Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos

2 Helsinki, RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES strategiassa määritellään liiton keskeiset tavoitteet vuoteen 2015 saakka. Tavoitteista maanpuolustustahdon hyväksi tehtävän työn tehostaminen sekä markkinointi, viestintä ja tiedottaminen on määritelty muita tärkeimmiksi. Pyrkimyksenä on tehdä Reserviläisliitosta Suomen suurin ja tunnetuin maanpuolustusjärjestö sekä parantaa edelleen liiton yhdistyksille tarjoamaa palvelua. Tällä pyritään nykyistä laajempaan sekä myös tasalaatuisempaan ja korkeatasoisempaan yhdistystoimintaan. Reserviläisliiton seuraavaa strategiaa on suunniteltu vuodesta Keväällä 2013 sen pohjaksi teetettiin laaja jäsenkysely, jolla selvitettiin jäsenten näkemyksiä tulevien tavoitteiden osalta. Strategiaa työstettiin vuosikokouksen yhteydessä järjestetyissä työpajoissa huhtikuussa 2014, jonka jälkeen laadittiin ensimmäinen versio RES strategiasta. Piireiltä pyydettyjen lausuntojen pohjalta strategian työstämistä jatkettiin syksyllä Toimintavuonna liiton hallitus ja valiokunta viimeistelevät RES strategian yhdessä reserviläispiirien ja -yhdistysten kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni yhdistys ja piiri sitoutuisi yhdessä päätettyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Päätöskäsittelyyn RES strategia tulee Porin sääntömääräisessä syyskokouksessa Vuoden teema ja painopistealueet Reservi maanpuolustuksemme perusta Toimintavuonna jatketaan Reservi maanpuolustuksemme perusta -teemalla, jonka avulla viestitään liiton jäsenille ja ulkopuolisille tahoille reservin keskeisestä merkityksestä maamme puolustusjärjestelmässä. Teemaa hyödynnetään mm. edunvalvonnassa ja tiedotuksessa, erilaisissa kannanotoissa ja lausunnoissa, kansalaiskeskustelussa sekä toiminnan esittelyssä ja liiton arkipäiväisessä viestinnässä. Lisäksi sitä hyödynnetään jäsenhankinnassa. Teeman lisäksi vuodelle 2015 asetetaan kolme erityistä painopistettä, jotka ovat tiedotus, edunvalvonta ja Puolustusvoimien uudet paikallisjoukot. Tiedotus Keväällä 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan 40 prosenttia suomalaisista tuntee Reserviläisliiton vähintään nimeltä. Liiton tunnettuutta on pyritty lisäämään määrätietoisella tiedottamisella ja edunvalvonnalla. RES strategiassa tavoitteeksi on asetettu, että Reserviläisliitosta tulisi nykyistä tunnetumpi ja merkittävämpi maanpuolustusjärjestö, jonka asiantuntemusta arvostetaan. Toimintavuonna Reserviläisliiton tiedotus jatkuu aktiivisena. Liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin maanpuolustusasioihin ja tiedottaa niistä kattavasti medialle erilaisia kanavia pitkin. Käytössä ovat liiton internet-sivujen lisäksi Facebook ja Twitter sekä nettisivuilla säännöllisesti julkaistavat blogit. Erityisenä tavoitteena on vaikuttaa huhtikuussa 2015 pidettäviin eduskuntavaaleihin. Aktiivisella tiedottamisella ja edunvalvonnalla liitto pyrkii nostamaan puolustuksemme tarvitseman lisärahoituksen vaaliteemaksi ja sitä kautta seuraavan valtioneuvoston hallitusohjelmaan. Tiedottamisessa voidaan tarvittaessa nojautua sähköisiin jäsenkyselyihin sekä ostopalveluina tehtyihin kyselyihin muille suomalaisille. Tiedotuksen toimivuutta seurataan ainakin sähköisten medio- Sivu 2

3 iden osalta. Tiedotusresurssien lisäämisen mahdollisuuksia selvitetään yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen ja Maanpuolustusyhtiön kanssa. Myös sisäinen tiedotus jatkuu aktiivisena. Liiton nettisivuilla julkaistaan säännöllisesti lähinnä piirien ja yhdistysten luottamushenkilöille tarkoitettuja tiedotteita. Toimintavuoden aikana julkaistaan lisäksi kuusi Yhdistystiedotetta. Liiton internet-sivuilla ylläpidetään myös Yhdistysjohdon käsikirjaa, joka sisältää yhdistysten ja piirien toiminnassa tarvittavan ohjeistuksen. Erilaisten uutiskirjeiden käyttö sisäisessä tiedotuksessa laajenee toimintavuonna. Niillä markkinoidaan jäsenille mm. huhtikuussa toteutettavaa juhlaristeilyä ja muita juhlavuoteen liittyviä tapahtumia ja projekteja sekä tavanomaista reserviläistoimintaa. Myös uusia jäseniä lähestytään ensisijaisesti uutiskirjeillä. Reserviläisliiton pää-äänenkannattaja on Reserviläinen-lehti, josta ilmestyy toimintavuoden aikana kahdeksan numeroa. Lehden jakeluun kuuluvat lähes kaikki jäsenmaksunsa maksaneet henkilöjäsenet. Perinteiseen tapaan yksi lehden numeroista jaetaan kaikille varusmiehille ja toinen lähes kaikille abiturienteille. Lisäksi pyritään jakamaan yksi lehti kertausharjoituksissa oleville. Reserviläinen ilmestyy toimintavuonna myös internetissä säännöllisesti päivittyvänä nettilehtenä, joka yhdistää lehden sekä Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton viestintää. Sen avulla pyritään tehostamaan sekä liittojen tiedotusta että yhteistä edunvalvontaan mm. kevään 2015 eduskuntavaaleihin liittyen. Yhdistysten ja piirien tiedotustoimintaa tuetaan mm. mahdollisuudella ylläpitää omia nettisivuja liiton sivuston yhteydessä, erilaisilla tiedotepohjilla sekä perinteiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyvällä koulutuksella. Yhdistyksille painotetaan paikalliseen maanpuolustuskeskusteluun osallistumisen ja yleisen tiedottamisen tärkeyttä. Liiton hallitus ja piirit pyritään saamaan tiedotusta käsittelevän koulutuksen piiriin. Lisäksi yhdistyksiä ja piirejä kannustetaan esittelemään toimintaansa erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja -tapahtumissa. Reserviläisliitto ylläpitää laajaa esittely- ja messumateriaalia sekä tukee taloudellisesti messutapahtumiin osallistumista. Toimintavuonna suunnitellaan ja toteutetaan Reserviläisliiton esittelyvideo, joka esitellään Tampereen kokonaisturvallisuusmessujen yhteydessä Edunvalvonta Reserviläisliiton edunvalvonnan tärkein tavoite vuonna 2015 on riittävän rahoituksen turvaaminen puolustusvoimille niin, että yleistä asevelvollisuutta ja koko maan kattavaa, itsenäistä puolustusjärjestelmää kyetään ylläpitämään myös jatkossa. Reserviläisliitto kampanjoi huhtikuun 2015 eduskuntavaalien alla puolustusmenoihin esitetyn tasokorotuksen puolesta ja pyrkii nostamaan lisärahoituksen yhdeksi vaalikampanjoinnin teemoista. Tähän liittyen julkaistaan liiton oma, puolustuspoliittinen ohjelma, jolla pyritään vaikuttamaan myös seuraavan hallitusohjelman sisältöön. Edunvalvonnassa painotetaan myös riittävän kertausharjoituskoulutuksen merkitystä sekä vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien reserviläisten huomioimista uusia paikallisjoukkoja muodostettaessa. Liitto pyrkii myös ajamaan reserviläisten aseman ja toimintaoikeuksien kehittämistä osana reservin koulutuksen uudistamista sekä Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoa. Puolustusvoimien organisaation ja toimintatapojen kehitystä seurataan tiiviisti ja niiden mahdollisiin epäkohtiin pyritään puuttumaan. Tavoitteena on, että reserviläistoiminnan ja -koulutuksen edellytykset eivät heikkenisi kehityksen johdosta. Puolustusvoimien käytöstä poistuvat ampuma- ja harjoitusalueet sekä ampumaradat pyritään säilyttämään reserviläisten käytössä. Sivu 3

4 Reserviläisliitto seuraa tarkasti myös aselainsäädäntöön ja ampumaratalakiin liittyviä kehityshankkeita. Erityisen tarkasti seurataan uuden ampumaratalain toimeenpanoprosessia sekä sen vaikutuksia maamme laajaan ampumarataverkostoon. Lisäksi tuetaan reserviläispiirien toimenpiteitä sekä vaikuttamista maakunnallisen ja paikallisen ampumarataverkoston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tarvittaessa asioihin otetaan kantaa joko yksi tai yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Paikallisjoukot Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen vahvuus laskee lähivuosina henkilöön. Uudistuksen yhteydessä paikallispuolustusta vahvistetaan perustamalla operatiivisten ja alueellisten joukkojen rinnalle paikallisjoukot, jotka pyritään muodostamaan pitkälti vapaaehtoisista reserviläisistä. Paikallisjoukkojen yksiköt tarjoavat aktiivisille ja osaaville reserviläiselle mahdollisuuden sodan ajan sijoitukseen myös sen jälkeen kun sijoitus operatiivisissa tai alueellisessa joukossa on purkautunut. Puolustusvoimat puolestaan hyötyy kun se saa reserviläisten osaamisen ja vapaaehtoisuuden nykyistä tehokkaammin käyttöönsä. Reserviläisliitto on ollut tiiviisti mukana paikallisjoukkokonseptin suunnittelussa ja osin myös toteuttamisessa. Osaksi jo perustettuihin joukkoihin on rekrytoitu vapaaehtoisia reserviläis- ja muista maanpuolustusjärjestöistä sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen riveistä mutta suurelta osin uudet yksiköt on muodostettu perinteisen sijoittamisen menetelmin. Reserviläisliiton tavoitteena on, että mahdollisimman moni paikallisjoukkoihin sijoitettu reserviläinen olisi jatkossa mukana myös Reserviläisliiton toiminnassa. Tähän pyritään mm. tarjoamalla paikallisjoukkoihin sijoitetuille tietoa liiton toiminnasta ja mahdollisuudesta ylläpitää reserviläistaitoja sekä kenttäkelpoisuuden reserviläisyhdistyksissä sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä. Toisaalta liiton jäsenille tarjotaan tietoa paikallisjoukoista ja heitä kannustetaan hakeutumaan mukaan joukkoihin. Lisäksi edistetään paikallisjoukkoihin sijoitettavien reserviläisten koulutusmahdollisuuksia Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä. Liitto pyrkii myös kehittämään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutusta niin, että se sisältää riittävästi Paikallisjoukkoihin sijoitetuille reserviläisille tarkoitettua koulutusta. 2. Muut toimintamuodot Reserviläisten omaehtoinen toiminta ja kouluttaminen Toimintavuonna kertausharjoitusten määrä nousee merkittävästi. Reserviläisliitto tukee koulutusta mm. kannustamalla jäseniä ylläpitämään itse omaa kenttäkelpoisuuttaan osallistumalla yhdistysten ampuma- ja liikuntatoimintaan sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään koulutukseen. Tähän pyritään mm. tiedottamalla toiminta- ja koulutusmahdollisuuksista suoraan jäsenistölle. Myös kohdennettu markkinointi esim. maantieteelliseltä tai aselajipohjalta on mahdollista. Reserviläisliitto kannustaa myös piirejään ja yhdistyksiään toteuttamaan yhteistyössä MPK:n maanpuolustuspiirien kanssa koulutukseen liittyvää suoramarkkinointia. Niitä kannustetaan myös olemaan enemmän mukana MPK:n toiminnan suunnittelussa. Reserviläisliitolla on edustus MPK:n hallituksessa, sen alueellisissa ja Ilma- sekä Meripuolustuspiirien neuvottelukunnissa sekä monissa sen valiokunnissa ja muissa toimielimissä. Lisäksi osalla reserviläispiireistä on myös edustus vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisissa neuvottelukunnissa. Maanpuolustuskoulutuksen ohella pyritään pitämään huolta reservin laajan ampumatoiminnan edellytyksistä. Reserviläisliitto tukee taloudellisesti yhdistystensä ja piiriensä ampumatoimintaa myöntämällä tukea asehankintoihin, tukemalla erilaisia ampumaratahankkeita sekä muita ampu- Sivu 4

5 matoimintaan liittyviä hankintoja ja hankkeita. Erityisinä tuen kohteina toimintavuonna ovat yhdistysten asehankinnat sekä ampumaratojen ympäristölupaprosessit. Reserviläisliiton valtakunnallinen ampumataitopäivä järjestetään viikolla 20. Liiton jäsenyhdistyksissä järjestettävien tapahtumien tarkoituksena on tarjota jäsenille mahdollisuus tutustua ammuntaan lajina, opettaa turvallisen ammunnan perusteita sekä suorittaa vähintään yksi kymmenen laukauksen ampumasuorite, joka kirjataan mukaan prosenttiammuntakilpailuun. Toimintavuonna tulee käyttöön ampumataitopäivän päivitetty ohjeistus. Valtakunnallisella tapahtumalla tavoitellaan myös lisänäkyvyyttä Reserviläisliiton laajalle ampumatoiminnalle. Tapahtumasta tiedotetaan ennakkoon tiedotusvälineille ja lisäksi tapahtumaa esitellään näyttävästi liiton sisäisessä tiedotuksessa sekä Reserviläinen-lehdessä. Reserviläisliitto on mukana myös ampumaharrastusfoorumin toiminnassa. Lisäksi järjestetään foorumin kehittämää ampumakorttikoulutusta, jonka puitteissa ammunnasta kiinnostunut henkilö voi hankkia ammuntaharrastuksessa tarvittavan osaamisen ja tietämyksen. Koulutuksen tavoitteena on opettaa turvallisen ammunnan perusteita sekä osaltaan luoda edellytyksiä aseluvan saamiselle. Lisäksi ampumaharrastusfoorumin kautta pyritään avustamaan niissä toimenpiteissä, joita uusi ampumaratalaki mahdollisesti ampumaratoja hallinnoivilta tahoilta edellyttää. Yhteistyö MPK:n kanssa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtävänä on ylläpitää, kehittää ja valvoa jäsenjärjestöjensä turvallisuus-, varautumis-, johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä sotilaallista koulutusta. Sen kurssimuotoisen koulutuksen järjestäjät tulevat pitkälti MPK:n jäsenjärjestöistä, joista Reserviläisliitto on suurin. Vuonna 2013 tehdyn kouluttajatutkimuksen mukaan suurimman (47 %) yksittäisen kouluttajaryhmän MPK:ssa muodostavat Reserviläisliiton jäsenet. Toimintavuonna Reserviläisliitto on aktiivisesti mukana MPK:n koulutuksen kehittämisessä. Painopisteenä on koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen. Koulutuksen monimuotoisuudesta ja alueellisesta kattavuudesta huolehditaan, jotta mahdollisimman monella Reserviläisliiton jäsenellä olisi mahdollisuus kehittää omaa poikkeusoloissa tarvittavaa osaamistaan MPK:n kursseilla. Tavoitteena on mm. se, että riittävä osa MPK:n sotilaallisesta kurssitarjonnasta on kohdennettu nykyisiin alueellisiin joukkoihin sijoitetuille tai sijoituskelpoisille reserviläisille. Erityisenä tavoitteena on järjestää riittävästi koulutusta uusiin paikallisjoukkoihin sijoitetuille reserviläisille. Tavoitteena on myös lisätä jäsenistön ja muiden suomalaisten tietoisuutta Reserviläisliiton keskeisestä roolista MPK:n toiminnassa sekä reservin sotilaallisten taitojen ylläpitäjänä. Tähän pyritään mm. tiedottamalla enemmän Reserviläisliiton ja sen jäsenten roolista koulutuksessa. Fyysisen kunnon ylläpito Reserviläisliitto pyrkii kannustamaan jäseniään fyysisen kunnon ylläpitoon. Päävastuu erilaisen liikuntatoiminnan järjestämisestä on liiton jäsenyhdistyksillä, joille painotetaan riittävien liikuntamahdollisuuksien tarjoamista jäsenille. Liitto tukee taloudellisesti liikuntavälineiden ja -tarvikkeiden hankintaa yhdistyksille sekä piireille. Yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa jäseniä kannustetaan liikkumaan ja urheilemaan entistä enemmän. Sähköisen kuntokortin markkinointia jatketaan ja nykyistä suurempi osa jäsenistöstä pyritään saamaan sen käyttäjiksi mm. tiedottamalla internetissä toimivasta järjestelmästä suoraan jäsenille. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet saada Puolustusvoimien MarsMars-liikuntapalvelu nykyistä laajemmin reserviläisten käyttöön. Sivu 5

6 Yhdistyksiä ja jäseniä kannustetaan myös ottamaan osaa erilaisiin jotoksiin, marsseihin ja muihin kuntoliikuntatapahtumiin. Toimintavuonna pyritään lisäämään jäsenten tietoisuutta olemassa olevista liikunta- ja kuntoilumuodoista sekä -tapahtumista mm. pitämällä niitä esillä liiton nettisivuilla sekä tiedottamalla niistä suoraan jäsenille. Reserviläisten laaja kilpailu-, urheilu- ja liikuntatoiminta jatkuu toimintavuonna koko reserviläiskentässä. Valtakunnantasolla sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Reserviläisurheiluliitto, jonka suurin jäsenjärjestö Reserviläisliitto on. Järjestöjen yhteinen perheliikuntapäivä järjestetään syyskuun alkupuolella eri puolilla maata. Maanpuolustustahdon hyväksi tehtävä työ Toiseksi päätavoitteeksi Reserviläisliiton nykyisessä strategiassa on määritelty suomalaisten maanpuolustustahdon hyväksi tehtävän työn tehostaminen. Tähän luetaan kuuluvaksi paitsi erilaiset maanpuolustusjuhlat ja muut aatteelliset tilaisuudet, myös kaikki julkinen toiminta ja tiedotus, jota liitto sekä sen piirit ja yhdistykset harjoittavat. Reserviläisliitto jatkaa myös toimintavuonna laajaa työtään suomalaisten maanpuolustustahdon hyväksi mm. julkaisu- ja tiedotustoiminnan sekä erilaisten tilaisuuksien avulla. Aatteellista työtä pyritään laajentamaan erityisesti sosiaalisessa mediassa, jotta nykyistä suurempi osa suomalaisista saataisiin sen vaikutuspiiriin. Myös juhlavuoden tapahtumilla ja toiminnoilla pyritään ylläpitämään suomalaisten maanpuolustustahtoa. Reserviläisliitto painottaa myös yhdistyksilleen ja piireilleen aatteellisen työn tärkeyttä korostaen erityisesti paikallisen ja maakunnallisen tiedotustoiminnan merkitystä. Riittävä näkyvyys mediassa on tärkeää suomalaisten maanpuolustustahdon kannalta, koska valtaosa suomalaisista saa käsityksen maanpuolustuksesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä tiedotusvälineiden kautta. Syksyllä järjestettävän, aatteellisen yhteistapahtuman ohjeistus jaetaan yhdistyksille alkuvuonna. Tavoitteena on, että tapahtuma laajenisi koko maan alueelle ampumataitopäivän ja Joulutulettapahtuman tavoin. Toimintavuonna jatketaan piirien ja yhdistysten kouluissa harjoittaman, maanpuolustukseen liittyvän esittely- ja luentotoiminnan kartoittamista. Sen tulosten pohjalta selvitetään mahdollisuudet käynnistää vastaava toiminta koko maan alueella. Yhdistysten ja piirien aatteellista työtä tuetaan mm. laajalla esittely- ja messumateriaalilla, koulutuksella ja hakemuksesta myönnettävällä taloudellisella tuella. Lisäksi yhdistyksillä ja piireillä on mahdollisuus veloituksetta ylläpitää omia nettisivuja liiton internet-sivujen yhteydessä. Yhdistyksiä kannustetaan olemaan läsnä myös Facebookissa ja muualla sosiaalisessa mediassa. Toimintavuoden aikana laaditaan esittelyvideo. Reserviläisliitto harjoittaa itsekin laajaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä on mukana Tampereella järjestettävillä Kokonaisturvallisuus messuilla. Porin syyskokoustapahtuman yhteydessä järjestetään valtakunnallinen maanpuolustusjuhla. Myös liiton juhlaristeilyllä järjestettävä Reserviläisliitto 60 vuotta -juhla omaa valtakunnallisen luonteen. Veteraani- ja perinnetyö Reserviläisliitto on laajasti mukana veteraani- ja veteraaniperinnetyössä. Perinteiseen tapaan liitto on toimintavuonna mukana Sotiemme Veteraanit -keräyksessä mm. tukemalla paikallisia varusmieskeräyksiä, järjestämällä omaa keräystoimintaa sekä olemalla mukana keräykseen liittyvissä myyntikampanjoissa. Sivu 6

7 Jäsenyhdistyksille suositellaan osallistumista vähintään valtakunnalliseen keräystempaukseen, joka järjestetään yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Yhdistysten ja kerhojen oma keräystoiminta pyritään mahdollisimman laajasti keskittämään yhteiseen tempauspäivään, josta tiedotetaan kattavasti. Myös muu yhteistoiminta sotiemme veteraaneja edustavien järjestöjen kanssa jatkuu laajana niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. Useat liiton jäsenyhdistykset tukevat paikallisten veteraaniyhteisöjen toimintaa sekä avustavat yksittäisiä veteraaneja. Monet henkilöjäsenet toimivat erinäisten veteraaniyhteisöjen luottamustehtävissä. Veteraaniperinnetyön suunnittelu jatkuu toimintavuonna ja työstä vastaa liiton veteraaniyhteistyöryhmä. Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä valtakunnallisten veteraanijärjestöjen ja Tammenlehvän Perinneliiton kanssa. Myös Suomen Reserviupseeriliiton kanssa pyritään yhteisiin linjauksiin. Hengellinen toiminta Valtakunnallisesti toteutettava Joulutulet on toimintavuoden hengellisen toiminnan päätapahtuma. Paikkakunnilla toteutettavaan joulunalustapahtumaan pyritään samaan mukaan mahdollisimman paljon liiton jäsenyhdistyksiä. Tavoitteena on myös mahdollisimman suuri medianäkyvyys mm. valtakunnallisen ja paikallisen tiedotuskampanjan avulla. Joulutulet-tapahtuman ohjeistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tätä pyritään tekemään mm. yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Lisäksi hengellistä toimintaa toteutetaan oheistoimintatyyppisenä mm. liiton syyskokoustapahtuman yhteydessä. Myös monien muiden liiton, piirien ja yhdistysten toimintavuoden aikana järjestämiin tilaisuuksien liittyy kenttähartaus tai muu hengellinen osio. Naisten toiminta Liiton naisten työryhmä järjestää toimintavuonna useita naisille tarkoitettuja tapahtumia. Lisäksi se pyrkii uusimaan liiton Yhdistysjohdolle tarkoitetun koulutuksen sekä organisoimaan reserviläistoiminnan esittelyä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa. Reserviläisliiton toimintaa esitellään ainakin yhdessä, vähintään maakunnallisen tason kesätapahtumassa niin, että naisten toimikunta vastaa itse käytännön järjestelyistä. Jo perinteeksi muodostunut Naisten koulutuspäivä järjestetään x.x.2015 Virossa. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Viron Naiskodukaitsen kanssa. Reserviläisliiton naisjäseniä kannustetaan myös osallistumaan Maanpuolustusnaisten liiton järjestämään valtakunnalliseen jotokseen. MNL:n Virpi-jotos järjestetään Oulussa. Huipputapahtuma järjestetään Porin Prikaatissa Niinisalossa. Ohjelmassa on mm. jotos ja tutustuminen sotakoirien koulutukseen. Toimintavuonna järjestetään myös valokuvakilpailu, jonka tavoitteena on kuvata erilaista reserviläistoimintaa, lisätä liiton tunnettuutta sekä viestiä kuvilla liiton toimintavuoden teemasta, joka on Reservi - maanpuolustuksemme perusta. Kilpailun voittaja palkitaan liiton syyskokoustapahtuman yhteydessä Porissa. Kansainvälinen toiminta Reserviläisliitto harjoittaa toimintavuonna yhteistoimintaa erityisesti CISOR-järjestön (Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve) kanssa. CISOR:n hallituksen kokouksiin ja muihin Sivu 7

8 tapahtumiin osallistutaan 2-3 hengen delegaatiolla. Lisäksi liitto osallistuu yhdellä joukkueella Sloveniassa järjestettävään CISOR-sotilasmoniotteluun. Mikäli liitto päättää tavoitella CISOR-järjestön puheenjohtajuutta, käynnistyy hakuprosessi pian vuodenvaihteen jälkeen. Prosessin johtaessa myönteiseen lopputulokseen, valmistaudutaan toimintavuonna puheenjohtajuuden hoitamiseen. CISOR-järjestön seuraava puheenjohtajakausi ajoittuu kesäkuusta 2016 kesäkuuhun 2018 ja pitää sisällään kymmenkunta erilaista tilaisuutta sekä sotilasmoniottelun. Reserviläisliiton yleisinä tavoitteina CISOR:n kehittämisessä ovat mm. sen hallintojärjestelmän nykyaikaistaminen ja tehostaminen. Lisäksi on tuettu pyrkimyksiä kehittää yhteistyötä CIOR- ja NRFC-järjestöjen kanssa. Myös liiton mahdollisella puheenjohtajakaudella näitä tavoitteita pyritään edistämään. CISOR-yhteistyön ohella pyritään tiivistämään perinteistä yhteistyötä Viron Kaitseliiton kanssa. Yhteistyö on mahdollista myös Ruotsia, Venäjää ja USA:ta edustavien tahojen kanssa. Myös eri maiden lähetystöihin pyritään luomaan yhteyksiä. Reserviläisliiton tavoitteena on myös lisätä jäsenistön osallistumismahdollisuuksia kansainväliseen reserviläistoimintaan. Lähinnä liiton Facebook-sivuilla kerrotaan myös toimintavuonna erilaisista, Euroopassa järjestettävistä reserviläistapahtumista, joihin myös Suomesta voi osallistua. Yhdistysjohdon koulutus Yhdistysjohdolle tarkoitettu koulutus jatkuu vuonna Yhdessä OK-opintokeskuksen, Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa toteutettavan koulutuksen tavoitteena on kehittää yhdistysten luottamushenkilöiden valmiuksia tehtäviensä hoitamiseen. Koulutusta uusitaan toimintavuonna niin, että se sisältää enemmän ryhmätöitä ja on vuorovaikutteisempi. Lisäksi piirin toiminnanjohtajan ja/tai puheenjohtajan rooli muodostuu nykyistä suuremmaksi. Toimintavuonna järjestetään 4-5 yksipäiväistä koulutustilaisuutta. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että mahdollisimman suuri osa yhdistyksistä lähettäisi edustajiaan koulutustilaisuuksiin ja, että he olisivat ensisijaisesti uusia järjestöaktiiveja. Tarvittaessa voidaan järjestää myös muuta, yhdistystoimintaan liittyvää koulutusta yhteistoiminnassa reserviläispiirien ja OK-opintokeskuksen kanssa. Näiden kurssien sisältö voidaan sopia tapauskohtaisesti. Piirijohdon koulutus Suomen Reserviupseeriliiton kanssa järjestetään maalis- ja elokuussa reservipiirien toiminnanjohtajille tarkoitetut koulutus- ja neuvottelupäivät. Tavoitteena on antaa toiminnanjohtajille valmiudet toteuttaa reserviläistoimintaa piireissä liittojen kokousten ja hallituksen päättämällä tavalla. Neuvottelupäivien järjestelyistä vastaa toimintavuonna Suomen Reserviupseeriliitto. Reserviläisliiton piiri-info järjestetään kahdeksassa reserviläispiirissä. Parin tunnin mittaiset tilaisuudet on tarkoitettu lähinnä yhdistysten puheenjohtajille sekä muille, keskeisille luottamushenkilöille. Niissä käydään läpi mm. puolustusvoimien asioita, ajankohtaisia laki- ja muita hankkeita sekä Reserviläisliiton omia asioita. Vuodesta 2013 lähtien piiri-info on järjestetty kussakin reserviläispiirissä kahden vuoden välein. Sivu 8

9 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Reserviläisliitto on yksi VAPEPA:n jäsenjärjestöistä ja osallistuu myös toimintavuonna sen toimintaan. Käytännön toimintaa on lähinnä yhdistystasolla, joissa ylläpidetään kymmeniä hälytysryhmiä tai, joiden jäsenet ovat muuten mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa. Reserviläisliitto markkinoi vapaaehtoista pelastuspalvelua aiempaa enemmän ja näyttävämmin toimintavuoden aikana. Liitto kannustaa yhdistyksiään ja niiden henkilöjäseniä mukaan vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan ja/tai perustamaan omia, reserviläisistä koostuvia hälytysryhmiä. Tätä varten laaditaan ohje hälytysryhmän muodostamisesta ja toiminnasta. Sidosryhmäyhteistyö Reserviläisliitto jatkaa toimintavuonna yhteistyötä erilaisten järjestöjen ja muiden yhteistoimintatahojen kanssa. Liiton yhteistyökumppaneita ovat mm. Puolustusvoimat ja -ministeriö, Sisäasianministeriö, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustuksen Tuki ry, Reserviläisurheiluliitto, Maanpuolustusyhtiö, URLUS-säätiö, VAPEPA sekä monet muut tahot. Yhteistoiminta jatkuu erityisen tiiviinä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. Liitto pyrkii edistämään myös Reserviläisliiton ja muiden maanpuolustusjärjestöjen sekä maanpuolustuksellisten tahojen välistä yhteistyötä. Myös sidosryhmäviestintään ja yritysyhteistyöhön kiinnitetään enemmän huomiota. Reserviläisliitto pyrkii lähestymään jatkossa kaikkia sidosryhmiään vähintään kaksi kertaa vuodessa sähköisen viestinnän keinoin. Reserviläisliiton edustukset eri yhteistyöelimissä ja -organisaatioissa on käyty läpi Yhdistysjohdon käsikirjassa. Tarvittaessa liiton hallitus ja valiokunta nimeää edustajia uusiin yhteistyöelimiin. 3. Jäsenkehitys- ja -huolto Jäsenmäärätavoitteet Reserviläisliiton jäsenmäärä kääntyi vahvaan kasvuun 1990-puolivälissä tapahtuneen sääntö- ja nimimuutoksen jälkeen. Aivan viime vuosina kasvu on ollut heikompaa ja jäsenmäärä ollut välillä jopa laskussa. Käänteen taustalla on jäseneksi liittyneiden määrissä tapahtunut, merkittävä lasku. Toimintavuoden tavoitteena on jäsenkasvun ylläpitäminen niin, että maksaneiden jäsenten määrä kasvaa vuoden 2015 aikana 2,5 prosenttia. Lisäksi tavoitteena on, että vuoden 2015 lopulla seitsemän prosenttia liiton jäsenistä olisi ns. uusia jäseniä eli heidän jäsenyytensä olisi alkanut toimintavuoden aikana. Yhdistyksiä ja piirejä kannustetaan jäsenhankintaan suoritusperusteisen piirituen avulla sekä tiedotuksellisin keinoin. Liiton viestinnässä korostetaan, että reserviläistoiminnan tarkoitusperiä voidaan toteuttaa sitä tehokkaammin mitä enemmän jäseniä toiminnan parissa on. Henkilökohtainen jäsenhankintakilpailu Jäsenhankintaa pyritään vauhdittamaan myös henkilökohtaisella jäsenhankintakilpailulla. Vuoden 2015 kilpailun tuloksia laskettaessa huomioidaan jokainen, vuoden 2014 aikana jäsenmaksunsa ensimmäistä kertaa maksanut uusi jäsen. Jäsenmaksulaskutuksen aikataulun johdosta kilpailukausi on siten käytännössä Ne uudet jäsenet, jotka eivät myöhäisen liittymisajankohdan johdosta saa jäsenmaksulaskua vuonna 2015, huomioidaan seuraavan vuoden kilpailussa. Sivu 9

10 Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen em. aikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija. Mukaan ei lasketa niitä henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa liiton jäsenyhdistyksessä. Vuoden 2015 jäsenhankintakilpailussa palkinnot ovat seuraavat:! Kilpailun voittaja, 500 euron matkalahjakortti tai vastaava tuki yhdistyksen toimintaan! Vähintään 20 jäsentä, risteilylahjakortti! Vähintään 15 jäsentä, hotellilahjakortti! Vähintään 10 jäsentä, sissipuukko M/95! Vähintään 5 jäsentä, RES-vyö! Vähintään 1 jäsen, RES-muistitikku Vuoden 2015 jäsenhankintakilpailun markkinointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja kilpailun väliaikatietoja julkaistaan vuoden mittaan. Kilpailun lopulliset tulokset julkaistaan vuoden 2016 alussa. Jäsenkehityksen seuranta Reserviläisliitto seuraa toimintavuonna säännöllisesti piiriensä jäsenkehitystä ja liittyneiden määriä. Jäsenkehitystä ja liittyneiden määriä pidetään esillä liiton sisäisessä viestinnässä. Heikon kehityksen alueisiin kiinnitetään perinteiseen tapaan muita enemmän huomiota ja niihin suunnataan tapauskohtaisesti päätettäviä tukitoimenpiteitä. Lisäksi toimintavuonna suunnitellaan, miten jäsenhankintaa saataisiin tehostettua erityisesti maan väkirikkaimmilla alueilla. Piirejä kannustetaan seuraamaan omien yhdistystensä jäsenkehitystä ja liittyneiden määriä sekä olemaan tilanteesta säännöllisesti yhteydessä omiin yhdistyksiinsä. Jäsenhuolto Jäsenhankinnan lisäksi painotetaan jäsenhuoltoa. Yhdistyksiä kannustetaan seuraamaan omaa jäsenkehitystään, olemaan säännöllisesti yhteydessä jäsenistöönsä sekä ylläpitämään ajan tasalla olevia internet-sivuja. Erityisesti kannustetaan olemaan yhteydessä uusiin jäseniin sekä niihin, joiden jäsenmaksun maksaminen on syystä tai toisesta viivästynyt. Tähän liittyen yhdistysten käyttöön laaditaan vuosittaiset jäsenhankinta- ja huoltotoimenpiteet sisältävä tehtävälista. Yhdistysten luottamushenkilöiden yhteystiedot pyritään toimintavuonna saamaan ajan tasalle, jotta mahdollisimman suuri osa luottamushenkilöistä saataisiin liiton tiedotejakelun piiriin. Reserviläisliitto lähettää toimintavuonna jokaiselle liittyneelle noin viikon viiveellä sähköisen uutiskirjeen tai vaihtoehtoisesti perinteisen kirjeen. Lisäksi syksyllä ollaan yhteydessä maksamattomiin jäseniin uutiskirjeiden ja tekstiviestien avulla. Yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa selvitetään mahdollisuudet lähestyä muutama vuosi sitten kotiutuneita sekä kertausharjoituksiin kutsuttavia reserviläisiä. Vastaavia selvityksiä tehdään myös piiritasolla yhdessä Puolustusvoimien aluetoimistojen kanssa. Jäsenedut ja -alennukset Vuonna 2015 Reserviläisliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin jäsenetuihin ja -alennuksiin:! ST1-polttoneste-etu. Liiton jäsenkortilla saa käteisellä tai pankkikortilla maksettaessa ST1- ketjun asemilla tankattaessa vähintään 0,5 sentin alennuksen litralta bensiini- ja dieselostoista. Sivu 10

11 Alennus on asemakohtainen ja useimmiten em. alennusta suurempi. Etu on voimassa myös miehitetyillä Shell-asemilla.! Pohjolan vakuutusedut. Solmitun vakuutussopimuksen nojalla liiton jäsen voi hankkia Pohjolasta jäsenetuhintaan matka- ja matkatavaravakuutuksen, autokaskon, henki- ja tapaturmavakuutuksen, lisäeläkevakuutuksen sekä superkotivakuutuksen.! Hotellisopimus. Toimintavuonna käytössä on S-ryhmän kanssa hotellisopimus, jota jäsen voi hyödyntää majoittuessaan mm. Sokos ja Radisson Blu -hotelleissa.! Suomen Sotilas -lehti. Jäsenillä on mahdollisuus tilata Suomen Sotilas -lehden vuosikerta jäsenhintaan. Tarjous koskee kaikkia Reserviläisliiton jäseniä. Toimintavuonna jatketaan jäsenetujen markkinointia mm. sähköpostilla ja liiton nettisivujen avulla. Lisäksi toimintavuonna pyritään kehittämään uusia jäsenetuja mm. yritysyhteistyön kautta. 4. Talous Vuoden 2015 talouden perusteet Reserviläisliiton talouden 2015 perustana on 13,5 euron suuruinen liittomaksu, joka sisältyy jokaisen liiton jäsenyhdistyksen henkilöjäsenen vuosittaisen jäsenmaksuun. Lisäksi maksuun sisältyvät oman yhdistyksen ja piirin määrittämät maksuosuudet sekä Reserviläinen-lehden 7,5 euron suuruinen jäsentilausmaksu. Jälkimmäistä maksua ei peritä nuorisojäseniltä eikä niiltä jäseniltä, joiden kotitalouteen jo muuten tulee Reserviläinen-lehti. Varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2015 ovat xxx.xxx euroa. Jäsenmaksutuloilla tästä katetaan noin x %, omalla varainhankinnalla noin x %, yleisavustuksilla noin x %, järjestötoiminnan tuotoilla noin x % ja korko- sekä osinkotuotoilla alle puoli prosenttia. Tuotteiden ja palveluiden hinnat säilyvät ennallaan mutta liittomaksu nousee kaksi euroa. Liiton omaan varainhankintaan liittyy mm. jäsenmerkkien sekä ampuma- ja senioriturvan markkinointia. Lisäksi myydään ilmoitustilaa Reserviläinen-lehdistä yritysyhteistyökumppaneille. Toimintavuonna toteutetaan myös liiton juhlavuoteen liittyvää markkinointia. Toiminnan tukijat Reserviläisliitto saa vuosittain merkittävää taloudellista tukea erilaisilta säätiöiltä, yrityksiltä ja muita yhteisöiltä. Pääsääntöisesti tuen kanavoi liitolle Maanpuolustuksen Tuki ry, joka vastaa RES:n, RUL:n, MPKL:n, NVL:n ja MPK:n lahjoitusvarojen hankinnasta. Lisäksi MPT kanavoi Puolustusministeriön vuosittaisen tuen Reserviläisliiton ja muiden jäsenjärjestöjensä käyttöön. Maanpuolustuksen Tuki ry tukee Reserviläisliittoa toimintavuonna noin eurolla. Lisäksi liitto saa MPT:n kautta Puolustusministeriöltä tukea, jonka suuruus selviää vasta tammikuussa Erityisen merkittävä tukija Reserviläisliitolle on URLUS-säätiö, jonka euron suuruisella vuokratuella katetaan liiton toimitilakustannukset. Reserviläisliitto saa vuosittain tukea myös Aliupseerien Huoltosäätiöltä (AHS), joka on Reserviläisliittoa ja sen jäsenistöä tukeva säätiö. AHS varautuu tukemaan liittoa toimintavuonna vähintään euron suuruisella toimintatuella. Tuet piireille ja yhdistyksille Reserviläisliiton varsinaisen toiminnan kuluista noin viidennes käytetään tukitoimintaan, jonka piirissä ovat Reserviläisurheiluliitto, reserviläispiirit sekä osittain liiton jäsenyhdistykset. Toimintavuonna nämä tuet jakautuvat seuraavasti: Sivu 11

12 ! Reserviläisurheiluliitolle suunnataan noin euron suuruinen jäsenmaksu, joka käytetään reserviläisurheilun, -liikunnan ja kilpailujen järjestämiseen paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Maksu määräytyy RESUL:n sääntöjen mukaisesti sen jäsenjärjestöjen maksaneiden jäsenten määrän pohjalta.! Jokaiselle reserviläispiirille maksetaan toimintavuoden aikana euron suuruinen toimintatuki. Tästä tuesta 240 euroa maksetaan kuukausittain, 720 euroa kun piiri on ilmoittanut liittoon syksyllä 2015 järjestettävän, juhlavuoteen liittyvän tapahtumansa sekä 600 euroa kun ¾ piirin jäsenyhdistyksistä on raportoinut liitolle vuoden 2014 toimintansa ja osallistumisensa luvuista.! Kuukausittaisen piirituen ohella reserviläispiireillä on mahdollisuus saada suoritepohjaisia palkkioita euroa per piiri. Tuki maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.! Lisäksi reserviläispiireillä on mahdollisuus saada hakemuksesta tukea erilaisiin tietotekniikkahankintoihin. Tähän tukeen on toimintavuonna varattu euroa.! Myös yhdistysten on mahdollista saada liitosta tukea erilaisten projektien, erityisen toiminnan tai hankintojen rahoittamiseen. Tukea on haettava erillisellä hakemuksella ja myönnettävä maksimituki yhdelle hankkeelle tai hankinnalle on euroa. Yhdistysten projektitukeen on liiton talousarviossa varattu euroa. Toimintavuonna piiritukien maksu perustuu vuonna 2012 tehtyihin, piirikohtaisiin yhteistyösopimuksiin, joissa on sovittu piirituen saamisen edellyttävistä tehtävistä. Toimintavuonna näiden sopimusten toimivuutta tarkastellaan ja tarvittaessa niitä tarkennetaan yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Suoritusperusteinen piirituki Kuukausittaisen piirituen lisäksi reserviläispiirit voivat saada ns. suoritusperusteista piiritukea, jota maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Vuonna 2015 tukea maksetaan seuraavien kriteereiden pohjalta: Jäsenkasvu! Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä nousee vuoden 2015 aikana, maksetaan 300 euron palkkio! Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa yhden prosentin, maksetaan yhteensä 500 euron palkkio! Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 2,5 prosenttia, maksetaan yhteensä euron palkkio! Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 4 prosenttia, maksetaan lisäksi euron palkkio! Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä on vuosina noussut jokaisena vuotena vähintään kolme prosenttia, maksetaan lisäksi euron palkkio Suoritusperusteista tukea maksetaan alkaen kuukausittain mikäli em. tavoitteet täyttyvät. Vertailulukuna on maksaneiden jäsenten määrä per Uusien jäsenten määrä! Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2015 lopulla yli 5 prosenttia, maksetaan 500 euroa! Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2015 lopulla yli 6 prosenttia, maksetaan yhteensä euroa! Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on yli vuoden 2015 lopulla 7 prosenttia, maksetaan yhteensä euroa Tuki maksetaan tammikuun 2016 alussa niin, että välillä piirin jäsenyhdistyksiin Sivu 12

13 liittyneiden henkilöiden kokonaismäärä suhteutetaan piirin kokonaisjäsenmäärään per Laskennassa huomioidaan vain ne uudet jäsenet, jäsenyys jatkuu vuonna Yhdistysten projektituki Reserviläisliiton jäsenyhdistyksillä ja piireillä on toimintavuonna mahdollisuus saada liitolta taloudellista tukea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukea varten on varattu euron määräraha liiton talousarvioon. Tätä ns. yhdistysten projektitukea voi saada mm. asehankintoihin, ampumarata- ja toimitilahankkeisiin, kantolippujen hankintaan, erilaisiin koulutusvälinehankintoihin sekä toiminnallisiin hankkeisiin. Ehtona on, että kyseessä on kertaluontoinen hankinta tai hanke. Vuonna 2015 tukitoiminnan erityisinä painopistealueina ovat yhdistysten asehankintojen tukeminen ja ampumaratojen ympäristölupaprosesseista aiheutuneiden kulujen osittainen hyvittäminen yhdistyksille. Tukea myönnetään ja sitä haetaan liiton hallituksen hyväksymän projektitukiohjeistuksen pohjalta. Käytössä on sähköinen hakulomake. 5. Yhdistys- ja jäsenpalvelut Reserviläisliiton tavoitteena on tarjota piireilleen ja yhdistyksilleen hyvätasoista ja kattavaa palvelua. Pyrkimyksenä on kehittää Reserviläisliitosta entistä paremmin järjestökentän toivomusten mukaan toimiva organisaatio. Vuonna 2015 yhdistyspalveluiden kehittämistä jatketaan. Kehittämisessä tukeudutaan liiton strategiaan, vuonna 2013 tehtyyn järjestökuvatutkimukseen sekä vuosittaisiin jäsentyytyväisyyskyselyihin, jollainen tehdään myös toimintavuoden alussa. Yhdistysten, piirien ja liiton toiminta on kattavan järjestövakuutuksen piirissä. Vakuutusosakeyhtiö Pohjolasta hankittu vakuutus pitää sisällään esinevakuutuksen, toiminnan keskeytysvakuutuksen, vastuuvakuutuksen, oikeusturvavakuutuksen, toissijaisen autovakuutuksen sekä koko jäsenistön kattavan matkavakuutuksen silloin kuin liikkuminen tapahtuu järjestötehtävien tai -toiminnan puitteissa. Lisäksi Reserviläisliitolla on voimassa vakuutus, joka antaa puolustusvoimien edellyttämän vakuutusturvan sen reserviläisille järjestämissä ampumakilpailuissa. Yhdistyspalvelussa erityisenä painopisteenä on vuonna 2014 käyttöön otetun, uuden jäsenrekisterin sisäänajo piireissä ja yhdistyksissä niin, että rekisteriin liittyvä osaaminen on riittävällä tasolla ja, että rekisterin uusista toiminnoista saadaan mahdollisimman paljon lisäarvoa reserviläistoiminnalle. Tarvittaessa liitto tukee yhdistyskäyttäjien piirikoulutusta ja laatii käyttöön tarvittavaa ohjeistusta. Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n hallinnoimaa Maanpuolustusrekisteriä käyttävät Reserviläisliiton lisäksi myös Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto sekä osaksi Maanpuolustusnaisten liitto. 6. Sääntömääräinen hallinto Liiton kokoukset Toimintavuonna järjestetään kaksi liiton yleistä kokousta. Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään Helsingissä järjestettävässä vuosikokouksessa. Porissa järjestettävä syyskokous tekee päätökset vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee Sivu 13

14 hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Myös liiton juhlavuoden päättävä Porin syyskokoustapahtuma on yhteinen Maanpuolustusnaisten liiton kanssa. Ylimääräisiä kokouksia järjestään tarvittaessa. Liittohallitus Reserviläisliiton hallitukseen kuulu toimintavuonna puheenjohtajan lisäksi 27 varsinaista jäsentä niin, että jokaisesta piiristä on vähintään yksi hallitusedustaja. Hallituksen työskentelyä johtaa puheenjohtaja xxx, jonka tukena ovat hallituksen keskuudestaan valitsemat varapuheenjohtajat. Liittohallitus kokoontuu toimintavuoden aikana viisi kertaa, joista ensimmäinen on samalla hallituksen järjestäytymiskokous. Tammikuussa pidettävässä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan myös varapuheenjohtajat. Syyskuun lopun kokous pidetään kaksipäiväisenä seminaarikokouksena. Reserviläisliiton hallituksen toimintatapoja kehitetään vuoden 2014 aikana niin, että se keskittyy aiempaa enemmän toiminnan linjauksin ja vähemmän juoksevien asioiden hoitoon, joiden osalta enemmän vastuuta siirretään liiton valiokunnalle. Toimintavuonna uusitaan myös Reserviläisliiton säännöt. Liiton valiokunta Reserviläisliiton hallituksen apuna toimii valiokunta, joka vastaa liiton toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä juoksevien asioiden hoidosta. Liiton puheenjohtajan luotsaama valiokunta kootaan hallituksen jäsenistä ja se kokoontuu toimintavuonna kuusi kertaa niin, että yksi kokouksista on kaksipäiväinen seminaarikokous. Valiokunnan sihteerinä ja esittelijänä on liiton toiminnanjohtaja. Liiton valiokunnan apuna toimii määräaikaisia ja pysyviä toimielimiä sekä työryhmiä, joita valiokunta tarvittaessa muodostaa. Valiokunta myös määrittää niiden tehtävät ja nimeää niiden jäsenet. Toimintavuoden tavoitteena on kehittää työryhmien sähköistä työskentelyä niin, että vähintään yksi kokous pidetään esim. internetin avulla taikka sähköposti- tai puhelinkokouksena. Puheenjohtajisto Reserviläisliiton puheenjohtajisto hoitaa liiton juoksevia asioita ja vastaa osaltaan valiokunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta. Lisäksi puheenjohtajistolle on keskitetty henkilöstö- ja huomionosoitusasioihin liittyvä valmistelu sekä osin päätökset. Puheenjohtajiston työskentelyä johtaa liiton puheenjohtaja ja sen jäseninä ovat liiton varapuheenjohtajat. Puheenjohtajiston sihteerinä ja esittelijänä on liiton toiminnanjohtaja. Kokouksista vähintään puolet toteutetaan sähköisinä. Liiton toimisto Reserviläisliiton hallituksen ja valiokunnan tukena toimii liiton Helsingissä sijaitseva toimisto, jonka työskentelyä johtaa liiton toiminnanjohtaja. Lisäksi liiton palveluksessa on järjestöpäällikkö ja sihteeri. Liiton toimiston tehtävien hoidossa tukeudutaan osin ostopalveluihin mm. juhlavuoden tapahtumien ja toimintojen johdosta. Jäsenrekisteristä ja hallintopalveluista sekä liiton jäsenlehden, Reserviläisen kustantamisesta vastaa liiton osin omistama Maanpuolustusyhtiö MPY Oy. Liiton taloushallinnosta vastaa toimintavuonna Talenom Oy. Sivu 14

15 Reserviläispiirit Liiton hallituksen, valiokunnan ja toimiston tukena toimivat maakunnalliset reserviläispiirit, joiden tehtävänä on vastata ja osin toteuttaa Reserviläisliiton toimintasuunnitelman mukainen toiminta omalla toiminta-alueellaan niin, että paikallisyhdistysten toiminta on mahdollisimman tehokasta ja koordinoitua. Reserviläispiirien toimintaa johtavat niiden puheenjohtajat ja hallitukset, joiden apuna valtaosassa piireistä toimii piirin toiminnanjohtajan johtama piiritoimisto. Liitto tukee piirien toimintaa taloudellisesti sekä koulutuksella ja ohjeistuksella. Reserviläisyhdistykset Reserviläisliittoon kuuluu toimintavuonna 345 paikallista yhdistystä, joiden toimintatavat ja jäsenyyslinjaukset vaihtelevat. Paikallisyhdistysten tehtävänä on toteuttaa varsinainen reserviläistoiminta niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää Reserviläisliiton sääntömääräisiä tarkoitusperiä ja tavoitteita. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee ensisijaisesti oma piiri mutta myös liitto. Tuen eri muodot on kuvattu kattavasti Yhdistysjohdon käsikirjassa, jota ylläpidetään liiton internet-sivuilla. 7. Reserviläisliitto 60 vuotta Reserviläisliiton perustamisesta toimintavuonna kuluneeksi 60 vuotta. Vuosi 2015 toteutetaan juhlavuotena, joka sisältää valtakunnallisia ja maakunnallisia tapahtumia sekä palkitsemisia. Näyttävän juhlavuoden lisäksi tavoitteena on lisätä Reserviläisliiton tunnettuutta ja saada lisää jäseniä mukaan reserviläistoimintaan. Juhlaristeily Juhlavuoden päätapahtumat järjestetään liiton käyttöön vuokratulla Baltic Queenillä -laivalla. Ennen risteilylle lähtöä lasketaan Helsingin Hietaniemessä seppele sankariristille ja järjestetään liiton sääntömääräinen vuosikokous Sokos Hotel Presidentissä. Reserviläisliitto 60 vuotta -risteilyn markkinointi alkoi keväällä 2014 ja myös piireillä on rooli markkinoinnissa. Kullekin reserviläispiirille on määritelty osallistujatavoite, jonka saavuttaminen oikeuttaa korkeintaan euron rahapalkkioon. Päävastuun markkinoinnista kantaa Reserviläisliitto ja yhteistyökumppaniksi valittu Matkapojat Oy, joka vastaa myös risteilyn myynnistä ja siihen liittyvästä laskutuksesta sekä liityntäkuljetuksista. Risteilyä markkinoidaan mm. sähköisillä uutiskirjeillä, lehti-ilmoituksilla ja suoramarkkinoinnilla. Risteilyn ohjelmatarjonnasta vastaa Hohto Oy. Valtakunnallinen seppeleenlasku Kansallisena veteraanipäivänä Reserviläisliitto järjestää valtakunnallisen seppeleenlaskun yhdessä Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Sotainvalidien Veljesliiton kanssa. Tavoitteena on laskea seppeleet mahdollisimman monelle Suomen yli 600 sankarihaudasta tulee kuluneeksi 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä. Reserviläisliitto on päävastuussa tapahtumasta. Osallistuvat järjestöt rakentavat yhteisen ohjeistuksen, johon paikallisten seppeleenlaskujen järjestämisessä voidaan tukeutua. Liittojen maakunnalliset piiriorganisaatiot vastaavat laskujen suunnittelusta ja koordinoinnista. Piiritapahtumat Sivu 15

16 Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlavuosi näkyy vahvasti myös piiritasolla. Reserviläispiirit järjestävät syksyllä 2015 juhlavuoteen liittyviä messutapahtumia, maanpuolustusjuhlia ja koko perheelle tarkoitettuja liikuntatilaisuuksia. Tapahtuman järjestäminen oikeuttaa reserviläispiirin korkeintaan euron palkkioon. Tuen määrä on sidottu piirille asetettuun osallistujakiintiöön Reserviläisliitto 60 vuotta -risteilylle. Täysimääräinen tuki maksetaan mikäli piirin osallistujakiintiö täyttyy. Päätöstilaisuus Porissa Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlavuosi huipentuu Porissa, jossa järjestetään liiton sääntömääräinen syyskokoustapahtuma. Porin kokous- ja juhlatapahtuman yhteydessä tarkastellaan Reserviläisliiton, Puolustusvoimien ja Suomen kehitystä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Kokoukset ja maanpuolustusjuhla järjestetään Porin Lyseolla ja iltajuhla Sokos Hotel Vaakunassa. Porin syyskokoustapahtuma on yhteinen Maanpuolustusnaisten liiton kanssa. Palkitsemiset ja muistamiset Juhlavuonna liiton pitkäaikaisia jäseniä muistetaan uusilla, täyskultaisilla jäsenmerkeillä, joiden markkinointi alkoi jo syksyllä Kultaiseen jäsenmerkkiin lehvillä ovat oikeutettuja vain vähintään 20 vuotta jäsenenä olleet henkilöt. Lisäksi Tammikuussa 2015 aukeaa haettavaksi vain liiton erityisinä merkkivuosina myönnettävä Erikoisluokan ansiomitali, joka voidaan hakemuksesta myöntää vähintään 10 vuotta jäsenenä olleelle henkilölle. Hakumahdollisuudesta tiedotetaan vuoden 2005 jälkeen hakuoikeuden saavuttaneille tammikuussa Juhlavuoteen liittyen Reserviläisliitto toimii järjestettävä Salpavaelluksen suojelijana ja tukee mm. jotoksen markkinointia. 8. Lähivuodet Reserviläisliitto sekä osin myös sen piirit ja yhdistykset joutuvat suunnittelemaan toimintaansa aiempaa pidemmällä aikajänteellä. Tätä edellyttää mm. lisääntynyt yhteistoiminta Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Reserviläisliiton toiminnan 2016 suunnittelu käynnistyy keväällä mutta jo nyt on lyöty lukkoon seuraavien tapahtumien ajankohtia, jotka yhdistysten ja piirien tulee ottaa huomioon omassa suunnittelussaan. Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan Reserviläisliiton vuosikokous, Seinäjoki Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan viikko 20 ( ) Syyskokoustapahtuma, yhteinen liittokokoustapahtuma Joulutulet, kautta maan viikko 50 ( ) Erityisen tärkeää on tehdä ajoissa erilaiset rata- ja tilavaraukset sekä sopia Puolustusvoimien kanssa siltä mahdollisesti haettavasta tuesta. Sivu 16

17 9. Toimintakalenteri Reserviläisliitto ry:n toimintakalenteri 2015 Tammikuu Prosenttiammunta alkaa, koko maa 1.1. Piiri-info, Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki) Hallituksen järjestäytymiskokous 1, Vantaa Jäsenmaksutilitys, vuoden 2014 lopputilitys viikko 5 Reserviläinen 1/2015 ilmestyy? Helmikuu Yhdistysjohdon koulutus, Päijät-Häme 7.2. Resul / Pistooliampumahiihto, Iisalmi 14.2 Resul/Talvikilpailu, Iisalmi Jäsenmaksulaskutus, eräpäivä Valiokunnan kokous 1, Helsinki Yhdistysjohdon koulutus, Helsinki Ampuma- ja senioriturvan jakelu (kausi ) viikko x Resul / Talvijotos, Virttaa Reserviläinen 2/2015 ilmestyy? Maaliskuu Veteraanikeräys 2015 alkaa 1.3. Yhdistystiedote 1 ilmestyy viikko 10 Yhdistysjohdon koulutus, Kymenlaakso 7.3. Resul / Ilma-aseet, Toijala Resul / Häyhä TA-kilpailu Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan Hallituksen kokous 2, Vantaa Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki Yhdistysjohdon koulutus, Suur-Savo Resul / Ampumahiihto, Kuhmo maaliskuu Jäsenmaksutilitys 1viikko x Yhdistysjohdon koulutus, Etelä-Häme Reserviläinen 3/2015 ilmestyy? Huhtikuu RES/ Pilkkimestaruuskilpailu? Reserviläisliiton vuosikokous ja juhlaristeily, Helsinki Valtakunnallinen seppeleenlasku, koko maa Resul / Ampumasuunnistus? Jäsenmaksulaskutus / karhuajo maksamattomille x Toukokuu Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan viikko 20 (16.5.) Valiokunnan seminaarikokous, paikka auki Resul / Perinneasekilpailu, Lahti Reserviläinen 4/2015 ilmestyy? Kesäkuu Kesäyön marssi, Turku? Liiton kunniajäsenten ja puheenjohtajiston kesäkokous, Helsinki 5.6. Resul / Reserviläisammunnat Jäsenmaksutilitys 2 viikko 24 Sivu 17

18 Yhdistystiedote 2 ilmestyy viikko 24 Reserviläinen 5/2015 ilmestyy? Heinäkuu Resul / SRA-ampumamestaruuskilpailut, Hiukkavaara Elokuu RES ja RUL ampumamestaruuskilpailut, Tyrri Resul / Vakiokivääri 300 m Resul / Partiokilpailu, Varsinais-Suomi Valiokunnan kokous 3, Helsinki Yhdistystiedote 3 ilmestyy viikko 34 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät,? Syyskuu Uusi aatteellinen tapahtuma 5.9. Perheliikuntapäivä, kautta maan 5.9. Kokonaisturvallisuus messut, Tampere Hallituksen kokous 3, Tampere (strategian käsittely 2 päivää?) 5.9. Huipputapahtuma, Niinisalo Resul / Neliottelu, Espoo Resul / Perinnease Pystykorva, Lahti Jäsenmaksuperintä / karhulaskut maksamattomille x Resul / Pistooliampumajuoksu, Helsinki Resul / Syysjotos, Mäntsälä Uusien jäsenten jäsenmaksulaskutus vuodelta 2015 päättyy Reserviläinen 6/2015 ilmestyy? Lokakuu Yhdistystiedote 4 ilmestyy, liitteenä karhulaskut maksamattomille viikko 41 Resul / Falling Plates, Mikkeli Resul / Maastokilpailu, Valkeakoski? Valiokunnan kokous 4, Helsinki Jäsenmaksutilitys 3 x Hallituksen kokous 4, Helsinki Reserviläinen 7/2015 ilmestyy? Marraskuu Reserviläisliiton syyskokoustapahtuma, Pori Joulukuu Puheenjohtajiston kokous ja liiton Ansioristien luovutus, Helsinki Valiokunnan kokous 5, Helsinki Jäsenmaksutilitys 4 x Yhdistystiedote 5 ilmestyy viikko 51 Joulutulet, kautta maan viikko 51 (17.12.) Prosenttiammunta päättyy, koko maa Reserviläinen 8/2015 ilmestyy? 10. Talousarvio Sivu 18

RESERVILÄISLIITON. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016. Liittohallituksen esitys syyskokoukselle

RESERVILÄISLIITON. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016. Liittohallituksen esitys syyskokoukselle RESERVILÄISLIITON toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Liittohallituksen esitys syyskokoukselle 2016 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. RES 2020 -strategia Reserviläisliiton vuoden 2015 sääntömääräisen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009 RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009 Liiton hallituksen esitys syyskokoukselle 25.10.2008 2 RESERVILÄISLIITTO ry Helsinki, 3.11.2008 TOIMINTAKALENTERI

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO toimintasuunnitelma ja talousarvio Esitys liiton syysokoukselle

RESERVILÄISLIITTO toimintasuunnitelma ja talousarvio Esitys liiton syysokoukselle RESERVILÄISLIITTO toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Esitys liiton syysokoukselle 2017 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. RES 2020 -strategia Reserviläisliiton vuoden 2015 sääntömääräisen

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015 Reserviläisliiton hallituksessa aloittivat vuoden vaihteessa Jari Hirvimäki, Heikki Tarkkanen, Olli Leisti, Tomi Nikkanen ja Kalevi Valtanen. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

2013 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2013 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn Toimintasuunnitelma ja talousarvio SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 17.11.2012 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2013 Reserviläisliiton

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry. Piiri-info / Satakunta 12.2.2014

Reserviläisliitto ry. Piiri-info / Satakunta 12.2.2014 Reserviläisliitto ry Piiri-info / Satakunta 12.2.2014 Piiri- info mikä se on? Ajankohtaiset asiat (lii=o, maanpuolustus, lainsäädäntö) Kaksisuuntainen keskustelu Paikalla liiton puheenjohtajiston ja toimiston

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen RESERVILÄISLIITON hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSEKSI 1. Taustaa Reserviläisliitossa aloitettiin kolme vuotta sitten erilaisten

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016 Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry Työvaliokunnan kokous 26.8.2015 Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 16.9.2015 Piirin syyskokouksen hyväksymä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007

KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007 KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piiriksi. Piirin kotipaikka on Kouvola.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 27.9.2010 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 54. toimintavuosi on Reserviläisliitto Reservin

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen Julkaisuvapaa 12.4.2015 kello 15.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS

RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS TIIVISTELMÄ Reserviläisliiton hallitus esittää liiton sääntöjen muuttamista niin, että nykyisen kahden, vuosittaisen liittokokouksen järjestelmästä siirrytään yhden kokoukseen järjestelmään, jossa liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele.

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kempele

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 26.4.2015 kello 13.00 Muutosvarauksin. Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys Seinäjoen Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 26.4.2015, Seinäjoen kaupungintalo

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot