KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen"

Transkriptio

1 Heli Leppälä KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Koulutusohjelma Maaliskuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Heli Leppälä Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kulttuurituotannon koulutusohjelma Nimeke Katse tulevaisuuteen perinteitä kunnioittaen. Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Tiivistelmä Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää sotilassoittokuntien tiedotusta ja markkinointia, miten ja millaisilla resursseilla sitä hoidetaan nykyisin. Tavoitteena on myös selvittää, miten toimintaa voitaisiin kehittää ja tehdä ehdotuksia koulutusta järjestävälle taholle. Tutkimuksen teoriaosassa määritellään tiedotuksen ja markkinoinnin käsitteitä sekä etsitään yhtymäkohtia sotilassoittokuntien käytäntöihin. Tutkimusmenetelmänä on käytetty case-, survey- ja toimintatutkimusten synteesiä. Aineiston hankintaan käytettiin kyselylomaketta, joka lähetettiin kaikille Suomen sotilassoittokunnille vuoden 2007 alussa. Vastausten tulkinnassa käytettiin sekä kvantitatiivisten että kvalitatiivisten aineistojen analysointimenetelmiä. Sotilassoittokunnille tehty kysely selvitti niiden tiedotuksen ja markkinoinnin nykytilannetta sekä kehitystarpeita. Kyselyyn vastanneiden mielestä soittokuntien ja joukko-osastojen/vastaavien sisäinen tiedotus on enimmäkseen toimivaa ja riittävää. Ulkoinen tiedotus ja markkinointi keskittyvät pääasiassa konserttien mainontaan perinteisin keinoin. Vastausten perusteella toiminta on monissa soittokunnissa suunnittelematonta ja sitä hoidetaan henkilöstöllä, jolla ei ole lainkaan alan koulutusta. Ulkopuolista apua käytetään lähinnä konserttijulisteiden ja -mainosten suunnitteluun budjetin sallimissa rajoissa. Suurimpana toiveena kyselyyn vastanneilla on kehittää henkilöstöä ymmärtämään nonprofit-organisaatioiden tiedotusta ja markkinointia yleisellä tasolla ja erityisesti sen suunnittelua. Myös internetin käyttö ja sen mahdollisuudet halutaan saada paremmin hallintaan. Asiasanat (avainsanat) Tiedotus, markkinointi, sotilassoittokunnat, sotilasmusiikki, tutkimus Sivumäärä Kieli URN 25 s. + liitteet 4 s. Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Anne Havukainen Opinnäytetyön toimeksiantaja Puolustusvoimat/Sotilasmusiikkikoulu

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis March 28, 2008 Author(s) Heli Leppälä Degree programme and option Degree programme in Cultural Production Name of the bachelor's thesis Looking to the future having respect for tradition. Publicity and marketing of military bands. Abstract The purpose of my thesis is to examine the publicity and marketing of military bands by looking at how much and what kind of resources they have nowadays. The aim is also to clarify, how activities could be developed and also make some recommendations on how to organize education in the army. The theoretical part of this thesis defines the concepts of publicity and marketing. Similarities for practise in military bands are also searched for. The research includes methods of case-, survey- and functional studies. Material was collected using a questionaire form which was sent to all military bands in Finland in the beginning of Both qualitative and quantitative methods of analysis were used. The questionnaire examined the publicity and marketing of military bands at present and the needs for development. According to the answers of the questionaire the internal publicity of military bands and brigade-level units were mostly functional and adequate. External publicity and marketing were mainly focused on advertising concerts using traditional methods. On the basis of the answers the publicity in most of the military bands is unplanned and done by people who have no education in that profession. External help is used mainly in the planning of concert posters and advertisements. The biggest hope of respondents was to help the staff develop an understanding of publicity and marketing of non-profit organisations in general and special the planning of it. Also using the internet and its possibilities should be expanded. Subject headings, (keywords) Publicity, marketing, military bands, military music, research. Pages Language URN 25 p. + app. 4 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Anne Havukainen Bachelor s thesis assigned by Defence forces/school of military music

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TIEDOTUS JA MARKKINOINTI SOTILASSOITTOKUNNISSA Tiedotus ja viestintä Markkinointi TUTKIMUSMENELMÄT Tutkimusmenetelmien käyttö ja niiden luotettavuus Aineiston hankinta Aineiston analyysi ja tulkinta TUTKIMUSTULOKSET Tiedotus- ja markkinointivastaavien tiedot Ikä ja sukupuoli Asema organisaatiossa Koulutus Tiedotuksen ja markkinoinnin osuus tehtävänkuvauksessa Tiedotus ja markkinointi Sotilassoittokuntien ja joukko-osastojen sisäinen tiedotus Sotilassoittokuntien konserttimainonta Muut mainonnan keinot Mainonnan toteutus Markkinointi Koulutus ja markkinoinnin kehittäminen YHTEENVETO JA POHDINTAA LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO 1 Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää sotilassoittokuntien tiedotuksen ja markkinoinnin nykytilannetta. Toimin itse sotilassoittajana ja hoidan oto-tehtävänä soittokuntamme tiedotusta ja markkinointia. Tavoitteena oli myös hyödyntää tutkimustuloksia omassa työssä sekä Puolustusvoimien sotilasmusiikkikoulussa lisä- ja jatkokoulutusta suunniteltaessa ja järjestettäessä. Tutkimuksessani mielenkiinnon kohteina olivat sisäinen ja ulkoinen tiedotus sekä markkinoinnin toteuttaminen ja kehittämistarpeet. Tutkimusongelmiksi nousivat seuraavat kysymykset: 1. Miten sotilassoittokunnat toteuttavat sisäistä ja ulkoista tiedotusta sekä markkinointia? 2. Millaisilla resursseilla tiedotusta ja markkinointia toteutetaan? 3. Millaisia kehittämis- ja koulutustarpeita soittokunnilla on tiedotusta ja markkinointia hoitavan henkilöstön suhteen? 4. Minkälaisia ajatuksia sotilassoittokunnilla on tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämisestä? Tutkimusraportin johdannossa on esitelty tutkimusongelmien lisäksi tutkimuksen aihealuetta. Toisessa luvussa selvitetään tiedotuksen ja markkinoinnin käsitteitä ja miten ne soveltuvat sotilassoittokuntien toimintaan. Kolmannessa luvussa kerrotaan tässä tutkimuksessa käytetyistä menetelmistä ja aineiston analyysistä. Neljännessä luvussa esitellään varsinaiset tutkimustulokset. Viimeisessä luvussa on yhteenvetoa ja pohdintaa tutkimustulosten pohjalta. Sotilasmusiikki on aina ollut sidoksissa sodan ja sotilaselämän historiaan ja juontaa erilaisiin viestintätarpeisiin. Sovittujen äänimerkkien avulla voitiin ohjata joukkojen liikkeitä ja sävelien avulla saatiin rohkaistua omien joukkojen mielialoja. (Vuolio 2006, 7.) Maanpuolustushengen luominen ja ylläpito ovat tämänkin päivän sotilassoittokuntien päätehtäviä. Suomessa toimii kaksitoista sotilassoittokuntaa ja niiden toimintaa johtaa ylikapellimestari puolustusvoimien pääesikunnan viestintäosastolla. Viime vuosikymmenet soittokuntien esiintymisistä valtaosa on ollut puolustusvoimien omia tilaisuuksia sekä erilaisten sotaveteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen juhlia. Nyt

6 2 on kuitenkin tultu tilanteeseen, jossa veteraanien keski-ikä on jo 85 vuotta ja joukko alkaa olla aika harvalukuinen. Sotilassoittokunnat ovat ryhtyneet yhä enenevässä määrin suuntaamaan toimintaansa myös muihin kohderyhmiin. Lapset ja nuoret sekä etenkin varusmiehet ovat tärkeä kohderyhmä maanpuolustushengen luomisessa. Myös aikuisväestöön yritetään saada luotua positiivista asennetta puolustusvoimia kohtaan. Tätä päämäärää tavoitellaan järjestämällä konsertteja päiväkodeissa, kouluissa ja eri alojen oppilaitoksissa sekä konserttisaleissa, kirkoissa ja kesäaikaan myös toreilla ja puistoissa. Sotilassoittokuntien toiminnasta tiedottaminen sekä konserttien mainonta ja markkinointi ovat tulleet ajankohtaisiksi uuden yleisön saamiseksi. Myös maanpuolustushengen luominen ja positiivisen asenteen rakentaminen puolustusvoimia kohtaan ovat mielikuvien markkinointia. Tätä työtä on menestyksellisesti toteutettu jo esim. vuonna 2001 alkaneella kampanjalla, jonka sloganina on Tee työtä, jolla on tarkoitus. Tutkimusten mukaan kuva puolustusvoimista työnantajana on parantunut ja hakijamäärät Maanpuolustuskorkeakouluun ovat lisääntyneet (Vuokko 2004, ). Puolustusvoimissa on tutkittu markkinointia ja sen vaikutuksia aiemminkin, mutta sotilasmusiikki omana toimialanaan ei ole ollut niiden kohteena. Siksi tämän tutkimuksen tuloksilla on merkitystä toiminnan kehittämisen kannalta. 2 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI SOTILASSOITTOKUNNISSA Sotilassoittokunnat ovat ns. nonprofit-organisaatioita. Niiden tiedotus ja markkinointi ovat pääasiassa ei-kaupallista toimintaa. Nimitys nonprofit-organisaatio tarkoittaa sitä, että organisaation ensisijaisena pyrkimyksenä ei ole voiton tuottaminen. Nonprofitorganisaatiossa painotetaankin yleensä missiota eli aatetta tms. (Vuokko 2004, 14.) Koska etenkin markkinointi mielletään yleensä kaupalliseksi toiminnaksi, on tarpeellista määritellä tiedotukseen ja markkinointiin liittyviä käsitteitä. 2.1 Tiedotus ja viestintä Tiedottaminen määritellään yleensä yksisuuntaiseksi, yksipuoliseksi ja usein välineelliseksi sanomien lähettämiseksi, johon ei liity palautetta (Ojanen 2003, 18). Tiedotus-

7 3 toiminnan tavoitteena on tietoisuus yhteisöstä ja sen toiminnasta niille, joita pidetään toiminnan kannalta tärkeinä kohteina (Siukosaari 2002, 15). Puolustusvoimissa yksisuuntaista tiedotusta ovat esim. ilmoitukset ammunnoista ja erilaisista harjoituksista. Myös sotilassoittokuntien toiminnassa on paljon yksisuuntaista tiedottamista, johon ei liity välitöntä palautetta. Sellaista ovat esim. esiintymisiä koskeva tiedotus ja mainonta. Viestintä eli kommunikaatio on sanomien välitystä ja vaihdantaa lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Sillä tarkoitetaan usein myös samaa kuin tiedonvälitys. (Ojanen 2003, 17.) Kun puhutaan jonkin organisaation, jonkin yhteisön viestinnästä, voidaan käyttää nimitystä yhteisöviestintä. Yhteisöviestintä on suunnitelmallista, tavoitteellista ja johdettua toimintaa. Sen tavoitteena on oikean, selkeän ja vahvan yhteisökuvan rakentaminen sekä avoimen ja vuorovaikutteisen tiedonkulun varmistaminen. (Siukosaari 2002, 12.) Puolustusvoimat ovat halunneet pysyä ajan hermolla ja Pääesikunnan tiedotusosaston nimi muutettiin muutama vuosi sitten viestintäosastoksi. Sotilasmusiikki toimialana kuuluu viestintäosastoon. Sotilassoittokuntien toiminnalla pyritään viestimään positiivista kuvaa nykypäivän puolustusvoimista. Vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on oleellinen osa työtä. Esiintymistilaisuuksien järjestely- ja tapahtumavaiheessa annetaan kuva organisaatiosta, joka vastaa isänmaamme turvallisuudesta ja puolustuksesta. Sen kuvan toivotaan olevan mahdollisimman myönteinen. Joukkoviestinnällä tarkoitetaan sanoman välittämistä erilaisin teknisin keinoin monistettuna melko samanaikaisesti suurelle etukäteen rajaamattomalle joukolle (Ojanen 2003, 18). Soittokuntien konserttimainonnassa käytetään joukkoviestimiä, joista sanomalehdissä julkaistut ilmoitukset ovat perinteinen muoto. Internetiä käytetään myös ja todennäköisesti sen hyödyntäminen jatkossa lisääntyy. Tiedotuksella ja viestinnällä on eroja, vaikka niitä käytetään usein toistensa synonyymeinä. Tämän tutkimuksen otsikossa olen halunnut käyttää termiä tiedotus ymmärrettynä se avarakatseisesti viestinnän synonyyminä. Tiedotus ja viestintä jaetaan yleensä sisäiseen ja ulkoiseen tiedotukseen tai viestintään. Sisäisen tiedotuksen ja viestinnän muotoja ovat mm. suullinen viestintä, palaverit ja kokoukset, tiedotustilaisuudet, ilmoitustaulut ja sähköisen viestinnän eri muodot. Sisäisessä viestinnässä puhuminen ja kertominen ovat hyviä tiedotusmuotoja pienissä

8 4 yhteisöissä (Siukosaari 2002, 92). Säännöllisissä, työyksikön tai -ryhmän viikkopalavereissa käsitellään monia eri aiheita mutta samalla ne toimivat erinomaisina yksikön oman, sisäisen tiedotuksen foorumeina (Siukosaari 2002, 98). Sotilassoittokunnat ovat pieniä yksiköitä ja niissä suullinen tiedotus ja viestintä toimii hyvin. Jaksopalavereissa käsitellään työhön liittyviä arkisia aiheita ja luodaan katsaus lähitulevaisuuteen. Henkilöstö on yhteisön tiedottamisen tärkein kohderyhmä, jonka on oltava koko ajan tietoinen yrityksen muutoksista ja tulevaisuudesta, ja nimenomaan ennen mitään muuta ryhmää tai tahoa, etenkin tiedotusvälineitä (Ikävalko 1999, 45). Hyvin suunniteltu ja toteutettu tiedotustilaisuus henkilöstölle tai sen osalle on sisäistä viestintää parhaimmillaan (Siukosaari 2002, 101). Sähköisen tiedottamisen lisäksi puolustusvoimissa järjestetään kausipuhutteluja joukko-osastoissa. Niissä käsitellään koko henkilöstöä koskevia ajankohtaisia asioita. Ilmoitustaulun hyviä puolia sisäisessä viestinnässä ovat sijainti ja sisältö. Kaikki tietävät, missä se on ja mitä tietoa siellä on tarjolla. (Siukosaari 2002, 106.) Pienissä yksiköissä, kuten sotilassoittokunnissa, konkreettiset ilmoitustaulut seinillä ovat toimivia. Suurissa yhteisöissä on viime vuosina otettu käyttöön sähköiset ilmoitustaulut. Puolustusvoimissakin on käytössä monia sähköisiä ilmoitustauluja aihealueittain jaoteltuina. Viestintätyytyväisyydellä on selkeä yhteys esimiesten johtamistapoihin, työyhteisön ilmapiiriin ja henkeen (Ikävalko 1999, 47). On helpompaa työskennellä työyhteisössä, kun tietää päämäärät ja tavoitteet sekä tavat ja keinot, joilla ne yritetään saavuttaa. Hyvin hoidettu sisäinen tiedotus on perusta hyvälle ulkoiselle tiedottamiselle. Jokainen työntekijä on työyhteisönsä edustaja sen ulkopuolellakin. Tiedote on yhteisön medialle toimittama kirjallinen viesti, tiedonanto tai lausunto jostakin jo julkisuudessa olleesta tai julkisuuteen haluttavasta uutisarvoisesta asiasta. Sen tarkoituksena on toimia sellaisenaan tai toimittajan muokkaamana uutisena. (Ojanen 2003, 49.) Tiedotteella, jossa on sanomaa (= julkaisuarvoa) ja joka on lisäksi hyvin tehty, on aina hyvät mahdollisuudet päästä julkisuuteen. Parhaimmat julkaistaan sellaisenaan. (Siukosaari 2002, 167.) Mielenkiintoinen asia ansaitsee hyvän tiedotteen, joka on myös nopea ja sujuva tapa saada asialleen näkyvyyttä. (Ojanen 2003, 49). Tiedote on käyttökelpoinen ja nopea tapa viestiä asioista laajasti ja samanaikaisesti suurelle määrälle joukkoviestimiä (Ikävalko 1999, ). Puffi on vanhaa media-

9 5 slangia. Se tarkoittaa tiedotteen muotoon verhoiltua juttua, jonka varsinainen päämäärä, sisältö ja idea on teksti- eli piilomainonnallinen. (Ojanen 2003, 22.) Arkikielessä puffia käytetään usein virheellisesti tiedotteen synonyyminä. Tulevista konserteista kirjoitettavat lehdistötiedotteet ovat hyvin usein tiedotteen ja puffin rajamailla. Tiedotustilaisuutta eli infoa pidetään keskeisenä lehdistötiedotuksen välineenä. Vaikka infojen kulta-ajat jäivät 70-luvulle, vielä monet pitävät sitä tiedotusrutiiniin kuuluvana asiana. Tiedotustilaisuudet ovat kuitenkin kokeneet inflaation. Viestimet haluavat nykyään oman jutun, jota ei pelkästään infossa istumalla saa. (Ojanen 2003, 59.) Nyt viimeistään, kun sähköinen viestintätekniikka mahdollistaa nopean tiedotuksen, infot pitäisi säästää vain todella suuriin asioihin (Ikävalko 1999, 99). Uutisen arvoa saatetaan myös yliarvioida omassa organisaatiossa, vaikka se joukkoviestimille olisi vain tavanomaista uutismateriaalia. Jos informoitava asia on poikkeuksellisen monimutkainen, laaja ja vaikutuksiltaan merkittävä, silloin info puolustaa paikkaansa. (Ikävalko 1999, 100.) Hyvän tiedotustilaisuuden järjestäminen vaatii ennakkosuunnittelua ja varautumista, mutta onnistuessaan se takaa järjestäjälle näkyvyyttä (Ojanen 2003, 60). 2.2 Markkinointi Markkinointi on ollut käsitteenä käytössä 1950-luvulta asti. Vuosien myötä sen sisältö on muuttunut niin näkökulmaltaan kuin sovellettavien markkinointikeinojen osaltakin. (Rope & Vahvaselkä 1992, 9.) Markkinoinnin osatekijöitä ovat mm. mainonta, suhdetoiminta, henkilökohtainen myyntityö, suoramarkkinointi, tuote ja sen jakelu, hintalaatusuhde sekä tutkimus- ja kehittämistyö. Rope (1995) on esittänyt kokonaisvaltaista markkinointiajattelua kuvaavan määritelmän: Markkinointi on ajatustapa tehdä ja toteuttaa valitun kohderyhmän tarpeisiin kohdennettua liiketoimintaa niin, että markkinoinnin avulla saadaan rakennettua kilpailuetuperusteinen tarjonta ja vietyä tämä tuote ostohalua synnyttämällä tuloksellisesti kohderyhmän hankkimaksi varmistaen toiminnalla samalla asiakassuhteen jatkuvuus. (Rope 1995, 40.) Tämä pitkä ja monimutkainen lause on tarkoitettu kuvaamaan lähinnä yritysten markkinointia, mutta sopii myös julkisen sektorin ja yhdistysten toimintaan. Palvelujen markkinointi on huomattavasti haasteellisempaa kuin fyysisen tuotteen. Palvelu on aineetonta ja sitä ei voi kokeilla ennen ostopäätöstä eikä palauttaa ostamisen jälkeen. Mahdollinen asiakas täytyy saada markkinoinnin avulla vakuuttuneeksi siitä, että palvelu - esim. konsertti-

10 lippu - kannattaa ostaa. Mitä abstraktimpi palvelu tai tarjonta on, sitä enemmän me luotamme henkilökohtaisiin suosituksiin (Ahrnell & Nicou 1991, 42). 6 Sotilassoittokuntien markkinoinnissa näkyvin osatekijä on konserttien mainonta. Erilaisten julisteiden ja lehtimainosten lisäksi käytetään myös sähköistä ja suullista suoramarkkinointia. Henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä tiedon levittämisessä. Kuuluvin markkinoinnin osatekijä soittokunnilla on tuote eli soitto sekä sen jakelu eli konsertit ja muut esiintymistilaisuudet. Tuotteen täytyy olla laadukas, jotta se kiinnostaa ja jakelu kattavaa, että se on mahdollisimman monien saatavilla. Konserttien ohjelmistojen pitää siis olla yleisön mielestä hyvän kuuloista ja miellyttävää. Sotilassoittokunnilla on omat soittotoiminta-alueensa ja esiintymistilaisuudet pitäisi yrittää järjestää mahdollisimman laajasti koko alueelle ja eri kohderyhmille. Hinta-laatusuhdetta joudutaan miettimään lähinnä maksullisia konsertteja järjestettäessä. Pääsylipun hinta tulisi asettaa sopivaksi niin, ettei se anna kuvaa halvasta ja huonosta tai toisaalta ole liian korkea, jolloin lippu jää ostamatta. Vuokko (2004) on muokannut markkinoinnin määritelmän nonprofit-organisaatioihin sopivammaksi: Markkinointi on ajattelutapa ja johtamisprosessi, jonka tehtävänä on tunnistaa, ennakoida ja tyydyttää organisaation tärkeiden sidosryhmien tarpeet ja tehdä se niin, että näin tuetaan organisaation keskeisten tavoitteiden toteutumista. (Vuokko 2004, 46). Tämä määritelmä toteutuu hyvin soittokuntien esiintyessä erilaisissa maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksissa kun muistetaan, että tavoitteena on maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kohottaminen. Varsinkaan yhteiskunnallisessa markkinoinnissa tarjontaa ei voida kutsua edes palveluksi, vaan kyseessä on ajatteluja käyttäytymistapojen markkinointi (Vuokko 2004, 154). Sotilassoittokunnat ja koko puolustusvoimat kokevat tämän hyvin haasteellisena työnä etenkin nuorison keskuudessa. Idman ym. (1993) ovat määritelleet markkinointiviestinnän yrityksen ja muun yhteisön ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin kohdistamaksi viestinnäksi, jonka tarkoituksena on suoraan tai välillisesti saada aikaan kysyntää tai kysyntään myönteisesti vaikuttavia tuloksia (Idman ym.1993, 16). Sotilassoittokuntien toiminnassa tällaista on konserttimainonta, jolla pyritään mahdollisimman suureen lipunmyyntiin. Mainonta on yksi markkinointiviestinnän keinoista. Ojasen (2003) mukaan perinteisessä määritelmässä mainonta on tunnistettavissa olevan lähettäjän eli mainostajan maksama tiedonanto,

11 7 joka julkistetaan joukkotiedotusvälineissä tai muualla usealle vastaanottajalle samanaikaisesti (Ojanen 2003, 20). Mainonnan muotoja ovat mm. radio-, tv- ja lehtimainonta sekä julisteet. Mielikuva on ihmisen sisäinen totuus jostain asiasta. Mielikuvaan vaikuttavat monet seikat kuten asenteet ja ennakkoluulot, arvot ja arvostukset, uskomukset ja kuulopuheet, tiedot, havainnot ja kokemukset (Vuokko 2004, 201). Näistä vain havainnot ja kokemukset ovat tosiasioihin perustuvia, vaikka nekin voivat olla arvojen tai arvostusten värittämiä. Mielikuvamarkkinoinnilla tarkoitetaan sitä yrityksen ulkoisen kuvan luomista asiakkaiden tietoisuuteen, minkä avulla yritys pyrkii saavuttamaan myynnilliset tavoitteensa (Rope & Mether 1987, 16). Nonprofit-organisaatioissa tavoitteet voivat olla myös muita kuin myynnillisiä. Jotta voitaisiin vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja arvoihin, täytyy heidät saada havaitsemaan ja kokemaan. Soittokuntien itsestään ja toiminnastaan välittämä tieto täytyy olla totta, jolloin kuulopuheidenkin madollisuus olla totta on suurempi. Konserttimainonnalla pyritään luomaan mielikuva tilaisuudesta, johon kannattaa tulla. Konsertissa yleisö tekee havaintoja ja saa kokemuksia, jotka vaikuttavat asenteisiin ja arvoihin ja sitä kautta mielikuvan muodostumiseen. 3 TUTKIMUSMENELMÄT Opinnäytetyössäni on piirteitä kvalitatiivisesta tapaustutkimuksesta eli casetutkimuksesta ja kvantitatiivisesta survey-tutkimuksesta sekä toimintatutkimuksesta. Eri menetelmien hyviä ja huonoja puolia koskevan standardinäkemyksen mukaan kvantitatiivisten menetelmien avulla saadaan pinnallista mutta luotettavaa ja kvalitatiivisten menetelmien avulla taas syvällistä mutta huonosti yleistettävää tietoa. Yleensä parhaaseen tulokseen päästään soveltamalla molempia menetelmiä ja hyödyntämällä niiden parhaita puolia. (Alasuutari 1994, 203.) 3.1 Tutkimusmenetelmien käyttö ja niiden luotettavuus Case-tutkimuksissa tarkastellaan yhtä tapausta tai useita tapauksia. Tiedonhankintatapoina ovat kyselyt, haastattelut ja havainnointi ja niillä kerättävä tieto voi olla sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista. (Järvinen & Järvinen 1994, 44.) Tutkimukseni kohderyhmänä olevat sotilassoittokunnat ovat tavallaan yksittäistapaus, koska ne ovat

12 8 ainoita ammattipuhallinorkestereita poliisisoittokunnan ohella. Toisaalta ne ovat myös osa maamme muita puhallin- tai ammattiorkestereita, jotka voivat löytää samankaltaisuuksia omasta kulttuuristaan tästä tutkimuksesta. Survey on usein lomakkeella toteutettu kysely- ja haastattelututkimus, jonka kohteena on yleensä otoksella valittu kohderyhmä jostakin populaatiosta (Likitalo & Rissanen 1998, 44). Survey-tutkimuksen tarkoituksena on koota yksityiskohtaista tosiasiatietoa, joka kuvaa olemassa olevaa ilmiötä, tunnistaa ongelmia ja olemassa olevia käytäntöjä, tehdä vertailuja ja arvioida ilmiöitä sekä hyötyä näistä kokemuksista tekemällä tulevaisuutta koskevia ehdotuksia, suunnitelmia ja päätöksiä. (Anttila & Iltanen 1996, 251). Tässä kyselylomakkeen avulla tehdyssä tutkimuksessa olen tarkastellut sotilassoittokuntien tiedotuksen ja markkinoinnin nykyistä tilannetta ja tehnyt päätelmiä sekä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Opinnäytetyöni on myös toimintatutkimus, koska itse työskentelen Karjalan Sotilassoittokunnassa ja oto-tehtävänäni on soittokunnan tiedotus ja markkinointi. Näin olen voinut tutkia aihetta myös käytännönläheisesti omassa työssäni. Tutkimusraportissani olen vertaillut kyselyn vastauksia ja pohtinut niitä käytännössä saatujen kokemusten rinnalla. Näillä tutkimusmenetelmävalinnoilla olen pyrkinyt mahdollisimman suureen luotettavuuteen laatimalla kyselylomakkeen (liite 1) niin selkeäksi ja yksiselitteiseksi, ettei väärinymmärryksiä synny. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin (luotettavuus) ja validiteetin (pätevyys) avulla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten tarkkuutta. Tutkimuksen tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia. (Heikkilä 1999, 29.) Mittauksen ja tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa siis sen kykyä antaa eisattumanvaraisia tuloksia. Validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi ym. 2007, 226.) Validiteettiin vaikuttavia seikkoja käsitellään myös luvun 3.2 loppupuolella. 3.2 Aineiston hankinta Aineiston hankinnan menetelmänä on käytetty kyselylomaketta (liite 1). Osa kysymyksistä on strukturoituja vaihtoehto- ja monivalintakysymyksiä ja osa avoimia mie-

13 9 lipide- ja määritelmäkysymyksiä. Kvalitatiiviset kysymykset olivat avoimia ja niissä tiedusteltiin tehtävänkuvausten ja markkinointisuunnitelman sisältöä sekä tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämistä sotilassoittokunnissa. Kvantitatiiviset kysymykset olivat strukturoituja vaihtoehto- ja monivalintakysymyksiä. Kysely tehtiin vuoden 2007 alussa. Osassa mainontaa koskevia kysymyksiä kohteena oli vuoden 2006 toiminta. Vastaajien taustatiedoista kysyttiin ikä, sukupuoli ja asema organisaatiossa sekä koulutus niin musiikin kuin tiedotuksen ja markkinoinninkin alalta. Myös tehtävänkuvauksen sisältöä tiedotuksen ja markkinoinnin osalta kysyttiin. Sisäisen tiedotuksen kysymykset koskivat soittokuntien ja joukko-osastojen/vastaavien yksiköiden tiedotuksen muotoja sekä toimivuutta. Ulkoisen tiedotuksen ja markkinoinnin kysymykset käsittelivät konserttimainonnan eri keinoja (lehtimainos, juliste, lehdistötilaisuus ja - tiedote) ja kuinka paljon niitä oli käytetty vuoden 2006 aikana. Lisäksi kysyttiin muiden keinojen (internet, televisio ja suoramarkkinointi) käyttöä mainonnassa sekä soittokunnan yleisesitteen ja kausiohjelman käyttöä. Puolustusvoimien virallisesta ilmeestä kysyttiin sen käyttöä ja ohjeiden laatua. Kahdessa kysymyksessä kysyttiin ulkopuolisen avun tarvetta mainonnan suunnitteluun sekä julisteiden ja käsiohjelmien painamiseen. Kyselyssä tiedusteltiin myös markkinointiin käytettyä vuosibudjettia sekä järjestettyjen konserttien määrää vuonna Tiedotus- ja markkinointisuunnitelmasta kysyttiin sen olemassaoloa ja tavoitteita. Myös markkinointitutkimuksesta kysyttiin, oliko sellaista tehty. Tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä tiedusteltiin henkilöstön koulutustarvetta ja mitä osa-alueita tulisi kouluttaa. Viimeisenä tärkeänä avoimena kysymyksenä oli kunkin oman soittokunnan tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämisajatukset. Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto: tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan myös kysyä monia asioita. Kyselymenetelmä on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) Sotilassoittokunnat sijaitsevat eri puolilla Suomea, siksi kyselylomake oli järkevin tapa hankkia tutkimusaineistoa. Koska tietoa soittajien oto-tehtävistä ei ollut saatavilla, tein etukäteen puhelimitse tiedustelun, kenelle kysely kannattaa osoittaa. Kyselylomake lähetettiin sähköisesti puolustusvoimien asianhallintajärjestelmän (PVAH) sähköpostin kautta kaikkien soittokuntien tiedotuksesta vastaaville sekä päälliköille.

14 10 Kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Ei ole mahdollista varmistua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen: ovatko he pyrkineet vastaamaan huolellisesti ja rehellisesti. Ei ole myöskään selvää, miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat olleet vastaajien näkökulmasta. Väärinymmärryksiä on vaikea kontrolloida. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) Tutkimuksessani olen pyrkinyt laatimaan kyselylomakkeen mahdollisimman selkeäksi ja kysymykset yksiselitteisiksi väärinymmärrysten ja tulkinnallisten epäselvyyksien välttämiseksi. Kysymykset on muotoiltu siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin tutkimusongelmaan. Otoskoko on lukumäärällisesti pieni, mutta prosentuaalisesti suuri. Myös vastausten katoprosentti oli hyvin pieni. Suomen kahdestatoista sotilassoittokunnasta yksitoista vastasi kyselyn, eli vastausprosentti oli 92 %. Vastausten käsittelyssä olen pyrkinyt huolellisuuteen satunnaisten virheiden välttämiseksi. Edustava otos parantaa tutkimuksen validiutta. 3.3 Aineiston analyysi ja tulkinta Kvalitatiivisen aineiston osalta on menetelmänä käytetty sisällönanalyysiä. Laadullisen aineiston käsittelyssä analyysia tapahtuu joka kerta vastauksia lukiessa. Se on koko opinnäytetyön tekemisen ajan jatkuva prosessi. Tekstiä analysoimalla saadaan aineisto järjestettyä johtopäätöksiä varten. Näin tulkittavasta asiasta saadaan kuvaus tiivistetyssä muodossa. Tiivistys oli tarpeen joissakin kysymyksissä, joissa vastaaja oli intoutunut kirjoittamaan aiheesta laajasti. Laadullisessa tutkimuksessa tulkinta kohdistuu ajatukselliseen kokonaisuuteen (Syrjälä ym. 1996, 143). Oman työn kautta tuleva ymmärrys aiheesta helpotti osittain tulkintojen tekemistä. Kvantitatiivista aineistoa on tarkasteltu sekä yhden muuttujan osalta että useampaa muuttujaa ristiintaulukoinnin avulla. Ristiintaulukoinnilla selvitetään kahden luokitellun muuttujan välistä yhteyttä ja niiden vaikutusta toisiinsa. (Heikkilä 1999, 199.) Joidenkin kysymysten osalta vastausten välinen yhteys oli selvästi nähtävissä, toisissa taas joutui pohtimaan jonkin asteista ristiriitaisuutta.

15 4 TUTKIMUSTULOKSET Tiedotus- ja markkinointivastaavien tiedot Taustatiedoilla haluttiin selvittää, millaiset henkilöt hoitavat sotilassoittokuntien tiedotusta ja markkinointia. Heidän koulutuksensa ja tehtävänkuvauksensa olivat merkittävä tieto jatkokoulutuksen järjestämisen kannalta Ikä ja sukupuoli Kyselyyn vastanneista kolme oli naisia ja kahdeksan miehiä. Iältään heistä neljä oli vuotiaita, kuusi vuotiaita ja yksi yli 50-vuotias. TAULUKKO 1. Vastaajan ikä ja sukupuoli % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Mies Nainen Enemmistö vastaajista oli miehiä, mikä on luonnollista kun on kyseessä sotilassoittokunnat. Maamme kahdessatoista soittokunnassa työskentelee tällä hetkellä n.250 soittajaa ja 15 kapellimestaria sotilasviroissa. Heistä naisia on vain n.30. Lisäksi muutamissa soittokunnissa on naisia toimistosihteereinä ja nuotistonhoitajana siviiliviroissa. Iältään kaikki vastaajat olivat yli 30-vuotiaita Asema organisaatiossa Vastaajista neljä toimi soittokunnan päällikkönä ja kolme apulaiskapellimestarina. Kolme vastaajista oli oto-tehtävältään tiedottaja/markkinoija. Yksi vastaajista oli toimistosihteerin tehtävässä.

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA Opinnäytetyö Helmikuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN Tiina Piirtola Opinnäytetyö Helmikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot