ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja"

Transkriptio

1 ELINKEINOSTRATEGIA

2 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut olennaisesti. Toimintaympäristön muutos on ollut viime aikoina nopeaa ja vaikeasti ennustettavaa, erityisesti Haukiputaalle tärkeän informaatioteollisuussektorin työpaikat ovat globalisaatiokehityksen myötä vähenemässä Suomessa. Tässä tilanteessa elinkeinopolitiikka ei voi tukeutua siinä määrin kuin aiemmin teknologiateollisuuden varaan. On kyettävä monipuolistamaan elinkeinorakennetta ja vähentämään sitä haavoittuvuutta, minkä tukeutuminen yhden toimialan varaan väistämättä aiheuttaa. Haukiputaan kunnanhallitus päätti marraskuussa 2004 nimetä työryhmän valmistelemaan uutta elinkeinostrategiaa. Työryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: työryhmän puheenjohtaja kunnanjohtaja Pasi Vallivaara, valtuutetut: Eero Halonen, Terttu Kuusela, Tuomo Kärkkäinen, Aarno Manninen, Esa Nikkinen ja Irma Pellinen sekä toimitusjohtaja Mikko Raappana Haukiputaan Yrittäjäyhdistyksen nimeämänä yrittäjien edustajana ja toimitusjohtaja Aarno Rantapelkonen Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy:n edustajana. Rantapelkonen toimi myös työryhmän sihteerinä. Työryhmä kokoontui talven ja kevään aikana 12 kertaa, järjesti kaksi yrittäjille suunnattua keskustelutilaisuutta, haastatteli eri sidosryhmien edustajia ja keräsi Haukiputaan vetovoimaisuutta ja kehittämistarpeita kartoittavaa tietoa erityisellä kyselylomakkeella sekä käytti hyväkseen tilastoja ja muuta kirjallista aineistoa. Kerätyn tiedon analysoinnin pohjalta työryhmä laati ehdotuksensa Haukiputaan vuosien elinkeinostrategiaksi. Tässä esitetty strategia-asiakirja on tiivistys siitä, millaisena työryhmä näkee Haukiputaan vetovoiman ja kilpailukyvyn yritysten toimintaympäristönä sekä ehdotus, miten näitä tulee edelleen kehittää. Kantavina ajatuksina strategiassa on elinkeinopolitiikan näkökulman ulottaminen lähes kaikkeen kunnan toimintaan sekä seudullisen yhteistyön hyödyntäminen. Näin ollen strategian toteutuminen edellyttää useiden kunnan sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien sitoutumista ja myötävaikutusta. Kunnan omille hallintokunnille ja organisaatioille, joissa kunta on osakkaana, strategiaraportti on tahdonilmaisu siitä, miten niiden tulisi ottaa kunnan elinkeinostrateginen näkemys päätöksenteossaan ja toiminnassaan huomioon. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

3 3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...2 VISIO STRATEGISET TAVOITTEET...4 STRATEGIAN TOTEUTUSPERIAATTEET...5 YRITYKSET...6 Nykyinen tila...6 Toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon määrä...6 Yritysten koko...8 Yritysten aloittamiset ja lopettamiset...8 Yritysten toimialarakenne...9 Työpaikat...10 Kehittämisen kohteet...12 INFRASTRUKTUURI YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...13 Nykyinen tila...13 Sijainti ja liikenneyhteydet...13 Kaavoitus ja yritystontit...14 Toimitilat...14 Kehittämisen kohteet...15 ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU...16 Nykyinen tila...16 Kehittämisen kohteet...16 KEHITTÄJÄVERKOSTOT...17 Nykyinen tila...17 Kehittämisen kohteet...19 INHIMILLISET VOIMAVARAT...19 Nykyinen tila...19 Kehittämisen kohteet...21 KUNTAKUVA...21 Nykyinen tila...22 Kehittämisen kohteet...23 STRATEGIAN TOTEUTUS...23 LÄHTEET...24

4 4 VISIO 2008 Vetovoimainen Haukipudas tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön monipuoliselle elinkeinotoiminnalle kansainvälisellä Oulun seudulla. Haukiputaan elinkeinostrategia perustuu joustavaan, tilanneherkkään ja yhteistyötä hyödyntävään toimintaan sekä paikkakunnan sijainnin ja muiden vahvuuksien täysimittaiseen hyödyntämiseen. J o u s t a v a, t i l a n n e h e r k k ä, y h t e i s t y ö t ä h y ö d y n t ä v ä e l i n k e i n o - s t r a t e g i a V e t o v o i m a i n e n t o i m i n t a y m p ä r i s t ö H a u k i p u t a a n s i j a i n t i e d u t Kuva 1. Visio 2008 STRATEGISET TAVOITTEET Työpaikkojen lisääminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Työpaikkaomavaraisuuden lisääminen Verotulojen lisääminen Kilpailukykyinen palvelutarjonta

5 5 STRATEGIAN TOTEUTUSPERIAATTEET Toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen elinkeinopolitiikkaan. Elinkeinopolitiikan näkökulma ulottuu lähes kaikkiin kunnan toimintoihin. Toiminta perustuu menestykselliseen yhteistyöhön ja tarkoituksenmukaiseen työnjakoon. Haukipudasta kehitetään itsenäisenä osana Oulun seutua. Yritysten toimintaympäristön kehittäminen perustuu todellisten olemassa olevien tai saavutettavissa olevien kriittisten menestystekijöiden 1 tunnistamiseen ja kehittämiseen 2. Kriittisissä menestystekijöissä tavoitteena on ylivoimaisuus. Kuntakuva Yritykset Kuntakuva Kehittäjäverkosto LUOVA JÄNNITE JA VIREYS Inhimilliset voimavarat Infrastruktuuri Asuin- ja elinympäristön laatu Kuntakuva Kuva 2. Haukiputaan elinkeinostrategian näkökulma 1 Kriittiset menestystekijät ovat tekijöitä, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotka vaikuttavat pitkällä aikavälillä ja joihin kunta pystyy itse vaikuttamaan. 2 Vrt. Sotarauta et al (2001).

6 6 YRITYKSET Yritysten sijoittuminen kuntaan ja siellä menestyminen on keskeisin elinkeinopolitiikan tavoite ja samalla osoitus elinkeinopolitiikan onnistuneisuudesta. Yritysten toimialarakenne, kasvu- ja uudistumiskyky, työllistävyys, tuottavuus, kannattavuus, kansainvälistyminen ja verkottuminen ilmentävät kunnan yritystoiminnan dynaamisuutta ja kehitysedellytyksiä. Kunnan pääasiallinen tehtävä yritystoiminnan edistäjänä on tarjota kilpailukykyiset olosuhteet yritysten menestymiselle. Nykyinen tila Toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon määrä Haukiputaalla oli vuoden 2003 lopussa 570 toimipaikkaa, joista varsinaisia yrityksiä voidaan arvioida olleen hieman yli Toimipaikkojen määrän lisääntyminen on ollut valtakunnallista ja seudullista keskiarvoa hitaampaa. Vuodesta 1993 vuoteen 2003 toimipaikkojen määrä lisääntyi Haukiputaalla 14 prosenttia. Oulun seudulla vastaava lisäys oli 24 prosenttia ja koko maassa 18 prosenttia Indeksi Vuosi Haukipudas Ouluseutu Koko Maa Kuva 3. Toimipaikkojen määrän kehitys (v. 1993=100) Myös toimipaikkojen henkilöstömäärä on lisääntynyt Haukiputaalla valtakunnan ja erityisesti Oulun seudun keskiarvoja hitaammin. Vuosien välillä toimi- 3 Tilastokeskus: Yritykset 2005:1. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2003 lopussa yritystä ja toimipaikkaa. Yrityksiä oli näin ollen noin 10,7 % vähemmän kuin toimipaikkoja. Jos oletetaan yritysten ja toimipaikkojen lukumäärien suhde Haukiputaalla samaksi kuin se on koko maassa, Haukiputaalla oli vuoden 2003 lopussa noin 509 yritystä. Yritystoimintaa on tarkasteltu tässä toimipaikkatilastojen perusteella niiden yritystilastoja paremman saatavuuden johdosta.

7 7 paikkojen henkilöstömäärä lisääntyi Haukiputaalla 19 %. Koko maassa lisäys oli 23 % ja Oulun seudulla 54 %. Haukiputaan toimipaikkojen henkilöstömäärä kasvoi vuosien 1993 ja 1997 välillä ja on vähentynyt vuodesta 1999 lähtien. Tilastoidussa henkilöstön ja liikevaihdon määrässä näkyvä kuoppa vuoden 1998 kohdalla johtuu tilastointivirheestä eikä vastaa todellisuutta Indeksi Vuosi Haukipudas Ouluseutu Koko Maa Kuva 4. Toimipaikkojen henkilöstön määrän kehitys (v. 1993=100) Haukiputaan toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2003 noin 414 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi vuosien 1993 ja 2003 välillä noin 62 %. Liikevaihdon kasvu jäi selvästi jälkeen koko maan ja Oulun seudun liikevaihdon kasvusta. Oulun seudulla liikevaihdon kasvu oli 121 % ja koko maassa noin 100 % Indeksi Vuosi Haukipudas Ouluseutu Koko Maa Kuva 5. Toimipaikkojen liikevaihdon kehitys (v. 1993=100)

8 8 Haukiputaan toimipaikkojen henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitystä selittää suurimmalta osaltaan sen kulloisenkin suurimman yrityksen 1990-luvulla Nokian ja myöhemmin SCI:n ja edelleen Sanmina-SCI:n kulloinenkin henkilöstön ja liikevaihdon määrä. Esimerkiksi vuoden 2003 toimipaikkojen liikevaihdosta Sanmina-SCI:n osuus oli noin 55 %. Haukiputaan osuus Oulun seudun väestöstä on 8,2 % ja toimipaikoista 7,3 %. Asukkaita toimipaikkaa kohti Haukiputaalla on selväsi enemmän kuin koko maassa ja Oulun seudulla keskimäärin. Em. tunnusluvut, samoin kuin noin 64 prosenttiin laskenut työpaikkaomavaraisuus kuvaavat Haukiputaan suuntautumista seudullisessa työnjaossa enemmän asuin- kuin työpaikka-alueeksi. Yritysten koko Haukiputaalaisessa toimipaikassa työskenteli vuonna 2003 keskimäärin vajaa neljä henkilöä. Keskimääräinen liikevaihto toimipaikkaa kohti oli noin 726 tuhatta euroa ja työntekijää kohti noin 185 tuhatta euroa. Sekä henkilöstömäärällä että liikevaihdolla mitaten haukiputaalaiset yritykset ovat keskimäärin verraten pieniä. Molemmat em. yrityskokomittareista ovat selvästi alle valtakunnan ja seudun keskiarvojen. Samoin työntekijää kohti laskettu liikevaihto on Haukiputaalla seudun ja valtakunnan keskimääräistä tasoa alhaisempi. Alhainen keskimääräinen liikevaihto työntekijää kohden on osoitus yrityskannan työvoimavaltaisuudesta. Haukipudas Oulun seutu Koko maa Henkilöstö/ toimipaikka 3,9 6,2 5,0 Liikevaihto/ toimipaikka, , , ,9 Liikevaihto/ henkilöstö, ,5 208,3 219,7 Asukkaita/ toimipaikka 29,3 25,8 20,4 Yritysten aloittamiset ja lopettamiset Yritysten aloittamisten määrä on vaihdellut Haukiputaalla viime vuosina viidenkymmenen molemmin puolin. Vuonna 2003 toimintansa aloitti 54 ja lopetti 38 yritystä nettolisäyksen ollessa näin 16 yritystä. Aloittamisten ja lopettamisten määrä suhteessa toimipaikkojen määrään oli Haukiputaalla vuonna 2003 hienokseltaan suurempi kuin Oulun seudulla ja koko maassa. Lopettamisten määrä oli selvästi pienempi ja sitä myöten nettolisäys selvästi suurempi kuin mainituissa vertailuryhmissä. Aloittamisten määrä suhteessa asukaslukuun sen sijaan on Haukiputaalla alhainen. 4 Tilastokeskus.

9 9 Taulukko 2. Vuoden 2003 toimintansa aloittaneet ja lopettaneet toimipaikat 5 Haukipudas Oulun seutu Koko maa Aloittaneet, kpl Lopettaneet, kpl Nettolisäys, kpl Aloittaneet/ toimipaikat, % 6 9,5 9,4 9,3 Lopettaneet/ toimipaikat, % 6,7 7,0 8,4 Nettolisäys/ toimipaikat, % 2,8 2,3 0,9 Aloittaneet/ lopettaneet suhdeluku 1,42 1,33 1,10 Aloittaneet/ asukasluku, promillea 3,23 3,64 4,55 Yritystoiminnan aktiviteettia on joissakin tutkimuksissa analysoitu toimintansa aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määriä koskevia suhdelukuja ristiintaulukoimalla. 7 Vuoden 2003 lukujen perusteella Haukipudas sijoittuu luokkaan, jossa yritysten määrään suhteutettu nettolisäys on selvästi yli maan keskitason, aloittaneita yrityksiä yrityskannasta on yli maan keskitason ja lopettaneita on alle maan keskitason. Tällaisia alueita on luonnehdittu vireän ja kasvuhakuisen yritystoiminnan alueiksi. Yritysten toimialarakenne Taulukossa 3 on esitetty Haukiputaan yritysten toimialajakauma vuosilta Merkittävää yritysmäärän kasvua on tapahtunut yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa, terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, kiinteistöpalveluissa, kuljetuksessa ja rakentamisessa. Päivittäistavarakauppa sekä majoitus- ja ravitsemustoiminta ovat olleet pitkään samaa tasoa. Väheneviä toimialoja ei käytännöllisesti katsoen ajanjaksona ole ollut. Koko yritysmäärästä alkutuotannon ja teollisuuden alojen osuus on runsaat 15 %. Tärkeimmät palvelun ja kaupan alat kattavat jo 60 % yrityskannasta, loppuneljännes yrityksistä koostuu rahoitus, hallinto ym. palveluista. Rakennusalan yritysten osuus yrityskannasta on Haukiputaalla selvästi suurempi kuin muualla Oulun seudulla Haukiputaalla teollisuuden ja alkutuotannon sektorien suhteellinen osuus tulee mitä todennäköisimmin vielä supistumaan ja kaupan ja muiden palvelualojen yritysten osuus kasvamaan edellyttäen, että kaupalle ja palveluille kyetään tarjoamaan vetovoimaisia liikepaikkoja.. 5 Tilastokeskus. 6 Jakajana on käytetty saman vuoden toimipaikkojen määrää. 7 Ks. esim. Hyrsky-Lipponen: Yrittäjyyskatsaus 2004.

10 10 Taulukko 3 ja kuvat. Haukiputaan yritysten toimialajakauma vv YHTEENSÄ A Maa-, riista- ja metsätalous B Kalatalous C Kaivostoiminta ja louhinta D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne J Rahoitustoiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut L Julkinen hallinto, maanpuolustus jne M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut O Muut yht.kunn. ja henk.kohtaiset palvelut P Työnantajakotitaloudet Q Kv. järjestöt ja ulkomaiset edustustot X Tuntematon Työpaikat Haukiputaan työpaikkojen kokonaismäärä lisääntyi vuosien 1990 ja 2003 välillä noin 400 työpaikalla. Kasvu oli kunnan väestömäärän kasvuun suhteutettuna pieni. Haukiputaalaisten työntekijöiden työpaikkojen määrän lisäys onkin tapahtunut suurelta osin Oulun kaupungissa. Haukiputaan työpaikkaomavaraisuus on näin laskenut 1990 luvun puolivälin noin 76 prosentista nykyiseen 64 prosenttiin. Toimialoittaisena yleispiirteenä on ollut alkutuotannon työpaikkojen voimakas väheneminen koko 1990-luvun, jalostustyöpaikkojen määrän nousu ja lasku sekä viimein palvelutyöpaikkojen hidas, mutta varma kasvu. Teollisuus oli vuonna 2003 suurin työllistäjä työpaikallaan, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut toisena 761 työpaikalla ja kauppa ja koulutus kolmantena kumpikin reilulla 400 työpaikalla. Haukiputaan työttömyysaste on vaihdellut kulloisenkin suhdannetilanteen mukaan. Vuoden 2004 elokuun työttömyysaste oli 11,8 %. Työttömien osuus työvoimasta on Haukiputaalla lähellä Oulun seudun keskimääräistä tasoa. Oulun seutukunnan tavoite on saada työttömyysaste laskemaan 10 prosenttiin. Työllistävin kunnan teollisuudenaloista on elektroniikkateollisuus. Mekaanisen puunjalostuksen merkitys on myös suuri. Toimiala työllistää noin 250 työntekijää. Teollisuuden osuus Haukiputaan työpaikoista on vaihdellut ja 2000-luvuilla neljänneksen ja kolmanneksen välillä. Osuus on riippunut pääasiassa suurimman teollisuus- 8 Tilastokeskus.

11 11 yrityksen luvulla Nokian ja viime vuosina Sanmina-SCI:n - kulloisestakin työvoimatarpeesta. Nykyisellään noin 65 % teollisuustyöpaikoista on Sanmina- SCI:ssä. Globalisaatiokehitykseen liittyvä elektroniikkateollisuuden työpaikkojen merkittävä väheneminen on merkittävin Haukiputaan elinkeinostrateginen haaste. Alkutuotannon työpaikat A Maatalous, riistatalous ja metsätalous B Kalatalous Kuva 6. Alkutuotannon työpaikkakehitys v Jalostuksen työpaikat C Kaivostoiminta ja louhinta E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto D Teollisuus F Rakentaminen Kuva 7. Jalostuksen työpaikkakehitys v

12 12 Palvelualojen työpaikat G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriaj, henk.koht- ja kotital.esineid. korjaus H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne J Rahoitustoiminta Kuva 8. Palvelualojen työpaikkakehitys v Kehittämisen kohteet Yritysrakenteen monipuolistaminen siten, että riippuvuus yhdestä toimialasta vähenee olennaisesti. Tämä edellyttää toimintaympäristön kehittämistä useiden toimialojen yrityksiä kiinnostavaksi ja tehokasta sijaintipaikkamarkkinointia. Kaupan ja muiden palvelualojen yritysten Haukiputaalle sijoittumisen edistäminen. Edellyttää erityisesti vetovoimaisten liiketoimintapaikkojen kaavoittamista ja markkinointia. Matkailuun, virkistykseen ja liikuntaan liittyvän yritystoiminnan edellytysten kehittäminen erityisesti Virpiniemeen ja Kiiminkijokeen liittyen. Yritysten kasvun edistäminen. Kasvuyrityksille suunnattujen tukipalveluiden kehittäminen. Tilaaja-tuottajamallin hyödyntäminen kunnan palveluiden järjestämisessä. Tämä merkitsee palveluiden hankkimista kilpailuttamalla. Tuottaja voi olla yritys, julkinen organisaatio tai muu yhteisö.

13 13 INFRASTRUKTUURI YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Infrastruktuurilla tarkoitetaan yritystoiminnalle olennaista fyysistä toimintaympäristöä. Siihen kuuluvat esimerkiksi liikenneyhteydet, kaavat, tontit, toimitilat, energian ja veden saanti sekä erilaiset kustannustekijät kuten kunnallistekniset maksut. Nykyinen tila Sijainti ja liikenneyhteydet Sijainniltaan ja liikenteelliseltä saavutettavuudeltaan Haukipudas on edullisella paikalla. Valtatie E 75 ohittaa Haukiputaan asutuksen itäpuolitse. Vanha nelostie halkoo suurinta osaa asutuksen ja yritystoiminnan käytössä olevista alueista. E 75:n liittymiä kunnan alueella on kolme; Kellon, Murtoperän ja Asemakylän liittymät. Liittymät tarjoavat vetovoimaisia sijaintipaikkoja yritystoiminnalle edellyttäen, että kaavaratkaisut antavat siihen mahdollisuudet. Erityisesti Kellon moottoritieliittymästä olisi mahdollista kehittää vetovoimainen liikenteeseen tukeutuvien kaupallisten palveluiden alue. Lento-, rautatie- ja meriliikenteen osalta Haukiputaan liikennepalveluiden saavutettavuus on erinomainen. Kuva 9. Haukiputaan strategiset yritystoiminnan kasvualueet

14 14 Kaavoitus ja yritystontit Merkittävimmät kaupallisiin palveluihin soveltuvat kaavoitetut alueet ovat kuntakeskus, Kello ja kuntakeskuksen eteläpuolinen Annalankankaan alue. Pääosin teollisuutta varten varattuja alueita kunnassa on viisi; Ukonkaivos, Annalankangas, Holstinmäki, Martinniemi ja Asemakylän Liittotie. Näistä osin Annalankangas ja Holstinnmäki soveltuvat osin myös kaupallisiin palveluihin. Holstinmäki ja Annalankangas ovat Haukiputaan teollisuusalueista sijainniltaan vetovoimaisimmat. Martinniemen Laitakarin alueen kiinnostavuus yritystoiminnan sijaintipaikkana on kasvamassa. Oulun ja Haukiputaan rajalle sijoittuva Holstinmäki voidaan mieltää Oulun pohjoiseksi teollisuusalueeksi ja on näin varteenotettava vaihtoehto kaupunkiseudulta sijaintipaikkaa etsivälle yritykselle. Holstinmäen asemakaavan laajennuksen myötä tonttitarjonta on saatu hyväksi. Laajennus mahdollistaa noin k-m 2 :n rakentamisen alueelle. Alueelle on mahdollista sijoittaa teollisuutta sekä liike- ja toimistorakennuksia. Päivittäistavarakaupan myymälätiloille alueella ei ole varauksia. Ongelmana Holstinmäellä on valmiilla kunnallistekniikalla varustettujen luovutuskelpoisten tonttien vähäinen määrä. Tehokas asiakaslähtöinen tonttien markkinointi edellyttää nykyistä suurenpaa samanaikaisesti tarjolla olevaa tonttivalikoimaa. Annalankankaan teollisuusalueen osalta vapaat tontit ja kaavoitettu kunnan maa on rakennettu täyteen. Ukonkaivoksen alue on työpaikkamäärältään teollisuusalueista suurin. Tällä hetkellä sinne on sijoittunut mittavaa elektroniikan sopimusvalmistusta. Martinniemen ja Asemakylän teollisuusalueiden tonttien kysyntä on ollut viime vuosina vähäistä. Kunnan tarjoamat yritystontit ovat hinnaltaan ja kunnallisteknisiltä maksuiltaa kilpailukykyisiä. Tonttien tarjonta vähittäiskaupalle on niukkaa. Teollisuusalueiden siisteydessä ja viihtyisyydessä on parannettavaa erityisesti Annalankankaalla ja Holstinmäessä. Holstimäen osalta on käynnistetty Holstinmäen imagoprojekti, jonka tavoitteena on alueen viihtyisyyden kohentaminen. Toimitilat Yritysten toimitilojen saatavuus Haukiputaalla on kohtuullinen. Merkittävin teollisuusyrityksille toimitiloja tarjoava yritys Haukiputaalla on kunnan omistama Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy. Yhtiöllä on omistuksessaan noin m 2 vuokrattavia toimitiloja. Näistä 2/3 on Ukonkaivoksen alueella ja vuokrattu Sanmina-SCI:lle. Yritys on irtisanonut toimitilojensa vuokrasopimuksen ja alueelta tulee vapautumaan toimitiloja muiden yritysten käyttöön noin m 2 vuoden 2006 alussa. Aluetta kehitetään Yrityskeskus Potential hankekonseptin avulla. Vähittäiskauppaan soveltuvien toimitilojen tarjonnassa on niukkuutta.

15 15 Kehittämisen kohteet Valtatie E 75:n risteysalueiden kaupallisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tämä edellyttää risteysalueiden kaavoittamista tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaavoitettavan raakamaareservin turvaaminen. Yritystoimintaa varten kaavoitettavaa maata tarvitaan erityisesti alueilta: Annalankangas, Haukiharju (ent. Murtoperä) ja Kellon väylän eritasoliittymä. Kuntakeskuksen kaupallisen vetovoimaisuuden lisääminen rakennetta tiivistämällä. Tämä voi toteutua esim. rakennusoikeuksien ja kerrosmäärien lisäämisellä. Tonttitarjonnan turvaaminen kaupallisille palveluille ja matkailulle. Yritysalueiden viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen. Käynnissä olevalla imagoprojektilla Holstinmäestä kehitetään vetovoimainen ja viihtyisä yritysalue Haukiputaan yritysalueiden näyteikkuna. Saatujen kokemusten pohjalta toteutetaan vastaava projekti myös muilla alueilla kuten esim. Annalankankaan teollisuusalueella. Asemakylän Liittotien alueen suunnittelu liikennehakuista yritystoimintaa varten. Yritystonttien markkinoinnin kehittäminen. Yhteistyön lisääminen kunnan maankäyttötoimen ja Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy:n välillä. Virpiniemen maankäytön suunnittelun toteuttaminen siten, että se mahdollistaa nykyistä laajemman matkailuun ja liikuntaan kytkeytyvän liiketoiminnan. Kunnallistekniikalla varustettujen rakentamisvalmiiden yritystonttien riittävän määrän turvaaminen esim. Holstinmäen alueella. Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy:n koordinoijaroolin kehittäminen toimitilojen järjestämisessä yritystoimintaa varten. Martinniemen Laitakarin entisen teollisuusalueen kehittäminen yritysalueena.

16 16 ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU Asuin- ja elinympäristö koostuu fyysisestä ympäristöstä, toiminnallisesta ympäristöstä julkisine ja yksityisine palveluineen, taloudellisesta ympäristöstä ja sosiaalisesta ympäristöstä Taloudellisessa ympäristössä on kyse paikkakunnan elinkustannuksista. Sosiaalinen ympäristö tarkoittaa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sosiaalisia verkostoja. Laadukas asuin- ja elinympäristö houkuttelee yritysten tarvitsemaa työvoimaa ja vaikuttaa näin yritysten sijoittumiseen. Paikkakunnalle asettuvat asukkaat luovat yritysten tuotteille kysyntää. Nykyinen tila Asuin- ja elinympäristön laatu on kaikkien sen osatekijöiden suhteen selvä vahvuustekijä Haukiputaalla. Kaikkialla kunnassa on mahdollisuus asua lähellä luontoa, mutta samalla kohtuullisella etäisyydellä valtakunnanosakeskustasoisista palveluista. Haukiputaan luonto merenrantoineen ja jokineen tarjoaa monipuoliset virkistysmahdollisuudet kaikkina vuodenaikoina. Kuntalaisten peruspalvelut ovat hyvät ja edulliset. Asumiskustannukset ovat edulliset. Paikkakunnalla on runsaasti järjestettyä harrastustoimintaa, mikä osaltaan mahdollistaa esim. paikkakunnalle muuttajan kiinnittymisen erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin. Haukiputaan sijainti osana Oulun seutua luo tähän erinomaiset mahdollisuudet. Asuin- ja elinympäristön viihtyvyyden parantamista vaativat lähinnä kuntakeskus ja joidenkin teollisuusalueiden sisällä tai lähialueilla sijaitsevat asuinalueet. Kuntakeskuksen vetovoimaisuutta kaupallisten palveluiden keskittymänä tulee parantaa. Asuntotonttien saatavuuden turvaamiseen tulee kiinnittää huomiota. Tämä edellyttää, että kunta hankkii vuosittain riittävän määrän asemakaavoitettavaa raakamaata. Kunnallisten peruspalveluiden tason ylläpitäminen myös tulevaisuudessa on kuntatalouden haaste. Virpiniemen, meren ja Kiiminkijoen tarjoamia mahdollisuuksia tulee kehittää Haukiputaan vetovoimaa ja imagoa vahvistavaan suuntaan. Haukiputaan vetovoimaisuuden ja imagon kehittämisessä asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä kannattaa käyttää nykyistä enemmän hyväksi. Kehittämisen kohteet Laadukkaiden asuintonttien tarjonnan turvaaminen Virpiniemen kehittäminen virkistys- ja matkailualueena. Kiiminkijoen ja meren virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen. Kunnallisten palveluiden tason turvaaminen. Vetovoimaisen toimintaympäristön hyödyntäminen kunnan markkinoinnissa.

17 17 KEHITTÄJÄVERKOSTOT Tiedon ja osaamisen merkitys yritysten kilpailukyvyn tekijöinä on jatkuvasti korostunut. Tieto, osaaminen, oppiminen, kyky etsiä ja luoda uutta tietoa ja osaamista sekä synnyttää innovaatioita on nähty keskeisimmiksi yritysten kilpailutekijöiksi globalisoituvassa maailmassa. Seudun kilpailukyky riippuu yhtäältä sen yritysten ja muiden toimijoiden kilpailukyvystä ja toisaalta seudun kyvystä luoda olosuhteet, jotka auttavat seudun toimijoita ylläpitämään ja kehittämään omaa kilpailukykyään ja kiinnittymään lisäarvoa tuottaviin paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin 9. Yritysten ja muiden toimijoiden osaamisen kartuttamiseksi on synnytetty huomattava määrä tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja välittämiseen sekä ylipäätään kehittämiseen suuntautuneita organisaatioita. Osa näistä on muodollisia osa epämuodollisia, toiminnan myötä muodostuneita. Organisaatiot voidaan luokitella myös niiden erikoistuneisuuden perusteella. Yleiskehittäjiä ovat esim. kunnat, TE-keskukset ja maakunnalliset liitot. Erikoistuneita kehittäjiä ovat mm. oppi- ja tutkimuslaitokset sekä yhteen asiaan keskittyvät kehitys- ja neuvontapalveluyksiköt. Kehittäjäorganisaatiot voidaan luokitella myös niiden toiminta-alueen laajuuden mukaan. On globaalisti toimivia, kansallisia, alueellisia, seudullisia ja paikallisia kehittäjiä. Kehittäjäorganisaatioiden toiminnan tuloksellisuus riippuu paitsi organisaatioista itsestään myös niiden yhteistyöstä yritysten ja muiden alueen toimijoiden kanssa sekä niiden keskinäisestä yhteistyöstä - verkostoitumisesta. Verkostoissa toimiminen edellyttää toimijoilta vastavuoroisuutta, luottamusta, oppimista, oppimiskykyä ja kumppanuutta. Toimimisesta menestyvässä innovaatioverkostossa hyötyvät kaikki osapuolet. 10 Nykyinen tila Haukiputaan sijainti Oulun seudulla yhdellä Suomen menestyneimmistä kasvu- ja osaamiskeskittymistä - luo lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet hyödyntää eri kehittämisorganisaatioita. Yliopiston ja VTT:n läheinen sijainti edesauttaa korkeatasoisen tieteellisen tiedon ja osaamisen hyödyntämistä. TE-keskuksen, Tekesin, Finnveran ja Finnpron maakunnallisten toimistojen samoin kuin Pohjois-Pohjanmaan liiton toimiston sijainti Oulussa ovat Haukiputaalle vahvuustekijöitä. Seudullisista kehittämisorganisaatioista merkittävimmät ovat Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Ouluseudun Yrityspalvelukeskus, Oulun seudun osaamiskeskusohjelma ja Seudullinen Kehittäminen -nimellä tapahtuva seudullisen hallinnon, maankäytön ja palveluiden kehittäminen. Nämä ovat myöskin organisaatioita, joiden toiminnan rahoittamiseen kunta osallistuu. Ouluseudun Yrityspalveluiden tärkeimmät tehtävät ovat: yritysten perustamis- ja perusneuvonta, koulutus sekä markkinointi. Se harjoittaa myös yrityshautomotoimintaa ja toteuttaa toimialakohtaisia yritysten kehittämishankkeita. Yrityspalvelukeskuk- 9 Kosonen (2001) s Kosonen (2001) s. 116.

18 18 sessa työskentelee tällä hetkellä 34 henkilöä. Toiminta rahoitetaan jäsenkuntien asukaslukuihin perustuvilla maksuosuuksilla sekä EU:sta ja kansallisista lähteistä saatavalla kehittämisrahoituksella. Oulun seudun osaamiskeskusohjelmalla kehitetään tiettyjä korkeaa osaamista vaativia aloja. Alat ovat: tietotekniikka, sisältö- ja media-ala, hyvinvointiteknologia, bioteknologia ja ympäristöala. Ohjelman toteutusta suuntaa Oulun kaupungin kasvusopimus ja Multipolisstrategia. Ohjelman toteuttajana on toiminut Technopolis Oyj. Toteutus on siirretty Oulun kaupungin ja Technopoliksen perustamalle Oulu Innovation Oy:lle vuonna Yhtiön omistuspohjaa tullaan laajentamaan vuoden 2005 aikana. Osaamiskeskusohjelman toimenpiteet kohdistuvat pääosin muihin kuin Haukiputaalla toimiviin yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Haukipudas on liittynyt Multipolis -verkostoon Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy:n kautta. Haukiputaan kunnan osallistuminen osaamiskeskusohjelman rahoitukseen on perusteltua lähinnä ohjelman seudullisten ja välillisten vaikutusten vuoksi. Seudullinen Kehittäminen on seutuvaltuuston alaista Oulun seudun kuntien seutusopimukseen sisältyvää toimintaa. Sen keskeisimmät tehtävät ovat seudullinen hallinnollinen yhteistyö, kuntien yhteinen yleiskaavoitus ja seudun palveluiden kehittäminen. Elinkeinostrategian kannalta erityisesti seudun yhteisellä yleiskaavoituksella on merkittävä rooli. Valtatie E 75:n risteysalueiden seudullinen yleiskaavoitus on monelta osin ristiriidassa Haukiputaan kunnan elinkeinostrategisten tavoitteiden kanssa. Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy on Haukiputaan kunnan omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö, jonka toiminta on viime vuosina ollut pääasiassa toimitilojen rakentamista ja vuokraamista yrityksille. Yhtiön toimintaa ollaan laajentamassa kehittämishankkeiden toteutukseen. Yhtiöllä on meneillään Virpiniemen kokonaiskehittämishanke. Yhtiön roolia ja työnjakoa muiden kehittäjätahojen kanssa tulee selkeyttää. Yhtiö on osakkaana mikro- ja nanoteknologiaa soveltavan yritystoiminnan edistämiseen pyrkivässä Micropolis Oy:ssä pienellä osuudella. Kehittämispalveluiden saatavuus Haukiputaalla on hyvä. Haasteet kohdistuvat lähinnä niiden hyödyntämisen ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Yrityksissä Ouluseutu Yrityspalvelut koetaan osin etäisenä ja toivotaan entisen kaltaisiin kunnallisiin elinkeinoneuvontapalveluihin palaamista. Yrityspalvelukeskuksen henkilökunnan suurehko määrä mahdollistaa kuitenkin neuvojien erikoistumisen ja neuvonnan korkeamman laadun. Osin kritiikissä on kysymys niistä neuvonta- ja yhteydenpitotarpeista, jotka kohdistuvat yritysten asioiden hoitamiseen kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kehittämisorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä on syytä parantaa ja työnjakoa selkeyttää. Samoin kehittämisorganisaatioiden toiminnan päällekkäisyyksiä tulee vähentää. Kuntarahoitteisten kehittämisorganisaatioiden toiminnan vaikuttavuuden seuranta on puutteellista, mikä hankaloittaa tarkoituksenmukaista resurssien kohdentamista. Seudullisesti järjestettyjä kehittämispalveluita on arvosteltu myös sillä perusteella, että organisaatioiden toiminta suuntautuu pääasiassa muualle kuin Haukiputaalle ja haukiputaalaisiin yrityksiin. Toisaalta missä tahansa Oulun seudulla tapahtuva kehitys ja työpaikkojen lisääntyminen luo työtilaisuuksia myös haukiputaalaisille.

19 19 Haukiputaan sijainti ns. EU:n valkoisella alueella ja kansallisten kehitysalueiden ulkopuolisella alueella on merkinnyt sitä, että varsinainen kehittämisrahoitus ja esim. yritysten investointituet ovat olleet niukat. Tulevalla vuonna 2007 alkavalla EUohjelmakaudella Haukiputaan tilanteen oletetaan tässä suhteessa paranevan. Kehittämisen kohteet Kuntarahoitteisten ja -omisteisten kehittämisorganisaatioiden; Ouluseutu Yrityspalvelut, Osaamiskeskusohjelma ja Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Ouluseutu Yrityspalveluiden tarjoamien kehittämispalveluiden tunnetuiksi tekeminen yrityksille ja tätä kautta niiden käytön lisääminen. Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy:n elinkeinojen kehittäjä roolin vahvistaminen. Kehittämisorganisaatioiden nykyistä parempi hyödyntäminen. Ulkopuolisten rahoituskanavien entistä parempi hyödyntäminen. Osaamiskeskusohjelman hankkeiden kohdentaminen Haukiputaalle. Kunnan ja paikallisten yritysten vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen. Seutuyhteistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä. INHIMILLISET VOIMAVARAT Yritysten tärkeimpänä pääomana pidetään inhimillistä pääomaa eli osaavaa, innovatiivista ja riittävästi kouluttautunutta työvoimaa. Inhimillisten voimavarojen kehittämisessä on tärkeää alueen koulutusjärjestelmän toimivuus ja kyky reagoida koulutuksessa nopeasti yritysten muuttuviin tarpeisiin. Aiemmin työvoima meni sinne, missä yritykset ja työpaikat olivat. Nykyisin ainakin korkeaa osaamista vaativilla aloilla yritykset hakeutuvat niille seuduille, jossa on osaavaa työvoimaa. Inhimilliset voimavarat ja laadukasta työvoimaa houkutteleva asuin- ja elinympäristö ovat siis vahvasti sidoksissa toisiinsa 11. Nykyinen tila Oulun seutu ja seudun lähialueet ovat yhtenäistä työssäkäyntialuetta, joten työvoiman tarjontaa on tarkasteltava vähintään seudullisesta ja osin laajemmastakin näkökulmasta. Työllistä työvoimaa Oulun seudulla vuonna 2003 oli noin henkilöä ja Pohjois-Pohjanmaalla noin henkilöä. 12 Työvoiman tarjonnan määrän ennustetaan 11 Sotarauta et. al (2001) s Tilastokeskus.

20 20 pysyvän väestön keskittymisestä johtuen Oulun seudulla yritysten työvoimatarpeiden kannalta hyvänä vielä pitkään. Ennusteiden mukaan kasvavaa työvoimapulaa tulee lähivuosina olemaan koulutetusta työvoimasta ja itsenäiseen työhön pystyvästä monialaisesta työvoimasta. Terveys- ja sosiaalialan koulutetusta työvoimasta on puutetta. ICT-aloilla, erityisesti ohjelmistoalalla on ajoittain pulaa korkean tason ammattilaisista. 13 Rakennusalan ammattilaisista on ollut kausittain puutetta. Rakennusalalla on odotettavissa kasvava työvoimapula, koska ala ei kiinnosta nuoria ja koulutukseen on vähän hakijoita. Rakennusalan osaamisvaatimukset ovat laajentuneet. Kapea osaaminen ei enää riitä ja lisäksi tarvitaan kykyä työskennellä itsenäisesti. Haukiputaalle ominaista on kunnan teollisesta perinteestä johtuva teolliseen työhön rutinoitunut työvoima. Työssäkäynti Haukiputaalta 2002 yli 100 henkilöä henkilö Kuva 10. Haukiputaalaisten työpaikkojen sijainti Työvoiman koulutustaso Oulun seudulla on korkea. Vuoden 2003 tilastojen mukaan 69,9 prosentilla 15 vuotta täyttäneistä Oulun seudulla asuvista oli jokin tutkinto Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinakatsaus, kevät Tilastokeskus. Seutukunta- ja maakuntakatsaus 2005.

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030

KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030 KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030 Julkaisijat Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ puhelin 020 7560 200 kirjaamo@keskisuomi.fi, www.keskisuomi.fi Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1,

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA Henna Karppinen Pro gradu -tutkielma Yrittäjyys Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Huhtikuu

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA KIIKOISTEN KUNNAN ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA Marras-/joulukuu 2006 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 65, voimassa 01.01.2007 lukien Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 2

Lisätiedot