PALVELUKUVAUS OSEKK-IT / 25. Asiakirjan nimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 / 25. Asiakirjan nimi"

Transkriptio

1 PALVELUKUVAUS OSEKK-IT / 25 Asiakirjan nimi

2 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Asiakaspalvelu SERVICE DESK LÄHITUKI IT-HANKINNAT JA TILAUKSET 7 3. IT-infrastruktuuri TOIMIALUEPALVELUT KÄYTTÄJÄHALLINTA Henkilökunnan käyttäjähallinnan toteutus Opiskelijoiden käyttäjähallinnan toteutus Ulkopuolisten tunnusten hallinta SÄHKÖPOSTI, PIKAVIESTINTÄ- JA VIDEONEUVOTTELUPALVELUT Sähköpostipalvelut Pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut TYÖRYHMÄSIVUSTOT LEVYPALVELUT Henkilökohtainen kotihakemisto ja www-sivut Yksiköiden verkkolevyjaot Muut verkkolevyjaot VARMUUSKOPIOINTIPALVELUT Varmuuskopioiden säilyttäminen KONESALIPALVELUT TYÖASEMAINFRA JA SEN HALLINTA TULOSTUKSENHALLINTA LABORATORIO- JA SIMULAATIOYMPÄRISTÖT AV-LAITTEET 16 Sivu 1/25

3 4. Tietoliikenne ULKOYHTEYDET LANGATTOMAT VERKOT Puheliikenne ja vaihdepalvelu VAIHDEPALVELU PUHEPALVELUT Sovellus- ja tiedonhallinta SISÄISET KEHITYSPROJEKTIT KANSALLISET KEHITYSPROJEKTIT Palvelujen hallinta LEASING SOPIMUKSET TOIMITTAJIEN HALLINTA PALVELUJEN ELINKAARI MUUT PALVELUT KOKONAISARKKITEHTUURI KEHITYSHANKKEIDEN TUKI 24 Sivu 2/25

4 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa käytettävällä OSEKK-IT termillä tarkoitetaan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) IT-palvelut -yksikköä tai sen eri tiimejä. OSEKK-IT:n asiakkaita ovat kuntayhtymän toimialat ja yksiköt. Käyttäjiä ovat kuntayhtymän henkilöstö ja opiskelijat. Taulukoissa asiakas on korvattu tunnetummalla yksikkö nimellä. Palvelukuvauksen tarkoituksena on toimia kuvauksena OSEKK-IT:n palveluista toimiala- ja yksikkötasolla. Kuvauksessa ei keskitytä eri variaatioihin palveluissa eikä siihen miten yksittäinen asia on toteutettu. OSEKK-IT tuottaa ja hallinnoi Osekkin tarvitsemat IT-palvelut. IT-palvelut yksikkö toimii osana kuntayhtymäpalveluita ja sen toimintaa johtaa IT-johtaja, henkilöstömäärä on 27. OSEKK-IT:n toiminta on organisoitu tiimeihin. Alla on organisaatiokaavio yksikön organisoinnista. Kuva 1. OSEKK-IT:n organisaatiokaavio Sivu 3/25

5 Palvelukuvauksen mukaisten palvelujen vastuutahot ovat seuraavat: Palvelu Vastuutiimi Vastuutaho Service desk Asiakaspalvelu IT-palveluvastaava, Kalle Laurinaho Lähituki Asiakaspalvelu IT-palveluvastaava, Kalle Laurinaho IT-hankinnat ja tilaukset Yhteiset palvelut ryhmäesimies, Kalle Latola IT-infra ja konesalipalvelut Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Tietoliikenne ja verkonvalvonta Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Puheliikenne ja vaihdepalvelut Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Sovellus- ja tiedonhallinta Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Leasing-hallinta Yhteiset palvelut ryhmäesimies, Kalle Latola Sopimustenhallinta Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Palvelujen elinkaari OSEKK-IT IT-johtaja, Timo Remes Kokonaisarkkitehtuuri OSEKK-IT IT-johtaja, Timo Remes Kehityshankkeiden tuki OSEKK-IT IT-johtaja, Timo Remes OSEKK-IT:n tiimien keskeisimmät tehtävät ja tiimin vastuualueet: Infrapalvelut - Infrapalvelut - Konesalipalvelut - Tietoverkkojen hallinnointi ja kehittäminen - Tekninen tietoturva ja tietoliikenteen suodatus - Tiedonhallinta ja tiedonhyödyntäminen - Sovellushallinnan ylläpito ja kehitys - Työasemaympäristön hallintajärjestelmän ylläpito ja kehitys - Operaattorisopimukset - Opiskelijahallintojärjestelmän tekninen ylläpito - Verkko-opetusympäristöjen kehityksen tuki Asiakaspalvelu - Toimii käyttäjiä lähinnä olevana palveluna ja ylläpitää ja hallinnoi työasemaympäristöä - Tuottaa Service Desk palvelun - Puhepalveluiden hallinta Sivu 4/25

6 Yhteiset palvelut - IT-hankintojen asiantuntijuus - Lisenssisopimusten hallinta - Leasing-hallinta - Puhelinvaihde 2. Asiakaspalvelu Käyttäjille näkyvin osa OSEKK-IT:n asiakaspalvelun toimintaa ovat Service Desk (Help Desk) ja lähitukihenkilöstö, jotka työskentelevät lähellä käyttäjiä. OSEKK-IT:n ensisijainen ja käyttäjän kannalta olennaisin asiakaspalvelutoiminto on Service Desk. OSEKK-IT:n palveluaika on arkisin Mahdollisista muina aikoina tapahtuvista IT-tarpeista sovitaan erikseen S E R V I C E D E S K Service Desk toimii ensisijaisena rajapintana OSEKK-IT:n ja käyttäjien välillä. Service Desk ottaa vastaan käyttäjien vikailmoitukset ja pyrkii ensisijaisesti ratkaisemaan ilmoitetut viat. Mikäli Service Desk ei pysty itse ratkaisemaan ongelmaa, ohjataan ilmoitus eteenpäin IT:n sisällä. Service Desk myös ohjaa mahdollisia muutospyyntöjä eteenpäin. Service Desk palvelee arkisin klo välisenä aikana puhelimella numerossa ja sähköpostilla tai web-lomakkeella. Muina aikoina käyttäjän on mahdollista toimittaa vikailmoitus sähköpostilla osoitteella Muina kuin palveluaikana toimitetut vikailmoitukset otetaan käsittelyyn seuraavana arkipäivänä. Havaitaan ongelma Ratkaisee ongelman ohjeiden avulla Tukipyyntö, mikäli ongelma ei ohjeiden avulla ratkennut Tukipyynnön vastaanotto ja luominen Tukipyynnön priorisointi Mikäli ongelma ei ratkea, tukipyynnön päivitys ja välitys lähituelle/taustatuelle Käyttäjän tiedotus tukipyynnön ratkaisun tilasta Lisätiedon kysyminen käyttäjältä Käyttäjän tiedottaminen akuuteista vikatilanteista OSEKK-IT Käyttäjä Sivu 5/25

7 Lisätietopyyntöihin vastaaminen OSEKK-IT pyytämien toimenpiteiden teko Ilmoitus, jos ongelma ratkennut tai korjaantunut Tukipyynnön ratkaisu ja tukipyynnön sulkeminen Ohjeistuksen päivittäminen Service Desk priorisoi tulleet vikailmoitukset niin, että korkeimman prioriteetin saavat sellaiset työt, jotka vaikuttavat menossa olevan opetuksen järjestämiseen tai aiheuttavat työn keskeytymisen useilta kymmeniltä henkilöiltä yhtä aikaisesti. Priorisointi tasot ovat välillä 1-9, jossa korkein prioriteetti on 1. Oletuksena käyttäjien vikailmoitukset ovat tasolla 7, jossa työn suoritukseen on varattu 2 arkipäivää. Tasolla 9 vastaava työnsuoritusaika on 12 viikkoa ja tasolla 1 se on 20 minuuttia. Oletustaso 7, suoritusaika 16h (kaksi päivää) Kiireellinen 5, suoritusaika 8h (yksi päivä) Erittäin kiireellinen 1, suoritusaika 30min Ei kiireellinen, suoritusaika 120h (kolme viikkoa) Pyyntö tulevaisuuteen, suoritusaika 480h (12 viikkoa) 2.2. L Ä H I T U K I Lähituki toimii hajautettuna kuntayhtymän yksiköissä. Lähituen rooli on toimia käyttäjiä lähellä olevana tukipalveluna, jolloin mahdollisissa tietoteknisissä ongelmatapauksissa yksiköiden toiminta saadaan jatkumaan mahdollisimman vähäisillä häiriöillä. Keskeisiä tehtäviä lähituella on laitteistojen ja ohjelmistojen asennukset ja ylläpito yksiköissä, sekä ennaltaehkäisevien tukitoimien suorittaminen yksiköissä ja vikatilanteiden selvittäminen niiltä osin kuin Service Desk ei etäyhteyksien avulla niitä pysty ratkaisemaan. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Valvoo ja ylläpitää tietoteknistä ympäristöä Havaitsee poikkeamat palvelussa Varmistaa yksikön tukiresurssin riittävyyden Tietoteknisen ympäristön muutosten selvitys Sivu 6/25

8 2.3. IT- H A N K I N N A T J A T I L A U K S ET Laitehankintojen osalta toimitaan kuntayhtymän voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti. Laitehankinnan toteuttamistavat voidaan jakaa kolmeen eri muotoon toteutustavan mukaan: pienhankinta (ma 3000 / alv 0 %), kansallisen kynnysarvon alittava hankinta ja kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta (yli / alv 0 %). Hankintaesitykset valmistellaan yksiköiden tuottaman tiedon perusteella tai OSEKK-IT:n sisäisten esitysten pohjalta. Voimassa olevia puitesopimuksia ja voimassa olevia kilpailutuksia pyritään ensisijaisesti hyödyntämään hankinnoissa. Yksiköissä hankintaesityksen tekee yksikön valtuutettu tilaaja, jonka kanssa OSEKK-IT tarvittaessa tarkentaa hankinnan sisältöä mm. teknisten ominaisuuksien osalta. OSEKK-IT Yksikkö Esitys hankinnasta Tarveharkinta ja määrittely Hankintasopimuksen olemassaolon tarkistus Mahdollisen hankinnan kilpailutus Tuotteen tilaus Tuotteen vastaanotto, merkintä ja rekisteriin kirjaus Tuotteen toimitus käyttäjälle Käyttöönotto (testaus ja opastus) Sivu 7/25

9 3. IT-infrastruktuuri OSEKK-IT hallinnoi, kehittää ja valvoo kuntayhtymän IT-infraa. Keskeisimpiä infran palveluja ovat: Toimialueen palvelut LDAP-käyttäjätietokanta / käyttäjätunnistuspalvelut Tietoliikennepalvelut Langattomat lähiverkot (PanOulu / ak.lan) WWW-palvelut Levypalvelut Varmuuskopiointi Konesalipalvelut Pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut 3.1. T O I M I A L U E P A L V E L U T OSEKK-IT tuottaa henkilökunnalle ja opiskelijoille toimialuepalvelut (AK.LAN). Toimialuepalvelut, joita ovat mm. nimipalvelut, IP-osoitteiden jako, sekä Active Directory käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu, joka sisältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista. Se mahdollistaa keskitetyn resurssien jakamisen käyttäjille ja sovelluksille sekä tarjoaa tavan nimetä, kuvata, paikallistaa, hallita ja suojata käytössä olevia resursseja K Ä Y T T Ä J Ä H A L L I N T A Käyttäjähallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttäjätunnustenhallintaa. OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän tietoverkkojen ja järjestelmien käyttöoikeuksien ylläpidosta. Käyttäjätunnuksen yhteydessä käyttäjät saavat sähköpostitilin, kotihakemiston, oikeudet oman toimialansa intraan/etraan, sekä oikeuden kirjautua ja käyttää kuntayhtymän tietoverkkoja ja työasemia. Hallinnon sovellusten käyttöoikeudet anotaan erillisillä lomakkeilla talous- ja henkilöstöpalvelujen ohjeiden mukaisesti. Sivu 8/25

10 Henkilökunnan käyttäjähallinnan toteutus Henkilökunnan käyttöoikeudet verkkoon annetaan henkilöille, jotka ovat palvelusuhteessa tai tähän rinnastettavassa suhteessa kuntayhtymään tai sen toimialoihin. Käyttäjätunnukset luodaan henkilöstöhallintojärjestelmän tietojen perusteella. Käyttäjätunnukset poistuvat automaattisesti työsuhteen päättyessä.. Poistuvien työntekijöiden käyttäjätunnukset ja siihen kytketyt sähköpostit ja tiedostot poistuvat 120 vuorokauden jälkeen työsuhteen päättymisen jälkeen. Käyttäjätunnukset ovat käytettävissä 7 vuorokautta työsuhteenpäättymispäivästä, jonka jälkeen käyttäjätunnus lukitaan 113 vuorokauden ajaksi ennen käyttäjätunnuksen lopullista poistamista. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä HR/Mon etra Tekee työsopimuksen/virkamääräyksen Perustietojen ja palvelusjakson muodostaminen Ylläpitää henkilöstön perustietoja Tunnuksen elinkaarenhallinta Opiskelijoiden käyttäjähallinnan toteutus Opiskelijat saavat käyttöoikeuden verkkoon ja sen palveluihin siinä vaiheessa, kun aloittavat opiskelut ja ilmoittautuvat läsnä olevaksi. Käyttöoikeudet poistuvat automaattisesti opiskelijan valmistuttua tai erottua. Opiskelijatunnukset luodaan ja poistetaan automaattisesti opiskelijahallintojärjestelmän tietojen perusteella. Valmistuneiden tai opintonsa lopullisesti keskeyttäneiden käyttäjätunnukset ja siihen kytketyt sähköpostit ja tiedostot poistuvat 120 vuorokauden jälkeen opintojen päättymisestä. Käyttäjätunnukset ovat käytettävissä em. ajan, jonka jälkeen käyttäjätunnus poistetaan lopullisesti. OSEKK-IT Käyttäjä Yksikkö Opiskelija kirjataan opiskelijaksi Ilmoittautuu läsnä/poissaolevaksi Ylläpitää opiskelijoiden perustietoja Tunnuksen elinkaarenhallinta Sivu 9/25

11 Ulkopuolisten tunnusten hallinta Harjoittelijat, luento-opettajat, siviilipalveluksen suorittajat yms. saavat tunnuksen verkkoon ja sen palveluihin siinä vaiheessa, kun yksiköiden henkilöstövastaava, KYP:n henkilöstöpalvelut tai joku muu yksikönjohtajan määräämä henkilö on syöttänyt henkilön tiedot tunnusjärjestelmään (). Käyttäjätunnukset poistuvat automaattisesti tunnustarpeen päättymisen jälkeen. Ylläpitää henkilön perustietoja Syöttää harjoittelijoiden ja muiden ulkopuolisten henkilöiden perustiedot järjestelmään Tunnuksen elinkaarenhallinta OSEKK-IT Yksikkö 3.3. S Ä H K Ö P O S T I, P I K A V I E S T I N T Ä - J A V I D E O N E U V O T T E L U P A L V E L U T Sähköpostipalvelut OSEKK-IT tarjoaa henkilökunnalle ja opiskelijoille sähköpostipalvelut. Henkilökunnalla on käytössä Microsoft Echange sähköpostijärjestelmä. Henkilökunnan sähköpostipalvelut ovat OSEKK-IT:n ylläpidossa. Opiskelijoiden sähköpostipalveluna on käytössä Echange Online pilvipalveluista. Henkilökunnan sähköpostijärjestelmässä postilaatikon kokoa ei rajoiteta, opiskelijoilla on 25 Gt rajoitus. Microsoft Echange sähköpostijärjestelmä tuo henkilökunnalle ja opiskelijoille käyttöön mm. seuraavat palvelut: Henkilökohtainen sähköinen kalenteri, joka voidaan jakaa myös muiden käyttöön. Kokousten järjestäminen helpottuu, kun kaikilla on oikeus nähdä toisten työntekijöiden/opiskelijoiden kalentereiden vapaa/varattu tieto. Opiskelijat eivät näe henkilökunnan vapaa/varattu tietoa eivätkä henkilökunta opiskelijoiden. Tehtäväluettelot mahdollistavat tehtävien jakamisen, hallinnoinnin ja seurannan. Resurssikalenterit, tilat ja laitteet. OSEKK-IT tukee Echange sähköpostin käytössä ainoastaan Microsoft Outlook asiakasohjelmaa, josta on erilliset versiot Windows- ja MAC-käyttöjärjestelmiä varten. Linutyöasemissa Echange sähköpostia käytetään joko selaimella https://webmail.osekk.fi (henkilökunta) ja https://365.osao.fi (opiskelijat) tai jollakin muulla asiakasohjelmalla (esim. Thunderbird). Sivu 10/25

12 Pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut OSEKK-IT tarjoaa henkilökunnalle ja opiskelijoille sekä Microsoft Lync pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut että Adobe Connect videoneuvottelupalvelut. Henkilökunnan pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut ovat OSEKK-IT:n ylläpidossa ja opiskelijoille Microsoft Lync palvelut tarjotaan Microsoftin pilvipalvelusta. Microsoft Lync pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut tuovat henkilökunnalle ja opiskelijoille käyttöön mm. seuraavat palvelut: Läsnäolotieto; käytettävissä, ei paikalla, varattu, palaan pian, ei töissä, näy poistuneena Pikaviestintä Videokokoukset; mahdollistavat myös videokokoukset Osekkin ulkopuolelle Sovellusten jakaminen Työpöydän jakaminen Dokumenttien yhtäaikainen muokkaaminen 3.4. T Y Ö R Y H M Ä S I V U S T O T OSEKK-IT tarjoaa Microsoft Sharepointilla toteutettuja työryhmäsivustoja. Microsoft SharePointin avulla mm. erilaisten projektien ja työryhmien työskentely helpottuu, kun kaikki siihen liittyvä dokumentaatio ja muu materiaali löytyy samasta www-sivustosta. Lisäksi työryhmäsivustoilla voidaan mm. jakaa tietoja, hallita tiedostoja ja julkaista raportteja. Sharepointtia hyödyntäen voidaan tehdä myös henkilökohtaisia www-sivuja, sekä wiki- ja blogisivustoja. OSEKK-IT:n ylläpitämään Sharepoint palveluihin on asennettu Microsoft Office Web Apps -ominaisuus, jonka avulla voidaan käyttää ja muokata Word-, Ecel-, PowerPoint- tiedostoja ilman, että em. ohjelmistoja on asennettu työasemaan. OSEKK-IT ei vastaa työryhmäsivustojen sisällönhallinnasta tai sivuston ulkoasun mukauttamisesta. Henkilökuntaan kuuluvat saavat työryhmäsivuston käyttöön pyytämällä Service Deskistä. Organisaation ulkopuolisten käyttäjien osalta on sovittava toimintamalli tapauskohtaisesti. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Pyytää uutta sivustoa Luo sivuston työryhmälle Ylläpitää sivuston käyttöoikeuksia Vastaa sivuston varmuuskopioinnista ja palautuksista Määrittelee sivuston sisällön ja tyylit Ilmoittaa käyttötarpeen päättymisestä Järjestää koulutuksen Ohjeiden ylläpito Sivu 11/25

13 3.5. L E V Y P A L V E L U T OSEKK-IT ylläpitää opiskelijoille ja henkilökunnalle verkkolevypalveluja. Verkkolevyt on keskitetty palvelinsaleihin varmoille ja nopeille levypalvelimille tai palvelimille, joissa on ulkoisesta levyjärjestelmästä tuotu levyalue. Levyalueet varmennetaan laitevikojen ja ylläpidon/käyttäjien omien virheiden varalta. Verkkolevyjen käyttöön tarvitaan voimassaoleva käyttäjätunnus. Opiskelijat ja henkilökunta saavat automaattisesti käyttäjätunnuksen. Vierailijoiden pitää erikseen hakea käyttäjätunnusta yksiköstä. Levypalveluja ovat mm. käyttäjien kotihakemistot, www-alueet, sähköpostikansiot, yksiköiden levyjaot Henkilökohtainen kotihakemisto ja www-sivut OSEKK-IT tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle henkilökohtaista kotihakemistotilaa. Kotihakemistot (windows ja uni) perustetaan samalla, kun käyttäjälle luodaan käyttäjätunnus. Levyalueet varmennetaan laitevikojen ja ylläpidon/käyttäjien omien virheiden varalta. Henkilökunnalla ei ole kiintiötä Windowskotihakemistoissa. Henkilökunnan Uni-kotihakemistojen ja www-sivujen oletuskiintiö on 500 megatavua. Opiskelijoilla Windows- ja Uni -kotihakemistojen ja www-sivujen oletuskiintiö on 500 megatavua Yksiköiden verkkolevyjaot Yksiköille on tehty yksikkökohtainen verkkolevyjako, jonne yksikön henkilökunnalla on käyttöoikeus. Esimies tilaa alaistensa käyttöoikeusmuutokset Service Deskistä. Verkkolevyä käytetään yksikön tarpeisiin ja yksikkö vastaa sisällön hallinnasta Muut verkkolevyjaot Projektit, tiimit, hallintoelimet, työryhmät jne. saavat halutessaan verkkolevytilaa ottamalla yhteyttä OSEKK-IT:n Service Deskiin. Levytilan myöntämisen edellytyksenä on että kuntayhtymän henkilökunnan jäsen toimii tilaajana ja yhteyshenkilönä tilauksessa. Tarvitsee levytilaa Tekee tilauksen ja määrittelee levytilan koon, käyttöoikeudet ja käyttötarkoituksen Luo levytilan ja määrittää käyttöoikeudet Määrittää levyn varmuuskopioinnin Huolehtii tietojen käyttötarkoituksen mukaisuudesta Ilmoittaa tarpeen poistumisesta OSEKK-IT Käyttäjä Sivu 12/25

14 3.6. V A R M U U S K O P I O I N T I P A L V E L U T OSEKK-IT:n ylläpitämät palvelimet ja data-alueet (mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan kotihakemistot, sähköposti, www-alueet, yksiköiden omat verkkojaot jne.) varmistetaan päivittäin. Järjestelmien/palveluiden varmuuskopioiden hallinnoinnista vastaa nimetyt asiantuntijat. OSEKK:n IT:n varmistuspalvelussa varmistuksia otetaan kahdella eri tavalla: Nauhavarmistus o varmistettavat tiedot kopioidaan varmistusjärjestelmän nauhakirjaston magneettinauhalle Levyltä levylle varmistus o varmistettavat tiedot kopioidaan varmistusjärjestelmän kiintolevylle Varmuuskopioiden säilyttäminen Päivittäin muuttuneet tiedostot varmistetaan joka päivä. Kadonnut tieto on siis yleensä palautettavissa vähintään 1-12 viikon ajan katoamis- tai tuhoutumishetkestä lukien riippuen varmistustasosta. Varmuuskopioiden säilytysaika vähintään 1 viikko Palvelimien käyttöjärjestelmät (fyysiset palvelimet) Säilytysaika vähintään 2 viikkoa virtuaalipalvelimet tietokannat (paitsi ydinrekisterit) Säilytysaika vähintään 12 viikkoa tai yli sähköpostit www-data kotihakemistot (Oma kotihakemisto, www-kotikansio ja uni-kotikansio) Yksiköiden verkkojaot ydinrekisterit (Primus) Tietojen palautusta voi pyytää OSEKK-IT:n Service Deskin kautta. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Tietoaineiston luokittelu Varmuuskopiointiluokan määrittäminen Varmistusten toteuttaminen ja seuranta Palautuspyynnön tekeminen Tiedostojen palauttaminen Sivu 13/25

15 3.7. K O N E S A L I P A L V E L U T OSEKK-IT:n konesaliin sijoitetut palvelimet, tallennusjärjestelmät, palomuurit ja tietoliikenneverkon laitteet sekä näiden valvonta- ja hallintajärjestelmät muodostavat yhtenäisen, turvallisen ja kustannustehokkaan konesalipalveluiden tuotantoympäristön. Konesalien sähkönsyöttö on varmennettu diesel-generaattorilla ja UPS laitteilla. Konesali on varustettu kulunvalvonnalla. Sähkökatkon aikana varavoiman käyttöön siirrytään automaattisesti ilman palvelinsalien tuotannon keskeytystä. Jäähdytyslaitteisto pitää palvelinsalien lämpötilan ja kosteusprosentin vakiona. Palvelinsalin mahdollisista toimintahäiriöistä välitetään tieto sekä kiinteistöpalveluihin että OSEKK-IT:n asiantuntijoille tekstiviestillä. Palvelinsalissa on oma hälytysjärjestelmä vesivuotojen varalta. Palvelinsalia ei ole varustettu erillisellä sammutusjärjestelmällä T Y Ö A S E M A I N F R A J A S E N H A L L I N T A OSEKK-IT ylläpitää kuntayhtymän henkilökunnan ja opiskelijoiden työasemaympäristöä. Järjestelmän avulla hallinnoidaan kaikkia kuntayhtymän tietoverkoissa olevia tietokoneita, sekä niissä käytettäviä ohjelmistoja. OSEKK-IT vastaa järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä, sekä ohjelmistojakelujen toteuttamisesta. Yksiköissä työskentelevät OSEKK-IT:n henkilöt hallinnoivat laitteita järjestelmän avulla. Käsin suoritettavia ohjelmistoasennuksia ei pääsääntöisesti tehdä, vaan kaikista käytettävistä ohjelmistoista luodaan ohjelmistojakelut järjestelmään, jolloin voidaan myös seurata eri ohjelmistojen käyttöasteita kuntayhtymässä. Kuntayhtymän käyttämät käyttöjärjestelmäversiot, sekä perus toimistosovellukset päivitetään OSEKK- IT:n päätöksellä siinä vaiheessa kun niiden toiminta on testattu ja varmistettu soveltuvuus olemassa olevaan työasemaympäristöön. Mittavat päivitykset ja laitteistojen vaihdot pyritään ajoittamaan kesäkuukausille, jolloin siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä opetuksen järjestämiseen. Isoista versiopäivityksistä informoidaan yksiköitä hyvissä ajoin ennen päivityksen tekemistä. Sivu 14/25

16 OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Työasemaympäristön hallinta, valvonta ja kehitys Muutospyyntö Muutoksien määrittely Muutoksien toteutus Käyttäjien ohjeistus ja opastaminen Koulutustarpeiden kartoittaminen ja koulutusten järjestäminen Työasemaympäristön suunnittelu opetuksen tarpeisiin 3.9. T U L O S T U K S E N H A L L I N T A OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän keskitetyn tulostuksenhallinnan kehityksestä sekä tulostuksenhallintajärjestelmän ylläpidosta. Yksiköt vastaavat tulostimien ja monitoimilaitteiden hankinnasta, voimassa olevien hankintasopimusten puitteissa, niiden ylläpidosta sekä näihin liittyvistä kustannuksista. OSEKK-IT tukee yksiköitä laitehankinnoissa kappaleessa 2.4 kuvatusti. Hankkii tulostimet ja monitoimilaitteet Kytkee osaksi tulostuksenhallintaa Ylläpitää ja kehittää tulostuksenhallintajärjestelmää Tiedottaa käyttäjiä muutoksista Käyttäjäkoulutuksen järjestäminen Avustaa hankinnoissa ja laitemäärittelyissä Laitteiden elinkaarenhallinta Laitteiden käyttöohjeet Tulostuksenhallinnan ohjeet Perehtyy järjestelmään ja ohjeisiin Monitoimilaitteiden huoltokutsut Tulostinten huoltokutsut Vastaa tarvikkeiden kustannuksista OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Sivu 15/25

17 3.11. L A B O R A T O R I O - J A S I M U L A A T I O Y M P Ä R I S T Ö T Yksiköt vastaavat omien laboratorio- ja simulaatioympäristöjen sekä opetusympäristöjen ylläpidosta ja kehityksestä sekä näihin liittyvistä kustannuksista. OSEKK-IT tukee yksiköitä tarvittaessa ympäristöihin liittyvissä IT-hankinnoissa kappaleessa 2.4 kuvatusti sekä teknisessä ylläpidossa asiantuntijana. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Hankkii tarvittavat resurssit käyttöön ja ylläpitoon Avustaa tietoteknisten laitteiden hankinnassa ja ylläpidossa Tilojen ylläpito ja kehitys Vianselvitys ja ongelmanratkaisu Vastaa tilojen ja laitteiden kustannuksista AV- L A I T T E E T Kiinteistöpalvelut vastaa yksiköiden AV-laitteiden (videoprojektorit, videoneuvottelulaitteistot yms.) ylläpidosta ja hallinnasta. Yksiköt vastaavat niihin liittyvistä kustannuksista. OSEKK-IT tukee yksiköitä tarvittaessa ympäristöihin liittyvissä IT-hankinnoissa kappaleessa 2.4 kuvatusti sekä teknisessä ylläpidossa asiantuntijana. AV-laitteita koskevat vikailmoitukset toimitetaan Service Desk:iin. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä KIPA Vikatilanteista ilmoittaminen Vianselvitys ja ongelmanratkaisu Laitteistojen asennus ja ylläpito Avustaa vianselvityksessä ja ongelmanratkaisussa Käytönopastus ja ohjeistaminen Laitteistomääritykset ja hankinta Sivu 16/25

18 4. Tietoliikenne OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän tietoverkkojen ylläpidosta, kehittämisestä ja valvonnasta U L K O Y H T E Y D E T Ulkoiset yhteydet ovat 200Mbps yhteydet internetiin ja Oulun kaupungin palveluihin sekä 1Gbps yhteys OAMK:n verkkoihin. Osekkin verkon reunalla on palomuuri, joka toimii ulkoisten yhteyksien reitittimenä ja osoitemuuntimena sekä suojaa sisäverkkoa hyökkäyksiltä. Palomuuriin on asennettu lisäksi joukko erilaisia valvontatyökaluja. Osekkin runkoverkon sisäisestä reitityksestä ja suojauksesta vastaa IPkytkin/reititin. Kaikki runkoverkon laitteet (kytkimet, reitittimet, palomuuri jne.) ovat OSEKK-IT:n omistamia ja ylläpitämiä. Runkoverkon laitteet ja palvelimet ovat pääosin sijoitettu OSEKK-IT:n palvelinsaliin ja yhteen ulkopuoliselta taholta vuokrattuun laitetilaan, joissa on varavoimakonein varmistettu sähkönsyöttö. Runkoverkon laitteiden, sisäisten yhteyksien, ulkoisten yhteyksien, palomuurin, varayhteyksien ja laitetilojen kustannuksista vastaa OSEKK-IT. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Valvoo, ylläpitää ja kehittää Havaitsee poikkeamat tietoliikenteessä Korjaa ongelman tai välittää vikailmoituksen operaattorille Tarve uudesta yhteydestä Tilaa ja toteuttaa uuden yhteyden Kytkee liittymän osaksi verkonhallintaa 4.2. L A N G A T T O M A T V E R K O T OSEKK-IT tarjoaa yksiköille sekä PanOulu että kuntayhtymän verkkoja langattomasti. OSEKK-IT kustantaa tukiasemat yksikön julkisiin tiloihin (auditoriot, neuvotteluhuoneet ja aulatilat). Muihin tiloihin yksiköt maksavat itse tukiasemansa. Tukiasematilaukset ja muut tiedustelut OSEKK-IT:n Service Desk:iin. Sivu 17/25

19 OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Valvoo, ylläpitää ja kehittää Havaitsee poikkeamat langattomissa yhteyksissä Vianselvitys ja ongelman korjaus Tarve uudesta tukiasemasta Tilaa ja toteuttaa uuden tukiaseman hankinnan ja asennuksen Kytkee tukiaseman osaksi verkonhallintaa 5. Puheliikenne ja vaihdepalvelu OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän puhepalveluiden hallinnoinnista, vaihteenhoidosta sekä operaattorin tarjoaman järjestelmän tietojen oikeellisuudesta toimialojen ja yksiköiden puhelinvastaavilta saatavien tietojen mukaisesti V A I H D E P A L V E L U Vaihteenhoitopalveluja kuntayhtymässä hoitaa kolme henkilöä, jotka vastaavat ulkoisten ja sisäisten puheluiden välittämisestä sekä ylläpitävät vaihdepalvelussa olevia käyttäjätietoja. Puhelunvälityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että käyttäjät ilmoittavat poissaolonsa puhelinvaihteelle tai merkitsevät ne Outlook-kalenteriin. Vaihteenhoidon sujuvuuden vuoksi yksiköiden on ilmoitettava myös muutokset henkilöstönsä tehtävissä, työhuoneen sijainti ja henkilöiden sijaisuuksien hoito pidempiin poissaoloihin liittyen. Vaihde tarvitsee myös tiedon henkilön Timecon-kulkutunnisteen muuttumisesta. Kulkutunnisteen numero tallennetaan vaihdepalvelujärjestelmään, jotta järjestelmästä nähdään onko henkilö työpaikalla, työmatkalla vai poissa. Näin toimittaessa vaihteenhoitajat pystyvät välittämään puhelut aina töissä olevalle henkilölle. Puhelinvaihteenhoitajat tavoittaa sähköpostilla osoitteesta Poissaolotiedon ilmoittaminen tai merkitseminen Outlook-kalenteriin Ilmoitus henkilöiden tehtävistä, työhuoneen sijainnista, sijaisuuksien hoidosta, Timecon-tunnisteen muutoksista Vaihdepalvelun käyttäjätietojen ylläpito OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Sivu 18/25

20 Puhelujen välitys Häiriötilanteista ilmoittaminen Häiriötilanteiden selvittäminen Puhelinjärjestelmänä on käytössä Soneran tarjoama mobiilivaihdepalvelu P U H E P A L V E L U T Puheliikennepalveluiden ja puhelinliittymien hallinnoinnista vastaavat nimetyt palveluasiantuntijat. Puhelinasiat tavoittaa osoitteella tai Service Deskin kautta. Yksiköihin on nimetty puhelinvastaava, joka toimii yhteistyössä OSEKK-IT:n puhelinpalveluista vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Yksiköiden puhelinvastaavien vastuulla on huolehtia oman yksikkönsä numeroinnin ja liittymien ajantasaisuudesta, sekä yksikön käyttäjien opastuksesta. OSEKK- IT:n palveluasiantuntijat vastaavat kuntayhtymän numeroinnin hallinnasta sekä liittymien avaamisista ja irtisanomisista. OSEKK-IT Yksikkö/puhelinvastaava Käyttäjä Viranhaltijapäätös liittymästä Tilaus liittymästä Liittymän avaus operaattorin järjestelmään Liittymän palveluiden määrittäminen Liittymäkortin toimittaminen yksikköön Liittymäkortin toimittaminen käyttäjälle Ilmoittaa kadonneesta liittymäkortista Tilaa muutokset liittymään Ilmoittaa yksikön henkilömuutokset Toteuttaa muutokset Häiriötilanteista ilmoittaminen Häiriötilanteiden selvittäminen Laitetilaukset Puhelinvastaavien ohjeistus Käyttäjien ohjeet ja opastus Läsnäolotiedon ylläpito (kalenteri) Sivu 19/25

21 6. Sovellus- ja tiedonhallinta OSEKK-IT toimii tiedonhallintaan liittyvissä asioissa asiantuntijana. Yhteistyössä asiakkaan ja sovellus- tai järjestelmätoimittajan kanssa OSEKK-IT toimii tietojen integroijana, rajapintojen toimivuuden varmistajana sekä tietovirtojen suunnittelijana. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Muutokset tiedon tarpeessa Tietotarpeen määrittely ja tietojärjestelmän vaatimusmäärittely Olemassa olevan tietojärjestelmän kehittäminen Uuden tietojärjestelmän kehittäminen tai hankinta Tietojärjestelmän pilotointi ja jatkokehittäminen Tietojärjestelmän käyttöönotto Käyttäjän opastaminen ja ohjeet Tietojärjestelmän elinkaarenhallinta OSEKK-IT tarjoaa sovellustukea verkko-opetukseen sekä osallistuu ohjelmistovalintoihin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Sovellustukea tarjotaan, Moodleen sekä Adobe Connect- ohjelmistoon. OSEKK-IT tuottaa teknisen tuen myös Primus-opiskelijahallinto-ohjelmaan. Henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmien pääkäyttäjät ja muut vastuuhenkilöt löytyvät Osekkin etrasta. Ohjelmistoille on määritelty yksiköissä vastuu- ja varahenkilöt jotka toimivat käytön pedagogisena tukena. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Käyttöoikeuspyyntö Käyttöoikeuksienhallinta Havaitsee koulutustarpeen Tilaa koulutuksen Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen järjestäminen Ilmoittaa ongelmasta tai vikatilanteesta Vikatilanteiden selvittäminen ja korjaus Käyttäjien opastus ja ohjeistaminen Sivu 20/25

22 8. 5 S I S Ä I S E T K E H I T Y S P R O J E K T I T OSEKK-IT on mukana sisäisissä kehitysprojekteissa tarjoamassa asiantuntemusta ja ratkaisuja tiedonhallintaan 8. 6 K A N S A L L I S E T K E H I T Y S P R O J E K T I T OSEKK-IT on mukana kansallisissa kehitysprojekteissa asiantuntijana sekä osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kehityshankkeisiin myös osatoteuttajana. 9. Palvelujen hallinta L E A S I N G Kuntayhtymän päätösten mukaisesti opiskelijoiden ja henkilöstön työasemat, kannettavat ja näytöt hankitaan keskitetysti OSEKK-IT:n toimesta ja rahoitetaan 3StepIT:n leasing-sopimukseen. OSEKK-IT vastaa kustannuksista luokkien ja henkilökunnan laitteiden osalta siten, että henkilökunnalle hankitaan yksi laite henkilöä kohti. OSEKK-IT vastaa laitteiden merkitsemisestä leasingjärjestelmään, sekä laitteiden poistamisesta järjestelmästä laitteista luopumisen yhteydessä. OSEKK-IT toimittaa yksiköille listan päättyvien leasingsopimuksen laitteista, jolloin yksiköillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen hankitaanko poistuvien laitteiden tilalle uusia laitteita. Leasinglaitteiden sopimuskausiksi on sovittu: - Kannettavat 3 vuotta - pöytäkoneet 4 vuotta - näytöt 4 vuotta OSEKK-IT tekee viimekädessä päätöksen laitteiden vaihtamisesta tai mahdollisten jatkovuokrakausien käyttämisestä S O P I M U K S E T OSEKK-IT hallinnoi kuntayhtymän keskeisiä oman toimialansa sopimuksia. Lisenssisopimukset Sivu 21/25

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

BusinessWeb Kotisivupalvelu

BusinessWeb Kotisivupalvelu DataInfo Oy BusinessWeb Kotisivupalvelu Palvelukuvaus 26.1.2012 Sisältö Johdanto... 4 Palveluiden käyttötarkoitus... 4 Palveluiden kokoonpanot... 5 Peruspalvelun kokoonpanot... 5 Kotisivupalvelu BusinessWeb

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet (2014 2017) Kaupunginhallitus 17.2.2014

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ Helsingin seudun ympäristöpalvelut TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI 30.11.2011 2 Sisällys TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ... 3 1 TOIMEKSIANTO... 3 1.1

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Käyttäjän tietoturvakäsikirja

Käyttäjän tietoturvakäsikirja Käyttäjän tietoturvakäsikirja Ilomantsin kunta 2 (17) Sisällysluettelo Tietoturvan huoneentaulu... 3 Järjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt... 4 Tietosuojan toteuttaminen kunnassa... 4 Tietoaineiston

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL ry. Toimittanut: YHL:n ATK-toimikunta 2. painos 2010

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma 2014 1H/2015 Juha Riekkinen 17.3.2014 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä... 2 2. Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa

Lisätiedot

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: **********

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Henkilöstön tietoturvaohje KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2013 VAHTI Henkilöstön tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10. Valtiontalouden tarkastusviraston määräys Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.2011) Edita Prima Oy Helsinki 2011

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot