WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH Schwerzenbach Tel +41 (0) Fax +41 (0)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58"

Transkriptio

1 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH Schwerzenbach Tel +41 (0) Fax +41 (0) M M 12/03

2 FIN - SUOMI käyttöohje Hyvä asiakas Kiitämme luottamuksesta, jota olet osoittanut ostamalla uuden JET-koneen. Tämä ohje on laadittu katkaisu- ja jiirisahan JMS-8 omistajalle ja käyttäjille koneen turvallisen käyttöönoton, käytön ja huollon varmistamiseksi. Noudata tätä käyttöohjetta ja siihen liittyviä asiakirjoja. Lue tämä ohje kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin pystytät koneen, otat sen käyttöön tai huollat sitä. Noudata ohjeita tarkasti, jotta koneesi saavuttavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja käyttöiän. Sisällysluettelo 1. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus 2. JET-takuu 3. Turvallisuus Käyttötarkoitus Yleiset turvallisuusohjeet Jäljelle jäävät riskit 4. Koneen tiedot Tekniset tiedot Melupäästöt Toimituksen osat Koneen kuvaus 5. Kuljetus ja käyttöönotto Kuljetus ja pystytys Asennus Sähköliitos Käyttöönotto 6. Koneen käyttö 7. Varustus- ja säätötyöt sahanterän asennus Linjalaserin asettaminen 8. Huolto ja tarkastus 9. Häiriöt 10. Saatavana olevat tarvikkeet 1. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote on sivulla 2 mainittujen direktiivien* mukainen. Tuotteen rakenteessa on otettu huomioon seuraavat normit**. 2. JET-takuu JET-ryhmän pyrkimyksenä on, että sen tuotteet täyttävät asiakkaiden suuret laatua ja kestävyyttä koskevat vaatimukset. JET antaa ensimmäiselle omistajalle seuraavanlaisen takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta: 2 VUODEN JET-TAKUU KAIKILLE MEKAANISILLE OSILLE 1 VUODEN JET-TAKUU KAIKILLE SÄHKÖOSILLE Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat suorasta tai epäsuorasta väärinkäytöstä, varomattomuudesta, onnettomuuden aiheuttamista vahingoista, vääränlaisesta korjauksesta, puutteellisesta huollosta tai normaalista kulumisesta. JET-takuu alkaa tuotteen myyntipäivästä loppukäyttäjälle. Pidennetyn JET-takuun hyödyntämiseksi virheellinen tuote tai osa on palautettava valtuutetulle JETjälleenmyyjälle tarkastusta varten. Tuotteiden mukana on toimitettava todiste hankintapäivästä ja reklamaatiota koskeva selvitys. Jos tarkastuksessamme todetaan vika, korjaamme sen tai annamme uuden tuotteen tilalle. Mikäli emme voi kohtuullisessa ajassa korjata tuotetta tai antaa uutta tilalle, palautamme myyntihinnan. JET toimittaa korjatun tai uuden tuotteen maksutta. Mikäli kuitenkin todetaan, että kyseessä ei ole vika tai sen syyt eivät kuulu JET-takuun piiriin, asiakkaan on itse maksettava varastointi- ja palautuskustannukset. JET pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia osiin ja tarvikkeisiin, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 3. Turvallisuus 3.1 Käyttötarkoitus Kone soveltuu puun ja puuta vastaavien tuotteiden sekä samaan tapaan työstettävien kovien muovien sahaamiseen. Muiden materiaalien työstäminen on sallittua vain erikoistapauksissa, joista on sovittava koneen valmistajan kanssa. Koneella ei saa työstää metallimateriaaleja. Määräysten mukainen käyttö sisältää myös valmistajan antamien käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamisen. Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön ja huoltoon sekä vaaroihin. Lakisääteistä alaikärajaa on noudatettava. Käytä konetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa. Kaikkien turvalaitteiden ja suojusten on oltava asennettuna koneella työskenneltäessä. Käyttöohjeissa mainittujen turvallisuusohjeiden ja maasi erityismääräysten lisäksi on noudatettava puuntyöstökoneiden käyttöä koskevia yleisesti hyväksyttyjä ammattisäännöksiä. Kaikki muunlainen käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi, eikä valmistaja vastaa siitä aiheutuvista vahingoista. Käyttäjä kantaa tällöin yksinomaisen riskin. 3.2 Yleiset turvallisuusohjeet Puuntyöstökoneet voivat olla väärin käytettynä vaarallisia. Turvallinen käyttö edellyttää siksi asianomaisten tapaturmanestomääräysten ja jäljempänä mainittujen ohjeiden noudattamista. Käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä kokonaan ennen koneen asentamisen tai käytön aloittamista. Säilytä käyttöohje koneen yhteydessä lialta ja kosteudelta suojattuna ja luovuta se edelleen uudelle omistajalle. Koneeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisärakenteita. Tarkista päivittäin ennen koneen käynnistämistä, että siinä on tarvittavat turvalaitteet ja että ne toimivat moitteettomasti. Liikkuvaa suojakantta ei saa lukita avonaiseen asentoon. Koneessa tai turvalaitteissa havaituista puutteista on ilmoitettava ja vastuuhenkilöiden on korjattava ne. Älä ota tällöin konetta käyttöön vaan ota pistotulppa pois pistorasiasta käynnistämisen estämiseksi.

3 Käytä lakkia tai hiusverkkoa pitkien hiusten suojaksi. Käytä hyvin istuvia vaatteita, ota korut, sormukset ja rannekellot pois. Käytä suojakenkiä, älä missään tapauksessa vapaa-ajan jalkineita tai sandaaleja. Käytä määräysten edellyttämää henkilökohtaista suojavarustusta. Älä käytä käsineitä työskennellessäsi koneella. Käytä sopivia työkäsineitä käsitellessäsi sahanterää. Pitkiä työstökappaletta käsitellessäsi käytä sopivia pöydänjatkeita, rullatukia jne. Seuraa koneen pysähtymisaikaa. Se ei saa missään tapauksessa ylittää 10 sekuntia. Sahanterää ei saa pysäyttää sivusta painamalla. Turvallisuussyistä konetta on käytettävä kahdella kädellä, eikä sitä tulisi käyttää portailla seisten. Pyöreää puuta sahatessasi varmista, että työstökappale ei lähde pyörimään terän mukana. Sahatessasi hankalia työstökappaleita käytä sopivia apuvälineitä. On huolehdittava kaikkien työstökappaleiden varmasta otteesta ja ohjauksesta. Poista sahattuja, juuttuneita työstökappaleita vain moottorin ja sahanterän ollessa pysähdyksissä. Huolehdi, että moottorin tuuletusraot ovat aina auki ja puhtaat. Pystytä kone siten, että on sen käyttämiseen ja työstökappaleen ohjaamiseen on riittävästi tilaa. Huolehdi hyvästä valaistuksesta. Huolehdi, että kone seisoo vakaasti tukevalla ja tasaisella alustalla. Huolehdi siitä, ettei sähköjohto haittaa työntekoa eikä siihen voi kompastua. Pidä työskentelypaikka puhtaana haittaavista työstökappaleista ym. Älä koskaan sahaa vapaalla kädellä. Ole tarkkaavainen ja keskity työhön. Työskentele järkevästi. Älä koskaan käytä konetta päihteiden, kuten alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Ota huomioon, että myös lääkkeet voivat vaikuttaa käyttäytymiseesi. Älä päästä asiattomia, erityisesti lapsia, vaara-alueelle. Älä koskaan jätä käynnissä olevaa konetta vartioimatta. Kytke kone pois päältä poistuessasi työskentelypaikalta. Älä käytä konetta palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Tavallinen hankauskipinä saattaa aiheuttaa syttymisen. Ota huomioon palohälytys- ja palontorjuntamahdollisuudet, esim. sammuttimien sijainti ja käyttö. Älä käytä konetta kosteassa ympäristössä äläkä anna sen kastua sateessa. Huolehdi aina siitä, ettei kerry liikaa pölyä käytä aina sopivaa imulaitetta. Puupöly on räjähtävää ja voi olla terveydelle haitallista. Erityisesti trooppiset puulajit ja kovat puut, kuten pyökki ja tammi, luokitellaan syöpää aiheuttaviksi. Ennen aloitusta poista naulat ja muut vieraat esineet työstökappaleesta. Ilmoitettuja työkappaleiden minimi- ja maksimimittoja on noudatettava. Älä vaadi koneelta liikaa. Se toimii paljon paremmin ja kestää pitempään, kun sitä käytetään sen suorituskyvyn mukaisesti. Poista lastuja ja työkappaleen osia vain koneen ollessa pois päältä. Koneen sähkölaitteisiin liittyviä töitä saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. Kelaa jatkojohto aina kokonaan auki. Vaihda vahingoittunut verkkojohto heti. Älä koskaan käytä konetta, jos virtakytkin ei toimi kunnolla. Työkaluja vaihdettaessa ja säätö- tai puhdistustöitä tehtäessä koneen on aina oltava pois päältä ja verkkojohdon irti seinästä. Pikateräksisiä (HSS) sahanteriä ei saa käyttää. Vaihda vahingoittuneet sahanterät heti uusiin. Älä koskaan katso lasersäteeseen. Älä kohdista lasersädettä ihmisiin tai eläimiin. Älä käytä linjalaseria voimakkaasti heijastaviin materiaaleihin. Heijastuva valo on vaarallista. Ainoastaan alan ammattilainen saa korjata linjalaserin. 3.3 Jäljelle jäävät riskit Vaikka konetta käytetään määräysten mukaan, siitä aiheutuvat silti seuraavat riskit: Loukkaantumisvaara työalueella vapaasti pyörivän sahanterän vuoksi. Sahanterän murtumisen aiheuttama vaara. Lentävien työstökappaleiden osien aiheuttama vaara. Melun ja pölyn aiheuttama vaara. Käytettävä ehdottomasti henkilökohtaisia suojalaitteita, kuten silmä-, kuulo- ja pölysuojaimia. Käytä sopivaa imulaitetta! Sähkön aiheuttama vaara, jos johtojen kytkentä ei ole asianmukainen. Vältä koskemasta maadoitettuihin laitteisiin (esim. putket, lämpöpatterit, hellat jne.). 4. Koneen tiedot 4.1 Tekniset tiedot sahanterän koko 210 x 2,8 x 16 mm pyörimisnopeus kuormittamattomana 4500 rpm suurin sahauskorkeus 90 /45 60/25 mm suurin sahauspituus 90 /45 120/80 mm sahanterän kallistus 0 45 pöydän kallistus vasemmalle/oikealle 46 /46 paino 9,5 kg verkkoliitos 230 V ~1L/N 50-60Hz ottoteho 1200 W käyttövirta 5,2 A liitosjohto (H05VV-F) 2 x 1 mm² tarvittava sulake 10 A Koneessa on EN61029 mukainen kaksinkertainen eristys. Luokan 2 laser <1mW, nm Virransyöttö 2 AAA-paristoa 4.2 Melupäästöt Arvot mitattu standardin EN 1807:1999 mukaisesti (virhemarginaali 4 db). äänitehotaso (EN 3746): kuormittamattomana 100,5 db(a) äänenpainetaso (EN 11202): kuormittamattomana 87,7 db(a) Ilmoitetut arvot ovat päästöarvoja eivätkä välttämättä turvallisen työskentelyn arvoja. Niiden tarkoitus on antaa koneen käyttäjälle mahdollisuus arvioida paremmin vaaran ja riskin taso.

4 4.3 Toimituksen osat 1 katkaisu- ja jiirisaha 2 jatkokappaletta 1 pölypussi 1 24-hampainen sahanterä käyttöohje varaosaluettelo 4.4 Koneen kuvaus Kuva 1 A...vapautuskytkin B..moottorikotelo C..työstökappaleen vaste L...jatkokappaleet F..konepöytä G.pölypussi H.sahanterä I kallistuksen lukitus J...sahanterän suojus 5. Kuljetus ja käyttöönotto 5.1. Kuljetus ja pystytys Kone tulisi pystyttää suljetuissa tiloissa. Tavanomaiset puusepänverstaan olosuhteet riittävät. Pystytyspinnan on oltava riittävän tasainen ja kuormitusta kestävä. Kone voidaan tarvittaessa kiinnittää pystytyspintaan. Pakkausteknisistä syistä konetta ei ole asennettu kokonaan. 5.2 Asennus Jos huomaat kuljetusvaurion purkaessasi konetta pakkauksesta, ilmoita välittömästi myyjälle, älä ota laitetta käyttöön! Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Poista ruostesuojarasva konepöydästä miedolla liuottimella. Kumijalkojen asennus Paina kumijalat (A, Kuva 3 aukkoihin. Kuva 3 Pölypussin asennus Käytä pölypussia (G, kuva 1) lastujen ja pölyn keräämiseen. Pölypussi voidaan työntää koneen takapuolella olevaan liitokseen, jolloin pölypussin molemmat puristimet suljetaan. Tähän liitokseen voidaan liittää myös imuri. Sahauspään vapauttaminen Toimitettaessa koneen sahauspää on lukittuna. Sahauspään lukituspultti (O, kuva 2) voidaan vetää ulos. Anna sahauspään liikkua hitaasti ylös. Koneen kuljettamisen ajaksi sahauspää on taas lukittava. 5.3 Sähköliitos Asiakkaan verkkoliitoksen ja käytettävien jatkojohtojen on oltava määräysten mukaisia. Verkkojännitteen ja taajuuden on oltava koneen tehokilven mukaisia. Sulakkeen on oltava 10 A. Käytä vain liitosjohtoja, joissa on merkintä H05VV-F. Sähkölaitteiden liitoksia ja korjauksia saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. 5.4 Käyttöönotto Kone voidaan käynnistää kädensijassa olevasta painikkeesta. Kun päästät painikkeen, kone kytkeytyy pois päältä. Kuva 2 M.kädensija kytkimineen O. sahauspään lukituspultti P.kallistusasteikko R.kallistuksen lukitus Jatkokappaleiden asennus Kiinnitä jatkokappaleet (L) moottorikotelossa olevilla ruuveilla (S). 6. Koneen käyttö Oikea työasento: Koneen edessä leikkuusuuntaan seisten. Työstökappaleen käsittely: Tue pitkät työstökappaleet rullapukeilla. Sahaamisen ajaksi työstökappale on kiinnitettävä työstökappaleen kiinnittimellä lujasti työstökappaleen vasteeseen. Älä koskaan sahaa vapaalla kädellä. Kuva 4 Käyttö: Ota aina huomioon turvaohjeet ja noudata voimassa olevia määräyksiä.

5 Ennen kuin aloitat sahaamisen, varmista, että sahanterän suojus on oikeassa asennossa. Katkaisusaha otetaan käyttöön kädensijan sisäpuolella olevasta painikkeesta (M, kuva 2). Sahanterän on saavutettava täysi pyörimisnopeus, ennen kuin voit aloittaa sahaamisen. Työnnä lukituspainike (A, kuva 1) syrjään ja paina sahauspää kädensijalla hitaasti ja tasaisesti alas. Sahaamisen jälkeen sahauspää on palautettava alkuasemaansa. Huom: Tarkasta aina sahanterän kunto ennen työstämistä. Käytä vain terävää, virheetöntä sahanterää! Varmista, ettei pyöreä työstökappale lähde pyörimään sahauspuristuksen vuoksi. Linjalaser: Linjalaseria voidaan käyttää työstökappaleen tarkkaan paikoittamiseen. Linjalaser (S, kuva 13) voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. Huom: Luokan 2 laser Älä koskaan katso lasersäteeseen. Älä kohdista lasersädettä ihmisiin tai eläimiin. Älä käytä linjalaseria voimakkaasti heijastaviin materiaaleihin. Heijastuva valo on vaarallista. Profiilien leikkaus: Koneella voi leikata profiileja. Niitä on työstettävä siten, että sahanterä osuu aina pienimpään poikkileikkaukseen (kuva 5). Kuva 5 Tämä toimenpide voi olla vaarallinen (kuva 6). Kuva 6 Käyrän työstökappaleen leikkaus : Käyrä tai vääntynyt työstökappale on asetettava siten, että työstökappaleen vaste tukee leikkauskohtaa (kuva 7). Kuva 7 Tämä toimenpide voi olla vaarallinen (kuva 8). Kuva 8 Viistokatkaisu: Sahauspää voidaan säätää 0 45 kulmaan. Kuva 9 Koneen takapuolella oleva kääntökahva (C, kuva 9) on avattava ennen viistokatkaisua. Käännä sahauspäätä vasemmalle haluttuun asentoon asteikon (B) mukaisesti. Väännä kahva (C) taas kiinni, ennen kuin aloitat sahaamisen. Jiirisahaus: Sahauspää voidaan säätää kulmaan. Työstökappaleen vasteen takana olevat 2 kiinnityskahvaa on avattava. Sahauspää voidaan asettaa haluttuun kulmaan. Väännä kiinnityskahvat taas kiinni, ennen kuin aloitat sahaamisen. Yhdistetty viistosahaus: Valitse haluttu katkaisu- ja jiiriasetus. 7. Varustus- ja säätötyöt Yleisiä ohjeita: Ennen varustus- ja säätötöitä kone on varmistettava käynnistymistä vastaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta. 7.1 Sahanterän asennus Sahanterän on oltava ilmoitettujen teknisten tietojen mukainen. Ennen sahanterän kiinnitystä tarkasta, ettei siinä ole vikoja (murtumia, viallisia hampaita, vääntymiä). Älä käytä viallisia sahanteriä. Tarkista, että sahanterän hampaat osoittavat leikkaussuuntaan (alaspäin). Käytä aina sopivia työkäsineitä käsitellessäsi sahanterää.

6 Sahanterän vaihdon saa suorittaa vain, kun pistotulppa ei ole pistorasiassa. Ota sahanterän suojus (B, Kuva 10) pois avaamalla suojuksen reunassa olevat ruuvit (A). Kiinnitä sahanterän suojus kahdella ruuvilla. 7.2 Linjalaserin asettaminen Linjalaser (S, kuva 13) on asetettava siten, että lasersäde osoittaa leikkuuviivaan. Vaihda vahingoittuneet sahanterät heti uusiin. Kollektoriharjat: Moottorin kollektoriharjat kuluvat ja ne on tarvittaessa uusittava. Katkaise virransaanti irrottamalla pistotulppa. Avaa harjakotelo Vaihda uudet kollektoriharjat (Jet-osanumero: JMS8-105 tarvitaan 2 kpl). Aseta harjakotelon kansi takaisin paikoilleen. Kuva 10 Sahanterän irrottaminen: Kiinnitä akseli kaksireikäavaimella (B, Kuva 11) ja avaa kiristysruuvi (A) laitteen mukava olevalla rengasavaimella (C). Huom: vasen kierre! Kuva 11 Ota kiinnityslaipat pois. Vaihda sahanterä. Puhdista laipat ennen sahanterän asennusta. Sahanterän hampaiden on osoitettava suojukseen merkityn nuolen näyttämään suuntaan. Aseta ulkolaippa jälleen kohdalleen. Kiinnitä akseli kaksireikäavaimella (B, Kuva 11) ja kiristä kiristysruuvi (A) laitteen mukava olevalla rengasavaimella (C). Kuva 12 Kuva 13 Huom: Luokan 2 laser, älä koskaan katso lasersäteeseen. 8. Huolto ja tarkastus Yleisiä ohjeita: Ennen huolto-, puhdistus- ja korjaustöitä kone on varmistettava käynnistymistä vastaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta! Sähkölaitteiden liitoksia ja korjauksia saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Vaihda vahingoittuneet suojalaitteet heti uusiin. Ainoastaan alan ammattilainen saa korjata linjalaserin. Puhdistus: Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä liinalla, mieluiten jokaisen käytön jälkeen. Pidä tuuletusraot puhtaina pölystä ja liasta. Poista pinttynyt lika pehmeällä, saippuaveteen kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne. Sellaiset aineet vahingoittavat muoviosia. Sahanterät: Sahanterien hoito tulisi antaa vain koulutetun henkilökunnan vastuulle. Käytä vain riittävän teräviä sahanteriä. 9. Häiriöt Moottori ei käynnisty *ei virtaa tarkista verkkojohto ja sulake. *moottori, kytkin tai johto viallinen ota yhteys sähköammattilaiseen. *kollektoriharjat ovat kuluneetvaihda kollektoriharjat uusiin. Linjalaserin valo ei pala *ei virtaavaihda paristot (2 kpl AAA) *linjalaser viallinenvaihda linjalaser kokonaan. Kone tärisee voimakkaasti *Kone seisoo epätasaisella alustalla huolehdi tasaisesta alustasta. *Sahanterä vahingoittunut vaihda sahanterä heti uuteen. Leikkauskulma ei ole 90 *viistovaste säädetty väärin *työstökappaleen vaste säädetty väärin. Leikkuujälki on huono *vääränlainen sahanterä *sahanterä pihkainen *sahanterä tylsä *työkappale epäyhtenäinen *syöttöpaine liian kova älä koskaan työstä väkisin. 10. Saatavana olevat tarvikkeet JET-hinnastosta löydät erilaisin hammastuksin varustettuja sahanteriä.

7 JMS-8 Declaration of conformity On our own responsibility we hereby declare that this product complies with the regulations * 98/37/EWG, 98/79EWG, 89/336/EWG, 93/68EWG, 73/23/EWG designed with consideration of the standards ** EN , EN , EN , EN , EN , EN Marcel Baumgartner, managing director WMH Tool Group AG, Bahnstrasse 24, CH Schwerzenbach 2

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot