Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020"

Transkriptio

1 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

2 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys luo uusia mahdollisuuksia ylläpitää verkostoja sosiaalisen median kautta. Sosiaalinen media lisää yhteiskunnallisen osallistumisen tapoja sekä helpottaa tiedon ja palvelujen tarjontaa ja saatavuutta. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa uusien ja aikaisempaa tehokkaampien ja nopeampien toimintatapojen syntymisen, joita voidaan hyödyntää myös varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa. Oppimisympäristöt muuttuvat. Oppijat elävät monimuotoisessa ja globalisoituvassa mediamaailmassa, jota erilaiset tieto- ja viestintäteknologiat, verkkopalvelut ja pelit muokkaavat. Koulun jälkeinen työelämä edellyttää jatkuvaa kykyä itsenäiseen ja yhteisölliseen oppimiseen sekä työskentelyyn erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulun tehtävänä on varmistaa tasavertainen ja ajanmukainen osaaminen kaikille, asianmukaisessa oppimisympäristössä ja asianmukaisin välinein. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön on Keravalla panostettu voimakkaasti. Kaupunki on panostanut TVT- välineistön monipuolistamiseen ja ajantasaisuuteen, tukipalveluiden saatavuuteen, pedagogiseen tukeen sekä opetushenkilöstön laajaalaiseen osaamiseen. Keravan kasvatus- ja opetustoimi on ollut aktiivisesti mukana Kuuma-alueen tieto- ja viestintätekniikan kehittämishankkeissa. Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen on jatkuvaa työtä, jossa tulevaisuuden sähköisten oppimisympäristöjen teknisten ratkaisujen tulee tukea opetusta ja oppimista parhaalla mahdollisella tavalla Strategiaprosessi Keravan kaupungin tieto- ja viestintätekniikan strategian tavoitteena on linjata Keravan varhaiskasvatuksen ja opetuksen tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksen työvälineenä. Se on opetusta, sähköisten oppimateriaalien käyttöä, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä ja investointeja ohjaava asiakirja. Keravan tieto- ja viestintästrategian työstämisen pohjana on käytetty KUUMA alueen tieto- ja viestintätekniikan strategiaa, joka on laadittu seutukunnan yhteistyönä. KUUMA TVT -strategia sisältää yhteisiä linjauksia opetushenkilöstön osaamisen kehittämisestä, verkko-oppimisympäristöistä, teknisistä ja pedagogisista tukipalveluista sekä infrastruktuurista. Seudullinen strategia yhtenäistää Kuuma alueen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä ja edistää päiväkotien, koulujen sekä oppilaitosten yhteistyötä ja verkostoitumista yli kuntarajojen. Keravan kasvatuksen ja opetuksen tieto- ja viestintätekniikan strategiaa ovat olleet kommentoimassa ja laatimassa toimialajohtajan, varhaiskasvatuksen sekä opetuksen palvelualuejohtajien, suunnittelijoiden ja yksiköiden esimiesten lisäksi pedagoginen TVT-suunnittelija ja kaikkien koulujen TVT -vastaavat. TVT -strategia on opetusta, sähköisten oppimateriaalien käyttöä, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä ja investointeja ohjaava asiakirja.

3 2. VISIO Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen tieto- ja viestintätekniikan käyttö on kiinteä osa opetussuunnitelmaa, oppimista ja opetusta. Keravan kouluissa toteutetaan ilmiöpohjaista ja oppiainerajat ylittävää opetusta kehittäen uusia opetuskäytänteitä teknisiä sovelluksia ja verkkopalveluita hyödyntäen. Tieto- ja viestintätekniikka on nyt ja tulevaisuudessa luonnollinen osa opetusta ja oppimista. TVT ei ole itsetarkoitus vaan yksi opetuksen pedagoginen väline muiden oppimiseen käytettävien välineiden ja menetelmien joukossa. Nykyaikainen kouluympäristö osana elinikäistä oppimispolkua ottaa huomioon koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen ja lisää kaikkien työyhteisön jäsenten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Osaamista jaetaan eri toimijoiden kesken ja tietoa rakennetaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti oppijoiden tarpeiden mukaisesti. Opetuksessa käytetään ajanmukaisia teknologioita, muunneltavia ja joustavia tilaratkaisuja kalusteineen ja välineineen sekä vaihtelevia työtapoja. Uudenlaisen oppimiskulttuurin luominen edellyttää toiminnan kehittämistä oppimisen, opetuksen, oppilaitoksen, opetushallinnon ja tietohallinnon tasoilla. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön keskiössä on oppija, jota opettaja ohjaa monialaisessa oppimisessa. Oppijan näkökulmasta visiona on, että oppijoilla on ikätasonsa mukaiset tietoyhteiskuntataidot, ja he saavuttavat tulevaisuuden jatko-opintojen ja työelämän vaatiman osaamisen. Lisäksi visiona on, että jokainen oppija ja opettaja käyttää valtakunnan ajanmukaisinta fyysistä, sähköistä ja sosiaalista oppimisympäristöä. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävässä opetuksessa painotetaan oppimaan oppimista sekä tiedonhallinta- ja verkkotyöskentelytaitojen käyttämistä ajasta ja paikasta riippumatta kansainväliset oppimismahdollisuudet huomioiden. Keravan kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa on hyvät ja ajanmukaiset sekä riittävät välineet, jotta varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen uudistuvat tavoitteet täyttyvät. Tarvittavien välineiden ja ohjelmistojen hankinta on järjestelmällistä ja suunniteltua. Opettajilla ja oppilailla on saatavilla riittävä pedagoginen ja tekninen tuki. Tieto- ja viestintätekniikka tukee kiinteästi kodin ja koulun yhteistyötä ja tiedottamista eri sidosryhmien suuntaan. Oppijoilla on ikätasonsa mukaiset tietoyhteiskuntataidot, ja he saavuttavat tulevaisuuden jatko-opintojen ja työelämän vaatiman osaamisen. Jokainen oppija ja opettaja käyttää valtakunnan ajanmukaisinta fyysistä, sähköistä ja sosiaalista oppimisympäristöä. Opetuksessa painotetaan oppimaan oppimista sekä tiedonhallinta- ja verkkotyöskentelytaitojen käyttämistä ajasta ja paikasta riippumatta.

4 3. TVT STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Kehittämistavoitteet asettavat johdon TVT-osaamiselle vaatimuksia. Ajanmukainen tietotaito on olennaista, mutta kaikkein tärkeintä on esimiesten kannustava ja innostava asenne. Kasvatuksen ja opetuksen ylimmän johdon tuki on välttämätön, jotta tieto- ja viestintästrategian visio saadaan elämään päiväkodeissa ja kouluissa. Johdolla täytyy olla myös ymmärrystä tulevaisuuden koulun opetusteknologiasta, jotta päiväkoteihin ja oppilaitoksiin saadaan hankittua tavoitteiden edellyttämät välineet ja henkilöstölle tietoja viestintätekniikan opetuskäytön edellyttämä osaaminen. Päiväkodin ja koulun tasolla yksikön johtaja, johtotiimi ja TVT-vastuuopettaja ovat keskeisessä roolissa strategian toteuttamisessa. Keskeisiksi katsotut tavoitteet on nähtävä normeina, joiden toteutumista seurataan ja joiden perusteella tehtäviä vastuutetaan toimintayksiköissä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan koko työyhteisön jaettua asiantuntijuutta, osaamista, vertaistukea, hyvien käytänteiden jakamista ja toimintakulttuurin sekä asenteiden muutosta. Viime kädessä vastuu strategian toteuttamisesta on jokaisella opettajalla. Tieto- ja viestintätekniikan oppiminen on jokaisen lapsen ja oppijan oikeus. Viime kädessä vastuu strategian toteuttamisesta on jokaisella opettajalla. 4. TEKNINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4.1. Hallinnon ja opetuksen tietoverkot Keravan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen tietotekniikka- ja tietoliikennepalveluista vastaa usean kunnan yhteinen tietotekniikan palvelukeskus TIPAKE. Sähköisiä palveluita kehitetään yhteistyössä kaupungin tietohallinnon ja TIPAKE:n kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä oppimisen tarpeisiin sopivia toimintoja. Koulujen tietoverkkoyhteydet on toteutettu kuituyhteyksillä, joiden nopeus on 100 MB/s ja päiväkotien tietoverkkoyhteydet pääosin kupariyhteyksillä, joiden nopeus on 10 Mb/s. Sopimukset verkkoyhteyksien toimittajan kanssa on tehty siten, että yhteysnopeuksia voidaan kasvattaa helposti käyttötarpeen mukaan. Päiväkotien ja hallinnon palvelut ja käyttäjät toimivat hallintoverkossa. Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on hallintoverkon käyttäjätunnus. Hallintoverkon sovellukset ovat henkilökohtaisten käyttöoikeuksien mukaisesti rajoitetut. Palveluihin on rajoitettu pääsy ulkopuolisista verkoista. Opetuskäyttöä varten on käytössä opetusverkko. Opetusverkkoa käytetään opettajien ja opiskelijoiden päivittäisenä työskentely-ympäristönä päiväkodeissa ja kouluissa. Tavoitteena on, että opetusverkko mahdollistaa opetukselle soveltuvan ohjelmistovalikoiman ja vapaamman toimintaympäristön käytön. Kaikilla opettajilla ja

5 oppilailla on käytössään opetusverkon käyttäjätunnus. Tavoitteena on, että opetushenkilöstön työskentely hallinnon ja opetuksen verkkojen välillä saadaan saumattomaksi. Tavoitetilassa opetushenkilöstö käyttää tarvitsemiaan palveluja riippumatta ja olematta tietoisia siitä, missä verkossa palvelut sijaitsevat. Opetushenkilöstöllä on tavoitetilassa saatavillaan tarvittavat palvelut työasemalta, jolla he työskentelevät. Tämä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Keravan kasvatus- ja opetustoimen, Keravan tietohallinnon ja TIPAKE:n kanssa. TIPAKE ylläpitää päiväkotien ja koulujen langattomia verkkoja. Langattomia verkkoja on tällä hetkellä käytössä osassa kouluista. Tavoitteena on saada kaikki opetustilat kattavat, kapasiteetiltaan käyttäjä- ja laitemäärää vastaavat langattomat verkot kaikkiin päiväkoteihin ja kouluihin vuoden 2015 loppuun mennessä. Langattomat verkot on toteutettu niin, että päiväkodeissa ja kouluissa on pääsy langattomasti sekä hallinnon että opetuksen verkkoihin niihin kuuluvilla päätelaitteilla. Lisäksi päiväkodeissa ja kouluissa on suojattu verkko tablettilaitteita varten, joka mahdollistaa opetuksessa käytettävien, liikuteltavien laitteiden joustavan käytön. Langattomat yhteydet käsittävät lisäksi avoimen yleisöverkon joka mahdollistaa omien laitteiden käytön Työasemat ja päätelaitteet varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa Kasvatuksen ja opetuksen työasemat ovat osin toimialan omistuksessa olevia ja osittain leasing- sopimuksella käyttöön otettuja laitteita. Työasemien osalta siirrytään kokonaan leasing- laitteiden käyttöön, noudattaen kaupungin omistuksessa olevien työasemien takuuaikojen umpeutumista. Vähitellen laitekanta muuttuu pöytätyöasemista yhä kattavammin kannettaviin työasemiin. Opetuksessa tullaan luopumaan erillisistä ATKluokista ja niiden pöytätyöasemat korvataan kannettavilla ja niiden liikuttelemiseen ja lataamiseen tarkoitetuilla vaunuilla. Kasvatuksen ja opetuksen henkilöstön osalta työasemissa siirrytään malliin, jossa henkilöllä on, toimenkuva huomioiden, käytettävissään pääasiassa yksi työasema kaikkien hallinnon työtehtävien hoitoon. Varhaiskasvatuksessa jokaisessa lapsiryhmässä on tavoitetilassa vähintään yksi kannettava työasema henkilöstön käytössä. Kaikissa TIPAKE:n ylläpitämissä työasemissa käytetään Windows -käyttöjärjestelmää. Windows- työasemien lisäksi kouluilla on käytössään tablettilaitteita. Lähtötilanteessa näiden laitteiden ylläpidosta vastaavat pääasiassa koulut itse pedagogisen TVT- suunnittelijan tuella. Tavoitteena on, että tablettilaitteet saadaan keskitetyn etähallinnan piiriin ja niiden ylläpito-, tuki- ja lisenssien hallintamalli saadaan vastaamaan opetuksen tarpeita. Tablettilaitteet ovat kaupungin omistuksessa. Lukion osalta kaupungissa on jo varauduttu tuleviin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Keravan lukiossa ja aikuislukiossa ylioppilastutkintoon tähtäävät opintonsa aloittava saa käyttöönsä kaupungin hankkiman leasing- työaseman koko opiskelunsa ajaksi. Työasema on opiskelun ajan kaupungin leasing-sopimuksella ja sillä on on-site-takuu. Laitteiden ylläpitomalli suunnitellaan siten, että niiden käyttö vastaa lukio-opiskelijan tarpeita. Lisäksi lukio tarjoaa tablet- laitteitta opiskelijoiden käyttöön. Varhaiskasvatuksessa on lasten käytössä tablettilaitteita, kosketuspöytiä sekä kannettavia työasemia. Varhaiskasvatuksen laitehankinnoissa huomioidaan käyttäjien ikä, tarpeet ja kasvun tuen näkökulma. Laitekantaa kehitetään aloittaen esiopetusryhmistä. Tavoitteena

6 on, että kussakin esiopetusryhmässä on suunnitelmakauden päättyessä laitteita puolta oppilasmäärästä vastaava määrä Omien laitteiden käyttö Tavoitteena on yhä laajemmin mahdollistaa oppijoiden omien laitteiden käyttö ja hyödyntäminen opetuksessa. Oppijat saavat käyttää omia laitteita oppimisen tukena kun opettaja katsoo sen olevan tilanteeseen sopivaa ja tukevan oppimista. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa omien laitteiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen eikä ketään voida siihen velvoittaa. Omien laitteiden käyttöä tuetaan kehittämällä oppimisen palveluja päätelaiteriippumattomiksi. Samalla mahdollistuu paikasta riippumaton, koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen IT-hankinnat Kasvatuksen ja opetuksen IT-hankinnat tukevat sen toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hankintoja suunnitellaan keskitetysti pedagogisen TVT- suunnittelijan valmistelemina. Hankinnoissa käytetään työasemien osalta kaupungin leasing-sopimusta. Työasemien uusimisesta leasing-kauden päättyessä vastaa TIPAKE. Lisätilauksista ja työasematyypin vaihdoksista vastaa kunkin kustannuspaikan vastuuhenkilö, joka tekee tilauksen TIPAKE:lle. Opetuksen työasema- ja tablettilaitehankinnoissa haasteena on suuri käyttäjämäärä. Opetuksen laitteet pyritään vakioimaan siten, että hallintoa halvemmat laitekustannukset mahdollistavat suuremman laitekannan ylläpitämisen. Pedagoginen TVT- suunnittelija toimii tässä yhdessä koulujen TVT- vastaavien opettajien ja TIPAKE:n asiantuntijoiden kanssa. Työasemia ja tablettilaitteita voidaan hankkia opetuskäyttöön keskitetysti, koulujen ja päiväkotien omilla varoilla sekä hankerahoituksella. Hankintojen suunnittelua ohjaavia normeja ovat: Pedagogisten käyttötarpeiden toteutuminen valituilla ratkaisuilla Kustannustehokkuus hankintahetkellä, elinkaaren aikana ja uusittaessa Tuki- ja ylläpitomallin toimivuus Soveltuvuus olemassa olevaan infrastruktuuriin 4.5. Opetustilojen AV-laitteet Kaupungin koulujen opetustilat on katettu ajanmukaisella AV-varustuksella, joka käsittää kosketustaulun, dataprojektorin, dokumenttikameran sekä äänentoiston. AV-välineistö tukee opetusta ja oppimista mahdollistaen monipuolisen materiaalin esittämisen sekä oppimateriaalina että oppilaiden omina tuotoksina. Tavoitteena on laajentaa tämä malli päiväkoteihin, joihin rakennetaan kiinteistön tarjoamat mahdollisuudet ja yksikön toiminta huomioiden AV-tekniikalla varustettuja tiloja, kuhunkin vähintään esiopetusryhmien määrää vastaava määrä. AV-laitteiden takuuhuollosta vastaa sopimustoimittaja ja AV-laitteiden uusimisesta kasvatus- ja opetustoimi. Laitteiden uusimisesta tehdään kokonaissuunnitelma, josta on nähtävissä kunkin kiinteistön laitekannan elinkaaren vaihe. Laitteiden uusimistarve

7 päivitetään suunnitelmaan vuosittain ja sille varataan varat kunkin vuoden talousarvioon. Tavoitteena on, että AV-laitteille saadaan tukimalli, joka kattaa laitteiden huollon ja ylläpidon yhteistyössä Tipake:n kanssa. Tavoitetilassa toimittajien määrä on saatu minimiin ja henkilöstö ja oppilaat työskentelevät häiriöttä tukipalvelun hoitaessa teknisen ylläpidon Tilaratkaisut Tieto- ja viestintätekniikan sijoittelussa opetustiloihin huomioidaan toiminnan asettamat tarpeet sekä kiinteistöjen asettamat reunaehdot. Laiteratkaisut suunnitellaan kiinteistökohtaisesti, tavoitteena laitteiden esteetön käyttö sekä mahdollisimman korkea käyttöaste. Uusia koulu- ja päiväkotikiinteistöjä suunniteltaessa huomioidaan TVT:n pedagogisen käytön tarpeet, langattomien verkkojen ja liikuteltavien laitteiden mahdollisuudet sekä oppilaiden työskentely yksin ja ryhmissä Kehittämiskohteet Opetuksen työasemahankinnoille asetetaan tavoitteeksi OPH:n suosituksen mukaiset työasemamäärät oppilaskäytössä. Alakoulussa laitteita on tavoitetilassa yksi kahta oppilasta kohden, yläkoulussa ja lukiossa on käytössä oppilasmäärää vastaava määrä laitteita. Toteutuksessa hyödynnetään eri laitetyyppien yhdistelemistä, kiinteistöissä liikuteltavia ratkaisuja sekä oppilaiden omien laitteiden hyödyntämisen mahdollistavien palvelujen käyttöä. Tavoitteena on: että opetushenkilöstön työskentely hallinnon ja opetuksen verkkojen välillä saadaan saumattomaksi. saada kaikki opetustilat kattavat langattomat verkot kaikkiin päiväkoteihin ja kouluihin vuoden 2015 loppuun mennessä. että tablettilaitteet saadaan keskitetyn etähallinnan piiriin ja niiden ylläpito-, tuki- ja lisenssienhallintamalli saadaan vastaamaan opetuksen tarpeita. että suunnitelmakauden päättyessä laitteita on oppijoiden käytössä o kussakin esiopetusryhmässä puolta oppilasmäärästä vastaava määrä o alakouluissa, yläkouluissa ja lukiossa oppilasmäärää vastaava määrä Opetuksessa tullaan luopumaan erillisistä ATK-luokista Henkilöllä on, toimenkuva huomioiden, käytettävissään pääasiassa yksi työasema kaikkien työtehtävien hoitoon. Keravan lukiossa ja aikuislukiossa ylioppilastutkintoon tähtäävät opintonsa aloittava saa käyttöönsä kaupungin hankkiman leasing- työaseman koko opiskelunsa ajaksi. Opetuksen laitteet pyritään vakioimaan siten, että hallintoa halvemmat laitekustannukset mahdollistavat suuremman laitekannan ylläpitämisen. Laiteratkaisut suunnitellaan kiinteistökohtaisesti, tavoitteena laitteiden esteetön käyttö sekä mahdollisimman korkea käyttöaste.

8 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT 5.1. Tunnistautuminen Keravan opetuksen tietojärjestelmät on liitetty TIPAKE:n ylläpitämään aktiivihakemistoon (AD), jolla eri käyttäjien ja ryhmien käyttöoikeuksia hallitaan. Tunnistautuminen on tärkeää henkilökohtaisten palvelujen käyttämiseksi ja yksilön tietosuojan turvaamiseksi. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtaiset tunnuksensa opetusverkon työasemille. Samaa tunnusta käytetään ADFS- palvelun ja kertakirjautumisen kautta opetuksessa käytettäviin järjestelmiin, kuten Edison- oppimisympäristöön, Office 365- palveluun ja Wilmaan. Opetuksen käyttäjätunnukset luodaan automaattisesti Primusoppilashallintojärjestelmästä opettajille henkilökunnalle ja oppilaille. Oppilastunnusten salasanoja voidaan keskitetysti hallinnoida kouluilla ADUC- työkalulla. Opettajien ja henkilökunnan tunnuksia hallinnoi ainoastaan TIPAKE. Tunnistautumista ja kertakirjautumista laajennetaan jatkossa opetuksen henkilöstön ja oppilaiden osalta siten, että samoilla käyttäjätunnuksilla on pääsy kaikkiin tarvittaviin palveluihin. Samoin uusien järjestelmähankintojen yhteydessä tullaan huomioimaan kertakirjautumisen mahdollisuus Oppimisalusta Edison Keravalla on otettu vuonna 2015 käyttöön KUUMA-kuntien yhteistyönä kehittämä Edisonoppimisympäristöpalvelu, joka toimii sekä integraatioalustana oppimisen palveluille että oppimispolun rakentamisen työkaluna opettajille ja oppilaille. Järjestelmä on käytettävissä ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta internetyhteyden ja selaimen kautta. Tämä mahdollistaa saumattoman työskentelyn eri oppimisympäristöissä, vapaa-ajalla ja kotona. Edisonia käytetään sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Sitä kehitetään jatkuvasti ja siihen liitetään uusia toiminnallisuuksia ja integroituja palveluita tarpeen mukaan. Kullakin koululla on nimetyt Edison-pääkäyttäjät, jotka vastaavat koulunsa Edisonin koulutuksista sekä tuesta. Edisonilla on lisäksi kaksi kaupunkitason pääkäyttäjää, joiden tehtävänä on huolehtia järjestelmäkokonaisuuden toimivuudesta sekä koulujen pääkäyttäjien osaamisen päivittämisestä. Kaupunkitason pääkäyttäjät vastaavat Edisonin vikatilanteiden ja kehitystarpeiden koordinoimisesta eri integroitujen järjestelmien toimittajien kanssa. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa otetaan käyttöön Edison huomioiden lapsen kehitysvaihe. Keskeistä on lapsen toiminnan dokumentoinnin tukeminen, yhteistyö huoltajien kanssa sekä ikätason mukainen työskentely sähköisissä ympäristöissä Sähköiset oppimateriaalit Opetuksessa käytetään monipuolisesti sekä opettajien ja oppilaiden itse tuottamaa sähköistä materiaalia että kustantajien oppimateriaaleja. Kustantajien oppimateriaalit hankitaan Edison-oppimisympäristöön integroidun Edustore- palvelun kautta. Keskitetty materiaalien hankintakanava mahdollistaa edullisen, tarvepohjaisen hankkimisen sekä kustantajien sähköisten oppimateriaalien liittämisen osaksi Edisoniin rakennettua oppilaan oppimispolkua. Kustantajien oppimateriaaleissa siirrytään asteittain painetuista

9 sähköisiin huomioiden sähköisten materiaalien kehittyminen, eri oppiaineiden tarpeet sekä oppilaiden käytössä olevat laitteet. Materiaalien käyttöä arvioidaan vuosittain hankintakanavan käyttötilastojen kautta ja saatua tietoa käytetään uusien hankintojen suunnittelussa. Suunnitelmakauden alussa aletaan pilotoida oppikirjatonta opetusta joissakin oppiaineissa ja kehitettyjä malleja laajennetaan muihin oppiaineisiin ja oppilasryhmiin suunnitelmakauden aikana Opetuksen pilvipalvelu O365 Keravalla kaikilla oppilailla, opettajilla ja opetuksen muulla henkilöstöllä on käytössään Office 365- palvelu, joka tarjoaa kaikille käyttäjille sähköpostin, sähköisen kalenterin, pilvitallennustilaa, etäneuvottelutyökalun sekä sähköiset työtilat. Opetuksessa siirrytään käyttämään pilvitallennustilaa kaikkien käyttäjien materiaalien tallentamiseen. Näin materiaalit ovat kaikkialla käytössä päätelaiteriippumattomasti ja päästään eroon eri tallennustiloihin hajautettujen materiaalien tuottamista ongelmista. Sähköisiä työtiloja aletaan hyödyntää sekä oppimisen että hallinnon tukena. Työtilat mahdollistavat päiväkodin ja koulun eri työryhmille sähköisen työskentelyn, materiaalien hallinnan sekä jaettujen dokumenttien työstämisen. Työtilat rakennetaan yhteistyössä päiväkotien ja koulujen johdon kanssa vastaamaan päiväkoti- ja koulukohtaisia työtapoja. Kasvatus- ja opetustoimen hallinnon sähköistä työskentelyä päiväkotien ja koulujen kanssa kehitetään. Tässä hyödynnetään pilvipalvelun tarjoamia sähköisiä työtiloja Oppilashallintojärjestelmä Wilma Wilmaa käytetään kaikilla kouluasteilla esiopetuksesta lukiokoulutukseen. Se tarjoaa sähköisen viestintäkanavan kotien ja koulujen, eri hallinnon tahojen sekä henkilöstön välillä. Wilmaa hyödynnetään sähköisessä asioinnissa mm. kouluun ilmoittautumisen, kurssi-ilmoittautumisen, pedagogisten asiakirjojen ja sähköisten lomakkeiden kautta. Sähköistä asiointia kehitetään jatkuvasti tavoitteena tarjota laadukasta ja vaivatonta palvelua eri asiakasryhmille ja henkilöstölle Ohjelmistot Opetuksen työasemien sovelluskokoonpano koostuu Microsoftin Windows- ja Officetuotteista sekä kosketustaulujen ja dokumenttikameroiden ohjaussovelluksista. Näiden lisäksi käytössä on jonkin verran työasemille asennettuja pedagogisia ohjelmistoja. Tipake ylläpitää opetusverkon hyväksyttyjen sovellusten listaa, jolta ne ovat tilattavissa opettajien ja oppilaiden tarpeisiin koulu- tai työasemakohtaisesti. Uusien sovellusten käyttöönotto sisältää TIPAKE:n testausjakson sekä tietohallintopäälliköiden hyväksymisen. Malli ei nykyisellään vastaa opetuksen alati muuttuvaa ja kehittyvää sovellustarvetta. Vasteajat sovellusten käyttöön saamisessa ovat kestämättömän pitkiä. Tavoitteena on saada opetuksen käyttöön malli, jossa tarvittavat sovellukset saadaan käyttöön tarpeen mukaan ketterästi. Tabletlaitteilla on koottuna pedagogisesti toimivia sovelluksia, joiden kokoonpanoa kehitetään jatkuvasti. Pääpaino näissä sovelluksissa on välineohjelmistoissa sisältöohjelmistojen sijaan. Tablettilaitteiden sovellusten hankintaan kehitetään malli, jonka avulla kukin koulu ja päiväkoti voi hankkia sovelluksia tarpeensa mukaan samoin kuin sähköisiä oppimateriaaleja.

10 5.7 Kehittämiskohteet Päiväkotien ja koulujen käyttöön kehitetään sähköinen portfolio, johon kukin oppilas voi dokumentoida omaa oppimistaan sähköisessä muodossa. Portfolio integroidaan osaksi Edison- ja O365-palveluja, jolloin työskentely on saumatonta eri toimintojen välillä. Sähköisten palvelujen käyttöä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kehitetään suunnitelmakauden aikana voimakkaasti. Pilvipalvelujen käyttö aloitetaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa luomalla koko henkilöstölle käyttäjätunnukset Edisoniin ja O365-palveluun. Lapsiryhmien kanssa työskentely mahdollistetaan ryhmäkohtaisten tunnusten luomisella, jolloin lasten tuotoksia voidaan koota ikätasosta huolimatta sähköisiin palveluihin henkilöstön tukemana. Arviointia sähköisissä ympäristöissä kehitetään. Tavoitteena on, että pelkkien tuotosten arvioinnista päästään sähköisten palvelujen tukemana entistä enemmän oppimisprosessin arviointiin ja ohjaamiseen. Tätä tukemaan kehitetään toimintamalleja ja työkaluja, jotka mahdollistavat oppimisprosessin havainnoinnin sekä opettajille että oppilaalle itselleen. Tämän lisäksi kokeiden tekemistä sähköisesti kehitetään niin, että sekä itse tuoton että siitä annettava palaute voidaan tuottaa sähköisesti. Opetuksen ja toiminnan suunnittelun tueksi kehitetään tai otetaan käyttöön valmis sähköinen opetussuunnitelma, joka integroidaan oppimateriaalien hallinnan ja sähköisen oppimispolun työkaluihin. Tämä mahdollistaa toisaalta opetussuunnitelmien entistä voimakkaamman ohjaavan vaikutuksen ja toisaalta tukee opettajien ja kasvattajien suunnittelutyötä suhteessa opetussuunnitelmien asettamiin tavoitteisiin.

11 Tunnistautumista ja kertakirjautumista laajennetaan siten, että samoilla käyttäjätunnuksilla on pääsy kaikkiin tarvittaviin palveluihin. Edisonia käytetään sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa ja sitä kehitetään jatkuvasti. Opetuksessa käytetään monipuolisesti sekä opettajien ja oppilaiden itse tuottamaa sähköistä materiaalia että kustantajien oppimateriaaleja. Suunnitelmakauden alussa aletaan pilotoida oppikirjatonta opetusta joissakin oppiaineissa ja kehitettyjä malleja laajennetaan muihin oppiaineisiin ja oppilasryhmiin suunnitelmakauden aikana. Opetuksessa siirrytään käyttämään pilvitallennustilaa kaikkien käyttäjien materiaalien tallentamiseen. Sähköisiä työtiloja aletaan hyödyntää sekä oppimisen että oppilaitoshallinnon tukena. Sähköistä asiointia kehitetään jatkuvasti tavoitteena tarjota laadukasta ja vaivatonta palvelua eri asiakasryhmille ja henkilöstölle. Tavoitteena on saada opetuksen käyttöön malli, jossa tarvittavat sovellukset saadaan käyttöön tarpeen mukaan ketterästi. Tablettilaitteiden sovellusten hankintaan kehitetään malli, jonka avulla kukin koulu ja päiväkoti voi hankkia sovelluksia tarpeensa mukaan samoin kuin sähköisiä oppimateriaaleja. 6. OPPIJAN TULEVAISUUDEN OSAAMINEN Tieto- ja viestintätekniikka tulee mieltää niin välineenä kuin opittavana sisältönä. Vaikka sitä ei opeteta erillisenä pakollisena oppiaineena perusopetuksessa, sen laaja-alainen hyödyntäminen sekä tietojen ja taitojen oppiminen kuuluu jokaiselle oppilaalle. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen harjoittelu aloitetaan jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa osana lapsen laaja-alaisen osaamisen kehittämistä. Tulevaisuuden taitojen kehittyminen nähdään koko Keravan kasvatus- ja opetuspalvelujen yhteisenä tavoitteena, joka kuuluu kaiken ikäisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tehtäviin Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksessa edistetään lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista yhdessä kotien kanssa. Keskeisiä teemoja ovat leikinomaisuus, eri välineisiin tutustuminen sekä

12 vuorovaikutus- ja oppimistaitojen kehittäminen. Lapselle tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia kokeilla ja tuottaa itse sekä esittää omia tuotoksiaan muille. Tuotoksia voivat olla esimerkiksi valokuvat, elokuvat, animaatiot ja erilaiset tarinat, joiden aiheet nousevat lapsen omista kiinnostuksen kohteista ja tutusta ympäristöstä. Näin tuetaan erityisesti lapsen luovan ajattelun, itsetunnon kehittymistä. Lasta ohjataan myös yhdessä kokeilemiseen ja ryhmässä toimimiseen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Varhaiskasvatuksen aikana luodaan pohjaa lapsen TVT-perustaitojen kehittymiselle. Esiopetuksessa sovelletaan jo varhaiskasvatuksessa opittuja työskentelytapoja ja niiden monipuolista hyödyntämistä syvennetään yksin ja ryhmässä tehtävien projektien ja lyhyiden tehtävien avulla. Lapsen oma toimiminen on keskeistä ja TVT tuodaan osaksi päivittäisiä oppimisympäristöjä yksilö- ja ryhmätyöskentelyn muodossa. TVT-taitoja opitaan osana esiopetuksen sisältöjen opiskelua. TVT:n avulla työskentelyllä tuetaan lisäksi vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa erilaisten tarinoiden, oppimispelien ja harjoitusten avulla. Monilukutaidon alkeita voidaan harjoitella TVT:n avulla monimediaisten esitysten tutkimisella, keskustelulla ja arvioinnilla. Lapsia ohjataan omaksumaan myös turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja kiinnittämällä lapsen huomiota työn tauottamiseen, hyviin työasentoihin sekä turvalliseen verkossa toimimiseen Perusopetus Perusopetuksessa tieto- ja viestintätekniikan taitoja harjoitellaan jatkumona lapsen ikätaso huomioiden. TVT:n hyödyntäminen on suunnitelmallista ja sitä harjoitellaan kaikilla vuosiluokilla osana eri oppiaineiden opetusta sekä laajemmissa monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Keskeisiä teemoja ovat: tietoteknisten perustaitojen harjoittelu mukaan lukien näppäintaidot sekä erilaisten laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö tiedon hankinta ja hankitun tiedon käyttö kriittisesti oman tiedon tuottamisessa monilukutaidon kehittäminen digitaalisen median parissa työskentely ja oma tuottaminen ohjelmointi verkostoituminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen paikallisesti ja kansainvälisesti TVT:n turvallinen ja ergonominen käyttö Perusopetuksen nivelvaiheissa keskeiseksi nousee oppilaiden TVT-taitojen tasavertaisuus. Tätä pyritään varmistamaan opetussuunnitelmatyön yhteydessä kirjaamalla Keravan perusopetuksen opetussuunnitelmaan vuosiluokkakohtaiset sisällöt TVT-taitojen osalta. Kouluilla on lisäksi mahdollisuus suunnitella omaa toimintaansa lukuvuosisuunnitelmien laadinnan yhteydessä esim. koulun oman TVT-ajokortin laatimisella Lukiokoulutus TVT:n hyödyntämisen pohjana lukiokoulutuksessa pidetään perusopetuksen aikana omaksuttuja TVT:n käyttötaitoja sekä monipuolisia työskentely- ja ajattelun taitoja, joita eri oppiaineiden parissa työskennellen on opittu. Lukiokoulutuksessa näitä syvennetään entisestään painottaen jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukioopiskelijoiden ja opettajien työskentely siirtyy suunnitelmakauden aikana entistä enemmän sähköisiin ympäristöihin mm. ylioppilaskirjoitusten sähköistymisen myötä.

13 Lukio-opiskelijoiden TVT-peruskäyttötaidot ja käytettävien järjestelmien ja laitteiden hallinta pyritään varmistamaan tarjoamalla kaikille lukio-opintonsa aloittaville TVTkurssi, jonka kaikki opiskelijat suorittavat ensimmäisessä jaksossa. Työskentelyn ja ajattelun taitoja harjoitellaan eri oppiaineiden opiskelun osana suunnitelmallisesti. Kunkin oppiaineen opettajat tutustuttavat opiskelijoita oman erityisalansa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämismahdollisuuksiin ja ohjaavat opiskelijoita työskentelemään oppiaineen tiedon parissa yksin ja erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa. Opiskelijoille muodostuu lukio-opintojen aikana selkeä kuva eri tieteenalojen tiedosta sekä sen tuottamiseen käytettävistä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksista. Tulevaisuuden taitojen kehittyminen koko Keravan kasvatus- ja opetuspalvelujen yhteisenä tavoitteena. TVT:n hyödyntäminen on suunnitelmallista. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapselle tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia kokeilla ja tuottaa itse sekä esittää omia tuotoksiaan muille. lapsen oma toimiminen on keskeistä TVT tuodaan osaksi päivittäisiä oppimisympäristöjä yksilö- ja ryhmätyöskentelyn muodossa. TVT-taitoja opitaan osana esiopetuksen sisältöjen opiskelua. Perusopetuksessa harjoitellaan kaikilla vuosiluokilla osana eri oppiaineiden opetusta sekä laajemmissa monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Perusopetuksen nivelvaiheissa keskeiseksi nousee oppilaiden TVT-taitojen tasavertaisuus. Lukiokoulutuksessa Työskentelyn ja ajattelun taitoja harjoitellaan eri oppiaineiden opiskelun osana suunnitelmallisesti. opettajat tutustuttavat opiskelijoita oman erityisalansa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämismahdollisuuksiin ja ohjaavat opiskelijoita työskentelemään oppiaineen tiedon parissa Lukio-opiskelijoiden ja opettajien työskentely siirtyy suunnitelmakauden aikana entistä enemmän sähköisiin ympäristöihin mm. ylioppilaskirjoitusten sähköistymisen myötä.

14 7. TVT-TUKIPALVELU 7.1. Teknisen tuen järjestelyt Opetuksen työasema-, verkko- ja järjestelmäpalveluista vastaa TIPAKE. Näiden perustietotekniikkapalvelujen toimivuus tulee tulevaisuudessa yhä kriittisemmäksi, kun opetuksen järjestäminen sähköistyy entisestään. TIPAKE:n asiakaskunnat Kerava, Järvenpää ja Mäntsälä tekevät opetuspalvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa yhteistyötä tietohallintojen sekä opetuksen TVT-suunnittelijoiden tasolla. Tavoitteena on kehittää erityisesti opetuksen tarpeet huomioivia palveluja ja toimintamalleja. Ketteryys, muuttuva sovellustarve, verkkoinfrastuktuurin kasvava tarve sekä monipuolinen laitekanta ovat tämän kehitystyön painopisteitä Pedagogisen tuen järjestelyt Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on käytössä TVT- pedagogisen lähituen malli. Se noudattaa KUUMA- kuntien TVT opetuksen ja oppimisen tukena - hankkeessa kehitettyä lähikoulutuksen mallia. Oppitunneilla tapahtuva tuki on rakennettu siten, että työskentely tapahtuu osana opetusta, koulussa käytössä olevilla laitteilla ja yhdessä opettajien oppilasryhmien kanssa. TVT:n pedagogisen käytön kehittäminen on näin sidottu suoraan opiskeltaviin sisältöihin ja niille asetettuihin tavoitteisiin. Pedagogista lähitukea antavat kunkin koulun TVT-vastaavat opettajat sekä pedagoginen TVTsuunnittelija Yksikön TVT- vastaavat Kussakin Keravan päiväkodissa ja koulussa on nimetyt TVT- vastaavat. Heidän tehtävänsä on TVT:n pedagogisen käytön asiantuntijana ja henkilöstön lähitukena toimiminen. Lähituki on järjestetty varaamalla kullekin TVT- vastaavalle opettajalle työjärjestyksestä viikoittaisia tunteja, jolloin hän on oman koulunsa ja muiden Keravan koulujen opettajien käytettävissä kouluttaen ja toimien heidän tukenaan TVT:n hyödyntämisessä oppitunneilla. Lähitukea tarjoavat opettajat saavat tekemästään työstä erillisen korvauksen. He suunnittelevat koulutusten sisältöjä, ja toteuttava koulutuksia eri koulujen tarpeiden mukaan ja saavat TVT- pedagogista koulutusta työnsä kehittämisen tueksi. Koulutuksia koordinoi pedagoginen TVT-suunnittelija. Lähituen järjestämisessä hyödynnetään TVT- vastaavien erityisosaamisalueita. TVT-vastaavat kokoontuvat säännöllisesti opetusjohtajan ja pedagogisen TVT- suunnittelijan johdolla. Kokousten sisältöä keskittyy erityisesti TVT:n pedagogisen käytön kehittämiseen ja pedagogisen lähituen organisointiin Keskitetty pedagoginen tuki Opettajien pedagoginen tuki katetaan ennen kaikkea lähituen kautta. Pedagoginen TVTsuunnittelija tarjoaa lisäksi keskitettyä pedagogista tukea TVT-vastaaville sekä kaikille Keravan opettajille. Keskitetyn tuen kautta pyritään ohjaamaan TVT:n pedagogista käyttöä sekä kehitettyjen pedagogisten mallien käyttöönottoa yksiköissä. Keskitettyä pedagogista tukea hyödynnetään erityisesti uusien välineiden ja sovellusten käyttöönottojen yhteydessä. Yksiköt voivat tilata koulutuksia ja pedagogista tukea pedagogiselta TVTsuunnittelijalta tarpeensa mukaan.

15 opetuksen tarpeet huomioivia palveluja ja toimintamalleja kehitetään Pedagogista lähitukea antavat kunkin koulun TVT-vastaavat opettajat sekä pedagoginen TVT-suunnittelija. Yksikön TVT-vastaavan tehtävänä TVT:n pedagogisen käytön asiantuntijana ja henkilöstön lähitukena toimiminen Pedagoginen TVT-suunnittelija tarjoaa keskitettyä pedagogista tukea TVTvastaaville sekä kaikille Keravan opettajille. 8. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA TÄYDENNYSKOULUTUS Nopeasti kehittyvä tietotekniikka ja sen tehokas pedagoginen hyödyntäminen asettaa merkittäviä haasteita henkilöstön osaamiselle. Keravalla kukin koulu käyttää vuosittain opettajan henkilökohtaisen TVT-osaamisen kehityssuunnitelmaa, johon kirjataan henkilökohtaiset vahvuudet, keskeiset kehityskohteet sekä tarvittavat koulutukset ja tukimalli, jolla tavoitteet saavutetaan. Kukin opettaja hakee asetettuihin tavoitteisiin tähtäävää koulutusta keskitetyn pedagogisen tuen, lähituen ja tarjolla olevien koulutusten piiristä. Esimiehet seuraavat suunnitelman toteutumista ja suunnitelmia päivitetään vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Yksikkötasolla henkilöstön osaamista kartoitetaan esim. OPEKA-kyselyn avulla. Tämän kautta päästään arvioimaan yksiköiden koulutus- ja tukitarvetta sekä koulutusten vaikuttavuutta ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. TVT:n pedagogisen käytön hallitseminen on jatkossa kunkin opettajan perustaito, jonka ylläpitämisestä vastaa kukin opettaja ja viime kädessä hänen esimiehenään koulun rehtori. TVT-osaamista painotetaan uuden henkilöstön rekrytoinnissa. Täydennyskoulutusten suunnittelua, kohdentamista ja resursointia ohjaavat opettajien henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat, koulu- ja kaupunkitason kyselyistä saatu tieto sekä opetukselle asetetut tavoitteet opetussuunnitelmissa ja muissa ohjaavissa dokumenteissa. Opettajien täydennyskoulutus koostuu sekä lähituesta että perinteisestä, tilatuista koulutuksista. Tilatuissa koulutuksissa painottuu erityisesti TVT:n pedagoginen hyödyntäminen. Toimisto-ohjelmistojen tekniseen osaamiseen keskittyviä koulutuksia hyödynnetään kaupungin HR:n koulutustarjonnasta ja uusien laitteiden tilausten yhteydessä suunnitellaan niiden tekninen koulutus yhdessä laitetoimittajan kanssa osana käyttöönottoa.

16 Henkilökohtainen TVT-osaamisen kehityssuunnitelma henkilökohtaiset vahvuudet keskeiset kehityskohteet tarvittavat koulutukset ja tukimalli tavoitteiden saavuttamiseksi Esimiehet seuraavat suunnitelman toteutumista ja suunnitelmia päivitetään vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Koulutuksissa painottuu erityisesti TVT:n pedagoginen hyödyntäminen. TVT:n pedagogisen käytön hallitseminen kunkin opettajan perustaito, jonka ylläpitämisestä vastaa opettaja ja viime kädessä hänen esimiehensä. 9. KOULUN TOIMINTAKULTTUURI JA JOHTAJUUS TVT:n hyödyntämisen malleja opetuksessa kehitetään aktiivisesti tukemaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteita oppimiselle ja opetukselle. Tämä johtaa väistämättä koulujen toimintakulttuurin uudelleen arvioimiseen ja muutokseen. Opettajan rooli muuttuu, kun valmiiksi tuotetun materiaalin rooli pienenee ja opettajan tehtävänä on entistä enemmän yksilön ja ryhmän oppimisprosessien ohjaaminen. Oppijan oma toiminta tulee tuoda opetuksen järjestämisen keskiöön. TVT:aa hyödyntäen tuetaan yhdessä tekemistä, erilaisten oppimistyylien huomioimista ja laajempien teemakokonaisuuksien toteuttamista. Tietotekniikan rooli on ennen kaikkea väline ja toimintakulttuuri mahdollistaa sen tehokkaan hyödyntämisen. Opetushenkilöstön ja oppilaiden toiminnan keskeisiä teemoja ovat mm. yhdessä tekeminen, oman osaamisen jatkuva arviointi, kokeilemisen rohkeus ja epäonnistumisista oppiminen. Koulun johdon aktiivinen rooli on ensisijaisen tärkeässä asemassa, kun toimintakulttuurin muutosta suunnitellaan ja toteutetaan. Pedagoginen johtajuus yhteisiä toimintamalleja luomalla ja niiden toimivuutta arvioimalla luo koulun toimintaan yhteisen pedagogisen kulttuurin. Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen on koulun johdon tehtävä. Esimerkkinä toimiminen TVT:n hyödyntämisessä vaatii johtajalta oman TVT-osaamisen kehittämistä. Esimerkillä omalta mukavuusalueelta pois astumisessa on voimakas vaikutus. Opetushenkilöstön yhteiseen työskentelyyn, tiimeihin, kokouksiin ja yhteissuunnitteluun tuodaan TVT:aa hyödyntäviä työtapoja. Koulujen haasteena on suhteuttaa opetussuunnitelmien sisällöllisten tavoitteiden mukainen opetus laajempien taitojen oppimisen tukemiseen. Nämä tulisi nähdä toisiaan tukevina, ei resursseista kilpailevina tekijöinä. Sisältöorientoitunut opetuksen toimintakulttuuri näkee laajempien taitojen opettamisen lisätyönä, jolle ei löydy aikaa.

17 Opetuksen suunnittelussa valittavien työtapojen tulisi tukea mm. luovuuden, kriittisen ajattelun, kommunikaation ja yhteistyön harjoittelua opetussuunnitelmien määritellessä opiskeltavat sisällöt. Toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa tärkeää on ohjata henkilöstöä arvioimaan toimintatapojaan ja työtään. Uusien toimintamallien käyttöönoton tulisi aina johtaa jostakin vanhasta luopumiseen. Koulun henkilöstöllä tulee olla yhteinen ymmärrys muutoksen syistä, sille asetetuista tavoitteista ja kunkin omasta roolista muutoksessa. Mahdollisuus pedagogiselle keskustelulle, pohdinnalle ja ajatusten jakamiselle on erittäin tärkeää. Samoin yhteisyyden tunne, jossa kukaan ei tunne jäävänsä yksin uusien tavoitteiden kanssa. opettajan tehtävänä on entistä enemmän yksilön ja ryhmän oppimisprosessien ohjaaminen TVT:aa hyödyntäen tuetaan yhdessä tekemistä, erilaisten oppimistyylien huomioimista ja laajempien teemakokonaisuuksien toteuttamista. Toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa tärkeää on ohjata henkilöstöä arvioimaan toimintatapojaan ja työtään. Koulun henkilöstöllä tulee olla yhteinen ymmärrys muutoksen syistä, sille asetetuista tavoitteista ja kunkin omasta roolista muutoksessa. 10. VERKOSTOYHTEISTYÖ Oppiminen ja osaamisen jakaminen verkostoissa on digitalisoituvassa opetuksen kentässä keskeistä. Digitaaliset palvelut, uudet laitteet ja innovatiiviset tavat tehdä työtä kehittyvät jatkuvasti. Opetushenkilöstön oma aktiivinen asennoituminen oman osaamisen kehittämiseen yhdessä työnantajan tarjoamien koulutusten kanssa varmistaa opetushenkilöstön osaamisen ylläpitämisen. Opettajia kannustetaan verkostoitumaan sosiaalista mediaa hyödyntäen ja hakemaan ympärilleen omaa työtä tukevia verkostoja. Koulujen välistä yhteistyötä tehdään yhteisten koulutusten ja oppimisprojektien kautta. Oppilaita opetetaan ja kannustetaan toimimaan verostoissa yli luokka-, koulu- ja kuntarajojen. TVT antaa mahdollisuuden hyödyntää etäneuvottelu- ja muita sähköisiä viestintävälineitä vuorovaikutukseen ympäröivän maailman kanssa. Eri yhteistyökumppaneiden ja asiantuntijoiden osaamista hyödynnetään myös etäyhteyksien avulla. Opetuksen TVT-palvelujen kehittämisessä tehdään yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Erilaiset hankkeet ja tiedon, käytänteiden ja teknisten ratkaisujen jakaminen tukevat kaikkien osapuolien TVT:n opetuskäytön kehittymistä.

18 Opettajia kannustetaan verkostoitumaan sosiaalista mediaa hyödyntäen ja hakemaan ympärilleen omaa työtä tukevia verkostoja. Oppilaita opetetaan ja kannustetaan toimimaan verostoissa yli luokka-, koulu- ja kuntarajojen. Opetuksen TVT-palvelujen kehittämisessä tehdään yhteistyötä muiden kuntien kanssa. 11. SUUNNITELMAN ARVIOINTI JA PÄIVITTÄMINEN Suunnitelman pohjalta rakennetaan tiekartta, jota tarkastellaan vuosittain TVTohjausryhmässä ja Kasvatuksen ja opetuksen toimialan johtoryhmässä. Vuositavoitteet asetetaan kokonaistavoitteiden suunnassa. TVT:n opetuskäytön suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja päivitetyt versiot hyväksytetään Kasvatus- ja opetuslautakunnalla.

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot