TIETOSUOJAJURIDIIKAN TO DO -LISTA SMTS ry. Asianajaja, osakas Elina Koivumäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOSUOJAJURIDIIKAN TO DO -LISTA. 20.5.2015 SMTS ry. Asianajaja, osakas Elina Koivumäki"

Transkriptio

1 TIETOSUOJAJURIDIIKAN TO DO -LISTA SMTS ry Asianajaja, osakas Elina Koivumäki

2 Aineisto vain Markkinointitutkimusseuran seminaarin osallistujien omaan käyttöön

3 Mikä JB Eversheds? = asiantuntijaa, 31 maata, 57 toimistoa Copyright 2014 JB Eversheds

4 4 Asianajaja, osakas Elina lakimies v. 2000, asianajaja v asianajoalalla 15 v erikoistumisalueet internet- / some-juridiikka tietosuoja markkinointijuridiikka ja kuluttajansuoja verkkokauppa tekijänoikeus Copyright 2014 JB Eversheds

5 5 Asianajaja, osakas Elina asianajotoiminnan lisäksi mm. Sponsorointi ja Tapahtumamarkkinointi ry hallituksen jäsen IAB Finland ry (Interactive Advertising Bureau) hallituksen jäsen 2013 Tietosuojatyöryhmän jäsen 2009-, puheenjohtaja ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry Reilun Pelin ryhmän jäsen 2004 hallituksen jäsen MARK Suomen markkinointiliitto ry hallituksen jäsen Juristipiirin puheenjohtaja eu domain-nimiriitoja ratkaiseva välimies Markkinointijuridiikka 2014 kirja (Helsingin Kamari Oy) 1. painos 2010, joka vuosi päivitetty painos Copyright 2014 JB Eversheds

6 Tietomäärä? Mitä henkilötietoja saa kerätä markkina- ja mielipidetutkimuksiin?

7 Mitä henkilötietoja saa kerätä? henkilötietolaissa useampi säädös, jonka perusteella voidaan kerätä tutkimukseen osallistuvien henkilötietoja tunnista, mistä vaihtoehdosta on kyse toteuttamasi tutkimuksen kohdalla sallittu tietosisältö on erilainen eri lainkohdissa

8 Rekisteröidyn suostumuksella HeTiL 8 1 mom. 1 kohta henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan: 1) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella tutkimusyhtiöiden omat tutkimuspaneelit perustuvat suostumukseen

9 Rekisteröidyn suostumuksella mitä tietoja saa kerätä? HeTiL 9 1 mom: Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus). tutkimuspaneeliin tarpeelliset tiedot

10 Asiakkuuden / jäsenyyden perusteella HeTiL 8 1 mom. 5 kohta henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan: 5) jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus) kaupallisen yrityksen tai muun yhteisön omille asiakkailleen / jäsenilleen kohdistamat tutkimukset

11 Asiakkuuden / jäsenyyden perusteella mitä tietoja saa kerätä? HeTiL 9 1 mom: Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus). kaupallisen yrityksen liiketoiminnan kannalta / muun yhteisön toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot ja tutkimuksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot

12 Tietojenkäsittely toimeksiantajan lukuun HeTiL 8 1 mom. 7 kohta henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan: 7) jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten; toimeksiantajan lukuun tapahtuva tutkimuksen toteuttaminen

13 Tietojenkäsittely toimeksiantajan lukuun mitä tietoja saa kerätä? HeTiL 9 1 mom: Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus). tarpeellisuus arvioidaan toimeksiantajan näkökulmasta

14 B-to-B -rekisteri HeTiL 8 1 mom. 8 kohta henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan: 8) jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi esim. ammatin- ja elinkeinonharjoittajien luottotietojen käsittely

15 B-to-B rekisteri mitä tietoja saa kerätä? lainkohdassa luetellut tiedot: henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavat yleisesti saatavilla olevat tiedot

16 Tilasto HeTiL 15 Tilastotarkoituksia varten saa henkilötietoja käsitellä muilla kuin 8 :n 1 momentissa säädetyillä perusteilla, jos: 1. tilastoa ei voida tuottaa tai sen tarkoituksena olevaa tiedontarvetta toteuttaa ilman henkilötietojen käsittelyä; 2. tilaston tuottaminen kuuluu rekisterinpitäjän toimialaan; sekä 3. tilastorekisteriä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin eikä siitä luovuteta tietoja siten, että tietty henkilö on niistä tunnistettavissa, ellei tietoja luovuteta julkista tilastoa varten.

17 Tilasto mitä tietoja saa kerätä? HeTiL 9 1 mom: Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus). tarpeellisuus arvioidaan tilaston laatijan näkökulmasta

18 Erillinen tutkimusrekisteri (1/2) HeTiL 19 Mielipide- tai markkinatutkimukseen käytettävään henkilörekisteriin saa muilla kuin 8 :n 1 momentissa säädetyillä perusteilla kerätä ja tallettaa henkilötietoja, jollei rekisteröity ole kieltänyt henkilötietojen tällaista keräämistä ja tallettamista, jos: 1. henkilörekisteriä käytetään ennakolta yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen tässä momentissa tarkoitettuun toimeen eikä se tietosisältönsä vuoksi vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa (=B-to-C);

19 Erillinen tutkimusrekisteri (2/2) HeTiL 19 Mielipide- tai markkinatutkimukseen käytettävään henkilörekisteriin saa muilla kuin 8 :n 1 momentissa säädetyillä perusteilla kerätä ja tallettaa henkilötietoja, jollei rekisteröity ole kieltänyt henkilötietojen tällaista keräämistä ja tallettamista, jos: henkilörekisteri sisältää tiedot vain rekisteröidyn nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä, yhden häneen liitettävän tunnistetiedon sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten (=B-to-C); tai henkilörekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä ja sitä käytetään hänen työtehtäviinsä liittyvän informaation lähettämiseen (=B-to-B).

20 Erillinen tutkimusrekisteri mitä tietoja saa kerätä? HeTiL 19 :ssä rajattuja tietoja lyhytkestoinen ns. kampanjarekisteri antaa tutkimusyhtiölle vapaimmat kädet, kunhan tutkimusrekisterin tietosisältö ei vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa (esim. arkaluonteisten tietojen keräämiskielto)

21 Informoi! Mitä informaatiota on annettava tutkimukseen osallistuville?

22 Rekisteriseloste rekisterinpitäjän on laadittava jokaisesta erillisestä henkilörekisteristään rekisteriseloste, josta ilmenee: 1. rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot; 2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus; 3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä; 4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle; sekä 5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista. rekisteriseloste on pidettävä jokaisen saatavilla

23 Yleinen informointivelvollisuus HeTiL 24 : Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa tai, jos tiedot hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan.

24 Yleinen informointivelvollisuus informoitava rekisteröidyn oikeuksista tarkastusoikeus korjaamisoikeus kielto-oikeus oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä itseään koskevia tietoja markkina- ja mielipidetutkimusta varten

25 Tutkimusten erityinen informointivelvollisuus HeTiL 25 (osoitelähde) Markkina- ja mielipidetutkimuksen kyselyssä on ilmoitettava tiedonhankinnassa käytetyn henkilörekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot.

26 Tutkimusten erityinen informointivelvollisuus HeTiL 19 (tutkimusrekisteri) tutkimuksia varten saa henkilörekisteristä luovuttaa tai luovutuksessa otantaperusteena käyttää 1 mom. 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, jollei rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tietojen tällaisesta luovuttamisesta nimi, arvo tai ammatti, ikä, sukupuoli ja äidinkieli, 1 tunnistetieto sekä yhteystiedot esim. kaupallinen yritys asiakasrekisteristään tutkimusyhtiön omaan tutkimusrekisteriin

27 Suostumuksella koottava paneeli TSV:n case-ohjaus suostumuksista 2011: suostumuksen tulee olla henkilön vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdonilmaisu riittävä informaatio suostumuksen merkityksestä ja tietojen käsittelyn tarkoituksesta keskivertokuluttajan on yksiselitteisesti ymmärrettävä ennen suostumuksen antamista selkeä suostumuspyyntö + linkki rekisteriselosteeseen

28 Asiakkaille / jäsenille annettava informaatio jos asiakas- / jäsenrekisteriä tullaan käyttämään myös tutkimustarkoituksiin, sisällytettävä tieto siitä rekisteriselosteen käyttötarkoituskohtaan tietosisältökohtaan (jos kerätään muita kuin itse asiakkuuden hoitamiseen tarvittavia tietoja) tietojen luovutuskohtaan (jos tutkimustietoja aiotaan luovuttaa säännöllisesti tunnistettavassa muodossa ulos yrityksestä)

29 Asiakkaille / jäsenille annettava informaatio asiakas- / jäsenrekisteristä saa luovuttaa henkilötietoja (kuten tunnistettavia tutkimustietoja) ulkopuoliselle taholle tämän omaan käyttöön vain, jos henkilötiedon luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana kysymyksessä olevan toiminnan harjoittamiseen edellyttäen, että tarkoitus, johon tiedot luovutetaan, ei ole yhteensopimaton henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa ja että rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta

30 Tietojen käsittely toimeksiantajan lukuun henkilötietolaissa ei erillistä velvollisuutta informoida tutkimukseen osallistujia alihankkijan käyttämisestä juridisesti rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja toimeksisaajalle tämän omaan käyttöön, vaan siirtää henkilötietoja toimeksisaajalle käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun ilmoitusvelvollisuus TSV:lle informoin velvollisuus rekisteröidyille

31 Evästeet / kuka päättää? sivuston omistaja (esim. Kauppalehti) päättää, mitä evästeitä sivusto lähettää ja myös vastaa evästeistä ja niiden välittämästä informaatiosta palveluiden rakenne kuitenkin mahdollistaa, että evästeiden asettaminen, käyttö ja tulosten hyödyntäminen voi olla täysin ulkoistettu sivuston omistaja vastaa toiminnan laillisuudesta

32 Laki Suomessa Evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.

33 Kielto vs. suostumus? V uusi pykälä ei tuonut muutosta entiseen Suomen opt-out käytäntöön = suostumus voidaan toteuttaa Suomessa selainasetusten avulla SVTSL hallituksen esitys HE 238/2010 Tietojen antaminen ja tallentamisesta kieltäytyminen tulisi toteuttaa mahdollisimman käyttäjäystävällisesti. Käyttäjä voisi siten antaa pykälässä tarkoitetun suostumuksensa esimerkiksi selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla.

34 Korostunut informointivelvoite SVTSL hallituksen esitys HE 238/2010 On tärkeää, että käyttäjää informoidaan selkeästi hänen ryhtyessään toimiin, jotka voivat johtaa tietojen tallentamiseen tai käyttämiseen. Ymmärrettävien ja kattavien tietojen antaminen siitä, mitä tietoja tallennetaan ja mihin tietoja käytetään, on tärkeätä, jotta luottamus tietoyhteiskunnan palveluja kohtaan vahvistuu. Tällä edistetään palveluiden käyttöä.

35 Sovi! Mitä sovittava tutkimuksen tilaajan kanssa tietosuojasta ja datan omistajuudesta? Copyright 2014 JB Eversheds

36 Yleinen huolellisuusvelvoite HeTiL 5 Rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Sama velvollisuus on sillä, joka itsenäisenä elinkeinontai toiminnanharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun.

37 Tietojen suojaaminen (1/2) HeTiL 32 Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Toimenpiteiden toteuttamisessa on otettava huomioon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet, toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, käsiteltävien tietojen laatu, määrä ja ikä sekä käsittelyn merkitys yksityisyyden suojan kannalta.

38 Tietojen suojaaminen (2/2) HeTiL 32 Sen, joka itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun tai jolle rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla, on ennen tietojen käsittelyyn ryhtymistä annettava rekisterinpitäjälle asianmukaiset selvitykset ja sitoumukset sekä muutoin riittävät takeet henkilötietojen suojaamisesta 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

39 Ilmoitukset TSV:n toimistolle rekisterinpitäjän tehtävä ns. rekisteri-ilmoitus ulkoistaessaan tutkimustoimintaa tutkimusyritykselle HeTiL 36 : Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietojen automaattisesta käsittelystä tietosuojavaltuutetulle lähettämällä tälle rekisteriseloste.

40 Ilmoitukset TSV:n toimistolle tutkimusyhtiön on tehtävä ns. yleinen toiminta-ilmoitus toiminnastaan HeTiL 36 : Joka harjoittaa elinkeinona markkinatai mielipidetutkimusta taikka hoitaa toisen lukuun tietojenkäsittelytehtäviä ja tässä toiminnassa käyttää tai käsittelee henkilörekistereitä ja niissä olevia tietoja, on velvollinen tekemään ilmoituksen toiminnastaan tietosuojavaltuutetulle.

41 Kuvasitaatti: https://wikispaces.psu.edu/display/ist432team12/future+legal+implications

42 Datan omistajuus mitä sovittava? sen sijaan, että kysyisimme, kuka omistaa datan, pitäisi kysyä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia datan suhteen kullakin toimijalla on?

43 Datan omistajuus mitä sovittava? jos henkilötietolainsäädäntö (ja rekisteröidyille annettu informaatio / saadut suostumukset) mahdollistaa sen, että molemmat osapuolet saavat hyödyntää tutkimukseen liittyviä henkilötietoja (tunnistettavassa muodossa) omassa toiminnassaan, voidaan tästä sopia pätevästi osapuolten välillä

44 Datan omistajuus mitä sovittava? tunnistettava, tehdäänkö tutkimusta puhtaasti tilaajan lukuun ilman itsenäistä oikeutta hyödyntää henkilötietoja, vai saako / jääkö tutkimusyhtiölle myös oikeus hyödyntää henkilötietoja omaa käyttöönsä kenen henkilötiedoista lähdetään liikkeelle, kun tutkimusta aletaan toteuttaa? ESOMAR itsesääntelyn periaatteet henkilötietojen luovuttamattomuudesta tilaajayritykselle

45 Datan omistajuus mitä sovittava? evästeet ja muut vastaavat digitaaliset teknologiat kuka päättää kuka vastaa kuka informoi käyttäjille kuka saa hyödyntää tuloksia miten tietoja saa rikastaa

46 Uutta EU:sta? Mikä konkreettisia muutoksia tulossa EU:n tietosuojaasetuksen myötä? Copyright 2014 JB Eversheds

47 Tausta v annettu EU:n tietosuojadirektiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ns. minimidirektiivi = EU:n jäsenvaltiot ovat voineet kansallisesti täydentää ja täsmentää Suomen henkilötietolaki

48 Uuden sääntelyn tavoite EU:n komission ehdotus Nykyisen tietosuojakehyksen tavoitteet ja periaatteet ovat edelleen pätevät. Sen avulla ei kuitenkaan ole pystytty estämään henkilötietojen suojan täytäntöönpanon hajanaisuutta eri puolilla unionia eikä myöskään oikeudellista epävarmuutta tai sitä laajalle levinnyttä näkemystä, jonka mukaan erityisesti verkkoympäristössä toimimiseen liittyy huomattavia riskejä.

49 Uuden sääntelyn tavoite EU:n komission ehdotus Tämän vuoksi on aika laatia EU:lle vahvempi ja johdonmukaisempi tietosuojakehys, jota tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla, niin että digitaalitalous voi kehittyä koko sisämarkkinoiden alueella ja yksilöt voivat valvoa omia tietojaan. Näin myös vahvistetaan oikeusvarmuutta ja luottamusta käytännön toiminnan sujuvuuteen talouden toimijoiden ja viranomaisten kannalta.

50 Ehdotuksen käsittelytilanne komission ehdotus (91 artiklaa) äänestys parlamentin päävastuullisessa ns. LIBE-komiteassa Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja sisäasiat) DOC+PDF+V0//EN Euroopan parlamentti äänesti ja vahvisti oman kantansa käytännössä LIBE-versio hyväksyttiin

51 Käsittelytilanne 2015 Euroopan unionin neuvosto pyrkii löytämään yksimielisyyttä riitaisiin kohtiin (=kompromisseja), jotta asetuksen säätämisessä päästäisiin eteenpäin neuvosto koostuu EU-maiden kansallisista ministereistä taustatyötä tekevät ministeriöiden virkamiehet

52 Keskeisiä uudistuksia tämänhetkisen ehdotuksen perusteella

53 53 Mikä on henkilötietoa? henkilötieto pseudonyymitieto anonyymi tieto henkilötieto määritelmästä vielä yksimielisyys saavuttamatta

54 Pseudonymisation means the processing of personal data in such a way that the data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, as long as such additional information is kept separately and subject to technical and organisational measures to ensure non-attribution to an identified or identifiable person

55 Pseudonymisation When using online services, individuals may be associated with online identifiers provided by their devices, applications, tools and protocols, such as IP addresses or cookie identifiers. This may leave traces which, when combined with unique identifiers and other information received by the servers, may be used to create profiles of the individuals and identify them. Identification numbers, location data, online identifiers or other specific factors as such should not be considered as personal data if they do not identify an individual or make an individual identifiable.

56 Suostumus evästeiden asettamiseen This could include ticking a box when visiting an Internet website or any other statement or conduct which clearly indicates in this context the data subject's acceptance of the proposed processing of their personal data. Silence or inactivity should therefore not constitute consent. Where it is technically feasible and effective, the data subject's consent to processing may be given by using the appropriate settings of a browser or other application. In such cases it is sufficient that the data subject receives the information needed to give freely specific and informed consent when starting to use the service.

57 Oikeus käsitellä henkilötietoja ilman suostumusta (kaupalliseen käyttöön) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child

58 Oikeus käsitellä henkilötietoja ilman suostumusta (kaupalliseen käyttöön) mitä tarkoittaa yrityksen legitimate interest? asiakas- / jäsensuhde jatkossakin OK at any rate the existence of a legitimate interest would need careful assessment including whether a data subject can expect at the time and in the context of the collection of the data that processing for this purpose may take place

59 Oikeus käsitellä henkilötietoja ilman suostumusta (kaupalliseen käyttöön) mitä tarkoittaa yrityksen legitimate interest? suoramarkkinointi OK? the processing of personal data for direct marketing purposes may be regarded as carried out for a legitimate interest sanamuoto jättää tulkinnanvaraa sille, millainen henkilötietojen käsittely suoramarkkinointiin on sallittua mielipide- ja markkinatutkimuksista ei mainintaa?

60 Profilointi lopullista neuvottelutulosta ei ole vielä saavutettu versiossa the data subject shall have the right not to be subject to a decision evaluating personal aspects relating to him or her, which is based solely on automated processing, including profiling, and produces legal effects concerning him or her or significantly affects him or her

61 Profilointi profilointikielto koskee pelkästään ICT:n avulla tehtäviä päätöksiä jos manuaalista panosta mukana, ei ole säännöksen mukaista profilointia esim. automatic refusal of an on-line credit application or e-recruiting practices without any human intervention

62 Profilointi the data subject should be informed about the existence of profiling, and the consequences of such profiling mahdollisuus kieltää profilointi, jos se aiheuttaa oikeudellisia seuraamuksia tai vaikuttaa muuten merkittävästi henkilöön tulkinnanvaraisia määritelmiä

63 Mitä tapahtuu seuraavaksi? kun jäsenvaltiot saavat yhteisymmärryksen koko lakipaketista, aloitetaan ns. kolmikantavaihe parlamentin, jäsenvaltioiden ja komission erimielisyydet neuvotellaan kompromisseiksi ja lopulliseksi sisällöksi voi vielä tulla sisältömuutoksia

64 YHTEYSTIEDOT Elina Koivumäki GSM

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA Sisällysluettelo: Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Soveltamisala 2 3. Määritelmät 2 4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 3 4.1 Huolellisuusvelvoite

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisältö: 1. Tietosuojavaltuutetulle tehtävät ilmoitukset yleistä 3 2. Rekisteri-ilmoitus

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

LAADI TIETOSUOJASELOSTE

LAADI TIETOSUOJASELOSTE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAADI TIETOSUOJASELOSTE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Henkilötietolain mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ Kuka omistaa hankkeiden tulokset? Kokkola 2.2.2007 OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus Henkilötietolaki Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja Pääpiirteet

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its

Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its primary purpose is to provide Finnish law students with a forum for practicing their skills in academic writing and

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin?

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Rauno Korhonen 21.5. klo 13.00 Oikeusinformatiikan professori Lapin yliopisto ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Älyliikenne ja tietosuoja seminaari Lapin yliopisto 22.5.2013 Järjestäjät:

Lisätiedot

Julkisesta datasta avoimeen dataan

Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi I Keskusteluaiheita Discussion Papers 16.8.2012 No 1277 Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisen datan lisensiointi Marjut Salokannel

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI!

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. MIKÄ ON HENKILÖTIETOLAKI? Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän

Lisätiedot

Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta

Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta Muistio Ida Staffans 4.7.2013 Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta Pilvipalvelun määritelmä Muistiossa tarkastetaan pilvipalveluita ja viranomaisten pilvipalveluiden käyttöä henkilötietolain

Lisätiedot

Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II)

Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II) Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II) Julkaisuja 18/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Liite 3 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 2.0, 16.1.2012 Sisällysluettelo Yleistä...1 Rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointipalvelujen

Lisätiedot