Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA"

Transkriptio

1 Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Muovituotevalmistaja Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorinhyväksyntä Voimassa toistaiseksi alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MUOVIALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN Ja ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Ammattialan kuvaus ja arvoperusta Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon muodostuminen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot MUOVITEKNIIKAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakollinen tutkinnon osa, 45 osp Tuotannossa toimiminen, 45 osp Pakollinen tutkinnon osa, muovitekniikan osaamisala 45 osp Muovituotteiden valmistus, 45 osp Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp Ruiskuvalu 15 osp Putki- ja profiiliekstruusio, puhallusmuovaus 15 osp Kalvonvalmistus 15 osp Lämpömuovaus 15 osp Muovien mekaaninen työstö 15 osp Muovikomposiittituotteiden valmistus 15 osp Muovialan tuotannossa toimiminen 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 15 osp Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Huippuosaajana toimiminen Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Muovituotteiden valmistusmenetelmät 15 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 osp.) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Vieraat kielet 2 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Työelämätaidot 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus, 3 osp Taide ja kulttuuri 3 osp Etiikka 3 osp (kurssi 1) Psykologia 3 osp Ympäristöosaaminen 1, 1osp Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat 16 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia... 47

3 5. TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITTEET... 47

4 3 1 MUOVIALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN Ja ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT 1.1 Ammattialan kuvaus ja arvoperusta Ammattialan kuvaus (eperusteet) Ammattialan arvoperusta (eperusteet) Päijät-Hämeen alueelle on keskittynyt paljon muoviteollisuutta. Alueella toimii paljon erikokoisia yrityksiä, joiden tuotannossa käytetään erilaisia valmistusmenetelmiä. Alueen yritysten tuotantoa toimitetaan maailmanlaajuisesti. Yritysten tarjoamat työtehtävät vaativat laaja-alaista osaamista, joka voidaan varmistaa vain riittävän monipuolisella koulutustarjonnalla. 1.2 Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon tavoitteet (eperusteet) 1.3 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa, muovitekniikan osaamisalan (muovituotevalmistaja) ja kumitekniikan osaamisalan (kumituotevalmistaja). Koulutuskeskus Salpauksessa järjestetään ainoastaan muovitekniikan osaamisalan koulutusta (muovituotevalmistaja). Tutkinnon muodostuminen (eperusteet)

5 1.4 perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksella on voimassa oleva järjestämissopimus. Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut -toimialalla on laadittu näyttötutkintoprosessin kuvaus, jossa määritetään Koulutuskeskus Salpauksen prosessin käytännöt. Näyttötutkinnon voi suorittaa riippumatta siitä, miten tutkinnon edellyttämä osaaminen on hankittu. Pääsääntöisesti tutkinnonsuorittaja osallistuu kuitenkin valmistavaan koulutukseen. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus (eperusteet) Opiskelija saa opintojensa aikana valmiudet etsiä työtehtävissä tarvittavia tietoja kuten käyttöja huolto-ohjeita sekä materiaalitietoja mediasta ja internetistä arvioiden lähteen luotettavuutta. Hän oppii työskentelemään omaa ja muiden terveyttä ja turvallisuutta huomioiden yksin tai yhteistyöryhmissä sekä olemaan jäsenenä erilaisissa projekteissa. Materiaalien lajittelu ja kierrätys sekä työympäristöstä huolehtiminen on osa hänen ammattitaitoaan. Hän kehittää kielitaitoaan ja kykenee ymmärtämään ja tuottamaan tarvittavia dokumentteja kotimaisen kielen lisäksi myös vieraalla kielellä. Opiskelija ymmärtää ammatillisen etiikan velvoitteet erilaisissa työympäristöissä ja osaa arvostaa työyhteisön jäseniä rodusta ja kulttuurista riippumatta. Opiskelijalla on valmiudet ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja uuden oppimiseen. 4

6 2. MUOVITEKNIIKAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakollinen tutkinnon osa, 45 osp Tuotannossa toimiminen, 45 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Turvallinen työskentely tuotannossa Työturvallisuusriskien tunnistaminen ja -ohjeiden noudattaminen Käsityökalujen, koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö Suojavarusteiden käyttö eri työtehtävissä Teknisten piirustusten lukeminen ja tulkitseminen Yleisimmät merkinnät teknisissä piirustuksissa Teknisten piirustusten piirtäminen yksinkertaisista kappaleista Yksinkertaisen 3D-kappaleen mallintaminen Muovilajien tunteminen ja tunnistaminen Muoviraaka-aineiden yleisimpien ominaisuuksien tunteminen Muovien jako ominaisuuksien perusteella Muovien lyhenteiden tunteminen Muovien nimeäminen Erilaisten mittalaitteiden käyttö (mm. rullamitta, työntömitta, mikrometri, mittakello, lämpömittarit, yleismittari) Mittauksen oikeellisuuden ja luotettavuuden arviointi Olosuhteiden vaikutus mittaustuloksiin Mittaamisen merkitys laadunvalvonnassa ja tuotteen valmistuksessa Mittaraja-arvojen selvittäminen ja niiden merkityksen ymmärtäminen Opetus toteutetaan pääasiassa työsaliopetuksena. Osa opetuksesta voidaan järjestää luokassa tai verkossa. Oppimismenetelminä käytetään teorialuentoja: lyhyet tietoiskut ja teemaluennot, yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät, verkkooppimista, työsaliharjoituksia tai erilaisia asiakastöitä, simulaatioita, oppimisohjelmia ja pelejä, kotitehtäviä ja projektitöitä sekä yritys- ja messuvierailuja. Ohjauksessa käytetään henkilökohtaisen ohjauksen tukena mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Opiskelijalle annetaan henkilökohtaista ohjausta sekä palautetta oppimisen edetessä. Oppimista seurataan jatkuvasti ja oppimista arvioidaan erilaisilla kirjallisilla ja työsalissa suoritettavilla tehtävillä. Kun opintojakson osaamistavoitteet ovat saavutettu, niin se arvioidaan suoritetuksi (S). Lopullinen osaaminen arvioidaan näytöillä, josta annetaan arvosana. Yhteisten pakollisten tutkintojen osien integrointi toteutetaan soveltuvin osin kaksoisopettajuutena ja projektityöskentelynä. Fysiikka ja kemia, 2 osp: integroidaan muovi- ja kumiraaka-aineet (oman alan keskeiset kemialliset ilmiöt ja aineiden erityisominaisuudet) ja mittaustekniikan (alan keskeiset fysiikan käsitteet, ilmiöt ja lainalaisuudet) opintoihin. Matematiikka, 3 osp: integroidaan tietotekniikan (tietotekniikan hyödyntäminen), mittaustekniikan (mittayksiköiden muunnokset, geometria ja trigonometria) ja ruiskuvalun ja automaation perusteisiin (prosenttilaskut, pinta-alat ja tilavuudet). Peruslaskutoimitusten osalta integrointia ei toteuteta. Tieto- ja viestintätekniikka, sekä sen hyödyntäminen, 1osp: integroidaan Tuotantotyön perusteet opintoihin. Äidinkieli 5osp:

7 6 tuotteen laadun kannalta Muovialan koneiden ja laitteiden tunnistaminen ja nimeäminen Yksinkertaisen muovituotteen valmistaminen eri lämpömuovausmenetelmillä Yksinkertaisen muovituotteen valmistaminen mekaanisesti työstämällä Lämpömuovattavien muovilajien ominaisuudet (mm. PET, PMMA, PVC, PS) ja käyttäytyminen lämpömuovattaessa Tuotantotyö Office-ohjelmistojen käyttö AD-verkon käyttö Tiedonhaku mobiililaitteiden ja tietokoneen avulla Tutustuminen tuotannonohjausjärjestelmiin Työn raportointi Muovien liimaus ja mekaaniset liitokset Eri puulajeihin ja metalleihin ja niiden ominaisuuksiin tutustuminen Muovien eri työstötekniikat Laadunvalvonta (käsitteet, määräykset, standardit, testausmenetelmät) Asennustyöt (hitsaus, hydrauliikka, pneumatiikka) Koneen rakenne ja osat Koneiden huolto ja korjaustyöt Muovien lajittelu ja kierrätys (rouhinta, regranulointi, uusiomuovituotteen valmistus) Muovituotteen viimeistely Materiaalitekniikan perusteet (Muovien sulatyöstö) Muovien ympäristövaikutukset Työelämän toimintatapojen tunteminen (työajat, työpaikan säännöt ja määräykset) Ryhmässä toimiminen Tuotannossa toimiminen (suullinen ja kirjallinen viestintä ja vuorovaikutus, tiedonhankkiminen). Vieras kieli, A-kieli 2osp: Ekstruusion perusteet ja ruiskuvalun ja automaation perusteet (osaa hakea tietoa vieraskielisistä lähteistä (alan kirjallisuus ja materiaalitietolomakkeet) ja osaa käyttää vierasta kieltä työtehtävissään.) Ekstruusiomenetelmät Ekstruusion perusteet (ekstruuderit ja oheislaitteet, prosessit) Kalvonvalmistus (taso- ja puhalluskalvomenetelmät, laminointi, ekstruusiopäällystys, jälkikäsittely- ja painatusmenetelmät) Putki- ja profiiliekstruusio (prosessit, tekniikat, jälkikäsittelymenetelmät) Ekstruusiomateriaalit (polymeerit, lisäaineet, sulatyöstö)

8 7 Raaka-aine- ja väriainetarpeen määrittäminen ekstruusiossa Laadunvalvontamenetelmät ekstruusiossa Eri ekstruusiomenetelmällä valmistettavien tuotteiden tunteminen Tutustumiskäynti ekstruusioalan yritykseen Muovien hitsausmenetelmät Ekstruusiotuotteiden pakkaaminen ja varastointi Ruiskuvalu ja automaatio Ruiskuvalukoneen ja oheislaitteiden käynnistäminen Muottien vaihto ruiskuvalukoneisiin Tuotanto-ohjelman lataaminen koneen muistista tai prosessiparametrien siirtäminen työohjeesta ruiskuvalukoneeseen Ruiskuvalukoneen osien ja oheislaitteiden nimeäminen Ruiskuvaluprosessin työkierron ja jaksoajan hallinta Yksinkertaisen ohjelman tekeminen robotille Automaation perusteiden ymmärtäminen Robotin paikoitus Automaatiolaitteiston häiriöiden poisto Ruiskuvalumateriaalien tunteminen ja käyttö Raaka-ainetarpeen määrittäminen ruiskuvalussa Ruiskuvalumuotin vaihto Tuotantoajo Ruiskuvalutuotteen viimeistely Laadunvalvonta ruiskuvalussa Rouhinta ja kierrätysmateriaalin käyttö ruiskuvaluprosessissa Ruiskuvalutuotteiden jälkikäsittely, pakkaaminen ja varastointi Ruiskuvalumuotin purku, kasaus ja huoltotyöt Ruiskuvalutuotteisiin tutustuminen Tutustumiskäynti ruiskuvalutuotteita valmistavaan yritykseen Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet)

9 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla muovialan tuotteita työturvallisuusohjeita noudattaen oppilaitoksen työsalissa tai yrityksissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Valmistaa esim. lämpömuovaamalla tai ekstruusiotekniikalla muovituotteen. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Ammattiosaamisen näyttö kestää 1-2 viikkoa. 8 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Etenemisehto Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti. 2.2 Pakollinen tutkinnon osa, muovitekniikan osaamisala 45 osp Muovituotteiden valmistus, 45 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Mekaaninen työstö ja lämpömuovaus Mekaanisen työstön menetelmien tunteminen ja työstöarvojen määrittäminen materiaalin mukaan Käsityötaidot, käsityökalujen oikea ja turvallinen käyttö Koneilla työstäminen (Pyörösahaus, vannesahaus, oikohöyläys, hionta, poraus, jyrsintä, NC-työstö, lasertyöstö) Yksinkertaisen työstöohjelman tekeminen piirustuksen mukaisesti Tuotantotyö yksin ja ryhmässä Lämpömuovauskoneiden ja - laitteiden käyttö ja nimeäminen Opetus toteutetaan pääasiassa työsaliopetuksena. Osa opetuksesta voidaan järjestää luokassa tai verkossa. Oppimismenetelminä käytetään teorialuentoja: lyhyet tietoiskut ja teemaluennot, yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät, verkkooppimista, työsaliharjoituksia tai erilaisia asiakastöitä, simulaatioita, oppimisohjelmia ja pelejä, kotitehtäviä ja projektitöitä sekä yritys- ja messuvierailuja. Ohjauksessa käytetään henkilökohtaisen ohjauksen tukena mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Opiskelijalle annetaan henkilökohtaista ohjausta sekä palautetta oppimisen edetessä. Yhteisten pakollisten tutkintojen osien integrointi toteutetaan soveltuvin osin kaksoisopettajuutena ja projektityöskentelynä. Tieto- ja viestintätekniikka, sekä sen hyödyntäminen, 3osp: integroidaan muovituotteen valmistus opintoihin.(ammattialan opettajien kaksoisopettajuus). Äidinkieli 3osp: projektityö ammatillisista opinnoista, ohjeiden lukeminen ja ymmärtäminen. (50/50 integrointi) Yrittäjyys ja yritystoiminta

10 9 Yksinkertaisen lämpömuovausmuotin suunnittelu ja valmistaminen Lämpömuovatun tuotteen viimeistely, pakkaaminen ja varastointi Laserleikkaus ja kaiverrus Muovilevyn taivutustyöt Eri muovilajien lämpömuovaus Tuotteen laadunvarmistus Tuotannon raportointi Kierrätysmateriaalin käyttö lämpömuovauksessa Ekstruusiomenetelmät ja jälkikäsittely Ekstruusioprosessien hallinta Prosessiparametrien säätötoimet Ekstruusioprosessien yleisimpien virheiden tunteminen ja poistaminen, prosessin parametrien optimointi Ekstruusiosuuttimien rakenteen tunteminen ja suuttimien purku ja huoltotyöt Eri muovien sulakäyttäytyminen ekstruusioprosesseissa Jälkikäsittelymenetelmien tunteminen Ekstruusioprosessin tuotantotehtävissä toimiminen Työympäristön siisteys ja järjestys Eri tietolähteiden käyttäminen raakaaine ja prosessiparametritietojen hankinnassa Työryhmän osana toimiminen Oppimista seurataan jatkuvasti ja oppimista arvioidaan erilaisilla kirjallisilla ja työsalissa suoritettavilla tehtävillä. Kun opintojakson osaamistavoitteet ovat saavutettu, niin se arvioidaan suoritetuksi (S). Lopullinen osaaminen arvioidaan näytöillä, josta annetaan arvosana. 4 osp: integroidaan. NYyrittäjyys Ympäristöosaaminen 3osp: integroidaan ammatillisiin opintoihin, ekstruusion perusteet ja ruiskuvalun ja automaation perusteet. (Kaksoisopettajuus, ammattialan opettajat). Etiikka 3osp: integroidaan ammatillisiin opintoihin. (Ammatialan opettajien kaksoisopettajuus). Ruiskuvalu ja automaatio Ruiskuvaluprosessin hallitseminen Muottien vaihto ja huoltotoimet Prosessiparametrien tunteminen ja säätäminen Ruiskuvaluprosessin ja työkierron hallinta Ruiskuvalukoneen, sen osien ja oheislaitteiden toimintaperiaatteiden ymmärtäminen Raaka-aineiden kuivaus Amorfisten ja osittain kiteisten muovien ruiskuvalu Eri ruiskuvalutekniikoiden tunteminen Robotin ohjelmointi Automaatiolaitteiston ja ruiskuvalukoneen häiriöiden poisto Ruiskuvalutuotteen viimeistely Laadunvalvonta ruiskuvalussa Rouhinta ja kierrätysmateriaalin

11 10 käyttö ruiskuvaluprosessissa Ruiskuvalutuotteiden jälkikäsittely, pakkaaminen ja varastointi Eri tietolähteiden hyödyntäminen raaka-aine- ja prosessiparametritietojen hankinnassa Tuotannon raportointi Kertamuovituotteiden valmistusmenetelmät Kertamuovituotteiden eri valmistusmenetelmien tunteminen Kertamuovien rakenne ja ominaisuudet Komposiitit Raaka-ainetarpeen määrittäminen (lujite ja hartsi) Kemikaalien turvallinen käyttö ja varastointi Kertamuovimuottien valmistus Muotin esikäsittely laminointia varten Tuotteen käsinlaminointi Tuotteen valmistus alipaineinjektiotekniikalla Uretaanituotteiden valu Kertamuovimuottien ja tuotteiden viimeistely Tuotannon raportointi Pakkaaminen ja varastointi Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija suorittaa näytön kahdella eri menetelmällä muoviosaston työsalin NY-yrityksissä tai muovialan yrityksessä. Valmistusmenetelmät (2) valitaan seuraavista: 1. Ruiskuvalutuotteen valmistus Opiskelija valmistaa ruiskuvalutuotteita valmistusohjelman mukaan. Opiskelija osallistuu muotin vaihtoon. Hän käynnistää valmiiksi asetetun tai koneen muistista tai levykkeeltä siirtämänsä tuotanto-ohjelman ja valmistaa tuotteita kunnes ne täyttävät laatutavoitteet. Kun tuotteet täyttävät asetetut laatutavoitteet, opiskelija käynnistää tuotannon. Tuotteiden valmistuksen aikana hän tekee työhön kuuluvat tarkastukset ja dokumentoinnit. 2. Ekstruusiotuotteen valmistus (esim. kalvo-, putki- ja profiiliekstruusio) Opiskelija valmistaa yksinkertaisessa ekstruusioprosessissa tai osaprosessissa annetun tehtävän mukaisia tuotteita tai hän tekee vaativassa prosessissa avustavia työtehtäviä. Hän asettaa valmiin ohjelman koneelle ohjeen mukaan. Opiskelija tekee tuotteiden ajoa edeltävät valmistelutyöt, käynnistää (tarvittaessa) raaka-aineen lämmettyä ekstruuderin sekä ajaa muovisulaa ulos ekstruuderista, kunnes se on laadultaan soveltuvaa tuotteiden ajoon. Tämän

12 jälkeen hän suorittaa varsinaisen prosessin käynnistyksen tai on vaativissa prosesseissa käynnistyksen avustavissa tehtävissä. Näyttötyö voi olla myös ekstruusiotuotteiden valmistukseen kuuluvan jatkojalostustyön suorittaminen (esim. kalvonvalmistusprosessissa leikkaus-, laminointi- tai painokoneella tapahtuva työskentely) Muovituotteen valmistus lämpömuovaamalla Opiskelija valmistaa muovituotteita ylipainemuovauksella tai tyhjiömuovauksella. Työhön kuuluu valmistusprosessin käynnistämiseen liittyvien valmistelutöiden suorittaminen, kuten esim. muotin vaihto ja aihioiden valmistus. Opiskelija käynnistää valmiiksi asetetun koneen ja valmistaa lämpömuovattavat tuotteet. Muovauksen jälkeen opiskelija tekee tuotteille tarvittavat jälkityövaiheet, suorittaa tarkastukset, mittaukset ja dokumentoinnin sekä tuotteiden pakkaamisen. 4. Komposiittituotteen valmistus käsilaminoimalla Opiskelija valmistaa annetun tehtävän mukaisen yksinkertaisen lujitemuovituotteen käsilaminoimalla. Lähtötietoina ovat työpiirustukset, käytettävä muotti ja työohjeet. Opiskelija suorittaa laminointia edeltävät valmistelutoimenpiteet, sekoittaa tarvittavan määrän hartsia ja kovetetta ja aloittaa laminointityön. Kun tuote on kovettunut, opiskelija irrottaa tuotteen muotista, puhdistaa muotin ja suojaa sen pölyltä. Laminointivaiheen jälkeen opiskelija tekee tuotteelle piirustuksen mukaiset leikkaukset, työstöt, tarkastukset ja dokumentoinnin sekä tarvittaessa pakkaamisen. 5. Muovialan tuotannossa toimiminen (Muut menetelmät) Opiskelija valmistaa muovituotteita työpaikan käytössä olevan valmistusmenetelmän mukaan. Työhön kuuluu valmistusprosessin käynnistämiseen liittyvien valmistelutöiden suorittaminen, kuten esim. muotin vaihto ja aihioiden valmistus. Opiskelija käynnistää valmiiksi asetetun koneen ja valmistaa tuotteet. Valmistuksen jälkeen opiskelija tekee tuotteille tarvittavat jälkityövaiheet, suorittaa tarkastukset, mittaukset ja dokumentoinnin sekä tuotteiden pakkaamisen. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan oppilaitosnäyttönä Koulutuskeskus Salpauksen muovialan työsalissa tai työssäoppimispaikalla ja ne kestävät 1-2 viikkoa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Etenemisehto Tuotannossa toimiminen, 45 osp ja ao. näyttö suoritettu. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti.

13 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp Valinnaisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt ovat toteutusesimerkkejä. Myös toisenlaisia ammattiosaamisen näyttöjä voi toteuttaa, jos niillä saadaan mitattua tutkinnon osan osaaminen. Opiskelijan valinnan mukaan tutkinnon osa suoritetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla Ruiskuvalu 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Ruiskuvalukoneen ja lisälaitteiden käyttö Muotin vaihto ja asennustyöt Koneen ohjelmointi: Ajoohjelman siirtäminen työohjeesta tai koneen muistista Tuotantoajo ja ajoarvojen optimointi Laadunvalvonta työpaikan ohjeiden mukaisesti Tuotannon raportointi työpaikan toimintatapojen mukaisesti Työympäristössä toimiminen työpaikan ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja työryhmän aktiivisena jäsenenä työskenteleminen Kierrätys ja jätteiden lajittelu työpaikan ohjeistuksen mukaisesti Pakkaaminen ja varastointi Kunnossapito ja huoltotoimenpiteisiin osallistuminen työpaikan tehtävävaatimusten vaatimalla tasolla Yhteisten aineiden integrointi toteutetaan projektityöskentelynä Opetus toteutetaan pääasiassa työpaikalla tai oppilaitoksessa työssä oppien. Oppimisen tukena voidaan käyttää tarvittaessa verkkoopintoja. Ohjauksessa käytetään henkilökohtaisen ohjauksen tukena mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat opiskelijalle henkilökohtaista ohjausta sekä palautetta oppimisen edistymisestä. Oppimista seurataan jatkuvasti. Kun opintojakson osaamistavoitteet ovat saavutettu, niin se arvioidaan suoritetuksi (S). Lopullinen osaaminen arvioidaan näytöillä, josta annetaan arvosana. Äidinkieli, valinnainen Ympäristöosaaminen Etiikka Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija valmistaa muovituotteita ruiskuvalutekniikalla. Hän käynnistää ruiskuvalukoneen lisälaitteineen, vaihtaa muotin, siirtää tuotteen ajo-ohjelman tai ohjelmoi sen työohjeesta ja siirtää ajettavien tuotteiden vaatiman muoviraaka-aineen ruiskuvalukoneelle. Luvan saatuaan, opiskelija käynnistää tuotannon valmistusmenetelmän

14 edellyttämällä tavalla varmistaen ennen varsinaisen tuotantosarjan aloitusta tuotteiden laatutason. Tuotantomäärän täyttyessä opiskelija pysäyttää prosessin. Hän huolehtii työympäristön ja työssä käytettävien koneiden ja laitteiden puhtaanapidosta. 13 Työprosessin kulkukaavio (työvaiheet ja työtehtävät). Työvaiheiden ja -tehtävien järjestys ja lukumäärä voivat vaihdella ammattiosaamisen näyttötyössä. 1. Työn valmistelu: ruiskuvalukoneen toiminnan varmistus, raaka-aineen valinta ja esikäsittely 2. Ruiskuvalukoneen käynnistys 3. Muotin vaihto 4. Lisälaitteiden käynnistys ja ohjelmointi 5. Raaka-aineen siirto ja vaihto koneelle 6. Tuotannon käynnistys ja laadun varmistus 7. Tuotanto ja raportointi 8. Tuotteiden viimeistely 9. Tuotannon lopetus ja dokumentointi Etenemisehto Muovituotteen valmistus (45 osp) opintojen suorittaminen. Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joiden varaan työssäoppiminen perustuu. Opettajaryhmä harkitsee kriittisissä tapauksissa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Putki- ja profiiliekstruusio, puhallusmuovaus 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Turvalliset ja ergonomiset työskentelytavat putki- ja/tai profiiliekstruusiotuotannon työtehtävissä Työelämän toimintatapojen mukaisesti toimiminen tuotantotyössä Laatupuutteiden korjaaminen ja laatuvastuun ottaminen Putki- ja/tai profiiliekstruusiomateriaalienvalint a, käsittely, kuivaus ja varastointi Työvälineiden, tuotantokoneiden ja -laitteiden asettaminen, säätäminen ja käyttäminen työpaikan toimintatapojen ja Yhteisten aineiden integrointi toteutetaan projektityöskentelynä Opetus toteutetaan pääasiassa työpaikalla tai oppilaitoksessa työssä oppien. Oppimisen tukena voidaan käyttää tarvittaessa verkkoopintoja. Ohjauksessa käytetään henkilökohtaisen ohjauksen tukena mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat opiskelijalle henkilökohtaista ohjausta sekä palautetta oppimisen edistymisestä. Oppimista seurataan jatkuvasti. Kun opintojakson osaamistavoitteet ovat saavutettu, niin se arvioidaan suoritetuksi (S). Äidinkieli, valinnainen Ympäristöosaaminen Etiikka

15 14 ohjeiden mukaisesti Putki- ja/tai profiiliekstruusiotuotteiden valmistaminen tai valmistusprosessin apumiehen työtehtävien hallinta vaativissa prosesseissa Tuotteen laadun varmistaminen visuaalisesti ja mittaamalla: Esim. Putken halkaisijan, metripainon ja seinämävahvuuden mittaaminen työpaikan ohjeistuksen mukaisesti, oikeita mittavälineitä käyttäen. Putki- ja/tai profiilituotteiden pakkaaminen ja varastointi Tuotannossa syntyvän hukkamateriaalin tunnistaminen, lajittelu ja uusiokäyttö työpaikan toimintatapojen mukaisesti Tuotantolinjan pysäyttäminen yksin tai linjanhoitajan apulaisena vaativissa prosesseissa Päivittäisiin työtehtäviin sisältyviin huoltotöihin osallistuminen ja häiriöiden poistaminen työpaikan ohjeiden mukaisesti Kuorman siirtäminen Tuotantotapahtumien ja laatutestausten raportointi työpaikan toimintatapojen mukaisesti Työyhteisön jäsenten kanssa toimiminen Lopullinen osaaminen arvioidaan näytöillä, josta annetaan arvosana. Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee ekstruusioprosessin tuotantotehtävissä. Työhön sisältyy yksinkertaisen prosessin koneiden ja laitteiden itsenäistä, työturvallisuusohjeiden mukaista käyttöä raakaaineiden varastoinnista valmiiden tuotteiden varastointiin. Vaativassa prosessissa (esimerkiksi suuret putkilinjat) opiskelija toimii koneenhoitajan apulaisena muun muassa seuraavissa työtehtävissä: tuotannon käynnistäminen tuotteiden laatutason varmistus tuotteiden valmistus tuotannon lopettaminen. Työn päätyttyä opiskelija puhdistaa työympäristön sekä kierrättää ja/tai hävittää syntyneet prosessijätteet.

16 Ekstruusioprosessin kulkukaavio (työvaiheet ja keskeiset nimikkeet) Työvaiheiden ja -tehtävien järjestys ja lukumäärä voivat vaihdella eri prosesseihin kuuluvissa näyttötöissä Työn valmistelu: raakaaineet esikäsittelyineen 2. Ekstruuderin käynnistys 3. Työvälineen vaihto tai säätö 4. Lisälaitteiden käynnistys ja ohjelmointi 5. Raaka-aineen siirto ja vaihto koneelle 6. Tuotannon käynnistys ja laadun varmistus 7. Tuotantoajo ja raportointi 8. Tuotteiden viimeistely ja tuotannon lopetus Etenemisehto Muovituotteen valmistus (45 osp) opintojen suorittaminen. Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joiden varaan työssäoppiminen perustuu. Opettajaryhmä harkitsee kriittisissä tapauksissa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Kalvonvalmistus 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Turvalliset ja ergonomiset työskentelytavat kalvoekstruusiotuotannon työtehtävissä Työelämän toimintatapojen mukaisesti toimiminen tuotantotyössä Laatupuutteiden korjaaminen ja laatuvastuun ottaminen kalvoekstruusiomateriaalienvalinta, käsittely, kuivaus ja varastointi Työvälineiden, tuotantokoneiden ja -laitteiden asettaminen, säätäminen ja käyttäminen työpaikan toimintatapojen ja ohjeiden mukaisesti Kalvoekstruusiotuotteiden valmistaminen tai valmistusprosessin apumiehen työtehtävien hallinta vaativissa prosesseissa Tuotteen laadun varmistaminen visuaalisesti ja mittaamalla: Esim. Kalvon leveyden, neliöpainon ja Yhteisten aineiden integrointi toteutetaan projektityöskentelynä Opetus toteutetaan pääasiassa työpaikalla tai oppilaitoksessa työssä oppien. Oppimisen tukena voidaan käyttää tarvittaessa verkkoopintoja. Ohjauksessa käytetään henkilökohtaisen ohjauksen tukena mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat opiskelijalle henkilökohtaista ohjausta sekä palautetta oppimisen edistymisestä. Oppimista seurataan jatkuvasti. Kun opintojakson osaamistavoitteet ovat saavutettu, niin se arvioidaan suoritetuksi (S). Lopullinen osaaminen arvioidaan näytöillä, josta annetaan arvosana. Äidinkieli, valinnainen Ympäristöosaaminen Etiikka

17 16 paksuuden mittaaminen työpaikan ohjeistuksen mukaisesti, oikeita mittavälineitä käyttäen. Kalvorullien pakkaaminen ja varastointi Tuotannossa syntyvän hukkamateriaalin tunnistaminen, lajittelu ja uusiokäyttö työpaikan toimintatapojen mukaisesti Tuotantolinjan pysäyttäminen yksin tai linjanhoitajan apulaisena vaativissa prosesseissa Päivittäisiin työtehtäviin sisältyviin huoltotöihin osallistuminen ja häiriöiden poistaminen työpaikan ohjeiden mukaisesti Kuorman siirtäminen Tuotantotapahtumien ja laatutestausten raportointi työpaikan toimintatapojen mukaisesti Työyhteisön jäsenten kanssa toimiminen Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee kalvoekstruusioprosessin tuotantotehtävissä 1 2 viikkoa. Työhön sisältyy yksinkertaisen prosessin koneiden ja laitteiden itsenäistä, työturvallisuusohjeiden mukaista käyttöä raaka-aineiden varastoinnista valmiiden tuotteiden varastointiin. Vaativassa prosessissa (esimerkiksi suuret kalvolinjat) opiskelija toimii koneenhoitajan apulaisena muun muassa seuraavissa työtehtävissä: tuotannon käynnistäminen tuotteiden laatutason varmistus tuotteiden valmistus tuotannon lopettaminen. Työn päätyttyä opiskelija puhdistaa työympäristön sekä kierrättää ja/tai hävittää syntyneet prosessijätteet. Kalvonvalmistusprosessin kulkukaavio (työvaiheet ja keskeiset nimikkeet) Työvaiheiden ja -tehtävien järjestys ja lukumäärä voivat vaihdella eri prosesseihin kuuluvissa näyttötöissä. 1. Työn valmistelu: raakaaineet esikäsittelyineen 2. Ekstruuderin käynnistys 3. Työvälineen vaihto tai säätö 4. Lisälaitteiden käynnistys ja ohjelmointi 5. Raaka-aineen siirto ja vaihto Etenemisehto koneelle 6. Tuotannon käynnistys ja laadun varmistus 7. Tuotantoajo ja raportointi 8. Tuotteiden viimeistely ja tuotannon lopetus

18 17 Muovituotteen valmistus (45 osp) opintojen suorittaminen. Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joiden varaan työssäoppiminen perustuu. Opettajaryhmä harkitsee kriittisissä tapauksissa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Lämpömuovaus 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Turvalliset ja ergonomiset työskentelytavat lämpömuovaustuotannon työtehtävissä Työelämän toimintatapojen mukaisesti toimiminen tuotantotyössä Laatupuutteiden korjaaminen ja laatuvastuun ottaminen Levymateriaalien valinta, käsittely, kuivaus ja varastointi Työvälineiden, muottien, tuotantokoneiden ja -laitteiden asettaminen, säätäminen ja käyttäminen työpaikan toimintatapojen ja ohjeiden mukaisesti Lämpömuovaustuotteiden valmistaminen Tuotteen laadun varmistaminen visuaalisesti ja mittaamalla työpaikan ohjeistuksen mukaisesti, oikeita mittavälineitä käyttäen. Tuotteiden jälkityöstö, pakkaaminen ja varastointi Tuotannossa syntyvän hukkamateriaalin tunnistaminen, lajittelu ja uusiokäyttö työpaikan toimintatapojen mukaisesti Päivittäisiin työtehtäviin sisältyviin huoltotöihin osallistuminen ja häiriöiden poistaminen työpaikan ohjeiden mukaisesti Kuorman siirtäminen Tuotantotapahtumien ja laatutestausten raportointi Yhteisten aineiden integrointi toteutetaan projektityöskentelynä Opetus toteutetaan pääasiassa työpaikalla tai oppilaitoksessa työssä oppien. Oppimisen tukena voidaan käyttää tarvittaessa verkkoopintoja. Ohjauksessa käytetään henkilökohtaisen ohjauksen tukena mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat opiskelijalle henkilökohtaista ohjausta sekä palautetta oppimisen edistymisestä. Oppimista seurataan jatkuvasti. Kun opintojakson osaamistavoitteet ovat saavutettu, niin se arvioidaan suoritetuksi (S). Lopullinen osaaminen arvioidaan näytöillä, josta annetaan arvosana. Äidinkieli, valinnainen Ympäristöosaaminen Etiikka

19 18 työpaikan toimintatapojen mukaisesti Työyhteisön jäsenten kanssa toimiminen Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija valmistaa ylipaine- tai tyhjiömuovauksella muovituotteita, joiden valmistamiseen kuuluu monipuolisia työvaiheita. Työhön kuuluu valmistusprosessin käynnistämiseen liittyvien valmistelutöiden suorittaminen, kuten muotin vaihto ja aihioiden valmistus. Opiskelija käynnistää koneen, siirtää valmistusohjelman koneeseen, käynnistää prosessiin kuuluvat lisälaitteet ja valmistaa lämpömuovattavat tuotteet. Muovauksen jälkeen opiskelija tekee tuotteille tarvittavat jälkityövaiheet, suorittaa tarkastukset, mittaukset ja dokumentoinnin sekä pakkaa tuotteet. Työn päätyttyä opiskelija puhdistaa työympäristön sekä kierrättää ja/tai hävittää syntyneet prosessijätteet. Etenemisehto Muovituotteen valmistus (45 osp) opintojen suorittaminen. Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joiden varaan työssäoppiminen perustuu. Opettajaryhmä harkitsee kriittisissä tapauksissa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Muovien mekaaninen työstö 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Turvalliset ja ergonomiset työskentelytavat työtehtävissä Työstössä tarvittavien terien ja työstöarvojen valinta työn ja työstettävän materiaalin mukaisesti Muovien työstäminen turvallisesti mekaanisen työstötekniikan koneilla ja laitteilla Tuotteiden laadun varmistaminen Tuotteiden pakkaaminen ja varastointi Työssä syntyvän hukkamateriaalin tunnistaminen, lajittelu ja uusiokäyttö Yhteisten aineiden integrointi toteutetaan projektityöskentelynä Opetus toteutetaan pääasiassa työpaikalla tai oppilaitoksessa työssä oppien. Oppimisen tukena voidaan käyttää tarvittaessa verkkoopintoja. Ohjauksessa käytetään henkilökohtaisen ohjauksen tukena mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat opiskelijalle henkilökohtaista ohjausta sekä palautetta oppimisen edistymisestä. Oppimista seurataan jatkuvasti. Kun opintojakson osaamistavoitteet ovat saavutettu, Äidinkieli, valinnainen Ympäristöosaaminen Etiikka

20 19 Tuotantolaitteistojen ja työstöterien huoltotyöt ja häiriöiden poisto Teknisten piirustusten lukeminen ja tulkitseminen, sekä niiden yleisja geometristen toleranssien huomioiminen tuotteen valmistuksessa Tieto- ja automaatiotekniikan hyödyntäminen Eri tietolähteiden ja matematiikan hyödyntäminen työstöarvojen määrittämiseksi NC- ohjelmoinnin ja -koneen käytön perusteet niin se arvioidaan suoritetuksi (S). Lopullinen osaaminen arvioidaan näytöillä, josta annetaan arvosana. Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija suunnittelee tuotteen valmistuksen työjärjestyksen piirustusta apuna käyttäen ja varaa tarvittavat työvälineet ja suojaimet sekä piirustuksen mukaiset raaka-aineet tai kappaleen. Hän työstää tuotteen piirustuksen mukaiseksi, viimeistelee sen (poistaa jäysteet sekä hioo ja kiillottaa tuotteen) ja vie jätteet asianmukaisiin paikkoihin sekä siistii työpisteen työn valmistuttua. Etenemisehto Muovituotteen valmistus (45 osp) opintojen suorittaminen. Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joiden varaan työssäoppiminen perustuu. Opettajaryhmä harkitsee kriittisissä tapauksissa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Muovikomposiittituotteiden valmistus 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Turvalliset ja ergonomiset työskentelytavat työtehtävissä Toimii työelämän toimintatapojen mukaisesti Komposiittimateriaalien oikea valinta, käsittely ja varastointi Opetus toteutetaan pääasiassa työpaikalla tai oppilaitoksessa työssä oppien. Oppimisen tukena voidaan käyttää tarvittaessa verkkoopintoja. Ohjauksessa käytetään Yhteisten aineiden integrointi toteutetaan projektityöskentelynä Äidinkieli, valinnainen

21 20 Tuotteiden laadun varmistaminen Tuotteiden pakkaaminen ja varastointi Työssä syntyvän hukkamateriaalin tunnistaminen, lajittelu ja uusiokäyttö Valmistaa muovikomposiittituotteita Käyttää työssään tarvittavia työvälineitä Tekee päivittäiset huoltotyöt tuotantolaitteistolle Siirtää kuormaa Teknisten piirustusten lukeminen ja tulkitseminen, sekä niiden yleisja geometristen toleranssien huomioiminen tuotteen valmistuksessa Tieto- ja automaatiotekniikan hyödyntäminen Eri tietolähteiden ja matematiikan hyödyntäminen työstöarvojen määrittämiseksi henkilökohtaisen ohjauksen tukena mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat opiskelijalle henkilökohtaista ohjausta sekä palautetta oppimisen edistymisestä. Oppimista seurataan jatkuvasti. Kun opintojakson osaamistavoitteet ovat saavutettu, niin se arvioidaan suoritetuksi (S). Lopullinen osaaminen arvioidaan näytöillä, josta annetaan arvosana. Ympäristöosaaminen Etiikka Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija valmistaa lujitemuovimuotin käsilaminointia varten ja muovikomposiittituotteen käsinlaminoimalla sekä korjaa vaurioituneita lujitemuovituotteita. Osaprosessien kulkukaaviot (työvaiheet ja keskeiset työtehtävät) Työvaiheiden ja -tehtävien järjestys voi vaihdella. Käsin laminointi 1. Työn valmistelu 4. Kappaleen työstö Muotin valmistus Käsilaminointi Muotin huolto Raaka-aineiden valinta ja esikäsittely kappaleen työstö piirustuksen mukaiseksi työpisteen siistiminen 2. Laminointi mahdollinen gelcoatin sekoitus ja levitys laminointi laminoinnin lopetus ja työkalujen ja työpisteen siistiminen 5. Tuotteen viimeistely viimeistelyvaiheiden suoritus jätteiden käsittely ja kierrätys 3. Muotista/mallista irrotus kappaleen irrotus muotin puhdistus ja huolto

22 Muotin valmistus Mallin valmistus mallin valmistus piirustuksen mukaan mallin pintakäsittely tarvittaessa viimeistely 2. Muotin laminointi mallin irrotusainekäsittely lujitteiden leikkaus työpisteen siistiminen gelcoatin sekoitus ja levitys hartsin ja kovettajan sekoitus laminointi ja mahdollinen tukien asennus yms. työpisteen siistiminen 3. Mallista irrotus muotin irrotus mallista muotin viimeistely työpisteen siistiminen mallin varastointi muotin varastointi Lujitemuovituotteen korjaus 1. Työn valmistelu vaurion arviointi ja korjaussuunnitelma suojaimien varaaminen työkalujen varaaminen raaka-aineiden varaaminen 2. Korjaus vaurioalueen rajaus vaurioalueen hionta ja viistäminen vaurioalueen laminointi työpisteen siistiminen 3. Viimeistely kittaus ja hionta gelcoat -pinnoitus pinnan hionta ja kiillotus työpisteen siistiminen Etenemisehto Muovituotteen valmistus (45 osp) opintojen suorittaminen. Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joiden varaan työssäoppiminen perustuu. Opettajaryhmä harkitsee kriittisissä tapauksissa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Muovialan tuotannossa toimiminen 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Turvalliset ja ergonomiset työskentelytavat muovialan työtehtävissä Työelämän toimintatapojen mukaisesti toimiminen tuotantotyössä Laatupuutteiden korjaaminen ja laatuvastuun ottaminen Materiaalien valinta, käsittely, kuivaus ja varastointi Työvälineiden, tuotantokoneiden ja -laitteiden asettaminen, säätäminen ja käyttäminen työpaikan toimintatapojen ja Yhteisten aineiden integrointi toteutetaan projektityöskentelynä Opetus toteutetaan pääasiassa työpaikalla tai oppilaitoksessa työssä oppien. Oppimisen tukena voidaan käyttää tarvittaessa verkkoopintoja. Ohjauksessa käytetään henkilökohtaisen ohjauksen tukena mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat opiskelijalle henkilökohtaista ohjausta sekä palautetta oppimisen edistymisestä. Oppimista seurataan jatkuvasti. Kun opintojakson Äidinkieli, valinnainen Ympäristöosaaminen Etiikka

23 22 ohjeiden mukaisesti Muovituotteiden valmistaminen tai valmistusprosessin apumiehen työtehtävien hallinta vaativissa prosesseissa Tuotteen laadun varmistaminen visuaalisesti ja mittaamalla työpaikan ohjeistuksen mukaisesti, oikeita mittavälineitä käyttäen. Muovituotteiden pakkaaminen ja varastointi Tuotannossa syntyvän hukkamateriaalin tunnistaminen, lajittelu ja uusiokäyttö työpaikan toimintatapojen mukaisesti Tuotantolinjan pysäyttäminen yksin tai linjanhoitajan apulaisena vaativissa prosesseissa Päivittäisiin työtehtäviin sisältyviin huoltotöihin osallistuminen ja häiriöiden poistaminen työpaikan ohjeiden mukaisesti Kuorman siirtäminen Tuotantotapahtumien ja laatutestausten raportointi työpaikan toimintatapojen mukaisesti Työyhteisön jäsenten kanssa toimiminen osaamistavoitteet ovat saavutettu, niin se arvioidaan suoritetuksi (S). Lopullinen osaaminen arvioidaan näytöillä, josta annetaan arvosana. Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Muovialan tuotannon toimiminen opintojen ammattiosaamisen näytössä opiskelija valmistaa valitsemansa muovialan (esimerkiksi rotaatiovalu, polyuretaanivalutekniikat) tuotteita. Hän käynnistää tuotantoprosessin lisälaitteineen tai on suurissa prosesseissa suorittamassa avustajan tehtäviä. Opiskelija tekee prosessin eri vaiheisiin kuuluvia työtehtäviä, valvoo tuotannon laatua ja tekee tuotantoon kuuluvia raportteja työpaikan tavan mukaan. Tuotantomäärän täyttyessä opiskelija pysäyttää prosessin tai on avustamassa suurten prosessien lopetuksessa. Opiskelija huolehtii työympäristön ja työssä käytettävien koneiden ja laitteiden puhtaanapidosta ja päivittäisistä huoltotoimenpiteistä sekä noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja työaikoja. Valmistusprosessin kulkukaavio (työvaiheet ja keskeiset nimikkeet) Työvaiheiden ja -tehtävien järjestys ja lukumäärä voivat vaihdella eri prosesseihin kuuluvissa näyttötöissä. 1. Työn valmistelu: raakaaineet esikäsittelyineen 2. Koneen käynnistys 3. Työvälineen vaihto tai säätö 4. Lisälaitteiden käynnistys ja ohjelmointi 5. Raaka-aineen siirto ja vaihto koneelle 6. Tuotannon käynnistys ja laadun varmistus 7. Tuotantoajo ja raportointi 8. Tuotteiden viimeistely ja tuotannon lopetus

24 Etenemisehto Muovituotteen valmistus (45 osp) opintojen suorittaminen. Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joiden varaan työssäoppiminen perustuu. Opettajaryhmä harkitsee kriittisissä tapauksissa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Oppimistavoitteet oman osaamisen tuotteistamisen arviointi markkinoilla olevan liiketoimintamahdollisuuden arviointi perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristön ja kilpailutilanteen selvittäminen liikeidean esitteleminen yritysmuodon valitseminen yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen Tutkinnon osan osaamisen opiskelija hankkii yritystoiminnan suunnitteluun liittyvillä oppimistehtävillä ja suunnittelutyöhön käytännössä osallistumalla ensisijaisesti oppilaitoksen ulkopuolisissa ja toissijaisesti oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Ohjauksessa käytetään hyväksi tiimioppimisen, projektioppimisen ja NY-toiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan tiimien treeneillä, verkko-oppimisympäristöillä, portfolioilla ja itseoppimalla. Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvien tehtävien suunnittelutyöt Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 15 osp Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 15 osp Tutkinnon osan tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus ulkomaiseen työssä-oppimiseen myös sellaisessa tapauksessa, että ulkomailla tehtävät työtehtävät eivät ole muiden ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaisia. Kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiminen edistää opiskelijan osaamista erittäin monipuolisesti ja antaa hänelle ainutlaatuiset eväät tulevaisuuden töihin kotimaassa tai kansainvälisessä ympäristössä. Toimintaympäristön muutokset myös tulevaisuudessa edellyttävät kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustaitoja myös kotimaan työtehtävissä.

25 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa 24 suunnitella ja arvioida työtehtäviään ja työnsä onnistumista toimia kansainvälisessä ympäristössä ulkomailla työssäoppien yrityksessä, oppi-laitoksessa tai muussa organisaatiossa toimia tehtävissään ainakin yhdellä vieraalla tai toisella kotimaisella kielellä tuntien ammattinsa keskeistä sanastoa käyttää kohdemaassa oman alansa työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja vertailla oman alansa työmenetelmiä kansainvälisessä toimintaympäristössä toimia yhteistyökykyisesti ja tasa-arvoisesti erilaisten ihmisten kanssa toimia joustavasti työtehtävissä ja sopeutua erilaisiin työympäristöihin sekä tilanteisiin toimia työtehtävissä yrittäjyyshenkisesti toimia työtehtävissä aktiivisesti ja turvallisesti toimia työtehtävissä neuvottelutaitoja ja päätöksentekotaitoa käyttäen sekä toimia työryhmän jäsenenä toimia oman kulttuuritaustansa erityispiirteet ja muiden kulttuurien peruspiirteet tuntien viestinnässä ja käytännön tilanteissa toimia globaaleissa sosiaalisissa verkostoissa sekä kehittää omaa ammattiosaa-mistaan ja kielitaitoaan kansainvälistymisvaatimusten mukaisesti Arviointi Opetushallituksen määräys 93/011/2014 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Nämä määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa. Opiskelijat hakevat ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle Koulutuskeskus Salpauksen ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelijoiden valinta suoritetaan kunkin koulutusalan valintakriteerien mukaisesti. Ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle osallistumisen edellytyksenä on Ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle valmentautuminen opinnon suorittaminen hyväksytysti. Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle valmentautuminen valmentautuminen ulkomaan työssäoppimisjaksoon matkajärjestelyt: matka-asiakirjat, CV ja työnhakukirje suullinen ja kirjallinen viestintä vieraalla tai toisella kotimaisella kielellä kohdemaan kulttuuriin tutustuminen työ- ja opintotehtävien suunnittelu ja valmentautuminen työtehtäviin muovituotevalmistajan työtehtävissä ulkomailla työtehtävien suunnittelu ja toteuttaminen kansainvälisessä ympäristössä työskentely ja työturvallisuus ulkomailla viestintä ja yhteistyö monikulttuurisessa ympäristössä oman alan perustyömenetelmät kohdemaassa oman alan työvälineet ja niiden käyttö kohdemaassa oman alan materiaalit ja niiden käyttö kohdemaassa

26 25 raportointi ulkomaan työssäoppimisjakson aikana ja sen päätteeksi Tutkinnon osa toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti opiskelijan osaamisalan, henkilökohtaisten oppimistavoitteiden ja ulkomaisen työssäoppimispaikan mahdollisuuksien mukaisesti. Oppimismenetelmät: valmentautuminen toteutetaan projektioppimisena, opiskelijoiden itsenäisesti ja ryhmässä tekemin oppimistehtävin ja ryhmässä keskustellen ( opimme toinen toisiltamme ); toteutus osin verkkoavusteisesti käytännön työtehtävät ulkomailla oman oppimisen reflektointi ja kokemusten jakaminen ulkomaisen työssäoppimisjakson aikana ja sen päätyttyä Ohjaus työssäoppimisjakson aikana toteutetaan yhteistyössä ulkomaisen partnerioppilaitoksen opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydenne-tään mm. oppilaitoksessa tehtävillä projekteilla ja työsuorituksilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Työtehtävien suunnittelu, niihin valmentautuminen ja toteuttaminen kansainvälisessä ympäristössä Etenemisehto Opinnot ovat edenneet moitteettomasti ennen ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle lähtöä.

27 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp 26 Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Oppimistavoitteet omaan työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöön sopivien työpaikan työtehtävien tunnistaminen sekä niiden arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien selvittäminen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta neuvotteleminen työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmien valmistelu ja ammattiosaamisen näytön arviointi yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa muiden opiskelijoiden perehdyttäminen työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin oman alan työ- ja koulutusmahdollisuuksien esitteleminen esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille ohjauskeskustelujen käyminen oman toiminnan kehittäminen palautteen perusteella näkemyserojen sovitteleminen erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa toimiminen kehittävän palautteen vastaanottaminen ja antaminen oman työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön itsearviointi ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan työhönsä liittyvien työturvallisuusriskien arviointi työturvallisuusohjeiden mukainen oma toiminta muiden ohjaaminen toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Ohjauksessa käytetään hyväksi tiimioppimisen, projektioppimisen ja NYtoiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan tiimien treeneillä, verkkooppimisympäristöillä, portfolioilla ja itseoppimalla. Tiimissä vastuullisena tekijänä toimiminen Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä.

28 Yrityksessä toimiminen 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi 27 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Oppimistavoitteet oman alan tarjonnan ja uusien asiakkaiden löytymisen arvioiminen tuotteistamisen lähtökohdista taloudellisesti kannattavan liikeidean täsmentäminen ja toiminta-ajatuksen kehittäminen yrityksen toiminnan suunnittelu tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaan liittyvien työtehtävien tekeminen yhteistyökumppaneiden ja liiketoiminnan edellyttämien verkostojen hankkiminen yrityksen toiminnan esittely erilaisissa tilanteissa oman alan tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen toiminnan apuna yrityksessä osana ryhmää toimiminen itsenäinen toiminta ja päätöksenteko yrityksessä yrityksen kehittämistarpeiden arviointi Tutkinnon osan osaamisen opiskelija hankkii yrityksessä toimimiseen liittyvillä oppimistehtävillä ja yritystoimintaan käytännössä osallistumalla ensisijaisesti oppilaitoksen ulkopuolisissa ja toissijaisesti oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Ohjauksessa käytetään hyväksi tiimioppimisen, projektioppimisen ja NY-toiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan tiimien treeneillä, verkkooppimisympäristöillä, portfolioilla ja itseoppimalla. Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Toimiminen yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esimerkiksi omassa yrityksessä tai harjoitusyrityksessä

29 Huippuosaajana toimiminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/172883/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Ammattialan vaativat tehtävät Laatuvaatimusten tunteminen ja noudattaminen Ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen Kommunikaatio omalla ja vieraalla kielellä Verkostoituminen Työturvallisuus Kansainvälisyys Opinnot suoritetaan oppilaitoksessa, työssäoppimispaikassa tai vastaavissa olosuhteissa työpajassa. Ohjauksessa käytetään lähiopetusta, työsaliharjoituksia, työpaikkaohjausta, valmentajaopettajan vierailuja ja mobiiliohjausta. Opiskelija osallistuu tavoitteiden mukaan oppilaitoskohtaiseen ja valtakunnalliseen kilpailuvalmennukseen. Opiskelija osallistuu tavoitteiden mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin. Matematiikka: Monimutkaiset yhtälöt Soveltava matematiikka Fysiikka: Sähköoppi Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Dokumenttien laadinta Puheviestintä Englanti: Käyttöohjeiden ja datalehtien (user manual and data sheet) lukeminen ja tulkinta, puheviestintä Työelämätaidot Työelämätaidot Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Kansallisen tai kansainvälisen kilpailun kilpailutehtävä. Mahdollinen etenemisehto Suoritetaan kolmannen vuoden aikana. Pakolliset opinnot suositellaan olevan suoritettuna Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Muovituotteiden valmistusmenetelmät 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa noudattaa työssään työturvallisuusohjeita toimia työelämän toimintatapojen mukaisesti arvioida työtään ja kantaa vastuun työnsä laadusta ja laatupuutteiden korjaamisesta valita, käsitellä ja varastoida työssään tarvittavia materiaaleja

30 asettaa, säätää ja käyttää tarvittavia työvälineitä, tuotantokoneita ja -laitteita valmistaa tuotteita valitsemansa työpaikan keskeisellä valmistusmenetelmällä tai valmistaa vaativissa tuotantoprosesseissa tuotteita linjanhoitajan johdolla varmistaa tuotteen laadun pakata ja varastoida tuotteita tunnistaa, lajitella ja uusiokäyttää tuotannossa syntyvää hukkamateriaalia työpaikan toimintatapojen mukaisesti tehdä päivittäisiin työtehtäviin sisältyviä huoltotöitä ja häiriöiden poistamista siirtää kuormaa käyttää työssä apuna tieto- ja automaatiotekniikkaa työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle antaa ensiapua toimia sekä yksin että yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 29 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Tuotteen valmistusprosessin hallinta Työn vastuullinen toteuttaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valmistaa tuotteen niin, että valmistaa tuotteen ohjeiden tuote on hyväksyttävissä, mukaan edeten työvaiheissa mutta tarvitsee työvaiheesta järjestelmällisesti toiseen siirtymisessä ajoittaista ohjausta noudattaa työaikoja, työohjeita, sopimuksia ja muita työelämän toimintatapoja sekä työturvallisuusohjeita noudattaa työaikoja, työohjeita ja muita työelämän toimintatapoja sekä työturvallisuusohjeita ja tekee annetut työtehtävät omatoimisesti Oman työn arviointi arvioi työnsä onnistumista arvioi työnsä onnistumista ottaen huomioon tuotteen laatukriteerit Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Materiaalien valinta ja käyttö Työvälineiden käyttäminen Ajoarvojen asettaminen ja säätäminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valitsee, käsittelee ja käyttää ajoittain ohjattuna työssä tarvittavia materiaaleja sekä suojaa ja varastoi materiaaleja ohjeiden mukaan asentaa ajoittain ohjattuna työvälineen toimintavalmiiksi tuotantokoneeseen ja käyttää valmistusmenetelmässä tarvittavia oheislaitteita asettaa ja säätää osittain ohjattuna valitsemansa valmistusmenetelmän mukaisia tuotantolinjan asetusarvoja valitsee, käsittelee ja käyttää lähes itsenäisesti työssä tarvittavia materiaaleja sekä suojaa ja varastoi materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti asentaa lähes itsenäisesti työvälineen toimintavalmiiksi tuotantokoneeseen ja käyttää valmistusmenetelmässä tarvittavia oheislaitteita asettaa ja säätää lähes itsenäisesti valitsemansa valmistusmenetelmän mukaisia tuotantolinjan asetusarvoja valmistaa tuotteen itsenäisesti edeten työvaiheissa järjestelmällisesti, joustavasti ja taloudellisesti noudattaa työaikoja, työohjeita ja muita työelämän toimintatapoja sekä työturvallisuusohjeita ja tekee omalla vastuualueellaan muitakin kuin annettuja työtehtäviä omatoimisesti arvioi työnsä onnistumista laatukriteereihin ja taloudellisiin tavoitteisiin nähden ja ryhtyy tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin valitsee, käsittelee ja käyttää työssä tarvittavia materiaaleja itsenäisesti, tarvittaessa testaa niitä sekä suojaa ja varastoi materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti asentaa itsenäisesti työvälineen toimintavalmiiksi tuotantokoneeseen ja käyttää valmistusmenetelmässä tarvittavia oheislaitteita asettaa ja säätää itsenäisesti valitsemansa valmistusmenetelmän mukaisia tuotantolinjan asetusarvoja

31 30 Tuotteiden valmistaminen Tuotteiden laadun tarkastaminen Tuotteen pakkaaminen Hukkamateriaalin lajittelu ja kierrätys sekä työympäristön siistiminen Huoltotyöt ja häiriöiden poistaminen Kuorman siirtäminen Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Valmistusprosessin vaiheiden tunteminen Tieto- ja automaatiotekniikan hyödyntäminen käynnistää ja pysäyttää valmiiksi asetetun yksinkertaisen valmistusprosessin tai vaativan tuotantolinjan linjanhoitajan johdolla ajoittain ohjattuna valmistaa tuotteen ajoittain ohjattuna valitsemallaan valmistusmenetelmällä tai työskentelee ajoittain ohjattuna vaativan tuotantoprosessin eri työvaiheissa linjanhoitajan johdolla tarkastaa tuotteen visuaalisesti laatuvaatimusten tai mallikappaleen mukaan ajoittain ohjattuna mittaa ja testaa tuotteita työn edellyttämillä mittavälineillä ja testauslaitteilla tarviten testauksessa ajoittain ohjausta pakkaa ja varastoi tuotteita ja puolivalmisteita työskentelee tuhlausta välttäen, käsittelee ja hävittää syntyneen hukkamateriaalin ajoittain ohjattuna sekä pitää työympäristön siistinä tekee päivittäisiä huoltotöitä lähes itsenäisesti ja viikoittaisia huoltotöitä ajoittain ohjattuna siirtää kuormaa trukkikortin edellyttämän koulutuksen mukaisesti käynnistää ja pysäyttää valmistusprosessin tai vaativan tuotantolinjan linjanhoitajan johdolla lähes itsenäisesti valmistaa tuotteen lähes itsenäisesti valitsemallaan valmistusmenetelmällä laatukriteerit täyttäviksi tuotteiksi tai työskentelee lähes itsenäisesti vaativan tuotantoprosessin eri työvaiheissa linjanhoitajan johdolla tarkastaa tuotteen visuaalisesti laatuvaatimusten tai mallikappaleen mukaan lähes itsenäisesti valitsee lähes itsenäisesti työhönsä sopivat mittavälineet ja testauslaitteet sekä suorittaa tuotteiden mittaukset ja testaukset luotettavasti pakkaa ja varastoi tuotteita ja puolivalmisteita työskentelee tuhlausta välttäen, käsittelee, lajittelee ja kierrättää hukkamateriaalin lähes itsenäisesti sekä pitää työympäristön siistinä tekee lähes itsenäisesti päivittäisiä ja viikoittaisia huoltotöitä sekä poistaa tuotantolaitteiston häiriöitä siirtää kuormaa trukkikortin edellyttämän koulutuksen mukaisesti Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee pääpiirteittäin valitsemansa valmistusmenetelmän valmistusvaiheet ja käyttää ajoittain ohjattuna työvaiheista ja tuotantolaitteista sekä työvälineistä niiden oikeita nimiä etsii materiaalitoimittajien ohjeista tai työohjeista tietoa materiaaleista siten, että voi käyttää tietoa materiaaleja tunnistaessaan ja valitessaan sekä tuotteita valmistaessaan kirjoittaa sovellusohjelmia hyödyntäen valmistusprosessiin liittyviä raportteja tuntee valitsemansa valmistusmenetelmän valmistusvaiheet siten, että osaa valmistautua tuleviin työtehtäviin ja käyttää lähes itsenäisesti työvaiheista ja tuotantolaitteista sekä työvälineistä niiden oikeita nimiä etsii eri tietolähteistä lähes itsenäisesti tietoa materiaaleista siten, että voi käyttää tietoa materiaaleja tunnistaessaan ja valitessaan sekä tuotteita valmistaessaan kirjoittaa sovellusohjelmia hyödyntäen valmistusprosessiin liittyviä raportteja ja liittää niihin taulukoita käynnistää prosessin eri vaiheet työn joutuisuuden kannalta oikein ajoitettuna tai vaativan tuotantolinjan linjanhoitajan johdolla itsenäisesti valmistaa tuotteen itsenäisesti valitsemallaan valmistusmenetelmällä laatukriteerit täyttäviksi tuotteiksi tai työskentelee itsenäisesti vaativan tuotantoprosessin eri työvaiheissa linjanhoitajan johdolla tarkastaa tuotteen visuaalisesti laatuvaatimusten tai mallikappaleen mukaan itsenäisesti valitsee itsenäisesti työhönsä sopivat mittavälineet ja testauslaitteet sekä suorittaa tuotteiden mittaukset ja testaukset luotettavasti pakkaa ja varastoi tuotteita ja puolivalmisteita työskentelee tuhlausta välttäen, käsittelee, lajittelee ja kierrättää hukkamateriaalin itsenäisesti sekä pitää työympäristön siistinä ja hyvässä järjestyksessä tekee itsenäisesti päivittäisiä ja viikoittaisia huoltotöitä sekä poistaa tuotantolaitteiston häiriöitä heti niiden ilmaannuttua siirtää kuormaa trukkikortin edellyttämän koulutuksen mukaisesti tuntee valitsemansa valmistusmenetelmän valmistusvaiheet siten että osaa valmistautua tuleviin työtehtäviin ja käyttää itsenäisesti työvaiheista ja tuotantolaitteista sekä työvälineistä niiden oikeita nimiä etsii eri tietolähteistä itsenäisesti tietoa materiaaleista siten, että voi käyttää tietoa materiaaleja tunnistaessaan ja valitessaan sekä tuotteita valmistaessaan kirjoittaa sovellusohjelmia hyödyntäen valmistusprosessiin liittyviä raportteja ja liittää niihin tietoa

32 Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö muilla sovellusohjelmilla Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan ja kykenee vastaanottamaan palautetta tarvitsee ajoittain ohjausta selvitäkseen tavallisimmista ongelmatilanteista kertoo tarvittaessa havaintonsa tekemästään työvaiheesta lähes oikeilla ammattitermeillä toimii vastuuntuntoisesti arvioi omaa osaamistaan monipuolisesti ja kykenee vastaanottamaan palautetta selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista joustavasti, työskentelee opittujen toimintatapojen mukaan omatoimisesti ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta kertoo tarvittaessa havaintonsa tekemästään työvaiheesta oikeilla ammattitermeillä toimii vastuuntuntoisesti ja aktiivisesti työryhmän jäsenenä Ammattietiikka arvostaa omaa työtään arvostaa työtään ja pitää yllä ammattitaitoaan Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työssään työturvallisuuslakia ja määräyksiä sekä työyhteisön ohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein noudattaa työssään työturvallisuuslakia ja määräyksiä sekä työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä sekä varmistaa niiden kunnon ja poistaa vialliset tarvittaessa käytöstä työskentelee ergonomisesti oikein 31 arvioi osaamistaan johdonmukaisesti ja perustellen ja kykenee vastaanottamaan palautetta selviytyy joustavasti uusissa ja erilaisissa ongelmatilanteissa ja ottaa huomioon ympäristön odotukset sekä tekee rohkeasti itsenäisiä ratkaisuja raportoi tarvittavista työn vaiheista ja tuloksista sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän aktiivisena jäsenenä tukien sen toimintaa arvostaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja ottaa vastuun suorittavista töistä noudattaa työssään työturvallisuuslakia ja - määräyksiä sekä työyhteisön ohjeita, havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa vaaroista työyhteisön käytännön mukaisesti käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä, osaa arvioida ja varmistaa niiden kelpoisuuden kyseiseen työhön sekä poistaa vialliset käytöstä ja vie ne huoltoon käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Turvalliset ja ergonomiset työskentelytavat muovialan työtehtävissä Työelämän toimintatapojen mukaisesti toimiminen tuotantotyössä Laatupuutteiden korjaaminen ja laatuvastuun ottaminen Yhteisten aineiden integrointi toteutetaan projektityöskentelynä Opetus toteutetaan pääasiassa työpaikalla tai oppilaitoksessa työssä oppien. Oppimisen tukena voidaan käyttää tarvittaessa verkkoopintoja. Ohjauksessa käytetään henkilökohtaisen ohjauksen tukena mobiilisovelluksia ja sosiaalista Äidinkieli, valinnainen Ympäristöosaaminen

33 32 Materiaalien valinta, käsittely, kuivaus ja varastointi Työvälineiden, tuotantokoneiden ja -laitteiden asettaminen, säätäminen ja käyttäminen työpaikan toimintatapojen ja ohjeiden mukaisesti Muovituotteiden valmistaminen tai valmistusprosessin apumiehen työtehtävien hallinta vaativissa prosesseissa Tuotteen laadun varmistaminen visuaalisesti ja mittaamalla työpaikan ohjeistuksen mukaisesti, oikeita mittavälineitä käyttäen. Muovituotteiden pakkaaminen ja varastointi Tuotannossa syntyvän hukkamateriaalin tunnistaminen, lajittelu ja uusiokäyttö työpaikan toimintatapojen mukaisesti Tuotantolinjan pysäyttäminen yksin tai linjanhoitajan apulaisena vaativissa prosesseissa Päivittäisiin työtehtäviin sisältyviin huoltotöihin osallistuminen ja häiriöiden poistaminen työpaikan ohjeiden mukaisesti Kuorman siirtäminen Tuotantotapahtumien ja laatutestausten raportointi työpaikan toimintatapojen mukaisesti Työyhteisön jäsenten kanssa toimiminen mediaa. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat opiskelijalle henkilökohtaista ohjausta sekä palautetta oppimisen edistymisestä. Oppimista seurataan jatkuvasti. Kun opintojakson osaamistavoitteet ovat saavutettu, niin se arvioidaan suoritetuksi (S). Lopullinen osaaminen arvioidaan näytöillä, josta annetaan arvosana. Etiikka Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla muovituotteita muovialan yrityksessä tai muussa mahdollisimman hyvin muovialan yrityksen olosuhteita vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Muovituotteiden valmistusmenetelmien ammattiosaamisen näytössä opiskelija valmistaa valitsemansa muovialan (esimerkiksi rotaatiovalu, polyuretaanivalutekniikat) tuotteita. Hän käynnistää tuotantoprosessin lisälaitteineen tai on suurissa prosesseissa suorittamassa avustajan tehtäviä. Opiskelija tekee prosessin eri vaiheisiin kuuluvia työtehtäviä, valvoo tuotannon laatua ja tekee tuotantoon kuuluvia raportteja työpaikan tavan mukaan. Tuotantomäärän täyttyessä opiskelija pysäyttää prosessin tai on avustamassa suurten prosessien lopetuksessa. Opiskelija huolehtii työympäristön ja työssä käytettävien koneiden ja laitteiden puhtaanapidosta ja päivittäisistä huoltotoimenpiteistä sekä noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja työaikoja.

34 33 Valmistusprosessin kulkukaavio (työvaiheet ja keskeiset nimikkeet) Työvaiheiden ja -tehtävien järjestys ja lukumäärä voivat vaihdella eri prosesseihin kuuluvissa näyttötöissä. 1. Työn valmistelu: raakaaineet esikäsittelyineen 2. Koneen käynnistys 3. Työvälineen vaihto tai säätö 4. Lisälaitteiden käynnistys ja ohjelmointi 5. Raaka-aineen siirto ja vaihto koneelle 6. Tuotannon käynnistys ja laadun varmistus 7. Tuotantoajo ja raportointi 8. Tuotteiden viimeistely ja tuotannon lopetus Etenemisehto Muovituotteen valmistus (45 osp) opintojen suorittaminen.

35 3. YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 osp.) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 5 osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa erilaiset ammatilliset esittelyt: o oman työsuorituksen esittely laajemmalle yleisölle, esim. oman alan messut, avoimet ovet, työvaiheiden esittely, ohjeen kuunteleminen, arvioiminen ja antaminen neuvottelutaito: o neuvottelut työyhteisön sisällä ja neuvottelut työvuoron vaihtuessa, tiimipalaverit, NY-yritysten perustamiskokoukset, ongelmatilanteiden ratkaiseminen asiakaspalvelutilanteet: o myyntitilanteet haastattelu, muovialan ammattilainen mielipiteen esittäminen ja keskustelutaito ymmärtää muovialaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen o muovialan kirjoihin, lehtiin, mainoksiin ja esitteisiin sekä tuoteselosteisiin tutustuminen o kirjastokäynti osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita o tiedon kokoaminen laajasta tietokentästä, esim. artikkelin tekeminen o tiedostaa lähdemerkintöjä ja tekijänoikeuksia koskevat määräykset osaa hyödyntää mediaa sekä verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi o muovialan ohjelmiin, blogeihin ja verkkoyhteisöihin tutustuminen ja niiden arvioiminen sekä niiden hyödyntäminen oman osaamisen esittelyssä o nettietiketti o tiedonhakukoneiden hyödyntäminen ja niiden luotettavuuden arvioiminen o mahdollisuuksien mukaan omien töiden esitteleminen verkkoympäristössä o erilaisia projektitehtäviä osaa laatia muovialaan liittyviä kirjallisia töitä o oikeakielisyyden ja ammattisanaston hallinta o työselosteen/ raportin sekä ohjetekstin laatiminen o työvälineen/ työvälineiden selostaminen o referaatti o reklamaatio ja reklamaatioon vastaaminen o työpaikan kirjallinen esittely, kuten esitteet, mainokset o laadunvalvontaan liittyvien tekstien tekeminen

36 35 osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita o luetun ymmärtäminen ja lukutekniikat o muistiinpanot ammatillisista opinnoista ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen muovialan ja ammatin kannalta o kokonaisuuden laatiminen omasta kulttuurikäyttäytymisestä sekä asenteista o kirjallisuuden/ kulttuurin hyödyntäminen esim. muovin historiaan tutustuminen osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan o kokoaa opiskelujen ajan kirjallista tai digitaalista portfoliota äidinkielen taidoistaan ja niiden kehittymisestä, esim. lukutaito sekä suullinen ja kirjallinen viestintä Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu muovitekniikan osaamisalan, muovituotevalmistaja, pakollisiin tutkinnon osiin tuotannossa toimiminen 45 osp ja muovituotteiden valmistus 45 osp. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla esim. osana ammattiosaamisen näyttöä Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen: tervehdykset, small talk, asiakaspalvelutilanteet työpaikan esittely / yritysesittely työ- ja kellonajat, palkkaus työvälineet ja työtehtävät työturvallisuus itsestä ja opinnoista kertominen, CV ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa kielen ja kulttuurin merkitys Suomessa ja Pohjoismaissa Pohjoismainen yhteistyö

37 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu muovitekniikan osaamisalan, muovituotevalmistaja, pakolliseen tutkinnonosaan muovituotteiden valmistus 45 osp. 36 Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia työelämälähtöisiä ja joustavia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä hyödyntäen. Opetuksessa käytettävä oppimisympäristö tukee oppimissisältöjä ja opetusmenetelmiä. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Erilaisia opetusmenetelmiä voivat olla suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, yksilö- ja ryhmätehtävät, yhteistoiminnalliset tehtävät ja projektit. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkatila, monitoimitila, työsalit, työssäoppimispaikka ja erilaiset sähköiset ympäristöt kuten blogi ja verkkokurssi. Oppimissisältöjä voidaan integroida työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin ja työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiililaitteilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Vieraat kielet 2 osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan tervehdykset, small talk, asiakaspalvelutilanteet, puhelinkieli itsestä ja opinnoista kertominen työpaikan ja oman alan esittely, yritysesittely työhön perehdyttäminen työnhaun asiakirjat ja menetelmät, työhaastattelu osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä työselosteet, työprosessin esittely työvälineet ja työympäristö: työvälineet, materiaalit, ohjelmat käyttöohjeiden ja manuaalien tulkinta työturvallisuus työolot: työajat, työedut ja palkkaus osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä tiedonhaku: palvelut, ohjelmat osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä työkulttuuri eri maissa kansainväliseen toimintaan hakeutuminen, TOP ulkomailla Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu muovitekniikan osaamisalan, muovituotevalmistaja, pakolliseen tutkinnonosaan muovituotteiden valmistus 45 osp.

38 Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia työelämälähtöisiä ja joustavia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä hyödyntäen. Opetuksessa käytettävä oppimisympäristö tukee oppimissisältöjä ja opetusmenetelmiä. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Erilaisia opetusmenetelmiä voivat olla erilaiset suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, yksilö- ja ryhmätehtävät, yhteistoiminnalliset tehtävät ja projektit Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkatila, monitoimitila, työsalit, työssäoppimispaikka ja erilaiset sähköiset opetusympäristöt kuten blogi ja verkkokurssi. Oppimissisältöjä voidaan integroida työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin ja työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiililaitteilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet 3 osp Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa murtoluvun käsite peruslaskutoimitukset: yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut peruspotenssit ja -juuret desimaalilukujen käyttö ja pyöristys pitoisuuslaskut, alennusprosentit, verot ja koron käsite osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia yleiset geometriset muodot ja niiden laskeminen raaka-ainelaskut materiaalitarve osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti suorakulmaisen kolmion trigonometria osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa suhde ja verranto ensimmäisen asteen yhtälö osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida Muovitekniikan perustutkinnon pakolliseen tutkinnon osaan Tuotannossa toimiminen 45 osp.

39 Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja, työsali ja työssäoppimispaikka. Oppimismenetelminä voivat olla luokkaopetus, keskustelu oppimisohjelmat ja pelit sekä oppimistehtävät työharjoittelussa. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla (voi olla osana ammattiosaamisen näyttöä) Fysiikka ja kemia 2 osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet, 2 osp Opiskelija osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia mittaaminen, sisältäen SI-järjestelmän ja suureet olotilan muutokset, amorfisuus ja kiteisyys. lämpölaajeneminen fysiikan perusilmiöt, kuten kitka ja paine sähköopin perusteet energiatehokkuus ja elinkaarianalyysi osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia atomin rakenne ja alkuaineet atomisidokset, erityisesti kovalenttinen sidos orgaaninen kemia, erityisesti hiilivedyt ja niiden nimeäminen yksinkertaiset reaktioyhtälöt varoitusmerkit käyttöturvallisuustiedote osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita. jätteiden lajittelu ongelmajätteet ja niiden hävittäminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida Muovitekniikan perustutkinnon pakolliseen tutkinnon osaan Tuotannossa toimiminen 45 osp. 38 Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja, työsali ja työssäoppimispaikka. Oppimismenetelminä voivat olla luokkaopetus, keskustelu oppimisohjelmat ja pelit sekä oppimistehtävät työharjoittelussa.

40 39 Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla (voi olla osana ammattiosaamisen näyttöä) Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita Salpauksen sähköiset palvelut esimerkiksi koulutuskeskuksen sivujen käyttö, pakki, ressu oppimisympäristöt Salpauksessa: moodle, sähköposti, selainohjelmat osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään selaimen historiatietojen poistaminen salasanojen käyttö sosiaalisen median käyttö osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti oman materiaalin oikeudet muiden tuottaman materiaalin hyödyntäminen vs. plagiointi pankkiasiointi palomuurit ja virustorjunta osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot. tiedostomuodon valinta ja vaihtaminen esimerkiksi.docx,.pdf liitetiedoston lähettäminen tiedostojen pakkaaminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida ammattiaineen pakollisiin tutkinnon osiin. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi ja oppimispäiväkirja. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä.

41 3.3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet, 1 osp Opiskelija osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet Suomessa: Ikärajat, vaalit, perusoikeudet, päätöksenteko, turvallisuus, osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen yhdenvertaisuus, oikeusjärjestelmä osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä työvoimatoimisto, opiskelijan tuet, verotus, oman talouden hallinta hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona sosiaalisen median käyttö tiedonhaussa ja vertailussa osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana yhteiskunnan palvelujen käyttäminen tarvittaessa Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu ammatillisiin tutkinnon osiin. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. projektioppimista, pelejä, simulaatiot, itseoppiminen, verkko-oppiminen, portfolio, oppimispäiväkirja sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä sekä itsearvioinnilla Työelämätaidot 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet, 1 osp Opiskelija osaa hakea itsellensä työpaikkaa hakee itsellensä työssäoppimistyöpaikkaa tai työpaikkaa ja saa sen

42 41 osaa kuvata työehtosopimusjärjestelmää sekä tuntee työlainsäädäntöä ja tietää työsopimuksen keskeiset asiat työsopimusjärjestelmään perehtyminen ja laillisen työsopimuksen tunnistaminen osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta tuntee yrityksen organisaation ja toimintamallit huolehtii omasta ja työympäristönsä työturvallisuudesta ja siisteydestä osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan tekee työt sovitusti ja laadukkaasti Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. projektioppimista, pelejä, simulaatiot, luennot, itseoppiminen, verkko-oppiminen, portfolio, oppimispäiväkirja sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan itsearvioinnilla, suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet 1 osp Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia oman liikeidean luominen osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi realististen mahdollisuuksien selvittäminen sekä ympäristön että oman itsensä kohdalta osaa selvittää omia ammatillisia verkostoja oman ammattialan verkostojen tunteminen osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet kannattavan liiketoiminnan mittarit ja perusteet osaa arvioida oman yrittäjyyden ja oman yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle kansantalouden kiertokulku

43 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu pakollisiin tutkinnon osiin Tuotannossa toimiminen, 45 osp ja Muovituotteiden valmistus, 45 osp. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida työn opetukseen ja työssäoppimiseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa muun muassa verkkoalustalla tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla muun muassa luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi, harjoitusyritys, osuuskunta ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan erilaisilla suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus, 3 osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua - toimii eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa osaa tervehtiä, vastaanottaa vieraita ja keskustella heidän kanssaan osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla - osaa ottaa huomioon toiminnassaan sopivuuden rajat sekä miesten ja naisten erilaiset roolit, pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyvät ohjeet ja myös kirjoittamattomat säännöt ja menettelytavat osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta rakennusalalla - esittelee toisten kulttuurien edustajille maansa yleisiä kulttuuripiirteitä, kuten keskeistä historiaa, nähtävyyksiä, taiteita, urheilusaavutuksia ja viihdettä ja rakennuskulttuuria osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan rakennusalalla - tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä, -hierarkiassa ja työhön liittyvässä suhdetoiminnassa ja käyttäytyy asiallisesti tavallisissa työpaikalla esiin tulevissa tilanteissa, erityisesti asiakaspalvelussa osaa välittää alansa historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin

44 - pohtii eri maiden tulkintoja historiallisista tapahtumista ja suhteuttaa kotiseutunsa ja maansa merkittäviä tapahtumia ja aikakausia naapurimaiden ja maailman historiaan Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu pakollisiin ammatillisiin tutkinnon osiin. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työssäoppimisjaksoille, mahdollisesti ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen aikana. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkkoalustalla tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka, erilaiset tapahtumat kuten näyttelyt, elokuvat, yhteiset monikulttuuriset tilaisuudet. Osaamisen arviointi - opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin - osallistuminen erilaisiin monikulttuurisiin tilaisuuksiin ja raportointi niistä - omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista - osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin Taide ja kulttuuri 3 osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija o osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja osaa hyödyntää niitä o o o o o ymmärtää taiteen- ja kulttuurin merkityksen tuntee alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailee niitä muiden kulttuurien piirteisiin tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä hyväksyy erilaisuutta ja toimii suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi omassa työskentely-ympäristössään osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, teatterin, kirjallisuuden, median, tanssin, kuvataiteen tai käsityön keinoin) o o o o on tietoinen taidehistorian suuntaviivoista osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, osaa antaa niistä asiallista ja kriittistä palautetta tulkitsee muiden tekemiä eri taiteenalojen teoksia esim. taidenäyttelyissä valmistaa omia tuotoksia eri tekniikoilla osoittaen omaa ideointikykyä

45 44 o osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alansa vakiintuneita käytäntöjä. o o o tuntee alan käsityöperinteen hakee tietoa alan ajankohtaisista suuntauksista ymmärtäen sen vaikutukset elinympäristön viihtyisyyteen osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset. o arvostaa ja vaalii kulttuuriperintöä, huolehtii ympäristön siisteydestä o osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan alalla ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään. o o suunnittelee alan jonkin työvaiheen yksityiskohdan kuvallisesti ja kirjallisesti osallistuu eri yhteistyökumppaneiden kanssa oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävien tapahtumien järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan, esim. Saku-kulttuurikilpailut Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan alan pakollisiin tutkinnon osiin. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. yrityskäynteihin. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi o o o o opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin osallistuminen kulttuuritapahtumiin ja raportointi niistä omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin Etiikka 3 osp (kurssi 1) Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet 3 osp Opiskelija arvot, elämänkatsomukset omat valinnat ja niiden perustelu valintojen seurausten arviointi arvovalintojen pohjalta oman elämän pohdinta normit normiristiriitojen käsittely

46 tiedonhankina ammattieettisistä peruskysymyksistä ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen, käsitteleminen näkemysten esittäminen 45 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Psykologia 3 osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet 3 osp Opiskelija osaa hahmottaa sen, mitä psykologia on psykologia moniulotteisena tieteenalana, eri tutkimussuunnista tietää psykologian erilaisista tutkimusmenetelmistä ja alueista tutkimusmenetelmiä tutkimusalueita tietää ikäkausipsykologiasta, painotus: murrosikä, varhainen aikuisuus saa tietoa persoonallisuuspiirteiden ja temperamenttipiirteiden määräytymisestä persoonallisuuspiirteet ja temperamenttipiirteet, persoonallisuuspiirteiden vaikutus omaan elämään, temperamenttipiirteiden vaikutus omaan elämään oppii hahmottamaan oman käyttäytymisen perustana olevia tekijöitä oma käyttäytyminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka.

47 Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Ympäristöosaaminen 1, 1osp Osaamistavoitteet ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia muovitekniikan alan laatu-, ympäristöja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - muovitekniikan alala käytössä olevien laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmien perustuntemus. - Kestävän kehityksen periaatteiden perusymmärrys hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren - Elinkaariajattelun perusymmärrys osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen - Ymmärtää mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus. osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla - Ilmastonmuutoksen perusteet. osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä - Työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen. osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään - muovitekniikan alan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä. osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet muovitekniikan alalla. - Tuntee muovitekniikan alan tuotteiden ja materiaalien uusiokäytön perusteet. Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu muovi- ja kumitekniikan alan, pakolliseen tutkinnon osaan Tuotannossa toimiminen 45 osp. Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan pääsääntöisesti erillisinä ympäristöosaamisen kursseina. Tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan kontaktiopetuksella, sekä suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä. 46 Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t.

48 3.5 Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat 16 osp Toteutetaan Koulutuskeskus Salpauksen erillisen valintatarjottimen mukaan VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Vapaasti valittavat tutkinnon osat ovat pääsääntöisesti yhteisiä tutkinnon osia tai ammatillisia pakollisia tai valinnaisia tutkinnon osia Ammatillisia tutkinnon osia Ammatillisia tutkinnon osia, Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto. 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto. 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja, Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Muovija kumitekniikan perustutkinto. 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja, Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Muovitekniikan perustutkinto. 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia, Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Muovitekniikan perustutkinto. 5. TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 6. LIITTEET Liite 2 A Muovi- ja kumitekniikan tutkinnon moduulisuunnitelma, 3 vuotinen Liite 2 A Muovi- ja kumitekniikan tutkinnon moduulisuunnitelma, 2 vuotinen Liite 3 Tutkinnon toteuttamissuunnitelma muovitekniikan osaamisala Liite 4 Polkujen kuvaus muovituotevalmistaja

49 Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, Muovitekniikan osaamisala Muovituotevalmistaja 180 osp Jaksosuunnitelma, kolmen vuoden toteutukselle 48 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV 1 Tuotannossa toimiminen Tuotannossa toimiminen Tuotannossa toimiminen Tuotannossa toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 2 Muovituotteiden valmistus Muovituotteiden valmistus Muovituotteiden valmistus Muovituotteiden valmistus Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 3 Valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

50 Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, Muovitekniikan osaamisala Muovituotevalmistaja 180 osp Jaksosuunnitelma, kahden vuoden toteutukselle 49 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV 1 Tuotannossa toimiminen Tuotannossa toimiminen Tuotannossa toimiminen Muovituotteiden valmistus 2 Muovituotteiden valmistus Muovituotteiden valmistus Valinnaiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

51 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, muovituotevalmistaja 3v 50 Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 90 osp Tuotannossa toimiminen 45 osp Valmistaa esim. lämpömuovaamalla tai ekstruusiotekniikalla muovituotteen. 1. vuosi 1-2 vk Ruiskuvalutuotteen valmistus Muovituotteiden valmistus, (valitaan kaksi seuraavista) 45 osp Ekstruusiotuotteen valmistus Muovituotteen valmistus lämpömuovaamalla 2. vuosi 2-3 vk Komposiittituotteen valmistus käsinlaminoimalla Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp Ruiskuvalu 15 osp Valmistaa muovituotteita ruiskuvalutekniikalla. 3. vuosi 1-2 vk Putki- ja profiiliekstruusio, puhallusmuovaus 15 osp Putki- tai profiiliekstruusioprosessin tuotantotehtävät. Puhallusmuovausprosessin tuotantotehtävät. 3. vuosi 1-2 vk Kalvonvalmistus 15 osp Kalvoekstruusioprosessin tuotantotehtävät. 3. vuosi 1-2 vk Lämpömuovaus 15 osp Lämpömuovausprosessin tuotantotehtävät. 3. vuosi 1-2 vk Muovien mekaaninen työstö 15 osp Valmistaa piirustusten mukaisen tuotteen. 3. vuosi 1-2 vk Muovikomposiittituotteide n valmistus 15 osp Valmistaa tuotteen tai osan jollakin lujitemuovien valmistustekniikalla. 3. vuosi 1-2 vk Muovialan tuotannossa toiminen 15 osp Valimistaa valitsemansa muovialan tuotteen. Esim. 3D-tulostus, polyuretaanivalu, rotaatiovalu, muovituotteen jatkojalostus. 3. vuosi 1-2 vk Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 15 osp Valimistaa valitsemansa muovialan tuotteen. Esim. 3D-tulostus, polyuretaanivalu, rotaatiovalu, muovituotteen jatkojalostus. 3. vuosi 1-2 vk Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Liiketoiminnan mallintaminen. 3. vuosi 1-2 vk Yrityksessä toimiminen 15 osp Toimiminen yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. 3. vuosi 1-2 vk Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Perehtyminen työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä työyhteisön työturvallisuusriskien ja työergonomiakysymysten arviointi oman työn osalta. 3. vuosi 1-2 vk Tutkinnon osa 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi 1-2 vk

52 51 ammatillisesta perustutkinnosta Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Valinta hops mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi 1-2 vk Valinta hops mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi 1-2 vk Valinta hops mukaan 10 osp Ei ammattiosaamisen näyttöä 3. vuosi 1-2 vk Työssäoppimispaikka Oppilaitos Salpauksen työelämälähtöinen oppimisympäristö (projekti, liiketoiminta-yksikkö, harjoitusyritys tai osuuskunta) Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, muovituotevalmistaja 2v Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 90 osp Tuotannossa toimiminen 45 osp Valmistaa esim. lämpömuovaamalla tai ekstruusiotekniikalla muovituotteen. 1. vuosi 1-2 vk Ruiskuvalutuotteen valmistus Muovituotteiden valmistus, (valitaan kaksi seuraavista) 45 osp Ekstruusiotuotteen valmistus Muovituotteen valmistus lämpömuovaamalla 2. vuosi 2-3 vk Komposiittituotteen valmistus käsinlaminoimalla Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp Ruiskuvalu 15 osp Valmistaa muovituotteita ruiskuvalutekniikalla. 2. vuosi tai kesäjakso 1-2 vk Putki- ja profiiliekstruusio, puhallusmuovaus 15 osp Putki- tai profiiliekstruusioprosessin tuotantotehtävät. Puhallusmuovausprosessin tuotantotehtävät. 2. vuosi tai kesäjakso 1-2 vk Kalvonvalmistus 15 osp Kalvoekstruusioprosessin tuotantotehtävät. Lämpömuovaus 15 osp Lämpömuovausprosessin tuotantotehtävät. 2. vuosi tai kesäjakso 2. vuosi tai kesäjakso 1-2 vk 1-2 vk Muovien mekaaninen työstö 15 osp Valmistaa piirustusten mukaisen tuotteen. 2. vuosi tai kesäjakso 1-2 vk Muovikomposiittituotteide n valmistus 15 osp Valmistaa tuotteen tai osan jollakin lujitemuovien valmistustekniikalla. 2. vuosi tai kesäjakso 1-2 vk

53 52 Muovialan tuotannossa toiminen 15 osp Valimistaa valitsemansa muovialan tuotteen. Esim. 3D-tulostus, polyuretaanivalu, rotaatiovalu, muovituotteen jatkojalostus. 2. vuosi tai kesäjakso 1-2 vk Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 15 osp Valimistaa valitsemansa muovialan tuotteen. Esim. 3D-tulostus, polyuretaanivalu, rotaatiovalu, muovituotteen jatkojalostus. 2. vuosi tai kesäjakso 1-2 vk Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Ei ammattiosaamisen näyttöä

54 53

55 54

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN OSAAMISALA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN OSAAMISALA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN OSAAMISALA Muovituotevalmistaja Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 Käsittelyt:

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 2014

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 2014 Muovitekniikan osaamisala, muovituotevalmistaja Kumitekniikan osaamisala, kumituotevalmistaja Määräys 68/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uudessakaupungissa 1.-2.6.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnaiset tutkinnon osat Huippuosaajana toimiminen (15 osp) Ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Muovi- ja kumituotevalmistajat toimivat muovi- ja kumituotteiden valmistustehtävissä sekä huolto- ja kunnossapidon avustustehtävissä.

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 26.06.2017 115 Näyttötoimikunta 18.5.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen Sisällys Valmistustyöt... 3 Asennus- ja automaatiotyöt...

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN.

45 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. Hyväksymismerkinnät 1 (6) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Muovi- ja kumituotevalmistajat toimivat muovi- ja kumituotteiden valmistustehtävissä sekä huolto- ja kunnossapidon avustustehtävissä.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla jonkin koneistettavan osan tai osakokonaisuuden CNC-ohjattua työstökonetta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä koneistamalla piirustusten mukaisia koneenosia eri työstötavoilla (sorvaus, jyrsintä, poraus). Työtä tehdään

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Muovialan tutkintoon valmistava koulutus

Muovialan tutkintoon valmistava koulutus Muovialan tutkintoon valmistava koulutus Tapio Hietaranta AEL on Suomen suurin tekniikan lisäkouluttaja Muoviteknologia kouluttaa Taito -kurssit ja Insko -seminaarit Yrityskohtaiset räätälöidyt koulutukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Dokumentin tiedot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Hyväksytty 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 5 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 5

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä maastoajoneuvolla maastoajokokeen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot