PALVELUKUVAUS OSEKK-IT / 25. Asiakirjan nimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 / 25. Asiakirjan nimi"

Transkriptio

1 PALVELUKUVAUS OSEKK-IT / 25 Asiakirjan nimi

2 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Asiakaspalvelu SERVICE DESK LÄHITUKI IT-HANKINNAT JA TILAUKSET 7 3. IT-infrastruktuuri TOIMIALUEPALVELUT KÄYTTÄJÄHALLINTA Henkilökunnan käyttäjähallinnan toteutus Opiskelijoiden käyttäjähallinnan toteutus Ulkopuolisten tunnusten hallinta SÄHKÖPOSTI, PIKAVIESTINTÄ- JA VIDEONEUVOTTELUPALVELUT Sähköpostipalvelut Pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut TYÖRYHMÄSIVUSTOT LEVYPALVELUT Henkilökohtainen kotihakemisto ja www-sivut Yksiköiden verkkolevyjaot Muut verkkolevyjaot VARMUUSKOPIOINTIPALVELUT Varmuuskopioiden säilyttäminen KONESALIPALVELUT TYÖASEMAINFRA JA SEN HALLINTA TULOSTUKSENHALLINTA LABORATORIO- JA SIMULAATIOYMPÄRISTÖT AV-LAITTEET 16 Sivu 1/25

3 4. Tietoliikenne ULKOYHTEYDET LANGATTOMAT VERKOT Puheliikenne ja vaihdepalvelu VAIHDEPALVELU PUHEPALVELUT Sovellus- ja tiedonhallinta SISÄISET KEHITYSPROJEKTIT KANSALLISET KEHITYSPROJEKTIT Palvelujen hallinta LEASING SOPIMUKSET TOIMITTAJIEN HALLINTA PALVELUJEN ELINKAARI MUUT PALVELUT KOKONAISARKKITEHTUURI KEHITYSHANKKEIDEN TUKI 24 Sivu 2/25

4 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa käytettävällä OSEKK-IT termillä tarkoitetaan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) IT-palvelut -yksikköä tai sen eri tiimejä. OSEKK-IT:n asiakkaita ovat kuntayhtymän toimialat ja yksiköt. Käyttäjiä ovat kuntayhtymän henkilöstö ja opiskelijat. Taulukoissa asiakas on korvattu tunnetummalla yksikkö nimellä. Palvelukuvauksen tarkoituksena on toimia kuvauksena OSEKK-IT:n palveluista toimiala- ja yksikkötasolla. Kuvauksessa ei keskitytä eri variaatioihin palveluissa eikä siihen miten yksittäinen asia on toteutettu. OSEKK-IT tuottaa ja hallinnoi Osekkin tarvitsemat IT-palvelut. IT-palvelut yksikkö toimii osana kuntayhtymäpalveluita ja sen toimintaa johtaa IT-johtaja, henkilöstömäärä on 27. OSEKK-IT:n toiminta on organisoitu tiimeihin. Alla on organisaatiokaavio yksikön organisoinnista. Kuva 1. OSEKK-IT:n organisaatiokaavio Sivu 3/25

5 Palvelukuvauksen mukaisten palvelujen vastuutahot ovat seuraavat: Palvelu Vastuutiimi Vastuutaho Service desk Asiakaspalvelu IT-palveluvastaava, Kalle Laurinaho Lähituki Asiakaspalvelu IT-palveluvastaava, Kalle Laurinaho IT-hankinnat ja tilaukset Yhteiset palvelut ryhmäesimies, Kalle Latola IT-infra ja konesalipalvelut Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Tietoliikenne ja verkonvalvonta Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Puheliikenne ja vaihdepalvelut Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Sovellus- ja tiedonhallinta Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Leasing-hallinta Yhteiset palvelut ryhmäesimies, Kalle Latola Sopimustenhallinta Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Palvelujen elinkaari OSEKK-IT IT-johtaja, Timo Remes Kokonaisarkkitehtuuri OSEKK-IT IT-johtaja, Timo Remes Kehityshankkeiden tuki OSEKK-IT IT-johtaja, Timo Remes OSEKK-IT:n tiimien keskeisimmät tehtävät ja tiimin vastuualueet: Infrapalvelut - Infrapalvelut - Konesalipalvelut - Tietoverkkojen hallinnointi ja kehittäminen - Tekninen tietoturva ja tietoliikenteen suodatus - Tiedonhallinta ja tiedonhyödyntäminen - Sovellushallinnan ylläpito ja kehitys - Työasemaympäristön hallintajärjestelmän ylläpito ja kehitys - Operaattorisopimukset - Opiskelijahallintojärjestelmän tekninen ylläpito - Verkko-opetusympäristöjen kehityksen tuki Asiakaspalvelu - Toimii käyttäjiä lähinnä olevana palveluna ja ylläpitää ja hallinnoi työasemaympäristöä - Tuottaa Service Desk palvelun - Puhepalveluiden hallinta Sivu 4/25

6 Yhteiset palvelut - IT-hankintojen asiantuntijuus - Lisenssisopimusten hallinta - Leasing-hallinta - Puhelinvaihde 2. Asiakaspalvelu Käyttäjille näkyvin osa OSEKK-IT:n asiakaspalvelun toimintaa ovat Service Desk (Help Desk) ja lähitukihenkilöstö, jotka työskentelevät lähellä käyttäjiä. OSEKK-IT:n ensisijainen ja käyttäjän kannalta olennaisin asiakaspalvelutoiminto on Service Desk. OSEKK-IT:n palveluaika on arkisin Mahdollisista muina aikoina tapahtuvista IT-tarpeista sovitaan erikseen S E R V I C E D E S K Service Desk toimii ensisijaisena rajapintana OSEKK-IT:n ja käyttäjien välillä. Service Desk ottaa vastaan käyttäjien vikailmoitukset ja pyrkii ensisijaisesti ratkaisemaan ilmoitetut viat. Mikäli Service Desk ei pysty itse ratkaisemaan ongelmaa, ohjataan ilmoitus eteenpäin IT:n sisällä. Service Desk myös ohjaa mahdollisia muutospyyntöjä eteenpäin. Service Desk palvelee arkisin klo välisenä aikana puhelimella numerossa ja sähköpostilla tai web-lomakkeella. Muina aikoina käyttäjän on mahdollista toimittaa vikailmoitus sähköpostilla osoitteella Muina kuin palveluaikana toimitetut vikailmoitukset otetaan käsittelyyn seuraavana arkipäivänä. Havaitaan ongelma Ratkaisee ongelman ohjeiden avulla Tukipyyntö, mikäli ongelma ei ohjeiden avulla ratkennut Tukipyynnön vastaanotto ja luominen Tukipyynnön priorisointi Mikäli ongelma ei ratkea, tukipyynnön päivitys ja välitys lähituelle/taustatuelle Käyttäjän tiedotus tukipyynnön ratkaisun tilasta Lisätiedon kysyminen käyttäjältä Käyttäjän tiedottaminen akuuteista vikatilanteista OSEKK-IT Käyttäjä Sivu 5/25

7 Lisätietopyyntöihin vastaaminen OSEKK-IT pyytämien toimenpiteiden teko Ilmoitus, jos ongelma ratkennut tai korjaantunut Tukipyynnön ratkaisu ja tukipyynnön sulkeminen Ohjeistuksen päivittäminen Service Desk priorisoi tulleet vikailmoitukset niin, että korkeimman prioriteetin saavat sellaiset työt, jotka vaikuttavat menossa olevan opetuksen järjestämiseen tai aiheuttavat työn keskeytymisen useilta kymmeniltä henkilöiltä yhtä aikaisesti. Priorisointi tasot ovat välillä 1-9, jossa korkein prioriteetti on 1. Oletuksena käyttäjien vikailmoitukset ovat tasolla 7, jossa työn suoritukseen on varattu 2 arkipäivää. Tasolla 9 vastaava työnsuoritusaika on 12 viikkoa ja tasolla 1 se on 20 minuuttia. Oletustaso 7, suoritusaika 16h (kaksi päivää) Kiireellinen 5, suoritusaika 8h (yksi päivä) Erittäin kiireellinen 1, suoritusaika 30min Ei kiireellinen, suoritusaika 120h (kolme viikkoa) Pyyntö tulevaisuuteen, suoritusaika 480h (12 viikkoa) 2.2. L Ä H I T U K I Lähituki toimii hajautettuna kuntayhtymän yksiköissä. Lähituen rooli on toimia käyttäjiä lähellä olevana tukipalveluna, jolloin mahdollisissa tietoteknisissä ongelmatapauksissa yksiköiden toiminta saadaan jatkumaan mahdollisimman vähäisillä häiriöillä. Keskeisiä tehtäviä lähituella on laitteistojen ja ohjelmistojen asennukset ja ylläpito yksiköissä, sekä ennaltaehkäisevien tukitoimien suorittaminen yksiköissä ja vikatilanteiden selvittäminen niiltä osin kuin Service Desk ei etäyhteyksien avulla niitä pysty ratkaisemaan. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Valvoo ja ylläpitää tietoteknistä ympäristöä Havaitsee poikkeamat palvelussa Varmistaa yksikön tukiresurssin riittävyyden Tietoteknisen ympäristön muutosten selvitys Sivu 6/25

8 2.3. IT- H A N K I N N A T J A T I L A U K S ET Laitehankintojen osalta toimitaan kuntayhtymän voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti. Laitehankinnan toteuttamistavat voidaan jakaa kolmeen eri muotoon toteutustavan mukaan: pienhankinta (ma 3000 / alv 0 %), kansallisen kynnysarvon alittava hankinta ja kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta (yli / alv 0 %). Hankintaesitykset valmistellaan yksiköiden tuottaman tiedon perusteella tai OSEKK-IT:n sisäisten esitysten pohjalta. Voimassa olevia puitesopimuksia ja voimassa olevia kilpailutuksia pyritään ensisijaisesti hyödyntämään hankinnoissa. Yksiköissä hankintaesityksen tekee yksikön valtuutettu tilaaja, jonka kanssa OSEKK-IT tarvittaessa tarkentaa hankinnan sisältöä mm. teknisten ominaisuuksien osalta. OSEKK-IT Yksikkö Esitys hankinnasta Tarveharkinta ja määrittely Hankintasopimuksen olemassaolon tarkistus Mahdollisen hankinnan kilpailutus Tuotteen tilaus Tuotteen vastaanotto, merkintä ja rekisteriin kirjaus Tuotteen toimitus käyttäjälle Käyttöönotto (testaus ja opastus) Sivu 7/25

9 3. IT-infrastruktuuri OSEKK-IT hallinnoi, kehittää ja valvoo kuntayhtymän IT-infraa. Keskeisimpiä infran palveluja ovat: Toimialueen palvelut LDAP-käyttäjätietokanta / käyttäjätunnistuspalvelut Tietoliikennepalvelut Langattomat lähiverkot (PanOulu / ak.lan) WWW-palvelut Levypalvelut Varmuuskopiointi Konesalipalvelut Pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut 3.1. T O I M I A L U E P A L V E L U T OSEKK-IT tuottaa henkilökunnalle ja opiskelijoille toimialuepalvelut (AK.LAN). Toimialuepalvelut, joita ovat mm. nimipalvelut, IP-osoitteiden jako, sekä Active Directory käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu, joka sisältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista. Se mahdollistaa keskitetyn resurssien jakamisen käyttäjille ja sovelluksille sekä tarjoaa tavan nimetä, kuvata, paikallistaa, hallita ja suojata käytössä olevia resursseja K Ä Y T T Ä J Ä H A L L I N T A Käyttäjähallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttäjätunnustenhallintaa. OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän tietoverkkojen ja järjestelmien käyttöoikeuksien ylläpidosta. Käyttäjätunnuksen yhteydessä käyttäjät saavat sähköpostitilin, kotihakemiston, oikeudet oman toimialansa intraan/etraan, sekä oikeuden kirjautua ja käyttää kuntayhtymän tietoverkkoja ja työasemia. Hallinnon sovellusten käyttöoikeudet anotaan erillisillä lomakkeilla talous- ja henkilöstöpalvelujen ohjeiden mukaisesti. Sivu 8/25

10 Henkilökunnan käyttäjähallinnan toteutus Henkilökunnan käyttöoikeudet verkkoon annetaan henkilöille, jotka ovat palvelusuhteessa tai tähän rinnastettavassa suhteessa kuntayhtymään tai sen toimialoihin. Käyttäjätunnukset luodaan henkilöstöhallintojärjestelmän tietojen perusteella. Käyttäjätunnukset poistuvat automaattisesti työsuhteen päättyessä.. Poistuvien työntekijöiden käyttäjätunnukset ja siihen kytketyt sähköpostit ja tiedostot poistuvat 120 vuorokauden jälkeen työsuhteen päättymisen jälkeen. Käyttäjätunnukset ovat käytettävissä 7 vuorokautta työsuhteenpäättymispäivästä, jonka jälkeen käyttäjätunnus lukitaan 113 vuorokauden ajaksi ennen käyttäjätunnuksen lopullista poistamista. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä HR/Mon etra Tekee työsopimuksen/virkamääräyksen Perustietojen ja palvelusjakson muodostaminen Ylläpitää henkilöstön perustietoja Tunnuksen elinkaarenhallinta Opiskelijoiden käyttäjähallinnan toteutus Opiskelijat saavat käyttöoikeuden verkkoon ja sen palveluihin siinä vaiheessa, kun aloittavat opiskelut ja ilmoittautuvat läsnä olevaksi. Käyttöoikeudet poistuvat automaattisesti opiskelijan valmistuttua tai erottua. Opiskelijatunnukset luodaan ja poistetaan automaattisesti opiskelijahallintojärjestelmän tietojen perusteella. Valmistuneiden tai opintonsa lopullisesti keskeyttäneiden käyttäjätunnukset ja siihen kytketyt sähköpostit ja tiedostot poistuvat 120 vuorokauden jälkeen opintojen päättymisestä. Käyttäjätunnukset ovat käytettävissä em. ajan, jonka jälkeen käyttäjätunnus poistetaan lopullisesti. OSEKK-IT Käyttäjä Yksikkö Opiskelija kirjataan opiskelijaksi Ilmoittautuu läsnä/poissaolevaksi Ylläpitää opiskelijoiden perustietoja Tunnuksen elinkaarenhallinta Sivu 9/25

11 Ulkopuolisten tunnusten hallinta Harjoittelijat, luento-opettajat, siviilipalveluksen suorittajat yms. saavat tunnuksen verkkoon ja sen palveluihin siinä vaiheessa, kun yksiköiden henkilöstövastaava, KYP:n henkilöstöpalvelut tai joku muu yksikönjohtajan määräämä henkilö on syöttänyt henkilön tiedot tunnusjärjestelmään (). Käyttäjätunnukset poistuvat automaattisesti tunnustarpeen päättymisen jälkeen. Ylläpitää henkilön perustietoja Syöttää harjoittelijoiden ja muiden ulkopuolisten henkilöiden perustiedot järjestelmään Tunnuksen elinkaarenhallinta OSEKK-IT Yksikkö 3.3. S Ä H K Ö P O S T I, P I K A V I E S T I N T Ä - J A V I D E O N E U V O T T E L U P A L V E L U T Sähköpostipalvelut OSEKK-IT tarjoaa henkilökunnalle ja opiskelijoille sähköpostipalvelut. Henkilökunnalla on käytössä Microsoft Echange sähköpostijärjestelmä. Henkilökunnan sähköpostipalvelut ovat OSEKK-IT:n ylläpidossa. Opiskelijoiden sähköpostipalveluna on käytössä Echange Online pilvipalveluista. Henkilökunnan sähköpostijärjestelmässä postilaatikon kokoa ei rajoiteta, opiskelijoilla on 25 Gt rajoitus. Microsoft Echange sähköpostijärjestelmä tuo henkilökunnalle ja opiskelijoille käyttöön mm. seuraavat palvelut: Henkilökohtainen sähköinen kalenteri, joka voidaan jakaa myös muiden käyttöön. Kokousten järjestäminen helpottuu, kun kaikilla on oikeus nähdä toisten työntekijöiden/opiskelijoiden kalentereiden vapaa/varattu tieto. Opiskelijat eivät näe henkilökunnan vapaa/varattu tietoa eivätkä henkilökunta opiskelijoiden. Tehtäväluettelot mahdollistavat tehtävien jakamisen, hallinnoinnin ja seurannan. Resurssikalenterit, tilat ja laitteet. OSEKK-IT tukee Echange sähköpostin käytössä ainoastaan Microsoft Outlook asiakasohjelmaa, josta on erilliset versiot Windows- ja MAC-käyttöjärjestelmiä varten. Linutyöasemissa Echange sähköpostia käytetään joko selaimella https://webmail.osekk.fi (henkilökunta) ja https://365.osao.fi (opiskelijat) tai jollakin muulla asiakasohjelmalla (esim. Thunderbird). Sivu 10/25

12 Pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut OSEKK-IT tarjoaa henkilökunnalle ja opiskelijoille sekä Microsoft Lync pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut että Adobe Connect videoneuvottelupalvelut. Henkilökunnan pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut ovat OSEKK-IT:n ylläpidossa ja opiskelijoille Microsoft Lync palvelut tarjotaan Microsoftin pilvipalvelusta. Microsoft Lync pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut tuovat henkilökunnalle ja opiskelijoille käyttöön mm. seuraavat palvelut: Läsnäolotieto; käytettävissä, ei paikalla, varattu, palaan pian, ei töissä, näy poistuneena Pikaviestintä Videokokoukset; mahdollistavat myös videokokoukset Osekkin ulkopuolelle Sovellusten jakaminen Työpöydän jakaminen Dokumenttien yhtäaikainen muokkaaminen 3.4. T Y Ö R Y H M Ä S I V U S T O T OSEKK-IT tarjoaa Microsoft Sharepointilla toteutettuja työryhmäsivustoja. Microsoft SharePointin avulla mm. erilaisten projektien ja työryhmien työskentely helpottuu, kun kaikki siihen liittyvä dokumentaatio ja muu materiaali löytyy samasta www-sivustosta. Lisäksi työryhmäsivustoilla voidaan mm. jakaa tietoja, hallita tiedostoja ja julkaista raportteja. Sharepointtia hyödyntäen voidaan tehdä myös henkilökohtaisia www-sivuja, sekä wiki- ja blogisivustoja. OSEKK-IT:n ylläpitämään Sharepoint palveluihin on asennettu Microsoft Office Web Apps -ominaisuus, jonka avulla voidaan käyttää ja muokata Word-, Ecel-, PowerPoint- tiedostoja ilman, että em. ohjelmistoja on asennettu työasemaan. OSEKK-IT ei vastaa työryhmäsivustojen sisällönhallinnasta tai sivuston ulkoasun mukauttamisesta. Henkilökuntaan kuuluvat saavat työryhmäsivuston käyttöön pyytämällä Service Deskistä. Organisaation ulkopuolisten käyttäjien osalta on sovittava toimintamalli tapauskohtaisesti. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Pyytää uutta sivustoa Luo sivuston työryhmälle Ylläpitää sivuston käyttöoikeuksia Vastaa sivuston varmuuskopioinnista ja palautuksista Määrittelee sivuston sisällön ja tyylit Ilmoittaa käyttötarpeen päättymisestä Järjestää koulutuksen Ohjeiden ylläpito Sivu 11/25

13 3.5. L E V Y P A L V E L U T OSEKK-IT ylläpitää opiskelijoille ja henkilökunnalle verkkolevypalveluja. Verkkolevyt on keskitetty palvelinsaleihin varmoille ja nopeille levypalvelimille tai palvelimille, joissa on ulkoisesta levyjärjestelmästä tuotu levyalue. Levyalueet varmennetaan laitevikojen ja ylläpidon/käyttäjien omien virheiden varalta. Verkkolevyjen käyttöön tarvitaan voimassaoleva käyttäjätunnus. Opiskelijat ja henkilökunta saavat automaattisesti käyttäjätunnuksen. Vierailijoiden pitää erikseen hakea käyttäjätunnusta yksiköstä. Levypalveluja ovat mm. käyttäjien kotihakemistot, www-alueet, sähköpostikansiot, yksiköiden levyjaot Henkilökohtainen kotihakemisto ja www-sivut OSEKK-IT tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle henkilökohtaista kotihakemistotilaa. Kotihakemistot (windows ja uni) perustetaan samalla, kun käyttäjälle luodaan käyttäjätunnus. Levyalueet varmennetaan laitevikojen ja ylläpidon/käyttäjien omien virheiden varalta. Henkilökunnalla ei ole kiintiötä Windowskotihakemistoissa. Henkilökunnan Uni-kotihakemistojen ja www-sivujen oletuskiintiö on 500 megatavua. Opiskelijoilla Windows- ja Uni -kotihakemistojen ja www-sivujen oletuskiintiö on 500 megatavua Yksiköiden verkkolevyjaot Yksiköille on tehty yksikkökohtainen verkkolevyjako, jonne yksikön henkilökunnalla on käyttöoikeus. Esimies tilaa alaistensa käyttöoikeusmuutokset Service Deskistä. Verkkolevyä käytetään yksikön tarpeisiin ja yksikkö vastaa sisällön hallinnasta Muut verkkolevyjaot Projektit, tiimit, hallintoelimet, työryhmät jne. saavat halutessaan verkkolevytilaa ottamalla yhteyttä OSEKK-IT:n Service Deskiin. Levytilan myöntämisen edellytyksenä on että kuntayhtymän henkilökunnan jäsen toimii tilaajana ja yhteyshenkilönä tilauksessa. Tarvitsee levytilaa Tekee tilauksen ja määrittelee levytilan koon, käyttöoikeudet ja käyttötarkoituksen Luo levytilan ja määrittää käyttöoikeudet Määrittää levyn varmuuskopioinnin Huolehtii tietojen käyttötarkoituksen mukaisuudesta Ilmoittaa tarpeen poistumisesta OSEKK-IT Käyttäjä Sivu 12/25

14 3.6. V A R M U U S K O P I O I N T I P A L V E L U T OSEKK-IT:n ylläpitämät palvelimet ja data-alueet (mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan kotihakemistot, sähköposti, www-alueet, yksiköiden omat verkkojaot jne.) varmistetaan päivittäin. Järjestelmien/palveluiden varmuuskopioiden hallinnoinnista vastaa nimetyt asiantuntijat. OSEKK:n IT:n varmistuspalvelussa varmistuksia otetaan kahdella eri tavalla: Nauhavarmistus o varmistettavat tiedot kopioidaan varmistusjärjestelmän nauhakirjaston magneettinauhalle Levyltä levylle varmistus o varmistettavat tiedot kopioidaan varmistusjärjestelmän kiintolevylle Varmuuskopioiden säilyttäminen Päivittäin muuttuneet tiedostot varmistetaan joka päivä. Kadonnut tieto on siis yleensä palautettavissa vähintään 1-12 viikon ajan katoamis- tai tuhoutumishetkestä lukien riippuen varmistustasosta. Varmuuskopioiden säilytysaika vähintään 1 viikko Palvelimien käyttöjärjestelmät (fyysiset palvelimet) Säilytysaika vähintään 2 viikkoa virtuaalipalvelimet tietokannat (paitsi ydinrekisterit) Säilytysaika vähintään 12 viikkoa tai yli sähköpostit www-data kotihakemistot (Oma kotihakemisto, www-kotikansio ja uni-kotikansio) Yksiköiden verkkojaot ydinrekisterit (Primus) Tietojen palautusta voi pyytää OSEKK-IT:n Service Deskin kautta. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Tietoaineiston luokittelu Varmuuskopiointiluokan määrittäminen Varmistusten toteuttaminen ja seuranta Palautuspyynnön tekeminen Tiedostojen palauttaminen Sivu 13/25

15 3.7. K O N E S A L I P A L V E L U T OSEKK-IT:n konesaliin sijoitetut palvelimet, tallennusjärjestelmät, palomuurit ja tietoliikenneverkon laitteet sekä näiden valvonta- ja hallintajärjestelmät muodostavat yhtenäisen, turvallisen ja kustannustehokkaan konesalipalveluiden tuotantoympäristön. Konesalien sähkönsyöttö on varmennettu diesel-generaattorilla ja UPS laitteilla. Konesali on varustettu kulunvalvonnalla. Sähkökatkon aikana varavoiman käyttöön siirrytään automaattisesti ilman palvelinsalien tuotannon keskeytystä. Jäähdytyslaitteisto pitää palvelinsalien lämpötilan ja kosteusprosentin vakiona. Palvelinsalin mahdollisista toimintahäiriöistä välitetään tieto sekä kiinteistöpalveluihin että OSEKK-IT:n asiantuntijoille tekstiviestillä. Palvelinsalissa on oma hälytysjärjestelmä vesivuotojen varalta. Palvelinsalia ei ole varustettu erillisellä sammutusjärjestelmällä T Y Ö A S E M A I N F R A J A S E N H A L L I N T A OSEKK-IT ylläpitää kuntayhtymän henkilökunnan ja opiskelijoiden työasemaympäristöä. Järjestelmän avulla hallinnoidaan kaikkia kuntayhtymän tietoverkoissa olevia tietokoneita, sekä niissä käytettäviä ohjelmistoja. OSEKK-IT vastaa järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä, sekä ohjelmistojakelujen toteuttamisesta. Yksiköissä työskentelevät OSEKK-IT:n henkilöt hallinnoivat laitteita järjestelmän avulla. Käsin suoritettavia ohjelmistoasennuksia ei pääsääntöisesti tehdä, vaan kaikista käytettävistä ohjelmistoista luodaan ohjelmistojakelut järjestelmään, jolloin voidaan myös seurata eri ohjelmistojen käyttöasteita kuntayhtymässä. Kuntayhtymän käyttämät käyttöjärjestelmäversiot, sekä perus toimistosovellukset päivitetään OSEKK- IT:n päätöksellä siinä vaiheessa kun niiden toiminta on testattu ja varmistettu soveltuvuus olemassa olevaan työasemaympäristöön. Mittavat päivitykset ja laitteistojen vaihdot pyritään ajoittamaan kesäkuukausille, jolloin siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä opetuksen järjestämiseen. Isoista versiopäivityksistä informoidaan yksiköitä hyvissä ajoin ennen päivityksen tekemistä. Sivu 14/25

16 OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Työasemaympäristön hallinta, valvonta ja kehitys Muutospyyntö Muutoksien määrittely Muutoksien toteutus Käyttäjien ohjeistus ja opastaminen Koulutustarpeiden kartoittaminen ja koulutusten järjestäminen Työasemaympäristön suunnittelu opetuksen tarpeisiin 3.9. T U L O S T U K S E N H A L L I N T A OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän keskitetyn tulostuksenhallinnan kehityksestä sekä tulostuksenhallintajärjestelmän ylläpidosta. Yksiköt vastaavat tulostimien ja monitoimilaitteiden hankinnasta, voimassa olevien hankintasopimusten puitteissa, niiden ylläpidosta sekä näihin liittyvistä kustannuksista. OSEKK-IT tukee yksiköitä laitehankinnoissa kappaleessa 2.4 kuvatusti. Hankkii tulostimet ja monitoimilaitteet Kytkee osaksi tulostuksenhallintaa Ylläpitää ja kehittää tulostuksenhallintajärjestelmää Tiedottaa käyttäjiä muutoksista Käyttäjäkoulutuksen järjestäminen Avustaa hankinnoissa ja laitemäärittelyissä Laitteiden elinkaarenhallinta Laitteiden käyttöohjeet Tulostuksenhallinnan ohjeet Perehtyy järjestelmään ja ohjeisiin Monitoimilaitteiden huoltokutsut Tulostinten huoltokutsut Vastaa tarvikkeiden kustannuksista OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Sivu 15/25

17 3.11. L A B O R A T O R I O - J A S I M U L A A T I O Y M P Ä R I S T Ö T Yksiköt vastaavat omien laboratorio- ja simulaatioympäristöjen sekä opetusympäristöjen ylläpidosta ja kehityksestä sekä näihin liittyvistä kustannuksista. OSEKK-IT tukee yksiköitä tarvittaessa ympäristöihin liittyvissä IT-hankinnoissa kappaleessa 2.4 kuvatusti sekä teknisessä ylläpidossa asiantuntijana. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Hankkii tarvittavat resurssit käyttöön ja ylläpitoon Avustaa tietoteknisten laitteiden hankinnassa ja ylläpidossa Tilojen ylläpito ja kehitys Vianselvitys ja ongelmanratkaisu Vastaa tilojen ja laitteiden kustannuksista AV- L A I T T E E T Kiinteistöpalvelut vastaa yksiköiden AV-laitteiden (videoprojektorit, videoneuvottelulaitteistot yms.) ylläpidosta ja hallinnasta. Yksiköt vastaavat niihin liittyvistä kustannuksista. OSEKK-IT tukee yksiköitä tarvittaessa ympäristöihin liittyvissä IT-hankinnoissa kappaleessa 2.4 kuvatusti sekä teknisessä ylläpidossa asiantuntijana. AV-laitteita koskevat vikailmoitukset toimitetaan Service Desk:iin. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä KIPA Vikatilanteista ilmoittaminen Vianselvitys ja ongelmanratkaisu Laitteistojen asennus ja ylläpito Avustaa vianselvityksessä ja ongelmanratkaisussa Käytönopastus ja ohjeistaminen Laitteistomääritykset ja hankinta Sivu 16/25

18 4. Tietoliikenne OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän tietoverkkojen ylläpidosta, kehittämisestä ja valvonnasta U L K O Y H T E Y D E T Ulkoiset yhteydet ovat 200Mbps yhteydet internetiin ja Oulun kaupungin palveluihin sekä 1Gbps yhteys OAMK:n verkkoihin. Osekkin verkon reunalla on palomuuri, joka toimii ulkoisten yhteyksien reitittimenä ja osoitemuuntimena sekä suojaa sisäverkkoa hyökkäyksiltä. Palomuuriin on asennettu lisäksi joukko erilaisia valvontatyökaluja. Osekkin runkoverkon sisäisestä reitityksestä ja suojauksesta vastaa IPkytkin/reititin. Kaikki runkoverkon laitteet (kytkimet, reitittimet, palomuuri jne.) ovat OSEKK-IT:n omistamia ja ylläpitämiä. Runkoverkon laitteet ja palvelimet ovat pääosin sijoitettu OSEKK-IT:n palvelinsaliin ja yhteen ulkopuoliselta taholta vuokrattuun laitetilaan, joissa on varavoimakonein varmistettu sähkönsyöttö. Runkoverkon laitteiden, sisäisten yhteyksien, ulkoisten yhteyksien, palomuurin, varayhteyksien ja laitetilojen kustannuksista vastaa OSEKK-IT. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Valvoo, ylläpitää ja kehittää Havaitsee poikkeamat tietoliikenteessä Korjaa ongelman tai välittää vikailmoituksen operaattorille Tarve uudesta yhteydestä Tilaa ja toteuttaa uuden yhteyden Kytkee liittymän osaksi verkonhallintaa 4.2. L A N G A T T O M A T V E R K O T OSEKK-IT tarjoaa yksiköille sekä PanOulu että kuntayhtymän verkkoja langattomasti. OSEKK-IT kustantaa tukiasemat yksikön julkisiin tiloihin (auditoriot, neuvotteluhuoneet ja aulatilat). Muihin tiloihin yksiköt maksavat itse tukiasemansa. Tukiasematilaukset ja muut tiedustelut OSEKK-IT:n Service Desk:iin. Sivu 17/25

19 OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Valvoo, ylläpitää ja kehittää Havaitsee poikkeamat langattomissa yhteyksissä Vianselvitys ja ongelman korjaus Tarve uudesta tukiasemasta Tilaa ja toteuttaa uuden tukiaseman hankinnan ja asennuksen Kytkee tukiaseman osaksi verkonhallintaa 5. Puheliikenne ja vaihdepalvelu OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän puhepalveluiden hallinnoinnista, vaihteenhoidosta sekä operaattorin tarjoaman järjestelmän tietojen oikeellisuudesta toimialojen ja yksiköiden puhelinvastaavilta saatavien tietojen mukaisesti V A I H D E P A L V E L U Vaihteenhoitopalveluja kuntayhtymässä hoitaa kolme henkilöä, jotka vastaavat ulkoisten ja sisäisten puheluiden välittämisestä sekä ylläpitävät vaihdepalvelussa olevia käyttäjätietoja. Puhelunvälityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että käyttäjät ilmoittavat poissaolonsa puhelinvaihteelle tai merkitsevät ne Outlook-kalenteriin. Vaihteenhoidon sujuvuuden vuoksi yksiköiden on ilmoitettava myös muutokset henkilöstönsä tehtävissä, työhuoneen sijainti ja henkilöiden sijaisuuksien hoito pidempiin poissaoloihin liittyen. Vaihde tarvitsee myös tiedon henkilön Timecon-kulkutunnisteen muuttumisesta. Kulkutunnisteen numero tallennetaan vaihdepalvelujärjestelmään, jotta järjestelmästä nähdään onko henkilö työpaikalla, työmatkalla vai poissa. Näin toimittaessa vaihteenhoitajat pystyvät välittämään puhelut aina töissä olevalle henkilölle. Puhelinvaihteenhoitajat tavoittaa sähköpostilla osoitteesta Poissaolotiedon ilmoittaminen tai merkitseminen Outlook-kalenteriin Ilmoitus henkilöiden tehtävistä, työhuoneen sijainnista, sijaisuuksien hoidosta, Timecon-tunnisteen muutoksista Vaihdepalvelun käyttäjätietojen ylläpito OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Sivu 18/25

20 Puhelujen välitys Häiriötilanteista ilmoittaminen Häiriötilanteiden selvittäminen Puhelinjärjestelmänä on käytössä Soneran tarjoama mobiilivaihdepalvelu P U H E P A L V E L U T Puheliikennepalveluiden ja puhelinliittymien hallinnoinnista vastaavat nimetyt palveluasiantuntijat. Puhelinasiat tavoittaa osoitteella tai Service Deskin kautta. Yksiköihin on nimetty puhelinvastaava, joka toimii yhteistyössä OSEKK-IT:n puhelinpalveluista vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Yksiköiden puhelinvastaavien vastuulla on huolehtia oman yksikkönsä numeroinnin ja liittymien ajantasaisuudesta, sekä yksikön käyttäjien opastuksesta. OSEKK- IT:n palveluasiantuntijat vastaavat kuntayhtymän numeroinnin hallinnasta sekä liittymien avaamisista ja irtisanomisista. OSEKK-IT Yksikkö/puhelinvastaava Käyttäjä Viranhaltijapäätös liittymästä Tilaus liittymästä Liittymän avaus operaattorin järjestelmään Liittymän palveluiden määrittäminen Liittymäkortin toimittaminen yksikköön Liittymäkortin toimittaminen käyttäjälle Ilmoittaa kadonneesta liittymäkortista Tilaa muutokset liittymään Ilmoittaa yksikön henkilömuutokset Toteuttaa muutokset Häiriötilanteista ilmoittaminen Häiriötilanteiden selvittäminen Laitetilaukset Puhelinvastaavien ohjeistus Käyttäjien ohjeet ja opastus Läsnäolotiedon ylläpito (kalenteri) Sivu 19/25

21 6. Sovellus- ja tiedonhallinta OSEKK-IT toimii tiedonhallintaan liittyvissä asioissa asiantuntijana. Yhteistyössä asiakkaan ja sovellus- tai järjestelmätoimittajan kanssa OSEKK-IT toimii tietojen integroijana, rajapintojen toimivuuden varmistajana sekä tietovirtojen suunnittelijana. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Muutokset tiedon tarpeessa Tietotarpeen määrittely ja tietojärjestelmän vaatimusmäärittely Olemassa olevan tietojärjestelmän kehittäminen Uuden tietojärjestelmän kehittäminen tai hankinta Tietojärjestelmän pilotointi ja jatkokehittäminen Tietojärjestelmän käyttöönotto Käyttäjän opastaminen ja ohjeet Tietojärjestelmän elinkaarenhallinta OSEKK-IT tarjoaa sovellustukea verkko-opetukseen sekä osallistuu ohjelmistovalintoihin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Sovellustukea tarjotaan, Moodleen sekä Adobe Connect- ohjelmistoon. OSEKK-IT tuottaa teknisen tuen myös Primus-opiskelijahallinto-ohjelmaan. Henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmien pääkäyttäjät ja muut vastuuhenkilöt löytyvät Osekkin etrasta. Ohjelmistoille on määritelty yksiköissä vastuu- ja varahenkilöt jotka toimivat käytön pedagogisena tukena. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Käyttöoikeuspyyntö Käyttöoikeuksienhallinta Havaitsee koulutustarpeen Tilaa koulutuksen Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen järjestäminen Ilmoittaa ongelmasta tai vikatilanteesta Vikatilanteiden selvittäminen ja korjaus Käyttäjien opastus ja ohjeistaminen Sivu 20/25

22 8. 5 S I S Ä I S E T K E H I T Y S P R O J E K T I T OSEKK-IT on mukana sisäisissä kehitysprojekteissa tarjoamassa asiantuntemusta ja ratkaisuja tiedonhallintaan 8. 6 K A N S A L L I S E T K E H I T Y S P R O J E K T I T OSEKK-IT on mukana kansallisissa kehitysprojekteissa asiantuntijana sekä osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kehityshankkeisiin myös osatoteuttajana. 9. Palvelujen hallinta L E A S I N G Kuntayhtymän päätösten mukaisesti opiskelijoiden ja henkilöstön työasemat, kannettavat ja näytöt hankitaan keskitetysti OSEKK-IT:n toimesta ja rahoitetaan 3StepIT:n leasing-sopimukseen. OSEKK-IT vastaa kustannuksista luokkien ja henkilökunnan laitteiden osalta siten, että henkilökunnalle hankitaan yksi laite henkilöä kohti. OSEKK-IT vastaa laitteiden merkitsemisestä leasingjärjestelmään, sekä laitteiden poistamisesta järjestelmästä laitteista luopumisen yhteydessä. OSEKK-IT toimittaa yksiköille listan päättyvien leasingsopimuksen laitteista, jolloin yksiköillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen hankitaanko poistuvien laitteiden tilalle uusia laitteita. Leasinglaitteiden sopimuskausiksi on sovittu: - Kannettavat 3 vuotta - pöytäkoneet 4 vuotta - näytöt 4 vuotta OSEKK-IT tekee viimekädessä päätöksen laitteiden vaihtamisesta tai mahdollisten jatkovuokrakausien käyttämisestä S O P I M U K S E T OSEKK-IT hallinnoi kuntayhtymän keskeisiä oman toimialansa sopimuksia. Lisenssisopimukset Sivu 21/25

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT. Palvelussuhteen alkaessa 1 (6)

PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT. Palvelussuhteen alkaessa 1 (6) 1 (6) PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT Palvelussuhteen alkaessa Käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset - Esimies tilaa työntekijälle verkon käyttäjätunnuksen ja sähköpostin KS-Tiedon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Hankinnat haltuun. Hanselin puitejärjestelyratkaisut sekä tulevat kilpailutukset tietohallinnon hankintoihin

Hankinnat haltuun. Hanselin puitejärjestelyratkaisut sekä tulevat kilpailutukset tietohallinnon hankintoihin Hankinnat haltuun Hanselin puitejärjestelyratkaisut sekä tulevat kilpailutukset tietohallinnon hankintoihin 1 2 Hankintasektorit Toimialat hankintasektoreittain Tietohallinnon hankinnat Tietoliikennehankinnat

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa?

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Valtori mikko.vuorikoski[at]valtori.fi Kyse ei ole vain palvelinkapasiteetista

Lisätiedot

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 5.3.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

IT 2013 Asiakastyytyväisyys

IT 2013 Asiakastyytyväisyys IT 2013 Asiakastyytyväisyys Henkilöstöryhmä johon pääasiallisesti kuulut Opettaja Tutkija Tukipalvelut (yliopistopalvelut, tiedekunnan palvelukeskus, muu hallinnollinen rooli) Muu (esim. projektityöntekijä)

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Johdanto 3 Aloita - Sonera Omat Sivut tilin luominen 3 Sonera Business Apps hallintaportaalin aktivointi 5 Pääkäyttäjätunnuksen aktivoiminen 5 Käyttäjien lisääminen 10 Nykyisen sähköpostiratkaisun

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT Tiedon varmin paikka Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT - Automaattinen tiedonvarmennus Storage IT on Suomen suurin automaattisten tiedonvarmennuspalveluiden tuottaja Palvelujamme käytetään

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus 1 LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Puhepalvelu... 3 2.1.1 Puhepalvelun rajoitukset... 4 2.2 Puhelinnumerot... 5 2.3 Lankapuhelinsovitin

Lisätiedot

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy Perustiedot meistä Verticomin toiminta alkoi vuonna 1993 Kasvavaa ja kannattavaa toimintaa

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Vihdin kunta. Yleinen Ratkaisukuvaus. Liite 1. Tiera Infrapalvelut. Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki

Vihdin kunta. Yleinen Ratkaisukuvaus. Liite 1. Tiera Infrapalvelut. Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Liite 1 Tiera Infrapalvelut Yleinen Vihdin kunta Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi www.tiera.fi Versiohallinta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä SONERA VIESTINTÄPALVELU VIP Pikaohje palvelun käyttöönottoon 1 Yleistä VIP on moderni puhelinvaihderatkaisu, joka toteutetaan palveluna internet-/ datanetyhteyttä pitkin asiakkaan ei siis tarvitse itse

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy 19.11.2014 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT (Kääriäinen, J., Matinmikko, T., Oikarinen, T.) Mitä on tuotteenhallinta? Ohjelmistotuotteen hallinnalla

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Funetin palvelukatsaus. IT2012 31.10.2012 Janne Kanner Harri Kuusisto

Funetin palvelukatsaus. IT2012 31.10.2012 Janne Kanner Harri Kuusisto Funetin palvelukatsaus IT2012 31.10.2012 Janne Kanner Harri Kuusisto Funet Ruuhkaton ja luotettava, suurtehokäytön mahdollistava tietoliikenneverkko korkeakoulujen ja tutkimusyhteisön erityistarpeisiin

Lisätiedot

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 ULLA SANNIKKA SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Ulla Sannikka ISBN 978-952-14-2582-0 ISBN 978-952-14-2583-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2584-4

Lisätiedot

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Janne Järvenoja Olavi Köngäs Karolina Lehto Jussi Tokola Martin von Willebrand Kari Wirman JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Pro Helsinki 2015 Talentum Media Oy sekä tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä Korkeakoulujen IT-päivät 30-31.10.2012 Petri Karppinen Perustettu 1997 Otaverkko Oy Euroopan ensimmäinen Gigabit-kampusverkko Omistajina Aalto, AYY, CSC,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot