PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta AIKA kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 6 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 7 Ympäristölautakunnan kokouskäytännöt toimikautena ja 5 kokoukset vuonna Ympäristölautakunnan talouden toteutuminen vuonna Talousarvion käyttösuunnitelma ja tavoitteet vuodelle Ympäristölautakunnan vastuualueiden laskujen hyväksyjät Ympäristölautakuntien koulutuspäivä Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Länsiportin asemakaava Kivilahden ranta-asemakaava Lausunto liikennevirastolle meluntorjunnan toimintasuunnitelman 52 luonnoksesta 16 Vuoden 2012 elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen Vuoden 2012 terveydensuojelun, kuluttajaturvallisuuden, 56 tupakkalain ja kemikaalilain valvontasuunnitelman toteutuminen 18 Ilmoitusasioita Viranhaltijapäätökset 66

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tuikka Kimmo 17:00-19:43 puheenjohtaja Lax Lauri 17:00-19:43 varapuheenjohtaja Kallberg Tuula 17:00-19:43 jäsen Lakanen Liisa 17:00-19:43 jäsen Lampinen Raimo 17:00-19:43 varajäsen Pasanen Kauko 17:00-19:43 jäsen Tarvainen Veikko 17:00-19:43 jäsen POISSA Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja MUU Lunttila Tommi 17:00-19:43 kh:n edustaja Sihvonen Pirkko 17:00-19:43 ympäristöpäällikkö Huttunen Unto 17:00-18:07 ympäristötarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Kimmo Tuikka Puheenjohtaja Pirkko Sihvonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 5-19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tuula Kallberg Lauri Lax PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo rakennusvalvontatoimistossa

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPL 5 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ympäristölautakunta on päättänyt hallintosäännön 29 :n perusteella, että kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen toimitetaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä päivää ennen kokousta jaettavalla esityslistalla. Tämä kokouskutsu on postitettu Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMPL 6 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Ympäristölautakunta on päättänyt, että lautakunta valit see keskuudestaan kutakin kokousta varten kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantai na tai mikäli se on pyhäpäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arki päivänä. Tar kas tettu pöy tä kirja pi de tään ylei sesti näh tä vä nä tar kas tusta seu raa vana maanantaina, tai mi käli se ei ole työpäivä, en sim mäisenä työ päi vä nä sen jäl keen klo rakennusvalvontatoimistossa, osoi te Hallintokatu 4, Äänekoski.. Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Meeri Hytönen ja Virva Ruuska. Ehdotus: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lauri Lax ja Tuula Kallberg.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokouskäytännöt toimikautena ja kokoukset vuonna 2013 YMPL 7 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 29 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättä mänään aikana ja paikassa. Ko kous pidetään myös, milloin pu heenjohtaja katsoo kokouksen tar peelliseksi tai enemmistö toimieli men jäsenistä tekee puheenjohta jalle esityksen sen pi tä mi sestä. Hallintosäännön 29 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen es tyneenä ol lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asia lista). Esi tys lista lähe tetään mahdollisuuksien mukaan kokouskut sun yhtey dessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhal lituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla (Hallintosääntö 36 ) ja kaupunginhallituksen ni meä mällä edustajalla (37 ). Hallintosäännön 31 :n mukaan mikäli kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksessa poissa olleille on kuitenkin annettava, jos mahdollista, tieto jatkokokouksesta. Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Jos jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa tai ei esteen vuoksi voi osallistua asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen tätä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenille (Hallintosääntö 31 ). Hallintosäännön määräyksiin perustuen ympäristölauta kun nan tu li si päättää milloin se kokoontuu ja kenelle esityslista jae taan. Kokouksista on syytä päättää vuosittain, esityslistan jakelusta koko toi mikau den ajaksi. Esityslis tan ja ke luk si esi te tään, et tä se jae taan ym pä ris tö lau ta kunnan jä se nille, halli tuk sen edusta jalle, kau pungin johta jal le ja kau pungin halli tuk sen pu heenjoh tajalle. Vara jäse nelle esitys lis ta toi mi tetaan etukä teen, jos varsinai nen jä sen il moit taa riittävän ai kai ses sa vaihees sa etu kä teen es tees tän sä. Sen li säk si se tu li si ja kaa esit teli jälle sekä pöy tä kir jan pi täjälle, jos tämä ni me tään erik seen, kos ka heil lä on vel volli suus ol la läs nä ko kouk sis sa. Valmisteli joille jae taan kutsu esit telijän har kin nan mu kaan tai puheenjohta jan pyynnös tä. Esi tyslista jul kais taan kau pun gin www-si vuilla. Oheis ai neis toa voi daan toimittaa jäsenille sähköpostitse, tai jos kysymys on isoista tie dost ois-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta ta, esittämällä ai neiston inter net-osoite. Kokoukset ehdotetaan pidettäväksi pääsääntöisesti kuukauden kolmantena keskiviikkona klo alkaen. Ko kous kut su toi mi te taan kir jal li se na ko kousta edel tä vän vii kon per jan taina. Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta päättää toimintavuonna 2013 kokoontua pääsääntöisesti kuukauden kolmantena keskiviikkona Äänekosken kaupungin talolla klo 17 alkaen. Toukokuussa kokous pidetään neljäntenä keskiviikkona. Kokouspäivät ovat, ell ei myö hem min eri tyisestä syys tä toi sin pää tetä , , , , , , ja Joulukuun ko kouk sesta ja mah dol li sista yli mää räi sis tä ko kouk sista pää tetään erik seen. Kokousjärjestelyistä toimikaudelle päätetään seuraa vaa: Lautakunnan kokouskutsu ja esityslista jaetaan lautakunnan jäsenille varajäsenelle, jos varsinainen jäsen ilmoittaa poissaolostaan ennen kokouskutsun lähettämistä kaupunginhallituksen edustajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle kaupunginjohtajalle esittelijälle, sihteerille ja niille valmistelijoille, jotka osallistuvat kokoukseen Esi tys lista jul kais taan jul kisil ta osil taan kau pun gin www-si vuil la. Pöytäkirja toimitetaan kau pun gin hal li tuk selle ja tar kas tus lau ta kunnan päät tä mil le tar kas tus lau ta kun nan jäse nil le. Päätös: Hyväksyttiin siten täydennettynä, että ympäristölautakiunnan kokokuksissa pöy tä kir jan pi tä jänänä toimii ympäristöpäällikkö.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan talouden toteutuminen vuonna 2012 YMPL 8 Toimintavuonna 2012 ympäristölautakunnan kulut 2,3 milj. alittivat arvion 0.1 milj. eurolla ja olivat siten samalla tasolla kuin vuonna 2011 (2,2 milj.). Säästöä syntyi erityisesti henkilöstömenoissa, kun ter veys val vonnan johtajan virka oli koko vuoden täyttämättä ja toimisto sih teeri siir tyi ke vääl lä muihin tehtäviin. Työt jaettiin muun henkilös tön kesken. Pelastustoimen menot olivat 1,48 milj. (edellisenä vuonna 1,3 milj.), ympäristönsuojelun ja hallinnon 0.2 milj., ympäristötervey den huol lon 0,32 milj., raken nus tarkastuksen 0,26 milj. ja maatalous elin kei noviran omaisen 0.09 milj. Tuottoja kertyi ympäristönsuojelusta 0.04 milj., ympäristöterveydenhuollosta (ml. eläinlääkintähuolto) 0.09 milj. ja rakennusvalvonnasta 0.12 milj., yhteensä 0,26 (0.25 ) milj. euroa. Kustannuspaikkatasolla ylittyivät eläinlääkintähuollon nettomenot, mutta terveysvalvonnassa syntyi niin paljon säästöä, että valtuustoon nähden sitovalla ympäristöterveydenhuollon vastuualueella ei ylitystä ollut. Ympäristöpäällikön ehdotus: Valmistelu Pirkko Sihvonen, puh Merkitään ympäristölautakunnan talouden toteutuminen vuonna 2012 tie dok si. Päätös: Merkittiin.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Talousarvion käyttösuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2013 YMPL 9 Talousarvio on sitova käyttötalouden osalta vastuualuetasolla. Talousarvion yhteydes sä sitoviksi ilmoitetut toiminnalliset ja taloudel liset tulostavoitteet ovat lautakuntaa sitovia. Mikäli talousarviovuo den aikana käy ilmei seksi, että tavoitteita ei saavuteta, tulee lauta kunnan esittää valtuus tolle muutos tulostavoitteeseen ja sen mah dollinen vaikutus määrä rahatarpeeseen ja/tai tuloarvioon. Lautakunnan tulee seurata myös muiden kuin sitovien tavoitteiden saavuttamista. Kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä sitovan tason menojen ylitys, jos ao. toimialan toisella vastuualueella saavutetaan vastaava menojen alitus. Määrärahan vähäinen ylittäminen ei vaadi valtuuston hyväksyntää, mikäli vastuualueen tulot ylittävät talousarvion tuloarvion vähintään vastaavalla määrällä. Kustannuslaskennalliset erät, kuten poistot, sisäiset vuokrat ja keskushallintopalveluiden laskutus eivät sisälly määrärahoihin ja tuloarvioihin. Lautakunnan on tarvittaessa vahvistettava talousarvion käyttösuunnitelma, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä ja tuloarvion saavuttamista lautakunnan päättämällä tulosyksikköjaotuksella. Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteissa omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä asettaa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Lautakunta voi delegoida käyttösuunnitelman laadinnan osaksi tai kokonaan alaisilleen viran- tai toimenhaltijoille. Äänekosken kaupunginvaltuusto on kokouksessaan , 78 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion. Ympäristölauta kunnan vuo den 2013 talousarviossa lautakunnan talousarviomenot ovat 2, 42 milj. ja toimintakate 2,26 milj.. Ostopal ve lut muo dosta vat 80,5 % ym pä ristölau takun nan talous ar vion me nois ta ja 86 % toi mintakat teesta. Omana toimintana hoidet tavien vastuualueiden ta lousar vio me not ovat , tulot ja net to me not ovat Talousarviossa ympäristölautakunnan alainen toiminta on organisaatiorakenteesta poiketen jaettu vii teen vastuualueeseen: Ympäristö val von ta (ympäristöhallinto eli yhteiset menot, ympäristönsuojelu ja il man laa dun tark kai lu), ra ken nus val von ta, ympäristöterveyden huolto (terveystarkastus ja eläinlääkintähuolto), maa seu tu elin kei not ja pelastustoimi. Näistä kol me vii meistä to teutuu kuntien yh teis toi min tana siten, että ympäristöterveydenhuoltoa hal linnoi Lau kaa, maa seutu-

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta asioita Saa rijärvi ja pe las tustoi mea aikaisempaan tapaan Jyväskylä. Ympäristölautakunnan talousarvio vastuualueittain ja kus tan nuspaikoittain on seuraava: toimintatuotot toimintakulut toimintakate ympäristövalvonta yht. ympäristöhallinto ympäristönsuojelu ilmanlaadun tarkkailu ymp.tervedenhuolto yht. terveysvalvonta eläinlääkäripalv rakennusvalvonta Maaseutuasi at Pelastustoimi Ympäristölauta kunta yht Laukaan kunta laskuttaa ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminnasta (osuudet kuntien yhteistoimintaan) kuukausittain. Laskutuk ses sa eri tel lään Lau kaan ta lous ar vioasetelman mukaisesti terveys val vonta, eläinlää kin tähuol to (prak tikkoeläinlääkärien ja eläinlääkäri päi vystyk sen kus tan nukset) ja val von ta eläin lää kä rin virasta aiheutu vat kus tannukset. Talousar vio asetelma on syytä muuttaa myös Ää ne kos kella vastaa maan tätä ra kennetta, koska kustannusten jako pe ruste tu lee täs mentymään myöhemmin osin asukasmääräperus tei seksi ja osin suoriteperus teiseksi. Kustannus- ja suoriteseurannan kannalta on tarkoituksen mu kaista lisätä ympäristöterveydenhuollon vas tuu alu eelle oma kus tan nuspaikka valvontaeläinlääkärin kustan nuksia varten ja osoittaa sil le eu ron mää rä raha. Vas taava sum ma poiste taan ter veysval von nan määrärahasta. ymp.tervedenhuolto yht. terveysvalvonta eläinlääkäripalv valvontaeläinlääkäri Muutos ei vaikuta toiminnallisiin tavoitteisiin.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Liitteenä nro 1 suunnittelukauden 2013 toimin nalliset ta voit teet ja sito vat tavoitteet vuodelle Valmistelija Pirkko Sihvonen, puh Ympäristöpäällikön ehdotus: Lau ta kunta vahvistaa valtuuston hyväksymän ta lous ar vion käyt tösuun ni tel maksi si ten, että toteutuma raportoidaan lautakunnalle kustan nus paikoittain ensimmäisen ja toisen vuosikolmannek sen jäl keen sekä tilikauden kokonaistuloksen valmistumisen jälkeen. Hallitusta informoidaan talousarvion käyt tö oh jeen mu kai sesti. Ym pä ris tö ter vey den huol lon vas tuu alu eelle li sä tään kus tan nus paikka val von ta eläin lää käri, jolle osoi te taan eu ron mää rä raha. Vastaava sum ma poiste taan ter veys val von nan määrä ra hasta. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista tar kastel laan en sim mäisen ker ran toisen vuosikolmanneksen jälkeen. Päätös: Liitteet Hyväksyttiin. Sitovat tavoitteet

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan vastuualueiden laskujen hyväksyjät YMPL 10 Taloussäännön mukaan lautakunnan on määrättävä kullekin vastuualueelle ja kustannuspaikalle ne henkilöt, jotka sen puolesta hy väksy vät las kut, ellei hy väksy jää ole muu toin määrätty. Ympäristöpäällikön ehdotus: Hyväksyjän on varmistettava, että lasku tai maksumääräys on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelu on vastaanotettu ja että toimitus on sopimuksen mukainen. Ympäristölautakunta päättää laskujen hyväksyjät seu raa vasti: vastuualue 711 ympäristöhallinto (ml. yhteinen hal lin to) kustannuspaikka ympäristöhallinto Pirkko Sihvonen kustannuspaikka ympäristönsuojelu Pirkko Sihvonen ilman laaduntarkkailu Jouni Kurkela vastuualue 712 ympäristöterveydenhuolto ( ostopalvelu) kustannuspaikka terveysvalvonta Pirkko Sihvonen eläinlääkintäpalvelut Pirkko Sihvonen vastuualue 713 kustannuspaikka vastuualue 714 kustannuspaikka vastuualue 715 kustannuspaikka rakennustarkastus rakennustarkastus maatalouselinkeinoasiat (osto) maatalouselinkei noasiat pelastustoimi (osto) pelastustoimi Mikko Jokelainen Pirkko Sihvonen Pirkko Sihvonen Ympäristöpäälliköllä ja hänen sijaisenaan johtavalla ra ken nus tar kastajalla on oi keus tar vit taes sa hy väk syä kaik kien ym pä ristö lauta kunnan alaisten vastuualueiden ja kus tan nus paik ko jen las kut. Päätös: Hyväksyttiin siten täydennettynä, että edellisen pykälän kohdalla lisätyn uuden kustannuspaikan (71216, val von ta eläin lää käri) las kut hy väksyy ympäristöpäällikkö.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakuntien koulutuspäivä YMPL 11 FCG Koulutus ja konsultointi Oy järjestää Jyväsky lässä So kos Ho tel Alexandrassa koulutusta rakennuslautakunnille ja ym päris tö lau ta kun nil le Ilmoittautuminen tulee tehdä vii meistään kaksi viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennuslautakuntien koulutuspäivän teemat ovat rakennusvalvonta viranomaisen roolit ja tehtävät sekä lautakunnan toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja ympäristölautakuntien koulutuspäivien teemana ympäristönsuoje luviranomainen roolit ja tehtävät, ympäristöasioiden edistäminen ja lautakunnan toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Yhden koulutuspäivän hinta on 250 euroa, yhteishinta molempiin kou lutuspäiviin on 460 euroa. Jos lautakunnasta osallistuu vähintään 4 henkilöä, on hinta 215 euroa / 410 euroa/henkilö ja kumpanakin päivänä yksi esittelijä voi osal listua ilman osallistumismaksua. Koulutukset sopivat uusille jäsenille perehdyttämistilaisuuksiksi ja tiedon päivittämistilaisuuksiksi muille jäsenille. Myös vi ran hal ti joille koulutuksesta on hyötyä erityisesti uusia sää dök siä (jä te laki, ve silaki) koskevan soveltamisen ja ongelmanratkaisun osalta. Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös kaupungin jär jes tä mään luottamushenkilövalmennukseen Neljännen koulutuspäivän aiheena on selvittää, miten kunta toi mii: lainsää däntö, sään nöt ja muut toimintaohjeet (varatuomari Ante ro Oksa nen). Valmistelu: Pirkko Sihvonen, puh Ympäristölautakunta päättää oikeuttaa yhden tai useam man kokouksessa nimettävän lau ta kun nan jä se nen osal lis tu maan ym päristölautakunnan tai rakennus lautakunnan koululutuspäivään Jyväskylässä siten, että koulutuksen hinta on yh teensä enintään 1000 euroa. Mi käli ha lukkaita ei ole riit tävästi, tarjotaan varajäsenille mahdollisuutta osallistua. Osallistumismaksut maksetaan lautakunnan koulutusmäärärahoista. Palkkiosäännön mukaiset mahdolliset ansionmenetyskorvaukset sekä matkakustannukset maksetaan asianmukaista laskua vastaan. Hotellimajoitusta ei korvata ja julkisen ajoneuvon käyttöä tai yhteiskyytejä suositellaan. Päätös: Hyväksyttiin.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012 YMPL Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n mukaan "kunnanvaltuusto voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai kunnan osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin tämän lain mukaan luvanvaraista toi mintaa taikka 61, 62 tai 78 :n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta päätti ympäristönsuo jelumääräysten laatimisen aloittamisesta kokouksessaan , 16. Mää räysten laatiminen eteni luonnosvaiheeseen ja laajaan lau sunto kierrokseen asti vuonna Valmistelu kuitenkin keskeytyi, kun kaupungissa alettiin valmistella kuntaliitosta. Suolahden kau pun gissa ja Sumiaisten kunnassa ei aloitettu määräysten valmiste lua. Asian käynnistäminen uudelleen on ajankohtaista nyt, kun paikal lisia olosuhteita eri osissa uutta Äänekoskea on käsitelty mm. kaa voitusprosessien ja muun valmistelun ja päätöksenteon yh tey des sä. Ym pä ris tö lau ta kun nan ta voit tee na on ku lu valla val tuus to kau della ympäristönsuojelun oh jaus kei nojen te ho kas käyt töön otto. Sito vana ta voit tee na vuo del le 2009 on ym pä ris tön suo je lu mää räys ehdo tuk sen val mis tumi nen. Määräyk set hy väk syy kau pun ginval tuus to. Määräykset voivat ympäristönsuojelulain 19 :n 2. mom. mukaan koskea 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai nii den haitallisia vaikutuksia 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön tai vesilain1 luvun 2 :n mukaiseen uomaan 5) vyöhykkeitä tai alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maata-

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta loudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista ( /1300) se kä vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 1299/2004 mukaisen vesienhoitosuunnitelman mu kaan tarpeellisia ( /1300). Valmistelija: Pirkko Sihvonen puh Ympäristöpäällikön ehdotus: Päätös: Ympäristölautakunta päättää käynnistää Äänekosken kaupungin ym päris tönsuojelumääräys ten valmistelun. Hyväksyttiin. YMPL Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on ollut keskeytyneenä haja-asutuksen jätevesihuoltoa koskeneiden säädösmuutosten vuoksi. Ympäristönsuojelulain muutoksella (196/2011) lisättiin lakiin uusi 3 a luku "talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla". Muutos tuli voimaan Valtioneuvosto antoi tähän perustuen asetuksen (2009/2011) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla" (uusi hajajätevesiasetus). Asetus tuli voimaan Suomen kuntaliitto on antanut muutosten johdosta kunnille yleiskirjeen 6/80/2011 ( ). Koska Äänekoskella ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä, ei kiireellisiä toimenpiteitä määräysten sovittamiseksi muuttuneisiin säädöksiin tarvittu. On kuitenkin syytä tarkastella sitä, ovatko aikaisempaa lievemmät säädökset riittäviä paikallisesti suojelemaan erityisen herkkiä alueita kuten tärkeitä pohjavesialueita ja rantoja jätevesien aiheuttamalta pilaantumiselta. Ympäristösuojelulain 19 :n, joka koskee ympäristönsuojelumääräyk siä, on muutoksella /588 tullut alkaen muu-

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta tos, jonka mukaan määräykset voivat koskea (kohta 4) alueita, joilla ym päristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon, tai vesilain 1 luvun 3 :n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muutos liittyy uuden vesilain säätämiseen. Ympäristönsuojelulain muutoksella /253 säädettiin, että ympäristönsuojelumääräykset eivät voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin lain 65 :n 1 tai 2 momentissa säädetään. Tällaisia toimintoja ovat asfalttiasemat, polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantolaitokset ja eräät polttoaineiden jakeluasemat. Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain lähtökohdista ja tavoitteena on siten ehkäistä ympäristön pilaantumista. Pilaantumisen käsite sinänsä on laaja ja pitää sisällään mm. terveyshaitan, yleisen viihtyisyyshaitan ja haitan luonnolle ja sen toiminnoille. Ympäristönsuojelumääräyksiä vastaavia kunnallisia sääntöjä ovat jätehuoltomääräykset, terveydensuojelujärjestykset (ei Äänekoskella) sekä rakennusjärjestykset. Myös kaavamääräyksissä ja järjestyslain (612/2001) voimaantulon yhteydessä kumoutuneissa kuntien järjestyssäännöissä saattaa olla/on saattanut olla määräyksiä, jotka koskevat ympäristönsuojelua. Kunnan rakennusjärjestyksen (MRL 14 ) määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja. Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä (jätelaki 17 ) puolestaan voi antaa jätteen keräyksestä, kuljetuksesta, lajittelusta, säilyttämisestä, edelleen välittämisestä, hyödyntämisestä tai käsittelystä ja niitä koskevista teknisistä vaatimuksista, terveys- tai ympäristövaaran tai -haitan ehkäisemiseksi tarvittavista toimista sekä jätehuollon valvonnasta. Terveydensuojelulain 51.3 :ään perustuvassa terveydensuojelujärjestyksessä kunnan terveydensuojeluviranomainen

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveydellisen haitan poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäisemiseksi. Järjestyslaissa suojeltavana arvona on erityisesti yleinen järjestys ja turvallisuus. Yleiskaavamääräykset (MRL 41 ) ja asemakaavamääräykset (MRL 57 ) voivat koskea mm. haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista kaava-alueella tai siinä määritellyllä alueella. Lisäksi kaavassa voidaan antaa suojelumääräyksiä maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuuriarvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen suojelemiseksi. Ympäristönsuojelumääräyksissä on syytä keskittyä ympäristönsuojelun täytäntöönpanon kannalta tarpeellisiin seikkoihin. Esimerkiksi jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteuttamista koskevat määräykset annetaan jätehuoltomääräyksillä ja ympäristönsuojelumääräyksiin otetaan, mikäli tarvetta on, vain määräyksiä, joilla pyritään ehkäisemään jätteestä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Vastaavasti jätevesien käsittelyn osalta rakentamista ja osin myös rakenteiden sijoittumista koskevat määräykset annetaan rakennusjärjestyksessä ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevat yleiset määräykset ympäristönsuojelumääräyksissä. Ristiriitaisuuksia ei saa olla määräysten välillä. Mahdollisten päällekkäisten määräysten osalta periaatteena on se, että tiukempi määräys ylittää lievemmän määräyksen. Määräyksillä voidaan silloin kun ympäristönsuojelulaissa on tästä erikseen säädetty, myös lieventää laissa muutoin säädettyä velvollisuutta: Ympäristönsuojelulain 60 :n tarkoittamaa ilmoitusta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta ei tarvitse tehdä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset 19 :n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Määräysten hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Hyväksymismenettelyyn kuuluu yleinen nähtävillepano ja 30 päivän kuulutusmenettely. Lausunto on ympäristönsuojelulain mukaan pyydettävä ELY-keskukselta. Muut kuultavat tahot kunta määrittelee itse. Valtuuston päätöstä seuraa kuuluttaminen ja 30 päivän valitusaika. Valitusoikeus on kunnan jäsenillä ja asianosaisilla. Ympäristönsuojelulainsäädännön yhtenäistämisen tavoitteena on ol-

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta lut parantaa kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Kuntaliitto suosittelee, että valmistelun aikana oltaisiin yhteydessä yhteisöihin ja sidosryhmiin, joiden toimialaa määräykset tulisivat koskemaan. Tällaisia ovat mm. asukasyhdistykset, kylätoimikunnat, maatalous- ja viljelijäyhdistykset, metsänhoito-, yrittäjä- ja ympäristönsuojeluyhdistykset sekä muut vastaavat kansalaisjärjestöt. Kattavaa rekisteriä yhteystietoineen järjestöistä ja yhdistyksistä ei kuitenkaan ole käytettävissä, joten laaja ja avoin valmisteluvaiheen tiedottaminen on asiassa tarpeellista, minkä jälkeen kootaan saatu palaute ja laaditaan varsinainen ehdotus nähtäville asetettaviksi ympäristönsuojelumääräyksiksi. Ympäristönsuojeluyksikössä on työstetty alustava luonnos Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi. Ennen luonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista on tarpeen hakea yhdessä toimielimen kanssa linjauksia määräysten rakenteesta ja paikallisesti keskeisistä ympäristönsuojeluasioista. Alustava luonnos on esillä lautakunnan kokouksessa. Ympäristöpäällikön ehdotus: Valmistelijat: Pirkko Sihvonen, puh Jouni Kurkela, puh Unto Huttunen, puh Ympäristölautakunta päättää keskustella ympäristönsuojelumääräysten alustavan luonnoksen rakenteesta sekä keskeisistä, paikallisesti ym pä ristön pilaamisen vaaraa aiheuttavista lupa- ja rekisteröin ti me nette lyn ulkopuolelle jäävistä toiminnoista sekä herkistä alueis ta, jotka ovat tarpeen ottaa huomioon luonnoksen valmistelussa. Päätös: Lautakunta keskusteli ympäristönsuojelu mää räyk sis tä ja valtuutti viranhaltijat jatkamaan valmistelua esillä ol leen alus ta van luon nok sen rakenteen pohjalta: Yleiset määräyk set, jäte vedet ja jä te vesi lietteet, jätteet ja puhtaanapito (siltä osin kuin on tar peen täy dentää jätehuoltomääräyksiä ympäristönsuojelu lain nä kö kulmas ta), ke mi kaa lit, ilman suo je lu, me lun tor junta, muut määräykset

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta YMPL Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen valmistelua on jatkettu ym pä ris tön suojelun, rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja teknisen hal lin non työryhmässä. Tilapäisten tapahtumien järjestämispaikkoja on kar toi tettu myös yh dessä va paa-ai kapal ve lujen kans sa. Luonnoksen yleiset perustelut Määräysten rakenne perustuu perinteisesti käytössä olevaan ympäristönsuojelun osa-aluejaotteluun. Paikalliset asiat, jotka määräyksillä halutaan nostaa tär keik si, ovat ympäristöturvallisuuden edistäminen (Äänekosken kau pun gin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016) sekä vesiensuojelu (mm. kau pun ginvaltuusto ). Vesiensuojelu Isojen vesimuodostumien kuten edellä mainitussa valtuuston päätöksessä mainitun Keiteleen lait ta mi seen suo je lu tar peen perus teel la eri ase maan mui den vesial tai den kanssa ei ole riit tävää tieto poh jaa tai pe rustetta. Yh tä lail la tar peel lista on pi tää Kes ki-suo men toi menpi de oh jel man mu kai sesti yl lä hy vää suo je lun ta soa Keiteleessä ja Saarijärven ra jalla olevassa Pyhäjärvessä kuin pyr kiä nosta maan ei hy vässä ti lassa ole vien vesimuo dos tu mien ku ten Kuhnamojärven tila hyväksi. Myös ve sien hoito suunnitel man ulko puo li sis sa jär vissä on eri tyisiä kohteita, esimerkiksi kirkkaat Naturajärvet Iso- ja Pieni- Jurvo. Niissä ra joissa kuin ym pä ris tön suoje lu laki mah dol lis taa, koskevat ympäris tösuojelumääräykset kaikkia tasoja ja toimijoita, joilla tai joiden toi menpi tein ve sien suoje lua voi daan edistää. Ym pä ristö lupaa tar vit se via toi mijoi ta, ku ten yli 100 asuk kaan jäteve den puh distamoja, yli 20 ha:n turve tuo tanto alueita sekä puunjalostuslaitoksia määräyk-

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta set ei vät voi koskea. Oji tus asiat kä si tel lään ve si lain mu kai sesti ja ojituk seen liit tyvän ve sis tön pi laan tu mis vaa ran ar vioi ELY-keskus ojitus lausun tojen yhtey dessä tai AVI lupakäsittelyssään. Ym päristönsuojelumääräysten luonnokseen on otettu vesien suo je lu asioi ta, jotka koskevat kiinteistökohtaista talousjäte ve sien kä sit te lyä, ajoneu vojen ja tekstiilien pesua, luparajan alitta vaa turve tuo tantoa sekä maata loutta. Talousjätevesien käsittelyssä lähtökohtana on pidetty sitä, että perustason käsittelyvaatimukset ovat voimassa kaikilla muilla alueilla paitsi pohjavesialueilla ja rannoilla, joita koskevat tiukennetut vaatimukset. Ha ja-asu tus alu eel la si jait se vat ja vesihuoltolaitoksen toi minta-alu eella sijait sevat, mut ta ver kos toon luvallisesti liittämättömät kiin teistöt ovat ve sien käsit tely vaati mus ten suhteen keskenään samas sa ase mas sa. Ympäristönsuojelulain 27 :n ns. ikä poik keus - säännös koskee vain vesihuolto lai toksen toi min ta-alu een ul ko puolisia kiin teistöjä. Jätteet Jätteitä koskevia määräyksiä on jä te huol to mää räyksiä täy den tä vänä otettu mukaan omana lukunaan. Ongelmajätteiden osal ta määräykset si säl tyvät kemikaalien va ras toin tia koskevaan lukuun, koska nestemäiset ongel ma jät teet ku ten jäteöljy, rin nastu vat vas taa vaan käyttä mättömään tuotteeseen. Lumi on näissä määräyksissä yleisten vastaanottopaikkojen osalta rin nas tet tu jätteeseen. Jatkossa on tärkeätä so vit taa ym pä ris tön suoje lu määräykset ja jätehuol to mää räyk set kes ke nään. Jä te huol to määräykset tulee uusia voimaan tulevan uu den jä te lain täytäntöön panemiseksi. Kemikaalit Paikallisesti tärkeäksi asiaksi koettu ve sien suo je lu, lä hi men nei syydessä tapahtunut iso ja lukuisat pienet öljyva hin got se kä kau pun gin ympäristöpolitiikkaan sisältyvä ympäristötur valli suu den edis tämi nen korostavat ke mikaalien varastointiin liitty vien en nalta eh käi sevien toimenpitei den tarpeelli suutta ympäristön suoje lu mää räyk sissä. Kemikaalivalvonta jakaantuu monien viran omais ten kesken. Määräyk set

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta liittyvät ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun haitan kuten maa pe rän ja poh ja veden pilaantu misen eh käi semi seen. Meluntorjunta Suhtautuminen meluun ja sen häiritsevyyteen jakaa mielipiteitä. Raken ta mi seen ja välttä mättö mään työ hön liit tyvä tila päi nen melu hyväksy tään yleises ti, mutta va paa-ajan me luun suh tau dutaan kaksijakoisesti. Osa asuk kais ta toi voo kau pun kiin li sää vi rik keitä ja tapahtumia. Myös kau pungin ta voitteena on osoit taa joi ta kin puis to ja, tore ja, lii kunta paik koja ja ran to ja ta pah tu ma käyt töön. Toi nen osa asuk kais ta ja ke sä asuk kais ta toi voo saa van sa lo mal laan naut tia luon nonrau has ta. Yö- tai vuo ro työtä te ke vät, vau va ikäis ten vanhemmat, van hukset ja sai raat kai paa vat koh tuullis ta hil jai suut ta myös päivi sin. Meluntorjuntaa koskevilla ympäristönsuojelumääräyksillä on pyritty edistämään en nak ko toi mia me lun rajoittamiseksi mm. velvoittamalla tiedottamaan tapahtumista ja ottamaan äänen suun tauk ses sa häiriin ty vät koh teet huomioon. Toi saalta on py rit ty helpot ta maan toimijoita pyrkimällä määrittelemään paik koja, jois sa äänentoisto lait teiden käyt tö oli si mah dol lis ta ilman ras kaaksi koet tua etukäteis menettelyä kuu le mi si neen ja pää töksente koi neen. Va pau tus il moi tusvel vollisuu desta kos kisi kui ten kin vain yksi päi väi siä, ker ta luon teisia ta pahtu mia, jotka päätty vät vii meis tään klo Jatkovalmistelu Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on aihetta laittaa laajalle kuulemis- ja lausuntokierrokselle ennen toista käsittelyä lautakunnassa. Lakisääteisesti kuultavan ELY-keskuksen lisäksi muita viranomaisi a, joi den toi mi alaa mää räyk set si vua vat, ovat ainakin pe las tus vi ranomainen (ke mi kaa lien va ras tointi ym), poliisi (me luil moi tus me nettely ym.), tekninen lau ta kun ta (jätehuoltoa toteuttava/jätehuolto viranomainen) ja maaseutuelinkeinoviranomainen. Terveydensuoje luviranomaisen ja ra ken nus val von tavi ranomaisen tehtä vät kuulu vat ympäristö lauta kun nalle ja vi ranhal tijoi den kommentit ote taan huo mi oon val miste lussa.

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot