Päiväys: Edellinen päiväys:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Pesuaine (liuotin). Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 9 Puhdistus ja pesuaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd Katuosoite Turkkirata 10 Postinumero ja toimipaikka Postilokero PL 25 Postinumero ja toimipaikka Pirkkala Pirkkala Puhelin Telefax Sähköpostiosoite Ytunnus Hätäpuhelinnumero tai Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17) HUS Yleinen hätänumero VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Asp. Tox. 1, H304 (Xn; R6566) 2.2 Merkinnät GHS08 Huomiosana: Vaara Sisältää: Hiilivedyt, C10C13, nalkaanit, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaattisia Sivu 1

2 Kauppanimi: K10 NA Vaaralausekkeet: H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet: P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P331 EI saa oksennuttaa. 2.3 Muut vaarat Palava neste. Hitaasti haihtuva. Höyryt voivat ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Maaperän ja pohjaveden saastumisvaara. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero ja Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus rekisteröintinumero ECHA:n luettelonumero: Hiilivedyt, C10C13, nalkaanit, 100 % Asp. tox. 1, H304; EUH066 (Xn; R6566) REACHrekisteröintinumero: isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaattisia Sisältää aromaattisia hiilivetyjä enintään 1 til.%. Bentseenipitoisuus < 0,1 til.%. nheksaanipitoisuus < 1 til.%. Identiteetti EU:n ulkopuolella (CASnumero ja aineosan nimi): , Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, edellinen EYnumero ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä ainetta hengittänyt raittiiseen ilmaan ja pidä levossa ja lämpimänä. Anna tarvittaessa happea tai tekohengitystä. Jos altistuminen on huomattavaa, toimita lääkäriin. Iho Riisu likaantuneet vaatteet ja pese iho huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla. Pese vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Jos ihoärsytystä ilmenee, hakeudu lääkäriin. Roiskeet silmiin Huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä ainakin 10 minuutin ajan pitäen silmäluomia auki. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja jatka huuhtelua. Ota yhteys lääkäriin (sarveiskalvovaurion vaara). Nieleminen ÄLÄ oksennuta. Toimita heti lääkäriin Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengitys: Höyryt saattaa ärsyttää nenää, kurkkua ja keuhkoja. Höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa huimausta, päänsärkyä ja sekavuutta. Iho: Saattaa ärsyttää ihoa. Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista, ärtymistä ja ihotulehdusta. Roiskeet silmiin: Roiskeet ja höyryt saattavat ärsyttää silmiä. Nieleminen: Niellessä tai oksentaessa keuhkoihin joutuvat pienetkin määrät ainetta voivat aiheuttaa keuhkopöhön tai kemiallisen keuhkotulehduksen Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Keuhkoihin joutuneena tuote voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Vesisumu, vaahto, jauhe, hiilidioksidi. Älä käytä sammutukseen voimakasta vesisuihkua. Sivu 2

3 Kauppanimi: K10 NA 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tuote on palavaa mutta ei helposti syttyvää. Voimakas vesisuihku voi levittää tulipaloa. Väkevöityneet höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Höyryt voivat kerääntyä lattialle tai muihin mataliin paikkoihin. Räjähdysvaara paineen kasvaessa, jos tuotetynnyrit tai säiliöt kuumenevat tulipalossa. Epätäydellisessä palamisessa saattaa muodostua monimutkainen seos leijuvista kiinteistä aineista ja nestemäisistä hiukkasista ja kaasuista, mukaan lukien hiilimonoksidi Palontorjuntaa koskevat ohjeet Paineilmahengityslaite ja suojapuku. Jäähdytä tulelle alttiina olevia avaamattomia säiliöitä vesisumulla tai suihkulla. Älä päästä sammutusvesiä viemäriin, vesistöön tai maaperään. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Estä asiattomien pääsy vaaraalueelle (evakuoi tuulen yläpuolelle). Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Poista kaikki syttymislähteet. Älä koske vuotaneeseen aineeseen tai kulje sen yli. Vältä höyryjen tai sumun hengittämistä. Huolehdi tehokkaasta ilmanvaihdosta. Käytä asianmukaisia suojavarusteita Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin tai maaperään. Ilmoita vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Imeytä vuoto inerttiin imeytysaineeseen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti, kaupallinen imeytysaine) ja kerää imeytysaine astioihin hävitystä varten. Suuret määrät voi ottaa talteen pumppaamalla. Kerää veteen joutunut tuote kuorimalla tai sopivilla mekaanisilla välineillä. Hajottavien aineiden käyttöön tarvitaan asiantuntijaneuvoja sekä paikallisten viranomaisten lupa Viittaukset muihin kohtiin Ohjeet turvallisesta käsittelystä kohdassa 7. Ohjeet suojavarusteita kohdassa 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä kohdassa KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittele ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa tai suljetuissa järjestelmissä. Käytä ainetta käsiteltäessä asianmukaisia suojavarusteita. Tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä ja työalueella. Pidä erillään lämmönlähteistä, kipinöistä, avoliekistä ja muista syttymislähteistä. Estä staattisen sähkön muodostuminen ja kipinöinti tarvittaessa maadoituksin. Pura tuotteen siirroissa syntyvä staattinen sähkövaraus maadoittamalla säiliöt ja laitteet. Säiliötöissä noudatettava erityisohjeita (hapen syrjäytymisen ja hiilivetyjen vaara). Vältä aineen kosketusta iholle, silmiin tai vaatteisiin ja höyryjen tai sumun hengittämistä. Ei saa niellä, syöminen ja juominen kielletty tuotetta käsiteltäessä ja sen läheisyydessä. Kädet ja kasvot pestävä ennen taukoja Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoi alkuperäisessä säiliössä poissa suorasta auringonvalosta kuivassa ja viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoi erillään lämmön ja syttymislähteistä. Varastoi erillään elintarvikkeista. Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina ja pystyasennossa vuotojen välttämiseksi. Älä varastoi merkitsemättömissä säiliöissä. Käytä asianmukaisia suojarakenteita estämään vuodot ympäristöön. Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta Soveltuvia pakkausmateriaaleja ovat: teflon, polypropeeni, polyeteeni, ruostumaton teräs, hiiliteräs. Soveltumattomia materiaaleja ja pinnoitteita: butyylikumi, luonnonkumi, eteenipropeenidieenimonomeeri (EPDM), polystyreeni Erityinen loppukäyttö Ei ilmoitettu. Sivu 3

4 Kauppanimi: K10 NA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat HTParvot CASnumero Aineen nimi HTParvo Liuotinbensiinit, ryhmä mg/m 3 (8 h) Muut rajaarvot Bensiinihiilivedyille voidaan soveltaa myös niiden yksittäisiä ohjearvoja. Altistuksen seurantamenetelmä: SFSEN 3861,EN Muissa maissa annettuja rajaarvoja DNEL PNEC 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Pyrittävä käsittelemään suljetuissa järjestelmissä Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Vältä aineen kosketusta iholle, silmiin tai vaatteisiin ja höyryjen tai sumun hengittämistä. Ei saa niellä Hengityksensuojaus Mikäli ilmanvaihto ei riitä pitämään ainesosien pitoisuuksia annettujen rajaarvojen alapuolella, käytä hengityksensuojainta (suodatinsuojain/puolinaamari, suodatintyyppi A2). Suodatinsuojainta voi käyttää enintään 2 tuntia kerrallaan. Suodatinsuojaimia ei saa käyttää vähähappisissa olosuhteissa (< 17 til.%). Suurissa pitoisuuksissa on käytettävä hengityslaitteita (paineilma tai raitisilmalaite). Suodatin on vaihdettava riittävän usein. Hengityksensuojaimet standardien EN 140 ja EN 141 mukaiset Käsien suojaus Käytettävä sopivia kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä. Suositellut suojakäsinemateriaalit: nitriilikumi, neopreeni, PVA. Läpäisyaika väh. > 240, suojausluokka 5. Suojakäsineet on vaihdettava säännöllisesti. Huomaa: PVA ei kestä vettä. Suojakäsineet standardien EN 420 ja EN 374 mukaiset Silmien tai kasvojen suojaus Käytä tiiviitä suojalaseja Ihonsuojaus Käytä asianmukaista kemikaalia läpäisemätöntä antistaattista suojavaatetusta, tarvittaessa roisketiivis kemikaalisuojavaatetus. Ihokosketuksen jälkeen tulee kemikaali pestä pois iholta. Riisu likaantuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin. Mahdollisiin vuotoihin varaudutaan esim. keräysaltailla, täyttö ja tyhjennyspaikan päällystyksellä ja viemäröinnillä. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Kirkas, herkkäliikkeinen neste. Haju Mieto hiilivetyjen haju. Hajukynnys ph Sivu 4

5 Kauppanimi: K10 NA Sulamis tai jäätymispiste < 20 C (ASTM D 5950) Kiehumispiste ja kiehumisalue C (EN ISO 3405) Leimahduspiste Väh. 64 C (ISO 2719) Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) (neste) Ylin ja alin syttyvyys tai räjähdysraja Alin: n. 0,6 til%, ylin: n. 7 til%. Höyrynpaine 0,05 kpa (20 C) (vesi = 6,5 kpa) Höyryntiheys > 3 (ilma = 1,0) Suhteellinen tiheys n. 0,8 (15/4 C; vesi = 1) (ISO 12185) Liukoisuus (liukoisuudet) Niukkaliukoinen (n. 10 mg/l). Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi log K ow 3 yli 6 Itsesyttymislämpötila > 200 C (arvio) Hajoamislämpötila Viskositeetti Kinemaattinen viskositeetti < 7 mm²/s (40 C; vesi = 0,6 mm²/s); 1,32,5 mm 2 /s (ASTM D7042). Viskositeetti, dynaaminen < 50 mpa.s (20 C). Räjähtävyys Ei räjähtävä. Hapettavuus Ei hapettava Muut tiedot Molekyylipaino noin 170 Pintajännitys mn/m (25 C). (Wilhelmy plate method) 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö ja varastointiolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita Vältettävät olosuhteet Pidettävä erillään lämmön ja sytytyslähteistä ja poissa auringonpaisteesta Yhteensopimattomat materiaalit Voimakkaat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tiedossa vaarallisia hajoamistuotteita. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys LD50 (suun kautta, rotta) > 5000 mg/kg (OECD 401, 423) LD50 (ihon läpi, kani) > 3000 mg/kg LD50 (ihon läpi, rotta) > 2000 mg/kg (OECD 402) LC50 (hengitys, 4 h, rotta) > 5000 mg/m 3 (OECD 403) Ärsyttävyys ja syövyttävyys Tuotetta ei ole luokiteltu ärsyttäväksi tai syövyttäväksi (OECD 404, 405, HRIPT = Human Repeated Insult Patch Test). Tuote voi kuitenkin ärsyttää ihoa ja silmiä. Herkistyminen Tuotetta ei ole luokiteltu herkistymistä aiheuttavaksi (OECD 406). Toistuva tai pitkäkestoinen ihokosketus voi kuitenkin aiheuttaa ihon kuivumista, ärsytystä ja ihotulehdusta. Sivu 5

6 Kauppanimi: K10 NA Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi (OECD 453), perimää vaurioittavaksi (OECD 471, 476, 478, 479) tai lisääntymiselle vaaralliseksi (OECD 421, 422, 414). Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta tai toistuva altistuminen) Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella (OECD 408, 413, 422). Tuotteen höyryt voivat kuitenkin ärsyttää nenää, kurkkua ja keuhkoja. Aspiraatiovaara Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Keuhkoihin joutuneena tuote voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Työpaikan ilman rajaarvot ylittävät pitoisuudet voivat aiheuttaa huimausta, päänsärkyä tai sekavuutta. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys vesieliöille : kala: LL50 (24 h )> 1000 mg/l; LL0 (96 h) = 1000 mg/l (OECD203) äyriäinen: EL50 (48 h) > 1000 mg/l; EL0 (48 h) = 1000 mg/l (OECD 202) levä : EL50 (72 h) > 1000 mg/l; NOELR (72 h) = 1000 mg/l (OECD 201) Pitkäaikaismyrkyllisyys vesieliöille : kala: NOELR (28 d) = 0,101 mg/l (QSAR) äyriäinen: NOELR (21 d) = 0,176 mg/l (QSAR) Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti biologisesti hajoava (OECD 301F). Ei hydrolysoidu vedessä. Haihtuvat hiilivedyt ovat ilmakemiallisesti hajoavia Biokertyvyys Ei tietoja Liikkuvuus maaperässä Tuote haihtuu hitaasti maan ja veden pinnalta. Tuote voi läpäistä maaperän ja kulkeutua pohjaveden pinnalle. Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on erittäin hidasta. Suurimolekyylisimmät hiilivedyt voivat adsorboitua maaperän tai sedimentin orgaaniseen aineeseen (log K ow > 3) PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Tuotteen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb) Muut haitalliset vaikutukset Ei ilmoitettu. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät Ongelmajäte. Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti. Tyhjät säiliöt voivat sisältää palavia tuotejäämiä ja ne on toimitettava kierrätykseen, uudelleenkäyttöön tai jätteenkäsittelyyn. 14. KULJETUSTIEDOT YKnumero Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksen suhteen Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Sivu 6

7 Kauppanimi: K10 NA Ympäristövaarat Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi Erityiset varotoimet käyttäjälle Pidettävä erillään lämmön ja syttymislähteistä ja poissa auringonpaisteesta. Vältä tuotteen kosketusta iholle tai silmiin ja sumun tai höyryjen hengittämistä. Tuotetta ei saa päästää ympäristöön eikä viemäriin Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti Bulk (MARPOL 73/78, Annex II): Noxious liquid, NF, (7) n.o.s. (LIAV 230 contains Iso and cycloalkanes (C10C11)). ST 3, Cat. Y. According to MARPOL: "Nonsolidifying substance" LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Ei erityissäädöksiä Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia on tehty. 16. MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon : Laadittu käyttöturvallisuustiedote valmistajan toimittaman käyttöturvallisuustiedotteen pohjalta. Lyhenteiden selitykset Tietolähteet HTParvot 2011 Valmistajan käyttöturvallisuustiedote Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Luettelo R ja Slausekkeista tai/ja vaara ja turvalausekkeista R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Työntekijöiden koulutus Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen. Sivu 7

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Shell Diesel kesä, talvi Tunnuskoodi 400001131, 400001133 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot