Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020"

Transkriptio

1 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

2 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys luo uusia mahdollisuuksia ylläpitää verkostoja sosiaalisen median kautta. Sosiaalinen media lisää yhteiskunnallisen osallistumisen tapoja sekä helpottaa tiedon ja palvelujen tarjontaa ja saatavuutta. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa uusien ja aikaisempaa tehokkaampien ja nopeampien toimintatapojen syntymisen, joita voidaan hyödyntää myös varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa. Oppimisympäristöt muuttuvat. Oppijat elävät monimuotoisessa ja globalisoituvassa mediamaailmassa, jota erilaiset tieto- ja viestintäteknologiat, verkkopalvelut ja pelit muokkaavat. Koulun jälkeinen työelämä edellyttää jatkuvaa kykyä itsenäiseen ja yhteisölliseen oppimiseen sekä työskentelyyn erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulun tehtävänä on varmistaa tasavertainen ja ajanmukainen osaaminen kaikille, asianmukaisessa oppimisympäristössä ja asianmukaisin välinein. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön on Keravalla panostettu voimakkaasti. Kaupunki on panostanut TVT- välineistön monipuolistamiseen ja ajantasaisuuteen, tukipalveluiden saatavuuteen, pedagogiseen tukeen sekä opetushenkilöstön laajaalaiseen osaamiseen. Keravan kasvatus- ja opetustoimi on ollut aktiivisesti mukana Kuuma-alueen tieto- ja viestintätekniikan kehittämishankkeissa. Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen on jatkuvaa työtä, jossa tulevaisuuden sähköisten oppimisympäristöjen teknisten ratkaisujen tulee tukea opetusta ja oppimista parhaalla mahdollisella tavalla Strategiaprosessi Keravan kaupungin tieto- ja viestintätekniikan strategian tavoitteena on linjata Keravan varhaiskasvatuksen ja opetuksen tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksen työvälineenä. Se on opetusta, sähköisten oppimateriaalien käyttöä, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä ja investointeja ohjaava asiakirja. Keravan tieto- ja viestintästrategian työstämisen pohjana on käytetty KUUMA alueen tieto- ja viestintätekniikan strategiaa, joka on laadittu seutukunnan yhteistyönä. KUUMA TVT -strategia sisältää yhteisiä linjauksia opetushenkilöstön osaamisen kehittämisestä, verkko-oppimisympäristöistä, teknisistä ja pedagogisista tukipalveluista sekä infrastruktuurista. Seudullinen strategia yhtenäistää Kuuma alueen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä ja edistää päiväkotien, koulujen sekä oppilaitosten yhteistyötä ja verkostoitumista yli kuntarajojen. Keravan kasvatuksen ja opetuksen tieto- ja viestintätekniikan strategiaa ovat olleet kommentoimassa ja laatimassa toimialajohtajan, varhaiskasvatuksen sekä opetuksen palvelualuejohtajien, suunnittelijoiden ja yksiköiden esimiesten lisäksi pedagoginen TVT-suunnittelija ja kaikkien koulujen TVT -vastaavat. TVT -strategia on opetusta, sähköisten oppimateriaalien käyttöä, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä ja investointeja ohjaava asiakirja.

3 2. VISIO Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen tieto- ja viestintätekniikan käyttö on kiinteä osa opetussuunnitelmaa, oppimista ja opetusta. Keravan kouluissa toteutetaan ilmiöpohjaista ja oppiainerajat ylittävää opetusta kehittäen uusia opetuskäytänteitä teknisiä sovelluksia ja verkkopalveluita hyödyntäen. Tieto- ja viestintätekniikka on nyt ja tulevaisuudessa luonnollinen osa opetusta ja oppimista. TVT ei ole itsetarkoitus vaan yksi opetuksen pedagoginen väline muiden oppimiseen käytettävien välineiden ja menetelmien joukossa. Nykyaikainen kouluympäristö osana elinikäistä oppimispolkua ottaa huomioon koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen ja lisää kaikkien työyhteisön jäsenten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Osaamista jaetaan eri toimijoiden kesken ja tietoa rakennetaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti oppijoiden tarpeiden mukaisesti. Opetuksessa käytetään ajanmukaisia teknologioita, muunneltavia ja joustavia tilaratkaisuja kalusteineen ja välineineen sekä vaihtelevia työtapoja. Uudenlaisen oppimiskulttuurin luominen edellyttää toiminnan kehittämistä oppimisen, opetuksen, oppilaitoksen, opetushallinnon ja tietohallinnon tasoilla. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön keskiössä on oppija, jota opettaja ohjaa monialaisessa oppimisessa. Oppijan näkökulmasta visiona on, että oppijoilla on ikätasonsa mukaiset tietoyhteiskuntataidot, ja he saavuttavat tulevaisuuden jatko-opintojen ja työelämän vaatiman osaamisen. Lisäksi visiona on, että jokainen oppija ja opettaja käyttää valtakunnan ajanmukaisinta fyysistä, sähköistä ja sosiaalista oppimisympäristöä. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävässä opetuksessa painotetaan oppimaan oppimista sekä tiedonhallinta- ja verkkotyöskentelytaitojen käyttämistä ajasta ja paikasta riippumatta kansainväliset oppimismahdollisuudet huomioiden. Keravan kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa on hyvät ja ajanmukaiset sekä riittävät välineet, jotta varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen uudistuvat tavoitteet täyttyvät. Tarvittavien välineiden ja ohjelmistojen hankinta on järjestelmällistä ja suunniteltua. Opettajilla ja oppilailla on saatavilla riittävä pedagoginen ja tekninen tuki. Tieto- ja viestintätekniikka tukee kiinteästi kodin ja koulun yhteistyötä ja tiedottamista eri sidosryhmien suuntaan. Oppijoilla on ikätasonsa mukaiset tietoyhteiskuntataidot, ja he saavuttavat tulevaisuuden jatko-opintojen ja työelämän vaatiman osaamisen. Jokainen oppija ja opettaja käyttää valtakunnan ajanmukaisinta fyysistä, sähköistä ja sosiaalista oppimisympäristöä. Opetuksessa painotetaan oppimaan oppimista sekä tiedonhallinta- ja verkkotyöskentelytaitojen käyttämistä ajasta ja paikasta riippumatta.

4 3. TVT STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Kehittämistavoitteet asettavat johdon TVT-osaamiselle vaatimuksia. Ajanmukainen tietotaito on olennaista, mutta kaikkein tärkeintä on esimiesten kannustava ja innostava asenne. Kasvatuksen ja opetuksen ylimmän johdon tuki on välttämätön, jotta tieto- ja viestintästrategian visio saadaan elämään päiväkodeissa ja kouluissa. Johdolla täytyy olla myös ymmärrystä tulevaisuuden koulun opetusteknologiasta, jotta päiväkoteihin ja oppilaitoksiin saadaan hankittua tavoitteiden edellyttämät välineet ja henkilöstölle tietoja viestintätekniikan opetuskäytön edellyttämä osaaminen. Päiväkodin ja koulun tasolla yksikön johtaja, johtotiimi ja TVT-vastuuopettaja ovat keskeisessä roolissa strategian toteuttamisessa. Keskeisiksi katsotut tavoitteet on nähtävä normeina, joiden toteutumista seurataan ja joiden perusteella tehtäviä vastuutetaan toimintayksiköissä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan koko työyhteisön jaettua asiantuntijuutta, osaamista, vertaistukea, hyvien käytänteiden jakamista ja toimintakulttuurin sekä asenteiden muutosta. Viime kädessä vastuu strategian toteuttamisesta on jokaisella opettajalla. Tieto- ja viestintätekniikan oppiminen on jokaisen lapsen ja oppijan oikeus. Viime kädessä vastuu strategian toteuttamisesta on jokaisella opettajalla. 4. TEKNINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4.1. Hallinnon ja opetuksen tietoverkot Keravan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen tietotekniikka- ja tietoliikennepalveluista vastaa usean kunnan yhteinen tietotekniikan palvelukeskus TIPAKE. Sähköisiä palveluita kehitetään yhteistyössä kaupungin tietohallinnon ja TIPAKE:n kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä oppimisen tarpeisiin sopivia toimintoja. Koulujen tietoverkkoyhteydet on toteutettu kuituyhteyksillä, joiden nopeus on 100 MB/s ja päiväkotien tietoverkkoyhteydet pääosin kupariyhteyksillä, joiden nopeus on 10 Mb/s. Sopimukset verkkoyhteyksien toimittajan kanssa on tehty siten, että yhteysnopeuksia voidaan kasvattaa helposti käyttötarpeen mukaan. Päiväkotien ja hallinnon palvelut ja käyttäjät toimivat hallintoverkossa. Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on hallintoverkon käyttäjätunnus. Hallintoverkon sovellukset ovat henkilökohtaisten käyttöoikeuksien mukaisesti rajoitetut. Palveluihin on rajoitettu pääsy ulkopuolisista verkoista. Opetuskäyttöä varten on käytössä opetusverkko. Opetusverkkoa käytetään opettajien ja opiskelijoiden päivittäisenä työskentely-ympäristönä päiväkodeissa ja kouluissa. Tavoitteena on, että opetusverkko mahdollistaa opetukselle soveltuvan ohjelmistovalikoiman ja vapaamman toimintaympäristön käytön. Kaikilla opettajilla ja

5 oppilailla on käytössään opetusverkon käyttäjätunnus. Tavoitteena on, että opetushenkilöstön työskentely hallinnon ja opetuksen verkkojen välillä saadaan saumattomaksi. Tavoitetilassa opetushenkilöstö käyttää tarvitsemiaan palveluja riippumatta ja olematta tietoisia siitä, missä verkossa palvelut sijaitsevat. Opetushenkilöstöllä on tavoitetilassa saatavillaan tarvittavat palvelut työasemalta, jolla he työskentelevät. Tämä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Keravan kasvatus- ja opetustoimen, Keravan tietohallinnon ja TIPAKE:n kanssa. TIPAKE ylläpitää päiväkotien ja koulujen langattomia verkkoja. Langattomia verkkoja on tällä hetkellä käytössä osassa kouluista. Tavoitteena on saada kaikki opetustilat kattavat, kapasiteetiltaan käyttäjä- ja laitemäärää vastaavat langattomat verkot kaikkiin päiväkoteihin ja kouluihin vuoden 2015 loppuun mennessä. Langattomat verkot on toteutettu niin, että päiväkodeissa ja kouluissa on pääsy langattomasti sekä hallinnon että opetuksen verkkoihin niihin kuuluvilla päätelaitteilla. Lisäksi päiväkodeissa ja kouluissa on suojattu verkko tablettilaitteita varten, joka mahdollistaa opetuksessa käytettävien, liikuteltavien laitteiden joustavan käytön. Langattomat yhteydet käsittävät lisäksi avoimen yleisöverkon joka mahdollistaa omien laitteiden käytön Työasemat ja päätelaitteet varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa Kasvatuksen ja opetuksen työasemat ovat osin toimialan omistuksessa olevia ja osittain leasing- sopimuksella käyttöön otettuja laitteita. Työasemien osalta siirrytään kokonaan leasing- laitteiden käyttöön, noudattaen kaupungin omistuksessa olevien työasemien takuuaikojen umpeutumista. Vähitellen laitekanta muuttuu pöytätyöasemista yhä kattavammin kannettaviin työasemiin. Opetuksessa tullaan luopumaan erillisistä ATKluokista ja niiden pöytätyöasemat korvataan kannettavilla ja niiden liikuttelemiseen ja lataamiseen tarkoitetuilla vaunuilla. Kasvatuksen ja opetuksen henkilöstön osalta työasemissa siirrytään malliin, jossa henkilöllä on, toimenkuva huomioiden, käytettävissään pääasiassa yksi työasema kaikkien hallinnon työtehtävien hoitoon. Varhaiskasvatuksessa jokaisessa lapsiryhmässä on tavoitetilassa vähintään yksi kannettava työasema henkilöstön käytössä. Kaikissa TIPAKE:n ylläpitämissä työasemissa käytetään Windows -käyttöjärjestelmää. Windows- työasemien lisäksi kouluilla on käytössään tablettilaitteita. Lähtötilanteessa näiden laitteiden ylläpidosta vastaavat pääasiassa koulut itse pedagogisen TVT- suunnittelijan tuella. Tavoitteena on, että tablettilaitteet saadaan keskitetyn etähallinnan piiriin ja niiden ylläpito-, tuki- ja lisenssien hallintamalli saadaan vastaamaan opetuksen tarpeita. Tablettilaitteet ovat kaupungin omistuksessa. Lukion osalta kaupungissa on jo varauduttu tuleviin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Keravan lukiossa ja aikuislukiossa ylioppilastutkintoon tähtäävät opintonsa aloittava saa käyttöönsä kaupungin hankkiman leasing- työaseman koko opiskelunsa ajaksi. Työasema on opiskelun ajan kaupungin leasing-sopimuksella ja sillä on on-site-takuu. Laitteiden ylläpitomalli suunnitellaan siten, että niiden käyttö vastaa lukio-opiskelijan tarpeita. Lisäksi lukio tarjoaa tablet- laitteitta opiskelijoiden käyttöön. Varhaiskasvatuksessa on lasten käytössä tablettilaitteita, kosketuspöytiä sekä kannettavia työasemia. Varhaiskasvatuksen laitehankinnoissa huomioidaan käyttäjien ikä, tarpeet ja kasvun tuen näkökulma. Laitekantaa kehitetään aloittaen esiopetusryhmistä. Tavoitteena

6 on, että kussakin esiopetusryhmässä on suunnitelmakauden päättyessä laitteita puolta oppilasmäärästä vastaava määrä Omien laitteiden käyttö Tavoitteena on yhä laajemmin mahdollistaa oppijoiden omien laitteiden käyttö ja hyödyntäminen opetuksessa. Oppijat saavat käyttää omia laitteita oppimisen tukena kun opettaja katsoo sen olevan tilanteeseen sopivaa ja tukevan oppimista. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa omien laitteiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen eikä ketään voida siihen velvoittaa. Omien laitteiden käyttöä tuetaan kehittämällä oppimisen palveluja päätelaiteriippumattomiksi. Samalla mahdollistuu paikasta riippumaton, koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen IT-hankinnat Kasvatuksen ja opetuksen IT-hankinnat tukevat sen toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hankintoja suunnitellaan keskitetysti pedagogisen TVT- suunnittelijan valmistelemina. Hankinnoissa käytetään työasemien osalta kaupungin leasing-sopimusta. Työasemien uusimisesta leasing-kauden päättyessä vastaa TIPAKE. Lisätilauksista ja työasematyypin vaihdoksista vastaa kunkin kustannuspaikan vastuuhenkilö, joka tekee tilauksen TIPAKE:lle. Opetuksen työasema- ja tablettilaitehankinnoissa haasteena on suuri käyttäjämäärä. Opetuksen laitteet pyritään vakioimaan siten, että hallintoa halvemmat laitekustannukset mahdollistavat suuremman laitekannan ylläpitämisen. Pedagoginen TVT- suunnittelija toimii tässä yhdessä koulujen TVT- vastaavien opettajien ja TIPAKE:n asiantuntijoiden kanssa. Työasemia ja tablettilaitteita voidaan hankkia opetuskäyttöön keskitetysti, koulujen ja päiväkotien omilla varoilla sekä hankerahoituksella. Hankintojen suunnittelua ohjaavia normeja ovat: Pedagogisten käyttötarpeiden toteutuminen valituilla ratkaisuilla Kustannustehokkuus hankintahetkellä, elinkaaren aikana ja uusittaessa Tuki- ja ylläpitomallin toimivuus Soveltuvuus olemassa olevaan infrastruktuuriin 4.5. Opetustilojen AV-laitteet Kaupungin koulujen opetustilat on katettu ajanmukaisella AV-varustuksella, joka käsittää kosketustaulun, dataprojektorin, dokumenttikameran sekä äänentoiston. AV-välineistö tukee opetusta ja oppimista mahdollistaen monipuolisen materiaalin esittämisen sekä oppimateriaalina että oppilaiden omina tuotoksina. Tavoitteena on laajentaa tämä malli päiväkoteihin, joihin rakennetaan kiinteistön tarjoamat mahdollisuudet ja yksikön toiminta huomioiden AV-tekniikalla varustettuja tiloja, kuhunkin vähintään esiopetusryhmien määrää vastaava määrä. AV-laitteiden takuuhuollosta vastaa sopimustoimittaja ja AV-laitteiden uusimisesta kasvatus- ja opetustoimi. Laitteiden uusimisesta tehdään kokonaissuunnitelma, josta on nähtävissä kunkin kiinteistön laitekannan elinkaaren vaihe. Laitteiden uusimistarve

7 päivitetään suunnitelmaan vuosittain ja sille varataan varat kunkin vuoden talousarvioon. Tavoitteena on, että AV-laitteille saadaan tukimalli, joka kattaa laitteiden huollon ja ylläpidon yhteistyössä Tipake:n kanssa. Tavoitetilassa toimittajien määrä on saatu minimiin ja henkilöstö ja oppilaat työskentelevät häiriöttä tukipalvelun hoitaessa teknisen ylläpidon Tilaratkaisut Tieto- ja viestintätekniikan sijoittelussa opetustiloihin huomioidaan toiminnan asettamat tarpeet sekä kiinteistöjen asettamat reunaehdot. Laiteratkaisut suunnitellaan kiinteistökohtaisesti, tavoitteena laitteiden esteetön käyttö sekä mahdollisimman korkea käyttöaste. Uusia koulu- ja päiväkotikiinteistöjä suunniteltaessa huomioidaan TVT:n pedagogisen käytön tarpeet, langattomien verkkojen ja liikuteltavien laitteiden mahdollisuudet sekä oppilaiden työskentely yksin ja ryhmissä Kehittämiskohteet Opetuksen työasemahankinnoille asetetaan tavoitteeksi OPH:n suosituksen mukaiset työasemamäärät oppilaskäytössä. Alakoulussa laitteita on tavoitetilassa yksi kahta oppilasta kohden, yläkoulussa ja lukiossa on käytössä oppilasmäärää vastaava määrä laitteita. Toteutuksessa hyödynnetään eri laitetyyppien yhdistelemistä, kiinteistöissä liikuteltavia ratkaisuja sekä oppilaiden omien laitteiden hyödyntämisen mahdollistavien palvelujen käyttöä. Tavoitteena on: että opetushenkilöstön työskentely hallinnon ja opetuksen verkkojen välillä saadaan saumattomaksi. saada kaikki opetustilat kattavat langattomat verkot kaikkiin päiväkoteihin ja kouluihin vuoden 2015 loppuun mennessä. että tablettilaitteet saadaan keskitetyn etähallinnan piiriin ja niiden ylläpito-, tuki- ja lisenssienhallintamalli saadaan vastaamaan opetuksen tarpeita. että suunnitelmakauden päättyessä laitteita on oppijoiden käytössä o kussakin esiopetusryhmässä puolta oppilasmäärästä vastaava määrä o alakouluissa, yläkouluissa ja lukiossa oppilasmäärää vastaava määrä Opetuksessa tullaan luopumaan erillisistä ATK-luokista Henkilöllä on, toimenkuva huomioiden, käytettävissään pääasiassa yksi työasema kaikkien työtehtävien hoitoon. Keravan lukiossa ja aikuislukiossa ylioppilastutkintoon tähtäävät opintonsa aloittava saa käyttöönsä kaupungin hankkiman leasing- työaseman koko opiskelunsa ajaksi. Opetuksen laitteet pyritään vakioimaan siten, että hallintoa halvemmat laitekustannukset mahdollistavat suuremman laitekannan ylläpitämisen. Laiteratkaisut suunnitellaan kiinteistökohtaisesti, tavoitteena laitteiden esteetön käyttö sekä mahdollisimman korkea käyttöaste.

8 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT 5.1. Tunnistautuminen Keravan opetuksen tietojärjestelmät on liitetty TIPAKE:n ylläpitämään aktiivihakemistoon (AD), jolla eri käyttäjien ja ryhmien käyttöoikeuksia hallitaan. Tunnistautuminen on tärkeää henkilökohtaisten palvelujen käyttämiseksi ja yksilön tietosuojan turvaamiseksi. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtaiset tunnuksensa opetusverkon työasemille. Samaa tunnusta käytetään ADFS- palvelun ja kertakirjautumisen kautta opetuksessa käytettäviin järjestelmiin, kuten Edison- oppimisympäristöön, Office 365- palveluun ja Wilmaan. Opetuksen käyttäjätunnukset luodaan automaattisesti Primusoppilashallintojärjestelmästä opettajille henkilökunnalle ja oppilaille. Oppilastunnusten salasanoja voidaan keskitetysti hallinnoida kouluilla ADUC- työkalulla. Opettajien ja henkilökunnan tunnuksia hallinnoi ainoastaan TIPAKE. Tunnistautumista ja kertakirjautumista laajennetaan jatkossa opetuksen henkilöstön ja oppilaiden osalta siten, että samoilla käyttäjätunnuksilla on pääsy kaikkiin tarvittaviin palveluihin. Samoin uusien järjestelmähankintojen yhteydessä tullaan huomioimaan kertakirjautumisen mahdollisuus Oppimisalusta Edison Keravalla on otettu vuonna 2015 käyttöön KUUMA-kuntien yhteistyönä kehittämä Edisonoppimisympäristöpalvelu, joka toimii sekä integraatioalustana oppimisen palveluille että oppimispolun rakentamisen työkaluna opettajille ja oppilaille. Järjestelmä on käytettävissä ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta internetyhteyden ja selaimen kautta. Tämä mahdollistaa saumattoman työskentelyn eri oppimisympäristöissä, vapaa-ajalla ja kotona. Edisonia käytetään sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Sitä kehitetään jatkuvasti ja siihen liitetään uusia toiminnallisuuksia ja integroituja palveluita tarpeen mukaan. Kullakin koululla on nimetyt Edison-pääkäyttäjät, jotka vastaavat koulunsa Edisonin koulutuksista sekä tuesta. Edisonilla on lisäksi kaksi kaupunkitason pääkäyttäjää, joiden tehtävänä on huolehtia järjestelmäkokonaisuuden toimivuudesta sekä koulujen pääkäyttäjien osaamisen päivittämisestä. Kaupunkitason pääkäyttäjät vastaavat Edisonin vikatilanteiden ja kehitystarpeiden koordinoimisesta eri integroitujen järjestelmien toimittajien kanssa. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa otetaan käyttöön Edison huomioiden lapsen kehitysvaihe. Keskeistä on lapsen toiminnan dokumentoinnin tukeminen, yhteistyö huoltajien kanssa sekä ikätason mukainen työskentely sähköisissä ympäristöissä Sähköiset oppimateriaalit Opetuksessa käytetään monipuolisesti sekä opettajien ja oppilaiden itse tuottamaa sähköistä materiaalia että kustantajien oppimateriaaleja. Kustantajien oppimateriaalit hankitaan Edison-oppimisympäristöön integroidun Edustore- palvelun kautta. Keskitetty materiaalien hankintakanava mahdollistaa edullisen, tarvepohjaisen hankkimisen sekä kustantajien sähköisten oppimateriaalien liittämisen osaksi Edisoniin rakennettua oppilaan oppimispolkua. Kustantajien oppimateriaaleissa siirrytään asteittain painetuista

9 sähköisiin huomioiden sähköisten materiaalien kehittyminen, eri oppiaineiden tarpeet sekä oppilaiden käytössä olevat laitteet. Materiaalien käyttöä arvioidaan vuosittain hankintakanavan käyttötilastojen kautta ja saatua tietoa käytetään uusien hankintojen suunnittelussa. Suunnitelmakauden alussa aletaan pilotoida oppikirjatonta opetusta joissakin oppiaineissa ja kehitettyjä malleja laajennetaan muihin oppiaineisiin ja oppilasryhmiin suunnitelmakauden aikana Opetuksen pilvipalvelu O365 Keravalla kaikilla oppilailla, opettajilla ja opetuksen muulla henkilöstöllä on käytössään Office 365- palvelu, joka tarjoaa kaikille käyttäjille sähköpostin, sähköisen kalenterin, pilvitallennustilaa, etäneuvottelutyökalun sekä sähköiset työtilat. Opetuksessa siirrytään käyttämään pilvitallennustilaa kaikkien käyttäjien materiaalien tallentamiseen. Näin materiaalit ovat kaikkialla käytössä päätelaiteriippumattomasti ja päästään eroon eri tallennustiloihin hajautettujen materiaalien tuottamista ongelmista. Sähköisiä työtiloja aletaan hyödyntää sekä oppimisen että hallinnon tukena. Työtilat mahdollistavat päiväkodin ja koulun eri työryhmille sähköisen työskentelyn, materiaalien hallinnan sekä jaettujen dokumenttien työstämisen. Työtilat rakennetaan yhteistyössä päiväkotien ja koulujen johdon kanssa vastaamaan päiväkoti- ja koulukohtaisia työtapoja. Kasvatus- ja opetustoimen hallinnon sähköistä työskentelyä päiväkotien ja koulujen kanssa kehitetään. Tässä hyödynnetään pilvipalvelun tarjoamia sähköisiä työtiloja Oppilashallintojärjestelmä Wilma Wilmaa käytetään kaikilla kouluasteilla esiopetuksesta lukiokoulutukseen. Se tarjoaa sähköisen viestintäkanavan kotien ja koulujen, eri hallinnon tahojen sekä henkilöstön välillä. Wilmaa hyödynnetään sähköisessä asioinnissa mm. kouluun ilmoittautumisen, kurssi-ilmoittautumisen, pedagogisten asiakirjojen ja sähköisten lomakkeiden kautta. Sähköistä asiointia kehitetään jatkuvasti tavoitteena tarjota laadukasta ja vaivatonta palvelua eri asiakasryhmille ja henkilöstölle Ohjelmistot Opetuksen työasemien sovelluskokoonpano koostuu Microsoftin Windows- ja Officetuotteista sekä kosketustaulujen ja dokumenttikameroiden ohjaussovelluksista. Näiden lisäksi käytössä on jonkin verran työasemille asennettuja pedagogisia ohjelmistoja. Tipake ylläpitää opetusverkon hyväksyttyjen sovellusten listaa, jolta ne ovat tilattavissa opettajien ja oppilaiden tarpeisiin koulu- tai työasemakohtaisesti. Uusien sovellusten käyttöönotto sisältää TIPAKE:n testausjakson sekä tietohallintopäälliköiden hyväksymisen. Malli ei nykyisellään vastaa opetuksen alati muuttuvaa ja kehittyvää sovellustarvetta. Vasteajat sovellusten käyttöön saamisessa ovat kestämättömän pitkiä. Tavoitteena on saada opetuksen käyttöön malli, jossa tarvittavat sovellukset saadaan käyttöön tarpeen mukaan ketterästi. Tabletlaitteilla on koottuna pedagogisesti toimivia sovelluksia, joiden kokoonpanoa kehitetään jatkuvasti. Pääpaino näissä sovelluksissa on välineohjelmistoissa sisältöohjelmistojen sijaan. Tablettilaitteiden sovellusten hankintaan kehitetään malli, jonka avulla kukin koulu ja päiväkoti voi hankkia sovelluksia tarpeensa mukaan samoin kuin sähköisiä oppimateriaaleja.

10 5.7 Kehittämiskohteet Päiväkotien ja koulujen käyttöön kehitetään sähköinen portfolio, johon kukin oppilas voi dokumentoida omaa oppimistaan sähköisessä muodossa. Portfolio integroidaan osaksi Edison- ja O365-palveluja, jolloin työskentely on saumatonta eri toimintojen välillä. Sähköisten palvelujen käyttöä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kehitetään suunnitelmakauden aikana voimakkaasti. Pilvipalvelujen käyttö aloitetaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa luomalla koko henkilöstölle käyttäjätunnukset Edisoniin ja O365-palveluun. Lapsiryhmien kanssa työskentely mahdollistetaan ryhmäkohtaisten tunnusten luomisella, jolloin lasten tuotoksia voidaan koota ikätasosta huolimatta sähköisiin palveluihin henkilöstön tukemana. Arviointia sähköisissä ympäristöissä kehitetään. Tavoitteena on, että pelkkien tuotosten arvioinnista päästään sähköisten palvelujen tukemana entistä enemmän oppimisprosessin arviointiin ja ohjaamiseen. Tätä tukemaan kehitetään toimintamalleja ja työkaluja, jotka mahdollistavat oppimisprosessin havainnoinnin sekä opettajille että oppilaalle itselleen. Tämän lisäksi kokeiden tekemistä sähköisesti kehitetään niin, että sekä itse tuoton että siitä annettava palaute voidaan tuottaa sähköisesti. Opetuksen ja toiminnan suunnittelun tueksi kehitetään tai otetaan käyttöön valmis sähköinen opetussuunnitelma, joka integroidaan oppimateriaalien hallinnan ja sähköisen oppimispolun työkaluihin. Tämä mahdollistaa toisaalta opetussuunnitelmien entistä voimakkaamman ohjaavan vaikutuksen ja toisaalta tukee opettajien ja kasvattajien suunnittelutyötä suhteessa opetussuunnitelmien asettamiin tavoitteisiin.

11 Tunnistautumista ja kertakirjautumista laajennetaan siten, että samoilla käyttäjätunnuksilla on pääsy kaikkiin tarvittaviin palveluihin. Edisonia käytetään sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa ja sitä kehitetään jatkuvasti. Opetuksessa käytetään monipuolisesti sekä opettajien ja oppilaiden itse tuottamaa sähköistä materiaalia että kustantajien oppimateriaaleja. Suunnitelmakauden alussa aletaan pilotoida oppikirjatonta opetusta joissakin oppiaineissa ja kehitettyjä malleja laajennetaan muihin oppiaineisiin ja oppilasryhmiin suunnitelmakauden aikana. Opetuksessa siirrytään käyttämään pilvitallennustilaa kaikkien käyttäjien materiaalien tallentamiseen. Sähköisiä työtiloja aletaan hyödyntää sekä oppimisen että oppilaitoshallinnon tukena. Sähköistä asiointia kehitetään jatkuvasti tavoitteena tarjota laadukasta ja vaivatonta palvelua eri asiakasryhmille ja henkilöstölle. Tavoitteena on saada opetuksen käyttöön malli, jossa tarvittavat sovellukset saadaan käyttöön tarpeen mukaan ketterästi. Tablettilaitteiden sovellusten hankintaan kehitetään malli, jonka avulla kukin koulu ja päiväkoti voi hankkia sovelluksia tarpeensa mukaan samoin kuin sähköisiä oppimateriaaleja. 6. OPPIJAN TULEVAISUUDEN OSAAMINEN Tieto- ja viestintätekniikka tulee mieltää niin välineenä kuin opittavana sisältönä. Vaikka sitä ei opeteta erillisenä pakollisena oppiaineena perusopetuksessa, sen laaja-alainen hyödyntäminen sekä tietojen ja taitojen oppiminen kuuluu jokaiselle oppilaalle. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen harjoittelu aloitetaan jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa osana lapsen laaja-alaisen osaamisen kehittämistä. Tulevaisuuden taitojen kehittyminen nähdään koko Keravan kasvatus- ja opetuspalvelujen yhteisenä tavoitteena, joka kuuluu kaiken ikäisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tehtäviin Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksessa edistetään lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista yhdessä kotien kanssa. Keskeisiä teemoja ovat leikinomaisuus, eri välineisiin tutustuminen sekä

12 vuorovaikutus- ja oppimistaitojen kehittäminen. Lapselle tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia kokeilla ja tuottaa itse sekä esittää omia tuotoksiaan muille. Tuotoksia voivat olla esimerkiksi valokuvat, elokuvat, animaatiot ja erilaiset tarinat, joiden aiheet nousevat lapsen omista kiinnostuksen kohteista ja tutusta ympäristöstä. Näin tuetaan erityisesti lapsen luovan ajattelun, itsetunnon kehittymistä. Lasta ohjataan myös yhdessä kokeilemiseen ja ryhmässä toimimiseen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Varhaiskasvatuksen aikana luodaan pohjaa lapsen TVT-perustaitojen kehittymiselle. Esiopetuksessa sovelletaan jo varhaiskasvatuksessa opittuja työskentelytapoja ja niiden monipuolista hyödyntämistä syvennetään yksin ja ryhmässä tehtävien projektien ja lyhyiden tehtävien avulla. Lapsen oma toimiminen on keskeistä ja TVT tuodaan osaksi päivittäisiä oppimisympäristöjä yksilö- ja ryhmätyöskentelyn muodossa. TVT-taitoja opitaan osana esiopetuksen sisältöjen opiskelua. TVT:n avulla työskentelyllä tuetaan lisäksi vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa erilaisten tarinoiden, oppimispelien ja harjoitusten avulla. Monilukutaidon alkeita voidaan harjoitella TVT:n avulla monimediaisten esitysten tutkimisella, keskustelulla ja arvioinnilla. Lapsia ohjataan omaksumaan myös turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja kiinnittämällä lapsen huomiota työn tauottamiseen, hyviin työasentoihin sekä turvalliseen verkossa toimimiseen Perusopetus Perusopetuksessa tieto- ja viestintätekniikan taitoja harjoitellaan jatkumona lapsen ikätaso huomioiden. TVT:n hyödyntäminen on suunnitelmallista ja sitä harjoitellaan kaikilla vuosiluokilla osana eri oppiaineiden opetusta sekä laajemmissa monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Keskeisiä teemoja ovat: tietoteknisten perustaitojen harjoittelu mukaan lukien näppäintaidot sekä erilaisten laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö tiedon hankinta ja hankitun tiedon käyttö kriittisesti oman tiedon tuottamisessa monilukutaidon kehittäminen digitaalisen median parissa työskentely ja oma tuottaminen ohjelmointi verkostoituminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen paikallisesti ja kansainvälisesti TVT:n turvallinen ja ergonominen käyttö Perusopetuksen nivelvaiheissa keskeiseksi nousee oppilaiden TVT-taitojen tasavertaisuus. Tätä pyritään varmistamaan opetussuunnitelmatyön yhteydessä kirjaamalla Keravan perusopetuksen opetussuunnitelmaan vuosiluokkakohtaiset sisällöt TVT-taitojen osalta. Kouluilla on lisäksi mahdollisuus suunnitella omaa toimintaansa lukuvuosisuunnitelmien laadinnan yhteydessä esim. koulun oman TVT-ajokortin laatimisella Lukiokoulutus TVT:n hyödyntämisen pohjana lukiokoulutuksessa pidetään perusopetuksen aikana omaksuttuja TVT:n käyttötaitoja sekä monipuolisia työskentely- ja ajattelun taitoja, joita eri oppiaineiden parissa työskennellen on opittu. Lukiokoulutuksessa näitä syvennetään entisestään painottaen jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukioopiskelijoiden ja opettajien työskentely siirtyy suunnitelmakauden aikana entistä enemmän sähköisiin ympäristöihin mm. ylioppilaskirjoitusten sähköistymisen myötä.

13 Lukio-opiskelijoiden TVT-peruskäyttötaidot ja käytettävien järjestelmien ja laitteiden hallinta pyritään varmistamaan tarjoamalla kaikille lukio-opintonsa aloittaville TVTkurssi, jonka kaikki opiskelijat suorittavat ensimmäisessä jaksossa. Työskentelyn ja ajattelun taitoja harjoitellaan eri oppiaineiden opiskelun osana suunnitelmallisesti. Kunkin oppiaineen opettajat tutustuttavat opiskelijoita oman erityisalansa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämismahdollisuuksiin ja ohjaavat opiskelijoita työskentelemään oppiaineen tiedon parissa yksin ja erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa. Opiskelijoille muodostuu lukio-opintojen aikana selkeä kuva eri tieteenalojen tiedosta sekä sen tuottamiseen käytettävistä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksista. Tulevaisuuden taitojen kehittyminen koko Keravan kasvatus- ja opetuspalvelujen yhteisenä tavoitteena. TVT:n hyödyntäminen on suunnitelmallista. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapselle tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia kokeilla ja tuottaa itse sekä esittää omia tuotoksiaan muille. lapsen oma toimiminen on keskeistä TVT tuodaan osaksi päivittäisiä oppimisympäristöjä yksilö- ja ryhmätyöskentelyn muodossa. TVT-taitoja opitaan osana esiopetuksen sisältöjen opiskelua. Perusopetuksessa harjoitellaan kaikilla vuosiluokilla osana eri oppiaineiden opetusta sekä laajemmissa monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Perusopetuksen nivelvaiheissa keskeiseksi nousee oppilaiden TVT-taitojen tasavertaisuus. Lukiokoulutuksessa Työskentelyn ja ajattelun taitoja harjoitellaan eri oppiaineiden opiskelun osana suunnitelmallisesti. opettajat tutustuttavat opiskelijoita oman erityisalansa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämismahdollisuuksiin ja ohjaavat opiskelijoita työskentelemään oppiaineen tiedon parissa Lukio-opiskelijoiden ja opettajien työskentely siirtyy suunnitelmakauden aikana entistä enemmän sähköisiin ympäristöihin mm. ylioppilaskirjoitusten sähköistymisen myötä.

14 7. TVT-TUKIPALVELU 7.1. Teknisen tuen järjestelyt Opetuksen työasema-, verkko- ja järjestelmäpalveluista vastaa TIPAKE. Näiden perustietotekniikkapalvelujen toimivuus tulee tulevaisuudessa yhä kriittisemmäksi, kun opetuksen järjestäminen sähköistyy entisestään. TIPAKE:n asiakaskunnat Kerava, Järvenpää ja Mäntsälä tekevät opetuspalvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa yhteistyötä tietohallintojen sekä opetuksen TVT-suunnittelijoiden tasolla. Tavoitteena on kehittää erityisesti opetuksen tarpeet huomioivia palveluja ja toimintamalleja. Ketteryys, muuttuva sovellustarve, verkkoinfrastuktuurin kasvava tarve sekä monipuolinen laitekanta ovat tämän kehitystyön painopisteitä Pedagogisen tuen järjestelyt Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on käytössä TVT- pedagogisen lähituen malli. Se noudattaa KUUMA- kuntien TVT opetuksen ja oppimisen tukena - hankkeessa kehitettyä lähikoulutuksen mallia. Oppitunneilla tapahtuva tuki on rakennettu siten, että työskentely tapahtuu osana opetusta, koulussa käytössä olevilla laitteilla ja yhdessä opettajien oppilasryhmien kanssa. TVT:n pedagogisen käytön kehittäminen on näin sidottu suoraan opiskeltaviin sisältöihin ja niille asetettuihin tavoitteisiin. Pedagogista lähitukea antavat kunkin koulun TVT-vastaavat opettajat sekä pedagoginen TVTsuunnittelija Yksikön TVT- vastaavat Kussakin Keravan päiväkodissa ja koulussa on nimetyt TVT- vastaavat. Heidän tehtävänsä on TVT:n pedagogisen käytön asiantuntijana ja henkilöstön lähitukena toimiminen. Lähituki on järjestetty varaamalla kullekin TVT- vastaavalle opettajalle työjärjestyksestä viikoittaisia tunteja, jolloin hän on oman koulunsa ja muiden Keravan koulujen opettajien käytettävissä kouluttaen ja toimien heidän tukenaan TVT:n hyödyntämisessä oppitunneilla. Lähitukea tarjoavat opettajat saavat tekemästään työstä erillisen korvauksen. He suunnittelevat koulutusten sisältöjä, ja toteuttava koulutuksia eri koulujen tarpeiden mukaan ja saavat TVT- pedagogista koulutusta työnsä kehittämisen tueksi. Koulutuksia koordinoi pedagoginen TVT-suunnittelija. Lähituen järjestämisessä hyödynnetään TVT- vastaavien erityisosaamisalueita. TVT-vastaavat kokoontuvat säännöllisesti opetusjohtajan ja pedagogisen TVT- suunnittelijan johdolla. Kokousten sisältöä keskittyy erityisesti TVT:n pedagogisen käytön kehittämiseen ja pedagogisen lähituen organisointiin Keskitetty pedagoginen tuki Opettajien pedagoginen tuki katetaan ennen kaikkea lähituen kautta. Pedagoginen TVTsuunnittelija tarjoaa lisäksi keskitettyä pedagogista tukea TVT-vastaaville sekä kaikille Keravan opettajille. Keskitetyn tuen kautta pyritään ohjaamaan TVT:n pedagogista käyttöä sekä kehitettyjen pedagogisten mallien käyttöönottoa yksiköissä. Keskitettyä pedagogista tukea hyödynnetään erityisesti uusien välineiden ja sovellusten käyttöönottojen yhteydessä. Yksiköt voivat tilata koulutuksia ja pedagogista tukea pedagogiselta TVTsuunnittelijalta tarpeensa mukaan.

15 opetuksen tarpeet huomioivia palveluja ja toimintamalleja kehitetään Pedagogista lähitukea antavat kunkin koulun TVT-vastaavat opettajat sekä pedagoginen TVT-suunnittelija. Yksikön TVT-vastaavan tehtävänä TVT:n pedagogisen käytön asiantuntijana ja henkilöstön lähitukena toimiminen Pedagoginen TVT-suunnittelija tarjoaa keskitettyä pedagogista tukea TVTvastaaville sekä kaikille Keravan opettajille. 8. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA TÄYDENNYSKOULUTUS Nopeasti kehittyvä tietotekniikka ja sen tehokas pedagoginen hyödyntäminen asettaa merkittäviä haasteita henkilöstön osaamiselle. Keravalla kukin koulu käyttää vuosittain opettajan henkilökohtaisen TVT-osaamisen kehityssuunnitelmaa, johon kirjataan henkilökohtaiset vahvuudet, keskeiset kehityskohteet sekä tarvittavat koulutukset ja tukimalli, jolla tavoitteet saavutetaan. Kukin opettaja hakee asetettuihin tavoitteisiin tähtäävää koulutusta keskitetyn pedagogisen tuen, lähituen ja tarjolla olevien koulutusten piiristä. Esimiehet seuraavat suunnitelman toteutumista ja suunnitelmia päivitetään vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Yksikkötasolla henkilöstön osaamista kartoitetaan esim. OPEKA-kyselyn avulla. Tämän kautta päästään arvioimaan yksiköiden koulutus- ja tukitarvetta sekä koulutusten vaikuttavuutta ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. TVT:n pedagogisen käytön hallitseminen on jatkossa kunkin opettajan perustaito, jonka ylläpitämisestä vastaa kukin opettaja ja viime kädessä hänen esimiehenään koulun rehtori. TVT-osaamista painotetaan uuden henkilöstön rekrytoinnissa. Täydennyskoulutusten suunnittelua, kohdentamista ja resursointia ohjaavat opettajien henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat, koulu- ja kaupunkitason kyselyistä saatu tieto sekä opetukselle asetetut tavoitteet opetussuunnitelmissa ja muissa ohjaavissa dokumenteissa. Opettajien täydennyskoulutus koostuu sekä lähituesta että perinteisestä, tilatuista koulutuksista. Tilatuissa koulutuksissa painottuu erityisesti TVT:n pedagoginen hyödyntäminen. Toimisto-ohjelmistojen tekniseen osaamiseen keskittyviä koulutuksia hyödynnetään kaupungin HR:n koulutustarjonnasta ja uusien laitteiden tilausten yhteydessä suunnitellaan niiden tekninen koulutus yhdessä laitetoimittajan kanssa osana käyttöönottoa.

16 Henkilökohtainen TVT-osaamisen kehityssuunnitelma henkilökohtaiset vahvuudet keskeiset kehityskohteet tarvittavat koulutukset ja tukimalli tavoitteiden saavuttamiseksi Esimiehet seuraavat suunnitelman toteutumista ja suunnitelmia päivitetään vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Koulutuksissa painottuu erityisesti TVT:n pedagoginen hyödyntäminen. TVT:n pedagogisen käytön hallitseminen kunkin opettajan perustaito, jonka ylläpitämisestä vastaa opettaja ja viime kädessä hänen esimiehensä. 9. KOULUN TOIMINTAKULTTUURI JA JOHTAJUUS TVT:n hyödyntämisen malleja opetuksessa kehitetään aktiivisesti tukemaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteita oppimiselle ja opetukselle. Tämä johtaa väistämättä koulujen toimintakulttuurin uudelleen arvioimiseen ja muutokseen. Opettajan rooli muuttuu, kun valmiiksi tuotetun materiaalin rooli pienenee ja opettajan tehtävänä on entistä enemmän yksilön ja ryhmän oppimisprosessien ohjaaminen. Oppijan oma toiminta tulee tuoda opetuksen järjestämisen keskiöön. TVT:aa hyödyntäen tuetaan yhdessä tekemistä, erilaisten oppimistyylien huomioimista ja laajempien teemakokonaisuuksien toteuttamista. Tietotekniikan rooli on ennen kaikkea väline ja toimintakulttuuri mahdollistaa sen tehokkaan hyödyntämisen. Opetushenkilöstön ja oppilaiden toiminnan keskeisiä teemoja ovat mm. yhdessä tekeminen, oman osaamisen jatkuva arviointi, kokeilemisen rohkeus ja epäonnistumisista oppiminen. Koulun johdon aktiivinen rooli on ensisijaisen tärkeässä asemassa, kun toimintakulttuurin muutosta suunnitellaan ja toteutetaan. Pedagoginen johtajuus yhteisiä toimintamalleja luomalla ja niiden toimivuutta arvioimalla luo koulun toimintaan yhteisen pedagogisen kulttuurin. Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen on koulun johdon tehtävä. Esimerkkinä toimiminen TVT:n hyödyntämisessä vaatii johtajalta oman TVT-osaamisen kehittämistä. Esimerkillä omalta mukavuusalueelta pois astumisessa on voimakas vaikutus. Opetushenkilöstön yhteiseen työskentelyyn, tiimeihin, kokouksiin ja yhteissuunnitteluun tuodaan TVT:aa hyödyntäviä työtapoja. Koulujen haasteena on suhteuttaa opetussuunnitelmien sisällöllisten tavoitteiden mukainen opetus laajempien taitojen oppimisen tukemiseen. Nämä tulisi nähdä toisiaan tukevina, ei resursseista kilpailevina tekijöinä. Sisältöorientoitunut opetuksen toimintakulttuuri näkee laajempien taitojen opettamisen lisätyönä, jolle ei löydy aikaa.

17 Opetuksen suunnittelussa valittavien työtapojen tulisi tukea mm. luovuuden, kriittisen ajattelun, kommunikaation ja yhteistyön harjoittelua opetussuunnitelmien määritellessä opiskeltavat sisällöt. Toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa tärkeää on ohjata henkilöstöä arvioimaan toimintatapojaan ja työtään. Uusien toimintamallien käyttöönoton tulisi aina johtaa jostakin vanhasta luopumiseen. Koulun henkilöstöllä tulee olla yhteinen ymmärrys muutoksen syistä, sille asetetuista tavoitteista ja kunkin omasta roolista muutoksessa. Mahdollisuus pedagogiselle keskustelulle, pohdinnalle ja ajatusten jakamiselle on erittäin tärkeää. Samoin yhteisyyden tunne, jossa kukaan ei tunne jäävänsä yksin uusien tavoitteiden kanssa. opettajan tehtävänä on entistä enemmän yksilön ja ryhmän oppimisprosessien ohjaaminen TVT:aa hyödyntäen tuetaan yhdessä tekemistä, erilaisten oppimistyylien huomioimista ja laajempien teemakokonaisuuksien toteuttamista. Toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa tärkeää on ohjata henkilöstöä arvioimaan toimintatapojaan ja työtään. Koulun henkilöstöllä tulee olla yhteinen ymmärrys muutoksen syistä, sille asetetuista tavoitteista ja kunkin omasta roolista muutoksessa. 10. VERKOSTOYHTEISTYÖ Oppiminen ja osaamisen jakaminen verkostoissa on digitalisoituvassa opetuksen kentässä keskeistä. Digitaaliset palvelut, uudet laitteet ja innovatiiviset tavat tehdä työtä kehittyvät jatkuvasti. Opetushenkilöstön oma aktiivinen asennoituminen oman osaamisen kehittämiseen yhdessä työnantajan tarjoamien koulutusten kanssa varmistaa opetushenkilöstön osaamisen ylläpitämisen. Opettajia kannustetaan verkostoitumaan sosiaalista mediaa hyödyntäen ja hakemaan ympärilleen omaa työtä tukevia verkostoja. Koulujen välistä yhteistyötä tehdään yhteisten koulutusten ja oppimisprojektien kautta. Oppilaita opetetaan ja kannustetaan toimimaan verostoissa yli luokka-, koulu- ja kuntarajojen. TVT antaa mahdollisuuden hyödyntää etäneuvottelu- ja muita sähköisiä viestintävälineitä vuorovaikutukseen ympäröivän maailman kanssa. Eri yhteistyökumppaneiden ja asiantuntijoiden osaamista hyödynnetään myös etäyhteyksien avulla. Opetuksen TVT-palvelujen kehittämisessä tehdään yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Erilaiset hankkeet ja tiedon, käytänteiden ja teknisten ratkaisujen jakaminen tukevat kaikkien osapuolien TVT:n opetuskäytön kehittymistä.

18 Opettajia kannustetaan verkostoitumaan sosiaalista mediaa hyödyntäen ja hakemaan ympärilleen omaa työtä tukevia verkostoja. Oppilaita opetetaan ja kannustetaan toimimaan verostoissa yli luokka-, koulu- ja kuntarajojen. Opetuksen TVT-palvelujen kehittämisessä tehdään yhteistyötä muiden kuntien kanssa. 11. SUUNNITELMAN ARVIOINTI JA PÄIVITTÄMINEN Suunnitelman pohjalta rakennetaan tiekartta, jota tarkastellaan vuosittain TVTohjausryhmässä ja Kasvatuksen ja opetuksen toimialan johtoryhmässä. Vuositavoitteet asetetaan kokonaistavoitteiden suunnassa. TVT:n opetuskäytön suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja päivitetyt versiot hyväksytetään Kasvatus- ja opetuslautakunnalla.

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu https://peda.net/ohjeet https://peda.net/jyvaskyla/ict/pedanet 9.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Puheenvuorojen aiheet Kansalliset tavoitteet ja tilanne Espoossa Sosiaalinen media oppimisessa Kodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

1. YKSIKKÖTASON TOIMENPITEET Yksikön kirjaa oman suunnitelman osana yksikön toimintasuunnitelmaa

1. YKSIKKÖTASON TOIMENPITEET Yksikön kirjaa oman suunnitelman osana yksikön toimintasuunnitelmaa TVT-SUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VISIO 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 4. INFRASTUKTUURI JA LAITEHANKINNAT 5. VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

ALUEELLINEN TVT - HANKE 2011 2015 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena Harri Luttinen

ALUEELLINEN TVT - HANKE 2011 2015 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena Harri Luttinen ALUEELLINEN TVT - HANKE 2011 2015 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena Harri Luttinen KUUMA - seutu muodostuu pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevista 10 kehyskunnasta. KUUMA - seutuun

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu hanke ehipsu eskarin tulevaisuusnäyttö - hanke vuosina 2013-2014 OPH:n rahoitus laitehankintoihin

Lisätiedot

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa Jari Halonen, KL tvt-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi Jari Halonen 1 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Nakkilan kunnan M -suunnite lma alkae n. Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Nakkilan kunnan M -suunnite lma alkae n. Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta. M -str ategia Nakkilan kunnan M -suunnite lma 1.8. 2017 alkae n VISIO Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta. TAVOITETI LA Tieto-ja v iestintäte kniikka

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Lukiopäivät 13.11.2013 Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 2 Maailma on hämmentävä paikka! Osaamisen 7.11.2013

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016

Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016 Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016 Viikin normaalikoulun tvt-koulutuspäivät 28.11.2014 Kimmo Koskinen kimmo.koskinen@oph.fi Taustaksi Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo & kehittämispäällikkö Paula Järnefelt Tulevaisuuden koulu 16.4.2015 Tällä hetkellä Vantaalla

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA Kokemä PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2017-2020 Kokemäen kaupunki Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 21.3.2017 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS...

Lisätiedot

Lukion kehittäminen. Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki

Lukion kehittäminen. Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki Lukion kehittäminen Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki 10.11.2014 Suomalainen opetussuunnitelmajärjestelmä - Lukiolaki (629/1998) ja lukioasetus (810/1998)

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

ICT-toimintasuunnitelma

ICT-toimintasuunnitelma ICT-toimintasuunnitelma Tiivistelmä 3.6.2014 19.6.2014 1 ICT-johtoryhmä Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen ICT-jory: Pasi Pohjola, Esa Jaakkola, Maija Juoperi, Petri Kainulainen, Riina Sutinen,

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä TVT osaamiskartoituksen tuloksia Kyselyn toteutuksesta Kysely toteutettiin OPEKA työkalulla syksyllä 2013 Selänteen alueella sekä Nivalan Ylivieskan seutukunnassa

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016)

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Hankkeen tavoitteina on henkilökohtaisten laitteiden käytön lisääminen opetuksessa, näille parhaiten soveltuvan oppimisympäristön valitseminen, testaaminen ja käyttöönotto,

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Kokkolan kv-treffit, 27.4.2016 Kimmo Koskinen - yleistavoitteita Kehittää ja ottaa käyttöön opetukseen ja oppimiseen liittyviä pedagogisia

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia = TVT

Tieto- ja viestintäteknologia = TVT Tieto- ja viestintäteknologia = TVT Syksyllä 2016 alakoulujen osalta voimaan tullut uusi opetussuunnitelma velvoittaa koulut käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa. TVT:stä ei tule omaa

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö 9.11.2017 Mikä vertaisauditointi ja miksi? Auditointiprosessi Mitä opimme, mitä voisitte oppia meiltä? MK 9.11.2017

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013

Kommenttipuheenvuoro. Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013 Kommenttipuheenvuoro Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013 Jari Halonen, KL tvt.-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi 1 Kommentit: OPS 2016 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Visio 3. Perusopetuksen TVT- opetuskäytön tavoitteet 4. Tekninen ympäristö 4.1 Verkkoyhteydet 4.2 Tietoturva

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Kajaani

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Kajaani Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 17.5.2017, Kajaani #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulokset - Oppijalähtöisyys ja uusi opetussuunnitelma Oppijan potentiaali opetuksen lähtökohtana

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot