selvitetään päivähoidossa lasten läsnäoloon perustuvan asiakaslaskutuksen tarkoituksenmukaisuus luovutaan leirikeskustiloista ja priorisoidaan toimintaa tarpeettomista tiloista luovutaan sekä tilojen käytön tehokkuutta parannetaan kehitetään palveluita tilojen yhteiskäyttöön sopiviksi

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta jatketaan toiminnan kehittämistä erityisesti asiakaspalvelujen kehittämiseksi palvelu ja toimintatapojen sekä palvelulupausten yhteensovittaminen kaupunkitasoisesti palveluprosessien kehittäminen, asiakkaiden ja henkilöstön mukaanotto suunnitteluun, toteutuksen arviointiin ja kehittämiseen Käyttösuunnitelma sisältää kertaluontoista henkilöstömenojen karsintaa 1,5 M ja em. toimenpiteisiin liittyviä sopeuttamistavoitteita 1,3 M, yhteensä 2,8 M. Varhaiskasvatuksessa hoidossa olevien lasten määrä kasvaa (140) sekä päivähoidon sisällä halvemman perhepäivähoidon osuus pienenee ja kalliimman päiväkotihoidon osuus palveluista kasvaa. Päivähoidon säilyttäminen lähipalveluna edellyttää jatkuvaa ja ajantasaista resurssien käytön seurantaa, sekä joustavaa päivähoitoryhmien muodostamista, koska muuttoliikkeen vuoksi hoitopaikkoja vapautuu hyvin hajanaisesti eri toimintayksiköistä. Muuttovoittoalueilla kasvuun vastataan yksityisin palveluin. Avoimia varhaiskasvatuspalveluita kehitetään todellisena vaihtoehtona perheille, joilla ei ole päivähoitopalveluiden tarvetta työn tai opiskelun vuoksi. Sähköisen Muksunettivarhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto etenee siten, että vuonna 2014 kaikkien päiväkotihoidossa olevien lasten vanhemmilla on mahdollisuus käyttää sähköistä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Perusopetuksen oppilasmäärässä ei tapahdu muutoksia, oppilas ja opetusryhmien määrä kasvaa etupäässä Saaristokaupungin kouluissa. Vuoden 2014 määrärahat edellyttävät, että opetusryhmien määrä pidetään entisellä tasolla vähentämällä ryhmiä muista kouluista. Myöskään avustajaresurssi ei saa kasvaa. Nuorisopalveluissa luovutaan lukien leirikeskustiloista ja toimintaa priorisoidaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen toiminnan painopisteitä ovat mm. kouluverkostosuunnitelman päivittäminen ja päätösten toimeenpano, uuden opetussuunnitelman laadintatyön käynnistäminen, toiminnan laadun ja vaikuttavuuden sekä arvioinnin kehittämistyön jatkaminen. Olemassa olevien tilojen yhteiskäyttöä kehitetään ja mahdollisista tarpeettomista tiloista luovutaan. Nuorisopalveluiden käyttömaksuja korotetaan n. 5 %. Lukiokoulutuksen toiminnan painopisteitä ovat mm. kouluverkostoselvityksen päivittäminen, resurssien käytön kehittäminen osaamisen, tilojen ja välineiden kokonaishallinta, tieto ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö ja sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen. Karttulan lukion asteittainen lakkauttaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Kuopion seudun toisen asteen koulutuksen yhteistyösopimuksen mukaisiin kurssi/opintoviikkomaksuihin esitetään korotuksia vuodelle Korotukset koskevat ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden opintosuorituksia päivälukioissa ja aikuislukiossa, sekä lukiolaisten opintosuorituksia yhteistyössä

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta mukana olevissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Päätöksen korotuksista tekee lukiotoimenpäällikkö. Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa valmistaudutaan voimaantulevaan lakiin oppilas ja opiskelijahuollosta. Palveluprosesseja kehitetään yhdessä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen kanssa. Palkankorotusvaraus ei sisälly talousarvioraamiin, ko. määrärahat siirretään teknisenä talousarviomuutoksena vuoden alussa. Sisäisistä vuokrien kasvu on n. 12 %. Vuokrien kasvuun vaikutti 1,5 % yleiskorotus, varhaiskasvatuspalvelujen laitoshuollon siirto vuokriin, Nilsiän vuokrien tarkistukset sekä Kalevalan koulun Pohjantien yksikön peruskorjauksen vaikutukset. Vuokrat kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 3,9 M. Avustuksiin sisältyy taiteen perusopetuksen avustukset, yhteensä Avustus jaetaan taiteen perusopetuksen järjestäjille oppilasmäärän mukaan. Investoinnit Talonrakennusinvestointiin sisältyy Jynkän koulun uudisrakennuksen suunnittelu 0,3 M. Kalusto ja laitehankintoihin on varattu 0,5 M, määrärahaan sisältyy mm. Haapaniemen, Sinisepon ja Melalahden päiväkodin kalustaminen, vanhentuneen opetuskaluston uusiminen, sekä nuorisotalojen ja päivähoidon kalusteja laitehankinnat. Vaikutusten arviointi Asialla ei ole yritys eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia. Liitteet /2013 Käyttösuunnitelma 2014 Valmistelija Raija Heinonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää 1. Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat avain ja palveluprosesseittain seuraavasti: (1000) Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus ja nuorisopalvelut: perusopetuspalvelut nuorisopalvelut Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö:

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Johdon tukipalvelut YHTEENSÄ Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusmäärärahojen ( ) jakamisesta seuraavasti: Kuopion Baletin Tuki ry/ Kuopion Tanssiopisto Kuopion Tanssistudio Oy Musiikkikouluyhdistys Kantele ry Kuvataidekoulu Pikku Pikasso Yhteensä Oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan ( ) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta avainja palveluprosesseille. 4. Oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä. 5. Käyttösuunnitelma sisältää palveluverkoston supistamista. Mikäli nämä toimenpiteet eivät toteudu täysimääräisenä, edellyttää se vastaavasti muiden talouden sopeuttamiskeinojen löytymistä. Tilivuoden aikana toiminta tulee toteuttaa siten, että talousarvioon ei tarvita valtuustoon nähden sitovien määrärahojen lisäyksiä tai tuloarvion vähennyksiä 6. Lautakunta velvoittaa asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt valmistelemaan ja käynnistämään kertaluontoisen henkilöstömenosäästön toteuttamisen siten, että talousarvioon sisältyvä 1,5 M säästö tulee toteutumaan. Lautakunnalle saatetaan tiedoksi alkuvuoden aikana henkilöstömenosäästöjen toteutustavat sekä niiden mahdolliset vaikutukset toimintaan ja palvelutasoon. Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan 6. kohdan viimeisen lauseen osalta seuraavasti: Lautakunnalle saatetaan tiedoksi ja tarvittaessa päätettäväksi alkuvuoden aikana henkilöstömenosäästöjen toteutustavat sekä niiden mahdolliset vaikutukset toimintaan ja palvelutasoon. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Sisällysluettelo Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio (kv ) Avainprosessien toimintaympäristöjen kuvaus, toiminnan painopisteet sekä toiminnalliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelut 8 Perusopetus ja nuorisopalvelut 11 Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 14 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 17 Tuloslaskelmat avain /palveluprosesseittain 20 Mittarit ja suoritteet 28 Henkilöstösuunnitelma 30 Taiteen perusopetuksen avustukset 34 Investoinnit Investointiluettelo 35

9 Kasvun ja oppimisen palvelualue TOIMINTAAJATUS Kasvun ja oppimisen palvelualueen tavoitteena on perheiden tukena opettaa lapsille ja nuorille sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla he saavat valmiuksia vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus, ennakoiva työote ja varhainen puuttuminen kasvun ja oppimisen ongelmiin on merkityksellistä koko kaupunkiorganisaation kannalta. Onnistuessaan palvelualueen toiminta vähentää asiakkuuksia perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Kasvun ja oppimisen palvelualue sisältää avainprosesseina varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus ja nuorisopalvelut, lukiopalvelut sekä toisen asteen yhteistyön sekä kasvun ja oppimisen tuen palvelut. Kukin avainprosessi vastaa ikäkauden mukaisten palveluiden järjestämisestä. Poikkeuksena tähän on kasvun ja oppimisen tuen palvelut, jonka asiakkaina ovat kaikki lapset ja nuoret. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kaupungin yhteistyömuotoja kehitetään erityisesti päivähoidon, perusopetuksen, nuorisopalvelujen ja kolmannen sektorin välillä siten, että ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuus lisääntyy. Päivähoitopalveluiden kysyntä kasvaa voimakkaasti. Palveluelinkeinojen työvoimatarve lisää etenkin ilta ja viikonloppuhoidon sekä vuorohoidon kysyntää. Työvoimatarpeeseen perustuvaan kysyntään vastataan pääasiassa yksityisin päivähoitopalveluin. Muuta kysyntää ohjataan kevyempiin avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin. Myös alle kouluikäisten lasten määrän kasvu lisää päivähoidon kysyntää. Väestöennusteen mukaan lasten määrä kasvaa vuoteen 2017 mennessä n. 300 lapsella 7980 lapseen. Päivähoidon suhteellinen kysyntä on kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä joka vuosi ollen nyt 64 %. Kuuden suurimman kaupungin vastaavan tunnusluvun keskiarvo on 68,7 %. Kysynnän kasvaessa sama taso saavutettaneen Kuopiossa vuoden 2017 tienoilla. Lasten määrä ja hoidon suhteellisen kysynnän kasvu huomioiden päivähoidossa olevien lasten määrä kasvanee suunnittelukaudella yli 500 lapsella. Kysynnän kasvu tarkoittaa noin kuutta uutta päiväkotia. Jos kasvuun vastataan pelkästään yksityisillä päiväkotipalveluilla, nousee sen osuus päiväkotipalveluista noin 25 %:iin. Vuoden 2014 kasvusta 70 paikkaa lisätään yksityiseen päiväkotihoitoon ja 70 paikkaa kunnalliseen päiväkotihoitoon. Kunnallisen perhepäivähoidon kysynnän ja tarjonnan väheneminen on valtakunnallinen kehityssuunta. Perhepäivähoitajien uudistuneet työaikamääräykset ovat välillisesti vauhdittaneet päivähoidon sisäistä rakennemuutosta perhepäivähoidosta päiväkotihoitoon. Yksityiset päiväkotipalveluiden tuottajat ovat edelleen kiinnostuneet Kuopiosta, mikä tulee huomioida kaavoituksessa tonttitarjonnan riittävyytenä. Sekä päiväkotihoidon että perhepäivähoidon palvelusetelin arvo tulee säilyttää myös jatkossa palveluntuottajia kiinnostavalla tasolla. Vuoden 2014 alussa on yksityisen päivähoidon osuus päivähoitopalveluista lähes 15 %. Ehdotus uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on määrä valmistua vuoden 2014 alkuun mennessä. Uusi laki sisältänee aiempaa enemmän sekä määrällisiä että laadullisia velvoitteita, jotka nostavat varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiskustannuksia. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin on tulossa jo vuoden 2014 alusta lukien muutoksia, jotka parantavat vanhempien mahdollisuuksia joustavampaan työn ja lastenhoidon yhdistämiseen. Muutokset saattavat lisätä kunnan maksaman lasten kotihoidon tuen kustannuksia. Perusopetuksessa on kuluvana ja seuraavana lukuvuonna n oppilasta. Oppilas ja opetusryhmien määrät kasvavat etupäässä Saaristokaupungin kouluissa. Opetusryhmien määrä pyritään kuitenkin pitämään entisellä tasolla vähentämällä ryhmiä muista kouluista. Syksyllä 2013 yhdistetään Rajalan ja LänsiPuijon koulujen hallinnot. Samasta ajankohdasta Paloahon koulu siirtyy Alavan koulun hallintoon. Vuoden 2014 alusta lukien Melalahden, Vehkalammin ja Riistaveden koulujen hallinnot yhdistetään. Toimenpiteillä parannetaan opetuksen suunnittelua, vähennetään hallinnon kustannuksia ja tehostetaan henkilöstö ja tilaresurssien käyttöä. 1

10 Jynkän koulun opetus on siirretty tilapäisesti Niiralan koulun väistötiloihin uuden koulurakennuksen valmistumiseen saakka, mikä aiheuttaa koulukuljetuskustannusten kasvua. Nuorten määrän kasvu edellyttää nuorisotoiminnan painopisteen vahvempaa siirtymistä Saaristokaupunkiin. Martti Ahtisaaren koulua kehitetään lähivuosina yhdessä koulu ja nuorisotyön sekä kolmannen sektorin kanssa moniammatilliseksi työyhteisöksi ja alueensa toimintakeskukseksi. Nuoret, joilla on vaara jäädä perusopetuksen jälkeen ilman koulutuspaikkaa, ohjataan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ajoissa tarvittavien palvelujen piiriin. Toisen asteen koulutuksessa opiskelijalla on valtakunnallisesti vapaa hakeutumisoikeus haluamaansa lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Kuopion lukiossa on 7,0 keskiarvoraja. Lukiokoulutukseen ensisijaisesti hakeneiden määrä kasvoi 32 opiskelijalla kevään 2013 yhteishaussa, ensisijaisia hakijoita oli 61 enemmän kuin aloituspaikkoja. Kaikki kaupunkilukioiden aloituspaikat täyttyivät. Lukiokoulutuksen markkinointia kehitetään edelleen yhtenä Kuopion kaupungin vetovoimatekijänä. Lukiopaikka turvataan noin puolelle perusopetuksen päättävistä kuopiolaisista nuorista. Opetusteknologian (tieto ja viestintätekniikan) hyödyntäminen osana lukiopedagogiikkaa ja valmistautumista uudistuvaan ylioppilastutkintoon on keskeinen toimintamuutos. Hankerahoitusta on käytetty tietoverkkojen parantamiseen, laitehankintoihin ja pedagogiikan kehittämiseen. Tutkinnon sähköistyminen edellyttää edelleen muutosta opetusmenetelmiin, oppimisympäristöön sekä opetusvälineisiin (verkot, laitteet) sekä resursointia muutoksen toteuttamiseksi ja henkilöstön kouluttamiseksi. Uuden oppilashuollon lainsäädännön ( voimaan) mukainen henkilöstömitoitus ammatillisen 2. asteen ja lukiokoulutuksen oppilashuoltoon edellyttää lisähenkilökunnan palkkaamista. Talousarviossa tulee varautua käyttökustannusten kasvuun. TUOTTAVUUTTA LISÄÄVÄT TOIMENPITEET Parannetaan suunnittelua ja seurantaa Verkostosuunnitelman toteuttaminen: o Airakselan koulun ja Karttulan lukion lakkautus Karttulan lukion toiminta lakkaa asteittain niin, että toiminta päättyy kokonaan lukien Karttulan lukioon ei otettu enää uusia opiskelijoita. o muut vuonna 2014 päätöksentekoon tuotavat ja toteutettavat verkostoratkaisut Kaupunginhallitus edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelemaan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ratkaisut voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. Muut palvelualueet velvoitetaan tukemaan omilla toimillaan tavoitteiden toteuttamista ja parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamista vallitsevassa taloustilanteessa. Päivähoidon henkilöstörakenteen muuttaminen kustannuksiltaan edullisemmaksi Vähennetään päiväkotihoidon tarvetta avoimilla varhaiskasvatuspalveluilla Selvitetään päivähoidossa lasten läsnäoloon perustuvan asiakaslaskutuksen tarkoituksenmukaisuus Luovutaan leirikeskustiloista ja toimintaa priorisoidaan Tarpeettomista tiloista luovutaan sekä tilojen käytön tehokkuutta parannetaan Kehitetään palveluita tilojen yhteiskäyttöön sopiviksi Jatketaan toiminnan kehittämistä erityisesti asiakaspalvelujen kehittämiseksi Palvelu ja toimintatapojen sekä palvelulupausten yhteensovittaminen kaupunkitasoisesti Palveluprosessien kehittäminen, asiakkaiden ja henkilöstön mukaanotto suunnitteluun, toteutuksen arviointiin ja kehittämiseen TOIMINNAN PAINOPISTEET Painopisteenä säilyy varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen ja kasvun ja oppimisen tuki avainprosessien yhteistyön ja sujuvien käytäntöjen kehittäminen. Sujuvin palveluprosessein ja tarkoituksenmukaisin työnjaoin voidaan parantaa palveluiden vaikuttavuutta. Lisäksi ylläpidetään ja kehitetään saavutettua osaamista ja hyviä käytäntöjä. Varhaiskasvatuspalveluiden säilyttäminen lähipalveluna edellyttää jatkuvaa ja ajantasaista resurssien käytön seurantaa, sekä joustavaa päivähoitoryhmien muodostamista, koska muuttoliikkeen vuoksi hoitopaikkoja 2

11 vapautuu hyvin hajanaisesti eri toimintayksiköistä. Muuttovoittoalueilla kasvuun vastataan yksityisin palveluin. Vähenevän palvelukysynnän alueilla vähennetään omaa palvelutuotantoa säilyttäen päivähoito kuitenkin lähipalveluna. Avoimia varhaiskasvatuspalveluita kehitetään todellisena vaihtoehtona perheille, joilla ei ole päivähoitopalveluiden tarvetta työn tai opiskelun vuoksi. Sähköisen asioinnin mahdollisuutta laajennetaan edelleen; sähköisen Muksunettivarhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto etenee siten, että vuonna 2014 kaikkien päiväkotihoidossa olevien lasten vanhemmilla on mahdollisuus käyttää sähköistä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuspalveluiden suunnittelun, johtamisen ja kehittämisen parantamiseksi rakennettu, aluevastuuta korostava palveluiden aluemalli otettiin käyttöön syyskaudella 2013; muutokset tehtiin asiakkaiden palveluohjauksen parantamiseksi, pedagogisen johtamisen kehittämiseksi ja palveluiden tuottavuuden parantamiseksi. Uuden organisaation toimivuuden arviointi tehdään vuonna Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden toiminnan painopisteitä ovat mm. kouluverkostosuunnitelman päivittäminen ja päätösten toimeenpano, uuden opetussuunnitelman laadintatyön käynnistäminen, toiminnan laadun ja vaikuttavuuden sekä arvioinnin kehittämistyön jatkaminen. Olemassa olevien tilojen yhteiskäyttöä kehitetään ja mahdollisista tarpeettomista tiloista luovutaan. Palveluita ja toimintatapoja kehitetään tilojen yhteiskäytön mahdollistamiseksi. Toiminnan suunnittelua ja talousseurantaa kehitetään sekä määritetään koulujen sähköisen välineistön perusvarustetaso. Lukiokoulutuksen toiminnan painopisteitä ovat mm. kouluverkostoselvityksen päivittäminen, resurssien käytön kehittäminen osaamisen, tilojen ja välineiden kokonaishallinta, tieto ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö ja sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen. Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa valmistaudutaan voimaantulevaan lakiin oppilas ja opiskelijahuollosta. Palveluprosesseja kehitetään yhdessä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen kanssa. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Varhaiskasvatuksessa yksityisen palvelutarjonnan lisääntyminen saattaa vähentää oman henkilöstön tarvetta. Muutos hoidetaan eläkepoistumaa hyväksikäyttäen. Mikäli eläkepoistuma ei ole riittävä, sijoitetaan vakinaisia työntekijöitä työskentelemään pitkissä sijaisuuksissa, jolloin ulkopuolisia sijaisia ei palkata. Perusopetuksessa huolehditaan osaavien ja pätevien opettajien rekrytoinnista. Nuorten kasvatuksellinen ohjaus yhteisöllisyyteen ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen edellyttää osaamisen varmistamista. Toteutetaan kehittämissuunnitelmaa. Lukiokoulutuksessa sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen edellyttää opettajien täydennyskoulutusta ja resursointia fyysiseen oppimisympäristöön sekä tietoverkkoihin. Opinto ohjaukseen virkarakenteen kehittäminen edellyttää resursointia kokopäiväiseen opinto ohjaukseen. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Lastentarhanopettajan tutkinnon yliopistossa suorittaneita lastentarhanopettajia ei tehtäviä täytettäessä ole viime vuosina ollut riittävästi tarjolla. Lastenhoitajien kohdalla työvoimatarjonta on hyvä. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa pätevien opettajien saatavuus on hyvä. Nuorisonohjaajista lähes puolet on päivittänyt opistoasteisen tutkintonsa työn ohella AMK tutkinnoksi. Sosiaaliseen nuorisotyöhön on ollut vaikeuksia saada pätevää henkilöstöä. Psykologien ja lääkäreiden rekrytoinnissa tilanne on kaupunkitasoisesti haastava. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Päivähoitokysynnän kasvuun vastataan palveluiden hankintaohjelmassa tarkemmin linjatulla tavalla pääasiassa yksityisellä palvelutuotannolla. Alueellisesti on kuitenkin huolehdittava, ettei yksityinen sektori joudu vastamaan liian suuresta osuudesta palvelutuotannosta. Perusopetuksessa yhdistykset ja seurat tuottavat osan koululaisten iltapäivätoiminnasta. Nuorten leiritoimintaan käytetään ulkopuolisia palveluita. 3

12 STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2014 Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Innovaatio ja opiskelukaupunki Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana 50 % kuopiolaisista peruskoulun päättävistä nuorista pitää lukiota vetovoimaisena toisen asteen kouluna ja Lukiokoulutuksen paikallinen markkinointi. Kuopiokuva Tulokselliset yhteistyöverkostot hakee lukioon. Tuloksellinen yhteistyö SAKKY:n, ItäSuomen yliopiston ja Savoniaammattikorkeakoulun kanssa. Kaksoistutkinnon suorittajien määrä pysyy ennallaan. Lukiolaiset sisällyttävät opintoihinsa opintoja ammatilliselta toiselta asteelta sekä mahdollisesti korkeaasteelta. Kuopiokuva Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja vahvistetaan jo hyvää imagoa Verkostoratkaisut ovat perusteltuja ja parantavat palveluiden tuottavuutta. Kuopiokuva Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio Palveluita kehitetään kumppanuusperiaatteella. Vanhemmat ja lapset ovat mukana palveluita kehittämässä. Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Palvelujen asiakaslähtöisyys Palvelutapoja kehitetään asukkaat mukaan ottaen. Asukkaiden omaa vastuuta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisätään. Asiakaskysely perusopetuksen oppilaiden huoltajille ja lukiokoulutuksen opiskelijoille. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Palvelujen asiakaslähtöisyys Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan. Vuorovaikutteisen Muksunetin käyttömahdollisuus laajennetaan kaikkiin päiväkoteihin. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ennakoivat, ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja kehitetään edelleen. Etsivää nuorisotyötä jatketaan ja laajennetaan hankerahoituksen turvin. 4

13 Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Kriittiset menestystekijät Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä ja toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Perusopetus ja nuorisopalveluiden ja lukiokoulutuksen verkostosuunnitelman päivitys ja siitä seuraavat toimenpiteet. Tuottavuusohjelma Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Tilahallintaa ja tilankäyttöä tehostetaan. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Palveluverkostojen tehokkuutta lisätään. Perusopetus ja nuorisopalveluiden ja lukiokoulutuksen verkostosuunnitelman päivitys ja siitä seuraavat toimenpiteet. Tuottavuusohjelma Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Toimintoja (palveluprosesseja) arvioidaan kriittisesti, tehostetaan ja järkeistetään. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden kehittämiseksi. Suunnittelua ja seurantaa tehostetaan. Palveluita kehitetään tilojen yhteiskäyttö mahdollistaen yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tuottavuusohjelma Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Henkilöstön eläköityminen ja muu poistuma hyödynnetään tehokkaasti tuottavuuden parantamisessa. Päivähoitokysynnän kasvuun vastataan pääasiassa yksityisellä palvelulla. Lapsimäärän kasvu ei mahdollista suuria muutoksia. Tuottavuusohjelma Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Palvelujen tuottamistapoja arvioidaan kriittisesti (ostopalvelun ja oman toiminnan arviointi) Palveluiden tuotteistutusta jatketaan vertailtavuuden ja arvioinnin parantamiseksi. Tuottavuusohjelma Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Työtä ja toimintatapoja kehitetään kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyö avainprosessien välillä. Tuottavuusohjelma Henkilöstö ymmärrytetään ja sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen. Tuottavuus näkökulma ohjaa palveluiden kehittämistä. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Henkilöstöohjelma 5

14 TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE/08 TA Muutos% Tpe13Ta14 Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset ,6 % Vuokratuotot ,8 % Muut toimintatuotot ,3 % TOIMINTATUOTOT ,5 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,4 % Henkilösivukulut Eläkekulut yhteensä ,2 % Muut henkilösivukulut ,4 % Henkilöstömenot yhteensä ,5 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,9 % Muut palvelujen ostot ,7 % Palvelujen ostot yhteensä ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset ,8 % Vuokrakulut ,9 % Toiminnan muut menot ,7 % TOIMINTAKULUT ,3 % TOIMINTAKATE ,1 % Toimintatuottojen 13,4 milj. jakautuminen Tuet ja avustukset 23 % Vuokratuotot 2 % Muut toimintatulot 1 % Myyntitulot 22 % Maksutulot 52 % 6

15 Toimintakulujen 182,5 milj. jakautuminen Avustukset 6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 % Palvelujen ostot 17 % Vuokrakulut 20 % Toiminnan muut kulut 0 % Henkilöstömenot yhteensä 56 % Avainprosessien talousarvio sekä tuottojen ja menojen osuus palvelualueella (1000 ) Kasvun ja oppimisen palvelualueen avainprosessit TA 2014 Tulot TA 2014 Menot TA 2014 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Varhaiskasvatuspalvelut ,4 % 34,6 % Perusopetus ja nuorisopalvelut ,7 % 51,2 % Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö ,6 % 9,5 % Kasvun ja oppimisen tuen palvelut ,0 % 3,6 % Johdon tukipalvelut ,2 % 1,1 % Yhteensä % 100 % 7

16 Varhaiskasvatuspalvelut TOIMINTAAJATUS Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lapselle yhdessä perheiden kanssa turvallisen, kehitykselle ja oppimiselle suotuisan kasvuympäristön. Päivähoidossa toteutettava varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua itseensä luottavaksi, yhteistyökykyiseksi ja vastuuntuntoiseksi ihmiseksi. Varhaiskasvatuspalveluiden lähtökohtina ovat palveluhenkisyys, luottamuksellisuus, kasvatuskumppanuus ja lapsilähtöisyys. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Päivähoitopalveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina; työelämän muutokset ovat lisänneet etenkin kalliimman ilta ja viikonloppuhoidon sekä vuorohoidon kysyntää. Kaupungin eteläpuolen suurten liikekeskusten kasvun vuoksi kehitys jatkuu samanlaisena. Myös suurten ikäluokkien eläkkeellejäänti lisää päivähoidon kysyntää; poistumaa korvaavat uudet työntekijät ovat nuoria lapsiperheiden vanhempia. Talousalueen kasvavaan työvoimatarpeeseen perustuvaan kysyntään vastataan pääasiassa yksityisin päivähoitopalveluin. Muuta kysyntää pyritään ohjaamaan kevyempiin avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin. Myös alle kouluikäisten lasten määrän kasvu lisää päivähoitopalveluiden kysyntää. Väestöennusteen mukaan alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa vuoden 2013 alun 7673:sta vuoteen 2017 mennessä yli 300:lla 7980:een. Mikäli suhteellinen kysyntä pysyy nykytasolla, kasvaa päivähoitopaikkojen tarve suunnitelmakaudella väestönkasvun vuoksi n. 200:lla. Päivähoidon suhteellinen kysyntä on viime vuodet kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä joka vuosi: tällä hetkellä kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa on 64 % alle kouluikäisistä lapsista. Kuuden suurimman kaupungin vastaavan tunnusluvun keskiarvo on 68,7 %. Kunnallisen perhepäivähoidon kysynnän ja tarjonnan väheneminen on valtakunnallinen kehityssuunta, mikä näkyy myös Kuopiossa. Perhepäivähoitajien uudistuneet työaikamääräykset tuottavat perhepäivähoitajille aiempaa enemmän vapaapäiviä, minkä vuoksi perheille joudutaan osoittamaan vapaapäiviksi varahoitopaikkoja. Perheet ovat kokeneet muutoksen vaihtuvina päivähoitopaikkoina ja sen vuoksi huonontuneena laatuna. Muutos on vauhdittanut päivähoidon sisäistä rakennemuutosta perhepäivähoidosta päiväkotihoitoon. Yksityisten päiväkotipalveluiden tuottajat ovat edelleen kiinnostuneita Kuopiosta; tonttitarjonta päiväkotiyrityksille on runsaan kasvun vuoksi jo käynyt niukaksi. Sekä päiväkotihoidon että perhepäivähoidon palvelusetelin arvo tulee säilyttää myös jatkossa palveluntuottajia kiinnostavalla tasolla. Vuoden 2014 alussa on yksityisen päivähoidon osuus päivähoitopalveluista lähes 15 %. Kuntaliitokset tuovat myös tulevina vuosina palveluiden järjestämiselle uusia haasteita, jotka liittyvät yhtäältä eri kaupunginosien ominaispiirteiden huomioimiseen, toisaalta kuntalaisten yhdenvertaiseen kohteluun. Laajeneva kaupunki edellyttää myös uusia johtamiskäytäntöjä ja tietotekniikan tarjoamien mahdollisuuksien laajamittaista käyttämistä. Lasten päivähoitoa ohjaavaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa; vuoden 2014 alkuun mennessä on määrä valmistua ehdotus uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Uuteen lakiin tullee sisältymään kunnille aiempaa enemmän sekä määrällisiä että laadullisia velvoitteita, jotka nostavat varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiskustannuksia. TOIMINNAN PAINOPISTEET Varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen ja kasvun ja oppimisen tuki avainprosessien yhteistyön ja sujuvien käytäntöjen kehittäminen ovat kaupungin palvelualueuudistuksen tarjoama mahdollisuus tarkastella nykyisiä toimintatapoja uudesta näkökulmasta. Sujuvin palveluprosessein ja tarkoituksenmukaisin työnjaoin voidaan nykyresursseinkin parantaa palveluiden vaikuttavuutta. Toisaalta huolta tulee pitää myös jo saavutetun osaamisen ja muotoutuneiden hyvien käytäntöjen ylläpitämisestä. Varhaiskasvatuspalveluiden säilyttäminen lähipalveluna edellyttää jatkuvaa ja ajantasaista resurssien käytön seurantaa, sekä joustavaa päivähoitoryhmien muodostamista, koska muuttoliikkeen vuoksi hoitopaikkoja vapautuu hajanaisesti eri toimintayksiköistä. Muuttovoittoalueilla kasvuun vastataan pääasiassa yksityisin palveluin. Vähenevän palvelukysynnän alueilla luovutaan omasta palvelutuotannosta, säilyttäen päivähoito kuitenkin lähipalveluna. 8

17 Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden sisältö ja tarjonta säilytetään sellaisella tasolla, että se voi olla todellinen vaihtoehto perheille joilla ei ole päivähoitopalveluiden tarvetta työn tai opiskelun vuoksi. Sähköisen asioinnin mahdollisuutta laajennetaan edelleen; sähköisen ti varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto etenee siten, että vuonna 2014 kaikkien päiväkotihoidossa olevien lasten vanhemmilla on mahdollisuus käyttää sähköistä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuspalveluiden suunnittelun, johtamisen ja kehittämisen parantamiseksi rakennettu, aluevastuuta korostava palveluiden aluemalli otettiin käyttöön syyskaudella 2013; muutokset tehtiin asiakkaiden palveluohjauksen parantamiseksi, pedagogisen johtamisen kehittämiseksi ja palveluiden tuottavuuden parantamiseksi. Uuden organisaation toimivuuden arviointi tehdään vuonna Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen ja työergonomian parantaminen ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähentäminen ovat suunnittelukaudella esimiestyön painopisteitä. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Varhaiskasvatuspalveluiden koko henkilöstön yhteistyöosaamista kehitetään; yhteistyöosaamista tarvitaan niin sisäisessä kuin ulkoisessakin yhteistyössä. Yhtäältä esille nousee asiakasyhteistyö peruspalvelun tasolla, jossa haasteena on vanhempien ja perheiden osallistaminen, toisaalta yhteistyöosaaminen kaupungin muiden lapsiperhepalveluiden järjestäjien ja yksityisen sektorin kanssa. Aluevastaavien päiväkodinjohtajien tehtäväkuva edellyttää mm. kaupungin strategia ja talousarvioprosessien ja välineiden käytön osaamista. Suunnittelu ja talousosaamista kehitetään täydennyskoulutuksella ja mentoroinnilla. Päiväkodinjohtajien pedagogisen johtamisen valmiuksia parannetaan täydennyskoulutuksella ja sisäisen konsultaation rakenteilla. Henkilöstön tietoteknistä osaamista ja arviointitaitoja kehitetään sähköisen varhaiskasvatussuunnitelman tehokkaan käytön varmistamiseksi. Yksityisen palvelutarjonnan lisääntyminen saattaa vähentää oman henkilöstön tarvetta. Muutos hoidetaan eläkepoistumaa hyväksikäyttäen. Mikäli eläkepoistuma ei ole riittävä, sijoitetaan vakinaisia työntekijöitä työskentelemään pitkissä sijaisuuksissa, jolloin ulkopuolisia sijaisia ei palkata. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Lastentarhanopettajan tutkinnon yliopistossa suorittaneita lastentarhanopettajia ei tehtäviä vakinaisesti täytettäessä ole viime vuosina ollut riittävästi tarjolla; myös kesken toimintavuoden tarvittavista lastentarhanopettajien sijaisista on pulaa. Lastenhoitajien kohdalla työvoimatarjonta on hyvä. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Päivähoitokysynnän kasvuun vastataan palveluiden hankintaohjelmassa tarkemmin linjatulla tavalla pääasiassa yksityisellä palvelutuotannolla. Alueellisesti on kuitenkin huolehdittava, ettei yksityinen sektori saa palvelutuotannosta jollakin alueella liian suurta osuutta vastattavakseen. 9

18 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Työvoiman saatavuus Joustavat päivähoitopalvelut tukevat Kysynnän yllättävään kasvuun vasta kaupungin kasvua ja uusien taan lisäämällä ryhmiin henkilökuntaa työpaikkojen syntymistä. Varhaiskasvatuspalveluiden viestinnän laadukkuus Palveluiden saatavuus täydennysrakentamisalueilla. Palveluiden saatavuus keskustan alueella. Palveluiden saatavuus ja vaikuttavuus Palveluiden saatavuus ja vaikuttavuus Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden riittävyys Mahdollisuus sähköiseen asiointiin. Palveluiden saatavuus ja vaikuttavuus Henkilöstösuunnitelman toteutuminen Verkostosuunnitelman toteuttaminen Tuottavuusohjelman toteuttaminen. Tuottavuusohjelman toteuttaminen Varhaiskasvatuspalveluiden organisaatiomuutokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Varhaiskasvatuspalveluiden viestintä vahvistaa kuvaa palvelu ja asiantuntijaorganisaatiosta Taajamien elinvoimaisuuden varmistaminen Kaupungin keskustan pitäminen elinvoimaisena. Varhaiskasvatuspalvelu toteutuu lähipalveluna, myös lapsen tarvitsema yleinen ja tehostettu tuki. Kasvattajat toimivat Kuopion varhaiskasvatussuunnitelman, Kasvattajan käsikirjan, varhaisen tuen käsikirjan ja muiden ohjaavien asiakirjojen mukaisesti. Kotona olevien vanhempien lapset ovat avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa silloin kun päivähoitoon ei ole sosiaalisia ja kasvatuksellisia syitä. Päiväkotihoidossa olevien lasten varhaiskasvatussuunnitelmat on tehty sähköisesti. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki varhaiskasvatuspalveluissa toteutuu sopimusten ja ohjaavien asiakirjojen mukaisesti. Tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne ja määrä Henkilöstökustannusten hallinta. Tilankäytön tehokkuus Henkilöstön tehokas käyttö. Parantunut palveluohjaus Vahva pedagoginen johtaminen Palveluiden tuottavuuden parantuminen. Varhaiskasvatuspalveluiden wwwsivut uudistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Peruspäivähoitoa tarjotaan lähipalveluna. Ylialueelliseen kysyntään vastataan keskustan alueen palveluissa. Huolehditaan tonttitarjonnasta yksityisille palveluntuottajille kasvualueilla. Tavoitteen toteutuminen mitataan vuotuisella asiakaskyselyllä. Palveluohjaustilanteessa perheen ja lapsen tarpeet selvitetään yhdessä vanhempien kanssa. Vuorovaikutteisen Muksunetin käyttömahdollisuus laajennetaan kaikkiin päiväkoteihin Tavoitteen toteutuminen mitataan vuotuisella asiakaskyselyllä ja itsearvioinnilla. Alle kolmivuotiaiden lapsiryhmissä henkilöstörakenne on 1 lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa, isompien lasten ryhmissä 2 lto:aa ja 1 lh. Luovutaan vähenevän kysynnän alueilla omasta toiminnasta ja tiloista, kuitenkin niin että lähipalveluperiaate toteutuu. Kasvavan kysynnän alueilla selvitetään aina yksityisen päivähoidon tarkoituksenmukaisuus. Päiväkotien täyttöasteiden keskiarvo pidetään korkeana. Keskiarvo vähintään 98 %. Uuden organisaation toimivuuden arviointi toisella vuosikolmanneksella. 10

19 Perusopetus ja nuorisopalvelut TOIMINTAAJATUS Perusopetus ja nuorisopalvelut tukevat lapsen ja nuoren kasvua, oppimista ja kehitystä yhteisöllisesti kohti osallistuvaa yhteiskunnan jäsenyyttä. Palveluja tuotetaan yhdenvertaisesti kaikille kuopiolaisille lapsille ja nuorille. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut Nilsiän kuntaliitoksen seurauksena 600 oppilaalla ja on lukuvuonna yhteensä 9400 oppilasta. Syksyllä 2014 kokonaisoppilasmäärässä ei ole odotettavissa muutoksia. Kaupungin sisällä oppilas ja opetusryhmien määrät kasvavat etupäässä saaristokaupungin kouluissa. Opetusryhmien määrä pyritään pitämään entisellä tasolla vähentämällä ryhmiä muista kouluista. Iltapäivätoiminnan kysyntä on kasvanut, joten ryhmien määrää on lisätty. Syksyllä 2013 yhdistetään Rajalan ja LänsiPuijon koulujen hallinnot. Samasta ajankohdasta Paloahon koulu siirtyy Alavan koulun hallintoon. Vuoden 2014 alusta lukien Melalahden, Vehkalammin ja Riistaveden koulujen hallinnot yhdistetään. Ko. toimenpiteillä vähennetään hallinnon kustannuksia ja tehostetaan henkilöstö ja tilaresurssien käyttöä. Jynkän koulun opetus on siirretty tilapäisesti Niiralan koulun väistötiloihin uuden koulurakennuksen valmistumiseen saakka, mikä aiheuttaa koulukuljetuskustannusten kasvua. Nilsiä kuntaliitoksen mukana nuorisopalveluihin tuli yksi nuorisonohjaaja ja yksi etsivä nuorisotyöntekijä. Nuorisotila saneerataan koulun vanhaan ruokalaan. Nuoret, joilla on vaara jäädä perusopetuksen jälkeen ilman koulutuspaikkaa, ohjataan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ajoissa ao. palvelujen piiriin. Nuorten määrän kasvaessa Petosella ja Saaristokaupungissa, edellyttää se nuorisotoiminnan järjestämisen painopisteen vahvempaa siirtymistä sinne. Martti Ahtisaaren koulun työn ja nuorisopalvelujen työn yhteinen kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa moniammatilliseksi työyhteisöksi ja alueensa toimintakeskukseksi on lähivuosien haaste. TOIMINNAN PAINOPISTEET Käynnistetään uuden opetussuunnitelman laadintatyö, joka perustuu opetushallituksen määrittämiin perusteisiin. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden sekä arvioinnin kehittämistyötä jatketaan. Seurataan ja arvioidaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista. Olemassa olevien tilojen yhteiskäyttöä kehitetään ja optimoidaan sekä mahdollisista tarpeettomista tiloista luovutaan. Käynnistyy verkostoselvityksellä ja reunaehtojen tunnistamisella Talousarvioprosessia ja talousseurantaa kehitetään Määritetään koulujen sähköisen välineistön perusvarustetaso. Määrityksessä otetaan huomioon OPH:n kansallisiin palveluihin kytkeytyminen IHEP (ilmoittautuminen ja hakeminen esi ja perusopetukseen) hankkeen kansallisiin tavoitteisiin Osallistutaan lasten ja nuorten palvelujen toimintamallien kehittämiseen palvelualuerajojen yli yhdessä Nuorten pärjäämisen tukiprojektin kanssa TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Nuorten kasvatuksellinen ohjaus yhteisöllisyyteen ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen edellyttää osaamisen varmistamista Toimiminen monialaisissa ryhmissä edellyttää hyvää pohjakoulutusta. Nuorisonohjaajan varsinainen osaaminen korostuu nuoren kohtaamisessa, taito joka saavutetaan työkokemuksen ja koulutuksen myötä. OKM valtion avustuksella lisätään etsivää nuorisotyötä 11

20 HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Perusopetuksessa pätevien opettajien saatavuus on erittäin hyvä. Nuorisonohjaajista lähes puolet on päivittänyt opistoasteisen tutkintonsa työn ohella AMK tutkinnoksi. Sosiaaliseen nuorisotyöhön on ollut vaikeuksia saada pätevää henkilöstöä. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Yhdistykset ja seurat tuottavat osan koululaisten iltapäivätoiminnasta. Nuorten leiritoimintaan käytetään ulkopuolisia palveluita (tilat, ohjelmat...). Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Asiakastyytyväisyys Oppilaat ja huoltajat ovat tyytyväisiä Asiakaskyselyt opetuspalveluihin Opetussuunnitelman ajantasaisuus ja monipuolisuus Nuorisoohjelmassa korostuu ennaltaehkäisy, osallisuus ja sosiaalinen vahvistaminen Vetovoimainen nuorisotalotoiminta, palveluita eniten tarvitsevien nuorten kohtaaminen (etsivä työ) Opetusmenetelmät ja opetussuunnitelman sisällöt ovat ajantasaisia ja ympäristön muutostekijät huomioon ottavia, riittävä valinnaisuus, kieliohjelman monipuolisuus Seurantamittareiden hyödyntäminen Pitkäjänteinen suunnittelu ja jatkuva arviointi Tehokas kouluverkosto kattava nuorisotilaverkosto TAprosessin toimivuus Henkilöstön suunnitelmallinen kehittäminen Kannustavan palkkauksen kehittäminen Nuorten osallisuustoiminnan ja sosiaalisen nuorisotyön vahvistaminen Kouluverkosto on suunniteltu siten, että koulut ovat kooltaan taloudellisia, koulurakennukset hyväkuntoisia ja investointitarpeet vähäisiä Nuorisotoimintaa järjestetään enemmän muuallakin kuin nuorisotaloissa. TAprosessi on toimiva, toiminta ja talous ovat tasapainossa Henkilöstön osaaminen vastaa opetussuunnitelman tavoitteita ja asiakastarpeita Ohjaajien osaaminen kattaa laajasti nuorisotoiminnan eri osaalueet Palkkausjärjestelmää käytetään johdonmukaisesti johtamisen välineenä, tavoitteiden saavuttamiseksi, työhyvinvoinnin edistämiseksi ja työmotivaation parantamiseksi 12 Palvelutarpeen ennustaminen ja verkostosuunnittelu Yhteiskäyttöisten tilojen suunnittelu, kehittäminen ja rakentaminen tarpeen mukaan Olemassa olevien tilojen yhteiskäytön kehittäminen, tilojen käytön optimointi ja mahdollisesti tiloista luopuminen tarpeen mukaan. Käynnistyy selvityksellä ja reunaehtojen tunnistamisella Tehdään yhteistyössä Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa Talousarviomallin tarkentaminen opetustoimen ja nuorisopalvelujen tarpeisiin. Talousarvioprosessin ja talousseurannan kehittäminen Rehtoreiden osaaminen kehittyy ja koulut pysyvät budjeteissaan Henkilöstön täydennys koulutus toteutetaan perusopetuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti Ohjaajien koulutus suunnataan nuorisoohjelman mukaisesti Koulukohtaisen TVAmäärärahan kohdentaminen tavoitteiden mukaisesti

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen lautakunta 16.12.2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2015 9 (23) Kasvun ja oppimisen lautakunta 75 16.12.2015 75 Asianro 8428/02.02.00/2015

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6353/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6353/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (1) 155 Asianro 6353/02.02.02/2015 Talousarvion 2016 valmistelutilanne kaupunkiympäristön palvelualueella Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja. Kuopion tilastotiedote 2/2016 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014 2 / 2016 Raportti perustuu: - Kouluikkuna-raporttiin Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Kuopion perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma Tiivistelmä

Kuopion perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Kuopion perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen yhteisen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 110 20.12.2016 110 Asianro 7086/02.02.00/2016 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman sekä isäntäkuntapalveluiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (6) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (6) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2016 1 (6) 110 Asianro 7086/02.02.00/2016 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman sekä isäntäkuntapalveluiden talousarvion hyväksyminen vuodelle

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 Lasten ja nuorten lautakunta 55 11.08.2016 Lasten ja nuorten lautakunta 67 29.09.2016 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 Lasten ja nuorten lautakunta 11.08.2016 55 Oriveden kaupungin

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiset

Toimialan ajankohtaiset Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (6) 8 Palveluverkkotarkastelun keskeiset linjaukset ja tavoitteet HEL 2014-014402 T 12 00 00 Päätösehdotus Päivähoito Perusopetus Lukiokoulutus päättää palveluverkkotarkastelun

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 29.4.2011 Timo Lankinen pääjohtaja Opetushallitus Laadukas opetus (sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Kuopion perusopetus Kouluikkunan tiedot 2016

Kuopion perusopetus Kouluikkunan tiedot 2016 Kuopion perusopetus Kouluikkunan tiedot 2016 Tämä raportti perustuu Kouluikkuna-tietokantaan 2016. Raportissa on käytetty perusopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5727/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5727/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 42 Asianro 5727/00.02.03/2013 Tiedonantoja 28.8.2013 Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet, ym.: 5592/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Päivähoidon tehtäväalueen strategia KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2005 Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Uudistuminen 3. Palvelujärjestelmien uudistaminen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 18 Asianro 1371/02.02/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa 15.3.2010 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen Opetushallituksen koordinoimat POP ohjelman kehittämisalueet

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot