OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014"

Transkriptio

1 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS

2 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohtatavoitteet Työn aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi Ratkaisun valinta ja perusteet...29 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön...30 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön...31 Vaikutukset talouteen...32 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen...32 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin...33 Vaikutukset kulttuuriin...33 Muut kaavan merkittävät vaikutukset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 39

3 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 3 KAAVA-ALUE JA KAAVOITUKSEN TARKOITUS: - OULUN KAUPUNKI - (124) - Viitapekkala 246:0, o Juha Soralahti, Järvenkorventie 12 B 6, OULU - Määräalat Metsäpekkala 20:160, Viitajärvi 2:306 ja Yhteisharju 2:217, o Kari ja Ulla Haapapuro, Lumijärventie 4, OULU - Alaviitajärvi 2:305, o Kaarina Alakiuttu c/o Eero Alakiuttu, Kalimenojankuja 17, KELLO, o Heikki Kivari, Varpushaukantie 1 A 3, OULU o Anneli Hälinen, Verkkotie 16, KIVINIEMI o Tytti Meriläinen, Verkkotie 10, KIVINIEMI - Yhteisharju 2:217, o Heikki Kivari, ks. yllä o Eeva Väliahde, c/o Juhani Väliahde, Hattulantie 1, KELLO o Jorma Kivari, Hattulantie 9, KELLO, o Kari Kivari, Pöllönsaarentie 3, KELLO o Mikko Vanhakangas, Ylijukurintie 13, KELLO - Viitajärvi 2:306, o Jorma Antero Meriläinen, Kivarintie 28, KELLO o Heikki Kivari, ks. yllä o Kaarina Alakiuttu, ks. yllä - Viitametsä 20:38, o Markku Hansen-Haug, Terveystie 5 A 19, KIIMINKI ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS TAVANOMAISEN, PÄÄASIASSA OMARANTAISEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KAAVAN LAATIJA: DI (MAANMITTAUS, YKS 124) KIMMO MUSTONEN OS. KITKANTIE 34 F 40, KUUSAMO KAAVAN VIREILLETULO: - VIREILLETULOILMOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ KAAVAN KÄSITTELY: - KAAVAN VALMISTELUAINEISTO ELI KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ. 201

4 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 4 -. HYVÄKSYNYT. 201 Valokuvat: Kimmo Mustonen , ja Kuva 1 Alueen sijainti

5 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS Kaavaprosessin vaiheet Kaavan laajentaminen lähti liikkeelle kesällä 2010, kun kaavan nykyiselle alueelle selvisi, ettei poikkeamislupia tulla myöntämään. Aluksi neuvoteltiin vain nykyisen kaavan muutoksen laatimisesta. Kaava on kuitenkin niin tiivis, ettei rakennuspaikkoja voitu lisätä. Tämän jälkeen hanke laajeni järven itäpäähän, josta hankkeen vireille laittajalla (Kari Haapapuro) on tarkoitus ostaa lisäaluetta. Samalla myös tutkittiin kaavan laajentaminen. Myös kaavan muuttaminen järven luoteispäässä olevalla maa- ja metsätalousalueella tuli ajankohtaiseksi. Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2011 kesällä maastokäyntien sekä luonto- ja muinaismuistoselvitysten jälkeen. Haukiputaan kunnan liittyminen Oulun kaupunkiin aiheutti viivettä ja muutoksia asian käsittelyssä. Kaavan vireilletuloilmoitus on Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä sekä kaavan valmisteluaineisto välisen ajan. Kaavaehdotus oli nähtävillä hyväksyi kaavan Asemakaava Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on tavanomainen, väljä pääasiassa omarantainen kaava. Alueen länsiosaan kaavanmuutoksella tulee yksi uusi, omarantainen rakennuspaikka ja yksi uusi, irti rannasta oleva metsätilan huoltorakennuksen rakennusala. Yhden rakennuspaikan rakennusoikeutta hieman tarkistetaan. Järven itäosaan tulee kaavan laajennuksella kaksi uutta, rantaan rajoittuvaa rakennuspaikkaa Asemakaavan toteuttaminen Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Oulun Energia vastaa sähköhuollosta ja vesi- ja viemärihuolto toteutetaan tontti- tai aluekohtaisesti. Alue on erittäin hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa ranta-aluetta Oulun kaupunkikeskuksen välittömässä läheisyydessä.

6 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 6 Kuva 2 Kaava-alueen osien sijainti ja kaavan mahdollinen vaikutusalue 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alueet ovat hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa kaunista, Oulun ympäristössä varsin suuren järven rantamaastoa. Metsät ovat talousmetsiä. Kaavan muutos- ja laajennusalueet ovat rakentamattomia lukuun ottamatta korttelia 1501, jossa on lomarakennus talousrakennuksineen. Iso Viitajärven pohjois- ja etelärannat ovat rakennettuja ja itä- ja länsirannat vastaavasti enemmän luonnontilaisia. Alueen ja sen ympäristön yleiskuva selviää hyvin selostuksessa olevista kartoista, valokuvista ja luontoselvityksestä Luonnonympäristö Metsäalueet ovat mäntyvaltaista länsi- ja etelärannoilla kuivaa tai kuivahkoa kangasta. Itäosan rannat ovat kosteita ja soisia. Kangasalueiden puusto on täysikasvuista. Rantavyöhykkeellä on jonkin verran lehtipuuta. Rannat ovat tasaisesti ja varsin loivasti nousevia. Avokallioita ei esiinny. Korkeuserot vaihtelevat Iso Viitajärven n m tasosta n. 65 m tasoon. Rinteet ovat loivapiirteisiä. Korkeusvyöhykkeet koko järven ympäriltä on esitetty liitekartalla.

7 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 7 Kuva 3 Alueen korkeustasot Iso Viitajärven vedenlaatu on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (Anneli Ylitolonen, ) mukaan seuraava: Iso Viitajärven pinta-ala on n. 75 ha, sen syvyys on keskimäärin 3 m ja rantaviivaa on noin 6,7 km. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa on vedenlaatutietoja järvestä vuosilta yhteensä 96 kpl. Järvi on lievästi humuspitoinen, väriluku on keskimäärin 75 mg Pt/l. Keskimääräiset ravinnepitoisuudet osoittavat lievää rehevyyttä, mutta leväkasvua kuvaava klorofyllipitoisuus on kuitenkin selvästi kohonnut ja on heinä-elokuussa keskimäärin 45 ug/l osoittaen runsasta rehevöitymistä. Myös veden sameus on leväkasvun seurauksena hieman kohonnut etenkin loppukesällä. Kevättalven happipitoisuus on ollut useina talvina heikentynyt pohjan läheisessä vesikerroksessa, mutta koko vesimassaan ulottuvaa happikatoa ei ole todettu. Luonnonympäristöä on kuvattu selostuksen valokuvilla ja kartoilla. FL Jari Hietaranta / Ekotoni Ky on kesällä 2011 tehnyt tarkemman selvityksen muutos- ja laajennusalueen luonto-oloista. Selvitys on liitteenä.

8 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 8 Kuva 4 Järven rantaa korttelin 1500 kohdalla Alueella ei ole tiedossa perinnemaisemia (P-P ympäristökeskus: Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat ), maisema-alueita (P-P liitto: Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet ), kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita (P-P liitto: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ) tai kallioalueita (Suomen ympäristökeskus: Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Pohjanmaalla ). Iso Viitajärven ympäristössä on aiempien selvitysten ja kaavoitusten perusteella varsin huomattavasti muinaismuistoja. Pohjois-Pohjanmaan museo on tutkinut aluetta useaan otteeseen. Kesällä 2010 on Haapapuron rakennuspaikkaa korttelin 1501 pohjoispuolella tarkasteltu varsin kattavasti rakennusten sijoittelua varten ja kaavan laajennusta varten kesällä 2011 järven itäosaa. Viimeisessä vaiheessa kesällä 2013 tutkittiin luoteisosan kaavanmuutosalue, josta ei muinaisjäännöksiä löytynyt. Selvitykset ja Museoviraston lausunto on ohessa.

9 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 9

10 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 10

11 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 11

12 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 12

13 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS Rakennettu ympäristö Kaavan muutos- ja laajennusalueet ovat rakentamattomia. Järven pohjoisrannalla on n. 15 rakennettua lomakiinteistöä. Suunnilleen saman verran on länsi- ja etelärannalla rakennettuja kiinteistöjä pääasiassa lomakäytössä. Paikkatietoikkunan rakennustilanne on oheisella kartalla. Siinä on kaikki rakennukset esitetty: asunnot, lomarakennukset, saunat, talousrakennukset jne.

14 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 14 Kuva 5 Iso Viitajärven ympäristön rakennustilanne. Myös talousrakennukset yms. kuvattu Kuva 6 Alueen uusimpia rakennuksia korttelissa Maanomistus Kaavan muutos- ja laajennusalueen maanomistus on seuraava: - Viitapekkala 246:0, o Juha Soralahti, Järvenkorventie 12 B 6, OULU - Määräalat Metsäpekkala 20:160, Viitajärvi 2:306 ja Yhteisharju 2:217, o Kari ja Ulla Haapapuro, Lumijärventie 4, OULU

15 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 15 - Alaviitajärvi 2:305, o Kaarina Alakiuttu c/o Eero Alakiuttu, Kalimenojankuja 17, KELLO, o Heikki Kivari, Varpushaukantie 1 A 3, OULU o Anneli Hälinen, Verkkotie 16, KIVINIEMI o Tytti Meriläinen, Verkkotie 10, KIVINIEMI 3.2. Suunnittelutilanne - Yhteisharju 2:217, o Heikki Kivari, ks. yllä o Eeva Väliahde, c/o Juhani Väliahde, Hattulantie 1, KELLO o Jorma Kivari, Hattulantie 9, KELLO, o Kari Kivari, Pöllönsaarentie 3, KELLO o Mikko Vanhakangas, Ylijukurintie 13, KELLO - Viitajärvi 2:306, o Jorma Antero Meriläinen, Kivarintie 28, KELLO o Heikki Kivari, ks. yllä o Kaarina Alakiuttu, ks. yllä - Viitametsä 20:38, o Markku Hansen-Haug, Terveystie 5 A 19, KIIMINKI Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Siinä kaavan laajennusalueelle ei ole varauksia tai merkintöjä. Iso Viitajärven etelä- ja länsipuolella on tärkeä pohjavesialue, joka rajautuu aivan kaava-alueen eteläosaan. Ote maakuntakaavasta on ohessa. Kuva 7 Ote maakuntakaavasta Pohjois-Pohjanmaan liiton I vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Siinä alueelle ei ole uusia varauksia em. lisäksi. Oulun seudun yleiskaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Siinä alue on loma- ja matkailualuetta (R) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueen eteläreunaan sijoittuu pohjavesialueen (pv) ja arvokkaan vesistö-

16 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 16 alueen (av) alueiden rajaukset. Osayleiskaavan teemakartassa virkistyshankkeista ja alueista ei tämän alueen osalle ole mainintoja. Ote yleiskaavasta on ohessa.

17 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 17 Kuva 8 Ote Oulun seudun yleiskaavasta merkintöineen Oulun lääninhallitus on vahvistanut Iso Viitajärven rantakaavan. Alkuperäinen vahvistettu kaava on ohessa. Haukiputaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt ko. kaavan laajennuksen kortteleiden 1500 ja 1501 väliselle alueelle sekä erilliselle alueen järven koilliskulmaan. Myös siitä on otteet ohessa. Kuva 9 Alkuperäinen ranta-asemakaava

18 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 18 Kuva 10 Haukiputaan kunnanvaltuuston hyväksymä kaavan laajennus Haukiputaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen , mitä vielä noudatetaan. Alue ei ole rakennuskiellossa.

19 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 19 Pohjakarttana käytetään muutosalueilla aiempaa ranta-asemakaavan pohjakarttaa mittakaavassa 1:2000, joka on tarkistettu. Uusille alueille on laadittu pohjakartta samassa mittakaavassa. Oulun kaupungin kartastopäällikkö Eero Keski-Oja on hyväksynyt pohjakartan Asemakaavan suunnittelun tarve Rantakaava on tarpeen järkevän suunnitteluratkaisun aikaansaamiseksi. Rakentamishankkeista osa sijoittuu vahvistetun kaavan M alueille eikä niitä poikkeamisluvilla voi ratkaista. Iso Viitajärvelle on tehty edellä kuvatut kaavat ja muutoinkin järven rannat on varsin tiiviisti rakennettu. Alueen tarkempi, rakennuspaikkakohtainen osayleiskaavoitus ei ole lähivuosina kaupungin ohjelmissa Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavan laajentaminen on lähtenyt liikkeelle yksityisten maanomistajien aloitteesta v kesällä. Hanketta on valmisteltu jo tätä ennen. Välittömästi käytiin alustavia keskusteluja Haukiputaan kunnan ja ympäristökeskuksen kanssa ja todettiin mm., että kaava voidaan laatia aiemman kaavan muutoksena ja laajennuksena. Pohjois-Pohjanmaan ely keskuksen, Haukiputaan kunnan, muutosalueen maanomistajien ja kaavoittajan kesken käytiin neuvottelu kaavan muuttamisesta ja laajentamisesta. Muistio on myöhemmin. Neuvottelun jälkeen maanomistajat tekivät kunnalle esityksen liittymisestä kaavoitukseen. Kunnanhallitus päätti , ettei kunta lähde omien alueidensa osalta kaavoitukseen, vaan se on syytä jättää uuden Oulun yleiskaavoituksen ratkaistavaksi. Tämän jälkeen maanomistajat kävivät neuvotteluja lisäalueiden ostamisesta ja yksityisten maiden liittämisestä kaavoitukseen. Näiden perusteella muotoutui muutos- ja laajennusalueen laajuus. Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2011 kesällä maastokäyntien ja perusselvitysten jälkeen. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: Maanomistajat ja yhteisöt - ranta-asemakaava-alueen maanomistajat ja rajanaapurit - Iso-Viitajärven ja lähistön ranta-asukkaat Kaupungin hallinto ja virkamiehet - kaupunginvaltuusto - kaupunginhallitus - yhdyskuntalautakunta - rakennusvalvonta - ympäristövirasto Viranomaiset - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Pohjois-Pohjanmaan liitto

20 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 20 - Pohjois-Pohjanmaan museo - Museovirasto - Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Muut osalliset - Oulun vesi - Oulun Energia - Oulun luonnonsuojeluyhdistys - Haukipudas -seura - Oulun kaupungin vammaisneuvosto - Oulun kaupungin vanhusneuvosto Vireilletulo Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty alun perin Sitä täydennettiin ja muutettiin Haukiputaan liityttyä Oulun kaupunkiin. Uusi suunnitelma oli nähtävillä Suunnitelmaa pidetään ajan tasalla työn kuluessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: - ennen kaavan virallista liikkeellelähtöä ovat osa maanomistajista ja kaavoittaja käyneet muutamia neuvotteluja ja keskusteluja kunnan ja ely keskuksen virkamiesten kanssa - kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä Käsittely on selostettu kohdassa Viranomaisyhteistyö Eri viranomaisten kanssa on käyty seuraavia neuvotteluja: - alustava neuvottelu ely keskuksen, kunnan, muutosalueen maanomistajien ja kaavoittajan kesken. Muistio on ohessa ************************************************ HAUKIPUTAAN ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAISEN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN NEUVOTTELU KLO P-P ELY -KESKUS 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN - puheenjohtajana toimi Antti Huttunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, - muistion laatija Kimmo Mustonen, KimmoKaava, - läsnäolijat em. lisäksi o Markku Uusimaa Haukiputaan kunta, o Hanna Pöytäkangas - -, o Kari Haapapuro Maanomistaja, o Juha Soralahti - -, - tarkoituksena on käydä alustava keskustelu kaavan muutoksen ja laajennuksen laatimisen edellytyksistä. Viralliset viranomaisneuvottelut on syytä käydä erikseen. 2 RANTA-ASEMAKAAVAHANKKEEN ESITTELY - suunnittelutilanne / Kimmo Mustonen o alustava kaavaluonnos Juha Soralahden alueelle tehty sekä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se on toimitettu kunnalle ja ely keskukselle alkukesällä. Hanke ei ole virallisesti vireillä vaan on katsottu olevan syytä käydä tämä neuvottelu ensin o Kari Haapapuron alueesta ei ole tehty kaavoitukseen liittyviä asiakirjoja o käytiin läpi kaavatilanne ja katsottiin alueen valokuvia

21 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 21 3 VIRANOMAISTEN JA OSALLISTEN KANNANOTOT JA KESKUSTELU Kari Haapapuro - keväällä tehdyllä esisopimuksella ostettu Tornatorilta n m2 määräala olettaen, että alue muodostaa rakennuspaikan ja sille saa rakentaa poikkeamisluvalla. Hakemus on jätetty, mutta sen käsittely on keskeytetty - kuntaan oltu heti yhteydessä ja saatu ohjeet, että alueen muinaismuistot on syytä selvittää. P-P museon kanssa on alue tarkoin käyty läpi ja saatu selville, minne voi rakentaa ja minne ei. Selvityksessä on jopa kaapelien paikat katsottu. - ranta-asemakaavasta ei ole ollut mitään tietoa eikä ilmeisesti kunnallakaan sitä ole ollut - koko järven rakentaminen on varsin vähäistä sen kokoon nähden. Myös ostetun alueen ympärillä on väljää eikä muinaismuistojen takia ilmeisesti rantaan voi rakennuspaikkoja muualle lisätä Juha Soralahti - UPM:ltä ostettu alue pääasiassa metsätalousmaana - P-P museoon oltu yhteydessä eikä alueella pitäisi olla muinaismuistoja - kuntaan oltu lyhyesti yhteydessä - alustavia keskusteluja on käyty naapureiden kanssa, minkä perusteella on suunniteltu uusi tie suoraan pohjoisesta suon poikki - alueen uimarantojen, nuotiopaikkojen yms. kohteiden toteutuksessa voidaan olla mukana Markku Uusimaa ja Hanna Pöytäkangas - muinaismuistoselvitykset ovat asianmukaiset - poikkeamisluvan käsittely Haapapuron tapauksessa vaikeaa nykyisen kaavan mitoituksen vuoksi - kaavan sisältö on ollut ehkä välillä unohduksissa - kunnan alueelle on sisämaahan muutamia vuosia sitten esitetty lomarakennusaluetta, mutta kunnanhallitus suhtautui silloin kielteisesti kaavoituksen käynnistämiseen - kaavan laajentaminen edellyttäisi myös uuden pohjakartan laatimista, vesihuoltosuunnitelmaa jne Antti Huttunen - M alueille ei poikkeamislupia yleensä ole myönnetty vaikka kunta olisi niitä puoltanut - alkuperäisen kaavan mitoitus on ollut 10.2 kpl / muunnettu rantaviiva-km. Kaavan laajennusalueelle tullut 8.6 kpl - edellytyksiä rakennuspaikkojen lisäämiselle pelkästään kaavaa muuttamalla ei ole - kaavan osalta katsotaan kokonaisuus. Mikäli kaava laajenee esim. kunnan maalle, niin mitoituksen mukaista rakennusoikeutta voidaan siirtää myös kaava-alueen muille maanomistajille, mikäli kunta sen hyväksyy - M alueelle voi rakentaa vain pienen taukomajan tms. ilman eri merkintää 4 JATKOTOIMET - maanomistajat toimittavat kunnalle kirjallisen esityksen lähtemisestä mukaan maanomistajana kaavoitukseen - kunnan päätös voidaan tehdä kolmen vaihtoehdon välillä o o o MUISTION VAKUUDEKSI: Kimmo Mustonen JAKELU: osanottajat sähköpostilla kaava vain ranta-alueelle tietä myöten kaava laajempana sisämaahan pohjakarttaa laajennettava vesi- ja viemärihuoltosuunnitelma tehtävä kunta ei lähde maanomistajana mukaan kaavoitukseen ************************************************ - 2. neuvottelu käytiin yhdessä toisen kaavan neuvottelun yhteydessä. Sen muistio on ohessa: ************************************************ N JA HEIKKI NUORTIMON HAUKIPUTAAN KUNNASSA / OULUN KAUPUNGIS- SA TEKEILLÄ OLEVIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN TAI NIIDEN MUUTOSTEN NEUVOTTELU KLO POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

22 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 22 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN - puheenjohtaja Antti Huttunen P-P ely -keskus - muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava - läsnäolijat em. lisäksi Taina Törmikoski P-P ely keskus Anne Olsbo Oulun kaupunki Aila Lomperi - - Päivi Markuksela - - Heikki Nuortimo arkkitehti HÄMEENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA: ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS: - Kimmo Mustonen kertoi hankkeen taustasta ja vähittäisestä laajentumisesta työn aikana. Alustava kaavaneuvottelu kunnan ja ely keskuksen kanssa on käyty. Silloin ei järven itäosa ollut vielä mukana. Hanke ei ole vielä virallisesti vireillä. Kaavaluonnos selostuksineen on toimitettu osapuolille. - Aila Lomperi esitteli omaa laskelmaansa mitoituksesta ja näkemyksiään luonnoksen sisällöstä. Rakennuskelvottomat avosuoalueet tulisi jättää kokonaan laskematta, metsäisillä soilla määrä olisi 4 paikkaa / muunnettu rv-km ja metsäalueilla 8 paikkaa / muunnettu rv-km. Laajennusalueen määrä olisi täten n. 2 paikkaa. Kortteliin 1506 on merkitty lomarakennusten alue, vaikka se on tarkoitettu huoltorakennukseksi. Kortteli hyödyntää kunnan omistamaa rantaa ja on varsin lähellä rantaa. Onko tämän alueen muinaismuistot selvitetty? Korttelissa 1501 muinaismuistot rajoittavat rakentamista aika paljon ja laaditussa asemapiirroksessa on suunniteltu pienempää rakennusoikeutta. Mitä tarkoittaa virkistysalueiden /yk merkintä, kenelle tarkoitettu, rajoittuuko jokamiehen oikeudet jne. (Antti ja Kimmo: pelkkä VL merkintä edellyttäisi kaupungilta mahdollista lunastusta. /yk alueella toteutusvastuu on maanomistajilla. Tässä tapauksessa VL on parempi kuin esim. M merkintä.) Korttelissa 1508 on luo merkintä osittain (Kimmo: kyseessä maastonmuotoon liittyvä merkintä, jolloin rakentaminen ei muuta merkittävästi olosuhteita). Suunniteltu rakennusoikeus 120+ta60 on korkea. Oulussa määrä lomarakennukselle on 80 k-m2. Voidaanko eri emätilojen välillä siirtää rakennusoikeutta? (Antti: on mahdollista, ely keskus katsoo kokonaisuuden, maanomistajien tulee olla siirroista tietoisia ja hyväksyä ne). YHTEENVETO JA JATKOTOIMET - kaupunki ottaa kantaa Hämeenjärven kaavaan, jos hanketta viedään eteenpäin, mihin maanomistajalla on oikeus. Ely keskus edellyttää järven kokonaistarkastelua, joka kaavanlaatijan tulisi tehdä - Iso Viitajärven osalta esitettyjä asioita tulee vielä selvittää - kaavanlaatijoiden näkemys oli, että periaatteiden vaikutus esim. näihin hankkeisiin tulisi tutkia vielä tarkemmin. Muutos aiempiin käsittelyihin ja neuvotteluihin tuntuu varsin suurelta MUISTION VAKUUDEKSI Kimmo Mustonen JAKELU: - osanottajat (sähköpostilla) ************************************************ - 3. neuvottelu käytiin kaupungin, kaavoittajan ja maanomistajien kesken. Sen muistio on ohessa: ************************************************ ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN NEUVOTTELU KLO OULUN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖTALO 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN - puheenjohtaja Aila Lomperi Oulun kaupunki - muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava - läsnäolijat em. lisäksi Anne Olsbo Oulun kaupunki Jukka Kurttila - - Kari Haapapuro Maanomistaja Raimo Hälinen - -

23 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 23 Eero Alakiuttu - - Kari Kivari - - Jorma Kivari - - Heikki Kivari ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS: - Kimmo Mustonen kertoi hankkeen taustasta ja vähittäisestä laajentumisesta työn aikana. Vaiheita ovat olleet mm. seuraavat: o alustava kaavaneuvottelu Haukiputaan kunnan, P-P ely keskuksen, maanomistajien ja kaavoittajan kesken. Järven itäosa ei ollut vielä mukana. o Haukiputaan kunnanhallituksen päätös, ettei kunta osallistu kaavoitukseen omien alueidensa osalta o Haukiputaan kunnanhallituksen päätös, jonka mukaan kunta suhtautuu myönteisesti rantaasemakaavan muutoksen ja laajennuksen tekemiseen. Alue oli sama kuin nykyisissä luonnoksissa o 12/ /2012 kaavan vireillesaattamista ja kaavaluonnoksen pitämistä nähtävillä laajennusalueen osalta maastokarttapohjalle esitettiin kunnalle. Yhdistyminen Oulun kaupunkiin ja siitä aiheutuvat käsittelytapojen ja käsittelijöiden muutokset hidastivat etenemistä o pohjakartan hyväksyminen laajennus- ja muutosalueelle, Eero Keski-Oja o keskustelu Oulun kaupungin virkamiesten kanssa o kaavaneuvottelu Oulun kaupungin, P-P ely keskuksen ja kaavoittajan kesken. Esillä oli päivätty kaavaluonnos. Keskusteltiin mm. kaupungin yleisistä rantakaavoitusperiaatteista, mitoituksesta, huoltorakennuksen merkinnästä, muinaismuistoselvityksistä ja niiden huomioimisesta, kaavamerkinnöistä, luontoselvityksestä, rakennusoikeudesta ja rakennusoikeuden siirroista - viimeksi mainitun neuvottelun johdosta on kaavaluonnosta tarkennettu siirtämällä kortteli 1506 kauemmas rannasta, pienentämällä korttelia 1501, poistamalla kortteli 1509, pienentämällä kaikkien rakennuspaikkojen rakennusoikeutta ja tarkentamalla kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Kaavaluonnos on päivätty Aila Lomperi, Anne Olsbo ja Jukka Kurttila esittelivät kaupungin näkökantoja. Rakennuskelvottomat avosuoalueet tulisi jättää kokonaan laskematta, metsäisillä soilla määrä olisi 4 paikkaa / muunnettu rv-km ja metsäalueilla 8 paikkaa / muunnettu rvkm. Laajennusalueen määrä olisi laskelman mukaan n. 2 paikkaa. Pyöristämällä laskelmia voidaan tilalle 2:305 osoittaa yksi rakennuspaikka ja tilalle 2:217 kaksi paikkaa. Maanomistajat voivat niitä siirtää keskenään sopimalla. Mikäli kaikki rakennuspaikat siirretään selvästi irti rannasta, niiden lukumäärää voidaan kasvattaa. Korttelin 1506 paikalle tulisi sallia vain rakennusalana talousrakennus. Korttelissa 1501 muinaismuistot rajoittavat rakentamista aika paljon ja korttelialuetta pitäisi vielä supistaa. Iso Viitajärven pinta-ala on n. 75 ha ja sille on rakennettu n. 31 asuin- tai lomarakennusta, joten järvi on jo aika kuormittunut. - maanomistajat haluaisivat korttelin 1507 paikalle metsätilan huoltorakennuksen. Paikalla on ollut vanhastaan asuinpaikka 3 YHTEENVETO JA JATKOTOIMET - kaavalla voidaan osoittaa korkeintaan kolme rantaan rajoittuvaa uutta rakennuspaikkaa sekä talousrakennukset suunnilleen korttelien 1506 ja 1507 kohdille. Kortteli 1501 on oltava mahdollisimman suppea ja muinaismuistolöydöt huomioiva. - kaavan alkuvaiheen käsittely etenee todennäköisesti seuraavasti o yhdyskuntalautakunnan käsittely o vireilletuloilmoitus o yhdyskuntalautakunnan päätös valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville o kaavaluonnos ym. aineisto nähtävillä - kaupunki perii kaavan käsittelystä maksun, jonka suuruus ei vielä ole tiedossa MUISTION VAKUUDEKSI Kimmo Mustonen JAKELU: - osanottajat (sähköpostilla) ************************************************ - varsinainen viranomaisneuvottelu käytiin Sen muistio on ohessa: ************************************************ ISO-VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN VIRANOMAISNEUVOTTELU

24 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS klo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kokoushuone Välilasku (Liikennetalo) 3. kerros, Veteraanikatu 5, Oulu 1. NEUVOTTELUN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN -puheenjohtaja Taina Törmikoski ELY-keskus -muistion laatija Aila Lomperi Oulun kaupunki -paikallaolijat Markku Siira ELY-keskus Riikka Arffman - Anne Olsbo Oulun kaupunki Kimmo Mustonen KimmoKaava Heikki Kivari Maanomistaja Kari Haapapuro - Eero Alakiuttu Juhani Väliahde - - Kari Kivari - Mikko Vanhakangas - Raimo Hälinen - 2. RANTA-ASEMAKAAVAHANKKEEN ESITTELY Kimmo Mustonen kertoi kaavahankkeen muutoksen ja laajennuksen taustoista. Neuvotteluja on pidetty jo Haukiputaan kunnan aikana. ELY-keskuksessa ollaan koolla kolmatta kertaa. Kaavan vireilletulo on tehty, mutta kaavaluonnos ei ole ollut nähtävillä. Kaavamuutosalueella on muinaismuistot tutkittu. Haapapuron omistaman alueen osalta ei ole museoviraston Katiskosken kommentin mukaan ollut huomautettavaa pieniä tarkistuksia lukuun ottamatta. Kaavaan on merkitty Haapapuron tontille kaksi aluetta, johon on mahdollista rakentaa. Alueelta on löytynyt kuoppia ja kaivanteita. Johtojen rakentaminen saunaan on tutkittava tarkkaan. Haapapurolle siirretään rakennuspaikka laajennusalueelta Iso-Viitajärven koillisosasta. Kaavamuutosalueelle on kaavaan merkitty metsätilan huoltorakennus järven pohjoispuolelle. Haukiputaan kunta pyrittiin saamaan kaavahankkeeseen mukaan, mutta kunta teki päätöksen olla osallistumatta. Muutosalueella rantaviiva ei mahdollistanut lisärakentamista, joten päädyttiin kaava-alueen laajentamiseen. Kaavahankkeesta on neuvoteltu Ely-keskuksessa syksyllä 2010 ja loppuvuodesta 2012, mutta ne ovat olleet luonteeltaan työneuvotteluja. Maanomistajien ja kaupungin kanssa on pidetty neuvottelu tammikuussa 2013 ja sen mukaan kaavalla voidaan osoittaa korkeintaan kolme rantaan rajoittuvaa rakennuspaikkaa. Taina Törmikoski kommentoi, että kaava-asiakirjoihin tulee liittää emätilaselvitys, jota nyt ei ollut mukana. Kimmo Mustonen kertoi kaavan mitoituksesta, josta on kerrottu kaavaselostuksessa. Sen jälkeen hän kävi läpi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja esitteli ranta-asemakaavaluonnoksen. Viimeisessä vaiheessa on kaavaan tullut mukaan yksi vanha loma-asunnon rakennuspaikka kaavamuutosalueelta. 3. MAANOMISTAJIEN PUHEENVUOROT Heikki Kivarin toiveena oli, että loma-asunnon rakennuspaikat 1+1 jakautuisivat eri tiloille. Hän kertoi, että maanomistajilla on ristiriitaiset näkemykset rakennuspaikkojen jakautumisesta. Taina Törmikosken mukaan maanomistajilla on mahdollisuus viedä ranta-asemakaava kaupungin käsiteltäväksi, mutta maanomistajien on oltava yksimielisiä. Ei saa olla ristiriitaisia näkemyksiä. Yksi selvitettävä asia on, paljonko rakennusoikeutta voidaan kaava-alueelle osoittaa. Maanomistajien tasapuoliseen kohteluun ei päästä, jos joku maanomistaja saa liikaa rakennusoikeutta. Oulun kaupunki päättää hyväksyykö se kaavan. Ely valvoo, että valtakunnallisia ja maakunnallisia periaatteita noudatetaan. Vanhoihin kaavoihin liittyviä asioita ei voi perua, mutta niiden mahdollista ylimitoitusta ei voi jatkaa. Kimmo Mustonen kertoi, että rakennusoikeuden määrä on pienentynyt kaupungin mukanaolon aikana. Kari Haapapuron mukaan hän sai kunnalta 4 vuotta sitten rakentamismahdollisuudesta tiedon, että kaikki on ok.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KOSTONJOEN RANTA-ASEMAKAAVA TAIVALKOSKEN KUNTA JOKIKYLÄ JA TAIVALKOSKEN KYLÄ NISKAVAARA 5:8 (832-402-5-8) om. UPM-Kymmene Oyj

Lisätiedot

Heike Wankel ja Albert Oswald Osterham Bernau, Saksa

Heike Wankel ja Albert Oswald Osterham Bernau, Saksa SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KANTOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KUUSAMON KAUPUNKI (305) VIRRAN KYLÄ (422) TILA Heirola 8:37 OMISTAJAT Heike Wankel ja Albert Oswald Osterham 23 83233

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA RISTIJÄRVEN KUNTA RINNE 697-401-226-6, om. UPM-Kymmene Oyj MÄKÄRÄISEN YHTEISMETSÄ 697-874-1-4, om.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KONTTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA POSION KUNTA 614-893-14-1 LIVO, om. METSÄHALLITUS, LAATUMAA SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 EHDOTUS 10.9.

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 EHDOTUS 10.9. OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 EHDOTUS 10.9.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE MELASEN RANTA-ASEMAKAAVA PALTAMON KUNTA MELALAHDEN KYLÄ KOIVURINNE 20:38 (578-404-20-38) Om. Arto Pyykkönen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE MIESJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA PALTAMON KUNTA MIESLAHDEN JA HÄRMÄNMÄEN KYLÄT PÄIVÄRINNE 4:23 (578-401-4-23) KAIPAALA 7:51 (578-405-7-51)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ROUKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA HYRYNSALMEN KUNTA RIITAVAARA 105-403-85-3, Om. Juha ja Anne Marita Heikkinen sekä Pohjolan öljytarkastus-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ISO HANGASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA LIEKSAN KAUPUNKI JAAKONVAARAN (408), KUORAJÄRVEN (413) JA LIEKSAN (415) KYLÄT TEPPANA 9:1 (422-408-9-1),

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA 25.2.2014 Näkymä Kurtinniemestä pohjoiseen Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LEPPÄVIRRAN KUNTA KORTTELIN 67 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE MIESJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA PALTAMON KUNTA MIESLAHDEN JA HÄRMÄNMÄEN KYLÄT PÄIVÄRINNE 4:23 (578-401-4-23) KAIPAALA 7:51 (578-405-7-51)

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot