Asuinympäristöjen kehittäminen koulutuskokonaisuutena (ASKE) esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuinympäristöjen kehittäminen koulutuskokonaisuutena (ASKE) esiselvitys 1.3.-31.12.2013"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Asuinympäristöjen kehittäminen koulutuskokonaisuutena (ASKE) esiselvitys PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Asuinympäristö käsitetään monitasoisena ja -tahoisena ilmiönä. Asuinympäristö on fyysis-sosiaalissymbolinen rakennelma ja siksi sen kehittäminen on nähtävä laajana kokonaisuutena. Asuinympäristöä ei voida näin ollen kehittää vain yhdestä näkökulmasta vaan kehittämiseen tarvitaan monitieteinen näkökulma. Projektin tavoitteena oli selvittää asuinympäristön kehittämiseen liittyviä osaamistarpeita ja mitä monitieteistä koulutussisältöä yliopistot voisivat tuottaa näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Asumisen kehittämiseen liittyviä osaamistarpeita on selvitetty niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin organisaatioilta. Hankkeeseen osallistuneet ovat olleet muun muassa Lahden kaupungin, arkkitehtitoimistojen ja suunnitteluyritysten työntekijöitä. Lisäksi asuinympäristöjen kehittämiseen liittyvää koulutustarjontaa ovat olleet suunnittelemassa Lahden Yliopistokampus ja Lahden ammattikorkeakoulu. 2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektissa järjestettiin kolme toiminnallista työpajaa ja seminaari. Ensimmäinen työpaja oli ja se oli suunnattu Lahden yliopistokampuksen työntekijöille. Työpajaan osallistui Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovationin, Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön henkilöstöä. Osallistujat olivat asuinympäristön kehittämisen tutkijoita tai koulutuksen suunnittelijoita. Toinen työpaja järjestettiin ja se oli suunnattu julkisen ja yksityisen sektorin edustajille. Mukaan kutsuttiin yli 40 osallistujaa rakennusalan yrityksistä, arkkitehtitoimistoista, suunnittelutoimistoista ja kaupungilta. Osallistuvien yksityisten ja julkisten organisaatioiden valinnassa käytettiin apuna muun muassa Lahden Rakentajien yhdistyksen yhteystietoja. Osallistujia työpajassa oli lopulta 12. Kolmannessa työpajassa yliopistot sekä yksityinen ja julkinen sektori tarkastelivat yhdessä asuinympäristöjen kehittämiseen liittyviä koulutustarpeita. Työpajaan kutsuttiin samat henkilöt kuin ensimmäiseen ja toiseen työpajaan. Paikalla työpajassa oli 18 asiantuntijaa. Seminaariin tavoiteltiin asuinympäristöjen kehittäjien lisäksi päättäjiä. Kutsu lähetettiin laajasti Lahden kaupungin ja lähikuntien työntekijöille ja valtuutetuille. Myös asukasyhdistykset kutsuttiin seminaariin. Lisäksi kutsun saivat samat henkilöt kuin työpajoihin kutsuttiin. Seminaariin osallistui lähes 30 asuinympäristöjen 1

2 kehittämiseen liittyvää henkilöä. Projektin toteutuksessa oli mukana tiiviisti LUT:n LSI:n lisäksi HY:n Palmenia ja Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö. Yliopistoyksiköt suunnittelivat ja toteuttivat tiiviissä yhteistyössä työpajojen ja seminaarin sisällön. Hanketyöskentelyssä perehdyttiin aiempiin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä hyödynnettiin niitä projektityöskentelyssä. Lisäksi hankkeen loppuvaiheessa laadittiin yhdessä suunnitelmat koulutuskokonaisuuden jatkosuunnittelua varten. Hankkeella oli asuinympäristön kehittämisen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmässä jaettiin aktiivisesti näkemyksiä niin yliopistojen, ammattikorkeakoulun kuin julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Ohjausryhmä näki monitieteisen asuinympäristöjen kehittämisen koulutuskokonaisuuden suunnittelun erittäin tärkeäksi osaksi asumisen tulevaisuuden suunnittelua. Projektin työpajojen ryhmätyöskentelyssä pyrittiin saamaan eri ihmisten näkökulmat esiin. Asuinympäristöjen kehittämisen koulutussisältöä ja -tarvetta olivat arvioimassa niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin edustajat. Yliopistokampuksen edustajat kuvasivat työpajoissa yliopistoyksiköiden tarjontaa ja pohtivat koulutuksen toteutukseen liittyviä yksityiskohtia yhdessä potentiaalisten koulutusasiakkaiden kanssa. Työpaja- ja seminaarityöskentelyssä oli mukana yhteensä 23 eri henkilöä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Yliopistokampuksen eri asiantuntijoita osallistui hankkeeseen yhteensä 19. Hankkeen myötä tehtiin yhteistyötä myös ARA:n kanssa. ARA:n asuinalueiden kehittämisohjelman projektipäällikkö oli projektin seminaarissa esittelemässä asuinalueiden kehittämistä käytännössä. Lisäksi hänen kauttaan päästiin tutustumaan Jyväskylän Huhtasuon asuinalueeseen. Jyväskylässä haastateltiin Huhtasuon asuinalueen kehittämisestä hankkeen työntekijää, Jyväskylän kaupungin hyvinvointikoordinaattoria ja markkinoitiin samalla tulevaa koulutusta. Projektissa osallistuttiin myös Yliopistojen aikuiskoulutusverkoston syysseminaariin. Sieltä saatiin ajankohtaista tietoa koulutuskentästä esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Niiden pohjalta oli mahdollista tarkentaa koulutuskokonaisuuteen liittyviä suunnitelmia esimerkiksi erikoistumisohjelman kriteereihin liittyen. Projekti oli mukana suunnittelemassa Lahden keskustan kehittämisen työpajatyöskentelyä. LUT ja ASKE-hanke oli järjestämässä Lahden keskustaeheytyksen kanssa kolmea työpajaa, joissa tavoitteena oli tuottaa yhteistä näkemystä Aleksin ja ydinkeskusta-alueen kehittämiseen. Hanke osti asiantuntijan vetämään innovatiivisia työpajoja ja kuvaajan kuvaamaan monitahoista kehittämistyötä. Työpajoissa oli mukana ammattisuunnittelijoita, kaupungin asiantuntijoita, keskustassa toimivia yrittäjiä sekä kiinteistöjen hallituksen puheenjohtajia. Hankkeen kannalta oli tärkeää nähdä, miten käytännössä alueen kehittämistyö etenee ja ketkä kaikki pitäisi olla mukana kehittämisessä. Keskustan kehittämisen kahden ensimmäisen työpajan tärkeimpinä kehittämiskohteina nostettiin kolmanteen työpajaan Rautatienkatu kävelykatu?, Katetut tilat, Aleksanterinkatu shared space, kadunvarsipysäköinti ja Huoltoliikenne -teemat. Teemoja pohdittiin käytännön toteutuksen kannalta eri näkökulmista. 2

3 3. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Suunnitelmassa luvattiin tiedottaa niin verkkosivuilla kuin erillisillä tiedotteilla projektista. Hankkeesta tiedotettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston verkkosivuilla. Hankkeelle perustettiin oma sivu, jossa on lyhyt kuvaus hankkeesta. Lisäksi hankkeen seminaarista oli kutsu Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Lahden yliopistokampuksen sivuilla. Sidosryhmille hankkeesta tiedotettiin työpaja- ja seminaarikutsun lähettämisen yhteydessä sähköpostitse. Lisäksi ohjausryhmän jäsenet saivat tietoa hankkeesta myös hankkeen edetessä. Hankkeen työpajoissa ja seminaarissa esiteltiin hanketta. Hankkeen tuloksista on tiedotettu seminaarissa osallistujille. Lisäksi hankkeen tuloksista kirjoitetaan uutinen LUT:n Lahden yksikön sivuille. 3.1 Projektin mahdollinen internet-osoite Hankkeen Internet-osoite on https://www.lut.fi/lut-lahti-school-of-innovation-aske. 4. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Haasteena projektin toteutuksessa oli saada yksityisen sektorin edustajia työpajoihin ja seminaariin. Kaupungin ja lähikuntien päättäjien osallistuminen seminaariin jäi myös hieman heikoksi. Suositellaan, että jatkossa käytettäisiin enemmän resursseja yhteistyötahojen kontaktoinnin suunnitteluun ja toteutukseen, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman heterogeeninen ryhmä. Osuvien otsikoiden löytyminen ja työpajasisältöjen täsmällinen kuvaaminen tiedottamisessa on haastavaa. Jatkossa olisi hyvä miettiä, onko työpajatyöskentely paras malli yksityisen ja julkisen sektorin sekä yliopistojen yhteistyölle. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on kuitenkin välttämätöntä koulutustarpeen selvittämisessä. 5. PROJEKTIN TULOKSET Tavoitteena oli selvittää asuinympäristöjen kehittämisen koulutustarvetta. Eri tahoilta ollaan saatu positiivista palautetta ja myönteisiä kommentteja koulutuksen tarpeellisuudesta. Työpajoista on noussut esiin erilaisia sisältötarpeita koulutukselle. Hankkeen myötä on selkeytynyt se, millainen koulutus voisi olla. Projektissa tehtiin hahmotelma koulutuksesta. Hankkeen aikana ollaan voitu muodostaa monipuolinen kuva asuinympäristöjen kehittämisestä ja siitä, millaista koulutusta asiantuntijat tarvitsisivat täydentääkseen osaamistaan. Hankkeen yhtenä tärkeänä tuloksena on syntynyt koulutusohjelmarunko. Työpajoista nousi esiin asumisen ekologisuuden, asumisen kustannusjohtamisen, asukkaiden osallistamisen, elinkaari- ja elämänkaariajattelun sekä tulevaisuuden ennakoinnin tärkeys asuinympäristön kehittäjän osaamisessa. Lisäksi oltiin sitä mieltä, että asuinympäristön kehittäjä tarvitsee hyvät vuorovaikutustaidot, koska hän on yhteydessä useisiin eri tahoihin. Työ nähtiin 3

4 moniammatillisena. Työpajoissa korostettiin koulutuksen tiiviistä yhteyttä työelämään ja opettajuuden tiimityömäisyyttä. Koulutusta lähdettiin suunnittelemaan erikoistumisohjelmaksi koulutusmuodon sopivuuden ja ajankohtaisuuden takia. Erikoistumisohjelmaa suunniteltaessa huomioitiin Opetus- ja kulttuuriministeriön painotukset aikuiskoulutuksen kehittämiseen. Erikoistumisohjelmilla pyritään vastaamaan työssä olevien ammattitaidon parantamiseen. Ohjelman laajuus tulisi olla vähintään 30 opintopistettä ja sillä pitäisi olla kiinteä yhteys työelämään. Ohjelmaa tulisi suunnitella yhteistyössä työelämän kanssa, ja rakenteen tulisi olla joustava ja modulaarinen. Huhtasuon asuinalueen kehittämisprojektista ja Lahden keskustan kehittämistyöstä opittiin asuinalueen kehittämiseen liittyviä asioita. Käytännön projekteihin tutustuminen oli tärkeää esiselvityshankkeessa, jotta koulutuksen sisältö osataan liittää tiiviisti työelämään. Huhtasuon hankkeesta nousi esiin etenkin asukkaiden osallistaminen. Asukkaiden sitouttamisella saadaan pitkäaikaisia ja kestäviä tuloksia. Huhtasuon mallissa asukkaat osallistuivat asuinalueeseen liittyvien keskeisten kysymyksien keskustelutilaisuuteen, jonka pohjalta aluetta pyrittiin parantamaan. Mukaan kehitystyöhön on otettu niin sairaanhoidon, nuorisotyön, liikunnan kuin kaavoituksenkin asiantuntijat. Yrityssektori on ollut mukana muun muassa rakentamisen kautta. Innovatiivisen työskentelyn asiantuntija veti Lahden keskustan kehittämistyöskentelyä. Työskentelystä havainnoitiin eri asiantuntijoiden yhteistyötä. Tuloksena voitiin huomata se, miten yrittäjät, kaupungin suunnittelijat ja kiinteistöjen omistajat painottavat eri asioita. Yhteistä kaikille näkemyksille kuitenkin oli ihmisten viihtyvyys. Yrittäjät pyrkivät asiakkaiden viihtyvyyteen kaupankäynnin kannalta. Kaupungin suunnittelijat toivoivat toimivaa ja puoleensa vetävää keskustaa. He kiinnittivät myös paljon huomiota resursseihin suunnittelussa. Mukana oli myös joitakin keskustassa asuvia henkilöitä, jotka pyrkivät edistämään viihtyvyyttä asukasnäkökulmasta. Heidän tavoitteenaan on siisti, turvallinen keskusta, jossa on riittävästi palveluja. Keskustan kehittämisen tuloksena syntyi video kehittämistyöstä. Videota voidaan käyttää jatkossa muun muassa koulutusmateriaalina. Videon osoite on: 6. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Työpajatyöskentelyn ja seminaarin myötä hankkeessa syntyi uudenlainen innovatiivinen markkinointimalli. Koulutusta on markkinoitu ja koulutustarvetta on luotu työpajoissa potentiaalisille asiakkaille uudenlaisen ennakkomarkkinoinnin kautta. Työpajakontaktoinnilla on lähestytty satoja ihmisiä ja lisäksi työpajoissa mukana olleet ovat saaneet yksityiskohtaisen kuvan koulutuksesta. Työpajaosallistujat ovat päässeet vaikuttamaan koulutuksen tulevaan sisältöön ja toteutustapaan työskentelyn kautta jo suunnitteluvaiheessa. Myös koulutusmalli luotiin innovatiivisen, osallistavan työskentelyn kautta. Mukana työpajatyöskentelyissä oli niin julkisen, yksityisen kuin yliopistosektorinkin työntekijöitä. Koulutusta suunniteltiin kasvotusten työelämäedustajien kanssa. Tuloksena työskentelystä syntyi runko koulutukselle, jota voidaan lähteä suunnittelemaan kurssisisältöjen osalta eteenpäin. 4

5 7. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Koulutusohjelman suunnittelussa on otettu huomioon monipuolisesti kestävä kehitys. Koulutusohjelman toteutuessa on sillä suuri vaikutus kestävään kehitykseen, sillä asuinympäristöjen kehittäjät suunnittelevat koulutuksen jälkeen kestävää asumista. Koulutussisällöissä painotetaan elinkaariajattelua, energiatehokkuutta ja ekologisuutta. Lisäksi tullaan opettamaan kestävää asuntopolitiikkaa. 8. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hankkeen hyvinä käytänteinä voidaan pitää muun muassa viestinnän ja markkinoinnin nivoutumista suunnitteluprosessiin sekä suunnittelun avaamista mahdollisille koulutukseen osallistujille ja heidän työnantajilleen. Koulutussuunnitteluprosessiin on kutsuttu mukaan työelämän edustajia ja potentiaalisia asiakkaita, joiden kanssa yhteistyössä ollaan mietitty alan osaamistarpeita. Yhteissuunnittelu on lisännyt eri alan työntekijöiden osaamista ja ymmärrystä, kun ollaan koottu monitoimijaisuus yhteen. Eri tahot osallistava työskentely on nähty hyvänä käytänteenä koulutussuunnittelussa. Uudenlaista osallistavaa suunnitteluprosessia aiotaan hyödyntää myös jatkossa koulutuksen suunnittelussa. Hyviä käytänteitä levitetään Lahden Yliopistokampuksen yksiköissä soveltamalla niitä myös muihin koulutussuunnitteluprosesseihin. Lisäksi niitä levitetään eri yliopistoihin kutsumalla niiden työntekijöitä mukaan suunnittelutyöskentelyyn. Työskentelymallista kirjoitetaan myös koulutusalan lehtiin. 9. TOIMINNAN JATKUVUUS Hankkeessa saatiin suunniteltua koulutusohjelmarunko. Koulutuksen pilotoinnille on hahmoteltu rahoitusvaihtoehtoja. Tämän jälkeen tarkennetaan koulutuksen yksittäisten kurssien sisältöjä. Koulutuksen suunnittelua jatketaan yhteistyössä yliopistokampuksen yksiköiden kanssa. Lisäksi pidetään yllä yhteyksiä työelämään kutsumalla heitä tasaisin väliajoin mukaan suunnittelupalavereihin. Hankkeen tuloksia on jo hyödynnetty koulutuksen toteutusta pohdittaessa. Asuinympäristöjen kehittämiseen liittyvän koulutuksen suunnittelua laajennetaan myös hahmottamalla asuinympäristöjen kehittämisen kansainvälisen tutkimus- ja koulutusverkoston mallia. Mallin tavoitteena luoda kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja verkostoja sekä tuottaa kansainvälinen hankehakemus. Lahden Yliopistokampuksen tavoitteena on muodostaa kansainvälinen asuinympäristöjen tutkimusja koulutuskeskus Lahteen. Lähitulevaisuudessa edetään monitieteisen seminaarin järjestämisestä asuinympäristön kehittäjän erikoistumisohjelman toteuttamiseen. Pidemmällä tähtäimellä pyritään 5

6 saamaan Lahteen monitieteinen asuinympäristön kehittämisen maisteriohjelma sekä asuinympäristön kehittämisen tohtoriohjelma. 10. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Asuinympäristö on fyysis-sosiaalis-symbolinen rakennelma ja siksi sen kehittäminen on nähtävä monitasoisena ja -tahoisena kokonaisuutena. Asuinympäristöä ei voida näin ollen kehittää vain yhdestä näkökulmasta vaan kehittämiseen tarvitaan monitieteinen näkökulma. Projektin tavoitteena oli selvittää toiminnallisilla työpajoilla asuinympäristön kehittämiseen liittyviä osaamistarpeita ja mitä monitieteistä koulutussisältöä yliopistot voisivat tuottaa näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Selvitystyön kohteena ovat olleet asuinympäristöjen suunnittelijat niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta. Asuinympäristöjen kehittämiseen liittyvää koulutustarjontaa ovat olleet suunnittelemassa Lahden yliopistokampuksen yliopistoyksiköt. Projektissa järjestettiin kolme toiminnallista työpajaa ja seminaari. Ensimmäinen työpaja oli ja se oli suunnattu Lahden yliopistokampuksen työntekijöille. Työpajaan osallistuivat Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovationin, Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian henkilöstöä. Osallistujat olivat asuinympäristön kehittämisen tutkijoita tai koulutuksen suunnittelijoita. Toinen työpaja järjestettiin ja se oli suunnattu julkisen ja yksityisen sektorin edustajille. Mukaan kutsuttiin yli 40 osallistujaa rakennusalan yrityksistä, arkkitehtitoimistoista, suunnittelutoimistoista ja kaupungilta. Kolmannessa työpajassa yliopistot sekä yksityinen ja julkinen sektori tarkastelivat yhdessä asuinympäristöjen kehittämiseen liittyviä koulutustarpeita. Työpajaan kutsuttiin samat henkilöt kuin ensimmäiseen ja toiseen työpajaan. Hankkeen seminaari järjestettiin Lahdessa, Oppimiskeskus Fellmanniassa. Seminaariin tavoiteltiin asuinympäristöjen kehittäjien lisäksi päättäjiä. Kutsu lähetettiin laajasti Lahden kaupungin ja lähikuntien työntekijöille ja valtuutetuille. Myös asukasyhdistykset kutsuttiin seminaariin. Lisäksi kutsun saivat samat henkilöt kuin työpajoihin kutsuttiin. Projektin toteutuksessa oli mukana LUT:n Lahti School of Innovationin lisäksi HY:n Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö. Yliopistoyksiköt suunnittelivat ja toteuttivat tiiviissä yhteistyössä työpajojen ja seminaarin sisällön. Hankkeen loppuvaiheessa laadittiin yhdessä suunnitelmat koulutuskokonaisuuden jatkosuunnittelua varten. Työpajatyöskentelyllä pyrittiin saavuttamaan eri ihmisten näkökulmat ja tekemään yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen myötä tehtiin yhteistyötä myös ARA:n ja heidän asuinalueiden kehittämishankkeiden kanssa. Projektissa saatiin koulutuksen rakenteeseen myös käytännönläheinen näkökulma, kun päästiin järjestämään Lahden keskustan kehittämisen työpajatyöskentelyä. Lahden keskustan kehittämisen tuloksena syntyi video, jota voidaan jatkossa käyttää muun muassa koulutusmateriaalina. Videon on sivulla 6

7 Työpajatyöskentely osoitti asuinympäristöjen kehittämisen koulutuskokonaisuuden tarpeellisuuden. Projektin aikana tehtiin hahmotelma asuinympäristöjen kehittäjän koulutuksesta. Esiselvityksen aikana saatiin monipuolinen kuva asuinympäristöjen kehittämisestä ja siitä, millaista koulutusta asiantuntijat tarvitsisivat täydentääkseen osaamistaan. Työpajoista on noussut esiin muiden muassa asumisen ekologisuuden, asumisen kustannusjohtamisen, asukkaiden osallistamisen, elinkaari- ja elämänkaariajattelun sekä tulevaisuuden ennakoinnin tärkeys asuinympäristön kehittäjän osaamisessa. Lisäksi oltiin sitä mieltä, että asuinympäristön kehittäjä tarvitsee hyvät vuorovaikutustaidot, koska hän on yhteydessä useisiin eri tahoihin. Työ nähtiin moniammatillisena. Työpajoissa korostettiin koulutuksen tiiviistä yhteyttä työelämään ja opettajuuden tiimityömäisyyttä. Yhtenä tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää työpajatyöskentelyn ja seminaarin myötä syntynyttä uudenlaista innovatiivista markkinointi- ja koulutussuunnittelumallia. Potentiaaliset koulutusasiakkaat ovat osallistuneet koulutukseen jo suunnitteluvaiheessa. Koulutusta luotiin innovatiivisen työskentelyn kautta. Lisäksi tulevaa koulutusta on markkinoitu työpajoissa potentiaalisille asiakkaille uudenlaisen ennakkomarkkinoinnin kautta. Mukana työpajatyöskentelyissä oli niin julkisen, yksityisen kuin yliopistosektorinkin työntekijöitä. Koulutusta suunniteltiin kasvotusten työelämäedustajien kanssa. Tuloksena työskentelystä syntyi runko koulutukselle, jota voidaan lähteä suunnittelemaan kurssisisältöjen osalta eteenpäin. 7

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014 Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto PROJEKTI A216 * 2016 ISBN 978-951-637-221-4 ISSN 1237-6507 Sisällys 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Lauttasaaren lähiliikuntapaikka

Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Hankeprosessin arviointi 2 3 Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Hankeprosessin arviointi Raportti 18.12.2007 Helsinki 2007 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAUTTASAAREN LÄHILIIKUNTAPAIKAN

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella 1.11.2009 31.5.2011. Loppuraportti 28.6.2011

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella 1.11.2009 31.5.2011. Loppuraportti 28.6.2011 Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella 1.11.2009 31.5.2011 Loppuraportti 28.6.2011 Maarit Laine, Terveyskunto Oy Aija Moilanen, ARvire Ky Ari-Matti Toivonen, Network Forum Jaana Lerssi-Uskelin,

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot