Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos

2 Helsinki, RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES strategiassa määritellään liiton keskeiset tavoitteet vuoteen 2015 saakka. Tavoitteista maanpuolustustahdon hyväksi tehtävän työn tehostaminen sekä markkinointi, viestintä ja tiedottaminen on määritelty muita tärkeimmiksi. Pyrkimyksenä on tehdä Reserviläisliitosta Suomen suurin ja tunnetuin maanpuolustusjärjestö sekä parantaa edelleen liiton yhdistyksille tarjoamaa palvelua. Tällä pyritään nykyistä laajempaan sekä myös tasalaatuisempaan ja korkeatasoisempaan yhdistystoimintaan. Reserviläisliiton seuraavaa strategiaa on suunniteltu vuodesta Keväällä 2013 sen pohjaksi teetettiin laaja jäsenkysely, jolla selvitettiin jäsenten näkemyksiä tulevien tavoitteiden osalta. Strategiaa työstettiin vuosikokouksen yhteydessä järjestetyissä työpajoissa huhtikuussa 2014, jonka jälkeen laadittiin ensimmäinen versio RES strategiasta. Piireiltä pyydettyjen lausuntojen pohjalta strategian työstämistä jatkettiin syksyllä Toimintavuonna liiton hallitus ja valiokunta viimeistelevät RES strategian yhdessä reserviläispiirien ja -yhdistysten kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni yhdistys ja piiri sitoutuisi yhdessä päätettyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Päätöskäsittelyyn RES strategia tulee Porin sääntömääräisessä syyskokouksessa Vuoden teema ja painopistealueet Reservi maanpuolustuksemme perusta Toimintavuonna jatketaan Reservi maanpuolustuksemme perusta -teemalla, jonka avulla viestitään liiton jäsenille ja ulkopuolisille tahoille reservin keskeisestä merkityksestä maamme puolustusjärjestelmässä. Teemaa hyödynnetään mm. edunvalvonnassa ja tiedotuksessa, erilaisissa kannanotoissa ja lausunnoissa, kansalaiskeskustelussa sekä toiminnan esittelyssä ja liiton arkipäiväisessä viestinnässä. Lisäksi sitä hyödynnetään jäsenhankinnassa. Teeman lisäksi vuodelle 2015 asetetaan kolme erityistä painopistettä, jotka ovat tiedotus, edunvalvonta ja Puolustusvoimien uudet paikallisjoukot. Tiedotus Keväällä 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan 40 prosenttia suomalaisista tuntee Reserviläisliiton vähintään nimeltä. Liiton tunnettuutta on pyritty lisäämään määrätietoisella tiedottamisella ja edunvalvonnalla. RES strategiassa tavoitteeksi on asetettu, että Reserviläisliitosta tulisi nykyistä tunnetumpi ja merkittävämpi maanpuolustusjärjestö, jonka asiantuntemusta arvostetaan. Toimintavuonna Reserviläisliiton tiedotus jatkuu aktiivisena. Liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin maanpuolustusasioihin ja tiedottaa niistä kattavasti medialle erilaisia kanavia pitkin. Käytössä ovat liiton internet-sivujen lisäksi Facebook ja Twitter sekä nettisivuilla säännöllisesti julkaistavat blogit. Erityisenä tavoitteena on vaikuttaa huhtikuussa 2015 pidettäviin eduskuntavaaleihin. Aktiivisella tiedottamisella ja edunvalvonnalla liitto pyrkii nostamaan puolustuksemme tarvitseman lisärahoituksen vaaliteemaksi ja sitä kautta seuraavan valtioneuvoston hallitusohjelmaan. Tiedottamisessa voidaan tarvittaessa nojautua sähköisiin jäsenkyselyihin sekä ostopalveluina tehtyihin kyselyihin muille suomalaisille. Tiedotuksen toimivuutta seurataan ainakin sähköisten medio- Sivu 2

3 iden osalta. Tiedotusresurssien lisäämisen mahdollisuuksia selvitetään yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen ja Maanpuolustusyhtiön kanssa. Myös sisäinen tiedotus jatkuu aktiivisena. Liiton nettisivuilla julkaistaan säännöllisesti lähinnä piirien ja yhdistysten luottamushenkilöille tarkoitettuja tiedotteita. Toimintavuoden aikana julkaistaan lisäksi kuusi Yhdistystiedotetta. Liiton internet-sivuilla ylläpidetään myös Yhdistysjohdon käsikirjaa, joka sisältää yhdistysten ja piirien toiminnassa tarvittavan ohjeistuksen. Erilaisten uutiskirjeiden käyttö sisäisessä tiedotuksessa laajenee toimintavuonna. Niillä markkinoidaan jäsenille mm. huhtikuussa toteutettavaa juhlaristeilyä ja muita juhlavuoteen liittyviä tapahtumia ja projekteja sekä tavanomaista reserviläistoimintaa. Myös uusia jäseniä lähestytään ensisijaisesti uutiskirjeillä. Reserviläisliiton pää-äänenkannattaja on Reserviläinen-lehti, josta ilmestyy toimintavuoden aikana kahdeksan numeroa. Lehden jakeluun kuuluvat lähes kaikki jäsenmaksunsa maksaneet henkilöjäsenet. Perinteiseen tapaan yksi lehden numeroista jaetaan kaikille varusmiehille ja toinen lähes kaikille abiturienteille. Lisäksi pyritään jakamaan yksi lehti kertausharjoituksissa oleville. Reserviläinen ilmestyy toimintavuonna myös internetissä säännöllisesti päivittyvänä nettilehtenä, joka yhdistää lehden sekä Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton viestintää. Sen avulla pyritään tehostamaan sekä liittojen tiedotusta että yhteistä edunvalvontaan mm. kevään 2015 eduskuntavaaleihin liittyen. Yhdistysten ja piirien tiedotustoimintaa tuetaan mm. mahdollisuudella ylläpitää omia nettisivuja liiton sivuston yhteydessä, erilaisilla tiedotepohjilla sekä perinteiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyvällä koulutuksella. Yhdistyksille painotetaan paikalliseen maanpuolustuskeskusteluun osallistumisen ja yleisen tiedottamisen tärkeyttä. Liiton hallitus ja piirit pyritään saamaan tiedotusta käsittelevän koulutuksen piiriin. Lisäksi yhdistyksiä ja piirejä kannustetaan esittelemään toimintaansa erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja -tapahtumissa. Reserviläisliitto ylläpitää laajaa esittely- ja messumateriaalia sekä tukee taloudellisesti messutapahtumiin osallistumista. Toimintavuonna suunnitellaan ja toteutetaan Reserviläisliiton esittelyvideo, joka esitellään Tampereen kokonaisturvallisuusmessujen yhteydessä Edunvalvonta Reserviläisliiton edunvalvonnan tärkein tavoite vuonna 2015 on riittävän rahoituksen turvaaminen puolustusvoimille niin, että yleistä asevelvollisuutta ja koko maan kattavaa, itsenäistä puolustusjärjestelmää kyetään ylläpitämään myös jatkossa. Reserviläisliitto kampanjoi huhtikuun 2015 eduskuntavaalien alla puolustusmenoihin esitetyn tasokorotuksen puolesta ja pyrkii nostamaan lisärahoituksen yhdeksi vaalikampanjoinnin teemoista. Tähän liittyen julkaistaan liiton oma, puolustuspoliittinen ohjelma, jolla pyritään vaikuttamaan myös seuraavan hallitusohjelman sisältöön. Edunvalvonnassa painotetaan myös riittävän kertausharjoituskoulutuksen merkitystä sekä vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien reserviläisten huomioimista uusia paikallisjoukkoja muodostettaessa. Liitto pyrkii myös ajamaan reserviläisten aseman ja toimintaoikeuksien kehittämistä osana reservin koulutuksen uudistamista sekä Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoa. Puolustusvoimien organisaation ja toimintatapojen kehitystä seurataan tiiviisti ja niiden mahdollisiin epäkohtiin pyritään puuttumaan. Tavoitteena on, että reserviläistoiminnan ja -koulutuksen edellytykset eivät heikkenisi kehityksen johdosta. Puolustusvoimien käytöstä poistuvat ampuma- ja harjoitusalueet sekä ampumaradat pyritään säilyttämään reserviläisten käytössä. Sivu 3

4 Reserviläisliitto seuraa tarkasti myös aselainsäädäntöön ja ampumaratalakiin liittyviä kehityshankkeita. Erityisen tarkasti seurataan uuden ampumaratalain toimeenpanoprosessia sekä sen vaikutuksia maamme laajaan ampumarataverkostoon. Lisäksi tuetaan reserviläispiirien toimenpiteitä sekä vaikuttamista maakunnallisen ja paikallisen ampumarataverkoston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tarvittaessa asioihin otetaan kantaa joko yksi tai yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Paikallisjoukot Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen vahvuus laskee lähivuosina henkilöön. Uudistuksen yhteydessä paikallispuolustusta vahvistetaan perustamalla operatiivisten ja alueellisten joukkojen rinnalle paikallisjoukot, jotka pyritään muodostamaan pitkälti vapaaehtoisista reserviläisistä. Paikallisjoukkojen yksiköt tarjoavat aktiivisille ja osaaville reserviläiselle mahdollisuuden sodan ajan sijoitukseen myös sen jälkeen kun sijoitus operatiivisissa tai alueellisessa joukossa on purkautunut. Puolustusvoimat puolestaan hyötyy kun se saa reserviläisten osaamisen ja vapaaehtoisuuden nykyistä tehokkaammin käyttöönsä. Reserviläisliitto on ollut tiiviisti mukana paikallisjoukkokonseptin suunnittelussa ja osin myös toteuttamisessa. Osaksi jo perustettuihin joukkoihin on rekrytoitu vapaaehtoisia reserviläis- ja muista maanpuolustusjärjestöistä sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen riveistä mutta suurelta osin uudet yksiköt on muodostettu perinteisen sijoittamisen menetelmin. Reserviläisliiton tavoitteena on, että mahdollisimman moni paikallisjoukkoihin sijoitettu reserviläinen olisi jatkossa mukana myös Reserviläisliiton toiminnassa. Tähän pyritään mm. tarjoamalla paikallisjoukkoihin sijoitetuille tietoa liiton toiminnasta ja mahdollisuudesta ylläpitää reserviläistaitoja sekä kenttäkelpoisuuden reserviläisyhdistyksissä sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä. Toisaalta liiton jäsenille tarjotaan tietoa paikallisjoukoista ja heitä kannustetaan hakeutumaan mukaan joukkoihin. Lisäksi edistetään paikallisjoukkoihin sijoitettavien reserviläisten koulutusmahdollisuuksia Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä. Liitto pyrkii myös kehittämään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutusta niin, että se sisältää riittävästi Paikallisjoukkoihin sijoitetuille reserviläisille tarkoitettua koulutusta. 2. Muut toimintamuodot Reserviläisten omaehtoinen toiminta ja kouluttaminen Toimintavuonna kertausharjoitusten määrä nousee merkittävästi. Reserviläisliitto tukee koulutusta mm. kannustamalla jäseniä ylläpitämään itse omaa kenttäkelpoisuuttaan osallistumalla yhdistysten ampuma- ja liikuntatoimintaan sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään koulutukseen. Tähän pyritään mm. tiedottamalla toiminta- ja koulutusmahdollisuuksista suoraan jäsenistölle. Myös kohdennettu markkinointi esim. maantieteelliseltä tai aselajipohjalta on mahdollista. Reserviläisliitto kannustaa myös piirejään ja yhdistyksiään toteuttamaan yhteistyössä MPK:n maanpuolustuspiirien kanssa koulutukseen liittyvää suoramarkkinointia. Niitä kannustetaan myös olemaan enemmän mukana MPK:n toiminnan suunnittelussa. Reserviläisliitolla on edustus MPK:n hallituksessa, sen alueellisissa ja Ilma- sekä Meripuolustuspiirien neuvottelukunnissa sekä monissa sen valiokunnissa ja muissa toimielimissä. Lisäksi osalla reserviläispiireistä on myös edustus vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisissa neuvottelukunnissa. Maanpuolustuskoulutuksen ohella pyritään pitämään huolta reservin laajan ampumatoiminnan edellytyksistä. Reserviläisliitto tukee taloudellisesti yhdistystensä ja piiriensä ampumatoimintaa myöntämällä tukea asehankintoihin, tukemalla erilaisia ampumaratahankkeita sekä muita ampu- Sivu 4

5 matoimintaan liittyviä hankintoja ja hankkeita. Erityisinä tuen kohteina toimintavuonna ovat yhdistysten asehankinnat sekä ampumaratojen ympäristölupaprosessit. Reserviläisliiton valtakunnallinen ampumataitopäivä järjestetään viikolla 20. Liiton jäsenyhdistyksissä järjestettävien tapahtumien tarkoituksena on tarjota jäsenille mahdollisuus tutustua ammuntaan lajina, opettaa turvallisen ammunnan perusteita sekä suorittaa vähintään yksi kymmenen laukauksen ampumasuorite, joka kirjataan mukaan prosenttiammuntakilpailuun. Toimintavuonna tulee käyttöön ampumataitopäivän päivitetty ohjeistus. Valtakunnallisella tapahtumalla tavoitellaan myös lisänäkyvyyttä Reserviläisliiton laajalle ampumatoiminnalle. Tapahtumasta tiedotetaan ennakkoon tiedotusvälineille ja lisäksi tapahtumaa esitellään näyttävästi liiton sisäisessä tiedotuksessa sekä Reserviläinen-lehdessä. Reserviläisliitto on mukana myös ampumaharrastusfoorumin toiminnassa. Lisäksi järjestetään foorumin kehittämää ampumakorttikoulutusta, jonka puitteissa ammunnasta kiinnostunut henkilö voi hankkia ammuntaharrastuksessa tarvittavan osaamisen ja tietämyksen. Koulutuksen tavoitteena on opettaa turvallisen ammunnan perusteita sekä osaltaan luoda edellytyksiä aseluvan saamiselle. Lisäksi ampumaharrastusfoorumin kautta pyritään avustamaan niissä toimenpiteissä, joita uusi ampumaratalaki mahdollisesti ampumaratoja hallinnoivilta tahoilta edellyttää. Yhteistyö MPK:n kanssa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtävänä on ylläpitää, kehittää ja valvoa jäsenjärjestöjensä turvallisuus-, varautumis-, johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä sotilaallista koulutusta. Sen kurssimuotoisen koulutuksen järjestäjät tulevat pitkälti MPK:n jäsenjärjestöistä, joista Reserviläisliitto on suurin. Vuonna 2013 tehdyn kouluttajatutkimuksen mukaan suurimman (47 %) yksittäisen kouluttajaryhmän MPK:ssa muodostavat Reserviläisliiton jäsenet. Toimintavuonna Reserviläisliitto on aktiivisesti mukana MPK:n koulutuksen kehittämisessä. Painopisteenä on koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen. Koulutuksen monimuotoisuudesta ja alueellisesta kattavuudesta huolehditaan, jotta mahdollisimman monella Reserviläisliiton jäsenellä olisi mahdollisuus kehittää omaa poikkeusoloissa tarvittavaa osaamistaan MPK:n kursseilla. Tavoitteena on mm. se, että riittävä osa MPK:n sotilaallisesta kurssitarjonnasta on kohdennettu nykyisiin alueellisiin joukkoihin sijoitetuille tai sijoituskelpoisille reserviläisille. Erityisenä tavoitteena on järjestää riittävästi koulutusta uusiin paikallisjoukkoihin sijoitetuille reserviläisille. Tavoitteena on myös lisätä jäsenistön ja muiden suomalaisten tietoisuutta Reserviläisliiton keskeisestä roolista MPK:n toiminnassa sekä reservin sotilaallisten taitojen ylläpitäjänä. Tähän pyritään mm. tiedottamalla enemmän Reserviläisliiton ja sen jäsenten roolista koulutuksessa. Fyysisen kunnon ylläpito Reserviläisliitto pyrkii kannustamaan jäseniään fyysisen kunnon ylläpitoon. Päävastuu erilaisen liikuntatoiminnan järjestämisestä on liiton jäsenyhdistyksillä, joille painotetaan riittävien liikuntamahdollisuuksien tarjoamista jäsenille. Liitto tukee taloudellisesti liikuntavälineiden ja -tarvikkeiden hankintaa yhdistyksille sekä piireille. Yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa jäseniä kannustetaan liikkumaan ja urheilemaan entistä enemmän. Sähköisen kuntokortin markkinointia jatketaan ja nykyistä suurempi osa jäsenistöstä pyritään saamaan sen käyttäjiksi mm. tiedottamalla internetissä toimivasta järjestelmästä suoraan jäsenille. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet saada Puolustusvoimien MarsMars-liikuntapalvelu nykyistä laajemmin reserviläisten käyttöön. Sivu 5

6 Yhdistyksiä ja jäseniä kannustetaan myös ottamaan osaa erilaisiin jotoksiin, marsseihin ja muihin kuntoliikuntatapahtumiin. Toimintavuonna pyritään lisäämään jäsenten tietoisuutta olemassa olevista liikunta- ja kuntoilumuodoista sekä -tapahtumista mm. pitämällä niitä esillä liiton nettisivuilla sekä tiedottamalla niistä suoraan jäsenille. Reserviläisten laaja kilpailu-, urheilu- ja liikuntatoiminta jatkuu toimintavuonna koko reserviläiskentässä. Valtakunnantasolla sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Reserviläisurheiluliitto, jonka suurin jäsenjärjestö Reserviläisliitto on. Järjestöjen yhteinen perheliikuntapäivä järjestetään syyskuun alkupuolella eri puolilla maata. Maanpuolustustahdon hyväksi tehtävä työ Toiseksi päätavoitteeksi Reserviläisliiton nykyisessä strategiassa on määritelty suomalaisten maanpuolustustahdon hyväksi tehtävän työn tehostaminen. Tähän luetaan kuuluvaksi paitsi erilaiset maanpuolustusjuhlat ja muut aatteelliset tilaisuudet, myös kaikki julkinen toiminta ja tiedotus, jota liitto sekä sen piirit ja yhdistykset harjoittavat. Reserviläisliitto jatkaa myös toimintavuonna laajaa työtään suomalaisten maanpuolustustahdon hyväksi mm. julkaisu- ja tiedotustoiminnan sekä erilaisten tilaisuuksien avulla. Aatteellista työtä pyritään laajentamaan erityisesti sosiaalisessa mediassa, jotta nykyistä suurempi osa suomalaisista saataisiin sen vaikutuspiiriin. Myös juhlavuoden tapahtumilla ja toiminnoilla pyritään ylläpitämään suomalaisten maanpuolustustahtoa. Reserviläisliitto painottaa myös yhdistyksilleen ja piireilleen aatteellisen työn tärkeyttä korostaen erityisesti paikallisen ja maakunnallisen tiedotustoiminnan merkitystä. Riittävä näkyvyys mediassa on tärkeää suomalaisten maanpuolustustahdon kannalta, koska valtaosa suomalaisista saa käsityksen maanpuolustuksesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä tiedotusvälineiden kautta. Syksyllä järjestettävän, aatteellisen yhteistapahtuman ohjeistus jaetaan yhdistyksille alkuvuonna. Tavoitteena on, että tapahtuma laajenisi koko maan alueelle ampumataitopäivän ja Joulutulettapahtuman tavoin. Toimintavuonna jatketaan piirien ja yhdistysten kouluissa harjoittaman, maanpuolustukseen liittyvän esittely- ja luentotoiminnan kartoittamista. Sen tulosten pohjalta selvitetään mahdollisuudet käynnistää vastaava toiminta koko maan alueella. Yhdistysten ja piirien aatteellista työtä tuetaan mm. laajalla esittely- ja messumateriaalilla, koulutuksella ja hakemuksesta myönnettävällä taloudellisella tuella. Lisäksi yhdistyksillä ja piireillä on mahdollisuus veloituksetta ylläpitää omia nettisivuja liiton internet-sivujen yhteydessä. Yhdistyksiä kannustetaan olemaan läsnä myös Facebookissa ja muualla sosiaalisessa mediassa. Toimintavuoden aikana laaditaan esittelyvideo. Reserviläisliitto harjoittaa itsekin laajaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä on mukana Tampereella järjestettävillä Kokonaisturvallisuus messuilla. Porin syyskokoustapahtuman yhteydessä järjestetään valtakunnallinen maanpuolustusjuhla. Myös liiton juhlaristeilyllä järjestettävä Reserviläisliitto 60 vuotta -juhla omaa valtakunnallisen luonteen. Veteraani- ja perinnetyö Reserviläisliitto on laajasti mukana veteraani- ja veteraaniperinnetyössä. Perinteiseen tapaan liitto on toimintavuonna mukana Sotiemme Veteraanit -keräyksessä mm. tukemalla paikallisia varusmieskeräyksiä, järjestämällä omaa keräystoimintaa sekä olemalla mukana keräykseen liittyvissä myyntikampanjoissa. Sivu 6

7 Jäsenyhdistyksille suositellaan osallistumista vähintään valtakunnalliseen keräystempaukseen, joka järjestetään yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Yhdistysten ja kerhojen oma keräystoiminta pyritään mahdollisimman laajasti keskittämään yhteiseen tempauspäivään, josta tiedotetaan kattavasti. Myös muu yhteistoiminta sotiemme veteraaneja edustavien järjestöjen kanssa jatkuu laajana niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. Useat liiton jäsenyhdistykset tukevat paikallisten veteraaniyhteisöjen toimintaa sekä avustavat yksittäisiä veteraaneja. Monet henkilöjäsenet toimivat erinäisten veteraaniyhteisöjen luottamustehtävissä. Veteraaniperinnetyön suunnittelu jatkuu toimintavuonna ja työstä vastaa liiton veteraaniyhteistyöryhmä. Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä valtakunnallisten veteraanijärjestöjen ja Tammenlehvän Perinneliiton kanssa. Myös Suomen Reserviupseeriliiton kanssa pyritään yhteisiin linjauksiin. Hengellinen toiminta Valtakunnallisesti toteutettava Joulutulet on toimintavuoden hengellisen toiminnan päätapahtuma. Paikkakunnilla toteutettavaan joulunalustapahtumaan pyritään samaan mukaan mahdollisimman paljon liiton jäsenyhdistyksiä. Tavoitteena on myös mahdollisimman suuri medianäkyvyys mm. valtakunnallisen ja paikallisen tiedotuskampanjan avulla. Joulutulet-tapahtuman ohjeistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tätä pyritään tekemään mm. yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Lisäksi hengellistä toimintaa toteutetaan oheistoimintatyyppisenä mm. liiton syyskokoustapahtuman yhteydessä. Myös monien muiden liiton, piirien ja yhdistysten toimintavuoden aikana järjestämiin tilaisuuksien liittyy kenttähartaus tai muu hengellinen osio. Naisten toiminta Liiton naisten työryhmä järjestää toimintavuonna useita naisille tarkoitettuja tapahtumia. Lisäksi se pyrkii uusimaan liiton Yhdistysjohdolle tarkoitetun koulutuksen sekä organisoimaan reserviläistoiminnan esittelyä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa. Reserviläisliiton toimintaa esitellään ainakin yhdessä, vähintään maakunnallisen tason kesätapahtumassa niin, että naisten toimikunta vastaa itse käytännön järjestelyistä. Jo perinteeksi muodostunut Naisten koulutuspäivä järjestetään x.x.2015 Virossa. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Viron Naiskodukaitsen kanssa. Reserviläisliiton naisjäseniä kannustetaan myös osallistumaan Maanpuolustusnaisten liiton järjestämään valtakunnalliseen jotokseen. MNL:n Virpi-jotos järjestetään Oulussa. Huipputapahtuma järjestetään Porin Prikaatissa Niinisalossa. Ohjelmassa on mm. jotos ja tutustuminen sotakoirien koulutukseen. Toimintavuonna järjestetään myös valokuvakilpailu, jonka tavoitteena on kuvata erilaista reserviläistoimintaa, lisätä liiton tunnettuutta sekä viestiä kuvilla liiton toimintavuoden teemasta, joka on Reservi - maanpuolustuksemme perusta. Kilpailun voittaja palkitaan liiton syyskokoustapahtuman yhteydessä Porissa. Kansainvälinen toiminta Reserviläisliitto harjoittaa toimintavuonna yhteistoimintaa erityisesti CISOR-järjestön (Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve) kanssa. CISOR:n hallituksen kokouksiin ja muihin Sivu 7

8 tapahtumiin osallistutaan 2-3 hengen delegaatiolla. Lisäksi liitto osallistuu yhdellä joukkueella Sloveniassa järjestettävään CISOR-sotilasmoniotteluun. Mikäli liitto päättää tavoitella CISOR-järjestön puheenjohtajuutta, käynnistyy hakuprosessi pian vuodenvaihteen jälkeen. Prosessin johtaessa myönteiseen lopputulokseen, valmistaudutaan toimintavuonna puheenjohtajuuden hoitamiseen. CISOR-järjestön seuraava puheenjohtajakausi ajoittuu kesäkuusta 2016 kesäkuuhun 2018 ja pitää sisällään kymmenkunta erilaista tilaisuutta sekä sotilasmoniottelun. Reserviläisliiton yleisinä tavoitteina CISOR:n kehittämisessä ovat mm. sen hallintojärjestelmän nykyaikaistaminen ja tehostaminen. Lisäksi on tuettu pyrkimyksiä kehittää yhteistyötä CIOR- ja NRFC-järjestöjen kanssa. Myös liiton mahdollisella puheenjohtajakaudella näitä tavoitteita pyritään edistämään. CISOR-yhteistyön ohella pyritään tiivistämään perinteistä yhteistyötä Viron Kaitseliiton kanssa. Yhteistyö on mahdollista myös Ruotsia, Venäjää ja USA:ta edustavien tahojen kanssa. Myös eri maiden lähetystöihin pyritään luomaan yhteyksiä. Reserviläisliiton tavoitteena on myös lisätä jäsenistön osallistumismahdollisuuksia kansainväliseen reserviläistoimintaan. Lähinnä liiton Facebook-sivuilla kerrotaan myös toimintavuonna erilaisista, Euroopassa järjestettävistä reserviläistapahtumista, joihin myös Suomesta voi osallistua. Yhdistysjohdon koulutus Yhdistysjohdolle tarkoitettu koulutus jatkuu vuonna Yhdessä OK-opintokeskuksen, Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa toteutettavan koulutuksen tavoitteena on kehittää yhdistysten luottamushenkilöiden valmiuksia tehtäviensä hoitamiseen. Koulutusta uusitaan toimintavuonna niin, että se sisältää enemmän ryhmätöitä ja on vuorovaikutteisempi. Lisäksi piirin toiminnanjohtajan ja/tai puheenjohtajan rooli muodostuu nykyistä suuremmaksi. Toimintavuonna järjestetään 4-5 yksipäiväistä koulutustilaisuutta. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että mahdollisimman suuri osa yhdistyksistä lähettäisi edustajiaan koulutustilaisuuksiin ja, että he olisivat ensisijaisesti uusia järjestöaktiiveja. Tarvittaessa voidaan järjestää myös muuta, yhdistystoimintaan liittyvää koulutusta yhteistoiminnassa reserviläispiirien ja OK-opintokeskuksen kanssa. Näiden kurssien sisältö voidaan sopia tapauskohtaisesti. Piirijohdon koulutus Suomen Reserviupseeriliiton kanssa järjestetään maalis- ja elokuussa reservipiirien toiminnanjohtajille tarkoitetut koulutus- ja neuvottelupäivät. Tavoitteena on antaa toiminnanjohtajille valmiudet toteuttaa reserviläistoimintaa piireissä liittojen kokousten ja hallituksen päättämällä tavalla. Neuvottelupäivien järjestelyistä vastaa toimintavuonna Suomen Reserviupseeriliitto. Reserviläisliiton piiri-info järjestetään kahdeksassa reserviläispiirissä. Parin tunnin mittaiset tilaisuudet on tarkoitettu lähinnä yhdistysten puheenjohtajille sekä muille, keskeisille luottamushenkilöille. Niissä käydään läpi mm. puolustusvoimien asioita, ajankohtaisia laki- ja muita hankkeita sekä Reserviläisliiton omia asioita. Vuodesta 2013 lähtien piiri-info on järjestetty kussakin reserviläispiirissä kahden vuoden välein. Sivu 8

9 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Reserviläisliitto on yksi VAPEPA:n jäsenjärjestöistä ja osallistuu myös toimintavuonna sen toimintaan. Käytännön toimintaa on lähinnä yhdistystasolla, joissa ylläpidetään kymmeniä hälytysryhmiä tai, joiden jäsenet ovat muuten mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa. Reserviläisliitto markkinoi vapaaehtoista pelastuspalvelua aiempaa enemmän ja näyttävämmin toimintavuoden aikana. Liitto kannustaa yhdistyksiään ja niiden henkilöjäseniä mukaan vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan ja/tai perustamaan omia, reserviläisistä koostuvia hälytysryhmiä. Tätä varten laaditaan ohje hälytysryhmän muodostamisesta ja toiminnasta. Sidosryhmäyhteistyö Reserviläisliitto jatkaa toimintavuonna yhteistyötä erilaisten järjestöjen ja muiden yhteistoimintatahojen kanssa. Liiton yhteistyökumppaneita ovat mm. Puolustusvoimat ja -ministeriö, Sisäasianministeriö, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustuksen Tuki ry, Reserviläisurheiluliitto, Maanpuolustusyhtiö, URLUS-säätiö, VAPEPA sekä monet muut tahot. Yhteistoiminta jatkuu erityisen tiiviinä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. Liitto pyrkii edistämään myös Reserviläisliiton ja muiden maanpuolustusjärjestöjen sekä maanpuolustuksellisten tahojen välistä yhteistyötä. Myös sidosryhmäviestintään ja yritysyhteistyöhön kiinnitetään enemmän huomiota. Reserviläisliitto pyrkii lähestymään jatkossa kaikkia sidosryhmiään vähintään kaksi kertaa vuodessa sähköisen viestinnän keinoin. Reserviläisliiton edustukset eri yhteistyöelimissä ja -organisaatioissa on käyty läpi Yhdistysjohdon käsikirjassa. Tarvittaessa liiton hallitus ja valiokunta nimeää edustajia uusiin yhteistyöelimiin. 3. Jäsenkehitys- ja -huolto Jäsenmäärätavoitteet Reserviläisliiton jäsenmäärä kääntyi vahvaan kasvuun 1990-puolivälissä tapahtuneen sääntö- ja nimimuutoksen jälkeen. Aivan viime vuosina kasvu on ollut heikompaa ja jäsenmäärä ollut välillä jopa laskussa. Käänteen taustalla on jäseneksi liittyneiden määrissä tapahtunut, merkittävä lasku. Toimintavuoden tavoitteena on jäsenkasvun ylläpitäminen niin, että maksaneiden jäsenten määrä kasvaa vuoden 2015 aikana 2,5 prosenttia. Lisäksi tavoitteena on, että vuoden 2015 lopulla seitsemän prosenttia liiton jäsenistä olisi ns. uusia jäseniä eli heidän jäsenyytensä olisi alkanut toimintavuoden aikana. Yhdistyksiä ja piirejä kannustetaan jäsenhankintaan suoritusperusteisen piirituen avulla sekä tiedotuksellisin keinoin. Liiton viestinnässä korostetaan, että reserviläistoiminnan tarkoitusperiä voidaan toteuttaa sitä tehokkaammin mitä enemmän jäseniä toiminnan parissa on. Henkilökohtainen jäsenhankintakilpailu Jäsenhankintaa pyritään vauhdittamaan myös henkilökohtaisella jäsenhankintakilpailulla. Vuoden 2015 kilpailun tuloksia laskettaessa huomioidaan jokainen, vuoden 2014 aikana jäsenmaksunsa ensimmäistä kertaa maksanut uusi jäsen. Jäsenmaksulaskutuksen aikataulun johdosta kilpailukausi on siten käytännössä Ne uudet jäsenet, jotka eivät myöhäisen liittymisajankohdan johdosta saa jäsenmaksulaskua vuonna 2015, huomioidaan seuraavan vuoden kilpailussa. Sivu 9

10 Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen em. aikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija. Mukaan ei lasketa niitä henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa liiton jäsenyhdistyksessä. Vuoden 2015 jäsenhankintakilpailussa palkinnot ovat seuraavat:! Kilpailun voittaja, 500 euron matkalahjakortti tai vastaava tuki yhdistyksen toimintaan! Vähintään 20 jäsentä, risteilylahjakortti! Vähintään 15 jäsentä, hotellilahjakortti! Vähintään 10 jäsentä, sissipuukko M/95! Vähintään 5 jäsentä, RES-vyö! Vähintään 1 jäsen, RES-muistitikku Vuoden 2015 jäsenhankintakilpailun markkinointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja kilpailun väliaikatietoja julkaistaan vuoden mittaan. Kilpailun lopulliset tulokset julkaistaan vuoden 2016 alussa. Jäsenkehityksen seuranta Reserviläisliitto seuraa toimintavuonna säännöllisesti piiriensä jäsenkehitystä ja liittyneiden määriä. Jäsenkehitystä ja liittyneiden määriä pidetään esillä liiton sisäisessä viestinnässä. Heikon kehityksen alueisiin kiinnitetään perinteiseen tapaan muita enemmän huomiota ja niihin suunnataan tapauskohtaisesti päätettäviä tukitoimenpiteitä. Lisäksi toimintavuonna suunnitellaan, miten jäsenhankintaa saataisiin tehostettua erityisesti maan väkirikkaimmilla alueilla. Piirejä kannustetaan seuraamaan omien yhdistystensä jäsenkehitystä ja liittyneiden määriä sekä olemaan tilanteesta säännöllisesti yhteydessä omiin yhdistyksiinsä. Jäsenhuolto Jäsenhankinnan lisäksi painotetaan jäsenhuoltoa. Yhdistyksiä kannustetaan seuraamaan omaa jäsenkehitystään, olemaan säännöllisesti yhteydessä jäsenistöönsä sekä ylläpitämään ajan tasalla olevia internet-sivuja. Erityisesti kannustetaan olemaan yhteydessä uusiin jäseniin sekä niihin, joiden jäsenmaksun maksaminen on syystä tai toisesta viivästynyt. Tähän liittyen yhdistysten käyttöön laaditaan vuosittaiset jäsenhankinta- ja huoltotoimenpiteet sisältävä tehtävälista. Yhdistysten luottamushenkilöiden yhteystiedot pyritään toimintavuonna saamaan ajan tasalle, jotta mahdollisimman suuri osa luottamushenkilöistä saataisiin liiton tiedotejakelun piiriin. Reserviläisliitto lähettää toimintavuonna jokaiselle liittyneelle noin viikon viiveellä sähköisen uutiskirjeen tai vaihtoehtoisesti perinteisen kirjeen. Lisäksi syksyllä ollaan yhteydessä maksamattomiin jäseniin uutiskirjeiden ja tekstiviestien avulla. Yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa selvitetään mahdollisuudet lähestyä muutama vuosi sitten kotiutuneita sekä kertausharjoituksiin kutsuttavia reserviläisiä. Vastaavia selvityksiä tehdään myös piiritasolla yhdessä Puolustusvoimien aluetoimistojen kanssa. Jäsenedut ja -alennukset Vuonna 2015 Reserviläisliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin jäsenetuihin ja -alennuksiin:! ST1-polttoneste-etu. Liiton jäsenkortilla saa käteisellä tai pankkikortilla maksettaessa ST1- ketjun asemilla tankattaessa vähintään 0,5 sentin alennuksen litralta bensiini- ja dieselostoista. Sivu 10

11 Alennus on asemakohtainen ja useimmiten em. alennusta suurempi. Etu on voimassa myös miehitetyillä Shell-asemilla.! Pohjolan vakuutusedut. Solmitun vakuutussopimuksen nojalla liiton jäsen voi hankkia Pohjolasta jäsenetuhintaan matka- ja matkatavaravakuutuksen, autokaskon, henki- ja tapaturmavakuutuksen, lisäeläkevakuutuksen sekä superkotivakuutuksen.! Hotellisopimus. Toimintavuonna käytössä on S-ryhmän kanssa hotellisopimus, jota jäsen voi hyödyntää majoittuessaan mm. Sokos ja Radisson Blu -hotelleissa.! Suomen Sotilas -lehti. Jäsenillä on mahdollisuus tilata Suomen Sotilas -lehden vuosikerta jäsenhintaan. Tarjous koskee kaikkia Reserviläisliiton jäseniä. Toimintavuonna jatketaan jäsenetujen markkinointia mm. sähköpostilla ja liiton nettisivujen avulla. Lisäksi toimintavuonna pyritään kehittämään uusia jäsenetuja mm. yritysyhteistyön kautta. 4. Talous Vuoden 2015 talouden perusteet Reserviläisliiton talouden 2015 perustana on 13,5 euron suuruinen liittomaksu, joka sisältyy jokaisen liiton jäsenyhdistyksen henkilöjäsenen vuosittaisen jäsenmaksuun. Lisäksi maksuun sisältyvät oman yhdistyksen ja piirin määrittämät maksuosuudet sekä Reserviläinen-lehden 7,5 euron suuruinen jäsentilausmaksu. Jälkimmäistä maksua ei peritä nuorisojäseniltä eikä niiltä jäseniltä, joiden kotitalouteen jo muuten tulee Reserviläinen-lehti. Varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2015 ovat xxx.xxx euroa. Jäsenmaksutuloilla tästä katetaan noin x %, omalla varainhankinnalla noin x %, yleisavustuksilla noin x %, järjestötoiminnan tuotoilla noin x % ja korko- sekä osinkotuotoilla alle puoli prosenttia. Tuotteiden ja palveluiden hinnat säilyvät ennallaan mutta liittomaksu nousee kaksi euroa. Liiton omaan varainhankintaan liittyy mm. jäsenmerkkien sekä ampuma- ja senioriturvan markkinointia. Lisäksi myydään ilmoitustilaa Reserviläinen-lehdistä yritysyhteistyökumppaneille. Toimintavuonna toteutetaan myös liiton juhlavuoteen liittyvää markkinointia. Toiminnan tukijat Reserviläisliitto saa vuosittain merkittävää taloudellista tukea erilaisilta säätiöiltä, yrityksiltä ja muita yhteisöiltä. Pääsääntöisesti tuen kanavoi liitolle Maanpuolustuksen Tuki ry, joka vastaa RES:n, RUL:n, MPKL:n, NVL:n ja MPK:n lahjoitusvarojen hankinnasta. Lisäksi MPT kanavoi Puolustusministeriön vuosittaisen tuen Reserviläisliiton ja muiden jäsenjärjestöjensä käyttöön. Maanpuolustuksen Tuki ry tukee Reserviläisliittoa toimintavuonna noin eurolla. Lisäksi liitto saa MPT:n kautta Puolustusministeriöltä tukea, jonka suuruus selviää vasta tammikuussa Erityisen merkittävä tukija Reserviläisliitolle on URLUS-säätiö, jonka euron suuruisella vuokratuella katetaan liiton toimitilakustannukset. Reserviläisliitto saa vuosittain tukea myös Aliupseerien Huoltosäätiöltä (AHS), joka on Reserviläisliittoa ja sen jäsenistöä tukeva säätiö. AHS varautuu tukemaan liittoa toimintavuonna vähintään euron suuruisella toimintatuella. Tuet piireille ja yhdistyksille Reserviläisliiton varsinaisen toiminnan kuluista noin viidennes käytetään tukitoimintaan, jonka piirissä ovat Reserviläisurheiluliitto, reserviläispiirit sekä osittain liiton jäsenyhdistykset. Toimintavuonna nämä tuet jakautuvat seuraavasti: Sivu 11

12 ! Reserviläisurheiluliitolle suunnataan noin euron suuruinen jäsenmaksu, joka käytetään reserviläisurheilun, -liikunnan ja kilpailujen järjestämiseen paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Maksu määräytyy RESUL:n sääntöjen mukaisesti sen jäsenjärjestöjen maksaneiden jäsenten määrän pohjalta.! Jokaiselle reserviläispiirille maksetaan toimintavuoden aikana euron suuruinen toimintatuki. Tästä tuesta 240 euroa maksetaan kuukausittain, 720 euroa kun piiri on ilmoittanut liittoon syksyllä 2015 järjestettävän, juhlavuoteen liittyvän tapahtumansa sekä 600 euroa kun ¾ piirin jäsenyhdistyksistä on raportoinut liitolle vuoden 2014 toimintansa ja osallistumisensa luvuista.! Kuukausittaisen piirituen ohella reserviläispiireillä on mahdollisuus saada suoritepohjaisia palkkioita euroa per piiri. Tuki maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.! Lisäksi reserviläispiireillä on mahdollisuus saada hakemuksesta tukea erilaisiin tietotekniikkahankintoihin. Tähän tukeen on toimintavuonna varattu euroa.! Myös yhdistysten on mahdollista saada liitosta tukea erilaisten projektien, erityisen toiminnan tai hankintojen rahoittamiseen. Tukea on haettava erillisellä hakemuksella ja myönnettävä maksimituki yhdelle hankkeelle tai hankinnalle on euroa. Yhdistysten projektitukeen on liiton talousarviossa varattu euroa. Toimintavuonna piiritukien maksu perustuu vuonna 2012 tehtyihin, piirikohtaisiin yhteistyösopimuksiin, joissa on sovittu piirituen saamisen edellyttävistä tehtävistä. Toimintavuonna näiden sopimusten toimivuutta tarkastellaan ja tarvittaessa niitä tarkennetaan yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Suoritusperusteinen piirituki Kuukausittaisen piirituen lisäksi reserviläispiirit voivat saada ns. suoritusperusteista piiritukea, jota maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Vuonna 2015 tukea maksetaan seuraavien kriteereiden pohjalta: Jäsenkasvu! Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä nousee vuoden 2015 aikana, maksetaan 300 euron palkkio! Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa yhden prosentin, maksetaan yhteensä 500 euron palkkio! Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 2,5 prosenttia, maksetaan yhteensä euron palkkio! Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 4 prosenttia, maksetaan lisäksi euron palkkio! Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä on vuosina noussut jokaisena vuotena vähintään kolme prosenttia, maksetaan lisäksi euron palkkio Suoritusperusteista tukea maksetaan alkaen kuukausittain mikäli em. tavoitteet täyttyvät. Vertailulukuna on maksaneiden jäsenten määrä per Uusien jäsenten määrä! Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2015 lopulla yli 5 prosenttia, maksetaan 500 euroa! Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2015 lopulla yli 6 prosenttia, maksetaan yhteensä euroa! Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on yli vuoden 2015 lopulla 7 prosenttia, maksetaan yhteensä euroa Tuki maksetaan tammikuun 2016 alussa niin, että välillä piirin jäsenyhdistyksiin Sivu 12

13 liittyneiden henkilöiden kokonaismäärä suhteutetaan piirin kokonaisjäsenmäärään per Laskennassa huomioidaan vain ne uudet jäsenet, jäsenyys jatkuu vuonna Yhdistysten projektituki Reserviläisliiton jäsenyhdistyksillä ja piireillä on toimintavuonna mahdollisuus saada liitolta taloudellista tukea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukea varten on varattu euron määräraha liiton talousarvioon. Tätä ns. yhdistysten projektitukea voi saada mm. asehankintoihin, ampumarata- ja toimitilahankkeisiin, kantolippujen hankintaan, erilaisiin koulutusvälinehankintoihin sekä toiminnallisiin hankkeisiin. Ehtona on, että kyseessä on kertaluontoinen hankinta tai hanke. Vuonna 2015 tukitoiminnan erityisinä painopistealueina ovat yhdistysten asehankintojen tukeminen ja ampumaratojen ympäristölupaprosesseista aiheutuneiden kulujen osittainen hyvittäminen yhdistyksille. Tukea myönnetään ja sitä haetaan liiton hallituksen hyväksymän projektitukiohjeistuksen pohjalta. Käytössä on sähköinen hakulomake. 5. Yhdistys- ja jäsenpalvelut Reserviläisliiton tavoitteena on tarjota piireilleen ja yhdistyksilleen hyvätasoista ja kattavaa palvelua. Pyrkimyksenä on kehittää Reserviläisliitosta entistä paremmin järjestökentän toivomusten mukaan toimiva organisaatio. Vuonna 2015 yhdistyspalveluiden kehittämistä jatketaan. Kehittämisessä tukeudutaan liiton strategiaan, vuonna 2013 tehtyyn järjestökuvatutkimukseen sekä vuosittaisiin jäsentyytyväisyyskyselyihin, jollainen tehdään myös toimintavuoden alussa. Yhdistysten, piirien ja liiton toiminta on kattavan järjestövakuutuksen piirissä. Vakuutusosakeyhtiö Pohjolasta hankittu vakuutus pitää sisällään esinevakuutuksen, toiminnan keskeytysvakuutuksen, vastuuvakuutuksen, oikeusturvavakuutuksen, toissijaisen autovakuutuksen sekä koko jäsenistön kattavan matkavakuutuksen silloin kuin liikkuminen tapahtuu järjestötehtävien tai -toiminnan puitteissa. Lisäksi Reserviläisliitolla on voimassa vakuutus, joka antaa puolustusvoimien edellyttämän vakuutusturvan sen reserviläisille järjestämissä ampumakilpailuissa. Yhdistyspalvelussa erityisenä painopisteenä on vuonna 2014 käyttöön otetun, uuden jäsenrekisterin sisäänajo piireissä ja yhdistyksissä niin, että rekisteriin liittyvä osaaminen on riittävällä tasolla ja, että rekisterin uusista toiminnoista saadaan mahdollisimman paljon lisäarvoa reserviläistoiminnalle. Tarvittaessa liitto tukee yhdistyskäyttäjien piirikoulutusta ja laatii käyttöön tarvittavaa ohjeistusta. Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n hallinnoimaa Maanpuolustusrekisteriä käyttävät Reserviläisliiton lisäksi myös Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto sekä osaksi Maanpuolustusnaisten liitto. 6. Sääntömääräinen hallinto Liiton kokoukset Toimintavuonna järjestetään kaksi liiton yleistä kokousta. Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään Helsingissä järjestettävässä vuosikokouksessa. Porissa järjestettävä syyskokous tekee päätökset vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee Sivu 13

14 hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Myös liiton juhlavuoden päättävä Porin syyskokoustapahtuma on yhteinen Maanpuolustusnaisten liiton kanssa. Ylimääräisiä kokouksia järjestään tarvittaessa. Liittohallitus Reserviläisliiton hallitukseen kuulu toimintavuonna puheenjohtajan lisäksi 27 varsinaista jäsentä niin, että jokaisesta piiristä on vähintään yksi hallitusedustaja. Hallituksen työskentelyä johtaa puheenjohtaja xxx, jonka tukena ovat hallituksen keskuudestaan valitsemat varapuheenjohtajat. Liittohallitus kokoontuu toimintavuoden aikana viisi kertaa, joista ensimmäinen on samalla hallituksen järjestäytymiskokous. Tammikuussa pidettävässä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan myös varapuheenjohtajat. Syyskuun lopun kokous pidetään kaksipäiväisenä seminaarikokouksena. Reserviläisliiton hallituksen toimintatapoja kehitetään vuoden 2014 aikana niin, että se keskittyy aiempaa enemmän toiminnan linjauksin ja vähemmän juoksevien asioiden hoitoon, joiden osalta enemmän vastuuta siirretään liiton valiokunnalle. Toimintavuonna uusitaan myös Reserviläisliiton säännöt. Liiton valiokunta Reserviläisliiton hallituksen apuna toimii valiokunta, joka vastaa liiton toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä juoksevien asioiden hoidosta. Liiton puheenjohtajan luotsaama valiokunta kootaan hallituksen jäsenistä ja se kokoontuu toimintavuonna kuusi kertaa niin, että yksi kokouksista on kaksipäiväinen seminaarikokous. Valiokunnan sihteerinä ja esittelijänä on liiton toiminnanjohtaja. Liiton valiokunnan apuna toimii määräaikaisia ja pysyviä toimielimiä sekä työryhmiä, joita valiokunta tarvittaessa muodostaa. Valiokunta myös määrittää niiden tehtävät ja nimeää niiden jäsenet. Toimintavuoden tavoitteena on kehittää työryhmien sähköistä työskentelyä niin, että vähintään yksi kokous pidetään esim. internetin avulla taikka sähköposti- tai puhelinkokouksena. Puheenjohtajisto Reserviläisliiton puheenjohtajisto hoitaa liiton juoksevia asioita ja vastaa osaltaan valiokunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta. Lisäksi puheenjohtajistolle on keskitetty henkilöstö- ja huomionosoitusasioihin liittyvä valmistelu sekä osin päätökset. Puheenjohtajiston työskentelyä johtaa liiton puheenjohtaja ja sen jäseninä ovat liiton varapuheenjohtajat. Puheenjohtajiston sihteerinä ja esittelijänä on liiton toiminnanjohtaja. Kokouksista vähintään puolet toteutetaan sähköisinä. Liiton toimisto Reserviläisliiton hallituksen ja valiokunnan tukena toimii liiton Helsingissä sijaitseva toimisto, jonka työskentelyä johtaa liiton toiminnanjohtaja. Lisäksi liiton palveluksessa on järjestöpäällikkö ja sihteeri. Liiton toimiston tehtävien hoidossa tukeudutaan osin ostopalveluihin mm. juhlavuoden tapahtumien ja toimintojen johdosta. Jäsenrekisteristä ja hallintopalveluista sekä liiton jäsenlehden, Reserviläisen kustantamisesta vastaa liiton osin omistama Maanpuolustusyhtiö MPY Oy. Liiton taloushallinnosta vastaa toimintavuonna Talenom Oy. Sivu 14

15 Reserviläispiirit Liiton hallituksen, valiokunnan ja toimiston tukena toimivat maakunnalliset reserviläispiirit, joiden tehtävänä on vastata ja osin toteuttaa Reserviläisliiton toimintasuunnitelman mukainen toiminta omalla toiminta-alueellaan niin, että paikallisyhdistysten toiminta on mahdollisimman tehokasta ja koordinoitua. Reserviläispiirien toimintaa johtavat niiden puheenjohtajat ja hallitukset, joiden apuna valtaosassa piireistä toimii piirin toiminnanjohtajan johtama piiritoimisto. Liitto tukee piirien toimintaa taloudellisesti sekä koulutuksella ja ohjeistuksella. Reserviläisyhdistykset Reserviläisliittoon kuuluu toimintavuonna 345 paikallista yhdistystä, joiden toimintatavat ja jäsenyyslinjaukset vaihtelevat. Paikallisyhdistysten tehtävänä on toteuttaa varsinainen reserviläistoiminta niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää Reserviläisliiton sääntömääräisiä tarkoitusperiä ja tavoitteita. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee ensisijaisesti oma piiri mutta myös liitto. Tuen eri muodot on kuvattu kattavasti Yhdistysjohdon käsikirjassa, jota ylläpidetään liiton internet-sivuilla. 7. Reserviläisliitto 60 vuotta Reserviläisliiton perustamisesta toimintavuonna kuluneeksi 60 vuotta. Vuosi 2015 toteutetaan juhlavuotena, joka sisältää valtakunnallisia ja maakunnallisia tapahtumia sekä palkitsemisia. Näyttävän juhlavuoden lisäksi tavoitteena on lisätä Reserviläisliiton tunnettuutta ja saada lisää jäseniä mukaan reserviläistoimintaan. Juhlaristeily Juhlavuoden päätapahtumat järjestetään liiton käyttöön vuokratulla Baltic Queenillä -laivalla. Ennen risteilylle lähtöä lasketaan Helsingin Hietaniemessä seppele sankariristille ja järjestetään liiton sääntömääräinen vuosikokous Sokos Hotel Presidentissä. Reserviläisliitto 60 vuotta -risteilyn markkinointi alkoi keväällä 2014 ja myös piireillä on rooli markkinoinnissa. Kullekin reserviläispiirille on määritelty osallistujatavoite, jonka saavuttaminen oikeuttaa korkeintaan euron rahapalkkioon. Päävastuun markkinoinnista kantaa Reserviläisliitto ja yhteistyökumppaniksi valittu Matkapojat Oy, joka vastaa myös risteilyn myynnistä ja siihen liittyvästä laskutuksesta sekä liityntäkuljetuksista. Risteilyä markkinoidaan mm. sähköisillä uutiskirjeillä, lehti-ilmoituksilla ja suoramarkkinoinnilla. Risteilyn ohjelmatarjonnasta vastaa Hohto Oy. Valtakunnallinen seppeleenlasku Kansallisena veteraanipäivänä Reserviläisliitto järjestää valtakunnallisen seppeleenlaskun yhdessä Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Sotainvalidien Veljesliiton kanssa. Tavoitteena on laskea seppeleet mahdollisimman monelle Suomen yli 600 sankarihaudasta tulee kuluneeksi 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä. Reserviläisliitto on päävastuussa tapahtumasta. Osallistuvat järjestöt rakentavat yhteisen ohjeistuksen, johon paikallisten seppeleenlaskujen järjestämisessä voidaan tukeutua. Liittojen maakunnalliset piiriorganisaatiot vastaavat laskujen suunnittelusta ja koordinoinnista. Piiritapahtumat Sivu 15

16 Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlavuosi näkyy vahvasti myös piiritasolla. Reserviläispiirit järjestävät syksyllä 2015 juhlavuoteen liittyviä messutapahtumia, maanpuolustusjuhlia ja koko perheelle tarkoitettuja liikuntatilaisuuksia. Tapahtuman järjestäminen oikeuttaa reserviläispiirin korkeintaan euron palkkioon. Tuen määrä on sidottu piirille asetettuun osallistujakiintiöön Reserviläisliitto 60 vuotta -risteilylle. Täysimääräinen tuki maksetaan mikäli piirin osallistujakiintiö täyttyy. Päätöstilaisuus Porissa Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlavuosi huipentuu Porissa, jossa järjestetään liiton sääntömääräinen syyskokoustapahtuma. Porin kokous- ja juhlatapahtuman yhteydessä tarkastellaan Reserviläisliiton, Puolustusvoimien ja Suomen kehitystä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Kokoukset ja maanpuolustusjuhla järjestetään Porin Lyseolla ja iltajuhla Sokos Hotel Vaakunassa. Porin syyskokoustapahtuma on yhteinen Maanpuolustusnaisten liiton kanssa. Palkitsemiset ja muistamiset Juhlavuonna liiton pitkäaikaisia jäseniä muistetaan uusilla, täyskultaisilla jäsenmerkeillä, joiden markkinointi alkoi jo syksyllä Kultaiseen jäsenmerkkiin lehvillä ovat oikeutettuja vain vähintään 20 vuotta jäsenenä olleet henkilöt. Lisäksi Tammikuussa 2015 aukeaa haettavaksi vain liiton erityisinä merkkivuosina myönnettävä Erikoisluokan ansiomitali, joka voidaan hakemuksesta myöntää vähintään 10 vuotta jäsenenä olleelle henkilölle. Hakumahdollisuudesta tiedotetaan vuoden 2005 jälkeen hakuoikeuden saavuttaneille tammikuussa Juhlavuoteen liittyen Reserviläisliitto toimii järjestettävä Salpavaelluksen suojelijana ja tukee mm. jotoksen markkinointia. 8. Lähivuodet Reserviläisliitto sekä osin myös sen piirit ja yhdistykset joutuvat suunnittelemaan toimintaansa aiempaa pidemmällä aikajänteellä. Tätä edellyttää mm. lisääntynyt yhteistoiminta Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Reserviläisliiton toiminnan 2016 suunnittelu käynnistyy keväällä mutta jo nyt on lyöty lukkoon seuraavien tapahtumien ajankohtia, jotka yhdistysten ja piirien tulee ottaa huomioon omassa suunnittelussaan. Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan Reserviläisliiton vuosikokous, Seinäjoki Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan viikko 20 ( ) Syyskokoustapahtuma, yhteinen liittokokoustapahtuma Joulutulet, kautta maan viikko 50 ( ) Erityisen tärkeää on tehdä ajoissa erilaiset rata- ja tilavaraukset sekä sopia Puolustusvoimien kanssa siltä mahdollisesti haettavasta tuesta. Sivu 16

17 9. Toimintakalenteri Reserviläisliitto ry:n toimintakalenteri 2015 Tammikuu Prosenttiammunta alkaa, koko maa 1.1. Piiri-info, Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki) Hallituksen järjestäytymiskokous 1, Vantaa Jäsenmaksutilitys, vuoden 2014 lopputilitys viikko 5 Reserviläinen 1/2015 ilmestyy? Helmikuu Yhdistysjohdon koulutus, Päijät-Häme 7.2. Resul / Pistooliampumahiihto, Iisalmi 14.2 Resul/Talvikilpailu, Iisalmi Jäsenmaksulaskutus, eräpäivä Valiokunnan kokous 1, Helsinki Yhdistysjohdon koulutus, Helsinki Ampuma- ja senioriturvan jakelu (kausi ) viikko x Resul / Talvijotos, Virttaa Reserviläinen 2/2015 ilmestyy? Maaliskuu Veteraanikeräys 2015 alkaa 1.3. Yhdistystiedote 1 ilmestyy viikko 10 Yhdistysjohdon koulutus, Kymenlaakso 7.3. Resul / Ilma-aseet, Toijala Resul / Häyhä TA-kilpailu Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan Hallituksen kokous 2, Vantaa Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki Yhdistysjohdon koulutus, Suur-Savo Resul / Ampumahiihto, Kuhmo maaliskuu Jäsenmaksutilitys 1viikko x Yhdistysjohdon koulutus, Etelä-Häme Reserviläinen 3/2015 ilmestyy? Huhtikuu RES/ Pilkkimestaruuskilpailu? Reserviläisliiton vuosikokous ja juhlaristeily, Helsinki Valtakunnallinen seppeleenlasku, koko maa Resul / Ampumasuunnistus? Jäsenmaksulaskutus / karhuajo maksamattomille x Toukokuu Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan viikko 20 (16.5.) Valiokunnan seminaarikokous, paikka auki Resul / Perinneasekilpailu, Lahti Reserviläinen 4/2015 ilmestyy? Kesäkuu Kesäyön marssi, Turku? Liiton kunniajäsenten ja puheenjohtajiston kesäkokous, Helsinki 5.6. Resul / Reserviläisammunnat Jäsenmaksutilitys 2 viikko 24 Sivu 17

18 Yhdistystiedote 2 ilmestyy viikko 24 Reserviläinen 5/2015 ilmestyy? Heinäkuu Resul / SRA-ampumamestaruuskilpailut, Hiukkavaara Elokuu RES ja RUL ampumamestaruuskilpailut, Tyrri Resul / Vakiokivääri 300 m Resul / Partiokilpailu, Varsinais-Suomi Valiokunnan kokous 3, Helsinki Yhdistystiedote 3 ilmestyy viikko 34 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät,? Syyskuu Uusi aatteellinen tapahtuma 5.9. Perheliikuntapäivä, kautta maan 5.9. Kokonaisturvallisuus messut, Tampere Hallituksen kokous 3, Tampere (strategian käsittely 2 päivää?) 5.9. Huipputapahtuma, Niinisalo Resul / Neliottelu, Espoo Resul / Perinnease Pystykorva, Lahti Jäsenmaksuperintä / karhulaskut maksamattomille x Resul / Pistooliampumajuoksu, Helsinki Resul / Syysjotos, Mäntsälä Uusien jäsenten jäsenmaksulaskutus vuodelta 2015 päättyy Reserviläinen 6/2015 ilmestyy? Lokakuu Yhdistystiedote 4 ilmestyy, liitteenä karhulaskut maksamattomille viikko 41 Resul / Falling Plates, Mikkeli Resul / Maastokilpailu, Valkeakoski? Valiokunnan kokous 4, Helsinki Jäsenmaksutilitys 3 x Hallituksen kokous 4, Helsinki Reserviläinen 7/2015 ilmestyy? Marraskuu Reserviläisliiton syyskokoustapahtuma, Pori Joulukuu Puheenjohtajiston kokous ja liiton Ansioristien luovutus, Helsinki Valiokunnan kokous 5, Helsinki Jäsenmaksutilitys 4 x Yhdistystiedote 5 ilmestyy viikko 51 Joulutulet, kautta maan viikko 51 (17.12.) Prosenttiammunta päättyy, koko maa Reserviläinen 8/2015 ilmestyy? 10. Talousarvio Sivu 18

SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ. Toimintasuunnitelma. www.reservilaisliitto.fi

SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ. Toimintasuunnitelma. www.reservilaisliitto.fi SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ Toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 15.11.2014 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 1. Juhlavuosi ja

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016. Liittohallituksen esitys syyskokoukselle

RESERVILÄISLIITON. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016. Liittohallituksen esitys syyskokoukselle RESERVILÄISLIITON toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Liittohallituksen esitys syyskokoukselle 2016 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. RES 2020 -strategia Reserviläisliiton vuoden 2015 sääntömääräisen

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma 2018 Vuoden painopistealueet ovat Reserviläisliiton linjausten mukaisesti: 1.

Lisätiedot

Reserviläisliitto 60 vuotta. Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus

Reserviläisliitto 60 vuotta. Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus Reserviläisliitto 60 vuotta Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus Reserviläisliitto 60 vuotta 2015 11.-12.4. Liiton vuosikokous, seppeleenlasku, tervehdysten vastaanotto Helsingissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Reserviläisliitto 60 vuotta. Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus

Reserviläisliitto 60 vuotta. Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus Reserviläisliitto 60 vuotta Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus Reserviläisliitto 60 vuotta 2015 11.-12.4. Liiton vuosikokous, seppeleenlasku, tervehdysten vastaanotto Helsingissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009 RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009 Liiton hallituksen esitys syyskokoukselle 25.10.2008 2 RESERVILÄISLIITTO ry Helsinki, 3.11.2008 TOIMINTAKALENTERI

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(6) Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 58. toimintavuosi on Reserviläisliitto

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

RESERVILÄISLIITTO. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 RESERVILÄISLIITTO toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 Hyväksytty liittokokouksessa 18.11.2017 2018 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. RES 2020 -strategia Reserviläisliiton vuoden 2015 sääntömääräisen

Lisätiedot

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Reserviläisliiton vuosikokous! 7.4.2013 Kokkola!

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Reserviläisliiton vuosikokous! 7.4.2013 Kokkola! Koko kansan maanpuolustusjärjestö Reserviläisliiton vuosikokous! 7.4.2013 Kokkola! Vuoden Malliyhdistys 2013 Alastaron Reserviläiset ry 2000 Savonlinna Reserviläiset ry 2001 Kurikan Reserviläiset ry 2002

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO toimintasuunnitelma ja talousarvio Esitys liiton syysokoukselle

RESERVILÄISLIITTO toimintasuunnitelma ja talousarvio Esitys liiton syysokoukselle RESERVILÄISLIITTO toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Esitys liiton syysokoukselle 2017 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. RES 2020 -strategia Reserviläisliiton vuoden 2015 sääntömääräisen

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Mikkelin Reserviläiset järjesti perinteiseen tapaan Joulutulet-tapahtuman 14.12. vanhalla kasarmialueella. Kuva: Mikkelin Reserviläiset. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

2013 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2013 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn Toimintasuunnitelma ja talousarvio SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 17.11.2012 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2013 Reserviläisliiton

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015 Reserviläisliiton hallituksessa aloittivat vuoden vaihteessa Jari Hirvimäki, Heikki Tarkkanen, Olli Leisti, Tomi Nikkanen ja Kalevi Valtanen. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen RESERVILÄISLIITON hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSEKSI 1. Taustaa Reserviläisliitossa aloitettiin kolme vuotta sitten erilaisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo Julkaisuvapaa 7.10.2017 kello 15.00 Julkaisuvapaa 7.10.2017 klo 15.00 Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa 7.10.2017, Järvenpään maanpuolustustalo

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry. Piiri-info / Satakunta 12.2.2014

Reserviläisliitto ry. Piiri-info / Satakunta 12.2.2014 Reserviläisliitto ry Piiri-info / Satakunta 12.2.2014 Piiri- info mikä se on? Ajankohtaiset asiat (lii=o, maanpuolustus, lainsäädäntö) Kaksisuuntainen keskustelu Paikalla liiton puheenjohtajiston ja toimiston

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn 12.4.2014 KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016 Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry Työvaliokunnan kokous 26.8.2015 Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 16.9.2015 Piirin syyskokouksen hyväksymä

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 3-2015 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta 3.6.2016 Taustatietoja Piiri, johon yhdistys kuuluu Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 Suomen Reserviupseeriliitto ry. KOLMIVUOTISSUUNNITELMA Liittokokous 23.11.2013 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 TOIMINNAN ARVOT Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Tapiolan Reserviupseerit r.y:n

Tapiolan Reserviupseerit r.y:n Tapiolan Reserviupseerit r.y. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Sivu 1 ( 5 ) Tapiolan Reserviupseerit r.y:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Tapiolan Reserviupseerit ry, josta myöhemmin käytetään sanaa

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella.

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella. RESERVILÄISLIITTO ry Helsinki, 1.3.2008 RESERVILÄISLIITON ANSIOMITALIEN SÄÄNNÖT Reserviläisliitto Reservin Aliupseerien Liitto ry:n ansiomitalijärjestelmä on perustettu vuonna 1980. Nämä mitalisäännöt,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 27.9.2010 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 54. toimintavuosi on Reserviläisliitto Reservin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 06/13-06/13

TULOSLASKELMA Jakso 06/13-06/13 Sivu 1 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3000 Osallistumismaksut 1 785,92-308,00 3 778,50 0,00 7 500-3 722 3001 Koulutustuet 0,00 0,00 558,00 288,00 350 208 3003 Urlus-säätiön vuokratuki 0,00 0,00 17 248,30

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Järjestötiedote 3/2015

Järjestötiedote 3/2015 10.3.2015 Järjestötiedote 3/2015 Jakelu: Omakotiliiton jäsenjärjestöjen (piirit, yhdistykset) hallitusten jäsenet, noin 1120 vastaanottajaa. Järjestötiedote lähetetään sähköpostitse käytettäväksi sisäisessä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry Naisten Valmiusliitto ry Valtakunnallinen yhteistyöjärjestö perustettu vuonna 1997 yhdistää naisten maanpuolustustyötä tekevät ja tukevat järjestöt 11 jäsenjärjestöä, joissa 200 000 naisjäsentä kehittää

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Järjestötiedote 7/2014

Järjestötiedote 7/2014 30.12.2014 Järjestötiedote 7/2014 Jakelu: Omakotiliiton jäsenjärjestöjen (piirit, yhdistykset) hallitusten jäsenet, noin 1070 vastaanottajaa. Järjestötiedote lähetetään sähköpostitse käytettäväksi sisäisessä

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma

Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma Reserviläisen velvollisuus ylläpitää kuntoa Noin 85 % jokaisesta ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen, joten valtaosa 20-60 vuotiaista

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Toimintastrategia

Toimintastrategia Toiminta-ajatus: Toimintastrategia 2013-2015 Reserviläisurheiluliitto on vapaaehtoisen maanpuolustusliikunnan valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö. Toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat liiton

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot