Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot"

Transkriptio

1 Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

2 Sisällysluettelo Rehtorin katsaus vuoteen Yhdessä kohti oppimisen muutosta...4 Opiskelijat vahvemmin mukana...9 Yhteisöllinen työskentely edistyi digitaalisten palvelujen myötä...10 Soveltavaa tutkimustyötä vahvistettiiin Osaamisen vienti eteni Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalliin panostettiin Vuosi tavoitteiden toteutuminen Hämeen ammatti-instituutin vuosi Tarkka taloudenpito toi positiivisen tuloksen Kansainväliset kumppanuudet puntarissa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän henkilöstö (738) 2,6 % 46,4 % 49,2 % Muu henkilöstö Opettajat projektihenkilöstö 39,07 % 59,33 % naisia miehiä Henkilökunta: koulutuspohja Henkilökunta: ikäjakauma ,87% 11,55% 21,41% 41,41% 14,79% Keskiaste Alin Alempi Ylempi Tutkijankoulutusaste tai alempi korkea korkeakouluaste korkeakouluaste -aste ,67% 16,13% 25,33% 36,67% 13,60% Ensisijaiset hakijat / kaikki hakijat AMK-tutkintoon Ensisijaiset hakijat / kaikki hakijat YAMK-tutkintoon ensisijaisia hakijoita 5269 hakijoita yhteensä ensisijaisia hakijoita 722 hakijoita yhteensä Kulttuuriala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 50 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 0 Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2

3 Pertti Puusaari rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu Vuotta 2014 leimasivat uuden strategian HAMK 2020 toimeenpano, osakeyhtiöittäminen sekä rahoituksen leikkaus. Kuva: Ville Salminen Rehtorin katsaus vuoteen 2014 Vuotta 2014 on leimannut ammattikorkeakoulun uuden strategian HAMK 2020 toimeenpano, osakeyhtiöittäminen sekä rahoituksen leikkaus. Strategiassa painotetaan opiskelijaa toiminnan keskiössä ja työelämän parempaa palvelua. Opiskelija keskiössä -ajattelu kiteytyy kolmeen erilaiseen oppimisen malliin, työelämän ja opetuksen parempaan integrointiin sekä ohjauksen kehittämiseen. Näiden tavoitteiden mukaisesti on rakennettu toimintamalleja ja käynnistetty kehittämisprojekteja. Suurimpana onnistumisena v on ollut opetuksen 8 16-mallin alkaminen kaikissa koulutusvastuissa. Toinen lähes yhtä merkittävä onnistuminen on ollut kolmen uuden tutkimusyksikön toiminnan käynnistyminen. Neljännen tutkimusyksikön, Ohutlevykeskuksen, uusien tilojen rakentaminen alkoi syksyllä 2014 Korkeakoulukeskuksessa. Tutkimuksen alueen keskeinen tulos on ollut kansainvälisten tutkimusryhmien käynnistyminen strategisten kumppanikorkeakoulujen kanssa. Osakeyhtiöitymisen vuoksi toimilupa jouduttiin hakemaan uudelleen HAMK-osakeyhtiölle. Voimassa on edelleen velvoite kampusrakenteen kehittämisestä siten, että toimitaan nykyistä vahvemmissa osaamiskeskittymissä. Tätä on toteutettu lisäämällä yhteistyötä toisen asteen toimijoiden kanssa sekä vahvistamalla tutkimusyksiköiden toimintaa kampuksilla. Osaamisen vienti on kehittynyt suotuisasti. Toteutuneet opettajankoulutuksen ohjelmat, yhteistyössä kansallisten korkeakoulukumppaneiden kanssa, Brasiliaan ja Kazakstaniin ovat merkittäviä paitsi HAMKille myös valtakunnallisesti. Osakeyhtiöittäminen on saatu onnistuneesti päätökseen. HAMK on nykyään osakeyhtiö ja sillä on tytäryhtiö Hämeen ammatti-instituutti Oy. Kaikki kuntayhtymän osakaskunnat lähtivät mukaan omistajiksi. Tämä luo hyvän ja vakaan pohjan tulevalle toiminnalle. HAMK osakeyhtiön tase on kunnossa, koulutusvastuut alueen tarpeen mukaiset ja rakennuskanta toimintaan soveltuva. Toiminnalliset edellytykset ovat siten hyvät. FUAS-liittouman kiteytynyt, uusi strategia ilmestyi loppuvuonna Uuden strategian mukainen työ käynnistyy v alussa. HAMK vastaa kesäopinnoista ja virtuaalikampuksen teknologiasta. Molempien osalta työ on hyvässä vauhdissa. Vuoden 2014 tuloksiin voidaan olla varsin tyytyväisiä. Rahoituksen kiristymisestä huolimatta talous on tasapainossa, sillä talouden sopeutustoimet on aloitettu riittävän ajoissa. 3

4 Kuva: Reima Kallinen Kuva: Ville Salminen Yhdessä kohti oppimisen muutosta Strategiamme ydin, opiskelija keskiössä -periaate, ohjaa koulutuksen uudistustyötä, joka kohdentuu opiskelijan osaamisen kasvuun. Aloitimme laajan, useita vuosia kestävän koulutuksen uudistamistyön tietoisena siitä, että se edellyttää kulttuurisia ja rakenteellisia muutoksia ja ennen kaikkea yhteistä uutta kieltä ja ymmärrystä. Uudistuksemme rakentuu kolmelle elementille: uusien tutkintojen osaamiskuvausten reippaaseen osaamisperustaiseen uudistukseen, edellisen kanssa samanaikaisesti tehtävään uusien opiskelutapojen konseptointiin sekä opetuksen siirtymiseen opettajakeskeisestä työstä opettajatiimien toteutuksiin. Uudistuksen toteuttamiseksi järjestettiin yhteisesti suunniteltuja strategisen kehittämisen päiviä. Yhteissuunnittelu alkoi tammikuussa, jolloin uudistuksen ensimmäisenä kohteena olivat kolmen opiskelutavan luonnehdinnat ja kuvaukset 8 16 (työviikko), 24/7 (nopeutettu opiskelu) sekä (työn ohessa). Opiskelutavoissa haluttiin entistä selkeämmin ottaa lähtökohdaksi opiskelijan elämäntilanne sekä halu ja kyky opiskella omalla tavallaan. Opiskelutapojen kuvauksia työstettiin yli 400 henkilön voimin. Kolmen opiskelutavan kehittämistyön rinnalla uudistettiin opetussuunnitelmat laajoiksi osaamiskuvauksiksi (OSKU). Käsitteen vaihdolla halusimme korostaa osaamisen merkitystä. Siirryimme pienistä opintojaksoista laajoihin osaamiskokonaisuuksiin, jotka paremmin vastaavat työelämän ilmiöitä. Opinnot rakentuvat 15 opintopisteen moduuleista, joista vastaa opettajatiimit. Tiimit luovat uudenlaiset tavat ohjata yhdessä opiskelijoiden ammatillista kasvua. Moduulien suunnittelutyön avuksi laadittiin moduulikäsikirjoituksen työkalu, joka tuki ensimmäisten moduulien suunnittelutyötä yhteisillä strategisilla suunnittelupäivillä. Ensimmäiset moduulit olivat keväällä luonnosvaiheessa. Monialaisilla moduulimessuilla opetushenkilöstö esitteli yli 50 moduulin luonnoksia ja vaihtoi ajatuksia uusista oppimismenetelmistä. Elokuun henkilöstöpäivillä jatkettiin lähes 400 henkilön voimin yhteisen ymmärryksen luomista opiskelutavoista ja ristiin arvioitiin moduulisuunnitelmia sekä vaihdettiin ajatuksia. Syksyllä opintonsa aloittaneet opiskelijat aloittivat ensimmäisinä uudistetussa opiskelumallissa. Yhdessä opiskelijoiden kanssa koulutus- ja tutkimuskeskuksissa jatkettiin koulutuksen uudistustyötä strategisten kehittämispäivien lisäksi lukuisissa työpajoissa. Kehittämispäivissä ja työpajoissa käsiteltiin mm. tiimityöskentelyä, arviointia, ohjausta ja moduulien toiminnallista toteutussuunnitelmien kirjoittamista. Kuluneen vuoden aikana opittiin, että tavoiteltavien muutosten aikaansaaminen on pitkäkestoinen ja uutteraa työtä vaativa prosessi. Muutostyö on haastavaa, se tarvitsee tekijöitä ja tekeminen synnyttää puolestaan yhteisiä kokemuksia. Tunteilta ja jännitteiltäkään ei ole vältytty. Kehittämistyömme jatkuu kohti innostavan korkeakoulun visiotamme. 4

5 Birgitta Varjonen, yliopettaja & Pirjo Kuisma, kehittämispäällikkö (toim.) Kehittämistyömme jatkuu kohti innostavan korkeakoulun visiotamme Opetukseen uusia työtapoja Biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskuksessa Biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskuksessa opetuksen kehittäminen alkoi kantaa hedelmää vuonna Ison muutoksen aallonharja oli selvästi ylitetty ja edellisen vuoden pilotointi alkoi muuttua kokemukseksi. Se oli nähtävissä koulutuksen hyvissä suoritusasteissa, palautteessa sekä työhyvinvointitutkimuksen tuloksissa. Käytännössä opetuksen muutos näkyi uusina työtapoina. Sekä opettajat että opiskelijat toimivat tiimeinä ja yhteisöllisten digitaalisten työvälineiden käytöstä tuli arkipäivää. Tiimiopettamiseen hankittiin uutta näkökulmaa pohtimalla asiaa Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian asiantuntijoiden kanssa. Digitaalisuuden edistämisessä vauhtia antoi Bring your own device -projekti (BYOD), jonka myötä siirryttiin käyttämään opiskelijoiden omia tietokoneita ja mobiililaitteita. Omien laitteiden käyttö näyttää tehostavan toimintaa ja näyttäytyy muun muassa opiskelijoiden monipuolisina ja monimediaisina tuotoksina. Keskeisessä roolissa olivat joka toinen viikko pidetyt biotalouden koulutuspäälliköiden verkkokokoukset. Kokouksissa ratkottiin strategian toteuttamiseen liittyviä ongelmia ja sovittiin yhteisistä käytänteistä. Varsinaiseen toimintaan perehdyttiin muun muassa kokoamalla moduulikohtaiset moduulitarinat ja rakentamalla moduulien toimintaa kuvaavat keskeiset tunnusluvut, joiden myötä löydettiin monia hyviä käytäntöjä. Opiskelijoiden oppimispolkujen rakentamisen avuksi teetettiin muun muassa moduulipelikortit. Vuoden aikana saatettiin loppuun kaksi ESRosarahoitteista opetuksen kehittämishanketta: Mobiilistija ALY-hankkeet. Hankkeet tukivat strategian mukaista kehittämistä. Yhdessä tekemällä eteenpäin Teknologiaosaamisen koulutus- ja tutkimuskeskuksessa Opetussuunnitelmatyötä tehtiin Teknologiaosaamisen koulutus- ja tutkimuskeskuksessa HAMKin yhteisten linjausten mukaisesti. Työssä korostui tekniikan eri koulutusvastuualueiden yhteistyö, ja siihen liittyivät myös keskustelut työelämän edustajien kanssa. Opiskelija keskiössä 8 16-malli on käytössä kaikissa koulutusvastuissa syksyllä 2014 aloittaneissa ryhmissä. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijapalautteen perusteella 8 16-mallin toteutus on onnistunut yleisesti ottaen hyvin mallin työviikkopohjainen työskentely ja ryhmän oma työtila kotipesä ovat sitouttaneet opiskelijoita ja vaikuttaneet positiivisesti ryhmähenkeen. Tiimimäinen ja projektimainen työskentely, kontaktit työelämään sekä kansainvälisyys ovat tuotu jo heti opintojen alussa osaksi opiskelijoiden oman oppimispolun suunnittelua. Opiskelija-assistentit ovat mukana työskentelyssä ohjaten ja tukien opiskelijoita. Tämä on koettu hyväksi. Rakenteilla oleva Ohutlevykeskuksen ja Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yhteiskäyttöön tuleva uusi oppimis- ja tutkimusympäristö on toiminut todellisena rakentamisen oppimisympäristönä. Opiskelijat ovat seuranneet ja dokumentoineet rakentamisen eri vaiheita. 5

6 Kansainvälisyyden, digitaalisuuden ja tiimimäisen työskentelyn kehittämistyötä on tehty yhteisin käytäntein ja suunnitelmallisesti kattaen koko teknologiaosaamisen KTkeskuksen. Kehittämistyö jatkuu etenkin malleissa ja 24/7. Muutoksessa tiedostettiin, että oppimisen uudistaminen vaatii aikaa henkilökunnan yhteiseen työskentelyyn. Kesäopinnot ovat mahdollistaneet opiskelun myös kesällä. Laajin kesäopintokonaisuus oli 15 op:een laajuinen FUAS Innovation School, missä toteutui monialainen, projektimainen ja työelämälähtöinen työskentely. Osa opinnoista oli virtuaaliopintoja. Opintoihin liittyvät projektityöt tehtiin elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä. Oppimisen ja opetuksen käytänteiden kehittäminen Hyvinvointiosaamisen koulutus- ja tutkimuskeskuksessa Kaikissa syksyllä 2014 alkaneissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa otettiin käyttöön tutkintojen osaamiskuvaukset, joissa osaaminen rakentuu opiskelijalle moduuleittain ja moduulien toteutuksesta vastaa opettajatiimi. Moduulien käsikirjoituksia ja toteutusta suunniteltiin opiskelija keskiössä -periaatteella ja yhteiskehittämisen otteella työryhmissä ja tiimeissä. Moduulitiimien toiminta on koettu sekä haastavaksi että antoisaksi. Syksyllä otettiin käyttöön koulutuksen 8 16-malli päiväopiskelussa ja malli monimuoto-opiskelussa. Samalla kehitetiin opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti 24/7-toteutuksia ja opintojen hyväksilukujen ja osaamisen näyttöjen toteutuksia, jotta opiskelijat voivat edetä opinnoissaan omien tavoitteidensa ja suunnitelmiensa mukaisesti. Vuonna 2014 aloitettiin konkreettiset toimet osaamisen viennin edistämisessä ja toteuttamisessa FUAS yhteistyössä yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyöpilotti Kazakstanin sairaanhoitajakoulutuksen kehittämiseksi toteutettiin ja suunniteltiin yhteistyötunnustelujen käynnistämistä Arabiemiraateissa ja Omanissa. Opiskelija, työelämälähtöisyys, monialaisuus ja yrittäjyys keskiössä Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus- ja tutkimuskeskuksessa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus- ja tutkimuskeskuksessa uudistettiin osaamiskuvauksia, kehitettiin koulutuksen kolmikanavamallia ja siirryttiin moduuleissa tiimityöskentelyyn sekä käyttämään hyväksi digitaalisuutta. Kaikissa koulutuksissa rakennettiin 8 16-mallin mukaan opiskeleville ryhmille kotialueet. Opiskelijat pääsivät vaikuttamaan kotialueidensa suunnitteluun ja kalusteiden sijoitteluun. Liiketalouden koulutuksessa käynnistettiin harjoitusyritystoiminta. Harjoitusyritys on opiskelijoiden perustama oikeaa yritystoimintaa jäljittelevä yritys, jonka taustalla ja tukena toimii todellinen yritys. Harjoitusyritykset käyvät keskenään kauppaa maailmanlaajuisessa harjoitusyritysverkossa, joka käsittää yli 40 maata ja tuhansia harjoitusyrityksiä. Toiminnan tavoitteena on opettaa oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä sekä antaa yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvää osaamista. Koulutus- ja tutkimuskeskuksen koulutusten yhteistoteutuksena oli ensimmäisen kerran tarjolla hyvän vastaanoton saanut englanninkielinen Global Fashion Business 15 op:een moduuli. Monialaisesti toteutettavia olivat 6

7 myös yrittäjyyskoulutuksen uudet oppimiskokonaisuudet Amazing Business Train, FUAS Innovation School ja Start-up School, joissa kaikissa tuotettiin ratkaisuja yrityselämälle. Yrittäjyysopinnot saivat tuekseen runsaasti virtuaalisia sovelluksia ja virtuaalihautomoa pilotoitiin. Opiskelijoiden liike-elämäosaamista vahvistettiin Tietotien lukion ja Valkeakosken ammattiopiston kanssa toteutetuilla joulumessuilla. Joulumessuilla yhdistyy käytännön yritys- ja kampusyhteistyö kansainvälisessä toimintaympäristössä. Muotoilun koulutuksen yhteistyö Ammattiopisto Tavastian kanssa on laajentunut ja vahvistumassa erityisesti jalkinealan koulutuksen ja keskittymän kehittämisessä. HAMKin jalkinesuunnittelu ja Ammattiopisto Tavastian suutarikoulutus toimivat samoissa tiloissa ja käyttävät yhteisiä välineitä ja osin yhteistä henkilökuntaa. Tavoitteena on rakentaa pohjoismainen jalkinealan keskus. Oppimisen innon vahvistaminen Ylemmän korkeakoulutuksen koulutus- ja tutkimuskeskuksessa Koulutuksen kehittämistyötä tehtiin johdonmukaisesti ja strategian pääkohtien mukaisesti edeten. Kehittämistyön käytännön johtamisesta vastasivat kevätlukukaudella koulutus- ja tutkimuskeskuksen opetusjohtaja ja koulutusvastaava ja syyslukukaudella uuden organisaation mukaisesti koulutuspäälliköt. Opettajatiimien ja pedagogisen kehittämisryhmän merkitys uudistusten suunnittelijana ja toteuttajana oli tärkeä. Koulutus- ja tutkimuskeskuksessa panostettiin erityisesti digitalisaatioon ja välittävään ohjaukseen sekä oppimisen innon vahvistamiseen. Käytetyt käsitteet ovat osittain jo tuttuja pedagogisia innovaatioita, joita keskustelussa rikastettiin ja liitettiin laajempiin strategisiin yhteyksiin. Hyvänä esimerkkinä strategian mukaisesta pedagogisesta kehittämisestä on osaamisperusteisuuden lisääminen ja ns. Köydenpunojan pedagogiikka. Suunnittelutyötä tukivat osin ulkopuolisesti rahoitetut hankkeet kuten Osaamisperusteisuus korkeakoulussa ja YLERMI. Osaamisperusteisuus korkeakoulussa -hankkeesta saatiin käytännön työkaluja myös laatutyöhön. YLERMI-hankkeessa luotiin yksilöllisiä opintopolkuja YAMK-tutkintoa ja opettajankoulutusta yhtä aikaa suorittavalle, tehokkaasti etenevälle opiskelijalle. Visioa innostavimmasta ja työelämälähtöisimmästä korkeakoulutuksesta ohjaa kehittämään koulutusta opiskelija keskiössä. Aikuisopiskelijalle työ on usein luonnollisen oppisen ympäristö, ei korkeakoulu. Tehostimme kuluvan vuoden aikana opetuksen tarjontaa tiivistämällä opiskelurytmiä ja nivomalla tehtävät vielä aikaisempaa tiiviimmin opiskelijoiden tekemään työhön. Tuloksena opintojen loppuun suorittaminen tehostui niin, että noin 80 %: opiskelijoista valmistui normiajassa. Kehittämistyön tuloksellisuutta osoittaa myös erittäin hyvä laatupalapalaute. Ammatillinen opettajakorkeakoulu osallistui aktiivisesti myös HAMKin pedagogiseen kehittämiseen eri ryhmissä ja rooleissa. 7

8 AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä (6236) 24 % Päiväopiskeluna opiskelevia 4,8 % 6,8 % Tekniikan ja liikenteen ala 76 % Luonnonvara- ja ympäristöala 14 % 14,0 % 39,1 % 32 % 14 % 16,6 % 41 % 18,7 % Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala 8 Työn ohessa opiskelevia

9 Riku Kemppinen puheenjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) Opiskelijoiden ääni alkoi kuulua myös koulutusja tutkimuskeskusten johtoryhmissä Kuva: Reima Kallinen Opiskelijat vahvemmin mukana Opiskelijakunta toimi vuoden 2014 aikana vahvasti mukana strategian toteuttamisessa mm. olemalla mukana monissa työryhmissä. Niistä tärkeimmässä asemassa oli johtoryhmätyöskentely, jossa tehtiin päätöksiä strategian toteuttamiseksi. Lisäksi opiskelijakunta kävi rehtoreiden ja talous- ja hallintojohtajan kanssa säännöllisiä keskusteluja asioiden etenemisestä. Tärkein edistysaskel strategian toteuttamiseksi vuoden 2014 aikana opiskelijakunnan toimesta oli koulutus- ja tutkimuskeskusten johtoryhmien opiskelijaedustajien valinta ja heidän kouluttamisensa. Näin pystyttiin mahdollistamaan opiskelijoiden äänen kuuluminen myös koulutus- ja tutkimuskeskusten johtoryhmissä, joissa strategian toteuttaminen enemmän konkretisoituu. Tämä mahdollisti myös useamman opiskelijan osallistumisen strategian toteuttamistyöhön. Opettajankoulutuksen opiskelijamäärä (819) 11,72% 11,97% Ammatillinen opettajankoulutus Erityisopettajankoulutus 18,7 % 76,31% Opinto-ohjaajankoulutus YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä (605) 12 % Tekniikan ja liikenteen ala 35 % 22 % Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 31 % Luonnonvara- ja ympäristöala 9

10 Ari Kuusio tietohallintojohtaja Vuosi 2014 oli etenkin pilvipalveluiden käyttöönoton aikaa Kuva: Reima Kallinen Yhteisöllinen työskentely edistyi digitaalisten ratkaisujen myötä Digitalisoitumisen teemana vuonna 2014 oli HAMKin strategian toteuttaminen. Vuosi 2014 oli etenkin pilvipalveluiden käyttöönoton aikaa. Keskeisimpiä edistysaskelia oli siirtyminen yhteisölliseen työskentelyyn Office 365 -palveluiden käyttöönoton myötä. Nämä uudet teknologiat ja palvelut edistivät sekä opiskelijoiden uusia oppimismuotoja kuin myös henkilöstön yhdessä työskentelemistä. Uudet palvelut olivat esillä myös syksyn henkilöstöpäivillä. Lisäksi kuluneen vuoden aikana uusittiin langatonta verkkoa ja muita teknisiä palveluja, mitkä edistivät etenkin opiskelijoiden omien tietokoneiden käyttöä oppimisessa. Myös opetuksen virtualisointialustoja kehitettiin. Videoiden hyödyntämistä edistettiin mm. YouTube ja Moodle -ympäristöjä pilotoimalla sekä ohjeistusta kehittämällä. Samassa yhteydessä alettiin suunnitella myös uusia tukipalvelumuotoja. Viestinnän kannalta merkittävä askel otettiin alkuvuodesta ottamalla käyttöön HAMKin uudet julkiset internetsivut. Vuonna 2014 HAMK liittyi Peppi-konsortioon, jossa suunnitellaan ja kehitetään uusia valtakunnallisia opiskelija- ja opettajapalveluita. Henkilökunnalle kohdistuvista tietojärjestelmähankkeista merkittävin oli palkkajärjestelmän uusiminen. Toiminnan tehostamista edistettiin mm. tietokoneluokkien käyttöasteseurannalla, minkä avulla saatiin uutta tietoa IThankintapäätösten tueksi. Kokonaisvaltaista kehittämistä edistettiin kokonaisarkkitehtuurimallilla ja yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa, myös kansallisesti. 10

11 Janne Salminen vararehtori HAMK haluaa olla työelämän kehittämisessä edelläkävijän roolissa. Kuva: Ville Salminen Soveltavaa tutkimustyötä vahvistettiin HAMKin soveltavaa ja työelämälähtöistä tutkimusta tekevät tutkimusyksiköt alkoivat viime vuonna saada hahmoaan. Yksiköt saivat nimensä ja niille valittiin johtajat. Ohutlevykeskuksen lisäksi meillä toimii jatkossa Ammatillisen osaamisen, Biotalouden ja Älykkäiden palvelujen tutkimusyksiköt. Ohutlevykeskuksen uuden laboratorion rakentaminen käynnistyi Korkeakoulukeskukseen. Tässä hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä RUUKKI/ SSAB:n kanssa. Tutkimusyksiköiden ja niissä toimivien tutkimusryhmien tavoitteena on kohottaa HAMKin TKItyön laatua ja kilpailukykyä. Erityisesti keskitytään soveltavan tutkimuksen tason nostoon yhdessä työelämän kanssa. Tänä vuonna valmistuvat opiskelijat tuottavat n opinnäytetyötä eri aloilta. Opinnäytteet ovat keskeinen työkalu HAMKin TKI-työssä. Uusia ratkaisuja biotalouden, hyvinvoinnin, kulttuurin, liiketoiminnan ja teknologian aloilla on suuri merkitys alueen yrityksille ja yhteisöille. Myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteiden tekijät kehittivät työelämää lähes sadan työn kautta. Hanketoiminnassa vuosi on taitekohta, koska EU:n seitsenvuotinen rahoituskausi päättyi. Aluetta kehittävää tutkimus- ja kehittämistyötä tehtiin noin 100 henkilön työpanoksen verran. Kanta-Hämeessä erityisen haastavaa on ollut saada Tekesin rahoitusta. Tämä koskee myös alueen yrityksiä. HAMKissa tämän rahoituksen määrä kääntyi pitkästä aikaa nousuun. Olkoon muutoksen suunta osituksena panostuksistamme haastavampiin projekteihin yhdessä kumppaniemme kanssa. HAMK panosti tutkimusyhteistyöhön myös kolmen strategisen kumppanikorkeakoulun kanssa Brasiliassa, Kiinassa ja Tanskassa. Ensimmäiset yhteistutkimukset käynnistyivät hyvinvointialalla brasilialaisten ja tanskalaisten kanssa. Muilla aloilla hankkeet ovat myös oraalla. Vahvistamalla soveltavaa tutkimusta HAMK haluaa olla työelämän kehittämisessä edelläkävijän roolissa. Tämä takaa osin sen, että olemme omaleimainen ja alueelleen haasteisiin vastaava sekä kansainvälisesti kiinnostava korkeakoulu myös tulevaisuudessa. 11

12 Maija Räikkönen kansainvälisten asioiden päällikkö Strategisessa kumppanuusverkostossa keskeinen tavoite oli tutkimustoiminnan käynnistäminen Kuva: Taina Lehtomäki Kansainväliset kumppanuudet puntarissa Vuosi 2014 oli erityisesti kansainvälisten kumppanuuksien arvioinnin ja kehittämisen aikaa. Kansainvälistymisessä kumppanit ovat tärkeä voimavara toimintamme strategian mukaisessa kehittämisessä, sen lisäksi että ne tarjoavat hyvät mahdollisuudet niin liikkuvuuteen kuin muuhunkin yhteistyöhön. Uusi Erasmus+-ohjelma edellytti vanhojen kumppanuuksien arviointia ja uusien sopimusten solmimista. Erityisesti opiskelijaliikkuvuuden edistäminen oli arvionnissa keskeinen kriteeri, näin oli myös koulutusten omien avainkumppaneiden nimeämisessä. Vuonna 2014 HAMKissa sekä lähtevien opiskelijoiden että henkilöstönkin määrä kääntyi nousuun, mutta saapuvien määrät laskivat, siinä työsarkaa kuluvalle vuodelle. Keskeisten kumppanuuksien ja yhteistyömahdollisuuksien tulisi olla näkyviä ja avoimia. Tiedottaminen on usein tunnistettu haasteelliseksi. Portaali ja s-posti ovat tiedotuskanavina kyllä toimivia, mutta tulvillaan tietoa. Vuosittaisilla henkilöstöpäivillä elokuussa kansainvälisyyteen liittyvät työpajat tavoittivat suuren määrän sellaisiakin toimijoita, joille kansainvälisyys oli vielä melko vierasta. Olemme kansainvälinen yhteisö, jossa sisäisen toimijaverkoston laajentuminen, tiedottaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen ovat tärkeä osa toimintaa. Strategisessa kumppanuusverkostossa keskeinen tavoite v oli tutkimustoiminnan käynnistäminen. Tutkimusyksiköt löysivät verkostossa vuoden alkupuoliskolla yhteisiä tutkimusteemoja, joiden pohjalta lokakuussa järjestetyissä työpajoissa käynnistettiin tutkimushankkeita. Kumppanuusverkostossa monialaisuus lisääntyi ja myös uusia toimintamuotoja käynnistettiin. 12

13 Seija Mahlamäki-Kultanen Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Osaamisen vienti perustuu ulkoisiin ja sisäisiin kumppanuuksiin ja yhteistyöhön. Kuva: Petri Kuittinen Seija Mahlamäki-Kultanen Osaamisen vienti eteni Osaamisen vienti eteni konkreettisin askelin. HAMKin osaamisen vienti perustuu ulkoisiin ja sisäisiin kumppanuuksiin ja yhteistyöhön, joilla jaetaan riskejä ja saadaan toteutukseen synergiaa. Vuoden aikana vahvistettiin yhteistyötä pitkäaikaisten kumppanien, JAMKin ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen, kanssa erityisesti Kazakstanissa ja saatiin merkittäviä tuloksia. Yhdeksän kuukautta kestänyt Kazakstanin Bolashakstipendiaattien, Upper Secondary -opettajien englannin kielen ja pedagogiikan koulutus päättyi kesäkuun 2014 lopussa. Pilotti arviointeineen tuotti erinomaista tietoa jatkotuotekehittelyä varten. Toteutuksessa oli useita yhteistyökumppaneita erityisesti Kanta-Hämeen alueelta. Mukana oli myös paikallisia virtuaalisia oppimisympäristövalmistajia esittelemässä tuotteitaan. Kazakstanin terveydenhuollon kehittämishankkeessa tiivis yhteistyö JAMKin, LAMKin ja HAMKin kesken johti kansallisesti merkittäviin tuloksiin. HAMKin koulutus- ja tutkimuskeskusten välinen synergia ja yhteistyö mahdollistavat ohjelmien nopean räätälöinnin asiakastarpeeseen. Study visit, 1-2 kahden viikon kestoinen koulutus on hyvä toimintamalli osana pidempien ohjelmien tarjontaa. Vierailuja järjestettiin yhteistyössä koulutus- ja tutkimuskeskusten kesken muun muassa kiinalaisille ja kazakstanilaisille. Jokaiseen yksikköön valittiin osaamisen viennin yhdyshenkilö. Developing Excellence in Skills -ohjelma pohjatuu HAMKin pitkäkestoiseen toimintaan ammatillisen huippuosaamisen tutkimuksen ja koulutuksen alueella. Ensimmäinen pilotti toteutettiin brasilialaiselle asiakkaalle, maailman suurimmalle ammatilliselle oppilaitokselle SENAIlle (maalis-lokakuu 2014) (2 viikkoa Brasiliassa, 1 Suomessa sekä kehittämistehtävät). Tehtävien tarkoitus on varmistaa, että koulutus vaikuttaa kotiorganisaatiossa. HAMK toimii aktiivisesti myös osaamisen viennin viranomaisyhteistyössä ja -verkostoissa, esimerkiksi Future Learning Finland -ohjausryhmässä. TAMKin ja HAAGA-HELIAn kanssa toteutettiin VET Teachers for the Future Professional Certificate -opettajankoulutusohjelman ensimmäinen Suomen jakso (5 kk) ja toisen ryhmän haku niin, että asiakkaat saapuvat Suomeen helmikuussa

14 Heidi Ahokallio-Leppälä henkilöstöjohtaja Osaamisen kautta HAMKilla on mahdollisuus menestyä myös uuden rahoitusmallin ohjatessa toimintaa. Kuva: Kikka Miilus OSAAMISEN JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLIIN panostettiin Menneen vuoden aikana Hämeen ammattikorkeakoulussa panostettiin edelleen osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamallin mukaiseen tekemiseen. Keväällä 2014 organisaatioon valittiin uudet koulutuspäälliköt sekä tutkimusyksiköiden johtajat, joiden tehtävänä on viedä strategiaan kirjattuja uudistuksia yhdessä eteenpäin sekä varmistaa omalla toiminnallaan Hämeen ammattikorkeakoulun osaamispääomien kasvattaminen. Osaamispääomien kasvattaminen edellyttää, että organisaatiota tarkastellaan yhä enemmän systeemisenä kokonaisuutena, jossa organisaation eri osat ja toiminnot ovat kytkeytyneitä toisiinsa. Tämä edellyttää aktiivista parveilua, uusia kokeiluja sekä yhä tiiviimpää yhteistyötä yksiköiden ja yksilöiden välillä. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamallin mukaan syksyn tavoite- ja tulossopimusneuvotteluissa strategianmukaisia tavoitteita määriteltiin yhteistyössä yksiköiden ja yhteisten palveluiden kanssa. Tavoite- ja tulossopimusprosessi konkretisoi strategianmukaiset tavoitteet yksiköiden sekä yksilöiden tekemisiksi. Nämä yhteiset tavoitteet on viety Stara-järjestelmään ja ne ovat kaikkein nähtävissä. Tavoitteista muodostuu myös yksiköiden ja yksilöiden välisiä kytkentöjä sekä tulevaisuuden osaamistarpeita. Tulevaisuuden osaamistarpeet haastavat yksiköt ja yksilöt kehittämään omaan osaamistaan entistä aktiivisemmin. Tiukoista tavoitteista huolimatta toimijoille tulee antaa maksimaalinen vapaus luoda, innovoida ja kehittää. Tämä on ennen kaikkea johtamiskysymys. Hamkilainen johtajuus perustuu jatkossa kollektiiviseen johtamiseen sekä vuorovaikutuksen lisäämiseen. Johtamistyötä ei tehdä sanelemalla, vaan osallistamalla. Osallistamisen kautta yksilöissä oleva potentiaali saadaan koko organisaation käyttöön. Myös uudet teknologiat muuttavat toimintatapaamme sekä johtamistyötämme. Uutta teknologiaa ei voi viedä vanhoihin rakenteisiin, vaan tarvitaan uutta toiminnan logiikkaa. Tämä tarkoittaa myös uutta johtamistoiminnan logiikkaa. Vuonna 2014 olemme korostetusti keskustelleet osaamisesta ja sen merkityksestä kilpailukyvyn ylläpitäjänä. Osaamisen kautta Hämeen ammattikorkeakoululla on mahdollisuus menestyä myös uuden tulospohjaisen rahoitusmallin ohjatessa toimintaa. Uudesta osaamisesta syntyy puolestaan tulevien strategioiden käyttövoimaa. Uutta osaamista ei synny ilman hyvinvointia. Uusien asioiden oppiminen edellyttää sisäistä motivaatiota sekä riittävän määrän unta ja energiaa. Vuoden lopulla julkaistun hyvinvointikyselyn tulokset edellyttävät meiltä kaikilta pysähtymistä ja pohdintaa. Miten me omassa työssämme, toiminnassamme ja käyttäytymisessämme voimme tukea kollegan, esimiehen ja johdon hyvinvointia. Pohdinnan jälkeen on aika ryhtyä sanoista tekoihin. 14

15 Sirpa Neuvonen viestinnän lehtori, pääluottamusmies (AKAVA/JUKO ry.) Kun aikaa ja rahaa on käytettävissä vähän, kumpaakin on käytettävä järkevästi. Kuva: Kikka Miilus Seija Mahlamäki-Kultanen Vuosi tavoitteiden toteutuminen Mietitäänpä, keitä ovat yhteistoiminnan keskeisimmät toimijat organisaatiossa. Ovatko he johdon edustajia tai henkilöstön edunvalvonnan tehtävissä toimivia työntekijöitä? Takaako hyvin järjestetty työsuojeluorganisaatio viime kädessä yhteisön hyvinvoinnin? Liittyvätkö saavutetut tulokset ja työyhteisön myönteinen tunnettuus näihin toimijoihin? Kaikkia edellä mainittuja toimijoita tarvitaan, mutta elävän yhteisön menestyksen alkulähde lienee jokaisessa työyhteisön jäsenessä itsessään. Hektisen arjen ja lukuisten työelämän vaatimusten keskellä tämän tosiasian oivaltaminen edellyttää erilaisten persoonallisuuksien ja kykyjen huomaamista sekä yhteensovittamista. HAMKin strategia korostaa nopeutta, tehokkuutta ja muutosvalmiutta, yrityselämässä tuloksellisiksi koettuja kovia arvoja, mutta myös suvaitsevuutta, keskinäistä kunnioitusta sekä toisen huomioon ottamista ja arvostusta. Strategian määrittelemien odotusten ristipaineessa, muuttuneessa työympäristössä, uusien opetusmenetelmien hämäännyttämänä yksittäinen työntekijä saattaa kokea epävarmuutta, uupumusta ja jopa pelkoa ainakin kuluneen vuoden aikana tehdyn työhyvinvointikyselyn mukaan. Kuitenkin osa työntekijöistä ottaa opetuksen uudet haasteet riemuiten vastaan, osa taas passivoituu välinpitämättömäksi ympärillä tapahtuville uudistuksille. Juuri näissä tilanteissa lähiesimiestyöskentelyn merkitys korostuu ja kaikkien työntekijöiden yhteistyön tulee olla suoraa ja välitöntä. Kun aikaa ja rahaa on käytettävissä vähän, kumpaakin on käytettävä järkevästi. Ainakin ajan suhteen tehtävä on jopa helppo. Hyvän henkilöstöpolitiikan lähtökohdat ovat konkreettisuudessaan yksinkertaisia: työajan suunnitteluun sekä asiallisesti ja huolellisesti suunniteltuihin työpaikkakokouksiin käytetty aika ei mene koskaan hukkaan. Kun sovitut aikataulut ja lupaukset pitävät, luottamusta herättävä työympäristö on taattu. Näin yksinkertaisin keinoin yhteistoiminta on mukana muutoksen hallinnassa. Tiimityökin luontuu paremmin aidossa vuorovaikutussuhteessa kuuntelevien, eikä omiin töihinsä pakenevien, kohtaamisia välttelevien esimiesten alaisuudessa. Yhdessä tekemisen aito harjoittelu on ollut vuoden 2014 keskeisiä haasteita. Niukkuudesta ja säästämisestä huolimatta työyhteisömme talous on ollut vakaalla pohjalla, mikä on ollut keskeinen edellytys lukuisten muutosten ja uudistusten toteuttamiselle. Kuluneen työvuoden aikana henkilöstön ja opiskelijoiden edustus on edelleen päässyt vaikuttamaan yhteisön toimintoihin johtoryhmän jäseninä. Henkilöstön mahdollisuus osallistua opetusministeriön syksyisen auditoinnin kuulemisiin ja keskusteluihin on koettu myös tärkeäksi. Henkilöstön ja johdon yhteinen työryhmätyöskentely on vahvistanut edelleen vuorovaikutusta ja tiedonsaantia eri toimijoiden välillä. Näillä foorumeilla on voitu käsitellä avoimesti myös havaittuja epäkohtia. Henkilöstöedustuksen osallistuminen edellä mainitun kaltaiseen yhteistyöhön toimii toivon mukaan myös johtamisen sekä päätöksenteon tukena ja vahvistajana. Yhteistoiminnan osaajaksi ja asiantuntijaksi voi kehittyä vain kokemuksen avulla. Lisäksi tarvitaan kaikkien yhteisön jäsenten oikea asenne ja yhdessä hyväksytty toimintatapa. Tiedän, että hamkilaiset ovat oikealla avoimuuden ja luottamuksen tiellä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2014 aikana on tarvittu sekä johtajien että henkilöstön sitoutumista strategiaan, oikea-aikaista reagointia sekä joustavuutta uusien haasteiden ja tilanteiden edessä. Kaikkea tätä tarvitaan edelleen. 15

16 Ari Mikkola Hämeen ammatti-instituutin rehtori Kuva: Petri Kuittinen Pitkäjänteinen kehittämistyö läpäisyasteen parantamiseksi ja keskeyttämisten vähentämiseksi on alkanut tuottaa toivottua tulosta. Hämeen ammatti-instituutin vuosi 2014 Hämeen ammatti-instituutin opiskelijamäärä perustutkinnoissa (360) 30 % 28 % 2 % 15 % 20 % Elintarvikeala 103 Puutarhatalous 111 Metsäala 74 Maatalousala 56 Matkailuala 6 Hämeen ammatti-instituutti on luonnonvara- ja ympäristöalan ja sitä lähellä olevien elintarvikealan ja matkailualan koulutusta antava oppilaitos. Sen keskeisimmät toimintamuodot ovat nuorisolle ja aikuisille suunnattuihin perustutkintoihin johtava ammatillinen koulutus sekä ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus. Oppilaitos tekee kiinteää yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa toimien samoissa tiloissa ja käyttäen yhteisiä resursseja. Vuoden 2014 aikana toimintansa lopettaneen Hämeenlinnassa sijainneen Lihateollisuusopiston koulutustoiminta siirtyi ammatti-instituutin yhteyteen. Ammatti-instituutin opiskelijahankinta onnistui erittäin hyvin. Ensisijaisia hakijoita oli edellisen vuoden tapaan, vaikka ikäluokkien pieneneminen on lisännyt kilpailua uusista opiskelijoista. Nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijaisia hakijoita oli 1,5-kertainen määrä aloituspaikkaa kohden. Ammatti-instituutin kokonaisopiskelijamäärä jäi hiukan alle järjestämisluvan mukaisesta 365 opiskelijan enimmäisopiskelijamäärästä. Tutkinnon suoritti vuoden aikana 106 opiskelijaa. Ammatillisten oppilaitosten järjestämisluvat uusittiin vuonna Ammatti-instituutin enimmäisopiskelijamäärä alenee asteittain aiemmasta 375 opiskelijasta 35:llä vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2014 enimmäisopiskelijamäärä oli 365, vuonna 2015 määrä on 355 ja vuonna 2016 rahoituksessa opiskelijoita voi olla enintään 340. Ammatti-instituutin keskeisten tuloksellisuuslukujen parantuminen on näkynyt ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksessa. Loppuvuonna 2014 julkistetut tuloksellisuusrahoituksen perusteena olevat viimeisimmät tulostiedot paranivat edelleen. Tulosindeksillä mitattuna Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä oli n. 120 koulutuksen järjestäjästä 25. paras ja kantahämäläisten ykkönen. Edellisvuonna valtakunnallinen sijaluku oli 53. Pitkäjänteinen kehittämistyö läpäisyasteen parantamiseksi ja keskeyttämisten vähentämiseksi on alkanut tuottaa toivottua tulosta. Oppilaitoksesta valmistuneet työllistyivät perinteiseen tapaan hyvin. Määräajassa valmistuminen ja hyvä työllistyminen ovat keskeisiä tuloksellisuusrahoituksen perusteita. 16

17 Oppilaitoksen ylläpitojärjestelmä uusiutui v alusta. Hämeen ammattikorkeakoulun muututtua osakeyhtiöksi aiemmin koulutuksen järjestäjänä toiminut Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä purettiin v lopussa Uudeksi koulutuksen järjestäjäksi tuli Hämeen ammatti-instituutti osakeyhtiö (Hami Oy), joka on Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiön 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Koulutuksen järjestämisluvat Hami Oy:lle haettiin ja saatiin syksyn 2014 aikana. Ammatti-instituutin toiminta alueen toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kumppanuussopimukseen perustuvassa Välkky-verkostossa jatkui sen eri muodoissa. Välkky-verkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa oli käynnissä useita hankkeita, joilla pyritään kehittämään mm. opettajien ammattitaitoa, työssäoppimista sekä edistämään yrittäjyyttä. 17

18 Mirja Pöhö talous- ja hallintojohtaja Jo vuodesta 2011 alkaen on varauduttu rakenteelliseen muutokseen ja tehty hyvissä ajoin sopeuttavia toimenpiteitä Kuva: Petri Kuittinen tarkka taloudenpito toi positiivisen tuloksen Vuoden 2014 tuloksiin voidaan olla varsin tyytyväisiä. Rahoituksen kiristymisestä huolimatta talous on tasapainossa. Tämä johtuu paljolti siitä, että talouden sopeutustoimet on aloitettu riittävän ajois-sa koskien ammattikorkeakoulun rakennemuutosta. Vuoden 2014 osalta ammattikorkeakoulun rahoitus perustuu ensimmäisen kerran tuloksiin perustu-vaan mittaristoon eli on kokonaan tuloksellisuuspohjaista. Ammatti-instituutin rahoitus perustuu vielä todelliseen opiskelijamäärään, joka vuonna 2014 oli 350 opiskelijaa. Toisen asteen rahoitus-malli on myös uudistumassa ja pääpaino tulee olemaan tuloksellisuudessa. Kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2014 ovat 66,5 miljoonaa euroa, josta ns. normirahoituksen osuus on 73,7 prosenttia. Normirahoitus sisältää myös opiskelijakohtaisen investointirahoituksen. Kuntayhtymän toteutuneet toimintamenot ovat 61,2 miljoonaa euroa, josta henkilöstömenot ovat 40,3 miljoonaa euroa eli 66,7 prosenttia toimintamenoista. Palvelujen ostot ovat 11,7 miljoonaa euroa. Aineet ja tarvikkeet ovat 5,5 miljoonaa euroa sekä avustukset ja muut toimintamenot 3,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutunut vuosikate on 5,5 miljoonaa euroa, joka on arvioitua parempi. Tulos johtuu tarkasta taloudenpidosta. Kuntayhtymässä on jo vuodesta 2011 alkaen varauduttu ammattikorkea-koulun rakenteelliseen muutokseen ja tehty hyvissä ajoin sopeuttavia toimenpiteitä. Kuntayhtymän vuoden 2014 suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,8 miljoonaa euroa. Investointeihin vuodelle 2014 oli varattu 6,6 miljoonaa euroa. Toteutuneet investoinnit olivat 5,0 miljoonaa euroa, joten määräraha alittui 1,6 miljoonalla eurolla. Tämä johtui siitä, että osa inves-toinneista siirtyi seuraavalle vuodelle. Hämeen ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä johtunut ALV-tarkistusvastuu ,87 euroa on kirjattu käyttöomaisuuteen. ALV-tarkistusvastuu johtuu kiinteistöjen siirrosta osakeyhtiöille. Kuntayh-tymä joutui palauttamaan valtiolle kiinteistöistä aikoinaan vähentämänsä arvonlisäveron. Opetus- ja kulttuuriministeriö korvaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle palautetun arvonlisäveron vuoden 2016 rahoituksessa. Hyvä vuosikate ja tavanomaista pienemmät investoinnit tuottivat toimintavuodelta positiivisen raha-varojen muutoksen. Tämä tosin oli tavoitteenakin, jotta selvitään vuosien velvoitteista, jolloin ammattikorkeakoulun rahoituksen leikkaukset vaikuttavat edelleen ja rakennusinvestoinnit vuosina Tilaratkaisut etenevät suunnitellusti 18

19 Vuonna 2012 aloitetut suunnitelmat tilaratkaisujen tehostamiseksi ovat edenneet. Vuoden 2014 merkittävimmät investoinnit olivat Mustialan opetus-, tutkimusja tuotantonavetan rakentaminen ja Visamäen korkeakoulukeskukseen siirtyvän Ohutlevykeskuksen rakentaminen sekä Visamäen kam-puksen rakennusten muut muutostyöt. Tavoitteena on, että HAMK keskittää vuoden 2015 loppuun mennessä Hämeenlinnan toiminnot korkeakoulukeskukseen Visamäen alueelle. Tuloslaskelman tuotot 63,2 milj. 4 % 3 % Opetustuotot valtio 49,0 milj 15 % Muut myyntituotot 9,7 milj Tuet ja avustukset 2,7 milj. 78 % Muut tuotot 1,8 milj. Tuloslaskelman kulut 61,5 milj. 6,0 % 8,8 % 15,9 % 3,4 %0,5 % 65,4 % Henkilöstökulut 40,2 milj. Palvelut 9,8 milj. Aineet ja tarvikkeet 5,4 milj. Muut kulut 2,1 milj. Poistot 3,7 milj. Avustukset 0,3 milj. Rahoituksen pohjana oleva opiskelijamäärä ,1 % Kokonaisinvestoinnit 6,1 milj. Ammattikorkeakoulu ,6 % Rakennnukset, uudisrakentaminen 4,6 milj. Opetukselliset sekä kiinteät rakenteet ja laitteet 1,5 milj. 93,9 % Ammatti-instituutti ,4 % Rakennukset, peruskorjaukset (0 %) 19

20 Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, PL HÄMEENLINNA (03) 6461

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.)

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.) JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen Liisa Marttila (toim.) Ulkoasu ja taitto: Anne Rissanen Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 71. ISBN 978-952-5903-57-7(PDF)

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot