KAMELEONTTI /10. Kameleontti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAMELEONTTI 8068 1/10. Kameleontti"

Transkriptio

1 KMELEONTT /10 Kameleontti Mikkelin keskustan kaupunkirennetta täydentävä ja Saimaan rantaupunki-identiteettiä vahvistava Satamalahden monipuolinen uusi kaupunkialue luo kehyksen levaisuuden elämisen kirjolle. jankäyttö vauu yhä enemmän, työ ei enää ole yhtä paikkaan ja aikaan sidota kuin nyt ja perhekuntien moninaisminen luo kysyntää uusille yksilöllisille ja yhteisöllisille tarpeille. Satamalahden alue viitoittaa tietä monipuoliseen kaupunkielämään, jossa omsi koet asuinalue tarjoaa hyvän elinympäristön kaikissa elämän vaiheissa. Omaleimaisen ympäristön ja korttelien muodostamassa kaupunkirenteessa on tilaa monenlaiselle toiminnalle: asumiselle, työlle, olemiselle, kulturille ja vaa-ajalle. KUPUNK- J MSEMRENNE - PN HENK Mikkelin vaihteleva kaupunki-, kulturi- ja luonnonympäristö antavat hyvät lähtökohdat Satamalahden ekologisesti kestävän rentamisen mallialueen suunnittelulle. Satamalahdesta renu kaupunkikuvallisesti vaihteleva, ympäristöä kunnioittava, viihtyisä ja elävä osa kaupunkia. Rennettava alue muodostaa keskustarennetta täydentävän, kaupunkimaisen kokonaisuuden, joka kehystää Satamalahden avointa maisematilaa. Monipuoliset korttelit sekä vaihtelevat kaupunkitilasarjat liittyvät rantuiston ja viherreittien välityksellä ympäristöönsä. Mikkelin keskusta, satama sekä Satamalahti luovat alueelle identiteetin, jota uusi rentaminen vahvistaa. KORTTELT J RENNUKSET MKKELN MTT Suunnitelma on laadit kaupunkirennekonseptina, jossa Satamalahtea kehystää ydinkeskustaa täydentävä rikas ja vaihteleva korttelirenne. Satamalahden kadut, pihat, aukiot, puistot ja satama toimivat levaisuuden kaupunkielämän näyttämönä, jossa kaupunkielämä sykkii eri asukasryhmien elämänrytmin mukaan. Mikkelin ja Satamalahden kaupunki- ja maisemarennetta on hyödynnetty keskeisenä lähtökohtana ja osana kehittyvää kaupunkiympäristöä. Kaupunkirenteen teemoina ovat Satamalahtea ympäröivä kaupunkipuisto, urbaanit rantaraitit ja -aukiot sekä tiivis ja muodoltaan vaihteleva korttelirenne. Konseptissa rantareitti yhdistää kaikkia Satamalahteen kytkeytyviä kortteleita. Kortteleiden vaihteleva rytmi jäsentää kaupunkitilaa. Ehdotet korttelitehokkuus on sovitet mittaavallisesti ja kaupunkikuvallisesti täydentämään olemassa olevaa kaupunkirennetta. Kortteleiden tehokkuus kasvaa keskustan suuntaan. Konsepti mahdollistaa suuria vauksia rennusten ja toimintojen keskinäisille sijoittelulle sekä toteukselle. aiheittain toteutettavat korttelit muodostavat nuottiviivaston, johon rennukset ja arkkitehuri voidaan myöhemmin sovittaa sopivassa sävellajissa. Ratkaisussa on yhdistetty perinteisen suomalaisen kaupunkirenteen mittaava ja materiaalit nykyarkkitehuriin ja levaisuuden elämäntaan sovelvsi vaihtelevsi kokonaisuudeksi. Korttelirenteen toisvina teemoina ovat tiivis katila ja yhteisölliset, pienipiirteiset korttelipihat sekä näkymät järvelle. Kortteli- ja rennustyypit vaihtelevat sataman hybridija rantortteleista, Kenkäveron ympyräkorttelin kautta Paukkulan puistokortteleihin. suntorentamisen kirjo ja toteusmallien vaihtelu edesauttavat elävän kaupunginosan syntyä ja kehittymistä. Lähipalvelut ja yhteistilat on jaet kortteleittain, jolloin asukkaille tarjouu palveluita ja kohtauspaikkoja. suinrennusten maantasokerrokset voidaan toteuttaa työ-, liike- tai asuintiloina. Kortteliratkaisut ja rennustyypit mahdollistavat useille asunnoille omat piha-alueet tai terassit. STM ELÄMYKSELLNEN SYDÄN J URBN DYNMO Mikkelin satama toimii alueen symbolina ja elävänä keskuksena, ja on alueen tärkein yhteisöllisyyttä ja identiteettiä luova elementti. Satama ja rantuisto yhdistävät korttelit toisiinsa, luoden tahmaikan ja yhtenäisenä jatkuvan urbaanin virkistysalueen kaupunkilaisten käyttöön. Tiiviit ja suljet aukiot ja korttelipihat luovat vastainoa vaasti soljuvalle puistolle. Keskustan ruukaavortteleita täydentävät, satamaa rajaavat hybridikorttelit tarjoavat tilaa niin asumiselle, työlle, kaupalle kuin kulturille. Hybridikortteleihin sijoitvat muun muassa tiedekeskus ja hotelli, liike- ja toimistotiloja sekä asumista. Toiminnot täydentävät toisiaan mistaen elämän ja kohtaamiset kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Sataman korttelit ja aukiot tarjoavat tilaa tahmille, luovalle ajattelulle ja suoralle toiminnalle. Sataman elävöittämiseksi tilaa on at veneilyn lisäksi myös festivaalien ja muiden tahmien järjestämiseen. anhojen veritallien yhteyteen, kaupunkirenteen ja viherväylien solmukohtaan, on sijoitet yritystoimintaa sekä kulturi-, virkistys- ja vaa-ajan palveluita. KENKÄERO PUSTO KESKELLÄ KORTTEL KORTTEL PUSTON KESKELLÄ edenpuhdistamon paikalle Kenkäveroon sijoitet kaarena nouseva ympyräkortteli kääntää selkänsä valtatielle, muodostaen melulta suojan, järvelle avauvan puistomaisen piha- ja rantavyöhykkeen, jota rannalle sijoitet kaupunkivillat täydentävät. Savilahden sillan ali johden kanavan rajaamalle saarelle on ehdoksessa sijoitet kansainvälisen tason kylpylä monipuolisine palveluineen. Graanin rannassa kilpailualueen ulkopuolella olisi myös tilaa täydentävälle rentamiselle. PUKKUL STRNNN DYLL Satamalahden itärannalle Paukkulaan on esitetty pienimittaavaisempaa, puiston keskelle sijoitvaa, keskustaan ja järvelle avauvaa korttelirennetta. Rantuisto ja -reitti yhdistävät Paukkulan keskustaan ja Graanin suuntaan. ELÄÄ KUPUNK - KESTÄÄ KEHTYS Satamalahden innovatiivinen kaupunkikonsepti perusu ekologisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulturisiin arvoihin. Satamalahden keskeinen sijainti on tärkein lähtökohta ekologisesti kestävälle rentamiselle. Tulevaisuuden tarpeita vastaava kaupunki on tiivis, sosiaalista elämää aivoiva elinkaariyhdyskunta, jossa palvelut ovat kävelyetäisyydellä ja jossa on tarjolla kattava joukkoliikenteen palveluverkko. Kaupunkikonseptissa luonto ja luonnonmukaisuus levat ossi jokäiväistä elämää. Kaupunkiviljely on osa arkea siirtoluutarhojen, ryhmäviljelmien sekä katto- ja parvekepuutarhojen muodossa. Yhdyskunnan hiilijalanjäljestä merkittävä osa syntyy elämäntojen vaikuksesta. Lisäämällä tietoisuutta voimme vaikuttaa ihmisten kuluskäyttäytymiseen ja siirtyä jatkuvasta kasvusta säästämiseen ja kierrätykseen. Kaupunkikonsepti kee elämänta- ja asennemuutoksia. Yhteisöllisyys on yksi konseptin keskeisistä tavoitteista. Yhteisöllinen kaupunki tarkoittaa välittämistä sekä yksilön ja ryhmien mahdollisuutta vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. sukkaat osallisvat kaupungin ja kortteleiden suunnitteluun alusta lähtien. Uudet toteusmallit lisäävät valinnan mahdollisuuksia ja tarjoavat asukkaille tilaisuuden rennuttaa tai rentaa omat talonsa itse. Uudet rennustyypit tarjoavat kerrostaloasukkaille mahdollisuuden toteuttaa yksilöllisiä ja joustavia asuntoja. Satamalahdelle lee laatia levaisuuteen tähtäävä energiastrategia, jossa määritellään otannon, kuluksen, säästämisen ja mittaamisen periaatteet. Keskitetyn kaukolämpöverkon energianotanto perusu paikallisiin uusiuviin energialähteisiin kuten jätteenpoltto, vesivoima, biomassa, pelletit, puulämmitys, järvi- ja maalämpö sekä aurinkoenergia, joita yhdistämällä saavutetaan joustava ja tehokas kokonaisratkaisu. Jätehuolto toteutetaan osana kaupungin olemassa olevaa järjestelmää täydennettynä korttelikohtaisilla kierrätyspisteillä. RENTMNEN PLLSET MTERLT Tulevaisuuden ekotehokas kaupunki on tasainossa ekosysteemin kanssa. Rennusten suunnittelussa huomioidaan ympäristön, ilmansuuntien ja sään asettamat reunaehdot. Rennusten muoto ja vaipan ala optimoidaan ja tilat sijoitetaan ilmansuuntien mukaan. Rennusten elinkaaren kannalta tilajärjestelyiden ja käyttötarkoiksen joustavuus on ensiarvoisen tärkeää. Ekotehokas kaupunkirenne, toimintojen yhdistäminen ja tilojen yhteiskäyttö vähentävät rentamistarvetta, jolla on puolestaan suora vaikus ylläpitokustannuksiin, materiaalien- ja energiankäyttöön. Rennusten ja rennusosien tiiviyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Uusi kaupunkirenne koosu nollaenergiatai energiaa ottavista rennuksista. Rentamiseen käytetään uusiuvia ja paikallisia materiaaleja, erityisesti puuta, sekä kierrätettäviä materiaaleja, kuten esimerkiksi rennusjätettä. Ehdoksen materiaalipaletti käsittää kierrätystiilistä rennettavien muurien ja puurenteisten kerrostalojen luonnonmukaista rosoisuutta. LKENNE J PYSÄKÖNT LKKUT JLT Liikenneverkko perusu pääosin olevaan kaverkkoon, jota täydentävät Kenkäveronniemelle johtava kevyen liikenteen seli: rantaraitti satamasta sekä Graanin aluetta ja keskustaa yhdistävä uusi rinnkaiska. Jalankululla ja pyöräilyllä on alueen suunnittelussa ja toteuksessa keskeinen rooli. Kaupunkirenne kävely- ja pyöräilyreitteineen yhdistää Satamalahden osaalueet esteettömästi keskustaan ja ympäristöönsä. Rantareitti muodostaa kaikkia kortteleita ja liikennemuotoja palvelevan puistokaverkoston. Uusi alikulkuyhteys keskustaan sijoitu sataman yhteyteen. Polkupyörille ataan katet tilat kaikissa kortteleissa. Joukkoliikenteen palvelutarjontaa täydentää Satamalahden asukkaita palveleva sähköbussiverkosto. Graanin, Kenkäveron ja keskustan välisiä matkoja palvelee myös matkailuvalttina toimiva köysirata. RNTORTTELT KUPUNK JÄREN RNNSS Keskustan ruukaavortteleita mittaavallisesti jatkavat uudet rantorttelit tarjoavat mahdollisuuden kaupunkiasumiseen parhaalla paikalla. Korttelirenne yhdistää umpikorttelin ja modernin, avoimen kaupunkirenteen parhaat ominaisuudet. Korttelipihojen ympärille kiertyvien rennusten väleistä avauu näkymiä niin järvelle kuin keskustaankin. Keskustan näkymäselit ja säilytettävät rennukset ovat kaupunkikuvaan jatkuvuutta ja ajallista perspeiiviä. Korttelirennetta jäsentävän kylpylän puiston pohjoispuoliset korttelit avauvat Rokkalanjoelle täydentyen Ssalan rannan uusilla rennuksilla. Kortteleiden välisiä yhteyksiä palvelevat Satamalahden rantabuledi sekä rantaraitti. Suuret, paljon liikennettä ottavat liike- ja toimistotilat on sijoitet pääosiin satamaan ja liittymien yhteyteen. Pienimittaavaisia pihaja hyödynnetään pysäköinti- ja huoltoyhteyksinä. Pysäköinti on toteutet pääosin renteellisena: Sataman alueella Rantortteleissa puoli kerrosta painetna pihansien alle ja hybridikortteleissa Tiedekeskuksen, hotellin ja asuinrennusten pysäköinti on sijoitet rennusten ja aukioiden alle. Kenkäveron sekä Paukkulan alueilla pysäköinti on toteutet maanaisesti. ieraspysäköinti on järjestetty kajen sille ja aukioiden yhteyteen.

2 KMELEONTT /10 Ekologinen konsepti

3 KMELEONTT /10 MNKÄYTTÖ J KUPUNKRENNE RENNUKSET KULTTUUR LKENNE Olemassaolevan renteen tiivistäminen Satamalahden rentaminen tiivistää kaupunkirennetta aivan kaupungin ytimen nmassa. lueen rentaminen eheyttää kaupungin itäistä julkisivua ja hyödyntää kertaalleen jo muokata, nykyisellään vajaäyttöistä maata. Täydennysrentamisella vastataan alati kasvavaan asuntokysyntään ja kaupungin asuntootantotavoitteisiin. Olemassaolevaan infrastruuuriin ja palvelurenteeseen keuminen o suoria säästöjä ja mahdollistaa ailemattoman maankäytön. Energiatehokas renne Suunnitelma perusu rennetjen ja rentamattomien alueiden selkeään keskinäiseen jäsentelyyn. Kortteli-alueet on pyritty rentamaan tehokkaasti, jolloin rentamisalueita ympäröivä vaa-ala jää.mahdollisimman suureksi ja se voidaan hyödyntää erityyppisinä viheralueina. Satamalahti sijaitsee kävelyetäisyydellä keskustan palveluista. Sen tehokas toteuttaminen lisää edelleen väestöpohjaa keskustalveluiden alueella; asiaskunnan lisääntyessä tarjouu tilaisuus palveluiden kehittymiselle ja monipuolismiselle. aiheiss - kokonaisuus valmis joka vaiheessa Kestävä kaupunki on prosessi, joka suunnitelllaan toteutettavsi vaiheittain. Satamalahden rentaminen aloitetaan keskustan nmasta, josta johdonmukaisesti edetään alueen laidoille. Korttelikokonaisuudet on mitoitet siten, että Mikkelin vuosittainen rentamisen määrä on luontevasti sijoitettavissa alueelle vaiheittain. lueen väliaikaiskäyttö ennen rentamisen aloittamista ja sen kanssa samanaikaisesti on harkinnanarvoista, sillä se nostaa alueen profiilia ja nnettavuutta myös mahdollisten levien asukkaiden parissa. Toimintojen sekoittaminen Toimintojen sekoittaminen edesauttaa rikkaan ja monipuolisen kaupunkiympäristön syntyä. Toimintojen ja palveluiden sijoittaminen kävelyetäisyydelle asumisesta vähentää autoilutarvetta ja rohkaisee hyötyliikkumaan. Satamalahtea ei renneta yksinomaan asuinkäyttöön, vaan alueella tarjotaan runsaasti lähi- ja kulturipalveluita. Elinkaarikorttelit Elinkaariajattelu kaupunkisuunnittelussa tarkoittaa monipuolista asuntojaumaa ja -tyyppejä, joissa tilat ovat joustavia ja tarpeen mukaan muunvia. Monipuoliset asuntotyypit puolestaan mistavat elinkaariasumisen toteumisen. Satamalahden leva asuntokanta käsittää erikokoisia ja -tyyppisiä auntoja. Rennusten tilat ovat muunneltavia sekä ratkaisuiltaan ja materiaaleiltaan pitkäikäisiä. Rennuksen käyttöikää pidentävät lisäksi esimerkiksi modulaarisuus ja esteettömyys. Monipuolinen viherympäristö pienestä suureen mittaavaan Elinympäristön koet laa, viihtyisyys ja kutsuvuus on suoraan yhteydessä paikan fyysiseen ilmeeseen ja nnelmaan ja toimii yhtenä asuinalueen laatekijänä. Satamalahden ulkotilat muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, jossa on paikkoja sekä rauhoitmiselle että tekemiselle. Julkiset ulkotilat suunnitellaan kaikille käyttäjäryhmille, jolloin ne mahdollistavat esimerkiksi esteettömän liikkumisen ja kaupunkimaiset urheilumuodot, kuten pyöräilyn, skeittauksen ja pienpelit. Pienet toteusyksiköt - monipuolisuus Suurten monotonisten rennusten ja alueiden välttämiseksi lisi rennusprojeit jaa pieniin toteusyksiköihin. Tämä lisää asuntotarjonnan ja -otannon sekä toteusmallien diversiteettiä luoden monipuolisesti vaihtoehtoja ja mahdollistaa tavallista paremmin myös yksilöllisten tarpeiden huomioinnin. lueella suositaan useita toteuttajia yhden sijaan. Tavanomaista pienemmät suunnittelu- ja toteuttamiskokonaisuudet mahdollistavat useampien tahojen osallismisen alueen kehittämiseen. Pienissä yksiköissä muun muassa energiainnovatiivisten ja vähähiilisten ratkaisujen kokeilu on helpompaa, koska taloudellinen riski niiden toteuttamisessa on pienempi. Kaupunkikuvassa pienten toteusyksiköiden vaikus näkyy runsaan vaihtelun omana rikkautena. Joustavuus, muunneltavuus ja monikäyttöisyys Yleispäteväksi suunnitel tila helpottaa käyttötarkoiksen muutosta ja siten parhaimmillaan pidentää rennuksen käyttöikää, kun sitä ei toiminnan luonteen muutessa tarvitse purkaa. Sisäänrennet muunneltavuus ja monikäyttöisyys edesauttavat tilan muokkaamista käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. Rennus suunnitellaan niin, että ekotehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantavat tasokorokset ovat mahdollisia sen koko elinkaaren ajan. Esimerkiksi mistamalla teknisten tilojen riittävä mitois voidaan vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä primäärienergian lähdettä myöhemmin muuttaa. Rennusten uudet toteusmallit Satamalahdessa suurten yritysten tai niiden ryhmittymien lisäksi rentajiksi valitaan myös pienempiä toimijoita. Tontinluovuskilpailuihin asetetaan osallismiskriteerit niin, että myös ryhmärentamisryhmittymät saavat mahdollisuuden osallisa. Yhteisölähtöinen rentaminen ottaa rennuksia hyvin erilaisiin tarpeisiin ja monipuolistaa siten rennus- ja asuntokantaa. Kaupunki voi kea ryhmärentamista laatimalla sitä koskevan ohjepetin tai tarjoamalla neuvontaa. Loft-asuntojen aikaansaamiseksi vaaditaan puolestaan asukasohje asuntojen lopputyöstämiseen. Kunta voi myös helpottaa asuntojen rentamista tarjoamalla osalle muutostöistä kevennetyn luprosessin. Strateginen tilaohjelma Tiloiltaan ja toiminnoiltaan joustavat rennukset ovat pitkäikäisiä. Energiaa säästyy, kun rennusta ei tarvitse purkaa käyttötarpeen muutessa. Rennuksiin voidaan suunnitellla erillisiä joustovyöhykkeitä, joita muokataan tarpeen vaatiessa. Rennuksiin suunnitellaan joustavia ja monikäyttöisiä tiloja. Yhteistilat mahdollistavat muun muassa vierashuoneen, työhuoneen, verstaan, saunan tai vaikka talokohtaisen kuntosalin. Tilojen yhteiskäyttö säästää kerrosalaa ja tehostaa käyttöastetta. suntosuunnittelussa on huomioitava erityisesti oikea perusmitois, tilajo, väljyys, valoisuus ja näkymät asunnon sisällä ja sieltä ympäristöön. Toimivuutta edistävät myös huolella valit, aikaa kestävät materiaalit. nnovatiivinen arkkitehuri Perinteiset hyvät rennustavat toimivat perustana ekologisesti kestävälle arkkitehurille ja rentamiselle: luonnonvalon hyödyntäminen, harkit tilajärjestelyt, puskurivyöhykkeenä toimivien ja vain tarvittaessa lämmitettävien tilojen käyttö sekä riittävät eristeet. Uudet materiaalit ja tekniset ratkaisut ovat osa innovatiivista arkkitehuria. Satamalahden korttelit kietovat sisäänsä suojaisan pihan. Kattopintoja hyödynnetään käyttöterasseina, viherkattoina ja aurinkoenergianotantoon. Tietomalli - elinkaari Satamalahden rennusten suunnittelussa hyödynnetään tietomallia. Tietomalli on tietokanta, joka käsittää rennuksen koko elinkaaren aikaiset tiedot digitaalisessa muodossa ja on suureksi avuksi esimerkiksi käytönaikaisessa seurannassa tai peruskorjausta tai muita muutoksia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Elinkaaren aikainen täsmällinen seuranta mahdollistaa päästöjen toimivimman vähentämisen, rennuksen oikean käytön ja huollon sekä järjestelmien toiminnallisen optimoinnin. sennemuutos Ympäristön kannalta kestävä elämänta vaatii yleisen asennemuutoksen - tietoisen siirtymisen kuluskulturista kestäviin valintoihin. Satamalahden voimas profiloiminen ekotehokkuuden edelläkävijäksi o alueelle kestävään elämäntaan motivoineita asukkaita. Energia- ja ympäristöasioiden markkinointi lisää näkyvyyttä ja kansalaisten tietopohjaa. Ekologinen kestävyys muodosu parhaimmillaan asukkaita yhdistäväksi asisi, yhteiseksi päämääräksi, joka lisää yhteisöllisyyden na. Satamalahden kaupunkialue mahdollistaa elämäntyylin, joka kuluttaa vähemmän luonnonoja tarjoamalla vaihtoehtoja ja toimintaympäristön, jossa ekologisesti kestävä asuminen, liikkuminen ja kuluttaminen on helppoa ja vaivatonta. lueelle rennettava Mikkelin tiedekeskus tarjoaa kansalaisille kestävyyteen liityvää informaatiota. Yhteisöllisyys Yhteisöllisyyden keminen ilmenee kaupunkirenteessa esimerkiksi selkeästi artikuloina julkisena tilana, yhteisinä ja yhteiskäyttöisinä tiloina ja hoidetina viheralueina. Satamalahden yhteisöllisyyden perustana on Lairikadun rantaraitin julkinen ulkotila, jossa viettää aikaa ja kohdata ihmisiä. lueen korttelit on suunnitel sopivan kokoisiksi yksiköiksi, joissa yhteisöllisyyden luonteva muodosminen on mahdollista. suinkortteleihin toteutetaan yhteiskäyttötilaa ja yhteisiä ovat myös pihatilat ja kattoterassit. Yhteiset saunatilat, pesuvat, etätyöpisteet, verstaat, vierasasunnot ja vastaavat edistävät osaltaan yhteisöllisyyttä. Monipuolinen kulturiympäristö Elinvoimainen kaupunkialue tarjoaa vaihtoehtoja vaaajan viettoon ja mahdollistaa aineettoman kuluttamisen. Elämyksellinen kaupunkiympäristö ja monipuolinen kulturitarjonta vähentävät riippuvuutta suuremmista kaupunkiyksiköistä tarjoamalla tekemistä ja koettavaa omalla alueella. Kulturiperintö ja -maisema sekä laadukas rennet ympäristö muodostavat alueella monipuolisen kokonaisuuden, jolle paikallisnne perusu. Erityiset ympäristöarvot on kartoitet ja niitä vaalitaan. Sosiaalinen diversiteetti Kestävää kaupunkialuetta ei suunnitella tai renneta millekään tietylle asukas- tai erityisryhmälle. sunto-, asuin- ja omissmuotojen sekoittaminen luo positiivista monimuotoisuutta. Satamalahti on suunnitel lähtökohtaisesti kaikille käyttäjäryhmille. suntootanto on alueella kauttaaltaan monipuolista ja sekoitnutta. aihtelevat asuntotyypit mahdollistavat laajan sosiaalisen diversiteetin parhaimmillaan jopa samassa rennuksessa. Monikulturisuus Kestävyydellä on myös kulturinen puoli, jossa monipuolisuus on rikkautta. Osaavan työvoiman hankkiminen muualta on paikoin kilpailukyvyn kannalta jopa välttämätöntä ja maamme kansainvälistyy asukaspohjaltaan enenevissä määrin. Satamalahti on suunnitel eri kulturien ja ihmisten rinnkaiseloa kevsi. Elinympäristön ja palvelujen laa on merkittävässä roolissa esimerkiksi ulkomaisen työntekijän harkitessa asuinpaikkaansa. Satamalahdesta rennetaan laadukas ja viihtyisä alue. Yhteisöllinen verkosto Satamalahden yhteinen verkkoportaali yhdistää asukkaat, yrittäjät ja muut alueella toimivat. Yritykset voivat esitellä sivustolla toimintaansa ja tarjoamiaan palveluja. Portaali käsittää myös taloyhtiöiden omat sivut, joilla ilmoittaa yhtiön ajankohtaisista asioista. sukkailla on portaalin kautta mahdollisuus ata yhteistiloja käyttöön, vaikuttaa yhteisiin korjaushankkeisiin, sopia talkoista ja tahmista tai tarjota taaa kiertoon. Kevyt liikenne pääasiallisena liikkumismuotona Ympäristön kannalta kestävässä kaupungissa liikkuminen tahu pääasiassa kävellen ja pyörällä. Kaupunkirenteessa painos on kevyellä liikenteellä, jonka reitit suunnitellaan sujuviksi ja viihtyisiksi. Satamalahti sijaitsee kävelyetäisyydellä keskustasta ja matkeskuksesta. lueen sisäinen renne suosii kevyttä liikennettä. utottomat alueet iihtyisässä ja ekologisesti kestävässä kaupungissa on kokonaan kevyelle liikenteelle pyhitettyjä alueita ja autottomia kortteleita osana liikennervallista ja viihtyisää lähiympäristöä. utottomuuden ja vähäautoisuuden lähtökohtana on jo alkuvaiheessa toimiva ja houkutteleva julkinen liikenne sekä riittävän tiheä ja palvelutasoltaan hyvä julkisten ja yksityisten palveluiden verkosto. Tiedekeskuksen ympäristö on kauttaaltaan autoista vaata vyöhykettä. Kortteleiden pihat ovat autottomia ja kortteleiden väliset kadut hitaan ajoneuvoliikenteen sallivia pihaja. Carsharing älttämätön henkilöautoliikenne ja esimerkiksi sannaiset mökkimatkat on mahdollista hoitaa ovelle otavilla tai kortteleiden yhteiskäyttöautoilla. uokraringit tarjoavat kaupunkilaisten käyttöön sähkö- ja vetyautoja, jolloin oman auton omistaminen ei ole välttämätöntä. Satamalahdessa voidaan tarjota yhteiskäyttöautoille tiettyjä eisuuksia, kuten esimerkiksi ilmainen pysäköintimahdollisuus hyvällä sijainnilla. Kattava joukkoliikennejärjestelmä Kestävässä kaupunkirentamisessa joukkoliikenne lisi toteuttaa ennen- tai samanaikaisesti rentamisen kanssa. Kaupunkirenteen tiiviys on välttämätöntä riittävän käyttäjäkunnan mistamiseksi. Joukkoliikenteen easema suhteessa henkilöautoiluun ilmenee reittijärjestelyissä, reittien nopeudessa ja tiheässä vuorovälissä. Yhteiskäyttöiset etätyötilat vähentävät osaltaan työmatkaliikennettä. 1 polkupyöräpaikka / asukas Kestävässä ja toimivassa kaupungissa polkupyörä on huomioi yhtenä ajoneuvotyyppinä kaikilla suunnittelutasoilla. Pyöräpaikkoja toteutetaan vähintään yksi asukasta kohden ja lisäksi riittävät asto- ja säilytystilat. Polkupyöräpaikois sijoitetaan kohulliselle etäisyydelle sisäänkäynniltä. Paikkoja ataan paitsi asuntojen, myös työpaikkojen ja palvelujen yhteyteen. suinrennusten yhteydessä polkupyörille järjestetään riittävä määrä säilytyspaikkoja sisätiloissa tai katetina. Palvelut ja toiminnot kävelyetäisyydellä Kestävässä kaupungissa palvelut ja julkisen liikenteen pysäkit ovat kohullisen kävelymatkan päässä. Satamalahti sijaitsee kävelyetäisyydellä keskustasta ja matkeskuksesta. Joukkoliikennetarjontaa monipuolistaa Saimaan ylittävä köysirata, joka palvelee keskustan, Kenkäveron ja Graanin välisiä yhteyksiä ja toimii matkailuvalttina. Kesäaikaan köysiradan vaatima energia otetaan aurinkovoimalla.

4 KMELEONTT /10 ENERG J NFRSTRUKTUUR KUPUNKEKOLOG TEKNKK & TLOUS Hiilijalanjälki Energiysymyksessä ensisijaisena tavoitteena on säästäminen kaikilla osa-alueilla. Tiivis kaupunkirenne luo edellytykset keskitettyyn energiaratkaisuun. Satamalahden rennukset toteutetaan vähintään uusimman -energialuokan mukaisina. Energianotantoon rennuksissa kannustetaan. Rennusten jäähdytystarve minimoidaan rennussuunnittelulla niin, että aiivista jäähdytystä ei tarvita. Koneellisen ilmanvaihdon sijaan voidaan lämmityskauden ulkopuolella käyttää painovoimaisia ratkaisuja. Rennuksen laitejärjestelmien ja kiintokalusteiden energiankuluksen lee olla alhainen. Lämmitysenergian omaaisuus Ekologisesti kestävässä kaupungissa pyritään käyttämään uusiuvaa lähienergiaa rennusten lämmittämisessä. Rennusten lämmitystarve pyritään minimoimaan. lue liitetään kaukolämpöverkkoon, jonka energia otetaan suurilta osin uusiuvin muodoin. Energian kierrätys - ksisuuntainen verkko Hukkaenergia on pyrittävä kierrättämään uudelleen käytettäväksi energianotannon ympäristövaikusten minimoimiseksi. Sekä ilmanvaihdossa että käyttövedessä pyritään hyödyntämään lämmöntalteenottoa hukkaenergian minimoimiseksi. Tulevaisuuden energiaverkossa virrat kulkevat kahteen suuntaan, jolloin yksittäinen kuluttaja voi syöttää esimerkiksi aurinkovoimalla ottamansa ylimääräisen energian verkkoon ja saada tästä korvauksen. Uusiuvat energiamuodot Energian osalta Satamalahdessa suositaan lähellä oteta uusiuvaa lähienergiaa, kuten järvilämpöä ja rennuksiin integroia aurinkovoimaa. Hybridirennusten ja tiedekeskuksen kattopinnat hyödynnetään aurinkopaneelien asennuspintana ja lisäksi toimistorennusten seinäpinnat on viistetty sopivassa aurinkopaneeleita ajatellen kulmassa. Myös rentamisvaiheessa pyritään käyttämään uusiuvaa energiaa. erkkoon energiaa ottaviin plusenergiataloihin voidaan kannustaa. Uudet käyttökonseptit jätehuoltoon ja energianotantoon lueen energianotanto-, siirto- ja jelujärjestelmää kehitetään yhtenä kokonaisuutena. lueellisesta jätehuollosta tehdään suunnitelma ennen alueen toteuksen aloittamista. Kaavoiksen tai tontinluovusohjeiden yhteydessä kehitetään määräyksiä tonttikohtaisesta kompostoinnista tai jätteen hyödyntämisestä hyötyvoimalassa. Työmaille vaaditaan laadittavan jätteenkäsittelysuunnitelma rennuslupavaiheessa. lueelle perustetaan kierrätyspiste, joka voi lisäksi tarjota korjauspalveluja ja omatoimiverstaan asukkaiden käyttöön. Kortteliin tai asuntoyhtiöön järjestetään vaihtolava tai -piste käyttökelpoisten taoiden ja kalusteiden kierrätystä ten. nnovatiivinen infrastruuuri ja palvelutarjonta Uudenaikainen palvelutarjonta perusu käyttäjälähtöisyyteen ja osallismismahdollisuuksiin, ja sen työkaluna hyödynnetään muun muassa sosiaalista mediaa. sukkaat ovat avainasemassa alueensa palveluiden kehittämisessä, ja palveluprosessit ja toimintatavat perusvat heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. Kestävän kaupungin palveluihin voivat kuulua esimerkiksi lähiruoan toimittaminen jelupisteisiin, hyödykkeiden kotiinkuljes ja verkkopalveluna toteutettava kirjasto. Satamalahteen perustetaan oma lähiruokiiri. Kunta voi kea klusterin perustamista ja toimintaa esimerkiksi tarjoamalla tilan sen jelupisteeksi. Biodiversiteetti Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on olennainen osa ekologista kestävyyttä ja sen säilyminen suorassa yhteydessä myös ihmisten hyvinvointiin. Tiiviin kaupunkiyksikön rentaminen vaihtoehtona rentamisen hajanaiselle leviämiselle msimoi koskemattoman luonnon kaupungin ympärillä. Mahdollisimman suuri osa tontilla olevasta sovelvasta kasvillisuudesta pyritään rennusvaiheessa säästämään. Puistoissa ja puutarhoissa lee suosia luonnonmukaisuutta. Tämä vähentää hoitotarvetta sekä kasvitauteja ja holaisia. Kasvilajeina lisi käyttää mieluummin kotimaisia luonnonkasveja kuin vieraslajeja. jeljen nurmikenttien sijaan lisi suosia monilajisia niittyjä, jotka tarjoavat elinympäristön esimerkiksi perhosille ja kimalaisille. Ekologiset käytävät Riittävän leveät ekologiset käytävät mahdollistavat eläinten ja kasvien siirtymisen luontoalueiden välillä. Yhtenäinen maayhteys edistää biodiversiteetin säilymistä ja eliöiden siirtymistä populaatiosta toiseen. Metsä- ja viheraluekiilat voivat toimia myös viheryhteytenä, jota ihmiset voivat käyttä virkistystarkoiksiin. lueen merkittävin ekologinen käytävä on Rokkalanjoen si. esistöjen rannoilla on jätetty yhtenäisiä ja riittävän suuria osia luonnontilaan. ja niiden ekologiset yhteydet on säilytetty toteuttamalla ainoastaan siltoja pengerteiden ja siltarumpujen sijaan. Kaupunkiviljely ja lähiruoka ihreällä sähköllä toimivat kasvihuoneet ja keittiöpuutarhat myös asuinrennusten yhteydessä luovat mahdollisuuden kasvattaa osa käytetystä ravinnosta itse, samoin yhteiset ja yksityiset hyötypuutarhat ja kasvimaat alueella. suintonteille järjestetään viljelypalstoja, kasvihuoneita ja keittiöpuutarhoja. Pihojen lisäksi suunnitelma käsittää runsaasti viljelyn mahdollistavia kattoterasseja. Ruoan kasvattaminen kodin lähellä säästää energiaa ja luo alueelle elävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Merkittävä osa asuintonttien yhteisalueille istettavista kasveista on hyötykasveja. Hulevesien hallinta Hulevesien hallinnan pääperiaatteena on rennen alueen hydrologisen tilan säilyttäminen mahdollisimman lähellä luonnonmukaista tilaa. Hulevesien muodosmista estetään kiinteistö- ja korttelikohtaisilla ratkaisuilla, kuten paikallisilla imeytysratkaisuilla, viherkatoilla, viherpinnoilla, kevennetyillä päällysteillä ja vesiaiheilla Hulevesien määrää vähennetään astoimalla ja hyödyntämällä ne syntypaikalla. Kaupunkiluonnon opeksellinen arvo Kaupunkia ei le nähdä luonnon vastohtana, vaan rennen ympäristön vastainona on toimivassa kaupungissa myös monimuotoiset viheralueet. irkitysarvon lisäksi kaupunkiluonnolla on merkittävä opeksellinen arvo ja sen lee olla olla kaikkien asukkaiden ja esimerkiksi päiväkotiryhmien ja koululaisten saavutettavissa.monimuotoinen kaupunkiluonto antaa ihmiselle uusia tietoja, taitoja ja asenteita. Ympäristökasvaksella pyritään opettamaan kansalaisista ympäristötietoisia ja -vasullisia. Luontosuhteen vahvisessa kasvaa usein myös usko omiin vaikusmahdollisuuksiin ympäristöasioissa, mikä edistää edelleen kestävää elämäntaa. Tärkeä osa Satamalahtea ovat sen monipuoliset viheralueet. Yhteydet seudullisiin viheralueisiin Seudullisilla viheralueilla on merkittävä luonto- ja virkistysarvo. Toimivat yhteydet kaupunkialueen urbaaneista osista ympäristön luonnontilaisiin alueisiin edistää muun muassa kkosasuntoperinteestä eroon pyrkimistä - luontoyhteys ja viheralueiden helppo saavutettavuus korvaavat osittain mökinomistamistarpeen. Satamalahden ja Rokkalanjoen rannat on jätetty kokonaisuudessaan kaupunkilaisten vaaseen käyttöön. Markkinoiden kysyntä lmastonmuutoksen ja luonnonojen rajallisuuden tiedostamisen yleistyessä muutvat hiljalleen myös kulustotmukset eettiseen ja ekologisesti kestävään suuntaan. Kuluttajien ja yritysten kiinnoss kestävyyteen lisääntyy voimkaasti, mikä kasvattaa kysyntää ja luo markkinoita ympäristöä säästäville ratkaisuille ja myös kestävälle kaupunkiasumiselle. Satamalhdessa energialuokat voidaan määrätä pollisiksi talotekniikassa (mm. ilmanvaihtolaitteisto, lämmityksen sähkökojeet, sähköiset kiintokalusteet ja valaiss). Ympäristö- ja energiasertifikaatit voidaan asettaa edellytyksiksi tietyissä rennusoteryhmissä. Taloudellinen ohjaus Ekologinen kestävyys vaatii edistyksellistä ajattelua, poliittista tahtoa sekä valtion ja kunnan kea. Rennusten normitasoa parempia ratkaisuja voidaan aikaansaada esimerkiksi säätelemällä tonttivuokraa tai lisäämällä rennusoikeutta. Tonttien vuokran tai hinnoittelun säätelyllä voidaan lisäksi kannustaa tavanomaisesta poikkeaviin CO2-päästöjä vähentäviin ratkaisuihin, joita pidetään tavoiteltavina ja joiden toteuminen on muuten epätodennäköistä. Heikkoa ekotehokkuutta lee karsia sanioilla tai korotella veroksella. Toteusmetodit Maohjan luovuksen ehdoilla voidaan määritellä ja mistaa tavoitteiden siirtyminen toteukseen rentamisvaiheessa. Metodeina voi olla muun muassa tontinluovuskilpailut, toteuttamiskilpailut sekä kumppanuus- ja sopimuskaavois. Toteuttamisen ehtoina voidaan määritellä myös muita kuin tontin tavanomaiseen rentamiseen liittyviä asioita, kuten yleisten alueiden toteuttamista, jätehuoltoa ja osallisuutta yksityisiin yhteistiloihin. Kestävät materiaalit Materiaalien lee olla tavoitteellisen elinkaarensa aikana kokonaisekologisesti kestäviä. Ekologisesti kestävät materiaalit ovat luonteeltaan pääosin uusiuvia ja kierrätettäviä, ja mahdollisuuksien mukaan paikallisia. Määrääviä ovat myös materiaalin ottamiseen ja kuljettamiseen käytetty energiamäärä ja -muoto. Materiaaleista muun muassa puu sitoo hiiltä ja toimii siten merkittävänä hiilinieluna. Käyttökustannukset Suunnittelutyön alkaessa asetettavat käyttökustannustavoitteet ohjaavat rennusratkaisuja kestävään ja samalla myös taloudelliseen suuntaan. Satamalahden kiinteistöille luodaan kunnossitosuunnitelma koko elinkaaren ajsi. Esimerkiksi materiaalivalinnat ja tilajärjestelyt vaikuttavat suoraan käyttö- ja kunnossitokustannuksiin. Minimoimalla lämpöhäviöt säästetään puolestaan lämmityskustannuksissa. Kokonaiselinkaaren huomioiminen suunnitelmaa tehtäessä o säästöjä myös muutoshankkeita toteutettaessa. Käyttäjäriippuvaiset kustannukset Käyttäjäriippuvaiset kustannukset motivoivat säästämään. Energiankulukseen liittyy olennaisesti muun muassa lämmityslaitteiden helppo säädettävyys sekä sähkön- ja vedenkuluksen huoneistokohtaiset ajantasaiset mittarit. Satamalahdessa sähkön ja lämpimän veden käyttömäärät odaan näkyviksi asuntokohtaisilla mittareilla ja -msuilla. edenkulus minimoidaan suosimalla muun muassa vettä säästäviä kylpyhuonekalusteita. Reaaliaikainen mittaus ja vertailu viiteryhmään johtaa kestävämpiin kulustotmuksiin.

5 KMELEONTT /10 OS-LUE kem 2 e a = 0,85 e k = 1,69 SUMNEN: kem 2 LKETLT: kem 2 YHT: kem 2 tarve: 165 SUMNEN: kem2 tarve: /puolikellari 90 /kellari 75 /maantaso SUMNEN: kem 2 LKETLT: kem 2 YHT: kem 2 tarve: /puolikellari 30 /kadunsi + piha KORTTELTLO: kem 2 tarve: /piha SUMNEN: kem 2 LKETLT: 2 000kem 2 YHT: kem 2 tarve: /puolikellari 59 /kadunsi + piha SUMNEN: kem 2 LKETLT: kem 2 YHT: kem 2 tarve: /puolikellari 48 /kadunsi OS-LUE kem 2 e a = 0,32 e k = 0,59 SUMNEN: kem 2 PLELUT: kem 2 YHT: kem 2 tarve: /maantaso SUMNEN: kem 2 LKETLT: kem 2 TSTOTLT: kem 2 TEDEKESKUS: kem 2 YHT: kem 2 tarve: /paikoistalo LKE- J TSTOTLT: kem 2 tarve: /paikoistalo OS-LUE kem 2 e a = 0,21 e k = 0,74 OS-LUE kem 2 LKE-, TSTO- J KULTTUURTLT: kem 2 tarve: 259 e a = 0,40 e k = 1, /puolikellari 59 /kadunsi SUMNEN: kem 2 PLELUT: kem 2 YHTEENSÄ: kem 2 tarve: /pihannen alla 160 /maantaso KOKONSKERROSL: kem 2 HERLUEDEN J PUSTOJEN MÄÄRÄ: m 2

6 M Maa herran ka u eimin tie rranka nv ars i /ka du /pih LK 164 /p 20 si KÄÄ NTÖ K - TUS KTU +79,0 rsi - buss MT PL LKE ELU- / R. K ESK US soss a +83,0 B +83,0 10 enka ssalm Porra unva 565 /kahde ssa ta it /kad K. SU N LKE - / R. SEM LU TT E HLL TTO R RU RN +87,0 TED RT YLK ULK HUO NEE NKT USL T LL ssalm enka YLLY TSTO KON / LKER FER ENS. STL T KÖY SRT / LK ER K. +85,0 RN 124 TR +80,0 TT /k anne n alla KYLP +83,0 141 piha / nnen MN HEM STM NER SLT +82,0 NTE +79,0 TSTO Porra X X H M UR. LEL - P +87,0 UUS +86,0 HOTE SLO N S U LJ EN SKU KT EP EKE +82,5 R B STMLHT R P K +77,5 /kadun N uska L P L E Hallit NNE MN UTU T ULK HEM NTE LK HÖYR YL NE P K T E 16 KTU taik. DEN yhy LH k R 12 /l S paik oi s /kadun si paik oi s 12 /l ellari uolik K TU R a Pau R tie lan kku taik. /pih NER 31 UR enka ssalm Porra LT ka herran Maa Parraskuja KÖ ellari uolik Kokka 16 U ka yhy RKT /kadun si UO a /p kuja Teljo TLO ZMO KOR TTEL sp +77,0 a rik kku n 15 /piha 2 MUNUKSEL sp Maa he ellari ika sp si olku Porep uor ri olku Pestip ika a nk uri La Tp ROKKLNJ OK elanka uolik /kadun si nuks /p /kella 11 Mau 155 tti lanrai Ssa U /kadun 30 NKT 4 /lyhytaik paikois Maa herran ka rikuja Kaa 15 Porra ssalm enka vr opolku Tuht Kansa nkat u 90 a Kaarik ZMO o Tim tie SL nka kuja Talla S eimintie Mannerh vr a +80,0 42 ellari lik /puo S L UN KE - / R K. at vr lan ka k lan ura pp Tu ku iemen uk Pirttin inka at R 30 Sim Pa nerh Man at Äysk eon ärinka lku iropo sp lku iropo tr vink Kuo lankat rkis toka Olkko onk sp a aari Kölik a nkuj Loki KMELEONTT /10 Kölikaari olku aanp Tuom ki njo kala YLÄ KN alla ,5 LHONKTU - +80,3 KÖY SRT KE LNN TU K R K. N L RS PU L NK TU - +85, Porra ssalm en ka ,8 +79,0 - sp SM +78,4 TSTO LKE - / R. +79,1 +77, /p uo lik +84,5 vr ell ar i - a Graan inrant a KENKÄERONNEM KHUNLHT 1 KMELEONTT 8068 Yleissuunnitelma 1/2000

7 KMELEONTT /10 Kameleontti Mikkelin keskustan kaupunkirennetta täydentävä ja Saimaan STM ELÄMYKSELLNEN SYDÄN J URBN DYNMO rantaupunki-identiteettiä vahvistava Satamalahden monipuolinen uusi Mikkelin satama toimii alueen symbolina ja elävänä keskuksena, ja on alueen tärkein yhteisöllisyyttä ja identiteettiä luova elementti. Satama ja rantuisto yhdistävät korttelit toisiinsa, luoden tahmaikan ja yhtenäisenä jatkuvan urbaanin virkistysalueen kaupunkilaisten käyttöön. Tiiviit ja suljet aukiot ja korttelipihat luovat vastainoa vaasti soljuvalle puistolle. Keskustan ruukaavortteleita täydentävät, satamaa rajaavat hybridikorttelit tarjoavat tilaa niin asumiselle, työlle, kaupalle kuin kulturille. Hybridikortteleihin sijoitvat muun muassa tiedekeskus ja hotelli, liike- ja toimistotiloja sekä asumista. Toiminnot täydentävät toisiaan mistaen elämän ja kohtaamiset kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Sataman korttelit ja aukiot tarjoavat tilaa tahmille, luovalle ajattelulle ja suoralle toiminnalle. Sataman elävöittämiseksi tilaa on at veneilyn lisäksi myös festivaalien ja muiden tahmien järjestämiseen. anhojen veritallien yhteyteen, kaupunkirenteen ja viherväylien solmukohtaan, on sijoitet yritystoimintaa sekä kulturi-, virkistys- ja vaa-ajan palveluita. kaupunkialue luo kehyksen levaisuuden elämisen kirjolle. jankäyttö vauu yhä enemmän, työ ei enää ole yhtä paikkaan ja aikaan sidota kuin nyt ja perhekuntien moninaisminen luo kysyntää uusille yksilöllisille ja yhteisöllisille tarpeille. Satamalahden alue viitoittaa tietä monipuoliseen kaupunkielämään, jossa omsi koet asuinalue tarjoaa hyvän elinympäristön kaikissa elämän vaiheissa. Omaleimaisen ympäristön ja korttelien muodostamassa kaupunkirenteessa on tilaa monenlaiselle toiminnalle: asumiselle, työlle, olemiselle, kulturille ja vaa-ajalle. Mikkelin vaihteleva kaupunki-, kulturi- ja luonnonympäristö antavat hyvät lähtökohdat Satamalahden ekologisesti kestävän rentamisen mallialueen suunnittelulle. Satamalahdesta renu kaupunkikuvallisesti vaihteleva, ympäristöä kunnioittava, viihtyisä ja elävä osa kaupunkia. Rennettava alue muodostaa keskustarennetta täydentävän, kaupunkimaisen kokonaisuuden, joka kehystää Satamalahden avointa maisematilaa. Monipuoliset korttelit sekä vaihtelevat kaupunkitilasarjat liittyvät rantuiston ja viherreittien välityksellä ympäristöönsä. Mikkelin keskusta, satama sekä Satamalahti luovat alueelle identiteetin, jota uusi rentaminen vahvistaa. KORTTELT J RENNUKSET MKKELN MTT Suunnitelma on laadit kaupunkirennekonseptina, jossa Satamalahtea kehystää ydinkeskustaa täydentävä rikas ja vaihteleva korttelirenne. Satamalahden kadut, pihat, aukiot, puistot ja satama toimivat levaisuuden kaupunkielämän näyttämönä, jossa kaupunkielämä sykkii eri asukasryhmien elämänrytmin mukaan. Mikkelin ja Satamalahden kaupunki- ja maisemarennetta on hyödynnetty keskeisenä lähtökohtana ja osana kehittyvää kaupunkiympäristöä. Kaupunkirenteen teemoina ovat Satamalahtea ympäröivä kaupunkipuisto, urbaanit rantaraitit ja -aukiot sekä tiivis ja muodoltaan vaihteleva korttelirenne. Konseptissa rantareitti yhdistää kaikkia Satamalahteen kytkeytyviä kortteleita. Kortteleiden vaihteleva rytmi jäsentää kaupunkitilaa. Ehdotet korttelitehokkuus on sovitet mittaavallisesti ja kaupunkikuvallisesti täydentämään olemassa olevaa kaupunkirennetta. Kortteleiden tehokkuus kasvaa keskustan suuntaan. Konsepti mahdollistaa suuria vauksia rennusten ja toimintojen keskinäisille sijoittelulle sekä toteukselle. aiheittain toteutettavat korttelit muodostavat nuottiviivaston, johon rennukset ja arkkitehuri voidaan myöhemmin sovittaa sopivassa sävellajissa. Ratkaisussa on yhdistetty perinteisen suomalaisen kaupunkirenteen mittaava ja materiaalit nykyarkkitehuriin ja levaisuuden elämäntaan sovelvsi vaihtelevsi kokonaisuudeksi. Korttelirenteen toisvina teemoina ovat tiivis katila ja yhteisölliset, pienipiirteiset korttelipihat sekä näkymät järvelle. Kortteli- ja rennustyypit vaihtelevat sataman hybridija rantortteleista, Kenkäveron ympyräkorttelin kautta Paukkulan puistokortteleihin. suntorentamisen kirjo ja toteusmallien vaihtelu edesauttavat elävän kaupunginosan syntyä ja kehittymistä. Lähipalvelut ja yhteistilat on jaet kortteleittain, jolloin asukkaille tarjouu palveluita ja kohtauspaikkoja. suinrennusten maantasokerrokset voidaan toteuttaa työ-, liike- tai asuintiloina. Kortteliratkaisut ja rennustyypit mahdollistavat useille asunnoille omat piha-alueet tai terassit. Satamalahdelle lee laatia levaisuuteen tähtäävä energiastrategia, jossa määritellään otannon, kuluksen, säästämisen ja mittaamisen periaatteet. Keskitetyn kaukolämpöverkon energianotanto perusu paikallisiin uusiuviin energialähteisiin kuten jätteenpoltto, vesivoima, biomassa, pelletit, puulämmitys, järvi- ja maalämpö sekä aurinkoenergia, joita yhdistämällä saavutetaan joustava ja tehokas kokonaisratkaisu. Jätehuolto toteutetaan osana kaupungin olemassa olevaa järjestelmää täydennettynä korttelikohtaisilla kierrätyspisteillä. RENTMNEN PLLSET MTERLT RNTORTTELT KUPUNK JÄREN RNNSS KUPUNK- J MSEMRENNE - PN HENK säästämiseen ja kierrätykseen. Kaupunkikonsepti kee elämänta- ja asennemuutoksia. Yhteisöllisyys on yksi konseptin keskeisistä tavoitteista. Yhteisöllinen kaupunki tarkoittaa välittämistä sekä yksilön ja ryhmien mahdollisuutta vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. sukkaat osallisvat kaupungin ja kortteleiden suunnitteluun alusta lähtien. Uudet toteusmallit lisäävät valinnan mahdollisuuksia ja tarjoavat asukkaille tilaisuuden rennuttaa tai rentaa omat talonsa itse. Uudet rennustyypit tarjoavat kerrostaloasukkaille mahdollisuuden toteuttaa yksilöllisiä ja joustavia asuntoja. Keskustan ruukaavortteleita mittaavallisesti jatkavat uudet rantorttelit tarjoavat mahdollisuuden kaupunkiasumiseen parhaalla paikalla. Korttelirenne yhdistää umpikorttelin ja modernin, avoimen kaupunkirenteen parhaat ominaisuudet. Korttelipihojen ympärille kiertyvien rennusten väleistä avauu näkymiä niin järvelle kuin keskustaankin. Keskustan näkymäselit ja säilytettävät rennukset ovat kaupunkikuvaan jatkuvuutta ja ajallista perspeiiviä. Korttelirennetta jäsentävän kylpylän puiston pohjoispuoliset korttelit avauvat Rokkalanjoelle täydentyen Ssalan rannan uusilla rennuksilla. KENKÄERO PUSTO KESKELLÄ KORTTEL KORTTEL PUSTON KESKELLÄ edenpuhdistamon paikalle Kenkäveroon sijoitet kaarena nouseva ympyräkortteli kääntää selkänsä valtatielle, muodostaen melulta suojan, järvelle avauvan puistomaisen pihaja rantavyöhykkeen, jota rannalle sijoitet kaupunkivillat täydentävät. Savilahden sillan ali johden kanavan rajaamalle saarelle on ehdoksessa sijoitet kansainvälisen tason kylpylä monipuolisine palveluineen. Graanin rannassa kilpailualueen ulkopuolella olisi myös tilaa täydentävälle rentamiselle. PUKKUL STRNNN DYLL Satamalahden itärannalle Paukkulaan on esitetty pienimittaavaisempaa, puiston keskelle sijoitvaa, keskustaan ja järvelle avauvaa korttelirennetta. Rantuisto ja -reitti yhdistävät Paukkulan keskustaan ja Graanin suuntaan. ELÄÄ KUPUNK - KESTÄÄ KEHTYS Satamalahden innovatiivinen kaupunkikonsepti perusu ekologisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulturisiin arvoihin. Satamalahden keskeinen sijainti on tärkein lähtökohta ekologisesti kestävälle rentamiselle. Tulevaisuuden tarpeita vastaava kaupunki on tiivis, sosiaalista elämää aivoiva elinkaariyhdyskunta, jossa palvelut ovat kävelyetäisyydellä ja jossa on tarjolla kattava joukkoliikenteen palveluverkko. Kaupunkikonseptissa luonto ja luonnonmukaisuus levat ossi jokäiväistä elämää. Kaupunkiviljely on osa arkea siirtoluutarhojen, ryhmäviljelmien sekä katto- ja parvekepuutarhojen muodossa. Yhdyskunnan hiilijalanjäljestä merkittävä osa syntyy elämäntojen vaikuksesta. Lisäämällä tietoisuutta voimme vaikuttaa ihmisten kuluskäyttäytymiseen ja siirtyä jatkuvasta kasvusta Tulevaisuuden ekotehokas kaupunki on tasainossa ekosysteemin kanssa. Rennusten suunnittelussa huomioidaan ympäristön, ilmansuuntien ja sään asettamat reunaehdot. Rennusten muoto ja vaipan ala optimoidaan ja tilat sijoitetaan ilmansuuntien mukaan. Rennusten elinkaaren kannalta tilajärjestelyiden ja käyttötarkoiksen joustavuus on ensiarvoisen tärkeää. Ekotehokas kaupunkirenne, toimintojen yhdistäminen ja tilojen yhteiskäyttö vähentävät rentamistarvetta, jolla on puolestaan suora vaikus ylläpitokustannuksiin, materiaalien- ja energiankäyttöön. Rennusten ja rennusosien tiiviyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Uusi kaupunkirenne koosu nollaenergiatai energiaa ottavista rennuksista. Rentamiseen käytetään uusiuvia ja paikallisia materiaaleja, erityisesti puuta, sekä kierrätettäviä materiaaleja, kuten esimerkiksi rennusjätettä. Ehdoksen materiaalipaletti käsittää kierrätystiilistä rennettavien muurien ja puurenteisten kerrostalojen luonnonmukaista rosoisuutta. LKENNE J PYSÄKÖNT LKKUT JLT Liikenneverkko perusu pääosin olevaan kaverkkoon, jota täydentävät Kenkäveronniemelle johtava kevyen liikenteen seli: rantaraitti satamasta sekä Graanin aluetta ja keskustaa yhdistävä uusi rinnkaiska. Jalankululla ja pyöräilyllä on alueen suunnittelussa ja toteuksessa keskeinen rooli. Kaupunkirenne kävely- ja pyöräilyreitteineen yhdistää Satamalahden osa-alueet esteettömästi keskustaan ja ympäristöönsä. Rantareitti muodostaa kaikkia kortteleita ja liikennemuotoja palvelevan puistokaverkoston. Uusi alikulkuyhteys keskustaan sijoitu sataman yhteyteen. Polkupyörille ataan katet tilat kaikissa kortteleissa. Joukkoliikenteen palvelutarjontaa täydentää Satamalahden asukkaita palveleva sähköbussiverkosto. Graanin, Kenkäveron ja keskustan välisiä matkoja palvelee myös matkailuvalttina toimiva köysirata. Kortteleiden välisiä yhteyksiä palvelevat Satamalahden rantabuledi sekä rantaraitti. Suuret, paljon liikennettä ottavat liike- ja toimistotilat on sijoitet pääosiin satamaan ja liittymien yhteyteen. Pienimittaavaisia pihaja hyödynnetään pysäköinti- ja huoltoyhteyksinä. Pysäköinti on toteutet pääosin renteellisena: Sataman alueella Rantortteleissa puoli kerrosta painetna pihansien alle ja hybridikortteleissa Tiedekeskuksen, hotellin ja asuinrennusten pysäköinti on sijoitet rennusten ja aukioiden alle. Kenkäveron sekä Paukkulan alueilla pysäköinti on toteutet maanaisesti. ieraspysäköinti on järjestetty kajen sille ja aukioiden yhteyteen. KMELEONTT

8 KMELEONTT /10 Reisuus 1/ ,3 +79,0 +77,4 Lairika Manner heimintie Por r assalmenka Leikkaus 1/ ,0 +79,0 kanava +78,8 hybridikortteli +80,3 +80,0 Manner heimintie Por r assalmenka Leikkaus B 1/1000 KMELEONTT

9 KMELEONTT /10 Ekologinen konsepti RENNUKSET MNKÄYTTÖ J KUPUNKRENNE Olemassaolevan renteen tiivistäminen Pienet toteusyksiköt - monipuolisuus Satamalahden rentaminen tiivistää kaupunkirennetta aivan kaupungin ytimen nmassa. lueen rentaminen eheyttää kaupungin itäistä julkisivua ja hyödyntää kertaalleen jo muokata, nykyisellään vajaäyttöistä maata. Täydennysrentamisella vastataan alati kasvavaan asuntokysyntään ja kaupungin asuntootantotavoitteisiin. Olemassaolevaan infrastruuuriin ja palvelurenteeseen keuminen o suoria säästöjä ja mahdollistaa ailemattoman maankäytön. Energiatehokas renne Suunnitelma perusu rennetjen ja rentamattomien alueiden selkeään keskinäiseen jäsentelyyn. Kortteli-alueet on pyritty rentamaan tehokkaasti, jolloin rentamisalueita ympäröivä vaa-ala jää.mahdollisimman suureksi ja se voidaan hyödyntää erityyppisinä viheralueina. Satamalahti sijaitsee kävelyetäisyydellä keskustan palveluista. Sen tehokas toteuttaminen lisää edelleen väestöpohjaa keskustalveluiden alueella; asiaskunnan lisääntyessä tarjouu tilaisuus palveluiden kehittymiselle ja monipuolismiselle. aiheiss - kokonaisuus valmis joka vaiheessa Kestävä kaupunki on prosessi, joka suunnitelllaan toteutettavsi vaiheittain. Satamalahden rentaminen aloitetaan keskustan nmasta, josta johdonmukaisesti edetään alueen laidoille. Korttelikokonaisuudet on mitoitet siten, että Mikkelin vuosittainen rentamisen määrä on luontevasti sijoitettavissa alueelle vaiheittain. lueen väliaikaiskäyttö ennen rentamisen aloittamista ja sen kanssa samanaikaisesti on harkinnanarvoista, sillä se nostaa alueen profiilia ja nnettavuutta myös mahdollisten levien asukkaiden parissa. Suurten monotonisten rennusten ja alueiden välttämiseksi lisi rennusprojeit jaa pieniin toteusyksiköihin. Tämä lisää asuntotarjonnan ja -otannon sekä toteusmallien diversiteettiä luoden monipuolisesti vaihtoehtoja ja mahdollistaa tavallista paremmin myös yksilöllisten tarpeiden huomioinnin. lueella suositaan useita toteuttajia yhden sijaan. Tavanomaista pienemmät suunnittelu- ja toteuttamiskokonaisuudet mahdollistavat useampien tahojen osallismisen alueen kehittämiseen. Pienissä yksiköissä muun muassa energiainnovatiivisten ja vähähiilisten ratkaisujen kokeilu on helpompaa, koska taloudellinen riski niiden toteuttamisessa on pienempi. Kaupunkikuvassa pienten toteusyksiköiden vaikus näkyy runsaan vaihtelun omana rikkautena. Joustavuus, muunneltavuus ja monikäyttöisyys Yleispäteväksi suunnitel tila helpottaa käyttötarkoiksen muutosta ja siten parhaimmillaan pidentää rennuksen käyttöikää, kun sitä ei toiminnan luonteen muutessa tarvitse purkaa. Sisäänrennet muunneltavuus ja monikäyttöisyys edesauttavat tilan muokkaamista käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. Rennus suunnitellaan niin, että ekotehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantavat tasokorokset ovat mahdollisia sen koko elinkaaren ajan. Esimerkiksi mistamalla teknisten tilojen riittävä mitois voidaan vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä primäärienergian lähdettä myöhemmin muuttaa. Rennusten uudet toteusmallit Toimintojen sekoittaminen edesauttaa rikkaan ja monipuolisen kaupunkiympäristön syntyä. Toimintojen ja palveluiden sijoittaminen kävelyetäisyydelle asumisesta vähentää autoilutarvetta ja rohkaisee hyötyliikkumaan. Satamalahtea ei renneta yksinomaan asuinkäyttöön, vaan alueella tarjotaan runsaasti lähi- ja kulturipalveluita. Satamalahdessa suurten yritysten tai niiden ryhmittymien lisäksi rentajiksi valitaan myös pienempiä toimijoita. Tontinluovuskilpailuihin asetetaan osallismiskriteerit niin, että myös ryhmärentamisryhmittymät saavat mahdollisuuden osallisa. Yhteisölähtöinen rentaminen ottaa rennuksia hyvin erilaisiin tarpeisiin ja monipuolistaa siten rennus- ja asuntokantaa. Kaupunki voi kea ryhmärentamista laatimalla sitä koskevan ohjepetin tai tarjoamalla neuvontaa. Loftasuntojen aikaansaamiseksi vaaditaan puolestaan asukasohje asuntojen lopputyöstämiseen. Kunta voi myös helpottaa asuntojen rentamista tarjoamalla osalle muutostöistä kevennetyn luprosessin. Elinkaarikorttelit Strateginen tilaohjelma Elinkaariajattelu kaupunkisuunnittelussa tarkoittaa monipuolista asuntojaumaa ja -tyyppejä, joissa tilat ovat joustavia ja tarpeen mukaan muunvia. Monipuoliset asuntotyypit puolestaan mistavat elinkaariasumisen toteumisen. Satamalahden leva asuntokanta käsittää erikokoisia ja -tyyppisiä auntoja. Rennusten tilat ovat muunneltavia sekä ratkaisuiltaan ja materiaaleiltaan pitkäikäisiä. Rennuksen käyttöikää pidentävät lisäksi esimerkiksi modulaarisuus ja esteettömyys. Tiloiltaan ja toiminnoiltaan joustavat rennukset ovat pitkäikäisiä. Energiaa säästyy, kun rennusta ei tarvitse purkaa käyttötarpeen muutessa. Rennuksiin voidaan suunnitellla erillisiä joustovyöhykkeitä, joita muokataan tarpeen vaatiessa. Rennuksiin suunnitellaan joustavia ja monikäyttöisiä tiloja. Yhteistilat mahdollistavat muun muassa vierashuoneen, työhuoneen, verstaan, saunan tai vaikka talokohtaisen kuntosalin. Tilojen yhteiskäyttö säästää kerrosalaa ja tehostaa käyttöastetta. suntosuunnittelussa on huomioitava erityisesti oikea perusmitois, tilajo, väljyys, valoisuus ja näkymät asunnon sisällä ja sieltä ympäristöön. Toimivuutta edistävät myös huolella valit, aikaa kestävät materiaalit. Toimintojen sekoittaminen Monipuolinen viherympäristö pienestä suureen mittaavaan Elinympäristön koet laa, viihtyisyys ja kutsuvuus on suoraan yhteydessä paikan fyysiseen ilmeeseen ja nnelmaan ja toimii yhtenä asuinalueen laatekijänä. Satamalahden ulkotilat muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, jossa on paikkoja sekä rauhoitmiselle että tekemiselle. Julkiset ulkotilat suunnitellaan kaikille käyttäjäryhmille, jolloin ne mahdollistavat esimerkiksi esteettömän liikkumisen ja kaupunkimaiset urheilumuodot, kuten pyöräilyn, skeittauksen ja pienpelit. nnovatiivinen arkkitehuri Perinteiset hyvät rennustavat toimivat perustana ekologisesti kestävälle arkkitehurille ja rentamiselle: luonnonvalon hyödyntäminen, harkit tilajärjestelyt, puskurivyöhykkeenä toimivien ja vain tarvittaessa lämmitettävien tilojen käyttö sekä riittävät eristeet. Uudet materiaalit ja tekniset ratkaisut ovat osa innovatiivista arkkitehuria. Satamalahden korttelit kietovat sisäänsä suojaisan pihan. Kattopintoja hyödynnetään käyttöterasseina, viherkattoina ja aurinkoenergianotantoon. Tietomalli - elinkaari Satamalahden rennusten suunnittelussa hyödynnetään tietomallia. Tietomalli on tietokanta, joka käsittää rennuksen koko elinkaaren aikaiset tiedot digitaalisessa muodossa ja on suureksi avuksi esimerkiksi käytönaikaisessa seurannassa tai peruskorjausta tai muita muutoksia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Elinkaaren aikainen täsmällinen seuranta mahdollistaa päästöjen toimivimman vähentämisen, rennuksen oikean käytön ja huollon sekä järjestelmien toiminnallisen optimoinnin. suinkorttelin sisäpiha KUPUNKTLT KEYT LKENNE TOMNNOT JONEUOLKENNE KUPUNKTL HYBRDKORTTELT RNTRETT MNTE KUPUNKPUSTO RNTORTTELT KEYEN LKENTEEN RETT JONEUOLKENNE KUPUNKPUSTO PUSTOKORTTELT KÖYSRT POTUS RNTRETT YMPYRÄKORTTELT JULKSTEN RENNUSTEN KORTTELT KMELEONTT

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

HENNA INNOVATIVE TOWN CONCEPT FOR THE FUTURE

HENNA INNOVATIVE TOWN CONCEPT FOR THE FUTURE HENNA INNOVATIVE TOWN CONCEPT FOR THE FUTURE Tavoite Tavoitteena oli suunnitella konsepti tulevaisuuden ekologisesti ja sosiaalisesti eheälle 20 000 asukkaan pikkukaupungille, jossa energiataloudellisesti

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Tiivistyvien kaupunkien keskeisiä kehittämisteemoja

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun

virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun Elvyttääkö lähiympäristö? Tulviiko kaupunki? Missä ihmiset kohtaavat? virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

ENERGIATALON SUUNNITTELU

ENERGIATALON SUUNNITTELU 1 N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U by S I S Ä L T Ö Esipuhe 6 Kimmo Huttunen, Kehityspäällikko, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ISOVER,

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet

Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet a Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet Tekijät: Anssi Savisalo Tuula Palaste-Eerola Seppo Mäkinen Hyvinkää Mäntsälä Pukkila Myrskylä Lapinjärvi

Lisätiedot

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Sirkka Heinonen Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Slow housing -konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin Sitran Energiaohjelma ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2008 Sitran

Lisätiedot

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella Tiivistelmä Lahden kaupungin strategisena päämääränä

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot