WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH Schwerzenbach Tel +41 (0) Fax +41 (0)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58"

Transkriptio

1 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH Schwerzenbach Tel +41 (0) Fax +41 (0) M M 12/03

2 FIN - SUOMI käyttöohje Hyvä asiakas Kiitämme luottamuksesta, jota olet osoittanut ostamalla uuden JET-koneen. Tämä ohje on laadittu katkaisu- ja jiirisahan JMS-8 omistajalle ja käyttäjille koneen turvallisen käyttöönoton, käytön ja huollon varmistamiseksi. Noudata tätä käyttöohjetta ja siihen liittyviä asiakirjoja. Lue tämä ohje kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin pystytät koneen, otat sen käyttöön tai huollat sitä. Noudata ohjeita tarkasti, jotta koneesi saavuttavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja käyttöiän. Sisällysluettelo 1. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus 2. JET-takuu 3. Turvallisuus Käyttötarkoitus Yleiset turvallisuusohjeet Jäljelle jäävät riskit 4. Koneen tiedot Tekniset tiedot Melupäästöt Toimituksen osat Koneen kuvaus 5. Kuljetus ja käyttöönotto Kuljetus ja pystytys Asennus Sähköliitos Käyttöönotto 6. Koneen käyttö 7. Varustus- ja säätötyöt sahanterän asennus Linjalaserin asettaminen 8. Huolto ja tarkastus 9. Häiriöt 10. Saatavana olevat tarvikkeet 1. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote on sivulla 2 mainittujen direktiivien* mukainen. Tuotteen rakenteessa on otettu huomioon seuraavat normit**. 2. JET-takuu JET-ryhmän pyrkimyksenä on, että sen tuotteet täyttävät asiakkaiden suuret laatua ja kestävyyttä koskevat vaatimukset. JET antaa ensimmäiselle omistajalle seuraavanlaisen takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta: 2 VUODEN JET-TAKUU KAIKILLE MEKAANISILLE OSILLE 1 VUODEN JET-TAKUU KAIKILLE SÄHKÖOSILLE Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat suorasta tai epäsuorasta väärinkäytöstä, varomattomuudesta, onnettomuuden aiheuttamista vahingoista, vääränlaisesta korjauksesta, puutteellisesta huollosta tai normaalista kulumisesta. JET-takuu alkaa tuotteen myyntipäivästä loppukäyttäjälle. Pidennetyn JET-takuun hyödyntämiseksi virheellinen tuote tai osa on palautettava valtuutetulle JETjälleenmyyjälle tarkastusta varten. Tuotteiden mukana on toimitettava todiste hankintapäivästä ja reklamaatiota koskeva selvitys. Jos tarkastuksessamme todetaan vika, korjaamme sen tai annamme uuden tuotteen tilalle. Mikäli emme voi kohtuullisessa ajassa korjata tuotetta tai antaa uutta tilalle, palautamme myyntihinnan. JET toimittaa korjatun tai uuden tuotteen maksutta. Mikäli kuitenkin todetaan, että kyseessä ei ole vika tai sen syyt eivät kuulu JET-takuun piiriin, asiakkaan on itse maksettava varastointi- ja palautuskustannukset. JET pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia osiin ja tarvikkeisiin, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 3. Turvallisuus 3.1 Käyttötarkoitus Kone soveltuu puun ja puuta vastaavien tuotteiden sekä samaan tapaan työstettävien kovien muovien sahaamiseen. Muiden materiaalien työstäminen on sallittua vain erikoistapauksissa, joista on sovittava koneen valmistajan kanssa. Koneella ei saa työstää metallimateriaaleja. Määräysten mukainen käyttö sisältää myös valmistajan antamien käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamisen. Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön ja huoltoon sekä vaaroihin. Lakisääteistä alaikärajaa on noudatettava. Käytä konetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa. Kaikkien turvalaitteiden ja suojusten on oltava asennettuna koneella työskenneltäessä. Käyttöohjeissa mainittujen turvallisuusohjeiden ja maasi erityismääräysten lisäksi on noudatettava puuntyöstökoneiden käyttöä koskevia yleisesti hyväksyttyjä ammattisäännöksiä. Kaikki muunlainen käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi, eikä valmistaja vastaa siitä aiheutuvista vahingoista. Käyttäjä kantaa tällöin yksinomaisen riskin. 3.2 Yleiset turvallisuusohjeet Puuntyöstökoneet voivat olla väärin käytettynä vaarallisia. Turvallinen käyttö edellyttää siksi asianomaisten tapaturmanestomääräysten ja jäljempänä mainittujen ohjeiden noudattamista. Käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä kokonaan ennen koneen asentamisen tai käytön aloittamista. Säilytä käyttöohje koneen yhteydessä lialta ja kosteudelta suojattuna ja luovuta se edelleen uudelle omistajalle. Koneeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisärakenteita. Tarkista päivittäin ennen koneen käynnistämistä, että siinä on tarvittavat turvalaitteet ja että ne toimivat moitteettomasti. Liikkuvaa suojakantta ei saa lukita avonaiseen asentoon. Koneessa tai turvalaitteissa havaituista puutteista on ilmoitettava ja vastuuhenkilöiden on korjattava ne. Älä ota tällöin konetta käyttöön vaan ota pistotulppa pois pistorasiasta käynnistämisen estämiseksi.

3 Käytä lakkia tai hiusverkkoa pitkien hiusten suojaksi. Käytä hyvin istuvia vaatteita, ota korut, sormukset ja rannekellot pois. Käytä suojakenkiä, älä missään tapauksessa vapaa-ajan jalkineita tai sandaaleja. Käytä määräysten edellyttämää henkilökohtaista suojavarustusta. Älä käytä käsineitä työskennellessäsi koneella. Käytä sopivia työkäsineitä käsitellessäsi sahanterää. Pitkiä työstökappaletta käsitellessäsi käytä sopivia pöydänjatkeita, rullatukia jne. Seuraa koneen pysähtymisaikaa. Se ei saa missään tapauksessa ylittää 10 sekuntia. Sahanterää ei saa pysäyttää sivusta painamalla. Turvallisuussyistä konetta on käytettävä kahdella kädellä, eikä sitä tulisi käyttää portailla seisten. Pyöreää puuta sahatessasi varmista, että työstökappale ei lähde pyörimään terän mukana. Sahatessasi hankalia työstökappaleita käytä sopivia apuvälineitä. On huolehdittava kaikkien työstökappaleiden varmasta otteesta ja ohjauksesta. Poista sahattuja, juuttuneita työstökappaleita vain moottorin ja sahanterän ollessa pysähdyksissä. Huolehdi, että moottorin tuuletusraot ovat aina auki ja puhtaat. Pystytä kone siten, että on sen käyttämiseen ja työstökappaleen ohjaamiseen on riittävästi tilaa. Huolehdi hyvästä valaistuksesta. Huolehdi, että kone seisoo vakaasti tukevalla ja tasaisella alustalla. Huolehdi siitä, ettei sähköjohto haittaa työntekoa eikä siihen voi kompastua. Pidä työskentelypaikka puhtaana haittaavista työstökappaleista ym. Älä koskaan sahaa vapaalla kädellä. Ole tarkkaavainen ja keskity työhön. Työskentele järkevästi. Älä koskaan käytä konetta päihteiden, kuten alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Ota huomioon, että myös lääkkeet voivat vaikuttaa käyttäytymiseesi. Älä päästä asiattomia, erityisesti lapsia, vaara-alueelle. Älä koskaan jätä käynnissä olevaa konetta vartioimatta. Kytke kone pois päältä poistuessasi työskentelypaikalta. Älä käytä konetta palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Tavallinen hankauskipinä saattaa aiheuttaa syttymisen. Ota huomioon palohälytys- ja palontorjuntamahdollisuudet, esim. sammuttimien sijainti ja käyttö. Älä käytä konetta kosteassa ympäristössä äläkä anna sen kastua sateessa. Huolehdi aina siitä, ettei kerry liikaa pölyä käytä aina sopivaa imulaitetta. Puupöly on räjähtävää ja voi olla terveydelle haitallista. Erityisesti trooppiset puulajit ja kovat puut, kuten pyökki ja tammi, luokitellaan syöpää aiheuttaviksi. Ennen aloitusta poista naulat ja muut vieraat esineet työstökappaleesta. Ilmoitettuja työkappaleiden minimi- ja maksimimittoja on noudatettava. Älä vaadi koneelta liikaa. Se toimii paljon paremmin ja kestää pitempään, kun sitä käytetään sen suorituskyvyn mukaisesti. Poista lastuja ja työkappaleen osia vain koneen ollessa pois päältä. Koneen sähkölaitteisiin liittyviä töitä saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. Kelaa jatkojohto aina kokonaan auki. Vaihda vahingoittunut verkkojohto heti. Älä koskaan käytä konetta, jos virtakytkin ei toimi kunnolla. Työkaluja vaihdettaessa ja säätö- tai puhdistustöitä tehtäessä koneen on aina oltava pois päältä ja verkkojohdon irti seinästä. Pikateräksisiä (HSS) sahanteriä ei saa käyttää. Vaihda vahingoittuneet sahanterät heti uusiin. Älä koskaan katso lasersäteeseen. Älä kohdista lasersädettä ihmisiin tai eläimiin. Älä käytä linjalaseria voimakkaasti heijastaviin materiaaleihin. Heijastuva valo on vaarallista. Ainoastaan alan ammattilainen saa korjata linjalaserin. 3.3 Jäljelle jäävät riskit Vaikka konetta käytetään määräysten mukaan, siitä aiheutuvat silti seuraavat riskit: Loukkaantumisvaara työalueella vapaasti pyörivän sahanterän vuoksi. Sahanterän murtumisen aiheuttama vaara. Lentävien työstökappaleiden osien aiheuttama vaara. Melun ja pölyn aiheuttama vaara. Käytettävä ehdottomasti henkilökohtaisia suojalaitteita, kuten silmä-, kuulo- ja pölysuojaimia. Käytä sopivaa imulaitetta! Sähkön aiheuttama vaara, jos johtojen kytkentä ei ole asianmukainen. Vältä koskemasta maadoitettuihin laitteisiin (esim. putket, lämpöpatterit, hellat jne.). 4. Koneen tiedot 4.1 Tekniset tiedot sahanterän koko 210 x 2,8 x 16 mm pyörimisnopeus kuormittamattomana 4500 rpm suurin sahauskorkeus 90 /45 60/25 mm suurin sahauspituus 90 /45 120/80 mm sahanterän kallistus 0 45 pöydän kallistus vasemmalle/oikealle 46 /46 paino 9,5 kg verkkoliitos 230 V ~1L/N 50-60Hz ottoteho 1200 W käyttövirta 5,2 A liitosjohto (H05VV-F) 2 x 1 mm² tarvittava sulake 10 A Koneessa on EN61029 mukainen kaksinkertainen eristys. Luokan 2 laser <1mW, nm Virransyöttö 2 AAA-paristoa 4.2 Melupäästöt Arvot mitattu standardin EN 1807:1999 mukaisesti (virhemarginaali 4 db). äänitehotaso (EN 3746): kuormittamattomana 100,5 db(a) äänenpainetaso (EN 11202): kuormittamattomana 87,7 db(a) Ilmoitetut arvot ovat päästöarvoja eivätkä välttämättä turvallisen työskentelyn arvoja. Niiden tarkoitus on antaa koneen käyttäjälle mahdollisuus arvioida paremmin vaaran ja riskin taso.

4 4.3 Toimituksen osat 1 katkaisu- ja jiirisaha 2 jatkokappaletta 1 pölypussi 1 24-hampainen sahanterä käyttöohje varaosaluettelo 4.4 Koneen kuvaus Kuva 1 A...vapautuskytkin B..moottorikotelo C..työstökappaleen vaste L...jatkokappaleet F..konepöytä G.pölypussi H.sahanterä I kallistuksen lukitus J...sahanterän suojus 5. Kuljetus ja käyttöönotto 5.1. Kuljetus ja pystytys Kone tulisi pystyttää suljetuissa tiloissa. Tavanomaiset puusepänverstaan olosuhteet riittävät. Pystytyspinnan on oltava riittävän tasainen ja kuormitusta kestävä. Kone voidaan tarvittaessa kiinnittää pystytyspintaan. Pakkausteknisistä syistä konetta ei ole asennettu kokonaan. 5.2 Asennus Jos huomaat kuljetusvaurion purkaessasi konetta pakkauksesta, ilmoita välittömästi myyjälle, älä ota laitetta käyttöön! Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Poista ruostesuojarasva konepöydästä miedolla liuottimella. Kumijalkojen asennus Paina kumijalat (A, Kuva 3 aukkoihin. Kuva 3 Pölypussin asennus Käytä pölypussia (G, kuva 1) lastujen ja pölyn keräämiseen. Pölypussi voidaan työntää koneen takapuolella olevaan liitokseen, jolloin pölypussin molemmat puristimet suljetaan. Tähän liitokseen voidaan liittää myös imuri. Sahauspään vapauttaminen Toimitettaessa koneen sahauspää on lukittuna. Sahauspään lukituspultti (O, kuva 2) voidaan vetää ulos. Anna sahauspään liikkua hitaasti ylös. Koneen kuljettamisen ajaksi sahauspää on taas lukittava. 5.3 Sähköliitos Asiakkaan verkkoliitoksen ja käytettävien jatkojohtojen on oltava määräysten mukaisia. Verkkojännitteen ja taajuuden on oltava koneen tehokilven mukaisia. Sulakkeen on oltava 10 A. Käytä vain liitosjohtoja, joissa on merkintä H05VV-F. Sähkölaitteiden liitoksia ja korjauksia saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. 5.4 Käyttöönotto Kone voidaan käynnistää kädensijassa olevasta painikkeesta. Kun päästät painikkeen, kone kytkeytyy pois päältä. Kuva 2 M.kädensija kytkimineen O. sahauspään lukituspultti P.kallistusasteikko R.kallistuksen lukitus Jatkokappaleiden asennus Kiinnitä jatkokappaleet (L) moottorikotelossa olevilla ruuveilla (S). 6. Koneen käyttö Oikea työasento: Koneen edessä leikkuusuuntaan seisten. Työstökappaleen käsittely: Tue pitkät työstökappaleet rullapukeilla. Sahaamisen ajaksi työstökappale on kiinnitettävä työstökappaleen kiinnittimellä lujasti työstökappaleen vasteeseen. Älä koskaan sahaa vapaalla kädellä. Kuva 4 Käyttö: Ota aina huomioon turvaohjeet ja noudata voimassa olevia määräyksiä.

5 Ennen kuin aloitat sahaamisen, varmista, että sahanterän suojus on oikeassa asennossa. Katkaisusaha otetaan käyttöön kädensijan sisäpuolella olevasta painikkeesta (M, kuva 2). Sahanterän on saavutettava täysi pyörimisnopeus, ennen kuin voit aloittaa sahaamisen. Työnnä lukituspainike (A, kuva 1) syrjään ja paina sahauspää kädensijalla hitaasti ja tasaisesti alas. Sahaamisen jälkeen sahauspää on palautettava alkuasemaansa. Huom: Tarkasta aina sahanterän kunto ennen työstämistä. Käytä vain terävää, virheetöntä sahanterää! Varmista, ettei pyöreä työstökappale lähde pyörimään sahauspuristuksen vuoksi. Linjalaser: Linjalaseria voidaan käyttää työstökappaleen tarkkaan paikoittamiseen. Linjalaser (S, kuva 13) voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. Huom: Luokan 2 laser Älä koskaan katso lasersäteeseen. Älä kohdista lasersädettä ihmisiin tai eläimiin. Älä käytä linjalaseria voimakkaasti heijastaviin materiaaleihin. Heijastuva valo on vaarallista. Profiilien leikkaus: Koneella voi leikata profiileja. Niitä on työstettävä siten, että sahanterä osuu aina pienimpään poikkileikkaukseen (kuva 5). Kuva 5 Tämä toimenpide voi olla vaarallinen (kuva 6). Kuva 6 Käyrän työstökappaleen leikkaus : Käyrä tai vääntynyt työstökappale on asetettava siten, että työstökappaleen vaste tukee leikkauskohtaa (kuva 7). Kuva 7 Tämä toimenpide voi olla vaarallinen (kuva 8). Kuva 8 Viistokatkaisu: Sahauspää voidaan säätää 0 45 kulmaan. Kuva 9 Koneen takapuolella oleva kääntökahva (C, kuva 9) on avattava ennen viistokatkaisua. Käännä sahauspäätä vasemmalle haluttuun asentoon asteikon (B) mukaisesti. Väännä kahva (C) taas kiinni, ennen kuin aloitat sahaamisen. Jiirisahaus: Sahauspää voidaan säätää kulmaan. Työstökappaleen vasteen takana olevat 2 kiinnityskahvaa on avattava. Sahauspää voidaan asettaa haluttuun kulmaan. Väännä kiinnityskahvat taas kiinni, ennen kuin aloitat sahaamisen. Yhdistetty viistosahaus: Valitse haluttu katkaisu- ja jiiriasetus. 7. Varustus- ja säätötyöt Yleisiä ohjeita: Ennen varustus- ja säätötöitä kone on varmistettava käynnistymistä vastaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta. 7.1 Sahanterän asennus Sahanterän on oltava ilmoitettujen teknisten tietojen mukainen. Ennen sahanterän kiinnitystä tarkasta, ettei siinä ole vikoja (murtumia, viallisia hampaita, vääntymiä). Älä käytä viallisia sahanteriä. Tarkista, että sahanterän hampaat osoittavat leikkaussuuntaan (alaspäin). Käytä aina sopivia työkäsineitä käsitellessäsi sahanterää.

6 Sahanterän vaihdon saa suorittaa vain, kun pistotulppa ei ole pistorasiassa. Ota sahanterän suojus (B, Kuva 10) pois avaamalla suojuksen reunassa olevat ruuvit (A). Kiinnitä sahanterän suojus kahdella ruuvilla. 7.2 Linjalaserin asettaminen Linjalaser (S, kuva 13) on asetettava siten, että lasersäde osoittaa leikkuuviivaan. Vaihda vahingoittuneet sahanterät heti uusiin. Kollektoriharjat: Moottorin kollektoriharjat kuluvat ja ne on tarvittaessa uusittava. Katkaise virransaanti irrottamalla pistotulppa. Avaa harjakotelo Vaihda uudet kollektoriharjat (Jet-osanumero: JMS8-105 tarvitaan 2 kpl). Aseta harjakotelon kansi takaisin paikoilleen. Kuva 10 Sahanterän irrottaminen: Kiinnitä akseli kaksireikäavaimella (B, Kuva 11) ja avaa kiristysruuvi (A) laitteen mukava olevalla rengasavaimella (C). Huom: vasen kierre! Kuva 11 Ota kiinnityslaipat pois. Vaihda sahanterä. Puhdista laipat ennen sahanterän asennusta. Sahanterän hampaiden on osoitettava suojukseen merkityn nuolen näyttämään suuntaan. Aseta ulkolaippa jälleen kohdalleen. Kiinnitä akseli kaksireikäavaimella (B, Kuva 11) ja kiristä kiristysruuvi (A) laitteen mukava olevalla rengasavaimella (C). Kuva 12 Kuva 13 Huom: Luokan 2 laser, älä koskaan katso lasersäteeseen. 8. Huolto ja tarkastus Yleisiä ohjeita: Ennen huolto-, puhdistus- ja korjaustöitä kone on varmistettava käynnistymistä vastaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta! Sähkölaitteiden liitoksia ja korjauksia saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Vaihda vahingoittuneet suojalaitteet heti uusiin. Ainoastaan alan ammattilainen saa korjata linjalaserin. Puhdistus: Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä liinalla, mieluiten jokaisen käytön jälkeen. Pidä tuuletusraot puhtaina pölystä ja liasta. Poista pinttynyt lika pehmeällä, saippuaveteen kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne. Sellaiset aineet vahingoittavat muoviosia. Sahanterät: Sahanterien hoito tulisi antaa vain koulutetun henkilökunnan vastuulle. Käytä vain riittävän teräviä sahanteriä. 9. Häiriöt Moottori ei käynnisty *ei virtaa tarkista verkkojohto ja sulake. *moottori, kytkin tai johto viallinen ota yhteys sähköammattilaiseen. *kollektoriharjat ovat kuluneetvaihda kollektoriharjat uusiin. Linjalaserin valo ei pala *ei virtaavaihda paristot (2 kpl AAA) *linjalaser viallinenvaihda linjalaser kokonaan. Kone tärisee voimakkaasti *Kone seisoo epätasaisella alustalla huolehdi tasaisesta alustasta. *Sahanterä vahingoittunut vaihda sahanterä heti uuteen. Leikkauskulma ei ole 90 *viistovaste säädetty väärin *työstökappaleen vaste säädetty väärin. Leikkuujälki on huono *vääränlainen sahanterä *sahanterä pihkainen *sahanterä tylsä *työkappale epäyhtenäinen *syöttöpaine liian kova älä koskaan työstä väkisin. 10. Saatavana olevat tarvikkeet JET-hinnastosta löydät erilaisin hammastuksin varustettuja sahanteriä.

7 JMS-8 Declaration of conformity On our own responsibility we hereby declare that this product complies with the regulations * 98/37/EWG, 98/79EWG, 89/336/EWG, 93/68EWG, 73/23/EWG designed with consideration of the standards ** EN , EN , EN , EN , EN , EN Marcel Baumgartner, managing director WMH Tool Group AG, Bahnstrasse 24, CH Schwerzenbach 2

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

G Operating Instruction. F Instructions d'utilisation. N Bruksanvisning. J Käyttökäsikirja. S Bruksanvisning BS 150. Bandsaw. Scie à ruban.

G Operating Instruction. F Instructions d'utilisation. N Bruksanvisning. J Käyttökäsikirja. S Bruksanvisning BS 150. Bandsaw. Scie à ruban. G Operating Instruction Bandsaw F Instructions d'utilisation Scie à ruban N Bruksanvisning Båndsag J Käyttökäsikirja Vannesaha S Bruksanvisning Bandsåg G Please return the enclosed warranty card to us.

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 FI AKKUNITOJA 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet 3 4. Yleiskuvaus

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot