KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen"

Transkriptio

1 Heli Leppälä KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Koulutusohjelma Maaliskuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Heli Leppälä Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kulttuurituotannon koulutusohjelma Nimeke Katse tulevaisuuteen perinteitä kunnioittaen. Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Tiivistelmä Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää sotilassoittokuntien tiedotusta ja markkinointia, miten ja millaisilla resursseilla sitä hoidetaan nykyisin. Tavoitteena on myös selvittää, miten toimintaa voitaisiin kehittää ja tehdä ehdotuksia koulutusta järjestävälle taholle. Tutkimuksen teoriaosassa määritellään tiedotuksen ja markkinoinnin käsitteitä sekä etsitään yhtymäkohtia sotilassoittokuntien käytäntöihin. Tutkimusmenetelmänä on käytetty case-, survey- ja toimintatutkimusten synteesiä. Aineiston hankintaan käytettiin kyselylomaketta, joka lähetettiin kaikille Suomen sotilassoittokunnille vuoden 2007 alussa. Vastausten tulkinnassa käytettiin sekä kvantitatiivisten että kvalitatiivisten aineistojen analysointimenetelmiä. Sotilassoittokunnille tehty kysely selvitti niiden tiedotuksen ja markkinoinnin nykytilannetta sekä kehitystarpeita. Kyselyyn vastanneiden mielestä soittokuntien ja joukko-osastojen/vastaavien sisäinen tiedotus on enimmäkseen toimivaa ja riittävää. Ulkoinen tiedotus ja markkinointi keskittyvät pääasiassa konserttien mainontaan perinteisin keinoin. Vastausten perusteella toiminta on monissa soittokunnissa suunnittelematonta ja sitä hoidetaan henkilöstöllä, jolla ei ole lainkaan alan koulutusta. Ulkopuolista apua käytetään lähinnä konserttijulisteiden ja -mainosten suunnitteluun budjetin sallimissa rajoissa. Suurimpana toiveena kyselyyn vastanneilla on kehittää henkilöstöä ymmärtämään nonprofit-organisaatioiden tiedotusta ja markkinointia yleisellä tasolla ja erityisesti sen suunnittelua. Myös internetin käyttö ja sen mahdollisuudet halutaan saada paremmin hallintaan. Asiasanat (avainsanat) Tiedotus, markkinointi, sotilassoittokunnat, sotilasmusiikki, tutkimus Sivumäärä Kieli URN 25 s. + liitteet 4 s. Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Anne Havukainen Opinnäytetyön toimeksiantaja Puolustusvoimat/Sotilasmusiikkikoulu

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis March 28, 2008 Author(s) Heli Leppälä Degree programme and option Degree programme in Cultural Production Name of the bachelor's thesis Looking to the future having respect for tradition. Publicity and marketing of military bands. Abstract The purpose of my thesis is to examine the publicity and marketing of military bands by looking at how much and what kind of resources they have nowadays. The aim is also to clarify, how activities could be developed and also make some recommendations on how to organize education in the army. The theoretical part of this thesis defines the concepts of publicity and marketing. Similarities for practise in military bands are also searched for. The research includes methods of case-, survey- and functional studies. Material was collected using a questionaire form which was sent to all military bands in Finland in the beginning of Both qualitative and quantitative methods of analysis were used. The questionnaire examined the publicity and marketing of military bands at present and the needs for development. According to the answers of the questionaire the internal publicity of military bands and brigade-level units were mostly functional and adequate. External publicity and marketing were mainly focused on advertising concerts using traditional methods. On the basis of the answers the publicity in most of the military bands is unplanned and done by people who have no education in that profession. External help is used mainly in the planning of concert posters and advertisements. The biggest hope of respondents was to help the staff develop an understanding of publicity and marketing of non-profit organisations in general and special the planning of it. Also using the internet and its possibilities should be expanded. Subject headings, (keywords) Publicity, marketing, military bands, military music, research. Pages Language URN 25 p. + app. 4 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Anne Havukainen Bachelor s thesis assigned by Defence forces/school of military music

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TIEDOTUS JA MARKKINOINTI SOTILASSOITTOKUNNISSA Tiedotus ja viestintä Markkinointi TUTKIMUSMENELMÄT Tutkimusmenetelmien käyttö ja niiden luotettavuus Aineiston hankinta Aineiston analyysi ja tulkinta TUTKIMUSTULOKSET Tiedotus- ja markkinointivastaavien tiedot Ikä ja sukupuoli Asema organisaatiossa Koulutus Tiedotuksen ja markkinoinnin osuus tehtävänkuvauksessa Tiedotus ja markkinointi Sotilassoittokuntien ja joukko-osastojen sisäinen tiedotus Sotilassoittokuntien konserttimainonta Muut mainonnan keinot Mainonnan toteutus Markkinointi Koulutus ja markkinoinnin kehittäminen YHTEENVETO JA POHDINTAA LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO 1 Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää sotilassoittokuntien tiedotuksen ja markkinoinnin nykytilannetta. Toimin itse sotilassoittajana ja hoidan oto-tehtävänä soittokuntamme tiedotusta ja markkinointia. Tavoitteena oli myös hyödyntää tutkimustuloksia omassa työssä sekä Puolustusvoimien sotilasmusiikkikoulussa lisä- ja jatkokoulutusta suunniteltaessa ja järjestettäessä. Tutkimuksessani mielenkiinnon kohteina olivat sisäinen ja ulkoinen tiedotus sekä markkinoinnin toteuttaminen ja kehittämistarpeet. Tutkimusongelmiksi nousivat seuraavat kysymykset: 1. Miten sotilassoittokunnat toteuttavat sisäistä ja ulkoista tiedotusta sekä markkinointia? 2. Millaisilla resursseilla tiedotusta ja markkinointia toteutetaan? 3. Millaisia kehittämis- ja koulutustarpeita soittokunnilla on tiedotusta ja markkinointia hoitavan henkilöstön suhteen? 4. Minkälaisia ajatuksia sotilassoittokunnilla on tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämisestä? Tutkimusraportin johdannossa on esitelty tutkimusongelmien lisäksi tutkimuksen aihealuetta. Toisessa luvussa selvitetään tiedotuksen ja markkinoinnin käsitteitä ja miten ne soveltuvat sotilassoittokuntien toimintaan. Kolmannessa luvussa kerrotaan tässä tutkimuksessa käytetyistä menetelmistä ja aineiston analyysistä. Neljännessä luvussa esitellään varsinaiset tutkimustulokset. Viimeisessä luvussa on yhteenvetoa ja pohdintaa tutkimustulosten pohjalta. Sotilasmusiikki on aina ollut sidoksissa sodan ja sotilaselämän historiaan ja juontaa erilaisiin viestintätarpeisiin. Sovittujen äänimerkkien avulla voitiin ohjata joukkojen liikkeitä ja sävelien avulla saatiin rohkaistua omien joukkojen mielialoja. (Vuolio 2006, 7.) Maanpuolustushengen luominen ja ylläpito ovat tämänkin päivän sotilassoittokuntien päätehtäviä. Suomessa toimii kaksitoista sotilassoittokuntaa ja niiden toimintaa johtaa ylikapellimestari puolustusvoimien pääesikunnan viestintäosastolla. Viime vuosikymmenet soittokuntien esiintymisistä valtaosa on ollut puolustusvoimien omia tilaisuuksia sekä erilaisten sotaveteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen juhlia. Nyt

6 2 on kuitenkin tultu tilanteeseen, jossa veteraanien keski-ikä on jo 85 vuotta ja joukko alkaa olla aika harvalukuinen. Sotilassoittokunnat ovat ryhtyneet yhä enenevässä määrin suuntaamaan toimintaansa myös muihin kohderyhmiin. Lapset ja nuoret sekä etenkin varusmiehet ovat tärkeä kohderyhmä maanpuolustushengen luomisessa. Myös aikuisväestöön yritetään saada luotua positiivista asennetta puolustusvoimia kohtaan. Tätä päämäärää tavoitellaan järjestämällä konsertteja päiväkodeissa, kouluissa ja eri alojen oppilaitoksissa sekä konserttisaleissa, kirkoissa ja kesäaikaan myös toreilla ja puistoissa. Sotilassoittokuntien toiminnasta tiedottaminen sekä konserttien mainonta ja markkinointi ovat tulleet ajankohtaisiksi uuden yleisön saamiseksi. Myös maanpuolustushengen luominen ja positiivisen asenteen rakentaminen puolustusvoimia kohtaan ovat mielikuvien markkinointia. Tätä työtä on menestyksellisesti toteutettu jo esim. vuonna 2001 alkaneella kampanjalla, jonka sloganina on Tee työtä, jolla on tarkoitus. Tutkimusten mukaan kuva puolustusvoimista työnantajana on parantunut ja hakijamäärät Maanpuolustuskorkeakouluun ovat lisääntyneet (Vuokko 2004, ). Puolustusvoimissa on tutkittu markkinointia ja sen vaikutuksia aiemminkin, mutta sotilasmusiikki omana toimialanaan ei ole ollut niiden kohteena. Siksi tämän tutkimuksen tuloksilla on merkitystä toiminnan kehittämisen kannalta. 2 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI SOTILASSOITTOKUNNISSA Sotilassoittokunnat ovat ns. nonprofit-organisaatioita. Niiden tiedotus ja markkinointi ovat pääasiassa ei-kaupallista toimintaa. Nimitys nonprofit-organisaatio tarkoittaa sitä, että organisaation ensisijaisena pyrkimyksenä ei ole voiton tuottaminen. Nonprofitorganisaatiossa painotetaankin yleensä missiota eli aatetta tms. (Vuokko 2004, 14.) Koska etenkin markkinointi mielletään yleensä kaupalliseksi toiminnaksi, on tarpeellista määritellä tiedotukseen ja markkinointiin liittyviä käsitteitä. 2.1 Tiedotus ja viestintä Tiedottaminen määritellään yleensä yksisuuntaiseksi, yksipuoliseksi ja usein välineelliseksi sanomien lähettämiseksi, johon ei liity palautetta (Ojanen 2003, 18). Tiedotus-

7 3 toiminnan tavoitteena on tietoisuus yhteisöstä ja sen toiminnasta niille, joita pidetään toiminnan kannalta tärkeinä kohteina (Siukosaari 2002, 15). Puolustusvoimissa yksisuuntaista tiedotusta ovat esim. ilmoitukset ammunnoista ja erilaisista harjoituksista. Myös sotilassoittokuntien toiminnassa on paljon yksisuuntaista tiedottamista, johon ei liity välitöntä palautetta. Sellaista ovat esim. esiintymisiä koskeva tiedotus ja mainonta. Viestintä eli kommunikaatio on sanomien välitystä ja vaihdantaa lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Sillä tarkoitetaan usein myös samaa kuin tiedonvälitys. (Ojanen 2003, 17.) Kun puhutaan jonkin organisaation, jonkin yhteisön viestinnästä, voidaan käyttää nimitystä yhteisöviestintä. Yhteisöviestintä on suunnitelmallista, tavoitteellista ja johdettua toimintaa. Sen tavoitteena on oikean, selkeän ja vahvan yhteisökuvan rakentaminen sekä avoimen ja vuorovaikutteisen tiedonkulun varmistaminen. (Siukosaari 2002, 12.) Puolustusvoimat ovat halunneet pysyä ajan hermolla ja Pääesikunnan tiedotusosaston nimi muutettiin muutama vuosi sitten viestintäosastoksi. Sotilasmusiikki toimialana kuuluu viestintäosastoon. Sotilassoittokuntien toiminnalla pyritään viestimään positiivista kuvaa nykypäivän puolustusvoimista. Vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on oleellinen osa työtä. Esiintymistilaisuuksien järjestely- ja tapahtumavaiheessa annetaan kuva organisaatiosta, joka vastaa isänmaamme turvallisuudesta ja puolustuksesta. Sen kuvan toivotaan olevan mahdollisimman myönteinen. Joukkoviestinnällä tarkoitetaan sanoman välittämistä erilaisin teknisin keinoin monistettuna melko samanaikaisesti suurelle etukäteen rajaamattomalle joukolle (Ojanen 2003, 18). Soittokuntien konserttimainonnassa käytetään joukkoviestimiä, joista sanomalehdissä julkaistut ilmoitukset ovat perinteinen muoto. Internetiä käytetään myös ja todennäköisesti sen hyödyntäminen jatkossa lisääntyy. Tiedotuksella ja viestinnällä on eroja, vaikka niitä käytetään usein toistensa synonyymeinä. Tämän tutkimuksen otsikossa olen halunnut käyttää termiä tiedotus ymmärrettynä se avarakatseisesti viestinnän synonyyminä. Tiedotus ja viestintä jaetaan yleensä sisäiseen ja ulkoiseen tiedotukseen tai viestintään. Sisäisen tiedotuksen ja viestinnän muotoja ovat mm. suullinen viestintä, palaverit ja kokoukset, tiedotustilaisuudet, ilmoitustaulut ja sähköisen viestinnän eri muodot. Sisäisessä viestinnässä puhuminen ja kertominen ovat hyviä tiedotusmuotoja pienissä

8 4 yhteisöissä (Siukosaari 2002, 92). Säännöllisissä, työyksikön tai -ryhmän viikkopalavereissa käsitellään monia eri aiheita mutta samalla ne toimivat erinomaisina yksikön oman, sisäisen tiedotuksen foorumeina (Siukosaari 2002, 98). Sotilassoittokunnat ovat pieniä yksiköitä ja niissä suullinen tiedotus ja viestintä toimii hyvin. Jaksopalavereissa käsitellään työhön liittyviä arkisia aiheita ja luodaan katsaus lähitulevaisuuteen. Henkilöstö on yhteisön tiedottamisen tärkein kohderyhmä, jonka on oltava koko ajan tietoinen yrityksen muutoksista ja tulevaisuudesta, ja nimenomaan ennen mitään muuta ryhmää tai tahoa, etenkin tiedotusvälineitä (Ikävalko 1999, 45). Hyvin suunniteltu ja toteutettu tiedotustilaisuus henkilöstölle tai sen osalle on sisäistä viestintää parhaimmillaan (Siukosaari 2002, 101). Sähköisen tiedottamisen lisäksi puolustusvoimissa järjestetään kausipuhutteluja joukko-osastoissa. Niissä käsitellään koko henkilöstöä koskevia ajankohtaisia asioita. Ilmoitustaulun hyviä puolia sisäisessä viestinnässä ovat sijainti ja sisältö. Kaikki tietävät, missä se on ja mitä tietoa siellä on tarjolla. (Siukosaari 2002, 106.) Pienissä yksiköissä, kuten sotilassoittokunnissa, konkreettiset ilmoitustaulut seinillä ovat toimivia. Suurissa yhteisöissä on viime vuosina otettu käyttöön sähköiset ilmoitustaulut. Puolustusvoimissakin on käytössä monia sähköisiä ilmoitustauluja aihealueittain jaoteltuina. Viestintätyytyväisyydellä on selkeä yhteys esimiesten johtamistapoihin, työyhteisön ilmapiiriin ja henkeen (Ikävalko 1999, 47). On helpompaa työskennellä työyhteisössä, kun tietää päämäärät ja tavoitteet sekä tavat ja keinot, joilla ne yritetään saavuttaa. Hyvin hoidettu sisäinen tiedotus on perusta hyvälle ulkoiselle tiedottamiselle. Jokainen työntekijä on työyhteisönsä edustaja sen ulkopuolellakin. Tiedote on yhteisön medialle toimittama kirjallinen viesti, tiedonanto tai lausunto jostakin jo julkisuudessa olleesta tai julkisuuteen haluttavasta uutisarvoisesta asiasta. Sen tarkoituksena on toimia sellaisenaan tai toimittajan muokkaamana uutisena. (Ojanen 2003, 49.) Tiedotteella, jossa on sanomaa (= julkaisuarvoa) ja joka on lisäksi hyvin tehty, on aina hyvät mahdollisuudet päästä julkisuuteen. Parhaimmat julkaistaan sellaisenaan. (Siukosaari 2002, 167.) Mielenkiintoinen asia ansaitsee hyvän tiedotteen, joka on myös nopea ja sujuva tapa saada asialleen näkyvyyttä. (Ojanen 2003, 49). Tiedote on käyttökelpoinen ja nopea tapa viestiä asioista laajasti ja samanaikaisesti suurelle määrälle joukkoviestimiä (Ikävalko 1999, ). Puffi on vanhaa media-

9 5 slangia. Se tarkoittaa tiedotteen muotoon verhoiltua juttua, jonka varsinainen päämäärä, sisältö ja idea on teksti- eli piilomainonnallinen. (Ojanen 2003, 22.) Arkikielessä puffia käytetään usein virheellisesti tiedotteen synonyyminä. Tulevista konserteista kirjoitettavat lehdistötiedotteet ovat hyvin usein tiedotteen ja puffin rajamailla. Tiedotustilaisuutta eli infoa pidetään keskeisenä lehdistötiedotuksen välineenä. Vaikka infojen kulta-ajat jäivät 70-luvulle, vielä monet pitävät sitä tiedotusrutiiniin kuuluvana asiana. Tiedotustilaisuudet ovat kuitenkin kokeneet inflaation. Viestimet haluavat nykyään oman jutun, jota ei pelkästään infossa istumalla saa. (Ojanen 2003, 59.) Nyt viimeistään, kun sähköinen viestintätekniikka mahdollistaa nopean tiedotuksen, infot pitäisi säästää vain todella suuriin asioihin (Ikävalko 1999, 99). Uutisen arvoa saatetaan myös yliarvioida omassa organisaatiossa, vaikka se joukkoviestimille olisi vain tavanomaista uutismateriaalia. Jos informoitava asia on poikkeuksellisen monimutkainen, laaja ja vaikutuksiltaan merkittävä, silloin info puolustaa paikkaansa. (Ikävalko 1999, 100.) Hyvän tiedotustilaisuuden järjestäminen vaatii ennakkosuunnittelua ja varautumista, mutta onnistuessaan se takaa järjestäjälle näkyvyyttä (Ojanen 2003, 60). 2.2 Markkinointi Markkinointi on ollut käsitteenä käytössä 1950-luvulta asti. Vuosien myötä sen sisältö on muuttunut niin näkökulmaltaan kuin sovellettavien markkinointikeinojen osaltakin. (Rope & Vahvaselkä 1992, 9.) Markkinoinnin osatekijöitä ovat mm. mainonta, suhdetoiminta, henkilökohtainen myyntityö, suoramarkkinointi, tuote ja sen jakelu, hintalaatusuhde sekä tutkimus- ja kehittämistyö. Rope (1995) on esittänyt kokonaisvaltaista markkinointiajattelua kuvaavan määritelmän: Markkinointi on ajatustapa tehdä ja toteuttaa valitun kohderyhmän tarpeisiin kohdennettua liiketoimintaa niin, että markkinoinnin avulla saadaan rakennettua kilpailuetuperusteinen tarjonta ja vietyä tämä tuote ostohalua synnyttämällä tuloksellisesti kohderyhmän hankkimaksi varmistaen toiminnalla samalla asiakassuhteen jatkuvuus. (Rope 1995, 40.) Tämä pitkä ja monimutkainen lause on tarkoitettu kuvaamaan lähinnä yritysten markkinointia, mutta sopii myös julkisen sektorin ja yhdistysten toimintaan. Palvelujen markkinointi on huomattavasti haasteellisempaa kuin fyysisen tuotteen. Palvelu on aineetonta ja sitä ei voi kokeilla ennen ostopäätöstä eikä palauttaa ostamisen jälkeen. Mahdollinen asiakas täytyy saada markkinoinnin avulla vakuuttuneeksi siitä, että palvelu - esim. konsertti-

10 lippu - kannattaa ostaa. Mitä abstraktimpi palvelu tai tarjonta on, sitä enemmän me luotamme henkilökohtaisiin suosituksiin (Ahrnell & Nicou 1991, 42). 6 Sotilassoittokuntien markkinoinnissa näkyvin osatekijä on konserttien mainonta. Erilaisten julisteiden ja lehtimainosten lisäksi käytetään myös sähköistä ja suullista suoramarkkinointia. Henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä tiedon levittämisessä. Kuuluvin markkinoinnin osatekijä soittokunnilla on tuote eli soitto sekä sen jakelu eli konsertit ja muut esiintymistilaisuudet. Tuotteen täytyy olla laadukas, jotta se kiinnostaa ja jakelu kattavaa, että se on mahdollisimman monien saatavilla. Konserttien ohjelmistojen pitää siis olla yleisön mielestä hyvän kuuloista ja miellyttävää. Sotilassoittokunnilla on omat soittotoiminta-alueensa ja esiintymistilaisuudet pitäisi yrittää järjestää mahdollisimman laajasti koko alueelle ja eri kohderyhmille. Hinta-laatusuhdetta joudutaan miettimään lähinnä maksullisia konsertteja järjestettäessä. Pääsylipun hinta tulisi asettaa sopivaksi niin, ettei se anna kuvaa halvasta ja huonosta tai toisaalta ole liian korkea, jolloin lippu jää ostamatta. Vuokko (2004) on muokannut markkinoinnin määritelmän nonprofit-organisaatioihin sopivammaksi: Markkinointi on ajattelutapa ja johtamisprosessi, jonka tehtävänä on tunnistaa, ennakoida ja tyydyttää organisaation tärkeiden sidosryhmien tarpeet ja tehdä se niin, että näin tuetaan organisaation keskeisten tavoitteiden toteutumista. (Vuokko 2004, 46). Tämä määritelmä toteutuu hyvin soittokuntien esiintyessä erilaisissa maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksissa kun muistetaan, että tavoitteena on maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kohottaminen. Varsinkaan yhteiskunnallisessa markkinoinnissa tarjontaa ei voida kutsua edes palveluksi, vaan kyseessä on ajatteluja käyttäytymistapojen markkinointi (Vuokko 2004, 154). Sotilassoittokunnat ja koko puolustusvoimat kokevat tämän hyvin haasteellisena työnä etenkin nuorison keskuudessa. Idman ym. (1993) ovat määritelleet markkinointiviestinnän yrityksen ja muun yhteisön ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin kohdistamaksi viestinnäksi, jonka tarkoituksena on suoraan tai välillisesti saada aikaan kysyntää tai kysyntään myönteisesti vaikuttavia tuloksia (Idman ym.1993, 16). Sotilassoittokuntien toiminnassa tällaista on konserttimainonta, jolla pyritään mahdollisimman suureen lipunmyyntiin. Mainonta on yksi markkinointiviestinnän keinoista. Ojasen (2003) mukaan perinteisessä määritelmässä mainonta on tunnistettavissa olevan lähettäjän eli mainostajan maksama tiedonanto,

11 7 joka julkistetaan joukkotiedotusvälineissä tai muualla usealle vastaanottajalle samanaikaisesti (Ojanen 2003, 20). Mainonnan muotoja ovat mm. radio-, tv- ja lehtimainonta sekä julisteet. Mielikuva on ihmisen sisäinen totuus jostain asiasta. Mielikuvaan vaikuttavat monet seikat kuten asenteet ja ennakkoluulot, arvot ja arvostukset, uskomukset ja kuulopuheet, tiedot, havainnot ja kokemukset (Vuokko 2004, 201). Näistä vain havainnot ja kokemukset ovat tosiasioihin perustuvia, vaikka nekin voivat olla arvojen tai arvostusten värittämiä. Mielikuvamarkkinoinnilla tarkoitetaan sitä yrityksen ulkoisen kuvan luomista asiakkaiden tietoisuuteen, minkä avulla yritys pyrkii saavuttamaan myynnilliset tavoitteensa (Rope & Mether 1987, 16). Nonprofit-organisaatioissa tavoitteet voivat olla myös muita kuin myynnillisiä. Jotta voitaisiin vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja arvoihin, täytyy heidät saada havaitsemaan ja kokemaan. Soittokuntien itsestään ja toiminnastaan välittämä tieto täytyy olla totta, jolloin kuulopuheidenkin madollisuus olla totta on suurempi. Konserttimainonnalla pyritään luomaan mielikuva tilaisuudesta, johon kannattaa tulla. Konsertissa yleisö tekee havaintoja ja saa kokemuksia, jotka vaikuttavat asenteisiin ja arvoihin ja sitä kautta mielikuvan muodostumiseen. 3 TUTKIMUSMENELMÄT Opinnäytetyössäni on piirteitä kvalitatiivisesta tapaustutkimuksesta eli casetutkimuksesta ja kvantitatiivisesta survey-tutkimuksesta sekä toimintatutkimuksesta. Eri menetelmien hyviä ja huonoja puolia koskevan standardinäkemyksen mukaan kvantitatiivisten menetelmien avulla saadaan pinnallista mutta luotettavaa ja kvalitatiivisten menetelmien avulla taas syvällistä mutta huonosti yleistettävää tietoa. Yleensä parhaaseen tulokseen päästään soveltamalla molempia menetelmiä ja hyödyntämällä niiden parhaita puolia. (Alasuutari 1994, 203.) 3.1 Tutkimusmenetelmien käyttö ja niiden luotettavuus Case-tutkimuksissa tarkastellaan yhtä tapausta tai useita tapauksia. Tiedonhankintatapoina ovat kyselyt, haastattelut ja havainnointi ja niillä kerättävä tieto voi olla sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista. (Järvinen & Järvinen 1994, 44.) Tutkimukseni kohderyhmänä olevat sotilassoittokunnat ovat tavallaan yksittäistapaus, koska ne ovat

12 8 ainoita ammattipuhallinorkestereita poliisisoittokunnan ohella. Toisaalta ne ovat myös osa maamme muita puhallin- tai ammattiorkestereita, jotka voivat löytää samankaltaisuuksia omasta kulttuuristaan tästä tutkimuksesta. Survey on usein lomakkeella toteutettu kysely- ja haastattelututkimus, jonka kohteena on yleensä otoksella valittu kohderyhmä jostakin populaatiosta (Likitalo & Rissanen 1998, 44). Survey-tutkimuksen tarkoituksena on koota yksityiskohtaista tosiasiatietoa, joka kuvaa olemassa olevaa ilmiötä, tunnistaa ongelmia ja olemassa olevia käytäntöjä, tehdä vertailuja ja arvioida ilmiöitä sekä hyötyä näistä kokemuksista tekemällä tulevaisuutta koskevia ehdotuksia, suunnitelmia ja päätöksiä. (Anttila & Iltanen 1996, 251). Tässä kyselylomakkeen avulla tehdyssä tutkimuksessa olen tarkastellut sotilassoittokuntien tiedotuksen ja markkinoinnin nykyistä tilannetta ja tehnyt päätelmiä sekä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Opinnäytetyöni on myös toimintatutkimus, koska itse työskentelen Karjalan Sotilassoittokunnassa ja oto-tehtävänäni on soittokunnan tiedotus ja markkinointi. Näin olen voinut tutkia aihetta myös käytännönläheisesti omassa työssäni. Tutkimusraportissani olen vertaillut kyselyn vastauksia ja pohtinut niitä käytännössä saatujen kokemusten rinnalla. Näillä tutkimusmenetelmävalinnoilla olen pyrkinyt mahdollisimman suureen luotettavuuteen laatimalla kyselylomakkeen (liite 1) niin selkeäksi ja yksiselitteiseksi, ettei väärinymmärryksiä synny. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin (luotettavuus) ja validiteetin (pätevyys) avulla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten tarkkuutta. Tutkimuksen tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia. (Heikkilä 1999, 29.) Mittauksen ja tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa siis sen kykyä antaa eisattumanvaraisia tuloksia. Validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi ym. 2007, 226.) Validiteettiin vaikuttavia seikkoja käsitellään myös luvun 3.2 loppupuolella. 3.2 Aineiston hankinta Aineiston hankinnan menetelmänä on käytetty kyselylomaketta (liite 1). Osa kysymyksistä on strukturoituja vaihtoehto- ja monivalintakysymyksiä ja osa avoimia mie-

13 9 lipide- ja määritelmäkysymyksiä. Kvalitatiiviset kysymykset olivat avoimia ja niissä tiedusteltiin tehtävänkuvausten ja markkinointisuunnitelman sisältöä sekä tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämistä sotilassoittokunnissa. Kvantitatiiviset kysymykset olivat strukturoituja vaihtoehto- ja monivalintakysymyksiä. Kysely tehtiin vuoden 2007 alussa. Osassa mainontaa koskevia kysymyksiä kohteena oli vuoden 2006 toiminta. Vastaajien taustatiedoista kysyttiin ikä, sukupuoli ja asema organisaatiossa sekä koulutus niin musiikin kuin tiedotuksen ja markkinoinninkin alalta. Myös tehtävänkuvauksen sisältöä tiedotuksen ja markkinoinnin osalta kysyttiin. Sisäisen tiedotuksen kysymykset koskivat soittokuntien ja joukko-osastojen/vastaavien yksiköiden tiedotuksen muotoja sekä toimivuutta. Ulkoisen tiedotuksen ja markkinoinnin kysymykset käsittelivät konserttimainonnan eri keinoja (lehtimainos, juliste, lehdistötilaisuus ja - tiedote) ja kuinka paljon niitä oli käytetty vuoden 2006 aikana. Lisäksi kysyttiin muiden keinojen (internet, televisio ja suoramarkkinointi) käyttöä mainonnassa sekä soittokunnan yleisesitteen ja kausiohjelman käyttöä. Puolustusvoimien virallisesta ilmeestä kysyttiin sen käyttöä ja ohjeiden laatua. Kahdessa kysymyksessä kysyttiin ulkopuolisen avun tarvetta mainonnan suunnitteluun sekä julisteiden ja käsiohjelmien painamiseen. Kyselyssä tiedusteltiin myös markkinointiin käytettyä vuosibudjettia sekä järjestettyjen konserttien määrää vuonna Tiedotus- ja markkinointisuunnitelmasta kysyttiin sen olemassaoloa ja tavoitteita. Myös markkinointitutkimuksesta kysyttiin, oliko sellaista tehty. Tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä tiedusteltiin henkilöstön koulutustarvetta ja mitä osa-alueita tulisi kouluttaa. Viimeisenä tärkeänä avoimena kysymyksenä oli kunkin oman soittokunnan tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämisajatukset. Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto: tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan myös kysyä monia asioita. Kyselymenetelmä on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) Sotilassoittokunnat sijaitsevat eri puolilla Suomea, siksi kyselylomake oli järkevin tapa hankkia tutkimusaineistoa. Koska tietoa soittajien oto-tehtävistä ei ollut saatavilla, tein etukäteen puhelimitse tiedustelun, kenelle kysely kannattaa osoittaa. Kyselylomake lähetettiin sähköisesti puolustusvoimien asianhallintajärjestelmän (PVAH) sähköpostin kautta kaikkien soittokuntien tiedotuksesta vastaaville sekä päälliköille.

14 10 Kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Ei ole mahdollista varmistua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen: ovatko he pyrkineet vastaamaan huolellisesti ja rehellisesti. Ei ole myöskään selvää, miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat olleet vastaajien näkökulmasta. Väärinymmärryksiä on vaikea kontrolloida. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) Tutkimuksessani olen pyrkinyt laatimaan kyselylomakkeen mahdollisimman selkeäksi ja kysymykset yksiselitteisiksi väärinymmärrysten ja tulkinnallisten epäselvyyksien välttämiseksi. Kysymykset on muotoiltu siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin tutkimusongelmaan. Otoskoko on lukumäärällisesti pieni, mutta prosentuaalisesti suuri. Myös vastausten katoprosentti oli hyvin pieni. Suomen kahdestatoista sotilassoittokunnasta yksitoista vastasi kyselyn, eli vastausprosentti oli 92 %. Vastausten käsittelyssä olen pyrkinyt huolellisuuteen satunnaisten virheiden välttämiseksi. Edustava otos parantaa tutkimuksen validiutta. 3.3 Aineiston analyysi ja tulkinta Kvalitatiivisen aineiston osalta on menetelmänä käytetty sisällönanalyysiä. Laadullisen aineiston käsittelyssä analyysia tapahtuu joka kerta vastauksia lukiessa. Se on koko opinnäytetyön tekemisen ajan jatkuva prosessi. Tekstiä analysoimalla saadaan aineisto järjestettyä johtopäätöksiä varten. Näin tulkittavasta asiasta saadaan kuvaus tiivistetyssä muodossa. Tiivistys oli tarpeen joissakin kysymyksissä, joissa vastaaja oli intoutunut kirjoittamaan aiheesta laajasti. Laadullisessa tutkimuksessa tulkinta kohdistuu ajatukselliseen kokonaisuuteen (Syrjälä ym. 1996, 143). Oman työn kautta tuleva ymmärrys aiheesta helpotti osittain tulkintojen tekemistä. Kvantitatiivista aineistoa on tarkasteltu sekä yhden muuttujan osalta että useampaa muuttujaa ristiintaulukoinnin avulla. Ristiintaulukoinnilla selvitetään kahden luokitellun muuttujan välistä yhteyttä ja niiden vaikutusta toisiinsa. (Heikkilä 1999, 199.) Joidenkin kysymysten osalta vastausten välinen yhteys oli selvästi nähtävissä, toisissa taas joutui pohtimaan jonkin asteista ristiriitaisuutta.

15 4 TUTKIMUSTULOKSET Tiedotus- ja markkinointivastaavien tiedot Taustatiedoilla haluttiin selvittää, millaiset henkilöt hoitavat sotilassoittokuntien tiedotusta ja markkinointia. Heidän koulutuksensa ja tehtävänkuvauksensa olivat merkittävä tieto jatkokoulutuksen järjestämisen kannalta Ikä ja sukupuoli Kyselyyn vastanneista kolme oli naisia ja kahdeksan miehiä. Iältään heistä neljä oli vuotiaita, kuusi vuotiaita ja yksi yli 50-vuotias. TAULUKKO 1. Vastaajan ikä ja sukupuoli % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Mies Nainen Enemmistö vastaajista oli miehiä, mikä on luonnollista kun on kyseessä sotilassoittokunnat. Maamme kahdessatoista soittokunnassa työskentelee tällä hetkellä n.250 soittajaa ja 15 kapellimestaria sotilasviroissa. Heistä naisia on vain n.30. Lisäksi muutamissa soittokunnissa on naisia toimistosihteereinä ja nuotistonhoitajana siviiliviroissa. Iältään kaikki vastaajat olivat yli 30-vuotiaita Asema organisaatiossa Vastaajista neljä toimi soittokunnan päällikkönä ja kolme apulaiskapellimestarina. Kolme vastaajista oli oto-tehtävältään tiedottaja/markkinoija. Yksi vastaajista oli toimistosihteerin tehtävässä.

16 12 TAULUKKO 2. Asema organisaatiossa päällikkö apulaiskapellimestari tiedottaja muu 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Koulutus Musiikkikoulutuksen oli saanut puolustusvoimissa kolme vastaajaa. Siviilipuolella musiikkikoulutuksen oli hankkinut ammattikorkeakoulussa yksi ja Sibelius- Akatemiassa neljä. Tiedotus- ja markkinointikoulusta ei ollut lainkaan yhdeksällä vastaajalla. Vain kahdella vastaajalla oli jonkinlaista koulutusta oto-tehtävään. TAULUKKO 3. Koulutus PV II aste AMK korkeakoulu muu ei koulutusta 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Musiikkikoulutus Tiedotus-/markkinointikoulutus Vastaajien musiikillinen koulutus on hyvinkin korkealla tasolla. Sibelius-Akatemiassa opiskelleiden osuudessa on mukana soittokuntien päällikön virassa olevat, joiden opiskelu on tapahtunut Sibelius-akatemiassa, mutta varsinaista ylempää korkeakoulututkintoa heillä ei ole. Tiedotus- ja markkinointialan koulutusta oli vain kahdella vastaajalla, joista toinen oli opiskellut Markkinointi-instituutissa ja toisella opinnot sisäl-

17 tyivät ammattikorkeakoulutasoiseen kulttuurituotannon koulutukseen. He olivat myös musiikkipuolella korkeimmin koulutettuja Tiedotuksen ja markkinoinnin osuus tehtävänkuvauksessa Kyselyyn vastanneiden tehtävänkuvauksia tiedotuksen ja markkinoinnin osalta oli määritelty seuraavasti: pitää yhteyttä tilaisuuden järjestäjiin; pitää yhteyttä alueelliseen mediaan; pitää yhteyttä joukko-osaston tiedottajaan; suunnittelee mainoksia + julisteita + käsiohjelmia; päivittää mil.fi-internetsivuja; laatii lehdistötiedotteita; hoitaa suoramarkkinointia vastaa soittokunnan internet-sivujen ja esitteen tietojen päivittämisestä sekä julkisuuskuvan kehittämisestä henkilöstön kanssa; johtaa konserttimainontaa (julisteiden, mainosten ja käsiohjelmien suunnittelu, lehdistötiedotteiden kirjoittaminen, suoramarkkinointi); pitää yhteyttä prikaatin, sotilasläänien ja maanpuolustusalueen tiedottajaan sekä alueelliseen mediaan ja soittokunnan sidosryhmiin; suunnittelee ja esittelee markkinointiin ja tiedotukseen tarvittavat määrärahat soittokunnan päällikölle; osallistuu soittokunnan suunnitteluryhmään aktiivisesti osallistuu soittokunnan tiedotustoimintaan ja markkinointiin; pitää yhteyttä asiakkaisiin ja sidosryhmiin johtaa soittokunnan tiedotus-, suhde- ja perinnetoimintaa; on jatkuvasti vuorovaikutuksessa sekä sisäisten että ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa osallistuu markkinointiin yhdessä päällikön ja toisen apulaiskapellimestarin kanssa soittokunnan toimintaedellytysten kehittäminen ja ylläpito edellyttää tehokkaan hallintovirkamiehen, rekrytoijan, resurssien hankkijan, junailijan, myyjän ja taiteilijan roolien yhteensovittamista; johtaa soittokunnan tiedotus-, suhdeja perinnetoimintaa; yhteiskuntasuhteiden hoitaminen laatii tiedotteita lehdistölle ja radioille soittokunnan päällikkö vastaa soittokunnan ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta yhteistoiminnassa tiedotusupseerin ja joukko-osaston tiedottajan kanssa vastaa soittokunnan tiedotustoiminnasta

18 14 Tiedotuksen ja markkinoinnin määrittely tehtävänkuvauksessa vaihteli suuresti. Kahden vastaajan osalta sitä ei ollut määritelty lainkaan. Päälliköiden vastauksissa kuvattiin vastuuta ja johtamista. Joidenkin kohdalla kuvaus oli hyvin abstraktilla tasolla. Osallistuminen tiedotukseen ja markkinointiin voi pitää sisällään käytännössä hyvinkin paljon. Muutamassa vastauksessa tuli enemmän esille konkreettiset käytännön tehtävät, jotka kuvaavat hyvin työn moninaisuutta. 4.2 Tiedotus ja markkinointi Tämän aihealueen kysymykset jaottelin eri osioihin vasta analysointivaiheessa, jottei kyselylomakkeesta olisi tullut liian moniosainen ja pitkä. Halusin myös välttää liiallista vastausten ohjailua ja nopeuttaa vastaajan työtä Sotilassoittokuntien ja joukko-osastojen sisäinen tiedotus Kysymyksissä tiedusteltiin sotilassoittokuntien sekä joukko-osastojen/vastaavien sisäisen tiedotuksen muotoja sekä toimivuutta ja riittävyyttä. Soittokunnan sisäinen tieto kulkee vastaajien mukaan pääasiallisesti viikkopalavereissa. Suulliset käytäväkeskustelut ja ilmoitustaulut ovat myös tärkeitä tiedonvälityksessä. Lisäksi käytetään jonkin verran puolustusvoimien asianhallinta (PVAH) järjestelmää ja puhelinta. Vastaajista 72,3 % mielestä oman soittokunnan sisäinen tiedotus on toimivaa ja riittävää, kun taas 27,3 % on päinvastaista mieltä. TAULUKKO 4. Soittokuntien sisäinen tiedotus viikkopalaveri 48 % suullisesti 19 % ilmoitustaulu 19 % PVAH 9 % puhelin 5 %

19 15 Joukko-osaston tai vastaavan tieto kulkee pääasiassa PVAH:n kautta. Lisäksi on erilaisia palavereita ja kokouksia sekä kausipuhuttelut. 72,8 % oli sitä mieltä, että joukko-osaston sisäinen tiedotus on toimivaa ja riittävää. 9 % mielestä se ei ollut sellaista. 18,2 % mielipide oli sekä että. TAULUKKO 5. Joukko-osaston sisäinen tiedotus PVAH 52 % palaveri 24 % puhuttelu 24 % puhelin 0 % Soittokuntien ja joukko-osastojen/vastaavien sisäiseen tiedotukseen oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Pienessä yksikössä henkilökohtainen kontakti on mahdollista päivittäin ja suullinen tiedotus toimii helposti. Isoissa yhteisöissä sähköinen tiedotus on helpoin ja yleensä nopein tapa saada asiat välitettyä suurelle joukolle. Lisäksi tarvitaan palavereita ja kokouksia, joissa nähdään kasvokkain. Se lisää toiminnan inhimillisyyttä ja joukon yhteenkuuluvuutta Sotilassoittokuntien konserttimainonta Omia konsertteja vuonna 2006 järjesti yli kymmenen kappaletta kahdeksan soittokuntaa ja 4-6 kpl kolme soittokuntaa. Maksullisia lehtimainoksia 1-3 kpl/v julkaisi kaksi soittokuntaa, 4-6 kpl kaksi, 7-9 kpl kolme, kpl yksi ja yli 15 mainosta kolme soittokuntaa. Konserttijulisteita tehtiin 1-3 yhdessä soittokunnassa, 4-6 kuudessa, 7-9 yhdessä ja yli kymmenen julistetta kolmessa soittokunnassa. Konserttia kohden julisteita painettiin alle neljäkymmentä kappaletta seitsemässä soittokunnassa, kpl yhdessä, kpl kahdessa ja yli sata julistetta yhdessä soittokunnassa. Vuoden aikana 1-3 lehdistötilaisuutta piti seitsemän soittokuntaa ja neljä ei pitänyt lainkaan. Lehdistötiedotteita kirjoitettiin vuoden 2006 aikana 1-3 viidessä soittokunnassa, 4-6 kolmessa, 7-9 kahdessa ja kymmenen tai enemmän yhdessä soittokunnassa. Niistä julkaistiin 1-3 kpl 54,5 %, 4-6 kpl 27,3 %, 7-9 kpl 9,1 % ja yli 10 kpl

20 16 9,1 %. Lehdistötiedotteita oli yleensä saatu julkisuuteen yhtä paljon kuin niitä oli kirjoitettu. Vain yhden soittokunnan kohdalla julkaisumäärä oli huomattavasti pienempi kirjoitettujen määrään verrattuna. TAULUKKO 6. Mainonnan eri muotojen käyttö 10 Soittokuntien määrä kpl/v Lehtimainos Juliste Tiedote Lehdistötilaisuus Suurin osa sotilassoittokunnista oli järjestänyt yli kymmenen omaa konserttia vuoden 2006 aikana. Kolme soittokuntaa oli pitänyt 4-6 omaa konserttia. Perinteiset mainonnan keinot - lehtimainonta ja juliste - olivat kaikilla käytössä. Sähköisestä viestinnästä huolimatta suomalaiset ovat edelleen lukijakansaa: Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan luemme keskimäärin kolmea sanomalehteä ja yhdeksää aikakauslehteä. (Vuokko 2003, 200.) Julkaistujen lehtimainosten ja konserttijulisteiden määrä oli yleensä suhteessa konserttien määrään. Joillakin soittokunnilla, joilla oli ollut yli kymmenen konserttia, mainonnan määrä vaikutti vähäiseltä. Tämä johtuu siitä, että samassa julisteessa tai lehtimainoksessa saatetaan mainostaa kerralla useampaa konserttia tai konserttisarjaa. Sotilassoittokunnat olivat järjestäneet lehdistötilaisuuksia vuonna 2006 aika vähän. Se on hyvin ymmärrettävää, koska toimittajia on aika vaikea saada tulemaan niihin. Täytyy olla poikkeuksellisen erikoinen konsertti, jotta lehdistötilaisuus kannattaa järjestää. Pidettyjen konserttien ja niiden mainonnan määrään verrattuna lehdistötiedotteita soittokunnat olivat kirjoittaneet vähän. Ne kuitenkin ylittivät uutiskynnyksen lähes aina. Soittokuntien toiminta kiinnostaa yleisöä ja toimittajat näyttävät tietävän sen.

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? Tarja Kvist, Yliopistotutkija, TtT Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos 8.4.2011 IHMISLÄHHEENE HOETO on: koko henkilökunnan antamaa hoitoa moniammatillista, kokonaisvaltaista,

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot