Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI"

Transkriptio

1 0 Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska Aika Tekijä/tekijät Pekka Anttila Koulutusohjelma Liiketalous Työn nimi Yrittäjien tarpeiden kartoitus Kärsämäen kunnan elinkeinoyhtiön palveluiden kehittämiseksi Työn ohjaaja Eija Lappalainen Työelämäohjaaja - Sivumäärä 40+3 Tarkoituksena oli selvittää pk-yrittäjien odotuksia kunnan elinkeinopalveluista, resursseista mm. henkilöstöstä, tieto/taidosta, rahallisesta panostuksesta, tiedottamisesta, toimitilasta, kuntakonsernin ja elinkeinopalvelujen yhteistyöstä sekä yhteistyön toimivuudesta eri tahoille. Toimeksiantaja oli Kärsämäen Kehityskeskus Oy. Alussa käsittelen maaseudun murrosta viimevuosikymmenien aikana ja yrittäjyyden tärkeyttä. Samaan aikaan kuntien elinkeinopalvelut ovat myös muotoutuneet ja kehittyneet sisällön ja toimintavälineiden osalta. Kyselyn tuloksena syntyi tietoa yrittäjien todellisista odotuksista kunnan elinkeinopalveluilta. Esille nousi myös kritiikkiä, kehittämisehdotuksia sekä kunnan imagoon ja kuntakuvaan liittyviä seikkoja. Yrittäjät toivovat Kärsämäen kunnan elinkeinopalvelujen jalkautuvan kentälle, lisäävän tiedottamista, neuvontaa ja koulutusta sekä elinkeinoilmaston ja yrittäjyysilmaston parantamista. Samoin toivottiin teollisuusalueen vetovoimaisuuden lisäämistä opastein, valaistuksella ja ympäristön kunnostuksella. Asiasanat yrittäjä, yrittäminen, maaseutuyrittäjyys, elinkeinopalvelut, elinkeinopolitiikka, elinkeinoilmasto, yrittäjyysilmasto

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Date Author Pekka Anttila Degree programme Business Administration Name of thesis A Survey of the Needs of Entrepreneurs to Develop the Services of Industrial companies in the Municipality of Kärsämäki Instructor Eija Lappalainen Pages 40+3 Supervisor - The aim of this survey was to examine small and medium sized entrepreneurs expectations of services in Kärsämäki; of resources such as personnel, know-how, financial investments, briefing, premises, co-operation between municipality and industrial services, and of the functionality of the co-operation with different quarters. The employer of this survey was the Development Center in Kärsämäki. In the beginning of this survey I discuss the transition that has taken place in the countryside during the last decades, and the importance of entrepreneurship. At the same time the content and operational means of the municipal industrial services have been developing. As a result of the enquiry there came up information of the real expectations of entrepreneurs of the industrial services in commune. The survey brought up also criticism, propositions for development, and views on the image of the commune. The entrepreneurs hope that one can get industrial services face to face, get more briefing, information, education, and build up a better industrial/entrepreneurial climate. They also wish that the industrial areas will be made more attractive by sing posts, lightning and taking care of the environment. Key words entrepreneur, entrepreneurship, rural entrepreneurship, industrial services, industrial policy, industrial climate, entrepreneurial climate

4 0 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Yleistä Kärsämäen kunta YRITTÄJYYS MAASEUDULLA ELINKEINOPOLITIIKKA Yleisestä elinkeinopolitiikasta Elinkeinopolitiikka alueellisella tasolla Elinkeinopolitiikka kunnissa KÄRSÄMÄEN ELINKEINOPALVELUJEN VIITEKEHYS EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Kvalitatiivinen tutkimus Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat Tutkimuslomake ja muuttujat Tutkimuksen kohdejoukko ja tiedonkeruu Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys TUTKIMUSTULOKSET Yhteenvetoja Vertailuja Kehittämisehdotuksia Kritiikki JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Kvalitatiivinen tutkimus Pohdintaa opinnäytetyötä...35 LÄHTEET...38 LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä Maaseudulla tapahtunutta ja edelleen jatkuvaa rakennemuutosta voi osuvasti kuvata seuraavasti: Ensin oli asumatonta luontoa, metsää ja soita, sitten Jussi ja kuokka. Historiallisesti lyhyessä ajassa luonnon lomaan rakentui taloja, muodostui kyliä, ihmisiä ja eläimiä, perinteistä maaseudun elinvoimaa. Historiallisesti pois muutto oli vieläkin nopeampaa, kylät hiljenivät, yksittäistalot autioituvat ja kylä tiellä autoileva ihminen näkee yhä pelkistetymmän maaseudun. Hetken kukoistukseen avautunut maaseutu on jälleen sulkeutumassa. Tämä näkymä kertoo maaseudun murroksesta ja väestön vähenemisestä. (Uusitalo 1998, 11.) Muutoksen taustalta löytyy väestön väheneminen ja ikääntyminen, alhainen tulotaso sekä paikoin korkea työttömyys (Uusitalo 1998, 12). Maatalouden kannattavuus on heikentynyt ja sen seurauksena perinteisen maatalouden tulot ovat pienentyneet. Rakennemuutoksen seurauksena maatalous on työllistänyt myös entistä vähemmän ihmisiä. Yrittäjyyden vahvistuminen ja pienyritystoiminnan viriäminen on osaltaan nähty ratkaisuna maaseudun syöksykierteen katkaisemiseksi. Maaseudun elinvoimaisuuden ja asuttuna säilymisen edellytyksenä on merkittävästi korostettu paikallisia lisätoimentulonlähteitä ja ne mahdollistavat ihmisten asumisen synnyinseuduillaan taajamiin muuton sijasta. (Rantamäki-Lahtinen 2000, 9.) Suomi on eräs Euroopan harvimmin asutuista ja maaseutumaisimmista maista. Maaseudun toiminnallinen sekä tuotannollinen rooli yhteiskunnassa ja kansantaloudessamme on Valtakarin (1999) mukaan kuitenkin suhteellisen lyhyessä ajassa menettänyt merkitystään. (Harju & Pirilä 2004, 9.) Viime vuosina on laajalti tiedotusvälineissä pohdittu Suomen maaseudun tilaa ja sitä pysyykö koko Suomi asuttuna. On tuotu esiin tilastojenkin osoittama tosiasia, että maaseudun väki vähenee ja ikääntyy nopeammin kuin muu väestö

6 2 keskimäärin ja eteenkin syrjäisimmät alueet autioituvat lähes kokonaan. Perinteisten maatilojen määrä vähenee, tosin tilakoko kylläkin kasvaa, kylien kauppa- ja koulupalvelut loppuvat. Onko tähän nopeaan muutokseen löydettävissä hidastavia tai jopa pysäyttäviä keinoja? Pystymmekö löytämään keinoja kääntämäksemme kehityksen suunnan ja sitä kautta hillitsemään ihmisten, koulutuksen, palveluiden ja työpaikkojen siirtymisen suuriin asutuskeskuksiin ja eteläiseen Suomeen? Monimuotoinen ja verkottunut pienyrittäjätoiminta erimuodoissaan voi myös olla ratkaisu yllä oleviin kysymyksiin. Moninaisten haasteiden ratkaisemiseksi on viime vuosikymmeninä rakennettu maahamme yhteinen elinkeinopolitiikka valtiovallan taholta ja sen osana ja toteuttajana ovat alueelliset toimijat maakunta-, seutukunta- ja kuntatasolla. Elinkeinopolitiikan toteuttajina on niin julkisia toimijoita kuin yksityisiäkin tahoja. Haasteet elinkeinoneuvonnalle ovat mielestäni erityisen haastavat maaseudulla ja maaseutumaisilla alueilla johtuen tapahtuneesta ja tapahtuvasta rakennemuutoksesta alueilla ja niiden vetovoimaisuuden kuihtuessa muutosten seurauksena. Yrittäminen maaseudulla kohtaa myös usein resurssivajausta niin taloudellisissa kuin työvoiman saatavuus mielessä. Opinnäytetyöni aiheena on yrittäjien odotusten kartoittaminen Kärsämäen kunnassa toimivan elinkeinoyhtiön palveluista sekä yrittäjien tuntemukset Kärsämäen kunnan elinkeinoilmastosta. Työni toimeksiantaja on Kärsämäen kunnan elinkeinoyhtiö Kärsämäen Kehityskeskus Oy. Tilanne on muuttunut toimeksiannon antamisen jälkeen, koska Kärsämäen kunta on liittynyt seudulliseen Nivala-Haapajärven seutukunnan elinkeinoyhtiöön Nihak Oy:n ja paikkakunnalla on elinkeinoyhtiön palkkaama paikallinen elinkeinoasiamies. Olen käynyt keskusteluja Nihak Oy:n paikallisen elinkeinoasiamiehen kanssa siitä, siirrämmekö toimeksiannon Nihak Oy:lle. Olemme keskusteluissa päätyneet siihen, että teen opinnäytetyön alkuperäisesti, sillä onhan se toimeksiantaja vielä olemassa ja nykyinen elinkeinoasiamies paikkakunnalla hoitaa myös Kärsämäen Kehityskeskuksen asioita oman toimensa ohella ja opinnäytetyöni tulokset tulevat hyödyttämään kunnassa tarjottavia elinkeinopalveluja.

7 3 Opinnäytetyöni teoriaosuudessa luvuissa 2 ja 3 selvitän maaseutuyrittäjyyttä, yrittäjyyttä maaseudulla sekä elinkeinopolitiikkaa ja siihen liittyviä asioita. Työni empiriaosuus sisältää palvelutarjonnan määrän selvittämisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen, jolla keskityn selvittämään, mitä yrittäjät todella odottavat seudulliselta/kunnan elinkeinoyhtiöltä sekä Kärsämäen kunnalta? Mitkä ovat palveluntuottajan resurssit, henkilöstö, tieto/taito, rahallinen panostus, tiedottaminen, fyysinen toimintaympäristö, kuntakonserni/elinkeinopalvelut ja yhteistyö? 1.2 Kärsämäen kunta Kärsämäen kunta on perustettu 1869 ja täyttää siis 2009 vuonna 140 vuotta. Kärsämäen kunnan asukasluku oli suurimmillaan luvuilla, jolloin kunnassa asuin runsaat 4000 asukasta. Kärsämäen kunnassa vuodenvaihteessa 2007/2008 oli 2986 asukasta ja tuloveroprosentti vuodelle 2008 on 20,50. Kärsämäki sijaitsee Oulun läänissä, Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun eteläisessä. Kärsämäki on tunnettu maanteiden risteyspaikka valtateiden 4 (E75) ja 28 risteyksessä keskellä Suomea. Matkaa Ouluun n.120 km, Kajaaniin n.110 km, Kokkolaan n.130 km ja Jyväskylään n.214 km. Kolmesta peräkkäisestä Kuvio 1. Kärsämäki kartalla liikenneympyrästä Kärsämäki myös tunnetaan. (Kärsämäen kunta) Kärsämäen naapureita ovat pohjoisessa Piippolan kunta, idässä Pyhännän kunta, etelässä Pyhäjärven kaupunki ja lännessä Haapajärven kaupunki ja Haapaveden kaupunki. Elinkeinorakenne tilanteen mukaan on seuraavanlainen alkutuotanto 21,5 %, jalostus 24 %, palvelut 51,7 % ja muut 2,8 %. Ikärakenne tilanteen mukaan vuotiaat 17,7 %, vuotiaat 55,2 % ja yli 64 vuotiaat 27,1 %. Kärsämäen kunnan suurimpia

8 4 työnantajia ovat kunta ja InCap Furniture Oy. Eniten työllistävät sektorit ovat kauppa, liikenne ja palvelut. (Kärsämäen kunta) Kärsämäen kunnassa on viimevuosien aikana voimakkaasti investoitu julkisiin rakennuksiin ja vapaa-ajanvietto- sekä liikuntapaikkoihin. Kuntaan on valmistunut uusi koulukeskus, urheilukenttä ja päiväkoti sekä liikekeskus, jossa sijaitsee kunnan toimintojakin. Kulttuurin osalta Kärsämäen kunta tunnetaan ehkä parhaiten nykyisin Suomen Elämäntarina yhdistyksestä, jolla on julkaisutoimintaa ja vuosittain heinäkuussa pidettävät tarinaniskennän Suomen mestaruuskilpailut. Toinen merkittävä nähtävyys ja kulttuurimatkailukohde on muutama vuosi sitten valmistunut paanukirkko, joka on rakennettu vanhoilla rakennusmenetelmillä ja kauttaaltaan päällystetty haapapuusta valmistetuilla paanuilla. (Kärsämäen kunta)

9 5 2 YRITTÄJYYS MAASEUDULLA Suomalaisen maaseudun vahvuustekijöitä ovat edelleen maa- ja metsätalous. Suomen EU-jäsenyys on kuitenkin muuttanut maataloutta ja on johtanut melko nopeaan maatilojen rakennekehitykseen. Tavoitteet tuottavuuden lisäämisestä ovat vähentäneet maa- ja metsätaloudessa työllistyvien määrää ja eivätkä ne yksin enää riitä maaseudun elinvoiman säilyttämiseen. (Miettinen 1998,6.) Monimuotoisen maaseudun tavoite on omaksuttu maaseudun kehittämisessä viimeisten vuosien aikana. Jotta maaseutu säilyisi tulevaisuudessakin asuttuna, on perinteisen maatalouden löydettävä uusia ansiomahdollisuuksia. Keskeiseksi maaseutupolitiikan strategiaksi nousi 1990-luvulla eri alojen yrittäjyyden edistäminen maaseudulla. Ajatus tälle strategian lähtökohdalle oli, että uusien työpaikkojen synty maaseudulla voi perustua ainoastaan huomattavissa määrin yrittäjyyteen. Keinoina yrittäjyyden edistämiseen on käytetty muun muassa neuvontaa, koulutusta ja rahoitusta. (Perämäki & Kallio 1995, 7.) Viime vuosien aikana on termi maaseutuyrittäjyys noussut perinteisen käsitteen maatalousyrittäminen rinnalle. Maaseutuyrittäjyydellä ymmärretään pienyritystoimintaa niin, että kaikki yrittäjämäinen toiminta maaseutuolosuhteissa kuuluu sen piiriin. Käsite kattaakin siten sekä perinteisen maatalouden sivuelinkeinoineen että myös paljon muuta: käsityöammatit, itsellisen ammatinharjoittajan, kaupallisen ja teollisen yrityksen, etätyöntekijän jne. (Heinonen & Järvinen 1996, 7.) Yrittäjyys ja yritykset ovat nousseet vahvasti esille yhteiskunnallisessa keskustelussa 1990-luvun laman jälkeisessä Suomessa. Nykyään ollaan hyvin yksimielisiä siitä, että työllisyys maaseudulla voi lisääntyä pysyvästi vain yritystoiminnan kautta. Maaseutuyrittäjyyden ja -yrityksien tärkeyden korostaminen onkin oikeutettua. (Hautamäki 2002, ) Yrittämisen perusteet ovat samat maaseudulla ja kaupungissa. Tuotteilla ja palveluilla on oltava riittävästi kysyntää ja niiden pitää olla asiakkaan kannalta

10 6 houkuttelevia ja kilpailukykyisiä muihin tarjolla oleviin vaihtoehtoihin verrattuna. Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen täytyy olla myös taloudellisesti kannattavaa yritykselle. Aloittavalla yrittäjällä onkin monia haasteita edessä yrittäjän urallaan. (Heikkilä 2001, 4.) Maaseutua ei ole perinteisesti syrjäisen sijainnin vuoksi pidetty ihanteellisena ympäristönä yritystoiminnalle. Logistiikan ja informaatioteknologian kehittymisen seurauksena sijainnilliset haittatekijät ovat kuitenkin vähentyneet. On lisäksi huomattu, että sijainti maaseudulla ovi itse asiassa tarjota todellisia kilpailuetuja ja hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Useille luonnon resursseja hyödyntäville yrityksille maaseutu on ainoa mahdollinen sijaintiympäristö. (Heikkilä 2001,14.) Maaseudulla sijainti voi tarjota yritykselle myös kilpailuetua. Rantamäki-Lahtisen tutkimuksen mukaan maaseutuyrittäjät arvioivat toimintaympäristönsä suurimmaksi mahdollisuudeksi raaka-aineiden saatavuuden ja hinnan. (Rantamäki-Lahtinen 2000, 80.) Vastaavasti Hautamäen tutkimuksessa maaseudun menestyvien yritysten vahvuus liittyikin yllättäen samaan asiaan kuin suurin menestymisen este eli henkilökuntaan. Maaseudulla toimivien yritysten osaava ja pysyvä paikallinen henkilökunta on vahva menestystekijä, eikä puutetta kädentaidon työntekijöistä ole. Vaikeutena on saada korkean tason osaajia muuttamaan maaseudulle. (Hautamäki 2000, 105.) Varsinaiset yritystoiminnan tekijät eivät ole ainoita syitä valita yrityksen sijaintipaikaksi maaseutu. Monesti maaseudulle sijoittuvan yrityksen sijaintipaikan valinnan takana ovat asumiseen, perheeseen, harrastuksiin tai vapaa-aikaan liittyvät tekijät. Valintaan vaikuttavat esimerkiksi asuinympäristön viihtyvyys, kotikunta tai seutu, henkilökohtaiset yhteydet alueelle sekä kunnan yrittäjäystävällisyys. Lisäksi maaseutu viehättää vihreiden arvojen sekä puhtaan luonnon ystäviä. (Ruokangas 1996, 25.) Maaseutuyrittäjyyden mahdollisuuksia tutkineet Harju ja Pirilä (Harju & Pirilä 2004,95, 97.) esittävät tutkimuksensa perusteella kaupungista maalle muuttaminen ja yrittäjäksi ryhtyminen ei ole niinkään seurausta erilaisten vaihtoehtojen huolellisesta punnitsemisesta ja asioiden tarkasta suunnittelusta,

11 7 vaan pikemminkin tulos havaituista mahdollisuuksista ja unelmien toteuttamisesta. Maalle muuttaneet ja siellä yrittäjäksi ryhtyneet ovat tehneet sijaintipaikkaan liittyvät ratkaisunsa vahvasti subjektiivisiin tekijöihin perustaen. Ratkaisut ovat perustuneet pitkälti aiempiin henkilökohtaisiin kontakteihin maaseudulle sekä haluun asua maaseudulla. Oman toimeentulon ja/tai yrityksen kannalta taloudellisesti parhaimman ratkaisun hakeminen ja siihen liittyvät tekijät ovat olleet toissijaisia. (Harju & Pirilä 2004, 95, 97.) Harju ja Pirilä esittävät lisäksi yrittäjien nähneen maaseutuyrittäjyyden mahdollisuutena irrottautua epävarmoista pätkätyösuhteista ja välttyä palkkatyön irtisanomis- ja lomautusuhista. Maaseutuyrittäjyys nähtiin myös mahdollisuutena yhdistää työ- ja perhe-elämä ja olla läsnä lasten arjessa. Edellä esitetyt käsitykset yrittäjyydestä ovat kuitenkin hyvin ristiriitaisia perinteistä vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä yrittäjyyttä vasten ja kaukana suurien taloudellisten riskien sekä vaikeuksien keskellä raatavasta yrittäjäkuvasta. Yrittäjyydestä maaseudulla tulisikin antaa realistista tietoa. Maaseutuyrittäjyyden tavoitetasona voisi olla uusi ja eheämpi elämänkokonaisuus, mutta yrittäjyys vaatii kuitenkin paljon ponnisteluja. (Harju & Pirilä 2004, 96.) Yleisesti yrittäjän henkilötekijöihin liittyvät ominaisuudet kuten luovuus, innovatiivisuus, rohkeus ja halu ottaa riskejä, ovat samalla myös maaseudulla yritystoimintaa harjoittavaan liitettäviä ominaisuuksia. Henkilön objektiivista todellisuutta tarkasteltaessa erotetaan toisistaan veto- ja työntötekijät. Maaseudun vetotekijöitä ovat yleensä luonto, turvallisuus, omat juuret sekä maaseudulle ominainen elämäntapa ja rytmi. Kaupungeista maalle ihmisiä työntää ahtaus, kaupunkilainen elämänrytmi ja tapa sekä kiivastahtinen elämänrytmi. Nämä vetotekijät liittyvät yleensä työhön, toimeentuloon ja perheeseen. Ihmisiä houkuttelee kaupunkeihin yleisesti työ ja toimeentulo, mikä vaikeuttaa muuttamista. (Heinonen 2000, )

12 8 3 ELINKEINOPOLITIIKKA 3.1 Yleisestä elinkeinopolitiikasta Ne toimet, joita pidetään osana nykyistä elinkeinopolitiikan toteuttamista, olivat aiemmin osa yleistä kunnan johdon asioiden hoitoa. Suunnitelmallisuutta kunnan asioiden hoidossa alettiin noudattaa 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla. Suomi teollistui ja kaupungistui ja sisäinen muuttoliike sekä maastamuutto muokkasivat kuntien kehityssuuntia eriytyvästi. Se toi tullessaan ongelmia muuttoliikkeen molemmissa päissä. Valtakunnallisesti aluepolitiikan kautta pyrittiin tasoittamaan kehityksen eroja. Edellä kerrotun murroksen myötä myös kunnallinen elinkeinopolitiikka ammattimaistui ja sitä myötä eriytyi omaksi asiantuntijaalakseen. Kehitys oli samansuuntaista myös yrityksissä. Strategioiden ja suunnitelmien laadinnasta tuli tärkeää ja se loi oman ammattikuntansa. (Kettunen 1998, 27.) Kunnan toiminta yritysten suuntaan voidaan nähdä kaksijakoisena. Toisaalta kunta järjestää palveluja yrityksille, kuten elinkeinoasiamies, neuvonta, toimitilat, koulutuksen järjestäminen, avustusten ja tukien hakemisessa auttaminen, takaukset ja muut vastaavat palvelut. Toisaalta elinkeinojen kehittämiseen eli elinkeinopolitiikkaan voidaan katsoa kuuluvan aktiivinen yritysten hankkiminen, uusien yritysten syntymisen auttaminen, yrittäjäkurssit, yritysten tukeminen rahoituksen ja toimitilojen järjestämisessä, monenlainen lobbaus ja PR-toiminta sekä kunnan markkinointi hyvänä sijaintipaikkana yritykselle. (Kettunen 1998, 27.) Kettusen (Kettunen, 1998,41.) mukaan elinkeinopolitiikka on edellytysten luomista hyville tapahtumille, hyville päätöksille ja kovaa työtä hyvien tapahtumien sattumiselle luotujen edellytysten avulla. Elinkeinopolitiikka on edellytysten rakentamista ja elinkeinojen kehittäminen on edellytysten hyväksikäyttöä. Todellista elinkeinopolitiikkaa voidaan tarkastella vasta jälkeenpäin, miten elinkeinojen kehitys on toteutunut ja mikä oli se prosessi saavutettuun tulokseen. (Kettunen 1998, 41.)

13 9 Elinkeinopolitiikkaan sisältyvät kaikki ne kunnan toimet, joiden avulla luodaan ihmisille edellytyksiä hankkia toimeentuloa ja työllistää itsensä tai toisia ihmisiä. Työllistyminen voi tapahtua esimerkiksi uuden yrityksen perustamisella tai toimivaa yritystä kehittämällä, muuttamalla harrastus ammatiksi tai perinteisesti siirtymällä palkkatyöhön. Elinkeinopolitiikan tulisi edistää näitä kaikkia tapoja, eikä se saa olla sitoutunut pelkästään johonkin tiettyyn elinkeinohaaraan. (Uusitalo 1990, 27.) Elinkeinopolitiikan tehtäväksi voidaan myös määritellä, että tulee luoda hyvät toimintaedellytykset yritystoiminnalle. Kaikki kunnan toiminta on jollain lailla kytköksissä elinkeinopolitiikkaan. Kun kunta ottaa kaikissa päätöksissään huomioon elinkeinoelämän toimintaa edistävän näkökulman, se lisää sillä tavoin omaa kilpailukykyään ja vetovoimaansa. (Harjula 2004, 40.) Elinkeinopolitiikka on niitä linjauksia, joita kunnassa on tehty tulevaisuutta koskien, eli kunnan elinkeinojen kehittämisen strategiaa. Sillä voidaan tarkoittaa myös sitä kokonaisuutta, johon sisältyy suunnittelu ja linjanveto, mutta myös ne todelliset toimet, joita politiikan toteuttamiseksi tehdään. Elinkeinojen kehittämisellä vastaavasti tarkoitetaan todellisia toimia, päätöksiä ja työtä. Elinkeinopolitiikan rinnalla joudutaan puhumaan monimerkityksellisesti kulttuurista, jota on mm. organisaatiokulttuuria, yrittäjäkulttuuria asioihin suhtautumista ohjaavaa paikalliskulttuuria. (Kettunen 1998, 12.) Elinkeinopolitiikka tapahtuu monella eri tasolla. Kuviossa 1 kuvataan eri tasoja ja niiden vuorovaikutusta toisiinsa ylä- tai alapuolella olevien tasojen kautta, mutta myös välissä olevien tasojen ohitse. Kuntatasokaan ei ole suljettu kokonaisuus, vaan se saa aina vaikutteita myös muilta tasoilta. (Linnamaa, 2008.)

14 10 Paikallisen tason toiminta-alue käytännön kenttä Kansainvälinen taso Kansallinen taso Alueellinen taso Seudullinen taso Kunnallinen taso Esimerkkejä eri tasojen toimijoista Kansainvälisen tason Organisaatiot, esim. eu ja muut kansainväliset Kansallisten hallitusten linjaukset Maakuntatason linjaukset, esim. maakuntaliitot Seututason linjaukset, esim. seutukunnat, Kuntatason linjaukset, esim. kunnanhallitus ja - valtuusto KUVIO 2. Elinkeinopolitiikan eri tasot (Linnamaa, 2008.) 3.2 Elinkeinopolitiikka alueellisella tasolla Pohjois-Suomen strategiset kehittämistoimet voidaan kiteyttää seuraavasti: menestyy olemalla avoin yhteistyökykyinen työ teollisuudessa pohjoisen hyväksi maaperän luonnonvarojen hyödyntäminen hyvinvointi- ja elämyspalvelut hanketoiminta eri sektoreilla vastata naapurimaiden öljy- ja kaasukenttien synnyttämään kysyntään avoimuudella riittävä ja osaava työvoima kykenevien yrittäjien olemassaolon turvaaminen ja vain kasvava talous voi ratkaista työttömyys- ja poismuutto-ongelmat positiivisesti. (Pohjois-Suomen strategia 2011, 17.)

15 11 Pohjois-Pohjanmaan maakunta suunnitelma 2020 määrittelee maakunnan elinkeinostrategian ja kilpailukyvyn tiivistetysti seuraavasti: 1. Osaamisperusteista verkostoitumista ja yhteistyötä kehitetään yhdessä alueiden kanssa. 2. Kasvualoista painotetaan tietoteollisuutta eri muodoissaan ja Oulun säteilyvaikutusta sekä perustoimialoista puu-, metalli,, matkailu. Ja luonnonvara-aloja. 3. Elinkeinoklustereiden synergiaa kehitetään ja pyritään rakentamaan siltaa perinteisten- ja kasvualojen välille. 4. Osaamisen vahvistaminen erityisesti liiketoimintaosaamisessa, verkostoitumisessa, kansainvälistymisessä, e-ratkaisuissa, innovatiivisuudessa ja tuotekehityksessä. 5. Yrittäjyysmaakunta 2010 yrittäjyyden kokonaisvaltainen kehittäminen tavoitteena. 6. Nuorille lisää työ- ja harjoittelupaikkoja. 7. Työttömyys alemmaksi ihmisille henkilökohtaisesti sovitetut keinot käyttöön. (Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2020, ) 3.3 Elinkeinopolitiikka kunnissa Kuntien elinkeinopoliittiset keinot olivat lainsäädännöllisesti rajattuja aina vuoteen 1977 asti, eikä kunnilla juurikaan ollut tulkinnanvaraa. Kuntien elinkeinopolitiikka vireytyi 1970 loppupuolella. Kunnat ryhtyivät kilpailemaan yrityksistä ja sitä kautta työpaikkojen saamisesta omaan kuntaan. Kilpailu toi myös mukanaan eitoivottuja piirteitä. Yritys saattoi käyttää saamansa kunnan taloudellisen edun hyväkseen ja siirtää toimintansa edunsaatuaan muualle. Nykyään tällaiset tapaukset ovat erittäin harvinaisia. (Sinisalmi 1996, ) Elinkeinopoliittinen suunnittelu kunnissa on lisännyt jatkuvasti suosiotaan vuosien saatossa. Kasvua ei tapahtuisi, ellei elinkeinopolitiikkaa koettaisi millään lailla hyödylliseksi. Kunnan elinkeinopolitiikan onnistumisen mittaamista on vaikea tehdä lyhyellä aikavälillä. Työpaikkalisäys voi johtua monista eri tekijöistä kuin kunnan toimista. Verrattaessa kahden kunnan kehitystä esimerkiksi 15 vuoden

16 12 aikana, aktiivien elinkeinopolitiikan noudattaminen tulee näkyviin kuntien välisissä eroissa. (Uusitalo 1990, 7-8.) Elinkeinopolitiikkaan pätee sama sääntö kuin moneen muuhunkin, eli ilman riskinottoa ei kannata odottaa tuloksia. Riskinottoon kautta mahdollisesti tulevaa kannattavuutta on vaikea määritellä. Periaatteena voidaan kuitenkin pitää, että suunniteltu toimenpide ei saa uhata kunnan taloutta siinäkään tapauksessa, että koko hake epäonnistuu täydellisesti. Kehittämisen resursseja ei kannata keskittää vain yhteen paikkaan, vaan sijoitusstrategian opin mukaisesti, harjoittaa useaan eri kohteeseen. Riskipitoisissa hankkeissa kunnalla olisi hyvä olla mukana myös muita vastuunkantajia. Se on hyötyä myös eri osapuolien sitouttamisen kannalta. (Westling 2000,12.) Kunnan elinkeinopolitiikan välineet ovat aineellisia ja henkisiä. Aineellista esimerkkinä tontit ja toimitilat. Henkistä osaa kuvaa elinkeinoilmasto, eli miten kunnassa suhtaudutaan elinkeinopolitiikkaan ja sen harjoittajiin. Olennaista on se, että luottavatko yrittäjät kunnan johtoon ja onko johto tehnyt parhaansa yritystoiminnan hyväksi. Elinkeinoilmasto on myös osin mielikuva-asia, eli millaisen kuvan kunnan elinkeinoilmastosta yleisesti saa. (Hietala 1987, 123.) Ongelmat elinkeinoilmastossa liittyvät usein kunnan virkamies- tai luottamusmiesjohtoon. Kunnan ja yritysten välinen yhteistyö saattaa jäädä vaille riittävää huomiota, vaikka virkamiesjohto työskentelee tehokkaasti. Kunnan ja yritysten välinen suunnitelmien vaihto ei toimi. Yrittäjät kokevat ettei heitä kuunnella, eikä heillä ole aitoa vaikutusmahdollisuutta. Yrittäjien kohtelu kunnan virkamiesten taholta voi olla huonoa. Yrittäjistä saattaa tuntua, että virkamiehet vaikeuttavat yritystoimintaa byrokratiaan vedoten. Negatiivinen tieto virkamiesten toiminnasta kiertää yrittäjien keskuudessa ja vaikuttaa elinkeinoilmastoon huonontavasti. (Hietala 1987, ) Yksikertaisimmillaan yrittäjyysilmasto tarkoittaa yrittäjien ja yritysjohtajien välisiä suhteita paikkakunnalla tai tietyllä alueella. Laaja-alaisesti ajateltuna se tarkoittaa mielipiteitä, mielikuvia, asenteista ja ennakkoluuloja yrittäjyydestä ihmisten

17 13 keskuudessa. Kunnan hyvä yrittäjäilmasto on tärkeää, sillä se edistää uusien yritysten syntyä erittäin tehokkaasti. (Hietala 1987, ) Uusien yritysten synty helpottuu, jos olemassa olevat yritykset suhtautuvat positiivisesti uusiin yrityksiin. Syntyvää kilpailutilannetta ei tulisi aina nähdä toisen voittona ja toisen tappiona. Hyvin toimivaan ja hyvään yrittäjäyhteisöön on mukava tulla ja se houkuttelee myös muuttavia yrittäjiä paikkakunnalle. Positiivien yrittäjäilmasto arvostaa yrittäjää ja saattaa synnyttää yritysideoita, joihin on helppo samaistua. Huono yrittäjäilmasto koetaan riskialttiiksi ja säälimättömäksi oman edun tavoitteluksi. (Hietala 1987, ) Kunnat, joissa on myönteinen yrittäjäilmasto, ovat yleensä selvästi vahvempia kuin kielteisen yritysilmaston kunnat, samoin niiden verotulot ovat suurempia ja työttömyys pienempää. Tulevaisuudessa erot tulevat entisestään korostumaan. Myönteisen yrittäjäilmaston kehittäminen ja ylläpitäminen on tehokkaampaa yrittäjyyden ja elinkeinopolitiikan edistämistä, kuin yksittäisten yritysten tukeminen. (Hietala 1987, ) Kuntien välinen kilpailu tulee tulevaisuudessa kiristymään kansainvälistymisen myötä. Suomalaisen kunnan pahin kilpailija ei löydy enää välttämättä naapurista, vaan kunnista ympäri maailmaa. Tekstiilien, jalkineiden ja vaatteiden tuotanto ovat jo suurimmaksi osaksi siirtyneet ulkomaille. Tiedon ja osaamisen osalta suomalaisilla kunnilla on kilpailukykyä. Pääkaupunkiseudun lisäksi ja vastapainoksi on tärkeää vahvistaa kasvukeskuksia eri puolille Suomea, jotta yritystoiminta ei siirtyisi ulkomaille. Olennainen osa tulevaisuuden elinkeinopolitiikkaa kunnissa tulee olemaan verkostoituminen. (Westling 2000, 16.) Kunnan elinkeinopolitiikka koskettaa kaikkia kunnan sektoreita, jotka ovat olleet mukana sen suunnittelussa. Teknisellä sektorilla on aina ollut erityisrooli kunnan kehittymisessä, koska se päättää mm. maapolitiikasta. Elinkeinopolitiikan suunnittelussa korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän kunnan eri sektorirajat ylittävä yhteistyö. Tietoyhteiskunnan edut on myös kunnissa havaittu, mutta sen hyväksikäyttöä tulisi entisestään tehostaa. Seututasolla kuntien

18 14 yhteistyö on jo yleistä, mutta tulevaisuudessa tulee siirtyä entistä enemmän yhteistyöhön eri seutujen välillä. Uudet ideat saadaan paremmin esille yhteistyön avulla ja eri seuduilla on varmasti erilaista annettavaa toisilleen. (Westling 2000, ) Elinkeinopolitiikka kunnissa ei saa eikä voi olla vain ammattilaisten työtä. Sen on mentävä läpi koko kunnan organisaation. Asioita tulee aina pohtia tulevaisuuden näkökulmasta: mistä kuntalaisille leipä tulevina vuosina? Onko edellä sanottu talonpoikaisviisautta? Koulutusasioita ja harrastusmahdollisuuksiakin tulee pohtia elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Samoin sen tulee peilautua kunnan omaa toimintaorganisaatiota pohdittaessa. (Kettunen 1998, 94.) Elinkeinopolitiikassa paikallisella kulttuurilla on myös merkittävä asema. Jotta asioissa voidaan onnistua, on kunnan politiikka ja toiminta oltava hyväksyttävää. Jos halutaan uutta ja rohkeaa elinkeinopolitiikkaa, se ei onnistu nurjamielisessä ilmapiirissä. (Kettunen 1998, 94.) Elinkeinopolitiikan lähtökohtien ja tilanteen arkinen rehellinen tunnistaminen on viisautta. Elinkeinopolitiikka vaatii hyvin pitkän ajan edellytysten rakentamista. Ruohonjuuritasolla elinkeinopolitiikka on pieniä panoksia, jatkuvalla työllä, pienin riskein, on saatavissa paljon aikaan. Kunnan elinkeinopolitiikan organisoinnissa on valtuusto keskeinen toimija. (Kettunen 1998, 94.)

19 15 4 KÄRSÄMÄEN ELINKEINOPALVELUJEN VIITEKEHYS Aluksi taustaa sille, missä Kärsämäki on ja kuinka se sijoittuu Pohjois- Pohjanmaalle sekä millaisessa viitekehyksessä toimimme. Alla oleva kuvio (KUVIO 3) kuvaa Pohjois-Pohjanmaata ja sen eteläosaa ns. Oulun eteläisen aluetta, mihin sijoittuu kolme seutukuntaa ja Kärsämäki osana Nivala Haapajärven seutukuntaa. Muut seutukunnan kunnat ovat Nivala, Haapajärvi, Reisjärvi ja Pyhäjärvi. Oulun Eteläisen alue Merijärvi Kestilä Kalajoki Oulainen Pulkkila Alavieska Haapavesi Piippola Ylivieska Pyhäntä Nivala Rantsila Kärsämäki 3 seutukuntaa: Siikalatvan Ylivieskan Nivala-Haapajärven 17 kuntaa Sievi Haapajärvi Kaupunki Reisjärvi Pyhäjärvi SeutuNet KUVIO 3. Kärsämäki osana Oulun eteläistä (Tilastokeskus.) Alla oleva kuvio (KUVIO 4) kuvaa Oulun eteläisen alueen kolmea seutukuntaa mitattuna Tilastokeskuksen kokoamilla mittareilla eri muuttujien suhteen. Alueen profiilia kuvaavat tiedot on koottu vuosien tiedoista.

20 16 Oulun Eteläisen profiili Alkutuotannon työlliset 2005 Maapinta-ala 2008 Liikennekuolemat 2007* Syntyneet 2007 Alle 15-vuotiaat 2007 Alle 7-vuotiaat 2007 Keskiasteen tutkinnon suorittaneet 2006 Kuolleet 2007 Yli 64-vuotiaat 2007 Jalostuksen työlliset 2005 Henkilöautot 2007 Väkiluku vuotiaat 2007 Poliisin tietoon tulleet rikokset 2007 Työttömät maaliskuu 2008 Toimipaikkojen lukumäärä 2006 Työvoima maaliskuu 2008 Työlliset 2005 Tutkinnon suorittaneet 2006 Valtionveronalaiset tulot 2006 Kesämökit 2007 Toimipaikkojen henkilöstö 2006 Valmistuneet asunnot 2007 Palvelutoimialojen työlliset 2005 Pitkäaikaistyöttömät maaliskuu 2008 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 2006 Toimipaikkojen liikevaihto 2006 Ulkomaan kansalaiset 2007 Ruotsinkieliset Osuus koko maasta (%) * ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, Työministeriö Siikalatvan Nivala-Haapajärven Ylivieskan SeutuNet KUVIO 4. Oulun eteläisen profiili seutukunnittain (Tilastokeskus.) Alla oleva kuvio (KUVIO 5) kuvaa Oulun eteläisen alueen yritys- ja toimipaikkojen määrää/1000 asukasta kohden eri kunnissa. Toimipaikat kunnittain 2008 Rantsila Merijärvi Kalajoki Alavieska Oulainen Pulkkila Kestilä Ylivieska Haapavesi Piippola Pyhäntä S e u t u k u n t a r a ja Sievi Nivala Kärsämäki T o i m ip a ik k o j a / a s Reisjärvi Haapajärvi Pyhäjärvi Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri Tammikuu 2008, tarkistamaton rekisteritieto SeutuNet KUVIO 5. Toimipaikka tiheys Oulun eteläisessä (Tilastokeskus.)

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Ylivieska. Kuntaraportti

Ylivieska. Kuntaraportti Ylivieska Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Toholampi. Kuntaraportti

Toholampi. Kuntaraportti Toholampi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Kempele. Kuntaraportti

Kempele. Kuntaraportti Kempele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Muhos. Kuntaraportti

Muhos. Kuntaraportti Muhos Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Utajärvi. Kuntaraportti

Utajärvi. Kuntaraportti Utajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut Kuusamo Asiointipaikat Hallinnollinen asiointipaikka

Lisätiedot

Pietarsaari. Kuntaraportti

Pietarsaari. Kuntaraportti Pietarsaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Elinkeinoseminaari Seinäjoki 16.5.2007 16.5.2007 Asko Peltola Elinkeinoseminaari 2007 1 Maakuntasuunnitelman visio 2030: Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 13 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 23 Palvelut (H, I, K, O) 37 42 Muut 13 12 1 2 3 4 5 6 7 9 1 3.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Pohjois-Pohjanmaa Teollisuus (D) - - - - 11 11 10 10 Rakentaminen (F) - - - - 12 12 12 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Raahe. Kuntaraportti

Raahe. Kuntaraportti Raahe Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2011

Alueiden kilpailukyky 2011 Valtakunnalliset sekä taustamuuttujakohtaiset tulokset 1 Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat/vaikuttavat yrityksenne sijaintiin ja toimintaedellytyksiin alueella? Kaikki vastaajat, n=1280 Yritykselle

Lisätiedot

Taivalkoski. Kuntaraportti

Taivalkoski. Kuntaraportti Taivalkoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Anssi Hietaharju Tuomas Jalava 19.3.2015 Page 1 Vastauksia kyselyyn saatiin seuraavasti Vastaajia yhteensä 274 (19 eri kunnasta) Luottamushenkilö 144 Viranhaltija

Lisätiedot

Strategia Luotsaa hyvinvointia

Strategia Luotsaa hyvinvointia Strategia 2015 Luotsaa hyvinvointia Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Ilmastonmuutokset ja globaalitalouden häiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia kaikilla toimialoilla. Julkisen talouden

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mahdollisuus epäonnistua -

Mahdollisuus epäonnistua - Mahdollisuus epäonnistua - Muuramen Hyvinvointi Oy:n perustaminen ja kuoppaaminen Sami Niemi Uskalla kokeilla - verkostofoorumi 16.11.2016 1 Tehtäväksi anto sotekokonaisuuden uudistamiselle Muuramen kunta

Lisätiedot

Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen

Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Havaintoja: Elinkeinopolitiikka ei näy kuvassa! Pitäisi olla keskeinen osa meripolitiikkaa. Tarve kansalliselle meripolitiikalle,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih.

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih. POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta! AKL 2.2011 Pohjois-Pohjanmaa asukkaita 395 000 pinta-ala 37 400 km2 asukastih. 11 as/km2 AKL 2.2011 1 Pohjois- Pohjanmaa 34 kuntaa (+Vaalan kunta Kainuusta liiton jäsen)

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Pori 14.4.2015 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä www.ras.fi

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen. Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus

Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen. Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi MTT taloustutkimus 31.5.2011 Taustaa Siitä huolimatta, että maailma kaupungistuu nopeasti, maaseutualueet

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Maaseutuohjelman tulevaisuus

Maaseutuohjelman tulevaisuus Maaseutuohjelman tulevaisuus Hämeessä on hyvät eväät Ruokaketjun kehittämisseminaari 12.1.2018 Minna-Mari Kaila MMM MAASEUTUALUEET TUOVAT SUOMELLE TULOJA EU:STA 95 % SUOMESTA MAASEUTUA EU-osarahoitteista

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Keski-Suomi Teollisuus (D) - - - - 13 12 12 12 Rakentaminen (F) - - - - 13 12 13 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki,

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki, Missiona Pohjoisen menestys Timo Rautajoki, 27.4.2017 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 2 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 3 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 4 Kansainvälisyys Lappi on jo nyt

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot