Lääkehoitosuunnitelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkehoitosuunnitelmat"

Transkriptio

1 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kirjaamo PL Helsinki SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN LAUSUNTO LIITTYEN LÄÄKELAITOKSEN MÄÄRÄYKSEN 7/2007 SAIRAALA-APTEEKKIN APTEEKKIN JA LÄÄKEKESKUKSEN TOIMINTA UUDISTAMISEEN Sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskuksen toimintaa koskevan Lääkelaitoksen määräyksen 7/2007 voimassaoloaika päättyy Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on pyytänyt sidosryhmien näkemyksiä määräyksen sisällöllisistä uudistamistarpeista. Lääkehuollosta ja sen perusteista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä sairaala- apteekeista ja lääkekeskuksista säädetyssä lääkelaissa (395/1987) pykäliin ei ole tullut muutoksia. Edellisestä huolimatta Farmasialiitto ja sen jäsenyhdistys Satefa haluavat tässä yhteydessä tuoda Fimean tietoon havaitut muutostarpeet, jotka kirjattuna voimaantulevassa määräyksessä kuvaisivat ja ohjaisivat paremmin toimintaa sairaalaapteekeissa ja lääkekeskuksissa muuttuneessa toimintaympäristössä sekä ottaisivat huomioon farmaseuttien ja proviisorien kehittyneet toimenkuvat. Joitakin määräyksen käsitteitä olisi syytä selkeyttää ja täsmentää käytännön toteutuksen yhtenäistämiseksi eri terveydenhuollon yksiköissä. Lisäksi joitakin uusia toimintoja olisi syytä lisätä erityisesti määräyksen kappaleeseen 7 Sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskusten toiminta. Lisäksi henkilöstön ja tilojen resursointia koskevaa määräyksen kohtaa tulisi täsmentää sekä ottaa huomioon farmaseuttisen asiantuntijuuden painottaminen henkilöstön mitoituksessa. Lääkehoitosuunnitelmat Lääkelaitoksen määräyksen kappaleessa 1 Yleistä, jossa puhutaan lääkehoitosuunnitelmista, tulisi tarkentaa tahoa, joka on vastuussa yksikön lääkehuollosta prosessin näkökulmasta. Lääkehoitosuunnitelmat ja niiden auditoinnit parhaimmillaan ohjaavat toimintayksikön prosesseja turvalliseksi sekä potilaalle, että henkilökunnalle. Paras asiantuntemus lääkehuollon prosesseista sekä sosiaali- että terveydenhuollon yksiköissä on sairaala-apteekeissa tai lääkekeskuksissa. Käytännössä, kun terveydenhuollon laitospaikkoja siirretään tuetun asumisen yksiköiksi, ne siirtyvät sosiaalihuoltoon kuuluviksi. Tällöin lääkelogistiikastalogistiikasta vastaa yksityinen apteekki ei sairaala-apteekki. Tässäkin tapauksessa sosiaalihuollon yksikön lääkehoitosuunnitelman laatimisesta, auditoinnista sekä henkilöstön koulutuksesta ja mahdollisesti potilaan ohjauksesta tulisi Farmasialiiton ja Satefan mielestä vastata paikallinen lääkekeskus, sairaala-apteekkiapteekki tai farmasian ammatinharjoittaja, joka on perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon lääkehoitoihin ja lääkehoitoprosesseihin.

2 Määritelmiä Lääkelaitoksen määräyksen kappaleessa 2 Määritelmiä, jossa kuvataan keskeiset sairaalaapteekin ja lääkekeskuksen toimintaan liittyvät käsitteet, tulisi lisätä käsite kliininen farmasia ja tarkentaa osastofarmasian määritelmää. Kliininen farmasia tarkoittaa Kliinisen farmasian seuran mukaisesti seuraavaa: Kliinisen farmasian päämääränä on edistää potilaan tehokasta, turvallista ja taloudellista lääkehoitoa. Helsingin yliopistossa sosiaalifarmasian osastolla kliininen farmasia on määritelty seuraavasti: Kliininen farmasia on terveystieteiden tieteenala, teenala, jossa farmasian ammattilaisten tavoitteena on potilaiden lääkehoidon optimointi ja terveyden edistäminen. Tieteenalassa painotetaan rationaalista lääkkeiden käyttöä ja siihen vaikuttamista, lääkehuoltopalvelujen kehittämistä ja arviointia sekä lääkitysturvallisuutta. Kliininen farmasia edellyttää moniammatillista yhteistyötä sekä yhteistyötä potilaan kanssa. Se kattaa kaikki sosiaali- terveydenhuollon toimintaympäristöt sekä avo- että laitoshoidossa, joissa lääkehoito on osa potilaan hoitoa (HY 2010). Kaikki farmaseuttinen palvelu, jota sairaala-apteekit apteekit ja lääkekeskukset tarjoavat hoitohenkilökunnalle ja muille terveydenhuollon toimijoille terveydenhuollon toimintayksiköissä, on osa kliinisen farmasian palveluita. Yleisimmin kliinisen farmasian palveluilla käsitetään lääkeinformaatiota, lääkkeen käytön opastusta ja osastofarmasiaa. Kliinisen farmasian palveluita ovat kuitenkin myös lääkevalmistus ja potilaskohtaisten lääkkeiden toimittaminen. Useissa sairaala-apteekeissa apteekeissa ja lääkekeskuksissa tarjotaan osastoille sekä yhteistyöyksiköille myös seuraavia kliinisen farmasian palveluita; lääkehoidon arviointi ja kokonaisarviointi, lääkehoidon konsultaatio, lääkehoitosuunnitelmien auditointi sekä potilaan tulo- ja lähtöhaastattelut yksikössä. Farmasialiitto ja Satefa katsovat, että myös lääkeinformaatiopalvelut tulisi määritellä erikseen, vaikka ne ovatkin osa kliinisen farmasian palveluita. Vaihtoehtoisesti lääkeinformaatio ja lääkeinformaatiopalvelut tulisi kirjata kappaleeseen 7 Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toiminta Fimean julkaiseman lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden mukaisesti. Kappaleessa 2 kirjattua osastofarmasian määritelmään on aiheellista tarkentaa. Osastofarmasialla tarkoitetaan farmaseuttista työtä, joka tehdään osastolla. Se on kokonaisvaltaista vastuunottoa osaston lääkehuollosta ja farmaseuttista vastuunottoa potilaan lääkityksestä. Lisäksi Farmasialiitto ja Satefa katsovat, että "korkea riskin lääke" ja riskialttiit lääkkeet tulee määritellä erikseen kappaleessa 2 Määritelmät. Automaation vaikutukset Sairaala-apteekkeja apteekkeja automatisoidaan sekä logististen toimintojen, että lääkkeenvalmistuksen osalta. Automaation tarkoitus on asiantuntijoiden osaamisen ja työpanoksen kohdistaminen tarkoituksenmukaisemmin. Automaatio tio korvaa mekaanisia toistuvia työvaiheita. Esimerkiksi

3 apteekin varastoinnin ja keräilyn automatisointi tuo mahdollisuuden farmaseuttisen henkilökunnan työpanoksen siirtämiseen asiantuntijapalveluihin lääkepakkausten mekaanisen tarkastuksen sijasta. Määräyksen kappaleeseen 7.3 Lääkkeiden tilaaminen ja toimittaminen tarvitaan tarkennus, miten farmaseuttinen henkilökunta varmistaa tilausten ja toimitusten oikeellisuuden, kun lääkevalmisteiden keräily on täysin automatisoitu ja keräilyprosessi validoitu. Lääkkeiden varastoinnin automatisointi vaikuttaa päivystysvarastojen ylläpitoon, esimerkiksi päivystysvaraston lääkevalikoiman laajentumisena. Automatisoinnin myötä saadaan dokumentoitua paremmin lääkevalmisteen hakijan tiedot. Farmasialiitto ja Satefa katsovat, että määräyksen tarkennukset voisivat olla tarpeen päivystysvaraston lääkevalmisteiden laajuuden suhteen. Tässä kiinnittäisimme erityisesti huomiota siihen, voiko PKV-lääkkeitä olla saatavilla päivystysvarastosta. Lääkelogistiikan automatisoinnin myötä tiedonhallinta siirtyy sähköiseksi. Toiminnanohjausjärjestelmien sähköistyminen tarkoittaa myös, että keskeiset toimintaohjeet ovat ajantasaisina sähköisessä kanavassa. Näin varmistetaan ohjeistuksen ajantasaisuus ja voimassaolo. Määräyksen kohdassa kuusi usi mainitaan, että lääkitysturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat toiminnot pitää ohjeistaa kirjallisin sairaala-apteekin apteekin hoitajan hyväksymin toimintaohjein. Farmasialiitto ja Satefa haluavat tässä tuoda esiin, että toimintaohjeiden laatiminen, hyväksyntä ja arkistointi tulee pystyä määräyksen mukaisesti tekemään myös sähköisesti perinteisen paperiverson sijaan. Henkilöstön osaaminen ja henkilöresurssit Määräyksen kohdassa 4 Henkilökunta mainitaan, että sairaala-apteekissa apteekissa on oltava sen toiminnan laajuus huomioiden riittävä määrä farmaseuttista ja muuta henkilökuntaa. Farmaseuttisen henkilökunnan riittävä määrä on suhteellinen ja epätarkka määritelmä. Farmasialiitto ja Satefa katsovat, että farmaseuttisen ja muun henkilökunnan minimi määrä pitäisi olla määritelty suhteutettuna esimerkiksi vuodepaikkoihin tai muihin sairaala-apteekin tarjoamiin palveluihin. Tällöin sairaala-apteekeilla olisi mahdollisuus rekrytoida riittävästi henkilökuntaa a toiminnan laajuuden mukaisesti. Suositus henkilöstön määrästä on tärkeää, jotta sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskusten kliinistä palveluntarjontaa pystytään kehittämään ja laajentamaan tarpeen vaatimalla tavalla. Lääkehoitojen yksilöityessä hoidon onnistumiseksi osastoilla tarvitaan yhä enemmän farmaseuttista osaamista a sekä potilastyössä, että muun hoitohenkilökunnan tukena. Lisäksi Lääkepolitiikka 2020 asiakirjan mukaiset kehittämiskohteet, jotka liittyvät rationaalisen lääkehoidon kehittämiseen, lääkitysturvallisuuden parantamiseen ja siten farmaseuttisen asiantuntijuuden uuden lisäämiseen sosiaali- ja terveydenhoitoyksiköissä lisäävät henkilöstön tarvetta uusilla toimenkuvilla.

4 Sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskusten toiminta Lääkkeiden turvallinen käyttö Kappaleessa 7 Sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskusten toiminta tai vaihtoehtoisesti kappaleessa 1 Yleistä tulisi määritellä selkeästi, mikä on sairaala-apteekin ja lääkekeskusten rooli lääkkeiden turvallisen käytön edistäjänä. Kappaleessa 1 Yleistä viitataan lääkehoitosuunnitelmiin ja Turvallinen lääkehoito -oppaaseen, mutta hieman suppeasti. Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten henkilöstöllä on keskeinen rooli myös Lääkepolitiikka 2020 asiakirjan mukaisesti turvallisen, tehokkaan ja tarkoituksen mukaisen lääkehoidon tukemisessa. Tämä tulisi näkyä selkeästi myös päivitetyssä määräyksessä. Lisäksi Terveydenhoitolain vaatimus yksikkökohtaisista potilasturvallisuussuunnitelmista tulisi liittää osaksi sairaala-apteekin apteekin ja lääkekeskuksen tehtäviä. Farmaseuttisen asiantuntijan tulisi osallistua suunnitelman lääkitysturvallisuutta tta koskevan osion laadintaan. Vastaavalla tavalla sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskusten edustajan tulisi osallistua Terveydenhuoltolain alueellisen palveluiden järjestämissuunnitelman laatimiseen lääkehuollon osalta. Lääkeinformaatio Farmasialiitto ja Satefa katsovat, että määräyksen kappaleessa 7 Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toiminta tulisi määrittää omassa kappaleessaan, mikä on sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen rooli lääkeinformaation tuottajana ja toteuttajana. Fimea on julkaissut uuden lääkeinformaatiostrategian ja tämän strategian tavoitteet tulisi viedä osaltaan käytäntöön päivitetyn määräyksen muodossa. Osastofarmasia ja muut kliinisen farmasian palvelut Farmasialiitto ja Satefa katsovat, että määräyksen kappaleeseen 7 Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toiminta, tulisi lisätä oma kappale osastofarmasialle ja muille kliinisen farmasian palveluille. Osastofarmaseutin työtehtävät määräytyvät sen toimintayksikön mukaisesti, jossa hän työskentelee. Yleensä osastofarmaseutti vastaa osaston sisäisestä lääkehuollosta tilaamalla lääkkeitä sairaala-apteekista apteekista tai lääkekeskuksesta, seuraamalla lääkkeiden käyttöä ja säilytysolosuhteita sekä valmistamalla potilaskohtaisia lääkeannoksia. Osastofarmaseutti laatii lääkkeisiin liittyviä ohjeistuksia sekä huolehtii lääkkeisiin liittyvästä tiedonhausta ja koulutuksesta osaston tarpeiden mukaisesti. Hänen vastuullaan on myös uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttäminen lääkeasioissa. Potilaan saapuessa osastolle farmaseutti selvittää hänen n kokonaislääkityksensä ja tekee tarvittavat kirjaukset potilastietojärjestelmään. Potilaan kotiutuessa farmaseutti voi opastaa häntä lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Osastofarmaseutti voi myös osallistua moniammatillisen hoitotiimin osana kierrolle ja potilaiden lääkitysten arviointiin.

5 Sairaala-apteekin apteekin tarjoamat kliinisen farmasian palvelut osastoille ja muille yksiköille voivat olla osastofarmasiatoiminnan lisäksi lääkehoidon kokonaisarviointeja ja lääkehoidon konsultaatioita sekä osallistumista vanhuspotilaan lääkityksen vuosittaiseen arviointiin (STM 6/2007) osastoilla tai palvelutaloissa. Osa sairaala-apteekin apteekin tarjoamia kliinisen farmasian palveluita voi olla myös lähetepohjainen farmaseutin vastaanotto. Jotta toimintayksikössä edellä kuvattu toiminta on mahdollista, osastofarmaseutilla / kliinisen palvelun farmaseutilla tai proviisorilla tulee olla oikeus lukea tietoja ja tehdä kirjauksia potilastietojärjestelmään. Osastofarmaseutti voi tehdä kirjauksia muun muassa lääkelistaan lääkärin määräyksen mukaan tai kirjata lääkityksiä koskevia huomioitaan kertomustekstiin osallistuessaan lääkärin mukana kierrolle tai tehdessään paperiarviota potilaan lääkehoidosta. Osastofarmaseutilla tulee olla myös katseluoikeus kansalliseen reseptikeskukseen, jotta hän pystyy muun muassa laatimaan kattavan listan potilaan käytössä olevista lääkkeistä potilaan saapuessa yksikköön. Lääkkeiden hävikki ja lääkejäte Määräyksen kappaleessa 9 Palautukset ja tuotevirheet mainitaan, että sairaala-apteekin ja osastojen sekä muiden toimintayksiköiden lääkehävikkiä on seurattava ja inventaarioerot pitää pyrkiä selvittämään. Tässä kohdassa lääkehävikillä ilmeisesti tarkoitetaan vanhentuneita tai hävinneitä lääkkeitä. Lääkejätteellä taas tarkoitetaan vanhentuneiden lääkkeiden lisäksi käyttämättömiä lääkkeitä, jotka on käyttöönoton jälkeen hävitettävä. Farmasialiitto ja Satefa katsovat, että ero termeissä olisi tärkeä selventää toiminnan yhtenäistämiseksi sairaalaapteekkien välillä. Termien häilyvyys vaikuttaa muun muassa seurannassa käytettäviin mittareihin; lääkejätettä mitataan kiloina ja lääkehävikkiä euroina. Sisäinen valvonta ja tarkastukset Määräyksen kappaleessa 11 Sisäinen valvonta ja tarkastukset käsitellään sekä toimintayksikön lääkehuollon sisäistä valvontaa, että sairaala-apteekin apteekin laatujärjestelmän sisäistä tarkastusta. Farmasialiitto ja Satefa katsovat, että kappaletta tulisi selkeyttää. Selkeämmin tulisi tuoda esiin, että sairaala-apteekin apteekin tulee sisäisellä tarkastuksella varmistua toimintayksikön lääkehuollon toiminnan nan lääkelainsäädännön mukaisuudesta. Lääkelainsäädännön mukaisten toimintojen toteutumisen lisäksi tulisi toimintayksiköiden prosesseja tarkastella erityisesti turvallisuuden näkökulmasta, johon käytännössä paneudutaan muun muassa toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmien auditoinnissa. Lisäksi sisäisen valvonnan ja auditoinnin piiriin tulisi liittää myös sosiaalihuollon yksiköt. Käytännössä epäselvyyttä on aiheuttanut muun muassa, voiko sisäisen auditoinnin tehdä farmasian ammattilaisen lisäksi terveydenhuollon toimintayksikön muun alan ammattihenkilö (esimerkiksi lääkäri tai laitoshuoltaja) vai tarkoitetaanko sisäisellä auditoinnilla sairaala- apteekin henkilökunnan tekemää oman toiminnan tarkastusta. Osastojen ja toimintayksiköiden turvallisesta lääkkeiden käsittelystä varmistumisesta mainitaan, että jos lääkkeen käsittely on vähäistä ja erityisiä ongelmia ei ole ollut, voidaan

6 tarkastusväliä harventaa vuosittaisesta. Määräyksessä ei kuitenkaan ole tarkemmin selvitetty, mitä vähäinen lääkkeiden käsittely tarkoittaa. Farmasialiiton ja Satefan mielestä tarkastusvälin pidentämisen perusteena pitäisi pikemminkin olla riskien arvioinnin perusteella lääkitysturvallisuuden vähäinen riski yksikössä eikä vähäinen lääkkeiden käyttö. Esimerkiksi niin kutsuttuja riskilääkkeitä ilääkkeitä tai huumeita käyttävät yksiköt tulisi Farmasialiiton ja Satefan näkemyksen mukaan tarkastaa lääkehuollon laajuudesta huolimatta joka vuosi. Lääkkeiden käyttö on yleistä erityisesti vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon yksiköissä. Tästä syystä sosiaalihuollon yksikön lääkehoitosuunnitelman laatimisesta, auditoinnista sekä henkilöstön koulutuksesta ja mahdollisesti potilaan ohjauksesta tulisi Farmasialiiton ja Satefan mielestä vastata paikallinen lääkekeskus, sairaala-apteekki apteekki tai farmasian ammatinharjoittaja joka on hyvin perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon lääkehoitoon ja hoitoprosesseihin. Lisäksi Farmasialiitto ja Satefa katsovat, että kappaleessa kuvattujen osastokäyntien, sisältäen osastot ja muut toimintayksiköt, sisältöä tulisi kehittää paremmin farmasistin ammattitaitoa ja kliinisen farmasian osaamista hyödyntäväksi. Käytännössä osastokäynnin yhteydessä tulisi varata riittävästi aikaa ja sisällyttää käyntiin "lääkekaapin tarkastuksen" ja lääkehoitosuunnitelman auditoinnin lisäksi myös muun muassa lääkärinkierrolle osallistuminen ja lääkeinformaatio-osaamisen osaamisen vahvistamiseksi osastotunnille osallistuminen. Viitteet: 1. Farmasialiiton kirjallinen näkemys lääkehuollon kehittämisestä Ylijohtaja Rajaniemelle (lausunnon liitteenä) 2. Farmaseuttina aseuttina ja proviisorina sairaalassa ja terveyskeskuksessa, Farmasialiiton ammatillisia julkiasuja 3. Fimea Lääkestrategia structure/20853_fimea_kai_julkaisusarja_laakeinformaatiostrategia_1_2012_lo pullinen_verkkoon.pdf Helsingissä Suomen Farmasialiitto Heidi Silvennoinen puheenjohtaja Suomen Farmasialiitto Eija Orpana toiminnanjohtaja Suomen Farmasialiitto Tiina Koskinen puheenjohtaja Satefa

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS Syövän lääkehoitoon osallistuvan farmasian ammattilaisen tulee hallita lääkkeiden hankinta, potilasannosten käyttökuntoon saattaminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot