OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014"

Transkriptio

1 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS

2 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohtatavoitteet Työn aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi Ratkaisun valinta ja perusteet...29 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön...30 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön...31 Vaikutukset talouteen...32 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen...32 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin...33 Vaikutukset kulttuuriin...33 Muut kaavan merkittävät vaikutukset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 39

3 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 3 KAAVA-ALUE JA KAAVOITUKSEN TARKOITUS: - OULUN KAUPUNKI - (124) - Viitapekkala 246:0, o Juha Soralahti, Järvenkorventie 12 B 6, OULU - Määräalat Metsäpekkala 20:160, Viitajärvi 2:306 ja Yhteisharju 2:217, o Kari ja Ulla Haapapuro, Lumijärventie 4, OULU - Alaviitajärvi 2:305, o Kaarina Alakiuttu c/o Eero Alakiuttu, Kalimenojankuja 17, KELLO, o Heikki Kivari, Varpushaukantie 1 A 3, OULU o Anneli Hälinen, Verkkotie 16, KIVINIEMI o Tytti Meriläinen, Verkkotie 10, KIVINIEMI - Yhteisharju 2:217, o Heikki Kivari, ks. yllä o Eeva Väliahde, c/o Juhani Väliahde, Hattulantie 1, KELLO o Jorma Kivari, Hattulantie 9, KELLO, o Kari Kivari, Pöllönsaarentie 3, KELLO o Mikko Vanhakangas, Ylijukurintie 13, KELLO - Viitajärvi 2:306, o Jorma Antero Meriläinen, Kivarintie 28, KELLO o Heikki Kivari, ks. yllä o Kaarina Alakiuttu, ks. yllä - Viitametsä 20:38, o Markku Hansen-Haug, Terveystie 5 A 19, KIIMINKI ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS TAVANOMAISEN, PÄÄASIASSA OMARANTAISEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KAAVAN LAATIJA: DI (MAANMITTAUS, YKS 124) KIMMO MUSTONEN OS. KITKANTIE 34 F 40, KUUSAMO KAAVAN VIREILLETULO: - VIREILLETULOILMOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ KAAVAN KÄSITTELY: - KAAVAN VALMISTELUAINEISTO ELI KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ. 201

4 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 4 -. HYVÄKSYNYT. 201 Valokuvat: Kimmo Mustonen , ja Kuva 1 Alueen sijainti

5 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS Kaavaprosessin vaiheet Kaavan laajentaminen lähti liikkeelle kesällä 2010, kun kaavan nykyiselle alueelle selvisi, ettei poikkeamislupia tulla myöntämään. Aluksi neuvoteltiin vain nykyisen kaavan muutoksen laatimisesta. Kaava on kuitenkin niin tiivis, ettei rakennuspaikkoja voitu lisätä. Tämän jälkeen hanke laajeni järven itäpäähän, josta hankkeen vireille laittajalla (Kari Haapapuro) on tarkoitus ostaa lisäaluetta. Samalla myös tutkittiin kaavan laajentaminen. Myös kaavan muuttaminen järven luoteispäässä olevalla maa- ja metsätalousalueella tuli ajankohtaiseksi. Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2011 kesällä maastokäyntien sekä luonto- ja muinaismuistoselvitysten jälkeen. Haukiputaan kunnan liittyminen Oulun kaupunkiin aiheutti viivettä ja muutoksia asian käsittelyssä. Kaavan vireilletuloilmoitus on Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä sekä kaavan valmisteluaineisto välisen ajan. Kaavaehdotus oli nähtävillä hyväksyi kaavan Asemakaava Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on tavanomainen, väljä pääasiassa omarantainen kaava. Alueen länsiosaan kaavanmuutoksella tulee yksi uusi, omarantainen rakennuspaikka ja yksi uusi, irti rannasta oleva metsätilan huoltorakennuksen rakennusala. Yhden rakennuspaikan rakennusoikeutta hieman tarkistetaan. Järven itäosaan tulee kaavan laajennuksella kaksi uutta, rantaan rajoittuvaa rakennuspaikkaa Asemakaavan toteuttaminen Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Oulun Energia vastaa sähköhuollosta ja vesi- ja viemärihuolto toteutetaan tontti- tai aluekohtaisesti. Alue on erittäin hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa ranta-aluetta Oulun kaupunkikeskuksen välittömässä läheisyydessä.

6 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 6 Kuva 2 Kaava-alueen osien sijainti ja kaavan mahdollinen vaikutusalue 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alueet ovat hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa kaunista, Oulun ympäristössä varsin suuren järven rantamaastoa. Metsät ovat talousmetsiä. Kaavan muutos- ja laajennusalueet ovat rakentamattomia lukuun ottamatta korttelia 1501, jossa on lomarakennus talousrakennuksineen. Iso Viitajärven pohjois- ja etelärannat ovat rakennettuja ja itä- ja länsirannat vastaavasti enemmän luonnontilaisia. Alueen ja sen ympäristön yleiskuva selviää hyvin selostuksessa olevista kartoista, valokuvista ja luontoselvityksestä Luonnonympäristö Metsäalueet ovat mäntyvaltaista länsi- ja etelärannoilla kuivaa tai kuivahkoa kangasta. Itäosan rannat ovat kosteita ja soisia. Kangasalueiden puusto on täysikasvuista. Rantavyöhykkeellä on jonkin verran lehtipuuta. Rannat ovat tasaisesti ja varsin loivasti nousevia. Avokallioita ei esiinny. Korkeuserot vaihtelevat Iso Viitajärven n m tasosta n. 65 m tasoon. Rinteet ovat loivapiirteisiä. Korkeusvyöhykkeet koko järven ympäriltä on esitetty liitekartalla.

7 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 7 Kuva 3 Alueen korkeustasot Iso Viitajärven vedenlaatu on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (Anneli Ylitolonen, ) mukaan seuraava: Iso Viitajärven pinta-ala on n. 75 ha, sen syvyys on keskimäärin 3 m ja rantaviivaa on noin 6,7 km. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa on vedenlaatutietoja järvestä vuosilta yhteensä 96 kpl. Järvi on lievästi humuspitoinen, väriluku on keskimäärin 75 mg Pt/l. Keskimääräiset ravinnepitoisuudet osoittavat lievää rehevyyttä, mutta leväkasvua kuvaava klorofyllipitoisuus on kuitenkin selvästi kohonnut ja on heinä-elokuussa keskimäärin 45 ug/l osoittaen runsasta rehevöitymistä. Myös veden sameus on leväkasvun seurauksena hieman kohonnut etenkin loppukesällä. Kevättalven happipitoisuus on ollut useina talvina heikentynyt pohjan läheisessä vesikerroksessa, mutta koko vesimassaan ulottuvaa happikatoa ei ole todettu. Luonnonympäristöä on kuvattu selostuksen valokuvilla ja kartoilla. FL Jari Hietaranta / Ekotoni Ky on kesällä 2011 tehnyt tarkemman selvityksen muutos- ja laajennusalueen luonto-oloista. Selvitys on liitteenä.

8 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 8 Kuva 4 Järven rantaa korttelin 1500 kohdalla Alueella ei ole tiedossa perinnemaisemia (P-P ympäristökeskus: Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat ), maisema-alueita (P-P liitto: Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet ), kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita (P-P liitto: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ) tai kallioalueita (Suomen ympäristökeskus: Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Pohjanmaalla ). Iso Viitajärven ympäristössä on aiempien selvitysten ja kaavoitusten perusteella varsin huomattavasti muinaismuistoja. Pohjois-Pohjanmaan museo on tutkinut aluetta useaan otteeseen. Kesällä 2010 on Haapapuron rakennuspaikkaa korttelin 1501 pohjoispuolella tarkasteltu varsin kattavasti rakennusten sijoittelua varten ja kaavan laajennusta varten kesällä 2011 järven itäosaa. Viimeisessä vaiheessa kesällä 2013 tutkittiin luoteisosan kaavanmuutosalue, josta ei muinaisjäännöksiä löytynyt. Selvitykset ja Museoviraston lausunto on ohessa.

9 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 9

10 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 10

11 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 11

12 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 12

13 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS Rakennettu ympäristö Kaavan muutos- ja laajennusalueet ovat rakentamattomia. Järven pohjoisrannalla on n. 15 rakennettua lomakiinteistöä. Suunnilleen saman verran on länsi- ja etelärannalla rakennettuja kiinteistöjä pääasiassa lomakäytössä. Paikkatietoikkunan rakennustilanne on oheisella kartalla. Siinä on kaikki rakennukset esitetty: asunnot, lomarakennukset, saunat, talousrakennukset jne.

14 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 14 Kuva 5 Iso Viitajärven ympäristön rakennustilanne. Myös talousrakennukset yms. kuvattu Kuva 6 Alueen uusimpia rakennuksia korttelissa Maanomistus Kaavan muutos- ja laajennusalueen maanomistus on seuraava: - Viitapekkala 246:0, o Juha Soralahti, Järvenkorventie 12 B 6, OULU - Määräalat Metsäpekkala 20:160, Viitajärvi 2:306 ja Yhteisharju 2:217, o Kari ja Ulla Haapapuro, Lumijärventie 4, OULU

15 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 15 - Alaviitajärvi 2:305, o Kaarina Alakiuttu c/o Eero Alakiuttu, Kalimenojankuja 17, KELLO, o Heikki Kivari, Varpushaukantie 1 A 3, OULU o Anneli Hälinen, Verkkotie 16, KIVINIEMI o Tytti Meriläinen, Verkkotie 10, KIVINIEMI 3.2. Suunnittelutilanne - Yhteisharju 2:217, o Heikki Kivari, ks. yllä o Eeva Väliahde, c/o Juhani Väliahde, Hattulantie 1, KELLO o Jorma Kivari, Hattulantie 9, KELLO, o Kari Kivari, Pöllönsaarentie 3, KELLO o Mikko Vanhakangas, Ylijukurintie 13, KELLO - Viitajärvi 2:306, o Jorma Antero Meriläinen, Kivarintie 28, KELLO o Heikki Kivari, ks. yllä o Kaarina Alakiuttu, ks. yllä - Viitametsä 20:38, o Markku Hansen-Haug, Terveystie 5 A 19, KIIMINKI Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Siinä kaavan laajennusalueelle ei ole varauksia tai merkintöjä. Iso Viitajärven etelä- ja länsipuolella on tärkeä pohjavesialue, joka rajautuu aivan kaava-alueen eteläosaan. Ote maakuntakaavasta on ohessa. Kuva 7 Ote maakuntakaavasta Pohjois-Pohjanmaan liiton I vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Siinä alueelle ei ole uusia varauksia em. lisäksi. Oulun seudun yleiskaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Siinä alue on loma- ja matkailualuetta (R) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueen eteläreunaan sijoittuu pohjavesialueen (pv) ja arvokkaan vesistö-

16 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 16 alueen (av) alueiden rajaukset. Osayleiskaavan teemakartassa virkistyshankkeista ja alueista ei tämän alueen osalle ole mainintoja. Ote yleiskaavasta on ohessa.

17 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 17 Kuva 8 Ote Oulun seudun yleiskaavasta merkintöineen Oulun lääninhallitus on vahvistanut Iso Viitajärven rantakaavan. Alkuperäinen vahvistettu kaava on ohessa. Haukiputaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt ko. kaavan laajennuksen kortteleiden 1500 ja 1501 väliselle alueelle sekä erilliselle alueen järven koilliskulmaan. Myös siitä on otteet ohessa. Kuva 9 Alkuperäinen ranta-asemakaava

18 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 18 Kuva 10 Haukiputaan kunnanvaltuuston hyväksymä kaavan laajennus Haukiputaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen , mitä vielä noudatetaan. Alue ei ole rakennuskiellossa.

19 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 19 Pohjakarttana käytetään muutosalueilla aiempaa ranta-asemakaavan pohjakarttaa mittakaavassa 1:2000, joka on tarkistettu. Uusille alueille on laadittu pohjakartta samassa mittakaavassa. Oulun kaupungin kartastopäällikkö Eero Keski-Oja on hyväksynyt pohjakartan Asemakaavan suunnittelun tarve Rantakaava on tarpeen järkevän suunnitteluratkaisun aikaansaamiseksi. Rakentamishankkeista osa sijoittuu vahvistetun kaavan M alueille eikä niitä poikkeamisluvilla voi ratkaista. Iso Viitajärvelle on tehty edellä kuvatut kaavat ja muutoinkin järven rannat on varsin tiiviisti rakennettu. Alueen tarkempi, rakennuspaikkakohtainen osayleiskaavoitus ei ole lähivuosina kaupungin ohjelmissa Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavan laajentaminen on lähtenyt liikkeelle yksityisten maanomistajien aloitteesta v kesällä. Hanketta on valmisteltu jo tätä ennen. Välittömästi käytiin alustavia keskusteluja Haukiputaan kunnan ja ympäristökeskuksen kanssa ja todettiin mm., että kaava voidaan laatia aiemman kaavan muutoksena ja laajennuksena. Pohjois-Pohjanmaan ely keskuksen, Haukiputaan kunnan, muutosalueen maanomistajien ja kaavoittajan kesken käytiin neuvottelu kaavan muuttamisesta ja laajentamisesta. Muistio on myöhemmin. Neuvottelun jälkeen maanomistajat tekivät kunnalle esityksen liittymisestä kaavoitukseen. Kunnanhallitus päätti , ettei kunta lähde omien alueidensa osalta kaavoitukseen, vaan se on syytä jättää uuden Oulun yleiskaavoituksen ratkaistavaksi. Tämän jälkeen maanomistajat kävivät neuvotteluja lisäalueiden ostamisesta ja yksityisten maiden liittämisestä kaavoitukseen. Näiden perusteella muotoutui muutos- ja laajennusalueen laajuus. Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2011 kesällä maastokäyntien ja perusselvitysten jälkeen. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: Maanomistajat ja yhteisöt - ranta-asemakaava-alueen maanomistajat ja rajanaapurit - Iso-Viitajärven ja lähistön ranta-asukkaat Kaupungin hallinto ja virkamiehet - kaupunginvaltuusto - kaupunginhallitus - yhdyskuntalautakunta - rakennusvalvonta - ympäristövirasto Viranomaiset - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Pohjois-Pohjanmaan liitto

20 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 20 - Pohjois-Pohjanmaan museo - Museovirasto - Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Muut osalliset - Oulun vesi - Oulun Energia - Oulun luonnonsuojeluyhdistys - Haukipudas -seura - Oulun kaupungin vammaisneuvosto - Oulun kaupungin vanhusneuvosto Vireilletulo Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty alun perin Sitä täydennettiin ja muutettiin Haukiputaan liityttyä Oulun kaupunkiin. Uusi suunnitelma oli nähtävillä Suunnitelmaa pidetään ajan tasalla työn kuluessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: - ennen kaavan virallista liikkeellelähtöä ovat osa maanomistajista ja kaavoittaja käyneet muutamia neuvotteluja ja keskusteluja kunnan ja ely keskuksen virkamiesten kanssa - kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä Käsittely on selostettu kohdassa Viranomaisyhteistyö Eri viranomaisten kanssa on käyty seuraavia neuvotteluja: - alustava neuvottelu ely keskuksen, kunnan, muutosalueen maanomistajien ja kaavoittajan kesken. Muistio on ohessa ************************************************ HAUKIPUTAAN ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAISEN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN NEUVOTTELU KLO P-P ELY -KESKUS 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN - puheenjohtajana toimi Antti Huttunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, - muistion laatija Kimmo Mustonen, KimmoKaava, - läsnäolijat em. lisäksi o Markku Uusimaa Haukiputaan kunta, o Hanna Pöytäkangas - -, o Kari Haapapuro Maanomistaja, o Juha Soralahti - -, - tarkoituksena on käydä alustava keskustelu kaavan muutoksen ja laajennuksen laatimisen edellytyksistä. Viralliset viranomaisneuvottelut on syytä käydä erikseen. 2 RANTA-ASEMAKAAVAHANKKEEN ESITTELY - suunnittelutilanne / Kimmo Mustonen o alustava kaavaluonnos Juha Soralahden alueelle tehty sekä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se on toimitettu kunnalle ja ely keskukselle alkukesällä. Hanke ei ole virallisesti vireillä vaan on katsottu olevan syytä käydä tämä neuvottelu ensin o Kari Haapapuron alueesta ei ole tehty kaavoitukseen liittyviä asiakirjoja o käytiin läpi kaavatilanne ja katsottiin alueen valokuvia

21 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 21 3 VIRANOMAISTEN JA OSALLISTEN KANNANOTOT JA KESKUSTELU Kari Haapapuro - keväällä tehdyllä esisopimuksella ostettu Tornatorilta n m2 määräala olettaen, että alue muodostaa rakennuspaikan ja sille saa rakentaa poikkeamisluvalla. Hakemus on jätetty, mutta sen käsittely on keskeytetty - kuntaan oltu heti yhteydessä ja saatu ohjeet, että alueen muinaismuistot on syytä selvittää. P-P museon kanssa on alue tarkoin käyty läpi ja saatu selville, minne voi rakentaa ja minne ei. Selvityksessä on jopa kaapelien paikat katsottu. - ranta-asemakaavasta ei ole ollut mitään tietoa eikä ilmeisesti kunnallakaan sitä ole ollut - koko järven rakentaminen on varsin vähäistä sen kokoon nähden. Myös ostetun alueen ympärillä on väljää eikä muinaismuistojen takia ilmeisesti rantaan voi rakennuspaikkoja muualle lisätä Juha Soralahti - UPM:ltä ostettu alue pääasiassa metsätalousmaana - P-P museoon oltu yhteydessä eikä alueella pitäisi olla muinaismuistoja - kuntaan oltu lyhyesti yhteydessä - alustavia keskusteluja on käyty naapureiden kanssa, minkä perusteella on suunniteltu uusi tie suoraan pohjoisesta suon poikki - alueen uimarantojen, nuotiopaikkojen yms. kohteiden toteutuksessa voidaan olla mukana Markku Uusimaa ja Hanna Pöytäkangas - muinaismuistoselvitykset ovat asianmukaiset - poikkeamisluvan käsittely Haapapuron tapauksessa vaikeaa nykyisen kaavan mitoituksen vuoksi - kaavan sisältö on ollut ehkä välillä unohduksissa - kunnan alueelle on sisämaahan muutamia vuosia sitten esitetty lomarakennusaluetta, mutta kunnanhallitus suhtautui silloin kielteisesti kaavoituksen käynnistämiseen - kaavan laajentaminen edellyttäisi myös uuden pohjakartan laatimista, vesihuoltosuunnitelmaa jne Antti Huttunen - M alueille ei poikkeamislupia yleensä ole myönnetty vaikka kunta olisi niitä puoltanut - alkuperäisen kaavan mitoitus on ollut 10.2 kpl / muunnettu rantaviiva-km. Kaavan laajennusalueelle tullut 8.6 kpl - edellytyksiä rakennuspaikkojen lisäämiselle pelkästään kaavaa muuttamalla ei ole - kaavan osalta katsotaan kokonaisuus. Mikäli kaava laajenee esim. kunnan maalle, niin mitoituksen mukaista rakennusoikeutta voidaan siirtää myös kaava-alueen muille maanomistajille, mikäli kunta sen hyväksyy - M alueelle voi rakentaa vain pienen taukomajan tms. ilman eri merkintää 4 JATKOTOIMET - maanomistajat toimittavat kunnalle kirjallisen esityksen lähtemisestä mukaan maanomistajana kaavoitukseen - kunnan päätös voidaan tehdä kolmen vaihtoehdon välillä o o o MUISTION VAKUUDEKSI: Kimmo Mustonen JAKELU: osanottajat sähköpostilla kaava vain ranta-alueelle tietä myöten kaava laajempana sisämaahan pohjakarttaa laajennettava vesi- ja viemärihuoltosuunnitelma tehtävä kunta ei lähde maanomistajana mukaan kaavoitukseen ************************************************ - 2. neuvottelu käytiin yhdessä toisen kaavan neuvottelun yhteydessä. Sen muistio on ohessa: ************************************************ N JA HEIKKI NUORTIMON HAUKIPUTAAN KUNNASSA / OULUN KAUPUNGIS- SA TEKEILLÄ OLEVIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN TAI NIIDEN MUUTOSTEN NEUVOTTELU KLO POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

22 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 22 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN - puheenjohtaja Antti Huttunen P-P ely -keskus - muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava - läsnäolijat em. lisäksi Taina Törmikoski P-P ely keskus Anne Olsbo Oulun kaupunki Aila Lomperi - - Päivi Markuksela - - Heikki Nuortimo arkkitehti HÄMEENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA: ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS: - Kimmo Mustonen kertoi hankkeen taustasta ja vähittäisestä laajentumisesta työn aikana. Alustava kaavaneuvottelu kunnan ja ely keskuksen kanssa on käyty. Silloin ei järven itäosa ollut vielä mukana. Hanke ei ole vielä virallisesti vireillä. Kaavaluonnos selostuksineen on toimitettu osapuolille. - Aila Lomperi esitteli omaa laskelmaansa mitoituksesta ja näkemyksiään luonnoksen sisällöstä. Rakennuskelvottomat avosuoalueet tulisi jättää kokonaan laskematta, metsäisillä soilla määrä olisi 4 paikkaa / muunnettu rv-km ja metsäalueilla 8 paikkaa / muunnettu rv-km. Laajennusalueen määrä olisi täten n. 2 paikkaa. Kortteliin 1506 on merkitty lomarakennusten alue, vaikka se on tarkoitettu huoltorakennukseksi. Kortteli hyödyntää kunnan omistamaa rantaa ja on varsin lähellä rantaa. Onko tämän alueen muinaismuistot selvitetty? Korttelissa 1501 muinaismuistot rajoittavat rakentamista aika paljon ja laaditussa asemapiirroksessa on suunniteltu pienempää rakennusoikeutta. Mitä tarkoittaa virkistysalueiden /yk merkintä, kenelle tarkoitettu, rajoittuuko jokamiehen oikeudet jne. (Antti ja Kimmo: pelkkä VL merkintä edellyttäisi kaupungilta mahdollista lunastusta. /yk alueella toteutusvastuu on maanomistajilla. Tässä tapauksessa VL on parempi kuin esim. M merkintä.) Korttelissa 1508 on luo merkintä osittain (Kimmo: kyseessä maastonmuotoon liittyvä merkintä, jolloin rakentaminen ei muuta merkittävästi olosuhteita). Suunniteltu rakennusoikeus 120+ta60 on korkea. Oulussa määrä lomarakennukselle on 80 k-m2. Voidaanko eri emätilojen välillä siirtää rakennusoikeutta? (Antti: on mahdollista, ely keskus katsoo kokonaisuuden, maanomistajien tulee olla siirroista tietoisia ja hyväksyä ne). YHTEENVETO JA JATKOTOIMET - kaupunki ottaa kantaa Hämeenjärven kaavaan, jos hanketta viedään eteenpäin, mihin maanomistajalla on oikeus. Ely keskus edellyttää järven kokonaistarkastelua, joka kaavanlaatijan tulisi tehdä - Iso Viitajärven osalta esitettyjä asioita tulee vielä selvittää - kaavanlaatijoiden näkemys oli, että periaatteiden vaikutus esim. näihin hankkeisiin tulisi tutkia vielä tarkemmin. Muutos aiempiin käsittelyihin ja neuvotteluihin tuntuu varsin suurelta MUISTION VAKUUDEKSI Kimmo Mustonen JAKELU: - osanottajat (sähköpostilla) ************************************************ - 3. neuvottelu käytiin kaupungin, kaavoittajan ja maanomistajien kesken. Sen muistio on ohessa: ************************************************ ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN NEUVOTTELU KLO OULUN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖTALO 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN - puheenjohtaja Aila Lomperi Oulun kaupunki - muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava - läsnäolijat em. lisäksi Anne Olsbo Oulun kaupunki Jukka Kurttila - - Kari Haapapuro Maanomistaja Raimo Hälinen - -

23 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 23 Eero Alakiuttu - - Kari Kivari - - Jorma Kivari - - Heikki Kivari ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS: - Kimmo Mustonen kertoi hankkeen taustasta ja vähittäisestä laajentumisesta työn aikana. Vaiheita ovat olleet mm. seuraavat: o alustava kaavaneuvottelu Haukiputaan kunnan, P-P ely keskuksen, maanomistajien ja kaavoittajan kesken. Järven itäosa ei ollut vielä mukana. o Haukiputaan kunnanhallituksen päätös, ettei kunta osallistu kaavoitukseen omien alueidensa osalta o Haukiputaan kunnanhallituksen päätös, jonka mukaan kunta suhtautuu myönteisesti rantaasemakaavan muutoksen ja laajennuksen tekemiseen. Alue oli sama kuin nykyisissä luonnoksissa o 12/ /2012 kaavan vireillesaattamista ja kaavaluonnoksen pitämistä nähtävillä laajennusalueen osalta maastokarttapohjalle esitettiin kunnalle. Yhdistyminen Oulun kaupunkiin ja siitä aiheutuvat käsittelytapojen ja käsittelijöiden muutokset hidastivat etenemistä o pohjakartan hyväksyminen laajennus- ja muutosalueelle, Eero Keski-Oja o keskustelu Oulun kaupungin virkamiesten kanssa o kaavaneuvottelu Oulun kaupungin, P-P ely keskuksen ja kaavoittajan kesken. Esillä oli päivätty kaavaluonnos. Keskusteltiin mm. kaupungin yleisistä rantakaavoitusperiaatteista, mitoituksesta, huoltorakennuksen merkinnästä, muinaismuistoselvityksistä ja niiden huomioimisesta, kaavamerkinnöistä, luontoselvityksestä, rakennusoikeudesta ja rakennusoikeuden siirroista - viimeksi mainitun neuvottelun johdosta on kaavaluonnosta tarkennettu siirtämällä kortteli 1506 kauemmas rannasta, pienentämällä korttelia 1501, poistamalla kortteli 1509, pienentämällä kaikkien rakennuspaikkojen rakennusoikeutta ja tarkentamalla kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Kaavaluonnos on päivätty Aila Lomperi, Anne Olsbo ja Jukka Kurttila esittelivät kaupungin näkökantoja. Rakennuskelvottomat avosuoalueet tulisi jättää kokonaan laskematta, metsäisillä soilla määrä olisi 4 paikkaa / muunnettu rv-km ja metsäalueilla 8 paikkaa / muunnettu rvkm. Laajennusalueen määrä olisi laskelman mukaan n. 2 paikkaa. Pyöristämällä laskelmia voidaan tilalle 2:305 osoittaa yksi rakennuspaikka ja tilalle 2:217 kaksi paikkaa. Maanomistajat voivat niitä siirtää keskenään sopimalla. Mikäli kaikki rakennuspaikat siirretään selvästi irti rannasta, niiden lukumäärää voidaan kasvattaa. Korttelin 1506 paikalle tulisi sallia vain rakennusalana talousrakennus. Korttelissa 1501 muinaismuistot rajoittavat rakentamista aika paljon ja korttelialuetta pitäisi vielä supistaa. Iso Viitajärven pinta-ala on n. 75 ha ja sille on rakennettu n. 31 asuin- tai lomarakennusta, joten järvi on jo aika kuormittunut. - maanomistajat haluaisivat korttelin 1507 paikalle metsätilan huoltorakennuksen. Paikalla on ollut vanhastaan asuinpaikka 3 YHTEENVETO JA JATKOTOIMET - kaavalla voidaan osoittaa korkeintaan kolme rantaan rajoittuvaa uutta rakennuspaikkaa sekä talousrakennukset suunnilleen korttelien 1506 ja 1507 kohdille. Kortteli 1501 on oltava mahdollisimman suppea ja muinaismuistolöydöt huomioiva. - kaavan alkuvaiheen käsittely etenee todennäköisesti seuraavasti o yhdyskuntalautakunnan käsittely o vireilletuloilmoitus o yhdyskuntalautakunnan päätös valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville o kaavaluonnos ym. aineisto nähtävillä - kaupunki perii kaavan käsittelystä maksun, jonka suuruus ei vielä ole tiedossa MUISTION VAKUUDEKSI Kimmo Mustonen JAKELU: - osanottajat (sähköpostilla) ************************************************ - varsinainen viranomaisneuvottelu käytiin Sen muistio on ohessa: ************************************************ ISO-VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN VIRANOMAISNEUVOTTELU

24 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS klo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kokoushuone Välilasku (Liikennetalo) 3. kerros, Veteraanikatu 5, Oulu 1. NEUVOTTELUN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN -puheenjohtaja Taina Törmikoski ELY-keskus -muistion laatija Aila Lomperi Oulun kaupunki -paikallaolijat Markku Siira ELY-keskus Riikka Arffman - Anne Olsbo Oulun kaupunki Kimmo Mustonen KimmoKaava Heikki Kivari Maanomistaja Kari Haapapuro - Eero Alakiuttu Juhani Väliahde - - Kari Kivari - Mikko Vanhakangas - Raimo Hälinen - 2. RANTA-ASEMAKAAVAHANKKEEN ESITTELY Kimmo Mustonen kertoi kaavahankkeen muutoksen ja laajennuksen taustoista. Neuvotteluja on pidetty jo Haukiputaan kunnan aikana. ELY-keskuksessa ollaan koolla kolmatta kertaa. Kaavan vireilletulo on tehty, mutta kaavaluonnos ei ole ollut nähtävillä. Kaavamuutosalueella on muinaismuistot tutkittu. Haapapuron omistaman alueen osalta ei ole museoviraston Katiskosken kommentin mukaan ollut huomautettavaa pieniä tarkistuksia lukuun ottamatta. Kaavaan on merkitty Haapapuron tontille kaksi aluetta, johon on mahdollista rakentaa. Alueelta on löytynyt kuoppia ja kaivanteita. Johtojen rakentaminen saunaan on tutkittava tarkkaan. Haapapurolle siirretään rakennuspaikka laajennusalueelta Iso-Viitajärven koillisosasta. Kaavamuutosalueelle on kaavaan merkitty metsätilan huoltorakennus järven pohjoispuolelle. Haukiputaan kunta pyrittiin saamaan kaavahankkeeseen mukaan, mutta kunta teki päätöksen olla osallistumatta. Muutosalueella rantaviiva ei mahdollistanut lisärakentamista, joten päädyttiin kaava-alueen laajentamiseen. Kaavahankkeesta on neuvoteltu Ely-keskuksessa syksyllä 2010 ja loppuvuodesta 2012, mutta ne ovat olleet luonteeltaan työneuvotteluja. Maanomistajien ja kaupungin kanssa on pidetty neuvottelu tammikuussa 2013 ja sen mukaan kaavalla voidaan osoittaa korkeintaan kolme rantaan rajoittuvaa rakennuspaikkaa. Taina Törmikoski kommentoi, että kaava-asiakirjoihin tulee liittää emätilaselvitys, jota nyt ei ollut mukana. Kimmo Mustonen kertoi kaavan mitoituksesta, josta on kerrottu kaavaselostuksessa. Sen jälkeen hän kävi läpi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja esitteli ranta-asemakaavaluonnoksen. Viimeisessä vaiheessa on kaavaan tullut mukaan yksi vanha loma-asunnon rakennuspaikka kaavamuutosalueelta. 3. MAANOMISTAJIEN PUHEENVUOROT Heikki Kivarin toiveena oli, että loma-asunnon rakennuspaikat 1+1 jakautuisivat eri tiloille. Hän kertoi, että maanomistajilla on ristiriitaiset näkemykset rakennuspaikkojen jakautumisesta. Taina Törmikosken mukaan maanomistajilla on mahdollisuus viedä ranta-asemakaava kaupungin käsiteltäväksi, mutta maanomistajien on oltava yksimielisiä. Ei saa olla ristiriitaisia näkemyksiä. Yksi selvitettävä asia on, paljonko rakennusoikeutta voidaan kaava-alueelle osoittaa. Maanomistajien tasapuoliseen kohteluun ei päästä, jos joku maanomistaja saa liikaa rakennusoikeutta. Oulun kaupunki päättää hyväksyykö se kaavan. Ely valvoo, että valtakunnallisia ja maakunnallisia periaatteita noudatetaan. Vanhoihin kaavoihin liittyviä asioita ei voi perua, mutta niiden mahdollista ylimitoitusta ei voi jatkaa. Kimmo Mustonen kertoi, että rakennusoikeuden määrä on pienentynyt kaupungin mukanaolon aikana. Kari Haapapuron mukaan hän sai kunnalta 4 vuotta sitten rakentamismahdollisuudesta tiedon, että kaikki on ok.

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA Anhängiggörande / Vireilletulo 26.3.2007. Godkänd av / Hyväksytty Planläggnings- och kommunplaneringssektionen / Kaavoitus-

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot