JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AIKA :00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN UUDISTAMINEN 113 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS VILJAKAINEN OY, ESKELINSAARI RN:O 7:179 JA KÖPPÖLÄ RN:O 7: MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5: SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN AVOIMEKSI KUVANSIN PÄIVÄKOTI "KUKERON" PERUSKORJAUS HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA KIINTEISTÖVERON POISTOANOMUKSET TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-4 KK VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 244

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Kunnanhallitus LÄSNÄ Kuronen Jaakko pj Isoniemi Ari-Pekka I varapj Jaakkola Antero II varapj. Björn Irma jäsen Kansanoja Maija-Riitta jäsen Kautto Jani jäsen Kotivuori Esko jäsen Lahti Mari jäsen Janhunen Rauni varajäsen Hotarinen Tenho esittelijä Savolainen Marjatta pöytäkirjanpitäjä Lisätiedot POISSA Hytönen Sirpa jäsen Juutilainen Sari valtuuston pj. Intke Juha valtuuston I vpj Tervonen Paavo valtuuston II vpj. ALLEKIRJOITUKSET Jaakko Kuronen Puheenjohtaja Marjatta Savolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen Esko Kotivuori Mari Lahti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa Marjatta Savolainen hallintojohtaja

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 110 Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään vii si päivää ennen kokousta kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajille ja kunnanjohtajalle. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KH 111 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Esko Kotivuori ja Mari Lahti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Kotivuori ja Mari Lahti.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN UUDISTAMINEN 29/11.02/2014 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Joroisten kunnassa voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty valtuustossa ja ne on laadittu yhteneväksi JJR-kuntien kesken. Määräysten uudistaminen ja osittainen täydentäminen on havaittu ajankohtaiseksi mm. käytännön valvontatyössä ilmenneiden tapausten perusteella. Ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka täydentävät osaltaan lainsäädäntöä. Määräykset eivät voi koskea ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista toimintaa, puolustusvoimien toimintaa tai muuta ilmoituksenvaraista toimintaa kuin melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Joroisten osalta voimassa olevissa määräyksissä olennaisia puutteita ovat mm. pohjavesialueita koskevat määräykset, öljyjen, polltoaineiden ja kemikaalien varastointia koskevat ohjeet, maalämpöä koskevat ohjeet ja meluilmoituksia koskevat ohjeet. Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Lisäksi valmistelusta on tiedotettava ja varattava osallisille tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Liite nro 7: Joroisten kunta, ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta päättää, että liitteenä nro 7 oleva ehdotus Joroisten kunta, ympäristönsuojelumääräykset, asetetaan nähtäville kuulemista varten 30 päivän ajaksi ja asiasta pyydetään lausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselta, pelastuslaitokselta, Keski-Savon ympäristölautakunnalta ja Joroisten tekniseltä lautakunnalta. Ympäristölautakunta

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Ympäristötoimi on kuuluttanut ympäristönsuojelumääräysten uudistamisesta ja ehdotus ympäristönsuojelumääräyksiksi on pidetty nähtävillä ajalla Ehdotuksesta on lisäksi pyydetty lausunnot 9 :n mukaan. Keski-Savon ympäristötoimi toteaa lausuntonaan seuraavaa: "Määräykset ovat kutakuinkin yhteneväiset Keski-Savon ympäristötoimen kuntien määräysten kanssa. Määräyksiin tehdyt uudet lisäkset antavat hyvät lähtökohdat pohjavesien suojelutyölle". Lisäksi määräysten sisällöstä on tehty seuraavat huomiot: 4 :ssä määritellään paikalliset olosuhteet. I- ja II- luokan pohjavesialue laajemmin kuin esitetty muodostumisalue. Esimerkiksi Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa toimenpide-ehdotukset ym. esitetyt rajoitukset kohdistuvat koko pohjavesialueelle. 11 :ssä annetaan määräykset jätevesien käsittelystä rannoilla ja pohjavesialueilla. Maasuodattamolle on esitetty 0,3 m suojakerros pohjaveteen. Se voisi perustellusti olla paksumpikin, esimerkiksi 0,5 metriä. 17 :ssä ei voida käyttää viittausta KTM-päätökseen, koska ko. päätös koskee vain pohjavesialueita. Tämä voidaan kirjoittaa muotoon "maanalaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastaa 10 vuoden välein". Siirtymäsäännöskeen tulee lisätä ajankohta. 8 :n 4 mom. viitataan virheellisesti 17 :ään kun viittaus tulisi olla 18 :ään ja 18 :n alussa viitataan 16 :ään jossa tarkoitus olisi viitata 17 :ään. Muita lausuntoja tai kommentteja ei määräysten nähtävilläoloaikana tai tämän jälkeen ole toimitettu tai saatettu tietoon. Ympäristösihteeri on tehnyt edellä esitetyt huomiot ja korjaukset määräyksiin. Liite nro 6: Joroisten kunta, ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta hyväksyy tehdyt korjaukset ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liitteen mukaiset määräykset hyväksytään uusiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi. Uudet määräykset astuvat voimaan valtuuston lainvoimaisella

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus päätöksellä. KH 112 Liite 1, ympäristönsuojelumääräykset. Kunnanhallitus esittää ympäristönsuojelumääräykset valtuuston hyväk syt tä väk si tulemaan voimaan

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS VILJAKAINEN OY, ESKELINSAARI RN:O 7:179 JA KÖPPÖLÄ RN:O 7:219 53/10.09/2014 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Maanrakennus Viljakainen Oy hakee Joroisten kunnanhallitukselta maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen Joroisten Häyrilän kylässä tiloille Eskelinsaari 7:179 ja Köppölä II 7:219. Haettu ottamismäärä on k-m3 10 vuoden ottamisajalle. Alue on toiminnassa olevaa kalliokiven ottamisaluetta jossa on Joroisten kunnanhallituksen myöntämä maa-aineslupa k-m 3 ottamismäärälle. Lupakausi päättyy Alueelta on lupakauden aikana otettu noin k-m 3. Alueella on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kallion ouhintaan ja murskaukseen. Alue sijaitsee Valtatie 5:n itäpuolella, Joroisten kirkonkylältä n. 5,6 km etäisyydellä pohjoiseen, Kuopiontien (4557) välittömässä läheisyydessä. Voimassa oleva lupa on myönnetty noin 4,52 ha suuruiselle alueelle josta on vuoden 2013 loppuun mennessä louhittu noin 1,46 ha suuruiselta alueelta yhteensä k-m 3. Tuotteiden ja pintamaiden varastointialueena on noin 2,24 ha suuruinen alue jossa on varastossa seulottuja kiviaineksia ja alueelta kuorittuja pintamaita. Aluetta ei ole viimeistelty koska ottaminen alueella on kesken ja ottamista on tarkoitus jatkaa nyt haettavalla luvalla. Ottamissuunnitelma on laadittu pääasiassa samalle alueelle kuin edellinen suunnitelma. Louhinta-alueen rajausta on tarkennettu alueen etelä- ja länsilaidalla. Kuopiontien suuntaan on näin saatu leveämpi suojavyöhyke. Vanha louhinta- ja varastoalue sisältyy edelleen suunnitelmaan. Suunnitelmassa esitetty louhinta-alueen pinta-ala on 3,06 ha ja ottamisalueen kokonaisala 6,23 ha. Kokonaisalaan sisältyvät murskaustuotteiden- ja lajitteiden varastoalue ja pintamaiden varastoalueet. Ottamisyvyys vaihtelee välillä 2-19 metriä, ollen keskimäärin 11 metriä. Ottamistoiminnassa oleva alue on pääosin puutonta kalliokiven ottamisaluetta. Metsätyyppiluokitukseltaan alue on kuivahkoa kangasta. Aluetta ympäröi etelä- ja länsipuolelta nuori kasvatusmetsä ja pohjois- ja itäpuolelta pellot. Alue on harvaan asuttua haja-asutusaluetta. Lähimmät asuinkiinteistöt ovat Kuopiontien länsipuolella, noin 140 metrin etäisyydella ottamisalueen rajasta. Murskaamon sijoituspaikasta lähimpiin kiinteistöihin on matkaa noin metriä. Muut lähimmät

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus kiinteistöt ovat noin 480 metrin päässä kaakon suunnalla sijaitseva vapaa-ajan asunto ja noin 740 metrin päässä pohjoisessa sijaitseva vakituinen asunto. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa erityisiä luonnonsuojeluun liittyviä rajoitteita eikä kaavallisia suojeluvarauksia. Alue sisältyy laajemmin valmisteilla olevaan Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavaan jossa alue on merkinnällä EO-1/M-1 varattu maa-ainesten ottoon jossa ottamistoiminnan päättymisen jälkeen noudatetaan maa-ja metsätalousalueen kaavamääräyksiä. Suunnitelma-alue on kartoitettu ottamissuunnitelmaa varten GPS-mittauksella. Mittauksen perusteella on laadittu suunnitelma ja päivitetty tilanne ottamisen nykytilanteesta. Pohjaveden tasoksi on mitattu ottamisalueen pohjoispuolella sijaitsevasta havaintoputkesta , joka on jokseenkin sama kuin vuonna Ottamissuunnitelmassa ottotaso on määritelty niin, että suojakerrosta jää yli 2 metriä pohjaveden yläpuolelle. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä siitä ennalta arvioiden ole vaaraa yksittäisten kiinteistöjen vedenhankintaan. Pinnaltaan louhos on sora- ja murskepintainen josta sade- ja sulamisvedet imeytyvät pääosin maaperään ja kalliohalkeamiin. Maanpinnan muotoilu ohjaa mahdolliset vähäiset pintavedet koillisen suuntaan, pellon reunaojaan josta edelleen Haavussalmenjokeen. Pintavesillä ei ole vaikutusta vesistöjen tilaan. Hakijan mukaan ottamistoiminnalla ei ole vaikutuksia seudun kaukomaisemakuvaan. Toiminnan vaikutukset ovat paikalliset ja ottamisalueeseen liittyvät ja ottamisen jälkeisen maisemoinnin ja jälkoidon seurauksena alue liittyy ympäröivään maisemaan jonka länsi- ja etelälaidalle muodostuu jylhä kallioseinämä. Lupa-asian vireille tulosta on kuulutettu välisen ajan ja naapureille on varattu mahdollisuus muistutuksen esittämiseen. Kuulutusaikana ei ole saapunut yhtään asiaa koskevaa muistutusta. Ympäristötoimi on pyytänyt lausunnot vireillä olevasta lupa-asiasta Etelä-Savon ELY:ltä ja Pohjois-Savon ELY keskuksen liikennevastuualueelta. Kummallakaan ei ole huomautettavaa hakemukseen tai ottamissuunnitelmaan liittyen. Liitteet: Liite nro 4: sijaintikartta Liite nro 5: lupamääräykset Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää Maanrakennus Viljakainen Oy:lle maa-aineslain (555/1982) 4 mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen Joroisten kunnan

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Häyrilän kylässä tiloilla Eskelinsaari 7:179 ja Köppölä II 7:219. Lupa on voimassa saakka. Ottamismäärä on k-m 3. Ottamisessa ja alueen jälkihoidossa on noudatettava esitettyä ottamissuunnitelmaa ja lupamääräyksiä. KH 113 Liite 2, sijaintikartta, liite 3, lupamääräykset. Kunnanhallitus myöntää Maanrakennus Viljakainen Oy:lle maa-aineslain (555/1982) 4 mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen Joroisten kunnan Häyrilän kylässä tiloilla Eskelinsaari 7:179 ja Köppölä II 7:219. Lupa on voimassa saakka. Ottamismäärä on k-m3. Ottamisessa ja alueen jälkihoidossa on noudatettava esitettyä ottamissuunnitelmaa ja lupamääräyksiä. Jani Kautto ei ottanut esteellisenä osaa asian käsittelyyn (lähisukulainen yrityksen palveluksessa).

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Ulla Kantonen on jättänyt Joroisten kunnanhallitukselle maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen kalliokiven ottamiseksi Joroisten Kotkatlahden kylässä tilalla Savela 5:29. Lupaa haetaan k-m3 kokonaismäärälle ja 10 vuoden ottamisajalle. Alueella on voimassa oleva maa-aineksen ottamislupa k-m3 kokonaismäärälle. Lupa on voimassa saakka. Vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen kanssa yhtäaikaisesti on saatettu vireille kivenlouhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus käsiteltäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa. Alue, jolle maa-aineslupaa haetaan on toiminnassa olevaa kalliokiven ottamisaluetta, jonka pinta-ala on noin 2 ha.toiminta alueella on aloitettu vuonna Alueella jalostetaan kalliokiviainesta maanrakentamiseen ja rakentamisen eri tarpeisiin. Kiviaines louhitaan ja murskataan siirrettävällä laitteistolla. Voimassa oleva maa-aineslupa rajaa ottamisen suunnitelmassa esitetylle alueelle tasoon Vireillä olevassa hakemuksessa ottamisalueen rajausta ei laajenneta, vaan ottamistoimintaa ulotettaisiin enimmillään tasoon , jolloin ottamisalueesta muodostuu toiminnan päättymisen jälkeen lampi. Louhokseen johtuvat vedet pumpataan toiminta-aikana tarvittaessa saostusaltaan kautta ojiin. Toiminnan päätyttyä ottamisalueen reunat louhitaan porrastetusti riippuen rintauksen korkeudesta ja maisemoidaan, altaan vesipinta tulee asettumaan tasolle Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sillä ole vaikutusta yhdyskunnan tai yksittäisten kiinteistöjen vedenhankintaan. Alue sijaitsee maakuntakaavassa Hyviänniemen kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittävällä alueella (ma 556) ja ottoalueen läheisyydessä noin 300 m päässä sijaitseva Hyviänsalmi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi (SL 428). Alueella ei ole voimassa lainvoimaista yleiskaavaa. Varsinaisella ottamisalueella, joka on metsäsaarekkeen keskellä sijaitseva loiva kallioinen mäki, ei ole tiedossa olevia merkittäviä luontoarvoja. Ottamisalueesta pohjoiseen noin 150 m päässä ottamisalueesta sijaitsee lähin vakituisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus, joka

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus on luvanhakijan omistuksessa. Muutoin ottamistoiminnan lähivaikutusalueella alle 500 m päässä sijaitsee 4 vapaa-ajan asuinkäytössä olevaa ja 2 pysyvässä asuinkäytössä olevaa rakennusta. Liikennöinti ottamisalueelle tapahtuu Joroistentieltä (4652) Hyviänniementien yksityistietä pitkin noin 3 km matkan. Hakijan mukaan tie kestää raskaan liikenteen aiheuttaman kuormituksen. Pölyhaittojen estämiseksi tietä kastellaan tai suolataan tarvittaessa. Voimassa olevan maa-ainesluvan käsittelyssä on asiasta pyydetty lausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselta sekä Museovirastolta. Saaduissa lausunnoissa ja annetuissa lupamääräyksissä on tuolloin muun muassa edellytetty ettei louhintaa ja murskausta saa harjoittaa lintujen pesinnän välisenä aikana. Lisäksi on Museoviraston mukaan erityisesti otettava huomioon metsä- ja kalliosaarekkeisiin rajautuvan maisemallisesti merkittävän viljelysmaiseman säilyminen, jonka johdosta ottoalueen ja peltoaukean väliin on varattava riittävän leveät puustoiset suojavyöhykkeet. Nyt vireillä olevan lupahakemuksen johdosta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselta ja Maakuntaliitolta. Etelä-Savon Ely-keskus katsoo, että maa-ainesten ottaminen alueelta esitetyssä laajuudessa on mahdollista, mutta toiminnassa tulee ottaa huomioon ympäristönsuojelulain toiminnalle mahdollisesti asettamat rajoitukset, joita aiheutuu melun ja pölyn leviämisestä ympäristöön. Maakuntaliitto esittää lausunnossa, että maakuntakaavan suosituksen mukaisesti ympäristöön merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä kuullaan myös museoviranomaista. Lisäksi Maakuntaliitto edellyttää ottolupahakemuksesta tarkempia selvityksiä toiminnan vaikutuksesta maisemaan sekä melun ja pölyn leviämisestä ympäristöön. Hakemuksesta on lisäksi jätetty yksi muistutus, jossa huomautetaan toiminnan sijoittumisesta maakunnallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja luonnonsuojelualueen läheisyyteen. Muistutuksessa huomautetaan edellisen luvan aiheuttamista melu- ja pölyhaitoista alueelle sekä tekemättömistä maisemointitöistä. Lisäksi vaaditaan ympäristön paremmin huomioivaa suunnitelmaa ja tiestön maisemoimista niin, ettei kylätieltä ole näkymää alueelle. Luvanhakija on esittänyt maa-aineslaissa edellytetyn ottamissuunnitelman lupahakemuksen liitteenä ja täydentänyt sitä vastineella annettujen lausuntojen ja muistutuksen johdosta. Ottamissuunnitelman mukaan toiminnalla ei ole ennalta-arvioiden

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus sellaisia vaikutuksia, joista voisi aiheutua maa-aineslaissa tarkoitettua haittaa, kun otetaan huomioon, että ottamisalueen laajuus ei muutu olemassa olevan maa-ainesluvan mukaisesta alueesta, ottamistoimintaa harjoitetaan metsäisellä vyöhykkeellä, jolloin sillä ei ole vaikutusta Hyviänniemen avoimeen maisemakuvaan ja toiminnan päättymisen jälkeisestä alueen jälkihoidosta on esitetty suunnitelma, jossa ottamisalueesta muodostuu lampi. Melun ja pölyn leviämistä tullaan rajoittamaan ympäristölupahakemuksessa esitetyin tavoin. Voimassa olevan luvan mukaisesta toiminnasta ei ole tullut huomautuksia pölyn ja melun suhteen. Lisäksi tilanne muuttuu kun rikotusta, murskausta ja seulontaa harjoitetaan louhintarintauksen suojassa ja murskeen varastokasat osaltaan estävät pölyn ja melun leviämistä. Voimassa olevan luvan mukaisia maisemointitöitä ei ole aloitettu, koska luvan mukaista ottamista ei ole kokonaan suoritettu.maisemointi tullaan suorittamaan suunnitelman mukaisesti, kun ottamistoiminta päättyy. Maa-aineslain mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen tulee myöntää, mikäli ottamistoiminnasta ei aiheudu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen vedenlaadun tai antoisuuden vaarantumista. Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-ainesluvan lisäksi toiminnalle vaaditaan ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa louhinnan ja murskauksen laajuuden vuoksi. Ympäristölupamenettelyssä tutkitaan mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset sekä näiden ehkäiseminen ja rajoittaminen. Lupahakemus nähtävillä kokonaisuudessaan rakennustarkastajan työhuoneessa ja kokouksessa. Luvanhakija pyytää lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen MAL 21 mukaisesti ennenkuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Liite nro 4: Sijaintikartta Liite nro 5: Lupamääräykset

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää Ulla Kantoselle maa-aineslain (555/1982) 4 mukaisen maa-ainesluvan k-m3 kalliokiviaineksen ottamiseen tilalle Savela 5:29. Lupa on voimassa saakka.toimintaa ei saa aloittaa ennen lainvoimaista lupaa ja louhinnan ja murskauksen vaatimaa ympäristönsuojelulain 28 mukaista lupaa. Toiminnassa tulee noudattaa ottamissuunnitelmaa ja annettuja lupamääräyksiä. Maa-aineslupa voidaan MAL 6 perusteella myöntää, koska siitä ei ennalta-arvioiden voida katsoa aiheutuvan MAL 3 mukaista haittaa. MAL 21 mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta ei voida myöntää, koska toiminta vaatii ympäristönsuojelulain mukaisen luvan toiminnan harjoittamiseen ja toimeenpano ennen maa-ainesluvan ja vaadittavan ympäristöluvan lainvoimaisuutta tekee muutoksenhaun tästä asiasta hyödyttömäksi. Puheenjohtajan esittämänä lautakunta päätti yksimielisesti, että asiaan palataan, kun lautakunta on tutustunut olosuhteisiin paikalla ja saanut asian ratkaisemiseen tarpeelliset tiedot. Katselmus sovittiin pidettäväksi keskiviikkona klo Ympäristölautakunta on tutustunut kiinteistöllä Savela 5:29 ottamisen nykytilaan ja hakemuksen mukaisen ottamistoiminnan mahdollisiin vaikutuksiin lähiympäristössä. Liite nro 2: Sijaintikartta Liite nro 3: Lupamääräykset Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää Ulla Kantoselle maa-aineslain (555/1982) 4 mukaisen maa-ainesluvan k-m3 kalliokiviaineksen ottamiseen tilalle Savela 5:29. Lupa on voimassa saakka.toimintaa ei saa aloittaa ennen lainvoimaista lupaa ja louhinnan ja murskauksen vaatimaa ympäristönsuojelulain 28 mukaista lupaa. Toiminnassa tulee noudattaa ottamissuunnitelmaa ja annettuja lupamääräyksiä. Maa-aineslupa voidaan MAL 6 perusteella myöntää, koska siitä ei ennalta-arvioiden voida katsoa aiheutuvan MAL 3 mukaista

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus haittaa. Ympäristölautakunta katsoo, että MAL 21 mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta ei voida myöntää, koska toiminta vaatii ympäristönsuojelulain mukaisen luvan toiminnan harjoittamiseen ja toimeenpano ennen maa-ainesluvan ja vaadittavan ympäristöluvan lainvoimaisuutta tekee muutoksenhaun tästä asiasta hyödyttömäksi. KH 114 Liite 4, sijaintikartta Liite 5, lupamääräykset. Lupahakemuksen ollessa vireillä on ilmennyt, että hakemuksen kohtee na olevan kiinteistön Savela 5:29 lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on kirjattu merkintä kiinteistöä koskevasta vallintarajoituksesta ha kemuk sen vireille tulon jälkeen. Maa-ainesasetuksen 1 2 kohdan mukaan hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan hallintaoikeudesta ot ta mis paik kaan tai maanomistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen. Koska kiinteistöä koskevat lainhuuto- ja kiin ni tys rekis te rin merkinnät ovat muuttuneet hakemuksen vireille tulon jälkeen, on kunnan syytä pyytää maanomistajalta selvitys kiinteistön val lin ta ra joi tuk seen liittyen ja hakijan lausuntoa siitä, aikooko hän jat kaa vireille saatettua maa-aineslupakäsittelyä. Kunnanhallitus päättää pyytää hakijalta selvityksen Savela - kiinteistön 5:29 vallintarajoituksesta ja siitä aikooko hakija jatkaa vireille saatettua lupahakemuksen käsittelyä.

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN AVOIMEKSI 23/01.02/2014 KH Sivistysjohtaja Kari Tolonen on valittu Ikaalisten kaupungin kas vatus joh ta jak si. Viran vastaanottoon liittyy koeaika ja sen takia Kari Tolo nen on hakenut palkatonta virkavapaata aikavälille Kunnanjohtaja on myöntänyt Kari Toloselle vir ka va pauden viranhaltijapäätöksellään Sijaisen valinta on hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan rat kai suval taan kuuluva asia, mutta kunnanjohtaja siirtää sijaisuuteen liit tyvät päätökset tehtäväksi kunnanhallituksessa. Sivistysjohtajan tehtäväkokonaisuuteen liittyvästä ratkaisuvallasta ja teh tä vis tä on säädetty mm. hallintosäännön seuraavissa koh dis sa: henkilöstöorganisaatio johtoryhmä henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa lautakuntien yleinen ratkaisuvalta sivistyslautakunnan erityinen ratkaisuvalta viranhaltijoiden ratkaisuvalta/sivistysjohtaja - X luku - kunnan talous kokonaisuutena omalta osaltaan esittely Hallintosääntö on luettavissa kunnan kotisivuilla: ja päätöksenteko. Kunnan voimakkaasti heikkenevän talouden johdosta kevätkaudella 2014 tulisi valmistella talouden vakauttamiseen liittyviä toimenpiteitä. Si vis tys toi meen kohdistuu huomattavan suuria optioita sääs tö toi miksi, min kä johdosta sivistysjohtajan viran sijaisuuteen eivät liity pelkäs tään edellä kuvatut hallintosäännön mukaiset "normaaliolojen" teh tä vät, vaan sijaisen on valmisteltava merkittäviä uu del leen jär jeste ly jä si vis tys toi men osalta. Näitä on mainittu hakuilmoituksessa, joka on oheis ma te ri aa li na. Sivistysjohtajan voimassa oleva teh tä vä kuvaus on myös oheismateriaalina. Sivistysjohtajan sijaisen on valmisteltava tai käynnistettävä val mis telu mm. seuraavissa tärkeissä uudistustehtävissä: - yhtenäiskoulun valmistelun edistäminen; ala-aste, yläaste ja lukio sa mak si kokonaisuudeksi - kouluverkkosuunnitelman tarkistaminen; on käynnistettävä ala-asteen opetuksen siirtäminen kahteen yksikköön - kirkonkylään ja Kuvan siin - lukiokoulutuksen muutosten valmistelu; yksisarjaiseen lukioon siirty mi nen sekä mahdollinen lukio-opetuksen alasajo liittyen mm. valtion rahoituksen niukkenemiseen ja valtioneuvoston ra ken ne pa ket-

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tiin (halutaan 200 M säästö lukio- ja ammattikoulutuksessa) - sivistystoimen johtamisjärjestelyn uusiminen; sivistysjohtajan ja reh to rei den sekä koulunjohtajien supistaminen esim. kahteen reh toriin - hallinnollinen rehtori (johtava rehtori), joka vastaa myös sivistysjohtajan teh tä vis tä sekä perusopetuksen rehtori - edellä mainittuihin muutoksiin liittyvät hallintosäännön muutokset Edellä kuvattu tilanne edellyttää, että sivistystoimen johdossa on resurs si, joka paneutuu kaikella tarmollaan ja osaamisellaan niihin raken ne muu tok siin ja taloudellisiin säästötoimiin, jotka ovat vält tä mättö miä myös sivistystoimen osalla. Kunnanhallitus päättää asettaa sivistysjohtajan viran sijaisuuden sisäi ses ti haettavaksi oheismateriaalina olevan hakuilmoituksen mukai ses ti. Asiaa oli esittelemässä sivistysjohtaja Kari Tolonen, joka esitti mm. laskelman sijaisuuden täyttämisen kustannuksista. Laskelma oheismateriaalina. Ari-Pekka Isoniemi esitti, että sijaisuutta ei laiteta auki, vaan tehtävä liitetään jonkun Joroisten kunnan koulutoimen rehtorin virkaan. Esko Kotivuori kannatti hänen esitystään. Mari Lahti esitti, että mikäli sijainen palkataan, hänen tehtävänään olisi puolen vuoden aikana toteuttaa suunnitellut säästöt ja valmistella rehtorin ja sivistysjohtajan tehtävien yhdistäminen. Hänen esitystään ei kannatettu. Järjestetyssä kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan päätösehdotusta kannatti 3 jäsentä (Kansanoja, Jaakkola, Rautanen), Ari-Pekka Isoniemen esitystä 6 jäsentä (Isoniemi, Björn, Hytönen, Kautto, Kotivuori, Lahti). Ari-Pekka Isoniemen ehdotuksesta tuli kunnanhallituksen päätös. Kunnanjohtaja jätti asiaan eriävän mielipiteen. Jaakko Kuronen katsoi olevansa esteellinen käsittelemään asiaa (asianosaisjäävi) ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Ari-Pekka Isoniemi. Varajäsen Heikki Rautanen oli päättämässä asiaa. KH 115 Kari Tolosen virkavapaus kestää Hän on ilmoittanut jättävänsä eroilmoituksen

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää julistaa avoimeksi määräaikaisen si vis tys johta jan viran Viran kelpoisuusehdot ovat samat kuin toistaiseksi voimassa olevassa sivistysjohtajan virkasuhteessa. Esko Kotivuori esitti, että asia jätetään pöydälle. Jani Kautto kannatti hänen esitystään. Äänestyksessä 2 jäsentä kannatti pöydällejättämistä (Kotivuori, Kautto), asian käsittelyn jatkamista 4 jäsentä, (Kuronen, Kansanoja, Jaakkola, Lahti), tyhjää 3 jäsentä (Janhunen, Björn ja Isoniemi). Kunnanjohtajan esityksestä tuli kunnanhallituksen päätös.

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KUVANSIN PÄIVÄKOTI "KUKERON" PERUSKORJAUS 391/10.06/2013 Tekninen lautakunta (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen, puh ) Joroisten kunnan Kuvansissa sijaitsevien päiväkotirakennusten peruskorjaukset jatkuvat vuonna 2014 alkavalla ns. Kukeron peruskorjauksella. Kukero on rakennettu seurakuntataloksi v Joroisten seurakunnan toimesta. Käyttäjät eivät koe tiloja toimiviksi ja rakennuksen ilmanvaihto koetaan heikoksi. Peruskorjauksen kustannusarvioksi on laskettu euroa. Työt aloitetaan loppukesällä 2014 ja saatetaan valmiiksi alkukeväästä Kukeroon remontoidaan tilat 4-6 vuotiaille lapsille. Esiopetusryhmä ja remontin tieltä väistyvät muut lapset sijoitetaan Kuvansin koulun vieressä sijaitsevaan väistötilaan. Peruskorjauksen pääpiirustukset on laatinut Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy. Suunnitelmat ovat liitteenä 3. Huonetiloihin on tehty käyttäjien toivomia muutoksia ja huoneiden käyttötarkoituksia on muutettu. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä saneerataan. Sähköistys uusitaan pääsääntöisesti ja rakennuksen lämmitystavaksi muutetaan maalämpö. Vesi- ja viemärijohtoja uusitaan ja rakennetaan mm. kuraeteiset. Piha-alueen peruskorjaus on pääosin tehty ns. Sinisen talon peruskorjauksen yhteydessä, mutta Kukeron peruskorjauksen yhteydessä korjataan vielä rakennusten välinen paikoitusalue sekä rakennetaan saattoalue Valtatien varteen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Arkkitehtuuri Heimo Variksen laatimat pääpiirustukset ja että tekninen toimi aloittaa peruskorjauksen kilpailutustoimet suunnitelmien pohjalta.

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348 Kunnanhallitus 23.09.2013 AIKA 23.09.2013 15:00-18:45 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot