ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto. AIKA kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 37 Pöytäkirjantarkastus 5 38 Tilinpäätös Arviointikertomus Henkilöstöraportti vuodesta Lisämäärärahan myöntäminen kiinteistön ostoon Lisämäärärahaesitys kehitystoimintaan vuodelle Äänejärven rantapuiston asemakaava Korttelien 2002 ja 2003 osien asemakaavan muutos Hallintosäännön muuttaminen ympäristölautakunnan toimialalla Hallintosäännön tarkistus Hyvinvointikertomus vuosilta ja 34 hyvinvointikertomuksen laatiminen vuodelle Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle 37 kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi 49 Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite 47 Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla 50 Keskeneräiset valtuustoaloitteet 54

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiusanen Matti 18:00-18:41 puheenjohtaja poissa 42 Flink-Liimatainen Piia 18:00-18:41 jäsen Hakonen Eero 18:00-18:41 jäsen Hautsalo Harri 18:00-18:41 jäsen Heimonen Tapio 18:00-18:41 jäsen Holopainen Simo 18:00-18:41 jäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 18:00-18:41 jäsen Hänninen Seppo 18:00-18:41 jäsen Isoviita Martti 18:00-18:41 jäsen Kainu Keijo 18:00-18:41 jäsen Kiiskinen Kari 18:00-18:41 jäsen Kolari Marja 18:00-18:41 jäsen Korhonen Jani 18:00-18:41 jäsen Kumpu Risto 18:00-18:41 jäsen poissa 42 Kumpulainen Kari 18:00-18:41 jäsen Laitinen Marko 18:00-18:41 jäsen Lax Lauri 18:00-18:41 jäsen Lindell Leila 18:00-18:41 jäsen Lunttila Tommi 18:00-18:41 jäsen poissa 42 Lång Kyllikki 18:00-18:41 jäsen Martins Sirpa 18:00-18:41 jäsen Monteiro Flores Ilidio 18:00-18:41 jäsen Niskanen Kalle 18:00-18:41 jäsen Närhi Merja 18:00-18:41 jäsen poissa 42 Penttinen Hannu Tapani 18:00-18:41 jäsen Penttinen Henna 18:00-18:41 jäsen Piilonen Pentti 18:00-18:41 jäsen Pulli Timo 18:00-18:41 jäsen Pönkänen Erkki 18:00-18:41 jäsen Saastamoinen Harri 18:00-18:41 jäsen Salmelin Simo 18:00-18:41 jäsen Salminen Pentti 18:00-18:41 jäsen Sohlman Jouni 18:00-18:41 jäsen Tani Jaana 18:00-18:41 3. varapuheenjohtaja Tikander Suvi 18:00-18:41 jäsen Tuikka Minna 18:00-18:41 jäsen Tuominen Marke 18:00-18:41 jäsen Virtanen Matti 18:00-18:41 jäsen poissa 42 Ilves Mauri 18:00-18:41 varajäsen Lakanen Liisa 18:00-18:41 varajäsen Lamminniemi-Puumalainen 18:25-18:30 varajäsen läsnä 42 Antero Linja-aho Pasi 18:00-18:41 varajäsen Nyrönen Riitta 18:00-18:41 varajäsen Pasanen Kauko 18:25-18:30 varajäsen läsnä 42 Rautiainen Sinikka 18:00-18:41 varajäsen POISSA Halttunen Jari jäsen Leppänen Pekka 2. varapuheenjohtaja Nyholm Rolf 1. varapuheenjohtaja Salo Jani jäsen Tuhkanen Marko jäsen Kinnunen Olli kaavoituspäällikkö Rautjärvi Tommi rakennuttajapäällikkö

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ MUU Auvinen Markku 18:00-18:41 vapaa-aikajohtaja Hämäläinen Tapani 18:00-18:41 vs. talousjohtaja Härtsiä Ville 18:00-18:41 opetus- ja kasvatusjohtaja Kolehmainen Raija 18:00-18:41 perusturvajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena 18:00-18:41 henkilöstöjohtaja Kurkela Jouni I 18:00-18:41 va. hallintojohtaja Sihvonen Pirkko 18:00-18:41 ympäristöpäällikkö Tuononen Matti 18:00-18:41 vs. kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Matti Tiusanen Jaana Tani Jouni Kurkela Puheenjohtaja 3. varapuheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 42 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Harri Hautsalo Simo Holopainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 36 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla todettiin olevan 38 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 37 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi torstaina 18. päi vä nä kesäkuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi det tä väk si ylei sesti nähtävänä maanantaina 22. päivänä ke sä kuuta 2015 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Harri Hautsalo ja Simo Holopainen. Kaupunginvaltuuston päätös:

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös 2014 KH Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta ti linpää tös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä ti lin tar kas tuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker to mus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tu lok ses ta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset li sätie dot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laa tia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi min nal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tieto ja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olen naisis ta asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin ta sees sa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on lisäksi Kuntalain 69.3 mukaan tehtävä toimin ta ker to muk ses sa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on vuon na 2013 antanut yleisohjeen tilinpäätöksen ja toi min ta ker tomuk sen laatimisesta. Talouden tasapainottamistoimenpiteet Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toi min ta ker to mukses sa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tili kau del la sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toi men pi deoh jel man riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (Kuntalaki 69.2 ). Vuoden 2013 tilinpäätöksessä kumulatiivinen alijäämä oli 7,2 milj. eu roa. Vuoden 2014 tilinpäätös huomioiden on kumulatiivinen ali jää-

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto mä ,78 euroa eli 300 euroa/asukas. Vuoden 2014 tulos on ennakoitu vuosien ta lous suun nitel mas sa (sisältää talouden vakauttamisen toimienpideohjelman vuo teen 2020). Suunnitelman ja toimenpideohjelman mukaan kaupun gin alijäämät saadaan katettua vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Tilikauden tulos Vuoden 2014 tilinpäätöksen vuosikate on 6,8 milj. euroa eli 1,3 milj. eu roa heikompi kuin vuonna Oleellisia muutoksia edelliseen vuoteen on mm. verotuottojen vä hene mi nen (0,8 milj. euroa), valtionosuuksien väheneminen (1,5 milj. eu roa), toimintakulujen lasku (0,4 milj. euroa) ja toimintatuottojen kas vu (0,3 milj. euroa). Tilikauden 5,5 milj. euron suunnitelmapoistojen lisäksi kirjattiin yksi pa lo au to tal lin purkamisesta johtuva lisäpoisto ( euroa). Tilikauden tulos on ylijäämäinen ,46 euroa ( ,84 eu roa). Tase Taseen loppusumma oli 170,5 milj. euroa ja se kasvoi edel lis vuoteen verrattuna 10,3 milj. euroa, lähinnä poistoja suurempien in vestoin tien johdosta. Kaupungin lainakanta vuoden 2014 ti lin pää tök sessä oli 80,7 milj. euroa (4.053 euroa/asukas). Lainakanta kasvoi edellis vuo des ta 8,8 milj. eurolla. Rahoitus Vuoden 2014 aikana investointimenot olivat 17,7 milj. euroa, ra hoitus osuu det investointeihin 0,1 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyn ti tu lot 0,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen nettolisäys oli 4,3 milj. euroa ja lyhytaikaisten 4,5 milj. euroa. Rahavarat laskivat vuoden 2013 tasosta (1,5 milj. eu roa). Konserni Konsernin vuosikate oli 14,4 miljoonaa euroa (2013: 16,7 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 1,7 milj. euroa ylijäämäinen (2013: 3,2 milj. eu roa ylijäämäinen).

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Äänekosken kaupungin konsernitaseen loppusumma oli 252,9 milj. eu roa (2013: 242,4 milj. euroa). Konsernin lainakanta oli 146,9 milj. eu roa (2013: 138,6 milj. euroa) eli euroa/asukas (2013: eu roa/asu kas). Johdon vahvistusilmoitus Kansainvälisen ISA-standardin (210/580) mukaan tulee johdon antaa lausunto tilintarkastajalle siitä, onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; onko tilinpäätös laadittu ti linpää tök sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mu kaises ti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toi min nasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vas tuista; ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeis ta; sekä onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asian mu kaises ti. Johdon valmistusilmoitus on valmisteltu kaupunginhallituksen puheen joh ta jan ja kaupunginjohtajan allekirjoitettavaksi. Vah vis tus ilmoi tus toimitetaan tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Tuloksen käsittely Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Toimintakertomuksessa esitetään, että vuoden 2014 ti lin pää tök sessä kirjataan poistoeroa tuloslaskelmaan tuloksi ,37 euroa ja tili kau den ylijäämä ,46 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille, jon ka jälkeen taseessa on kertynyttä alijäämää ,78 euroa. Vuoden 2014 tilinpäätös jaetaan liitteenä. (valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Kaupunginhallitus 1. allekirjoittaa Äänekosken kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää se tilintarkastajan tarkastettavaksi, 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kau pun gin val tuus ton käsiteltäväksi, 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden 2014 ylijäämä ,46 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille, jonka jälkeen ta seessa on kertynyttä alijäämää ,78 euroa sekä 4. valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto kaupunginjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia. Päätös: TARK Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen; 2. toteaa, että tilintarkastuskertomukseen ei sisälly sellaisia asioita, jotka vaatisivat lisäselvityksiä; 3. saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi; 4. esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja että kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös: Liite 2 Tilintarkastuskertomus (jaetaan kokouksessa) KVALT 38 Kaupunginvaltuuston päätös: Liitteet Liite 1 Tilinpäätös 2014, kh , kv Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2014, kv

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Arviointikertomus 2014 TARK Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomuksen 2014 sisältöä kokouksissaan ja Kertomuksen pohja-aineisto lähetetään esityslistan oheismateriaalina. Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2014 ja päättää esittää sen kaupunginvaltuustolle. Päätös: Lisättiin liitteeksi 3 Arviointikertomus KVALT 39 Kaupunginvaltuuston päätös: Liitteet Liite 3 Arviointikertomus, kv

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöraportti vuodesta / /2015 KH Henkilöstöraportissa on kuvattu henkilöstövoimavaroja ja niiden kehittämistä vuonna Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Henkilöstöraporttia pyritään asteittain kehittämään siten, että se entistä paremmin edistää henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta ja henkilöstön sekä työyhteisöjen kehittämistä. (valmistelu henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodesta 2014 ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä. Päätös: KVALT 40 Kaupunginvaltuuston päätös: Liitteet Liite 4 Henkilöstöraportti 2014, kh , kv

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen kiinteistön ostoon 208/ /2015 TELA Tekninen ja ympäristötoimiala on tehnyt ostotarjouksen Konginkankaaan Vanhustenkoti ry:n konkurssipesälle huoltorakennuksesta laitteineen ja välineineen hintaan Huoltorakennuksesta jaetaan lämpö sekä Vanhainkotiyhdistyksen että Konginkankaan palvelukeskuksen tiloihin. Lämmityskustannukset on jaettu käytön mukaan. Nyt konkurssin jälkeen asunnot ovat jäämässä tyhjilleen ja kaupungille on järkevää ostaa huoltorakennus Konginkankaan palvelukeskuksen lämpöhuollon turvaamiseksi. Huoltorakennus sijaitsee Äänekosken seurakunnalta vuokratulla määräalalla (tila Kivelä ). Kaupungin tarkoitus on ensi vaiheessa vuokrata ja myöhemmin ostaa huoltorakennuksen ympäriltä noin 1000 m 2 :n suuruinen alue. Vuokrattavalle alueelle on perustettava rasite Palvelutieltä huoltoajon mahdollistamiseksi huoltorakennukseen. Neuvottelut seurakunnan kanssa ovat käynnissä. Konkurssipesän suurin velkoja Nordea Pankki Suomi Oyj on hyväksynyt teknisen ja ympäristötoimialan tekemän tarjouksen huoltorakennuksen ostamisesta. Huoltorakennuksen ostaminen ei sisälly teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioon. Oheismateriaalina on asemakaavaote ja alueen kartta, jossa näkyy vuokrattava/ostettava alue sekä ostotarjous. (valmistelu rakennuttaja, puh ) Rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Konginkankaan Vanhustenkoti ry:n huoltorakennuksen ostoon myönnetään :n lisämääräraha. Päätös:

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Kauppakatu 2:n rakennuksen purkamiseen on varattu in ves toin tiosaan euron määräraha. Rakennuksen purkaminen on kilpai lu tet tu ja saatujen tarjousten perusteella purkukustannus jää alle euron. Tästä syystä on perusteltua, että investointiosan käyt tä mät tä jääneestä määrärahasta katetaan Konginkankaan Vanhus ten ko ti Ry:n huoltorakennuksen hankintaan tarvittava euroa. (valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että talousarvion 2015 investointiosaan tehdään yllä esitetyn mukainen muutos. Päätös: KVALT 41 Kaupunginvaltuuston päätös: Oheismateriaali Kartta ja ostotarjous, kh , kv

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahaesitys kehitystoimintaan vuodelle 2015 KH Ääneseudun Kehitys Oy esittää päivätyssä kirjeessään lisä mää rä ra haa vuoden 2015 talousarvioon seuraavin perustein: Anottavan lisämäärärahan summa on euroa, joka kattaa yritys pal ve lun pois jääneen valtiotukiosuuden ( euroa) sekä assis tent ti pal ve lui den ja asiantuntijapalveluiden hankinnan ( euroa). Äänekosken kaupungin osuus esitetystä lisämäärärahasta on euroa ja Konneveden kunnan osuudeksi jää euroa, suh teu tet tu na viimeisimpiin asukasmääriin, jotka olivat Ää nekos kel la ja Konnevedellä. Lisämäärärahan tarve liittyy kiinteästi uuden bio tuo te teh das hankkeen edistämiseen. Korotetulla määrärahalla mahdollistetaan myös toi mi tus joh ta jan toimiminen omantoimen ohella bio tuo te teh das hankkeen julkishallinnon yhdyshenkilönä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen puh ) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myön tää euron lisämäärärahan talousarvion käyt tö ta lousosaan vuodelle 2015 keskushallinnon vastuualueelle MUU KE HIT- TÄ MIS TOI MIN TA. Päätös: Tommi Lunttila, Rolf Nyholm, Merja Närhi ja Matti Tiusanen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 42 Kaupunginvaltuuston päätös: Risto Kumpu, Matti Tiusanen, Matti Virtanen, Merja Närhi ja Tommi Lunttila eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päätöksentekoon. Kauko Pasanen toimi Risto Kummun ja Antero Lamminniemi-Puumalainen Matti Tiusasen varajäsenenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jaana Tani toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänejärven rantapuiston asemakaava 484/ /2013 KH Tekninen lautakunta on hyväksynyt Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelman, joka käsittää mm. uimarannan ja sen yhteyteen sijoittuvan kioski-kahvilarakennuksen rakentamisen. Hyväksymispäätöksessään tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle rantapuiston aluetta koskevan asemakaavan muuttamista suunnitellun uimarannan osalta VV-alueeksi ja rakennusoikeuden merkitsemistä kaavaan huolto- ja kioskirakentamista varten. Kaupunginjohtajan ehdotus: Äänejärven ranta-alueelle laaditut asemakaavat on hyväksytty eri vaiheissa vuosien välisenä aikana. Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat monilta osiltaan vanhentuneet. Uimarannan rakentamiseen liittyvän alueen lisäksi Äänejärven ranta-alueen asemakaava on tarkoituk senmukaista saattaa ajan tasalle samassa yhteydessä laajemman alueen osalta. Muutosalueeksi esitetään hautausmaan pohjoisreu nan ja Siltakadun välistä aluetta sekä Äänejärven vesialuetta ja kir jastotalon tonttia. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Äänejärven rantapuiston asemakaavan muutos laitetaan vi reille. Päätös: KH Kaavaluonnokseen on merkitty Rauhankadun ja Äänekoskentien väli nen osa suun nittelualueesta puistoksi (VP), joka on tarkoitettu puistomai sena ra kennettavaksi. Rauhankadulta pohjoiseen jatkuva metsikkö on lä hivirkistysaluetta (VL), jota ei ole tarkoitus rakentaa varsinaisek si puistoksi. Varsinaiseen Rantapuistoon on kaavoitettu ohjeellisella merkinnällä (vv) alue uimapaikan rakentamista varten teknisen lautakunnan hyväksymän suunnitelman pohjalta. Matonpesupaikan eteläpuolel le sijoittuvan kioski-kahvilan rakennusoikeudeksi esitetään 100 k-m2. Ohjeellisilla merkinnöillä on osoitettu myös venevalkama ja pallo-

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: kenttäalueet sekä keskeiset puistossa sijaitsevat kevyen liikenteen yhteydet. Kaupungintalon alapuolinen osa Rantapuistosta on osoitettu ohjeellisella ra-mer kinnällä puiston osaksi, johon saa sijoittaa puistossa järjestettäviin tapahtumiin liittyviä pienikokoisia rakennuksia, rakennelmia ja rakenteita. Merkintä mahdollistaa esim. Keitelejazzin toimintojen sijoittamisen nykyistä laajemmalle alueelle kaupungintalon ja Ää nejärven rannan väliin. Nykyistä kirjastotalon tonttia on laajennettu kiinni Äänekoskentiehen siten, että Äänekoskentien ja Wessmanninkadun kulmauksessa sijaitseva kauppiasmuistomerkki sijoittuu erilliselle katuaukioksi merkitylle alueelle. Kirjastotalon tontin käyttötarkoitusta on laajennettu: alueelle saisi sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten lisäksi myös hotelli- ja ravintolatiloja. Mahdollisen uuden rakentami sen lähtökohtana tulee pitää kirjastotalon arkkitehtuuria: kaava mää räyksen mukaan rakentamisen tu lee ma te ri aa leil taan ja mas soit te lul taan muo dostaa ole mas sa ole van raken nuk sen kans sa yhte näi nen kokonaisuus. Tontille voisi sijoittaa keskus tan puolelta III- ja rannan puo lelta IV-kerroksisen rakennuksen. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot ympäristölautakunnalta ja vapaa-aikalautakunnalta sekä Äänekosken Yrittäjiltä ja Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistyk seltä. Päätös: KH Valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty Nähtävilläoloaikana kaupungille ei ole toimitettu mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Lautakunnat ovat toimittaneet pyydetyt lausunnot. Ympäristölautakunta toteaa, että ympäristön kannalta olisi parempi, että viemäröinti ulotettaisiin myös tapahtumien järjestämisalueelle,

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto mikä mahdollistaisi siirrettäviä käymälöitä kehittyneemmät ratkaisut. Tähän liittyen olisi hyvä varautua osoittamaan alueelle vähän rakennusoikeutta. VL-alueelle tulisi lisätä luo-merkintä, koska alueelta on tullut tietoon tuore liito-oravahavainto. Kaavoittajan vastine: Merkitään rannan tapahtuma-alueelle (ra) 200 k-m2:n rakennusoikeus ja lisätään Rauhankadun kääntöpaikan pohjoispuoliselle VL-alueelle merkintä (s-2), jonka mukaan alueella tulee säilyttää liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä puusto. Vapaa-aikalautakunta kiinnittää huomiota Rantapuiston rakentamisessa noudatettaviin periaatteisiin, mm. lasten turvallinen uima-alue on merkittävä selvästi ottaen huomioon veden virtaukset, osoitettava turvallinen reitti veneilyliikenteelle, kuntoiluvälineitä hankittaessa tulee olla yhteydessä liikuntatoimeen ja alueelle tulee tehdä sen historiasta kertovia opastauluja (asutus, uitot, kiramo, halkolaarit/pässinrata). Kaavoittajan vastine: Asemakaavassa uimarannan ja puistoalueen sisäiset järjestelyt osoitetaan ohjeellisin kaavamerkinnöin. Saatetaan lautakunnan esittämät näkökohdat ja ehdotukset tiedoksi tekniselle toimelle, joka vastaa alueen rakennuttamisesta. Ei muutosta kaavaan. Merkittävin muutos valmisteluvaiheen kaavaluonnokseen nähden esitetään kirjastotalon eteläpuolelle. Luonnoksessa kulttuuritoiminnan rakennuksille sekä hotelli- ja ravintolatiloille varattu kortteli on ehdotuksessa jaettu kolmeen osaan: kirjastotalon tontiksi (Y-1), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) sekä uudeksi asuinkerrostalojen sekä liike- ja toimistorakennusten tontiksi (AKK). Kirjastotalon tontilla sallitaan yksityiset ja julkiset palvelut sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työtilat. Tontilla on mahdollista laajentaa rakennusta rannan suuntaan voimassa olevan asemakaavan periaatteen mukaisesti. LPA-alueeksi on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa kirjaston tonttiin kuuluva pysäköintialue, jolle kirjaston tontin autopaikkojen lisäksi on merkitty sijoitettavaksi osa uuden AKK-tontin autopaikoista. Uusi AKK-tontti mahdollistaisi pysäköintialueelta rantaan päin sijoittuvalle tasanteelle kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon tai hotellin rakentamisen. Mahdollista on sijoittaa rakennukseen myös muita liike- ja toimistotiloja tai näiden käyttötarkoitusten yhdistelmiä.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Äänekoskentieltä Rantapuistoon johtavaa kevyen liikenteen väylää joudutaan siirtämään rannan suuntaan. Myös samasta liittymästä kirjaston pysäköintialueelle johtava puistoväylä jää uudelle tontille ja kulkuyhteys joudutaan linjaamaan uudelleen. Rakennus tukeutuu sijainniltaan kaupungintalon ja kirjaston alapuolitse kulkevaan kevyen liikenteen yhteyteen ja materiaaleiltaan rakennus täydentää viereisten julkisten rakennusten kokonaisuutta. Suolahden suunnasta keskustaan saavuttaessa rakennus toimii maamerkkinä ja porttiaiheena kaupalliselle keskustalle. Porttiaiheen mahdollisen toisen tornin sijoittamismahdollisuudet Äänekoskentien eteläpuolelle tutkitaan jatkossa erillisessä kaavaprosessissa. Uuden rakennuksen seinälinja sijoittuu runsaan parinkymmenen metrin päähän Äänekoskentien ajoradasta, minkä johdosta tielle avautuville ulkoseinille, ikkunoille ja muille rakenteille on asetettu ääneneristävyysvaatimukset. Julkisivumateriaalin lisäksi on määräys mm. parvekkeiden toteuttamisesta. Rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon. Kaavakartta on liitteenä, muu kaava-aineisto esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Äänejärven rantapuiston asemakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen suoritetaan päivätyn kaavaehdotuksen perusteella. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta sekä Äänekosken Energia Oy:ltä ja Äänekosken Yrittäjät ry.:ltä. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö tekemään kaavaehdotukseen ennen nähtävillepanoa teknisluonteisia tarkistuksia. Päätös:

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Ehdotusvaiheen kuuleminen on suoritettu Pyydettyjen lausuntojen lisäksi lausunnon on jättänyt ehdotusvaiheessa myös Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistys. Keski-Suomen museo pitää puutteena sitä, ettei kaavan taustaselvityksissä ole mainittu Modernin rakennusperinnön inventointia (2014). Museon mielestä kirjastorakennukselle tulisi laittaa suojelumerkintä: v valmistunut kirjasto ja v valmistunut kaupungintalo muodostavat yhtenäisen julkisten rakennusten arkkitehtonisesti, hallintohistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan 1980-luvun kokonaisuuden, joka on ehdolla maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi käynnistymässä olevan maakuntakaavan laatimisen yhteydessä. Kokonaisuus kuvastaa hyvällä tavalla ns. Oulun koulun regionalistista punatiiliarkkitehtuuria hyvin alkuperäisessä asussaan sekä sisätiloiltaan että ulkoasultaan. Korjaus- ja muutossuunnitelmista tulisi lisäksi kuulla museoviranomaisia ennen rakennus- ja toimenpidelupien hyväksymistä. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museolla ei ole huomautettavaa. Ympäristölautakunta toteaa, että kirjaston eteläpuolelle esitetyllä tontilla tulisi liikennetärinän aiheuttamat haitat selvittää jo maankäytön suunnittelussa ja ottaa tarvittaessa huomioon kaavamääräyksissä. Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistys huomauttaa, että toteutuessaan kaavaehdotus heikentäisi Äänekosken ympäristön viihtyvyyttä ja pilaisi Äänekosken mainetta ympäristöystävällisenä, lähellä luontoa olevana teollisuuspikkukaupunkina. Kaava synnyttäisi muusta rakentamisesta jyrkästi poikkeavan kerrostalonäkymän ja vähentäisi virkistyskäyttöön tarkoitettuja pyöräily- ja kävely-yhteyksiä. Rantamaisemaa ei tulisi pilata suurkaupunkeihin kuuluvilla ylikorkeilla rakennuksilla - tulisi pitäytyä pienimuotoisuudessa ja korostaa luontoarvoja matalilla ja riittävästi luontoon sulautuvilla rakennuksilla. Äänekosken Yrittäjät ry:n lausunnon mukaan rinteessa sijaitseva

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kerrostalotontti mahdollistaisi parkkihallin toteuttamisen ja se tulisi sallia kaavassa. Kaavamerkinnät ovat liian rajaavia eikä kaikkia mahdollisuuksia voida hyödyntää. Alimman kerroksen rakennusoikeus (362 m2) ei ole riittävä aulan/ ravintolatilan tekemiseen. Kaavamerkintöjä tulisi väljentää; rakennukset voitaisiin sijoittaa maastonmuotojen ja tontilla vallitsevien olosuhteiden mukaan. Kaavan sallima rakennusoikeus (2900 k-m2) ei ole riittävä. Teknisellä lautakunnalla, Keski-Suomen pelastuslaitoksella ja Äänekosken Energia Oy:llä ei ole huomauttamista. Kaavoittajan vastine: Museon lausuntoon perustuen lisätään kaavaselostuksen kohtaan keskeiset taustaselvitykset Modernin rakennusperinnön inventointi vuodelta Kirjastorakennusta koskee kaavan yleismääräys: "Korttelin rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Rakennusten tulee olla arkkitehtonisesti korkealuokkaisia, mittasuhteiltaan sopusointuisia sekä väritykseltään ja muotokieleltään ympäristöön sopivia." Yleismääräyksen voi katsoa riittävän turvaamaan kirjaston ja sen lähiympäristön arvon säilymisen myös ilman erillistä suojelumerkintää, kun kaavaehdotukseen lisätään seuraava määräys: "Kirjastorakennuksen osalta museoviranomaiselle tulee antaa mahdollisuus lausunnon antamiseen ennen rakennus- ja toimenpideluvan hyväksymistä". Ympäristölautakunnan lausunnon perusteella lisätään kaavaan yleismääräys: "Rakentajan on huolehdittava siitä, että yleisten teiden ja/tai rautatien läheisyyteen rakennettaessa melu- ja tärinäolosuhteet on tarkemmin selvitetty eivätkä sallitut melutason ohjearvot ylity. Tärinän vaikutus tulee huomioida rakennusten sijoitusratkaisuissa". Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistyksen lausunnon osalta todetaan, että myös voimassa olevan asemakaavan mukainen rakentaminen olisi muuttamassa Rantapuiston ilmettä: kaava mahdollistaa rannan puolelta kolmikerroksisen julkisen rakentamisen nykyisen pysäköintialueen alapuoliseen männikköön ilman rakentamisen ympäristövaikutuksiin liittyviä määräyksiä. Kaavamuutoksessa olemassa oleva arkkitehtonisesti ja

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot