797. 1:37 ;05 0./8 ;- 5. 1Jo :- Arpajai sten vo itot : : 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "797. 1:37 ;05 0./8 ;- 5. 1Jo :- Arpajai sten vo itot 343. 500 :- 462. 490 : 85"

Transkriptio

1 Väli a ikainen 2'1/ :37 ;05 0./8 ;-,--,rvo:l, -G(i ~ ~ Jnt ~ luet~eioi ~ tr 5. 1Jo :- 79t3.30~ : 2J : 25 ==== == ==~=========~,i, e 11 0 t Arpajaislupa -170:- Arpojen painatus ~. 836 ;70 Ilmoituksia sanomalehdissä :20 Mainostaul ujen p a inatuksia :70 Mainostaulujen vuokraa rai t iovaunuissa ;- Maino staulu Hakaniemessä Matriiseja ja kuvalaattoja : :25 Piirro ksia 740~- Kir joi tuspalklcioi ta 1.750;- Palkko ja ja' palkkio i t a ;- Postimaksu j a :70 Toimi stotarpeit a ' Matkakustannuksia : :50 Myyntikojun valmis "iarilinen 850 ;- Arvontakulut :75 Kahvil asku ja 101 :.75 Voittoluettelon ~aina "ius :~ Os totodi stuksien paina"i ub Sekalaisia kuluj a 647:- 2 ;130 :10 Arpajai sten vo itot : : 85 Yli j äämä.:' ~ :75 3<f",VSl'rl Smk :60 ==================== Tuloihin on otettu kokonaisuudessaan m. m. saatava t tilittämätt ömistä arv01sta, v a ikka niist ä todennäköisesti huomattava osa jää saamatta. Näinollen ~od ellinen ylijäämä saattaa laskea ehkä 3 t aikka 4 tuhannella markalla. Myoskin menot vielä lis ääntyvät postimaksuilla o stotodis t ust en l ähettäm i sestä. Muilta osiltaan p i tänee ;5il i jotakuinkin kutinsa. - Lopullinen tili saatanee v almiiks i j o lähiaikoina. Hel singissä 3~ päivänä maa1l iskuuta (...

2 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 29 p:nä maaliskuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, M.Leskinen, T.Salonen, E.A.Pul Ii, varajäsenet V.Vainio, K.Altti, J. Edelman, Y.Lehto, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Klami, ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 27/3-33 pidetyn kokouksen pöy~ täkirja. 2. Käsiteltiin Helsingin piirikunnan ehdotus eri jaostojen jäsenien aset~sesta liittoneuvoston kokousta varten. Ehdotus käytiin läpi~~tolta ja hyväksyttiin pienin muutoksin. Seuraa liitteenä. Opintojao~, on nimi päätettiin muuttaa kasvatusjaostoksi. Vakuudeksi: I (

3 Työväen Urheiluliiton liit totoimikun,l nan Helsingissä liiton toimistossa 3 p:nä huhtikuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, Elina Jääskeläinen, M. Leskinen, K Vuori, T.Salonen, varajäsenet V.Vainio, K.Altti, J.Edelman, Y.Lehto, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1.,. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 29/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Vuoksenniskan VesalIe myönnettiin lupa toimeenpanna kansalliset nyrkkeilykil~ailut ensi toukokuun 6-7 p:nä. 3 '. Hyväksyttiin Naistoimikunnan esitys Pajulahden kurssisuunnitelmaksi. 4 '. Vastausluonnoksen laatiminen opetusministeriölle valtionapuasiassa jätettiin taloudenhoitajan ja sihteerin tehtäväksi. Liittotoimikunnan ylimääräinen kokous päätettiin pitää lauantaina 8/4 kello 16 luonnoksen tarkistamista varten. 5 '. Bteläsa:Lmaan piirikunnalle päätettiin myöntää 300 markan suuruinen ylimääm inen avustus oikeusjutusta aiheutuneiden kustannusten suori ttamiseksi. 6 '. Kuultiin kihlakunnan oikeuden päätös Ryttylän Koe'n lakkauttamisesta. Vahvistettiin aikaisempi päätös, että jutussa valitetaan hovioik~te~. 7 ' ~aajakosken Kuohua päätet tiin avustaa sitä vastaan nostet~ssa oikeusjutus sao Asian huol to jäte tti in taloudenhoi taja Klamin teh tä\ä ksi. 8. Tutustuttiin yhdistysrekisteristä hankittuun lakkautettujen seurojen luettelo on ja jä tet ti in toimist on teh tä väksi ottaa selkoa maini ttuj al1i seurojen pesänselvittäjistä ja omaisuussuhteista. 9 Helsingin Iskun jäsenell~ K.Ursinille päätettiin palauttaa toimitsijakelpoisuus. 10 Liittotoimikunnan edustaja~ eri jaostoissa päätettiin jättää ennalleen paitsi EBsvatusjaos~oon valittiin Jääskeläisen tilalle E.A.Pulli ja Palloilujaostoon U.Rinteen tilalle K.Altti. 11 Tutustuttiin T,yöväen Akatemian toiminta- ja tilikertomukseen vuodelta Vakuudeksi ;

4 Työväen Urheiluli i ton Ii i tto toimi1runnan Helsingissä liiton toimis tossa a p:nä huhtikuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä oliva~ Vilppula,Rinne, Salonen, Leskinen, Pulli, Vuori, ääskeläinen, varajäsenet Altti, Vainio Lehto ja sihteeri ostiainen. ' 1 ~. T~rkast~~tiin ja e::i~a isi~.. pyylid.misi~, lisäyksin ja korjauksin hyvak sytt~ln Op etu sm ln~ster~olle tarko~tettu valtion urheilu- ja voimis- I telulautakunnan urheilumäärärahojen jakoehdotuksen johod~gq annettava ajulahden kurssitoiminta ~ajulahti avataan 1/6,joll oin pidetänn ~ - viikkoinen virkis= tyskurssi. =1~8/~6~ ~9~/~~-=alkeisvoimi stelunjohtajakurssi.~aetaan 10 apurahaa 400 mk suuruisi"a.apufbhat haettava 18/5. Upetetaan myös lii ttojuh an ~olmisteluohjelma. =9/~7 -=2=3/~7~ jatkokurssi voimist~l~njohtaj~lle,jo~~o~n op~tetaan liittojuhlan voimisteluofljelma\pllrlkunnllle on aiottu j akaa mk suuruista ~purahaa,joie den saajien on käytävä opettamassa ohjelma seur. 23/7 _ alkaen syyskuun 3/9 (U6 viikkoa) on vielä vapaana kurssitoiminnasta.naistoimikunta on suunnitellut pidettäväksi nuorten( tyt töj En) ohj aaj akurssin, mutta t arkoitukseen ei ole vielä varoja. ( Ellei lisää saada varoja varataan koti kesälomanviettoon kok o elokuun ajaksi) Johtajakurssien FäiHl.ist~luainei tten opettaj aksi on p""-'"detty voimistel l upet:-:js. E l~:j. ll 3.lll::ui~()L..lvlUl.~vn ain.:;.i.~ji.i:l1 opet~ajak y syxie~t~xmn~ayyy EVVX mrs ei ole vi elä ratkaistu.

5 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa a p:nä huhtikuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula,Rinne, Salonen, Leskinen, Pulli, Vuori, åäskeläinen, varajäsenet ltti, Vainio, Lehto ja sihteeri Kostiainen. 1 '. Tarkastettiin ja erini:l.isin pyytlo..misin, lisäyksin ja korjauksin hyväksyttiin Opetusministeriölle tarkoitettu valtion urheilu- ja voimis-' telulautakunnan urheilumäärärahojen jakoehdotuksen johod0s& annettava lausunto. Luonnoksen parannetun laitoksen lopullinen tarkastus jätettiin puhemies Vilppulan tehtäväksi. Vakuudeksi: ~7'~'

6 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 10 p:nä huhtikuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, Leskinen, Jäaskeläinen, varajåsenet Vainio, Edelman, Lehto, sihteeri ostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 3/4 ja 8/4 pidettyjen kokousten pöytäkirjat. Tikkalan ~ ehitys 3 11 aikaisemmin s eurojensa mukana lii aarinan Vesaan hyväks~ttiin tosta erotettua jäsentä. 2 arjalan piirikunnasta 15 j ä s. hyväksyttiin liittoon. 4 ~. Jaoston lausunnon perusteella evättiin Viialan Pyryn pyyntö saada järjestää seuraottelu painissa 17/4, koska silloin pidetä än funtäs sä liiton painimestaruuskilpailut. 5 ~. Lohikosken Lohelle myönnettiin lupa toimeenpanna kansalliset painikilpailut ensi toukokuun 6-7 p:nå. 6 ~. Liiton murtomaajuo k sumestar uuskil ~(lil u- ja Helsingin piir ikunnan piiri juhla juttu lykä tti in Ylelilsurheiluj a oston ja piiri to imikunnan yhdessä harki ttavaltsi. Asia ra t ka i staan ensi kokoukses S8. 7 /-'. Loviisan Riennolle myönnettiin lupa toimeenpanna seuraottelu y~eisurheilussa 11/6 edelly ttäen, etta jaosto puoltaa Kuultiin ja hyväksyttiin Osuusliike Ku~sepän l i iton nyrkkeilymestaruuskilpailujen seurojenvälisiin otteluihin lahjoittaman kiertohaarikan säännöt. 9 ~. Hämeen sos.dem.nuorisopiirijärjestön kyselyyn, voivatko Luorisoosastojen urheiluosastot tulla hyväksytyiksi TUL:n jäseniksi pääte ttiin vasta ta myöntei sesti. 10 Turusta lähetetty kirjoitus koskeva liiton nuorten jäsenten osanotto-oikeutta "puolueettomien" kristillisten järjestöjen toimeenpanemiin kilpamluihin, lykättiin TUL-lehden toimitusneuvostoon. 11 Liittojuhla-arpajaisten suunnittelu päätettiin antaa liittojuhlan taloustoimikunnan tehtäväks~. 12 '. Porvoon ja Lahden piirikuntien laususlilntojen perus.teella oikeutet tiin Ratulan Alku siirtymään liikennesuhteiden ~e~estbwllx mukaisesti Porvoon piirikunnasta Lahden piirikuntaan. 13 Salön Vilppaalle pää t ettiin luovuttaa seuran aikoinaan liitolle lahjoi t tama omaisuus takaisin. 14 Voimistelujaoston kurssisuunnitelma päätettiin ottaa ratk aistava~i seuraavassa kokouksessa. Se monistetaan ja läh etetä än j ä senille postitse, tutustumista varta". 15 Pesäpallo- ja ~ ilasopimusasiat pantiin pöydälle seuraavaan kokouk- seen. 1IJ(l K~ r~ --. ~~-...~. - ". F ~,PI- tv.~{"f.,~ J4 'l:~ 1~-...~ ~VI'';;:;:::'"'' ~ Vakuudeksi:. 'i1i~.... (

7 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 18 p:nä huhtikuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.Vilppula, U.Rinne, ~.A.Pulli, K.A.Vuori, varajäsenet V.Vainio, K.Altti, Y.Lehto, liiton toimihenkilöt Helmi Paasonen, J. Klami ja V.J. ostiainen. 1 oy ' Luettiin ja hyväksyttiin 10/4 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ",j. äätettiin periaatteessa, että liitto ei tee sellaisia välinesopimuksia tuottajain kanssa, joissa käytettäisiin liiton merkkiä. 3. Karjalan piirikunnan tiedustelun johdosta päatettiin, että Lahdenpohjan kauppalaan perustettu seura kuuluu Karjalan piirikuntaan. 4 Forssan Alku oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Lauri Brusin 3 kk kilpakelvottomuudella yönne ttiin seuraa vat kilpa iluluva t: 29-30/4 kansalliset painikilpailut Kotkan Kisailijat, 21/5 liiton murtomaajuoksumestaruuskilpailut Helsingin yhtymä, 24-25/5 kansalliset painikilpailut Pitkärannan Tenho, 27-28/5 " "Suojärven Toverit, 28/5 yleisurheilukaupunkiottelu HelSinki-Tampere, Tampereen piirikunta, 4-5/6 kansalliset yleisurheilukilpailut orssan Alku, 10-11/6" "Helsingin yhtymä, 11/6" " Kymin Veikot, 8-9/7 liiton r,leisurheilumestaruuskilpailujen -sarja Helsingin yhtymä, 29-30/7' " C- sar ja Forssan Alku, 19-20/8" " 'B-sarja Turun Toveri t Voimistelunjohtajakurssikysymys pantiin vielä pöydälle ja jaoston harkittavaksi edellyttäen, että kursseihin käytetään kaikkiaan 26,000 mk. 7 oi. Ilmoitettiin, että Paimion Yritys on lahjoittanut liitolle omaisuutensa. Lahjoitus päätettiin vas t aanottaa. 8 Y..uul tiin Töölön Vesan ilmoi tus r.ullervon rikkeestä jääpalloilumestaruuskilpailujen tilityksessä. Vesalle patettiin ilmoittaa, että virhe on oikaistu. Samalla jätettiin jaoston tehtäväksi huomauttaa asianomaisille tark itusvelvollisuukäista. 9. Käsi tel tiin Stadion-säätiön kokouksessa 28/4 esille tuleva t asia t. Vilskmanin patsaan pystyttämistä stadionille ei vastusteta ja urheilumuseolle ollaan taipuvaisia luovuttamaan vapaa huoneustotila. 10 ". ~ erkittiin, että internatsionaalin edustajaksi Latvian toveriliiton 11. liittokokoukseen 22-23/4 on määrätty sihteeri Kostiainen. Hänen tehtäväkseen annettiin myöskin liiton terveisten esittäminen kokouksessa. 11. Yleisradio-osakeyhtiön yhtiökokouksessa 27/4 esille tulevat asiat päätettiin ottaa käsi teltäväksi seuraavassa kokow<s essa. Piir ikunnille, 12 ~. ulun piirikuntaa lukuunottama tta, pä" t ettiin suorittaa kuluvan vuoden pillikunnallinen avustus. :~ 13 ( JääpalloimumestarQuskilpailumaksuos ~udet HelSingin ~ullervo päätettiin suorittaa sit t en kun velalliset seurat ovat suorittaneet osuutensa liim~ 14 '. Koska Helsij(~B:j~ta,ikunnan piirijuhla on siirretty 25/5 påätettiin Helsingin Tarmoa Sllr amään pesäpallokilpailunsa 27-28/5. Vakuudeksi. : t/.17~

8 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 24 p:nä huhtikuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat U.Rinne, E.A. Pulli, Elina Jääskeläinen, V.Vainio,K. Altti, Y.Lehto, liiton toimihenkilöt Helmi Paasonen, J.Klami ja V.J.Kostiainen. 1. Karhulankylän Kontio Keskisuomen piirikunnasta 25 jäs. hyväksyttiin jäseneksi liittoon. 2. Kauhavan Alku oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Toini Ekmannin ehdoitta. 3. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 4-5/6 kansalliset pesäpallokilpailu; Helsingin Kotkat, 11/6" " Tainionkosken Tähti, 11/6 pesäpallo-ottelu Helsinki-maaseutu Työv.Mailapojat,Kullervo, 8-9/7 kansalliset painikilpailut Lappilan Nousu. Kotkien ja Kullervon lupa myönnettiin ehdolla, etteivät kilpailut tapahdu samaan aikaan Helsinkiin aikaisemmin myönnettyjen kilpailujen kanssa. 4. Kyminlaakson piirikunta oikeutettiin toimeenpanemaan liiton IV.poikaurheilupäi~dt Kotkassa 19-20/ Liiton valtionapujuttu pantiin pöydälle. 6 Päätettiin, ettei vappåjulistusta anneta. Pulli oli julistuksen antamisen kannalla. 7. Pajulahden kuluvan vuoden kursseihin tarvittava lisämääräraha mk päätettiin ottaa Pajulahtirahastosta. 8 Koska VOimistelujaosto piti kiinni aikaisemmasta kannastaan V01m1Stelunjohtajakurssien rahoittamiskysyåyksessä, päätettiin piirikunnilta tiedustaa, voidaad41isämääräraha mk ottaa piirikunnille liittojuhlan y~eisvoimisteluohjelman neuvontaan varatusta määrärahasta. 9. TUL-lehden julkaisusuunnitelman käsittely lykättiin. 10. Vaasan raastuvanoikeuden päätöksestä Vaasan piirikunnan lakkauttamisasiassa päätettiin valittaa. Piirikunnan puheenjohtajal ta päät.e ttiin tiedustaa, pidetäänkö välttämättömänä uuden piirikunnan perustamista heti, vai voilaanko toiminta järjestää jutun vireilläoloajaksi siten, että nykyinen piiritoimikunta toimii liiton luottamusmiehistönä liiton vai takir jalla. 11 Hyväksyttiin Rinteen selostus Yleisradioyhtiön osakkaiden kesken pidetystä neuvottelusta. Liiton edustajaksi yhtiökokoukseen 17/4 valittiin U.Rinne. 12 Stadion-Säätiön edustajain yhteinen neuvottelukokous päätettiin pitää liitossa 28/4 kello i Päätettiin vastaanottaa Pakinkylän Veljien jäljelle jäänyt omaisuus: rahaa 64:65, Työväen Akatemian osake, 2 kpl Työväen Urheilulehti osakeyhtiön osakkeita, huutotorvi ja seuratoiminnassa tarvittavia pieniä välinei tä. 14. Raittiuden Ystävien 50-v. juhlaan 3/5 ei lähetetä liiton edustajaa. 15. Muut kysymykset siirrettiin 30/4 kello 11 pidettävään kokoukseen. Vakuudeksi: lz. ~1, I (...

9 P~julahden kurssi toiminnan ja kunnossapidon kustannusarvio =~-=~=~=~=-=~=~=~=-=~=~=-=-=-=-=~=-=-=-=~=~=-=~=~:~=-=~=~=~=~=~= Kurssit: ==:=1=-=_ I:n kurssi:5/ /6 pesäpallokurssi: Pes~pallon onettaja matkakuluineen Voimlstelun... " " Pianisti viikon aikana 2:n kurssi:18/6~9/7 voi~istelunjohtajakurssi: 10 apurahaa seuuille a 400: Voimlsteluaineitten opettaja m~tkakl. Pesäpallon opettaja matkakululneen Yleisurheilun opettaja II Uinnin opettaja II Soittaja II SekalaIsia järjestelykuluja noin 3 :s k urssl.. l' 11 "tt " 11,. 1 k. QJu ~~ aollje_ma urssl: 9/'(... 23/'( 17 Lpurahaa piirikunnille 2 300: Voimlsteluaineet,opettaja P~säpDl+on opettaja?lanl~tl Sekalaisia järjestelykuluja 4:s kurssi, uinti-ja yleisurheilukurssi 600: 600:- 300:~ 4000: 3500: :~ 720:- 720: :- 320: 5100: 2400: :-- 800: : : : 1000: : :... 23/7-6/8 Uinnin opettaja Ileisurheilunn 2 opetta~aa a 600:~ PeSäpallon opettcja ~i an l~ti 1 viikon aikna Sekalaisia kuluja 5 ja 6:s virkistyskurssi 4 nikon aikana 6/8... 3/9 Voimistelun opettaja,joka opettaaa kaikki aineet Kunnossapitokulut koko ajalta: (välttämättömät) Kaluston uusimista: Ruohokentän laitto ja puutarhat yöt Veneitten maalaukset Uusi aita palstan ympäri Kentänkorjauksia ja palstan siistimis Pitäisi korjå a ensi tilassa Kaivo ja likavesien siirtolaitteet Pöydjt ja tuolit saunakamariin Sänkyjä lisää 4 kpl II ~ tus. uusia ruokapöytäliinoja Uutta ravintolakalustoa Tyynyjä noin ~O mk kpl 50 kpl Kurssllaisten huoneitten vaatenaulakoita verhoineen y_m. Sekalaisia korjauksia y.m. satunnaista 600:- 1200:- 600: 300: 300:- 2000: 2000: :~ 2000: 500:- 500: 1500:- 500: 1000:~ 1000: : 2 000:... ( :-) 5000:1' : Rahoitus: Valtiolta Suurarpajaisista Ravintolasta Tappioksi : : : Yhteensä:38 OOO:~ j2im~xxxx 3..COO:..

10 &uettiin ja Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 30 p:nä huhtikuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H. Vilppula, U.Rinne, M.Leskinen, T.Salonen, Elina Jääskeläinen, varajäsenet V.Vainio, ~. Altti, J.Edelman, Y.Lehto, liiton toimihenkilöt Helmi Paasonen, J.Klami ja V.J. Kostiainen. 1. hyväksyttiin edellisen 24/4 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 2. HYVäksyttiin Uintijaoston ehdotus nor,jalaisuintikilpailujen järjestämisestä seuraavasti: 26/7 Helsingissä Helsingin T.yöväen Uimarit, 28Z7 VoikaalIa Voikaan Viesti, 30/7 Kotkassa Kotkan Kisailijat, 1/8 Helsingissä Helsingin Työväen Uimarit. Norjalaisten vierailu tapahtuu kokonaan toimeenpanvain seurain kustannuksella. 3. Miesten ja nuorten voimistelunjohtajain kurssien ajaksi vahvistettiin 25/6-8/7 ja kurssipaikaksi T.yöväen Akatemia. 4. Käsiteltiin TUL-lehden julkaisuunnitelmat vuodelle Päätettiin asettua kannattamaan aikakauslehtimuotoon siirtymistä väliaikaisena toimenpiteenä taloudellisen Välttämättömyyden vuoksi. Liittoneuvoston päätöksen mukaan lähetetään asiasta selostus kustannuslaskelmineen piirikunnille lausunnon antami sta varten. Piirikuntien on ilmoitettava kannanottonsa liittotoimikunnalle ennen ensi kesäkuun loppua.. 5 Liiton valtionavun suhteen päätettiin asettua toistaiseksi odottavalle kannalle. 6. Liiton edustajia Stadion-säätiön edustajistossa muutettiin seuraavasti: N.Kristofferssonin tilalle liittotoimikunnan jäsen V.Vainio, Lyydia Vainion tilalle tilalle Elina Jääskeläinen, Taimi Taiston tilalle Terttu Lehtonen ja K.Siltasen tilalle J.Klami. 7 Kuultiin ja hyväksyttiin U.Rinteen selostus Suomen Yleisradio Oy:n ~ htiöko~~se~t~.,ha~~~~toneuvoston kokoonpano yhtiössä jäi ennalleen, ~J_ /~~V'V h,~ ' j. 8. Kuultiin ja hyväksyttiin sihteerin selostus Riianmatkasta 22-23/4. 9 Pajulahden tilaan päätettiin liittokokouksen 1931 päätökseen nojaten ottaa markan suuruinen kiinnitys, 3 kpl mk halu~avelkak. 10 ~ ja.3 ~I<. i-r1"is~-f0ia.t~, d-~4.a.a ----'... c7~'~ci:. 10 Toimisto päätettiin pitää touko- elokuun aikana avoinna Kuultiin Tampereen piirikunnan tilitys liiton siäähyppymestaruuskilpailuista. Tappio 298: Merkittiin, että kihlakunnan oikeus on kumonnut Vaajakoaken Kuohua vastaan nostetun syytteen. jäsen 13. Kuultiin ja pantiin pöydälle Keuruun POhjanperän Jyryn eräi~en ten kirjelmä seuran uudelleen henkiinherättämisestä. 14. Oslon Rollon tiedustelun johdosta venäläisten urhei11jain kutsumisesta kans,ainvälisiin kilpailuihin Osloon samaan aikaan suomalaisten kanssa

11 . ~ päätettiin viitata molempien maiden liittojen kesken 4-12/5-31 solmitun kilpailusopimuksen 6. kohtaan. 15. Käsiteltiin internatsionaalin toimiston Prahassa 6-7/5-33 pidettävässä kokouksessa esille tulevat asiat. Esityksiä ja Slustuksia ei liitolle ollut vielä saapunut, minkä johdosta kannan otto erinäisiin ky~myksiin nähden jäi edustajan vapaaseen harkintaan. Internatsionaalin väliaikaiseksi puhemieheksi Gellertin tilalle ensi kongressiin saakka päätettiin ehdottaa tri J.Steinemann Bernistä. Wåldungin laiaabomus päätettiin evätä. Kolmansien työläisolympialaisten toimeenpanoa koskeva kohta päätettiin e dottaa jätettäväksi toistaiseksi avoimeksi. Sihteerin tehtäväksi annettiin matkalla ottaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti selkoa Saksan ja Itävallan tapahtumista ja olosuhteista. jkw\c;tr: Inl':-'~~. t t:. 16. Si~om8:iS9~ m~~t:l~:i:i~ 01k~m.&,...asettrJ edusj;aja ehdokkaaksi ensi heinäkuussa pidettä~ssä xxltt-,äix&- eduskunta~aaleissa. ' Liiton toimesta päätet tiin antaa myöhemmin vaalijulistus, minkä luonnoksen laatiminen jätettiin sihteerin tehtäväks i. 17. Päätet tiin pitää seuraava kåkous maanantaina 8/5 kello 19. Vakuudeks i: f;:l '~ '

12 Pöytäkirja TUL:n liittotoimikunnan ko-. kouksesta a päi vädä toukokuuta Saapuvilla olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, M.Leskinen, Elina Jääskeläinen, T.Salonen,E.A. Pulli, V.Vainio, K.Altti, Y.Lehto, V.Laherma, sekä liiton toimitsijat Helmi Paasonen ja J.Klami. 1. ~ Luettiin edellisen 30/4 pidetyn kokouksen Pöytäkirj~!~ hyväksyttiin muutoksilla 7 ja 16 pykäliin. 2. M önnettiin seuraavat kil ailuluvat: a-9 7 einäjoen isa, Vaasan piirin yleisurheilumestaruuskilpailujen A-sarja ja sen yhteydessä 100 km kansallinen maantiepyöräily. 7/5 Porvoon Veikot, ystäv.yysottelu jalkapalloilussa Töölön Vesan kanssa. 14/5 H:gin piirikunta, H:gin ympärijuoksu kansallisena kilpailuna. 3. Kotkien liittotoimikunnalle lähettämän kirjelmän Johdosta päätettiin sallia seuran järjestää pesäpallokilpailunsa 4-5/6 ilman aikarajoituksia muualla paitsi ei Haapaniemen kentällä, jossa kilpailuja ei saa alkaa ennen klo ~. Ilmoitettiin, että Marinkaisten V-ja U-seura Riento on lopettanut toimintansa kahden yleisen kokouksen yhtäpitävällä päätöksellä. 5. Tahmelan Vesan kirjeeseen,jossa seura pyytää vapautusta velkojensa maks misesta Joko kokonaan taikka osaksi,päätettiin vastata ettei liitto voi maksuvapautuksiin suostua, mutta katsoen seuran vaikeaan taloudelliseen asemaan maksuja odotetaan toistaiseksi. 6. Katsoen siihen, että Lahden Työväen Pallotoverien toiminta on viranomaisten toimesta keskeytetty, päätettiin seuralle myöntää pyytämänsä maksuvapaus liittoveroista siihen saakka kun toimintaoikeus palaut uu. 7. Vahvistettiin liiton henkilökunnan kesälomat seuraavasti: Helmi Paasonen l-31/a (sijainen Pajulahteen) Aili Kaukonen 1-23/6, Siiri Vuorinen 26/6-25/7, V.Koivula 4/7-3Ja'sijaisena E.Kalervo), J.Klami 27/7-26/a, Frans Nuotio 1-15/8, L.Surakka kahden viikon aika jonka taloudenhoitaja järjestää sopivaksi katsottavana aikana. Sihteeri V.J.Kostiaisen loman ajasta päätetään myöhemmin hänen palattuaan me tkoil ta. 8. Kuultiin ja hyväksyttiin liiton painimestaruuskilpailujen tilit. Kymintehtaalta ylijäämää Mk 4.865:50, josta liitolle 25 %, tehden 1.216:35 mk ja Mäntästä yli~ämää Mk 1.871:80, josta liitolle 467:95 mk Liiton osuudet ilmoitettiin tilitetyiksi. 9 Ilmoitettiin, että Karkkilanm Kisa ja Ahmoon Visa ovat kihlakunnanoikeuden päätöksellä 3/5 lakkautetut. Jos Karkkilan %akaliax Kisan taholla ollaan halukkaita valittamaan jutusta Hovioikeuteen,niin avustetaan seuraa valituksen laatimisessa. 10. Ilmoitettiin,että Kurkimäen Alun pesänselvittäjä on nyttemmin lupautunut selvittämään seuran pesän liiton kanssa. Seuralla on oma,miltei velaton talo. 11 ~. Suurarpajaisten tilit päätettiin saattaa lopulliseen kuntoon ja julkaista ne lehdessä,sekä jättää selvitys viranomaisille. Ennen julkaisemista jätetään tilit liiton virallisten tilintarkastajain tarkastettavaksi. Arpajaisti1issä esiintyvistä arpasaatavista 4.480:-mk tehdään niin suuri poisto, että arpajaisten ylijäämä pyöristyy markan paik-

13 mk on tällöin luettava poistet keille. Saatava P.E.Papuselta 995:~ tujen saat.itn joukkoon. 12. Liiton edustajaksi So~ dem~puolueen puoluekokoukseen Tamper eella 25-28/5 valittiin puhemies T.H.Vilppula, varalle varapuhemies U.Rinne. 13. Baistoimikunnan kutsusta päätettiin tehdä vierailumatka Pajulahibitl3 teen 18/6. Lähtöajasta päätetään myöhemmin. 14. Liiton tilintarkkailijoiksi vuodelle 1933 valittiin T.H.Vilppula Ja M.Leskinen. Vakuudeksi:

14 TyÖVäen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 15 p:nä toukokuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, M.Leskinen, ElinaE Jääskeläinen, K.A.Vuori, varajäsenet V.Laherma, V.Vainio, K.Altti, J.Edelman, Y.Lehto, ;aloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V. J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 8/5 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Lahdenpbhjan Yritys Karjalan piirikunlbsta ja Koivistonkylän Kunto Tampereen piirikunnasta hyväksyttiin jäseniksi liittoon. 3 '. MY,'önne ttiin seuraava t kilpailuluva t: 476 seuraottelu yleisurheilussa Kotkan Kisailijat-H:gin Kisatoverit, 4-5/6 kansalliset yleisurheilukilpailut Kauhavan Alku, 5/6 kansalliset maratonjuoksukilpailut Keskisuomen piirikunta, 5/6 ystävyysottelu pesäpalloilussa Napialan Pyrkivä-H:gin Työv.Mailap /6 k nsalliset yleisurheilukilpailut Jyväskylän Veikot, 18/6 nuorten seuraottelu yleisurheilussa H:gin Kullervo-Kymin Veikot, 1-2/7 kansalliset painikilpailut Napialan PyrkiVä (siirto), 1/9 kansalliset yleisurheilukilpailut Helsingin seurojen yhtymä. urheilu 4. ~ Sysmäläisille tovereille myönnettiin oikeus ottaa~~nnallisen kentän vigkiäiskilpailuihin. 5 Helsingin piirikunta päätettiin vapauttaa Helsinginympärijuoksun kilpailumaksun suorituksesta. 6 Vaasan piirikunnan nykyiselle piirikoimikunnalle päätettiin antaa liiton valtakirja piirikunnan asioiden hoitoa varten niin kauaksi kunnes piirikuntaa vastaan nostettu oikeusjuttu on korkeimmassa oikeudessa ratkaistu. 7. Kuultiin ja liitettiin liiton asiakirjoihin liiton arpajaisten tilintarkastajain lausun tci. 8 Merkittiin, että liiton tiliebtarkarkkaili~at T.H.Vilppula ja M.Leskinen ovat tarkastaneet liiton tilinpitoa 11/5 ja havainneet, että läteiskassa 3.093:68 oli yhtäpitävä tilikirjojen osoittaman määrän kanssa. Tulotodisteet tarkastettiin ja menotodisteet NO Muistutuksiin ei havaittu olevan aihetta. 9. TYÖväen S.ivistysliiton edustajistoon Lyydia Vainion tilalle valittiin Matti Leskinen ja V.K.Lähteisen tilalle E.A.Pulli, varajäsenen Taimi Taiston tilalle Irja Rainio ja O.Heleniuksen tilalle J.Edelman. 10. Kuultiin sihteerin selostus SUI:n toimiston kokouksesta ja tilanteesta Saksassa ja Itävallassa. 11 Merki ttiin SUI:n lainapyyntö,. Valittiin komi tea: Vilppula, Klami, Leskinen harkitsemaan asiaa ja tekemään ehdotus lainan järjestämisestä. Vakuudeksi:

15 2 - N:o 20 TUL SUI:n toiminta jatkuu sille viitoitettua latua. Kolmannet tgöläisolgmpialaiset Belgiassa Kansainvälisessä työväen urheiluliikkeessä oli saksalaisella toverilii-. tolla huomattava asema. Sosialisti en Urheiluinternatsionaalin toinen puhemies, teknillisen päävaliokunnan ja muutamien muidenkin valiokuntien puheenjohtajat olivat saksalaisia. Hitlerin yksinvallan voimaanpäästyä Saksassa joutuivat työväen urheilujärjestöt muiden työväenjärjestöjen ohella täydellisesti tuhotuiksi. Tämä aiheutti kansainvälisenkin järjestön elimissä huomattavia aukkoja. Internat~ionaalin toimiston kokous, joka pidettiin Pral1assa kuluvan toukokuun 6. ja 7. p:nä, oli kutsuttu koolle pääasiassa Saksan tapahtumista aiheutuneen tilanteen johdosta. Kokouksessa olivat läsnä kaikki toimiston jäsenet saksalaisia tovereita lukuunottamatta. Puhetta johtivat tri Deutsch Wienistä ja Devlieger Liegestä. Tsekkiläisten sosialidemokraattien puolesta tervehti kokousta jo Marxin ajoilta työväenliikkeessä vaikuttanut tri Soukup ja :Tsekkoslovakian saksalaisten sos. dem. puolesta valtiopäivämies Mtiller, kansainvälistä ammattiliittoa edusti Teyerle Prahasta ja tsekkiläisten urheilutovereittcn puolesta hoiti isännän velvollisuuksia tov. Pasa. Kuultua puhemiehi -tön, sihteeristön ja eri valiokuntien antamat toimintaselostukset ryhdyttiin käsittelemään Saksan tapahtumista aiheutuneita kysymyksiä. Internatsionaa Iin toiseksi puhemieheksi saksalaisen tov. Gellertin tilalle seuraavaan kongressiin saa~ka valittiin tov. Guillevic Pariisista. Koska saksalaisella tov. BUhrenilIä lienee mahdollisuuksia muuttaa joko Tsekkoslovakiaan tai Sveitsiin, jätettiin teknillisen päävaliokunnan puhemiehen tehtävät edelleenkin hänen hoidettavakseen yhteisymmärryksessä internatsionaalin sihteerin tov. Silaban kanssa, ellei se ole mahdollista, valittiin hänen varamiehekseen tov. Devlieger Liegestä.. Kansainvälinen tietotoimisto muutetaan Aussigiin ' tov. MUllerin hoidettavaksi, laikapalloasiain hoito Wieniin tov. Lechnerin tottuneisiin käsiin, paini- ja nyrkkeilyasiain johto uskottiin suomalaisen tov. Koskisen huollettavaksi, shakki tsekkiläissaksalaisen tov. Patzin ja naisten valiokunnan asiat tsekkiläisen Maria Jechovan hoidettaviksi. Internatsionaalin tilintarkastajaksi saksalaisen SchuherHn tilalle valittiin tov. Gastgeb Wienistä. Katsoen siihen, että saksalaiset porvarilliset urheilujärjestöt ovat asettuneet täydell isesti hitleriläisen fascismin käytettäväksi, on työläisten kaikkialla maailmassa k a r t e t t a v a k ann a t t a rr. a s t a n i i t ä k i l P a i I u j a, joi s sas a k salaisia urj1eilijoita e s iin t y y, samoin on tehokkaan vastalauseen ilmaisemiseksi saksalaisiin tovereihin kohdistettua ryöstöpolitiikkaa vastaan k i e 1 t ä y d y t t ä v ä 0 s t a m a s t a s a k salaisia tavaroitl Kolmannet työläisolympialaiset 1937 päätettiin toimeenpanna joka tapauksessa ja annettiin belgialall:! ten tovereitten tehtäväksi ryhtyä ennakkovalmistuksiin. Belgialaisten tovereitten antaman selostuksen mukaan ovat olosuhteet Antverpenissä suotuisat olympialaisten rauhalliselle kululle ja belgialaiset toverit lupaavat pitää huolen siitä, ettei kansainväliseksi liikkeeksi paisunut fascismi tule saamaan mahdollisuuksia näiden edellytysten huonontamiseen. Euroopan mestaruuskilpailuja jalkapalloilussa päätettiin myöskin jatkaa kaikista vasta tuulista huolimatta, samoin on eri liittojen mahdollisuuksien mukaan ylläpideftävä kansainvälistä vuorovaikutusta kilpailutoiminnan avulll Suomen teh- Tiistaina 16. p. toukok täväksi annettiin päätösten toimeenpanon huolto pohjoismaissa ja pohjoismaitten toverien pitäminen päivän tapahtumien tasalla. Kansainvälisten j äsenmaksutulojen vähenemisen johdosta laadittiin ja hyväksyttiin internatsionaalille uusi talousarvio, mikä vastaa järjestön nykyistä asemaa. Kun oli vielä hyväksytty tervehdys saksalaisille ja itävaltalaisille tovereille sekä julkilausuma kansainvälisen työväen urheilupäivän johdosta, julisti puhemies tri Deutsch luottavin sanoin internatsionaalin toiminnalle tärkeän kokouksen pääuyneeksi. V.I. K , i

16 JaJ. jennös T i 1 i n, _yöväen Urheiluliiton suurarpajaisista v T u 1 0 t Myydyistä a.rvoista " arvontaluetteloista Alennusta Osl.~lannon lunastamista os tokortei sta Saatavat; arvoista arvontaluetteloista Poistetaan 50 % 1.1 eno t Arpajaislupa Arpo j en paina tus Ilmoituksia sanomalehdissä Mainostaulujen painatuksia },.ainostaulujen vuokria rai tiovaun. } a±nostaulu Hakaniemessä Matriiseja ja kuvalaattoja Piirroksia Kirjoituspalkkioita Palkkoja ja palkkioi ta Postimaksuja Toimistotarpei ta Matkakustannuksia Myyntikojun rakentaminen Arvontakulut Kahvilaskuja Voi tto4,uettelon painatukset Ostotodistusten painatuks et Sekalaisia kustannuksia Voitot: maksetut per imat tömä11 Ylijäämä ; :25 948; : :- 360 : : :25 Mk : :35 ===================~==== 170: : : : : : :25 740: : : : : ; : :75 101: :- 647: : : Mk : : : :35 ======================= ~.,v. Helsingissä 12 päivänä toukokuuta Työväen Urheiluliitto T.H. Vilppula J. raami

17 Jäl j ennös Tilintarkastuslausunto Olemme tarkastaneet Työväel Urheiluliiton r. y. vuosina 1932 ja 1933 toimeenpanemien suurarpajaisten tilit ja saamme tarkastuksessa tekemiemme toteamusten ja havaintojen perusteella lausuntonrurune esittää seuraavaa: jkfmlxtitkm Arpajaisista saadut tulot olivat oikein merkityt liiton tilinpitoon, jonka seikan totesimme vertaamalla arpalippujen kolconaismäärän ja jälelläolevat arpaliput kesken ään, muut tulot todettiin ti%litodisteista. 1.1aksetuista voitoista samoin kuin muistakin arpajaisten pidosta aiheutuneista menoista esitettiin hyv åksyttäv~t todisteet. Arpajaisten tuottama nettotulo on oikein otettu liiton tilinpidossa huomioon. ~delläolevan mukaisesti ehdotamme,että liittotoimikunnalla, valitulle arpajaistoimikunnalle sekä asianomaisille toimitsijoille myönnettäisiin täydellinen tili- ja vastuuvapaus. Helsingissä 13 päivänä toukolcuuta Jalmari Laakso KI{ :n määräämä tarkastaja Severi Koskinen

18 TUL:n liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 22 p:dä toukokuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, M. Leskinen, E.A.Pulli, Elina Jääskeläinen, K.A.Vuori, V.Vainio, K.Altti, Y.Lehto, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V. J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 15/5 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. Herralan Ryhti Lahden piirikunnasta hyväksyttiin jäseneksi liittoon. 3. Kaarinan Vesa oikeutettiin ottamaan jäsenikseen seuraavat toverit: Selma Tamminen, Katri Onni, AIli Saimaa, Elli Sir~n, Sulho Onni,kaikki ehdoitta, ja Valkeakosken Kos~enpojat V.Renforssin ja P.Lehtelän 2 vuoden koeajalla. 4 '. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 21/5 jalkapalloystävyysottelu Helsingin Kalervo-Porvoon Veikot 1, 21/5 s:n Helsingin ~armo-porvoon Veikot II, 24-25/5 kansalliset pesäpallokilpailut Helsingin Tarmo, 4/6 ystäv.ottelu pesäpallossa Tampereen Kisatoverit-H:gin ~yöv.mailap /6 kansainväliset yleisurheilukilpailut Porin Pyrintö, ehdolla että Jaosto suostuu, 17-18/6 kansalliset rata- ja maantiepyöräilykilpailut H:gin Työv.Py~.V. 1-2/7 pesäpalloystävyysottelut Tainionkeeken Tähti, 8-9/7 kansalliset k~untapesäpallokilpailut Kuusankosken Puhti, 8-9/7 kansalliset painikilpailut Jyväskylän Veikot, 12-13/8 kansalliset kutsuntapesäpallokilpailut Helsingin Kisatoverit, 5 Kuultiin Palloilujaoston ilmoitus, että jalkapalloilun sarjasuunnitelma on rauennut kolmen piirikunnan aaetuttua vastustamalle kannalle. Samalla oikeutettiin Palloilujaosto merkitsemään haastettav~en joukkoon myöskin Karjalan ja Kuopion piirikuntien mestaruusjoukkueet. 6 '.. Palloilujaoston pyynnön johdosta saada taloudellista tukea Suomessa järjestettäville Euroopanmestaruuskilpailuun kuulugille otteluille, annettiin jaoston tehtäväksi laatia ja esittää tarkat laskelmat mahd&llisista tappioista. 7. Talikkalan Toverit oikeutettiin kustansamaan Viipuriin Tallinnalainen jalkapallojoukkue heinäkuun alussa. 8. Merkittiin, että Oslolainen Rollo-seura haluaa saada Suomesta Turun Toverien viestinjuoksujoukkueen 4 miestä sekä yksityiset urheilijat Nuppolan,Takkisen ja Nummelinin. 9 '. Kaarinan Kisa,Porin Pyrintö ja Ko~kan Kisailijat oike~ttiin ottamaan kilpailuihinsa 10-11/6, 14/6 ja 17-18/6 norjalaiset Erikssenin ja Pevikin. Yllämainijuille seuroille myönnetään kilpa i luvat ellei jaostostolla ole mitään sitä vas~aan. 10. Länsiuudenmaan piirikunnan ilmoitus laiminlyönnistä ja siitä johtuvasta LeppäkoEven Korvenvoiman verojen liitosta erottamisesta pantiin pöydälle. 11. Merkittiin, että Viinikan Jyry on lopettanut toimintansa. 12 '. HYVäksyttiin Naistoimikunnan päätös apurahojen jakamisesta kursseille. 13 Pajulahden Luennoitsijaksi yleisistä kasvatusperiaatteista miesten kursseille Grankullaan päätettiin ottaa tove P.Railo tai A.Hautamäki. 14 '. Kuultiin tilitys liiton voimistelumestaruuskilpailuista. Tappio 394:-

19 . 15. Merkittiin, että Pajulahden valtionavustus 12,000 mk on nostettu. 16. Piirijuhlan samanaikaisuuden vuoksu hyljättiin Helsingin Visan p saada järjestää jalkapalloystävyysottelu Tampereen Kisatoverien kanssa 28/ Liiton edustus puoluekokouksessa jätettiin puhemiesten tai heidän määräämänsä hoidettavaksi. Vakuudeksi: _ -li- ~_

20 t Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 29 p:nä toukokuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, E.A.Pulli, T.Salonen, Elina Jääskeläinen, K.A.Vuori, V.Laherma, V. Vainio, K.Altti, J.Edelman, Y. Lehto, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Kuultiin ja hyväksyttiin edellisen 22/5 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Sauvon Veikot Varsinaissuomen piirikun~sta lii ttoon hyväksyttiin Jäseneksi 3 Kaarinan Vesa oikeutettiin ottamaan jäsenikseen seuraavat toverit: R.Saimaa, Y.Ahlgren, A. Hilden, E.Vasama, L.Virtanen, V.Söderman, Siiri 1hman, Aini Leino ja Helena Heinistö. 4. MY.önnettiin seuraavat kilpailuluvat: 47.6 seuraottelu palloilussa Turun Toverit-Tampereen Palloveikot, 5/6 " "Lappeenrannan T~öv.Urh.-H:gin Tarmo, 5/6 " "Hämeenlinnan Kisa-Porvoon Veikot, 11/6 " yleisurheilussa Tampereen Kullervo-Maarian Pyrkivä, 14/6 kansainväliset yleisurheilukilpailut Kotkan Kisailijat, 17-18/6 " "Kaarinan Kisa, 2/7 kansalliset yleisurheilukilpailut Kymintehtaan Kisa, 8-9/7 yleisurheiluottelu Tampereen eteläpuolen seurat erinäisin ehdoin, 30/7 " Eteläsaimaan-Viipurin ja Kyminlaakson piirik. 30/7 kansalliset yleisurheilukilpailut Rauman TyÖVäen Urheilijat, 26-27/8 " "Jyväskylän Veikot. 5. Eestin toveriliitolle myönnettiin yksi vapaapaikka miesten voimistelunjohtajakursseilla Grankullassa. 6 Liiton edustajaksi Rakkolanjoen Innon 25-v.juhlaan 4-VI. määrättiin V.Penttinen Viipurista, varalta A.Nurmi Hovinmaalta ja Elisenvaaran Yrityksen 25-v.juhlaan 4/6 K.Ritari Sortavalasta. 7. Merkittiin, että Viipurin kaupunki on evännyt kaupungin avustuksen TUL:n Viipurin piirikunnalta ja Viipurin Työväen Uimareilta samoin ehdoin kuin liitolta on valtionapu evätty. 8 Kuultiin sihteerin selostus puoluekokouksesta. 9. Liiton vaalijulistusluonnos päätettiin ottaa käsiteltäväksi 12/6. Sihteeri. oikeutettiin kesäkuun kuluessa tekemään vaalivalmisteluista aiheutuvia matkoja. 10. Kuultiin selostus tilanteesta Saksassa. Vakuudeks i: 1< 1 1~.

21 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä kesäkuuta 1933 pidetyn kokouksen pöyiäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, M.Leskinen, E.A.Pulli, K.A.Vuori, Elina Jääskeläinen, V.Laherma, V.Vainio, Y.Lehto, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 29/5 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Helsingin Kalervo oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Ragnar Häggqvistin 2 kk kilpakelvottomuudella. 3. Tampereen Kisatovereille ja Kotkan Työväen Palloilijoille myönnettiin oikeus toimeenpanna jalkapalloystävyysottelu kuluvan kesäkuun 11 p:nä. 4. Hyväksyttiin Palloilujaoston esitys latvialaisen joukkueen kutsumisesta Suomeen suorittamaan Euroopanmestaruuskilpmluun kuuluvat ottelut Helsingissä 20/6 ja Taåpereella 21/6/ samalla tarjotaan joukkuetta myös - kin Eestin toverillitolle ehdolla, että se suorittaisi latvialaisten matkakulut Tallinnasta takaisin Riigaan. Tarkoitukseen myönnettävän summan suuruuden määrääminen jätettiin siksi kunnes saadaan tamperelaisten ja eestiläisten vastaus. 5 HyVäksyttiin Voimistelujaoston ehdotus miesten voimistelunjohtajaja nuorten ~ohtajakursseille jaettavista apurahoista. Seuraa liitteenä. Hakijoita oli kaikkiaan 123 ja apurahoja jaettiin '. HyVäksyttiin Tanskan ja Norjan toveriliittojen ehdotus skandinaavisen yhteistyökokouksen pitämisestä Xööpenhaminassa ensi heinäkuussa.edustajan valinta jätettiin myöhemmäksi. 7 Työväen Pursiseuran ja Purjehdusjaoston esittämä kysymys, saaka liiton jäsen toimia ammattimatruusina porva illisissa kilpailuissa pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Asiaa selostivat kokouksessa henkilö! kohtaisesti jaoston jäsenet Peterssohn ja Forst~n. 8 Käsiteltiin Stadion-Säätiön ylimäärisessä edustajiston kokouksessa 15/6 esilla tulevat asiat. Päätettiin kannattaa 45,000 markan myöntämistä uusien piirustusten hankkimista varten. Ryhmäkokousta ei tällä kertaa katsottu tarpeelliseksi. 9 Kuultiin kutsu Vahvialan Kilpaveikkojen 10-v.juhltan 4/6. Koska juhla oli jo ohi, ei asia antanut aihetta toimenpiteisiin. 10. Merkittiin kuulluksl Helsingin piirikunnan nuortenjaoston vastalause nuorten johtajakurss~' n ohoelman järjestelyn suhteen. 11. Merkitttin, että Pajulahden tilaan on 6/6 saatu ehdolliset 150,000 ma~kan suu~uiset kiinnitykset. 12 Kuultiin viimeiset uutiset Saksan urheilutoiminnan alistamisesta sotilasvalmennukseen. Vakuudeks i : (;l'~' --~.' '

22 . Vö. n A~8 t ml 8 Granltl1l. "11 R a 25/6-81' to1meenpejltav1c nuorten j mie~tan voimist lunjoh ajakurs i apurahoj n Jalt maa.. :31. Y~.1L[.9 ti auht1 1 ot "t ( 28 jäs) ( 4 0 " ) 0 f ) ( '1 11 ),. 2 ) - (l,. (6 " ) kk1 ~ ålt;. I:IU 1J. If " " '" lno 'oj,11 \..!; tul' }iir1k. L ev1 5+- n 't " 'ml L. u 1. pi1r1k.,t 31 n:jej. -rafi R an t 'ls!.. L:'WH r ' 10 (46 II ) (40 ) i r lk. 1m' tj:' lq1.p r t 1'10 ) ~~1 plir. Uura Vi1l) :3 ('1' r ) -'1,u 'ill Sysmäll icl1. '40 ~ tj.... En. 1; 'i1.. Jä s iuuro l'31t ~ ~. ". ~ & ~ " root; " ) { -.. )., {... 'l: " I ( [0 1f ),. ( "7 -- '... s.p11rijt m... 1-[0 H Selnäjo.&:1 a lcok l an J V as TovsTlt en f nh :trit s Hl1t.l. a1 0 'I!u Taimi (50 ( 7 ( oy ) (#39 J ( 70 " ) ~I,70 ) {50,., I "-11r1k " " uus 'll1an Ec j en pi r lk Emil Kirkinen n n' ne Uusi :) IX pl1l'ik: Reino et e_ ss. p 1:rlk:... OUlun Jyry ( ) PenttI ;;;) k.o ~Jh ' 1 piirit uort kura it: arin l'jrintc (2-50 jäa) Toi vo Iiur m1 ilr1k v ik.o ( 50 lf ) Juho Xo ~6. ur1n lt Kotkan.K:i eai ljat ( 31.2 ) A.Ri sanen n " Tohm ' jårv n Voi a ~3 u"t'"i' Sf) ) (31 ) 113 La.ht on Kalle Re1 joj " '" o t: to KoI j onen K l' jalan " e8 eukylöll '1'0 e 1 t Korkeakosken Klsaurhot Nokian pyry Turun mov.erlt Xotalahden Into Porvocm Vej.tot H : gid 'reräs (8' ) ( 46 ) (50 ) (401 ) ( 20 ) (104 ) e.tti V11mius ra aarlo " Gabrielaonl n Sul.o _!} Varsinai8s." kf'n KOlehma1Jl8njXuoplon " VUbo fip-ominc 1ifvoon " VailttD piiri,. "

23 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä lii ton toimistossa 13 p:nä kesäkuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T. H. Vilppula, M.Leskinen, Elina Jääskeläinen, E.A. Pulli, K.A.Vuori, V.Laherma, V.Vainio, K.Altti, J.Edelman, Y. Lehto, taloudenhoitaja J. Klami ja sihteeri V.J.Kostia inen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 7/6 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Viial n PyrylIe myönnettiin lupa toimeenpanna seuraottelu yleisurheilussa Toijalan Vauhdin kanssa 25/6. 3 '. Käsiteltiin Tampereen Kullervon vetoomus K.Järvisen seuranmuuttoasiassa ja päätettiin siinä yhtyä Yleisurheilujaoston kantaan ja hyväksyä Kullervon kanta. Koska asia kuitenkin sääntöjen mukaan kuuluu piirikunnan ratkaisuvaltaan, päätettiin asia palauttaa piirikunnalje. 4. Kuulti in Tampereen piirikunn~ vastaus latvialaisen jalkapallojoukkueen kutsumisesta Suomeen ja ottelun järjestämismahdollisuuks1sta Tampereella. Joukkue ~äätettiin tilata liiton laskuun ja järjestää ottelu Helsingissä 20/6. ja Tampereella 21/6. MOlempien ottelujen kaikki tulot käytetään joukkueen kustannuksiin ja ottelujen järjestämisestä aiheutuvien menojen peittämiseen. 5 Otettiin käsiteltäväksi edellisestä kokouksesta siirtynyt Purjehdusjaoston esittämä juttu ja pääte~tiin, että liiton jäsenillä ei ole oikeutta olla asianharrastajamiehistönä porvareitten kilpailuveneis8ä, vaan ainoastaan täysinpalkattuina matruuseina. 6. Kuul ti in Valtion Urheilu- ja Voimistelulauta kunnan kirjelmä vai tionapuasiassa sekä sitä seurannut sitoumuskaavake. Päätettiin yksimielisesti, että sitoumusta ei allekirjoiteta. 7. Liiton edustajaksi Tampereen piirikunnan piirijuhlaan 18/6 päätettiin lähettää K.AItti ja annettiin hänen tehtäväkseen samalla valmistella latvmalaisen jalkappllojoukkueen ottelun järjestelyä. 8. Merkittiin, että enemmistö piirikunnista on voimisteluqohtajakurssib rahoittamisasiassa omaksunut liittotoimikunnan kannan. Sa.ila päätettiin Tampereen piirikunnalle antaa v. paat kädet käyttää piirikunnalle tuleva avustusosuus parhaaksi katsomaalaan tavalla. 9. Hyväksyttiin liiton vaalijulistusluonnos. Se julkaistaaam kaikissa työväenlehdissä samanaikaisesti tiistaina 20/ Kuultiin kansainvälisen liiton sihteerin tiedonannot. Vakuudeksi:. -

24 Helsingissä 14/6-33. Arvoisa toimitus. Pyydämme julkaisemaan alla olevan TUL:n vaalijulistuksen ensi tiistaina 20/6 huomattavassa asussa ja näkyvällä paikalla. Toveritervehdyks i n TUL : n Liittotoimikunta. p : sta siht. Työ 1 ä i s u r hei 1 u v ä e 1 1 e. Liittotoverit! Suomen työväenluokka seisoo nälkiintyneenä taantumuksen puristuksessa. Italian ja Saksan diktatuurin jäljittelijöiden vaatimuksesta on kulloinkin vallassa oleva porvarillinen hallitus riistänyt työväen oikeuksi ~ pala palalta. Tycläisurheiluväkikään ei ole säästynyt taantumuksen hyökkäyksiltä. Lapualaisten vaatimuksesta evättiin liitoltamme valtionapu jo viime vuonna ja samoin on tapattunut tänä vuonna. Tätä valtiollisen taantumussuunnan menettelytapaa ovat alkaneet jäljitellä porvariston määrättävissä olevat kunnat kieltämällä kunnalliset avustukset työläisurheilujärjestöiltä. Seurojamme on lakkautettu etsittyjen syiden perusteella ja uusien ~m seurojen perustamista vaikeutettu selittämällä ne lakkautettujen jatlwksi. Juhliamme on häiritty ja lippujemme käyttäminen kielletty. Jos taantumus etenee nykyisel lä vawldilla, olemme pian samassa asemassa kuin saksalaiso toverimme, joiden omaisuus on i:yt,s tett J T, voi:':1istelutalot ja liittokoulut muutettu natsikasarmeiksi ja työläisurheilijoilta kielletty astuminen jo ~a kunnallisillekin urheilukentille. Ensi heinäkuun 1 ja 3 p : nä tapahtuvissa eduskuntavaaleissa ratkaistaan, sallitaanko t aantumuksellisten voimien aste asteelta vallata käsiinsä valtiovalta j8 pystyttää maahan saksalaismallinen raaka diktatuuri keskitysleireineen ja kirjojen polttamisineen, vai asetetaanko taantumukselle este ja maahan palautetaan lailliset olot ja kansalaisille oikeusturv.a. Vaaleissa ratkaistaan myöskin lähinnä kolmen vuoden ajaksi maan taloudellisen elämän suunta. Onko se kulkeva jatkuviel tullikorotusten, lisääntyvien sotilasmenojen ja vähävaraisen kansanosan elinehtoja kirist ~ vään suuntaan, vaiko taloudellisen elämämme järkiperäistyttämisen ja ylei ~ ten menojen aiheuttamien rasitusten oikeudenmukaisemman jaon merkeis~ä. Li-ittoto\'erit: -Meill e ei ole suinkaan samantekevää, mihin suuntaan nämä s~uret kysymykset vaaleissa ratkaistaan. Niin valtiolliset kuin taloudellisetkin kysymykset koskevat meitä jokaista. ~.1 eidän aatteelliset pyrkimyksemme oikeudenmukaisemman yhteiskuntajärjestyksen aikaansaamiseksi kapitalistisen riistojärjestelmän tilalle, samoin kuin nykyhetken taloudellise t tarpeemme ova t yhdenmuka i8ia työväen poli i tti8 en ja amma tillisen liikkeen vaatimusten kanssa.!\leidän oikeutemme ja toimintamahdollisuuterrme ovat riippuvaisia maamne työväenluokan kohtalosta kokonaisuudes saan. Sen vuoksi emme voi jäädä XMax~xK~KkKzK vaalienkaan suhteen välinpitämättömiksi, vaan meidän on viimeistä jäsentä mycten käytettävä vaaleihin jäljellä oleva aika tovereittemme valistamiseen tässä suhteessa, avustettava toveri järjestöjä vaalikokousten järjestyksen pidossa ja itse vaalipäivinä, mikäli olemme äänioikeutettuja, äänestämään sosialidemokraa ttien ehdokkai ta. \Taa leihin oit _eus turvan, työn ja le i vä.n puoles ta : HelsingiSSä 12 p : nä kesäkuuta Työväen Urheiluliiton liittotoimikunta. T. H. Vilppula, puheenjohtaja. V. J. Kostiainen, siht.

25 Työväen Urheiluliiton lii tt010 imi kunnan Helsingissä liiton toimistossa 19 p:nä kesäkuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, X.A. Pulli, K.Altti, Y.Lehto, J.Edelman, T. Salonen, V.Vainio, M.Leskinen, K.A.Vuori, taloudenhoitaja J.Klami. 1 '. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 13/6 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 2 MYönmttiin seuraavat kilpa iluluva t: 15-16/7 tai 1-2/7 kansalliset pesäpallo- ja pyöräilykilpailut Enoon Koitto 16/7 kansalliset yleisurheilukilpailut Iisalmen Työväen Urheilijat, 23/7 " "Sa vonlinnan Jyry, 26/27/8 " "Kuopion Kisaveikot, 10/9 " "Por in Pyrintö, 5-6/8 " "Vuoksenniskan Vesa, 24/6 seuraottelu yleisurheilussa Siuron Tiusku-Tyrvään Kisa, 5-6/6 Länsiuudenmaan piirikunnan yleisurheilumestaruuskilpailujen Bisarja. ~ kuun 5-6 p:nä kilpailuluvat myönnettiin ehdolla, että paikallinen työnjuhlaw' imikunta antaa suostumuksensa kilpailujen pitoon. 3. Tov. V.Salmi oikeutettiin tekeiään kilpailumatka Riigaan 1-2/7 latvialaisten kutsusta ja kustannuksella. 4 Talikkalan Toverien esityksestä päätettiin pyytää ValtioneuvosUolta 15,000 markan suuru~a avustusta voimistelijain Norjanmatkaa varten. 5 Hyljättiin Painijaoston esi t~s 10,000 markan myöntämisestä ulkomaisten kilpailujen kutsumista varten Suomeen. 6 Päätettiin ryhtyä toimenpmteisiin eräiden aikaisemmin määrättyjen liiton edustajien Stadion-Säätiön edustajistossa vaihtamiseksli. 7 Toimisto valtuutettiin ryhtymään toimenpiteisiin liittojuhlan yhteisvoimisteluohjelmien julkaisemiseksi. 8 Merkittiin, että Rautatiehallitus ei ole suostunut antamaan poikairheilupäivien osanottajille enempää kuin 25 % alennuksen. 9. Liittojuhla-arpajaisten toimeenpanosuunnitelma pantiin pöydälle. 10 ". Merkittiin kuulluksi, että miesten voimistelunjohtajakursseille Grankullaan saapuu 60 osanottajaa, m.m. 1 Eestistä.Latviasta ja Norjasta. 11. Erotuomariksi Tanska-Norja jalkapallo-otteluun Euroopaamestaruudesta 30/6 valittiin P.Siimes Tampereelta.Matka tapahtuu tanskalaisten kustabnuksella. Varalle valittiin V.Vickström Helsingistä. 12 Kuultiin esitys jalkapa)lo-ottelun ~atvia - Suomi järjestelystä. Päätettiin järjestää illalliset Mustikkamaalla latvialaiselle joukkueelle ottelun jälkeen. Vakuudeksi: et Klam1.

26 J)öväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 26 p;nä kesäkuuta 1933 pidet,yn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, K.Altti, T.Salonen, Y.Lehto, V.Vainio, E.A.Pulli, J.Edelman ja taloudenhoitaja J.KlamL 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/6 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Sortavalan Ponnistukselle myönnettiin lupa toimeenpanna kansalliset painikilpailut 15-16/7. 3 ('. Pasilan Toverien pesänselvittäjän palkkioksi myönnettiin 300 mk ehdolla, että liitto saa haltuunsa seuran jäljelle jääneen omaisuudam. 4 ~. Inkeroisten Vihurin kirjelmän johdosta koskeva valtionavust~sta nauttivan kentän käyttöä päätettiin tehdä valitus Valtion urheilulautakunnalle. 5 ". Liittojuhla-arpajaisten toimeenpanospunnitelman käsittely lykättiin kahdella viiko11a eteenpäin. 6. Kuultiin selostus latvialaisen jalkapallojoukkueen vierailusta Helsingissä ja Tampereella. Vieraat voittivat m01emmat ottelut. 7 erkittiin, että liittojuhlan miesten yhteisvoimisteluohjelman musvkki on painettu erilliseksi vihkoseksi, jota myy~än 5 markan hinnasta kpl. Painos 600 ja painatushinta 700 mk. 8 r. Merkittiin, että Käpylän Urheilijat on lakkautettu. Pes~elvittäjästä päätettiin ottaa selkoa. 9 Ensi kokous aletaan kello 18, minkä jälkeen tehdään matka Grankullan kursseille tarkastamaan miesten yhtasyoimisteluohjelman suoritusta soittokunnan kanssa. Vakuudeks i: J.Klami.

27 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 3 p:nä heinäkuuta 1933 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat U.Rinne, T.Salonen, K.A.Vuori, V.Vainio, Y.Lehto, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V. J.Kostiainen. 1 '. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 26/6 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 2 ~. Tampereen Työväen Naisvoimistelijat oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Sirkka Berglund. 3 Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 677 jalkapalloystävyysottelu Porvoon Veikot - HTP 1., 8-9/7 kansalliset purjehduskilpailut H:gin Työväen Pursiseura, 9/7 kaupunkiottelu uinnissa Ta~ere - Turku T:reen Työv.Uimarit, 21/7 kansalliset yleisurheilukilpailut Maarian Pyrkivä, 26-27/8 kansalliset kutsuntapesäpallokilpailut H:gin Työv.Mailapojat edelly;täen, ettei jaostolla ole kilpailua vastaan. & 'Merkittiin, että latvialaisen jalkapallojoukkueen vierailusta on aiheutunut liitolle tappiota tähänastisten laskelmien mukaan ~718:50. 5 '. Kuultiin skandinaavisen konferenssin Kööpenhaminassa 7-8/7 työohjelma ja otettiin kanta esillatuleviin kysymyksiin seuraavasti: 1/ urheilijain matkat: tilaaja suorittaa matkakulut 111 luokassa rautatiella ja II luokassa laivassa, antaa ruoan ja asunnon kilpailupaikalla ja 5 kr päivärahan, matka lasketaan pääkaupungista pääkaupunkiin, makuupaikoista on sovittava kullakin kerralla erikseen, matkaliput on kunkin tilaajan lähetettävä etukäteen, 2/ j~apalloilun Euroopanmestaruuskilpailuja varten muodostetaan pohjoismainen takuukassa kansainvälisten sääntöjen mukaan, 3/ Skandinaavisen sihteeristön hoito otetaan seuraavaksi toimikaudeksi Suomeen, jos sitä tarjotaan, 4/ kansainvälisen kilpailutoiminnan suunnittelu eri aloilla jätetään neuvottelujen varaam. Tiistaina 4/7 pi~ään jaoo tojen kesken evästyskokous tarkoitusta varten. Liiton edustajaksi konferenssiin valittiin sihteeri Kostiainen. 6 ". Kuultiin Norjan toveriliiton ilmoitus sen esityksistä PUI:lle kilpailullisen yhteistoiminnan aikaansaamiseksi, mitkä esitykset kuitenkin ovat toistaiseksi jääneet tuloksettomiksi. 7 '. Kuultiin teknillisen päävaliokunnan puheenjohtajan K.BUhrenin ilmoitus Saksan oloista ja Wildungin suhtautumisesta natsijärjestelmään. Asian käsittely jätettiin kansainväliselle toimistolle. 8 '. Liittotoimikunnan matka Grankullan kursseille päätettiin tehdä lauantaina 8/7 kello ' Ulkomaalaisille Grankullan kurssien osanottajille päätettiin tarjota liiton puolesta illallinen Mustikkamaalla lauantaina 8/7 kurssien Päätyttyä kello 21. Kaikkien liittotoimikunnan jäsenien toivotaan olevan mukana. Vakuudeksi:

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki.

Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki. KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Yleiset säännökset 1 Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki. 2 Säätiön toiminta-alue käsittää kotipaikan ohella

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa. TUL:N PAININ TUKI RY SÄÄNNÖT 28.10.1996 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on TUL:n Painin Tuki ry Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931.

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. FORSSAN VENESEURA «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT w K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. Forssan Veneseura ~RIENNON" SÄÄNNÖT. 1 Seuran nimenä on Forssan Vene* seura "Riento" r. y. Seuran kotipaiks kana on Forssan

Lisätiedot

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 1. pykälä Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2. pykälä Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 07.07.2007 Sulkavalla 2 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sep-alus East-Vantaa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '.

1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. TUL:n liittotmimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 26/3-~4 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, Laherma, Leskinen, Jääskeläinen, Edelman, Vainio, Heiskanen, Lehto, Siltanen, Kalervo,

Lisätiedot

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 14 p:nä toukokuuta 1928. Saapvilla olivat V. Mikkola, T.H.Vilppula, V.Laherma, V.Lähteinen, T.Tanner,

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot